Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune"

Transkript

1 Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune

2 Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen Klagemuligheder...11 Ordliste Telefonliste Udarbejdet af Senior Service, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning - december 2012 Revideret - januar 2014 Godkendt i Byrådet den 28. januar 2014 Side 2

3 Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indsatser med visitation Omsorg for andre betyder ikke, at man skal gøre alting for dem. Den bedste omsorg, man kan give, er at hjælpe mennesker med at kunne klare sig selv. Det er grundtanken bag den hjælp, Hedensted Kommune tilbyder borgerne. Nogle gange kan vi mere, end vi selv tror. Ved at fokusere på det du kan, og ved at bruge træning og hjælpemidler til at støtte dig i at blive stærkere, få flere kræfter og blive så selvhjulpen som muligt, får du frihed i stedet for passiv afhængighed. Hvis der, selv med støtte, træning og hjælpemidler, alligevel er ting, du ikke selv kan klare, kan du bevilliges hjælp fra Social omsorg i henhold til serviceniveauet. Formål Formålet med indsatsen er at forebygge ved hjælp af vejledning, træning, anvendelse af hjælpemidler eller støtte, så du bliver så selvhjulpen som mulig i din hverdag. Sagsbehandlingen og afgørelsen Hvis du mener, du har brug for hjælp, skal du henvende dig til Hedensted Kommune. En visitator, som er en faguddannet person vil, aftale besøg og sammen med dig, vurdere dine behov og hvilke muligheder, der er for hjælp. Vurderingen tager afsæt i dine behov, i lovgivningen og i det serviceniveau, Hedensted Byråd har vedtaget. Hjælpen bevilliges altid på baggrund af en konkret, individuel faglig vurdering af din samlede situation og behov. Ved bevilling af hjælp bliver der lagt vægt på: Hvad du selv kan gøre uden videre. Hvad du selv kan gøre ved anvendelse af hjælpemidler, efter træning, oplæring. eller vejledning. Om der er en ægtefælle eller andre i dit hjem, der kan varetage de praktiske opgaver. Hvad du selv kan gøre, med støtte fra personale.. Hvad du er ude af stand til selv at gøre og derfor har behov for hjælp til Målet er, at du bliver i stand til selv at klare så mange ting som muligt. Du er meget velkommen til at invitere en bisidder f.eks. en pårørende eller en bekendt med til samtalen. Du kan også give fuldmagt til en person, der træffer beslutninger på dine vegne. Det kaldes en partsrepræsentant. Side 3

4 Efter vurderingen kan visitatoren bevillige dig den nødvendige hjælp. Du vil som oftest få afgørelsen om den tildelte hjælp skriftligt. Dit behov for hjælp bliver løbende revurderet af såvel visitator som det personale, der kommer i dit hjem. På den måde sikrer vi, at du får den hjælp, du skal have. Indsatser - kort beskrivelse Træning og genoptræning Rehabiliteringsafdelingen tilbyder træning og genoptræning efter forskellige lovgivninger. Træning tilbydes alle aldersgrupper fra 0 til 110 år og indsatsen tager sigte på at borgerne tilbydes en målrettet og tidsbegrænset indsats for at genvinde tabte færdigheder og for børns vedkommende få mulighed for et så selvstændigt, ligeværdigt og meningsfuldt liv som muligt. Borgere, der trænes efter en genoptræningsplan (træning efter sygehuskontakt), er henvist til tilbuddet via sygehuset. Derefter er det den trænende terapeut i Rehabiliteringsafdelingen, der visiterer til indhold og længde. Voksne borgere, der tilbydes træning efter serviceloven ( vedligeholdende træning eller genoptræning uden sygehuskontakt), visiteres af trænende terapeut i Rehabiliteringsafdelingen. Børn tilbydes træning efter flere paragraffer, og visitation til træning foretages af et visitationsteam af medarbejdere fra Rehabiliteringsafdelingen og PPR. Træning varetages af kommunens terapeuter. Der er ikke mulighed for frit valg. For borgere med genoptræningsplan foregår træningen hovedsageligt i træningsfaciliteterne i Sundhedshuset i Løsning. Der er former for træning, hvor det er mere hensigtsmæssigt, at det foregår i hjemmet. Vedligeholdende træning og genoptræning efter serviceloven foregår dels på Nederbylund i Tørring, i Sundhedshuset i Løsning eller i eget hjem. Læs mere om træning og genoptræning på faktaarket i denne pjece, og på Hedensted Kommunes hjemmeside: Rehabilitering / Aktiv Hver Dag Hvis du ikke selv kan klare de daglige opgaver for eksempel personlig pleje, rengøring, indkøb, påtagning af støttestrømper, så tilbyder Hedensted Kommune dig en udredning. Side 4

5 Her vil du se på opgaverne sammen med en fagperson. I vil sammen kigge på om opgaven kan løses på en anden måde: Kan den løses med hjælpemidler, kræver det træning at kunne løse den, eller er der andre muligheder? Der vil blive lavet et forløb hvor I træner i at løse opgaverne på en anden måde. Sygepleje Hvis du har brug for sygepleje til f.eks. medicin, sår, støtte/vejledning, o.l. skal du henvende dig til din læge, der vil kontakte hjemmesygeplejersken. Du kan få hjælp til sygepleje i dit hjem eller på en af sygeplejeklinikkerne i Hedensted Kommune. Hjemmesygeplejersken vurderer, om du kan modtage sygepleje i sygeplejeklinikken eller i hjemmet. Se mere på Hedensted Kommunes hjemmeside: Madservice Kan du ikke selv klare madlavningen, kan du få træning og vejledning i brugen af hjælpemidler. Er træning og/eller hjælpemidlerne ikke tilstrækkeligt, kan du få bevilliget madservice. Prisen for madservice fastsættes hvert år af Byrådet. Du kan få bevilget madservice i kortere eller længere perioder. Det sker efter en individuel, konkret faglig vurdering. I perioden vil dit behov løbende blive vurderet Praktisk hjælp Hvis du ikke selv kan klare rengøring, tøjvask og indkøb, kan du få træning og vejledning i brugen af hjælpemidler. Er træningen og/eller hjælpemidlerne ikke tilstrækkeligt, kan du få bevilget støtte og hjælp til ét eller flere daglige gøremål. Du kan få bevilget praktisk hjælp i kortere eller længere perioder. Det sker efter en individuel, konkret faglig vurdering. I perioden vil dit behov løbende blive vurderet. Personlig pleje Hvis du ikke selv kan klare personlig pleje, kan du få træning og vejledning i brugen af hjælpemidler. Er træningen og/eller hjælpemidlerne ikke tilstrækkeligt, kan du få Side 5

6 bevilget støtte og hjælp til personlig pleje. Du kan få bevilget personlig pleje i kortere eller længere perioder. Det sker efter en individuel, konkret vurdering. I perioden vil dit behov løbende blive vurderet. Fleksibel hjemmehjælp Er du bevilliget personlig og/eller praktisk hjælp har du ret til at bytte ydelser. Bytteydelsen leveres i hjemmet, og omfanget svarer til omfanget af den ydelse, du vælger fra. Hvis der er tvivl om, hvorvidt det er fagligt forsvarligt at give en anden hjælp end den bevilligede, tager personalet udgangspunkt i den konkrete bevilling. Hvis en ydelse byttes, skrives det i din samarbejdsbog i et særskilt ark, hvilke ydelser der udføres i stedet for. Hvis du 3 gange i træk fravælger den samme bevilligede ydelse, vil en visitator revurdere hjælpen i forhold til dit behov. Daghjem Kan du ikke overkomme, overskue eller tage initiativ til samvær pga. af nedsat fysisk/ psykiske færdigheder, kan du bevilliges ophold i et daghjem på hverdage. Det kan samtidig være en aflastning for dine pårørende, at du kommer i daghjem. Prisen for ophold i daghjem fastsættes hvert år af Byrådet. Du kan få bevilget daghjemsophold i kortere eller længere perioder. Det sker efter en individuel, konkret faglig vurdering. I perioden vil dit behov løbende blive vurderet Daghjem for demente borgere Har du en demens diagnose, og kan du ikke overskue, at tage initiativ til samvær eller er særlig skrøbelig, kan du bevilliges et ophold i demensdaghjem på hverdage. Det kan samtidig være en aflastning for dine pårørende, at du kommer i demens daghjem. Prisen for ophold i demensdaghjem fastsættes hvert år af Byrådet. Du kan få bevilget ophold i demensdaghjem i kortere eller længere perioder. Det sker efter en individuel, konkret, faglig vurdering i et samarbejde mellem en demenskonsulent og din visitator. I perioden vil dit behov løbende blive vurderet. Side 6

7 Afløsning i eget hjem Pårørende, der passer dig, som har brug for at blive aflastet, kan modtage afløsning i hjemmet. Din pårørende kan få bevilget afløsning i hjemmet nogle timer en gang om ugen. Det sker efter en individuel, konkret faglig vurdering. I perioden vil behovet løbende blive vurderet. Ophold på korttidsophold Du kan komme på korttidsophold når: Du, i en akut eller planlagt periode, har brug for støtte, pleje, omsorg og træning, der ikke kan varetages i hjemmet, og hvor sygehusindlæggelse ikke skønnes nødvendig. Du er alvorligt syg eller døende. Din pårørende, der passer dig, har brug for at blive aflastet i en længere periode. Du kan få bevilget et korttidsophold i en nærmere afgrænset periode. Det sker efter en individuel, konkret faglig vurdering. I perioden vil behovet løbende blive vurderet Prisen for korttidsophold fastsættes hvert år af Byrådet. Boliger Hedensted Kommune har et antal ældre- og plejeboliger for borgere, hvis behov for pleje og omsorg er så stort, at det ikke kan tilgodeses i en almindelig bolig. Det drejer sig om borgere, som har varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, og et varigt behov for pleje og praktisk hjælp. For at få bevilliget en ældre- eller plejebolig skal du henvende dig til en visitator (se telefonliste). Herefter bliver der foretaget en individuel, konkret faglig vurdering i henhold til kriterierne, som kan ses på hjemmesiden.. Omsorgstandpleje Hvis din egenomsorg er så begrænset, at du har behov for hjælp til daglige funktioner, tandpleje og du ikke kan benytte det etablerede tandplejesystem, kan du bevilliges omsorgstandpleje. Prisen for omsorgstandpleje fastsættes hvert år af Byrådet. Side 7

8 Handicapkørsel Du har mulighed for at søge om handicapkørsel, hvis du har et ganghjælpemiddel og ikke kan anvende kollektiv trafik. Handicapkørsel er et supplement til den kollektive trafik. Det betyder, at flere kunder kan køre med på samme rejse. Det betyder også, at du ikke altid vil blive kørt den korteste vej, men du betaler kun for den korteste vej. Din rejse kan blive forlænget med op til 100 % af din direkte køretid. Prisen for handicapkørsel fastsættes af trafikselskabet. Praktiske oplysninger i forbindelse med leveringen af indsatsen Når du modtager en indsats, får du en kontaktperson ved din leverandør, som kan besvare eventuelle spørgsmål og uklarheder i forhold til hjælpen. Ved anden hjælp end sygepleje er målgruppen voksne over 18 år. Hvad kan du forvente af personalet? Du er selv med til at planlægge den hjælp du skal modtage. Personalet skal støtte og motivere dig til at deltage så aktivt som muligt i de daglige gøremål, for at styrke og bevare dine ressourcer. Hjælpen bliver tilrettelagt så den er med til at holde dig aktiv. Personalet skal være bekendt med Hedensted Kommunes serviceniveau og skal vide, hvilken hjælp du helt konkret er bevilget. Alt personale, der kommer i dit hjem uanset om de kommer fra kommunen eller fra en privat leverandør skal bære et synligt navneskilt. Leverandøren har tavshedspligt og meddelelsespligt. Leverandøren har desuden notatpligt, og skriver observationer og handlinger i et elektronisk omsorgssystem. Du har ret til at få aktindsigt i disse oplysninger. Personalet og deres familie må ikke modtage gaver eller lignende fra dig. De må heller ikke låne penge af dig eller sælge varer til dig. Rygning Det er en forudsætning for at få hjælp, at du og dine gæster ikke ryger i dit hjem, Side 8

9 mens personalet er der. Hvis du ryger, henstilles det, at du lufter ud inden personalet kommer. Personalet må ikke ryge i dit hjem eller udendørs ved dit hjem. Dit hjem personalets arbejdsplads Personalet skal kunne arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt i dit hjem, og der skal være tilstrækkelig plads til at løse opgaven. Derfor vil der blive lavet en arbejdspladsvurdering (APV) for at sikre, at arbejdsredskaber, hjælpemidler, el-apparater og andet, som personalet skal bruge, er i orden. Det kan være nødvendigt at ommøblere, fjerne gulvtæpper og/eller installere tekniske hjælpemidler i dit hjem. Du skal selv stille de almindelige arbejdsredskaber til rengøring til rådighed. Det indbefatter blandt andet: støvsuger, klude, gulvskrubbe og rengøringsmidler. Rengøringsmidlerne skal være miljøvenlige og arbejdsredskaberne i forsvarlig stand. I Arbejdspladsvurderingen kigger man på: Adgangsforhold Hjemmets indretning Miljørigtige rengøringsmidler Om støvsugeren kan suge Om støvsugerens rør kan indstilles i længden (teleskoprør 1,2 m) Der skal være hjul på støvsugeren Ved støvsugning på flere etager, skal der være en støvsuger på hver etage Om skaftet på gulvskrubbe/kost/moppe er langt nok eller er med teleskop (1,5 m) Anvendelige klude/gulvklud Hjælpemidler Elinstallationer Psykiske forhold Øvrige forhold Husdyr skal være forsvarligt lukket inde, når personalet er i hjemmet. Hvis der er punkter, der ikke opfylder Arbejdsmiljølovens krav, skal forholdene bringes i orden, inden hjælpen startes. Hvis du er bevilliget færdigretter og låner mikroovn og skabsfryser af Hedensted Kommune, skal de placeres i bordhøjde. Side 9

10 Hvem leverer indsatsen? Du skal vælge mellem den kommunale hjemmepleje eller en privat leverandør, som er godkendt af kommunen. Det er som udgangspunkt faglært personale, der står for indsatsen. Der er ingen forskel på serviceniveauet mellem de kommunale og de private leverandører. Du kan også selv udpege en person, for eksempel en pårørende, der skal godkendes og ansættes af kommunen. Læs mere på Leverandøren af hjælpen: Skal, i samarbejde med dig, sikre at du får den hjælp, du er blevet bevilget. Må ikke aflyse hjælp til pleje eller praktisk hjælp. Skal orientere dig telefonisk eller skriftligt ved omlægning af aftaler. Skal, når det gælder omlægning af daglig pleje, tilbyde erstatningshjælp den samme dag. Skal, når det gælder omlægning af praktisk hjælp, tilbyde erstatningshjælp ved senest fem hverdage efter det planlagte besøg. Skal orientere dig telefonisk, hvis et besøg til pleje eller praktisk hjælp flyttes mere end 1 time i forhold til det aftalte tidspunkt. Må ikke aflyse indgåede aftaler med dig om madservice. Skal orientere dig telefonisk, hvis en leverance af udbragt mad flyttes mere end 45 minutter i forhold til det aftalte tidspunkt. Husk at melde afbud Hvis du ikke er hjemme, er det vigtigt, at du giver besked til leverandøren. Det kan ellers blive nødvendigt at få en låsesmed til at åbne for at sikre, at du ikke ligger hjælpeløs. Udgiften til låsesmeden betales af dig. Du kan kun få den aftalte hjælp, når du selv er til stede i hjemmet. Evt. afbud skal meldes senest klokken dagen før det aftalte besøg. Hvis du aflyser besøg, gives der erstatningsbesøg, hvis aflysningen er på grund af: Akut lægebesøg, behandling/kontrol på sygehus og ved speciallæge. Uforudsete situationer af familiær karakter f.eks. begravelse, ulykkestilfælde, akut sygdom. Erstatningsbesøg gives ikke, hvis aflysningen er pga. f.eks.: Udrejse, besøg af gæster, besøg hos venner/bekendte, udflugter, frisør, indlæggelse. Side 10

11 Tilsyn med indsatsen Hedensted Kommune skal føre tilsyn jævnfør 151c i Serviceloven med, at der gives den fornødne hjælp. Dette tilsyn varetages af en visitator i Hedensted Kommune ved stikprøvekontrol 2 gange årligt. Klagemuligheder Hvis der opstår problemer med hjælpen, skal du først henvende dig til den leverandør, du har valgt altså den person, der udfører hjælpen eller leverer maden til dig. Er der generelt problemer med hjælpen, skal du henvende dig til din visitator. Klage over afgørelsen Hvis du ikke er enig i afgørelsen af en sag, kan du klage over denne inden 4 uger til Ankestyrelsen. Klagen skal du sende til kommunen, på følgende adresse: Visitationskontoret, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning. Du kan klage mundtligt eller skriftligt. I klagen kan du oplyse, hvorfor du ikke er enig i afgørelsen. Klager andre på dine vegne, skal der foreligge en fuldmagt fra dig. Når kommunen har modtaget din klage, vil vi se på din sag igen. Vi vil tage stilling til, om vi giver dig helt eller delvis medhold i din klage. Hvis vi ændrer afgørelsen, vil du få besked herom inden 4 uger. Hvis vi ikke ændrer afgørelsen, sender vi din klage til Ankestyrelsen sammen med sagens øvrige akter inden for 4 uger. Hvis du har spørgsmål til afgørelsen eller er i tvivl om, hvordan du skal klage, er du velkommen til at kontakte os: Tlf mandag til torsdag kl fredag kl Mail: Postadresse: Visitationskontoret, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning NB! Du kan ifølge loven ikke klage over afgørelser om: Handicapkørsel, kørsel til træning, aflastning og aktiviteter. Side 11

12 Ordliste APV Bevilling Leverandør Meddelelsespligt Notatpligt Partsrepræsentant PBS PPR Rehabilitering Sasmarbejdsbog Visitator Arbejdspladsvurdering Den hjælp, det afgøres du skal have. Den person, der udfører hjælpen, eller leverer maden til dig. Personalets pligt til at videregive oplysninger ved ændringer. Personalets pligt til at dokumentere i kommunens omsorgssystem. En person, som du giver fuldmagt til at handle for dig. Betalingsservice Psykologisk Pædagogisk Rådgivsning. PPR er en tværfaglig organisation, der giver råd og vejledning omkring børn og unge med særlige behov. Træning og vedligelse af funktioner. En bog kommunen lægger i dit hjem. Bogen indeholder oplysninger om den hjælp du modtager. Den fagperson, der bevilliger hjælpen. Side 12

13 Telefonliste Afdeling Telefonnr. Telefontid Visitator Personlig og praktisk hjælp, ældre/pleje boliger, daghjem, afløsning, korttidsophold, handicapkørsel, omsorgstandpleje. Sygeplejersken distrikt Øst Juelsminde/Glud/Hornsyld/ Barrit Sygeplejersken distrikt Midt Hedensted/Løsning Sygeplejersken distrikt Vest Tørring, Uldum, Rask Mølle, Lindved, Øster Snede Mandag til torsdag kl Fredag kl Mail: Hverdage kl Hverdage kl Hverdage kl Hjælpemiddelafdeling Hverdage kl Mail: Kvikservice-skranken er åben for personlig henvendelse torsdage kl Sagsbehandlende terapeuter Hverdage kl Træning og genoptræning Hverdage kl Side 13

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Formålet med hjemmehjælp.... 3 3. Midlertidig eller varig hjemmehjælp?... 4 4. Hvem kan få hjemmehjælp?...

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud Sorø Kommune Serviceinformation om dagcentertilbud Visiteret dagcentertilbud DAGCENTER Formålet med denne serviceinformation er at beskrivede det tilbud og den service Sorø Kommune tilbyder inden for visiteret

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 2012 3. udgave Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)... s. 8 Praktisk

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 6. udgave Kvalitetsstandarder 2015 Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)...

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Social & Ældre - 2014 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Marts 2013 Rev.: Februar 2014 Ordrenr: 00553

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER 2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015 Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Indhold 1 Forord... 1 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 2 Generel information...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Leverandørkrav. Januar 2014. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune

Leverandørkrav. Januar 2014. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune Januar 2014 Leverandørkrav Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1 Indholdsfortegnelse Leverandørkrav til personlig

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig 1 Lovgrundlag: Lov om almene boliger 54a (plejeboliggaranti) 58a (frit boligvalg). Lov om friplejeboliger. Hvilke behov skal ydelsen dække: Kommunen skal

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Kvalitetstandarder for plejeområdet. Center for Sundhed og Pleje. August 2013

Kvalitetstandarder for plejeområdet. Center for Sundhed og Pleje. August 2013 Kvalitetstandarder for plejeområdet Center for Sundhed og Pleje August 2013 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord s. 3 1. Personlig hjælp s. 6 2. Praktisk hjælp s. 10 3. Mad, drikke, samt medicinering s. 15

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Dette er Kolding Kommunes informationspjece om demens. Pjecen er et supplement til pjecen Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune. Pjecen er

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

Kvalitetsstandarder for sundheds-, trænings-, pleje- og omsorgsområdet for 2014

Kvalitetsstandarder for sundheds-, trænings-, pleje- og omsorgsområdet for 2014 Kvalitetsstandarder for sundheds-, trænings-, pleje- og omsorgsområdet for 2014 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Overordnede rammer for kvalitetsstandarder... 4 2.1 Egedal Kommunes værdigrundlag... 5 3.

Læs mere

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Som hjemmehjælpsmodtager kan du nu selv vælge, hvem du vil have til at levere din hjemmehjælp. Du kan også få indflydelse på, hvilke

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere