Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune"

Transkript

1 Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune

2 Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen Klagemuligheder...11 Ordliste Telefonliste Udarbejdet af Senior Service, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning - december 2012 Revideret - januar 2014 Godkendt i Byrådet den 28. januar 2014 Side 2

3 Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indsatser med visitation Omsorg for andre betyder ikke, at man skal gøre alting for dem. Den bedste omsorg, man kan give, er at hjælpe mennesker med at kunne klare sig selv. Det er grundtanken bag den hjælp, Hedensted Kommune tilbyder borgerne. Nogle gange kan vi mere, end vi selv tror. Ved at fokusere på det du kan, og ved at bruge træning og hjælpemidler til at støtte dig i at blive stærkere, få flere kræfter og blive så selvhjulpen som muligt, får du frihed i stedet for passiv afhængighed. Hvis der, selv med støtte, træning og hjælpemidler, alligevel er ting, du ikke selv kan klare, kan du bevilliges hjælp fra Social omsorg i henhold til serviceniveauet. Formål Formålet med indsatsen er at forebygge ved hjælp af vejledning, træning, anvendelse af hjælpemidler eller støtte, så du bliver så selvhjulpen som mulig i din hverdag. Sagsbehandlingen og afgørelsen Hvis du mener, du har brug for hjælp, skal du henvende dig til Hedensted Kommune. En visitator, som er en faguddannet person vil, aftale besøg og sammen med dig, vurdere dine behov og hvilke muligheder, der er for hjælp. Vurderingen tager afsæt i dine behov, i lovgivningen og i det serviceniveau, Hedensted Byråd har vedtaget. Hjælpen bevilliges altid på baggrund af en konkret, individuel faglig vurdering af din samlede situation og behov. Ved bevilling af hjælp bliver der lagt vægt på: Hvad du selv kan gøre uden videre. Hvad du selv kan gøre ved anvendelse af hjælpemidler, efter træning, oplæring. eller vejledning. Om der er en ægtefælle eller andre i dit hjem, der kan varetage de praktiske opgaver. Hvad du selv kan gøre, med støtte fra personale.. Hvad du er ude af stand til selv at gøre og derfor har behov for hjælp til Målet er, at du bliver i stand til selv at klare så mange ting som muligt. Du er meget velkommen til at invitere en bisidder f.eks. en pårørende eller en bekendt med til samtalen. Du kan også give fuldmagt til en person, der træffer beslutninger på dine vegne. Det kaldes en partsrepræsentant. Side 3

4 Efter vurderingen kan visitatoren bevillige dig den nødvendige hjælp. Du vil som oftest få afgørelsen om den tildelte hjælp skriftligt. Dit behov for hjælp bliver løbende revurderet af såvel visitator som det personale, der kommer i dit hjem. På den måde sikrer vi, at du får den hjælp, du skal have. Indsatser - kort beskrivelse Træning og genoptræning Rehabiliteringsafdelingen tilbyder træning og genoptræning efter forskellige lovgivninger. Træning tilbydes alle aldersgrupper fra 0 til 110 år og indsatsen tager sigte på at borgerne tilbydes en målrettet og tidsbegrænset indsats for at genvinde tabte færdigheder og for børns vedkommende få mulighed for et så selvstændigt, ligeværdigt og meningsfuldt liv som muligt. Borgere, der trænes efter en genoptræningsplan (træning efter sygehuskontakt), er henvist til tilbuddet via sygehuset. Derefter er det den trænende terapeut i Rehabiliteringsafdelingen, der visiterer til indhold og længde. Voksne borgere, der tilbydes træning efter serviceloven ( vedligeholdende træning eller genoptræning uden sygehuskontakt), visiteres af trænende terapeut i Rehabiliteringsafdelingen. Børn tilbydes træning efter flere paragraffer, og visitation til træning foretages af et visitationsteam af medarbejdere fra Rehabiliteringsafdelingen og PPR. Træning varetages af kommunens terapeuter. Der er ikke mulighed for frit valg. For borgere med genoptræningsplan foregår træningen hovedsageligt i træningsfaciliteterne i Sundhedshuset i Løsning. Der er former for træning, hvor det er mere hensigtsmæssigt, at det foregår i hjemmet. Vedligeholdende træning og genoptræning efter serviceloven foregår dels på Nederbylund i Tørring, i Sundhedshuset i Løsning eller i eget hjem. Læs mere om træning og genoptræning på faktaarket i denne pjece, og på Hedensted Kommunes hjemmeside: Rehabilitering / Aktiv Hver Dag Hvis du ikke selv kan klare de daglige opgaver for eksempel personlig pleje, rengøring, indkøb, påtagning af støttestrømper, så tilbyder Hedensted Kommune dig en udredning. Side 4

5 Her vil du se på opgaverne sammen med en fagperson. I vil sammen kigge på om opgaven kan løses på en anden måde: Kan den løses med hjælpemidler, kræver det træning at kunne løse den, eller er der andre muligheder? Der vil blive lavet et forløb hvor I træner i at løse opgaverne på en anden måde. Sygepleje Hvis du har brug for sygepleje til f.eks. medicin, sår, støtte/vejledning, o.l. skal du henvende dig til din læge, der vil kontakte hjemmesygeplejersken. Du kan få hjælp til sygepleje i dit hjem eller på en af sygeplejeklinikkerne i Hedensted Kommune. Hjemmesygeplejersken vurderer, om du kan modtage sygepleje i sygeplejeklinikken eller i hjemmet. Se mere på Hedensted Kommunes hjemmeside: Madservice Kan du ikke selv klare madlavningen, kan du få træning og vejledning i brugen af hjælpemidler. Er træning og/eller hjælpemidlerne ikke tilstrækkeligt, kan du få bevilliget madservice. Prisen for madservice fastsættes hvert år af Byrådet. Du kan få bevilget madservice i kortere eller længere perioder. Det sker efter en individuel, konkret faglig vurdering. I perioden vil dit behov løbende blive vurderet Praktisk hjælp Hvis du ikke selv kan klare rengøring, tøjvask og indkøb, kan du få træning og vejledning i brugen af hjælpemidler. Er træningen og/eller hjælpemidlerne ikke tilstrækkeligt, kan du få bevilget støtte og hjælp til ét eller flere daglige gøremål. Du kan få bevilget praktisk hjælp i kortere eller længere perioder. Det sker efter en individuel, konkret faglig vurdering. I perioden vil dit behov løbende blive vurderet. Personlig pleje Hvis du ikke selv kan klare personlig pleje, kan du få træning og vejledning i brugen af hjælpemidler. Er træningen og/eller hjælpemidlerne ikke tilstrækkeligt, kan du få Side 5

6 bevilget støtte og hjælp til personlig pleje. Du kan få bevilget personlig pleje i kortere eller længere perioder. Det sker efter en individuel, konkret vurdering. I perioden vil dit behov løbende blive vurderet. Fleksibel hjemmehjælp Er du bevilliget personlig og/eller praktisk hjælp har du ret til at bytte ydelser. Bytteydelsen leveres i hjemmet, og omfanget svarer til omfanget af den ydelse, du vælger fra. Hvis der er tvivl om, hvorvidt det er fagligt forsvarligt at give en anden hjælp end den bevilligede, tager personalet udgangspunkt i den konkrete bevilling. Hvis en ydelse byttes, skrives det i din samarbejdsbog i et særskilt ark, hvilke ydelser der udføres i stedet for. Hvis du 3 gange i træk fravælger den samme bevilligede ydelse, vil en visitator revurdere hjælpen i forhold til dit behov. Daghjem Kan du ikke overkomme, overskue eller tage initiativ til samvær pga. af nedsat fysisk/ psykiske færdigheder, kan du bevilliges ophold i et daghjem på hverdage. Det kan samtidig være en aflastning for dine pårørende, at du kommer i daghjem. Prisen for ophold i daghjem fastsættes hvert år af Byrådet. Du kan få bevilget daghjemsophold i kortere eller længere perioder. Det sker efter en individuel, konkret faglig vurdering. I perioden vil dit behov løbende blive vurderet Daghjem for demente borgere Har du en demens diagnose, og kan du ikke overskue, at tage initiativ til samvær eller er særlig skrøbelig, kan du bevilliges et ophold i demensdaghjem på hverdage. Det kan samtidig være en aflastning for dine pårørende, at du kommer i demens daghjem. Prisen for ophold i demensdaghjem fastsættes hvert år af Byrådet. Du kan få bevilget ophold i demensdaghjem i kortere eller længere perioder. Det sker efter en individuel, konkret, faglig vurdering i et samarbejde mellem en demenskonsulent og din visitator. I perioden vil dit behov løbende blive vurderet. Side 6

7 Afløsning i eget hjem Pårørende, der passer dig, som har brug for at blive aflastet, kan modtage afløsning i hjemmet. Din pårørende kan få bevilget afløsning i hjemmet nogle timer en gang om ugen. Det sker efter en individuel, konkret faglig vurdering. I perioden vil behovet løbende blive vurderet. Ophold på korttidsophold Du kan komme på korttidsophold når: Du, i en akut eller planlagt periode, har brug for støtte, pleje, omsorg og træning, der ikke kan varetages i hjemmet, og hvor sygehusindlæggelse ikke skønnes nødvendig. Du er alvorligt syg eller døende. Din pårørende, der passer dig, har brug for at blive aflastet i en længere periode. Du kan få bevilget et korttidsophold i en nærmere afgrænset periode. Det sker efter en individuel, konkret faglig vurdering. I perioden vil behovet løbende blive vurderet Prisen for korttidsophold fastsættes hvert år af Byrådet. Boliger Hedensted Kommune har et antal ældre- og plejeboliger for borgere, hvis behov for pleje og omsorg er så stort, at det ikke kan tilgodeses i en almindelig bolig. Det drejer sig om borgere, som har varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, og et varigt behov for pleje og praktisk hjælp. For at få bevilliget en ældre- eller plejebolig skal du henvende dig til en visitator (se telefonliste). Herefter bliver der foretaget en individuel, konkret faglig vurdering i henhold til kriterierne, som kan ses på hjemmesiden.. Omsorgstandpleje Hvis din egenomsorg er så begrænset, at du har behov for hjælp til daglige funktioner, tandpleje og du ikke kan benytte det etablerede tandplejesystem, kan du bevilliges omsorgstandpleje. Prisen for omsorgstandpleje fastsættes hvert år af Byrådet. Side 7

8 Handicapkørsel Du har mulighed for at søge om handicapkørsel, hvis du har et ganghjælpemiddel og ikke kan anvende kollektiv trafik. Handicapkørsel er et supplement til den kollektive trafik. Det betyder, at flere kunder kan køre med på samme rejse. Det betyder også, at du ikke altid vil blive kørt den korteste vej, men du betaler kun for den korteste vej. Din rejse kan blive forlænget med op til 100 % af din direkte køretid. Prisen for handicapkørsel fastsættes af trafikselskabet. Praktiske oplysninger i forbindelse med leveringen af indsatsen Når du modtager en indsats, får du en kontaktperson ved din leverandør, som kan besvare eventuelle spørgsmål og uklarheder i forhold til hjælpen. Ved anden hjælp end sygepleje er målgruppen voksne over 18 år. Hvad kan du forvente af personalet? Du er selv med til at planlægge den hjælp du skal modtage. Personalet skal støtte og motivere dig til at deltage så aktivt som muligt i de daglige gøremål, for at styrke og bevare dine ressourcer. Hjælpen bliver tilrettelagt så den er med til at holde dig aktiv. Personalet skal være bekendt med Hedensted Kommunes serviceniveau og skal vide, hvilken hjælp du helt konkret er bevilget. Alt personale, der kommer i dit hjem uanset om de kommer fra kommunen eller fra en privat leverandør skal bære et synligt navneskilt. Leverandøren har tavshedspligt og meddelelsespligt. Leverandøren har desuden notatpligt, og skriver observationer og handlinger i et elektronisk omsorgssystem. Du har ret til at få aktindsigt i disse oplysninger. Personalet og deres familie må ikke modtage gaver eller lignende fra dig. De må heller ikke låne penge af dig eller sælge varer til dig. Rygning Det er en forudsætning for at få hjælp, at du og dine gæster ikke ryger i dit hjem, Side 8

9 mens personalet er der. Hvis du ryger, henstilles det, at du lufter ud inden personalet kommer. Personalet må ikke ryge i dit hjem eller udendørs ved dit hjem. Dit hjem personalets arbejdsplads Personalet skal kunne arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt i dit hjem, og der skal være tilstrækkelig plads til at løse opgaven. Derfor vil der blive lavet en arbejdspladsvurdering (APV) for at sikre, at arbejdsredskaber, hjælpemidler, el-apparater og andet, som personalet skal bruge, er i orden. Det kan være nødvendigt at ommøblere, fjerne gulvtæpper og/eller installere tekniske hjælpemidler i dit hjem. Du skal selv stille de almindelige arbejdsredskaber til rengøring til rådighed. Det indbefatter blandt andet: støvsuger, klude, gulvskrubbe og rengøringsmidler. Rengøringsmidlerne skal være miljøvenlige og arbejdsredskaberne i forsvarlig stand. I Arbejdspladsvurderingen kigger man på: Adgangsforhold Hjemmets indretning Miljørigtige rengøringsmidler Om støvsugeren kan suge Om støvsugerens rør kan indstilles i længden (teleskoprør 1,2 m) Der skal være hjul på støvsugeren Ved støvsugning på flere etager, skal der være en støvsuger på hver etage Om skaftet på gulvskrubbe/kost/moppe er langt nok eller er med teleskop (1,5 m) Anvendelige klude/gulvklud Hjælpemidler Elinstallationer Psykiske forhold Øvrige forhold Husdyr skal være forsvarligt lukket inde, når personalet er i hjemmet. Hvis der er punkter, der ikke opfylder Arbejdsmiljølovens krav, skal forholdene bringes i orden, inden hjælpen startes. Hvis du er bevilliget færdigretter og låner mikroovn og skabsfryser af Hedensted Kommune, skal de placeres i bordhøjde. Side 9

10 Hvem leverer indsatsen? Du skal vælge mellem den kommunale hjemmepleje eller en privat leverandør, som er godkendt af kommunen. Det er som udgangspunkt faglært personale, der står for indsatsen. Der er ingen forskel på serviceniveauet mellem de kommunale og de private leverandører. Du kan også selv udpege en person, for eksempel en pårørende, der skal godkendes og ansættes af kommunen. Læs mere på Leverandøren af hjælpen: Skal, i samarbejde med dig, sikre at du får den hjælp, du er blevet bevilget. Må ikke aflyse hjælp til pleje eller praktisk hjælp. Skal orientere dig telefonisk eller skriftligt ved omlægning af aftaler. Skal, når det gælder omlægning af daglig pleje, tilbyde erstatningshjælp den samme dag. Skal, når det gælder omlægning af praktisk hjælp, tilbyde erstatningshjælp ved senest fem hverdage efter det planlagte besøg. Skal orientere dig telefonisk, hvis et besøg til pleje eller praktisk hjælp flyttes mere end 1 time i forhold til det aftalte tidspunkt. Må ikke aflyse indgåede aftaler med dig om madservice. Skal orientere dig telefonisk, hvis en leverance af udbragt mad flyttes mere end 45 minutter i forhold til det aftalte tidspunkt. Husk at melde afbud Hvis du ikke er hjemme, er det vigtigt, at du giver besked til leverandøren. Det kan ellers blive nødvendigt at få en låsesmed til at åbne for at sikre, at du ikke ligger hjælpeløs. Udgiften til låsesmeden betales af dig. Du kan kun få den aftalte hjælp, når du selv er til stede i hjemmet. Evt. afbud skal meldes senest klokken dagen før det aftalte besøg. Hvis du aflyser besøg, gives der erstatningsbesøg, hvis aflysningen er på grund af: Akut lægebesøg, behandling/kontrol på sygehus og ved speciallæge. Uforudsete situationer af familiær karakter f.eks. begravelse, ulykkestilfælde, akut sygdom. Erstatningsbesøg gives ikke, hvis aflysningen er pga. f.eks.: Udrejse, besøg af gæster, besøg hos venner/bekendte, udflugter, frisør, indlæggelse. Side 10

11 Tilsyn med indsatsen Hedensted Kommune skal føre tilsyn jævnfør 151c i Serviceloven med, at der gives den fornødne hjælp. Dette tilsyn varetages af en visitator i Hedensted Kommune ved stikprøvekontrol 2 gange årligt. Klagemuligheder Hvis der opstår problemer med hjælpen, skal du først henvende dig til den leverandør, du har valgt altså den person, der udfører hjælpen eller leverer maden til dig. Er der generelt problemer med hjælpen, skal du henvende dig til din visitator. Klage over afgørelsen Hvis du ikke er enig i afgørelsen af en sag, kan du klage over denne inden 4 uger til Ankestyrelsen. Klagen skal du sende til kommunen, på følgende adresse: Visitationskontoret, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning. Du kan klage mundtligt eller skriftligt. I klagen kan du oplyse, hvorfor du ikke er enig i afgørelsen. Klager andre på dine vegne, skal der foreligge en fuldmagt fra dig. Når kommunen har modtaget din klage, vil vi se på din sag igen. Vi vil tage stilling til, om vi giver dig helt eller delvis medhold i din klage. Hvis vi ændrer afgørelsen, vil du få besked herom inden 4 uger. Hvis vi ikke ændrer afgørelsen, sender vi din klage til Ankestyrelsen sammen med sagens øvrige akter inden for 4 uger. Hvis du har spørgsmål til afgørelsen eller er i tvivl om, hvordan du skal klage, er du velkommen til at kontakte os: Tlf mandag til torsdag kl fredag kl Mail: Postadresse: Visitationskontoret, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning NB! Du kan ifølge loven ikke klage over afgørelser om: Handicapkørsel, kørsel til træning, aflastning og aktiviteter. Side 11

12 Ordliste APV Bevilling Leverandør Meddelelsespligt Notatpligt Partsrepræsentant PBS PPR Rehabilitering Sasmarbejdsbog Visitator Arbejdspladsvurdering Den hjælp, det afgøres du skal have. Den person, der udfører hjælpen, eller leverer maden til dig. Personalets pligt til at videregive oplysninger ved ændringer. Personalets pligt til at dokumentere i kommunens omsorgssystem. En person, som du giver fuldmagt til at handle for dig. Betalingsservice Psykologisk Pædagogisk Rådgivsning. PPR er en tværfaglig organisation, der giver råd og vejledning omkring børn og unge med særlige behov. Træning og vedligelse af funktioner. En bog kommunen lægger i dit hjem. Bogen indeholder oplysninger om den hjælp du modtager. Den fagperson, der bevilliger hjælpen. Side 12

13 Telefonliste Afdeling Telefonnr. Telefontid Visitator Personlig og praktisk hjælp, ældre/pleje boliger, daghjem, afløsning, korttidsophold, handicapkørsel, omsorgstandpleje. Sygeplejersken distrikt Øst Juelsminde/Glud/Hornsyld/ Barrit Sygeplejersken distrikt Midt Hedensted/Løsning Sygeplejersken distrikt Vest Tørring, Uldum, Rask Mølle, Lindved, Øster Snede Mandag til torsdag kl Fredag kl Mail: Hverdage kl Hverdage kl Hverdage kl Hjælpemiddelafdeling Hverdage kl Mail: Kvikservice-skranken er åben for personlig henvendelse torsdage kl Sagsbehandlende terapeuter Hverdage kl Træning og genoptræning Hverdage kl Side 13

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Indsatskatalog. Senior Service Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Senior Service Hedensted Kommune Indsatskatalog Senior Service Hedensted Kommune Indhold Formål.................................................. 3 Indsatser - kort beskrivelse.................................. 4 Dit hjem personalets

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Frederikssund Kommune prioriterer, at borgerne kan blive ved med at være selvhjulpne og aktive. Derfor skal den personlige og praktiske hjælp

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune

Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune I Odder Kommune er vores mål, at flest mulige borgere er selvhjulpne og bevarer en aktiv og selvstændig hverdag. Du kan her læse om vores tilbud

Læs mere

Afløsning i eget hjem

Afløsning i eget hjem Afløsning i eget hjem Kvalitetsstandard 2017 Der kan bevilges afløsning i eget hjem, hvis du i hverdagen passer en nær pårørende, der ikke kan være alene. Hvad er afløsning? Afløsning er en planlagt tidsperiode,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2013 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som:

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som: SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov. At yde en indsats,

Læs mere

Indsatskatalog. Senior Service Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Senior Service Hedensted Kommune Indsatskatalog Senior Service Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Indsats -

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Hjælpen skal medvirke til at øge din livskvalitet og muligheden for, at du igen kan klare dig selv.

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Indhold Målsætning for hjemmeboende...1 Hvordan søger du om hjælp?...2 Hvad omfatter tilbuddene?...2 Journalføring...3 Visitationsbesøg...3

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er formålet

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din støtte og hjælp 8 Frit

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2014 PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere

Kære aarhusianer ET BEDRE LIV 2013

Kære aarhusianer ET BEDRE LIV 2013 Billede mangler ET BEDRE LIV 2013 Kære aarhusianer Et bedre liv handler om de former for støtte og tilbud, du kan få fra Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, hvis du eller din familie ikke selv kan klare

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg 2011 2 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Hvem kan få hjemmehjælp side

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Træning og støtte i dit hjem

Træning og støtte i dit hjem Kontakt Visitationen Ring på tlf. 7235 5630 Mandag-fredag kl. 10-12, torsdag kl. 10-13. Mail til: visitationen@furesoe.dk. Center for Social og Sundhed Træning og støtte i dit hjem Få støtte til at bevare

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard 2018 86, stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Sådan behandler vi din sag...4 3. Serviceniveau...6 4. Klageadgang...10 5. Lovgrundlaget...11

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis dit funktionsniveau er (Svært eller totalt, ændres til: meget ) begrænset og du for eksempel ikke selv kan gøre rent,

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter:

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter: Målsætning for hjemmeboende med behov for hjælp og pleje. Målet er at fremme den enkelte brugers muligheder for at opleve størst mulig grad af trivsel og livskvalitet ved: At hjælpe hjemmeboende brugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Indholdsfortegnelse Målsætninger og værdier... 3 Borgere med genoptræningsplan efter indlæggelse på sygehuset... 5 Borgere, der efter sygdom uden sygehusindlæggelse, har behov

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2009 Praktisk hjælp Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne ikke selv kan for eksempel gøre rent, vaske tøj eller købe ind og

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje

Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje Indholdsfortegnelse 1. Hvori består ydelsen?... 2 2. Hvem kan modtage ydelsen?... 3 3. Hvem

Læs mere

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om personlig pleje praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) madservice træning 2 Personlig pleje - praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Orientering om. Langeland Kommunes. Hjemmepleje

Orientering om. Langeland Kommunes. Hjemmepleje Orientering om Langeland Kommunes Hjemmepleje Hjemmehjælp Visitation af hjemmehjælp foretages af visitator. Det sker ud fra politisk vedtagne kvalitetsstandarder. Ved væsentlige ændringer i dine behov

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask 2013 Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 Hvilke behov dækker ydelsen Hjælp/støtte/guidning til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som borgeren ikke

Læs mere

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86 Generel Information Servicelovens 83, 83a, og 86 Indholdsfortegnelse Vision og målsætning med din hjælp 3 Rehabilitering: din selvhjulpenhed vores fokus 3 Velfærdsteknologi en støtte i hverdagen 4 Sådan

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Personlig pleje. Visitationskriterier

Personlig pleje. Visitationskriterier RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Sundhed - Omsorg Personlig pleje Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp ud fra dine behov og ud fra,

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015.

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at blive vasket eller komme i bad

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå på

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler

Overordnet kvalitetsstandard Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler Overordnet kvalitetsstandard 2017 Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler 1 Forord Den overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp x Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Rengøring og tøjvask - i eget hjem uden for plejehjem og botilbud... 3 Hvem kan få hjælp til rengøring

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune C. RENGØRING 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83 2. Formål At medvirke til at holde borgerens hjem rent. At styrke borgerens egenomsorg og mestring af eget liv. At styrke det sundhedsfremmende

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset, og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvilke indsatser kan tilbydes?... 2 4.0 Kvalitetsmål... 3 5.0 Ansøgning... 3 5.1

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der:

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: Kvalitetsstandard: Personlig og praktisk hjælp Målgruppe Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: ikke selv kan udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet efter et rehabiliteringsforløb

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Øst... 3 Hvem r indsatsen?... 3 Hvem kan modtage indsatsen?...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk. 1, nr. 1, 2 og 3. Modtager af indsatsområderne Borgere der på grund af en midlertidig eller varig funktionsnedsættelse,

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende

Genoptræning og vedligeholdende Genoptræning og vedligeholdende træning 2015 Kvalitetsstandard for kommunal genoptræning, uden forudgående sygehusindlæggelse, og vedligeholdende træning Lovgrundlag Lov om social service 86. Hvad er vedligeholdende

Læs mere

Et bedre liv. med. pleje. praktisk hjælp. mad ÅRHUS KOMMUNE MAG3. træning MAGISTRATENS 3. AFDELING 1

Et bedre liv. med. pleje. praktisk hjælp. mad ÅRHUS KOMMUNE MAG3. træning MAGISTRATENS 3. AFDELING 1 Et bedre liv med pleje praktisk hjælp mad og træning ÅRHUS KOMMUNE MAG3 MAGISTRATENS 3. AFDELING 1 Indholds fortegnelse Forord s. 3 Generelt s. 4 Pleje s. 7 Personlig pleje s. 8 Tryghedsalarmer s. 8 Hjælp

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Midlertidigt ophold på plejecenter

Midlertidigt ophold på plejecenter Midlertidigt ophold på plejecenter Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Formålet med et midlertidigt ophold er, at du efterfølgende kan leve så aktivt og selvstændigt et liv som muligt. Vi tager udgangspunkt

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med personlig

Læs mere

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information xgenerel information x Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Rehabiliteringsforløbet...

Læs mere