Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Konsulent, civilingeniør Knut Berge Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Konsulent, civilingeniør Knut Berge Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann"

Transkript

1 (Elforsyning) Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax KLAGE FRA Aars Elforsyning Netvirksomhed A/S, Hornum El- Forsyning Netvirksomhed A/S og Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. OVER Energitilsynets afgørelse af 25. maj 2012 OM HEF Net A/S transittarif J.nr SSH EKN NÆVNETS SAMMEN- SÆTNING I SAGEN Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Konsulent, civilingeniør Knut Berge Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann NÆVNETS AFGØRELSE Energitilsynets afgørelse af 25. maj 2012 stadfæstes. Aars Elforsyning Netvirksomhed A/S, Hornum El-Forsyning Netvirksomhed A/S og Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. (herefter klagerne) har ved klage af 19. juni 2012 indbragt Energitilsynets afgørelse af 25. maj 2012 for Energiklagenævnet. Afgørelsen er truffet af Sekretariatet for Energitilsynet. Ved afgørelsen fandt Energitilsynet bl.a., at der ikke var nogen konkret begrundet mistanke om, at HEF Net A/S (herefter HEF) transittarif var urimelig, jf. bl.a. elforsyningslovens Se nærmere om Energitilsynets afgørelse nedenfor under afsnittet Den påklagede afgørelse. Klagen over Energitilsynets afgørelse af 25. maj 2012 behandles i Energiklagenævnet under følgende journalnumre: Aars Elforsyning Netvirksomhed A/S (Energiklagenævnets j.nr ), Hornum El-Forsyning Netvirksomhed A/S (Energiklagenævnets journalnummer ), og 1 Lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012 med senere ændringer.

2 Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. (Energiklagenævnets journalnummer ). Klagen behandles og afgøres samlet i denne afgørelse under journalnummer Klagerne har under sagens behandling ved Energiklagenævnet oprindeligt været repræsenteret af advokat Jens Jacob Borregaard, Advokaterne i Nibe. Klagerne har efterfølgende skiftet repræsentant til advokat Søren Nørgaard Sørensen, HjulmandKaptain. HEF er repræsenteret af advokat Kim Munk- Petersen, Advokatfirmaet Vingaardshus A/S. Sagens baggrund HEF indgår i HEF-koncernen. HEF har bevilling til at drive elnetforsyningsvirksomhed i Himmerland. Klagerne benytter HEF s net i deres elforsyningsvirksomhed. Klagerne er selvstændige kollektive elforsyningsvirksomheder, der aftager elleverancerne fra HEF s højspændingsnet gennem et antal leveringspunkter inden for deres netområder. Herfra viderefordeles elleverancerne til områdernes elforbrugere. Klagerne transporterer således elektricitet igennem HEF s net og leverer elektriciteten videre til deres egne forbrugere. Klagerne betaler HEF for denne transport. HEF leverer herudover også elektricitet til selskabet egne forbrugere. HEF har tre forskellige nettyper: et kv-net, et kv-net og et 0,4 kv-net. Det fremgår af sagens akter, at klagerne alene anvender HEF s 150 kv-net og 20 kv-net. HEF benytter sig i forhold til sin netvirksomhed af forskellige tarifindplaceringer afhængig af, hvilket net en forbruger anvender. Side 2 af 22 Af sagens akter fremgår bl.a., at klagerne og HEF tidligere havde indgået en samarbejdsaftale, og at klagerne var andelshavere i HEF a.m.b.a. Som følge af det lovgivningsmæssige krav i 1999 om selskabsmæssig adskillelse, opsagde klagerne denne aftale og etablerede sig som selvstændige elselskaber. Ændringerne i samarbejdsforholdet trådte i kraft den 1. april 2001, hvor klagerne også udtrådte som andelshavere i HEF a.m.b.a. Aars Elforsyning klagede efterfølgende til Energitilsynet over HEF s tariffer pr. 1. april Energitilsynet fandt ved afgørelse af 2. maj 2003, at HEF ikke kunne indregne et beløb for nettab for forbrug hos Aars Elforsyning, og at HEF s prisstigninger var i strid med elforsyningslovens 6, stk. 3, om rimelige priser. HEF indbragte herefter sagen for Energiklagenævnet, der ved afgørelse af 26. oktober 2004 (Energiklagenævnets j.nr ) 2 hjemviste sagen til fornyet behandling ved Energitilsynet for så vidt angik indregning af udgifter 2 Energiklagenævnets afgørelse er offentliggjort på nævnets hjemmeside: under menuen Afgørelser Arkiv

3 til nettab i netprisen op til den 1. april Energiklagenævnet stadfæstede i øvrigt Energitilsynets afgørelse. Som en forligsmæssig afslutning på klagesagen indgik klagerne i 2007 og 2008 nye aftaler med HEF om transit af elektricitet gennem HEF s højspændingsnet til klagernes netområder. Sagens akter er vedlagt kopi af aftalen mellem Nibe Elforsyning og HEF, der trådte i kraft den 1. juli Sagens akter er endvidere vedlagt kopi af aftalen mellem Aars Elforsyning og HEF, der trådte i kraft den 1. april Af aftalerne fremgår bl.a., at prisen for transit gennem HEF s højspændingsnet blev fastsat med udgangspunkt i HEF s B1-tarif (højspændingsmålte forbrugere med egen 20/0,4 kv station) med korrektioner. Prisen pr. kwh blev fastsat med udgangspunkt i HEF s til en hver tid gældende kwh-pris for B1-forbrugere. Af korrektionerne fremgår bl.a., at der til kwh-prisen blev lagt et tillæg på 7,5 pct. til dækning af HEF s udgifter til forstærkning og udbygning af nettet som følge af nytilslutninger og effektudvidelser i elforsyningens område. Aftalerne indeholdte endvidere korrektioner for så vidt angik abonnementsbetaling, eventuel over- eller underdækning og energirådgivning. Side 3 af 22 HEF udmeldte ved brev af 8. december 2008 til Nibe Elforsyning en pris på 9,13 øre. pr. kwh for 2009, og ved brev af 18. december 2009 udmeldte HEF en pris til Nibe Elforsyning på 14,19 øre pr. kwh for Af HEF s prisudmelding for 2010 fremgik endvidere, at HEF budgetterede med en stigende underdækning. Af brevet af 8. december 2008 fremgik endvidere, at Nibe elforsyning i november 2008 havde fået udbetalt kr. i efterregulering for perioden , men at der manglede efterregulering for perioden 1. januar 2008 og frem. Ved brev af 29. december 2009 til HEF anførte klagerne bl.a., at prisstigningen i forhold til Nibe Elforsyning var uacceptabel og ikke varslet korrekt. Klagerne anmodede derfor HEF om en forhandling af prisen. Klagerne opsagde i den forbindelse aftalerne fra 2007 og Aftalerne blev opsagt, så de udløb den 31. december Klagerne bemærkede endvidere, at det ikke fremgik af HEF s prisudmelding, hvad der indgik i den budgetterede stigning i selskabets underdækning. HEF kvitterede den 13. januar 2010 for opsigelsen af aftalerne og anførte i den forbindelse bl.a., at klagerne herefter fra den 1. januar 2011 ville overgå til tarifmæssigt fastsat betaling. Af brevet fremgik endvidere, at stigningen i tariffen skyldtes kabellægning af 20 kv-nettet. I juni 2010 efterregulerede HEF taksterne for HEF opkrævede i den forbindelse ca ,00 kr. fra Nibe Elforsyning. Ved brev af 5. juni 2010 til Energitilsynet, anmodede klagerne om tilsynets mening om rimeligheden i reguleringen af HEF s transittarif. Klagerne anførte

4 i den forbindelse, at HEF afregnede sine egne B1-forbrugere til en tarif, der var ca. 50 pct. lavere, end der blev anvendt over for klagerne. Ved brev af 27. juli 2010 til HEF anførte klagerne bl.a. at beregningen af HEF s efterreguleringer ikke var dokumenteret. Klagerne anførte endvidere, at beregningerne var forkerte. Aftalerne mellem klagerne og HEF vedrørte alene 20 kv-nettet, og beregningerne af underdækningerne skulle derfor alene vedrøre dette net og ikke hele HEF s detail-net og højspændingsnet. Klagerne bemærkede endvidere, at HEF tidligere havde foretaget en efterregulering for perioden overfor Nibe Elforsyning, og at det ikke ville være muligt for klagerne at foretage en efterregulering så mange år tilbage i tiden overfor klagernes forbrugere, da der var sket mange ejerskifter i perioden. Efter yderligere korrespondance mellem klagerne, HEF og Energitilsynet opsummerende Energitilsynet klagen til tilsynet til følgende syv klagepunkter: Side 4 af Skal selskaberne gennem transittariffen betale for 0,4 kv-nettet, når de ikke benytter det? 2. Må transittariffen stige med over 100 % over 3 år? 3. Skal Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. betale et efterbetalingskrav på DKK ,00? 4. Er 16 dages varsel om tarifændringer tilstrækkeligt? 5. Kan HEF Net A/S fortsætte med at opkræve beløb i henhold til den tidligere transitaftale, hvorefter selskaberne betaler B1-tarif, hvis aftalen ophæves? 6. Kan Energitilsynet pålægge HEF Net A/S at fastsætte en fremadrettet transittarif for selskaberne? 7. Er der tale om konkurrenceforvridende adfærd, når der opkræves en højere tarif hos de tre klagere end hos netselskabets egne kunder? Energitilsynet behandlede de syv klagepunkter i den påklagede afgørelse af 25. maj Aftalen mellem klagerne og HEF Af aftalen mellem Nibe Elforsyning og HEF, der trådte i kraft den 1. juli 2008 fremgår bl.a. følgende: [ ] 4. Prisen for transit gennem HEF s højspændingsnet

5 a) Gennemsnitlig netpris pr. kwh til B1-forbrugere Af praktiske årsager fastsættes prisen pr. kwh med udgangspunkt i HEF s til enhver tid gældende kwh-pris til B1-forbrugere (højspændingsmålte forbrugere med egen 20/0,4 kv station). NI- BE er imidlertid ikke en B1-forbruger, men en selvstændig kollektiv elforsyningsvirksomhed, der aftager elleverancerne fra HEF s højspændingsnet gennem et antal leveringspunkter inden for NI- BE s netområde. Herfra viderefordeles leleverancerne til områdets elforbrugere. Som led i forliget er det aftalt, at prisen for transit gennem HEF s højspændingsnet fastsættes med udgangspunkt i HEF s B1-tarif med den nedenfor under punkt b, c, d og e anførte korrektioner. Side 5 af 22 b) Tillæg for effektudvidelser og forstærkning af højspændingsnet m.v. Ved nytilslutninger og effektudvidelser m.v. opkræver NIBE og HEF hver især tilslutningsbidrag hos forbrugerne i eget netområde. Standardtilslutningsbidraget inkluderer et bidrag til forstærkning og udbygning af højspændingsnettet m.v. Af praktiske og kontrolmæssige årsager vil det ikke være hensigtsmæssigt, hvis HEF skulle opkræve tilslutningsbidrag til forstærkning af højspændingsnettet hos NIBE eller hos NIBE s forbrugere hver gang der sker nytilslutning, effektudvidelser eller lignende i NIBE s område. På den baggrund, og som led i den samlede aftale om en forligsmæssig løsning på sagen, er det aftalt, at der til den ovenfor under pkt. a omtalte kwh-pris lægges et tillæg på 7,5 % til dækning af HEF s udgifter til forstærkning og udbygning af højspændingsnet m.v. som følge af nytilslutninger og effektudvidelser i NIBE s område. Tillægget foretages uanset omfanget af faktiske nytilslutninger og effektudvidelser i NIBE s område. c) Abonnementsbetaling NIBE aftaler transitlevenrancerne fra 20 kv indføringerne i de 20/0,4 kv stationer som er placeret rundt omkring i NIBE s netområde. Herfra distribuerer NIBE elleverancerne til forbrugerne i netområdet. I lighed med B1-kunderne betaler NIBE en årlig abonnementsbetaling svarende til den til enhver tid gældende abonnementsbetaling for B1-kunder for 1. indfødningspunkt. Udstrækningen af det 20 kv net, som HEF må etablere og drive af hensyn til NIBE er relativt større end for en typisk B1-kunde. Som led i aftalen om en forligsmæssig løsning betaler NIBE ingen

6 abonnementsbetaling for de efterfølgende indfødningspunkter (20/0,4 stationer i NIBE s netområde). d) Korrektion for eventuel over- eller underdækning (differencebetaling) Som selvstændige elforsyningsvirksomheder fastsætter og anmelder parterne hver især priser og vilkår for tilslutning og brug af elnettet indenfor eget netområde i henhold til elforsyningsloven og dertil knyttede bekendtgørelser og retningslinier fra Energitilsynet. Da transitbetalingen af praktiske årsager tager afsæt i HEF s pris for B1-kunder, skal NIBE s pris pr. kwh forhøjes, såfremt HEF budgetterer med en underdækning. På tilsvarende vis skal NIBE s pris pr. kwh nedsættes, hvis HEF budgetterer med en overdækning i forhold til den af Energitilsynet fastsatte indtægtsramme for et givet år. Korrektionen beregnes som HEF s budgetterede over- eller underdækning divideret med HEF s samlede budgetterede kwhafsætning i det pågældende år, eksklusiv de kwh der transiteres til NIBE og andre selvstændige elforsyningsselskaber, som HEF er forpligtet til at stille højspændingsnet til rådighed for. Beregningen af differencebetalingen kontrolleres af HEF s statsautoriserede revisor. Kopi af revisors erklæring vedlægges opgørelsen. Side 6 af 22 e) Energirådgivning Som selvstændig elforsyningsvirksomhed er NIBE pålagt at tilvejebringe en nærmere fastsat specifik årlig energibesparelse og at dække omkostningerne hertil. I den ovenfor under pkt. a nævnte B1-tarif er indeholdt 0,6 øre/kwh til HEF s energirådgivning. Med mindre NIBE overdrager energispareopgaven til HEF, trækkes der 0,6 øre/kwh fra B1-tariffen. [ ]. Den påklagede afgørelse Af Energitilsynets afgørelse af 25. maj 2012 fremgår bl.a. følgende: [ ] Afgørelse Sekretariatet for Energitilsynet finder efter en konkret vurdering af alle sagens omstændigheder, at

7 1. Der ikke findes nogen konkret begrundet mistanke om, at klagerne betaler for 0,4 kv-net, som de ikke benytter, jf. elforsyningslovens 80 og FOB nr Det ikke er i strid med elforsyningslovens 70 og 73 og bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsynings, 3 og 7, at transittariffen stiger med over 100 % over 2 år [red. 3 år]. 3. Spørgsmålet om størrelsen af efterbetaling ikke omfattes af lov om elforsyning. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at spørgsmålet er en civilretlig tvist, og henviser derfor til behandling hos domstolene, jf. elforsyningslovens 78, stk. 1, hvorefter Energitilsynet ikke behandler civilretlige tvister. Side 7 af Spørgsmålet om rettidig varsling omfattes ikke af lov om elforsyning. Sekretariatet for Energitilsynet betragter spørgsmålet som en civilretlig tvist, og henviser derfor til behandling hos domstolene, jf. elforsyningslovens 78, stk. 1, hvorefter Energitilsynet ikke behandler civilretlige tvister. 5. Transittariffen skal fastsættes i overensstemmelse med de omkostninger, som hver enkelt køberkategori giver anledning til. HEF Net A/S kan derfor fortsætte med at opkræve B1-tariffen i overensstemmelse med metoden lagt til grund i Dansk Energis tariferingsmodel; vandfaldsmodellen, jf. elforsyningslovens 73. Selve størrelsen af opkrævningen må derimod anses for et civilretligt spørgsmål, og Sekretariatet må derfor henvise til domstolene til afklaring heraf, jf. elforsyningslovens 78, stk. 1, hvorefter Energitilsynet ikke behandler civilretlige spørgsmål og Energiklagenævnets afgørelse nr af 5. december 2011 om omkostninger ved tilslutning af en vindmølle. 6. Der ikke fra Energitilsynets side kan fastsættes en fast fremadrettet tarif, jf. elforsyningslovens 69 og Der i relation til eventuel konkurrenceforvridning ikke som udgangspunkt er nogen konkret begrundet mistanke

8 [ ]. om, at der efter elforsyningsloven skulle finde et ulovligt forhold sted, jf. elforsyningslovens 80 og FOB Energitilsynet afgørelse er i sin helhed vedlagt som bilag 1. Klagers synspunkter og bemærkninger Klager finder, at Energitilsynets afgørelse af 25. maj 2012 skal ændres således, at Energiklagenævnet afgør, at HEF s transittarif er urimelig. Klagepunktet vedrørende punkt 4 om varsling frafaldes dog. Til støtte herfor har klager navnlig anført følgende: Den pris, som HEF opkræver, er urimelig i forhold til den pris, HEF opkræver hos egne forbrugere for transport i alle tre net (C1-kunder). HEF opkræver pr. 1. april ,00 øre pr. kwh for transport hos egne forbrugere i alle tre net samtidig med, at klagerne opkræves 13,76 øre pr. kwh for transport i 150 og 20 kv-nettet. HEF s forbrugere betaler således 0,76 øre mindre for transporten i alle tre net, hvilket er urimeligt og konkurrenceforvridende efter elforsyningslovens 73, hvorefter afregning skal ske efter rimelige objektive og ikkediskriminerende kriterier. Dette udgør endvidere en diskriminerende behandling af klagerne. Prisen er endvidere højere end den pris, HEF kræver fra sine egne B1-kunder. Det er en misforståelse fra Energitilsynets side, når tilsynet anfører, at klagerne mistænker, at de betaler for 0,4 kv-nettet, som de ikke benytter. Klagerne er imidlertid berettiget til at få transporteret elektricitet mellem de to net til samme pris som HEF s egne forbrugere. Der er ikke givet nogen begrundelse eller dokumentation for, at der skal afregnes til en højere transittarif overfor klagerne. Der er således tale om en vilkårlig og ubegrundet pris. Klagernes erhvervskunder har krav på at blive behandlet på lige fod med HEF s egne forbrugere. Side 8 af 22 Det er korrekt, at der ikke er tale om et konkurrenceudsat område, men der klages over, at der sker en diskriminering af de forbrugere, der er tilsluttet klagernes 0,4 kv-net. HEF s forbrugere betaler 13 øre i samlet transportbetaling, det vil sige for alle tre net. Klagerne betaler 13,76 øre pr. kwh samt 6 øre pr. kwh for transport i 150 og 20 kvnettet. Dette viderefaktureres til de forbrugere, der modtager strøm fra klagerne. Det medfører, at de forbrugere, der er tilsluttet klagernes 0,4 kv-net diskrimineres i forhold til HEF s forbrugere. Dette betyder f.eks., at to fabrikker, der ligger med 100 meters mellemrum, hvor den ene ligger i en af klagernes forsyningsområder, og den anden i HEF s forsyningsområde, vil få en transportbetaling, der adskiller sig med 6,76 øre. Denne prissætning kan virke diskriminerende overfor kla-

9 gernes forbrugere. Prissætningen med den meget høje afgift på transport i HEF s højspændingsnet virker endvidere konkurrenceforvridende mellem de to virksomheder. Det kriterium, som Energitilsynet anvender i afgørelsen om, at der ikke i forhold til elforsyningsloven skulle finde et ulovligt forhold sted, er ikke det kriterium, der er anført i lovens 73. Det anføres samtidig, at det er klagerne, der skal bevise dette, idet Energitilsynet anfører, at der skal være tale om en konkret begrundet mistanke om, at der har fundet et ulovligt forhold sted. Det er dokumenteret, at den pris, der opkræves for transport af HEF er urimelig og ikke fastsat efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Elforsyningslovens 73 er udtryk for en lighedsgrundsætning. Bestemmelsen er stort set ubetinget. HEF angiver i brev af 13. december 2012 til klagerne, at det alene er klagerne, der modtager en regulering tilbage i tiden. Der sker således forskelsbehandling mellem klagerne og andelshavere i HEF. Medlemskab af en andelsforening bør ikke være det afgørende kriterium for, hvor meget aftagere af el hos HEF skal betale. Side 9 af 22 For så vidt angår HEF s efterregulering af tarifferne i forhold til klagerne har klagerne navnlig anført følgende: Aftalerne mellem klagerne og HEF giver hjemmel til en efterregulering af nettariffen. HEF har anvendt denne mulighed og mener på grundlag heraf at have et tilgodehavende hos klagerne på ca. 10 mio. kr. Hele eller dele af dette krav skal imidlertid bortfalde som følge af forældelse eller passivitet. Spørgsmål om forældelse skal ikke behandles efter elforsyningsloven, men efter forældelsesloven 3. Der foreligger praksis, der tilsiger at Energiklagenævnet under visse betingelser er kompetent til at behandle dette spørgsmål, der som udgangspunkt udelukkende ville hidhøre hos de almindelige domstole. Energiklagenævnet har bl.a. i to afgørelser fra henholdsvis 31. marts 2004 (j.nr ) og 16. juni 2004 (j.nr ) 4 udtalt sig nærmere om nævnets kompetence vedrørende forældelse. Afgørelsen af 31. marts 2004 angik en klage over Energitilsynets afgørelse af 6. maj 2003, hvorved tilsynet afslog at meddele Sydvest Energi, at det var urimeligt at opretholde et investe- 3 Lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer (forældelsesloven) med senere ændringer. 4 Energiklagenævnets afgørelser er offentliggjorte på nævnets hjemmeside: under menuen Afgørelser Arkiv

10 ringsbidrag på kr. for en 63 ampere tarifsikring. Af Energiklagenævnets bemærkninger i afgørelsen af 31. marts 2004 fremgår bl.a. følgende: [ ] Hvad angår Deres påstand om god tro og forældelse, bemærker nævnet, at man med hensyn til spørgsmålet om forældelse i sin afgørelse af 22. december 2003 (j.nr vedr. SE Energi, Skive) erklærede sig enigt med tilsynet i, at dette ikke kan afgøres efter elforsyningsloven. Spørgsmål om forældelse og påberåbt god tro må imidlertid indgå i behandling af sager, hvor det har betydning for størrelsen af krav, der skal opgøres efter elforsyningsloven (i modsætning til formueretlige regler), medmindre der foreligger afgørende elementer af en sådan art, at de ikke kan oplyses gennem de midler, som er til rådighed for forvaltningsmyndigheder, og derfor kun kan afgøres af domstolene. [ ]. Side 10 af 22 Denne sag vedrører et spørgsmål, som skal opgøres efter elforsyningsloven. Spørgsmålet om forældelse/passivitet har betydning for størrelsen af det krav, som skal behandles efter elforsyningsloven. Energiklagenævnet er derfor kompetent til at behandle spørgsmålet om forældelse/passivitet. Ved indgåelsen af aftalerne med HEF i 2007 og 2008 modtog klagerne et større kontant beløb for tiden forud for aftalernes indgåelse. HEF har med sine efteropkrævninger forsøgt at genoptage reguleringerne for tiden før aftalernes indgåelse. Da aftalerne gjorde op med fortiden, burde det være udelukket at regulere tilbage i tiden. Såfremt fordringen ikke er forældet, må kravet alligevel være bortfaldet på grund af passivitet. En række forhold i sagen har givet klagerne føje til at indrette sig på, at efterregulering ikke ville ske. Efter aftalernes punkt 4b betales et fast tillæg på 7,5 pct. til HEF, som skal finansiere nyinvesteringer i klagernes forsyningsområder. Tillægget skal betales uanset omfanget af faktiske nytilslutninger og effektudvidelser. Allerede derfor kunne klagerne med rette gå ud fra, at der i hvert fald ikke ville blive fremsat krav om efterregulering som følge af nyinvesteringer. Tillægget er hverken variabelt i ned- eller opadgående retning. Efterregulering af nettariffen kan derfor ikke forekomme som følge af nyinvesteringer, da parterne har afklaret dette med en fast betaling i aftalerne. Foruden at betale et beløb via efterreguleringen, som ingen andre B1-forbrugere betaler, bliver klagerne opkrævet dobbelt for nyinvesteringer, da klagerne betaler tillægget på 7,5 pct. for nyinvesteringer

11 samt opkræves igen via efterregulering af nettariffen for at finansiere nyinvesteringer. Klagerne betaler således en højere grundpris for transport i elnettet. Dette er i strid med elforsyningslovens lighedsprincip. HEF s synspunkter og bemærkninger HEF finder, at Energitilsynets afgørelse af 25. maj 2012 skal stadfæstes. Til støtte herfor har HEF for så vidt angår spørgsmålet om efterregulering navnlig anført følgende: De indgåede aftaler regulerer den daglige transit af el gennem HEF s højspændingsnet til klagernes netområde. Aftalerne fastsætter primært principperne for betalingen af denne transit. Aftalerne havde tilbagevirkende kraft til 1. april 2001, hvor klagerne udtrådte af HEF som andelshavere, ligesom de aftalte principper ville gælde fremadrettet. Side 11 af 22 Som opfølgning på aftalerne blev der i overensstemmelse hermed foretaget en ny beregning af betalingen fra 1. april 2001 og frem til 31. december Dette førte til, at der blev tilbagebetalt godt 2,2 mio.kr. til klagerne. I sommeren 2010 fremsendte HEF til klagerne endnu en regulering af nettariffen i overensstemmelse med aftalerne. Reguleringen viste en samlet efterbetaling for klagerne på i alt knap 3 mio.kr. Dette beløb har klagerne afvist at betale med henvisning til den indgivne klage. Der er siden i november 2012 fremsendt endnu en regulering af tarifbetalingen på i alt 9,8 mio.kr., som klagerne tilsvarende har afvist at betale. Klagerne gør gældende, at dette krav helt eller delvist skulle være forældet eller fortabt ved passivitet. Spørgsmålet henhører imidlertid ikke under Energiklagenævnets kompetence, men er i stedet en tvist, der bør løses af domstolene. Det tillæg på 7,5 pct., der fremgår af aftalernes pkt. 4b, dækker effektudvidelser og forstærkning af højspændingsnet. Normalt ville HEF i eget netområde opkræve et standardtilslutningsbidrag hos nye forbrugere, der bl.a. inkluderer et bidrag til forstærkning og udbygning af højspændingsnettet. Som det fremgår af aftalerne, besluttede man af praktiske og kontrolmæssige årsager, at det var mere hensigtsmæssigt, at klagerne betalte HEF et tillæg på 7,5 pct., hvorefter klagerne selv opkrævede standardtilslutningsbidraget hos de pågældende forbrugere. De nyinvesteringer, der begrunder en regulering af indtægtsrammen, er af en ganske anden art og vil typisk omfatte udgifter til kabellæg-

12 ning. Der er således tale om to forskellige investeringsområder, og der er tilsvarende ikke tale om nogen form for dobbeltbetaling. Det fremgår af aftalernes pkt. 4a, at klagerne sidestilles med B1- forbrugere, og de to kundegrupper behandles således i udgangspunktet ens. Herefter er i aftalens pkt. 4b-e aftalt forskellige reguleringer i såvel opad som nedadgående retning. Dette var netop formålet med hele aftalen. Den efterfølgende regulering af priserne i overensstemmelse med aftalerne er således begrundet i aftalerne, og en sammenligning med, hvad andre typer forbrugere betaler har ikke betydning for sagens afgørelse. Energitilsynets udtalelse til sagen Energitilsynet finder, at afgørelsen af 25. maj 2012 skal stadfæstes. Til støtte herfor henholder Energitilsynet sig til den påklagede afgørelse. Energitilsynet har endvidere navnlig anført følgende: Side 12 af 22 Det er Energitilsynets samlede vurdering, at der ikke er en begrundet mistanke om, at den samlede tarif, som klagerne betaler, er urimelig, eller at klagerne betaler en højere tarif end de efter elforsyningsloven giver anledning til. Der er endvidere ikke hjemmel i loven til, at Energitilsynet kan træffe afgørelse om at fastlåse tarifferne for en periode fremadrettet på et bestemt niveau. Retsgrundlaget for Energiklagenævnets afgørelse Elforsyningslovens kapitel 10 indeholder regler for elforsyningsvirksomhedernes priser og betingelser for elektricitet. Elforsyningslovens 69 regulerer, hvilke nødvendige omkostninger de kollektive elforsyningsvirksomheder kan indregne i deres priser. Netvirksomhedernes ydelser fastsættes i overensstemmelse med virksomhedernes indtægtsrammer, jf. lovens 70. Indtægtsrammerne fastsættes med henblik på dækning af de nødvendige omkostninger omfattet af lovens 69. Af bestemmelserne fremgår følgende: [...] Kapitel 10 Priser og betingelser for elektricitet Elforsyningsvirksomhedernes priser og betingelser 69. Priserne for ydelser fra de kollektive elforsyningsvirksomheder fastsættes under hensyntagen til virksomhedernes nødvendige omkostninger til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre driftomkostninger og afskrivninger samt forrentning af kapital og under hensyntagen til de andre indtægter, som opnås ved driften af den bevil-

13 lingspligtige virksomhed. Ved nødvendige omkostninger forstås omkostninger, som virksomheden afholder ud fra driftsøkonomiske overvejelser med henblik på at opretholde en effektiv drift. Ved fastsættelsen af priser tages desuden hensyn til udgifter, som afholdes som følge af, at virksomhederne hæfter for gældsforpligtelser stiftet inden den 1. januar 2000 eller udgifter som følge af, at en netvirksomhed stiller sikkerhed til fordel for en elproduktionsvirksomhed, som helt eller delvis ejes af netvirksomheden, når sikkerhedsstillelsen kun omfatter gældsforpligtelser, som elproduktionsvirksomheden påtager sig med henblik på restfinansiering af anlægsarbejder påbegyndt inden den 29. april Priserne for ydelser fra en kollektiv elforsyningsvirksomhed må ikke stige som følge af det vederlag, der erlægges ved overdragelse af virksomheder.... Side 13 af Priser for netvirksomhedernes og de regionale transmissionsvirksomheders ydelser fastsættes i overensstemmelse med de i stk. 2 nævnte indtægtsrammer. Rammerne fastsættes med henblik på dækning af de i 69 nævnte omkostninger ved en effektiv drift af virksomheden. Stk. 2. Klima- og energiministeren fastsætter regler om indtægtsrammer for alle berørte virksomheder for et nærmere angivet antal år. Som led i denne regulering sikres det, at tarifferne i faste priser regnet som et gennemsnit ikke stiger i forhold til tarifferne pr. 1. januar 2004, idet kapital, der finansierer nødvendige nyinvesteringer, dog fortsat skal kunne forrentes og afskrives. Indtægtsrammen vil blive hævet med et beløb svarende til forrentning og afskrivning af den kapital, der finansierer nyinvesteringen, opgjort efter reglerne i årsregnskabsloven, eventuelt med modregning af tilslutningsbidrag. Såfremt den nødvendige nyinvestering erstatter et eksisterende anlæg, vil indtægtsrammen blive forhøjet med et beløb, der dækker forrentning, afskrivning samt drift og vedligeholdelse af nyinvesteringen. Virksomheden kan vælge, at beregningen sker som en varig eller en midlertidig forhøjelse af indtægtsrammen. Såfremt forhøjelsen beregnes som en annuitet, vil forhøjelsen være varig. Såfremt forhøjelsen sker, således at den afspejler et serielån, bortfalder forhøjelsen ved udløbet af den forventede levetid, og ved fremtidige investeringer i anlægget vil der ske en fornyet beregning af indtægtsrammen. Uanset om forhøjelsen sker, så den afspejler en annuitet eller et serielån, indregnes endvidere omkostninger til nedtagning af det erstattede anlæg og efterlevelse af myndighedskrav i forbindelse hermed. Ved beregningen af forhøjelsen skal der ske modregning af et beløb, der

14 dækker kassationsværdien af det erstattede anlæg. Der skal endvidere ske modregning af et beløb, der dækker de omkostninger, som netvirksomheden eller den regionale transmissionsvirksomhed ville have haft til drift, vedligeholdelse og fornyelse af det erstattede anlæg, såfremt det erstattede anlæg fortsat skulle have været drevet med uændret funktionalitet. Over- og underdækning for perioden fra den 1. januar 2000 til den 31. december 2003 påvirker ikke det i 2. pkt. nævnte loft. Afvikling af denne underdækning skal være afsluttet senest ved udgangen af Stk. 3. Nødvendige nyinvesteringer omfatter investeringer i nye anlæg, der indgår som en integreret del af virksomhedens net med tilhørende tekniske anlæg, der tilfører det samlede anlæg nødvendig og væsentligt øget kapacitet og ydeevne. Endvidere omfatter nødvendige nyinvesteringer væsentlige ændringer i den overordnede netstruktur, der er nødvendige for at sikre forsyningssikkerheden, kabellægning af luftledninger, der gennemføres af hensyn til forsyningssikkerheden, og kabellægning af luftledninger, der er godkendt i henhold til 21, stk. 1. Det er en forudsætning for ændring af indtægtsrammen, jf. stk. 2, at anlægget er idriftsat efter den 1. januar 2005, eller at netvirksomheden eller den regionale transmissionsvirksomhed har erhvervet anlægget efter denne dato.... [...] Side 14 af 22 Elforsyningslovens 73 fastsætter, at de kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse skal ske efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Af bestemmelsen fremgår følgende: [...] 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til. Prisdifferentiering på baggrund af en geografisk afgrænsning er kun tilladt i særlige tilfælde. Stk. 2. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal offentliggøre tariffer og betingelser for brug af elnettet. [...]. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet fastsættes af de kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Energitilsynet, jf. elforsyningslovens 73 a, hvoraf fremgår følgende:

15 [ ] 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissionsog distributionsnet fastsættes af de kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Energitilsynet. Stk. 2. Energitilsynet kan godkende metoder for begrænsede købergrupper og for et begrænset tidsrum som led i kollektive elforsyningsvirksomheders metodeudvikling. Energitilsynet kan sætte vilkår for godkendelsen af sådanne metoder. Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om indholdet af de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår, herunder tariffer. [ ]. Side 15 af 22 Energibranchen kan udarbejde vejledninger om bl.a. fastsættelse af tarifering, som Energitilsynet fører tilsyn med, jf. elforsyningslovens 73 b. Af lovens 73 b fremgår følgende: [...] 73 b. Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger om fastsættelse af tariffer og betingelser m.v. for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser. Energitilsynet fører tilsyn med sådanne standardiserede vejledninger efter regler fastsat af tilsynet. [...]. Elforsyningslovens 78 og 80 beskriver Energitilsynets funktion og nedsættelse. Af lovens 78 fremgår følgende: [ ] Energitilsynet 78. Til varetagelse af tilsyns- og klagefunktion på energiområdet nedsætter transport- og energiministeren et Energitilsyn. Energitilsynet behandler ikke klager vedrørende civilretlige tvister. [ ] Af lovens 80 fremgår endvidere: [ ] 80. Energitilsynet kan behandle og afgøre sager på eget initiativ eller på grundlag af en anmeldelse eller en klage.

16 [ ]. Indtægtsrammebekendtgørelsen 5 finder anvendelse på bevillingspligtige netvirksomheder, herunder netvirksomheder som drives som led i den kommunale forvaltning, samt regionale transmissionsvirksomheder. Af bekendtgørelsen fremgår bl.a. følgende: [ ] 3. Til netvirksomheder udmelder Energitilsynet hvert år ultimo december en indtægtsramme for hver enkelt virksomhed for det følgende reguleringsår. Indtægtsrammen beregnes på baggrund af virksomhedens reguleringspris pr. den 1. januar i reguleringsåret og virksomhedens forventede mængde leveret elektricitet (kwh) for det følgende reguleringsår. Indtægtsrammen udgør det maksimale beløb, som virksomheden i reguleringsåret kan oppebære i form af driftsmæssige indtægter ved uændret aktivitetsniveau i forhold til det forventede, jf. stk. 4, og ved uændret reguleringspris i forhold til reguleringsprisen pr. den 1. januar i reguleringsåret. Afvikling af eventuelle differencer, jf. 29, stk. 3, påvirker ikke indtægtsrammen. Stk. 2. Grundlaget for beregningen af reguleringsprisen er virksomhedens driftsmæssige indtægter i 2004, jf. bekendtgørelse nr af 23. december 2004, divideret med den leverede mængde elektricitet i Stk. 3. Reguleringsprisen ændres efterfølgende i medfør af 7, 12 og 13, 24, stk. 5, og 27. Stk. 4. Virksomheden anmelder sin forventede leverede mængde elektricitet for et reguleringsår til Energitilsynet senest den 10. december året før. [ ]. Side 16 af 22 Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen Energiklagenævnet forstår klagerne således, at de bl.a. mener, at den transittarif, som HEF opkræver hos klagerne, er urimelig, da den er højere, end den tarif HEF opkræver hos selskabets egne B1-kunder, og da den er højere, end den tarif HEF opkræver hos selskabets C1-kunder, der benytter alle HEF s net. Klagerne mener således ikke, at HEF opkræver en tarif for anvendelsen af 0,4 kv-nettet, som klagerne ikke benytter. Energitilsynet har ved afgørelsen af 25. maj 2012 foretaget en vurdering af, om klagen rejste en konkret begrundet mistanke om, at der forelå en lovover- 5 Bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning

17 trædelse af nogen betydning eller var udvist en ulovlig adfærd i forhold til HEF s tarifering over for klagerne. Energiklagenævnet bemærker indledningsvist, at nævnet i flere sager har taget stilling til, at Energitilsynet alene har pligt til at realitetsbehandle henvendelser/klager, i hvilke der rejses konkret begrundet mistanke om, at der enten foreligger en lovovertrædelse af nogen betydning eller er udvist en ulovlig adfærd. Heraf følger således, at Energitilsynet som minimum må foretage en vurdering af, om en henvendelse/klage rejser en sådan mistanke. Der kan bl.a. henvises til Energiklagenævnets afgørelser af 15. december 2008, j.nr og Det giver derfor ikke Energiklagenævnet anledning til bemærkninger, at Energitilsynet på baggrund af klagen fra klagerne har foretaget en vurdering af, om klagen rejste en konkret begrundet mistanke om at der forelå en lovovertrædelse af nogen betydning eller var udvist en ulovlig adfærd. Sagen for Energiklagenævnet drejer sig herefter om, hvorvidt Energiklagenævnet kan tilslutte sig Energitilsynets vurdering af, at der ikke på baggrund af oplysningerne i den foreliggende sag om HEF s transittarif er en konkret begrundet mistanke om, at der enten foreligger en lovovertrædelse af nogen betydning eller er udvist en ulovlig adfærd. Side 17 af 22 Elforsyningslovens prisbestemmelser indeholder ikke nogen nærmere bestemmelser om, hvordan netvirksomhederne skal sammensætte deres tarif. Loven giver dermed den enkelte virksomhed mulighed for selv at vælge sin tarifering, så længe den valgte model ligger inden for lovens regler. Det følger dog af elforsyningslovens 73, stk. 1, at de kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter lovens skal ske efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til. Bestemmelsen indeholder således et krav om kostægthed. Priserne for netvirksomhedernes ydelser fastsættes i overensstemmelse med selskabernes indtægtsrammer, jf. elforsyningslovens 70, stk. 1, 1. pkt. Indtægtsrammerne fastsættes med henblik på dækning af de i lovens 69 nævnte nødvendige omkostninger ved en effektiv drift af virksomheden, jf. 70, stk. 1, 2. pkt. Det fremgik af punkt 4a i aftalerne mellem klagerne og HEF, at klagerne skulle afregnes som HEF s B1-kunder med korrektioner, der var specificeret i aftalerne (punkt 4b - 4e). Aftalerne er efterfølgende opsagt af klagerne. HEF er imidlertid fortsat med at opkræve den samme tarif af klagerne, som fremgik af aftalerne. Klagerne betaler således fortsat en tarif, der adskiller sig fra HEF s øvrige kunder. Energitilsynet har i afgørelsen af 25. maj 2012 på denne baggrund taget udgangspunkt i den aftalte tarif. Energiklagenævnet finder, at det er korrekt at tage udgangspunkt heri, så længe der ikke er sket ændringer i 6 Afgørelserne er offentliggjorte på Energiklagenævnets hjemmeside: under menuen Afgørelser kronologisk liste varmeforsyningsloven.

18 tariferingen overfor klagerne. Energiklagenævnet bemærker i den forbindelse, at nævnet forstår Energitilsynets afgørelse af 25. maj 2012 således, at tilsynet med udgangspunkt i de aftalte korrektioner har foretaget en vurdering af, om der i forhold til den tarif, klagerne betaler, er en konkret begrundet mistanke om, at der foreligger en lovovertrædelse af nogen betydning eller er udvist en ulovlig adfærd, set i lyset af den tarif, som HEF s egne B1-kunder og C1- kunder betaler. Klagerne afregnes som B1-kunder med korrektioner og betaler i henhold til den anvendte beregningsmetode for 20/10 kv-nettet og det overliggende 150/50 kv-net. Energiklagenævnet lægger på baggrund af oplysningerne i den påklagede afgørelse til grund, at HEF anvender Dansk Energis tariferingsmodel, der er en såkaldt vandfaldsmodel, som medfører, at hver kunde alene skal bidrage til den del af anlægget og administrationen, som er nødvendig for at forsyne kunden med elektricitet. Af Energiklagenævnets praksis fremgår 7, at nævnet finder, at såfremt en virksomhed har indrettet sine tariffer i overensstemmelse med en standardiseret vejledning, som Energitilsynet har ført tilsynet med i medfør af elforsyningslovens 73 b, vil der være en formodning for, at tarifferne er fastsat i overensstemmelse med elforsyningslovens 73. Side 18 af 22 Energitilsynet har i den påklagede afgørelse gennemgået de forskellige korrektioner til tariffen. Efter tillæg 4 b betaler klagerne et tillæg på 7,5 pct. for effektudvidelser og forstærkninger af højspændingsnet. Tillægget dækker således omkostninger til drift og vedligeholdelse af højspændingsnet. Som anført af Energitilsynet, er der tale om omkostninger til net, som klagerne også benytter. Efter tillæg 4 c betaler klagerne et årligt B1-abonnement. Abonnementsprisen er fordelt på baggrund af antallet af transporterede kwh. Det fremgår af aftalerne, at abonnementsbetaling svarer til den betaling, som en almindelig B1-forbruger betaler for det første indfødningspunkt. Efter tillæg 4 d korrigeres der for oparbejdede underdækninger. De pågældende korrektioner medfører, at klagerne betaler mere for transitten gennem HEF s net end HEF øvrige kunder. Efter Energiklagenævnets vurdering kan dette forhold dog ikke i sig selv føre til, at tariferingen overfor klagerne er urimelig. Energiklagenævnet har herved lagt vægt på, at klagerne er selvstændige kollektive elforsyningsvirksomheder og ikke almindelige kunder, hvorfor tariferingen overfor klagerne kan blive anderledes end overfor HEF s almindelige B1- og C1-kunder. Så længe tariferingen er fastsat efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til, jf. 73, stk. 1, er det derfor efter 7 Der kan bl.a. henvises til Energiklagenævnets afgørelse af 19. marts 2012 (j.nr ). Afgørelsen er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: under menuen Afgørelser Kronologisk liste Lov om elforsyning.

19 Energiklagenævnets vurdering ikke i sig selv urimeligt, at klagerne opkræves en højere tarif end HEF s øvrige kunder. Energiklagenævnet kan efter en konkret vurdering af omstændighederne i sagen tiltræde Energitilsynets vurdering af, at der ikke foreligger en konkret begrundet mistanke om, at den kwh-pris, som klagerne betaler på baggrund af korrektionerne i aftalerne, er urimelig eller diskriminerende. Energiklagenævnet har herved bl.a. lagt vægt på, at den benyttede tariferingsmetode sikrer, at klagerne i overensstemmelse med elforsyningslovens 73, stk. 1, alene betaler for den del af nettet, som de anvender, og at den anvendte metode forhindrer krydssubsidiering. Energiklagenævnet har endvidere lagt vægt på, at klagerne anvender HEF s højspændingsnet i deres virksomhed. Klager skal derfor være med til at dække omkostningerne hertil, jf. elforsyningslovens 73, stk. 1. Klagerne betaler desuden en abonnementsbetaling svarende til HEF s almindelige B1-kunder for første indfødningspunkt. Klagerne skal således ikke betale yderligere abonnement for efterfølgende indfødningspunkter. Energiklagenævnet bemærker i den forbindelse, at så længe tariferingen er i overensstemmelse med elforsyningsloven, vil tariferingsmetoden fortsat kunne anvendes, selvom aftalerne er opsagte. Side 19 af 22 For så vidt angår spørgsmålet om diskriminering bemærker Energiklagenævnet, at både klagerne og HEF er netselskaber, der er omfattet af bl.a. indtægtsrammebekendtgørelsens regulering og elforsyningslovens 69, stk. 1, hvorefter prisen skal fastsættes under hensyntagen til virksomhedernes nødvendige omkostninger. Selskaberne er tillige omfattet af Energitilsynets tilsyn med området. Selskaberne agerer således ikke på et konkurrenceudsat område. Dette støttes endvidere af det forhold, at det ikke er muligt for kunderne at skifte netselskab. Elforsyningslovens 73, stk. 1, angår de kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter lovens Hver enkelt elforsyningsvirksomhed skal således i forhold til deres prisfastsættelse bl.a. sikre, at prisfastsættelsen overfor egne kunder sker på ikkediskriminerende kriterier. Da elforsyningsvirksomhederne alene kan fastsætte priser for egne kunder, kan der efter Energiklagenævnets vurdering ikke være tale om en diskriminering af klagernes kunder i forhold til HEF s kunder i strid med 73, stk. 1, eller om konkurrenceforvridende adfærd, selvom klagernes kunder i alt betaler en højere tarif end HEF s egne kunder, så længe HEF s tarifering i forhold til klagerne er fastsat i henhold til de gældende regler og dermed i overensstemmelse med de øvrige kriterier i 73, stk. 1. For så vidt angår HEF s opkrævning af underdækningen, som i 2008 var på 31 mio. kr. (efter oplysningerne i sagen udviser HEF s senere reguleringsregnskab en underdækning på 76,3 mio. kr.) bemærker Energiklagenævnet, at en underdækning er indtægtsrammen fratrukket den opkrævede netbetaling. En underdækning opstår således, når et netselskab ikke har opkrævet den fulde

20 indtægtsramme. Underdækningen er derfor opstået, da HEF i tidligere år har opkrævet mindre, end selskabet var berettiget til i henhold til selskabets indtægtsramme. Energiklagenævnet bemærker i den forbindelse, at efterreguleringer foretages med udgangspunkt i det konkrete netselskabs reguleringsregnskab i henhold til elforsyningsloven, og dermed ikke i forhold til selskabets øvrige regnskaber. Dokumentationen for en eventuel over- eller underdækning fremgår således af reguleringsregnskabet. Det forhold, at HEF s øvrige regnskaber ikke indeholder oplysninger vedrørende selskabets opkrævning af underdækning, herunder oplysninger om den nærmere baggrund for underdækningens opståen og størrelse, giver derfor ikke Energiklagenævnet anledning til bemærkninger. Energiklagenævnet finder på denne baggrund i lighed med Energitilsynet, at der ikke er nogen konkret begrundet mistanke om, at der har fundet et ulovligt forhold sted vedrørende HEF opkrævning af underdækningen. Side 20 af 22 Energiklagenævnet er i øvrigt enigt med Energitilsynet i, at såfremt en prisstigning ligger inden for indtægtsrammen, vil der som udgangspunkt ikke være hjemmel til at gribe ind over for den. Dette gælder efter Energiklagenævnets vurdering også, selv om der i det konkrete tilfælde er tale om en stor prisstigning over kort tid. Om der i denne sag er tale om en prisstigning over to eller over tre år, har i dette tilfælde ingen betydning. Priserne for netvirksomhedernes ydelser fastsættes i overensstemmelse med selskabernes indtægtsrammer, jf. elforsyningslovens 70, stk. 1, 1. pkt., mens indtægtsrammerne fastsættes med henblik på dækning af de i lovens 69 nævnte nødvendige omkostninger ved en effektiv drift af virksomheden, jf. 70, stk. 1, 2. pkt. Energiklagenævnet bemærker hertil, at HEF s prisstigning, efter oplysningerne i sagen, ligger indenfor selskabets indtægtsramme. Da de parameter, der indgår i tariffastsættelsen, varierer, jf. elforsyningslovens 69, stk. 1, vil det efter Energiklagenævnets vurdering endvidere ikke være hjemmel til, at Energitilsynet eller Energiklagenævnet kan fastsætte en fast fremadrettet transittarif, som HEF kan opkræve hos klagerne. For så vidt angår HEF efterreguleringskrav for årene bemærker Energiklagenævnet, at Energitilsynet ikke behandler klager over civilretlige tvister, jf. elforsyningslovens 78, stk. 1. Energiklagenævnets og Energitilsynets prøvelse af sagen foretages således på offentligretligt grundlag. Det ligger derfor inden for nævnets og tilsynets kompetence at vurdere, om resultatet af en privatretlige aftale f.eks. vil medføre priser, der er i strid med elforsyningsloven, jf. elforsyningslovens 77, stk. 1. Hvorledes parterne i den privatretlige aftale konkret har gjort op med tidligere forhold, har myndighederne imidlertid ikke kompetence til at tage stilling til. Dette følger tillige af Energiklagenævnets praksis, jf. eksempelvis nævnets afgørelse af 31. oktober 2004 (j.nr ), hvoraf bl.a. fremgår, at spørgsmål om forældelse og påberåbt god tro må indgå i behandling af sager, hvor det har betydning for størrelsen af krav, der skal opgøres efter elforsyningsloven (det vil sige tariffer). Da HEF ønsker

21 at foretage en efterregulering for en periode, som har været omfattet af og opgjort efter den privatretlige aftale, finder Energiklagenævnet, at der ikke er tale om en efterregulering, der skal opgøres efter elforsyningsloven. Energiklagenævnet finder herefter, at spørgsmålet om, hvorvidt der ved indgåelsen af aftalerne mellem klagerne og HEF blev gjort endeligt op med tidligere forhold, og herunder, om HEF kan opkræve klagerne efterregulering for årene 2006, 2007 og 2008, er en civilretlig tvist. Energitilsynet har således ikke kompetence til at behandle klagen herover, jf. elforsyningslovens 77, stk. 1. Energiklagenævnet har herved bl.a. lagt vægt på, at der ikke er tale om et krav, der skal opgøres efter elforsyningslovens regler, men et spørgsmål, der afhænger af en fortolkning af de aftaler, som klagerne har indgået med HEF. Energiklagenævnet er derfor enigt i, at Energitilsynet og dermed Energiklagenævnet ikke kan tage stilling til, om HEF s efterreguleringskrav er bortfaldet som følge af forældelse eller passivitet. Spørgsmålet kan eventuelt i stedet indbringes for de almindelige domstole til afgørelse. Side 21 af 22 Energiklagenævnet bemærker afslutningsvis, at Energiklagenævnet ikke med nærværende afgørelse har taget stilling til, om HEF s tarifering faktisk er i overensstemmelse med elforsyningslovens prisbestemmelser. Som tidligere nævnt, har nævnet alene taget stilling til, om der i den foreliggende sag er en konkret begrundet mistanke om, at der enten foreligger en lovovertrædelse af nogen betydning eller er udvist en ulovlig adfærd, der kunne medføre, at Energitilsynet skulle rejse en tilsynssag. Energiklagenævnet finder som det fremgår ovenfor, at dette ikke er tilfældet. Herefter og under henvisning til det af Energitilsynet anførte, stadfæster Energiklagenævnet Energitilsynets afgørelse af 25. maj Energiklagenævnets afgørelse Energitilsynets afgørelse af 25. maj 2012 stadfæstes. Sagerne har været behandlet på Energiklagenævnets møde den 22. april Afgørelsen er truffet af Energiklagenævnet i henhold til elforsyningslovens 89, stk. 1. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen offentliggøres på Energiklagenævnets hjemmeside.

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA SK Elnet A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Nibe El-forsyning Net A.m.b.a. 9. november 2015 Detail & Distribution 15/08223 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe El-forsyning Net A.m.b.a.

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net 2 20. maj 2015 Detail & Distribution 14/12974 LBA/LRN AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net 2 A/S (RAH2) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

HEF Net A/S af 29. april 2005 over Energitilsynet af 4. april 2005 Beregning af beløb for nettab opkrævet overfor Aars Elforsyning.

HEF Net A/S af 29. april 2005 over Energitilsynet af 4. april 2005 Beregning af beløb for nettab opkrævet overfor Aars Elforsyning. (Elforsyning) HEF Net A/S af 29. april 2005 over Energitilsynet af 4. april 2005 Beregning af beløb for nettab opkrævet overfor Aars Elforsyning. Fungerende Nævnsformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 17. december 2014 Sagnr. 12/07839 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S (RAH) anmeldelse af ny metode for fastsættelse af

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3.

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 23. oktober 2015 Detail & Distribution 14/13276 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF ENERGIMIDT NET A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 2. februar 2011 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Energy Eldistribution A/S OVER

Læs mere

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...]

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...] SEAS Distribution A.m.b.A. Slagterivej 25 4690 Haslev Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse

Læs mere

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Dong Energy Eldistribution 13.02.2012 Sag 4/0720-0200-0122 / Deres ref. Laa & lba Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Anmeldelsen Energitilsynets

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NOE Net Att. Mads Johnsen 30. september 2014 Sag 14/06466 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 31. maj 2014 har NOE Net anmeldt tariferingsmetode for

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Thy-Mors Energi Elnet A/S 16. maj 2017 Detail & Distribution 17/06135 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen. SEAS-NVE Net A/S 30. januar 2015 Sagnr. 14/11309 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget SEAS-NVE Net A/S (SEAS) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba

Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba 8. maj 2017 Detail & Distribution 17/04291 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF STAN Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe Elforsyning Netvirksomhed

Læs mere

Energi Viborg A/S Bøssemagervej Viborg

Energi Viborg A/S Bøssemagervej Viborg Energi Viborg A/S Bøssemagervej 8 8800 Viborg 8. august 2016 Detail & Distribution 15/11329 /BEJ, NOJ AFGØRELSE GODKENDELSE AF METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a.

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a. Østkraft Net Att. Poul Sonne-Pedersen 26. juni 2014 Sag 14/04899 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 16. april 2014 har Østkraft Net A/S anmeldt tariferingsmetode

Læs mere

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber (Varmeforsyning) Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Anlæggene er overtaget løbende i 2008 og kabellægningen er idriftsat løbende

Anlæggene er overtaget løbende i 2008 og kabellægningen er idriftsat løbende DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 19. oktober 2015 Sag 12/04936 / KBS Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

For de resterende klagere stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 12. maj 2015, dog med en ændret begrundelse.

For de resterende klagere stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 12. maj 2015, dog med en ændret begrundelse. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA En række lejere repræsenteret ved

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Læs mere

Kjellerup Elforsyning Tværgade Kjellerup

Kjellerup Elforsyning Tværgade Kjellerup Kjellerup Elforsyning Tværgade 4 8620 Kjellerup 16. december 2009 Sag 4/0720-0101-0128 / LR Deres ref. Afgørelse vedr. Kjellerup Elforsynings klage over EnergiMidt Net A/S prisstigning for distribution

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af standardgebyrer, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af standardgebyrer, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 16. januar 2018 Detail & Distribution 18/01250 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF STANDARDGEBYR: Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Viby Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes.

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes. (Elforsyning) DONG Energy City Elnet A/S over Energitilsynet af 23. juni 2008 påbud om udarbejdelse af en redegørelse vedrørende "andre driftsmæssige indtægter" i reguleringsregnskabet for 2004. Nævnsformand,

Læs mere

Hammel Elforsyning Gl Frijsenborgvej Hammel

Hammel Elforsyning Gl Frijsenborgvej Hammel Hammel Elforsyning Gl Frijsenborgvej 5 8450 Hammel 16. december 2009 Sag 4/0720-0101-0127 / LR Deres ref. Afgørelse vedr. Hammel Elforsynings klage over EnergiMidt Net A/S prisstigning for distribution

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Energiklagenævnet

Læs mere

AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten 2. november 2015 Detail & Distribution 12/05234 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé ENERGITILSYNET 16. februar 2005 Punkt 4 Notat til beslutning 3/1320-0200-0079 HTH Energitilsynets møde den 28. februar 2005 ENERGITILSYNET Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse

Læs mere

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NTC Ejendom A/S Aalborg

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015. RAH Net A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/11094 LBA/LAA GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF RÅDIGHEDSTARIF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NRGi Net 23. november 2015 Detail & Distribution 15/11009 LBA AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget NRGI Net A/S (NRGI) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej 16 5250 Odense SV 7. februar 2017 Detail & Distribution 16/10977 laa AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net A/S 20. november 2015 Detail & Distribution 15/10509 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Net A/S (Energi Fyn) anmeldelse

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Arbejdernes Boligselskab Gladsaxe

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Thy-Mors Elnet A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10213 LBA AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors A/S (Thy-Mors) anmeldelse af ny

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Himmerlands Elforsyning Net A/S, Aalborg, over Energitilsynet af 2. maj 2003 HEF s tariffer over for Aars Elforsyning

Himmerlands Elforsyning Net A/S, Aalborg, over Energitilsynet af 2. maj 2003 HEF s tariffer over for Aars Elforsyning (Elforsyning) Himmerlands Elforsyning Net A/S, Aalborg, over Energitilsynet af 2. maj 2003 HEF s tariffer over for Aars Elforsyning Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle (Vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 2. maj 2014 Ret & Administration 13/10069 /OTS, PAJ Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Resumé 1. I dette notat orienteres om

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Nykøbing Falster Kommune over Energitilsynets afgørelse af 2. oktober 2003 Opkrævning af beregnet varmeforbrug for perioden 1999/2000 Nævnsformand,

Læs mere

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende:

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende: DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum 18. august 2015 Ret & Administration 15/05258 LRN AFGØRELSE BETINGELSER FOR STIKLEDNINGER OVERDRAGET TIL DONG ENERGY Sekretariatet har i mail af

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station. Ravdex A/S Strandvangen 2 5300 Kerteminde 2. november 2015 Detail & Distribution 12/06451 KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF RAVDEX A/S INDTÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Elforsyning) Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. over Energitilsynet af 16. maj 2007 betingelserne for Aalborg Kommunes Fjernvarmeforsynings overtagelse af Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer

Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer Nævnsformand,

Læs mere

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. MAJ 2015 ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- 19. maj 2015 Detail & Distribution 15/01397 RESUMÉ 1. Denne sag forelægges Energitilsynet

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 24. februar 2016 Ret & Administration 15/09333 OTS Metodeanmeldelse af nye Tilslutningsbestemmelser for SEAS-NVE Net A/S SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29.

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S Ndr. Ringvej 4 6950 Ringkøbing 24. november 2016 Detail & Distribution AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...]

[...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...] (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...] Formand, cand.jur.

Læs mere

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen ENERGITILSYNET 31-10-2006 ENR 4/0904-0300-0004 /Ca Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen Nedenfor findes en gennemgang af hovedreglerne i forbindelse med brug af reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C 14. december 2015 Detail & Distribution 15/11090 laa ANMELDELSE AF TILSLUTNINGSBIDRAG FOR LADESTANDERE I DET OF- FENTLIGE RUM Dansk Energi anmelder en

Læs mere

SEAS-NVE anmelder, at de i fastsættelsen af følgende elementer i deres tarifering har afvigelser fra Dansk Energis anbefalinger:

SEAS-NVE anmelder, at de i fastsættelsen af følgende elementer i deres tarifering har afvigelser fra Dansk Energis anbefalinger: SEAS-NVE Net 31. oktober 2013 Sagnr. 13/02134 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget SEAS-NVE Nets (herefter SEAS-NVE) ansøgning om godkendelse af

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge (Elforsyning) Norenergi Aps på vegne af Hydro Aluminium Automative A/S over Energitilsynets afgørelse af 30. januar 2006 Sydvest Energi Nets fastsættelse af nettariffer for Hydro Aluminium Nævnsformand,

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet Fungerende nævnsformand,

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokatfuldmægtig Christina Uggerby Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing 23. august 2016 Detail & Distribution 12/09072 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR THY-MORS EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynet afgørelse af 16. marts 2010 OM Omkostninger ved tilslutning af vindmølle til Nyfors Net A/S

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynet afgørelse af 16. marts 2010 OM Omkostninger ved tilslutning af vindmølle til Nyfors Net A/S (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Referat Energitilsynsmøde den 30. maj 2011

Referat Energitilsynsmøde den 30. maj 2011 Referat Energitilsynsmøde den 30. maj 2011 22-06-2011 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde nr. 123. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra chefen

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0687 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: CP 4930 Maribo SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning til Billund Varmeværk. Nævnsformand, cand.

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Silkeborg Kommunes afgørelse af 22. november 2013 om pålæg af tilslutningspligt.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Silkeborg Kommunes afgørelse af 22. november 2013 om pålæg af tilslutningspligt. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune, j.nr. [XXX] Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Vedr. klage over Hundested Kommunes afgørelse af 4. oktober 2004 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme

Vedr. klage over Hundested Kommunes afgørelse af 4. oktober 2004 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. klage over Hundested Kommunes afgørelse af 4. oktober 2004 om afslag på ansøgning om dispension fra tilslutningspligt til fjernvarme Ved brev af 7. oktober

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann (Lov om CO 2-kvoter) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Nilan A/S OVER Energistyrelsens

Læs mere

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE 24. april 2015 Detail & Distribution

Læs mere

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015.

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015. Jeg har hermed fornøjelsen af at aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Resultatet af den primære drift har

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2.

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2. NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 19. juni 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Afgørelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af rammeaftale vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus 1.

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 19. september 2012 ophæves.

Energitilsynets afgørelse af 19. september 2012 ophæves. (Vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Per Broe-Andersen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej Aars

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej Aars Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej 91 9600 Aars 3. august 2016 Detail & Distribution 16/00480, 16/00481 NOJ AFGØRELSE AFSLAG OM FORHØJELSE AF NIBE ELFORSYNINGS REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF UDSKIFTNING

Læs mere

Vestjyske Net 60kV A/S Ydunsvej 35 7400 Herning BILAG 1 STANDARD LOVGRUNDLAG - INDTÆGTSRAMMEGENNEM- GANG FOR DISTRIBUTIONSVIRKSOMHEDER 1.

Vestjyske Net 60kV A/S Ydunsvej 35 7400 Herning BILAG 1 STANDARD LOVGRUNDLAG - INDTÆGTSRAMMEGENNEM- GANG FOR DISTRIBUTIONSVIRKSOMHEDER 1. Vestjyske Net 60kV A/S Ydunsvej 35 7400 Herning 16. november 2015 Detail & Distribution 12/09079 /BEJ BILAG 1 STANDARD LOVGRUNDLAG - INDTÆGTSRAMMEGENNEM- GANG FOR DISTRIBUTIONSVIRKSOMHEDER 1. LOVGRUNDLAG

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 15. december 2011 Sag 4/0720-8901-0211 / LBA Deres ref. Anmeldelse af betaling af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8,

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8, LOVGRUNDLAG 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Christian Wraa Schlüter, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 13. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 13. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 8. januar 2014 Sag 12/12088 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere