BORNHOLMSKE SAMLINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORNHOLMSKE SAMLINGER"

Transkript

1

2 BORNHOLMSKE SAMLINGER

3

4 BORNHOLMSKE SAMLINGER III. RÆKKE - 6. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND

5 Forside: Hotel Helligdommen. Foto fra slutningen af 1890'erne af Th. Spelling. Eftertryk ikke tilladt uden kildeangivelse. Burgundia tryk, Rønne, ISBN ISSN Udarbejdet med støtte fra: Ministeriet for Kulturelle Anliggender Bornholms Amtskommune samt mange store og små private virksomheder her på Bornholm.

6 Forord Bornholms historiske Samfund har hermed fornøjelsen at kunne udsende bd. 6 i 3. række af Bornholmske Samlinger til medlemmerne. Artiklerne i bindet spænder vidt i tid og i emner, men med hovedvægt på dette århundrede og turismens betydning for øen, samt Bornholm i middelalderen og forholdet ttl hansestæderne. Bornholms fremtid ligger i at satse på turismen, siges der fra mange sider for tiden. Ud fra Torben S. Jensens artikel om turisterhvervets udvikling i vort århundrede kan man se, at det ikke er en ny ide. I sin artikel om salget af hotel Helligdommen berører Bente Jensen den gamle bekymring for, om. Bornholm på grund af turismen ender med at blive opslugt af fremmede. Hammershus - Bornholms største turistseværdighed - er der i tidens løb skrevet utroligt meget om. Kai Hørby og Rikke Agnete Olsen fremlægger i deres artikel de sidste nye forskningsresultater vedrørende baggrunden for opførelsen af borgen. I lyset af»jerntæppets«fald er der kommet en voldsom stigning i handelen i Østersøen og dermed også en voksende interesse for den gamle handelsmagt i området, Hansestæderne. Ebbe Gert Rasmussen skildrer handelsforbindelsen mellem Rønne og hansekøbmændene i Greifswald på Riigen i middelalderen. Desuden giver han et indblik i det kildemateriale, der findes i Liibeck til belysning af Hansaens rolle i Bornholms historie. I sidste bind bragte vi en næsten 200 år gammel bondedagbog fra Klemensker. I dette bind følges det op med erindringer og dagbogsnotater fra samme egn 4-5 generationer senere skrevet af Timan Kofoed, der især beretter om livet på landet i mellemkrigstiden. Elkær-Hansen fortsætter sin gennemgang af Bornholms moderne historie med en artikel om, hvordan det lykkedes at bevare Hasle Klinker på bornholmske hænder og derved undgå at nedlægge et stort antal arbejdspladser. Fra gamle trofaste bidragydere er der små interessante artikler som Gaalaas-Hansens underfundige gennemgang af øgenavne på Bornholm, Skaarups indsigtsfulde beretning om en ung officers begravelse og efterladte ejendele, samt Bodil Tornehaves fremlæggelse af en del af sin store viden om de bornholmske slægter. Oversigten over litteratur om Bornholm på Centralbiblioteket er igen kommet med i bindet. Formandens beretning afslutter som sædvanligt bindet. Det blev Olaf Hansens sidste beretning inden hans død i julen Som altid var den præget af den klarhed og præcision, der sammen med hans varme og vennesæle væsen var karakteristisk for hans indsats som formand. Til sidst en varm tak til alle bidragyderne, fordi de så beredvilligt og uden vederlag har givet en bredere kreds af historisk interesserede mulighed for at stifte bekendtskab med deres studier i Bornholms historie. En særlig tak til Ministeriet for Kulturelle Anliggender, Bornholms Amtskommune og de mange store og små private virksomheder her på Bornholm, som gennem deres økonomiske støtte har gjort det muligt at udsende det foreliggende bind. Rønne, den 30. december Per Thule Hansen Red. af Bornholmske Samlinger

7

8 Indhold Redaktøren Forord 5 Svend Torben Jensen Turisterhvervet på Bornholm 9 Bente Jensen Da Hotel Helligdommen kom på tyske hænder 29 Kai Hørby og Rikke Agnete Olsen Hammershus i middelalderen 43 Ebbe G. Rasmussen I vor købstad Rønne. Greifswalderne på Bornholm i middelalderen 57 Ebbe G. Rasmussen Bornholmsk historieforskning i udlandet. Studiebesøg i Liibeck april Timan Kofoed Hjemme påbolbyogtyndekulle Niels Elkær-Hansen»Den selvejende«. Erindringer fra årene , hvor en selvejende institution erhvervede og drev Hasle Klinker- & Chamottestensfabrik 123 P. 0. Gaalaas-Hansen Bornholmske øgenavne 153 H. E. Skaarup Stykløjtnant Festlers død og begravelse i Nexø Bodil Tornehave Den bornholmske familie Rosman 163 Niels Foght Hansen Litteratur om Bornholm Olaf Hansen Bornholms historiske Samfund 185 Love for Bornholms historiske Samfund 188 Forfatternes adresser 189 Indmeldelser 190

9

10 Turisterhvervet på Bornholm Tiden før turistantallet oversteg pr. år Af Svend Torben Jensen Bornholmerne lever nok delvis av turismen -den er ikke langtfra å være øens største erhverv - men i virkeligheden skjemmes de litt ved det, stiller seg nøytralt an og innkasserer gevinsten med lukkete ansikter. E. Chr. R. Bemhardsen: Portrett av en ø. Hvornår Bornholm begyndte at blive et turiststed kan ikke sikkert bestemmes. De første turisters besøg på øen er ikke registreret i protokoller eller lister, men vi kan konstatere, at i over 100 år har der fundet en regelmæssig trafik sted til og fra Bornholm. Det har foranlediget en større mulighed og lyst til en turistrejse til Bornholm. Det må dog her nævnes, at allerede i 1804 skriver Peder Nicolaj Skovgaard i sin bog:»beskrivelse over Bornholm«:»Bornholm har en stor rigdom på de mest rnm;mtiske egne) -.r"tvel heh<1geligt inrltagende og ligesom henrykkende, som og stærkt bjærgrige, voldsomme, skumle o.s.v. Det må derfor tilrådes æstetikere, digtere og digterinder, hvis kvæde evne kuns mat vil stå dem bi i det lave jævne Danmark, at rejse til Bornholm i stedet for til Svejts - også af den grund at rejsepengene derved bliver i kongens land og således kommer Fædrelandet til gode.«for at rejse til Bornholm måtte man i første halvdel af forrige århundrede have pas. Et sådant, der findes på museet i Rønne, lyder: Politidirektøren i den kongelige Residentstad København gør vitterligt, at drengen Christian Munk her af Staden, 14 aar gammel, spinkel størrelse, blå øjne, agter nu at rejse her fra Staden til Søes til Rønne og her tilbage. Min tjenstlige Begjæring er til alle og enhver, som bemeldte C. Munk maatte forekomme, at de ham paa denne rejse uhindret ville lade passere. Her er intet Smitsut. København Politikammer d. 8. august 1846 kl. 4 efterm. De første»turistbrochurer«var vel for Bornholms vedkommende Marie Bojf' sens:»rejse gennem Danmark«, der udkom i 1856, samt Trap's særudgave om Bornholm, der udkom At det ikke har udløst den store turiststrøm, kan man bl.a. erfare i Wilh. Bergsøes erindringer (Studenterleben og Studieliv), hvor han skriver:»bornholm var dengang (1855) et terra incognita, hvor en turist var lige saa sjælden som en tiger.«det var således noget af en begivenhed, da eleverne fra Hindholm Højskole i Sydsjælland, fra Staby i Vestjylland o.fl. steder i sommeren 1863 gæstede Bornholm. Der blev trykket en hel lille rejseberetning, og Bornholms Avis indeholdt en længere velkomsthilsen, der var forfattet af adjunkt Jespersen, og hvoraf nogle linier skal gives her:»de ærede Gjæster, som Dampskibet»Ossian«i disse dage vil bringe til Bornholms Land, ønske vi: Velkommen! ". ". når I atter rejser did, da bring disse kjære Egne en Hilsen fra en Ven og bring med Eder en sådan Beretning om vor Ø, at snart Flere maae følge Eder, dette Trekløvers, Exempel.«Omkring år 1865 begyndte de første ekskursioner til Bornholm. Den årlige Polytekniker-ekskursion, der under en geologisk professors ledelse gik til Bornholms geologisk interessante steder - og disse ekskursioner fortsættes den dag i dag. 9

11 SVEND TORBEN JENSEN For Turister til Born~olm I Daglig Postdampskibsfart. Til Henne afgaar Skib hver Aften Kl. 8 1 /" I Sommersæsonen befordres Passagererne umiddelbart effer Skibets Ankomst videre pr. Vogu til»hammershus«, >Almindingen«og Re. Retur daglig med Vogn til Rønne med Afgang herfra Kl. ro Aften. Tur og Retur (Befordring indbefattet) 14 Kr. for Voksne, Bern det halve. Til Ferien vil et nyt, sterre og elegant Passagerdampskib, der bygges efter alle Nutidens Fordringer, blive sat i Fart. Nærmere ved And.r. Lunds Dampskibs-Ekspedition, St. Annæplads 18. 3* Fra»Bornholm«, Illustrerede Rejsebøger nr At der imidlertid også kom deciderede turister, kan man erfare i Bornholms Avis 1862, der jfr. havnelisten nævner, at en engelsk Lord Fitz William lå med sin lystskonnert»gipsy Queen«i Rønne Havn den 1. juli 1862, og Studenter-Sangforeningen gæstede Bornholm fra den 18. til 23. juni I året 1866 blev»dampskibsselskabet paa Bornholm«(»af 1866«kom først til navnet senere - sandsynligvis da Østbornholmske startede) startet af en del fremsynede bornholmere. På trods af den ringe persontrafik, der var på dette tidspunkt, var der et behov for en regelmæssig rutefart til og fra Bornholm. Postforbindelsen var uregelmæssig -»Mercur«sejlede fast mellem Rønne og København i tiden marts til de- 10 cember. (»Mercur«har i øvrigt det hånende øgenavn»varpelars«.) Den 3/ kom»dampskibsselskabet paa Bornholm«s første skib SIS»Skandia«til Rønne. Nu blev det muligt at sejle 2 ugentlige dobbeltture indtil udgangen af oktober måned. Tiden indtil den 1. verdenskrig var absolut gunstig for turismen på Bornholm. I året 1869 udkom en turistbrochure:»vejleder for Reisende paa Bornholm«på 15 sider. Det var i særdeleshed tyskerne, der kom hertil, hvorfor der ganske naturligt udkom en del tyske rejseførere. Her kan bl.a. nævnes T. Stromers:»Die Insel Bornholm«fra 1877, der bl.a. indeholdt en tysk-danskbornholmsk ordsamling! Den 4/ startede Det Østbornholmske Dampskibsselskab. Der var således skabt endnu en forbindelse til Bornholm. Dette selskab begyndte at besejle Simrishamn i året 1895 og fortsatte indtil Ligeledes udvidede man sejladsen til anløb i Sassnitz, men denne rute indstillede Østbornholmske i 1909, idet Dampfschiffen der Braumlichschen Rhederei in Stettin optog forbindelsen med store passagerbåde -»Odin«,»Hertha«m.fl. Mange af disse store passagerskibe udskibede deres passagerer på reden udfor Allinge, hvorfra den stærkt overbyggede damper»bornholm«transporterede passagererne ind til land. I 1906 gik omsider»66«-selskabet ind på befordringen af tyske turister. Det blev en rute fra Kolberg - Hammerhavnen 2 X ugentlig. Det skal også her nævnes, at»66«selskabet havde en dagvogn, der afgik fra Rønne til Hammershus! time efter skibets ankomst til Rønne. I annoncerne står nævnt:»dagvognsbilletter - der kun faas i Ekspeditionen i København og ombord i skibene - berettiger til fri kørsel pr. Jernbane: Rønne-Almindingen eller omvendt og til returnering enten fra Hammeren eller Gudhjem til Rønne.«- At Østbornholmske også havde en i dag ukendt form for service kan nævnes, at dette selskab landsatte passagerer ved Helligdomsklipperne!

12 TURISTERHVERVET PÅ BORNHOLM Der udkom på trods af tyskernes overtal i turiststrømmen alligevel en del turistbrochurer etc. på dansk i årene før 1. verdenskrig. Her bør man i særdeleshed nævne: P. Haubergs»Bornholm i billeder og tekst«1879, J.A. Jørgensens»Bornholm, ill. Vejleder«i 1866 samt T. Smits»Bornholm, Skitse for turister 1898«, der også blev benyttet i Den danske Turistforenings Aarsskrift 1898.»Østersøbadet«s stiftelse kunne synes at være en lille ting, men blev faktisk begyndelsen til noget stort. Forholdet var nemlig det, at Dampskibsselskabet Braunlich i Stettin i marts 1894 forpligtede sig til i de tre kommende sommermåneder at opretholde en turistrute mellem Swinemiinde og Nordbornholm. Til gengæld skulle det nystartede interessentskab ved» Aasandsbugten«i Sandvig lade opføre et badeetablissement. Den første bestyrelse for»østersøbadet«bestod bl.a. af avlsbruger Emil Bohn (en tid indehaver af Hotel Central i Allinge), mægler Harry Larsen, borgmester Johan C. Koefoed, alle fra Allinge, og en repræsentant for det tyske rederi. Formanden var Emil Bohn - aktierne lød på 25 kr. På det konstituerede møde var der repræsenteret l 20 aktier. Foruden at varetage driften af badehusene i Sandvig vedtoges det at udsende turistbrochurer i eksemplarer. I denne forbindelse må det nævnes, at kæmner, dampskibsekspeditør, borgmester, cand. theol. H. Mortensen, Allinge, der interesserede sig levende for turistsagen, gjorde en stor indsats for at skaffe Nordbornholm turister. Da han mestrede flere sprog, var han naturligvis den, der tog sig af udenlandske journalisters besøg. Efter»Østersøbadet«s start blev også Sandkås et populært turiststed for tyskerne. Sandkås fik navnet»nassauerbugten«, fordi det her var gratis at bade - i forhold til Østersøbadet. Førnævnte Johan C. Koefoed ejede et skib, der sejlede fra Allinge til Sandkås. Skibets navn var»turisten«. - At disse tyskere ikke var særlig populære i jj lllltlltttell + ~land]' 5 [1otel. 13el'enbt for fin fmul'l'e 13eliggenl)eb i en af Danmarl's fl'ønnefte <Egne, c. 2 O O ;fob oner!)avet, omgivet af en ftor, elegant, fl'yggefulb Parf.!jenrivenbe llbfigt over!)avet til ben fvenffe l{yft og til be nær t}ote!let liggenbe l)erlige Ruiner af tjammersl)us Slot. Rigt afvel'slenbe Ubflugtsfteber. Sunb, ftyrfenbe fuft, Stranbbabe og varme 13abe. 60 elegant monterebe Dærelfer. ;førfte 1Hasfes 'Høl'fen og Dine. Unbefales ærebe Rejfenbe og cr:urifter. l<erbøbigft,j. 17. l3latilf Thorv. Smit: Bornholm. Skitse for Turister. Sandkås, kan læses i Timme Rosenkrantz bog:»der er meget løgn til«- hvori han skriver:»de gik rundt og lignede det, de var - og så ikke engang ud til at være kede af det!«som det fremgik af førnævnte, var turisternes yndlingssted Nordbornholm. I et telegram til»dagbladet«i København 1898 hedder det»at turistbesøget paa Bornholm har i aar været upaaklageligt trods det mindre gode vejr. Den langt overvejende del af turisterne var tyske, navnlig Hammeren og Rø er deres yndlingssteder. Her har hotellerne næsten stadig været overfyldte, ja endogsaa saa langt fra Hammershus som Allinge har der været optaget paa hotellerne. Ogsaa i kystbyerne Gudhjem, Svaneke og Nexø har der i aar været en del fremmede og flere pensionater har gjort gode for- 11

13 SVEND TORBEN JENSEN retninger, men her er det mest landets egne børn, der holder til. I modsætning til tidligere tid, da Bornholm kun meget sjældent havde forbindelse med omverdenen, er der nu gennemsnitlig 20 gange om ugen regelmæssig forbindelse med Sverige, Danmark og Tyskland.«De Bornholmske Jernbaner blev startet år 1900, hvor man åbnede Rønne-Nexø banen og i 1901 til Almindingen. Som naturligt var, savnede man en linje mellem Rønne og Nordlandet. Man gik igang med at tegne andele til anlæg af banen, men det gik trægt. Derfor henvendte udvalget sig til»dampskibsselskabet på Bornholm af 1866«, der tegnede en andel påkr , med den klausul, at der blev lagt stationer i Rø og i Sandvig, hvor den store turiststrøm gik hen. Den 5/ blev så banen indviet til glæde for såvel bornholmere som turister. I disse år før 1. verdenskrig kom der rigtig gang i hotelhyggeriet. Det v<ir især i A 1- lingc og Sandvig, der var tempo på-i 1892 blev dog Jomfrubjerget i Almindingen bygget, og 1911 kom kurhotel Stammershalde. Det var Rolf Miiller, der var bygherre. Samme herre var en aktiv mand i den bornholmske turisme. H:rn uclg<iv turistbrochurer, var rejsefører og endog skibsreder med skibet»kong Kristian«, der besejlede Simrishamn. Det var således muligt på denne tid, såvel som nu, at tage turen fra fastlandet via Sverige til Bornholm. Dengang hed forbindelsen» Bornholms-Expressen«. Meget pudsigt hed det kontor i Sandvig, der solgte billetter til denne linie:»bornholms Turistbureau«- dette navn kan p.t. ingen smykke sig med. Der var mange planer fremme i disse år om at gøre en større indsats for at få danske turister til øen. Naturligvis var der glæde i mange erhverv over den stadig stigende strøm af tyske turister, men der herskede også en del frygt for, at tyskerne helt skulle dominere. I marts måned 1914 indrykkedes derfor en annonce i Bornholms Tidende, der havde følgende ordlyd:»at Bornholm ejer endog særlige Betingelser som Turistland, er en Kendsgerning, hvorom den stadig voksende Turiststrøm noksom bærer Vidne. Der er ogsaa gennem de senere Aar gjort overordentlig meget for at henlede det rejsende Publikums Opmærksomhed paa Bornholm og dens Fortrin som Turistland. Men det forekommer os undertegnede, at der endnu er betydelige Mangler, som bør afhjælpes, hvilket vi tror at kunne bidrage til ved at oprette en Turistforening for Bornholm. Gennem denne Forening håber vi at kunne koncentrere Arbejdet for, at vor Ø's Muligheder som Turistland udnyttes i højere Grad end hidtil bl.a. ved: 1) Oprettelse af et fagmæssigt ledet Turistbureau, der besvarer saavel mundtlige som skriftlige Forespørgsler. 2) Udgivelse af en praktisk Turistfører og 3) passende Reklame i Pressen, særlig den danske. Medens der nemlig er gjort og fremdeles gøres et betydningsfuldt Arbejde for at drage tyske Turister til Øen, har man hidtil i høj Grad forsømt at reklamere for Bornholm blandt vore Landsmænd, og i det øvrige Skandinavien er der gjort endnu mindre. Det er vort Formål, at den samme Interesse, som er vakt i Tyskland for Bornholm må fremkomme i de skandinaviske Lande, ganske særlig vort eget Land. Dette vil ikke alene i national Henseende være tilfredsstillende, men det vil ogsaa have stor økonomisk Betydning for de mange, hvis Interesser enten direkte elle indirekte berøres af Turistlivet. Gennemførelsen af vor Plan kræver imidlertid pekuniære Midler, men det er vort Haab, at der, dels blandt dem, som gennem Forretningslivet er interesserede i denne Sag, dels blandt dem, der i al Almindelighed føler Interesse for Turistlivet, specielt det bornholmske, maa finde fornøden Lyst til at yde Sagen Støtte. Det aarlige Kontingent tænkes sat til 2 Kr. aarlig for enkelt Person og 5 Kr. aarlig for Institutioner. 12

14 TURISTERHVERVET PÅ BORNHOLM P. Hauberg. Bornholm. Illustreret af forfatteren. 13

15 SVEND TORBEN JENSEN Et Møde til Drøftelse af Sagen vil blive afholdt paa Dams Hotel Søndag den 8. Marts kl. 3 1 /z. Alle interesserede indbydes. Knud Valløe, Amtmand. B. Lyngberg, Etatsraad. M.C. Koefoed, Rektor. HD. Fabricius, Herredsfoged. H.St. Holbeck, Overlærer. K.H. Kofoed, Adjunkt, M.F.«I april måned 1914 stiftedes Bornholms Turistforening. Ved den konstituerende generalforsamling på Dams Hotel i Rønne bød amtmand Valløe velkommen og opfordrede til valg af dirigent. Amtmanden valgtes og forelagde udkast til love. Han oplyste, at der var dannet lokalforeninger i Hasle, Gudhjem, Svaneke, Nexø og Aakirkeby, foruden at»østersøbadet Bornholm«varetog turistsagens interesser i Allinge-Sandvig. Da der endnu ingen lokalforeningfandtes i Rønne, var man ved forhandling blevet enige om foreløbig at lade Bornholms Turistforening omfatte både de lokalforeninger, som ville indmelde sig, og enkeltmedlemmer. Formålet var at tilvejebringe en ordning, som hele Bornholm kunne være tilfreds med. Det var hensigten i samarbejde med»østersøbadet«at udgive en dansk og en tysk turistfører med ligeligt hensyn til alle lokaliteter, der egnede sig for turistbesøg. Til repræsentantskabet valgtes for Rønne: amtmand V alløe, fabrikant Hjorth og etatsråd Lyngberg. Suppleanter: direktør Th. Lund og hotelejer Ancher. Hasle: fabrikant Anker, suppleant hotelejer Jørgensen. Allinge-Sandvig: hotelejer Alexandersen og kæmner Mortensen, suppleant hotelejer Bidstrup og fru Colberg Christensen. Gudhjem: hotelejer Koch, suppl. blikkenslagerm. Frid. Christensen. Nexø: journalist K.A. Petersen, suppl. malermester Glistrup. Aakirkeby: fabrikant Jensen, suppl. dyrlæge Nissen Petersen. For landet: hotelejer Colberg, Finnedalen. Suppl. hotelejer Rolf Miiller, Stammershalde. Til bestyrelsen valgtes: amtmand Valløe (formand), fabrikant Hans Hjorth (næstformand), direktør M. Sonne, Nexø, (kasserer), hotelejer Colberg, Finnedalen, og toldkontrollør Bruun. Til revisorer: herredsfoged Fabricius og grosserer Erthmann. Nu var turistforeninger på dette tidspunkt noget af en sjældenhed. De fandtes kun spredt i Danmark, og man havde ingen større tillid til disse foreninger. Støtte fra stat og kommune fik man ikke - hverken moralsk eller økonomisk, og kun få havde øjne for, at her havde man et organ af virkelig værdi til fremme af rejselivet - og dermed såvel trafik som omsætning. Midler til reklame o.s.v. måtte de direkte interesserede selv fremskaffe. Det blev sammenslutningen af hotelværterne samt dampskibsselskaberne, der måtte betale den største sum for den første turistmæssige fællesreklame i dansk presse. Det var turistforeningens plan at udgive en større tmi~th;lnrlhog, <>om ov~rl;:p,r~r Holbeck havde lovet at skrive, men planen hlev udsat til bedre tider. Men for dog at gøre noget, udsendte man et mindre reklamehefte i exempl. og lod ligeledes udsende en hotelfortegnelse for Bornholm. Og endelig udsendte man til samtlige danske dagblade en af overlærer Holbeck affattet artikel om Bornholm som turistland. I 1915 var et antal svenske journalister inviteret herover på udflugt - arrangementet var tilrettelagt af»østersøbadet Bornholm«. Årene var naturligvis en»død«tid, der ikke rigtig tæller med i turismens historie. Tyskerne forlod i hast øen i august 1914, og denne årrække blev vanskelig for øens turisme. Det kan her nævnes, at af de seks hoteller, der var i Allinge før 1. verdenskrig, var der kun 3, der stod denne krisetid igennem. Bornholms Turistforening fik således en lidt trist startperiode. I lighed med Gudhjem, der allerede havde turistforening i 1907, startede nu lignende foreninger i alle øens byer. 14

16 TURISTERHVERVET PÅ BORNHOLM Mange havde ventet den store turiststrøm efter fredsslutningen. At det tog et par år må søges i to forskellige grunde. Valutaen var lav sydpå - det trak feriegæster til udlandet - til de steder, hvor krigen havde hærget! Imidlertid gjorde den stadig øgede reklame, at et stigende antal turister kom til øen igen. Penge til reklame fremskaffedes gennem samarbejde mellem Bornholms Turistforening, hoteller og trafikselskaberne, hvor særlig direktør Th. Lund,»66«-selskabet viste sin store forståelse. Bidrog bl.a. i 1919 med et økonomisk tilskud på 200 kr. Til sammenligning kan nævnes, at det samlede tilskud fra de bornholmske institutioner var 225 kr. Medvirkende til stigningen af turistantallet blev også genåbningen af Ystad-ruten i 1920, samt at AIS Dampskibsselskabet»Østersøen«startede med hotelejer H. Colberg som reder. Der var således igen skabt gode trafikforbindelser til såvel det øvrige Danmark som Sverige. Endvidere skal det som et kuriosum nævnes, at der i blev indspillet en film på Bornholm med bl.a. Arne Weel. Bornholms Tidende skriver den 15/ at»bornholm nu vil gå landet, ja den ganske verden rundt på det levende lærred.«samme år var der udsendt artikler til alle landets aviser samt en del svenske, og der var reklameret i Bennetfs Rejsehåndbog. Redaktør Biilow i Lund havde efter anmodning fået tilsendt nogle billeder fra Turistforeningen. Disse billeder ville han benytte som led i en populær videnskabelig foredragsrække. Hotellerne blev efter 1. verdenskrig betydeligt forhednxle, og m;:mgr> pr>miomiter dukkede op. Disse pensionaters opdukken skyldtes foruden den udvidede turiststrøm, at turistlivet fra 1918 blev stærkt demokratiseret.at ikke alt har været lutter idyl på de bornholmske sommerhoteller, kan man dog erfare i Bornholms Socialdemokrat den 12/8 1918, hvor en leder kritiserer den behandling, der gives vore danske turister - at nogle hotelværter er lidt for»smarte«, mindre kløgtige og uforskammede! I årene efter 1. verdenskrig blev man på Bornholm nervøs for, at tyskerne igen skulle opkøbe jord, hoteller etc. I 1906 startede»foreningen Bornholm«med det formål at værne øens naturskønheder etc. - og forebygge, at disse kom i udlændinges eje. Allerede de første år af foreningens virksomhed lykkedes det at få lagt servitut på forskellige ejendomme og pensionater. At det lykke- 15

17 SVEND TORBEN JENSEN Brochure for Pension»Skovbo«. des, må vel for en del tilskrives Bornholms Turistforenings formand, amtmand Va lløe, der var sjælen i det nye hotelaktieselskab. En servitut kom i øvrigt til at koste selskabet en del penge, idet hotel Blanch blev solgt i 1920 med et tab på kr. Vandrehjem var der ikke rigtig dukket op endnu i Danmark. Rektor Hartvig Møller indrettede sin ejendom»fjældstauan«i Paradisbakkerne som Bornholms og Danmarks første officielle vandrehjem. Der var i løbet af året 1918 diskuteret meget i Bornholms Turistforening om oprettelse af et turistbureau. Man havde modtaget et tilbud fra hotelejer Colberg om at installere det i Nordlandets Automobilkontor i Krystalgade. Hotelejer Lyngby 16 henstillede dog til bestyrelsen at sætte sig i forbindelse med ejeren af kiosken på havnen. Muligt kunne der træffes et arrangement om en tilbygning. Således kom turistforeningens bureau i 1920 ned på havnen. En absolut bedre placering. Selve reklamen udadtil var temmelig begrænset. I 1919 var der i B.T.-centralen en barnholmsudstilling. Bornholms Turistforenings udgifter til reklame var i 1920 på 530kr.I1921 havde Bornholms Turistforening,»66«-selskabet og Bornholms Turistbureau i forening indbudt turistfolk fra Sverige. Der mødte 11 mænd og 3 kvinder. Bornholms Turistbureau ved Rolf Muller og»66«-selskabet udgav dog en del brochurer. I 1921 udkom en brochure i

18 TURISTERHVERVET PÅ BORNHOLM exemplarer ( danske svenske). I samme format udkom brochuren i dog kun i exemplarer (7.500 danske svenske og på engelsk og tysk). Som udgiver står nu Bornholms Turistforening,»66«-selskabet, Malmo-Y stad Jarnvag, Østbornholmske, Østersøbadet, hotelejerne og Rolf Miiller. Grunden til at brochuren igen kom på tysk sprog kan måske føres hen til, at Stettiner Dampschiffs-Ges. igen begyndte at besejle Bornholm med Sassnitz som udgangshavn. Sis»Odin«kom hver søndag til øen. Rent søfartsmæssigt kunne Bornholm endvidere byde på sejlture med ml s»thor«og motorbåden»stanley«, der sejlede Sandvig-Al linge-stammershalde-helligdommen Gudhjem og retur blev det store radium-år! Det var naturligvis en sensation, der utvivlsomt har bevirket, at der denne sommer kom endnu flere turister - på trods af dårligt vejr i højsæsonen. Hvor stor helbredende virkning dette radiumvand har, kan - og er - naturligvis blevet diskuteret voldsomt. Men et Set. Thomas Helsekilde. Kraftigste Kilde paa B9rnholm. Luften omkring Kilden er radioaktiv. Jorden er radiumindholdig. Stedet er lægeanbefalet som sundt og nervestyrkende Fra brochure for Pension»Skovbo((. De bornholmske Jernbaner. BILLETPRISER mellem Rønne H og Enk. Dob, Enk. Dob. Honne i\' Chri1stianshøj Høru11e Aia.løse 23'; 310!lobbedale Øste1"1narie Kj01!e1 ~an rrl Øs terla.rs 295 :mo ~ylars 9S 12G St.awhøl :320 42;) Lobbæk Gudhjem 34f> 460 Smørenge 11G 150 BlyJool>lH' r,o 70 T\ Hlin:ggaanl Nyke1.. 7i> 100 Aakirkeby Mæby fl Ugleenge Klemensker 12:1 16fJ Lia.n:gemy1 c 185 2~) Splitsgaa1 d. 14G 190 Pedersker Hø 18'1 245 Pilemølle Humledal Bod.ilsker Tejn Ba,lke.. 2i5 330 Sandka1as Hundisernyre Alling 'i Nexø Sandv:ig Skorrebro Svaneke (via Nexø) \! mind.ingen Svanek.e (v:ia Øm.) no Fra»Vejleder i Rønne og omegn«. kan vi dog konstatere. I turistbrochurer fra 1968 er dette radiumvand nævnt som havende en absolut gunstig virkning! Amtmand Ove C.H.C. Koefoed blev Bornholms Turistforenings formand i den sidste del af tyverne. Hans arbejdsindsats for den bornholmske turisme var betydelig. Der kom stadig flere og flere turister til øen, og reklame blev også produceret. I 1925 blev udsendt en brochure i eksemplarer. Lysbilleder var dengang et meget benyttet reklamemiddel, og der blev anskaffet en farverig serie - enhver god lejlighed blev benyttet til at få disse forevist. Rønne Turistforening ville i 1924 danne et AIS, der skulle bygge en strandbadeanstalt ved Hvide Odde. Aktierne lød på 50 kr., men der blev kun tegnet for kr., og der skulle bruges kr. Amtmand Ove Koefoed skrev derfor en opfordring til Rønnes borgere:»skal vi ikke vedtage, at mindst kr. tegnes i morgen, ikke først på lørdag? Så kan vi vist nu til sommer have badeanstalten på Hvide Odde. Ellers må vi foreløbig skyde en hvid pind efter den - og det var dog os, der skulle gå i vandet, ikke badeanstalten!«først den 1/ kunne badeanstalten åbne blev der gjort en god indsats for at få flere svenskere hertil. Der blev således arrangeret en dagsture fra Ystad. Disse tu- 17

19 SVEND TORBEN JENSEN rrønne Strandbadeanstahll.,_,,_,,_,,_,,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,. u L I i Beliggende ved Sandflugtsskoven,! J ca. 20 Minntt. Gang fra St. Torv. ~ i Bornholms mest ideel1e Badestrand. i i~: ~:~::~:~:~~~-J Sæson 1. Juni ugust. 30 Separat~Omklædningsrum. Øame~ og El:lerreafdeling. ;e-.!l~c-s~~b-ll(!-:>~~~~~~~ ~ i elpriser: ~ i Sæsonkort, Voksne.... Kr. 8,00 ~ J ~g B1\"letter, ~~~c.n,e. : : : : : : : i;~ i o 10 " Voksne...,. " 2,25 ~ 10 " Børn " 1,35 ~ i Enkelte Billetter, Voksne.. " 0,25 ~ ~~~~~~::~~~~~~~I 0 ~ Børn " 4,00 Udlejning af Badedragter, Badekaaber og Haandklæder. Badeanstalten aaben fra Kl. 7 Morgen. I :Badeanstalten findes <Kiosk, hvorfra forhandles '.Frugt, l'hocoiade, Sodavand, l'i'gnrer, Cigaretter etc. Telf Fra» Vejleder i Rønne og omegn«. Oplag eksemplarer. rister opholdt sig på Bornholm i 8 timer. Der var ofte 200 personer med på disse ture. Det var Rolf Miiller, der af» 1866«lejede»Ørnen«til disse ture. H.P. Jacobsen var rejseleder på rundturene på øen. Det var især i pinsen, disse ture var populære, men også i eftersæsonen var der godt besøgt. Igen i 1926 var der arrangeret pinseture. Nu kom også en del tyskere - og»berlingske Tidende«samt»Sydsvenska Dagbladet«havde i forening en pinsetur herover. At disse pinseture i 1926 til dels hlev en fi- I asko for Bornholms turisme skyldtes manglende organisation, samt det helt overvældende antal deltagere. I Turistforeningen for Danmark's årbog 1926 skrev amtmand Ove Koefoed en lovprisning af øen. Denne bog på over 200 sider var en udmærket reklame for Bornholm. Samme årstal udkom på tysk et oplag af Griebens Reisefiihrer:»Die Insel Bornholm«. Den 19/ åbnede Bornholms Turistforenings tilbygning til Jernbanekiosken. Omsider havde man fået et bureau var et godt år for turismen. Det samlede turistantal ansloges til ca Det ene tusinde tegnede Venstres Ungdom sig for. Der var arrangeret landsstævne på Bornholm. For»66«var sæsonen måske lidt dårligere end 1925, men de store tyske turistdampere»helgoland«,»deutschland«,»berlin«,»svinemiinde«,»hertha«m.fl. befordrede en meget stor del af turiststrømmen hertil.»66«fik også sin del af de tyske turister med»ørnen«fra Sassnitz, men ikke i samme målestok. En af turismens foregangsmænd på Bornholm - Rolf Muller - der, som tidligere nævnt, ejede Hotel Stammershalde og Blanchs Hotel, gik i 1926 konkurs. Blanchs Hotel blev købt af hotelejer Koch, der foruden ejede hotel Helligdommen og hotel Salene blev et mærkeår i Bornholms turisme, idet den første faste skolerejserute med overnatning oprettedes. Det første år var der 5 hold på tilsammen ca. 100 elever. Før 2. verdenskrig blev disse ture gennemført af ca. 25 rejsehold pr. år - i alt ca unge i alderen år. Herbergsringen blev først startet i Allerede de første år startede P. Møller, Gudhjem, og købmand J.P. Hammer, Gudhjem, vandrehjem. Af særlig interesse for turismen blev der i 1927 fremvist Bornholms-filmen for et stort publikum. Bl.a. havde Turistforeningen for Danmark indbudt sine medlemmer til en aften i Industriforeningens lokaler i København, hvor filmen blev vist og reklamer for Bornholm blev uddelt til deltager- 18

20 TURISTERHVERVET PÅ BORNHOLM ne. Turistbrochure-antallet var i 1927 kommet op på et så stort tal som Bornholms Turistforening havde endvidere gjort forsøg på ad husflidsvejen at få fremstillet turisterindringer af særlig bornholmsk præg - dog uden resultat. At man også tænkte på det engelsktalende publikum viste sig i 1928, da Bornholms Turistforening udgav brochuren»t.he Danish Island of Bornholm«med tekst af Ove Koefoed - oversat af en af øens trofaste sommergæster C. Campbell Mc Callum.»Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866«havde 1928 fremstillet en plakat, der bl.a. blev placeret på alle plakatsøjler og stoppesteder i hovedstaden. Pinsen 1928 slog alle hidtil satte rekorder i turistbesøg fra Tyskland. Antallet anslås til omkring Den 23/ åbnede ruten Allinge Simrishamn. Ruten var før 1. verdenskrig blevet besejlet af»østbornholmske«, og der havde været planer fremme nogle gange om igen at få en turistrute fra Simrishamn. Det var turistinteresserede kredse på Nordlandet, der dannede et aktieselskab. I bestyrelsen var bl.a. overretssagfører Jacob Jensen, Rønne, og købmand E.M. Bech, Allinge. Der blev indkøbt en damper, der blev døbt»hammershus«. Turistantallet i 1929 blev opgjort til ca danske, tyske og svenskere. Bruttoomsætningen for ovennævnte antal blev anslået til ca. 3. mill. kroner. Året 1930 var turiststrømmen endnu bedre end tidligere. Forsæsonen var ualmindelig god. Især tyskerne kom i stort antal. Den 1/6 kom sis»rugart«fra Stettin med 300 handelsskoleelever og igen den 2216 med 800 elever. At der igen kom tyskere til øen i dette stor antal, kan man for en stor del takke rejseleder H.P. Jacobsens arbejde i Tyskland for. Gennem hele sit liv var han aktiv for Bornholms turisme. Dog var der i slutningen af sæsonen 1930 ved at komme skår i glæden. Det var kommunelæge Sylvest, der under et ferieophold på øen havde iagttaget en ny sygdom, som han SaDnitz-Bornholm. A. Elntlglge Au flugaf hrten hin und zurdckan den Sonnbgen & Jull Auguat mh Doppel chr. Schnelldampf. "Odlno. ab Stettln } Dpf Odin" an Å 300 I 1. DaonpferanschlUsse Stettin-Swlneminde--Herinpdorf-Zlnnowitz--GOhren-Sellin- ~ ~ Binz-Salln1tz und umgekehrt. :ii. Sb. 11 r 00 Mo...:!!; Sb. 7il an SaISnitz " ab 600 Mo. a~ (Kabinenbeatellung in Stettin, filr I ~~ I Riicklahrt aucb in Sandvig.) :er: 1017~ j 2. BahnanschlØsse I ID 1-U I ;. j Sb. ab Berlin Bt. B.... an 931 Mo. So.. 1ll an Sa8nitz (ob. Stat.)... " > Mo ]~~." ~~ ~ 5" ab &h-."-w sdnlt~i!h~f~~nn~a~en.'. an j ~C!:l.O Hil 51' an Blnz-Briicke..... ab 111" - ". = 5il ab Bloz-Brilcke.... an 11".g" ~ 6' an Sellin-Brilcke.. ab loj.11. =- 6" ab Sellln-Brilcke.... an 1()111 ". uao. an Bornbotm ab 500 Hammerhafen oder d Sa~dvig B. RegelmABlge Ye blndung des danlache~ PoattlampfePS 110ePnen 11 jede Montllg uød Donne... tag vom 29. Juni bla 3t. August. I I S:::~:~:O ~~n. ~ ~. 4" ab ".0 an I 1 I 30 Sil an Q.6nne-Hafen ab Anøchl.-1 1 ~~ t =~ ~~':!\~l!~~~.n : " " '} an I IAnschl Zug 10il an Sandvig... ::::: ::::: Bahn!~ " ~!~ Zug.. F. ø.oe"en; D mpfachlffa.eeaellaoh ffvon 1888 In R6nne-80P11hol111. FahrpreiøeRtigen-Bornholm: einfaehe Fahrt Rm. 12.-, Sonntagø hin u. zuril:ek Rm. Hi. PaB- und ZøllvørschrlHen. Oeutachl nd. Beim Auøgang iøt ertorderlich: 1. lnlandlache P B mit Llcht 0 ~!~dbet~ 8.~:!'!!f:!c:~s~::f 1i:! 1a~:::. t~bttil~wi~~ 8 etl~~d:;iic~.rtøk. 0 :!fi3:t~~~:: des "nilinj'..-1n... elchn11ng In elne PaaaagløPllata. 3. Håmtliche Passagiere mfi.ssen am aelben Tage n oh Deutachland zu Gckkehren, sofern øie nicbt mit danlach vlalerlem voilen AuslandspaB versehen øind. An Bord deø Dampfers,,Odin" befinden øich Beamte, welche wahrend dep Fahrl elle Revision der Auøweiee, dee Oepåckø U\d der Ein- und Auelubr vornehmen. - DAn m k. Die vorerwilbnten Pereonalauswei11e mit Lichtbild werden beim Landen in Bornholm von der dii.niecben Beh<lrde kontrolliert, und verbleiben im Beeitz der Reieenden. Vorau88et1ung Jat Wiederanbordyehen unter Konlrolle iturr.h rlie Puøagierliste Fra»Nach Bornholm«. Druck von M Bauchwitz, Stettin. foresloe; at e;ive navnet:»den hornholmske syge«. Det skabte naturligvis røre i turistlivet. Bornholms Avis skriver den 20/8 1930:»»Den hornholmske Syge«, der altså slet ikke existerer, skræmmer folk bort fra øen. Og da rygtet nu også er nået udenfor landets grænser, betyder det et vist afbræk ituristbesøget f.eks. fra Tyskland. Til s/s»rugert«s tur til Bornholm i går var der således, erfarer vi, oprindelig indtegnet 800 rejsende, men der kom kun et par hundrede. De andre var blevet hjemme af frygt for»den bornholmske syge«, som de havde læst om i bladene. Og de, der var her, snakkede adskilligt om denne syge, der»hærgede«det smukke Bornholm. Nogen god turistreklame for vor øer det ikke, dr. Sylvest har fundet på med sit mærkelige navneforslag.«19

FORÅRSTUR TIL BORNHOLM, 6 DAGE 25. 30. MAJ

FORÅRSTUR TIL BORNHOLM, 6 DAGE 25. 30. MAJ Østerlars Rundkirke FORÅRSTUR TIL BORNHOLM, 6 DAGE 25. 30. MAJ 2015 "Østersøens Perle" er Bornholm ofte blevet kaldt, og Bornholm har som ferieø da også rigtig meget at byde på. Fra granitfjeldene på Hammerknuden

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet. Gl. Turisten en passagermotorbåd bygget 1922 i Ry Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk 1 Forhistorie Fra 1861 og frem til 1922 var det Hjejle-selskabet

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

www.gangforeningen-bornholm.dk

www.gangforeningen-bornholm.dk www.gangforeningen-bornholm.dk Deadline næste udgave 5. dec. 2014 Turplan 5 og 10 km. Start kl. 9.00, hvor intet andet er nævnt. 5.10 P-plads ved BAF (bag brugsen), Østermarie 12.10 Åhalsegård, Kirkedalsvej

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

ASSISI MISSION NYT nr. 9 november 2012 Invitation til lysarbejde og weekend-retræte på Bornholm i februar 2013

ASSISI MISSION NYT nr. 9 november 2012 Invitation til lysarbejde og weekend-retræte på Bornholm i februar 2013 ASSISI MISSION NYT nr. 9 november 2012 Invitation til lysarbejde og weekend-retræte på Bornholm i februar 2013 Havnen i Sandvig på Nordbornholm Kære medlemmer. For 4 år siden i september måned 2008 kom

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Novo Gruppens Løbeklub. Generalforsamling 6/2-2012

Novo Gruppens Løbeklub. Generalforsamling 6/2-2012 Novo Gruppens Løbeklub Generalforsamling 6/2-2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 4. Kontingentfastsættelse. Bestyrelsen foreslår uændret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

1 stk. hjerne efterlyses!

1 stk. hjerne efterlyses! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2011. John Lindbom Den Almægtige! Fader vor. Nye tider i 4x35. Den daglige bøn. 1 stk. hjerne efterlyses! Sidste nyt! Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Nye

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Museer, arkiver, byforeninger og private formidler i stigende grad kulturhistorien på Internettet. Det sker via hjemmesider, og de sociale medier, især

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Bornholms bidrag til udvikling af Danmarks krydstogtsturisme

Bornholms bidrag til udvikling af Danmarks krydstogtsturisme November 2012 Bornholms bidrag til udvikling af Danmarks krydstogtsturisme Bornholms Regionskommune Statslig infrastrukturinvestering 2013-2015 Kolofon Projektets kontaktadresse Hardy.pedersen@brk.dk Tlf.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

HØNG GYMNASIUM 1913-2015

HØNG GYMNASIUM 1913-2015 HØNG GYMNASIUM 1913-2015 Historien bag Høng Gymnasium Høng Gymnasium og HF-kursus har sine rødder i den danske folkehøjskole, og det bestræbes i hverdagen at dette kan mærkes i skolens liv og holdning.

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne skf@brk.dk Sendes til kommunen Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne Forbeholdt kommunen Modtaget dato Bornholm* Regionskommune

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

Se mere i programmet om:

Se mere i programmet om: Program udsendt februar 2014 næste program maj 2014. Bestyrelsen træffes i Østergades Forsamlingshus hver onsdag fra kl. 14.00 16.00. Hjemmeside www.middelfart-pensionistforening.dk Se mere i programmet

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Referat generalforsamling

Referat generalforsamling Referat generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdtes den 20. marts 2014 i Nicolai Biograf, Skolegade 2A, 6000 Kolding. Dagsordnen var følgende: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Havneplads og Strandgade

Havneplads og Strandgade Havneplads og Strandgade Øverst ses havnens slæbested. I midten den tidligere Toldbod ved Grenaa Havn, opført 1809. Den var oprindelig bygget som kasserne for de mange danske soldater, som lå indkvarteret

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0006 Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på 5.800 kr. i

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 REFERAT Mandag den 23. marts blev der afholdt generalforsamling i Nylars Samlingshus, hvor 23 friske gamle gardere var mødt op. Aftenen begyndte med et godt måltid mad, og herefter

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Mauritius

Inspiration Rejsemål: Mauritius Inspiration Rejsemål: Mauritius Mauritius er en østat, der ligger i den vestlige del af det Indiske Ocean ca. 900 km øst for Madagaskar. Øen har et areal på ca. 1900 km². Store dele af øen er dækket af

Læs mere

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland 1 2. marts 2012 Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland Visit Greenland skal indledningsvist takke for fremsendelse

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Nyhedsbrev december 2011

Nyhedsbrev december 2011 Nyhedsbrev december 2011 Hej alle gode MJ ere! Dødsfald Vi har desværre modtaget meddelelse om, at vores tidligere medlem, Martin Kilt er afgået ved døden den 30. oktober efter kort tids sygdom. Martin

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

Ti stille! ikke et ord til!

Ti stille! ikke et ord til! Onsdag kl. 10.00 Pacific Time, privat charterfly 00-647, afgået fra Pago-Bahatah med kurs mod XX. intet at bemærke For tusind millioner rustne skrueaksler! Jeg hader dem! Er det stadig computernes opfindere

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4 Medlemsaktiviteter i Fraktion 4 Mandag d. 13. april 2015 kl. 14.00 17.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Det er lykkedes os at få en aftale i stand med tre personer, der med ord, billeder, litteratur,

Læs mere

Kvindelige fotografer på Bornholm, 1860 2000

Kvindelige fotografer på Bornholm, 1860 2000 Kvindelige fotografer på Bornholm, 1860 2000 Fotografiets historie på Bornholm er nær knyttet til den internationale fotohistorie, som den tog form i Europa og Amerika. De opdagelser og teknologiske udviklinger,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285 Aktionsgruppens mailservice nr. 72 Indhold 1. Støtte. 2. En opfordring til pressen. 3. Læserbreve, meninger og debat. 4. Nyhedskilder. 5. Arbejdsgrupper.(en gentagelse fra i går med rettet tekst, vi mangler

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Mest storbyferie for pengene

Mest storbyferie for pengene Mest storbyferie for pengene Se hvor dine lommepenge rækker til flest middage, øl og museumsbesøg. Af Trine Steengaard, 24. september 2012 03 Guide: Mest storbyferie for pengene 04 Spar på ferien 07 Rejseredaktørens

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2013 13.-19. juni Højskole og Folkemøde på Bornholm Højskole og Folkemøde på Bornholm 13. 19. juni 2013 I et samarbejde mellem Sydslesvigsk Forening, LOF, Grænseforeningen og Højskolen.

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere