LEO PHARMA A/S GRØNT REGNSKAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEO PHARMA A/S GRØNT REGNSKAB"

Transkript

1 LEO PHARMA A/S GRØNT REGNSKAB Esbjerg 2011

2 Grønt regnskab 2011 LEO Pharma A/S Esbjerg

3 Indledning LEO Pharma er en uafhængig, forskningsbaseret lægemiddelvirksomhed stiftet i 1908 med hovedkvarter i Ballerup. LEO Pharma er 100% ejet af LEO Fondet og er blandt verdens førende virksomheder inden for behandling af dermatologiske lidelser (psoriasis, hudinfektioner, eksem og aktinisk keratose) samt critical care (antikoagulation, nefrologi og behandling af følgesygdomme i kræftpatienter). LEO Pharma udvikler, producerer og markedsfører konkurrencedygtige, sikre og effektive lægemidler globalt. I dag er LEO Pharma A/S en af de største producenter af det blodfortyndende stof heparin. Rå-heparinet produceres på fabrikken i Esbjerg, og nærværende grønne regnskab dækker LEO Pharma A/S anlægsområde i Esbjerg. Regnskabet er udarbejdet for På LEO Pharma A/S anlægsområde i Esbjerg har fokus i 2011 ligesom i 2010 været på etablering af en ny fabrik til produktion af rå-heparin. Der er samarbejdet med myndighederne i forbindelse med behandlingen af den nye miljøgodkendelse og den nye spildevandstilladelse. Miljøgodkendelsen og spildevandstilladelsen blev endeligt godkendt i efteråret Læs evt. også mere om LEO Pharma A/S og dets historie i det grønne regnskab for LEO Pharma A/S i Ballerup eller på 2

4 Basisoplysninger Dette grønne regnskab er udarbejdet i henhold til de krav, der er stillet i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010, om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: LEO Pharma A/S Mådevej 76, 6705 Esbjerg Ø Telefon: Internet: Kontaktperson: Funktionschef EHS Lykke Have CVR-nummer: P-nummer: Tilsynsmyndighed: Moderselskab: Branchebetegnelse: Listepunkt: Hovedaktivitet: Væsentlige biaktiviteter: Esbjerg Kommune er tilsynsmyndighed vedrørende affaldsregulativer og spildevand. Miljøstyrelsen Odense er myndighed i relation til virksomhedens miljøgodkendelse LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 Ballerup Fremstilling af farmaceutiske råvarer D101 Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer. Produktion af rå-heparin. Der er ingen væsentlige biaktiviteter. Miljøgodkendelser: Revurdering og miljøgodkendelse af den 4. juni Gennemgang af vilkårsændringer af Ribe Amt den 27. juli Vilkårsændring af luftemissionsvilkår i forbindelse med udskiftning af brænderhoved på damp- og varmekedel af den 21. marts Afløses ved opstart af produktion i ny fabrik af miljøgodkendelsen af 17. oktober 2011 fra Miljøstyrelsen Odense Tilslutningstilladelser: Esbjerg Kommune den 11. december 1992.Esbjerg Kommune den 9. juli (Beslutningsreferat om fortsat at anvende ovenstående indtil kommunen bestemmer andet). Afløses ved opstart af produktion i ny fabrik af tilslutningstilladelse af 23. september 2011 fra Esbjerg Kommune Nøgletal for LEO Pharma A/S i Esbjerg for år 2011: Antal medarbejdere: 11 FTE medarbejdere Kvalitativ beskrivelse af miljø- og ressourcemæssige forhold: De væsentligste miljøforhold er råvaremængden, affaldsmængden samt forbruget af energi og vand. 3

5 Beskrivelse af virksomheden Virksomheden udvinder polysakkaridet heparin fra slagteriaffald i form af tarmslimhinder (mucosa) fra grise. Koncentrationen af heparin i tarmslimhinderne er lav, hvilket medfører, at et input af ca ton tarmslimhinder resulterer i ca. 10 ton udvundet rå-heparin. Dette er sammenlignet med de fleste andre industriprocesser et begrænset udbytte, og affaldsmængden er derfor forholdsmæssig stor. Med så væsentlige affaldsmængder er genanvendelse af affaldet et must. Det anvendes derfor som energikilde i biogasanlæg og som gødningsmedie til marker. Mucosa-affald hygiejniseres p.t. ved 70 C i minimum 1 time, inden det forlader fabrikken. Tankbil med tarmslimhinder modtages fra slagteri Tarmslimhinder pumpes fra tankbil til en af virksomhedens tanke Heparin frigives fra tarmslimhinderne under opvarmning og tilsætning af enzym Ionbytter tilsættes og heparin bindes hertil Heparin og ionbytter isoleres fra væsken ved hjælp af filtrering Konserveret heparin bundet på ionbytteren afsendes til LEO Pharma A/S' fabrik i Irland Figur 1: Heparinproduktionen i hovedtræk Som det ses af flowdiagrammet, sendes rå-heparinen videre til LEO Pharma A/S fabrik i Irland, hvor den videre oprensning foregår. I Irland fremstilles to aktive stoffer ud fra rå-heparinet - heparin og tinzaparin. 4

6 De aktive lægemiddelstoffer transporteres herefter til LEO Pharma A/S i Ballerup eller LEO Frankrig, hvor de heparin- eller tinzaparinholdige lægemidler fremstilles. Blandt disse er lægemidlet innohep. innohep virker blodfortyndende og anvendes til forebyggelse og behandling af blodpropper. 5

7 Ledelsens redegørelse Denne ledelsesredegørelse indeholder oplysninger i overensstemmelse med bekendtgørelsens krav. Det vil sige begrundelse for: hvorfor de valgte ressourcer og miljøparametre er medtaget/ikke er medtaget miljøpolitik, mål og resultater miljøkrav til leverandører inddragelse af medarbejderne arbejdsmiljømæssige risici, hvor der er sammenfald mellem miljø- og arbejdsmiljøforhold klager egenkontrol afvigelser i forhold til forrige regnskab (overholdelse af vilkår) Begrundelse for væsentlighed På baggrund af virksomhedens miljøtekniske beskrivelse, der er en del af virksomhedens miljøgodkendelse, er de væsentligste miljøpåvirkninger udvalgt ud fra nedenstående kriterier. Ressourceforbrug 94% af råvarerne består af tarmslimhinder fra grise, resten er hjælpestoffer. Hjælpestofferne er opdelt efter fareklasser, da dette er den bedste måde at udtrykke en potentiel miljøeffekt på. Energi og vand er medtaget i regnskabet, da begge er begrænsede ressourcer. Emissioner Affald: LEO Pharma A/S genererer affald som resultat af virksomhedens aktiviteter og for mere end 99% vedkommende består dette af udnyttede tarmslimhinder. Denne aktivitet betragtes som væsentlig, da mængden er stor. Emissioner til luft: Emission af CO 2, SO X og NO X som følge af energiforbruget er medtaget i regnskabet, da de medfører henholdsvis drivhuseffekt og forsuring. Der anvendes ikke organiske opløsningsmidler på virksomheden, og der er ikke emissioner af støv. Disse parametre behandles derfor ikke i regnskabet. Virksomhedens primære råvare, tarmslimhinder, har en speciel lugt. Derfor behandles lugt i regnskabet. 6

8 Emissioner til spildevand: Virksomheden har kun processpildevand i mindre omfang. Spildevandet består hovedsagelig af sanitært spildevand og spildevand fra rengøring af produktions- og administrationslokaler, hvorfor spildevandets sammensætning er forholdsvis konstant. Nøgletal for spildevandet anvendes derfor i regnskabet. Nøgletallene er beregnet på baggrund af tidligere målinger. Støj: Virksomheden har krav i miljøgodkendelsen vedrørende støj. Dette forhold behandles derfor i regnskabet. Jord- og grundvandsforhold: Forhold, der vedrører jord og grundvand, beskrives i regnskabet, da forhold, der kan påvirke jord og grundvand, er væsentlige for miljøet. Risiko Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Emnet behandles derfor ikke i regnskabet. Miljøledelse LEO Pharma A/S miljøledelsessystem baserer sig på den internationale standard ISO Systemet er i implementeringsfasen. Miljøledelsen er bygget op omkring miljøprojekter, der udpeges ud fra en vurdering af, hvilken positiv effekt det pågældende projekts gennemførelse vil have på miljøet. Derudover er der de systemmæssige krav om udarbejdelse af instruktioner, hvor dette findes nødvendigt af hensyn til sikring af miljøet. LEO Pharma A/S er medlem af Miljønetværk Syd og er overgået til at være V- virksomhed i stedet for I-virksomhed. Det betyder, at LEO Pharma A/S i år 2009 har udarbejdet en miljøredegørelse, som lever op til Miljønetværkets krav. Der fremsendes en ny miljøredegørelse i foråret 2012, da der er krav om at indsende miljøredegørelser hvert 3. år. 7

9 Miljø- og energipolitik Virksomhedens miljø- og energipolitik fremgår af nedenstående. LEO Pharma forpligter sig til at beskytte miljøet, forebygge forurening og sikre effektiv udnyttelse af energi. LEO Medarbejdere overholder gældende miljølove, -regler og -politikker. Vi driver virksomhed på en måde, som beskytter miljøet. Vi stræber efter at udvikle en proaktiv arbejdskultur præget af løbende forbedringer, hvor god miljøpraksis er en naturlig del. For at vise dette engagement vil LEO Pharma: Overholde al gældende lovgivning, regler og forpligtelser vedrørende miljø og energieffektivitet. Stille de nødvendige menneskelige og økonomiske ressourcer til rådighed for at sikre, at denne politik bliver implementeret og vedligeholdt. På vores produktionssteder vil vi: Implementere et miljø- og energiledelsessystem i henhold til internationale ISO standarder for løbende at kunne reducere vores miljømæssige påvirkning. Definere specifikke miljø- og energimål og gøre alle medarbejdere opmærksomme på disse mål. LEO Pharma vil udbrede denne politik til alle personer, der arbejder for LEO og sikre, at den er tilgængelig for offentligheden. For at sikre at denne politik bliver effektivt implementeret og styret, vil den blive gennemgået årligt og opdateret, når og hvis det er nødvendigt. Mål Overholde gældende miljøgodkendelse 2. Udarbejde grønt regnskab for Opgradering af eksisterende miljøledelsessystem 4. Udarbejde instruktioner til sikring af overholdelse af myndighedsgodkendelsen Overholdelse af gældende miljøgodkendelse Der er ikke konstateret overskridelse af godkendelsens vilkår. 8

10 Den eksisterende fabrik er nedslidt, og udstyret trænger til at blive udskiftet. Derfor har LEO Pharma A/S i en længere periode arbejdet på at finde en metode til udvinding af heparin fra mucosa, som er mere optimal end den hidtidige proces. I den forbindelse har LEO Pharma A/S gennemført forsøg i pilotskala. Formålet med forsøgene var at undersøge, om man kan udvinde heparin med samme udbytteniveau som ved den eksisterende metode, men med et større tankvolumen end i dag. Derudover ville man undersøge muligheden for energi- og ressourcebesparelse ved anvendelse af et større tankvolumen, hvor hele oprensnings- og hygiejniseringsprocessen forløber i en tank i stedet for i tre tanke, som er tilfældet i dag. Forsøgene har vist, at det er muligt at gennemføre oprensningsprocessen i de større tanke, men hygiejniseringen kan ikke gennemføres i disse grundet ionbytterens skrøbelighed. Derfor vil hygiejniseringen af mucosaen forblive i eksisterende fabrik. Der er i efteråret 2011 meddelt miljøgodkendelse til en produktion baseret på anvendelse af t mucosa pr år. Ultimo 2011 er der ansøgt om en produktionsudvidelse til et forbrug af mucosa på ton pr. år. Fra sommeren 2010 har der været en øget aktivitet på matriklen som følge af anlægsarbejder og byggeri. Dette har i byggeperioden medført et større ressourceforbrug (især af el og vand) end normalt. Dette forbrug er ikke medtaget i dette regnskab. Produktionsprocessen overflyttes til de nye faciliteter primo Det grønne regnskab for 2010 Det grønne regnskab for LEO Pharma A/S i Esbjerg år 2010 blev udarbejdet til tiden og kommenteret af Miljøstyrelsen, Odense. Det endelige regnskab er accepteret af Miljøstyrelsen, Odense og offentliggjort via virk.dk. LEO Pharma A/S i Esbjerg har endvidere i år 2009 udarbejdet miljøredegørelse til Miljønetværk Syd. LEO Pharma A/S i Esbjerg har efterfølgende modtaget anerkendelse i form af flag og diplom for miljøredegørelsen fra Miljønetværk Syd gældende for en periode på 3 år. Opgradering af eksisterende miljøledelsessystem Opgradering af eksisterende miljøledelsessystem er blevet udsat til 2012, hvor dette mål er gentaget. 9

11 Udarbejde instruktion til sikring af overholdelse af myndighedsgodkendelsen Opgaven har afventet endelig myndighedsgodkendelse. Der er i 2011 udarbejdet instruktion om håndtering af miljøuheld. Behovet for yderligere instruktioner vurderes i 1. kvartal Mål At udarbejde grønt regnskab for år 2011 og afholde møder med relevante myndigheder 2. At få tilladelse til produktionsudvidelse til brug af t mucosa pr. år 3. At sikre overholdelse af gældende miljøgodkendelse og spildevandstilladelse 4. At opgradere eksisterende miljøledelsessystem 5. At udarbejde instruktioner til sikring af overholdelse af myndighedsgodkendelsen af ny Heparinfabrik i Esbjerg Ud over ovenstående mål vil der i 2012 blive foretaget kontrolmålinger af støj, luft- og lugtemission samt spildevand for at vise, at LEO Pharma DK lever op til de stillede krav/vilkår i den nye miljøgodkendelse og i den nye tilslutningstilladelse. Miljøkrav til leverandører LEO Pharma A/S stiller miljøkrav over for leverandører i form af krav om, at der ikke må være lugtgener ved levering af mucosa (tarmslimhinder). Der er udarbejdet en arbejdsinstruktion til alle slagterier, der dikterer, hvor meget konserveringsmiddel der skal tilsættes mucosaen. Medarbejderinddragelse Medarbejdere på virksomheden foretager registreringen af data til brug for det grønne regnskab. Data til brug for det grønne regnskab rapporteres årligt videre til LEO Pharma A/S centrale EHS-afdeling (Environment, Health and Safety) i Ballerup, som samler de rapporterede data. Det grønne regnskab udarbejdes efterfølgende i samarbejde mellem de pågældende medarbejdere på virksomheden og EHSafdelingen i Ballerup. Målgruppe Målgruppen for dette grønne regnskab er Miljøstyrelsen Odense og Esbjerg Kommune samt andre med interesse i virksomhedens miljøforhold. Klager Der ikke modtaget klager i

12 Arbejdsmiljø LEO Pharma A/S udarbejdede en ny koncern arbejdsmiljøpolitik i 2011: LEO Pharma Koncernens Arbejdsmiljøpolitik LEO Pharma tilbyder et sundt og sikkert arbejdsmiljø til alle medarbejdere, fremmede håndværkere og besøgende. LEO Pharma skrider ind over for arbejdsmiljøproblemer på en professionel og effektiv måde. LEO Pharma overholder gældende arbejdsmiljølove, -regler og politikker. Vi driver virksomhed på en måde, som beskytter vores arbejdsmiljø. Vi stræber efter at udvikle en proaktiv arbejdskultur præget af løbende forbedringer, hvor god arbejdsmiljøpraksis er en naturlig del. For at vise dette engagement vil LEO Pharma: 1. Overholde gældende lovgivning vedrørende arbejdsmiljø og enhver aftale indgået med organisationer omkring arbejdsmiljøkrav. 2. Stille de nødvendige menneskelige og økonomiske ressourcer til rådighed for at sikre, at denne politik bliver implementeret og vedligeholdt. 3. På vores produktionssteder vil vi: Implementere et arbejdsmiljøledelsessystem i henhold til internationale OHSAS standarder og løbende forbedre vores resultater inden for arbejdsmiljø. Definere specifikke arbejdsmiljømål og gøre alle LEO Medarbejdere opmærksomme på disse mål. LEO Pharma vil udbrede denne politik til alle personer, der arbejder for LEO og sikre, at den er tilgængelig for offentligheden. For at sikre at denne politik bliver effektivt implementeret og styret, vil den blive gennemgået årligt og opdateret, når og hvis det er nødvendigt. LEO Pharma i Esbjerg er allerede certificeret i henhold til OHSAS standarden og sætter årlige arbejdsmiljømål. Disse skal støtte op om de langsigtede mål for LEO Pharma koncernen, hvor alle produktionssites skal være OHSAS certificeret inden udgangen af 2015, og ulykkesfrekvensen skal være på niveau med de bedste i branchen. 11

13 I 2011 havde virksomheden følgende mål i lighed med LEO Pharma i Ballerup: 1. Ulykker registrering og analyse af 20 flere nærved-ulykker end i Forbedre arbejdsmiljøet for minimum 20 teknikområder 3. Udarbejde retningslinjer for håndtering af ukendte stoffer, ej relevant for Esbjerg 4. Gennemføre minimum 2 temamøder om trivsel på arbejdspladsen 5. Gravides arbejdsmiljø, minimum 10 arbejdsmiljøgrupper skal have gennemgået arbejdsmiljøet og vurderet, hvilke arbejdsopgaver der er uproblematiske for gravide (gravid APV) 6. Udarbejde retningslinjer for arbejdsmiljø og sikkerhed for rejsende medarbejdere 7. Vedligeholde OHSAS arbejdsmiljøledelsessystemet I forbindelse med byggeriet af den nye fabrik i Esbjerg vil der skulle gennemføres en ny APV, når medarbejderne har arbejdet i den i et par måneder. Det vil først blive aktuelt i I forhold til arbejdsmiljø vil den nye fabrik være med til at mindske følgende problemer: Støj, lugt og varme fra produktionstankene, da de flyttes til særskilt tankgrav Færre manuelle håndteringer Forbedret laboratorium, som ikke længere vil være gennemgangssted for øvrige medarbejdere Der vil dog kunne være nogle fysiske begrænsninger i den nye fabrik, da det er i en eksisterende bygning. Ad. 1 Ulykker registrering og analyse af 20 flere nærved-ulykker end i 2010 Overordnet for LEO Pharma blev der rapporteret 84 nærved-ulykker i 2011 mod 28 i Heraf blev 3 nærved-ulykker indrapporteret fra Esbjerg. Der var ikke nogen ulykker med fravær og kun 1 ulykke uden fravær. 12

14 Ad. 2 Forbedre arbejdsmiljøet for minimum 20 teknikområder Dette mål har kun været gennemført i Ballerup. Der er udarbejdet en liste over forhold, som skal kontrolleres i teknikområder. Da produktionen i Esbjerg skal flytte ind i nye omgivelser i begyndelsen af 2012, vil det først være aktuelt at se på de nye teknikområder på et senere tidspunkt. Ad. 3 Ukendte stoffer Målet var ikke relevant for Esbjerg, da de kun håndterer kendte stoffer. Ad. 4 Temamøder om trivsel på arbejdspladsen Temamøderne blev afholdt i Ballerup og arbejdsmiljøgruppen fra Esbjerg deltog ikke. De deltog til gengæld ved mødet om stress i Ad. 5 Gravides arbejdsmiljø Arbejdsgruppen, som har stået for udarbejdelse af skabeloner til vurdering af gravides arbejdsmiljø, har ikke inkluderet deltagere fra Esbjerg. Men de færdige skabeloner er dækkende for det meste af arbejdet i Esbjerg. Således vil arbejdsmiljøgruppen i Esbjerg kunne udføre vurderinger af gravides arbejdsmiljø i løbet af Ad. 6 Udarbejde retningslinjer for arbejdsmiljø og sikkerhed for rejsende medarbejdere Retningslinjerne er blevet udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe i Ballerup og de er tilgængelige for alle medarbejdere via intranettet. Retningslinjerne er på engelsk og omfatter: forsikring, ulykker, sikkerhed, sygdomme og forebyggelse heraf, lange flyrejser, jetlag, lovgivning, kørsel samt ergonomi. For at holde dette informationsmateriale på så få sider som muligt, er der udarbejdet et særskilt dokument med yderligere information om sygdomme og forebyggelse. Ad. 7 Vedligeholde OHSAS arbejdsmiljøledelsessystemet Arbejdsmiljøgruppen har gennemført forskellige initiativer i forbindelse med vedligeholdelse af arbejdsmiljøledelsessystemet herunder sikkerhedsgennemgang i alle områder, afholdelse af møder i arbejdsmiljøgruppen samt opdatering af arbejdsmiljørelaterede opgaver i IPL, som er LEO Pharmas it system for Identifikation, Prioritering og Løsning af arbejdsmiljøopgaver. To medarbejdere fra Miljø- og arbejdsmiljøafdelingen i Ballerup var på intern arbejdsmiljøaudit i januar. De interviewede arbejdsmiljøgruppen og nogle af medarbejderne, gennemgik IPL-systemet og tog stikprøver af det fysiske arbejdsmiljø. De kom med 2 afvigelser og 5 anbefalinger, som er blevet løst. I november 2011 var DS Certificering på besøg på opfølgningsaudit. De var meget tilfredse med fremgangen i arbejdsmiljøet, medarbejdernes evner til at svare på 13

15 arbejdsmiljørelaterede spørgsmål samt initiativerne i den nye fabrik. De fandt en enkelt mindre afvigelse, som blev udbedret inden afslutningen af audit. Den nye fabrik Når produktionen flytter over i den nye fabrik i løbet af vinteren 2012 vil der være en del forbedringer af arbejdsmiljøet, herunder: Indendørs kørsel med gastruck elimineres Færre manuelle håndteringer og intern transport. I produktionen vil der fremover være 5 interne flytninger mod de nuværende 8. Salt vil blive leveret med tankvogn og opbevares i en silo i stedet for bigbags. Lugt i produktionen mindskes, da produktionstankene i den nye fabrik står i tankbygning ved siden af produktionen. Dermed slipper produktionen også for strålevarmen og støjen fra tankene. Der er et nyt laboratorium i den nye fabrik,k og det vil ikke være et gennemgangsrum, som det gamle laboratorium er. Stinkskabet i den nye produktion er justerbart i højden. Overordnede mål for arbejdsmiljøet i 2012 for LEO Pharma A/S 1. Ulykkesfrekvensen (LTI*) skal ned på maksimalt 5, hvilket svarer til 11 ulykker ved 1374 fuldtidsansatte. * I 2010 havde LEO Danmark en LTI på 7. I LTI medregnes antallet af ulykker med fravær ud over den dag man kommer til skade. En af måderne, hvorpå ulykker kan nedbringes, er at fokusere på nærved-ulykker. For LEO Esbjerg var ulykkesfrekvensen på 0 i både 2010 og 2011, da der ikke var nogen ulykker med fravær ud over dagen for ulykken. 2. Gennemføre kemisk arbejdspladsvurdering for minimum otte afdelinger. 3. Højne vidensniveauet omkring psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøgrupperne ved at tilbyde fire suppleringskurser på 1½ 2 dage for arbejdsmiljø- og ledelsesrepræsentanter i Gravides arbejdsmiljø. Minimum 10 arbejdsmiljøgrupper skal i 2012 have gennemgået arbejdsmiljøet og vurderet, hvilke arbejdsopgaver der er uproblematiske for gravide. 14

16 5. Forbedring af arbejdsmiljøet i minimum 50 teknikområder (teknikrum) i Medarbejderfokus på arbejdsmiljø. Der udsendes fire nyhedsbreve og afholdes to konkurrencer/kampagner om arbejdsmiljø i Udvikle og vedligeholde OHSAS arbejdsmiljøledelsessystemet. Alle afdelinger skal afsætte tilstrækkelige ressourcer til arbejdsmiljø- og ledelsesrepræsentanternes opgaver. Egenkontrol Der er gennemført halvårlige driftskontroller af kedelanlæg. Der gennemføres temperaturkontrol af mucosa i forbindelse med produktion, hygiejnisering og bortskaffelse. Der føres kontrol med indgående råvarer og hjælpestoffer samt afsendt rå-heparin til Irland og mængden af afsendt mucosa spildevand. Der er ingen egenkontrolvilkår tilknyttet miljøgodkendelsen fra 2002 med senere ændring. I miljøgodkendelsen fra 2008 om tilladelse til opstilling af forsøgstank er der stillet vilkår om støjmåling til dokumentation af overholdelse af støjvilkår. Der er i efteråret 2009 udført støjmålinger/-beregninger af den støjbelastning, som LEO Pharma A/S Esbjerg giver anledning til i omgivelserne ved produktion i eksisterende bygning. I miljøgodkendelsen gældende for produktion i eksisterende bygning er der fastlagt støjgrænser i områder for erhverv, landzone uden bolig, landzone med bolig og område for park og kirkegård. Resultaterne fra undersøgelsen af støjbelastningen viste, at støjvilkårene overholdes. Tilsvarende beregninger for søndage viser, at støjvilkårene overholdes i alle fem områder. Når støjvilkårene overholdes på søndage vil de også være overholdt på lørdage, hvor kravene er lempet i forhold til søndage, da virksomhedens driftsforhold er de samme lørdage og søndage. Afvigelser i forhold til forrige regnskab For at give et overblik over fabrikkens miljøpræstation er miljøpræstationen pr. produceret enhed for årene listet i nedenstående tabel. 15

17 Råvareforbrug/produkt (kg/kg) Energiforbrug/produkt (kwh/kg) Vandforbrug/produkter (liter/kg) Sure gasser/produkt (kg/kg) 0,1* 0,1* 0,1* 0,1* 0,1* Drivhusgasser/produkt (kg/kg) 160* 158* 159* 163* 155* Affaldsmængde/produkt (kg/kg) Spildevandsmængde/produkt (liter/kg) *Bemærk at el-forbrugets belastning ikke er medtaget. Se i øvrigt under energi. Tabel 1: Miljøpræstation pr. produceret enhed Det ses, at udbyttet (råvareforbrug/produkt) i 2011 stort set svarer til niveauet i Der er en fald på ca. 5% i forbruget af hjælpestoffer pr. produceret kg produkt, mens forbruget af mucosa pr. produceret kg produkt er stabilt. Den samlede produktion af rå-heparin er steget i 2011 i forhold til 2010, hvilket skyldes, at der er modtaget en øget mængde mucosa på fabrikken. I forhold til 2010 er det relative energiforbrug faldet 5%.Forbruget af energi er ikke steget i samme takt som den producerede mængde. Årsagen til dette skal søges i et mindre energiforbrug til opvarmning i processens bindingsperiode. Faldet i energiforbrug sker trods øget energiforbrug til opvarmning af råvarer ved processtart, da der importeres flere råvarer, og disse råvarer har en lavere temperatur ved modtagelsen. Endvidere var der i år % færre graddage end i et normalår og 24% færre graddage end i år Et mindre graddageantal medfører et mindre energiforbrug til opvarmningsformål. Energiforbruget til byggeaktiviteter er ikke indeholdt i dette grønne regnskab. Det ses, at det relative vandforbrug stiger i 2011 i forhold til Stigningen i det relative vandforbrug i 2011 skyldes forøget rengøring af tankcontainere, da der i de sidste år er leveret en stadig større mængde mucosa i mindre tankcontainere. Spildevandsmængden er steget fra 2010 til Dette skyldes at spildevandsmængden skønnes som en fast procentdel af vandforbruget. Overholdelse af vilkår i miljøgodkendelse Virksomheden overholder gældende vilkår i miljøgodkendelsen med senere ændringer. 16

18 Redegørelse for miljøpræstationen Luft: Sure gasser (NO x og SO 2): 1,1 ton Drivhusgasser (CO 2): ton Støj Råvarer og hjælpestoffer til produktion: ton Produkter: 9,89 ton Energi: MWh Vand: m Affald: ton 48741tons Spildevand: m 3 Figur 2: Miljøpræstationen for 2011 i hovedtræk Til nærmere belysning af miljøpræstationen er der i det følgende gennemgået en række miljøforhold i form af: Input (råvarer, energi, vand) Output (produkt, affald, emissioner (spildevand, opløsningsmidler til luft, støv, støj, lugt)) Jord og grundvand Risiko (uheld, underjordiske tanke) Overholdelse af miljøgodkendelse 17

19 Input Råvarer Virksomheden anvender følgende råvaregrupper: Råvareforbrug angivet i ton Landbrugsprodukter Organiske forbindelser (enzymer) Uorganiske syrer, baser og salte Rengøringsmidler ~0 ~0 0,2 0,2 0,9 Total Tabel 2: Råvaregrupper Den vigtigste råvare er landbrugsprodukter (tarmslimhinder). Tarmslimhinderne er et affaldsprodukt fra slagterier og indeholder det vigtige polysakkarid heparin, som udvindes på virksomheden. Tarmslimhinder udgør ca. 94% af det samlede råvareforbrug. I ovenstående opgørelse af landbrugsprodukter er den tilsatte konserveringsmiddelopløsning medregnet. De sidste 6% består af andre organiske forbindelser (enzymer), uorganiske salte, saltsyre og natriumhydroxid. Figur 3: Forbrug af stoffer der er mærket med faresymbol. 18

20 Som det kan ses af ovenstående figur, er forbruget af ætsende stoffer steget og faldet gennem årene. Ændringen i forbruget afhænger af, hvor stor en mængde affald, der afsættes til bioforgasning. Stoffet jernchlorid, der er ætsende, tilsættes det affald, der afsættes til biogasanlæg for at binde svovl i affaldet. I 2011 er der afleveret mindre affald til bioforgasning end i 2010 og derfor anvendt mindre jernchlorid. I de sidste tre år er der til gengæld et øget forbrug af ætsende stoffer i produktionsprocessen som følge af den øgede råvaremængde. Forbruget af sundhedsskadelige stoffer afhænger af mængden af mucosa, der bearbejdes. Den øgede mucosamængde har derfor medført et større forbrug af sundhedsskadelige stoffer, idet det anvendte konserveringsmiddel er klassificeret som sundhedsskadeligt. Virksomheden anvender ingen uønskede stoffer i produktionen. Energi Forbruget af energi i 2011 svarede til 366 familiers forbrug af energi til lys, varme, madlavning, vask af tøj osv. I nedenstående tabel ses, hvordan fordelingen har været inden for de enkelte energiformer gennem de seneste fem år. Energiforbrug opgivet i MWh Naturgas El * 732* Truckgas Total *Forbruget af el korrigeret, således at el til byggeri ikke er medregent. Tabel 3: Forbrug inden for de enkelte energiformer Som det ses af tabellen, er der en stigning i forbruget fra 2010 til 2011, hvilket skyldes, at der er produceret en større mængde rå-heparin samt et øget behov for opvarmning af de modtagne råvarer. Sammenlignes energiforbruget, ses en stabil drift. Af nedenstående tabel ses energiforbruget i relation til det samlede energiforbrug på fabrikken de seneste fem år. Enhed Energiforbrug MWh Tarmslimhinder (mucosa) ton Energiforbrug/ton mucosa MWh/t 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11 Tabel 4: Energiforbrug i relation til det samlede energiforbrug de seneste fem år 19

21 Af figur 4 ses fordelingen af energiforbruget på de forskellige energiformer. Figur 4: Fordeling af energi på energiformer Vand Vandforbruget i 2011 svarede til ca. 177 gennemsnitshusstande (familier). I nedenstående tabel ses vandforbrugets udvikling de seneste fem år Vandforbrug i m Tabel 5: Vandforbrugets udvikling Vandet anvendes til produktionsprocesser, hygiejnisering, sanitære forhold og rengøring. Som det ses, er der en stigning i vandforbruget i 2011 i forhold til Stigningen skyldes større produktion i form af en øget mængde af mucosa til udvinding af heparin og dermed større vandforbrug til produktion af damp, som tilsættes i processen. Det relative vandforbrug er steget de sidste tre år som følge af øget rengøring af tankcontainere (flere små containere). I 2011 er der endvidere et øget vandforbrug til konditionering af ny resin samt et øget vandforbrug til forbedret vandbehandling af vand, som bruges til dampproduktion. (se tabel 6). 20

22 Enhed Vandforbrug m Tarmslimhinder (mucosa) ton Vandforbrug/ton mucosa m 3 /t 0,25 0,25 0,27 0,27 0,30 Tabel 6: Relativt vandforbrug Output Produkt I nedenstående tabel ses virksomhedens producerede mængder af rå-heparin: Producerede mængder i ton Rå-heparin 5,97 6,41 7,05 8,10 9,89 Tabel 7: Producerede mængder rå-heparin Den producerede mængde har været stigende gennem årene Som det ses af nedenstående, er det relative udbytte konstant. Relativt udbytte Enhed Rå-heparin ton 5,97 6,41 7,05 8,10 9,89 Tarmslimhinde (mucosa) ton Relativt udbytte ,13 0,13 0,13 0,13 0,13 Tabel 8: Relativt udbytte Rå-heparinet fragtes i palletanke til LEO Pharmas fabrik i Irland til videre oprensning. Affald Virksomhedens affald fordeler sig på nedenstående affaldstyper: Affaldstyper angivet i ton Genanvendelse , , Forbrænding 20 22,7 26,0 31,8 19,9 Specialbehandling ,7 0 Deponi* 10 7,9 1,4 4,7 8,5 Total , , , ,3 * Fra år 2009 afleveret som affald til sortering. Tabel 9: Affaldsfordeling 21

23 Langt størstedelen af affaldet (> 99%) består af tarmslimhinder, hvorfra heparin er blevet udvundet. Dette affald nyttiggøres enten ved bioforgasning, hvorved der produceres varme, eller anvendes som gødningsmedie på landbrugsjord. Derfor denne høje genanvendelsesprocent. Ud over tarmslimhinder genanvendes papir- og papaffald (0,83 ton i 2011) og jern og metal (4,04 ton i 2011). Fraktionen specialbehandling er den mængde affald, der sendes til Kommunekemi a/s. Der blev ikke genereret farligt affald i årene I 2010 er der afleveret 0,7 ton farligt affald. Der er tale om farligt affald fra oprydning i kemikalier, der er sket som en 5S-aktivitet i forbindelse med implementering af LEAN. I 2011 er der ikke afleveret farligt affald til kommunekemi a/s. Forbrændingsegnet affald sendes til forbrænding. Mængden er væsentligt mindre i 2011 i forhold til I 2010 blev der foretaget en generel oprydning, hvilket gav ekstraordinært meget affald. Affaldet består af tom emballage fra diverse råvarer, husholdningsaffald, halm og lignende. Affald (som f.eks. byggeaffald), der sendes til sortering, er ikke forbrændingsegnet affald. Stigningen i mængden skyldes, at håndværkere har benyttet fabrikkens container i stedet for byggepladsens egne containere. Emissioner Spildevand Spildevandet består af sanitært spildevand og spildevand genereret i forbindelse med rengøring. I 1997 fik Esbjerg Kommune foretaget en serie analyser af spildevandet. Disse viste, at kravene i tilslutningstilladelsen blev overholdt. Der er ikke efterfølgende udført spildevandsanalyser. I 2012 vil der blive udtaget 4 døgnprøver jævnt fordelt over året. Idet virksomhedens praksis på spildevandsområdet ikke er væsentligt ændret i forhold til 1997, vurderes det, at koncentrationen af stoffer i spildevandet i 1997 afspejler indholdet de øvrige år. 22

24 Stof/ parameter Total udledt mængde* Potentiel miljøeffekt Processpildevand (m 3 ) COD (ton) 2,4 2,5 3,1 3,5 4,7 Iltsvind Suspenderet stof (ton) 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 Tilstopning af kloak Total-kvælstof (ton) 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 Eutrofiering medførende iltsvind Total-fosfor (ton) ~0 28 kg ~0 29 kg ~0 36 kg ~0 40 kg ~0 55 kg Eutrofiering medførende iltsvind Fedt (ton) 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 Tilstopning af kloak * Data er beregnet på baggrund af analyseresultater fra Tabel 10: Målte stoffer i spildevandet samt relaterede miljøeffekter. Spildevandet ledes til rensning på Rensningsanlæg Øst, Mådevej, Esbjerg, hvorved risikoen for, at ovenstående potentielle miljøeffekter opstår, minimeres. Mængden af spildevand var højere i 2011 i forhold til Årsagen er øget produktion og øget vandforbrug til rengøring af flere mindre tankcontainere og konditionering af resin. Vand fra det nye vandbehandlingsanlæg har ligeledes bidraget til en større spildevandsmængde. Emissioner til luft Virksomhedens aktiviteter medfører emission af sure gasser og drivhusgasser som følge af energiforbruget. I opgørelsen er emissionen af CO 2, SO 2 og NO X, der stammer fra el-produktion, ikke medregnet. Denne emission opgøres, der hvor elektriciteten produceres. Dermed undgås dobbeltindberetning til EU. Emissionerne ses i tabel 11. I teksten under tabel 11 er der foretaget en opgørelse af CO 2 - emissionen fra el-forbruget. Stof Potentiel miljøeffekt Kuldioxid CO Drivhuseffekt Svovldioxid SO Forsuring Kvælstofilter NO x 0,7 0,7 0,8 1,0 1,1 Forsuring Tabel 11: Energiforbruget omregnet til emission af CO 2, SO 2 og NO x angivet i ton og de potentielle miljøeffekter forbundet hermed. 23

25 Hvis el havde været medregnet i ovennævnte, ville CO 2 -emissionen have været ton i Key2Greens aktuelle nøgletal for de pågældende år er anvendt til opgørelsen. I 2007 udgjorde den del af CO 2, der kom fra el-produktion, 274 ton. I 2008 udgjorde den del af CO 2, der kom fra el-produktion, 272 ton. I 2009 udgjorde den del af CO 2, der kom fra el-produktion, 316 ton. I 2010 udgjorde den del af CO 2, der kom fra el-produktion, 296 ton. I 2011 udgjorde den del af CO 2, der kom fra el-produktion, 328 ton. Det samlede volumen af røggasser, som virksomheden udledte i 2011, udgjorde beregningsmæssigt samlet m 3 røggas. Opløsningsmidler til luft Der anvendes ikke opløsningsmidler på fabrikken. Støv Der indgår ikke støvende processer i produktionen. Støj og vibrationer Støj og vibrationer fra området stammer hovedsagelig fra lastbiltransporter til og fra fabrikken. Der er i efteråret 2009 udført støjmålinger/-beregninger af den støjbelastning, som LEO Pharma A/S, Esbjerg giver anledning til i omgivelserne ved produktion i den eksisterende bygning. I miljøgodkendelsen er der fastlagt støjgrænser i områder for erhverv, landzone uden bolig, landzone med bolig og område for park og kirkegård. Resultaterne fra undersøgelsen af støjbelastningen viste, at støjvilkårene overholdes i erhvervsområdet og i landzone med og uden bolig. I området udlagt til park og kirkegård er der en mindre overskridelse af støjgrænsen for natperioden. I forbindelse med udarbejdelse af miljøansøgning til produktionsudvidelsen har det vist sig, at referencepunktet for området udlagt til park og kirkegård ikke har været korrekt placeret. Den korrekte placering ved grænsen til området for park og kirkegård er ca. 200 m længere mod nord og dermed 200 m længere fra virksomhedens skel. Nye støjberegninger med denne placering viser, at støjgrænsen overholdes i det nye referencepunkt efter den kommende udvidelse af fabrikken. Vurdering af overholdelsen af vilkår er sket på basis af Miljøstyrelsens normale praksis. 24

26 Oversigt over resultaterne fra efteråret 2009 (med det tidligere anvendte referencepunkt for området for park og kirkegård) er gengivet nedenfor: Støjbelastning angivet i db(a) Hverdage kl kl kl L r Støjgr. L r Støjgr. L r Støjgr. Erhvervsområde 57+/ / / Mådevej 67 Erhvervsområde 57+/ / / Mådevej 80 Erhvervsområde 60 +/ / / Mådevej 72 Landzone ved bolig 30+/ / / Mådevej 89 Område for park og kirkegård 36 +/ / / Måde Kirkevej 9 (L r: Støjbelastningen) (Støj gr: Støjgrænse i miljøgodkendelsen) (+/- : Usikkerhed på måling) Der er ultimo 2011 foretaget en støjberegning, der viser, at støjvilkårene i miljøgodkendelsen fra oktober 2011 kan overholdes ved en produktion baseret på t mucosa pr. år. Lugt Tarmslimhinder har en speciel lugt. Derfor er der etableret punktudsugning over alle reaktionstanke. Afkastene er ført over tag. Der er ikke modtaget klager over lugt fra virksomhedens drift i Esbjerg i Jord og grundvand Jord og grundvand vurderes ikke at være truet af aktiviteterne på området. Dette skyldes primært, at der ikke anvendes opløsningsmidler eller andre stoffer, hvor spild eller udledning til jord kan føre til forurening af grundvandet. Spild eller udledning i forbindelse med et uheld vurderes maksimalt at kunne medføre en mindre lokal jordforurening, som vil kunne isoleres, opgraves og bortskaffes i overensstemmelse med gældende miljølovgivning. Region Syddanmark har i februar 2010 kortlagt en mindre del af grunden på vidensniveau 1. Arealet omfatter en tidligere tankgrav for overjordiske olietanke. Kortlægningen på vidensniveau 1 betyder, at grunden måske er forurenet. Kortlægningen er baseret på, at der har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden. 25

27 Før påbegyndelsen af det igangværende byggeri er arealet, hvor der er gravet ud til nye bygninger undersøgt for jordforurening. Der er udført 8 boringer i området, og der blev ikke fundet tegn på jordforurening i området. Risiko Virksomheden er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 og ændringsbekendtgørelse nr af 22. december 2010 om kontrol med risikoen for større uheld med farlig stoffer) og er derfor ikke at betragte som en risikovirksomhed. Uheld Der er ikke registreret uheld på virksomheden i Underjordiske tanke Der er ingen underjordiske tanke på virksomhedens område. 26

28 Regnskabspraksis Registrering af data Data er registreret for Registreringen af data er foretaget af medarbejdere på virksomheden. Registreringen er foretaget løbende i forbindelse med virksomhedens daglige drift (f.eks. aflæsninger) eller i forbindelse med betaling af fakturaer (f.eks. indkøb af råvarer og afsendelse af affald). Der er registreret data for intern transport, men ikke for ekstern transport. Anvendelse af miljønøgletal Energi Til beregning af energiforbrug og emissionerne af CO 2, SO 2 og NO x fra virksomhedens forbrug af el, naturgas og truckgas, er nøgletal fra Key2Greens hjemmeside ( benyttet. Brændværdi for naturgas er baseret på oplysninger fra DONG s hjemmeside. Omregningen af virksomhedens energiforbrug til energiforbrug per gennemsnitshusstand (130 m 2, 3 personer) er sket med udgangspunkt i energidata fra Statens Byggeforskningsinstitut, Røggasvolumen Til bestemmelse af røggasvolumen er anvendt følgende nøgletal (data: Weishaupt): 1 m 3 gas udvikler 13,5 m 3 røggas. Vand Til omregning af virksomhedens vandforbrug til vandforbrug pr. gennemsnitshusstand er en husstand defineret som 3 personer med et vandforbrug på 41,3 m 3 /år pr. person. Kilde til vandforbrug pr. person: Statens Byggeforskningsinstitut,

29 Uddybning af ord i det grønne regnskab Audit Internt eller eksternt eftersyn/kontrol af om virksomheden eller dele af virksomheden lever op til gældende krav inden for miljø, kvalitet og/eller arbejdsmiljø. Arbejdspladsvurderinger (APV) En vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på virksomheden. Bindingsperiode Den periode hvor heparinen binder sig til resinen. Bioforgasning Dannelse af gassen methan (CH 4 ) ud fra organisk stof og bakterier. Methangassen opsamles og sendes til afbrænding på et kraftvarmeværk, hvorved der produceres fjernvarme og el. COD (Chemical Oxygen Demand) COD er et udtryk for mængden af ilt, som er nødvendig for en kemisk nedbrydning af det tilstedeværende organiske stof. Således er COD et mål for indholdet af det organiske stof. Drivhuseffekt Global opvarmning. Årsagen er en øget koncentration af gasser, som hindrer varmeudstrålingen fra jorden. Emission Udledning til luft, vand og jord. Eutrofiering En forøgelse af alger og andre organismer i vandmiljøet. Forsuring Nedsættelse af ph-værdien i miljøet. Årsagen er udledning af visse gasser, som danner syre ved kontakt med vand medførende sur regn. FTE Full Time Employees = Fuldtidsansatte ISO International Organisation of Standardisation har i miljøledelsesstandarden ISO opstillet en række krav til virksomheders miljøledelse. Hvis virksomheden lever op til disse krav, kan der modtages et bevis herpå. 28

30 I-virksomhed I for interesse : virksomheder, uddannelsesinstitutioner m.fl. der ønsker at følge Miljønetværk Syds arbejde og aktiviteter. Miljøledelse Miljøledelse indebærer, at virksomheden arbejder systematisk og fokuseret med sin miljøindsats. Miljøledelse medfører ressource- og miljømæssige gevinster. Mucosa Tarmslimhinder fra grise. Mærkningspligtige stoffer Producenter og importører har pligt til at klassificere kemiske stoffer/- produkter efter reglerne i klassificeringsbekendtgørelsen. En klassificering går ud på at klarlægge, hvilke farlige egenskaber et stof/produkt har. Stoffer/produkter skal mærkes, hvis de er farlige. OHSAS Den internationale standard for arbejdsmiljøledelsessystemer OHSAS (Occupational Health and Safety Series) fastlægger en række krav til virksomheders arbejdsmiljøledelse, og virksomheder har mulighed for at erhverve sig et certifikat, hvis de lever op til dem. Polysakkarid Sukkerstof sammensat af simple sukkerstoffer (monosakkarider). Eksempler på polysakkarider er ud over heparin: stivelse, cellulose og glycogen. 5S Et værktøj inden for LEAN. De 5 S er er: sorter, systematiser, skur (el. systematisk rengøring), standardiser, selvdisciplin. Suspenderet stof Uopløst materiale i spildevandet som synker til bunds. Ved hjælp af sedimentering eller filtrering kan det fjernes fra spildevandet. V-virksomhed V for virksomhed : V-medlemmer forpligter sig til at udarbejde en miljøredegørelse inden 3 år efter indmeldelse, jf. Miljønetværk Syds krav. 29

31 LEO PHARMA A/S Grønt regnskab for 2011 Dokument oprettet d Side 1 / 6

32 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr. 210 af 03/03/2010, og indeholder følgende oplysninger: Basisoplysninger Identificerer virksomheden (navn, CVR nr, P nummer), dens beliggenhed, evt. moderselskab, hovedaktivitet, kontaktoplysninger, ansvarlige ifm. det grønne regnskab, tilsynsmyndighed, miljødataperiode mv. Miljøberetning Indeholder ledelsens redegørelse for virksomhedens miljøpolitik, miljøforhold, indsats og resultater samt løbende miljøteknologiske forbedringer. Virksomheden skal også redegøre for udviklingen i væsentlige virksomhedsspecifikke nøgletal for udvalgte miljøforhold. For virksomheder med et miljøledelsessystem (EMAS eller ISO 14001) er sidstnævnte redegørelse frivillig. Miljøberetningen ligger som separat(e) dokument(er), og kan downloades ved at følge de listede links. Miljødata Indeholder virksomhedens væsentligste udledninger til luft og vand samt affaldsmængder samt væsentligste forbrug af energi, vand og råvarer. For virksomheder med et miljøledelsessystem (EMAS eller ISO 14001) er oplysninger om forbrug frivillige. Kvalitetssikring Tilsynsmyndighedens/virksomhedens miljøledelsesverifikators udtalelse omfattende en vurdering af kvaliteten af miljødata. Side 2 / 6

33 Stamdata Virksomheds oplysninger P enhedens navn: LEO PHARMA A/S Virksomhedens navn: LEO PHARMA A/S Adresse: Mådevej 76 Postnr. og by: 6705 Esbjerg Ø CVR nr.: P nr.: Bestyrelsesmedlemmer Listepunkt Hovedaktivitet D 104 Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller lægemidler. (i) (s) Biaktiviteter 0 IKKE SPECIFICERET Miljøledelse Virksomheden har miljøledelsessystem: Nej. Miljøberetning FILNAVN LINK BESKRIVELSE GYLDIG TIL Esbjerg_Grønt_regn_2011.pdf Link 1 Grønt regnskab Esbjerg Link 1: dbf f4 4531d5b71eb3 Side 3 / 6

34 Miljødata Forbrug NAVN ENHED Energi Naturgas/biogas kwh El kwh LPG til vejtransport kwh Vand Forsyningsvand m Råvare og hjælpestoffer Landbrugsprodukter t Organiske forbindelser (enzymer) t 32 Uorganiske syrer, baser og salte t 5000 Rengøringsmidler t 0,9 Udledning Luft STOF ENHED METODE ANALYSE NOTE Kuldioxid (CO2) kg/år C CEN/ISO Kvælstofoxider (NOx/NO2) kg/år C CEN/ISO Vand STOF ENHED METODE ANALYSE NOTE Udledning til kloak Total kvælstof kg/år E OTH Total fosfor kg/år E OTH 0 55 Totalmængde organisk kulstof (TOC) kg/år E OTH Udledning til recipient Noter NOTE NR. NOTE TEKST Side 4 / 6

35 Affald Farligt og ikke farligt affald TYPE ANALYSE BEHANDLING METODE ENHED NOTE IkkeFarligt CEN/ISO Bortskaffelse M tons/år 8,5 1 IkkeFarligt CEN/ISO Nyttiggørelse M tons/år NOTE NR. NOTE TEKST 1 Sendes til sortering Farligt eksporteret MODTAGER BEHANDLER ANALYSE BEHANDLING METODE ENHED 2011 NOTE NOTE NR. NOTE TEKST Andet NAVN Side 5 / 6

36 Udtalelse fra myndighed eller verifikator Miljøstyrelsen Odense har givet følgende udtalelse: Udtalelse til grønt regnskab for regnskabsåret 2011 for LEO PHARMA A/S. Vurderingen: Tilsynsmyndighed Miljøstyrelsen Odense har modtaget et grønt regnskab fra virksomheden LEO PHARMA A/S. Jævnfør 17 i bekendtgørelsen om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger har tilsynsmyndigheden pligt til at udarbejde en kvalitetsvurdering af det grønne regnskabs miljødata. Miljøstyrelsen Odense har vurderet kvaliteten af miljødata på grundlag af Miljøstyrelsen Odense s kendskab til virksomheden, herunder oplysninger modtaget ved godkendelses og tilsynsarbejde, herunder LEO PHARMA A/S s egenkontrol og/eller LEO PHARMA A/S s miljøledelsesarbejde. Miljøstyrelsen Odense har ikke foretaget en egentlig revision af datagrundlaget, men vurderet, at de fremsendte miljødata er fuldstændige og konsistente, og afspejler virksomhedens miljøforhold Virksomheden har følgende bemærkninger til udtalelsen: Ingen udtalelse angivet. Side 6 / 6

37 LEO Pharma A/S Industriparken 55, DK-2750 Ballerup Denmark Tel Fax LEO LEO Corporate Communications MAR CVR. NO ALL LEO trademarks mentioned belong to the LEO Group

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

MÅBJERGVÆRKET A/S. Grønt regnskab for 2009

MÅBJERGVÆRKET A/S. Grønt regnskab for 2009 MÅBJERGVÆRKET A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 07 01 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 04 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010 DONG Energy Power A/S Svanemølleværket Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 16 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009 DONG A/S, Skærbækværket Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 31 03 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Forord Dette grønne regnskab for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (PN-Beslag) omfatter alle aktiviteter på adressen Nørregade 25, 9700 Brønderslev. Virksomheden

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013 for

MILJØREDEGØRELSE 2013 for MILJØREDEGØRELSE 213 for Udarbejdet februar 214 Miljøredegørelse 213 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Vurdering og prioritering... 4 Vurdering og

Læs mere

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 - Aars Indholdsfortegnelse: Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Miljøhandlingsplan 211... 4 Miljøhandlingsplan

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 31080258 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende: P-nummer: 1.003.387.611 Tilsynsmyndighed: Miljøstyrelsen Godkendelsespunkt: 5.2: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg. Hovedaktivitet:

Læs mere

REPORT. Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013

REPORT. Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013 REPORT Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger 2. Ledelsessystemer og certificering 3. Politik for kvalitet, arbejdsmiljø og miljø 4. Forbrug og emissioner 5.

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010 Roskilde Forbrændingsanlæg Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 09 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042. Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13

Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042. Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13 Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042 Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13 Præsentation af selskabet Selskabet: Gunnar Lund Olieservice A/S Olievej 10-12 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 86 00 Fax 75 13 04

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Renosyd i/s Norgesvej 13, 8660 Skanderborg

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

INBICON KALUNDBORG M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com

INBICON KALUNDBORG M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com INBICON KALUNDBORG M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4 www.dongenergy.com Basisoplysninger Inbicon Kalundborg Asnæsvej 16 4400 Kalundborg CVR-nr.: 27036635 P-nr.: 1016287527 Inbicon er et 100 % DONG Energy

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2012 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2010-20122012 og virksomhedsplan 2012-2013.

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 1 Stamdata for TDC Virksomhedens navn og adresse TDC A/S Herlev Central Snehvidevej 2 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 14773908 P-nr. 1013874960

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 5. marts 2015 CVR-nummer 28680872 P-nummer 1011255767 e-doc journal nr. 13/020946 Virksomhed Bånlev Biogas A/S

Læs mere

NOTAT GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU

NOTAT GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 83 Offentligt NOTAT EU & International politik J.nr. 001-06223 Ref. Den 16. november 2011 GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU Kommissionens forslag til beslutning

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Miljøredegørelse 2015 Indholdsfortegnelse

Miljøredegørelse 2015 Indholdsfortegnelse Ribe BioGas a/s Miljøredegørelse 215 Miljøredegørelse 215 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger... 3 2 Ledelsens beretning... 3 3 Beskrivelse af Ribe BioGas... 4 4 Redegørelse for medarbejderinddragelse...

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 1 Stamdata for HOFOR A/S Smedeholm 1 og 4 Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Smedeholm 1+4 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 P-nr.

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

GRØNNE INDKØB OG GRØNNE PRODUKTER SKABER GRØN VÆKST

GRØNNE INDKØB OG GRØNNE PRODUKTER SKABER GRØN VÆKST BUSINESS CASES GRØNNE INDKØB GRØNNE INDKØB OG GRØNNE PRODUKTER SKABER GRØN VÆKST Miljøstyrelsen har undersøgt de økonomiske og miljømæssige effekter på markedet ved grønne offentlige indkøb gennem syv

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse 2010 Region Syddanmark Grønt regnskab

Energi- og miljøredegørelse 2010 Region Syddanmark Grønt regnskab Energi og miljøredegørelse 10 Region Syddanmark Grønt regnskab Forord Region Syddanmark udgiver hvert år en energi og miljøredegørelse indtil videre har regionen udgivet fire redegørelser i perioden 07

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1270-00022 Ref. amj/ulsee Dato: 28-08-2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse H.J. Hansen Hadsund A/S Hobrovej 103, 9560

Læs mere

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 I maj 2013 er en ny tilsynsbekendtgørelse trådt i kraft med krav om, at alle kommuner skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder herunder landbrug. Tilsynsplanen

Læs mere

Køkkenkværne energi der går i vasken?

Køkkenkværne energi der går i vasken? Køkkenkværne energi der går i vasken? V/ Helle Strandbæk, Aalborg Forsyning, Kloak A/S repræsentant for Komité for Spildevand, DANVA 1 Hvorfor drøfte køkkenkværne? Stigende efterspørgsel flere henvendelser

Læs mere

Miljøredegørelse 2011

Miljøredegørelse 2011 Miljøredegørelse 2011 Indholdsfortegnelse 1. Oplysninger om virksomheden side 2 2. Ledelsens beretning side 3 3. Virksomhedens historie side 4 4. Miljø og energipolitik side 4 5. Arbejdsmiljøpolitik side

Læs mere

SALGET AF ET SPILDEVANDSANLÆG TIL FLYVESTATION KARUP ÅBNEDE ET EKSPORTVINDUE TIL ENGLAND

SALGET AF ET SPILDEVANDSANLÆG TIL FLYVESTATION KARUP ÅBNEDE ET EKSPORTVINDUE TIL ENGLAND BUSINESS 1 CASE SPILDEVANDSANLÆG SALGET AF ET SPILDEVANDSANLÆG TIL FLYVESTATION KARUP ÅBNEDE ET EKSPORTVINDUE TIL ENGLAND GRØNNE INDKØB Envotherms anlæg til spildevandsrensning sparer Flyvestation Karup

Læs mere

Produktionslinie for PE-coating af karton ELOPAK A/S, Hovmarken 8, Lystrup

Produktionslinie for PE-coating af karton ELOPAK A/S, Hovmarken 8, Lystrup TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Produktionslinie for PE-coating af karton ELOPAK A/S, Hovmarken 8, Lystrup 31. august 2011 %/0)1!*1)*(* 2 3,!"#$% & '( )*(( +'( )*(( -. + )% )*(( ", )%)*() 4. " 52!" 65.2 '1*/()(7

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse Grønt Regnskab 2012 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2012 Indhold Grønt Regnskab 2012 Indledning til Grønt Regnskab 2012 s. 3 Elforbrug s. 5 Varme forbrug s. 6 Vandforbrug

Læs mere

MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015

MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015 MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015 Vores papirarbejde er i orden - også når det handler om miljøet Johnsen Graphic Solutions A/S har gennem mere end 20 år ført en dokumenteret og målrettet miljøpolitik til gavn

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00639 Ref. BEVCH/TASME Dato: 23. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00639 Ref. BEVCH/TASME Dato: 23. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00639 Ref. BEVCH/TASME Dato: 23. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26121264 Virksomhedstype

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Fra spildevand... -til til badevand KOMMUNE. Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ

Fra spildevand... -til til badevand KOMMUNE. Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ Fra spildevand... -til til badevand Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Mr. Flush Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Rundt om spildevandet 1. Både boliger og virksomheder

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Novo Nordisk A/S CVR nummer 24256790

Læs mere

ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33

ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 Aktivitet for indsamling, sortering og opbevaring af ikke-farligt affald samt elektrisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse på ejendommen

Læs mere

Halsnæs Kommune. Grønt regnskab 2007. Rengøringsvirksomheden

Halsnæs Kommune. Grønt regnskab 2007. Rengøringsvirksomheden Halsnæs Kommune Grønt regnskab 2007 Rengøringsvirksomheden Dato: 5. marts 2008 1 Indhold: 1 FRIVILLIGT GRØNT REGNSKAB... 3 2 BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN... 3 3 BASISOPLYSNINGER... 5 3.1 STAMOPLYSNINGER...

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 53 Banehegnet

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 53 Banehegnet GRØNT REGNSKAB 214 VA 53 Banehegnet Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 53 Banehegnet. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Husholdningsapparater m.m. får forlænget levetid. NOTAT. Projekt Blødgøring hos Nordvand - status jan 2016 Bo Lindhardt Nordvands bestyrelse Kopi til

Husholdningsapparater m.m. får forlænget levetid. NOTAT. Projekt Blødgøring hos Nordvand - status jan 2016 Bo Lindhardt Nordvands bestyrelse Kopi til NOTAT Projekt Blødgøring hos Nordvand - status jan 2016 Fra Bo Lindhardt Til Nordvands bestyrelse Kopi til MULIGHEDERNE FOR CENTRAL BLØDGØRING AF DRIKKEVANDET HOS NORDVAND STATUS FEBRUAR 2016 Nordvands

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00766 Ref. Anlhh/Molut Dato: 16. sept. 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00766 Ref. Anlhh/Molut Dato: 16. sept. 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00766 Ref. Anlhh/Molut Dato: 16. sept. 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Køge Jorddepot CVR nummer 29189374 Virksomhedstype

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 - Rønn Biler

Tilsynsrapport 2015 - Rønn Biler Rønn Biler Tom Rønn Vrist Industrivej 22 7620 Lemvig 14. august 2015 Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200 Mail: teknik@lemvig.dk J.nr.: 09.20.02G01-0005 S.nr.: 13152 B.nr.: 1011678

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Næstved Kommune. Center for Miljø og Natur Næstved Kommune. Gældende pr. 1. august 2013. Hvad er en tilsynsplan

Miljøtilsynsplan for Næstved Kommune. Center for Miljø og Natur Næstved Kommune. Gældende pr. 1. august 2013. Hvad er en tilsynsplan Miljøtilsynsplan for Næstved Kommune Gældende pr. 1. august 2013 Center for Miljø og Natur Næstved Kommune Hvad er en tilsynsplan I 2013 er der kommet en tilsynsbekendtgørelse med krav om, at kommunen

Læs mere

STENLILLE NATURGASLAGER

STENLILLE NATURGASLAGER Miljøregnskab 2010 Miljøregnskab 2013 STENLILLE NATURGASLAGER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Basisoplysninger... 3 Virksomhedsprofil... 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger...

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2009

MILJØREDEGØRELSE 2009 MILJØREDEGØRELSE 2009 Forord Aalborg Kommune indbød i 1997 en række virksomheder til at deltage i en vækstgruppe med henblik på gennem workshops og møder at fokusere på miljøet og de miljøbelastninger,

Læs mere

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Gentofte

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Gentofte Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Gentofte Maj 2011 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Gentofte...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4 Oplysninger

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Launis Fiskekonserves A/S og Nielsens Fiskeeksport A/S Industrivej Nord 2 og 6 9982 Ålbæk Att.: Ole Holm. Via mail: oh@nielsens-fiskeeksport.

Launis Fiskekonserves A/S og Nielsens Fiskeeksport A/S Industrivej Nord 2 og 6 9982 Ålbæk Att.: Ole Holm. Via mail: oh@nielsens-fiskeeksport. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Launis Fiskekonserves A/S og Nielsens Fiskeeksport A/S Industrivej Nord 2 og 6 9982 Ålbæk Att.: Ole Holm Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN 28.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 82/3 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Vi er specialister i at afgifte farligt affald

Vi er specialister i at afgifte farligt affald for a cleaner tomorrow Vi er specialister i at afgifte farligt affald PART OF THE EKOKEM GROUP NORD a/s Lindholmvej 3 DK-5800 Nyborg Kundeservice Tel +45 8031 7100 Fax +45 8031 7300 Mandag til torsdag

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 57 Blokland

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 57 Blokland GRØNT REGNSKAB 214 VA 57 Blokland Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 57 Blokland. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område November 2013 Indhold 01 INDLEDNING... 2 02 RESULTATER 2012... 2 2.1 Den samlede

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14.

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14. TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj Karupvej 30, 7470 Karup Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14 Dato: Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

Produkt navn: TEMAZINC 99 Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad

Produkt navn: TEMAZINC 99 Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren 1.1 Identifikation af stoffet eller materialet. Produkt navn TEMAZINC 99 comp. A Produkt

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening.

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening. Svendborg Kraftvarmeværk Bodøvej 15 5700 Svendborg Att. Niels Christian Hansen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00158 Ref. Johje/olkri Den 5. december 2008 Svendborg Kraftvarmeværk. CVR-nr: 29-18-97-30

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening GRØNT REGNSKAB 214 Vridsløselille Andelsboligforening Introduktion Grønt regnskab for Vridsløselille Andelsboligforening (VA) som helhed. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad. Att: Brian Thomsen [info@btmaskinteknik.dk]

BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad. Att: Brian Thomsen [info@btmaskinteknik.dk] Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Att:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 2 kg & 4 kg plastik boks Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 2 kg & 4 kg plastik boks Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Svejseelektrode. Emballage: 2 kg & 4 kg plastik boks Leverandør: Top-Tek A/S Industrivej 2 DK-6690 Gørding Tlf.:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljø- og Fødevareministeriet Miljøstyrelsen Fjernvarme Fyn - Odense Kraftvarmeværk Att. Egon Ravn Hansen Havnegade 120 5000 Odense Virksomheder J.nr. MST-1270-01709 Ref. Johje/Anbri Den 3. juli 2015 Sendt

Læs mere

Notat om VVM-screening af ændrede aktiviteter på Aalborg Portlands interne genbrugsplads

Notat om VVM-screening af ændrede aktiviteter på Aalborg Portlands interne genbrugsplads Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-431-00023 Ref. tasme/benjo Den 18. december 2009 Notat om VVM-screening af ændrede aktiviteter på Aalborg Portlands interne genbrugsplads Bygherre Aalborg Portland

Læs mere