Oversættelse af original manual Push & Pull B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversættelse af original manual Push & Pull B"

Transkript

1 Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 /

2 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 /

3 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 /

4 VIGTIGT: Brug ikke den motorramme, der følger med motoren. Det er nødvendigt at forbinde trækstangen til den motorramme, der allerede er placeret på porten, se trin 12. Push & Pull B 4 Rev. 2 /

5 min: 30mm, mm, max: maks.: 70 mm 70 mm Push & Pull B 5 Rev. 2 /

6 Push & Pull B 6 Rev. 2 /

7 Push & Pull B 7 Rev. 2 /

8 A ~10 sec B C = OK 100% D E = OK 100% Push & Pull B 8 Rev. 2 /

9 F AUTO- MATISK AUTO- MATISK = OK. G Rød LED (Modtager) 1 sek. sec maks. maxi 2-3 sec. AUTO- MATISK AUTO- MATISK Push & Pull B 9 Rev. 2 /

10 ~ U sek. jord Modtager antenne Trykknap eller styrekontakt Ledningsføring i det tilfælde der ikke anvendes fotoceller: Mellem skruerne Fotoelektrisk lysbarriere RX = Modtager TX = Afsender Push & Pull B 10 Rev. 2 /

11 1 Generelle oplysninger Sikkerhedsanvisninger Forhåndsbetingelser Oplysninger om brug Portautomatik Præsentation Tilbehør Montering af motor Forberedelse Formontering af motor Montering af motor Montering af portfastgørelser med trækstangen Installation af nødåbning Elinstallation Placering af advarselsmærkater Ibrugtagning Manuel funktionstest Programmering Programmering af trækstyrke og bevægelsesbane Programmering af fjernbetjening Tilpasning af motorens trækkraft til afbryder Kontrol af fejlgenkendelse Driftsoversigt Transformertilslutning (C) Motortilslutning (D) Tilslutning af tilbehør (G) Tilbehøret tilsluttes Betjening /betjening ved brug af nøgle Fotoelektrisk lysbarriere Antenne Brug Fejlmelding og afhjælpning Udskiftning af batterier (fjernbetjening) Vedligeholdelse/Service Demontering og genanvendelse Tekniske data Generelle oplysninger Kære kunde Tillykke med købet af dette produkt. Denne portautomatik er baseret på den nyeste viden og den nyeste teknik ved hjælp af de mest pålidelige og moderne elektriske/elektroniske komponenter. Producenten forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt og uden varsel at foretage forbedringer eller ændringer til udstyret og i instruktionerne. Brug venligst et par minutter til at læse instruktionerne grundigt igennem i sin helhed, før arbejdet med produktet påbegyndes. 1.1 Sikkerhedsanvisninger Portautomatikken opfylder de gældende EN-standarder, til privat brug Sikkerhedsanvisninger ADVARSEL AF HENSYN TIL PERSONSIKKERHEDEN ER DET VIGTIGT AT FØLGE ALLE ANVISNINGER! GEM DISSE ANVISNINGER! Der kræves en grundlæggende viden om teknik og generel elektricitet. Forkert installation kan forårsage alvorlig skade! Hvis trækkraften er tilpasset således, at porten udøver en belastning på over 150N på rammen eller på porten selv, brug da ekstra sikring ved hjælp af fotoceller eller andre sikkerhedsanordninger, før en automatisk frakobling finder sted. Ved montering skal de gældende sikkerhedsregler om forebyggelse af ulykker overholdes. Elinstallationen skal udføres af en autoriseret elinstallatør. Push & Pull B 11 Rev. 2 /

12 1.2 Forhåndsbetingelser Portautomatikken er udelukkende beregnet til anvendelse ved garagevippeporte/sektionsporte, der er afbalanceret med fjedre og kun til privat brug. Dette udstyr må udelukkende anvendes på følgende porte: Se figur 1 Standard garagevippeport Sektionsport (vi anbefaler sektionsporten), se afsnit 12) De tekniske grænser i afsnittet Tekniske Data skal overholdes. Inden montering af motoren skal den mekaniske lukning af porten afmonteres eller afbrydes. Tag altid strømstikket ud inden, der foretages arbejder (undtagen i tilfælde af forsøg og igangsættelser). Tildæk motoren ved boring. Stikkontakten skal installeres af en autoriseret elinstallatør. Den skal være lettilgængelig. Inden motoren monteres skal porten være i god mekanisk stand, afbalanceret og manøvredygtig. Motoren må kun anvendes i tørre omgivelser. Garagen og loftet skal være udformet således, at sikkerheden ved montering af motoren er sikret. Den minimale belastning af loftet skal være 700 N (ca. 70 kg). For at undgå personfare og sikre optimal ydeevne er det forbudt at foretage ændringer, ombygninger eller udvidelser af produktet uden udtrykkelig tilladelse fra producenten. Montering eller placering af reservedele der ikke er i overensstemmelse med produktet, udgør fare, og er derfor forbudt. portlåsen (låseblik og snaplås). Hvis der ikke er en alternativ adgang til garagen er en nødåbningsmulighed påkrævet. Dennes funktion bør kontrolléres en gang om måneden. Ved tryk på nødåbningen kan der forekomme ukontrollérede bevægelser af porten, hvis fjedrene er ødelagte eller dårlige, eller hvis døren ikke er afbalanceret. Hæng ikke i sikkerhedsbefæstigelsen med kropsvægten. Sørg for, at nødåbningen ikke er fastgjort til nogen trækstangsanordning, køretøjets tagbagagebærer eller til selve porten. De første funktionstest samt programmering af fjernbetjeningen skal i princippet ske inde i garagen. Sørg for, at alle brugere sættes ind i den korrekte og sikre betjening af portautomatikken. Afmonter og afprøv reversionen (automatisk ændring af kørselsretning i tilfælde af overvægt; mere end 50 mm åbning med en maksimum belastning på 150-N) samt nødåbningsmekanismen. Advarsel: Porten kan lukke meget hurtigt, hvis fjedrene er dårlige, ødelagte eller defekte, hvilket kan skabe ubalance i porten. Porten bør kun betjenes, når man har fuldt overblik over dens bevægelsesområde. Sørg for, at hverken mennesker eller genstande opholder sig i portens bevægelsesområde. Hold øje med portens bevægelse, og hold mennesker væk, indtil porten er fuldstændigt åbnet eller lukket. Sørg for, at porten er helt åben før indgang og udgang. Lad ikke børn lege med fjernbetjeningen. Anbring den udenfor børns rækkevidde. Batterierne og pærer er ikke omfattet af garantien. Vær opmærksom på, at den nationale lovgivning for anvendelse af elektriske apparater skal tages i betragtning. Vi er ikke ansvarlige for forkert anvendelse eller vedligeholdelse af port eller motor. 1.3 Oplysninger om brug ADVARSEL: Sikkerhedsmeddelelse Af hensyn til personsikkerheden skal alle anvisninger strengt overholdes. Gem venligst denne manual. Før ibrugtagning af motoren: Lås løbevognen op, åbn porten manuelt, og luk den herefter igen helt. I åben tilstand må løbevognen ikke støde mod muffen, og i lukket tilstand må den heller ikke støde mod skinnen. Afmonter fuldstændigt Permanent installeret tilbehør (såsom trykknapper eller andet) skal installeres inden for synsvidde af porten. Sikkerhedsafstanden mellem de bevægelige dele og højden skal være mindst 1,5 m. Førnævnte tilbehør skal monteres utilgængeligt for børn! Advarselsmærkater til at forhindre klemskader skal sættes op i nærheden af kontakten. Efter installationen skal der sørges for, at portens komponenter ikke svinger ud overoffentlige stier eller veje. Ved anvendelse på offentlige steder skal lyssensorer være installeret. Disse er valgfrie. Push & Pull B 12 Rev. 2 /

13 2. Portautomatik Portens automatik styres af en mikroprocessor, der opfylder de seneste europæiske standarder. Motoren er selvstyrende, og holder garageporten lukket. Yderligere lukningssystemer fjernes fra porten. 2.1 Præsentation Se figur 2 1. Motordrev 2. Lyspanel/programmering 3. Kæde/rem 4. Løbevogn 5. Trækstang 6. Fastgørelse (til garagevippeporten) 7. Nødåbning 8. Holdevinkel til overligger eller loft 9. Skinne 10. Løbeskinne 11. Kontakt 12. Fjernbetjening 2.2 Tilbehør Se figur 3 Alle dele til portens automatik hører under tilbehør (dog ikke monteringsmøtrikker til montering af vinkler, da delene varierer afhængig af porttype). Tilbehør til fjernbetjeningen: alt efter modellen er det 1 eller 2 del(e). Hvis det ønskes, kan der fås andet tilbehør til garageporten (se afsnit 12). 3. Montering af motor 3.1 Forberedelse ADVARSEL: VIGTIGE OPLYSNINGER TIL SIKKER MONTERING. FØLG ALLE ANVISNINGERNE FØLG DEM TIL MINDSTE DETALJE EN FORKERT ANVENDELSE KAN FØRE TIL ALVORLIGE ULYKKER For at lette arbejdet forberedes følgende: Læs instruktionerne først, da de indeholder nyttige oplysninger om monteringen Vær opmærksom på lofttykkelsen ved boring (Fare ved boring!) Kontrollér tilbehøret Forbered eventuelt det nødvendige tilbehør Forbered værktøjet (figur 4) Portens mekaniske låse samt al udstyr, som ikke længere skal bruges til monteringen af motoren, afbrydes. 3.2 Før motoren monteres Se figur 5, 6 og 7 Samling af motoren er forklaret ved hjælp af de nummererede billeder Det letter monteringen at have en medhjælper Tildæk motoren inden boring Bær beskyttelsesbriller ved boring Det anbefales at bære beskyttelseshandsker ved samling og montering af motoren. Trin for trin Skyd løbevognen ind i en af skinnerne. Monter skinnerne (figur 6) Montering af alle komponenterne på én gang (figur til 7.7). For at forhindre at kæden ikke laver knuder, anbefales det at rulle den omkring et fast punkt f.eks. en skruetrækker eller et søm på et bræt og efterlade for enden af skinnen. Kæden strækkes (se figur 11) så de to modsatte dele af kæden holdes mere end 5 mm fra hinanden på midten af skinnen. 3.3 Montering af motor Se figur 9, 10 og 11 Trin for trin Delene er formonteret, se figur 5, 6 og 7 Monteringshullerne til fastgørelse af motoren bores i midten af overliggeren og mellem 30 og 70 mm over kanten af portens overligger (figur 8) Monter og fastgør skinnen på overliggeren (figur ) Fastgør beslagene til motoren (figur 10.2) Fastgør styringen ved at tilpasse den til loftets midte (figur 10.4) Tilpas nu beslagene i den nødvendige længde (figur 10.3). Skinnemotoren SKAL være vandret for at følge portens bevægelse Stram kæden (figur 11), hvis ikke det allerede blev gjort efter samlingen af motoren 3.4 Montering af portfastgørelser med trækstangen Figur 12 Efter montering af styringen i loftet forbindes trækstangen til motorrammen, der allerede er monteret på porten. Brug skruerne L2, L3, L4 og L5, der blev leveret med motoren. 3.5 Installation af nødåbning Figur 13 I garager uden alternativ adgang er en ekstern og manuel nødåbning obligatorisk. Dette giver adgang til garagen i tilfælde af strømsvigt. Alt efter modellen er tilbehøret leveret eller kan købes i forretninger. Hold øje med, at kablet er stramt under monteringen. Kablet skal være stramt således at, i tilfælde af låsning (også portlåsen), er dørhåndtaget låst fast i rotation, og kan ikke åbnes. Justeringen skal udelukkende ske inde i garagen. Ved installation af nødåbningen udelukkende inde i garagen skal nødåbningen sidde (håndtag) mindst 1,8 m over jorden. Anbring advarselsmærkat om nødåbning nær håndtaget. Push & Pull B 13 Rev. 2 /

14 3.6 Elinstallation Strømtilslutningen går via et 230V strømstik. Dette bør være cirka 20 cm fra motoren. Installationen skal foretages af en autoriseret elinstallatør! Hvis tilslutningsledningen er beskadiget, skal den repareres af producenten, dennes servicerepræsentant eller en autoriseret elinstallatør for at undgå farer. 3.7 Placering af advarselsmærkater Mærkatet, der angiver risiko for klemskader bør være placeret på en fremtrædende plads på eller i nærheden af den fastgjorte styring. Mærkatet, der angiver nødåbning skal være permanent, klart synligt og tæt på nødåbningen. Mærkatet, der angiver, at børn ikke bør være i nærheden af portåbningen skal være permanent, klart synligt og i nærheden af svingområdet. 4.2 Programmering Fjern drevlampens dæksel (A1) Tilslut strømforsyningen På de efterfølgende trin justeres programmeringen. Handlingen kan afbrydes når som helst ved at trække strømstikket. Efter tilslutning begynder en ny proces. Fremføringsspolen (H figur 7) bør være inde og låst i løbevognen. 4.3 Programmering af trækstyrke og bevægelsesbane (tegning A, B, C, D, E og F) Under godkendelsesforløbet er funktionen for fotolysbarriere og overbelastning inaktiv. Det er umuligt at benytte fjernbetjeningen. 4. Ibrugtagning Hold mennesker på afstand af garageportens bevægelsesområde ved ibrugtagning og justering. grøn rød Under de første automatiske igangsættelser skal man være inde i garagen. Dette giver i tilfælde af en ulykke mulighed for at åbne porten. Hvis fjedrene er svage, ødelagte eller portvægten ubalanceret, er det muligt, at igangsættelsen aktiverer ukontrollérede bevægelser. Under denne handling definerer styringen portens endestop samt behovene for åbnings- og lukningskraft. Ved første ibrugtagning af motoren: Figur A: Tilslut ledningen. Vent ca. 10 sekunder, indtil selvkontrollen (grøn LED PROG blinker) er afsluttet. Styringen vil automatisk skifte til godkendelse, og de røde LED CANC og grøn PROG blinker samtidigt. Begynd dernæst med trin 1 af programmeringen. Advarsel: Hvis løbevognen er for tæt på åbningen, registrer stadig denne stilling (trin 1.3 nedenfor) og fuldfør programmeringen begrænsninger og kraft, og start igen et nyt program ved at slette, som beskrevet i det følgende afsnit: 4.1 Manuel funktionstest Efter monteringen af motoren skal garageporten åbnes og lukkes manuelt. Det skal sikres, at den nemme betjening af porten ikke er påvirket efter monteringen af motoren. Lås op med nødåbningsmekanismen (fig. 13,3) Åbn og luk garageporten flere gange Lås nødåbningen, når fremføringsspolen (H figur 7) er inde i løbevognen. Porten bør derefter ikke længere kunne betjenes manuelt. Push & Pull B 14 Rev. 2 /

15 Sletning af en allerede eksisterende og tidligere justeret programmering: Tilslut ledningen. Vent ca. 10 sekunder, indtil selvkontrollen (grøn LED PROG blinker) er afsluttet. Den røde LED blinker CANC. Tryk og hold knapperne CANC og TEST nede i mindst 3 sekunder. Slip så snart den røde LED CANC og grønne LED PROG blinker på samme tid. Når begge LED blinker langsomt, begynd programmeringens Trin 1. Trin 1: Justering ved portåbning 1.1 Figur B: Tryk på TEST-knappen (hold) og sæt motoren i gang med tryk på Åbn. Den grønne LED PROG lyser. Omkring 10 cm inden den når sin endelige placering, skal du slippe knappen. 1.2 Dernæst tryk kort flere gange på TEST-knappen, indtil porten er i den ønskede endelige stilling. Den grønne LED PROG lyser. 1.3 Figur C: Tryk på CANC-knappen. Placeringen åbn er registreret, den røde LED CANC lyser. Følg derefter trin 2. Hvis den røde LED CANC ikke lyser, afbryd og genstart programmeringen. Trin 2: Justering ved portlukning 2.1 Figur D: Tryk på TEST-knappen (hold) og sæt motoren i gang med tryk på Luk. Den grønne LED PROG lyser. Omkring 10 cm inden den når sin endelige placering, skal du slippe knappen. 2.2 Dernæst tryk kort flere gange på TEST-knappen, indtil porten er i den ønskede endelige stilling. Den grønne LED PROG lyser. 2.3 Figur E: Tryk på CANC-knappen. Placeringen luk er registreret, den røde LED CANC lyser. Følg derefter trin 3. Hvis den røde LED CANC ikke lyser, afbryd og genstart programmeringen. Trin 3: Justering af kraften (kun muligt efter vellykket gennemførelse af trin 1 og 2) 3.1 Figur F: Tryk kort på TEST-knappen. Den røde LED CANC og grønne LED PROG blinker, porten åbner sig en gang til øverste endestop og lukker sig en gang helt til nederste endestop. I løbet af denne cyklus registrerer betjeningen den nødvendige kraft til åbning og lukning. Derefter blinker den røde LED CANC og efter cirka 3 minutter tændes betjeningslyset. 3.2 Programmeringen er færdig, betjeningen er klar. Herefter kan motoren tændes ved at trykke TEST (se afsnit 7). Værdierne forbliver i hukommelsenselv under strømafbrydelse eller hvis strømforsyningen bliver afbrudt. VIGTIGT: Under normal drift blinker den røde LED CANC hele tiden langsomt. Hvis porten støder på en forhindring, vil den røde LED CANC blinke hurtigt (med angivelse af en fejl på motoren). Efter justeringen af betjeningen udføres med jævne mellemrum en automatisk justering af portlukningens begrænsede stillinger. Således vil for eksempel termiske ændringer blive inkluderet automatisk. ADVARSEL Efter monteringen kontrolléres, at mekanismen er justeret, og at betjeningen reverser, hvis porten støder på en 50 mm høj genstand på jorden. Efter monteringen er det vigtigt at sikre, at åbningsbetjeningen forhindrer eller stopper bevægelsen, hvis porten er forsynet med 20 kg, der er knyttet til rammen og til centrum af porten. 4.4 Programmering af fjernbetjeningen (Figur G) Rød LED (Modtager) Grøn LED rød Der er muligt at tilpasse 4 afsendere pr. motor. Indkodning af afsenderen og portautomatik synkroniseres. Her skal følgende trin udføres (under initialisering skal en afstand på mindst 1 m opretholdes mellem afsender og motor): Programmering af afsender 1 Tryk kort på PROG-knappen. Radiomodtagerens røde LED lyser i cirka 30 sek. (genkendelse). 2 I disse 30 sek. holdes afsenderens knap nede i 2-3 sek. og indtil modtagerens røde signal slukkes. Slip dernæst afsenderknappen. 3 Tryk igen på afsenderen, og porten åbnes. Programmeringen er færdig, og afsenderen er klar til brug. For at programmere andre fjernbetjeninger, følg trin 1 til 3. Ved programmering af mere end 4 fjernbetjeninger, slettes den ældste lagring automatisk. Bemærk: Det er muligt at bruge en kombination af knapper på afsenderen for at udføre programmeringen (for at undgå uønsket igangsætning): under programmeringen vælg to knapper, der trykkes ned samtidigt. Disse to knapper vil blive lagret. Det er muligt helt at slette fjernbetjeningernes hukommelser. Dette kan være nyttigt i tilfælde af ejerskifte eller ved tabet af en sender for at udelukke misbrug. Sletning af alle fjernbetjeningers hukommelser Tryk og hold PROG-knappen nede i ca. 4 sek., og når modtagerens røde signal tændes og slukkes, skal du slippe knappen. Det røde LED CANC begynder at blinke langsomt. Alle hukommelser er slettet. Push & Pull B 15 Rev. 2 /

16 4.5 Tilpasning af motorens trækkraft Kraften på nederste del af porten må aldrig overstige de værdier, der blev indført med EN standard Motorens trækkraft kan eventuelt justeres via et potentiometer. Det skal justeres, så det driver en modvægt på 150 N (ca. 15 kg) ved lukning, hvilket skaber en reversion (stop og bevægelse i modsat retning), og muliggør at stoppe porten. Denne modvægt kan simuleres ved at presse en let hånd mod porten under lukning af garagen. Potentiometeret er som standard indstillet til niveau 5. Kraften kan tilpasses på følgende måde: Hold POWER-knappen nede i mere end 3 sekunder, indtil et af POWER-knappens signaler lyser eller blinker. Dette signal viser den aktuelle indstilling for afbryderen (se tabel). Enhver anden handling på POWER-knappen øger styrken af et niveau. Efter at have nået den maksimale værdi, skifter den programmering til den mindste værdi. Hvis en værdi ønskes bekræftet, skal CANC-knappen aktiveres. Signaleringen af den justerede værdi udføres i retning af uret i overensstemmelse med nedenstående tabel: 4.6 Kontrol af fejlgenkendelse Når justeringen af motoren er udført, skal det kontrolléres, at bevægelsen stopper eller reverserer (skifter retning), når der er en forhindring. Dette kan testes ved at placere et stort stykke træ på 50 mm på jorden i portens bevægelsesbane og derefter aktivere portens bevægelse (se fig. 13.5). Når porten rammer forhindringen, bør den stoppe eller reversere (skifte retning). Hvis dette ikke er tilfældet, må programmeringen rettes. 5. Driftsoversigt Se figur 14.1 Standardinstallation: Skruerne 4 et 5 er forbundet af en ledningsføring A. Transformer med termisk beskyttelse B. Motor C. Transformertilslutning D. Motortilslutning E. Tilslutning til Hall-sensorer (3-bens stik) F. Lys 24V/10W (E14) G. Tilslutning af tilbehør 5.1 Transformertilslutning (C) Skrue 6: sort ledning Skrue 7: sort ledning 5.2 Motortilslutning (D) LED Tændt LED Slukket LED Blinker Niveau 3 Niveau 6 Niveau 1 Niveau 4 Niveau 7 Niveau 2 Niveau 5 Niveau 8 Kantkonnektor + grøn ledning (gn) Kantkonnektor rød ledning (rt) 5.3 Tilslutning af tilbehør (G) Skrue 1 Start: trykknap med trådledning Skrue 2 Start -: trykknap med trådledning Skrue 3 L+: strøm ved fotoceller (+) Skrue 4 LS: indgangssignal ved fotoceller Skrue 5 L -: strøm ved fotoceller (-) Kontrollér afbryderknappen efter ændring af det digitale potentiometer! ADVARSEL: Der må ikke programmeres et for højt niveau, da dette kan forårsage person- eller materielle skader. Når kraften er justeret, således at portens ramme eller forskydningsoverfladen har en belastning på over 150N, før en automatisk afbrydelse sker, skal den give yderligere sikring ved hjælp af lyssensorer eller andet tilbehør. Hvis motoren er monteret i en portåbning med en diameter på mere end 50 mm, er det vigtigt at sikre, at portens åbningsbetjening stopper sin bevægelse, hvis en masse på 20 kg er placeret i midten af den nederste del af porten. Push & Pull B 16 Rev. 2 /

17 6. Tilbehøret tilsluttes Det er bydende nødvendigt at fjerne strømstikket under alle tilslutningsarbejder for at forhindre systemskader. 7. Brug 6.1 Betjening med trykknapper/brug af nøgle/ andre kontakter Se figur 14.1 Brug kun trykknapper med lukkekontakter og impulskontakter (NON kontakt opretholdes). Ingen andre eksterne tilslutninger. Tilslut betjeningskontakterne (trykknap, nøglekontakt, andre kontakter) til skrue 1 og skrue Fotoelektrisk lysbarriere VIGTIGT: I mangel af fotoelektrisk lysbarriere SKAL ledningsføringen mellem skrue 4 og 5 forblive på kassen. Se figur 14.2 I tilfælde af afbrydelse af ledningen, mens garageporten lukker, stopper bevægelsen straks, og skifter til åbning (reversion). Strømforsyningen til afsenderen på den infrarøde barriere (TX) og modtagerbarrieren (RX) sker via skrue 3 og 5. Modtagerbarrierens (RX) udgangssignal (kontakt) skal tilsluttes anordningerne (G) mellem skrue 4 og 5, fjern derefter ledningsføringen. 6.3 Antenne For at øge radiorækkevidde kan det være nødvendigt, afhængig af de lokale forhold, at installere en ekstra antenne. Garagen kan åbnes og lukkes på flere måder ved hjælp af: - Fjernbetjening [1] - Motorens TEST-knap [2] - Nøgle [4] (tilbehør) - Eller ved en kontakt der er tilsluttet indgangstrykknappen Hver anvendelse udløser nye impulsgivninger: Første anvendelse: motoren bevæger sig i én retning Anden anvendelse (i bevægelse): motoren stopper Tredje anvendelse: motoren bevæger sig i modsat retning Fjerde anvendelse (i bevægelse): motoren stopper Femte anvendelse: som første anvendelse osv. Ved aktivering af motoren tændes og slukkes lyset automatisk efter cirka 3 minutter. I tilfælde af strømsvigt, kan garagen åbnes ved: Nødåbning [3] Se 3.5 Fjern stråleantennen som muligvis er på styringen. Tilslut antennens skaft til forbindelsen og tilslut til skrue L- (se figur). Installer antennen udenfor garagen i et frit område. Højeste punkt på taget Push & Pull B 17 Rev. 2 /

18 8. Fejlmeldinger og afhjælpning 8.1 Udskiftning af batterier (fjernbetjening) Fejlmelding LED PROG+CANC Blinker langsomt Mulig årsag - Lysbarriere frakoblet/fejl Stop af kraft - Motorfejl Fejl på Hall-sensorerne (fotoceller) - Over/ under-spænding Blinker hurtigt - Processorfejl periferisk fejl Afhjælpning Fejlmeldingen slettes automatisk, så snart fejlene er rettet. og en ny impuls er givet Sluk/tænd for strømmen (vent cirka 10 sek.) Problem Pæren lyser ikke Porten reagerer ikke på fjernbetjeningen Fjernbetjeningens rækkevidde er ikke tilfredsstillende Fjernbetjeningen programmerer sig ikke og motoren er ved endestop af åbning eller lukning Porten mangler strøm Porten virker ikke Porten stopper midtvejs Porten reverserer under åbning/lukning Automatikken fungerer men porten bevæger sig ikke Fejlfinding Skift pære Kontrollér strømforsyningen Kontrollér batterierne, udskift om nødvendigt Fjernbetjeningen har ikke lagret programmeringen, gentag programmeringen Kontrollér at antennen er tilsluttet Kontrollér batterierne, udskift om nødvendigt Åbn eller luk porten ved at trykke på TEST og stop den midtvejs ved igen at trykke på TEST. Gentag derefter programmeringen af fjernbetjeningen. Kontrollér strømtilførslen Kontrollér strømtilførslen Kontrollér ledningsføringen på driftoversigten (figur 14) Kontrollér om sikkerhedsudstyret virker (lysbarriere) Porten er for tung, kontrollér portautomatikken og udskift den eventuelt (skal ske af en fagmand!!) Kontrollér om der befinder sig en forhindring i bevægelsesbanen, fjern den herefter Øg kraften med potentiometret (se afsnit 4.5) Løbevognen er stoppet og blokeret af medbringeren (H) Ethvert problem forbundet med 230V-strømforsyningen bør kun rettes af fagfolk. Fjern låget på fjernbetjeningen ved at trykke og trække udad. Udskiftning af batterier type LR27 størrelse A27, 12V. Tjek batteriets polaritet! Smid ikke batterier i husholdningsaffaldet! Brugte batterier returneres til indsamlingssteder i kommune eller forretninger. 9. Vedligeholdelse/Service ADVARSEL: Brug ikke porten, hvis reparationer eller justeringer skal foretages på grund af forkert installation eller en fejljusteret port, da det kan forårsage skade. Installation, især af kabler, fjedre og skruer, viser ofte tegn på slitage, forringelse eller mangel på balance. Hvis det er nødvendigt, skal installationen repareres af en fagmand. Diagnosering af problemer, sikkerhedsudstyr samt at nødåbningen fungerer, skal kontrolléres hver 4. uge. Eventuelle fejl skal omgående rettes. Påvisning af et problem kan testes ved at placere et stort stykke træ på 50 mm på jorden foran porten og derefter aktivere porten (se fig. 13.5). Når porten rammer forhindringen, skal den stoppe og reversere (i modsat retning). Hvis dette ikke er tilfældet, skal installationen hermed justeres. Før udførelse af arbejder på porten eller motoren, afbryd strømmen (undtagen til justering og programmering). Elektriske reparationer of motoren skal foretages af en fagmand. Man må aldrig nærme sig porten eller andre dele i bevægelse. Der er fare for klem- eller skæreskader ved lukningshjørnerne. 10. Demontering og genanvendelse Ved demontering og genanvendelse skal de lokale sikkerhedsforanstaltninger overholdes. Push & Pull B 18 Rev. 2 /

19 11. Tekniske Data Push & Pull B Generelt Vægt (cirka) Tryk-/trækkraft maks. Bevægelsesbane (3m skinner) maks. Portens overflade (letvægtsmetal) maks. Motortræk Minimum højde på enheden Brugsbetingelser Omgivende temperatur (TÜV) Udvendig temperatur (fabriksnorm) ~ 14 kg 550 N cirka 2200mm 10 m 2 Kæde 35mm +5 C à +40 C -20 C à +40 C Nominal driftstid 4 minutter Tændtid 30 % Nominal driftscycklus gange Mål Total længde 2910 mm Elektrisk anlæg Strømforsyningskonnektor 230V~ / Hz Motoreffekt 110 W Nominal effekt 170 N Tæthed IP 20 Standby forbrug ~ 8 W Indbygget lys 24V/10W (E14) Radio Radiofrekvens Maksimal rækkevidde (i det fri) Antenne 433,92 MHz 50 m 17 cm Push & Pull B 19 Rev. 2 /

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås.

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås. DA Dansk Oversættelse af den tyske originale betjeningsvejledning Generelle sikkerhedshenvisninger Garageportmotoren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med betingelserne, der er angivet i denne

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Kvalitetsåbnere til garageporte og låger. Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte. Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger

Kvalitetsåbnere til garageporte og låger. Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte. Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger MERE KOMFORT TIL DIT HJEM Kvalitetsåbnere til garageporte og låger Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger Med kontrolleret sikkerhed i henhold

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide 911413 Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren DK installations- & konfigurationsguide Indholdsfortegnelse 1. Installationsværktøj.... 2. Kit indhold... 3. Sensor lakering... 4.

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

GM800 5064833A MONTØR. Præsentation

GM800 5064833A MONTØR. Præsentation DK GM800 068A Læs instruktionen grundigt før brug. S.A.S. au capital de 000 000 Z.I. Les Giranaux BP7 700 ArcLesGray CEDEX RCS GRAY B 60 090 SIRET 60 090 000 n T.V.A CEE FR 87 60 090 INDHOLD MONTØR..................................................................................................

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

RapidRoll 392. Datablad Hurtiggående rulleport. -Så bliver vinden udenfor. Robust industriport som giver god værdi for pengene.

RapidRoll 392. Datablad Hurtiggående rulleport. -Så bliver vinden udenfor. Robust industriport som giver god værdi for pengene. Datablad Hurtiggående rulleport RapidRoll 392 -Så bliver vinden udenfor Robust industriport som giver god værdi for pengene. Nødåbning gennem integreret balancesystem. Kan leveres med Crash-beslag. Næste

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

CS 80 MAGNEO. Innovativ skydedørsåbner. med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed. Glass

CS 80 MAGNEO. Innovativ skydedørsåbner. med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed. Glass CS 80 MAGNEO Innovativ skydedørsåbner Glass med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Innovation Kontormiljø Kontormiljøer Behandlingslokaler CS 80 MAGNEO Innovativ teknik

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere