Fordele og ulemper ved liberalisering af affaldsforbrænding og deponering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fordele og ulemper ved liberalisering af affaldsforbrænding og deponering"

Transkript

1 Fordele og ulemper ved liberalisering af affaldsforbrænding og deponering Mette Bøgelund m.fl. COWI A/S Anders Larsen, m.fl. AKF Miljøprojekt Nr

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold 1 FORORD 5 2 HOVEDKONKLUSIONER 7 3 MAIN CONCLUSIONS 13 4 FORDELE OG ULEMPER VED LIBERALISERING HVILKEN EJERFORM ER MEST EFFEKTIV? FULDKOMMEN KONKURRENCE PÅ FORBRÆNDINGSOMRÅDET UDLICITERING PÅ FORBRÆNDINGSOMRÅDET FULDKOMMEN KONKURRENCE PÅ DEPONERINGSOMRÅDET UDLICITERING PÅ DEPONERINGSOMRÅDET 32 5 INDLEDNING BAGGRUND FORMÅL UNDERSØGELSE, ARBEJDSGRUPPE OG SPARRINGSGRUPPE DISPOSITION 35 6 METODE DEFINITION AF LIBERALISERING VIDENINDSAMLING DATAINDSAMLING SCENARIER KONKURRENCE MELLEM BEHANDLINGSFORMER SWAHILI-MODELLEN FORPROJEKTETS SPØRGSMÅL 52 7 RESULTATER FRA VIDENINDSAMLINGEN TEORETISKE OVERVEJELSER ERFARINGER FRA EL-SEKTOREN INTERNATIONALE ERFARINGER 58 8 RESULTATER FOR FORBRÆNDING KONKLUSION FOR FULDKOMMEN KONKURRENCE KONKLUSION FOR UDLICITERING BEHANDLINGS- OG TRANSPORTOMKOSTNINGER I SCENARIERNE ANLÆGSSTØRRELSE OG PLACERING FØLSOMHEDSANALYSER VIRKELIGHEDEN I FORHOLD TIL SCENARIERNE PRISER OG KAPACITET IMPORT/EKSPORT HUSHOLDNINGS- OG ERHVERVSAFFALD FJERNVARMEPROBLEMATIKKEN OMKOSTNINGER TIL TILSYN, KONTROL OG ADMINISTRATION 97 9 RESULTATER FOR DEPONERING KONKLUSION FOR FULD KONKURRENCE KONKLUSION FOR UDLICITERING BEHANDLINGS- OG TRANSPORTOMKOSTNINGER ANLÆGSSTØRRELSE OG PLACERING FØLSOMHEDSANALYSER 113 3

4 9.6 VIRKELIGHEDEN I FORHOLD TIL SCENARIERNE PRISER OG KAPACITET OMKOSTNINGER TIL TILSYN, KONTROL OG ADMINISTRATION LISTE OVER FORPROJEKTETS SPØRGSMÅL 127 4

5 1 Forord Denne rapport er udarbejdet til Arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren af COWI A/S og AKF i Arbejdsgruppen er nedsat af Miljøministeren i 2002 for at give anbefalinger om den fremtidige tilrettelæggelse af affaldssektoren. Indholdet af rapporten er ikke nødvendigvis udtryk for Arbejdsgruppens holdninger eller vurderinger, men er alene konsulentens ansvar. Rapporten er finansieret af Rådet for renere produkter. 5

6 6

7 2 Hovedkonklusioner I dette afsnit præsenteres undersøgelsens hovedkonklusioner. For både forbrænding og deponering er to forskellige typer af liberalisering undersøgt: Figur 2.1 Scenarier Liberaliseringstyperne er konkretiseret i følgende scenarier for henholdsvis forbrænding og deponering: Udliciteringsscenarier hvor både drift og vedligehold udliciteres, mens ejerskabet og anvisning til både behandlingsform og behandlingssted fastholdes som i dag. Fuldkommen konkurrence 1 scenarier hvor alene anvisning til behandlingsform opretholdes, mens både ejerskab til anlæg og affaldsstrømmene for henholdsvis forbrænding og deponering således gives frit. Kommunerne har dog stadig ansvaret for husholdningsaffaldet. Begge former for liberalisering er sammenlignet med en fortsættelse af dagens situation. I det følgende gennemgås rapportens hovedkonklusioner. Konklusioner, som kun angår forbrænding, er markeret med mens konklusioner, som kun angår deponering, er markeret med. Hovedkonklusionerne er: 1 Terminologien fuldkommen konkurrence er en økonomisk term for et marked, der fungerer med mindst mulig indgriben uanset ejerskab, og hvor priserne bestemmes af udbud og efterspørgsel i konkurrence. Her anvendes det for et scenarium, der i teorien kommer tæt på denne definition. 7

8 Alt i alt opnår man sandsynligvis ikke den store samfundsøkonomiske gevinst ved at udlicitere forbrændingsopgaven eller at give affaldsstrømmene, ejerskabet og prisfastsættelsen fri. Man kan sandsynligvis opnå en samfundsøkonomisk gevinst ved både at udlicitere deponering og ved at give affaldsstrømmene, ejerskabet og prisfastsættelsen fri. Disse konklusioner er baseret på en sammenligning af de økonomiske fordele og ulemper ved liberalisering og uddybes i det følgende. Det skal i øvrigt bemærkes, at det kun er de to nævnte former for liberalisering, der er undersøgt i dybden. Med andre former for liberalisering kan det således være muligt at høste nogle af fordelene samtidig med, at nogle af ulemperne undgås. Samfundsøkonomiske fordele og ulemper Den største samfundsøkonomiske fordel ved en liberalisering er muligheden for at høste en effektiviseringsgevinst. Analyserne viser, at der på forbrændingsanlæg er mulighed for at høste effektiviseringsgevinster. På deponeringsanlæg er der mulighed for at høste væsentlige effektiviseringsgevinster. For forbrænding er den største samfundsøkonomiske ulempede øgede omkostninger, der stammer fra en højere risikopræmie. Risikopræmien er nødvendig for at dække de risici, der opstår, når ansvaret for affald og anlæg skilles ad. For deponering er risikopræmien ubetydelig. Her er den største samfundsøkonomiske ulempe øgede transportomkostninger. I rapporten er effektiviseringspotentialet og risikopræmien opgjort og sammenlignet, og der er gennemført en lang række følsomhedsanalyser for at illustrere resultaternes robusthed. Herudover er der diskuteret en række øvrige fordele og ulemper. Sammenligning af effektiviseringspotentiale og risikopræmie På grund af en stor teknologisk udvikling på forbrændingsanlæg i de senere år, blandt andet i form af automatisering af mange af anlæggenes driftsprocesser, vil fremtidens anlæg kunne opføres og især drives mere effektivt end de nuværende. Dette gælder uanset hvilken reguleringsform, der hersker på forbrændingsområdet. Driftsomkostningerne vil derfor falde og mulighederne for driftseffektivisering vil blive mindre i forhold til i dagens situation relativt set. Samtidig kan der eksistere et effektiviserings-potentiale ved overgang til privat ejerskab og drift af anlæggene. Det vurderes på den anden side ikke at være muligt at realisere hele det opgjorte strukturpotentiale. At dømme efter de internationale erfaringer kan der nemlig i høj grad være risiko for, at placering af affaldsforbrændingsanlæg vil ske ud fra affaldsproducenternes 8

9 (kommunernes) ønske og ikke den optimale placering ud fra en samfundsøkonomisk vinkel. Investeringerne på forbrændingsanlæg er store og irreversible, og affaldsbranchen er relativt lille og risikofyldt. Risiciene afhænger af, hvilket reguleringssystem, der etableres omkring markedet. For at kunne dække sine risici, vil aktører på markedet derfor under alle omstændigheder kræve en risikopræmie. Det skal bemærkes, at der er tale om en gennemsnitlig risikopræmie. De realiserede omkostninger vil i nogle tilfælde vil være lavere med højere profit til følge. I andre tilfælde vil risikoen være højere med tab til følge. Risikopræmien (som er fastsat til 3%) på forbrændingsanlæg er derfor af betydelig størrelse, og analyserne - suppleret med en række følsomhedsanalyser viser, at denne meget vel kan overstige effektiviseringspotentialet i år På deponeringsområdet der er mindre teknologitungt ses ikke tilsvarende udvikling. Herimod betyder skærpede krav til udformning af deponeringsanlæg, at det bliver dyrere at etablere anlæg i fremtiden. Samtidig er der et relativt større effektiviseringspotentiale. Af flere årsager er det vurderet, at ikke hele det identificerede effektiviseringspotentiale kan realiseres. I kombination med den ubetydelige risikopræmie viser analyserne dog på trods heraf, at de samfundsøkonomiske omkostninger på deponeringsområdet formentlig vil falde som følge af både udlicitering og konkurrence på markedet. Transport af affald Transportmønstret for affald til forbrænding er i dag ikke hensigtsmæssigt, fordi affaldet ikke altid transporteres til det nærmeste anlæg. Derfor ændres det samlede transportomfang sandsynligvis ikke voldsomt til trods for en koncentration af anlæg. For deponering vil der formentlig ske en markant reduktion i antallet af anlæg og dermed vil transportomfanget stige lidt. Konkurrence Muligheden for at skabe en velfungerende konkurrence og dermed de lavest mulige markedspriser er kortlagt dels på basis af økonomisk teori og dels ved gennemgang af sammenlignelige internationale erfaringer. Markedet for forbrænding har mange karakteristika, der gør det vanskeligt at opnå reel konkurrence, og der er således en risiko for monopoldannelse. Ved konkurrence på markedet ( fuldkommen konkurrence scenariet) er de vigtigste karakteristika store omkostninger ved ind- og udgang på markedet, stordriftsfordele og afhængigheden af den begrænsede fjernvarmeefterspørgsel. Ved konkurrence om markedet (udliciteringsscenariet) er de vigtigste karakteristika, at drift af forbrændingsanlæg er en kompleks opgave, der kræver stor erfaring og vidensopbygning både hos aktører og udbydende myndighed. Dette 9

10 medfører, at aktørerne i begge tilfælde har en reel mulighed for at tage en overnormal profit for behandling af affald. Import og eksport af forbrændingsegnet affald kan, hvis det muliggøres, være med til at udjævne balancen mellem udbud og efterspørgsel. Derfor kan import og eksport i nogen grad medvirke til en forbedret konkurrence på forbrændingsområdet. Forbrænding uden energiudnyttelse kan formentlig ikke konkurrere med udenlandske anlæg, og derfor vil fjernvarmeefterspørgslen udstikke et loft for mængden af affald, der kan importeres. For deponering er der ikke betydelige barrierer for at virke på markedet, og det vil derfor være muligt at skabe en reel konkurrence både ved konkurrence om markedet i form af udlicitering og ved konkurrence på markedet i form af fuldkommen konkurrence. Vel at mærke, hvis der kan placeres nye deponeringsanlæg flere steder i landet. Priser for affaldsbehandling I tilfælde af, at der bliver mangel på konkurrence, kan aktørerne opkræve en monopolprofit. Samtidig bliver der på grund af de relativt begrænsede muligheder for placering af både forbrændingsanlæg og deponeringsanlæg mulighed for at øge priserne svarende til transportomkostningerne til det nærmeste anlæg. Dette kan i nogen grad modvirkes ved regulering, f.eks. indtægtsrammer som i elsektoren. Prisen på affald til forbrænding (samfundsøkonomiske omkostninger + evt. ekstra profit) kan således alt i alt stige. Prisen på affald til deponering vil sandsynligvis falde både ved udlicitering og i det tilfælde, at affaldsstrømmene, ejerskabet og prisdannelsen gives frit. Det skal bemærkes, at i og med at affaldsmængderne er relativt upåvirkede af mindre ændringer i priserne, så betyder en øget profit og markup til aktørerne udelukkende en omfordeling mellem forbrugere og affaldsproducerende virksomheder på den ene side og affaldsanlæggene 2 på den anden side. Miljøstandard Både i forbindelse med udlicitering og indførelse af konkurrence vurderes det at være muligt at opretholde de nuværende miljøstandarder. Incitamenterne ændres dog, hvilket kan føre til behov for et ændret tilsyn- og kontrolsystem. Især for deponering knytter der sig en problemstilling både til spørgsmålet om ansvaret ved en eventuel konkurs eller en uventet forurening fra deponeringsanlægget. Denne problemstilling vurderes i vid udstrækning at kunne imødegås f.eks. ved hjælp af autorisation, certificering, sikkerhedsstillelse og/eller en lovpligtig forsikringsordning, der dog vil medføre øgede omkostninger. 2 Dette argument gælder vel at mærke kun, hvis monopolprofitten opretholdes som profit og ikke medfører et produktivitetstab i form af øget organisatorisk slack. 10

11 Miljøeffekterne som følge af øget transportomfang ved en optimal geografisk fordeling af affaldet i forhold til i dag er ubetydelige. Miljøeffekterne som følge af evt. import og/eller eksport er ikke opgjort. For at kortlægge de samfundsøkonomiske effekter af import og eksport skal disse miljøeffekter vejes op imod de tilhørende afgiftsbetalinger. Forsyningssikkerhed Der er en række elementer, der skal være på plads for at sikre, at der kan etableres ny kapacitet. De vigtigste er tilstrækkeligt høje priser og sikkerhed for, at det offentlige ikke går ind og skaber kapacitet. Opgaven med at sikre tilstrækkelig kapacitet til enhver tid bliver sværere, hvis den danske kapacitet skal passe til det danske marked 3. Samtidigt vil affaldsproducenterne ikke kunne eksportere deres affald som modsvar til en evt. prisstigning der bunder i markedsmagt. På forbrændingsområdet kan erhvervsaffald mellemdeponeres, så det kortsigtede forsyningssikkerhedsproblem her er ikke så stort. Husholdningsaffald skal forbrændes umiddelbart og vil derfor formentlig være omfattet af længerevarende kontrakter håndteret f.eks. af kommunerne. Kapacitetsknaphed vil føre til prisstigninger. Det vil i derfor høj grad være et spørgsmål om, hvilken pris man skal betale for at få behandlet affaldet. Der er i dag overkapacitet på forbrænding af affald, hvorfor der ikke er behov for en udbygning på kort sigt for at håndtere de fremskrevne mængder af affald. Der vil dog på længere sigt blive behov for en udvidelse af kapaciteten, hvis genanvendelsen eller medforbrændingen ikke øges. For deponering er der på kort og mellemlangt sigt (20-30 år) tilstrækkelig deponeringskapacitet i Danmark. På længere sigt vil det være nødvendigt at etablere nye deponeringsanlæg, hvilket hverken i offentligt eller privat regi er uproblematisk. 3 En mulighed er et sikre kapacitet gennem en systemoperatør. 11

12 12

13 3 Main conclusions This chapter presents the main conclusions of the study. Incineration and landfill disposal have been analysed in relation to two types of liberalisation: Figure 3.1 Scenarios Present situation Type of liberalisation Competition for the market Competition on the market Scenarios Tendering Competition on the market 6% = The perfect plan Competition on the market 9% The types of liberalisation have been specified in the following scenarios for incineration and landfill disposal respectively: In the tendering scenarios tenders are invited for both operation and maintenance of the facilities, but ownership and the right to decide on treatment method and facility remains with the municipalities. In the perfect competition scenarios only the right to decide on treatment method remains with the municipalities, while both ownership of the facilities and waste flows are set free. However, the overall responsibility for the municipal waste remains with the municipalities. Both types of liberalisation are compared with a continuation of the present situation. The results of the project were obtained by two main methods. First, knowledge and experience was collected from different areas: Interviews with actors on the market Experience from the electricity sector International experience with liberalisation The theoretical framework Secondly, a model named Swahili (Simulating Waste Handling In Liberalisation) was developed. Swahili is an economic optimization model for waste treatment in Denmark. It is composed of two sub-models, one for incineration and one for landfill disposal. The model simulates waste flows between the 271 Danish municipalities and Danish waste facilities for the 13

14 period The model locates the facilities according to minimization of the total costs, given a number of conditions. In the following the conclusions of the report are summarised. Conclusions that concern incineration are marked with and conclusions that concern landfill disposal are marked with. The main conclusions are: Most likely there will be no economic net benefit from liberalising incineration. It is very likely that liberalising landfill disposal will yield a net economic benefit. These conclusions are based on a comparison of the economic benefits and costs of liberalisation, and they are described further on the following pages. Economic benefits and costs The largest economic advantages of liberalisation are the possible efficiency gains. The analyses show that incineration may result in such efficiency gains. According to the analyses there is especially for landfill disposal a possibility of achieving such efficiency gains. For incineration the largest economic costs of liberalisation are the increased costs due to the higher risk premium of private investments compared with public investments. For landfill disposal the risk premium is insignificant. For landfill disposal the largest economic cost of liberalisation is the increase in transportation costs. In the report these two elements are quantified and compared, and a number of sensitivity analyses are performed to illustrate the robustness of the results. Moreover, a number of other benefits and costs of liberalisation are discussed. Comparison of the efficiency gains and the risk premium Due to the technological development within incineration in recent years - for instance automation of many of the processes in the plants - future incineration plants can be built and operated more efficiently than is the case with existing plants. This will be the case for any market. Hence, also by a continuation of the present situation. Operating costs will therefore decrease, and the possibility of increasing the operating efficiency will therefore decrease compared to the present situation. At the same time it is not considered possible to realise the entire structural efficiency gains. The reason is that it is likely that the location of the incineration plants will be decided by the waste 14

15 producers (the municipalities) and not on the basis of the optimal economic plan. This is also in line with international experience. Investment costs of incineration plants are large and irreversible, and the waste sector is relatively small and risky. The risks depend on the way the market is regulated, but to cover their risks, private investors will demand an additional risk premium compared to the public actors. The actual costs may in some cases be lower than the risk premium demanded, thus implying a higher profit. In other cases the costs may be higher and entail a loss. The total costs of the risk premium (which has been fixed at 3%) on incineration plants is therefore substantial, and the analyses, including a number of sensitivity analyses, show that it may very well be larger than the efficiency gain in the year Landfill disposal, which is less technologically demanding, the same development is not seen. Increasing requirements for the construction of landfills imply that it will be more expensive to establish landfill disposals in the future. However, at the same time there is a larger efficiency gain at landfills, in relative terms. For several reasons it has been assessed that only part of the identified efficiency gain can be realised. Nevertheless, in combination with an insignificant risk premium, the analyses show that the economic costs of landfill disposal will most likely decrease in both the analysed situations. Waste transport The transport pattern of waste for incineration is inefficient today, because some waste is not treated at the nearest plant, and therefore the transport distance does not change very much in the liberalisation scenarios despite a decreased number of incineration plants. However, landfills will most likely see a substantial reduction in number and therefore the transport distances will increase somewhat. Competition The possibility of creating well-functioning competition and thereby the lowest possible market prices has been analysed on the basis of economic theory and through comparison of international experience. The incineration market has many characteristics that make it difficult to achieve real competition. In competition on the market (the perfect competition scenario) the most important characteristics are the large entry and exit costs, the economies of scale and the dependence on the demand for district heating. In competition for the market (tendering) the most important characteristics are that the operation of incineration plants is a complex task that demands extensive experience and knowhow both from the operator and the authorities. This implies in both cases that the actors may earn a supra-normal profit for waste treatment. 15

16 Prices Import and export of incineration waste may - if allowed - help balance supply and demand. Therefore, import and export of waste may to some extent improve competition in the field of waste incineration. Incineration without energy recovery is unlikely to be able to compete with foreign plants, and therefore the demand for district heating will set a maximum for the quantity of waste that can be imported. No important barriers will influence the market for landfill disposal, and it will therefore be possible to create real competition - both for the market (tendering) and on the market (perfect competition). That is if the landfill disposals are spread around the country. If treatment encounters lack of competition, the actors may demand a supranormal profit. At the same time - due to the limited possibilities of locating both incineration plants and landfill disposals - the plants might increase prices up till the transportation costs to the nearest plant. This could be limited by appropriate regulation, for instance framework revenue limits, as issued in the electricity sector. Liberalisation may therefore cause the price of incineration (economic costs + possible extra profit) to increase. The price of landfill disposal will on the other hand most likely decrease in liberalisation. It should be noted that because the waste quantities are relatively unaffected by minor changes in prices, increased profit and mark-up will only imply a redistribution among consumers and waste producing companies on the one hand and waste facilities on the other. Environmental standard Both for the tendering and perfect competition scenarios it is assessed that it will be possible to maintain present environmental standards. Incentives will, however, change. This might create a need for changing the supervision and control systems. An important issue in relation to landfill disposal is the responsibility for possible bankruptcy or unexpected contamination from the landfill. This problem could be handled through authorisation, certification, guarantee and/or a compulsory insurance, which will, however, impose increased costs. Environmental costs due to increased transport caused by an optimal geographical distribution of waste compared to the present situation are negligible. 16

17 Environmental effects caused by import and/or export have not been quantified. These costs should be balanced against the corresponding payment of duties. Security of supplies There are a number of conditions to be met in order to establish new capacity. The most important ones are sufficiently high prices, and a guarantee that the public sector does not create new capacity. The task of assuring sufficient capacity at any time becomes more difficult if Denmark s capacity has to match the Danish market only. At the same time the waste producers will not be able to export their waste in response to price increases triggered by market power. Industrial waste can temporarily be disposed of at landfills, so in the short term security of supplies is not a problem for industrial waste. Municipal waste has to be incinerated immediately, and it will therefore most likely be covered by long term contracts handled by e.g. the municipalities. Lack of capacity will lead to rising prices. Security of supply will therefore be a question of pricing. Today, the incineration capacity is more than sufficient, and therefore there is no need to increase capacity in the short term. In the long run, however, increase of capacity will be necessary if recycling or coincineration are not increased. Denmark has sufficient landfill disposal capacity in the short and medium term (20-30 years). In the long run, new landfill sites have to be established, and this could very well cause problems both within the public and the private sector. 17

18 18

19 4 Fordele og ulemper ved liberalisering I dette afsnit præsenteres en sammenfatning af resultaterne. Først kort om analysens indhold. Som grundlag for undersøgelsen er anvendt Forundersøgelse af forudsætninger for og konsekvenser af en liberaliseret affaldssektor, udarbejdet af Affaldsteknisk Samarbejde (nu affald danmark) i I forundersøgelsen er beskrevet grundlaget for - og metoder til - at vurdere konsekvenserne af en eventuel åbning af markedet for affaldsbehandling i Danmark. Forundersøgelsen kaldes forprojektet i det følgende. For både forbrænding og deponering er to forskellige former for liberalisering undersøgt: Udlicitering, hvor drift/vedligehold udliciteres, men hvor ejerskabet og anvisning til både behandlingsform og behandlingssted fastholdes som i dag. Fuldkommen konkurrence, hvor alene anvisning til behandlingsform opretholdes, og hvor affaldsstrømmene for henholdsvis forbrænding og deponering således gives frit. Terminologien fuldkommen konkurrence er en økonomisk term for et marked, der fungerer med mindst mulig indgriben uanset ejerskab, og hvor priserne bestemmes af udbud og efterspørgsel i konkurrence. Her anvendes det for et scenarium, der i teorien kommer tæt på denne definition. Hvordan sammenhængen er i praksis er undersøgt i projektet. For begge scenarier gælder, at konkurrence mellem behandlingsformer undgås med et tilstrækkeligt tilsyn. Konklusionerne er præsenteret for de tre undersøgte scenarier i forhold til basisscenariet. Scenarierne ses i figuren på næste side. 19

20 Figur 4.1 Scenarier I afsnittene er konklusionerne delt op i fire dele efter følgende emner: Kan der opstå reel konkurrence på markedet? Hvordan opretholdes forsyningssikkerheden for affald til forbrænding og deponering? Hvilke effekter er der på miljøet? Hvad er de økonomiske effekter? Før de konkrete konklusioner præsenteres, diskuteres kortfattet, hvad der bredt er konkluderet om fordele og ulemper ved de forskellige ejerformer her og i andre arbejder. 4.1 Hvilken ejerform er mest effektiv? Generelt har privat ejede virksomheder en tendens til at producere mere effektivt end offentlige virksomheder under forudsætning af, at der er en rimelig grad af konkurrence. Men hvis der er betydelig markedsmagt 4, og især hvis de private virksomheder skal reguleres tæt, er der intet empirisk belæg for, hvilken ejerform der er mest effektiv 5. Finansministeriet 6 og OECD 7 når til samme konklusion. I undersøgelsen er markedsmagt især blevet analyseret i Teorinotatet (Bilag B) og i notatet om de internationale erfaringer (Bilag D). I de følgende afsnit vil konklusionerne blive opsummeret. Inden da kan man dvæle ved, om deponering og forbrænding i dag reguleres tæt? Det er naturligvis en smags sag, hvad der er tæt. Men af flere årsager vurderes der for både deponering og forbrænding at være tale om tæt regulering, såvel nationalt som fra EU. Det skyldes bl.a. behovet for forsyningssikkerhed og de potentielle negative eksterne miljøeffekter ved uhensigtsmæssig affaldshåndtering. Hvilken konsekvens har dette så for effektiviteten af sektoren som følge af en liberalisering sammenlignet med dagens situation? Jo, på den ene side kan der 4 Der er ikke konkurrence og aktøren/aktørerne tager en overnormal profit. 5 Vickers og Yarrow, Finansministeriet, OECD,

21 argumenteres for, at tæt og stabil regulering skaber forudsætningerne for liberalisering af offentlig forsyning jf. notatet om de internationale erfaringer 8. På den anden side kan behovet for både tæt regulering og ændringer i reguleringen være med til at reducere gevinster ved liberalisering - bredt sagt på grund af transaktionsomkostninger 9 mellem det offentlige og de private aktører. Hertil kommer de omkostninger, der er forbundet med selve omstillingsprocessen, f.eks. ændret lovgivning. I de følgende afsnit diskuteres disse aspekter mere konkret for henholdsvis fuldkommen konkurrence og udlicitering for henholdsvis forbrænding og deponering. 4.2 Fuldkommen konkurrence på forbrændingsområdet Kan der opstå reel konkurrence på markedet? På forbrændingsområdet vil det sandsynligvis være vanskeligt at skabe grundlag for fuldkommen konkurrence. Især når det gælder opførelse af nye anlæg, vil der være barrierer. Derimod vil der muligvis opstå nogen konkurrence mellem eksisterende anlæg om at tiltrække ekstra frit affald (først og fremmest erhvervsaffald) 10. Hvis et strukturpotentiale skal realiseres, forudsætter det, at nye investorer kommer ind på markedet, hvor de ser en mulighed for at gøre det bedre end eksisterende, mindre effektive selskaber. Ineffektive selskaber skal lukkes, og resultatet skal blive en affaldssektor med færre og mere effektive anlæg, som tiltrækker affald fra et mere optimalt område. Etableringsomkostningerne udgør imidlertid en stor del af de samlede omkostninger for affaldsforbrænding, og et forbrændingsanlæg kan ikke ændre sin teknologi markant eller sælges til anden brug, hvis forholdene ændrer sig, og investeringen viser sig urentabel. Der er med andre ord store omkostninger forbundet med både entry og exit fra markedet for affaldsforbrænding, og eksisterende anlæg har derfor markedsmagt. Det bliver dermed vanskeligt at realisere et strukturpotentiale. En yderligere faktor, der forstærker denne effekt er, at konkurrencedygtig affaldsforbrænding i Danmark forudsætter, at man har adgang til fjernvarmenettet. Desuden kræver affaldsforbrændings-teknologien et regelmæssigt flow af affald, hvis anlægget skal fungere økonomisk optimalt. I praksis betyder det, at private investorer vil kræve stor sikkerhed for regelmæssige affaldsleverancer og for at kunne afsætte outputtet i form af fjernvarme og el. At dømme efter internationale erfaringer opføres private affaldsforbrændingsanlæg stort set altid på basis af årige kontrakter med offentlige myndigheder (en eller flere kommuner) om forbrænding af kommunalt affald. Selv om der meget vel kan være konkurrence om at indgå disse lange kontrakter, sætter deres længde grænser for konkurrencen og for realiseringen af strukturpotentialet. I Sverige ønsker private investorer i 8 Og Olsen Transaktionsomkostninger er et økonomisk begreb, der dækker over øgede omkostninger i forhold til ideal-situationen. Det kan eksempelvis være ugennemsigtighed, begrænsende regulering el. lign. 10 Hvis lovgivningen tillader det også konkurrence over til industrianlæg. 21

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, takker hermed for det fremsendte materiale vedr. ovennævnte bekendtgørelse.

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, takker hermed for det fremsendte materiale vedr. ovennævnte bekendtgørelse. Miljøstyrelsen Dok.nr: 48758 v1 Ref.: PB/PB E-mail: pb@frinet.dk 17. januar 2011 HØRINGSSVAR JOURNALNUMMER MST 7759-00121 Miljøstyrelsen har med brev af 16. december 2010 anmodet om høringsparternes kommentarer

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Effektiviseringspotentiale på forbrændingsanlæg og deponeringsanlæg i Danmark

Effektiviseringspotentiale på forbrændingsanlæg og deponeringsanlæg i Danmark Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2002 Effektiviseringspotentiale på forbrændingsanlæg og deponeringsanlæg i Danmark Mette Bøgelund, Eva Willumsen og Mads Paabøl Jensen COWI Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Klar gevinst ved liberalisering af affaldsforbrænding

Klar gevinst ved liberalisering af affaldsforbrænding D Indsigt Nummer 17 13. oktober 2004 Klar gevinst ved liberalisering af affaldsforbrænding 5 Ældre klarer sig godt på arbejdsmarkedet Beskæftigelsen blandt de ældre er høj og stigende. Og de efteruddannes

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area and joint conclusions Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Content 1. The system 2. Incineration 3. Biological treatment 4. Results

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Mandag Morgens Klimakonference 26. februar 2013 Poul Alberg Østergaard / Brian Vad Mathiesen Aalborg

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund

Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund KARA/Noveren I/S Bestyrelsen København 15. november 2013 Johan Weihe Partner T +45 72 27 34 53 jhw@bechbruun.com Sagsnr. 005168-0075 jhw/jhw/sap Notat Modernisering af affaldsforbrændingssektoren 1. Baggrund

Læs mere

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk v/kirsten Henriksen Møde i DAKOFAs netværksgruppe vedr. Livscyklus- og ressourceforvaltning den 11. april 2011 Disposition Et hurtigt

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplan for 2012-2013

Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplan for 2012-2013 Svendborg Kraftvarme A/S Virksomhedsplan for 202-203 Forord Nærværende dokument er den første virksomhedsplan for Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplanen er udarbejdet det af selskabets direktion og

Læs mere

Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen

Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen Affaldsdage 2012 22. maj. 13 Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen Lars DI Disposition Frem mod bæredygtig vækst Fra affald til ressource Affaldssektorens organisering 2 Oplevet værdi i en foranderlig

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Kommentarer til evaluering af vandsektorloven Copenhagen Economics 8 april 2014

Kommentarer til evaluering af vandsektorloven Copenhagen Economics 8 april 2014 Kommentarer til evaluering af Copenhagen Economics 8 april 2014 Copenhagen Economics er af Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) blevet bedt om at gennemgå evalueringen af (herefter evalueringen ) som

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Eksport af danske pensions-it-systemer

Eksport af danske pensions-it-systemer Dansk pension i internationalt perspektiv Eksport af danske pensions-it-systemer v/adm. direktør Birgitte Hass, FDC 26. februar 2013 26. februar 2013 Side 1 Danmarks pensionssystem er verdens bedste, men

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo Dark pools set fra Finanstilsynets side v/ vicedirektør Julie Galbo Den her anvendte definition af en dark pool Hvad er en dark pool? Svar: Handelsplatform anvendt af større, typisk institutionelle investorer

Læs mere

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Seminar for aktører på elmarkedet 11. oktober 212 Lasse Sundahl Lead Regulatory Advisor Overskrifter Politisk drevne ændringer af elsystemet i Europa DK og alle

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse DONG Energy krav til bæredygtig biomasse Indlæg på Naturstyrelsens workshop om skovprogram 3. marts 2014 26. februar 2014 Jens Price Wolf, DONG Energy Thermal Power Dok #: 1814004 Doc ansvarlig: misch

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i internationalt perspektiv

Prisfølsomt elforbrug i internationalt perspektiv Prisfølsomt elforbrug i internationalt perspektiv Henrik Weldingh Dansk energi - forskning og udvikling Ønskerne til el(forsyning) Lokalt ønske: Billig Pålidelig Globalt hensyn: Anvendes hensigtsmæssig

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt 19. juni 2008 hjo/03.02.0006 NOTAT Til: Ledergruppen Fra: sekretariatet Miljøvurdering af energiudnyttelse af Med de stigende smængder i Danmark er der behov for

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

forbrænding af affald

forbrænding af affald Kommunernes fremtidige rolle vedrørende forbrænding af affald Analyse af konsekvenser for kommuner og kommunale anlæg ved konkurrenceudsættelse, herunder pligt til udbud af husholdningsaffald Kommunernes

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Indhold. Den Danske Ambassade, Eksportrådet, Tyskland Side 2 af 6 Fjernvarmesektoren i Tyskland (maj 2013)

Indhold. Den Danske Ambassade, Eksportrådet, Tyskland Side 2 af 6 Fjernvarmesektoren i Tyskland (maj 2013) Dato Maj 2013 Ref. LA & DHA Indhold 1. Indledning... 3 2. Markedsandele i den tyske varmeforsyning... 3 3. Udvikling på fjernvarmemarkedet... 3 4. Prisstrukturer... 4 5. Vedvarende varme... 4 6. Lovmæssige

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Af salgs- og marketingdirektør Jeanett Vikkelsøe, Marius Pedersen A/S. Natur & Miljø 2014 Odense Congress Center 21. maj 2014

Af salgs- og marketingdirektør Jeanett Vikkelsøe, Marius Pedersen A/S. Natur & Miljø 2014 Odense Congress Center 21. maj 2014 Af salgs- og marketingdirektør Jeanett Vikkelsøe, Marius Pedersen A/S Natur & Miljø 2014 Odense Congress Center 21. maj 2014 Disposition for oplæg Kort intro til Marius Pedersen A/S Erfaringer med Offentlig

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

DIGITAL INFRASTRUCTURE

DIGITAL INFRASTRUCTURE DIGITAL INFRASTRUCTURE BASED ON A PRESENTATION FROM RASMUS FUGLSANG JENSEN NOVEMBER 19 2013 DIPOLI, ESPOO FINLAND BY JAN KARLSHØJ BRANCHESAMARBEJDE DIGITAL INFRASTRUCTURE Use of design data for machine

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport

Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport 15-11-2014 2 Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport, - 15-11-2014 Udarbejdet for Dansk Affaldsforening af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere