Miljøkonsekvensrapport for Møgelbjergvej 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøkonsekvensrapport for Møgelbjergvej 15"

Transkript

1 I/S Bruun Møgelbjergvej Varde Udarbejdet den Af miljørådgiver Anita Hingstman

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ikke teknisk resumé... 4 Basisoplysninger... 5 Oplysninger om samdrift med andre ejendomme... 5 Biaktiviteter... 5 IE-brug... 5 Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte... 5 Indretning og drift... 5 Afløbsforhold... 9 Lys... 9 Anlægsarbejder, bygningsmæssige ændringer eller ny bebyggelse Håndtering og opbevaring af husdyrgødning Beliggenhed Planforhold Landskab Afstandskrav Naturområder Ammoniakemission Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) Kategori 1-natur Kategori 2-natur områder Kategori 3-natur Internationalt beskyttede arter af planter og dyr bilag IV-arter National beskyttelse af arter af planter og dyr Biodiversitet Den danske Rødliste Lugt Øvrige emissioner og genepåvirkninger fra husdyrbruget og det ansøgte Støj Rystelser Støv Side 1 af 27

3 Fluer og skadedyr Til- og frakørsels forhold Forurenings- og genebegrænsende foranstaltninger Egenkontrol Væsentlige virkninger fra reststoffer, affaldsproduktionen, samt ved brugen af naturressourcer Grundvand Jordforurening Reststoffer (olie, rengøringsmidler, kemikalier, medicin m.m.) Affald Døde dyr Vand Energi BAT (ammoniak) Eventuelle grænseoverskridende virkninger Foranstaltninger for at undgå, forebygge eller begrænse det ansøgtes virkning på miljøet Alternative løsninger Samlet vurdering af miljøkonsekvensrapporten Side 2 af 27

4 Indledning Denne miljøkonsekvensrapport beskriver en planlagt udvidelse af Møgelbjergvej 15, 6800 Varde, beliggende i Varde Kommune. Rapporten beskriver de faktiske forhold i dag samt udvidelsens karakteristika, herunder den forventede drift efter ibrugtagning. Hertil vurderes konsekvenser forbundet med udvidelsen. Rapporten er opbygget jf. Bilag 1 i Bek. nr af 06/07/2018 (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen), med enkelte ændringer: Rapporten indledes med et ikke-teknisk resumé, fremfor at slutte med det, da det vurderes, at det er en mere naturlig opbygning. Punkterne D 1 a og b behandles under et, så de forskellige faktorer beskrives og vurderes i samme afsnit, da dette vurderes mere hensigtsmæssigt. Side 3 af 27

5 Ikke teknisk resumé I/S Bruun, Møgelbjergvej 15, 6800 Varde ønsker at søge en ny 16a miljøgodkendelse på Møgelbjergvej 15. Den seneste ændring på ejendommen blev godkendt i tillæg til miljøgodkendelse nr. 2 meddelt den 6. november Den tilladte årsproduktion er 370 køer, 60 kalve (0-3,5 mdr.), 9 kvier (23,5-24 mdr.), 205 producerede tyre (40-50 kg) og producerede slagtesvin ( kg). Der er indsendt et skema i husdyrgodkendelse.dk med skema nr Der ønskes opført en ny kalvestald på 448 m 2, møddingsplads på 144 m 2 og ensilageplads på m 2. Ansøger ønsker med denne ansøgning at udnytte muligheden for at få størst mulig fleksibilitet i forhold til antal dyr og dyretypen (ko, kvie, kalv osv.). Produktionsarealet er fremkommet på baggrund af byggetegninger, suppleret med opmåling af nakkebomsarealet og ældre stalde. Lugtberegninger viser, at lugtgenekriteriet til nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt, samlet bebyggelse og byzone er overholdt. Der er ingen kvælstoffølsom natur i nærheden af anlægget og beskyttelsesniveauet for kategori 1, 2 og 3 natur er overholdt. BAT-emissionsgrænseværdierne er overholdt. Der er ingen landskabelige eller kulturhistoriske udpegninger til hinder for en udvidelse af ejendommen. Alle afstandskrav i 6 og 8 i Husdyrbrugloven er overholdt. Der forventes ikke særlige gener for de omkringboende i forbindelse med det ansøgte projekt. Side 4 af 27

6 Basisoplysninger Oplysninger om samdrift med andre ejendomme Udover Møgelbjergvej 15, 6800 Varde ejer og driver I/S Bruun også Møgelbjergvej 10, 6800 Varde. På Møgelbjergvej 10 er der i 2017 meddelt en 10 miljøtilladelse til kvier og goldkøer. Møgelbjergvej 10 ligger ca. 200 m vest for Møgelbjergvej 15. Ejendommene kan drives som selvstændige enheder, og det vurderes at der ikke er tale om en teknisk eller forureningsmæssig forbindelse, jf. Husdyrlovens 16c, i mellem Møgelbjergvej 15 og Møgelbjergvej 10. Der ansøges derfor en særskilt miljøgodkendelse til husdyrproduktionen på Møgelbjergvej 15. Biaktiviteter Der er ingen biaktiviteter på ejendommen. IE-brug Ejendommen er ikke et IE-brug, da der er mindre end 2000 stipladser til slagtesvin. Det ansøgte projekt har en ammoniakfordampning på 6.834,3 kg NH3-N/år, og er dermed omfattet af 16a i Husdyrbrugloven. Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte Indretning og drift Nedenstående tabel er en oversigt over husdyrbrugets fremtidige staldafsnit, produktionsareal, staldsystem og dyretype. På figur 1 fremgår de fremtidige driftsbygninger. I forbindelse med det ansøgte projekt opføres der en ny kalvestald med dybstrøelse på 448 m 2 (bygning 4), møddingsplads på ca. 144 m 2 (bygning 11) og ensilageplads på m 2 (bygning 17). Side 5 af 27

7 Der sker ingen ændringer i de eksisterende produktionsarealer. Nakkebomsarealet indgår dog i produktionsarealet i ansøgt drift. Det betyder udelukkende, at sengenes størrelse kan reguleres efter størrelsen på dyrene, uden at det kræver en ny miljøgodkendelse. Det betyder derved ikke at arealet hvor der rent faktisk går dyr bliver større. Ejendommens fremtidige gødningslagre er angivet i tabel 2. Til opbevaring af fast husdyrgødning vil der fremadrettet være to møddingspladser på ejendommen (bygning 10 og 11). Ejendommen er tilmeldt biogas, der aftager al dybstrøelse. Der vil blive opstillet en container til afhentning af dybstrøelsen. Container placeres på befæstet areal med afløb til gyllebeholder. Oversigt over husdyrbrugets staldafsnit: Tabel 1. Oversigt over produktionsareal. Tabel 2. Husdyrbrugets gødningslagre. Produktionsarealet er i denne ansøgning fremkommet vha. byggetegninger suppleret med opmåling af nakkebomsarealet og de ældre staldafsnit. Nakkebomsarealet er fratrukket i nudrift og 8 års driften. I ansøgt drift er de medtaget, for at give ansøger øget fleksibilitet. Dyretypen er angivet som flexgruppen alle kvæg, hvilket betyder at der frit kan skiftes mellem malkekøer, kvier, stude, kalve, ammekøer og skaltekalve indenfor de enkelte staldafsnit. Figur 2 angiver en skitse over produktionsarealet. Side 6 af 27

8 Nedenfor følger en gennemgang af de enkelte bygningers anvendelse ved den fremtidige drift: Bygning 1: Bygning 2: Bygning 3: Bygning 4: Bygning 5: Løsdriftsstald indrettet som sengestald med spalter. Derudover er der dybstrøelsesbokse i både den vestlige og østlige ende af stalden. Der malkes med malkerobotter. I den vestligste ende er der opbevaring af halm, råvarer ol. Produktionsarealet er angivet til m 2 sengestald med spalter og 390 m 2 dybstrøelse. Stalden er med naturlig ventilation. Kalvehytter opstillet parallelt med den sydlige side af løsdriftsstalden. Pladsen er indrettet til kalvehytter med afløb til gyllesystem. Der er regnet med et produktionsareal på 360 m 2 dybstrøelse. Kalvestald. Produktionsarealet er angivet til 180 m 2 dybstrøelse. Ny kalvestald på ca. 7 x 64 m. Produktionsarealet er angivet til 448 m 2 dybstrøelse. Gl. ungdyrstald og lade som i dag anvendes til opbevaring. Stalden indgår i 8 års driften. Bygning 6: Slagtesvinestald. Produktionsarealet er angivet til 540 m 2 drænet gulv + spalter (33/67 %). Stalden er indrettet med en gang i midten og stier på begge sider af gangen. Gyllekanalen er gennemgående, og derfor er hele staldens areal medtaget som produktionsareal. Bygning 7: Bygning 8: Bygning 9: Bygning 10: Bygning 11: Bygning 12: Bygning 13: Bygning 14: Bygning 15: Bygning 16: Bygning 17: Bygning 18: Bygning 19: Gyllebeholder på m 3. Der anvendes et naturligt flydelag. Gyllebeholder på m 3. Der anvendes et naturligt flydelag. Gyllebeholder på m 3. Der er fast overdækning på beholderen. Møddingsplads/vaskeplads/fyldeplads. Ny møddingsplads på ca. 144 m 2. Det er endnu ikke afklaret om den etableres med sideafgrænsninger eller randzoner. Nyt befæstet areal i asfalt. Plansiloer. Maskinhus. Maskinhus. Plansiloer. Ny ensilageplads på ca m 2. Ensilagepladsen får afløb til gyllebeholder. Garage. Beboelse. Side 7 af 27

9 Figur 1. Situationsplan. Figur 2. Skitse over produktionsarealet. Side 8 af 27

10 Afløbsforhold Der et toilet i løsdriftsstalden (bygning 1). Spildevandet ledes til nedsivningsanlæg. Overfladevand fra de eksisterende plansiloer (bygning 13 og 16) ledes til gyllebeholder. Overfladevandet fra den nye ensilageplads (bygning 17) vil også blive ledt til gyllebeholder. Pladsen vil blive etableret med 2 m randzoner hele vejen rundt. Overfladevandet fra den eksisterende samt nye møddingsplads (bygning 10 og 11) bliver ligeledes ledt til gyllebeholder. Langs med den sydlige side af løsdriftsstalden er der etableret en kalveplads. Langs pladsen er der lavet en afløbsrist, som leder overfladevandet til gyllesystem. Foderbordet ved den eksisterende samt nye kalvestald (bygning 3 og 4) er etableret/etableres med fald ind mod stalden, således at der ikke er risiko for forurening. Afledningen af tagvand er uændret. Tagvandet ledes til Troesmose Bæk. Der er i 2016 meddelt en udledningstilladelse til afledning af tagvand fra Møgelbjergvej 15. Figur 3. Afløbsplan Lys Der er udendørsbelysning på den vestlige gavl på løsdriftsstalden (bygning 1) som styres manuelt. Der etableres ikke yderligere udendørsbelysning i forbindelse med det ansøgte projekt. I alle staldene anvendes der dæmpet belysning om natten. Løsdriftsstaldens sider er åbne med gardiner. Side 9 af 27

11 Der er ingen nabobeboelser i nærheden af ejendommen der kan blive generet af belysningsforholdene på Møgelbjergvej 15. På baggrund af ovenstående vurderes der ikke at være særlige gener for omgivelserne. Figur 4. Oversigtskort. Anlægsarbejder, bygningsmæssige ændringer eller ny bebyggelse Der anlægges ikke nye indkørsler eller veje i forbindelse med det ansøgte projekt. Der opføres en ny kalvestald på 7x64 m. Stalden etableres i samme materialer som den eksisterende kalvestald. Foderbordet etableres med et fald ind mod stalden, så der ikke er risiko for forurening. Åbningen vender mod nord. Der bliver lagt asfalt i området i mellem og omkring de to kalvestalde. Derudover etableres der en ny møddingsplads på 12x12 m. Det er endnu ikke afklaret, om møddingspladsen etableres med sideafgrænsninger, eller 2 m randzoner hele vejen rundt. Pladsen får afløb til gyllesystem. Nord for løsdriftsstalden etableres der en ny ensilageplads på ca. 50x50 m. Pladsen etableres med 2 m randzoner og får afløb til gyllebeholder. Alt nybyggeri sker i tilknytning til de eksisterende driftsbygninger, og ejendommen vil fortsat fremstå som en samlet enhed, og vil ikke virke skæmmende i landskabet. Der anvendes de samme materialer som ved det eksisterende byggeri. Side 10 af 27

12 Håndtering og opbevaring af husdyrgødning Opbevaringsanlæg Før udvidelsen (m 3 ) Efter udvidelsen (m 3 ) Gylletank (bygning 7) Gylletank (bygning 8) Gylletank (bygning 9) Gyllekanaler + fortank Ledig kapacitet, Vestervangvej Lejet beholder, Tingvejen Lejet beholder, Lifstrup Hovedvej Lejet beholder, Kirkevejen I alt Tabel 3. Opbevaringsanlæg til husdyrgødning. Flydende husdyrgødning omfatter gylle, og hvad der i øvrigt ledes til gylleanlægget i form af vaskevand, overfladevand m.m. Der sker en tilledning af overfladevand fra de to møddingspladser (bygning 10 og 11), de to plansiloanlæg (bygning 13 og 16) samt den nye ensilageplads (bygning 17). Den flydende husdyrgødning fra staldene pumpes via fortank til gyllebeholder. I fortanken er der en elpumpe, der pumper gyllen via jordledninger til gyllebeholder. Gyllebeholderne tømmes vha. sugekran på gyllevogn. Med denne godkendelse følger der en fleksibilitet i antallet og sammensætningen af dyreholdet. Der vil til en hver tid være en kapacitet på minimum 9 måneder for den flydende husdyrgødning. Der er 800 m 3 ledig kapacitet på Vestervangvej 8, som er ejet af ansøger. Derudover lejes der tre gyllebeholdere: 600 m 3 på Tingvejen 234, 700 m 3 Lifstrup hovedvej 61 og m 3 på Kirkevejen 26. Der leveres fremadrettet husdyrgødning til Korskro Biogas. Dybstrøelse fra husdyrholdet opbevares fremadrettet på én af de to møddingspladser. Ved afhentning af dybstrøelse til biogas opstilles der en container. Containeren placeres på befæstet areal med afløb til gyllebeholder. Det vurderes at der er en tilstrækkelig opbevaringskapacitet på Møgelbjergvej 15. Beliggenhed Planforhold Ejendommen er beliggende i det åbne land. De nærmeste naboer uden landbrugspligt er Møgelbjergvej 4 og Møgelbjergvej 6, som ligger henholdsvis 538 m og 583 m vest for husdyrbruget (målt fra gyllebeholderen). Den nærmeste samlede bebyggelse er Næsbjerg, som også er nærmeste byzone. Næsbjerg ligger ca. 1,3 km nordvest for husdyrbruget. Side 11 af 27

13 Landskab Husdyrbrugets beliggenhed i forhold til udpegningerne og fredninger blevet gennemgået. Zonestatus: Husdyrbruget er placeret i landzone. Lokalplan: Der er ikke udarbejdet en lokalplan for landzoneområdet. Husdyrbruget ligger indenfor: Særlig værdifuldt landbrugsområde Skovrejsningsområde Bevaringsværdigt landskab Råstofområder Jordforurening V2 Husdyrbruget ligger ikke indenfor: Lavbundsområde Naturbeskyttelsesområde Økologiske forbindelser / spredningskorridorer Kulturhistoriske bevaringsværdier / kulturmiljø Større sammenhængende landskab Område for store husdyrbrug Specifikke geologiske bevaringsværdier Kystnærhedszone Strandbeskyttelseslinje Kirkebyggelinje Skovbyggelinje Åbeskyttelseslinje Søbeskyttelseslinje Beskyttede sten- og jorddiger Fredede områder Fortidsminde beskyttelseszone Habitatområde Råstofområder Boringsnære beskyttelsesområder Område med særlig drikkevandsinteresse Nitratfølsomt indvindingsområde Sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområde Jordforurening V1 Husdyrbruget ligger indenfor særlig værdifuldt landbrugsområde, som er områder hvor der ikke forudses væsentlige konflikter mellem landbrugsdriften og de omgivende arealanvendelser. Det er indenfor disse områder, at der vurderes at være de bedste muligheder for at udvikle landbrugsproduktionen. Skovrejsningsområder er områder, hvor rejsning af ny skov særligt fremmes. Tilplantningen er frivillig og går ikke forud for landbrugsdriften. Det betyder, at der kan opføres ny bebyggelse og etableres anlæg, der er nødvendig for en fortsat landbrugsdrift. Side 12 af 27

14 Bevaringsværdige landskaber er områder der er udpeget bl.a. for at beskytte karakteristiske landskabstræk, kulturhistoriske spor og særlige udsigtsforhold. Ved byggeri indenfor disse områder skal der tages stilling til at byggeriet ikke forringer de visuelle og oplevelsesmæssige værdier i de udpegede bevaringsværdige landskaber. Husdyrbruget ligger delvist indenfor et råstofområde. Disse områder er råstofgraveområder, hvor kommunen kan give tilladelse til råstofindvinding. En del af ejendommens befæstede arealer er kortlagt som V2 forurenet jord, se figur 5. Kortlægningen betyder at der er en dokumenteret jordforurening på ejendommen. Kortlægningen skyldes, at der er anvendt slagger til etablering af kørselsveje. Der foretages ingen ændringer af disse arealer, eller gravearbejde i disse områder, der giver anledning til flytning af den forurenede jord. Ansøger ønsker også at benytte slagger til etablering af den nye ensilageplads samt udvidelse af de befæstede arealer. Der indhentes en særskilt tilladelse hertil ved Varde Kommune. Figur 5. V2 forurenet jord på Møgelbjergvej 15. Det ansøgte byggeri opføres i tilknytning til de eksisterende driftsbygninger, og der er ikke tale om dominerende byggeri, der kan virke skæmmende i landskabet. Derudover er der valgt de samme materialer som ved det eksisterende byggeri. Det ansøgte projekt vurderes derfor ikke at have en negativ effekt på de landskabelige- og kulturhistoriske forhold. Afstandskrav Afstandskravene i henhold til 6-8 i Lbk. nr. 256 af 21. marts 2017 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven) er følgende: Side 13 af 27

15 6: indenfor et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign., i en afstand mindre end 50 m fra ovennævnte områder eller i en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse. 7: helt eller delvist indenfor eller i en afstand mindre end 10 m fra kategori 1 og kategori 2 naturtyper (jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 2 stk. 1 og 2). 8: ikke almene vandforsyningsanlæg (25 m) almene vandforsyningsanlæg (50 m) vandløb, dræn og søer (15 m) offentlig vej og privat fællesvej (15 m) levnedsmiddelvirksomhed (25 m) beboelse på samme ejendom (15 m) naboskel (30 m) Alle ovenstående afstandskrav er overholdt, da anlæggets afstand til de forskellige parametre er større eller lig med ovenstående afstandskrav. Idet ejendommen ligger i stor afstand til byzone, samlet bebyggelse og nærmeste nabo uden landbrugspligt, vurderes de driftsmæssige ændringer ikke at ville medføre væsentlige gener fra ejendommen. Det vurderes heller ikke at ændringerne vil medføre væsentlige forringelser af Danmarks kulturarv eller de landskabelige forhold. Naturområder Ammoniakemission På et husdyrbrug er det stalde og husdyrgødningslagre, der er hovedkilden til udledning af luftbåret kvælstof (ammoniakfordampning). Beregninger der er foretaget i husdyrgodkendelse.dk, viser at ammoniakfordampningen i ansøgt drift er 6.834,3 kg NH 3 -N/år. Kildehøjden for ammoniakfordampningen kan i beregningerne sættes til 3 eller 6 meter. Der er til løsdriftsstalden (bygning 1) valgt 6 m, mens der til kalvehytterne (bygning 2), kalvestaldene (bygning 3 og 4) og slagtesvinestalden (bygning 6) er valgt 3 m. Ruheden af oplandet er valgt som Landbrug og som blandet natur med lav bevoksning, blandet natur med middel bevoksning og skov i naturpunkterne. På grund af den store afstand til nærmeste kategori 1 natur er der ikke taget højde for om der er kumulation med andre ejendomme. Side 14 af 27

16 For at kunne vurdere merdepositionen til kategori 3 natur, er produktionsarealets størrelse for 8 år siden og nudriften fastsat. 8 års driften er lig med det godkendte i kapitel 5 miljøgodkendelsen fra 2006 og nudriften er lig med tillæg til miljøgodkendelse nr. 2 meddelt i Forudsætningerne for ammoniakemissionen i ansøgt drift er beskrevet under Indretning og drift. Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) Der er ca. 2,7 km fra husdyrbrugets bygninger til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde, som er Habitatområde nr. 77: Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde. Kategori 1-natur (nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder). Anlægget er beliggende ca. 3,5 km sydøst for det nærmeste kategori 1 naturområde, som er naturtypen og våd hede og tør hede indenfor habitatområde nr. 77. Der er foretaget beregninger i husdyrgodkendelse.dk, der viser en totaldeposition på 0,0 kg N. Kravet om maksimal total deposition er overholdt. Kategori 2-natur (nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder). Anlægget er beliggende ca. 4,6 km sydvest for, det nærmeste kategori 2 naturområde, som er et overdrev. Der er foretaget beregninger i husdyrgodkendelse.dk, der viser en totaldeposition på 0,0 kg N. Kravet om maksimal total deposition på 1 kg N/ha/år er overholdt. 3 områder Af figur 6 fremgår de områder, som indenfor en afstand af m fra anlægget er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Side 15 af 27

17 Figur 6. 3 arealer indenfor m fra husdyrbruget. Kategori 3-natur (ammoniakfølsomme naturtyper, herunder moser, heder og overdrev, som ikke er omfattet af ovenstående kategori 1 og 2). Indenfor m fra anlægget er der 9 moser, 2 overdrev og 1 hede, se figur 6. Indenfor m fra anlægget er der ikke ammoniakfølsomme skove. Der er foretaget beregninger i Husdyrgodkendelse.dk, der viser at merdepositionen på de nærmest liggende naturområder ikke overstiger 1 kg N/ha/år. På baggrund af ovenstående vurderes det samlet, at ammoniakemissionen fra husdyrbruget ikke vil medføre en væsentlig forringelse af miljøet. Internationalt beskyttede arter af planter og dyr bilag IV-arter Af EF-habitatdirektivets bilag IV fremgår en række dyre- og plantearter (herefter bilag IV-arter), som er strengt beskyttede, uanset om de forekommer indenfor et af de udpegede habitatområder eller på andre Side 16 af 27

18 lokaliteter. På den baggrund kan der udelukkende gives tilladelse til aktiviteter, som vurderes ikke at have en negativ effekt på artens yngle- eller rasteområde. I tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse på Møgelbjergvej 15, meddelt i 2017, skriver Varde Kommune følgende: Spidssnudet frø og birkemus er begge arter der er listet på bilag IV. Spidssnudet frø er almindelig udbredt i Varde Kommune, og forventes at forekomme i forbindelse med naturområder, hvor der er egnede leveforhold for spidssnudet frø. Det er Varde Kommunes vurdering at udvidelsen ikke vil medføre nogen væsentlig påvirkning af spidssnudet frø på grund af den store forekomst af arten i Varde Kommune. Birkemus er registreret få steder i Varde Kommune. Nærmeste lokalitet, hvor der er registreret birkemus, er ca. 5 km nordvest for ejendommen. Det er Varde Kommunes vurdering, at udvidelsen af dyreholdet ikke vil medføre nogen væsentlig påvirkning af birkemusen på grund af den store afstand til den nærmeste lokalitet hvor birkemusen er registreret. Varde Kommune vurderer i øvrigt, at udvidelsen kan gennemføres uden at påvirke nogen af de listede arter på bilag IV i direktivet væsentligt. Et udtræk i 2019 af registrerede bilag IV-arter på naturdata i Danmarks Miljøportal viser, at der indenfor m kun er registreret spidssnudet frø. Spidssnudet frø vurderes på grund af den store forekomst i Varde Kommune ikke at blive påvirket af den ansøgte udvidelse. Det ansøgte byggeri opføres i tilknytning til de eksisterende driftsbygninger, og der er kun tale om en mindre udvidelse i form af en kalvestald. Det vurderes derfor, at det ansøgte projekt ikke vil have nogen negativ påvirkning på bilag IV-arter. National beskyttelse af arter af planter og dyr Foruden den internationale artsbeskyttelse (bilag IV) er flere andre arter beskyttet af en national artsfredning jf. Artsfredningsbekendtgørelsen. Der er registreret butsnudet frø og spidssnudet frø indenfor m af anlægget. På baggrund af udvidelsens placering, i tilknytning til de eksisterende driftsbygninger, og at der udelukkende er tale om en mindre udvidelse, vurderes det ansøgte projekt ikke at have en negativ indvirkning på arternes levesteder. Biodiversitet Den danske Rødliste Danmark har jf. Biodiversitetskonventionen forpligtet sig til at standse tabet af biologisk mangfoldighed. Arter, som er forsvundet fra Danmark eller truet af udryddelse er registreret som sådan på Den danske Rødliste. Der er ikke kendskab til truede arter på den danske rødliste i nærheden af ejendommens anlæg. Det vurderes at husdyrproduktionen kan drives på stedet under hensyntagen til internationalt og nationalt beskyttede arter af planter og dyr. Side 17 af 27

19 Lugt Der udledes lugt fra stalde, husdyrgødningslagre m.m. De primære kilder til lugt fra dyrehold er staldventilationsluft samt håndtering og opbevaring af husdyrgødning. Mange forhold kan influere på lugtemissionen fra stalde. Ud over arten, antallet og størrelsen af dyreholdet er det fx staldindretning, strøelse, gødningshåndtering, fodring, drikkevandssystem samt hygiejne i stalden. I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 31 er fastsat det landsdækkende beskyttelsesniveau for lugt, der skal anvendes ved vurdering af om der er væsentlige lugtgener i forbindelse med udvidelse af et husdyrbrug. Lugtemissionen er beregnet i husdyrgodkendelse.dk ud fra oplysningerne om det ansøgte produktionsareal. Geneafstanden er overholdt i forhold til nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone. Beregninger fremgår af nedenstående tabel. Tabel 4. Lugtgeneberegning. Lovens minimumskrav til afstande til nærmeste beboelser indenfor de tre typer er overholdt. Det vurderes derfor, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for omkringboende naboer. Øvrige emissioner og genepåvirkninger fra husdyrbruget og det ansøgte. Støj Der forventes ikke særlige støjgener i forbindelse med den daglige drift på ejendommen. Der vil være støj fra traktor/læssemaskine ved fodring. Der blandes foder mellem kl Dette foregår ved ejendommens plansiloer, på nordsiden af løsdriftsstalden. Vakuumpumpe og kompressor er støjsvage og placeret indendørs. Der er installeret frekvensregulator på malkeanlægget, så støjgener er minimeret. Alle stalde er med naturlig ventilation, og der er derfor ikke støj fra ventilatorer. Levering og indblæsning af foder foregår af kort varighed. Side 18 af 27

20 Biogasselskabet afhenter rågyllen direkte fra fortankene, og leverer det retur i gyllebeholderne. Der er derfor ikke støjgener fra gyllepumpning. Omrøring af gyllebeholderne sker hovedsageligt kun forud for udkørsel af gylle, primært i foråret. Transporter forekommer i forbindelse med levering af foder, gødning, brændstof og andre forbrugsstoffer. Der sker desuden transporter i forbindelse med afhentning af levende og døde dyr samt intern på bedriften. Endelig er der transporter i forbindelse med udbringning af husdyrgødning samt hjemtransport af afgrøder. De fleste transporter er med husdyrgødning og afgrøder. Derfor er belastningen af antallet af transporter i en kort afgrænset periode i forbindelse med sæsonen for gyllekørsel og høst. I højsæsonen kan det være nødvendigt med transporter i weekenden og uden for normal arbejdstid. Andre transporter foregår normalt i dagtimerne og på hverdage. Afhentning af levende dyr og afhentning af mælk kan dog ske døgnet rundt i henhold til slagteriets/mejeriets køreplaner. I højsæsonen kan det være nødvendigt med transporter i weekenden og uden for normal arbejdstid. Husdyrbruget ligger i et landbrugsområde. Ejendommens beliggenhed i relativ lang afstand fra naboer, betyder at støj i forbindelse med produktionen vil være meget begrænset. Der er redegjort for at transporter og andre støjende aktiviteter så vidt muligt foregår i dagtimerne, og det vurderes samlet set ikke, at husdyrbruget vil medføre væsentligt støjgener i nærmiljøet. Rystelser Brug af maskiner i landbruget kan i nogle tilfælde give anledning til vibrationsgener. Dette vil typisk være rystelser maskinføreren udsættes for, fremfor rystelser der giver gener for det omgivende miljø. Denne type rystelser er en arbejdsmiljøfaktor og vurderingen af disse forhold indgår i arbejdspladsvurderingen (APV) og behandles ikke nærmere her. I forbindelse med transporter kan der muligvis være vibrationer fra køretøjerne. Dette vil dog ikke være i et omfang der overstiger, hvad der almindeligvis må forventes fra kørsler på landets veje. Der er ikke nabobeboelser beliggende umiddelbart op til veje eller indkørsler. Rystelser fra ejendommen eller transporter i forbindelse med driften af denne forventes derfor ikke at give gener for omgivelserne. Støv Der er ingen væsentlige støvgener i forbindelse med den daglige drift på ejendommen. Der kan være lidt støvgener i forbindelse med strøning, men dette er begrænset til inde i selve staldene. Der kan opstå støv ved levering/indblæsning af foder. Dette er af kort varighed og kun indenfor ejendommens matrikel. Der kan desuden opstå støv ved transporter til og fra ejendommen. Der er ingen nabobeboelser i nærheden af ejendommens indkørsler. Det vurderes at støvgener fra ejendommen vil være relative få og kortvarige og derfor ikke vil være til væsentlig gene for omkringboende naboer. Side 19 af 27

21 Fluer og skadedyr Der opleves ikke problemer med fluer på ejendommen. Fluer forebygges ved hyppig udmugning. Til bekæmpelse af rotter anvendes den kommunale rottebekæmpelsesordning. Hvis der konstateres et problem med rotter vil firmaet blive kontaktet. Der tilstræbes en god orden og hygiejne af alle udendørs arealer og områder omkring foderopbevaring. Det vurderes, at med det ansøgte projekt og håndteringen af forekomst af fluer og skadedyr, ikke vil blive en gene for de omkringboende. Til- og frakørsels forhold Til ejendommen er der 6 indkørsler, alle fra Møgelbjergvej, se figur 7. Indkørslen længst mod sydvest anvendes hovedsageligt til beboelsen. De øvrige indkørsler anvendes alle i forbindelse med driften. Der planlægges ikke nye indkørsler i forbindelse med det ansøgte projekt. Figur 7. Til- og frakørselsforhold. Transporter sker i forbindelse med håndtering af dyr, afhentning af mælk, udbringning af husdyrgødning, høstarbejde, levering af foder m.m. Omkring forårs- og høstarbejde vil markarbejdet betyde intensiveret trafik på og omkring anlægget i en kortere afgrænset periode. Hovedparten af de daglige transporter foregår i dagstimerne. Sæsonbetonede transporter kan dog foregå hele døgnet rundt. Afhentning af mælk og levende dyr følger mejeriet/slagteriets køreplaner og kan derfor forekomme udenfor normal arbejdstid. Side 20 af 27

22 Det er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt, hvordan sammensætningen (køer, kvier, kalve) og antallet af dyr vil være på ejendommen ved det ansøgte projekt, men der forventes ikke en større ændring i forhold til det nuværende dyrehold. I tabel 5 er der angivet et forventet antal transporter, men det er forbundet med en vis usikkerhed. Type Antal/år, før Antal/år, efter Afhentning af mælk Afhentning af levende dyr Afhentning af døde dyr Leverance af indkøbt foder Grovfoder Husdyrgødning, fast Husdyrgødning, flydende Afhentning af gylle til biogas Affald Transport af halm Intern kørsel i mellem ejendommene Tabel 5. Antal transporter til og fra ejendommen Der forventes at ske et mindre fald i antallet af transporter. Det skyldes at der i dag kun afhentes mælk hver anden dag. Der sker en stigning i antallet af transporter i forbindelse med afhentning af gylle til biogas. Disse transporter er jævnt fordelt over året. Der er ingen nabobeboelser i nærheden af ejendommens indkørsler, og derfor ingen naboer der kan blive direkte generet af transporter til og fra ejendommen. Øvrige nabobeboelser passeres på offentlig vej. Det vurderes på baggrund af ovenstående at transporter til og fra ejendommen ikke vil medføre væsentlig negativ påvirkning af nærmiljøet. Forurenings- og genebegrænsende foranstaltninger For at minimere risikoen for nedsivning af stoffer til grundvandet samt beskyttelse af det omgivende miljø, er der redegjort for procedure for håndtering af gylle, kemikalier og olie ved uheld på husdyrbruget. Redegørelse for mulige uheld: Umiddelbare risici for uheld i forbindelse med driften, der kan medføre en øget forurening, vil være: brand, uheld med eller ved gyllebeholderne, herunder f.eks. beskadigelse af gyllebeholderne ved strejfen eller påkørsel, eller på anden måde ved lækage eller overløb, der vil medføre udsivning af gylle. Eller spild af kemi eller olie. Minimering af risiko for uheld Hvis der sker spild af olie under påfyldning, eller hvis det der sker, ikke umiddelbart kan fjernes ved afgravning eller ved brug af sugemateriale (savsmuld eller grus), vil både Alarmcentral Side 21 af 27

23 (tlf. 112) og Miljøvagt blive kontaktet. Hvis der er mistanke om, at olie eventuelt kan sive ud af tanken, vil tanken blive tømt for olie. Såfremt det drejer sig om en mængde, som ejer ikke selv har mulighed for at fjerne, vil enten brandvæsenet eller en slamsuger, der må tage imod olieaffald, blive kontaktet, så tanken kan blive tømt. Såfremt der er sket spild, der ikke kan fjernes, vil både Miljøvagten og Alarmcentralen (tlf. 112) blive kontaktet. Kemikalier opbevares i container i aflåst skab. Dieseltankene og spildolie er placeret på fast bund uden afløb, hvilket sikrer at der er mulighed for opsamling af evt. spild. Gyllebeholderne er underlagt 10-års kontrol, hvor en kontrollant kontrollerer beholderens tæthed og kabler over og under terræn. Derudover er gyllebeholderne placeret sådan, at den er under dagligt opsyn for eventuelle revner, rust på synlige kabler, gylleudsivninger og andet. Ved påkørsel eller strejfen af gyllebeholderne med maskiner eller andet vil eventuelle revner blive tilset med det samme og udbedret straks. Hvis revnen ikke kan udbedres ved egen hjælp, vil beholderproducenten blive kontaktet om assistance. Gylletankene tømmes med selvlæssende gyllevogne påmonteret sugekran. Pumpning af gylle og påfyldning af gylle sker altid under opsyn. Minimering af gene og forurening ved uheld Hvis gyllebeholderen skulle springe, vil alarmcentralen på tlf.: 112 blive kontaktet øjeblikkeligt. Ved driftsuheld, hvor der er sket, eller hvor der er fare for at ske en større forurening af omgivelserne, vil alarmcentralen straks blive kontaktet på tlf.: 112. I tilfælde af lækage på gyllebeholderen vil der ikke ske en hurtig afstrømning, da terrænet omkring ejendommen er forholdsvist fladt. Gyllen vil blive opdæmmet vha. halmballer eller jord. Det vurderes at der er taget tilstrækkelige forholdsregler i tilfælde af et uheld, ved at der er en procedure for hvad der skal gøres i tilfælde af et uheld og for at minimere risikoen for uheld. Egenkontrol Gyllepumpning sker altid under opsyn. Gyllebeholderne kontrolleres hvert 10. år af en autoriseret kontrollør. Ved overpumpning af gylle til gyllebeholder tjekkes først om der er plads i gyllebeholderen. Der føres logbog over flydelag på gyllebeholderne. Der etableres flydelag på gyllebeholderen umiddelbart efter udbringning af gylle. Der føres journal over forbruget af sprøjtemidler. Der føres kontrol med gødningsmængder, gødningsanvendelse, antal dyr m.m. efter gældende lovkrav (gødningsregnskab og husdyrindberetning) og kontrolleres af Landbrugsstyrelsen. Det er et styringsredskab der sikrer, at afgrøderne gødes efter behov, at gødning tilføres markerne når vejret tillader det så næringsstofudledningen til det omgivende miljø minimeres osv. Side 22 af 27

24 Med ovenstående er der redegjort for, at der er fokus på management og egenkontrol på ejendommen. Ved at registrere og iagttage daglige rutiner og forbrug, kan eventuelle uhensigtsmæssige forhold identificeres og afhjælpes. Det vurderes samlet set at driften af husdyrbruget på adressen inkl. egenkontrol og management lever op til lovens krav. Driften af husdyrbruget forventes derfor samlet set ikke at medføre en væsentlig negativ virkning på miljøet Væsentlige virkninger fra reststoffer, affaldsproduktionen, samt ved brugen af naturressourcer. Grundvand Ejendommen ligger ikke i område for særlig drikkevandsinteresse. Ejendommen ligger ikke indenfor indsatsområde mht. nitrat, indvindingsoplande til almene vandværker og hygiejnezoner for vandværksboringer eller nitratfølsomt drikkevandsområde. Der er to markvandingsboringer i nærheden af ejendommens anlæg. Boringerne er koblet sammen, og har en indvindingstilladelse på m 3. Afstandskravet på 25 m er overholdt. Spildevandsledningerne, herunder tagvand, overfladevand og sanitært spildevand er adskilt fra hinanden efter gældende regler, for at undgå en forurening af overflade- og grundvand. Ud fra ovenstående vurderes det ikke at den påtænkte driftsændring vil have indvirkning på grundvandet. Jordforurening En del af ejendommens befæstede arealer og køreveje er kortlagt som V2 forurenet jord. Dette skyldes at der er anvendt slagger ved etableringen. Der sker ingen ændringer af disse arealer i forbindelse med det ansøgte projekt, og der vil ikke blive fjernet forurenet jord fra ejendommen. Ansøger ønsker også at benytte slagger til etablering af den nye ensilageplads samt udvidelse af de befæstede arealer. Der indhentes en særskilt tilladelse hertil ved Varde Kommune På baggrund af ovenstående vurderes, at det ansøgte projekt ikke vil have en indvirkning på V2 kortlægningen, eller medføre yderligere forurening. Reststoffer (olie, rengøringsmidler, kemikalier, medicin m.m.) Olie Der er to dieseltanke på ejendommen, én på l og én på l. Begge tanke er fra Tankene er placeret i maskinhuset (bygning 15) på fast gulv uden afløb. De er forsynet med en overfyldningsalarm, for at undgå en evt. jordforurening ved påfyldning. Side 23 af 27

25 I maskinhuset opbevares også spildolie. Spildolien opbevares i tætte beholdere, på fast gulv uden afløb. Spildolien afhentes af et godkendt firma eller afleveres på den kommunale modtagestation. Kemikalier Pesticider opbevares i container i aflåst skab. Derudover opbevares der rengøringsmidler i teknikrummet, se figur 4. Påfyldning og vask af marksprøjte sker på møddingsplads (bygning 10), som har afløb til gyllebeholder. Nødvendige rengøringsmidler/kemikalier bruges op i ejendommens drift, hvorved der normalt ikke er kemikalieaffald til bortskaffelse. Hvis reglerne ændres så et kemikalie, der tidligere har været benyttet på ejendommen, bliver ulovligt at bruge, bortskaffes eventuelle rester hurtigst muligt til den kommunale modtagestation. Medicin Bedriften er tilmeldt en sundhedsordning med dyrlægen, som kommer på besøg mindst en gang om måneden. Her udskriver dyrlægen den nødvendige medicin. Medicinen opbevares i stalden, se figur 4. Eventuelle medicinrester returneres til dyrlæge eller apotek. Det er dog sjældent at det sker, da alt det indkøbte opbruges. Skarpe og spidse genstande opbevares i lukket beholder i stalden, og afleveres til dyrlæge eller på kommunal genbrugsstation. Affald I den daglige drift vil der være en række affaldsprodukter til bortskaffelse via kommunale ordninger og modtagestationer. Affaldet tilstræbes opbevaret og bortskaffet i overensstemmelse med affaldsregulativerne for Varde Kommune. Dagrenovation samt pap og papir fra bedriften fyldes i affaldscontainer. Affaldscontaineren tømmes hver 14. dag via den kommunale ordning. Der er opstillet en større container til erhvervsaffald. Containeren tømmes efter behov af Brians renovation. Kanyler og andre spidse genstande opbevares i brudsikkert og tæt emballage og afleveres til dyrlæge eller på den kommunale genbrugsstation. Medicinrester afleveres til dyrlæge eller apotek. Der forekommer dog sjældent rester, da al medicin normalt bruges op. Der er normalt ikke ikke forbrændingsegnet affald (f.eks. eternit, glaserede fliser og tegl, imprægneret træ o.l.) i forbindelse med den daglige drift. I tilfælde af den type affald opstår, vil det blive bortskaffet til den kommunale genbrugsplads. Eventuelt jernaffald bortskaffes til skrothandler. Øvrigt farligt affald som f.eks. lysstofrør, el-sparepærer, oliefiltre, batterier eller spraydåser indsamles i værksted. Brugte batterier tages ofte med retur af leverandør. Andet leveres til kommunal modtagestation. Affald opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovgivning og affaldsdirektiver, og det vurderes ikke at håndteringen heraf kan medføre risiko for forurening af miljøet. Side 24 af 27

26 Døde dyr Døde dyr opbevares på spalter nord for løsdriftsstalden, se figur 4. Placeringen af afhentningsstedet ligger ugeneret i forhold til nabobeboelser og forbipasserende. Døde dyr tilmeldes til afhentning af DAKA senest 24 timer efter dødsfaldet er konstateret. Vand Vandforbruget på denne bedrift anvendes primært til drikkevand og rengøring. Vandforbruget forventes at være uændret ved den ansøgte drift. I alle stalde anvendes der drikkekopper eller drikkekar, hvorved vandspild undgås. Lækager identificeres, stoppes og repareres hurtigst muligt. Der er hele tiden fokus på at minimere vandforbruget, både i forbindelse med daglig drift men også ved udskiftning af teknikker der forbruger vand. Det vurderes derved at brugen af naturressourcer sker på en forsvarlig måde. Energi På ejendommen anvendes der energi i form af el og dieselolie. Elforbruget anvendes hovedsageligt til gyllepumpning, belysning, skrabere og malkerobotter. Elforbruget forventes i fremtiden at falde til ca kwh. Dette skyldes at alle malkerobotterne udskiftes, og de nye malkerobotter har et lavere elforbrug. Der anvendes vandkøling af mælk. Varmen genanvendes til at frostsikre drikkekar og til fodring af kalve. Vakuumpumpen er frekvensstyret, hvilket minimerer energiforbruget. Belysningen i den ældste del af løsdriftsstalden er udskiftet til LED. Systemet til opvarmning af vand til vask af køletank og malkeanlæg justeres, dels så vandet ikke opvarmes mere end nødvendigt, og dels så den opvarmede vandmængde passer til forbruget. Køleanlægget kontrolleres én gang årligt af et autoriseret firma, hvorved eventuelle finindstillinger foretages, hvilket er energibesparende. Dieselolieforbruget forventes også at være uændret. Der er hele tiden fokus på at minimere energiforbrug på ejendommen, både i forbindelse med daglig drift men også ved udskiftning af teknikker der forbruger energi. Det vurderes derved at brugen af naturressourcen sker på en forsvarlig måde. Det vurderes derfor at der på ejendommen er fokus på besparelse af energi, og at driften af husdyrbruget ikke forventes at medføre væsentlige følgevirkninger for miljøet. Side 25 af 27

27 BAT (ammoniak) Projektets BAT-emissionsniveau er beregnet i husdyrgodkendelse.dk. BAT-emissionskravet er overholdt. Tabel 6. BAT-beregning BAT-niveauet er angivet som eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse for løsdriftsstalden (bygning 1), kalvehytterne (bygning 2), kalvestalden (bygning 3) og slagtesvinestalden (bygning 6). For den nye kalvestald (bygning 4) er BAT-niveauet angivet som ny stald. Der er anvendt følgende miljøteknologier: - Overdækning af gyllebeholder på m 3 - Staldsystemet i den nye kalvestald er dybstrøelse Der er ikke foretaget en vurdering af fravalg, da BAT-emissionskravet er overholdt. Eventuelle grænseoverskridende virkninger Ifølge IE-direktivet har et anlæg grænseoverskridende virkning, hvis anlægget kan få en betydelig negativ indvirkning på miljøet i en anden EU-medlemsstat. Alene på grund af afstanden vurderes det i den konkrete sag, at det ansøgte ikke vil give anledning til væsentlige virkninger på miljøet i andre EU-medlemsstater. Foranstaltninger for at undgå, forebygge eller begrænse det ansøgtes virkning på miljøet I dette afsnit er der nævnt de væsentligste foranstaltninger for at begrænse det ansøgte projekts virkninger på miljøet. I alle de foregående afsnit, vil man kunne læse yderligere om de anvendte foranstaltninger og vurderingerne heraf. Ejendommen er beliggende i område med landskabelige interesser. For at undgå at skæmme landskabet, opføres den nye stald i tilknytning til de eksisterende bygninger, i samme farver og dimensioner. Staldsystemet i den nye kalvestald er dybstrøelse. Der er flydelag på gylletankene, hvilket minimerer ammoniakfordampningen fra lagrene. Gylletanken på m 3 er med fast overdækning. Side 26 af 27

28 Der udarbejdes mark-/gødningsplan for ejendommens jordtilliggende, hvorved fosfor- og nitratudvaskning minimeres. Spildevandsledningerne, herunder tagvand, overfladevand og sanitært spildevand er adskilt fra hinanden efter gældende regler, for at undgå en forurening af overflade- og grundvand. Olietanke står indendørs på fast gulv uden afløb og vask af sprøjte sker på vaskeplads med afløb til gyllebeholder, derved er der ikke er risiko for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. Der foretages forskellige egenkontroller, for at bl.a. at følge produktionen, forbrug af fx foder, el og vand m.m. Alternative løsninger Den ansøgte løsning er valgt, idet den giver den optimale løsning indenfor de eksisterende fysiske rammer, som landmanden har til rådighed. En mindre udbygning af anlægget i form af en ny kalvestald, giver en optimal udnyttelse af det resterende anlæg. Der er ikke overvejet alternative placeringer af det ansøgte byggeri. Med denne miljøgodkendelse følger der en fleksibilitet, således at der kan skiftes i antallet og sammensætningen af dyrene/dyretypen. Dermed vil ejendommen både kunne benyttes til kvier, malkekøer, malkekøer med opdræt osv. Dette er med til at fremtidssikre ejendommen. Det vurderes at det valgte projekt tager hensyn til omgivelserne (naboer m.m.), miljøet og husdyrbruget. Samlet vurdering af miljøkonsekvensrapporten Denne ansøgning er udarbejdet efter Husdyrloven og det vurderes ud fra ovenstående beskrivelser og vurderinger, at det ansøgtes væsentlige direkte og indirekte virkninger ikke vil have en negativ påvirkning på følgende punkter: 1. Befolkningen og menneskers sundhed. 2. Biologisk mangfoldighed med særlig vægt på kategori 1- og 2-natur, samt bilag IV-arter. 3. Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima. 4. Materielle goder, kulturarv og landskabet. 5. Samspillet mellem to, flere eller alle faktorer efter Sårbarhed i forhold til risici for større ulykker eller katastrofer som følge af ovennævnte faktorer 1-5. Side 27 af 27

Bilag miljøkonsekvensrapport

Bilag miljøkonsekvensrapport Bilag miljøkonsekvensrapport Ikke- teknisk resumé af oplysningerne Per Holbøll ønsker en ny miljøgodkendelse på Birkmosevej 50, 7480 Vildbjerg. Der søges om et fleksibelt dyrehold i ejendommens eksisterende

Læs mere

7 Miljøteknisk beskrivelse

7 Miljøteknisk beskrivelse Bilag 1 - Tillæg til St. Hebovej 17, 6851 Janderup Alex B. Thomsen ønsker at søge et tillæg til den miljøgodkendelse/tillæg St. Hebovej 17, 6851 Janderup fik i 2014. Der blev i 2014 søgt om 340 køer, 7

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Refshøjvej 39, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Refshøjvej 39, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Refshøjvej 39, 7200 Grindsted Dato: 15-10-2018 Billund Kommune modtog den 6. september en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af Karen V. Thomasen, uddannet agronom og miljørådgiver i SAGRO.

Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af Karen V. Thomasen, uddannet agronom og miljørådgiver i SAGRO. Ikke teknisk resumé Der ansøges om en udvidelse af produktionsarealet Sundsvej 22-24, 7430 Ikast-Brande Kommune. Udvidelsen sker i eksisterende bygninger og vurderes derfor ikke at have en ændret betydning

Læs mere

Miljøkonsekvensrapport til 16a miljøansøgning

Miljøkonsekvensrapport til 16a miljøansøgning Miljøkonsekvensrapport til 16a miljøansøgning Lille Ørritslevgaard I/S Ørritslevgade 46, 5450 Otterup Køer og opdræt i eksisterende stalde Skema 205489 i Husdyrgodkendelse.dk (Angivelser i parentes efter

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Ansøgning om miljøtilladelse af kalveproduktionen på Brunsegyden 5, 5690 Tommerup

Ansøgning om miljøtilladelse af kalveproduktionen på Brunsegyden 5, 5690 Tommerup Ansøgning om miljøtilladelse af kalveproduktionen på Brunsegyden 5, 5690 Tommerup 1 OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD Ejendommens adresse: Brunsegyden 5, 5690 Tommerup Matr.nr.: 6a Render By, Brylle

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Borg 8, 6261 Bredebro

Borg 8, 6261 Bredebro 2018 Miljøtilladelse af husdyrbrug Borg 8, 6261 Bredebro INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...3 2 Afgørelse om tilladelse...4 3 Vilkår...5 3.1. Generelle forhold...5 3.2. Stalde og anlæg...5 3.3. Lugtgener...6

Læs mere

Beskrivelse af det ansøgte og forventet virkning på miljøet

Beskrivelse af det ansøgte og forventet virkning på miljøet Miljøkonsekvensrapport for Ilskovvej 31, 7430 Ikast Klaus Nellemann ønsker at udvide sin produktion på Ilskovvej 31, 7430 Ikast. Der ønskes 2 fastepladser som kan bruges til kalvehytter. Derudover ønskes

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup.

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. KHL/LEA/2016-11-09 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. Der ansøges om tillæg ift. gældende miljøgodkendelse fra den 23. august 2010, samt tillæg fra den

Læs mere

Husdyrgodkendelse.dk

Husdyrgodkendelse.dk Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema (207729) Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens 16 b. Versionsnummer: 1 Indsendelsesdato: 29 10 2018 Husdyrbruget Konsulent

Læs mere

Ansøgning om 12 godkendelse på Nordpolen, Bregninge Møllevej 10, 5970 Ærøskøbing tilhørende Jens Hansen, samme adresse skema 96481

Ansøgning om 12 godkendelse på Nordpolen, Bregninge Møllevej 10, 5970 Ærøskøbing tilhørende Jens Hansen, samme adresse skema 96481 Vissenbjerg, den 22. juni 2017 Ansøgning om 12 godkendelse på Nordpolen, Bregninge Møllevej 10, 5970 Ærøskøbing tilhørende Jens Hansen, samme adresse skema 96481 Jens Hansen har på ejendommen Nordpolen,

Læs mere

Husdyrgodkendelse.dk

Husdyrgodkendelse.dk Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema (28274) Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens 16 a. Versionsnummer: 5 Indsendelsesdato: 4 2 219 Genereringsdato: 14 5 219 Husdyrbruget

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af svinebruget beliggende Fugdalvej 8, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af svinebruget beliggende Fugdalvej 8, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af svinebruget beliggende Fugdalvej 8, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 2. november 2016 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg.

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Til Silkeborg Kommune Att Anders Aahave Viborg 7. juni 2016 Direkte tlf. 8728 2532 Mobil 2999 5719 Mail hep@lmo.dk Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Den 21. november 2012 blev der meddelt miljøgodkendelse.

Læs mere

Miljøkonsekvensrapport

Miljøkonsekvensrapport Miljøkonsekvensrapport Vedagergård Ansøgning om 16 a godkendelse for svineproduktion på Jarlebjerggyden 22, 5560 Aarup ved Jacob Serup Pedersen Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Husdyrbrugets beliggenhed,

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Miljøansøgning. Mosegårdvej 4, 9240 Nibe. Ansøgning om tilladelse efter 16b husdyrbrugloven

Miljøansøgning. Mosegårdvej 4, 9240 Nibe. Ansøgning om tilladelse efter 16b husdyrbrugloven Miljøansøgning Mosegårdvej 4, 9240 Nibe Ansøgning om tilladelse efter 16b husdyrbrugloven Indsendt til Vesthimmerlands Kommune Den 17/12-2018 1 A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold Beliggenhed Mosegårdvej

Læs mere

Husdyrgodkendelse.dk

Husdyrgodkendelse.dk Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema (210044) Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens 16 a. Versionsnummer: 2 Indsendelsesdato: 18 02 2019 Husdyrbruget Konsulent Husdyrbrugets

Læs mere

Skemanummer: Versionsnummer: 4

Skemanummer: Versionsnummer: 4 1 - Skema_201623 1 2 Side 2 af 17 3 Side 3 af 17 4 Side 4 af 17 5 Side 5 af 17 6 Side 6 af 17 7 Side 7 af 17 8 Side 8 af 17 9 Side 9 af 17 10 Side 10 af 17 11 Side 11 af 17 12 Side 12 af 17 13 Side 13

Læs mere

Miljøkonsekvensrapport for Isenbjergvej 17 B, Ejstrupholm Sommerbjerg I/S v. Mads Helms og Ingeborg Brandt

Miljøkonsekvensrapport for Isenbjergvej 17 B, Ejstrupholm Sommerbjerg I/S v. Mads Helms og Ingeborg Brandt Miljøkonsekvensrapport for Isenbjergvej 17 B, Ejstrupholm Sommerbjerg I/S v. Mads Helms og Ingeborg Brandt Udarbejdet d. 18. maj 2018 Af miljørådgiver Karen V. Thomasen Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Christian Jebsen Løjt Sønderskovvej 75 6200 Aabenraa Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Jørgen P. Felstedt Vestergade 51 6330 Padborg Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Anmeldelse af etablering, udvidelse eller ændring af mindre dyrehold i Guldborgsund Kommune

Anmeldelse af etablering, udvidelse eller ændring af mindre dyrehold i Guldborgsund Kommune Anmeldelse af etablering, udvidelse eller ændring af mindre dyrehold i Guldborgsund Kommune A Navn Adresse Telefonnr. Anmelder Anmelders e-mail Ejer/ejere (hvis forskellig fra anmelder) Adresse eller matrikel

Læs mere

Husdyrgodkendelse.dk

Husdyrgodkendelse.dk Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema (203366) Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens 16 a. Versionsnummer: 6 Indsendelsesdato: 26 07 2018 Husdyrbruget Konsulent Husdyrbrugets

Læs mere

Anmeldelse af erhvervsmæssigt dyrehold

Anmeldelse af erhvervsmæssigt dyrehold Anmeldelse af erhvervsmæssigt dyrehold Bruges ved registrering, etablering, udvidelse eller ændring Gælder for erhvervsmæssigt dyrehold, som ikke er omfattet af reglerne om godkendelse/tilladelse efter

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

8 års drift Nu drift Ansøgt drift Ændring, produktions m Ændring, stipladser Beholder Teknik m2 M3

8 års drift Nu drift Ansøgt drift Ændring, produktions m Ændring, stipladser Beholder Teknik m2 M3 Nørreskov Bakke 28 8600 Silkeborg Bilag 11 skemaer, Smedebækvej 43 Tlf. 8682 1666 Fax. 8798 1666 Regnskabskontoret@SHLRK.dk www.shlrk.dk Silkeborg, d. 21. januar 2019 Produktions arealer Tabel 1a Produktions

Læs mere

M i l j ø t i l l a d e l s e

M i l j ø t i l l a d e l s e Adresse: Pilgårdsvej 17, 9800 Hjørring Husdyrgodkendelsesloven 16b u. BAT Dato for gyldighed #Dag Måned År# Journalnummer 09.17.21-P19-11-18 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFGØRELSEN... 2 1.1 Gyldighed... 2 1.2

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse af husdyrbrug Søndernæsvej 15, 6780 Skærbæk

Tillæg til Miljøgodkendelse af husdyrbrug Søndernæsvej 15, 6780 Skærbæk 2018 Tillæg til Miljøgodkendelse af husdyrbrug Søndernæsvej 15, 6780 Skærbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Miljøgodkendelse på Søndernæsvej 15 1 INDLEDNING...2 2 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...3 3 VILKÅR...4 3.1.

Læs mere

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2.

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2. 1 - Afgørelse om skift i dyretype og etablering af mød Hører til journalnummer: 09.17.40-G01-1-17 Henrik Ruhoff Asfergvej 28 8981 Spentrup Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. KRISTIAN BRO JENSEN Dueholmvej 3 7800 Skive Dato: 26-07-2016 Sagsnr.: 09.17.42-P19-1-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Gilbjergvej 31 Dyreart Antal DE Småkalve, Jersey (2-6 mdr.) 70 11,7 Opdræt, Jersey (6-25 mdr.) ,4 I alt 102,1

Gilbjergvej 31 Dyreart Antal DE Småkalve, Jersey (2-6 mdr.) 70 11,7 Opdræt, Jersey (6-25 mdr.) ,4 I alt 102,1 Bilag 5: Vilkår i miljøgodkendelse af 17. december 2008 Vilkår Ejendomme, anlæg, drift og arealer, som hører under virksomheden, omfattes med nærværende afgørelse af vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelse

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Gilbjergvej 21, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Gilbjergvej 21, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Gilbjergvej 21, 7250 Hejnsvig Dato: 29-06 2018 Billund Kommune modtog den 8. juni 2018 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Miljøkonsekvensrapport I forbindelse med ansøgning om 16a MILJØGODKENDELSE

Miljøkonsekvensrapport I forbindelse med ansøgning om 16a MILJØGODKENDELSE Miljøkonsekvensrapport I forbindelse med ansøgning om 16a MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget beliggende Fur Landevej 69 7870 Roslev DATO Indholdsfortegnelse 1 Basisoplysninger...3 2 Ikke-teknisk resumé...4

Læs mere

Vejledning om hestehold. Version 1.3. Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv

Vejledning om hestehold. Version 1.3. Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv Vejledning om hestehold Version 1.3 Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv Hurtige spørgsmål & svar nr Spørgsmål Ja Nej 1 Må jeg holde hest i byzone? x 2 Skal det anmeldes til kommunen, hvis jeg ønsker

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Torben Henrik Lundsgaard Baunevej 22, 5610 Assens 16b-ansøgning om miljøtilladelse af ejendommen Baunevej 22, 5610 Assens

Torben Henrik Lundsgaard Baunevej 22, 5610 Assens 16b-ansøgning om miljøtilladelse af ejendommen Baunevej 22, 5610 Assens Torben Henrik Lundsgaard Baunevej 22, 5610 Assens 16b-ansøgning om miljøtilladelse af ejendommen Baunevej 22, 5610 Assens Den 19. december 2018 Søren Boe Rasmussen, Centrovice 1 Datablad Ansøger Ejer af

Læs mere

Anmeldelse af erhvervsmæssigt dyrehold

Anmeldelse af erhvervsmæssigt dyrehold Anmeldelse af erhvervsmæssigt dyrehold Anmeldeskema til anmeldelse af mindre erhvervsmæssige dyrehold der ikke kræver miljøtilladelse eller miljøgodkendelse i Rebild Kommune. Gælder for erhvervsmæssige

Læs mere

Anmeldelse af fast placerede husdyranlæg, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg

Anmeldelse af fast placerede husdyranlæg, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg Anmeldelse af fast placerede husdyranlæg, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg Dette skema benyttes til anmeldelse af anlæg på plantebrug og ejendomme med mindre dyrehold, hvor produktionsarealet er mindre

Læs mere

Dannie Feldbak Lykkensprøve Ikast. 19. februar Anmeldelse af dyrehold af hobbybetonet karakter, Lykkensprøve 4, 7430 Ikast

Dannie Feldbak Lykkensprøve Ikast. 19. februar Anmeldelse af dyrehold af hobbybetonet karakter, Lykkensprøve 4, 7430 Ikast Dannie Feldbak Lykkensprøve 4 7430 Ikast 19. februar 2019 Anmeldelse af dyrehold af hobbybetonet karakter, Lykkensprøve 4, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 8. januar 2019 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Anmeldelse af erhvervsmæssigt dyrehold

Anmeldelse af erhvervsmæssigt dyrehold Anmeldelse af erhvervsmæssigt dyrehold bruges ved registrering, etablering, udvidelse eller ændring Gælder for erhvervsmæssigt dyrehold som ikke er omfattet af reglerne om godkendelse/tilladelse efter

Læs mere

Husdyrgodkendelse.dk

Husdyrgodkendelse.dk Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema(205578) Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens 16 a. Versionsnummer: 2 Indsendelsesdato: 02 07 2018 Husdyrbruget Konsulent Husdyrbrugets

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30

Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30 Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30 Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 1. Ejendommen Navn: Landbrug Plus APS. Kontaktperson:

Læs mere

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Forfatter: Nordfyns Kommune Meddelt den 25. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-244286 Sags nr. 480-2015-87719 Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget på Birkemosevej 20, 7200 Grindsted.

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget på Birkemosevej 20, 7200 Grindsted. Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget på Birkemosevej 20, 7200 Grindsted. Billund Kommune modtog den 31. maj 2018 en ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse

Læs mere

Husdyrgodkendelse.dk

Husdyrgodkendelse.dk Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema (203366) Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens 16 a. Versionsnummer: 2 Indsendelsesdato: 26 07 2018 Husdyrbruget Konsulent Husdyrbrugets

Læs mere

Din klage skal være modtaget af Natur- og Miljøklagenævnet senest den 20. januar 2017 kl (4 uger efter offentliggørelsen).

Din klage skal være modtaget af Natur- og Miljøklagenævnet senest den 20. januar 2017 kl (4 uger efter offentliggørelsen). Martin Pedersen Krovej 4 6800 Varde Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 21. december 2016 Afgørelse på anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Afgørelse på anmeldelse af ensilagesilo på Tulsmarkvej 42, 6800 Varde

Afgørelse på anmeldelse af ensilagesilo på Tulsmarkvej 42, 6800 Varde Landbrug Preben Helth Jensen Tulsmarkvej 48 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 6800 20. maj 2019 Afgørelse på anmeldelse af ensilagesilo på Tulsmarkvej 42, 6800 Varde Varde Kommune

Læs mere

Det skal fremgå af tillægget, at der er foretaget en screening og hvad konklusionen er af denne.

Det skal fremgå af tillægget, at der er foretaget en screening og hvad konklusionen er af denne. Tillæg til Ikast-Brande Kommunes spildevandsplan 2010-2021 Screening i henhold til miljøvurderingsloven af Tillæg nr. 13 Porten til Ikast Hjertet 1. Baggrund Screeningen er gennemført for at undersøge

Læs mere

UDKAST TIL MILJØTILLADELSE

UDKAST TIL MILJØTILLADELSE 1 - TM-Landbrug-Miljøgodkendelse, udkast til orienteri UDKAST TIL MILJØTILLADELSE af husdyrbruget på Nykirkevej 4, 7173 Vonge Efter 16 b i husdyrbrugsloven 7. Marts 2019 1 Indhold Resumé... 4 1. Afgørelse...

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug. 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager

Anmeldeordning for husdyrbrug. 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Anmeldeordning for husdyrbrug 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Anmelder Ejer/ejere Navn Adresse og e-post Telefonnr. Husdyrbruget hvor anlægget etableres Adresse CVR-nr.

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 25. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager

Anmeldeordning for husdyrbrug 25. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Anmeldeordning for husdyrbrug 25. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Navn Adresse og e-post Telefonnr. Anmelder Troels Hansen Krengerupvej 84, 5690 Tommerup Ejer/ejere Troels Hansen

Læs mere

UDKAST TIL MILJØGODKENDELSE

UDKAST TIL MILJØGODKENDELSE 1 - TM-Landbrug-Miljøgodkendelse, 16a+b, udkast UDKAST TIL MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget på Engholmvej 1, 7323 Give Efter 16 a, stk. 1 i husdyrbrugsloven dato 2019 1 Indhold 1. Afgørelse...3 2. Vilkår...5

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning

Læs mere

Miljøkonsekvensrapport I forbindelse med ansøgning om 16a MILJØGODKENDELSE. Af Fjordvej Roslev

Miljøkonsekvensrapport I forbindelse med ansøgning om 16a MILJØGODKENDELSE. Af Fjordvej Roslev Miljøkonsekvensrapport I forbindelse med ansøgning om 16a MILJØGODKENDELSE Af Fjordvej 43 7870 Roslev Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 3 Ikke-teknisk resumé... 4 Indretning og drift... 5 Stalde

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning efter 27 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning efter 27 på POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning

Læs mere

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19 Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon direkte: 7376 7283 Email: jnp@aabenraa.dk Miljøtilsyn på landbrugsejendom Acadresag: 07/50725 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.00 1. Ejendommen Navn: Søren Winum Jessen Ejendommens

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Søndermarksgård APS Simondysvej 11 6330 Padborg Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Brønderslev Kommune Tlf.: 99454545 Ny Rådhusplads 1 Fax: 99454500 9700 Brønderslev E-mail: sikkerpost@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Anmeldeskema: Etablering, udvidelse eller ændring af mindre dyrehold

Anmeldeskema: Etablering, udvidelse eller ændring af mindre dyrehold Anmeldeskema: Etablering, udvidelse eller ændring af mindre dyrehold Skema A Oplysninger Navn Anmelder Ejer (hvis forskellig fra anmelder) Navn Konsulent Firma og person Produktionssted CVR-nr. Skema B

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 87.959 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 02.05.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. På vegne af Steen Stenskrog,

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan Screening afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af lokalplan Screening afgørelse om miljøvurderingspligt Miljøvurdering af lokalplan Screening afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplanforslag nr. 629 Planens indhold Den eksisterende lokalplan, nr. 58 Gadstrup Erhvervspark,

Læs mere

I/S Bruun v/jørgen Bruun og Lars Bruun Møgelbjergvej 15 Næsbjerg 6800 Varde

I/S Bruun v/jørgen Bruun og Lars Bruun Møgelbjergvej 15 Næsbjerg 6800 Varde I/S Bruun v/jørgen Bruun og Lars Bruun Møgelbjergvej 15 Næsbjerg 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947526 Afgørelse på anmeldelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på ejendommen

Læs mere

Godkendelser og tilladelser efter den nye husdyrlov

Godkendelser og tilladelser efter den nye husdyrlov Godkendelser og tilladelser efter den nye husdyrlov Oplysningskrav, produktionsarealer, miljøkonsekvensrapporter Anita Carøe Henningsen Erhverv Hvornår er ansøgningen fyldestgørende? Oplysninger og beregninger

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

11-miljøansøgning på Søndersøvej 106, 5492 Vissenbjerg

11-miljøansøgning på Søndersøvej 106, 5492 Vissenbjerg 11-miljøansøgning på Søndersøvej 106, 5492 Vissenbjerg Udvidelse til: 350 søer og 33.800 smågrise (6,0-32 kg), i alt 249,49 DE I eksisterende og ny stald Skema 101732 i Husdyrgodkendelse.dk 2. version

Læs mere

Husdyrgodkendelse.dk

Husdyrgodkendelse.dk Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema (204719) Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens 16 a. Versionsnummer: 4 Indsendelsesdato: 04 07 2018 Genereringsdato: 04 04 2019

Læs mere

AFGØRELSE om etablering af silo på ejendommen Korsvej 3, 5953 Tranekær

AFGØRELSE om etablering af silo på ejendommen Korsvej 3, 5953 Tranekær Rubenlund Agro A/S Ulrik Bremholm Korsvej 3 Helletofte 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug Nr. 916 af 23. juni 2017 Miljø- og Fødevareministeriet (Miljøstyrelsen) Kapitel 6 Forskellige driftsbygninger, anlæg m.v. 10. Etablering,

Læs mere

Kurt Jepsen Randsigvej Outrup Erhvervscenteret

Kurt Jepsen Randsigvej Outrup Erhvervscenteret Kurt Jepsen Randsigvej 50 6855 Outrup Erhvervscenteret Bytoften 2, 6800 Varde 79947115 Afgørelse på anmeldelse af plansiloanlæg på Randsigvej 50, 6855 Outrup Varde Kommune har afgjort, at der kan bygges

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Solevadvej 35, 5690 Tommerup

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Solevadvej 35, 5690 Tommerup Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Solevadvej 35, 5690 Tommerup EJER- OG DRIFTSFORHOLD Ejendommens adresse: Solevadvej 35, 5690 Tommerup Matr. nr.: 2m Solevad By, Verninge

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift i dyretype efter 29 på Lundgård, Hjermvej 98, 7560 Hjerm den 25. august 2017 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på husdyrbruget

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport.

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport. 1 - - tilsynsbrev 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK BJARNE JENSEN Miljøtilsyn på, Kommune har d. 14. juli 2015 gennemført et miljøtilsyn

Læs mere

Henrik Marcus Pedersen Næbbevej 18 A Bråde 4560 Vig. Den 4. marts Natur, Miljø og Trafik

Henrik Marcus Pedersen Næbbevej 18 A Bråde 4560 Vig. Den 4. marts Natur, Miljø og Trafik Henrik Marcus Pedersen Næbbevej 18 A Bråde 4560 Vig Den 4. marts 2015 Natur, Miljø og Trafik Skift i dyretype i eksisterende stalde i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Næbbevej 18A, Bråde, 4560

Læs mere

Du kan læse en kort beskrivelse af, hvad det betyder for dig i resumeet, som er vedlagt dette brev.

Du kan læse en kort beskrivelse af, hvad det betyder for dig i resumeet, som er vedlagt dette brev. x x x Partshøring i forbindelse med ændring og udvidelse af konsumægsproduktionen på Bygaden 42 Robert Beck som ejer et landbrug i dit nærområde, Bygaden 42, 6440 Augustenborg, ønsker at ændre og udvide

Læs mere

Miljøkonsekvensrapport I forbindelse med ansøgning om 16a MILJØGODKENDELSE. Af Bådsgårdsvej Højslev

Miljøkonsekvensrapport I forbindelse med ansøgning om 16a MILJØGODKENDELSE. Af Bådsgårdsvej Højslev Miljøkonsekvensrapport I forbindelse med ansøgning om 16a MILJØGODKENDELSE Af Bådsgårdsvej 74 7840 Højslev Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 3 Ikke-teknisk resumé... 4 Indretning og drift... 5 Stalde

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af svinebruget, Demstrupvej 42A, Demstrup, 8970 Havndal

Tillæg til miljøgodkendelse af svinebruget, Demstrupvej 42A, Demstrup, 8970 Havndal 1 - Tillæg til miljøgodkendelse Hører til journalnummer: 09.17.18-P19-3-17 DEMSTRUP SVINEPRODUKTION ApS Demstrupvej 42 A 8970 Havndal Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon

Læs mere

10 TILLADELSE til husdyrbruget. Ubjergvej Tønder

10 TILLADELSE til husdyrbruget. Ubjergvej Tønder 10 TILLADELSE til husdyrbruget Ubjergvej 2 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Afgørelse om tilladelse...3 2 Vilkår...4 2.1. Generelt...4 2.2. Lugtgener...4 2.3. Støjgener...4 2.4. Støvgener...4 2.5. Fluegener...4

Læs mere

Vejledning om hestehold. - til dig, der har mere end fire heste. Miljøregler for indretning og drift af hestehold. Skive det er RENT LIV SKIVE.

Vejledning om hestehold. - til dig, der har mere end fire heste. Miljøregler for indretning og drift af hestehold. Skive det er RENT LIV SKIVE. Vejledning om hestehold - til dig, der har mere end fire heste Miljøregler for indretning og drift af hestehold. Skive det er RENT LIV Hurtige spørgsmål & svar Spørgsmål Ja Nej Må jeg holde hest i byzone

Læs mere

Miljøkonsekvensrapport

Miljøkonsekvensrapport Miljøkonsekvensrapport A. Beskrivelse af det ansøgte 1a. Overdrevsgården, Ågerupvej 104, Borup, ønsker at udvide slagtesvineproduktionen ved opførelse af en ny slagtesvinestald. Ejendommen har en miljøgodkendelse

Læs mere

At staldene som oplyst står i åben forbindelse med hinanden og dermed kan betragtes som ét staldafsnit.

At staldene som oplyst står i åben forbindelse med hinanden og dermed kan betragtes som ét staldafsnit. Jens Møller Nedre Vej 77 8930 Randers NØ Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151745 Peter.Kruse@randers.dk www.randers.dk 01-08-2017 / 09.17.44-P19-7-17

Læs mere

Dommerbygaard ApS Viborgvej Skive. Den 8. oktober Viborgvej 123, 7800 Skive Afgørelse på 11 Anmeldelse af ensilagesilo

Dommerbygaard ApS Viborgvej Skive. Den 8. oktober Viborgvej 123, 7800 Skive Afgørelse på 11 Anmeldelse af ensilagesilo Dommerbygaard ApS Viborgvej 123 7800 Skive Den 8. oktober 2019 Viborgvej 123, 7800 Skive Afgørelse på 11 Anmeldelse af ensilagesilo Dommerbygaard ApS har indsendt en anmeldelse (nr. 213861) gennem Husdyrgodkendelse.dk

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Henrik Solgård, Skovsbovej 55, 5690 Tommerup, søger om udvidelse af smågrise- og slagtesvineholdet i eksisterende og ny stald på Holtevej 74, 5620 Glamsbjerg. Nudrift: 13.720

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere