Børn- og Ungepolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn- og Ungepolitik"

Transkript

1 Børn- og Ungepolitik

2

3 Side 5 Side 6 Forord Formål, værdigrundlag og mål Formål, værdigrundlag og mål Side 8 Delpolitik - Pasningstilbud til de 0-6 årige Side 12 Mål Delmål Pasning af de 0-3 årige Pasning af de 3-6 årige Børn med særlige behov i pasningstilbud Forældresamarbejdet Delpolitik - Folkeskolen Mål Delmål Skoleforløbet Læring Elever med særlige behov Forældresamarbejdet Side 15 Side 21 Side 23 Fritidspolitik for børn og unge Mål Delmål Ungdomsskole Klub Foreningslivet Børn og unge med særlige behov i fritidslivet Forældresamarbejdet Musikskolen Fritidspolitik - Appendix. Eliteidræt og Odense Idrætspark A.Eliteidræt B Odense Idrætspark Delpolitik - Sundhedspolitik Mål Delmål Kost og fysisk aktivitet Rygning,alkohol og rusmidler Seksuel adfærd Hygiejne Børn og unge med særlige behov

4

5 Forord Hermed foreligger Odense Kommunes Børn- og Ungepolitik. Børn- og Ungepolitikken var i foråret 2004 til høring i bestyrelserne i Odenses pasningstilbud, skoler og fritidstilbud. Børn- og Ungepolitikken blev den 18. august 2004 vedtaget af Odense Byråd. Børn- og ungepolitikken som styringsredskab I Børn- og Ungepolitikken er optillet målsætninger for børn og ungeområdet i Odense kommune. Politikken sætter dermed rammerne for, hvordan børn og unge mødes i de kommunale tilbud. Politikken angiver ligeledes retningen for politikernes styring af virksomheden. Dette udtrykkes ved styrings-trekanten der beskriver, hvordan delpolitikkerne følges op af strategier, som udmøntes i praksis i pasningstilbudene, skolerne og i fritidstilbud. Børn- og Ungepolitikken bygger på FN s børnekonvention, folkeskoleloven, folkeoplysningsloven, ungdomsskoleloven samt lov om social service. Værdigrundlag formål og mål Delpolitikker og delmål Strategier Praksis 5

6 Formål, værdigrundlag og mål Formål Formålet med arbejdet i Børn- og Ungeforvaltningen er at sikre børn og unge i Odense Kommune gode opvækstvilkår, herunder sikre at børn og unge udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og en baggrund for at tage stilling og handle. Værdigrundlag Værdigrundlaget for Odense Kommunes børnog ungepolitik og Børn- og Ungeforvaltningen er den danske kulturtradition, det danske samfunds værdier og respekt for andre kulturer. Arbejdet i Børn- og Ungeforvaltningen er baseret på: - udvikling af børns selvværd og identitetsfølelse - medbestemmelse og medansvar - respekt for det enkelte barns særpræg og behov - udfordringer og selvvirksomhed - tryghed, omsorg og sund livsstil - ligestilling - forpligtende fællesskaber og børns evne til at indgå i sociale sammenhænge - forældres ansvar for at være primærpersoner i deres børns liv - respekt og forståelse for familiens baggrund og livsform at alle børn og unge, uanset kulturel baggrund, har samme pligter og rettigheder Barnets tarv er afgørende, hvis der opstår interessemodsætninger og konflikter om forhold vedrørende børn og unge. Mål Der er helhed og sammenhæng i børns og unges hverdag - børn og unge har medindflydelse på anliggender, der vedrører deres egen situation - børn, unge og forældre oplever helhed og sammenhæng i indsatserne ved overgangene (dagpleje - daginstitution, daginstitution - skole, skole - fritid, skole - ungdomsuddannelse) - børn og unge oplever respekt og samarbejde mellem vigtige personer i deres liv, herunder deres forældre og medarbejdere - det enkelte barns og den enkelte unges forudsætninger er udgangspunktet for arbejdet i Børnog Ungeforvaltningen. Der er særlig opmærksomhed på at støtte børn og unge med særlige behov 6

7 Formål, værdigrundlag og mål Forældrene inddrages Forventninger til forældrene Forventninger til medarbejder - forældrene er ligeværdige samarbejdspartnere og mødes med åbenhed, synlighed og ærlighed - forældre støttes i at se og udnytte egne resurser i forældrerollen - barnets almene trivsel og udvikling drøftes med forældrene - forældre og medarbejdere drøfter og beskriver gensidige forventninger til samarbejdet - forældre og medarbejdere drøfter og udvikler samarbejdsformerne - medarbejdere lægger speciel vægt på at udvikle samarbejdet med familier med problemer med henblik på forebyggelse og tidlige indsatser Det forventes af forældre, at de vedkender sig deres hovedansvar for deres børns opdragelse, udvikling og trivsel. - forældre er aktive samarbejdspartnere omkring deres børns udvikling og trivsel - forældre bakker op om og deltager i institutionernes arrangementer, møder m.v. - forældre støtter børns deltagelse i institutioners ture og lejrskoler, mv. Børn og unge møder medarbejdere der er tilstede både som mennesker og som professionelle. - medarbejderne medvirker til at stimulere børnenes udviklingspotentialer - medarbejderne medvirker til at skabe varige relationer mellem børn og mellem børn og voksne - medarbejderne samarbejder på tværs af faggrupper og indsatser - medarbejderne er opmærksomme og handler, når de møder børn som har brug for støtte - medarbejderne medvirker til at forebygge problemer ved hjælp af støtte, rådgivning og tidlig indsats - medarbejderne er engagerede i deres arbejdsplads - i såvel faglig som social henseende 7

8 Delpolitik Pasningstilbud til de 0-6 årige Mål Børnene får omsorg. De støttes og opmuntres i tilegnelsen og udviklingen af sociale og almene færdigheder. - det enkelte barn får opmærksomhed og tages alvorligt - børnenes fremskridt og styrkesider er i fokus - børnene stimuleres til selvvirksomhed og mod på at bruge egne evner - børnenes almene og sociale færdigheder stimuleres og udvikles med henblik på at gøre dem selvstændige og selvhjulpne Børnenes fantasi, kreativitet og sproglige udvikling stimuleres, og de får rum til at lege og lære. - børnenes sprog og andre udtryksformer, praktiske og musiske evner stimuleres og udvikles - børnene inspireres og udfordres til fysisk udfoldelse, leg og læring alene og sammen med andre børn og voksne - naturen og naturfaglige fænomener indgår i børnenes leg og læring - det fysiske miljø i pasningstilbuddene fremtræder inspirerende og udfordrende Børnenes selvstændighed og evne til at indgå i forpligtende fællesskaber udvikles. Børnene får forståelse for kulturelle værdier og for samspillet med naturen. 8 - børnene er medbestemmende og har medansvar - det enkelte barn har medbestemmelse på sin egen hverdag i pasningstilbuddet - det enkelte barn lærer at tage medansvar for andre børns trivsel - pasningstilbuddene giver børnene et grundlæggende kendskab til dansk kultur og værdier samt forståelse og respekt for andre kulturer - børnene udfolder sig i naturen og får indsigt i samspillet mellem kultur og natur

9 Delpolitik Pasningstilbud til de 0-6 årige Delmål Odense Kommune har pasningsgaranti og tilbyder forskellige pasningsmuligheder: dagpleje, vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner. Derudover yder kommunen støtte til etablering af private pasningsordninger og yder tilskud til forældre, der vælger privat pasning. Kommunens pasningstilbud skal være præget af pædagogisk kvalitet, effektivitet og brugervenlighed. Det er et mål, at pasningstilbuddet er mangfoldigt og kan tilgodese børns forskellige behov. De enkelte dagtilbuds mål, strategier og konkrete handleplaner udformes i samarbejde med forældrene og tager udgangspunkt i lokalområdernes behov og ønsker. 1. Pasning af 0-3 årige Når børn starter i dagtilbud kommer de fra trygheden i hjemmet i forældrenes nærvær og skal indgå i et fællesskab med andre børn og voksne. I dagplejen, vuggestuerne og de integrerede institutioner møder børnene opmærksomme og nærværende voksne, der giver dem omsorg og tryghed som forudsætning for udvikling af deres selvværd. I små grupper og under trygge forhold udfordres børnene således, at deres sociale og almene færdigheder stimuleres, og de udvikler deres sprog. - børnene- efter modenhed og alder- forholder sig til andre børn under leg og spisning og andre daglige aktiviteter. - børnenes selvhjulpenhed udvikles ved at bibringe dem færdigheder, bl. a vedrørende spisning og påklædning - børn i dagplejen gennem samvær i legestuegrupper lærer at indgå i større socialt fællesskab og dermed også bliver mere trygge ved gæsteplejen - personale og forældre holder tæt kontakt og samarbejder om det enkelte barn - dagplejepædagogerne sikrer i samarbejde med dagplejerne, at de pædagogiske målsætninger i dagplejen opfyldes - de fysiske rammer tilgodeser børnenes behov for tryghed og udfoldelse 9

10 Delpolitik Pasningstilbud til de 0-6 årige 2. Pasning af 3-6 årige I børnehaverne og de integrerede institutioner får det enkelte barn omsorg og opmærksomhed fra de voksne. Det pædagogiske arbejde med barnets alsidige udvikling, herunder dets styrkesider, selvstændighed og evner til at indgå i forpligtende fællesskaber, foregår målrettet. Børnene får mulighed for alene og i grupper - med og uden voksenstøtte - at lege og lære ved at opleve, udforske og erfare. Der arbejdes med aktiviteter, der udvikler børnenes sociale og almene færdigheder, deres medbestemmelse og medansvar, deres forståelse for kulturelle værdier og samspillet med naturen. De ældste børn forberedes på overgangen til skolen og de krav og udfordringer, de mødes med der. - børnenes selvhjulpenhed udvikles ved at bibringe dem færdigheder vedr. den personlige hygiejne, påklædning og holde orden på egne sager - børnene styrkes i at være i stand til at etablere positiv kontakt til andre børn og voksne og til at fastholde og videreudvikle de sociale relationer - børnene bruger og udvikler deres sproglige færdigheder og lærer at udtrykke deres tanker og følelser samt at kunne modtage og bearbejde sproglige formuleringer og beskeder - børnenes kendskab til og fortrolighed med den danske kultur, samfundet og historien udvikles bl.a. ved oplæsning, fortælling og sang samt traditioner og højtider. Børnenes forståelse og respekt for andre kulturer udvikles ved aktiviteter og mødet med mennesker med anden kulturel baggrund - børnene er fysisk aktive og får oplevelser i naturen - daginstitutionerne samarbejder med dagplejen i lokalområdet - samarbejdet og det fælles børnesyn i daginstitution og skole medvirker til at sikre sammenhæng og kontinuitet i barnets opvækstmiljø. - personalet arbejder målrettet med de ældste børn med henblik på at sikre en god skolestart - personalet samråd med forældrene barnets modenhed i forhold til skolestarten - de fysiske rammer skal tilgodese børnenes behov for kontakt, tryghed og udfoldelse 3. Børn med særlige behov i pasningstilbud Børn med særlige behov og deres familier støttes med henblik på, at barnet kan forblive i det almene pasningstilbud. Det beror på en vurdering af det enkelte barns særlige behov, handicap m.v., om barnet skal tilbydes en særlig foranstaltning. Personalet og forældrene træffer aftaler om en handleplan for den pædagogiske indsats i forhold til det enkelte barn. Børnene skal mødes med en helhedsforståelse, hvorfor der skal arbejdes med såvel barnets som familiens ressourcer og vanskeligheder og handles derudfra. Der etableres et tværfagligt samarbejde omkring de børn, hvor det skønnes betydningsfuldt i forhold til deres fortsatte trivsel i institutionen. 10

11 Delpolitik Pasningstilbud til de 0-6 årige - børn med særlige behov får tilknyttet en kontaktpædagog - i dagplejen en dagplejepædagog - kontaktpædagogen/dagplejepædagogen sikrer - at der bliver lagt en handlingsplan og fulgt op på den - at der etableres det nødvendige tværfaglige samarbejde omkring barnet - at det tværfaglige samarbejde og samarbejdet med forældrene videre føres i forbindelse med overgangene - der foretages sprogstimulering af tosprogede børn jf. Folkeskolelovens 4a - der kan etableres særlige støtteforanstaltninger for såvel barnet som familien - for enkelte børn med handicap eller udviklingsforsinkelser er der oprettes specialgrupper i almindelige daginstitutioner 4. Forældresamarbejdet Pasningstilbuddene samarbejder med forældrene om de enkelte børns alsidige udvikling. I forhold til de yngste børn lægges vægt på daglig kontakt med de enkelte forældre i forbindelse med aflevering eller afhentning af barnet. I børnehaverne drøftes de enkelte børns trivsel og udvikling med forældrene efter behov. Såvel dagtilbuddet som forældrene kan altid tage initiativ til en drøftelse af de enkelte børns trivsel og udvikling, hvis en af parterne skønner det nødvendigt. Brugerbestyrelserne spiller en vigtig rolle i forhold til brugerindflydelsen og det overordnede forældresamarbejde. Brugerbestyrelsen fungerer også som forældrenes talerør i forhold af generel karakter i institutioner/dagpleje. - de enkelte daginstitutioner og dagplejen udarbejder principper for form og indhold af forældremøder og forældresamtaler - brugerbestyrelserne drøfter løbende forældresamarbejdet og brugerindflydelsen med henblik på udvikling af heraf - der afholdes arrangementer i institutionerne og dagplejens legestuegrupper med deltagelse af børnene og deres forældre 11

12 Delpolitik Folkeskolen 12 Mål Eleverne får faglige og sociale udfordringer, der medvirker til deres alsidige personlige udvikling, og de forbereder sig på at blive aktive og selvhjulpne borgere i et demokratisk og globalt samfund. - aktiviteter i undervisnings- og fritidsdelen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger - aktiviteter tilrettelægges med udgangspunkt i respekt for menneskers ligeværd uanset sociale og kulturelle forskelligheder - i samarbejde med eleven og forældrene opstilles løbende nye mål for elevens alsidige personlige udvikling - samarbejdet mellem skole og hjem er ligeværdigt og forpligtende for begge parter Eleverne får mulighed for at lære på mange måder. - eleverne får mod på og lyst til at udvikle sig og bruge deres evner og kompetencer der i hele skolens virksomhed tages udgangspunkt i elevens styrkesider, interesser og forhåndsviden samt måde at lære på - eleverne oplever skolen som en god ramme om deres læring Eleverne bevarer og styrker deres lyst til at lære. - der lægges vægt på de positive elementer i elevernes arbejde - elevernes individuelle evner og bestræbelser anerkendes og værdsættes - eleverne er aktive i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af eget og fælles arbejde - dialogen, samtalen og samarbejdet er en naturlig og integreret del af skolelivet Eleverne lærer og udvikler sig i fællesskaber. - eleverne udvikler deres evner til at danne og indgå i forskellige fællesskaber - eleverne indgår i samspil og samarbejder med mange forskellige børn og voksne - lokalt, nationalt, europæisk og globalt - eleverne har et godt læringsmiljø i egnede fysiske, psykiske, etiske og æstetiske rammer - skolen medvirker til, at eleverne indgår i et aktivt og udviklende fritidsliv

13 Delpolitik Folkeskolen Delmål Folkeskolerne i Odense Kommune har et rummeligt, fagligt udfordrende, fleksibelt og kreativt udviklingsmiljø. Skoleforløbet skal opleves som en tid, der dels har en værdi i sig selv og dels giver eleverne mulighed for at tilegne sig viden og kompetencer, som de kan anvende i en kompleks og globaliseret virkelighed. Skolen er anerkendt og respekteret af forældre, samarbejdspartnere og øvrige interessenter som en skole, der er åben i forhold til det øvrige samfund. Skolen indgår konstruktivt og dynamisk i relevante netværk og samarbejdsrelationer. Der er åbenhed og gennemsigtighed omkring skolernes værdier, mål og handleplaner. 1. Skoleforløbet Skolen sikrer, at læringsmiljøet er tilpasset de forskellige faser i skoleforløbet. Faserne etableres med udgangspunkt i elevernes behov, medarbejdernes kompetencer samt de fysiske rammer. - skolen sikrer en variation af tilgange til at opnå uddannelses- og udviklingsmålene, bl.a. gennem differentierede faglige tilbud og tværfaglige aktiviteter og projektarbejder. Hertil kan holddannelse bruges som et pædagogisk redskab - de første skoleår opfattes som centrale for børnenes videre skoleforløb. Der lægges vægt på, at indskolingen bliver tryg og nærværende for barnet - samarbejdet og det fælles børnesyn i daginstitution og skole medvirker til at sikre sammenhæng og kontinuitet i barnets opvækstmiljø - medarbejderne etablerer en fælles læringskultur mellem undervisnings- og fritidsdel, hvor alle sanser og intelligenser stimuleres og udvikles - medarbejderne samarbejder og sikrer kontinuitet mellem faserne - i forbindelse med moderniseringen af skolerne skal de fysiske rammer udformes, så de sikrer gode betingelser for vekslende undervisningsindhold, organisationsformer og funktioner - gennem hele skoleforløbet inddrages IT i skoledagens aktiviteter, så eleverne udnytter teknologien alderssvarende og optimalt 2. Læring Læring betragtes som en aktiv proces, hvor den enkelte elev ud fra sine særlige forudsætninger udvikler sig intellektuelt, motorisk, socialt og følelsesmæssigt og herigennem få alsidige redskaber til sin fortsatte udvikling. - læringsmiljøet i skolens forskellige faser tilrettelægges med udgangspunkt i opdateret viden inden for det faglige, psykologiske og pædagogiske område - eleverne har plads til at undersøge, efterprøve og opbygge deres egen viden. Dette understøttes at et pædagogisk servicecenter, hvor eleverne anvender en mangfoldighed af undervisningsmidler. Desuden oplever eleverne forskellige læringsrum, som museer, naturen og lignende - eleverne tilegner sig en solid basisviden og basale færdigheder - eleverne lærer at reflektere, vælge og agere - eleverne lærer at kunne håndtere forskelligheden og at kunne fortolke og skabe mening 13

14 Delpolitik Folkeskolen - eleverne oplever løbende evaluering af personlige mål og konstruktiv feed-back i processen. Evalueringen kvalificeres gennem synlighed, hvor der bl.a. kan bruges logbøger og portfolio - børnene gennem oplevelser og aktiviteter i SFO rustes til en fritid med aktivitet og fællesskab - eleverne bliver gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning og den obligatoriske Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsundervisning med tilhørende praktikaktiviteter i stand til at udarbejde en realistisk, personlig uddannelsesplan, som sikrer overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse 3. Elever med særlige behov Alle elever med særlige behov skal have mulighed for at modtage et undervisnings- og fritidstilbud så tæt på hjem og nærmiljø som muligt, så de i videst muligt omfang får en dagligdag med skole, fællesskab og venskaber i det lokale miljø. Elever med særlige behov tilbydes en tidlig og forebyggende indsats. Den pædagogiske rummelighed øges, så de elever, der kan profitere af at fortsætte i det almene skoletilbud, fortsætter deres skolegang her. - der overfor elever med særlige behov er særlig fokus på at identificere den enkeltes læringsstile, ressourcer og potentialer og nyttiggøre disse optimalt - de elever, hvis behov ikke kan imødekommes inden for rammerne af den almindelige, differentierede undervisning, skal tilbydes særlig tilrettelagt undervisning på distriktsskolen - elever med specifikke vanskeligheder eller særlige behov, der ikke kan imødekommes af distriktsskolen, skal tilbydes undervisning i særlige grupper eller klasser/på særlige skoler, hvor udviklings- og læringsmuligheder i endnu højere grad er specielt tilpasset deres behov. Eleverne indgår i denne skoles fælleskaber - overfor elever og deres familier, som har særlige behov, der ikke kan imødekommes af distriktsskolen, kan der tilbydes bistand fra øvrige fagpersoner. Formålet med denne bistand er at styrke elevens følelsesmæssige, faglige og sociale udvikling, således at eleven fortsat kan forblive i skolen. Det kan f.eks. dreje sig om praktisk pædagogisk bistand i hjemmet eller familiebehandling - tosprogede elever med særlige behov, hvis behov ikke kan dækkes i de almindelige undervisnings- og vejledningstilbud, tilbydes undervisning med dansk som andetsprog samt modersmålsbaseret vejledning 14

15 Fritidspolitik for børn og unge 4. Forældresamarbejdet Skolen og hjemmet er bevidste om deres fælles ansvar for opdragelse, læring og dannelse. - skolen skal inddrage forældrene i skolens virksomhed - den enkelte skole skal synliggøre, hvordan forældre kan få viden om og indflydelse på skolens virksomhed, herunder på egne børns skolegang - skolebestyrelsen spiller en vigtig rolle i etableringen og fastholdelse af samarbejdet med forældrene - skolebestyrelsen udarbejder principper for forældresamarbejdet - forældrene i den enkelte klasse og medarbejderne etablerer gensidig forpligtende aftaler vedr. børnenes skolegang Mål Børn og unge fra 0-25 år tilbydes et aktivt fritidsliv i foreninger, ungdomsskoler, klubber, musikskole og særligt målrettede indsatser og aktiviteter. Fritidstilbudene udvikler gennem folkeoplysende virsomhed børnene og de unge. Demokratiforståelse og medbestemmelse er væsentlige elementer i udviklingen til at blive aktive og selvstændige mennesker i et demokratisk og mangfoldigt samfund. 15

16 Fritidspolitik for børn og unge - børn og unge skal uanset evner, adfærd og sociale forhold have mulighed for at skabe en indholdsfyldt tilværelse i en stadig udviklingsog modningsproces - børn og unge skal udvikles til at tage medansvar for det samfundsmæssige fællesskab og skal gøres bevidste om egne ressourcer samt om betydningen af fælles og individuelle normer og værdier - børn og unge inddrages aktivt i hvad der foregår i fritidstilbudene og bevidstgøres om deres ansvar for fritidstilbudenes aktiviteter og fysiske tilstand - børn og unge opnår kendskab til og erfaring med demokratiske beslutningsprocesser - børn og unge bevidstgøres om deres ansvar overfor hinanden og betydningen af fællesskab - børn og unges accept af og forståelse for andre kulturer udvikles, og deres interesse for internationale forhold styrkes Børn og unge udvikler en sund livsstil -børn og unge motiveres til sunde kostvaner -børn og unge motiveres til at indgå i fysiske aktiviteter -børn og unge opnår kendskab til misbrugsproblematikker, og der handles konkret ved mistanke om eller brug af rusmidler Delmål 1. Ungdomsskole Ungdomsskolen i Odense Kommune tilbyder en bred vifte af undervisning, aktiviteter, klubtilbud, entreprenøropgaver for Kultur- og Socialforvaltningen og særligt tilrettelagte indsatser til unge mellem 14 og 18 år med mulighed for aktiviteter i forhold til yngre og ældre målgrupper. Ungdomsskolen skal give de unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold, udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund samt udvikle de unges internationale forståelse. Ungdomsskolen skal til stadighed tilrettelægge sin virksomhed og sine aktiviteter med henblik på at være en væsentlig samarbejdspartner i kommunens samlede indsats overfor unge. 16

17 Fritidspolitik for børn og unge - tilbud og aktiviteter tilrettelægges med udgangspunkt i de unges forudsætninger, ønsker og behov, og at der altid er tid og plads til dialog med de unge - ungdomsskolemiljøet udgør et forpligtende fællesskab for de unge i forhold til andre unge, og at de unge bevidstgøres om deres ansvar overfor andre mennesker Ungdomsskolen er for alle unge. Ungdomsskolen skal tage initiativer over for grupper af unge (f.eks. foreningsløse og truede grupper) og være et alternativ til unge, der ikke er aktive på uddannelsesområdet eller arbejdsmarkedet. Ungdomsskolen skal i tilrettelæggelsen af sine indsatser og som lokal samarbejdspartner løbende tilpasse sin organisation med henblik på at kunne tilgodese målgruppernes behov samt medvirke til at sikre unges fremtidige tilknytning til kultur- og foreningslivet samt en plads i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. - ungdomsskolen arbejder for at give de unge gode fritidsvaner bl.a. gennem samarbejde med lokalområdets øvrige kultur- og foreningsliv - ungdomsskolen etablerer individuelle forløb såvel som gruppeforløb for unge med særlige behov og samarbejder med de lokale folkeskoler, ungdomsuddannelser og andre forvaltninger for at kunne supplere deres tilbud - ungdomsskolen etablerer løbende forsøg med nye organisations- og aktivitetsformer 2. Klub En klub er et fritidstilbud for børn og unge i alderen år, hvor der er mulighed for socialt samvær med andre børn og unge på tværs af aldersgrænser, køn, nationalitet og for at møde troværdige voksne på mere uforpligtende vilkår. Klubben er et frivilligt tilbud - et værested - hvor barnet og den unge kan komme og gå, som de har lyst til. I klubben gives mulighed for et aktivt og udviklende fritidsliv i sammenhæng med øvrige klub- og fritidstilbud såsom idræt, musik, spejder, ungdomsskole m.v. - børn og unge tilbydes opsyn og opmærksomhed omkring deres tilværelse og trivsel - børn og unge sikres relevante klubtilbud/aktiviteter i forhold til deres alder og individuelle behov - børn og unge sikres naturlige og tilpassede overgange fra dagtilbud til klubtilbud og fra klubtilbud til øvrige fritidstilbud 17

18 Fritidspolitik for børn og unge 18 Klubben skal være en aktiv del af lokalområdets tilbud til børn og unge. Klubben skal i tilrettelæggelsen af sin indsats være en aktiv samarbejspartner i lokalområdet. Børn og unge knyttes til deres nærmiljø i fritiden. - der gives så vidt muligt et klubtilbud (eftermiddagsklub for årige) i nærheden af barnets skole - i nærmiljøet - der etableres ungemiljøer, hvor årige kan få tilgodeset deres behov for aktiviteter og forpligtende samvær - klubben samarbejder med relevante private og offentlige instanser, således at barnet og den unge oplever sammenhæng og kontinuitet i ind satserne - klubben arbejder opsøgende som en del af sin indsats 3. Foreningslivet Foreningslivet støttes i at være i stand til at give børn og unge en indholdsrig fritid, hvor de på basis af den danske foreningstradition og folkeoplysende virksomhed bliver udviklet til aktive borgere, der er i stand til at tage ansvar for deres eget liv og tage aktivt og engageret del i samfundslivet. - børn og unge jævnligt mødes i foreningen omkring aktiviteterne og/eller det idebestemte arbejde, foreningen udøver - børn og unge indgår i et forpligtende fællesskab i foreningen, hvor de tager ansvar for hinanden og for fællesskabet - børn og unge i foreningen kan møde andre børn og unge med en anden etnisk baggrund, andre behov og forskellig social baggrund - børn og unge i foreningen bliver ledet og vejledt af engagerede mennesker - børn og unge i foreningerne har medbestemmelse i forhold til de aktiviteter, de udøver og inddrages sammen med deres forældre i de demokratiske strukturer i foreningen Ud fra Folkeoplysningsloven giver kommunen tilskud til godkendte foreninger, der opfylder betingelserne i Folkeoplysningsloven. Der skal sikres tilfredsstillende fysiske rammer og faciliteter til fritidsaktiviteter. Der skal etableres mulighed for støtte til udvikling af fritidstilbudene i form af f.eks. støtte til nye initiativer, nye foreningsformer, lederudvikling og tværgående projekter. Der gives støtte til integration af børn og unge blandt flygtninge/indvandrere. - der efter ansøgning gives tilskud til godkendte foreningers aktiviteter og/eller gives lokaletilskud til lokaler ejet eller lejet af godkendte foreninger - kommunen godkender og rådgiver foreninger i henhold til lovgivningen der ydes støtte og vejledning til foreningerne med henblik på involvering af flest mulige børn og unge i det etablerede foreningsliv - der anvises ledige, offentlige lokaler til godkendte foreninger, og disse udbygges, forbedres og vedligeholdes løbende

19 Fritidspolitik for børn og unge 4. Børn og unge med særlige behov i fritidslivet Fritidstilbudene tilrettelægges i videst muligt omfang med henblik på at kunne rumme alle børn og unge. For børn og unge med særlige behov skal fritidstilbudene, skolen, distriktskontorerne m.v. sikre den fornødne støtte og opbakning, således at barnet, den unge og familien oplever sammenhæng og kontinuitet i de tilbud, der gives til såvel den unge som familien som helhed. Der tages altid udgangspunkt i det enkelte barns/den unges behov, evner og forudsætninger. - der etableres et tværfagligt samarbejde omkring børnene og de unge, hvor det skønnes nødvendigt af hensyn til den unges trivsel og udvikling - klubberne er i tilrettelæggelsen af deres aktiviteter og indsatser opsøgende med særlig opmærksomhed på (grupper af) udsatte børn og unge - børn og unge, der mistrives af sociale-, psykiske- eller fysiske årsager, tilbydes undervisnings- og klubtilbud, hvor den personalemæssige sammensætning og ressourcerne i øvrigt sikrer, at deres behov i højere grad tilgodeses. Et antal klubber yder en særlig socialpædagogisk indsats overfor børn og unge med særlige behov - der tilbydes støtte til et aktivt fritidsliv i de foreninger, der har ressourcer til det, og hvor aktiviteterne modsvarer de behov, disse børn og unge har. Så vidt muligt fremmes rummeligheden i foreningerne - der afsættes midler til at støtte aktiviteter og nye initiativer til gavn for f.eks. foreningsløse børn og unge, børn og unge af anden etnisk herkomst end dansk, børn og unge med særlige behov etc., - og at der foretages en opsøgende indsats i forhold til disse målgrupper - der i nødvendigt omfang etableres støtteforanstaltninger både i forhold til barnet/den unge og hjemmet i et koordineret samarbejde med øvrige instanser 19

20 Fritidspolitik for børn og unge 5. Forældresamarbejdet Fritidstilbudene er åbne for samarbejde med forældrene og tilrettelægger forældresamarbejdet - kontakten til hjemmet - under hensyn til den unges alder og naturlige trang til selvstændiggørelse. - der i forældresamarbejdet arbejdes ud fra princippet om åbenhed, synlighed og ærlighed - forældrene er ligeværdige samarbejdspartnere med ressourcer, ønsker, ideer og meninger - ungdomsskolen og klubberne synliggør, hvordan forældrene kan få viden om og indflydelse på den unges aktiviteter i ungdomsskolen/klubben, og forældrene inddrages i nødvendigt omfang - klubberne for de årige har bestyrelser, brugerbestyrelser eller brugerråd, hvor forældrene er sikret pladser. Forældrene orienteres løbende via nyhedsbreve, forældremøder osv. Endvidere afholdes der arrangementer med forældredeltagelse/forældreinvolvering - foreningerne og forældrene har et fælles ansvar for, at børnene og de unge i foreningerne tilbydes et fritidsliv, der modsvarer deres behov og ønsker. Foreningerne er således afhængige af opbakning til det daglige arbejde og arrangementerne. Samtidig skal forældrene sikres demokratisk indflydelse i foreningerne - ungdomsskolen/klubben sikrer i et samarbejde med forældrene, at der sker henvisning til relevante fagpersoner, såfremt der er behov for det. Hvis forældrene ikke ønsker at samarbejde, underretter ungdomsskolen/klubben det sociale system 6. Musikskolen Musikskolen sikrer gennem sine undervisningstilbud udvikling af børn og unges musiske kundskaber. Musikskolen sikrer fødekæden til de videregående musikuddannelser gennem undervisningen på Musikalsk Grundkursus. Målgruppen er børn og unge i alderen 0-25 år. Musikskolen er en markant del af Odenses musikliv gennem udadvendte koncertaktiviteter og arrangementer. Musikskolen repræsenterer Odense Kommune i ind- og udland og virker til fremme af det lokale musikmiljø. - børn og unge gives et reelt musiktilbud, herunder samarbejdes der med folkeskolerne med henblik på decentral undervisning - børn og unge gives mulighed for at udvikle deres kreative evner inden for musikalske udtryk, og deres forudsætninger for livslang aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere øges - børn og unge bibringes instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt - børn og unges personlighedsmæssige udvikling styrkes gennem beskæftigelse med musik, herunder øges deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab 20

Odense Kommunes. folkeoplysningspolitik

Odense Kommunes. folkeoplysningspolitik Odense Kommunes folkeoplysningspolitik Indholdsfortegnelse Forord 04-05 Vision og formål 06-07 Det frivillige foreningsarbejde 08-09 Voksenundervisning 10-11 Folkeoplysningsklubberne 12-13 Lokaleanvisning

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Samarbejde og forventninger imellem skole og hjem

Samarbejde og forventninger imellem skole og hjem Samarbejde og forventninger imellem skole og hjem Forældreansvar og forældreinddragelse Pjece Kære forældre Samarbejdet mellem skole og hjem er af afgørende betydning for den vigtige periode i barnets

Læs mere

Samarbejde og forventninger imellem skole og hjem

Samarbejde og forventninger imellem skole og hjem Samarbejde og forventninger imellem skole og hjem Forældreansvar og forældreinddragelse Pjece Kære forældre Samarbejdet mellem skole og hjem er af afgørende betydning for den vigtige periode i barnets

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2013-2016

Børne- og Ungepolitik 2013-2016 UDKAST november 2012 Børne- og Ungepolitik 2013-2016 Vision: Fredericia former fremtiden - På vej mod de bedste Børn og unge vokser op i en verden, hvor de nære fysiske og sociale rammer om samvær er under

Læs mere

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen Børneog Ungepolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk Indhold Forord 3 Indledning 4 Trivsel i hverdagen 5 Parat til fremtiden 6 Respekt for fællesskabet 7

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Odense Kommunes. ungdomsskolepolitik

Odense Kommunes. ungdomsskolepolitik Odense Kommunes ungdomsskolepolitik Indholdsfortegnelse Forord 04-05 Formål 06-07 Struktur og organisering 08-09 Målgruppe 10-11 Aktiviteter 12-15 Unge med særlige behov 16-17 Netværk og samarbejde 18-19

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK BØRNE- OG UNGEPOLITIK INDLEDNING Vision for området Kære borger i Varde Kommune Du præsenteres hermed for Varde Kommunes Børne- og Ungepolitik. Politikken danner grundlag for en fælles forståelse og indsats

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik. for Haderslev Kommune. version 2013

Sammenhængende børnepolitik. for Haderslev Kommune. version 2013 Sammenhængende børnepolitik for Haderslev Kommune version 2013 Sammenhængende Børnepolitik 1 for Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse Indledning Baggrund, udarbejdelse og godkendelse Afgræsning og sammenhæng

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2012-16

Børne- og Ungepolitik 2012-16 Børne- og Ungepolitik 2012-16 1 Indhold Velkommen 4 Baggrund og lovgivning 5 Børne- og Ungesyn 6 Trivsel og sundhed 7 Udviklingsmuligheder for alle 8 Parat til fremtiden 9 Det fælles fundament 10 Faglighed

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen.

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Scenariet HELHED Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Der skal være sammenhæng i indsatser og tilbud, så børn og unge oplever en koordineret og tværfaglig indsats med

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig.

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig. Ung, Aktiv, Ansvarlig s Ungdomspolitik side 1 Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober 2008 Forord Unge i Struer ligner unge i resten af landet på alle væsentlige områder. De har en travl hverdag med venner,

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 1. Indledning SFO er og klubber hører under Børne- og undervisningsudvalget. Hver SFO og klub skal arbejde efter kommunens overordnede politikker og generelle

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune 2010-2014 UDKAST 01-12-2010 Greve Kommune Forord Børn og unge skal have det godt i Greve Kommune. De skal være glade for at være sig selv, og de skal kunne indgå

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

Norddjurs Kommune Integrationspolitik

Norddjurs Kommune Integrationspolitik Norddjurs Kommune Integrationspolitik Indledning Integrationspolitikken er et udtryk for Norddjurs Kommunes holdninger og værdier i indsatsen for flygtninge og indvandrere. Integrationspolitikken opstiller

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Integrationspolitik. Marts 2009. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Integrationspolitik. Marts 2009. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Integrationspolitik Marts 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Integrationspolitik Overordnet politik Integrationspolitikken er et udtryk for Norddjurs Kommunes

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Med Børn & Unge politikken præsenterer Esbjerg Kommune de værdier og det børnesyn, som skal sikre, at alle kommunens børn og unge får

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 Børnepolitik i Odsherred Kommune. Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver, hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Børnepolitik Version 2

Børnepolitik Version 2 Børnepolitik Version 2 Læring Helhed Omsorg Forskellighed Anerkendelse Ansvar Leg - venskab Sundhed Borgmesteren og udvalgsformandens forord Børnepolitikken Mariagerfjord Kommune har med en fælles børnepolitik

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune Vejen til Fremtidens skole i Skanderborg Kommune Forord Indledning Politiske visioner Indsa Sammenhængende børnepolitik Vejen til fremtidens skole i Skanderborg Kommune tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO - fritidstilbuddet i FællesSkolen Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse samt beskrivelse af FællesSkolen... 3 Formål med mål- og indholdsbeskrivelse på SFO-området...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Sammenhængende Børne- og ungepolitik

Sammenhængende Børne- og ungepolitik Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2013 Vejen Kommunes overordnede vision At være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Vejen kommunes

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017. Godkendt i byrådet den 28. februar 2013.

Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017. Godkendt i byrådet den 28. februar 2013. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017 Godkendt i byrådet den 28. februar 2013. INDLEDNING... 3 DEN RØDE TRÅD... 3 RELATIONER... 5 FOKUSOMRÅDE... 5 LÆRING OG UDVIKLING... 6 FOKUSOMRÅDE... 2

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats Børne-, Unge- og Familiepolitik 2018 Fælles Ansvar - Fælles indsats INDLEDNING Et godt hverdagsliv er afgørende for alle børn, unge og familier i Hjørring Kommune uanset social og kulturel baggrund. En

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 1. Indledning SFO er og klubber hører under Børne- og Undervisningsudvalget. SFO og klub arbejder efter kommunens overordnede politikker og generelle retningslinjer

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for DRAGEN i Gentofte Kommune 2009 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud m.v. til børn

Læs mere

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur ACTIVE LIVING STRATEGI Strategi for læring i Børn & Kultur STRATEGI FOR LÆRING 2 Januar 2016 Forord I Esbjerg Kommune har vi fokus på børn og unges læring. Vi ønsker, at vores børn og unge skal indgå i

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Den almene børne- og ungepolitik i Egedal Kommune

Den almene børne- og ungepolitik i Egedal Kommune Den almene børne- og ungepolitik i Egedal Kommune Børn skal lege og lære, og unge skal have en spændende og aktiv hverdag og inspireres til uddannelse. Den pædagogiske og faglige indsats skal være genstand

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur.

Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur. Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur. Indledning: Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik har til formål at skabe sammenhæng og helhed i indsatsen og tilbuddene til alle kommunens

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

SFO - rammer for Mål og Indhold

SFO - rammer for Mål og Indhold SFO - rammer for Mål og Indhold Redigeret juli 2011 1 Indhold Forord... 3 Oversigt over SFO er i Nyborg Kommune... 4 Retningslinjer for processen på skoler/sfo er... 4 Overgange/sammenhæng... 5 Samarbejde...

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Redigeret udgave af Mål og Indholdsbeskrivelser for SFO Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Forord fra: Borgmester Eller Udvalgsformand eller Børne og unge direktør Eller Skolechef Til hver folkeskole,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune August 2009 Mål og indhold i skolefritidsordningerne i Kerteminde Kommune Forord: Fra august 2009 er det et krav i følge Folkeskolelovens 40 stk.

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Formål for Dagtilbud og Skole frem mod år 2014

Formål for Dagtilbud og Skole frem mod år 2014 Formål for Dagtilbud og Skole frem mod år 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Barnesyn, dannelsessyn og læringssyn...3 2.1 Barnets og den unges trivsel, læring og udvikling...3 3. Vision 2014...4

Læs mere