Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde"

Transkript

1 [...] Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde Energiklagenævnet har modtaget Deres brev af 31. januar 2010, hvorved De klager over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 vedrørende de af E.ON Varme Danmark ApS (herefter benævnt E.ON) bogførte udgifter i forbindelse med udstykningen i Tøpkilde efter selskabets overtagelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeforsyning A.m.b.a. Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet kan ikke behandle Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010, da nævnet finder, at De ikke er klageberettiget. Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Sagens baggrund Ørslev-Terslev Kraftvarmeforsyning A.m.b.a. igangsatte, før E.ON overtog værket i 2005, en udbygning af fjernvarmenettet i blandt andet Tøpkilde. E.ON overtog forpligtelsen til at færdiggøre byggeriet ved overtagelsen af værket. Ved brev til Energitilsynet af 19. maj 2009 oplyste E.ON, at selskabet var blevet bekendt med, at Ørslev-Terslev Kraftvarmeforsyning A.m.b.a. havde opkrævet og modtaget betaling for tilslutningsbidrag fra entreprenøren, der varetog udstykningen. E.ON oplyste at have afholdt udgifter på 3,1 millioner kr. til udstykningen, og selskabet bogførte dette beløb brutto som anlægstilgang vedrørende udstykningen, selvom entreprenøren havde afholdt en væsentlig del af omkostningerne. Ved tilkendegivelse af 22. juni 2009 fandt Energitilsynet, at det ikke ud af de anmeldte regnskabseftervisninger af priserne for Ørslev-Terslev Kraftvarmeforsyning A.m.b.a. for 2004/2005 og 2005/2006 kunne udledes, at de 3,1 millioner kr. var blevet indtægtsført. En indtægtsførsel af beløbet burde have givet en betydelig overdækning i året for indtægtsførslen. Der skete heller ikke en nedskrivning af anlægssaldiene med beløbet. Energitilsynet spurgte på den baggrund E.ON om udstykningen i Tøpkilde. CVR/SE-nr

2 Ved brev af 2. december 2009 fremsendte E.ON oplysninger om udstykningen samt bilag, som ifølge Energitilsynet dokumenterede forløbet. Ved afgørelse af 5. januar 2010 besluttede Energitilsynet, at tilsynet ikke ville foretage sig yderligere i sagen. Energitilsynet fandt, at E.ON ikke havde handlet i strid med varmeforsyningslovens 1 21, stk. 4, og tilsynet havde derfor ikke grundlag for at gribe ind. Energitilsynet bemærkede afslutningsvis, at E.ON var indforstået med at overføre de resterende passiverede tilslutningsbidrag til modregning i anlægsværdien fra og med priseftervisningen for Ved brev af 31. januar 2010 indbragte De Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 for Energiklagenævnet. I klagen har De navnlig anført, at De tidligere har oplyst Energitilsynet om, at entreprenøren har betalt for varmerørene samt lagt disse i hele udstykningen i Tøpkilde, før E.ON overtog Ørslev-Terslev Kraftvarmeforsyning A.m.b.a. De forstår derfor ikke, at Energitilsynet har godkendt E.ON s efterfølgende bogføring af investeringer af 3,1 millioner kr. i Tøpkilde. De anfører endvidere, at Energitilsynet i afgørelsen af 5. januar 2010 ikke redegør for, hvad de 3,1 millioner kr. er blevet brugt til, samt at tilsynet ikke er besiddelse af dokumentation, f.eks. regninger eller aftaler, hvoraf fremgår hvilke arbejder, som er udført. Side 2 af 5 Energiklagenævnet anmodede ved brev af 20. april 2010 om Deres bemærkninger til, på hvilken baggrund De kunne anses for at have en væsentlig og individuel interesse i Energitilsynets afgørelse af 5. januar Energiklagenævnet vejledte Dem i den forbindelse om reglerne om klageberettigelse. Sagen drejer sig herefter om, hvorvidt De har partsstatus i Energitilsynets sag vedrørende de af E.ON bogførte udgifter i forbindelse med udstykningen i Tøpkilde efter selskabets overtagelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeforsyning A.m.b.a. Klagers synspunkter og bemærkninger De har ved brev af 2. maj 2010 anført, at De er klageberettiget. Til støtte herfor har De navnlig anført følgende: Det fremgår af Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010, at man kan klage til Energiklagenævnet. De 3,1 millioner kr., som E.ON har bogført som en omkostning i forbindelse med Tøpkilde-udstykningen skal betales af E.ON s kunder. Den afgift De betaler som kunde er således afhængig af selskabets omkostninger. 1 Lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 med senere ændringer.

3 E.ON s bemærkninger Energiklagenævnet anmodede ved brev af 14. april 2010 E.ON om oplysninger om, hvor mange aftagere Ørslev-Terslev Kraftvarmeforsyning A.m.b.a. havde i selskabets distributionsområde pr. 5. januar Energiklagenævnet anmodede endvidere E.ON om at oplyse, hvor stort Deres aftag var i forhold til Ørslev-Terslev Kraftvarmeforsyning A.m.b.a. s samlede produktion og i forhold til det gennemsnitlige aftag for forsyningskunder. Ved brev af 16. april 2010 oplyste E.ON navnlig følgende: E.ON havde 432 kunder i Ørslev og Terslev pr. 5. januar Der er dog modtaget et betragteligt antal opsigelser, hvis 18-måneders varslingsperiode udløber ved udgangen af varmeregnskabsåret. Deres aftag er ca. 0,128 % af den samlede producerede fjernvarme fra Ørslev-Terslev Kraftvarmeforsyning A.m.b.a. og ca. 0,227 % af den samlede distribuerede fjernvarme fra distributionsnettet (forskellen er varmetabet i nettet). Side 3 af 5 Deres varmeforbrug var i 2009 ca. 13,1 MWh. Det af Dansk Fjernvarme beregnede gennemsnit for en dansk standardbolig er ca. 18 MWh. Gennemsnittet i Ørslev-Terslev er ca. 10,6 MWh. Retsgrundlag Afgørelser truffet efter varmeforsyningsloven eller regler udstedt i medfør heraf, kan efter varmeforsyningslovens 26, stk. 1, indbringes for Energiklagenævnet. Bestemmelsen er sålydende: [...] Kapitel 6 Klage, Energiklagenævn m.v. 26. Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af kommunen, transport- og energiministeren eller Energitilsynet efter denne lov eller efter regler udstedt i henhold til loven. [...] Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen Energiklagenævnet kan kun behandle en klage, der indgives af en klageberettiget fysisk eller juridisk person. Varmeforsyningsloven indeholder ikke særskilte regler om kredsen af klageberettigede. Vurderingen af, hvem der kan indbringe en afgørelse for Energiklagenævnet efter den almindelige klagebestemmelse i varmeforsyningslovens 26, stk. 1, skal således foretages ud fra de almindelige forvaltningsretlige regler. Efter disse regler kræves en væsent-

4 lig og individuel interesse i, at afgørelsen ændres, før der kan klages. Begge betingelser skal være opfyldte, før man kan anses som klageberettiget. At en afgørelse skal være væsentlig indebærer, at betydningen af afgørelsen for den pågældende skal være af en vis styrke og intensitet. En moralsk eller mere generel præget interesse er således ikke i sig selv tilstrækkelig. En interesse skal imidlertid udover at være væsentlig også være individuel. Dette betyder, at den pågældende afgørelse skal være mere indgribende over for den, der vil klage, i forhold til andre personer, som berøres af afgørelsen. Retsgrundlaget er nærmere beskrevet i den forvaltningsretlige litteratur og i praksis. Der kan bl.a. henvises til Forvaltningsret af Hans Gammeltoft- Hansen m.fl., 2. udgave 2002, Jurist- og Økonomforbundets forlag side 67ff. Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 vedrører E.ON s bogføring af omkostningerne i forbindelse med udstykningen i Tøpkilde. E.ON s bogføring af omkostninger berører samtlige af E.ON s kunder i Ørslev og Terslev. Afgørelsen har således betydning for alle E.ON s kunder i Ørslev og Terslev. Energiklagenævnet lægger til grund, at der den 5. januar 2010 var 432 kunder i Ørslev og Terslev, herunder Dem. Energiklagenævnet har endvidere lagt til grund, at Deres aftag er ca. 0,128 % af den samlede producerede fjernvarme fra Ørslev-Terslev Kraftvarmeforsyning A.m.b.a. og ca. 0,227 % af den samlede distribuerede fjernvarme fra distributionsnettet. På denne baggrund finder Energiklagenævnet ikke, at De var særligt berørt i forhold til langt den overvejende del af E.ON s kunder. Energiklagenævnet har herved lagt vægt på, at Deres situation ikke adskiller sig fra de 431 andre, der var kunder hos E.ON i Ørslev og Terslev pr. 5. januar Energiklagenævnet finder således, at De ikke har en tilstrækkelig individuel interesse i Energitilsynets afgørelse af 5. januar Side 4 af 5 Som anført i Energiklagenævnets brev af 20. april 2010 til Dem kan en klageinstans som Energiklagenævnet kun behandle en klage fra en klageberettiget fysisk eller juridisk person. Som nævnt oven for er betingelserne for, at De kan påklage Energistyrelsens afgørelse af 5. januar 2010 til Energiklagenævnet, at De har en væsentlig og individuel interesse i afgørelsen. Begge betingelser skal være opfyldte, før De vil være berettiget til at klage. Herefter finder Energiklagenævnet, at De ikke er klageberettiget i forhold til Energitilsynets afgørelse af 5. januar Energiklagenævnet kan således ikke behandle Deres klage behandle klage af 31. januar Afgørelsen er truffet af Energiklagenævnets formand på vegne af nævnet efter 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 644 af 19. juni 2006 om forretningsorden for Energiklagenævnet. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

5 Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter lov om varmeforsyning eller regler, der er udstedt efter denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. varmeforsyningslovens 26, stk. 4. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside: Med venlig hilsen Side 5 af 5 Poul K. Egan Nævnsformand

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Ninna Sonne Balling Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Odsherred

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012 Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Att.: Arne Steen Nielsen Sendt pr. mail til Jlp@aalborg.dk,asn@aalborg.dk, hh@pwc.dk 10-12-2014 Sagsnr.: 13/13022 Sagsbehandler: MLH Afd.: Ret og Administration

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 hjemvises

Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 hjemvises (Elforsyning) Nykøbing Falster Kommune over Energitilsynet af 25. april 2005 størrelsen af indberettet rådighedsbeløb i forbindelse med Nykøbing Falster Kommunes salg af elnetvirksomhed Nævnsformand, dommer

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen.

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen. (Varmeforsyning) Essex Invest A/S, Albertslund, over Albertslund Kommune af 20. april 2001 tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor,

Læs mere

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år Dato: 25. juni 2014 Sag 14/05532- : Varme Sagsbehandler: MEL/ Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år 1. Resumé 1. HS Revision Registreret revisionsaktieselskab

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energikonsulent [...] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere