Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen"

Transkript

1 Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Undervisningen skal bibringe eleverne forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og for at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud. Gennem aktiv og skabende beskæftigelse med musik skal undervisningen medvirke til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, udvikling af koncentration og motorik samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab. Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af dansk og udenlandsk musiktradition som en del af kulturlivet, dels således som den indgår i det aktuelle samfundsliv, dels i dens historiske perspektiv. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder inden for tre overordnede områder musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse. Om undervisningen i først og anden klasse Undervisningen på disse klassetrin tager udgangspunkt i leg, eksperimenter, afprøvning, undersøgelse, forundring og oplevelse. Elevernes læringsprocesser også de mere kundskabsmæssige sker fortrinsvis gennem brug af krop og stemme. Det musikalske stof er generelt præget af enkelhed og overskuelighed. Musikudøvelse Undervisningen tager udgangspunkt i børns umiddelbare lyst til at bruge krop og stemme. Lege og legelignende aktiviteter, der udvikler elevernes pulsfornemmelse, opmærksomhed og samarbejde, indgår som et væsentligt element i undervisningen især i første klasse. Elevernes pulsfornemmelse opbygges ved instrumentledsagelse til de vokale aktiviteter samt gennem rytmelege, sanglege og danse. Gennem fællessange opbygges et varieret repertoire af sange, som dels knytter sig til børnenes hverdag og stimulerer deres forestillingsverden og fantasi, og dels repræsenterer den kulturelle sangtradition. Det drejer sig bl.a. om børnesange, årstids- og højtidssange samt salmer. Desuden arbejdes der med rim og remser. I forbindelse med fællessang arbejdes der med bevidsthed om egen stemme samt sikkerhed i intonation. Elevernes intonation styrkes desuden gennem arbejde med vekselsang og ekkosang. Til den instrumentale side af musikudøvelsen inddrages instrumenter først og fremmest som enkel ledsagelse til sang, leg og bevægelse. Der lægges i alle dele af musikudøvelsen vægt på, at eleverne lærer at deltage hensigtsmæssigt i et musikalsk fællesskab. Det sker gennem sang og spil, men også i arbejdet med et repertoire af nye og gamle sang- og bevægelseslege samt lette fællesdanse. Musikalsk skaben Undervisningen tager udgangspunkt i børns nysgerrighed og åbenhed over for lyd og lydforløb. Arbejdet foregår inden for tydelige rammer i forhold til fx rytmisk kompleksitet, toneomfang, dynamik og tempo. Eleverne eksperimenterer med forskellige klangkilder og deres lydkvaliteter med hensyn til mangfoldighed og variationsmuligheder.

2 Senere i forløbet udvælger og sammensætter eleverne lyde og klange til lydillustrationer med udgangspunkt i en tekst, som fx rim, remser, egne fortællinger og korte eventyr. Lydillustrationen kan understrege eller udbygge teksten. Der arbejdes både med klangflader og pulsfaste lydforløb. For at bevidstgøre eleverne om forskellige form-, klang- og udtryksmæssige kvaliteter vænnes de til at tale om resultaterne af de skabende processer. Musikforståelse Eleverne præsenteres for musik i professionel udførelse indspillet eller levende fremført. Musikstykkerne udvælges på en sådan måde, at de kan stimulere den musikalske forestillingsevne eller associere til fx stemninger, naturoplevelser, dyr og steder. Desuden skal musikstykkerne repræsentere mange genrer, fx klassisk, rock, opera og jazz. Eleverne udtrykker musikoplevelser i andre udtryksformer, fx rytmik, dans, dramatisering, maleri og fortælling. Der tales i denne forbindelse om sammenhængen mellem de forskellige tolkningsudtryk og forhold i musikken. I samtale om den præsenterede musik drøftes, hvor og hvordan musik bruges uden for skolen. De grundlæggende musikalske elementer gøres konkrete for eleverne gennem lege og i forbindelse med musikudøvelse. Gennem fri notation af forskellige lydforløb udvikler eleverne forståelse for, at musikalske forløb kan skrives ned på forskellig måde. Trinmål efter 2.klasse inden for de tre overordnede områder: 1) Musikudøvelse deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse følge og holder en puls synge med på et repertoire af nye og ældre danske sange og salmer med vægt på børnesange samt årstids- og højtidssange fremsige et udvalg af rim og remser synge med god intonation i større grupper synge efter anvisninger på tempo, toneleje og udtryk anvende forskellige musikinstrumenter som ledsagelse til leg og sang deltage i sammenspil med enkle rytmiske og melodiske figurer deltage i sanglege og bevægelseslege 2) Musikalsk skaben anvende krop, stemme og forhåndenværende klangkilder i skabende musikalsk arbejde skabe lydillustrationer over rim, remser, eventyr eller egne fortællinger udføre enkle improvisationer med ledsagelse af grundpuls

3 skabe små rim, remser og sange 3) Musikforståelse lytte opmærksomt til korte musikstykker, der associerer til noget konkret udtrykke oplevelse af musik i ord, billeder og bevægelse udtrykke elementer i et musikstykke i leg og dramatisering bedømme, hvilken af to toner der er højest, samt om en tonerække går op eller ned kende forskel på puls og rytme høre forskel på dur og mol anvende notation til rytme og lyd forstå, at der er forskellige musikgenrer forstå, at musik bruges i mange sammenhænge Om undervisningen i tredje og fjerde klasse: Undervisningen i disse klasser omfatter fortsat det eksperimenterende og undersøgende, men bærer også præg af elevernes stigende bevidsthed om egne evner og musikalsk formåen. Gennem samarbejde skal eleverne gøre erfaringer med fællesskabets muligheder og betydning for et musikalsk udtryk og efterhånden opdage deres eget potentiale. Musikalske helheder af sammensat karakter vil i stigende omfang blive inddraget i undervisningen. Opbygningen er dog fortsat enkel og tydelig. Musikudøvelse Arbejdet med musikudøvelse skal ud over det teknisk-musikalske også skærpe elevernes bevidsthed om den enkeltes betydning for det musikalske fællesskab, herunder vigtigheden af at forskellige roller varetages på lige fod. Den enstemmige fællessang er stadig på disse klassetrin et centralt element i undervisningen. Repertoiret udbygges med nyere og ældre sange, viser og salmer af forskellig karakter, hvad angår fx tempo, metrik og stemning. Eleverne bevidstgøres efterhånden om, at sange alt efter deres karakter fordrer forskellig stemmekvalitet, udtryk og sangstil. Der arbejdes med at udvide stemmens ambitus og at bruge kroppen hensigtsmæssigt til støtte for sangstemmen. I flerstemmig sang arbejdes med enkle overog understemmer samt kanonsang. Eleverne spiller sammen og får erfaring med at spille på forskellige instrumenter. Der lægges vægt på et varieret sammenspilsrepertoire. Som en væsentlig musikalsk samværsform arbejdes der med fællesdanse af dansk og udenlandsk oprindelse. Disse danse bidrager også med en kropslig erkendelse af elementære musikalske forhold som fx dynamik og musikalsk form. Eleverne bevidstgøres om, at enhver opgave i et musikalsk fællesskab trods forskellighed har betydning for det samlede udtryk.

4 Musikalsk skaben Undervisningen tager fortsat udgangspunkt i elevernes eksperimenteren med stemme, krop og forskellige klangkilder, men instrumenter og computerens muligheder kan også indgå i det skabende musikalske arbejde. Den skabende proces sker fortsat inden for tydelige rammer med hensyn til form, klang og udtryk, men efterhånden med færre bindinger og flere valgmuligheder. Disse rammer er eleverne i nogen udstrækning med til at fastlægge. Arbejdet med at lave små melodier foregår enkeltvis eller i mindre grupper, for at hver enkelt kan præge arbejdet. Rammen for arbejdet vil typisk være et lille digt. En del af det skabende musikalske arbejde knyttes til musikudøvelsen, f.eks. i form af improvisation eller afprøvning af forskellige forspil, instrumenteringer og formforløb. Musikforståelse De musikeksempler, der præsenteres for eleverne på disse klassetrin, er fortsat forholdsvis korte med klare strukturelle særpræg. Præsentationen sker hovedsageligt gennem elektroniske medier. Den valgte musik indeholder typisk tydelige karakteristika, fx i form af iørefaldende rytmiske eller melodiske motiver, den valgte instrumentation eller det musikalske formforløb. Disse musikstykker vil på varieret måde først og fremmest repræsentere den vesterlandske musikkultur. Eleverne udtrykker fortsat deres musikoplevelse ud fra associationer, men opmærksomheden rettes i stigende omfang mod væsentlige strukturelle træk ved musikken, fx form, rytme, dynamik og instrumentation. I forbindelse med musiklytning og undervisning får eleverne et begyndende indblik i musikkens historie. Der arbejdes både med det specifikt musikalske og med personerne omkring musikken, fx komponist eller musiker. Almindelig musikalsk fagterminologi indføres og anvendes efterhånden både i det konkrete arbejde med musikudøvelse og i forbindelse med musiklytning. Eleverne benytter i stigende omfang musikalsk notation, således at de kan aflæse en melodibevægelses konturer og genkende rytmiske og melodiske motiver. I forbindelse med musikudøvelse får eleverne kendskab til skolens musikinstrumentarium, mens kendskab til et bredere udvalg af instrumenter knyttes til musik, der præsenteres indspillet eller fremført live. I forbindelse med den hørte musik drøftes, hvilken rolle musik kan have i forskellige sammenhænge, fx ved fester, religiøse handlinger og koncerter, i stormagasiner og på restauranter, i radio, film og andre elektroniske medier. Trinmål efter 4. klassetrin inden for de tre hovedområder: 1) Musikudøvelse deltage opmærksomt og med bevidsthed om egen rolle i fælles musikalsk udfoldelse synge et repertoire af nye og ældre danske sange og salmer samt sange på andre sprog synge med god intonation og klang samt tydelig tekstudtale i mindre grupper holde en enkel over- eller understemme i gruppe i flerstemmig sang deltage i fremførelse af enkelt opbyggede talekorsatser, herunder rap

5 anvende musikinstrumenter fra forskellige instrumentgrupper i enkle sammenspilsarrangementer deltage i sammenspil med varierede rytmer og stemmeforløb spille enkle melodiske forløb efter gehør og med støtte af notation deltage i lettere fællesdanse 2) Musikalsk skaben anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder i skabende musikalsk arbejde skabe lydillustrationer over fortællinger, tekster eller billedforløb udføre enkle improvisationer som del af et musikalsk forløb skabe små melodier med udgangspunkt i sangstemmen, ved hjælp af musikinstrumenter eller computer arrangere enkle musikalske forløb sammen med andre 3) Musikforståelse lytte opmærksomt til musik med tydelige karakteristika udtrykke oplevelse af musik nuanceret og bevidst i ord, billeder og bevægelse gøre rede for formforløb og stemning i små musikstykker på baggrund af elementer som dynamik, klangfarve og motiver vurdere relationen mellem tekst og melodi i sange fra det almindelige repertoire anvende de erhvervede musikteoretiske begreber i samtale om musik ved musikudøvelse og musiklytning anvende notation som hjælp til at forstå den rytmiske eller melodiske udvikling i en enkelt stemme vise kendskab til musikinstrumenters lyddannelse og genkende deres klang vise kendskab til musikeksempler, som repræsenterer et genre- og stilmæssigt varieret repertoire og nogle centrale skikkelser med tilknytning til den valgte musik samtale om musikkens funktion i forskellige sammenhænge, bl.a. ved fester og religiøse handlinger og i medier

6 Opsummerende om musikundervisningen, herunder slutmål: Som det fremgår af de ovenstående afsnit vil undervisningen komme til at veksle mellem aktiv musikudøvelse, bevægelse til musik, passiv lytning, samtale om musik, musikteori samt musikhistorie. Målet er, at eleverne skal erhverve sig praktiske musikalske færdigheder; kendskab til forskellige musikgenre og et bredt repertoire af musikstykker; viden om musikteori; samt forståelse for musik og musikkens betydning i såvel et kulturelt som historisk perspektiv. Derudover skal undervisningen udvikle elevernes koncentration og motorik samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab. Slutmål inden for musikfagets tre hovedområder: 1) Musikudøvelse deltage aktivt i fælles musikalsk udfoldelse i sang og spil synge et repertoire af nye og ældre sange og salmer samt sange på andre sprog synge med god intonation og tydelig tekstudtale deltage i vokal flerstemmighed anvende musikinstrumenter fra forskellige instrumentgrupper i enkle sammenspilsarrangementer deltage i sammenspil med opmærksomhed på det musikalske udtryk opnå et basalt kendskab til notation bruge notation som støtte for musikudøvelse deltage i lettere fællesdanse 2) Musikalsk skaben anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder i skabende musikalsk arbejde skabe lydillustrationer med udgangspunkt i givne oplæg udføre enkel improvisation

7 skabe små melodier med udgangspunkt i stemmen, ved hjælp af musikinstrumenter eller computer arrangere enkle musikalske forløb sammen med andre 3) Musikforståelse lytte opmærksomt til musik med tydelige karakteristika udtrykke deres oplevelse af musik i ord, billeder og bevægelse gøre rede for små musikstykkers form- og udtryksforløb anvende elementære musikteoretiske begreber anvende notation som hjælp til at forstå den rytmiske eller melodiske udvikling i en enkelt stemme genkende forskellige instrumenters klang og beskrive deres virkemåde vise kendskab til musikeksempler, som repræsenterer et genre- og stilmæssigt varieret repertoire og nogle centrale skikkelser med tilknytning til den valgte vesterlandske musik. samtale om musikkens forskelligartede funktioner i samfundslivet

Eva Fock DU STORE VERDEN! Refleksioner over flerkulturel musikundervisning. PUFF - en skriftserie om pædagogisk udvikling, forskning og formidling.

Eva Fock DU STORE VERDEN! Refleksioner over flerkulturel musikundervisning. PUFF - en skriftserie om pædagogisk udvikling, forskning og formidling. Eva Fock DU STORE VERDEN! Refleksioner over flerkulturel musikundervisning PUFF - en skriftserie om pædagogisk udvikling, forskning og formidling. - 1 - PUFF Skriftserie fra Vestjysk Musikkonservatorium

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud Tosprogede børn i dagtilbud Teksten har fokus på tosprogede børns særlige udfordringer og ressourcer. Først beskrives børnenes udfordringer i forhold til deres andetsprogstilegnelse med vægt på sprogforståelse,

Læs mere

Faglighed, interak on og samarbejde Evaluerings og udviklingsrapport Dan Mus prrojektet 2009 / 2010 Rosenlundsskolen, Ballerup Kommunee.

Faglighed, interak on og samarbejde Evaluerings og udviklingsrapport Dan Mus prrojektet 2009 / 2010 Rosenlundsskolen, Ballerup Kommunee. Faglighed, interak on og samarbejde Evaluerings og udviklingsrapport Dan Mus projektet 2009 / 2010 Rosenlundsskolen, Ballerup Kommune. Finn Holst September 2010 Ballerup Kommune Pædagogisk Center Ejbyvej

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel 2. reviderede udgave Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 3-2005 Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel Af Bent B. Andresen

Læs mere

kom i gang skriv en sang

kom i gang skriv en sang kom i gang skriv en sang for børn og unge Kom i gang Skriv en sang - for børn og unge er redigeret af: Jens Hartmann og Birgitte Theresia Henriksen Information om KODA Skolekontakt: www.koda.dk/aktiviteter

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave De fire læringsstile Læringsstile er udtryk for den måde den enkelte lærende lærer bedst på i en given situation og indenfor et givent stof. Overordnet kan læringsstile deles op i reflektorer, teoretikere,

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

LAD ELEVERNE BLIVE SKRIVERE FRA FØRSTE DAG

LAD ELEVERNE BLIVE SKRIVERE FRA FØRSTE DAG AF DORTE SOFIE MØRK EMUS Lærer på Hanebjerg Skole i Nordsjælland og uddannet på Forfatterskolen for Børne - litteratur. Hun er bl.a. forfatter til letlæste bøger i ungdomsserien TEENZ. Dorte Sofie Mørk

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemformulering 4 Metode og afgrænsning 4 DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6 1.1 Samfundet/kulturen (Jette) 6 1.2 Habitus

Læs mere