Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune"

Transkript

1 Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune

2 Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen Klagemuligheder...11 Ordliste Telefonliste Udarbejdet af Senior Service, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning - december 2012 Revideret - januar 2014 Godkendt i Byrådet den 28. januar 2014 Side 2

3 Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indsatser med visitation Omsorg for andre betyder ikke, at man skal gøre alting for dem. Den bedste omsorg, man kan give, er at hjælpe mennesker med at kunne klare sig selv. Det er grundtanken bag den hjælp, Hedensted Kommune tilbyder borgerne. Nogle gange kan vi mere, end vi selv tror. Ved at fokusere på det du kan, og ved at bruge træning og hjælpemidler til at støtte dig i at blive stærkere, få flere kræfter og blive så selvhjulpen som muligt, får du frihed i stedet for passiv afhængighed. Hvis der, selv med støtte, træning og hjælpemidler, alligevel er ting, du ikke selv kan klare, kan du bevilliges hjælp fra Social omsorg i henhold til serviceniveauet. Formål Formålet med indsatsen er at forebygge ved hjælp af vejledning, træning, anvendelse af hjælpemidler eller støtte, så du bliver så selvhjulpen som mulig i din hverdag. Sagsbehandlingen og afgørelsen Hvis du mener, du har brug for hjælp, skal du henvende dig til Hedensted Kommune. En visitator, som er en faguddannet person vil, aftale besøg og sammen med dig, vurdere dine behov og hvilke muligheder, der er for hjælp. Vurderingen tager afsæt i dine behov, i lovgivningen og i det serviceniveau, Hedensted Byråd har vedtaget. Hjælpen bevilliges altid på baggrund af en konkret, individuel faglig vurdering af din samlede situation og behov. Ved bevilling af hjælp bliver der lagt vægt på: Hvad du selv kan gøre uden videre. Hvad du selv kan gøre ved anvendelse af hjælpemidler, efter træning, oplæring. eller vejledning. Om der er en ægtefælle eller andre i dit hjem, der kan varetage de praktiske opgaver. Hvad du selv kan gøre, med støtte fra personale.. Hvad du er ude af stand til selv at gøre og derfor har behov for hjælp til Målet er, at du bliver i stand til selv at klare så mange ting som muligt. Du er meget velkommen til at invitere en bisidder f.eks. en pårørende eller en bekendt med til samtalen. Du kan også give fuldmagt til en person, der træffer beslutninger på dine vegne. Det kaldes en partsrepræsentant. Side 3

4 Efter vurderingen kan visitatoren bevillige dig den nødvendige hjælp. Du vil som oftest få afgørelsen om den tildelte hjælp skriftligt. Dit behov for hjælp bliver løbende revurderet af såvel visitator som det personale, der kommer i dit hjem. På den måde sikrer vi, at du får den hjælp, du skal have. Indsatser - kort beskrivelse Træning og genoptræning Rehabiliteringsafdelingen tilbyder træning og genoptræning efter forskellige lovgivninger. Træning tilbydes alle aldersgrupper fra 0 til 110 år og indsatsen tager sigte på at borgerne tilbydes en målrettet og tidsbegrænset indsats for at genvinde tabte færdigheder og for børns vedkommende få mulighed for et så selvstændigt, ligeværdigt og meningsfuldt liv som muligt. Borgere, der trænes efter en genoptræningsplan (træning efter sygehuskontakt), er henvist til tilbuddet via sygehuset. Derefter er det den trænende terapeut i Rehabiliteringsafdelingen, der visiterer til indhold og længde. Voksne borgere, der tilbydes træning efter serviceloven ( vedligeholdende træning eller genoptræning uden sygehuskontakt), visiteres af trænende terapeut i Rehabiliteringsafdelingen. Børn tilbydes træning efter flere paragraffer, og visitation til træning foretages af et visitationsteam af medarbejdere fra Rehabiliteringsafdelingen og PPR. Træning varetages af kommunens terapeuter. Der er ikke mulighed for frit valg. For borgere med genoptræningsplan foregår træningen hovedsageligt i træningsfaciliteterne i Sundhedshuset i Løsning. Der er former for træning, hvor det er mere hensigtsmæssigt, at det foregår i hjemmet. Vedligeholdende træning og genoptræning efter serviceloven foregår dels på Nederbylund i Tørring, i Sundhedshuset i Løsning eller i eget hjem. Læs mere om træning og genoptræning på faktaarket i denne pjece, og på Hedensted Kommunes hjemmeside: Rehabilitering / Aktiv Hver Dag Hvis du ikke selv kan klare de daglige opgaver for eksempel personlig pleje, rengøring, indkøb, påtagning af støttestrømper, så tilbyder Hedensted Kommune dig en udredning. Side 4

5 Her vil du se på opgaverne sammen med en fagperson. I vil sammen kigge på om opgaven kan løses på en anden måde: Kan den løses med hjælpemidler, kræver det træning at kunne løse den, eller er der andre muligheder? Der vil blive lavet et forløb hvor I træner i at løse opgaverne på en anden måde. Sygepleje Hvis du har brug for sygepleje til f.eks. medicin, sår, støtte/vejledning, o.l. skal du henvende dig til din læge, der vil kontakte hjemmesygeplejersken. Du kan få hjælp til sygepleje i dit hjem eller på en af sygeplejeklinikkerne i Hedensted Kommune. Hjemmesygeplejersken vurderer, om du kan modtage sygepleje i sygeplejeklinikken eller i hjemmet. Se mere på Hedensted Kommunes hjemmeside: Madservice Kan du ikke selv klare madlavningen, kan du få træning og vejledning i brugen af hjælpemidler. Er træning og/eller hjælpemidlerne ikke tilstrækkeligt, kan du få bevilliget madservice. Prisen for madservice fastsættes hvert år af Byrådet. Du kan få bevilget madservice i kortere eller længere perioder. Det sker efter en individuel, konkret faglig vurdering. I perioden vil dit behov løbende blive vurderet Praktisk hjælp Hvis du ikke selv kan klare rengøring, tøjvask og indkøb, kan du få træning og vejledning i brugen af hjælpemidler. Er træningen og/eller hjælpemidlerne ikke tilstrækkeligt, kan du få bevilget støtte og hjælp til ét eller flere daglige gøremål. Du kan få bevilget praktisk hjælp i kortere eller længere perioder. Det sker efter en individuel, konkret faglig vurdering. I perioden vil dit behov løbende blive vurderet. Personlig pleje Hvis du ikke selv kan klare personlig pleje, kan du få træning og vejledning i brugen af hjælpemidler. Er træningen og/eller hjælpemidlerne ikke tilstrækkeligt, kan du få Side 5

6 bevilget støtte og hjælp til personlig pleje. Du kan få bevilget personlig pleje i kortere eller længere perioder. Det sker efter en individuel, konkret vurdering. I perioden vil dit behov løbende blive vurderet. Fleksibel hjemmehjælp Er du bevilliget personlig og/eller praktisk hjælp har du ret til at bytte ydelser. Bytteydelsen leveres i hjemmet, og omfanget svarer til omfanget af den ydelse, du vælger fra. Hvis der er tvivl om, hvorvidt det er fagligt forsvarligt at give en anden hjælp end den bevilligede, tager personalet udgangspunkt i den konkrete bevilling. Hvis en ydelse byttes, skrives det i din samarbejdsbog i et særskilt ark, hvilke ydelser der udføres i stedet for. Hvis du 3 gange i træk fravælger den samme bevilligede ydelse, vil en visitator revurdere hjælpen i forhold til dit behov. Daghjem Kan du ikke overkomme, overskue eller tage initiativ til samvær pga. af nedsat fysisk/ psykiske færdigheder, kan du bevilliges ophold i et daghjem på hverdage. Det kan samtidig være en aflastning for dine pårørende, at du kommer i daghjem. Prisen for ophold i daghjem fastsættes hvert år af Byrådet. Du kan få bevilget daghjemsophold i kortere eller længere perioder. Det sker efter en individuel, konkret faglig vurdering. I perioden vil dit behov løbende blive vurderet Daghjem for demente borgere Har du en demens diagnose, og kan du ikke overskue, at tage initiativ til samvær eller er særlig skrøbelig, kan du bevilliges et ophold i demensdaghjem på hverdage. Det kan samtidig være en aflastning for dine pårørende, at du kommer i demens daghjem. Prisen for ophold i demensdaghjem fastsættes hvert år af Byrådet. Du kan få bevilget ophold i demensdaghjem i kortere eller længere perioder. Det sker efter en individuel, konkret, faglig vurdering i et samarbejde mellem en demenskonsulent og din visitator. I perioden vil dit behov løbende blive vurderet. Side 6

7 Afløsning i eget hjem Pårørende, der passer dig, som har brug for at blive aflastet, kan modtage afløsning i hjemmet. Din pårørende kan få bevilget afløsning i hjemmet nogle timer en gang om ugen. Det sker efter en individuel, konkret faglig vurdering. I perioden vil behovet løbende blive vurderet. Ophold på korttidsophold Du kan komme på korttidsophold når: Du, i en akut eller planlagt periode, har brug for støtte, pleje, omsorg og træning, der ikke kan varetages i hjemmet, og hvor sygehusindlæggelse ikke skønnes nødvendig. Du er alvorligt syg eller døende. Din pårørende, der passer dig, har brug for at blive aflastet i en længere periode. Du kan få bevilget et korttidsophold i en nærmere afgrænset periode. Det sker efter en individuel, konkret faglig vurdering. I perioden vil behovet løbende blive vurderet Prisen for korttidsophold fastsættes hvert år af Byrådet. Boliger Hedensted Kommune har et antal ældre- og plejeboliger for borgere, hvis behov for pleje og omsorg er så stort, at det ikke kan tilgodeses i en almindelig bolig. Det drejer sig om borgere, som har varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, og et varigt behov for pleje og praktisk hjælp. For at få bevilliget en ældre- eller plejebolig skal du henvende dig til en visitator (se telefonliste). Herefter bliver der foretaget en individuel, konkret faglig vurdering i henhold til kriterierne, som kan ses på hjemmesiden.. Omsorgstandpleje Hvis din egenomsorg er så begrænset, at du har behov for hjælp til daglige funktioner, tandpleje og du ikke kan benytte det etablerede tandplejesystem, kan du bevilliges omsorgstandpleje. Prisen for omsorgstandpleje fastsættes hvert år af Byrådet. Side 7

8 Handicapkørsel Du har mulighed for at søge om handicapkørsel, hvis du har et ganghjælpemiddel og ikke kan anvende kollektiv trafik. Handicapkørsel er et supplement til den kollektive trafik. Det betyder, at flere kunder kan køre med på samme rejse. Det betyder også, at du ikke altid vil blive kørt den korteste vej, men du betaler kun for den korteste vej. Din rejse kan blive forlænget med op til 100 % af din direkte køretid. Prisen for handicapkørsel fastsættes af trafikselskabet. Praktiske oplysninger i forbindelse med leveringen af indsatsen Når du modtager en indsats, får du en kontaktperson ved din leverandør, som kan besvare eventuelle spørgsmål og uklarheder i forhold til hjælpen. Ved anden hjælp end sygepleje er målgruppen voksne over 18 år. Hvad kan du forvente af personalet? Du er selv med til at planlægge den hjælp du skal modtage. Personalet skal støtte og motivere dig til at deltage så aktivt som muligt i de daglige gøremål, for at styrke og bevare dine ressourcer. Hjælpen bliver tilrettelagt så den er med til at holde dig aktiv. Personalet skal være bekendt med Hedensted Kommunes serviceniveau og skal vide, hvilken hjælp du helt konkret er bevilget. Alt personale, der kommer i dit hjem uanset om de kommer fra kommunen eller fra en privat leverandør skal bære et synligt navneskilt. Leverandøren har tavshedspligt og meddelelsespligt. Leverandøren har desuden notatpligt, og skriver observationer og handlinger i et elektronisk omsorgssystem. Du har ret til at få aktindsigt i disse oplysninger. Personalet og deres familie må ikke modtage gaver eller lignende fra dig. De må heller ikke låne penge af dig eller sælge varer til dig. Rygning Det er en forudsætning for at få hjælp, at du og dine gæster ikke ryger i dit hjem, Side 8

9 mens personalet er der. Hvis du ryger, henstilles det, at du lufter ud inden personalet kommer. Personalet må ikke ryge i dit hjem eller udendørs ved dit hjem. Dit hjem personalets arbejdsplads Personalet skal kunne arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt i dit hjem, og der skal være tilstrækkelig plads til at løse opgaven. Derfor vil der blive lavet en arbejdspladsvurdering (APV) for at sikre, at arbejdsredskaber, hjælpemidler, el-apparater og andet, som personalet skal bruge, er i orden. Det kan være nødvendigt at ommøblere, fjerne gulvtæpper og/eller installere tekniske hjælpemidler i dit hjem. Du skal selv stille de almindelige arbejdsredskaber til rengøring til rådighed. Det indbefatter blandt andet: støvsuger, klude, gulvskrubbe og rengøringsmidler. Rengøringsmidlerne skal være miljøvenlige og arbejdsredskaberne i forsvarlig stand. I Arbejdspladsvurderingen kigger man på: Adgangsforhold Hjemmets indretning Miljørigtige rengøringsmidler Om støvsugeren kan suge Om støvsugerens rør kan indstilles i længden (teleskoprør 1,2 m) Der skal være hjul på støvsugeren Ved støvsugning på flere etager, skal der være en støvsuger på hver etage Om skaftet på gulvskrubbe/kost/moppe er langt nok eller er med teleskop (1,5 m) Anvendelige klude/gulvklud Hjælpemidler Elinstallationer Psykiske forhold Øvrige forhold Husdyr skal være forsvarligt lukket inde, når personalet er i hjemmet. Hvis der er punkter, der ikke opfylder Arbejdsmiljølovens krav, skal forholdene bringes i orden, inden hjælpen startes. Hvis du er bevilliget færdigretter og låner mikroovn og skabsfryser af Hedensted Kommune, skal de placeres i bordhøjde. Side 9

10 Hvem leverer indsatsen? Du skal vælge mellem den kommunale hjemmepleje eller en privat leverandør, som er godkendt af kommunen. Det er som udgangspunkt faglært personale, der står for indsatsen. Der er ingen forskel på serviceniveauet mellem de kommunale og de private leverandører. Du kan også selv udpege en person, for eksempel en pårørende, der skal godkendes og ansættes af kommunen. Læs mere på Leverandøren af hjælpen: Skal, i samarbejde med dig, sikre at du får den hjælp, du er blevet bevilget. Må ikke aflyse hjælp til pleje eller praktisk hjælp. Skal orientere dig telefonisk eller skriftligt ved omlægning af aftaler. Skal, når det gælder omlægning af daglig pleje, tilbyde erstatningshjælp den samme dag. Skal, når det gælder omlægning af praktisk hjælp, tilbyde erstatningshjælp ved senest fem hverdage efter det planlagte besøg. Skal orientere dig telefonisk, hvis et besøg til pleje eller praktisk hjælp flyttes mere end 1 time i forhold til det aftalte tidspunkt. Må ikke aflyse indgåede aftaler med dig om madservice. Skal orientere dig telefonisk, hvis en leverance af udbragt mad flyttes mere end 45 minutter i forhold til det aftalte tidspunkt. Husk at melde afbud Hvis du ikke er hjemme, er det vigtigt, at du giver besked til leverandøren. Det kan ellers blive nødvendigt at få en låsesmed til at åbne for at sikre, at du ikke ligger hjælpeløs. Udgiften til låsesmeden betales af dig. Du kan kun få den aftalte hjælp, når du selv er til stede i hjemmet. Evt. afbud skal meldes senest klokken dagen før det aftalte besøg. Hvis du aflyser besøg, gives der erstatningsbesøg, hvis aflysningen er på grund af: Akut lægebesøg, behandling/kontrol på sygehus og ved speciallæge. Uforudsete situationer af familiær karakter f.eks. begravelse, ulykkestilfælde, akut sygdom. Erstatningsbesøg gives ikke, hvis aflysningen er pga. f.eks.: Udrejse, besøg af gæster, besøg hos venner/bekendte, udflugter, frisør, indlæggelse. Side 10

11 Tilsyn med indsatsen Hedensted Kommune skal føre tilsyn jævnfør 151c i Serviceloven med, at der gives den fornødne hjælp. Dette tilsyn varetages af en visitator i Hedensted Kommune ved stikprøvekontrol 2 gange årligt. Klagemuligheder Hvis der opstår problemer med hjælpen, skal du først henvende dig til den leverandør, du har valgt altså den person, der udfører hjælpen eller leverer maden til dig. Er der generelt problemer med hjælpen, skal du henvende dig til din visitator. Klage over afgørelsen Hvis du ikke er enig i afgørelsen af en sag, kan du klage over denne inden 4 uger til Ankestyrelsen. Klagen skal du sende til kommunen, på følgende adresse: Visitationskontoret, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning. Du kan klage mundtligt eller skriftligt. I klagen kan du oplyse, hvorfor du ikke er enig i afgørelsen. Klager andre på dine vegne, skal der foreligge en fuldmagt fra dig. Når kommunen har modtaget din klage, vil vi se på din sag igen. Vi vil tage stilling til, om vi giver dig helt eller delvis medhold i din klage. Hvis vi ændrer afgørelsen, vil du få besked herom inden 4 uger. Hvis vi ikke ændrer afgørelsen, sender vi din klage til Ankestyrelsen sammen med sagens øvrige akter inden for 4 uger. Hvis du har spørgsmål til afgørelsen eller er i tvivl om, hvordan du skal klage, er du velkommen til at kontakte os: Tlf mandag til torsdag kl fredag kl Mail: Postadresse: Visitationskontoret, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning NB! Du kan ifølge loven ikke klage over afgørelser om: Handicapkørsel, kørsel til træning, aflastning og aktiviteter. Side 11

12 Ordliste APV Bevilling Leverandør Meddelelsespligt Notatpligt Partsrepræsentant PBS PPR Rehabilitering Sasmarbejdsbog Visitator Arbejdspladsvurdering Den hjælp, det afgøres du skal have. Den person, der udfører hjælpen, eller leverer maden til dig. Personalets pligt til at videregive oplysninger ved ændringer. Personalets pligt til at dokumentere i kommunens omsorgssystem. En person, som du giver fuldmagt til at handle for dig. Betalingsservice Psykologisk Pædagogisk Rådgivsning. PPR er en tværfaglig organisation, der giver råd og vejledning omkring børn og unge med særlige behov. Træning og vedligelse af funktioner. En bog kommunen lægger i dit hjem. Bogen indeholder oplysninger om den hjælp du modtager. Den fagperson, der bevilliger hjælpen. Side 12

13 Telefonliste Afdeling Telefonnr. Telefontid Visitator Personlig og praktisk hjælp, ældre/pleje boliger, daghjem, afløsning, korttidsophold, handicapkørsel, omsorgstandpleje. Sygeplejersken distrikt Øst Juelsminde/Glud/Hornsyld/ Barrit Sygeplejersken distrikt Midt Hedensted/Løsning Sygeplejersken distrikt Vest Tørring, Uldum, Rask Mølle, Lindved, Øster Snede Mandag til torsdag kl Fredag kl Mail: Hverdage kl Hverdage kl Hverdage kl Hjælpemiddelafdeling Hverdage kl Mail: Kvikservice-skranken er åben for personlig henvendelse torsdage kl Sagsbehandlende terapeuter Hverdage kl Træning og genoptræning Hverdage kl Side 13

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2015 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes leverandørkrav...

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2013 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Hverdagsrehabilitering... 9 Ambulant

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere