Bilag 1 Vandværksskemaer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Vandværksskemaer"

Transkript

1 Bilag 1 Vandværksskemaer På de følgende sider vises vandværkskemaer for de ti vandværker/kildepladser i Søndersø Indsatsområde. Der er anvendt følgende opbygning: 1) Kort over indvindingsoplandet På første side vises øverst de V2-kortlagte forureninger indenfor indsatsområdet i indvindingsoplandet til det pågældende vandværk eller kildeplads. 2) Hydrogeologisk forståelsesmodel Nedenfor kortet over indvindingsoplandet vises den hydrogeologiske forståelsesmodel for det pågældende vandværk eller kildeplads. De V2-kortlagte forureninger vises på denne figur med følgende farvekode: Sort = Olie- og benzinstoffer, Grøn = Chlorerede opløsningsmidler og Rød = Pesticider. Hvis flere stoffer optræder på samme lokalitet, er den prioriterede rækkefølge grøn-sort- (rød). 3) Hvis der findes to eller flere V2-kortlagte forureninger i indvindingsoplandet til det pågældende vandværk eller kildeplads er disse vist i en tabel. Hvis der blot er en enkelt V2-lagt forurening, er denne beskrevet i selve vandværksskemaet under punktet Forurenede grunde. 4) Herefter følger selve vandværksskemaet for det pågældende vandværk eller kildeplads. Indholdsfortegnelse: Søndersø Øst Kildeplads s. 2 7 Søndersø Vest Kildeplads s Tibberup Kildeplads s Bogøgård Kildeplads s Værløse Vandværk s Hareskov vandværk s Måløv Vandværk s Måløvhøj Vandværk s Pilegårdens Vandværk s

2 Søndersø Øst Kildeplads Øverst: Kort over indvindingsoplandet indenfor Søndersø Indsatsområde med angivelse af V2-kortlagte grunde. Nederst: Hydrogeologisk forståelsesmodel for Søndersø Øst Kildeplads. 2

3 Lokaliteter kortlagt på vidensniveau 2 (V2) indenfor indvindingsoplandet til Søndersø Øst Kildeplads. Lokalitet Aktivitet Adresse Status Stoffer Renseri Kirke Værløsevej Renseri Ballerupvej Nabogrund til Kirke Værløsevej Renseri Rekordrens, Læssevej Industri Blendex og Novo Oplag af olieprodukter Ny Vestergårdsvej Kirke Værløsevej 30 Elsevej Servicestation Skolekrogen Maskinstation Højgårdshaven 1 Lærkehaven og Olie/benzin tanke Kirke Værløsevej 18 og Autoværksted Kirke Værløsevej Servicestation Kollekollevej Servicestation Ballerupvej Skole Lille Værløse Skole Ryetvej Værksted Ny Vestergårdsvej 1/ Læssevej 7 Afværgepumpning af forurenet grundvand. Aktiv ventilation af poreluft i umættet zone (Region Hovedstaden) Afværgepumpning af forurenet grundvand. Aktiv ventilation af poreluft i umættet zone (Region Hovedstaden) Afværgepumpning af forurenet grundvand. Aktiv ventilation af poreluft i umættet zone (Region Hovedstaden) Passiv ventilation af forurening i umættet zone, monitering (Region Hovedstaden) Regionen Hovedstaden prioriterer en yderligere indsats indenfor de nærmeste år højt (videregående undersøgelse og evt. efterfølgende oprydning) Region Hovedstaden planlægger på et tidspunkt at foretage en yderligere indsats på lokaliteten, men indsatsen er generelt lavt prioriteret. Ingen risiko for grundvandsressourcen. Region Hovedstaden planlægger på et tidspunkt at foretage en yderligere indsats på lokaliteten, men indsatsen er generelt lavt prioriteret. Afventer at kommunen skal undersøge muligheder for påbud. Region Hovedstaden planlægger på et tidspunkt at foretage en yderligere indsats på lokaliteten, men indsatsen er generelt lavt prioriteret. Ikke prioriteret til videre indsats, idet det er vurderet, at restforureningen ikke udgør en risiko for grundvandet Vakuumventilering af umættet zone hindrer spredning af BTEX og MTBE til grundvandszonen. Ikke prioriteret til videre indsats, idet det er vurderet, at restforureningen ikke udgør en risiko for grundvandet Regionen Hovedstaden prioriterer en yderligere indsats indenfor de nærmeste år højt (videregående undersøgelse og evt. efterfølgende oprydning) Galvanisering m.v. Kirke Værløsevej 26-26A Indledende forureningsundersøgelse i Servicestation Kirke Værløsevej Maskinindustri Kirke Værløsevej Industri Ny Vestergårdsvej gang (Region Hovedstaden) Kommunen undersøger påbudsmulighed Undersøgelser ikke færdige Regionen Hovedstaden prioriterer en yderligere indsats indenfor de nærmeste år højt (videregående undersøgelse og evt. efterfølgende oprydning) P: Pesticider, C: Chlorerede opløsningsmidler, O: Olie- og benzinstoffer og TM: Tungmetaller. C C C C C O O P O O O O O, TM C O, MTBE Acetone C 3

4 Søndersø Øst Kildeplads Placeret i Furesø Kommune Vandværk nr , Søndersø Vandværk Vandværksboringer Kildeplads Boring, DGU nr. Boringsnr. Filtersætning [m.u.t.] Magasin Kildeplads Boring, DGU nr. Boringsnr. Filtersætning [m.u.t.] Magasin Kildeplads Boring, DGU nr. Boringsnr. Filtersætning [m.u.t.] Magasin Indvinding år m 3 Indvindingsret Søndersø øst Ø 20A 46-70, 40-46, smeltevandssand Søndersø øst Ø 19A Søndersø øst Ø 17A 50-84,5 Søndersø øst Ø 15A 48,6-71,6 Søndersø øst Ø 27 A Søndersø øst Ø 24B 56-84,5 Søndersø øst Ø 12B 50-62, 38-50, smeltevandssand Søndersø øst Ø10 B 46,8-84,5 Søndersø øst Ø 12C m 3 /år. Udløber i Samlet tilladt indvinding for kildepladserne Søndersø Vest, Søndersø Øst, Tibberup, Bogøgård, Egholm, Kildedal og Bjellekær er m 3 /år. Områdebeskrivelse og magasinforhold Kildepladsen leverer vand til Søndersøværket, Københavns Energi. Der indvindes fra otte boringer fra en 2,2 km lang kildeplads. Alle boringer indvinder i den øverste opsprækkede del af kalken. Kildepladsen er beliggende langs nord- og østsiden af Søndersø. Oplandet består overvejende af lav boligbebyggelse, skov, mose og i mindre grad landbrug. Et mindre erhvervsområde findes ca. 500 meter nord for kildepladsen. Den flintopsprækkede kalk med stedvis dybtliggende stenopblandede sandlag i kontakt med kalken udgør områdets primære grundvandsmagasin. I store dele af oplandet nord og nordøst for kildepladsen, undtaget i næroplandet i Værløse, er der et selvstændigt sekundært magasin. Dette er, via en nedadrettet gradient, i kontakt med det primære magasin. Grundvandspejlet i det primære magasin findes i omkring kote 10 m. Grundvandets overordnede strømretning er mod syd og sydvest. Lerlagets mægtighed er op til m og overlejrer et sandlag på ca. 30 m. Vandanalyser fra blandet råvand fra kildepladsen og råvand fra de enkelte boringer I drikkevandsbekendtgørelsen (nr af 11. december 2007) er der blandt andet fastsat krav til, hvor hyppigt der skal udtages vandprøver af drikkevandet samt af grundvandet. Derudover er der fastsat tre forskellige kvalitetskrav til drikkevandet: For drikkevandet der forlader vandværket, for drikkevandet ved indgangen til forbrugerens ejendom samt for drikkevandet ved forbrugerens taphane. Nedenfor følger udvalgte resultater for de senest udtagne vandprøver af råvand fra de enkelte boringer. Analyser af drikkevand fra kildepladsen Søndersø Øst findes ikke, da råvandet fra denne kildeplads blandes med råvand fra andre kildepladser på Søndersøværket, hvorefter det behandles til drikkevand. Der er fundet indhold af arsen over drikkevandskvalitetskriteriet på 5 µg/l i enkelte overvågningsboringer indenfor indvindingsoplandet. Forekomsten af arsen vurderes at være betinget af de naturlige, geologiske forhold. 4

5 Grundvandet i de enkelte boringer Koncentrationerne er i mg/l u.d.: under detektionsgrænsen i.a.: ikke analyseret Udover de viste stoffer har vandværket analyseret for en række andre stoffer. Resultatet af disse analyser kan fås ved henvendelse til vandværket. Boring DGU nr Boringsnr. Ø20 A Ø 15 A Analysedato Ammonium 0,28 0,3 Calcium Chlorid Jern 1,9 2,4 Kalium 2,9 3,3 Magnesium Mangan 0,23 0,064 Methan 0,1 0,04 Natrium Nitrat 0,017 i.a. NVOC 1,46 1,63 Sulfat Redox-zone Svagt reduceret Svagt reduceret Boring DGU nr Boringsnr. Ø19 A Ø 27 A Ø 10 B Analysedato Ammonium 0,42 0,45 0,363 Calcium Chlorid Jern 2 0,69 1,6 Kalium 3,8 3,6 3,5 Magnesium Mangan 0,083 0,03 0,082 Methan 0,07 0,03 0,03 Natrium Nitrat 0,03-0,01 NVOC 1,56 0,89 2,07 Sulfat Redox-zone Svagt reduceret Svagt reduceret Svagt reduceret Boring DGU nr Boringsnr. Ø 17 A Ø 24 B Ø 12 C Analysedato Ammonium 0,322 0,44 0,272 Calcium Chlorid 2,4 1,4 2,1 Jern 3,8 3,9 3,2 Kalium Magnesium ,3 Mangan 0,092 0,068 0,087 Methan 0,03 0,15 0,02 Natrium Nitrat 0,01-0,01 NVOC 1,7 1,3 2,81 Sulfat Redox-zone Svagt reduceret Svagt reduceret Svagt reduceret 5

6 Nedenstående figur viser udviklingen i koncentrationen af sulfat i to af de otte aktive boringer, hvor sulfatkoncentrationen er svagt stigende, dog langt under kravet for drikkevand (250 mg/l). De resterende boringer viser ikke samme stigning i koncentrationsniveauet. Redox-zonering og sårbarhed Det indvundne grundvand på Søndersø Øst Kildeplads er en svagt reduceret vandtype og har generelt en god kvalitet. I flere boringer ved Søndersø Øst Kildeplads er der tidligere målt chloridindhold over 100 mg/l. De nyeste grundvandskemiske data viser imidlertid, at chlorid-indholdet i dag er under 100 mg/l i alle boringerne på kildepladsen, ligesom det altid har været mindre end 100 mg/l i samlevandet (samlevandet er en blanding af råvand fra alle indvindingsboringerne). Det primære grundvand i kildepladsens opland er hovedsageligt en svagt reduceret vandtype med et nitratindhold under 1 mg/l og et sulfatindhold, der ligger i intervallet mg/l. Forurenede grunde Virksomheder Nedsivning af spildevand Analyser, miljøfremmede stoffer Der er registreret 18 V2-kortlagte grunde i indvindingsoplandet, heraf 7 pga. chlorerede opløsningsmidler, som udgør den største risiko for gundvandet. Se desuden Kapitel 7. Renserier og nedlagte servicestationer. Der er ingen tegn på nedsivning af spildevand i nærheden af kildepladsen. I henhold til drikkevandsbekendtgørelsen analyserer vandværket for forskellige miljøfremmede stoffer i vandværkets boringer. Analysen omhandler blandt andet pesticider, aromater og organiske chlorforbindelser. Resultaterne for alle og de senest udtagne grundvandsprøver af ovennævnte miljøfremmede stoffer udtaget i de enkelte vandboringer viser ingen fund over grænseværdierne for drikkevand. Der er tidligere fundet indhold af olie- og benzinstoffer under grænseværdien for drikkevand i to indvindingsboringer. Sammenfatning, miljøfremmede stoffer Der er fundet indhold af chlorerede opløsningsmidler (ca. 5 µg/l) i det primære magasin under Værløse by umiddelbart nord for kildepladsen. Dette er over grænseværdien for summen af chlorerede opløsningsmidler i drikkevand på 3 µg/l. Derudover er der i enkelte boringer fundet små indhold af BTEX og MTBE under grænseværdien for drikkevand. I Værløse umiddelbart nord for kildepladsen er det sekundære grundvand kraftigt forurenet med chlorerede opløsningsmidler fra en række punktkilder. I dette område er der i en enkelt boring også fundet BAM over grænseværdien for grundvand og drikkevand. Der er desuden fundet små indhold af BTEX og MTBE under grænseværdien for drikkevand i enkelte boringer i det sekundære magasin opstrøms kildepladsen. Vandværkernes tilstand Der henvises til de kommunale tilsynsrapporter. 6

7 Konklusion De største trusler mod grundvandsressourcen og kildepladsen udgøres af en række lokaliteter i Værløse, som er forurenet med chlorerede opløsningsmidler og MTBE. Den nuværende anvendelse af pesticider indenfor indvindingsoplandet vurderes ikke at udgøre en væsentlig risiko for grundvandskvaliteten. Ældre, svært nedbrydelige pesticider, som ikke længere anvendes, men som allerede kan være udvasket til grundvandet, udgør muligvis en risiko. Det samme gælder nedbrydningsprodukter fra sådanne stoffer (f.eks. BAM). Imidlertid er der næsten ikke fundet ældre pesticider og deres nedbrydningsprodukter i grundvandet indenfor indvindingsoplandet (bortset fra ovennævnte boring med et forhøjet BAM indhold). Hvis indvindingen forøges, og der pumpes for hårdt på de enkelte indvindingsboringer, kan dette indebære risiko for forhøjede koncentrationer af de naturligt forekommende stoffer nikkel og chlorid i det indvundne grundvand på kildepladsen. Der er ingen nitratsårbare områder af betydning indenfor indvindingsoplandet, der er derfor ikke risiko for høje indhold af nitrat i det indvundne grundvand. Det er endvidere vurderet, at arsen ikke udgør en risiko for kvaliteten af det indvundne grundvand, selvom der er fundet lettere forhøjede indhold af naturligt forekommende arsen i enkelte overvågningsboringer. Hjemmeside 7

8 Søndersø Vest Kildeplads Øverst: Kort over indvindingsoplandet indenfor Søndersø Indsatsområde med angivelse af V2-kortlagte grunde. Nederst: Hydrogeologisk forståelsesmodel for Søndersø Vest Kildeplads. 8

9 Lokaliteter kortlagt på vidensniveau 2 (V2) indenfor indvindingsoplandet til Søndersø Vest Kildeplads. Lokalitet Aktivitet Adresse Status Stoffer Losseplads Skotteparkens Losseplads Region Hovedstaden planlægger på et P, C, O Skovvej Ballerup tidspunkt at foretage en yderligere indsats på lokaliteten, men indsatsen er generelt lavt prioriteret Brændstofdepot Brændstofdepot Nord FBE afværgepumper O Flyvestation Værløse Lejrvej Maskinfabrik Medigrafik A/S Begrænset grundvandsrisiko C Walgerholm Maskinværksted Walgerholm Der er ikke planlagt O afværgeforanstaltninger. Umiddelbart udgør forureningen kun en trussel overfor arealanvendelsen Autoværksted m.v. Flyvestation Værløse C Lejrvej Flyreparation, Flyvestation Værløse FBE afværger O tankvognsparkering Lejrvej Maskinværksted Jonstrupvang / Regionen Hovedstaden prioriterer en C, O Walgerholm yderligere indsats indenfor de nærmeste år højt (videregående undersøgelse og evt. efterfølgende oprydning) Trykkeri Walgerholm 7 Regionen Hovedstaden prioriterer en C yderligere indsats indenfor de nærmeste år højt (videregående undersøgelse og evt. efterfølgende oprydning) Industri Walgerholm 14 Region Hovedstaden planlægger på et tidspunkt at foretage en yderligere indsats på lokaliteten, men indsatsen er generelt lavt prioriteret Industri Walgerholm 19 Ikke prioriteret til offentlig indsats Nikkel P: Pesticider, C: Chlorerede opløsningsmidler, og O: Olie- og benzinstoffer. 9

10 Søndersø Vest Kildeplads Placeret i Furesø Kommune Vandværk nr , Søndersø Vandværk Vandværksboringer Kildeplads Boring, DGU nr. Boringsnr. Filtersætning [m.u.t.] Magasin Indvinding år m 3 Indvindingsret Områdebeskrivelse og magasinforhold Søndersø vest V 2A 42,15-84,5 Søndersø vest V 3A 42,5-84,5 Søndersø vest V 1A 46,5-74, m 3 /år. Udløber i Samlet tilladt indvinding for kildepladserne Søndersø Vest, Søndersø Øst, Tibberup, Bogøgård, Egholm, Kildedal og Bjellekær er m 3 /år. Kildepladsen leverer vand til Søndersøværket, Københavns Energi. Der indvindes fra tre boringer, der ligger indenfor en afstand af knap 200 m. Alle boringer indvinder i den øverste opsprækkede del af kalken. Kildepladsen er beliggende ved den sydvestlige del af Søndersø tæt på Søndersøværket. Oplandet består overvejende af lav boligbebyggelse, skov, mose og i mindre grad landbrug. Flyvestation Værløse udgør en betydelig del af oplandet. Den flintopsprækkede kalk udgør områdets primære grundvandsmagasin. Grundvandspejlet i det primære magasin findes omkring kote 7,5 m. Grundvandets overordnede strømretning er mod nordvest, men også mod syd og sydvest og er på den måde i forbindelse med kildepladsen Søndersø Øst. Lerlagets mægtighed er op til m og overlejrer et sandlag på et par meter. Vandanalyser fra blandet råvand fra kildepladsen og råvand fra de enkelte boringer I drikkevandsbekendtgørelsen (nr af 11. december 2007) er der blandt andet fastsat krav til, hvor hyppigt der skal udtages vandprøver af drikkevandet samt af grundvandet. Derudover er der fastsat tre forskellige kvalitetskrav til drikkevandet: For drikkevandet der forlader vandværket, for drikkevandet ved indgangen til forbrugerens ejendom samt for drikkevandet ved forbrugerens taphane. Nedenfor følger udvalgte resultater for de senest udtagne vandprøver af råvand fra de enkelte boringer. Analyser af drikkevand fra kildepladsen Søndersø Vest findes ikke, da råvandet fra denne kildeplads blandes med råvand fra andre kildepladser på Søndersøværket, hvorefter det behandles til drikkevand. Koncentrationerne er i mg/l u.d.: under detektionsgrænsen i.a.: ikke analyseret Udover de viste stoffer har vandværket analyseret for en række andre stoffer. Resultatet af disse analyser kan fås ved henvendelse til vandværket Grundvandet i de enkelte boringer Boring DGU nr Boringsnr. V 2A V 3A V 1A Analysedato Ammonium 0,42 0,44 0,42 Calcium Chlorid Jern 1,7 1,9 2,5 Kalium 3,7 2,8 2,7 Magnesium Mangan 0,049 0,05 0,067 Methan 0,04 0,02 0,03 Natrium Nitrat < 0,01 < 0,01 < 0,01 NVOC 2,58 2,3 2,81 Sulfat Redox-zone Svagt reduceret Svagt reduceret Svagt reduceret 10

11 Nedenstående figur viser udviklingen i koncentrationen af sulfat i den ene af de tre boringer, hvor sulfatkoncentrationen er svagt stigende, dog langt under kravet for drikkevand (250 mg/l). De to andre boringer viser ikke samme tendens til stigende sulfatkoncentration. Redox-zonering og sårbarhed Det indvundne grundvand på Søndersø Vest Kildeplads er en svagt reduceret vandtype og har generelt en god kvalitet. Det primære grundvand indenfor kildepladsens opland er overvejende en svagt reduceret vandtype bortset fra i et mindre område sydvest for kildepladsen, hvor grundvandet er reduceret. Den naturlige grundvandskvalitet er generelt god. Dog skal det bemærkes, at der er fundet forhøjet indhold af arsen (> 5 µg/l) i en moniteringsboring umiddelbart øst for kildepladsen samt indenfor indvindingsoplandets nord-vestlige arm ved Værløse Golfklub. Det sekundære grundvand er en svagt reduceret vandtype. I den vestlige del af indvindingsoplandet umiddelbart vest for Søndersø forekommer dog oxideret grundvand i et mindre område af det sekundære magasin. Forurenede grunde Virksomheder Nedsivning af spildevand Analyser, miljøfremmede stoffer Der er registreret 10 v2-kortlagte grunde i indvindingsoplandet, hvoraf 5 er forurenede med chlorerede opløsningsmidler. Der afværgepumpes på 2 af grundene. Se desuden Kapitel 7. Den nu nedlagte Flyvestation Værløse udgør en trussel mod grundvandsressourcen, og der foretages derfor en afværgepumpning på området. Der er ingen tegn på nedsivning af spildevand i nærheden af kildepladsen. I henhold til drikkevandsbekendtgørelsen analyserer vandværket for forskellige miljøfremmede stoffer i vandværkets boringer. Analysen omhandler blandt andet pesticider, aromater og organiske chlorforbindelser. Resultaterne for alle og de senest udtagne grundvandsprøver af ovennævnte miljøfremmede stoffer udtaget i de enkelte vandboringer viser ingen fund over grænseværdien for drikkevand. Der er fundet små indhold af pesticider og BTEX-forbindelser i enkelte boringer filtersat i det primære magasin indenfor indvindingsoplandet. I hovedparten af tilfældene er stofferne fundet i koncentrationer under grænseværdierne for drikkevand. I to boringer, som ligger få hundrede meter øst for kildepladsen er der dog fundet indhold af pesticid (glyphosat) og BTEX-forbindelser over grænseværdien for drikkevand. Der er kun gjort enkelte fund af miljøfremmede stoffer i det sekundære magasin indenfor indvindingsoplandet, og i så godt som alle tilfælde i koncentrationer under grænseværdien for de respektive stoffer. Sammenfatning, miljøfremmede stoffer Vandværkernes tilstand Bortset fra enkelte tidligere fund af phenoler og kulbrinter under grænseværdien for drikkevand, er der ingen problemer med miljøfremmede stoffer. Der henvises til de kommunale tilsynsrapporter. 11

12 Konklusion Der er kortlagt syv V2-lokaliteter, som er forurenede med chlorerede opløsningsmidler og/eller olie- og benzinstoffer indenfor den del af indvindingsoplandet til Søndersø Vest Kildeplads, der ligger i Søndersø Indsatsområde. En enkelt af lokaliteterne (Skotteparkens Losseplads) er muligvis også forurenet med pesticider. Det er vurderet, at disse lokaliteter ikke udgør en akut risiko for kildepladsen, bl.a. fordi grundvandets transporttid fra forureningskilderne til kildepladsen er større end 30 år. På en enkelt af lokaliteterne foregår der en afværgepumpning af forurenet grundvand (Brændstofdepot Nord på Flyvestation Værløse). Det skal bemærkes, at der er fundet forhøjet indhold af BTEX-forbindelser i en overvågningsboring nogle hundrede meter øst for kildepladsen. Kilden til denne forurening kendes ikke. Den nuværende anvendelse af pesticider indenfor indvindingsoplandet vurderes ikke at udgøre en væsentlig risiko for grundvandskvaliteten. Dog er der fundet et indhold af glyphosat over grænseværdien for drikkevand i det primære magasin få hundrede meter øst for kildepladsen. Ældre, svært nedbrydelige pesticider, som ikke længere anvendes, men som allerede kan være udvasket til grundvandet, kan muligvis udgøre en risiko for kildepladsen. Der er således fundet små koncentrationer af BAM i flere boringer indenfor indvindingsoplandet. Nikkel udgør ikke et grundvandsproblem i indvindingsoplandet eller på kildepladsen. Yderligere afsænkning af grundvandsspejlet på kildepladsen vil dog kunne medføre forøget risiko for iltning af jordlagene (pyritoxidation) og dermed forøget nikkelindhold i grundvandet. Der er et mindre nitratsårbart område omkring Præstesø, som ligger umiddelbart vest for Søndersø. Det er imidlertid vurderet, at nitratudvaskningen fra dette område er lav, og at området derfor ikke udgør en risiko for kvaliteten af det indvundne grundvand på Søndersø Vest Kildeplads. Der er fundet lettere forhøjede indhold af naturligt forekommende arsen i enkelte boringer indenfor indvindingsoplandet, men dette vurderes ikke at indebære en risiko for kvaliteten af det indvundne grundvand på kildepladsen. Hjemmeside 12

13 Tibberup Kildeplads Øverst: Kort over indvindingsoplandet indenfor Søndersø Indsatsområde med angivelse af V2-kortlagte grunde. Nederst: Hydrogeologisk forståelsesmodel for Tibberup Kildeplads. 13

14 Lokaliteter kortlagt på vidensniveau 2 (V2) indenfor indvindingsoplandet til Tibberup Kildeplads. Lokalitet Aktivitet Adresse Status Stoffer Losseplads/ fyldplads i mose Ågesdal Losseplads Udbakken / Kastebjergvej Ballerup Villaolietank Værebrovej Bagsværd Olietank Frøstjernevej Bagsværd Servicestation Ringvej B4, Herlev Fyldjord Hækmosen 2730 Herlev Gasværksgrund Hareskov Gasværksgrund, Birkevang Servicestation Tibberup Allé Fyldjord Ny Hjortespringvej 6B Spild Gl. Hareskovvej Fyldjord Tibbevangen Fyringsolie Vildrosevej 34 P: Pesticider, C: Chlorerede opløsningsmidler, og O: Olie- og benzinstoffer. Udgør ikke en risiko overfor O grundvandet Udgør ikke en risiko overfor O grundvandet Region Hovedstaden planlægger på et O tidspunkt at foretage en yderligere indsats på lokaliteten, men indsatsen er generelt lavt prioriteret. Region Hovedstaden planlægger på et O tidspunkt at foretage en yderligere indsats på lokaliteten, men indsatsen er generelt lavt prioriteret. Ikke prioriteret til offentlig indsats O Ikke prioriteret til yderligere offentlig O indsats. Kommunen er myndighed. O Formodentlig kun en begrænset forurening. Udgør ikke en risiko overfor O grundvandet Ikke prioriteret til yderligere offentlig O indsats. Ikke prioriteret til yderligere offentlig O indsats. Ikke prioriteret til yderligere offentlig O indsats. 14

15 Tibberup Kildeplads Placeret i Furesø Kommune Vandværk nr , Søndersø vandværk Vandværksboringer Kildeplads Boring, DGU nr. Boringsnr. Filtersætning [m.u.t.] Magasin Kildeplads Boring, DGU nr. Boringsnr. Filtersætning [m.u.t.] Magasin Kildeplads Boring, DGU nr. Boringsnr. Filtersætning [m.u.t.] Magasin Kildeplads Boring, DGU nr. Boringsnr. Filtersætning [m.u.t.] Magasin Indvinding år m 3 Tibberup A 32,5-50 Tibberup A Tibberup A 22,6-55 Tibberup A Tibberup A 29,5-42 Tibberup B 32,40-85 Tibberup A Tibberup A Tibberup A 27,5-43 Tibberup A Tibberup A Indvindingsret Områdebeskrivelse og magasinforhold m 3 /år. Udløber i Samlet tilladt indvinding for kildepladserne Søndersø Vest, Søndersø Øst, Tibberup, Bogøgård, Egholm, Kildedal og Bjellekær er m 3 /år. Kildepladsen leverer vand til Søndersøværket, Københavns Energi. Der indvindes fra 11 boringer, fra en kildeplads der er godt 2,2 km lang. Alle boringer indvinder i den øverste opsprækkede del af kalken. Kildepladsen er beliggende øst for Søndersø. Oplandet består overvejende af skov, lav bebyggelse og mose. Grundvandspejlet i det primære magasin findes omkring kote 10 m. Grundvandets overordnede strømretning er mod syd og sydvest. Lerlagets mægtighed er op til m og overlejrer et sandlag på ca. 30 m. Vandanalyser fra blandet råvand fra kildepladsen og råvand fra de enkelte boringer I drikkevandsbekendtgørelsen (nr af 11. december 2007) er der blandt andet fastsat krav til, hvor hyppigt der skal udtages vandprøver af drikkevandet samt af grundvandet. Derudover er der fastsat tre forskellige kvalitetskrav til drikkevandet: for drikkevandet der forlader vandværket, for drikkevandet ved indgangen til forbrugerens ejendom samt for drikkevandet ved forbrugerens taphane. Nedenfor følger udvalgte resultater for de senest udtagne vandprøver af råvand fra de enkelte boringer. Analyser af drikkevand fra kildepladsen Tibberup findes ikke, da råvandet fra denne kildeplads blandes med råvand fra andre kildepladser på Søndersøværket, hvorefter det behandles til drikkevand. Grundvandet i de enkelte boringer Koncentrationerne er i mg/l u.d.: under detektionsgrænsen i.a.: ikke analyseret Udover de viste stoffer har vandværket analyseret for en række andre stoffer. Resultatet af disse analyser kan fås ved henvendelse til vandværket Koncentrationerne er i µg/l u.d.: under Boring DGU nr Boringsnr. 8A 12A 17A Analysedato Ammonium 0,403 0,545 0,529 Calcium Chlorid Jern 3,4 5,4 4,9 Kalium 3,3 3,5 3,3 Magnesium Mangan 0,041 0,11 0,11 Methan ved 10 C < 0,01 0,05 0,06 Natrium Nitrat < 0,01 < 0,01 < 0,01 NVOC 2,74 4,58 4,35 Sulfat Redox-zone Svagt reduceret Svagt reduceret Svagt reduceret Boring DGU nr. Boringsnr. Analysedato A A

16 detektionsgrænsen i.a.: ikke analyseret Sum af phenoler Sum af pesticider i.a. 0,013 < 0,05 i.a. Nedenstående figurer viser udviklingen i koncentrationen af sulfat, NVOC og chlorid i to af de 11 boringer, hvor koncentrationen er svagt stigende. Sulfat og chlorid overskrider ikke kvalitetskravet til drikkevand, mens NVOC overskrider kravet til råvandet (4 mg/l). Samlevandet fra Søndersøværket overholder dog kvalitetskravet til drikkevand for NVOC (4 mg/l). De resterende boringer viser ikke samme tendens til stigende koncentrationer. 16

17 Sammenfatning, kvalitet af råvand Indholdet af naturlige parametre i samlevandet de sidste 10 år har været stabilt og uden problemer. Derimod er der konstateret forhøjet nikkelindhold (17 µg/l nikkel) i en pejleboring, som er filtersat i det primære grundvandsmagasin sydøst for kildepladsen (DGU nr ). Sulfatindholdet i boringen er imidlertid ikke forhøjet, og der er spændte magasinforhold, så de øvrige hydrogeologiske og geokemiske forhold peger ikke på, at grundvandet omkring boringen er påvirket af pyritoxidation. Årsagen til det forhøjede nikkelindhold kendes ikke. Der er et lavt indhold af chlorid i indvindingsboringerne (< 100 mg/l). Geofysisk borehulslogging i en af indvindingsboringerne har vist et stigende saltindhold fra 65 m.u.t. og nedefter, dvs. omkring Skrivekridtets overflade. På den sydlige del af kildepladsen er der i såvel det primære, som det sekundære, magasin konstateret indhold af organisk stof (NVOC) over grænseværdien for drikkevand (4 mg/l). Der er målt op til 11 mg/l NVOC. Der vurderes at være tale om naturligt forekommende organisk stof. Der er endvidere fundet forhøjede indhold af arsen i samme område. I en pejleboring (DGU nr ) er der således målt 12 µg/l arsen i det primære grundvand (grænseværdien for arsen er 5 µg/l for drikkevand). Vandkvaliteten i det sekundære magasin omkring kildepladsen er vurderet ud fra en enkelt boring. Grundvandet i denne boring er en svagt reduceret vandtype med et sulfatindhold under 100 mg/l. Der er fundet et forhøjet nikkelindhold i boringen (39 µg/l), men vandkvaliteten er i øvrigt ikke karakteriseret ved at være påvirket af pyritoxidation. Der er desuden et forhøjet indhold af organisk stof (NVOC) og arsen i det sekundære grundvand. Redox-zonering og sårbarhed Forurenede grunde Virksomheder Nedsivning af spildevand Analyser, miljøfremmede stoffer Det indvundne grundvand på Tibberup Kildeplads er en svagt reduceret vandtype med en god vandkvalitet. Det skal dog bemærkes, at grundvandet fra den sydligste del af kildepladsen har et lettere forhøjet indhold af sulfat ( mg/l). Dette skyldes formodentlig, at indvindingen har givet anledning til afsænkning af grundvandsspejlet og efterfølgende iltning af jordlagene (pyritoxidation). Denne iltning har imidlertid ikke givet anledning til forhøjede nikkelindhold i de berørte boringer. Der er 11 V2-kortlagte grunde indenfor indvindingsoplandet med olie- og benzinstoffer. De fleste forureninger er vurderet til ikke at udgøre en risiko for grundvandet. Ingen umiddelbart forurenende virksomheder indenfor indvindingsoplandet. Der er ingen tegn på nedsivning af spildevand i nærheden af kildepladsen. I henhold til drikkevandsbekendtgørelsen analyserer vandværket for forskellige miljøfremmede stoffer i vandværkets boringer. Analysen omhandler blandt andet pesticider, aromater og organiske chlorforbindelser. M.h.t. miljøfremmede stoffer er der tidligere fundet små indhold af BAM og BTEX i det sekundære grundvand. Resultaterne for alle og de senest udtagne grundvandsprøver af ovennævnte miljøfremmede stoffer udtaget i de enkelte vandboringer viser ingen fund. Der er ikke fundet miljøfremmede stoffer i indvindingsboringerne på kildepladsen, men der er fundet BTEX i koncentrationer under kvalitetskriteriet for drikkevand i pejleboringen syd-øst for kildepladsen. Sammenfatning, miljøfremmede stoffer Der er ingen problemer med miljøfremmede stoffer, men der er enkelte fund af phenoler og pesticider under grænseværdien for drikkevand. Vandværkernes tilstand Der henvises til de kommunale tilsynsrapporter. 17

18 Konklusion Indenfor indvindingsoplandet til Tibberup Kildeplads er der kortlagt én V2-lokalitet, som er forurenet med chlorerede opløsningsmidler, og otte V2-lokaliteter, som er forurenede med olie- og benzinstoffer. En enkelt af sidstnævnte lokaliteter (Hareskov Gasværk) er desuden forurenet med cyanid. Det er vurderet, at disse lokaliteter udgør en begrænset risiko for Tibberup kildeplads pga. grundvandets forholdsvis lange transporttid fra forureningskilderne til kildepladsen (mere end 30 år). Den nuværende anvendelse af pesticider indenfor indvindingsoplandet vurderes ikke at udgøre en væsentlig risiko for grundvandskvaliteten. Ældre, svært nedbrydelige pesticider, som ikke længere anvendes, men som allerede kan være udvasket til grundvandet, kan muligvis udgøre en risiko for kildepladsen. Der er konstateret forhøjede indhold af nikkel og arsen i enkelte boringer umiddelbart syd-øst for kildepladsen, men det er vurderet, at disse stoffer ikke udgør en risiko for kvaliteten af det indvundne grundvand. Der er identificeret fire større nitratsårbare områder indenfor indvindingsoplandet til Tibberup Kildeplads. Det er imidlertid vurderet, at disse nitratsårbare områder ikke udgør en risiko for kvaliteten af det indvundne grundvand på kildepladsen, hvilket bl.a. skyldes, at arealanvendelsen indenfor områderne er domineret af skov og parcelhus-kvarterer. Hjemmeside 18

19 Bogøgård Kildeplads Øverst: Kort over indvindingsoplandet indenfor Søndersø Indsatsområde med angivelse af V2-kortlagte grunde. Nederst: Hydrogeologisk forståelsesmodel for Bogøgård Kildeplads. 19

20 Lokaliteter kortlagt på vidensniveau 2 (V2) indenfor indvindingsoplandet til Bogøgård Kildeplads. Lokalitet Aktivitet Adresse Status Stoffer Losseplads Kirke Værløse Losseplads, Grundvandskvaliteten omkring P, C, O Christianshøjvej lossepladsen overvåges af Region Hovedstaden (tidligere af Københavns Amt) Losseplads Sandet Losseplads Grundvandskvaliteten omkring P, C, O Sandet lossepladsen overvåges af Region Hovedstaden (tidligere af Københavns Amt) Tidligere benzinsalg Bygaden OM sag, lavt forureningsniveau jf. fase O 1 undersøgelse Romneyhal Flyvestation Værløse Begrænset grundvandsrisiko. O Lejrvej Varmecentral Nordlejren, Område A Flyvestation Værløse Lejrvej 49 Begrænset grundvandsrisiko. O Auto- og maskinværksted Nordlejren, Område A Flyvestation Værløse Lejrvej Olietanke, oplag af Varmecentral Bringe kemikalier Flyvestation Værløse Lejrvej Brændstofdepot Helikopterbrændstofdepot Flyvestation Værløse Lejrvej Affaldsdepot Skrotplads Flyvestation Værløse Lejrvej Brandøvelsesplads Brandøvelsesplads Flyvestation Værløse Lejrvej Værksted Værkstedsområde S Flyvestation Værløse Lejrvej Brændstofdepot Brændstofdepot SV Flyvestation Værløse Lejrvej Oplag af kemikalier Ved bygning 155 Flyvestation Værløse Lejrvej Tidligere losseplads Ved bygning 328 Flyvestation Værløse Lejrvej Flyvestation Flyvestation Værløse Lejrvej 49 P: Pesticider, C: Chlorerede opløsningsmidler, og O: Olie- og benzinstoffer. Formodentlig mindre forurening, men C, O det præcise omfang af evt. grundvandsforurening kendes ikke. Afværgepumpning. C, O Afværgepumpning. C, O Afværgepumpning. C, O Afværgepumpning. C, O Afværgepumpning. C, O Afværgepumpning. C, O Risiko for grundvandsforurening. C, O Begrænset trussel mod grundvandet. O Begrænset grundvandsrisiko. O 20

21 Bogøgård Kildeplads Placeret i Egedal Kommune Vandværk nr , Søndersø vandværk Vandværksboringer Kildeplads Boring, DGU nr. Boringsnr. Filtersætning [m.u.t.] Magasin Kildeplads Boring, DGU nr. Boringsnr. Filtersætning [m.u.t.] Magasin Kildeplads Boring, DGU nr. Boringsnr. Filtersætning [m.u.t.] Magasin Kildeplads Boring, DGU nr. Boringsnr. Filtersætning [m.u.t.] Magasin Kildeplads Boring, DGU nr. Boringsnr. Filtersætning [m.u.t.] Magasin Kildeplads Boring, DGU nr. Boringsnr. Filtersætning [m.u.t.] Magasin Bogøgård Ø 1A 44-58, 31-44, grus Bogøgård V 1A Bogøgård Ø 3A 42,5-51 Bogøgård Ø 4B Bogøgård V 5B 45,1-57,1 Bogøgård V 10A 42,4-58 Bogøgård V 6A 36,5-54 Bogøgård V 3A 42,3-52, smeltevandssand Bogøgård Ø 2A Bogøgård Ø 6B 46,6-58,6 Bogøgård Ø 5A 45,5-65 Bogøgård V 4A 42,5-52 Bogøgård V 8A Bogøgård V 9A Bogøgård V 2A 41,5-54,1 Bogøgård Ø 7B Indvinding år m 3 Indvindingsret Områdebeskrivelse og magasinforhold m 3 /år. Udløber i Samlet tilladt indvinding for kildepladserne Søndersø Vest, Søndersø Øst, Tibberup, Bogøgård, Egholm, Kildedal og Bjellekær er m 3 /år. Kildepladsen leverer vand til Søndersøværket, Københavns Energi. Der indvindes fra 16 boringer fra en kildeplads, der er godt 1,5 km lang. Alle boringer indvinder i den øverste opsprækkede del af kalken. Kildepladsen er beliggende mellem Ganløse og Søndersø. Oplandet består af åbent land med landbrug, Flyvestation Værløse samt lav bebyggelse. I området findes gamle gartnerier, gamle lossepladser samt nyere anlagte golfbaner. Lerlagets mægtighed er op til 15 m og overlejrer et sandlag på ca. 25 m. Vandanalyser fra blandet råvand fra kildepladsen og råvand fra de enkelte boringer I drikkevandsbekendtgørelsen (nr af 11. december 2007) er der blandt andet fastsat krav til, hvor hyppigt der skal udtages vandprøver af drikkevandet samt af grundvandet. Derudover er der fastsat tre forskellige kvalitetskrav til drikkevandet: for drikkevandet der forlader vandværket, for drikkevandet ved indgangen til forbrugerens ejendom samt for drikkevandet ved forbrugerens taphane. Nedenfor følger udvalgte resultater for de senest udtagne vandprøver af råvand fra de enkelte boringer. Analyser af drikkevand fra kildepladsen Bogøgård findes ikke, da råvandet fra denne kildeplads blandes med råvand fra andre kildepladser på Søndersøværket, hvorefter det behandles til drikkevand. 21

22 Grundvandet i de enkelte boringer Koncentrationerne er i mg/l u.d.: under detektionsgrænsen i.a.: ikke analyseret Udover de viste stoffer har vandværket analyseret for en række andre stoffer Resultatet af disse analyser kan fås ved henvendelse til vandværket Boring DGU nr Boringsnr. Ø 1A V 1A V 4A Analysedato Ammonium 0,378 0,3 0,404 Calcium Chlorid Jern 3,4 2 3 Kalium 2,8 3,1 3 Magnesium Mangan 0,19 0,18 0,17 Methan ved 10 C < 0,01 < 0,01 < 0,01 Natrium Nitrat 0,339 < 0,01 < 0,01 NVOC 1,74 1,42 1,67 Sulfat Redox-zone Svagt reduceret Svagt reduceret Svagt reduceret Boring DGU nr Boringsnr. V 8A Ø 3A Ø 2A Analysedato Ammonium 0,368 0,427 0,399 Calcium Chlorid Jern 1,2 3,3 2,9 Kalium 2,4 2,7 2,4 Magnesium Mangan 0,11 0,18 0,18 Methan ved 10 C 0,02 < 0,01 < 0,01 Natrium Nitrat < 0,01 < 0,01 < 0,01 NVOC 1,55 1,63 1,64 Sulfat Redox-zone Svagt reduceret Svagt reduceret Svagt reduceret Boring DGU nr Boringsnr. V 9A Ø 4B V 5B Analysedato Ammonium 0,49 0,35 0,523 Calcium Chlorid Jern 0,61 2,7 2,2 Kalium 3,4 2,4 4,3 Magnesium Mangan 0,075 0,18 0,14 Methan ved 10 C < 0,01 0,02 < 0,01 Natrium Nitrat < 0,01 < 0,01 < 0,01 NVOC 1,38 1,79 1,68 Sulfat Redox-zone Svagt reduceret Svagt reduceret Svagt reduceret Boring DGU nr Boringsnr. Ø 7B Ø 6B Ø 5A Analysedato Ammonium 0,368 0,492 0,444 Calcium Chlorid Jern 2,5 3,6 2,4 Kalium 2,8 3,5 3,3 Magnesium Mangan 0,14 0,18 0,15 Methan ved 10 C < 0,01 < 0,01 < 0,01 Natrium Nitrat 0,014 0,017 0,011 22

23 NVOC 1,81 2,15 1,65 Sulfat Redox-zone Svagt reduceret Svagt reduceret Svagt reduceret Koncentrationerne er i mg/l u.d.: under detektionsgrænsen i.a.: ikke analyseret Udover de viste stoffer har vandværket analyseret for en række andre stoffer Resultatet af disse analyser kan fås ved henvendelse til vandværket Sammenfatning, kvalitet af råvand Redox-zonering og sårbarhed Boring DGU nr Boringsnr. V 1A V 2A V 3A Analysedato Ammonium 0,432 0,544 0,504 Calcium Chlorid Jern 3 2,7 2,4 Kalium 2,8 4,1 3,6 Magnesium Mangan 0,16 0,15 0,15 Methan ved 10 C < 0,01 < 0,01 < 0,01 Natrium Nitrat < 0,01 < 0,01 < 0,01 NVOC 1,81 2,15 1,48 Sulfat Redox-zone Svagt reduceret Svagt reduceret Svagt reduceret Indholdet af naturlige parametre i samlevandet de sidste 10 år har været stabilt og uden problemer. Det indvundne grundvand på Bogøgård Kildeplads er en svagt reduceret vandtype. Grundvandet indeholder således ikke nitrat, og sulfatindholdet ligger typisk i størrelsesordenen mg/l. I nogle af indvindingsboringerne er der dog sulfatindhold på op til 155 mg/l, hvilket peger på, at der er sket en forholdsvis kraftig iltning af jordlagene omkring kildepladsen (pyritoxidation). Iltningen har dog ikke givet anledning til en væsentlig frigivelse af nikkel til grundvandet, idet nikkelindholdet i alle indvindingsboringerne er lavt (dvs. mindre end 10 µg/l). I kildepladsens opland er det primære grundvand overvejende en svagt reduceret vandtype, dog er der en reduceret vandtype under Flyvestation Værløse samt i et mindre område i Kirke Værløse i den nordøstlige del af indvindingsoplandet. Endelig er der en enkelt boring nord flyvestationen, hvor det primære grundvand muligvis er oxideret. Der er fundet et lettere forhøjet indhold af arsen (6,7 µg/l) i en enkelt boring i Kirke Værløse nord for kildepladsen. Det vurderes, at det forhøjede arsenindhold skyldes de naturlige geologiske forhold. Det sekundære grundvand er hovedsageligt en svagt reduceret vandtype. I et område vest for Søndersø er der imidlertid en oxideret vandtype i det sekundære magasin. Dette hænger sammen med, at lerdæklaget over magasinet er meget tyndt i dette område. Det sekundære grundvandsmagasin under Flyvestation Værløse er kraftig forurenet med chlorerede opløsningsmidler og BTEX flere steder. Forureningen stammer fra flere forskellige forureningskilder på den tidligere flyvestation. Omkring de tidligere lossepladser ved Sandet og Kirke Værløse ca. 1 km nordøst for Bogøgård Kildeplads er det sekundære grundvand påvirket af lossepladsperkolat (forhøjede indhold af chlorid, organisk stof, pesticider og chlorerede opløsningsmidler). Forurenede grunde Virksomheder Nedsivning af spildevand Der er 15 v2-kortlagte grunde i indvindingsoplandet, hvoraf flere ligger på Flyvestation Værløse er forurenede med olie- og benzinstoffer samt chlorerede opløsningsmidler. Desuden er der på to lossepladser påvist forurening med pesticider. Se desuden Kapitel 7. Den nu nedlagte Flyvestation Værløse udgør en trussel mod grundvandsressourcen, og der foretages derfor en afværgepumpning på området. Der er ingen tegn på nedsivning af spildevand i nærheden af kildepladsen. 23

24 Analyser, miljøfremmede stoffer I henhold til drikkevandsbekendtgørelsen analyserer vandværket for forskellige miljøfremmede stoffer i vandværkets boringer. Analysen omhandler blandt andet pesticider, aromater og organiske chlorforbindelser. Der er målt lave koncentrationer af BAM (under grænseværdien for drikkevand) i flere indvindingsboringer på kildepladsen. Der er ikke konstateret olie- og benzinstoffer eller chlorerede opløsningsmidler i det indvundne grundvand. Indholdet af chlorerede opløsningsmidler, BTEX-forbindelser og MTBE er generelt lavt i det primære magasin dvs. under kvalitetskravet for drikkevand til disse stoffer. Dette gælder også under Flyvestation Værløse, hvor det sekundære grundvand flere steder er kraftig forurenet med chlorerede opløsningsmidler og kulbrinter. Dog er der fundet høje indhold af chlorerede opløsningsmidler og pesticider i enkelte moniteringsboringer omkring to tidligere lossepladser ved Sandet og Kirke Værløse. Resultaterne for alle og de senest udtagne grundvandsprøver af ovennævnte miljøfremmede stoffer udtaget i de enkelte vandboringer viser ingen fund over grænseværdien for drikkevand. Sammenfatning, miljøfremmede stoffer Vandværkernes tilstand Konklusion Der er ingen problemer med miljøfremmede stoffer, men der er enkelte fund at pesticider, chlorerede opløsningsmidler, phenoler og kulbrinter under grænseværdien for drikkevand. Der henvises til de kommunale tilsynsrapporter. Den største trussel mod grundvandsressourcen og kildepladsen udgøres af en række lokaliteter på den tidligere Flyvestation Værløse, som er forurenede med chlorerede opløsningsmidler. Der er også adskillige lokaliteter på flyvestationen, som er forurenede med olie- og benzinstoffer. De sidstnævnte lokaliteter indebærer primært en risiko for grundvandsressourcen. To tidligere lossepladser (Sandet og Kirke Værløse Lossepladser) udgør en risiko for forurening af grundvandsressourcen med bl.a. pesticider, chlorerede opløsningsmidler og BTEX forbindelser. Det er vurderet, at lossepladserne ikke medfører en væsentlig risiko for kildepladsen, så risikoen er knyttet til grundvandsressourcen umiddelbart omkring lossepladserne. Den nuværende anvendelse af pesticider indenfor indvindingsoplandet vurderes ikke at udgøre en væsentlig risiko for grundvandskvaliteten. Ældre, svært nedbrydelige pesticider, som ikke længere anvendes, men som allerede kan være udvasket til grundvandet, udgør imidlertid en risiko. Der er således målt lave koncentrationer af BAM (under grænseværdien for drikkevand) i flere indvindingsboringer på kildepladsen. Hvis indvindingen forøges, og der samtidig pumpes for hårdt på de enkelte indvindingsboringer, kan dette indebære risiko for, at der kan trænge dybereliggende, residualt saltvand fra skrivekridtet op i indvindingsboringerne. Der er to mindre, nitratsårbare områder indenfor indvindingsoplandet til Bogøgård Kildeplads. Det ene område ligger ved Præstesø vest for Søndersø, det andet på Værløse Golfklubs bane. Det er vurderet, at de to nitratsårbare områder næppe udgør en reel risiko for, at der udvaskes nitrat til det primære grundvandsmagasin og kildepladsen. Hjemmeside 24

25 Værløse Vandværk Øverst: Kort over indvindingsoplandet indenfor Søndersø Indsatsområde. Der er ingen V2-kortlagte grunde ved Værløse VV. Nederst: Hydrogeologisk forståelsesmodel for Værløse Vandværk. 25

26 Værløse Vandværk Placeret i Furesø Kommune Vandværk nr Vandværksboringer Kildeplads Boring, DGU nr. Boringsnr. Filtersætning [m.u.t.] Magasin Kildeplads Boring, DGU nr. Boringsnr. Filtersætning [m.u.t.] Magasin Værløse Top af kalk Værløse Top af kalk Værløse Top af kalk Værløse Top af kalk Værløse Top af kalk Indvinding m 3 /år. Højere indvinding i 2007, idet Hareskov Vandværk var lukket. Normalt indvindes ca m 3 /år på Værløse Vandværk. Indvindingsret m 3 /år (udløber 2010). Områdebeskrivelse og magasinforhold Værløse Vandværk leverer vand til Furesø Kommunale Vandforsyning, som forsyner Værløsedelen af Furesø Kommune. Der indvindes fra fem boringer i et grønt område grænsende op til et villakvarter i den nordøstlige del af Værløse. Alle fem boringer indvinder fra toppen af det prækvartære Danien kalk og det overliggende sand- og gruslag. Grundvandsspejlet på kildepladsen står højere end oversiden af magasinet, dvs. spændte magasinforhold. Lerlagets mægtighed er over 20 m ved vandværket, men tynder ud til ca. 10 nord for vandværket. Vandanalyser fra blandet råvand fra kildepladsen og råvand fra de enkelte boringer Der kan konstateres en svag stigning i sulfatindholdet inden for de sidste 10 år, hvilket kan tolkes som en stigning i indvindingen af yngre grundvand. Der er dog tilsyneladende ikke tegn på stigende nikkelindhold eller andre tegn på problemer med pyritoxidation. Ligeledes anes svag stigning i chlorid-indholdet, som dog fortsat ikke er på et problematisk niveau. Koncentrationerne er i mg/l u.d.: under detektionsgrænsen i.a.: ikke analyseret Udover de viste stoffer har vandværket analyseret for en række andre stoffer. Resultatet af disse analyser kan fås ved henvendelse til vandværket. Vandtypen må karakteriseres som svagt reduceret uden indhold af nitrat og ilt og med relativt lave koncentrationer af ammonium, methan og svovlbrinte. Råvandet er uproblematisk at behandle med traditionel vandbehandling med iltning af filtrering. Grundvandet i de enkelte boringer Boring DGU nr Boringsnr Analysedato Ammonium 0,12 0,05 < 0,05 Calcium Chlorid Jern 0,6 1,5 1,9 Kalium 2,4 2,1 1,8 Magnesium ,5 Mangan 0,26 0,17 0,1 Methan u.d. u.d. u.d. Natrium Nitrat u.d. u.d. u.d. NVOC i.a. i.a. i.a. Sulfat Redox-zone Svagt reduceret Svagt reduceret Svagt reduceret Boring DGU nr Boringsnr Analysedato Ammonium 0,08 0,05 Calcium Chlorid Jern 1,7 1,8 Kalium 1,8 1,7 Magnesium Mangan 0,2 0,14 Methan u.d u.d. Natrium

27 Nitrat u.d. u.d. NVOC i.a. i.a. Sulfat Redox-zone Svagt reduceret Svagt reduceret Sammenfatning, kvalitet af råvand Redox-zonering og sårbarhed Grundvandskvaliteten er god, dog henledes opmærksomheden på, at der er fundet indhold af arsen over grænseværdien for drikkevand (5 µg/l) i to af vandværkets indvindingsboringer. Det drejer sig om boringen med DGU nr , hvor der i 2005 blev målt et arsenindhold på 5,8 µg/l, samt boringen med DGU nr , hvor der i 2006 er målt et indhold på 8 µg/l. Det primære grundvand, som indvindes på Værløse Vandværk, er svagt reduceret. Nitratindholdet er mindre end 1 mg/l og sulfat-indholdet ligger i intervallet mg/l. Der er ingen nitratsårbare områder indenfor den del af indvindingsoplandet, som ligger i Søndersø Indsatsområde. Der er derfor ingen risiko for forhøjede nitratkoncentrationer i det indvundne grundvand. Forurenede grunde Virksomheder Nedsivning af spildevand Analyser, miljøfremmede stoffer Sammenfatning, miljøfremmede stoffer Vandværkernes tilstand Der er ikke registreret V1- og V2-kortlagte lokaliteter indenfor den del af indvindingsoplandet til Værløse Vandværk, som ligger i Søndersø Indsatsområde. Det er på denne baggrund vurderet, at risikoen for forurening af grundvandsressourcen med miljøfremmede stoffer er lille. Ingen forurenende virksomheder indenfor indvindingsoplandet. Ingen tegn på nedsivning af spildevand i nærheden af vandværket. I henhold til drikkevandsbekendtgørelsen analyserer vandværket for forskellige miljøfremmede stoffer i vandværkets boringer. Analysen omhandler blandt andet pesticider, aromater og organiske chlorforbindelser. Der er ikke fundet indhold af miljøfremmede stoffer i det primære grundvandsmagasin indenfor indvindingsoplandet. Det skal dog bemærkes, at datagrundlaget er begrænset til prøver fra indvindingsboringerne på kildepladsen. Vandværkets tilstand er generelt god. Dog er pladsforholdene trange, så værkstedsog vandbehandlingsafsnit kan ikke holdes adskilt. Konklusion Værløse Vandværk vurderes at være forholdsvis velbeskyttet. Der indvindes reduceret, svagt forvitret grundvand af en beskaffenhed, der er ukompliceret at behandle. Tilstanden af de tekniske anlæg vurderes at være god. Hjemmeside 27

Søndersø Indsatsområde

Søndersø Indsatsområde INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE Søndersø Indsatsområde Oktober 2009 Udarbejdet i samarbejde mellem: Furesø, Ballerup og Herlev Kommuner Rekvirenter Furesø Kommune, By, Erhverv og Natur, e-mail: Benpost@furesoe.dk

Læs mere

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by.

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 75.000 m 3 og indvandt i 2014 godt 47.000 m 3. I 2006 og 2007 har indvindingen været knap 58.000 m 3. Dette hænger

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

Grundvandet på Agersø og Omø

Grundvandet på Agersø og Omø Grundvandet på Agersø og Omø Drikkevand også i fremtiden? Grundvandet skal beskyttes Drikkevandet på Agersø og Omø kommer fra grundvandet, som er en næsten uerstattelig ressource. Det er nødvendigt at

Læs mere

INDVINDING PÅ KØBENHAVN ENERGI S BYNÆRE KILDEPLADSER EKSEMPLER PÅ HÅNDTERING NÅR KILDEPLADSER RAMMES AF FORURENING

INDVINDING PÅ KØBENHAVN ENERGI S BYNÆRE KILDEPLADSER EKSEMPLER PÅ HÅNDTERING NÅR KILDEPLADSER RAMMES AF FORURENING INDVINDING PÅ KØBENHAVN ENERGI S BYNÆRE KILDEPLADSER EKSEMPLER PÅ HÅNDTERING NÅR KILDEPLADSER RAMMES AF FORURENING KE og vandværkerne Vandværker Grænse for grundvandsopland Trykledning Kildepladser Højdebeholdere

Læs mere

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26.

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0017 / 118055 Navn: Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse:

Læs mere

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Resultater Peter Erfurt Geolog, By- og Landskabsstyrelsen, 4.5.2010 Hvad vil jeg fortælle? - Om grundvandet på Als med fokus på Nordals De store linjer - Om

Læs mere

Struer Forsyning Vand

Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand A/S har i alt tre vandværker beliggende: Struer Vandværk, Holstebrovej 4, 7600 Struer Kobbelhøje Vandværk, Broholmvej 10, Resen, 7600 Struer Fousing Vandværk,

Læs mere

Venø Vandværk. Indvindingstilladelse. Organisationsform. Kildepladser

Venø Vandværk. Indvindingstilladelse. Organisationsform. Kildepladser Venø Vandværk Indvindingstilladelse Venø Vandværk ligger Lønningen 20, Venø. Vandværket har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til november 2014. Organisationsform Vandværket er et A.m.b.a.

Læs mere

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0001 / 116916 Navn: Adresse: Elmevej 39 Kontaktperson: Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26.

Læs mere

Bilag 2. Bilag 2. Barrit Stationsby Vandværk samt kort med vandværk og borings placering. Udviklingen i indvindingsmængde.

Bilag 2. Bilag 2. Barrit Stationsby Vandværk samt kort med vandværk og borings placering. Udviklingen i indvindingsmængde. Bilag 2 Barrit Stationsby vandværk Barrit Stationsby Vandværk indvinder knap 13.000 m³ årligt. Indvindingen har været svagt stigende de sidste 10 år, men dog faldende i 2009 og 2010 og stigende igen i

Læs mere

KATRINEDAL VAND- VÆRK

KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VANDVÆRK Forsidefoto: Silkeborg Kommune /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 2 Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 5 Råvand 5 Rentvand 5 Vandbehandling

Læs mere

3.5 Private vandværker i Århus Kommune

3.5 Private vandværker i Århus Kommune 3.5 Private vandværker i Århus Kommune Kvottrup Vandværk (751.2.24) Vandværket har en indvindingstilladelse på 6. m 3 /år. Tilladelsen er gebyrnedsat fra oprindelig 18. m 3 / år den 16. februar 2. Vandværkets

Læs mere

Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune

Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune - Arealanvendelse og forureningskilder - Beskyttelsesbehov og anbefalinger -Find materialet 18. maj 2010 Arealanvendelse og forureningskilder 1. Den overordnede arealanvendelse

Læs mere

Grejs Vandværk. Indvindingsopland: ca. 90 ha. Grundvandsdannende opland: ca. 69 ha. Arealanvendelse: primært landbrug. V1 og V2 kortlagte grunde:

Grejs Vandværk. Indvindingsopland: ca. 90 ha. Grundvandsdannende opland: ca. 69 ha. Arealanvendelse: primært landbrug. V1 og V2 kortlagte grunde: Grejs Vandværk Indvindingsopland: ca. 90 ha Grundvandsdannende opland: ca. 69 ha Arealanvendelse: primært landbrug V1 og V2 kortlagte grunde: ingen i oplandene Gms. pot. nitrat udvask. i GVD: 125 mg/l

Læs mere

Indsatsplan Boulstrup. Vedtaget af Odder Byråd den 18. maj 2015

Indsatsplan Boulstrup. Vedtaget af Odder Byråd den 18. maj 2015 Indsatsplan Boulstrup Vedtaget af Odder Byråd den 18. maj 2015 Indsatsplan Boulstrup Indledning Formål med planen Baggrund for planen Behov for indsats Oversigt over indsatser Indsatsprogram og tidsplan

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Risikovurdering af indvindingsoplandet til. Ø. Hornum Vandværk

Risikovurdering af indvindingsoplandet til. Ø. Hornum Vandværk Risikovurdering af indvindingsoplandet til Ø. Hornum Vandværk Risikovurdering er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk

Læs mere

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand.

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand. Bremdal Vandværk Indvindingstilladelse Bremdal Vandværk er beliggende på Fjordvejen 28b, 7600 Struer og har en pr. februar 2000 samt tillæg af november 2010 en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år. Denne

Læs mere

Indsatsplan Sjælsø - Tillæg Allerød Nord

Indsatsplan Sjælsø - Tillæg Allerød Nord Allerød Kommune Indsatsplan Sjælsø - Tillæg Allerød Nord Allerød Kommune Bjarkesvej 2 3450 Allerød Telefon 48 10 01 00 E-mail kommunen@alleroed.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 1 Bregninge Vandværk Bregninge vandværk forsyner ca. 111 forbrugere med drikkevand og har en indvindingstilladelse på 16.000 m 3 per år. n er gældende til den 30-09-2023.

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Kolding Vand A/S - Christiansfeld Vandværk

Kolding Vand A/S - Christiansfeld Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 509.V01.10.0001 Navn: Adresse: Toftegårdsvej 34, 6070 Christiansfeld. Kontaktperson: Direktør. Gunnar Hansen, Kolding Vand A/S, Kolding Åpark 1, st. 6000 Kolding. Tlf.

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1

VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1 VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1 VALLENSBÆK KOMMUNE BILAG 1 Dato 2013-11-19 Udarbejdet af STP Kontrolleret af LSC Godkendt af STP Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2 STÆRMOSE VANDVÆRK Grevegården 15 5690 Tommerup 9. februar 2016 Sags id: 16/1878 Kontrolprogram for Stærmose Vandværk (cvr. nr. 68795419) I henhold til vandforsyningslovens 1 65 og tilhørende bekendtgørelse

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 omfatter følgende matrikelnumre: Del af 7y og 6h, begge Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

Læs mere

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17.

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0008 / 116925 Navn: Adresse: Arrild Ferieby 21 Kontaktperson: Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse:

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 58 forbrugere med rent vand.

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 58 forbrugere med rent vand. Tambohus Vandværk Indvindingstilladelse Tambohus Vandværk ligger Tambogade 23, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 8.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale handleplaner.

Læs mere

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3.

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3. Vandværket er beliggende i det åbne land. Vandværket har 3 indvindingsboringer, som er beliggende tæt ved hinanden i en mindre skov ca. 100 m fra vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på

Læs mere

Indsatsplan for Allerød

Indsatsplan for Allerød Kotesystem Projekt: Indsatsplan for Allerød Tegnforklaring: Kommunegrænse Dyrkningsgrad pct 100-189 75-100 50-75 25-50 0-25 0 Indsatsplanområde Indvindingsopland Kildepladszone Indvindingsboring (En dyrkningsgrad

Læs mere

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune Kommunens vurdering af tilstanden af Verdo s vandværker Vandværk Bunkedal Vandværk Oust Mølle Vandværk Vilstrup Vandværk Østrup Skov Vandværk Beliggenhed Mellem Tjærby og Albæk Ved Oust Møllevej i Randers

Læs mere

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0014 / 118050 Navn: Rejsby Vandværk Adresse: Horsbølvej 56 Kontaktperson: Niels Peter Brodersen, Kogsvej 69, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg.

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg. Dato: 23-11-2015 Sagsnr.: 09/21960 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Skodborg Vandværk Gejlager 6A 6630 Rødding Sendt pr. mail til: post@skodborgvandvaerk.dk Regulering af vandindvindingstilladelse

Læs mere

VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGS- TILLADELSE TIL FURESØ VANDFORSYNING

VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGS- TILLADELSE TIL FURESØ VANDFORSYNING VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGS- TILLADELSE TIL FURESØ VANDFORSYNING 20. maj 2016 2 Emne: Vandværker: Vandindvindingstilladelse og anlægstilladelse. Farum Vandværk Lillevang Vandværk Bregnerød Vandværk Værløse

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V01-10-0001 / 116487 Navn: Adresse: Tønder Landevej 10 Kontaktperson: Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for

Læs mere

Beskrivelse af Sømarke Vandværk

Beskrivelse af Sømarke Vandværk Beskrivelse af Sømarke Vandværk Beskrivelse og historie Sømarke vandværk er et privatejet vandværk, organiseret som en forening. Vandværket er opført i 1976/1977 og er beliggende på Liselundvej 26, 4791

Læs mere

Gammelsø Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse

Gammelsø Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse Gammelsø Vandværk Beskrivelse og historie Gammelsø Vandværk er et privat ejet A.M.B.A. beliggende Æbelnæsvej 12a, matrikelnr. 2x Æbelnæs By, Damsholte. Vandværket er opført i 1979, men ombygget og renoveret

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V02-20-0004 / 116491 Navn: Adresse: Skolegade 15A Kontaktperson: Formand: Peter Johanning, Arnåvej 3, 6240 Løgumkloster Dato for besigtigelse: Den

Læs mere

Adresse: Søndervej 10 Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse: 21.

Adresse: Søndervej 10 Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse: 21. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-20-0004 / 119126 Navn: Adresse: Søndervej 10 Kontaktperson: Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2016. Ressourcebilag

Vandforsyningsplan 2010-2016. Ressourcebilag Vandforsyningsplan 2010-2016 Ressourcebilag Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1 1.1 Formål og omfang... 1 1.2 Indsamlet datamateriale... 2 1.3 Generelle vandværksoplysninger... 2 1.4 Grundvands- og sårbarhedskortlægning...

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Glatved Strandvej Vandværk

Tilstandsrapport og status. Glatved Strandvej Vandværk Tilstandsrapport og status Glatved Strandvej Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 1. Indledning Denne tilstandsrapport er udarbejdet som en delrapport til Vandforsyningsplan for Norddjurs Kommune. Der

Læs mere

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0015 / 118053 Navn: Adresse: Lovrupvej 8 Kontaktperson: Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Uorganiske sporstoffer

Uorganiske sporstoffer Uorganiske sporstoffer Grundvandsovervågning Ved udgangen af 999 var der ca. 95 aktive filtre, som var egnede til prøvetagning og analyse for uorganiske sporstoffer. I perioden 993 til 999 er mere end

Læs mere

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0003 / 116354 Navn: Adresse: Kontaktperson: Østerbyvej 19A Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011 Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2,

Læs mere

BILAG. Vandforsyningsplan 2012-2024

BILAG. Vandforsyningsplan 2012-2024 BILAG Vandforsyningsplan 2012-2024 1-1 1. GEOLOGISKE FORHOLD De geologiske forhold i Gladsaxe Kommune kan kort beskrives som kvartære aflejringer af varierende udbredelse underlejret af kalk og kridt.

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Strands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Strands Vandværk Tilstandsrapport og status Bønnerup Strands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Bilag 1 Løsning Vandværk

Bilag 1 Løsning Vandværk Bilag 1 ligger midt i Løsning by og vandværksdriften udføres af Løsning Fjernvarme. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 240.000 m 3 og indvandt i 2016 206.008 m

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune REDEGØRELSE OM BYUDVIKLING I OSD OG NFI Rekvirent Høje-Taastrup Kommune Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projektnummer 1311400022 Projektleder Udarbejdet af Anette

Læs mere

Løgervej 9, 6091 Bjert Administrator: Frode Lund Jensen. Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Dato for besigtigelse 8.9.2008

Løgervej 9, 6091 Bjert Administrator: Frode Lund Jensen. Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Dato for besigtigelse 8.9.2008 et Generelle data Lokalitet: 621.V02.20.0008 Navn: Adresse: Løgervej 9, 6091 Bjert Kontaktperson: Administrator: Frode Lund Jensen. Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Dato for besigtigelse 8.9.2008 Indvinding og

Læs mere

Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer.

Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer. Indledning Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer. Indvindingen består af en blanding af små vandforsyninger og store HOFOR kildepladser, der tilsammen

Læs mere

VANDKREDSLØBET. Vandbalance

VANDKREDSLØBET. Vandbalance VANDKREDSLØBET Vandkredsløbet i Københavns Kommune er generelt meget præget af bymæssig bebyggelse og anden menneskeskabt påvirkning. Infiltration af nedbør til grundvandsmagasinerne er således i høj grad

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

Smørum Golfklub Skebjergvej 46 2765 Smørum

Smørum Golfklub Skebjergvej 46 2765 Smørum Smørum Golfklub Skebjergvej 46 2765 Smørum Endelig tilladelse til indvindingsanlæg og indvinding af grundvand samt tilladelse til indvinding af overfladevand til vanding Den 24-03-2014 Sagsnr.: 12/13727

Læs mere

Adresse: Kipkærvej 12 Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011

Adresse: Kipkærvej 12 Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-02-0007 / 119130 Navn: Adresse: Kipkærvej 12 Kontaktperson: Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse:

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Ejendomsrapport 2003. I/S Veggerby. Teknisk notat Tilstandsrapport Og Handlingsplan. I/S Veggerby Hvalpsundvej 4 9240 Nibe

Ejendomsrapport 2003. I/S Veggerby. Teknisk notat Tilstandsrapport Og Handlingsplan. I/S Veggerby Hvalpsundvej 4 9240 Nibe Teknisk notat Tilstandsrapport Og Handlingsplan I/S Veggerby Hvalpsundvej 4 9240 Nibe Notat og tilstandsrapport er udarbejdet af: Mads Kappel Jensen, Civilingeniør, miljø Kvalitetssikring og udvikling:

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

ca. 120 m 3 /døgn. Natforbrug: ca. 1m 3 /t. Maks. timeforbrug: ukendt

ca. 120 m 3 /døgn. Natforbrug: ca. 1m 3 /t. Maks. timeforbrug: ukendt Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0014 / 118050 Navn: Rejsby Vandværk Adresse: Horsbølvej 56 Kontaktperson: Niels Peter Brodersen, Kogsvej 69, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

Vandspild Ca. 5 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Parcelhuse Ca. 270 Etageboliger Ca. 15 Landhusholdninger Ca. 14 Fritidshuse

Vandspild Ca. 5 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Parcelhuse Ca. 270 Etageboliger Ca. 15 Landhusholdninger Ca. 14 Fritidshuse Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 505-V02-20-0004 / 115760 Navn: Adresse: Parkvej 19 Kontaktperson: Formand: Michael Paulsen, Høybergvej 77, Visby, 6261 Bredebro Dato for besigtigelse:

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 2: Magleby, Klintholm Havn og Sømarke Vandværker

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 2: Magleby, Klintholm Havn og Sømarke Vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 2: Magleby, Klintholm Havn og Sømarke Vandværker November 2010 Miljøsekretariatet Vandgruppen Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 2: Magleby,

Læs mere

Vandforsyningsplan 2016 Furesø Kommune

Vandforsyningsplan 2016 Furesø Kommune By og Miljø Vandforsyningsplan 2016 Furesø Kommune FURESØ VANDFORSYNINGSPLAN 2015 1 Vandforsyningsplan 2016 En god og robust forsyning af rent drikkevand er grundlaget for mange forhold i vores kommune.

Læs mere

Hvis du vil teste en idé

Hvis du vil teste en idé KONTAKT Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Hvis du vil teste en idé - så hjælper Danish Soil Partnership dig videre i processen... Nationalt

Læs mere

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Dokumentationsrapport, november 2009 Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Læs mere

INDSATSOMRÅDE HAMMER BAKKER GRUNDVANDS- OVERVÅGNING 2013

INDSATSOMRÅDE HAMMER BAKKER GRUNDVANDS- OVERVÅGNING 2013 NOVEMBER 2014 VANDSAMARBEJDE AALBORG INDSATSOMRÅDE HAMMER BAKKER GRUNDVANDS- OVERVÅGNING 2013 ENDELIG RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Beskrivelse af Lendemarke Vandværk

Beskrivelse af Lendemarke Vandværk Beskrivelse af Lendemarke Vandværk Beskrivelse og historie Lendemarke vandværk er et privat vandværk og organiseret som et andelsselskab. Vandværket ligger på adressen Grønsundvej 32 4780 Stege, matrikelnr.

Læs mere

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads Arwos Forsyning A/S Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Odense J.nr. MST-1270-00518 Ref. jemma/idhan Den 27. maj 2011 Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Læs mere

Vandspild 5-6 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Samlet for Rørkær Jejsing Parcelhuse 430 Ca Etageboliger Landhusholdninger Fritidshuse

Vandspild 5-6 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Samlet for Rørkær Jejsing Parcelhuse 430 Ca Etageboliger Landhusholdninger Fritidshuse Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-01-0007 / 119131 Navn: Rørkær - Jejsing vandværk (Jejsing) Adresse: Kærvej 27 Kontaktperson: Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing,

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Strandmarken Vandværk

Fremtidssikring af grundvandet til. Strandmarken Vandværk Fremtidssikring af grundvandet til Strandmarken Vandværk 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Strandmarken Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven Udgiver Bornholms

Læs mere

Bårse Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse

Bårse Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse Bårse Vandværk Beskrivelse og historie Bårse Vandværk er et privat vandværk og beliggende på Næstvedvej 45A, Bårse, 4720 Præstø, matrikel nr. 24g Bårse By, Bårse. Vandværket er opført i 1941. Vandværket

Læs mere

takt med de nye udfordringer. Vandforsyningsplan 2006-2018 Vandforsyningsplan 2006-2018 beskriver

takt med de nye udfordringer. Vandforsyningsplan 2006-2018 Vandforsyningsplan 2006-2018 beskriver Forord Hvad er en vandforsyningsplan? Odense Kommune planlægger borgernes forsyning med drikkevand i vandforsyningsplanen. Vandforsyningsplanen giver svar på spørgsmål som: Hvilke områder forsyner vandværkerne?

Læs mere

Notat. Notat: Vandanalyser oversigt over prøvepakker

Notat. Notat: Vandanalyser oversigt over prøvepakker Notat Dato: 10.10.2013 Sagsnr.: 1851-199908 Dok. nr.: 2013-324665 Direkte telefon: 9931 9467 Initialer: MSH Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Notat: Vandanalyser

Læs mere

Beskrivelse af Neble og omegns Vandværk

Beskrivelse af Neble og omegns Vandværk Beskrivelse af Neble og omegns Vandværk Beskrivelse og historie Neble og omegns vandværk er et privat ejet vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende Tjørnemarkvej 31 4780 Stege, matrikelnr.

Læs mere

Beskrivelse af Staureby Vandværk

Beskrivelse af Staureby Vandværk Beskrivelse af Staureby Vandværk Beskrivelse og historie Staureby vandværk er et privat vandværk organiseret som et a.m.b.a og beliggende Staureby Strandvej 24B, 4720 Præstø på matrikel nr. 6b Staureby

Læs mere

Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale

Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale Titel: Vestsjællands Amt Ringsted kortlægningsområde, fase 2a Detailkortlægning i området øst for Ringsted by. Geografisk dækning: Udgivelsestidspunkt:

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Oddesund Nord Vandværk

Oddesund Nord Vandværk Oddesund Nord Vandværk Indvindingstilladelse Oddesund Nord Vandværk ligger Gammel Landevej 12A, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Hillerød Sydvest

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Hillerød Sydvest Hillerød Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Hillerød Sydvest Side 1 Titel: Udgiver: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Hillerød Sydvest. Hillerød Kommune Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Læs mere

Hastrup Vandværks indvindingstilladelsen udløber den 15. november 2025.

Hastrup Vandværks indvindingstilladelsen udløber den 15. november 2025. Hastrup Vandværk Beskrivelse og historie Hastrup Vandværk er et privat ejet I/S, og beliggende på Skovgårdsvej 3A, 4720 Præstø. Vandværket er opført i 1964. Vandværket har i 1995 fået indvindingstilladelse

Læs mere

Notat. Baggrund. Boringsnære beskyttelsesområder. Figur 1: Oversigt over boringer ved Hjallerup Vandforsyning

Notat. Baggrund. Boringsnære beskyttelsesområder. Figur 1: Oversigt over boringer ved Hjallerup Vandforsyning Notat Sag Brønderslev kommune Projektnr. 59 Projekt Hjallerup Vandforsyning Dato 09-02- Emne BNBO Initialer THW Baggrund Brønderslev kommune har anmodet om at få beregnet boringsnære beskyttelsesområder

Læs mere

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013.

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013. Uglev Vandværk Indvindingstilladelse Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til oktober 2013. Organisationsform Vandværket er

Læs mere

Beskrivelse af Sandvig Vandværk

Beskrivelse af Sandvig Vandværk Beskrivelse af Sandvig Vandværk Beskrivelse og historie Sandvig vandværk er et privat vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende Tangvej 8, 4735 Mern på matrikel nr. 24g Sandvig By, Mern.

Læs mere

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Knejsted Mark Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet

REBILD KOMMUNE. Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet REBILD KOMMUNE Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet 1 Indhold FORORD 3 INDLEDNING 6 PRÆSENTATION AF INDSATSOMRÅDET 8 1. HANDLINGSPLAN 12

Læs mere

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE Sektionsleder Anne Steensen Blicher Orbicon A/S Geofysiker Charlotte Beiter Bomme Geolog Kurt Møller Miljøcenter Roskilde ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING

Læs mere