Oversættelse af original manual Push & Pull B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversættelse af original manual Push & Pull B"

Transkript

1 Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 /

2 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 /

3 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 /

4 VIGTIGT: Brug ikke den motorramme, der følger med motoren. Det er nødvendigt at forbinde trækstangen til den motorramme, der allerede er placeret på porten, se trin 12. Push & Pull B 4 Rev. 2 /

5 min: 30mm, mm, max: maks.: 70 mm 70 mm Push & Pull B 5 Rev. 2 /

6 Push & Pull B 6 Rev. 2 /

7 Push & Pull B 7 Rev. 2 /

8 A ~10 sec B C = OK 100% D E = OK 100% Push & Pull B 8 Rev. 2 /

9 F AUTO- MATISK AUTO- MATISK = OK. G Rød LED (Modtager) 1 sek. sec maks. maxi 2-3 sec. AUTO- MATISK AUTO- MATISK Push & Pull B 9 Rev. 2 /

10 ~ U sek. jord Modtager antenne Trykknap eller styrekontakt Ledningsføring i det tilfælde der ikke anvendes fotoceller: Mellem skruerne Fotoelektrisk lysbarriere RX = Modtager TX = Afsender Push & Pull B 10 Rev. 2 /

11 1 Generelle oplysninger Sikkerhedsanvisninger Forhåndsbetingelser Oplysninger om brug Portautomatik Præsentation Tilbehør Montering af motor Forberedelse Formontering af motor Montering af motor Montering af portfastgørelser med trækstangen Installation af nødåbning Elinstallation Placering af advarselsmærkater Ibrugtagning Manuel funktionstest Programmering Programmering af trækstyrke og bevægelsesbane Programmering af fjernbetjening Tilpasning af motorens trækkraft til afbryder Kontrol af fejlgenkendelse Driftsoversigt Transformertilslutning (C) Motortilslutning (D) Tilslutning af tilbehør (G) Tilbehøret tilsluttes Betjening /betjening ved brug af nøgle Fotoelektrisk lysbarriere Antenne Brug Fejlmelding og afhjælpning Udskiftning af batterier (fjernbetjening) Vedligeholdelse/Service Demontering og genanvendelse Tekniske data Generelle oplysninger Kære kunde Tillykke med købet af dette produkt. Denne portautomatik er baseret på den nyeste viden og den nyeste teknik ved hjælp af de mest pålidelige og moderne elektriske/elektroniske komponenter. Producenten forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt og uden varsel at foretage forbedringer eller ændringer til udstyret og i instruktionerne. Brug venligst et par minutter til at læse instruktionerne grundigt igennem i sin helhed, før arbejdet med produktet påbegyndes. 1.1 Sikkerhedsanvisninger Portautomatikken opfylder de gældende EN-standarder, til privat brug Sikkerhedsanvisninger ADVARSEL AF HENSYN TIL PERSONSIKKERHEDEN ER DET VIGTIGT AT FØLGE ALLE ANVISNINGER! GEM DISSE ANVISNINGER! Der kræves en grundlæggende viden om teknik og generel elektricitet. Forkert installation kan forårsage alvorlig skade! Hvis trækkraften er tilpasset således, at porten udøver en belastning på over 150N på rammen eller på porten selv, brug da ekstra sikring ved hjælp af fotoceller eller andre sikkerhedsanordninger, før en automatisk frakobling finder sted. Ved montering skal de gældende sikkerhedsregler om forebyggelse af ulykker overholdes. Elinstallationen skal udføres af en autoriseret elinstallatør. Push & Pull B 11 Rev. 2 /

12 1.2 Forhåndsbetingelser Portautomatikken er udelukkende beregnet til anvendelse ved garagevippeporte/sektionsporte, der er afbalanceret med fjedre og kun til privat brug. Dette udstyr må udelukkende anvendes på følgende porte: Se figur 1 Standard garagevippeport Sektionsport (vi anbefaler sektionsporten), se afsnit 12) De tekniske grænser i afsnittet Tekniske Data skal overholdes. Inden montering af motoren skal den mekaniske lukning af porten afmonteres eller afbrydes. Tag altid strømstikket ud inden, der foretages arbejder (undtagen i tilfælde af forsøg og igangsættelser). Tildæk motoren ved boring. Stikkontakten skal installeres af en autoriseret elinstallatør. Den skal være lettilgængelig. Inden motoren monteres skal porten være i god mekanisk stand, afbalanceret og manøvredygtig. Motoren må kun anvendes i tørre omgivelser. Garagen og loftet skal være udformet således, at sikkerheden ved montering af motoren er sikret. Den minimale belastning af loftet skal være 700 N (ca. 70 kg). For at undgå personfare og sikre optimal ydeevne er det forbudt at foretage ændringer, ombygninger eller udvidelser af produktet uden udtrykkelig tilladelse fra producenten. Montering eller placering af reservedele der ikke er i overensstemmelse med produktet, udgør fare, og er derfor forbudt. portlåsen (låseblik og snaplås). Hvis der ikke er en alternativ adgang til garagen er en nødåbningsmulighed påkrævet. Dennes funktion bør kontrolléres en gang om måneden. Ved tryk på nødåbningen kan der forekomme ukontrollérede bevægelser af porten, hvis fjedrene er ødelagte eller dårlige, eller hvis døren ikke er afbalanceret. Hæng ikke i sikkerhedsbefæstigelsen med kropsvægten. Sørg for, at nødåbningen ikke er fastgjort til nogen trækstangsanordning, køretøjets tagbagagebærer eller til selve porten. De første funktionstest samt programmering af fjernbetjeningen skal i princippet ske inde i garagen. Sørg for, at alle brugere sættes ind i den korrekte og sikre betjening af portautomatikken. Afmonter og afprøv reversionen (automatisk ændring af kørselsretning i tilfælde af overvægt; mere end 50 mm åbning med en maksimum belastning på 150-N) samt nødåbningsmekanismen. Advarsel: Porten kan lukke meget hurtigt, hvis fjedrene er dårlige, ødelagte eller defekte, hvilket kan skabe ubalance i porten. Porten bør kun betjenes, når man har fuldt overblik over dens bevægelsesområde. Sørg for, at hverken mennesker eller genstande opholder sig i portens bevægelsesområde. Hold øje med portens bevægelse, og hold mennesker væk, indtil porten er fuldstændigt åbnet eller lukket. Sørg for, at porten er helt åben før indgang og udgang. Lad ikke børn lege med fjernbetjeningen. Anbring den udenfor børns rækkevidde. Batterierne og pærer er ikke omfattet af garantien. Vær opmærksom på, at den nationale lovgivning for anvendelse af elektriske apparater skal tages i betragtning. Vi er ikke ansvarlige for forkert anvendelse eller vedligeholdelse af port eller motor. 1.3 Oplysninger om brug ADVARSEL: Sikkerhedsmeddelelse Af hensyn til personsikkerheden skal alle anvisninger strengt overholdes. Gem venligst denne manual. Før ibrugtagning af motoren: Lås løbevognen op, åbn porten manuelt, og luk den herefter igen helt. I åben tilstand må løbevognen ikke støde mod muffen, og i lukket tilstand må den heller ikke støde mod skinnen. Afmonter fuldstændigt Permanent installeret tilbehør (såsom trykknapper eller andet) skal installeres inden for synsvidde af porten. Sikkerhedsafstanden mellem de bevægelige dele og højden skal være mindst 1,5 m. Førnævnte tilbehør skal monteres utilgængeligt for børn! Advarselsmærkater til at forhindre klemskader skal sættes op i nærheden af kontakten. Efter installationen skal der sørges for, at portens komponenter ikke svinger ud overoffentlige stier eller veje. Ved anvendelse på offentlige steder skal lyssensorer være installeret. Disse er valgfrie. Push & Pull B 12 Rev. 2 /

13 2. Portautomatik Portens automatik styres af en mikroprocessor, der opfylder de seneste europæiske standarder. Motoren er selvstyrende, og holder garageporten lukket. Yderligere lukningssystemer fjernes fra porten. 2.1 Præsentation Se figur 2 1. Motordrev 2. Lyspanel/programmering 3. Kæde/rem 4. Løbevogn 5. Trækstang 6. Fastgørelse (til garagevippeporten) 7. Nødåbning 8. Holdevinkel til overligger eller loft 9. Skinne 10. Løbeskinne 11. Kontakt 12. Fjernbetjening 2.2 Tilbehør Se figur 3 Alle dele til portens automatik hører under tilbehør (dog ikke monteringsmøtrikker til montering af vinkler, da delene varierer afhængig af porttype). Tilbehør til fjernbetjeningen: alt efter modellen er det 1 eller 2 del(e). Hvis det ønskes, kan der fås andet tilbehør til garageporten (se afsnit 12). 3. Montering af motor 3.1 Forberedelse ADVARSEL: VIGTIGE OPLYSNINGER TIL SIKKER MONTERING. FØLG ALLE ANVISNINGERNE FØLG DEM TIL MINDSTE DETALJE EN FORKERT ANVENDELSE KAN FØRE TIL ALVORLIGE ULYKKER For at lette arbejdet forberedes følgende: Læs instruktionerne først, da de indeholder nyttige oplysninger om monteringen Vær opmærksom på lofttykkelsen ved boring (Fare ved boring!) Kontrollér tilbehøret Forbered eventuelt det nødvendige tilbehør Forbered værktøjet (figur 4) Portens mekaniske låse samt al udstyr, som ikke længere skal bruges til monteringen af motoren, afbrydes. 3.2 Før motoren monteres Se figur 5, 6 og 7 Samling af motoren er forklaret ved hjælp af de nummererede billeder Det letter monteringen at have en medhjælper Tildæk motoren inden boring Bær beskyttelsesbriller ved boring Det anbefales at bære beskyttelseshandsker ved samling og montering af motoren. Trin for trin Skyd løbevognen ind i en af skinnerne. Monter skinnerne (figur 6) Montering af alle komponenterne på én gang (figur til 7.7). For at forhindre at kæden ikke laver knuder, anbefales det at rulle den omkring et fast punkt f.eks. en skruetrækker eller et søm på et bræt og efterlade for enden af skinnen. Kæden strækkes (se figur 11) så de to modsatte dele af kæden holdes mere end 5 mm fra hinanden på midten af skinnen. 3.3 Montering af motor Se figur 9, 10 og 11 Trin for trin Delene er formonteret, se figur 5, 6 og 7 Monteringshullerne til fastgørelse af motoren bores i midten af overliggeren og mellem 30 og 70 mm over kanten af portens overligger (figur 8) Monter og fastgør skinnen på overliggeren (figur ) Fastgør beslagene til motoren (figur 10.2) Fastgør styringen ved at tilpasse den til loftets midte (figur 10.4) Tilpas nu beslagene i den nødvendige længde (figur 10.3). Skinnemotoren SKAL være vandret for at følge portens bevægelse Stram kæden (figur 11), hvis ikke det allerede blev gjort efter samlingen af motoren 3.4 Montering af portfastgørelser med trækstangen Figur 12 Efter montering af styringen i loftet forbindes trækstangen til motorrammen, der allerede er monteret på porten. Brug skruerne L2, L3, L4 og L5, der blev leveret med motoren. 3.5 Installation af nødåbning Figur 13 I garager uden alternativ adgang er en ekstern og manuel nødåbning obligatorisk. Dette giver adgang til garagen i tilfælde af strømsvigt. Alt efter modellen er tilbehøret leveret eller kan købes i forretninger. Hold øje med, at kablet er stramt under monteringen. Kablet skal være stramt således at, i tilfælde af låsning (også portlåsen), er dørhåndtaget låst fast i rotation, og kan ikke åbnes. Justeringen skal udelukkende ske inde i garagen. Ved installation af nødåbningen udelukkende inde i garagen skal nødåbningen sidde (håndtag) mindst 1,8 m over jorden. Anbring advarselsmærkat om nødåbning nær håndtaget. Push & Pull B 13 Rev. 2 /

14 3.6 Elinstallation Strømtilslutningen går via et 230V strømstik. Dette bør være cirka 20 cm fra motoren. Installationen skal foretages af en autoriseret elinstallatør! Hvis tilslutningsledningen er beskadiget, skal den repareres af producenten, dennes servicerepræsentant eller en autoriseret elinstallatør for at undgå farer. 3.7 Placering af advarselsmærkater Mærkatet, der angiver risiko for klemskader bør være placeret på en fremtrædende plads på eller i nærheden af den fastgjorte styring. Mærkatet, der angiver nødåbning skal være permanent, klart synligt og tæt på nødåbningen. Mærkatet, der angiver, at børn ikke bør være i nærheden af portåbningen skal være permanent, klart synligt og i nærheden af svingområdet. 4.2 Programmering Fjern drevlampens dæksel (A1) Tilslut strømforsyningen På de efterfølgende trin justeres programmeringen. Handlingen kan afbrydes når som helst ved at trække strømstikket. Efter tilslutning begynder en ny proces. Fremføringsspolen (H figur 7) bør være inde og låst i løbevognen. 4.3 Programmering af trækstyrke og bevægelsesbane (tegning A, B, C, D, E og F) Under godkendelsesforløbet er funktionen for fotolysbarriere og overbelastning inaktiv. Det er umuligt at benytte fjernbetjeningen. 4. Ibrugtagning Hold mennesker på afstand af garageportens bevægelsesområde ved ibrugtagning og justering. grøn rød Under de første automatiske igangsættelser skal man være inde i garagen. Dette giver i tilfælde af en ulykke mulighed for at åbne porten. Hvis fjedrene er svage, ødelagte eller portvægten ubalanceret, er det muligt, at igangsættelsen aktiverer ukontrollérede bevægelser. Under denne handling definerer styringen portens endestop samt behovene for åbnings- og lukningskraft. Ved første ibrugtagning af motoren: Figur A: Tilslut ledningen. Vent ca. 10 sekunder, indtil selvkontrollen (grøn LED PROG blinker) er afsluttet. Styringen vil automatisk skifte til godkendelse, og de røde LED CANC og grøn PROG blinker samtidigt. Begynd dernæst med trin 1 af programmeringen. Advarsel: Hvis løbevognen er for tæt på åbningen, registrer stadig denne stilling (trin 1.3 nedenfor) og fuldfør programmeringen begrænsninger og kraft, og start igen et nyt program ved at slette, som beskrevet i det følgende afsnit: 4.1 Manuel funktionstest Efter monteringen af motoren skal garageporten åbnes og lukkes manuelt. Det skal sikres, at den nemme betjening af porten ikke er påvirket efter monteringen af motoren. Lås op med nødåbningsmekanismen (fig. 13,3) Åbn og luk garageporten flere gange Lås nødåbningen, når fremføringsspolen (H figur 7) er inde i løbevognen. Porten bør derefter ikke længere kunne betjenes manuelt. Push & Pull B 14 Rev. 2 /

15 Sletning af en allerede eksisterende og tidligere justeret programmering: Tilslut ledningen. Vent ca. 10 sekunder, indtil selvkontrollen (grøn LED PROG blinker) er afsluttet. Den røde LED blinker CANC. Tryk og hold knapperne CANC og TEST nede i mindst 3 sekunder. Slip så snart den røde LED CANC og grønne LED PROG blinker på samme tid. Når begge LED blinker langsomt, begynd programmeringens Trin 1. Trin 1: Justering ved portåbning 1.1 Figur B: Tryk på TEST-knappen (hold) og sæt motoren i gang med tryk på Åbn. Den grønne LED PROG lyser. Omkring 10 cm inden den når sin endelige placering, skal du slippe knappen. 1.2 Dernæst tryk kort flere gange på TEST-knappen, indtil porten er i den ønskede endelige stilling. Den grønne LED PROG lyser. 1.3 Figur C: Tryk på CANC-knappen. Placeringen åbn er registreret, den røde LED CANC lyser. Følg derefter trin 2. Hvis den røde LED CANC ikke lyser, afbryd og genstart programmeringen. Trin 2: Justering ved portlukning 2.1 Figur D: Tryk på TEST-knappen (hold) og sæt motoren i gang med tryk på Luk. Den grønne LED PROG lyser. Omkring 10 cm inden den når sin endelige placering, skal du slippe knappen. 2.2 Dernæst tryk kort flere gange på TEST-knappen, indtil porten er i den ønskede endelige stilling. Den grønne LED PROG lyser. 2.3 Figur E: Tryk på CANC-knappen. Placeringen luk er registreret, den røde LED CANC lyser. Følg derefter trin 3. Hvis den røde LED CANC ikke lyser, afbryd og genstart programmeringen. Trin 3: Justering af kraften (kun muligt efter vellykket gennemførelse af trin 1 og 2) 3.1 Figur F: Tryk kort på TEST-knappen. Den røde LED CANC og grønne LED PROG blinker, porten åbner sig en gang til øverste endestop og lukker sig en gang helt til nederste endestop. I løbet af denne cyklus registrerer betjeningen den nødvendige kraft til åbning og lukning. Derefter blinker den røde LED CANC og efter cirka 3 minutter tændes betjeningslyset. 3.2 Programmeringen er færdig, betjeningen er klar. Herefter kan motoren tændes ved at trykke TEST (se afsnit 7). Værdierne forbliver i hukommelsenselv under strømafbrydelse eller hvis strømforsyningen bliver afbrudt. VIGTIGT: Under normal drift blinker den røde LED CANC hele tiden langsomt. Hvis porten støder på en forhindring, vil den røde LED CANC blinke hurtigt (med angivelse af en fejl på motoren). Efter justeringen af betjeningen udføres med jævne mellemrum en automatisk justering af portlukningens begrænsede stillinger. Således vil for eksempel termiske ændringer blive inkluderet automatisk. ADVARSEL Efter monteringen kontrolléres, at mekanismen er justeret, og at betjeningen reverser, hvis porten støder på en 50 mm høj genstand på jorden. Efter monteringen er det vigtigt at sikre, at åbningsbetjeningen forhindrer eller stopper bevægelsen, hvis porten er forsynet med 20 kg, der er knyttet til rammen og til centrum af porten. 4.4 Programmering af fjernbetjeningen (Figur G) Rød LED (Modtager) Grøn LED rød Der er muligt at tilpasse 4 afsendere pr. motor. Indkodning af afsenderen og portautomatik synkroniseres. Her skal følgende trin udføres (under initialisering skal en afstand på mindst 1 m opretholdes mellem afsender og motor): Programmering af afsender 1 Tryk kort på PROG-knappen. Radiomodtagerens røde LED lyser i cirka 30 sek. (genkendelse). 2 I disse 30 sek. holdes afsenderens knap nede i 2-3 sek. og indtil modtagerens røde signal slukkes. Slip dernæst afsenderknappen. 3 Tryk igen på afsenderen, og porten åbnes. Programmeringen er færdig, og afsenderen er klar til brug. For at programmere andre fjernbetjeninger, følg trin 1 til 3. Ved programmering af mere end 4 fjernbetjeninger, slettes den ældste lagring automatisk. Bemærk: Det er muligt at bruge en kombination af knapper på afsenderen for at udføre programmeringen (for at undgå uønsket igangsætning): under programmeringen vælg to knapper, der trykkes ned samtidigt. Disse to knapper vil blive lagret. Det er muligt helt at slette fjernbetjeningernes hukommelser. Dette kan være nyttigt i tilfælde af ejerskifte eller ved tabet af en sender for at udelukke misbrug. Sletning af alle fjernbetjeningers hukommelser Tryk og hold PROG-knappen nede i ca. 4 sek., og når modtagerens røde signal tændes og slukkes, skal du slippe knappen. Det røde LED CANC begynder at blinke langsomt. Alle hukommelser er slettet. Push & Pull B 15 Rev. 2 /

16 4.5 Tilpasning af motorens trækkraft Kraften på nederste del af porten må aldrig overstige de værdier, der blev indført med EN standard Motorens trækkraft kan eventuelt justeres via et potentiometer. Det skal justeres, så det driver en modvægt på 150 N (ca. 15 kg) ved lukning, hvilket skaber en reversion (stop og bevægelse i modsat retning), og muliggør at stoppe porten. Denne modvægt kan simuleres ved at presse en let hånd mod porten under lukning af garagen. Potentiometeret er som standard indstillet til niveau 5. Kraften kan tilpasses på følgende måde: Hold POWER-knappen nede i mere end 3 sekunder, indtil et af POWER-knappens signaler lyser eller blinker. Dette signal viser den aktuelle indstilling for afbryderen (se tabel). Enhver anden handling på POWER-knappen øger styrken af et niveau. Efter at have nået den maksimale værdi, skifter den programmering til den mindste værdi. Hvis en værdi ønskes bekræftet, skal CANC-knappen aktiveres. Signaleringen af den justerede værdi udføres i retning af uret i overensstemmelse med nedenstående tabel: 4.6 Kontrol af fejlgenkendelse Når justeringen af motoren er udført, skal det kontrolléres, at bevægelsen stopper eller reverserer (skifter retning), når der er en forhindring. Dette kan testes ved at placere et stort stykke træ på 50 mm på jorden i portens bevægelsesbane og derefter aktivere portens bevægelse (se fig. 13.5). Når porten rammer forhindringen, bør den stoppe eller reversere (skifte retning). Hvis dette ikke er tilfældet, må programmeringen rettes. 5. Driftsoversigt Se figur 14.1 Standardinstallation: Skruerne 4 et 5 er forbundet af en ledningsføring A. Transformer med termisk beskyttelse B. Motor C. Transformertilslutning D. Motortilslutning E. Tilslutning til Hall-sensorer (3-bens stik) F. Lys 24V/10W (E14) G. Tilslutning af tilbehør 5.1 Transformertilslutning (C) Skrue 6: sort ledning Skrue 7: sort ledning 5.2 Motortilslutning (D) LED Tændt LED Slukket LED Blinker Niveau 3 Niveau 6 Niveau 1 Niveau 4 Niveau 7 Niveau 2 Niveau 5 Niveau 8 Kantkonnektor + grøn ledning (gn) Kantkonnektor rød ledning (rt) 5.3 Tilslutning af tilbehør (G) Skrue 1 Start: trykknap med trådledning Skrue 2 Start -: trykknap med trådledning Skrue 3 L+: strøm ved fotoceller (+) Skrue 4 LS: indgangssignal ved fotoceller Skrue 5 L -: strøm ved fotoceller (-) Kontrollér afbryderknappen efter ændring af det digitale potentiometer! ADVARSEL: Der må ikke programmeres et for højt niveau, da dette kan forårsage person- eller materielle skader. Når kraften er justeret, således at portens ramme eller forskydningsoverfladen har en belastning på over 150N, før en automatisk afbrydelse sker, skal den give yderligere sikring ved hjælp af lyssensorer eller andet tilbehør. Hvis motoren er monteret i en portåbning med en diameter på mere end 50 mm, er det vigtigt at sikre, at portens åbningsbetjening stopper sin bevægelse, hvis en masse på 20 kg er placeret i midten af den nederste del af porten. Push & Pull B 16 Rev. 2 /

17 6. Tilbehøret tilsluttes Det er bydende nødvendigt at fjerne strømstikket under alle tilslutningsarbejder for at forhindre systemskader. 7. Brug 6.1 Betjening med trykknapper/brug af nøgle/ andre kontakter Se figur 14.1 Brug kun trykknapper med lukkekontakter og impulskontakter (NON kontakt opretholdes). Ingen andre eksterne tilslutninger. Tilslut betjeningskontakterne (trykknap, nøglekontakt, andre kontakter) til skrue 1 og skrue Fotoelektrisk lysbarriere VIGTIGT: I mangel af fotoelektrisk lysbarriere SKAL ledningsføringen mellem skrue 4 og 5 forblive på kassen. Se figur 14.2 I tilfælde af afbrydelse af ledningen, mens garageporten lukker, stopper bevægelsen straks, og skifter til åbning (reversion). Strømforsyningen til afsenderen på den infrarøde barriere (TX) og modtagerbarrieren (RX) sker via skrue 3 og 5. Modtagerbarrierens (RX) udgangssignal (kontakt) skal tilsluttes anordningerne (G) mellem skrue 4 og 5, fjern derefter ledningsføringen. 6.3 Antenne For at øge radiorækkevidde kan det være nødvendigt, afhængig af de lokale forhold, at installere en ekstra antenne. Garagen kan åbnes og lukkes på flere måder ved hjælp af: - Fjernbetjening [1] - Motorens TEST-knap [2] - Nøgle [4] (tilbehør) - Eller ved en kontakt der er tilsluttet indgangstrykknappen Hver anvendelse udløser nye impulsgivninger: Første anvendelse: motoren bevæger sig i én retning Anden anvendelse (i bevægelse): motoren stopper Tredje anvendelse: motoren bevæger sig i modsat retning Fjerde anvendelse (i bevægelse): motoren stopper Femte anvendelse: som første anvendelse osv. Ved aktivering af motoren tændes og slukkes lyset automatisk efter cirka 3 minutter. I tilfælde af strømsvigt, kan garagen åbnes ved: Nødåbning [3] Se 3.5 Fjern stråleantennen som muligvis er på styringen. Tilslut antennens skaft til forbindelsen og tilslut til skrue L- (se figur). Installer antennen udenfor garagen i et frit område. Højeste punkt på taget Push & Pull B 17 Rev. 2 /

18 8. Fejlmeldinger og afhjælpning 8.1 Udskiftning af batterier (fjernbetjening) Fejlmelding LED PROG+CANC Blinker langsomt Mulig årsag - Lysbarriere frakoblet/fejl Stop af kraft - Motorfejl Fejl på Hall-sensorerne (fotoceller) - Over/ under-spænding Blinker hurtigt - Processorfejl periferisk fejl Afhjælpning Fejlmeldingen slettes automatisk, så snart fejlene er rettet. og en ny impuls er givet Sluk/tænd for strømmen (vent cirka 10 sek.) Problem Pæren lyser ikke Porten reagerer ikke på fjernbetjeningen Fjernbetjeningens rækkevidde er ikke tilfredsstillende Fjernbetjeningen programmerer sig ikke og motoren er ved endestop af åbning eller lukning Porten mangler strøm Porten virker ikke Porten stopper midtvejs Porten reverserer under åbning/lukning Automatikken fungerer men porten bevæger sig ikke Fejlfinding Skift pære Kontrollér strømforsyningen Kontrollér batterierne, udskift om nødvendigt Fjernbetjeningen har ikke lagret programmeringen, gentag programmeringen Kontrollér at antennen er tilsluttet Kontrollér batterierne, udskift om nødvendigt Åbn eller luk porten ved at trykke på TEST og stop den midtvejs ved igen at trykke på TEST. Gentag derefter programmeringen af fjernbetjeningen. Kontrollér strømtilførslen Kontrollér strømtilførslen Kontrollér ledningsføringen på driftoversigten (figur 14) Kontrollér om sikkerhedsudstyret virker (lysbarriere) Porten er for tung, kontrollér portautomatikken og udskift den eventuelt (skal ske af en fagmand!!) Kontrollér om der befinder sig en forhindring i bevægelsesbanen, fjern den herefter Øg kraften med potentiometret (se afsnit 4.5) Løbevognen er stoppet og blokeret af medbringeren (H) Ethvert problem forbundet med 230V-strømforsyningen bør kun rettes af fagfolk. Fjern låget på fjernbetjeningen ved at trykke og trække udad. Udskiftning af batterier type LR27 størrelse A27, 12V. Tjek batteriets polaritet! Smid ikke batterier i husholdningsaffaldet! Brugte batterier returneres til indsamlingssteder i kommune eller forretninger. 9. Vedligeholdelse/Service ADVARSEL: Brug ikke porten, hvis reparationer eller justeringer skal foretages på grund af forkert installation eller en fejljusteret port, da det kan forårsage skade. Installation, især af kabler, fjedre og skruer, viser ofte tegn på slitage, forringelse eller mangel på balance. Hvis det er nødvendigt, skal installationen repareres af en fagmand. Diagnosering af problemer, sikkerhedsudstyr samt at nødåbningen fungerer, skal kontrolléres hver 4. uge. Eventuelle fejl skal omgående rettes. Påvisning af et problem kan testes ved at placere et stort stykke træ på 50 mm på jorden foran porten og derefter aktivere porten (se fig. 13.5). Når porten rammer forhindringen, skal den stoppe og reversere (i modsat retning). Hvis dette ikke er tilfældet, skal installationen hermed justeres. Før udførelse af arbejder på porten eller motoren, afbryd strømmen (undtagen til justering og programmering). Elektriske reparationer of motoren skal foretages af en fagmand. Man må aldrig nærme sig porten eller andre dele i bevægelse. Der er fare for klem- eller skæreskader ved lukningshjørnerne. 10. Demontering og genanvendelse Ved demontering og genanvendelse skal de lokale sikkerhedsforanstaltninger overholdes. Push & Pull B 18 Rev. 2 /

19 11. Tekniske Data Push & Pull B Generelt Vægt (cirka) Tryk-/trækkraft maks. Bevægelsesbane (3m skinner) maks. Portens overflade (letvægtsmetal) maks. Motortræk Minimum højde på enheden Brugsbetingelser Omgivende temperatur (TÜV) Udvendig temperatur (fabriksnorm) ~ 14 kg 550 N cirka 2200mm 10 m 2 Kæde 35mm +5 C à +40 C -20 C à +40 C Nominal driftstid 4 minutter Tændtid 30 % Nominal driftscycklus gange Mål Total længde 2910 mm Elektrisk anlæg Strømforsyningskonnektor 230V~ / Hz Motoreffekt 110 W Nominal effekt 170 N Tæthed IP 20 Standby forbrug ~ 8 W Indbygget lys 24V/10W (E14) Radio Radiofrekvens Maksimal rækkevidde (i det fri) Antenne 433,92 MHz 50 m 17 cm Push & Pull B 19 Rev. 2 /

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

MIKROCHIP KATTELEM. Brugervejledning

MIKROCHIP KATTELEM. Brugervejledning MIKROCHIP KATTELEM Brugervejledning Bemærk venligst Læs venligst alle disse anvisninger FØR montering af SureFlap kattelem. Meget vigtigt undersøg venligst: om der er metal i det materiale, hvor kattelemmen

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45) 70 204 208

DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45) 70 204 208 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45) 70 204 208 Indholdsfortegnelse: 1. Sikkerhed og miljø 4 2. Grundlæggende introduktion 4 3. Tekniske specifikationer 4 4. Generel beskrivelse

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Installation Programmering Brug Dansk Opbevar denne vejledning sikkert som opslagsbog og fremtidig vedligeholdelse Introduktion Indhold Tak, fordi du valgte Wireless

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN Lifte EU komformitetserklæring Korresponderende direktiv 98/37/EEC, annex 2, A Vi erklærer, at ovenfor identificerede lift, baseret på design og konstruktion fra DHOLLANDIA,

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleovnen SARA Brugsanvisning og vedligeholdelse Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at Deres pilleovn SARA kan

Læs mere

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI CZ DA DE EL MOTOR MED FORSKELLIGE UDGANGE Registreret Design. Patentanmeldt 1101605.2 4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM-TEKNOLOGI ORIGINAL MANUAL * Læs vejledningen, før du betjener dette værktøj

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning Version 1.3 Dansk Leica Brugervejledning Leica mojortk, Introduktion Introduktion 2 Køb Tillykke med købet af et mojortk system. Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og instruktioner

Læs mere

Microchip. User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning

Microchip. User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning Microchip User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning Please read this entire guide before installation. Läs hela den här handboken före installation. Lue tämä opas kokonaan

Læs mere

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish) Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi.

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Brugervejledning Instrumenter og implantater godkendt af AO Foundation Indhold Indledning Generelle

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

421D. Brugsanvisning. Distance Meter

421D. Brugsanvisning. Distance Meter 421D Distance Meter Brugsanvisning September 2009 Rev.1, 3/10 (Danish) 2009, 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere