Fælles Mål. Faghæfte 7. Musik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles Mål. Faghæfte 7. Musik"

Transkript

1 Fælles Mål Faghæfte 7 Musik

2 Fælles Mål Faghæfte 7 Musik Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag, april 2004 ISBN ISBN (WWW) ISSN Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie (Online) Udgivet af Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen, Område for Grundskolen Bestilles (UVM 5-443) hos: Undervisningsministeriets forlag Strandgade 100 D 1401 København K Tlf. nr.: Fax nr.: eller hos boghandlere Tryk: Scanprint as 2 Printed in Denmark 2004

3 Indhold 4 Forord 5 Indledning 7 Folkeskolens formål 8 Om Fælles Mål 10 Læreplan 10 Signalement af faget Fælles Mål Musik Indhold 11 Formål for faget 12 Slutmål 12 Efter 6. klassetrin 14 Trinmål 14 Efter 2. klassetrin 15 Efter 4. klassetrin 16 Efter 6. klassetrin 18 Trinmål synoptisk opstillet 24 Beskrivelser 24 Udviklingen i undervisningen på 1. og 2. klassetrin 25 Udviklingen i undervisningen på 3. og 4. klassetrin 27 Udviklingen i undervisningen på 5. og 6. klassetrin 30 Beskrivelser og trinmål synoptisk opstillet 39 Læseplan forløb klassetrin forløb klassetrin forløb klassetrin 47 Musik som valgfag 48 Læreplan for musik som valgfag 48 Signalement af musik som valgfag 49 Formål for musik som valgfag 50 Slutmål for musik som valgfag 51 Læseplan for musik som valgfag 52 Undervisningsvejledning 3

4 Forord Fælles Mål Musik Forord Med fornyelsen af folkeskoleloven har regeringen først og fremmest ønsket at styrke fagligheden. Eleverne skal uanset hvor i landet de går i skole have mulighed for at tilegne sig de samme kundskaber og færdigheder, og enhver må kunne danne sig et overblik over, hvilke mål der arbejdes hen mod. Det er en forudsætning for at sikre kvaliteten i folkeskolen. Jeg har valgt at kalde de nye faghæfter for FÆLLES MÅL. Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner. For det første de bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder (slutmål) og trinmål samt mål og bindende indholdsbeskrivelser for børnehaveklassen. For det andet de vejledende læseplaner og beskrivelser af udviklingen i undervisningen frem mod trin- og slutmål. Når de lokale læseplaner og beskrivelser er endeligt godkendt af kommunalbestyrelsen, bliver også de bindende og dermed fælles for den enkelte skole. Fælles Mål har til hensigt at gøre det muligt at følge udviklingen i elevernes kundskabstilegnelse fra de starter i børnehaveklassen, til de forlader folkeskolen. I en rummelig folkeskole skal alle børn have mulighed for at lære så meget som muligt. Skolens undervisning skal fortsat tage udgangspunkt i det enkelte barns styrkeområder, samtidig med at barnet bringes frem mod de fælles mål. Netop derfor er det helt afgørende, at lærerne og børnehaveklasselederne fortsat har frihed til og dermed også ansvar for at tilrettelægge undervisningen, så den tilgodeser den enkelte elev. Folkeskolens formålsparagraf udtrykker fortsat på meget fin vis folkeskolens værdigrundlag og angiver den overordnede indholdsramme for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling. Det handler om at lære noget, og det handler om at udvikle sig som menneske. Det er i den enkelte kommune og på den enkelte folkeskole, at kvaliteten i folkeskolen skabes. Dette kan kun ske i et frugtbart samarbejde mellem lærere, børnehaveklasseledere, pædagoger, skolens øvrige medarbejdere og ledelse. Skolen har en væsentlig plads at udfylde i det enkelte barns liv, og et godt samarbejde med forældrene er en forudsætning for, at skolen kan løse sine opgaver. Jeg håber, at de nye Fælles Mål hæfter bliver et godt værktøj i dagligdagen på skolerne. ULLA TØRNÆS Undervisningsminister 4

5 Indledning Fælles Mål for undervisningen kan medvirke til at styrke kvaliteten i folkeskolen på en række områder. Trinmål og slutmål kan give lærerne et klart og tydeligt billede af, hvad eleverne skal lære, uden at der tages stilling til hvordan. Trinmål og slutmål er samtidig et dialogværktøj mellem lærer og elev, lærere indbyrdes, mellem skoleleder og lærerteam samt mellem skole og hjem. De fælles mål skal sikre en fælles folkeskole. Eleverne skal uanset hvor i landet de går i skole have mulighed for at tilegne sig de samme kundskaber og færdigheder. Målbeskrivelserne skal endvidere hjælpe lærere, forældre og elever med at være opmærksomme på, om en elev har brug for større udfordringer, støtte eller særlig opmærksomhed. Målene er således i høj grad et værktøj, der fremmer undervisningsdifferentiering. Fælles Mål Musik Indledning Fælles Mål er en videreudvikling af Klare Mål. Det arbejde, som skolerne har iværksat med at planlægge undervisning ud fra målbeskrivelser, kan fortsætte. Tidligere kunne kommunerne vælge at gøre Undervisningsministeriets vejledende delmål til deres egne eller fastsætte egne delmål. Det nye er, at alle kommuner og skoler fremover skal følge de samme trinmål. Dertil kommer, at børnehaveklassens mål og indhold er blevet præciseret, således at der nu er fælles regler for, hvad børnene skal lære i børnehaveklassen. Hermed har børnehaveklassens undervisning fået vilkår, som er sammenlignelige med undervisningen på de efterfølgende klassetrin. I forbindelse med revisionen af faghæfterne indføres to nye begreber: Læreplan og Undervisningsvejledning (tidligere: Vejledning). Læreplanen indeholder en præambel (et signalement af faget), fagets formål, CKF/slutmål, trinmål, vejledende beskrivelser af udviklingen i undervisningen frem mod trin- og slutmål samt den vejledende læseplan. Undervisningsvejledningen indeholder som hidtil en vejledning i form af en række råd og vink til undervisningen. De to begreber læreplan og undervisningsvejledning er valgt for at skabe overensstemmelse i sprogbrug mellem folkeskole og ungdomsuddannelse med henblik på at fremme samarbejdet og kontinuiteten i uddannelsessystemet. I forbindelse med omdannelsen af delmål til trinmål er der foretaget visse konsekvensrettelser i de vejledende læseplaner. De overskrifter, som de centrale kundskabsog færdighedsområder er bygget op om, kan fremover genfindes i læseplanerne. Som noget nyt skal kommunerne udarbejde beskrivelser af udviklingen i undervisningen frem mod trin- og slutmål. Ifølge folkeskoleloven udsender undervisningsministeren et vejledende materiale til understøttelse af disse beskrivelser. Materialet er indeholdt i læreplanen for det enkelte fag. Skolernes arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling skal også videreføreres. Forpligtelsen er nu indskrevet i selve folkeskoleloven. KIM MØRCH JACOBSEN Uddannelsesdirektør 5

6

7 Folkeskolens formål Fra bekendtgørelse af lov om folkeskolen nr. 870 af 21. oktober Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling. Stk. 2. Folkeskolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Stk. 3. Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen. Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Fælles Mål Musik Folkeskolens formål 2. Folkeskolen er en kommunal opgave. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres vederlagsfri undervisning i folkeskolen. Kommunalbestyrelsen fastlægger, jf. 40, mål og rammer for skolernes virksomhed inden for denne lov. Stk. 2. Den enkelte skole har inden for de givne rammer ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens formål, jf. 1, og fastlægger selv undervisningens organisering og tilrettelæggelse. Stk. 3. Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål. 7

8 Om Fælles Mål Fælles Mål Musik Om Fælles Mål Med Lov om ændring af lov om folkeskolen af 30. april 2003 fastsættes fælles nationale mål for undervisningen. Det indebærer, at undervisningsministeren i lighed med tidligere fastsætter regler om formålet med undervisningen og om centrale kundskabsog færdighedsområder, dvs. slutmål, for alle folkeskolens 42 fag og emner. Endvidere fastsætter undervisningsministeren som noget nyt bindende mål trinmål på bestemte klassetrin. Trinmålene fastsættes, hvor det er pædagogisk begrundet ud fra det enkelte fags vejledende timetal, opbygning og progression. Folkeskolens formål Fag Fag Fag Fag Fag Fag Fagets formål CKF slutmål Trinmål Beskrivelser Læseplan Undervisningsvejledning Slutmål og trinmål angiver fælles nationale mål for, hvad undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig af kundskaber og færdigheder i faget eller emnet, henholdsvis ved afslutningen af undervisningen og ved afslutningen af bestemte klassetrin. Slutmålene eller de centrale kundskabs- og færdighedsområder er de langsigtede mål, som skal fungere som pejlemærker for undervisningen i hele forløbet. Trinmålene er de kortsigtede mål, som anvendes i forbindelse med planlægning og evaluering af undervisningen, som dialogredskab og som områder i forbindelse med vurderingen af elevens udbytte af undervisningen. Ved udformningen af trinmål er der taget udgangspunkt i de vejledende delmål fra Klare Mål. Der er dog sket nogle justeringer som følge af, at minimumstimetallet øges, at der er kommet et minimumstimetal i visse fag, og at der i visse fag sker en ændring i begyndelses- og sluttidspunktet. Undervisningsministeren udsender vejledende læseplaner, der angiver indholdet i undervisningen. Kommunalbestyrelsen godkender efter indstilling fra skolebestyrelsen skolens læseplaner. Som et nyt element i det faglige hierarki skal kommunen udarbejde beskrivelser af udviklingen i undervisningen frem mod trin- og slutmål. Beskrivelserne anvendes som et redskab i lærernes planlægning af undervisningen og i samarbejdet om fag og tværfaglige forløb med henblik på at understøtte den enkelte elevs udvikling og behov. 8 Undervisningsministeren udsender vejledende beskrivelser. Kommunalbestyrelsen godkender beskrivelserne efter indstilling fra skolebestyrelsen.

9 Med fornyelsen af folkeskoleloven har undervisningsministeren hjemmel til at fastsætte en indholdsbeskrivelse, der angiver mål for børnehaveklassen. Mål og indhold for børnehaveklassen er udformet som et faghæfte og findes ligesom de øvrige fag og emner på hjemmesiden. Formål CKF (Prøvebestemm.) Fagenes teksthierarki 1993-loven Klare Mål Fælles Mål Læseplaner Formål CKF (Slutmål) (Prøvebestemm.) Delmål Læseplaner Elevens alsidige Formål Slutmål CKF Trinmål (Prøvebestemm.) Beskrivelser Læseplaner Elevens alsidige Centrale bestemmelser Lokale bestemmelser Fælles Mål Musik Om Fælles Mål Vejledning Vejledning Undervisningsvejledning Vejledende tekster Undervisningsministeren udsender endvidere et vejledende materiale om beskrivelsen af elevernes alsidige personlige udvikling med udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at hensynet til elevernes alsidige personlige udvikling er tilgodeset gennem beskrivelser i læseplanerne eller på anden hensigtsmæssig måde. Elevernes alsidige personlige udvikling er udformet som et faghæfte og findes ligesom de øvrige fag og emner på hjemmesiden. Formål fag og alsidig personlig udvikling Mange måder at lære på Lyst til at lære At lære sammen med andre Folkeskolens formål Fag Fag Fag Fag Fag Fag Fag Fag Fag Fag I praksis udmøntes undervisningsministerens hjemmel til at udsende bindende og vejledende faglige tekster ved dels at udsende 25 faghæfter hvoraf dette hæfte er ét af dem dels ved at oprette en hjemmeside for alle fag og emner: 9

10 Læreplan for musik består af: Signalement Formål Fælles Mål Musik Læreplan / Signalement af faget Slutmål Trinmål Beskrivelser Læseplan Signalement af faget Der undervises i musik på klassetrin. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Musikudøvelse Musikalsk skaben Musikforståelse. I musik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert af de tre områder udvikles som en helhed på alle fagets klassetrin både i faget musik, og når musik indgår i tværgående emner og problemstillinger. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighed for at opleve, forstå og blive fortrolige med musik som lyttende, som skabende og som udøvende med særlig vægt på det vokale deltage i et musikalsk fællesskab anskue musik i historiske, kulturelle og samfundsmæssige perspektiver. 10

11 Formål for faget Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik. Undervisningen skal bibringe dem forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og for selvstændigt at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud. Stk. 2. Gennem aktiv og skabende beskæftigelse med musik skal undervisningen medvirke til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, udvikling af koncentration og motorik samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab. Stk. 3. Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af dansk og udenlandsk musiktradition som en del af kulturlivet, dels således som den indgår i det aktuelle samfundsliv, dels i dens historiske perspektiv. Fælles Mål Musik Formål for faget 11

12 Slutmål Fælles Mål Musik Slutmål Efter 6. klassetrin Musikudøvelse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at deltage aktivt i fælles musikalsk udfoldelse i sang, spil og bevægelse synge et alsidigt repertoire af sange og salmer, såvel ældre som nyere synge med bevidsthed om god intonation og klang deltage i vokal flerstemmighed anvende et bredt udvalg af musikinstrumenter og musiklokalets tekniske udstyr deltage i sammenspil med opmærksomhed på det musikalske udtryk spille enkle melodier og stemmer efter gehør og med støtte af notation deltage i bevægelsesaktiviteter og i fællesdanse af dansk og udenlandsk oprindelse. Musikalsk skaben Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder i skabende musikalsk arbejde producere små lydforløb, lydillustrationer og klangkulisser over fortællinger, eventyr, digte eller historier udføre enkel rytmisk eller melodisk improvisation komponere enkle melodier eller små musikstykker sammensætte forløb med musik, billeder, bevægelse og dramatisering i fællesskab med andre drøfte et musikalsk arrangement med andre og give idéer til dets udførelse. Musikforståelse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at lytte åbent og opmærksomt til indspillet og levende fremført musik udtrykke deres oplevelse af musik i ord, billeder og bevægelse gøre rede for forskelligartede musikstykkers form- og udtryksforløb anvende elementære musikteoretiske begreber anvende notation som hjælp til at skabe sig overblik over sammenhæng og formforløb i et musikstykke 12

13 Slutmål genkende forskellige instrumenters klang, beskrive deres virkemåde og gøre rede for deres funktion i sammenspilsrelationer identificere vigtige kendetegn ved musik fra udvalgte musikhistoriske perioder og forskellige kulturkredse, først og fremmest den vesterlandske samtale om musikkens forskelligartede funktioner og virkninger i samfundslivet og i forhold til den enkelte. Fælles Mål Musik Slutmål 13

14 Trinmål Fælles Mål Musik Trinmål Efter 2. klassetrin Musikudøvelse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse følge og holde en puls synge med på et repertoire af nye og ældre danske sange og salmer med vægt på børnesange samt årstids- og højtidssange fremsige et udvalg af rim og remser synge med god intonation i større grupper synge efter anvisninger på tempo, toneleje og udtryk anvende forskellige musikinstrumenter som ledsagelse til leg og sang deltage i sammenspil med enkle rytmiske og melodiske figurer deltage i en række sanglege og bevægelseslege. Musikalsk skaben Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at anvende krop, stemme og forhåndenværende klangkilder i skabende musikalsk arbejde producere lydillustrationer og klangkulisser over rim, remser, eventyr eller egne fortællinger udføre enkle rytmiske improvisationer med ledsagelse af grundpuls synge korte melodiske improvisationer med eller uden tekst komponere små rim, remser og sange deltage i forløb med musik, billeder, bevægelse og dramatisering i fællesskab med andre. Musikforståelse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at 14 lytte opmærksomt til korte musikstykker, der associerer til noget konkret udtrykke oplevelse af musik i ord, billeder og bevægelse udtrykke elementer i et musikstykke i leg og dramatisering bedømme, hvilken af to toner, der er højest, samt om en tonerække går op eller ned kende forskel på puls og rytme høre forskel på dur og mol anvende notation til rytme og lyd

15 Trinmål genkende klangen af størstedelen af musiklokalets instrumenter forstå, at der er forskellige musikgenrer forstå, at musik bruges i mange sammenhænge. Efter 4. klassetrin Musikudøvelse Fælles Mål Musik Trinmål Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at deltage opmærksomt og med bevidsthed om egen rolle i fælles musikalsk udfoldelse synge et repertoire af nye og ældre danske sange og salmer bruge en sangbog og gøre rede for dens opbygning synge med god intonation og klang samt tydelig tekstudtale i mindre grupper fastholde en enkel over- eller understemme sammen med andre i flerstemmig sang deltage i fremførelse af enkelt opbyggede talekorsatser anvende musikinstrumenter fra forskellige instrumentgrupper i enkle sammenspilsarrangementer anvende et relevant instrument i forbindelse med melodispil deltage i sammenspil med varierede modstemmer og rytmer spille enkle melodier efter gehør og med støtte af notation deltage i en række lettere fællesdanse. Musikalsk skaben Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder i skabende musikalsk arbejde producere lydillustrationer og klangkulisser over fortællinger, eventyr, digte eller historier udføre enkle rytmiske eller melodiske improvisationer som del af et musikalsk forløb komponere små melodier med udgangspunkt i sangstemmen ved hjælp af musikinstrumenter eller på computer sammensætte enkle forløb med musik, billeder, bevægelse og dramatisering i fællesskab med andre arrangere musikalske forløb sammen med andre. 15

16 Trinmål Fælles Mål Musik Trinmål Musikforståelse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at lytte opmærksomt til musik med tydelige karakteristika udtrykke oplevelse af musik nuanceret og bevidst i ord, billeder og bevægelse gøre rede for formforløb og stemning i små musikstykker på baggrund af musikalske elementer som dynamik, klangfarve og motiver vurdere relationen mellem tekst og melodi i sange fra det almindelige repertoire forstå begreber som frase og motiv, der har tilknytning til melodiopbygning kende forskel på melodi og akkompagnement anvende de erhvervede musikteoretiske begreber i samtale om musik ved musikudøvelse og musiklytning anvende notation som hjælp til at forstå den rytmiske eller melodiske udvikling i en enkelt stemme vise kendskab til lyddannelsen på og genkende klangen af et udvalg af musikinstrumenter vise kendskab til musikeksempler, som repræsenterer et genre- og stilmæssigt varieret repertoire fra især den vesterlandske musikkultur, og nogle centrale skikkelser med tilknytning til den valgte musik samtale om musikkens funktion i forskellige sammenhænge bl.a. ved fester og religiøse handlinger og i medier. Efter 6. klassetrin Musikudøvelse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at deltage lyttende og medskabende i fælles musikalsk udfoldelse synge et repertoire af nye og ældre danske sange og salmer samt sange på andre sprog, først og fremmest engelsk, norsk og svensk synge med god intonation og klang samt tydelig tekstudtale såvel med som uden mikrofon deltage i flerstemmig sang med opmærksomhed på det musikalske udtryk deltage i fremførelse af talekorsatser af sammensat karakter anvende et bredt udvalg af musikinstrumenter fra forskellige instrumentgrupper i sammenspilsarrangementer anvende et relevant instrument i forbindelse med akkordspil betjene musiklokalets tekniske anlæg deltage i sammenspil i forskellige genrer og stilarter 16

17 Trinmål være opmærksom på det musikalske udtryk i sammenspillet bruge notation som støtte for musikudøvelsen deltage i fællesdanse fra forskellige kulturer. Musikalsk skaben Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder, herunder computer, i skabende musikalsk arbejde producere lydforløb, lydillustrationer og klangkulisser over fortællinger, eventyr, digte eller historier udføre fri rytmisk eller melodisk improvisation over en fastlagt akkordfølge komponere enkle melodier eller små musikstykker, bl.a. ved hjælp af computer sammensætte forløb med musik, billeder, bevægelse og dramatisering i fællesskab med andre drøfte musikalske arrangementer med andre og give idéer til deres udførelse. Fælles Mål Musik Trinmål Musikforståelse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at lytte opmærksomt og med forståelse til musik i forskellige genrer og stilarter lytte til levende, professionelt fremført musik med forståelse for koncertsituationen fortolke et stykke musik gennem selvvalgte udtryksformer gøre rede for formforløb og stemning i musikstykker i forbindelse med udøvelse og lytning anvende enkle akkordmønstre efter anvisning anvende notation som hjælp til at få overblik over sammenhæng og formforløb i et musikstykke med flere stemmer genkende klang og beskrive virkemåde af en varieret række af instrumenter og gøre rede for deres roller i sammenspilsrelationer identificere vigtige træk ved musik fra udvalgte perioder i den vesterlandske musikkultur og vise kendskab til nogle centrale musikhistoriske skikkelser med tilknytning til disse perioder vise kendskab til musik fra andre kulturer samtale om musikkens funktion og virkning som samlende, stemningsskabende, opildnende og manipulerende samtale om, hvordan musik optræder både som kunstnerisk udtryk og som vare. 17

18 Trinmål synoptisk opstillet Musikudøvelse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Fælles Mål Musik Trinmål synoptisk opstillet Efter 2. klassetrin deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse følge og holde en puls synge med på et repertoire af nye og ældre danske sange og salmer med vægt på børnesange samt årstids- og højtidssange fremsige et udvalg af rim og remser synge med god intonation i større grupper synge efter anvisninger på tempo, toneleje og udtryk Efter 4. klassetrin deltage opmærksomt og med bevidsthed om egen rolle i fælles musikalsk udfoldelse synge et repertoire af nye og ældre danske sange og salmer bruge en sangbog og gøre rede for dens opbygning synge med god intonation og klang samt tydelig tekstudtale i mindre grupper anvende forskellige musikinstrumenter som ledsagelse til leg og sang fastholde en enkel over- eller understemme sammen med andre i flerstemmig sang deltage i fremførelse af enkelt opbyggede talekorsatser anvende musikinstrumenter fra forskellige instrumentgrupper i enkle sammenspilsarrangementer anvende et relevant instrument i forbindelse med melodispil deltage i sammenspil med enkle rytmiske og melodiske figurer deltage i sammenspil med varierede modstemmer og rytmer deltage i en række sanglege og bevægelseslege spille enkle melodier efter gehør og med støtte af notation deltage i en række lettere fællesdanse 18

19 Trinmål synoptisk opstillet Musikudøvelse Efter 6. klassetrin deltage lyttende og medskabende i fælles musikalsk udfoldelse synge et repertoire af nye og ældre danske sange og salmer samt sange på andre sprog, først og fremmest engelsk, norsk og svensk synge med god intonation og klang samt tydelig tekstudtale såvel med som uden mikrofon Fælles Mål Musik Trinmål synoptisk opstillet deltage i flerstemmig sang med opmærksomhed på det musikalske udtryk deltage i fremførelse af talekorsatser af sammensat karakter anvende et bredt udvalg af musikinstrumenter fra forskellige instrumentgrupper i sammenspilsarrangementer anvende et relevant instrument i forbindelse med akkordspil betjene musiklokalets tekniske anlæg deltage i sammenspil i forskellige genrer og stilarter være opmærksom på det musikalske udtryk i sammenspillet bruge notation som støtte for musikudøvelsen deltage i fællesdanse fra forskellige kulturer 19

20 Trinmål synoptisk opstillet Musikalsk skaben Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Fælles Mål Musik Trinmål synoptisk opstillet Efter 2. klassetrin anvende krop, stemme og forhåndenværende klangkilder i skabende musikalsk arbejde producere lydillustrationer og klangkulisser over rim, remser, eventyr eller egne fortællinger udføre enkle rytmiske improvisationer med ledsagelse af grundpuls synge korte melodiske improvisationer med eller uden tekst komponere små rim, remser og sange Efter 4. klassetrin anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder i skabende musikalsk arbejde producere lydillustrationer og klangkulisser over fortællinger, eventyr, digte eller historier udføre enkle rytmiske eller melodiske improvisationer som del af et musikalsk forløb komponere små melodier med udgangspunkt i sangstemmen ved hjælp af musikinstrumenter eller på computer deltage i forløb med musik, billeder, bevægelse og dramatisering i fællesskab med andre sammensætte enkle forløb med musik, billeder, bevægelse og dramatisering i fællesskab med andre arrangere musikalske forløb sammen med andre 20

21 Trinmål synoptisk opstillet Musikalsk skaben Efter 6. klassetrin anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder, herunder computer, i skabende musikalsk arbejde producere lydforløb, lydillustrationer og klangkulisser over fortællinger, eventyr, digte eller historier udføre fri rytmisk eller melodisk improvisation over en fastlagt akkordfølge komponere enkle melodier eller små musikstykker, bl.a. ved hjælp af computer Fælles Mål Musik Trinmål synoptisk opstillet sammensætte forløb med musik, billeder, bevægelse og dramatisering i fællesskab med andre drøfte musikalske arrangementer med andre og give idéer til deres udførelse 21

22 Trinmål synoptisk opstillet Musikforståelse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Fælles Mål Musik Trinmål synoptisk opstillet Efter 2. klassetrin lytte opmærksomt til korte musikstykker, der associerer til noget konkret udtrykke oplevelse af musik i ord, billeder og bevægelse udtrykke elementer i et musikstykke i leg og dramatisering bedømme, hvilken af to toner, der er højest, samt om en tonerække går op eller ned Efter 4. klassetrin lytte opmærksomt til musik med tydelige karakteristika udtrykke oplevelse af musik nuanceret og bevidst i ord, billeder og bevægelse gøre rede for formforløb og stemning i små musikstykker på baggrund af musikalske elementer som dynamik, klangfarve og motiver vurdere relationen mellem tekst og melodi i sange fra det almindelige repertoire forstå begreber som frase og motiv, der har tilknytning til melodiopbygning kende forskel på puls og rytme høre forskel på dur og mol anvende notation til rytme og lyd genkende klangen af størstedelen af musiklokalets instrumenter kende forskel på melodi og akkompagnement anvende de erhvervede musikteoretiske begreber i samtale om musik ved musikudøvelse og musiklytning anvende notation som hjælp til at forstå den rytmiske eller melodiske udvikling i en enkelt stemme vise kendskab til lyddannelsen på og genkende klangen af et udvalg af musikinstrumenter forstå, at der er forskellige musikgenrer vise kendskab til musikeksempler, som repræsenterer et genre- og stilmæssigt varieret repertoire fra især den vesterlandske musikkultur, og nogle centrale skikkelser med tilknytning til den valgte musik forstå, at musik bruges i mange sammenhænge samtale om musikkens funktion i forskellige sammenhænge bl.a. ved fester og religiøse handlinger og i medier 22

23 Trinmål synoptisk opstillet Musikforståelse Efter 6. klassetrin lytte opmærksomt og med forståelse til musik i forskellige genrer og stilarter lytte til levende, professionelt fremført musik med forståelse for koncertsituationen fortolke et stykke musik gennem selvvalgte udtryksformer gøre rede for formforløb og stemning i musikstykker i forbindelse med udøvelse og lytning anvende enkle akkordmønstre efter anvisning Fælles Mål Musik Trinmål synoptisk opstillet anvende notation som hjælp til at få overblik over sammenhæng og formforløb i et musikstykke med flere stemmer genkende klang og beskrive virkemåde af en varieret række af instrumenter og gøre rede for deres roller i sammenspilsrelationer identificere vigtige træk ved musik fra udvalgte perioder i den vesterlandske musikkultur og vise kendskab til nogle centrale musikhistoriske skikkelser med tilknytning til disse perioder vise kendskab til musik fra andre kulturer samtale om musikkens funktion og virkning som samlende, stemningsskabende, opildnende og manipulerende samtale om, hvordan musik optræder både som kunstnerisk udtryk og som vare 23

24 Beskrivelser Fælles Mål Musik Beskrivelser Udviklingen i undervisningen på 1. og 2. klassetrin Musikudøvelse Undervisningen tager udgangspunkt i børns umiddelbare lyst til at bruge krop og stemme. Lege og legelignende aktiviteter, der udvikler elevernes pulsfornemmelse, opmærksomhed og samarbejde, indgår som et væsentligt element i undervisningen især i første del af forløbet. Elevernes pulsfornemmelse opbygges ved instrumentledsagelse til de vokale aktiviteter samt gennem rytmelege, sanglege og danse. Med henblik på at styrke elevernes bevidsthed om egen stemme og sikkerhed i intonation foregår fællessangen fortrinsvis uakkompagneret eller med diskret akkompagnement. Sangene synges i et passende lyst stemmeleje afpasset efter deres karakter, og eleverne opfordres jævnligt til at synge små solistiske passager. Elevernes intonation styrkes gennem arbejde med vekselsang og ekkosang. Det er vigtigt for elevernes stemmebevidsthed, at de udfolder sig kreativt, legende og eksperimenterende med stemmens mangfoldige udtryksmuligheder. Musikalsk skaben Undervisningen tager udgangspunkt i børns nysgerrighed og åbenhed over for lyd og lydforløb. Det er vigtigt, at det skabende arbejde foregår inden for tydelige rammer. Eleverne eksperimenterer med forskellige klangkilder og deres lydkvaliteter. Senere i forløbet udvælger og sammensætter eleverne lyde til lydillustrationer og klangkulisser. Der arbejdes både med klangflader og pulsfaste lydforløb. For at bevidstgøre eleverne om forskellige form-, klang- og udtryksmæssige kvaliteter vænnes de til at tale om resultaterne af de skabende processer, og der arbejdes gradvist med at fastholde dele af elevernes improvisationer som begyndende komposition. Musikforståelse Undervisningen tager udgangspunkt i børns lyst til at forholde sig aktivt handlende til musik. For at eleverne kan overskue musikkens forløb og bevare opmærksomheden, bør de musikeksempler, der præsenteres, som hovedregel være korte og indeholde tydelige strukturtræk. Undervisningen i musikforståelse bygger overvejende på aktiviteter som lyttelege, gættelege og imitationslege. 24

25 Beskrivelser Når eleverne udtrykker musikoplevelse i ord, billeder og bevægelse, vil de ofte være styret af deres associationer frem for opmærksomhed på musikkens strukturelle egenskaber. Der tales om sammenhængen mellem de forskellige tolkningsudtryk og forhold i musikken. De grundlæggende musikalske elementer gøres konkrete for eleverne gennem lege og i forbindelse med musikudøvelse. Gennem visualisering af forskellige lydforløb udvikler eleverne forståelse for, at musikalske forløb kan skrives ned på forskellig måde. Udviklingen i undervisningen på 3. og 4. klassetrin Fælles Mål Musik Beskrivelser Musikudøvelse Arbejdet med musikudøvelse skal ud over det teknisk-musikalske også skærpe elevernes bevidsthed om den enkeltes betydning for det musikalske fællesskab, herunder vigtigheden af, at forskellige roller varetages på lige fod. I sangrepertoiret indgår væsentlige sange fra den kulturelle tradition, også selvom sangteksterne ikke umiddelbart er let forståelige for eleverne. Eleverne bevidstgøres efterhånden om, at sange alt efter deres karakter fordrer forskellig stemmekvalitet, udtryk og sangstil. Der arbejdes med at udvide stemmens ambitus (toneomfang) og at bruge kroppen hensigtsmæssigt til støtte for sangstemmen. De rytmisk prægede sange forstærkes i stigende omfang med mikrofon. I arbejdet med at styrke intonation og stemmekvalitet synger eleverne i mindre grupper. Det sker typisk i forbindelse med sammenspil og den almindelige fællessang, hvor nogle vers kan udpeges som gruppevers. Arbejdet med flerstemmig sang udvikles fra anvendelse af enkle overstemmer i form af korte strofer til over- eller understemmer af mere selvstændig karakter. Eleverne spiller sammen i såvel større som mindre grupper, og de får erfaring med spil på forskellige instrumenter. Den enkelte skal dog også have lov til at blive mere fortrolig med et enkelt instrument, bl.a. i forhold til melodispil og brug af notation. Arbejde med traditionelle og rytmiske fællesdanse er med til at stimulere elevernes musikoplevelse, musikalitet, fællesskab og samarbejde. 25

26 Beskrivelser Fælles Mål Musik Beskrivelser Musikalsk skaben Musikinstrumenter indgår i stigende omfang i det skabende musikalske arbejde. Også computeren bør inddrages. Den skabende proces sker fortsat inden for tydelige rammer for form, klang og udtryk. Disse rammer er eleverne i nogen udstrækning med til at fastlægge. I forbindelse med melodisk komposition arbejder eleverne enkeltvis eller i mindre grupper, så hver enkelt kan præge arbejdet. Sangstemmen vil for mange elever være det sikreste kompositionsredskab. Computerens muligheder som kompositionsværktøj inddrages efterhånden i arbejdet. Improvisation knyttes til musikudøvelsen, fx i form af mellemspil eller improvisationsvers. Begyndende arrangement med afprøvning af forskellige forspil, instrumentsammensætninger og sammensatte formforløb knyttes ligeledes til musikudøvelsen. Musikforståelse De musikeksempler, der præsenteres for eleverne, skal fortsat være forholdsvis korte med klare strukturelle særpræg. Præsentationen sker hovedsageligt gennem elektroniske medier, men indimellem også som levende musik. Eleverne vil fortsat udtrykke deres musikoplevelse ud fra associationer, men opmærksomheden rettes i stigende omfang mod væsentlige strukturelle træk ved musikken. I forbindelse med musiklytning og gennem lærerens fortælling får eleverne et begyndende indblik i musikkens historie. Arbejdet med musiklære bør i høj grad knyttes til elevernes musikudøvelse. I valg af musikalsk indhold skal der derfor tages højde for, at musiklæren tilgodeses. Almindelig musikalsk fagterminologi indføres og anvendes efterhånden i alle sammenhænge i musikundervisningen. I forbindelse med musikudøvelse får eleverne kendskab til skolens musikinstrumentarium, mens kendskab til et bredere udvalg af instrumenter knyttes til musik, der præsenteres indspillet, ved gæstelærer eller ved skolekoncerter. Med udgangspunkt i elevernes oplevelser og erfaringer med musik i forskellige sammenhænge gøres de bevidste om, at musik har en betydning og spiller en rolle både i den enkeltes liv og i samfundslivet. 26

27 Beskrivelser Udviklingen i undervisningen på 5. og 6. klassetrin Musikudøvelse Eleverne er i dette forløb med til at vælge en del af det musikalske stof, og i stigende grad er det dem, der sammen finder frem til den fælles musikalske tolkning, fx karakterudtryk, klangbalance og eventuel instrumentation. I sangrepertoiret medtages fortsat væsentlige sange fra den kulturelle tradition. Fælles Mål Musik Beskrivelser I stigende grad afprøver eleverne de forskellige sang- og klangidealer, som er egnede til at fremme det musikalske udtryk. I det hele taget bør elevernes bevidsthed om kvaliteten i det musikalske udtryk prioriteres højt. Eleverne spiller fortsat sammen i større og mindre grupper, hvor principielt alle instrumenter kan inddrages. Blandt andet opmuntres eleverne til indimellem at medbringe instrumenter, der dyrkes i fritiden. I forbindelse med sammenspil og korsang opfordres eleverne til at påtage sig solistopgaver. Akkordspil på instrumenter som fx ukulele, guitar og tangentinstrumenter indgår i øget omfang. Eleverne arbejder i stigende grad med musikalsk notation for at kunne deltage så selvstændigt som muligt i musikudøvelsen. Det musikalske stof, der synges og spilles, bør repræsentere en bred vifte af genrer og stilarter. Musikalsk skaben Elevernes lydformningsprægede arbejde med udgangspunkt i litterære eller andre forlæg får i stigende grad præg af selvstændige lydforløb. I arbejdet med at sammensætte forløb med forskellige kunstneriske udtryksformer skal eleverne have mulighed for at tage udgangspunkt i et personligt engagement, en intens oplevelse, en særlig stemning eller følelse. Arbejdet hermed kan med fordel foregå tværfagligt. De skabende aktiviteter med improvisation, komposition og arrangement skal fortsat være integreret i musikudøvelsen. Eleverne kvalificerer løbende hinandens musikalsk skabende arbejde gennem diskussioner, kommentarer og forslag. 27

28 Beskrivelser Fælles Mål Musik Beskrivelser Musikforståelse Eksemplerne til musiklytning består af længere musikstykker og repræsenterer varierede genrer og stilarter. Det tilstræbes, at eleverne jævnligt oplever levende musik. Musiklytningen ledsages af opgaver, der kan være af analytisk karakter, men også udfordre til tolkning i andre udtryksformer. De valgte udtryksformer begrundes og evalueres. Undervisning i elementær musiklære er fortsat tæt knyttet til musikudøvelse. Musikalsk notation inddrages i stigende omfang i form af partitur, enten i traditionel nodeskrift eller i grafisk notation. Eleverne øger deres instrumentkendskab i forbindelse med musikudøvelse og i nogen grad musiklytning. I dette forløb lægges der især vægt på, hvordan de forskellige instrumenter bidrager til den musikalske helhed. Eleverne øger deres musikhistoriske indsigt gennem projektlignende forløb, der sætter fokus på udvalgte musikhistoriske perioder. Sådanne forløb kan med fordel gøres tværfaglige. Den vesterlandske musikkultur sættes i relief ved, at eleverne får kendskab til andre kulturers musik, fx i arbejdet med musikudøvelse, gennem projektorienterede forløb eller ved skolekoncerter. Med udgangspunkt i forskellige former for musik, herunder den musik, eleverne selv udøver og lytter til, drøftes, hvordan musikken kan bruges til at skabe en følelsesmæssig fællesnævner, og at en del musik primært er skabt, fordi noget måtte udtrykkes, mens anden musik først og fremmest har et kommercielt formål. 28

29

30 Beskrivelser og trinmål synoptisk opstillet Fælles Mål Musik Beskrivelser og trinmål synoptisk opstillet Beskrivelse af udviklingen i undervisningen på 1. og 2. klassetrin Musikudøvelse Undervisningen tager udgangspunkt i børns umiddelbare lyst til at bruge krop og stemme. Lege og legelignende aktiviteter, der udvikler elevernes pulsfornemmelse, opmærksomhed og samarbejde, indgår som et væsentligt element i undervisningen især i første del af forløbet. Elevernes pulsfornemmelse opbygges ved instrumentledsagelse til de vokale aktiviteter samt gennem rytmelege, sanglege og danse. Med henblik på at styrke elevernes bevidsthed om egen stemme og sikkerhed i intonation foregår fællessangen fortrinsvis uakkompagneret eller med diskret akkompagnement. Sangene synges i et passende lyst stemmeleje afpasset efter deres karakter, og eleverne opfordres jævnligt til at synge små solistiske passager. Elevernes intonation styrkes gennem arbejde med vekselsang og ekkosang. Det er vigtigt for elevernes stemmebevidsthed, at de udfolder sig kreativt, legende og eksperimenterende med stemmens mangfoldige udtryksmuligheder. Trinmål efter 2. klassetrin Musikudøvelse deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse følge og holde en puls synge med på et repertoire af nye og ældre danske sange og salmer med vægt på børnesange samt årstids- og højtidssange fremsige et udvalg af rim og remser synge med god intonation i større grupper synge efter anvisninger på tempo, toneleje og udtryk anvende forskellige musikinstrumenter som ledsagelse til leg og sang deltage i sammenspil med enkle rytmiske og melodiske figurer deltage i en række sanglege og bevægelseslege. 30

31 Beskrivelser og trinmål synoptisk opstillet Beskrivelse af udviklingen i undervisningen på 1. og 2. klassetrin Musikalsk skaben Undervisningen tager udgangspunkt i børns nysgerrighed og åbenhed over for lyd og lydforløb. Det er vigtigt, at det skabende arbejde foregår inden for tydelige rammer. Eleverne eksperimenterer med forskellige klangkilder og deres lydkvaliteter. Senere i forløbet udvælger og sammensætter eleverne lyde til lydillustrationer og klangkulisser. Der arbejdes både med klangflader og pulsfaste lydforløb. For at bevidstgøre eleverne om forskellige form-, klangog udtryksmæssige kvaliteter vænnes de til at tale om resultaterne af de skabende processer, og der arbejdes gradvist med at fastholde dele af elevernes improvisationer som begyndende komposition. Trinmål efter 2. klassetrin Musikalsk skaben anvende krop, stemme og forhåndenværende klangkilder i skabende musikalsk arbejde producere lydillustrationer og klangkulisser over rim, remser, eventyr eller egne fortællinger udføre enkle rytmiske improvisationer med ledsagelse af grundpuls synge korte melodiske improvisationer med eller uden tekst komponere små rim, remser og sange deltage i forløb med musik, billeder, bevægelse og dramatisering i fællesskab med andre. Fælles Mål Musik Beskrivelser og trinmål synoptisk opstillet 31

32 Beskrivelser og trinmål synoptisk opstillet Fælles Mål Musik Beskrivelser og trinmål synoptisk opstillet Beskrivelse af udviklingen i undervisningen på 1. og 2. klassetrin Musikforståelse Undervisningen tager udgangspunkt i børns lyst til at forholde sig aktivt handlende til musik. For at eleverne kan overskue musikkens forløb og bevare opmærksomheden, bør de musikeksempler, der præsenteres, som hovedregel være korte og indeholde tydelige strukturtræk. Undervisningen i musikforståelse bygger overvejende på aktiviteter som lyttelege, gættelege og imitationslege. Når eleverne udtrykker musikoplevelse i ord, billeder og bevægelse, vil de ofte være styret af deres associationer frem for opmærksomhed på musikkens strukturelle egenskaber. Der tales om sammenhængen mellem de forskellige tolkningsudtryk og forhold i musikken. De grundlæggende musikalske elementer gøres konkrete for eleverne gennem lege og i forbindelse med musikudøvelse. Gennem visualisering af forskellige lydforløb udvikler eleverne forståelse for, at musikalske forløb kan skrives ned på forskellig måde. Trinmål efter 2. klassetrin Musikforståelse lytte opmærksomt til korte musikstykker, der associerer til noget konkret udtrykke oplevelse af musik i ord, billeder og bevægelse udtrykke elementer i et musikstykke i leg og dramatisering bedømme, hvilken af to toner, der er højest, samt om en tonerække går op eller ned kende forskel på puls og rytme høre forskel på dur og mol anvende notation til rytme og lyd genkende klangen af størstedelen af musiklokalets instrumenter forstå, at der er forskellige musikgenrer forstå, at musik bruges i mange sammenhænge. 32

33 Beskrivelser og trinmål synoptisk opstillet Beskrivelse af udviklingen i undervisningen på 3. og 4. klassetrin Musikudøvelse Arbejdet med musikudøvelse skal ud over det tekniskmusikalske også skærpe elevernes bevidsthed om den enkeltes betydning for det musikalske fællesskab, herunder vigtigheden af, at forskellige roller varetages på lige fod. I sangrepertoiret indgår væsentlige sange fra den kulturelle tradition, også selvom sangteksterne ikke umiddelbart er let forståelige for eleverne. Eleverne bevidstgøres efterhånden om, at sange alt efter deres karakter fordrer forskellig stemmekvalitet, udtryk og sangstil. Der arbejdes med at udvide stemmens ambitus (toneomfang) og at bruge kroppen hensigtsmæssigt til støtte for sangstemmen. De rytmisk prægede sange forstærkes i stigende omfang med mikrofon. I arbejdet med at styrke intonation og stemmekvalitet synger eleverne i mindre grupper. Det sker typisk i forbindelse med sammenspil og den almindelige fællessang, hvor nogle vers kan udpeges som gruppevers. Arbejdet med flerstemmig sang udvikles fra anvendelse af enkle overstemmer i form af korte strofer til over- eller understemmer af mere selvstændig karakter. Eleverne spiller sammen i såvel større som mindre grupper, og de får erfaring med spil på forskellige instrumenter. Den enkelte skal dog også have lov til at blive mere fortrolig med et enkelt instrument, bl.a. i forhold til melodispil og brug af notation. Trinmål efter 4. klassetrin Musikudøvelse deltage opmærksomt og med bevidsthed om egen rolle i fælles musikalsk udfoldelse synge et repertoire af nye og ældre danske sange og salmer bruge en sangbog og gøre rede for dens opbygning synge med god intonation og klang samt tydelig tekstudtale i mindre grupper fastholde en enkel over- eller understemme sammen med andre i flerstemmig sang deltage i fremførelse af enkelt opbyggede talekorsatser anvende musikinstrumenter fra forskellige instrumentgrupper i enkle sammenspilsarrangementer anvende et relevant instrument i forbindelse med melodispil deltage i sammenspil med varierede modstemmer og rytmer spille enkle melodier efter gehør og med støtte af notation deltage i en række lettere fællesdanse. Fælles Mål Musik Beskrivelser og trinmål synoptisk opstillet Arbejde med traditionelle og rytmiske fællesdanse er med til at stimulere elevernes musikoplevelse, musikalitet, fællesskab og samarbejde. 33

34 Beskrivelser og trinmål synoptisk opstillet Fælles Mål Musik Beskrivelser og trinmål synoptisk opstillet Beskrivelse af udviklingen i undervisningen på 3. og 4. klassetrin Musikalsk skaben Musikinstrumenter indgår i stigende omfang i det skabende musikalske arbejde. Også computeren bør inddrages. Den skabende proces sker fortsat inden for tydelige rammer for form, klang og udtryk. Disse rammer er eleverne i nogen udstrækning med til at fastlægge. I forbindelse med melodisk komposition arbejder eleverne enkeltvis eller i mindre grupper, så hver enkelt kan præge arbejdet. Sangstemmen vil for mange elever være det sikreste kompositionsredskab. Computerens muligheder som kompositionsværktøj inddrages efterhånden i arbejdet. Improvisation knyttes til musikudøvelsen, fx i form af mellemspil eller improvisationsvers. Begyndende arrangement med afprøvning af forskellige forspil, instrumentsammensætninger og sammensatte formforløb knyttes ligeledes til musikudøvelsen. Trinmål efter 4. klassetrin Musikalsk skaben anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder i skabende musikalsk arbejde producere lydillustrationer og klangkulisser over fortællinger, eventyr, digte eller historier udføre enkle rytmiske eller melodiske improvisationer som del af et musikalsk forløb komponere små melodier med udgangspunkt i sangstemmen ved hjælp af musikinstrumenter eller på computer sammensætte enkle forløb med musik, billeder, bevægelse og dramatisering i fællesskab med andre arrangere musikalske forløb sammen med andre. 34

35 Beskrivelser og trinmål synoptisk opstillet Beskrivelse af udviklingen i undervisningen på 3. og 4. klassetrin Musikforståelse De musikeksempler, der præsenteres for eleverne, skal fortsat være forholdsvis korte med klare strukturelle særpræg. Præsentationen sker hovedsageligt gennem elektroniske medier, men indimellem også som levende musik. Eleverne vil fortsat udtrykke deres musikoplevelse ud fra associationer, men opmærksomheden rettes i stigende omfang mod væsentlige strukturelle træk ved musikken. I forbindelse med musiklytning og gennem lærerens fortælling får eleverne et begyndende indblik i musikkens historie. Arbejdet med musiklære bør i høj grad knyttes til elevernes musikudøvelse. I valg af musikalsk indhold skal der derfor tages højde for, at musiklæren tilgodeses. Almindelig musikalsk fagterminologi indføres og anvendes efterhånden i alle sammenhænge i musikundervisningen. I forbindelse med musikudøvelse får eleverne kendskab til skolens musikinstrumentarium, mens kendskab til et bredere udvalg af instrumenter knyttes til musik, der præsenteres indspillet, ved gæstelærer eller ved skolekoncerter. Med udgangspunkt i elevernes oplevelser og erfaringer med musik i forskellige sammenhænge gøres de bevidste om, at musik har en betydning og spiller en rolle både i den enkeltes liv og i samfundslivet. Trinmål efter 4. klassetrin Musikforståelse lytte opmærksomt til musik med tydelige karakteristika udtrykke oplevelse af musik nuanceret og bevidst i ord, billeder og bevægelse gøre rede for formforløb og stemning i små musikstykker på baggrund af musikalske elementer som dynamik, klangfarve og motiver vurdere relationen mellem tekst og melodi i sange fra det almindelige repertoire forstå begreber som frase og motiv, der har tilknytning til melodiopbygning kende forskel på melodi og akkompagnement anvende de erhvervede musikteoretiske begreber i samtale om musik ved musikudøvelse og musiklytning anvende notation som hjælp til at forstå den rytmiske eller melodiske udvikling i en enkelt stemme vise kendskab til lyddannelsen på og genkende klangen af et udvalg af musikinstrumenter vise kendskab til musikeksempler, som repræsenterer et genre- og stilmæssigt varieret repertoire fra især den vesterlandske musikkultur, og nogle centrale skikkelser med tilknytning til den valgte musik samtale om musikkens funktion i forskellige sammenhænge bl.a. ved fester og religiøse handlinger og i medier. Fælles Mål Musik Beskrivelser og trinmål synoptisk opstillet 35

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben Musik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Undervisningen

Læs mere

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Sang og musik anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag for børn i alle aldre. På Sdr. Vium Friskole undervises i sang og musik en lektion ugentligt

Læs mere

Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin

Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin UVMs Trinmål synoptisk fremstillet: Musikudøvelse Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse deltage opmærksomt

Læs mere

Musik på. Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013

Musik på. Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013 Musik på Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013 1 Musik på Helsinge Realskole Vi vægter den daglige morgensang højt på vores skole. Her bliver to af vores kerneværdier tradition og

Læs mere

UVMs Læseplan for faget Musik

UVMs Læseplan for faget Musik UVMs Læseplan for faget Musik Læseplanen er struktureret ud fra de tre centrale kundskabs- og færdighedsområder. Den indeholder en angivelse af undervisningens progression i den obligatoriske musikundervisnings

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget musik

Slutmål og undervisningsplan for faget musik Musikundervisningens formål: Musik er en del af vores kultur og indtager en betydelig plads i børns og unges hverdag. Det er derfor naturligt, at musikundervisningen beskæftiger sig med samtidens musik,

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge

Læs mere

Fælles Mål 2009. Musik. Faghæfte 7

Fælles Mål 2009. Musik. Faghæfte 7 Fælles Mål 2009 Musik Faghæfte 7 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 9 2009 Fælles Mål 2009 Musik Faghæfte 7 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 9 2009 Indhold Musik som obligatorisk fag

Læs mere

Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse

Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og

Læs mere

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse Fagformål for faget musik Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Faget skal bibringe dem forudsætninger for

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Fag formål Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske

Læs mere

Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse

Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og

Læs mere

Læseplan for faget musik

Læseplan for faget musik Læseplan for faget musik Indledning Faget musik er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 6. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: 1 2. kl., 3. 4. kl. og 5. 6. klasse. I faget musik

Læs mere

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Musikudøvelse Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2013/14 Musik

Årsplan Skoleåret 2013/14 Musik Årsplan Skoleåret 2013/14 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 13/14. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009. FAGPLAN. FAG: Musik KLASSE: 1 kl. ÅR:

Læs mere

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse MUSIK Forord Formålet med undervisningen i musik er at opelske børnenes naturlige evne og glæde ved at udfolde sig med sang, musik og bevægelse. Undervisningen skal bibringe børnene en livslang glæde ved

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag:Musik Klasse:1 A Lærer: CA Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag:Musik Klasse:1 A Lærer: CA Fagområde/ emne Sang Året Stemmepleje året fastholde lysten til at bruge stemmen og synge sammen enstemmigt Opvarmning Registre Klang stemmen Opmærksomhed omkring stemmepleje Hørelære året Indlære en sang gennem vokal

Læs mere

Indhold Praktisk-Musiske fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Musik... 3 Beskrivelse:... 3 Del- og slutmål... 4 Billedkunst... 9 Beskrivelse...

Indhold Praktisk-Musiske fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Musik... 3 Beskrivelse:... 3 Del- og slutmål... 4 Billedkunst... 9 Beskrivelse... Indhold Praktisk-Musiske fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Musik... 3 Beskrivelse:... 3 Del- og slutmål... 4 Billedkunst... 9 Beskrivelse... 9 Emneoversigt samt del- og slutmål:... 9 PM fag... 11 Beskrivelse...

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag:Musik Klasse:4 B Lærer: CA Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag:Musik Klasse:4 B Lærer: CA Fagområde/ emne Musikalsk skaben året Redegøre for stemningen i en sang Selvvalgt musik året Fremlægge selvvalgt musik fællessang Året Deltage opmærksomt og med bevidsthed om egen rolle i fælles musikalsk udfoldelse Sangbogens

Læs mere

Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering

Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering 33 Velkommen til musik. Introduktion til musiklokalet og dets instrumenter. Regler og rutiner i musiklokalet.

Læs mere

Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse

Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse Musikken er en del af vores kultur og indtager en betydelig plads i børns og unges hverdag. Det er derfor naturligt, at musikundervisningen beskæftiger sig med såvel

Læs mere

Årsplan for musik på 1. årgang 2016/17 v/ musiklærer Bjørg Lindvang

Årsplan for musik på 1. årgang 2016/17 v/ musiklærer Bjørg Lindvang Årsplan for musik på 1. årgang 2016/17 v/ musiklærer Bjørg Lindvang Mål for undervisningen: Der arbejdes med udgangspunkt i Fællesmål med fokus på musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse. Link:

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 14. Geografi

Fælles Mål. Faghæfte 14. Geografi Fælles Mål Faghæfte 14 Geografi Fælles Mål Faghæfte 14 Geografi Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 22-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1.

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 2. Engelsk

Fælles Mål. Faghæfte 2. Engelsk Fælles Mål Faghæfte 2 Engelsk Fælles Mål Faghæfte 2 Engelsk Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 1-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Læseplan for faget musik

Læseplan for faget musik Læseplan for faget musik Indhold Indledning 3 1. Trinforløb for 1.- 2. klassetrin 4 Musikudøvelse 4 Musikalsk skaben 6 Musikforståelse 6 2. trinforløb for 3.- 4. klassetrin 7 Musikudøvelse 7 Musikalsk

Læs mere

Fagplan for Musik. Sang. Instrumentalspil

Fagplan for Musik. Sang. Instrumentalspil Fagplan for Musik Formål Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve og fordybe sig i sang, musik og bevægelse, og til at udtrykke sig på disse områder. Gennem

Læs mere

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter.

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter. Sammenligning med JJJ/IU/LY/SB og med JEV oplæg 6/11-12= med gult er steder med ubetydelig eller ingen rettelser. Med rødt er vores formuleringer med sort er den tilrettede version.: Kompetencemål i musik

Læs mere

BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB

BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB 1. Skoleloven 1: Folkeskolens formål 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder,

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 13. Natur/teknik

Fælles Mål. Faghæfte 13. Natur/teknik Fælles Mål Faghæfte 13 Natur/teknik Fælles Mål Faghæfte 13 Natur/teknik Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 11-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave,

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik Fagplan for Musik Formål Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve og fordybe sig i sang, musik og bevægelse, og til at udtrykke sig på disse områder. Gennem

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

Musik B stx, juni 2010

Musik B stx, juni 2010 Musik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform.

Læs mere

Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011

Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011 De to musiktimer om ugen, har jeg valgt at dele op i moduler,

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 11. Hjemkundskab

Fælles Mål. Faghæfte 11. Hjemkundskab Fælles Mål Faghæfte 11 Hjemkundskab Fælles Mål Faghæfte 11 Hjemkundskab Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 10-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave,

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 19. Dansk som andetsprog

Fælles Mål. Faghæfte 19. Dansk som andetsprog Fælles Mål Faghæfte 19 Dansk som andetsprog Fælles Mål Faghæfte 19 Dansk som andetsprog Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 4-2005 Grafisk tilrettelæggelse og omslag: Schwander

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 18. Fransk

Fælles Mål. Faghæfte 18. Fransk Fælles Mål Faghæfte 18 Fransk Fælles Mål Faghæfte 18 Fransk Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 15-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN. SIDE: AF: FAG: Musik KLASSE:

Læs mere

Mål Indhold Gode råd Materialer

Mål Indhold Gode råd Materialer På Tjørnegårdskolen Sang 0. 2, Mål Indhold Gode råd Materialer Glæden ved sang Kende et repetoire af nye, ældre danske sange og salmer Sange med flotte melodier, og tekster, der er sjove at synge. Forskellige

Læs mere

Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse

Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse Bemanding i MIM-timerne: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA - Mål for undervisningen: Mange af eleverne har behov for,

Læs mere

Læseplan for musik Helsingør Privatskole

Læseplan for musik Helsingør Privatskole Læseplan for musik Helsingør Privatskole Læseplan for musik Musikundervisningen på Helsingør Privatskole foregår fra 0. klasse frem til 6. klasse, og er opdelt i 4 forløb. Musikudøvelse: 0. klasse: Eleven

Læs mere

ÅRSPLAN MUSIK 4. KLASSE 2016/17, EVA BAK NYHUUS

ÅRSPLAN MUSIK 4. KLASSE 2016/17, EVA BAK NYHUUS ÅRSPLAN MUSIK 4. KLASSE 2016/17, EVA BAK NYHUUS Form og indhold: Under hvert emneområde er skrevet en masse aktiviteter, sange og øvelser ind i årsplanen. Klassen kommer ikke omkring alle aktiviteter,

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 15. Biologi

Fælles Mål. Faghæfte 15. Biologi Fælles Mål Faghæfte 15 Biologi Fælles Mål Faghæfte 15 Biologi Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 12-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1.

Læs mere

D a n s M u s i k k e n k l a s s e. Dans. Musikken. det store dansekendskab, men som gerne vil undervise i dans.

D a n s M u s i k k e n k l a s s e. Dans. Musikken. det store dansekendskab, men som gerne vil undervise i dans. I n t r o d u k t i o n t i l u n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l e t D a n s M u s i k k e n 2. - 5. k l a s s e i musik og idræt er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det store dansekendskab,

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Målene for musikundervisningen er afstemt efter disse 3 kompetenceområder:

Målene for musikundervisningen er afstemt efter disse 3 kompetenceområder: Årsplan for musik i 1. klasse 2016-2017 Form og indhold: Nedenstående årsplan er blot en skitse der skal derfor tages forbehold for ændringer. Under hvert emneområde er skrevet en masse aktiviteter, sange

Læs mere

Målene for musikundervisningen er afstemt efter disse 3 kompetenceområder:

Målene for musikundervisningen er afstemt efter disse 3 kompetenceområder: Årsplan for musik i 3. klasse 2016-2017 Form og indhold: Nedenstående årsplan er blot en skitse der skal derfor tages forbehold for ændringer. Under hvert emneområde er skrevet en masse aktiviteter, sange

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 8. Billedkunst

Fælles Mål. Faghæfte 8. Billedkunst Fælles Mål Faghæfte 8 Billedkunst Fælles Mål Faghæfte 8 Billedkunst Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 7-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave,

Læs mere

Årsplan for klasse Musik. Lærer: Anne V. Overvejelser:

Årsplan for klasse Musik. Lærer: Anne V. Overvejelser: Årsplan for 1-2-3. klasse. 2016-2017. Musik. Lærer: Anne V. Overvejelser: I trinmålene for musik er undervisningens udvikling opdelt i 3 områder: Musikudøvelse Musikalsk skaben Musikforståelse I 1. klasse

Læs mere

Fælles Mål. Motorlære

Fælles Mål. Motorlære Fælles Mål Motorlære ON-LINE PUBLIKATION KUN PÅ NETTET Indhold 4 Forord 5 Indledning 7 Folkeskolens formål 8 Om Fælles Mål 10 Læreplan 10 Signalement af faget 11 Formål for faget Fælles Mål Motorlære

Læs mere

Årsplan for 3. klasse Skoleåret 2011/2012 efterår Fag:Musik

Årsplan for 3. klasse Skoleåret 2011/2012 efterår Fag:Musik Årsplan for 3. klasse Skoleåret 2011/2012 efterår Fag:Musik Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 -man Bevægelses-, sang og musiklege Birthe Hansen: Vild med fællesdanse + cd Søren

Læs mere

RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE DEN KULTURELLE RYGSÆK FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK INDHOLD PERIODE

RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE DEN KULTURELLE RYGSÆK FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK INDHOLD PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 5. Samfundsfag

Fælles Mål. Faghæfte 5. Samfundsfag Fælles Mål Faghæfte 5 Samfundsfag Fælles Mål Faghæfte 5 Samfundsfag Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 4-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave,

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

LÆREPLAN Musisk Skole Kalundborg

LÆREPLAN Musisk Skole Kalundborg LÆREPLAN Musisk Skole Kalundborg Forskolen (0-9 år) Formål. side 2 Grundsyn. side 3 Mål for undervisningen i forskolen. side 3 Faglige mål og fagligt indhold - At styrke barnets umiddelbare musikglæde.

Læs mere

Målene for musikundervisningen er afstemt efter disse 3 kompetenceområder:

Målene for musikundervisningen er afstemt efter disse 3 kompetenceområder: Årsplan for musik i 2. klasse 2016-2017 Form og indhold: Nedenstående årsplan er blot en skitse der skal derfor tages forbehold for ændringer. Under hvert emneområde er skrevet en masse aktiviteter, sange

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 9. Håndarbejde

Fælles Mål. Faghæfte 9. Håndarbejde Fælles Mål Faghæfte 9 Håndarbejde Fælles Mål Faghæfte 9 Håndarbejde Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 8-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave,

Læs mere

Trinmål i musik klasse

Trinmål i musik klasse Trinmål i musik 7. 10. klasse I hele forløbet af undervisning af 7. til 10. klasse. Er det målet, at undervisningen er en blanding af musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse. De ovennævnte tre

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Bjergmarkskolens fagplan for musik Udarbejdet af GN, LI, HJ, BI 06-04-11 Side 1 af 21

Bjergmarkskolens fagplan for musik Udarbejdet af GN, LI, HJ, BI 06-04-11 Side 1 af 21 Side 1 af 21 FAGPLAN MUSIK Indledning På Bjergmarkskolen varetager Holbæk Kommunale Musikskole musikundervisningen i børnehaveklassen i en lektion om ugen. Obligatorisk musik er tildelt 2 lektioner om

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 20. Færdselslære

Fælles Mål. Faghæfte 20. Færdselslære Fælles Mål Faghæfte 20 Færdselslære Fælles Mål Faghæfte 20 Færdselslære Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 5-2005 Grafisk tilrettelæggelse og omslag: Schwander Kommunikation

Læs mere

Musik. Trin og slutmål for musik

Musik. Trin og slutmål for musik Musik Musikundervisningens opgave er at bidrage til elevernes alsidige udvikling. Frem for alt skal skolen igennem det musikalske arbejde hjælpe barnet til en harmonisk udvikling af vilje, tanke og følelsesliv.

Læs mere

Trinmål for Hjemkundskab De ovenstående opgaver opfylder de følgende trinmål for Hjemkundskab.

Trinmål for Hjemkundskab De ovenstående opgaver opfylder de følgende trinmål for Hjemkundskab. Opgaver til hjemkundskab I indgangen Mad i Nicaragua har eleverne mulighed for at læse om nogle af de typiske fødevarer, der findes i Nicaragua. Ved at lære om nicaraguanske madvarer oplever eleverne en

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Materiale til FILOSOFI i PRAKSIS af Henrik Krog Nielsen på Forlaget X www.forlagetx.dk FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Herunder følger en beskrivelse af FILOSOFI i PRAKSIS i forhold til almene kvalifikationer.

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 25. Børnehaveklassen

Fælles Mål. Faghæfte 25. Børnehaveklassen Fælles Mål Faghæfte 25 Børnehaveklassen Fælles Mål Børnehaveklassen Fælles Mål Faghæfte 25 Børnehaveklassen Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 12-2003 Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Musik. Skoleafdelingen

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Musik. Skoleafdelingen & fokuspunkter for evaluering i faget Musik Skoleafdelingen Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende Folketing med baggrund i et bredt forlig en ny folkeskolelov.

Læs mere

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse.

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. Årsplan for musik med 6. Klasse 2011-2012 I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. For at eleverne får et bredt repertoire af sange vil vi,

Læs mere

OPErA. SaNG Og FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE

OPErA. SaNG Og FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

UVMs Undervisningsvejledning for faget Musik

UVMs Undervisningsvejledning for faget Musik UVMs Undervisningsvejledning for faget Musik Indledning Man kan beskæftige sig med musik ved at lytte til musik at udføre musik at skabe musik. Man kan lytte til musik uden at kunne spille eller komponere,

Læs mere

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål i børnehaveklassen (Fælles Mål)

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål i børnehaveklassen (Fælles Mål) BEK nr 855 af 01/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 030.08S.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Årsberetning 2005. Brorsonskolen 26. Januar 2006

Årsberetning 2005. Brorsonskolen 26. Januar 2006 Årsberetning 2005. Brorsonskolen 26. Januar 2006 Kontrakten. Skolens indsatsområder: Det er in at være ude Et udviklingsprojekt for sfo og skole sammen med CVU-Vest i Esbjerg AKT AKT = adfærd -kontakt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Musik. Læseplan for faget. for Obligatorisk musikundervisning 1. 6. klassetrin 9. og 10. klassetrin. Valgfagsundervisning 7. 10.

Musik. Læseplan for faget. for Obligatorisk musikundervisning 1. 6. klassetrin 9. og 10. klassetrin. Valgfagsundervisning 7. 10. Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Læseplan for faget Musik for Obligatorisk musikundervisning 1. 6. klassetrin 9. og 10. klassetrin Valgfagsundervisning 7. 10. klassetrin 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til forsøgsprøven i valgfaget musik. Skoleåret 2015-16

Vejledning til forsøgsprøven i valgfaget musik. Skoleåret 2015-16 Vejledning til forsøgsprøven i valgfaget musik Skoleåret 2015-16 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Februar 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Generelt... 4 Prøveform og -forløb... 5 Undervisningsbeskrivelsen...

Læs mere

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer:

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer: Undervisningsplan Udarbejdelse af undervisningsplan for praktisk/musisk område på Iqra Privatskole: På Iqra Privatskole følger vi generelt Undervisningsministeriets 'Forenklede Fælles Mål', men der er

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag

GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag Hovedfag GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING - ALMEN At den studerende: - tilegner sig metoder, der er fremmende for arbejdet med musik samt skabelse af musik for børn i alderen 0-11 år med fokus på motivation,

Læs mere

Læreplaner og læring i fritiden

Læreplaner og læring i fritiden Læreplaner og læring i fritiden En introduktion til de overvejelser personalet arbejder ud fra. Kort sagt hvordan vores kultur og vores relationsarbejde er med til at give børnene nye færdigheder og kundskaber

Læs mere

Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning

Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 1 Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning Center for Børn & Kultur 2 Indhold Velkommen i skole!... 3 Hvornår skal mit barn i skole?... 4 Den røde tråd fra daginstitution

Læs mere

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik,

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik, Musik C 1. Fagets rolle Musikfagets rolle er at skabe sammenhæng mellem musikalsk praksis og teoretisk forståelse, musikalsk fortid og nutid, lokale og globale udtryksformer, samt musikalsk stil og originalitet.

Læs mere

OPErA. SaNG Og FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE

OPErA. SaNG Og FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag:Historie Klasse: 4A Lærer: CA Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag:Historie Klasse: 4A Lærer: CA Fagområde/ emne Hvor blev børnene af? August - September Kunne beskrive børns vilkår fra 1800 tallet til i dag Kunne opstille et slægtstræ Enkeltmandsopgaver r internet s. 3-19 IT Samtale og skriftligt arbejde Et lille

Læs mere

Årsplan 5. klasse, musik 2010/2011

Årsplan 5. klasse, musik 2010/2011 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, musik 2010/2011 De to musiktimer om ugen, har jeg valgt at dele op i moduler,

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 18 Kvalitets og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor November 2015 Side 2 af 18 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole

Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole Det praktiske Sang/kor Sammenspil Rytmisk træning INDSKOLING (1., 2., 3.) Alle synger enten i grupper eller sammen. Kanonsangen anvendes. Der introduceres forskellige

Læs mere

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde er

Læs mere

Dansk tegnsprog i folkeskolen. god praksis for tilrettelæggelse og gennemførelse

Dansk tegnsprog i folkeskolen. god praksis for tilrettelæggelse og gennemførelse Dansk tegnsprog i folkeskolen god praksis for tilrettelæggelse og gennemførelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 6 2007 Dansk tegnsprog i folkeskolen - god praksis for tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold - Teknik..side 3 - Indstudering side 4 - Musikalske udtryk..side 5 - Gehør/Improvisation side 6 - Hørelære/teori.side

Læs mere

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG VIA UNIVERSITY COLLEGE Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG Indledning Formålet med denne folder er at skitsere liniefagene i pædagoguddannelsen, så du kan danne dig et overblik

Læs mere