Økonomien i sorteringsanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomien i sorteringsanlæg"

Transkript

1 Økonomien i sorteringsanlæg Miljøstyrelsen 1 INDLEDNING 2 2 OVERORDNEDE RESULTATER 3 Forfatter: MB/LH Dato: Version: 8 3 AFFALDSTYPER OG MÆNGDER Affaldstyper Mængder 5 4 METODE Nøgletal Indsamling Indsamlingseffektivitet og sorteringseffektivitet Transport og omlastning Forbrænding Sorteringsanlæg Indtægter 11 5 DETALJEREDE RESULTATER Resultater pr. år Resultater pr. ton Totale omkostninger i forhold til basis-scenariet Totale indtægter 15 6 FØLSOMHEDSANALYSER 16 7 KILDER 20 1

2 1 Indledning Udvikling af automatiske affaldssorteringsanlæg som skal bidrage til øget genanvendelse og bedre udnyttelse af ressourcerne i de tørre affaldsfraktioner (pap, plast samt jern og metal) er et prioriteret initiativ i Danmark uden affald. Formålet med projektet er at stille et kvalificeret beslutningsgrundlag til rådighed for aktørerne. Beslutningsgrundlaget skal kortlægge de budgetøkonomiske effekter i den samlede værdikæde for etablering af sorteringsanlæg af forskellige størrelser i Danmark. I dette notat beskriver vi først de overordnede konklusioner. Dernæst beskriver vi de omfattede affaldstyper og mængder samt den anvendte metode og nøgletal. Endelig viser vi de detaljerede resultater. Vi har undersøgt en række forskellige scenarier for sortering og behandling på sorteringsanlæg: Basis-scenariet hvor pap, plast samt jern og metal udsorteres som i dag. Der er meget stor forskel på, hvordan affaldet indsamles i de forskellige kommuner. Nogle har kildesortering, andre har ingen ordninger for pap, plast og metal. Kun en lille mængde kildeopdeles. A. Kildeopdeling, hvor pap, plast samt jern og metal fra alle husstande udsorteres samlet i en tør fraktion og efterfølgende køres til et centralt sorteringsanlæg, hvor det sorteres og sælges i rene fraktioner. Dette scenarie er yderligere underopdelt for at undersøge økonomien i sorteringsanlæg afhængig af, hvor mange sorteringsanlæg, der etableres i Danmark. Det forudsættes således, at alt hidtil kildesorteret affald fremover kildeopdeles. B. Kildesortering, hvor pap, plast samt jern og metal fra alle husstande kildesorteres separat og sælges direkte i (næsten) rene fraktioner. Det har også været overvejet at regne på en situation, hvor alt affald køres til sortering. Der er flere projekter 1, der har undersøgt denne mulighed. De har konkluderet, at indsatsen hertil ikke står mål med de mængder, kvaliteter og i sidste ende penge, man kan få ud af at gøre det. Denne situation er derfor ikke beskrevet i projektet. Glas er ikke medtaget som en fraktion der tilføres sorteringsanlæg, da der er blandede europæiske erfaringer hermed 2 og da det vil kræve merinvestering i særligt udstyr til oprensning af glasfraktionen 3. 1 Fx Miljøprojekt 1559 s Udvalgte europæiske erfaringer med sorteringsanlæg s Miljøprojekt 1559 s

3 2 Overordnede resultater Projektet omfatter ca tons pap, plast og metal årligt. Tabellen nedenfor viser affaldsmængderne i dag og efter etablering af kildeopdeling eller kildesortering. Tabel 1. Mængder I dag (tons) I dag (%) Efter kildeopdeling /kildesortering (tons) Efter kildeopdeling /kildesortering (%) Forbrænding % % Genanvendelse % % I alt % % Kilde: Affaldsfraktioner i Danmark, Tabellen viser, at yderligere etablering af kildeopdeling eller kildesortering kan bidrage med ekstra tons, der sendes til genanvendelse i stedet for at blive forbrændt. Det er denne mængde, der bliver fokuseret på i dette projekt. I figuren nedenfor ses indtægter fra salg af udsorterede fraktioner minus omkostninger forbundet med indsamling og behandling af disse affaldsmængder. Det er vist for kildeopdeling med mellem 1 og 26 sorteringsanlæg og for kildesortering af affaldet. Alle beregningerne holdes op mod situationen i dag, hvor affaldet både forbrændes og genanvendes. Figur 1. Resultater scenarie A og B sammenlignet med dagens situation, mio kr. pr. år 3

4 Figuren viser, at overskuddet ved etablering af indsamling og sortering af affald afhænger af antallet af sorteringsanlæg og sorteringstype. Etablering af 1-5 anlæg i Danmark giver et overskud. Herefter falder overskuddet, og hvis der 9 anlæg eller flere, bliver der tale om et underskud. Det skyldes, at der er betydelige stordriftsfordele ved etablering af sorteringsanlæg. Disse stordriftsfordele opvejer de øgede transportomkostninger ved færre anlæg. Længst til højre på figuren ses, at kildesortering giver et resultat på omkring -100 mio kr. pr. år. Det skyldes både, at kildesortering er forbundet med højere indsamlingsomkostninger og lavere indtægter end kildeopdeling. Alt i alt viser analysen, at det vil være mest økonomisk rentabelt at etablere en række større sorteringsanlæg i Danmark frem for en række mindre sorteringsanlæg. Kildeopdeling og sortering på op til ca. 20 anlæg er mere økonomisk rentabelt end kildesortering. Der er en række væsentlige usikkerheder forbundet med disse resultater. Den vigtigste er estimatet på indtægterne på salg af materialer fra sorteringsanlæg/kildesortering. Disse priser kan svinge betydeligt og i visse perioder kan det ligefrem koste penge at afsætte det sorterede affald, fx plast. Ligeledes betyder det meget for afsætningsprisen for metal, hvilke metaltyper, der er tale om. Disse usikkerheder er illustreret med følsomhedsanalyser. 4

5 3 Affaldstyper og mængder I dette afsnit præsenterer vi de affaldsmængder, der indgår i analysen. 3.1 Affaldstyper Type af affald: Husholdningsaffald og dagrenovationslignende affald fra erhverv 4. Fraktioner: Pap, Plast og Jern og Metal Behandling i dag: Genanvendelse og forbrænding. 3.2 Mængder Fra affaldsdatasystemet har vi følgende mængder (jv notat Affaldsfraktioner i Danmark fra den 4. december 2014). Tabel 2 Affaldsmængder i analysen (husholdningsaffald og dagrenovationslignende affald fra erhverv) Nuværende situation (Basis-scenariet) Pap Plast Jern og Metal Total Affaldsmængder, der i dag genanvendes (især ved kildesortering) Affaldsmængder, der i dag forbrændes I alt Note: Disse tal kan genfindes i Tabel 2 på side 4 i notatet Affaldsfraktioner i Danmark version 4 dateret den 4. december Tallene er afrundede. Efter etablering af sorteringsanlæg Pap Plast Jern og Metal Total Affaldsmængder, der i dag genanvendes (især ved kildesortering) Affaldsmængder, der i dag forbrændes og som potentielt kan genanvendes I alt Forskellen mellem den mængde, der i dag forbrændes og altså potentielt set kunne udsorteres, og den mængde, der reelt kan udsorteres og køres til sorteringsanlæg er indsamlingseffektiviteten. Altså hvor mange % af affaldet, der rent faktisk kan blive udsorteret og indsamlet. Der er altså tale om en stigning i affaldsmængder der i dag forbrændes og potentielt set vil kunne sendes til sortering fra tons til potentielt tons en stigning på 54%. Herudover vil der være en del af det affald, der i dag kildesorteres, der vil kunne bliver kildeopdelt og kørt til sortering. Sidstnævnte mængder er dog ikke 4 Affaldet fra genbrugsstationer og storskrald udgør kun en mindre mængde, < ton årligt, Jf notatet Affaldsfraktioner i Danmark, december Da affaldsstrømmen for dette affald er ukendt, er det også ganske vanskeligt at identificere og indsamle dette affald og køre det til sorteringsanlæg. Derfor er dette affald udeladt. 5

6 medtaget i analyserne. Hvis de medtages, vil udgifterne til sorteringsanlæg formentlig bliver lavere på grund af, at der er stordriftsfordele ved etablering af sorteringsanlæg. 4 Metode Helt grundlæggende beregner vi omkostninger og indtægter for kildeopdeling og kildesortering sammenlignet med dagens situation. Da der er mange forskellige ordninger i kommunerne, har det været nødvendigt at gøre nogle antagelser om, hvordan affaldet behandles i dag. For hvert scenarie er der beregnet indsamlingsomkostninger pr. kommune baseret på antallet af enfamilieboliger og etageboliger i hver kommune. For de scenarier, hvor der er undersøgt forskellige antal sorteringsanlæg i Danmark, er de forskellige antal sorteringsanlæg placeret på spredte lokationer i Danmark. De er fordelt geografisk, så alle anlæggene får en betydelig mængde affald. Baseret på disse lokationer er der beregnet transportomkostninger fra hver kommune til hvert anlæg, hvorefter en kommunes genanvendelige affald er kørt til det anlæg, der ligger tættest på 5. Baseret på de resulterende affaldsmængder er der herefter beregnet en størrelse af sorteringsanlægget på hver placering og de tilhørende omkostninger til etablering og drift af sorteringsanlægget. Behandlingsomkostningerne på anlæggene afhænger af størrelsen. Analysen er efter aftale med Miljøstyrelsen lavet uden at tage Bornholm med i betragtning. 4.1 Nøgletal Nedenfor følger en række nøgletal og kilder til data for beregningerne. Affaldsmængder Affaldsmængderne stammer fra Affaldsdatasystemet i Baggrunden for de affaldsmængder, der konkret anvendes i projektet er notatet Affaldsfraktioner i Danmark, december Indsamling Nedenfor ses de antagelser, der er gjort i relation til antal spande og tømningsfrekvens. Der er skelnet mellem enfamiliebolig og etagebolig (50 lejligheder) 6. Det er antaget, at man kan foretage indsamlingen med rumopdelte biler. Tabel 3. Antagelser i analysen, frekvens og antal spande 5 Bemærk, at affaldet på grund af stordriftsfordele også vil have en tendens til at blive behandlet på større sorteringsanlæg. Det understreger analysens resultater med, at det bedst kan betale sig med færre, større anlæg. 6 Antal enfamilieshuse og antal etagebolig i hver kommune i Danmark er fra 2015 fra Danmarks Statistik. 6

7 Tømning af dagrenovation, frekvens antal gange pr. år (enfamiliebolig) Tømning af dagrenovation, frekvens antal gange pr. år (etagebolig) Dagens situation A Kildeopdeling B. Kildesortering Tømning af tør fraktion, frekvens antal gange pr. år Antal spande til dagrenovation, enfamiliebolig Antal 660l minicontainer til dagrenovation, etagebolig Antal spande til tør fraktion, enfamiliebolig 1 1 1,5* Antal 660l minicontainer til tør fraktion, etagebolig Kilde: Incentives vurdering efter dialog med Miljøstyrelsen og AffaldPlus. *: Nogle vil anvende 1 spand og nogle kommuner 2 spande. Derfor er der her anvendt 1,5. De kommuner, der kun anvender 1 spand, bruger en dobbeltbeholder med plads til både dagrenovation og tør fraktion. Indsamlingsfrekvensen er uændret i de 3 scenarier. Forskellen mellem scenarierne skyldes antallet af tømninger for de forskellige typer af spande. For A Kildeopdeling-scenarierne er antallet af tømninger for enfamilieboliger (39 per år) uændret i forhold til dagens situation (39 per år), mens de falder for etageboliger fordi flere spande tømmes sjældnere (fra 520 til 468 per år). For B. Kildesortering er antallet af tømninger for etageboliger (468 per år) det samme som for A. Kildeopdeling-scenarierne (468 per år), mens antallet af tømninger for enfamilieboliger (fra 39 til 45,5) stiger på grund af, at antallet af spande stiger, når flere fraktioner skal udsorteres. Tabel 4. Omkostninger til spande og tømning, 2015 priser, ekskl. moms inkl. afgifter Kr. pr. år hhv. pr. tømning Spande-omkostninger, enfamiliebolig kr. per år 66,00 Spande-omkostninger, etagebolig kr. per år 201,50 Tømning, enfamiliebolig, kr. per tømning 15,00 Tømning, etagebolig, kr. per tømning 25,00 Kilde: Erfaringer hos Affaldplus De samlede omkostninger afhænger desuden af antallet af etageboliger og enfamilieboliger i Danmark 7. Samlet set bliver der en reduktion af indsamlingsomkostningerne for A-scenarierne. I scenarie B stiger omkostningerne. De samlede indsamlingsomkostninger er 1% lavere ved kildeopdeling end i basis-situationen. Herimod er de samlede indsamlingsomkostninger 13% højere ved kildesortering end i basis-situationen. 7 Hentet fra Statistikbanken.dk. 7

8 4.3 Indsamlingseffektivitet og sorteringseffektivitet Nedenfor ses antagelserne bag indsamlingseffektivitet og sorteringseffektivitet. Tabel 5. Indsamlingseffektivitet for kildeopdelt og kildesorteret affald Enfamiliebolig Etagebolig Karton og pap 60% 50% Plastemballage 45% 25% Andet af plast 30% 15% Plast i alt 37,5% 20% Metalemballage 60% 50% Andet af metal 50% 40% Metal i alt 52% 42% Kilde: Miljøprojekt 1559 og Plastemballage og Andet af plast er antaget hver at udgøre 50% af den samlede mængde plast. Metalemballage udgør 16% og Andet af metal udgør 84% af den samlede mængde metal. Tabellen viser, at indsamlingseffektiviteten er højst i enfamilieboliger og at indsamlingseffektiviteten er lavest for plast. Tabel 6. Sorteringseffektivitet for kildeopdelt affald Enfamiliebolig Etagebolig Karton og pap 85% 85% Plastemballage 85% 85% Andet af plast 85% 85% Plast i alt 85% 85% Metalemballage 95% 95% Andet af metal 95% 95% Metal i alt 95% 95% Kilde: Miljøprojekt 1559 og Plastemballage og Andet af plast er antaget hver at udgøre 50% af den samlede mængde plast. Metalemballage udgør 16% og Andet af metal udgør 84% af den samlede mængde metal. Sorteringseffektiviteten på sorteringsanlæg betyder, at en mindre del (15% hhv 5%) af affaldet sendes videre til forbrænding. 4.4 Transport og omlastning Transportomkostningerne ses i tabellen nedenfor. Tabel 7. Transport- og omlaste-omkostninger ekskl. moms inkl. eventuelle afgifter Kr. 8

9 Fjerntransport (per tonkm) 1,50 Nærtransport (per tonkm) 4,00 Omlastning (per ton) 75,00 Pris for passage af Storebælt (per ton) 20,00 Kilde: Baseret på Affaldplus og Miljøstyrelsens model til analyse af effekterne af liberalisering På baggrund af disse nøgletal kan man beregne, at det kan betale sig at omlaste affaldet ved ca. 30 km. Der er gennemført følsomhedsanalyser med andre værdier for transport- og omlaste-omkostninger. 4.5 Forbrænding Nedenfor ses prisen for forbrænding af affald. Tabel 8. Forbrændings- og transportomkostninger ekskl. moms inkl. eventuelle afgifter Element Kr. pr. ton Forbrænding 437 Transport 32 I alt 469 Kilde: Forbrændingsomkostningen er fra BEATE Transportomkostningen er estimeret på baggrund af resultater fra Miljøstyrelsens model til analyse af effekterne af liberalisering 4.6 Sorteringsanlæg Økonomien i sorteringsanlæg er grundigt beskrevet i Miljøprojekt 1559 og Insigths into economies of scale for waste packaging sorting plants som Cimpan et al. har offentliggjort i De to kilder har betragtet anlæg af forskellig størrelse. Nedenfor ses en opsummering af nøgletal fra de to kilder. Tabel 9: Miljøprojekt 1559: Investerings- og driftsomkostninger ved forskellige størrelser af sorteringsanlæg Str 1 Str 2 Str 3 Str 4 Str 5 Tons pr. år Investering, mio kr Driftsomkostninger, mio kr. pr. år Tabel 10: Cimpan et al. Investeringsomkostninger og driftsomkostninger (opex) pr. år ved forskellige størrelser af sorteringsanlæg Lille Medium Stort Tons pr. år Investering, mio kr OPEX pr. år, mio kr

10 Kr. pr. ton Med en rente på 5% og en investeringshorisont på 10 år, svarer 10 mio kr. til en årlig annuitet på 1,3 mio kr. Investeringsomkostningerne for de forskellige størrelser anlæg er omregnet til årlige annuiteter i en 10-årig periode. Samlet økonomi Nedenfor ses den samlede økonomi i sorteringsanlæg fra de to kilder. Figur 2. Den samlede økonomi i sorteringsanlæg, kr. pr. ton afhængig af anlægsstørrelse Miljøprojekt Cimpan et. al Kapacitet, ton pr. år Figuren viser, at det er stordriftsfordele ved etablering og drift af sorteringsanlæg, og at totaløkonomien fra de to kilder stemmer udmærket overens. I analysen anvender vi sammenhængen fra grafen til at beregne omkostninger til sorteringsanlæg afhængig af deres størrelse. Den laveste værdi for omkostninger sættes til 542 kr. pr. ton fra Cimpan et al s estimat for et anlæg med en kapacitet på ton pr. år. Driftsomkostninger I Cimpan et. al udgør driftsomkostningerne mellem 60% og 70% af de samlede omkostninger. I Miljøprojekt 1559 udgør de fra 30% stigende til 50% af de samlede omkostninger. For at opdele de samlede omkostninger på henholdsvis drifts- og investeringsomkostninger er der anvendt den resulterende sammenhæng som ses i grafen nedenfor (dog med et maksimum på 70%). 10

11 Driftsomkostninger i % af totale omkostninger Figur 3. Driftsomkostninger som funktion af kapacitet 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kapacitet, ton pr. år Note: Sammenhængen mellem kapacitet og % driftsomkostninger er signifikant på 6% niveau. Forskellen mellem % driftsomkostninger i de to kilder kan skyldes mange faktorer, bl.a. design og funktionalitet af anlæg. 4.7 Indtægter De sorterede materialer kan sælges på markedet. Priserne varierer betydeligt. I Miljøprojekt 1559 blev der angivet en række priser. I forbindelse med dette projekt har vi fået oplyst nogle lidt lavere priser fra forskellige kilder med indsigt i salg af genanvendelige materialer. Baseret herpå er de centrale skøn gennemført med priserne i tabellen nedenfor. Tabel 11. Salgspriser for materialer Kildeopdelt og sorteret på sorteringsanlæg, kr./ton Kildesorteret kr./ton Pap Plast Jern og Metal Bemærk, at aluminiumsdåser kan sælges for betydeligt mere end andet metal. Der er antaget, at 20% er aluminium. (Kilde: Miljøprojekt 1559 side 131, andet metal udgør ca. 20%). Kilde: Oplysninger fra branchen. Prisen for kildesorteret affald er erfaringsmæssigt lavere end for affald, der er sorteret på sorteringsanlæg. Det gælder især for plast. Bemærk, at prisen for plast svinger meget, og at der i 2015 er set eksempler på, at det koster flere hundrede kr. pr. ton af afsætte plastflasker og plastdunke fra kildesortering til genanvendelse. 11

12 Der er gennemført følsomhedsanalyser med ±30%. 5 Detaljerede resultater I figuren nedenfor ses resultaterne af de gennemførte analyser. Resultaterne omfatter de tons affald, der i dag forbrændes, men som potentielt set kan indsamles og genanvendes. Figur 4. Overordnede resultater 12

13 De mere detaljerede resultater ses i tabellerne nedenfor. 5.1 Resultater pr. år Resultaterne i nedenstående tabeller er forskelle mellem A- og B-scenarierne og basis-scenariet. Der er forskel på, hvordan de forskellige forskelle er beregnet. Fx er indsamlingsomkostningerne beregnet ved at kigge på samtlige enfamiliehuse og etageboliger i Danmark, mens transportomkostninger, forbrændingsomkostninger og omkostninger til sorteringsanlæg er beregnet for de ton, som berøres af ændringerne. Tabel 12 Detaljerede resultater for scenarierne A og B: Etablering af sorteringsanlæg eller fuld kildesortering i Danmark i forhold til basisscenariet, mio kr. pr. år resultater for indsamling og transport A. Kildeopdeling B. Kildesortering Mio kr. Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4 Scenarie 5 Scenarie 6 Antal anlæg 1 anlæg 3 anlæg 5 anlæg 9 anlæg 14 anlæg 26 anlæg Indsamling Transport inkl. omlastning Totale omkostninger Sparede udgifter til forbrænding Overskud Tabellen viser, at alle scenarier med kildeopdeling giver overskud på indsamling, transport- og sparede forbrændingsomkostninger. Kildesortering koster mere i indsamlingsomkostninger end både basis-situationen og scenarierne med kildeopdeling. Tabel 13 Detaljerede resultater for scenarierne A og B: Etablering af sorteringsanlæg eller fulde kildesortering i Danmark i forhold til basisscenariet, mio kr. pr. år resultater for sorteringsanlæg A. Kildeopdeling B. Kildesortering Mio kr. Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4 Scenarie 5 Scenarie 6 Antal anlæg 1 anlæg 3 anlæg 5 anlæg 9 anlæg 14 anlæg 26 anlæg Skønnede driftsomkostninger Skønnede investeringsomkostninger Der etableres ikke sorteringsanlæg Totale omkostninger Indtægter Overskud Tabellen viser, at etablering og drift af 1-5 anlæg i Danmark giver et isoleret overskud, mens flere anlæg betyder et underskud. Det skyldes stordriftsfordele ved etablering og drift af sorteringsanlæg. 13

14 Tabel 14 Detaljerede resultater for scenarierne A og B: Etablering af sorteringsanlæg i Danmark i forhold til basisscenariet, mio kr. pr. år Samlede resultater Mio kr. Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4 Scenarie 5 Scenarie 6 Kildesortering Antal anlæg 1 anlæg 3 anlæg 5 anlæg 9 anlæg 14 anlæg 26 anlæg Sorteringsanlæg /materialeindtægt Indsamling og transport I alt Note: Tallene er afrundede. 5.2 Resultater pr. ton Nedenfor ses resultater pr. ton tilført affald på sorteringsanlæggene. Antallet af ton er de ton, der bliver tilført sorteringsanlæggene. Tabel 15 Detaljerede resultater for etablering af sorteringsanlæg i Danmark i forhold til basisscenariet, kr. pr. ton A. Kildeopdeling Kr. per ton Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4 Scenarie 5 Scenarie 6 Antal anlæg 1 anlæg 3 anlæg 5 anlæg 9 anlæg 14 anlæg 26 anlæg Skønnede driftsomkostninger Skønnede investeringsomkostninger Totale omkostninger Indtægter Overskud Note: Tallene pr. tons er beregnet ift antallet af tons kørt ind på sorteringsanlægget. Dette antal er lidt højere end den solgte mængde, da der altid vil være en rest efter sortering. Tabellen viser, at scenarierne med op til 5 sorteringsanlæg giver overskud, mens de øvrige giver underskud. Bemærk, at følsomhedsanalyserne viser, at indtægterne kan svinge betydeligt, og at der derfor formentlig i realiteten vil være behov for en betaling på sorteringsanlæg, der er langt højere end resultaterne vist i tabellen. De enkelte poster gennemgås nedenfor. 5.3 Totale omkostninger i forhold til basis-scenariet De totale omkostninger består af indsamlingsomkostninger, transportomkostninger inkl. omlastning og omkostninger til sorteringsanlæg i forhold til basis-scenariet. Indsamlingsomkostninger I scenarierne med kildeopdeling falder indsamlingsomkostningerne. Det er primært på grund af, at der skal indsamles mindre dagrenovation i etageboliger. Antallet af spande er uændret eller stiger, men da der indsamles mere tør fraktion og 14

15 mindre dagrenovation, kan man reducere antallet af tømninger. Det er primært indsamlingsfrekvens, der driver omkostningerne. Indsamlingsomkostningerne er uafhængige af antallet af sorteringsanlæg i Danmark. For scenariet med kildesortering stiger indsamlingsomkostningerne, fordi der er behov for ekstra spande til de tre forskellige fraktioner. Transportomkostninger inkl. omlastning Transportomkostningerne i scenarierne med kildeopdeling varierer med antallet af sorteringsanlæg. Jo færre anlæg i Danmark, jo højere er transportomkostningerne. Transportomkostningerne i scenariet med kildesortering er sat til det samme som transportomkostningerne ved 26 anlæg. Der er uvist, hvor det kildesorterede affald vil blive transporteret hen. Hvis det kildesorterede affald skal transporteres til mere centrale lokationer, stiger transportomkostningerne, og scenariet kommer endnu dårligere ud. Omkostninger til sorteringsanlæg Udgifterne til sorteringsanlæg stiger, jo flere anlæg der etableres i Danmark. Det skyldes, at der er væsentlige stordriftsfordele ved etablering af sorteringsanlæg. Over en størrelse på de tons, der er inkluderet i Cimpan et al er der anvendt en omkostning på 542 kr. pr. ton. Det vides ikke, om der også er stordriftsfordele for anlæg større end tons. Der er forsøgt at lave en opdeling på drifts- og investeringsomkostninger. De forskellige kilder angiver imidlertid forholdsvis forskellige estimater af driftsomkostninger hhv investeringsomkostninger på sorteringsanlæg, selv om de samlede omkostninger er relativt ens. Så opdelingen er forbundet med usikkerhed. Ved sammenligning af værdierne i tabellen kan ses, at indtægterne fra salg af de genanvendelige materialer i scenarier med få anlæg er tilstrækkelige til at dække omkostningerne til etablering og drift af sorteringsanlæg. I scenarierne med de mange anlæg er dette ikke tilfældet. 5.4 Totale indtægter De totale indtægter består af indtægter ved salg af genanvendelige materialer og sparede udgifter til forbrænding. Indtægter ved salg af genanvendelige materialer Indtægterne er ens på tværs af scenarierne med kildeopdeling og lavere i scenariet med kildesortering på grund af dårligere kvalitet. Sparede udgifter til forbrænding Man sparer udgifter til det affald, der sælges fra sorteringsanlæggene. 15

16 6 Følsomhedsanalyser Der er gennemført følsomhedsanalyser på følgende parametre: Transportomkostninger inklusive returkørsel Transportomkostninger Middel Minimum Maksimum Fjerntransport (kr. pr. tonkm) 1,50 1,00 2,00 Nærtransport (kr. pr. tonkm) 4,00 2,00 6,00 Indsamlingsomkostninger (10-20 kr. pr. tømning for enfamiliehuse, kr. pr. tømning for etageboliger) Sorteringsanlægsomkostninger (±30%) Indtægter (±30%) Resultaterne ses i figurerne nedenfor. Figur 5. Følsomhedsanalyser lave og høje transportomkostninger 16

17 Figur 6. Følsomhedanalyser, indsamlingsomkostninger 17

18 Figur 7. Følsomhedsanalyser, sorteringsomkostninger for sorteringsanlæg Note: Sorteringsomkostningerne påvirker ikke resultatet for kildesorteringsscenariet, idet affaldet ikke i dette tilfælde sorteres på sorteringsanlæg. 18

19 Figur 8. Følsomhedsanalyser, indtægter Forholdet mellem scenarierne hvad angår antallet af sorteringsanlæg i Danmark bliver stort set bibeholdt uanset variationen i de centrale parametre. Følsomhedsanalyserne viser, at 30% lavere sorteringsomkostninger kan få etablering af 9 og 14 anlæg til at give et overskud. Omvendt ses, at realistiske udsving i omkostninger og indtægter også kan få de rentable scenarier til at få resultater i nærheden af 0. I den sidste figur er der lavet en kombination af følsomhedsanalyser, hvor worst case scenariet angiver, at alle nøgletallene er ændret i negativ retning i forhold til middelskønnet. I best case scenariet er nøgletallene omvendt ændret i positiv retning. 19

20 Figur 9. Følsomhedsanalyser sorteringsanlæg, best case og worst case Denne ekstreme følsomhedsanalyse viser, at alle scenarier kan give et positivt resultat, når alle parametrene ændres i en positiv retning. Samtlige anlæg kan give et samlet resultat omkring 0 eller underskud, hvis sorteringsomkostningerne er højere end forventet, indtægterne lavere end forventet og de øvrige parametre også viser sig at være mere negative end forventet. Det er især indtægterne, der kan påvirke resultatet for sorteringsanlæg i negativ retning. 7 Kilder Danmarks Statistik Affaldsdatasystemet for 2012 Miljøprojekt nr. 1559: Automatisk affaldssortering - teknologier og danske udviklings- og produktionskompetencer Miljøprojekt 1458: Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra dagrenovation 20

21 Miljøstyrelsen: Affaldsfraktioner i Danmark, december 2014 Insigths into economies of scale for waste packaging sorting plants, Cimpan et al.,

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Dette notat er bilag til temadrøftelse om ny affaldsordning i Roskilde Kommune til Klima- og Miljøudvalgets møde den 18. august 2015.

Dette notat er bilag til temadrøftelse om ny affaldsordning i Roskilde Kommune til Klima- og Miljøudvalgets møde den 18. august 2015. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 2159173 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat om ny affaldsordning til private husstande 7. august 2015 Dette

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-142-00012 Ref:Medal Den 11. juni 2013 Klimaplan Udsortering af plast fra affald 1. Beskrivelse af virkemidlet Dette virkemiddel består i at kommunerne fastsætter regler for

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Indledning. Byrådet. Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune

Indledning. Byrådet. Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune Byrådet Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 2208095 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune 28. oktober 2015 Dette notat er opdateret

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt / Overvejelser vedrørende central sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt DAKOFA konference 20. januar 2015 / Hvem er vi? 9 ejerkommuner 400.000 indbyggere / 20.000 virksomheder Gadstrup

Læs mere

For etageboliger vil der ikke være nævneværdige forskelle i hverken omkostning eller miljøeffekt.

For etageboliger vil der ikke være nævneværdige forskelle i hverken omkostning eller miljøeffekt. NOTAT HEW Dato: 27. maj 2016 Emne: Miljø og økonomi i indsamlingsleddet ved kildesortering versus kildeopdeling samt følsomhedsanalyse ved kommunernes eventuelle varierede benyttelse af sorteringsanlæg

Læs mere

Idékatalog til øget genanvendelse afdagrenovation - sortering i to eller flere fraktioner

Idékatalog til øget genanvendelse afdagrenovation - sortering i to eller flere fraktioner Idékatalog til øget genanvendelse afdagrenovation - sortering i to eller flere fraktioner J.nr. MST-7759-00109 Econet AS Projektnr: A396 Dato: 2011-05-09 File: 2010-12-11 econet idekatalog dagrenovation

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 4. december 2012 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager I dag indsamles glasflasker, emballageglas, plastflasker og øl- og sodavandsdåser

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

ANALYSE AF INDSAMLINGSORDNINGER FRA HAVEBOLIGER

ANALYSE AF INDSAMLINGSORDNINGER FRA HAVEBOLIGER DRAGØR KOMMUNE ANALYSE AF INDSAMLINGSORDNINGER FRA HAVEBOLIGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A076097 1

Læs mere

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Den nationale ressourcestrategi, som kom i efteråret 2013 og sætter de samlede mål for

Læs mere

N O T A T HANDLEPLAN FOR ØGET SORTERING AF HUSHOLDNINGSAFFALD. Kommentarer og anbefalinger til det videre arbejde med planen

N O T A T HANDLEPLAN FOR ØGET SORTERING AF HUSHOLDNINGSAFFALD. Kommentarer og anbefalinger til det videre arbejde med planen N O T A T 20.11. 2015 SIDE 1 AF 6 HANDLEPLAN FOR ØGET SORTERING AF HUSHOLDNINGSAFFALD Kommentarer og anbefalinger til det videre arbejde med planen I forbindelse med den, af Allerød, Fredensborg, Hørsholm

Læs mere

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Dokumentnr Sagsbehandlere Susanne Lindeneg

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Dokumentnr Sagsbehandlere Susanne Lindeneg KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydækkende Strategier NOTAT 09-08-2016 Til Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr. 2016-0066147 Dokumentnr. 2016-0066147-7 Sagsbehandlere Susanne Lindeneg

Læs mere

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016 / Nye affaldsordninger i Stevns kommune PTU den 20. september 2016 / Temamødets indhold 1. Hvorfor nye affaldsordninger? 2. Status for mængder og genanvendelse - I fællesskabet og for Stevns 3. Hvad kan

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

BILAG - oversigt. BILAG 2 Forudsætninger 2.1 Mængden af dagrenovation 2.2 Indsamlingseffektiviteter 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner

BILAG - oversigt. BILAG 2 Forudsætninger 2.1 Mængden af dagrenovation 2.2 Indsamlingseffektiviteter 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner BILAG - oversigt BILAG 1 Scenarieberegninger 1.1 Affaldsgebyret for scenarierne samlet oversigt 1.2 Affaldsgebyrets sammensætning de 6 scenarier 1.2.1 Affaldsgebyrets sammensætning for parcelhuse, parcelhuslignende

Læs mere

Fremtidsscenarier. Århus Kommune

Fremtidsscenarier. Århus Kommune Fremtidsscenarier Kommune 13. november, 2007 Anna Warberg Larsen Jacob Møller Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet awl@er.dtu.dk Indhold AFFALDSFRAKTIONER I SYSTEMET... 1 TEKNOLOGISCENARIER

Læs mere

NOTAT. 1. Økonomisk konsekvens af nye affaldsordninger i Stevns Kommune

NOTAT. 1. Økonomisk konsekvens af nye affaldsordninger i Stevns Kommune NOTAT Projekt Økonomisk konsekvens af nye affaldsordninger i Stevns Kommune Kunde KARA/NOVEREN Notat nr. 3 Dato 21. oktober 2016 Til Fra Kopi til Ejvind Mortensen, KARA/NOVEREN Dorte Hvid-Jacobsen og Marianne

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

En samfundsøkonomisk vurdering (ved Cowi) som nu offentliggøres og som her præsenteres kort.

En samfundsøkonomisk vurdering (ved Cowi) som nu offentliggøres og som her præsenteres kort. Skatteudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg 2008-09

Læs mere

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 2 Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald Nedenstående er en kort sammenfatning af udenlandske erfaringer

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 2. Kort beskrivelse af projektet Herning Kommune har et ønske om at det skal

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

BILAG 2 Forudsætninger... 17 2.1 Mængden af dagrenovation... 17 2.2 Indsamlingseffektiviteter...18 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner...

BILAG 2 Forudsætninger... 17 2.1 Mængden af dagrenovation... 17 2.2 Indsamlingseffektiviteter...18 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner... BILAG - oversigt BILAG 1 Beregninger af affaldsgebyret for de 6 scenarier.......................................................................................... 2 1.1 Affaldsgebyrets sammensætning for

Læs mere

Ressourcestrategi og affaldsstrømme

Ressourcestrategi og affaldsstrømme Ressourcestrategi og affaldsstrømme Seminar on Automation in Waste Handling systems May 13th, 2013 Inge Werther, DAKOFA Ressourceeffektivitet affaldet som ressource Miljøminister Ida Auken 2 kriser, der

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 PROGRAM 1. Velkomst - rammerne for det fælles affaldsprojekt 2. Erfaringer fra forsøg med affaldssortering 3. Anbefaling til et nyt indsamlingssystem

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012 1 Veksebo M Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Kravspecifikation Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger

Kravspecifikation Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger Bilag 1 til kontrakt Cirkulær Økonomi & Affald Ref. LLN Den 3. april 2017 Kravspecifikation Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger 1. Baggrund

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune

Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune NOTAT Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune HEW Miljøministeren fremlagde 07.10.13 sin ressourcestrategi, Danmark uden affald, genanvend mere - forbrænd

Læs mere

Ressourceplanen og Reno Djurs

Ressourceplanen og Reno Djurs Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Ressourceplanen og Reno Djurs Indledning Med dette notat ønsker administrationen at knytte kommentarer til udvalgte dele af ressourcestrategien.

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Notat om valg af fremtidig indsamlingsordning af husholdningsaffald i Stevns Kommune.

Notat om valg af fremtidig indsamlingsordning af husholdningsaffald i Stevns Kommune. Notat om valg af fremtidig indsamlingsordning af husholdningsaffald i Stevns Kommune. INDLEDNING OG BAGGRUND Kommunen har i sin affaldsplan (2014-18 (24)) fastlagt, at der i perioden 2014-18 skal planlægges

Læs mere

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 en ambitiøs affaldsplan, herunder at vi skal genanvende mindst 50 % af vores husholdningsaffald senest i 2018. Det

Læs mere

Affaldsanalyse Etageboliger og enfamilieboliger

Affaldsanalyse Etageboliger og enfamilieboliger Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Affaldsanalyse Etageboliger og enfamilieboliger Maj 2014 Teknologisk Institut

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland

Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland og Claus Petersen Dato: 5. juni 2017 Projekt: 620 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Fremgangsmåde...

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 HVIDOVRE KOMMUNE SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1

Læs mere

FRA KØKKEN TIL GENANVENDELSE - FORSØG I FREDERIKS- BERG KOMMUNE

FRA KØKKEN TIL GENANVENDELSE - FORSØG I FREDERIKS- BERG KOMMUNE OKTOBER 2015 MILJØSTYRELSEN FRA KØKKEN TIL GENANVENDELSE - FORSØG I FREDERIKS- BERG KOMMUNE HAVEBOLIGER 11 L. SPANDE ETAGEBOLIGER 20 L. SPANDE MULEPOSER Fra køkken til genanvendelse - Forsøg i Frederiksberg

Læs mere

Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner

Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner NOTAT Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner HEW AffaldPlus-kommunerne har i deres (udkast til) affaldsplaner arbejdet med tanken om

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Projekt SAGA II tekstiler, drikkekarton og plastaffald

Projekt SAGA II tekstiler, drikkekarton og plastaffald Projekt SAGA II tekstiler, drikkekarton og plastaffald Udført af for ejerkommunerne Haderslev, Vejen, Kolding og Tønder. I perioden 01. maj 2014 16. december 2014 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Målsætninger...

Læs mere

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Godkendt af Byrådet den 8. september 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger,

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Oversigt over forsøgsområder

Oversigt over forsøgsområder Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Oversigt over forsøgsområder Fællesbilag Bilag 1 til alle delrapporter TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Bilag 1 Oversigt

Læs mere

NOTAT. bioaffald. Relative omkostninger samt fordele og ulemper ved scenarier

NOTAT. bioaffald. Relative omkostninger samt fordele og ulemper ved scenarier NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen 22. september 2016 2016-004730-6 Relative omkostninger samt fordele og ulemper ved scenarier Baggrund Det nationale genanvendelsesmål på 50% af

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

Fremtidens affaldssystem i Albertslund kommune Strateginotat (udkast)

Fremtidens affaldssystem i Albertslund kommune Strateginotat (udkast) Fremtidens affaldssystem i Albertslund kommune Strateginotat (udkast) Kommunalbestyrelsen har sammen med Brugergruppen vedtaget en ambitiøs affaldsplan, hvoraf det blandt andet fremgår, at vi i Albertslund

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald en værdifuld ressource! Miljøministeriets nye ressourcestrategiplan

Læs mere

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser J.nr. MST-7759-00109 Econet AS Projektnr: A396 Dato: December 2010 rev 004 1 Indhold FORORD

Læs mere

Hej. Vi har imidlertid en række spørgsmål, som vi håber at I hurtigt kan besvare:

Hej. Vi har imidlertid en række spørgsmål, som vi håber at I hurtigt kan besvare: Hej Tak for fremsendte materiale i forbindelse med høringerne omkring boligforeningernes holdning til de nye affaldsordninger, som vi vil sørge for at gennemgå og give feedback på indenfor høringsperioden.

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Udarbejdet for Miljøstyrelsen af Affaldskontoret ApS, 11. august 2016 Side 1 af 12

Affaldsplanværktøj. Udarbejdet for Miljøstyrelsen af Affaldskontoret ApS, 11. august 2016 Side 1 af 12 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for fokusmaterialerne papir, pap, plast, glas, metal,

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

FUSION TRANSPORTANALYSE AF FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD. Opdateret august Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding

FUSION TRANSPORTANALYSE AF FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD. Opdateret august Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding Intended for I/S, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding Document type Delrapport 2 Date Oktober 2008 Opdateret august 2012 FUSION TRANSPORTANALYSE AF FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD FUSION TRANSPORTANALYSE AF

Læs mere

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Baggrund Bevillingen Takstfinansieret drift ligger i 2012 under bevillingstypen Efterspørgselsstyrede

Læs mere

Miljøvurdering af forsøgsordning for indsamling af emballageaffald i Odense

Miljøvurdering af forsøgsordning for indsamling af emballageaffald i Odense Odense Renovation A/S Miljøvurdering af forsøgsordning for indsamling af emballageaffald i Odense Rapport August 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14 Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5 3. Handleplaner for husholdninger, fokusmaterialer... 6 3.1.

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Opstilling af fire scenarier Indsamling af tørre genanvendelige fraktioner

Opstilling af fire scenarier Indsamling af tørre genanvendelige fraktioner Opstilling af fire scenarier Indsamling af tørre genanvendelige fraktioner Rapport Dato 30. september 2016 Udført af: Kathe Tønning Sebastian B. Antonsen Teknologisk Institut Vand og Miljø INNOSORT Indhold

Læs mere

Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund. Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS

Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund. Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS Ved kilden Hus Hvordan kan information og instrukser blive mere entydige og klare?

Læs mere

NYT FRA PILOTFORSØGET

NYT FRA PILOTFORSØGET NYT FRA PILOTFORSØGET DECEMBER 2012 GODT I GANG! Kære pilotdeltager Du har nu været i gang med at sortere affald til genbrug i godt fire måneder, og vi håber, at det er blevet en del af din dagligdag.

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.2014 til høring

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.2014 til høring Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 26.03.2014 til høring 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5 3. Handleplaner for husholdninger, fokusmaterialer...

Læs mere

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Mængde og sammensætning for boliger og sommerhuse Udarbejdet for Nomi4s i/s Econet AS Udarbejdet af: Anne Steffensen, Ole Kaysen, Claus Petersen Dato:

Læs mere

Bilag I. Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2003. Statusredegørelse om organisk dagrenovation

Bilag I. Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2003. Statusredegørelse om organisk dagrenovation Bilag I Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2003 Statusredegørelse om organisk dagrenovation Resuméartikel Status over fordele og ulemper ved genanvendelse af organisk dagrenovation En ny statusredegørelse

Læs mere

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 340 Offentligt 7. oktober 2010 hjo/j.nr. 02.01.0011-12 Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Der har længe været

Læs mere

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012)

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012) NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012) Beskrivelse af ændringer i ADS Den 19. november opdaterede vi Affaldsdatasystemet. Opdateringen har rettet nogle fejl og har forbedret

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere