MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt"

Transkript

1 Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: Mail: Sags id.: P Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk Afgørelse om ikke VVM-pligt TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl Fredag kl Onsdag LUKKET, dog åbent i Jobcenter Tønder kl Telefontider: Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl. 9-13

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Miljøgodkendelse Vilkår Generelle oplysninger Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljøteknisk beskrivelse Vurderinger og begrundelse Bilag Indledning Resumé Der gives tilladelse til, at entreprenør Niels-Kristian Nissen kan modtage og nedknuse beton og tegl på den eksisterende oplagsplads ved virksomheden. Nedknuseren skal kun køre lejlighedsvis og vi vurderer derfor, at der ikke vil være væsentlige gener af støj og støv for det omgivende miljø. Baggrund Hovedaktiviteten på virksomheden er entreprenørvirksomhed, og som biaktivitet etableres nedknusningsanlægget. Anlægget er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen 1, og er opført på bilag 2 under listens punkt K 206: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald. Baggrunden for denne afgørelse er at: Niels K. Nissen den 17. juni 2013 har søgt om tilladelse til modtagelse og nedknusning af beton, rene stenmaterialer og tegl på en eksisterende oplagsplads. Der er i standardvilkårsbekendtgørelsen 2 standardvilkår for virksomheder, som er omfattet af listepunkt S 206. Standardvilkårene er med i miljøgodkendelsen (respektive standardvilkårs nummer i parentes efter vilkåret) suppleret med de vilkår, som kommunen har fastsat for virksomhedens aktiviteter i det omfang, det er relevant. Standardvilkår, der er fravalgt, er ikke relevante for den aktuelle virksomhed. Retsbeskyttelse Retsbeskyttelsesperioden for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter denne afgørelse er meddelt. Bliver miljøgodkendelsen påklaget, løber retsbeskyttelsen 8 år fra klagemyndigheden har meddelt en afgørelse. 1 Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed 2 Bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni 2014 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed 2

3 2 Miljøgodkendelse Tønder Kommune meddeler: Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 3 33, stk. 1 til etablering og drift af nedknusningsanlæg til nedknusning af byggeaffald Godkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, som er defineret i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og godkendelsesbekendtgørelsen. Der meddeles tilladelse til, at nedknusningsanlægget etableres og anvendes som anført i den miljøtekniske beskrivelse, og som det i øvrigt fremgår af sagens akter på følgende vilkår: 3 Vilkår Generelt 1. Godkendelsen til etablering og drift af nedknusningsanlægget bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter offentliggørelsen. 2. En kopi af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. 3. Virksomheden skal meddele Tønder Kommune, hvornår driften af nedknusningsanlægget startes, tilsvarende skal en eventuel stop af driften skal også meddeles. 4. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen»befæstet areal«menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen»tæt belægning«menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (2) Indretning og drift 5. Nedknusningsanlægget må kun køre på hverdage, i dagtimerne (fra kl. 7-18) og maksimalt 45 timer om måneden. 6. Der skal på anlægget foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. (3) 7. Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsarter/- fraktioner: (4) Affaldsarter Maks. oplag (knust + ikke-knust) EAK-kode Rene stenmaterialer (Natursten, granit og flint) Rent uglaseret tegl tons Ren beton Blandinger af rene stenmaterialer, tegl og beton Bekendtgørelse af lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse 3

4 8. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder. (5) 9. Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området. (6) 10. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning. (7) 11. Der må kun neddeles rene, sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form. (8) 12. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem. (9) Luftforurening 13. Driften af virksomheden må ikke give anledning til lugtgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. (10) 14. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område. (11) 15. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne. (12) Støj 16. Støj fra virksomheden, angivet som det det ækvivalente, konstante, korrigerede lydtrykniveau målt udendørs i db(a) og beregnet i punkter 1½ meter over det omgivende terræn må i intet punkt ved udendørsopholdsarealer ved boliger i det omkringliggende åbne land overskride følgende værdier: Tidsrum Støjgrænse mandag til fredag Kl Grænseværdien skal overholdes Lørdag Kl indenfor det mest støjbe- Lørdag Kl lastede tidsrum på 8 timer Søn- og helligdage Kl Alle dage Kl På 1 time Alle dage Kl På ½ time Maksimalværdi, alle dage Kl Støj fra virksomheden, angivet som det det ækvivalente, konstante, korrigerede lydtrykniveau målt udendørs i db(a) og beregnet i punkter 1½ meter over det omgi- 4

5 vende terræn må i intet punkt i det Natura 2000 beskyttede område 150 meter øst for virksomheden (se bilag 2) overskride følgende værdier: Tidsrum Støjgrænse mandag til fredag Kl Grænseværdien skal overholdes Lørdag Kl indenfor det mest støjbe- Lørdag Kl lastede tidsrum på 8 timer Søn- og helligdage Kl Alle dage Kl På 1 time Alle dage Kl På ½ time Maksimalværdi, alle dage Kl Lavfrekvent støj og infralyd 18. Virksomhedens bidrag til niveauet for lavfrekvent støj og infralyd, målt indendørs i de berørte bygninger må ikke overskride nedenstående grænseværdier: Anvendelse Tidsrum A-vægtet G-vægtet infralydniveau, db(g) lydtryksniveau ( Hz), db(a) Beboelsesrum, herunder i børneinstitutioner Kl og lignende Beboelsesrum, herunder i børneinstitutioner Kl og lignende Kontorer, undervisningslokaler Hele døgnet og andre lignende støjfølsomme rum Øvrige rum i virksomheder Hele døgnet Se evt. Orientering 9/1997 fra Miljøstyrelsen 4. Vibrationer 19. Driften af virksomheden eller dele heraf må ikke medføre, at det KB-vægtede accelerationsniveau L aw for hele virksomheden overstiger: Anvendelse Tidsrum KB-vægtet accelerationsniveau, L aw db Boliger i boligområder Hele døgnet 75 Boliger i blandet bolig/erhvervsområde Kl Boliger i blandet bolig/erhvervsområde Kl Erhvervsbebyggelse Hele døgnet 85 Se evt. Orientering 9/1997 fra Miljøstyrelsen. 20. Virksomheden skal, hvis Tønder Kommune finder det nødvendigt (dog højst 1 gang årligt) dokumentere, at vilkår 16, 17, 18 og 19 om støj samt lavfrekvent støj og vibrationer er overholdt. Dokumentationen kan enten være en målerapport eller beregning. Uanset hvilken dokumentationsform, der vælges, skal den udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens gældende vejledninger. Dokumentation skal udarbejdes af et firma/laboratorium, der er godkendt af Miljøstyrelsen eller akkrediteret af DANAK til at udføre de pågældende målinger. Dokumentationen skal sendes til kommunen senest 3 måneder efter, at kommunen har krævet det. 4 Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø 5

6 21. Målingerne af støj skal foretages som Miljømåling ekstern støj 5, og virksomhedens støj skal dokumenteres og rapporteres efter gældende vejledninger Virksomhedens støj (vibrationer, infralyd og lavfrekvent støj) skal dokumenteres ved måling samt rapporteres efter gældende orientering Grænseværdierne for støj anses for overholdt, hvis måleværdien minus usikkerheden er lig med eller mindre end grænseværdien. 24. Grænseværdier for vibrationer, infralyd og lavfrekvent støj anses for overskredet, hvis en måling overskrider grænseværdien. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 25. Ved tankning skal der under påfyldningsstudsen anvendes en tæt spildbakke så eventuelt spild bliver opsamlet. Spildbakken skal overdækkes eller tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens volumen. (13) 26. Frasorterede materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, skal opbevares i lukket container. Egenkontrol og driftsjournal 27. Virksomheden skal føre en driftsjournal over: - Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse med oplysning om, hvordan det blev håndteret og bortskaffet - Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af udført knust materiale - Angivelse af det årlige tidsrum for knuseaktiviteter Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (19) Driftsforstyrrelser 28. Virksomheden skal i tilfælde af driftsuheld med væsentlige konsekvenser for omgivelserne straks anmelde uheldet til Beredskabet på tlf. nr Virksomheden skal straks, og inden 14 dage skriftligt indberette uheldet til Tønder Kommune, Miljø og Natur. Sammen med indberetningen skal der sendes en redegørelse for uheldet, en beskrivelse af eventuelle virkninger på miljøet og tiltag, der skal træffes for fremover at undgå lignende uheld. Virksomhedens ophør 30. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. 5 Bekendtgørelse nr. 231 af 5. marts 2014 om kvalitetskrav til miljømålinger 6 Vejledning nr. 5, 1984 om ekstern støj fra virksomheder og nr. 3, 1996 om måling af ekstern støj fra virksomheder 7 Orientering nr. 9, 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø 6

7 En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører. (1) 31. Affald skal bortskaffes på virksomhedens regning og efter tilsynsmyndighedens anvisninger. Produktionsudstyr, råvarer og hjælpestoffer, der kan udgøre en miljømæssig risiko, skal fjernes. 4 Generelle oplysninger Virksomhedens olietanke reguleres efter gældende olietankbekendtgørelse 8. Import og eksport af affald skal foregå efter de til enhver tid gældende EU-forordninger og bekendtgørelser 9. Virksomheden må ikke ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er vurderet og hvis nødvendigt godkendt af kommunen efter miljøbeskyttelseslovens 33. Følgende standardvilkår er udeladt eller ændret: Standardvilkår nr. 13 er ændret til, at der ved tankning skal anvendes en spildbakke, under påfyldningsstuds, da der benyttes en transportabel olietank til diesel. Standardvilkår nr. 14 er ændret, så frasorterede materialer som træ, plast og lignende må opbevares i en lukket tæt container. Standardvilkår nr. 15 og 16 slettes, da der ikke opbevares spildolie eller farligt affald på virksomheden. Standardvilkår nr. 17 slettes, da der ikke er eller er planer om at etablere en vaskeplads på virksomheden. Standardvilkår nr. 18 slettes, da der ikke er fast belægning på pladsen. Standardvilkår nr. 19 er ændret i forhold til, hvordan de knuste mængder registreres, så det svarer overens med den måde virksomheden nemmest kan finde oplysningerne i deres regnskab. 5 Afgørelse om ikke VVM-pligt Nedknusningsanlægget er omfattet af punkt 12 b anlæg til bortskaffelse af affald på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen 10. Der er foretaget en VVM screening, som konkluderer, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Det vurderes derfor, at projektet ikke kræver, at der udarbejdes en VVM-redegørelse. Baggrunden for denne vurdering er, at nedknusningsanlægget på grund af dets størrelse, driftstider og de aktiviteter som iværksættes for at undgå forurening ikke forventes at få en væsentlig negativ indvirkning på miljøet. 8 For tiden bekendtgørelse nr fra 21. december 2011 om indretning og drift af olietanke, rørsystemer og pibeslines. 9 For tiden EU s Affaldstransportforordning nr. 13, 2006 og bekendtgørelse om import og eksport af affald nr. 799 fra 28. juni Bekendtgørelse nr. 764 af 23. juni 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 7

8 6 Miljøteknisk beskrivelse Den miljøtekniske beskrivelse er hovedsagelig baseret på ansøgningen om miljøgodkendelse. Ansøger og ejerforhold Entreprenør og autoriseret kloakmester Niels-Kristian Nissen, Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk CVR nr.: P-nr.: Placering/fysisk planlægning Virksomheden er placeret i det åbne land tilbagetrukket fra Sønderhedevej. Mod nord og øst er pladsen afgrænset af beplantning. Fra øvrige sider ligger pladsen skjult af ejendommens bebyggelse og beplantning. Der er d. 12. februar 2014 givet landzonetilladelse til etablering af nedknusningsanlægget. Indretning og drift Virksomheden beskæftiger sig med jordarbejde, kloakarbejde, nedbrydning og vognmandskørsel. Der er tre ansatte i virksomheden. Det ønskes at kunne modtage og nedknuse beton, rene stenmaterialer og tegl på virksomhedens oplagsplads. Pladsen til nedknusning er på ca m2 se bilag 1. Pladsen er lavet af knust materiale, og der er ikke kontrolleret afledning af overfladevand fra pladsen. Der er anskaffet en rotationsknuser med CAT motor. Til fyldning af knuseren anvendes en gravemaskine og der anvendes en gummihjulslæsser til at lægge det knuste materiale i depot. Virksomheden har en chauffør ansat, der kører materialer til og fra virksomheden. Transport til og fra virksomheden foregår derfor hovedsageligt i dagtimerne. Det sker dog af og til, at andre entreprenører eller lignende kører materialer til virksomheden ud overnormal arbejdstid. Der er i forvejen oplag af sand, grus murbrokker, kloakrør, belægningssten mm. på oplagspladsen. Det ønskes at modtage rene stenmaterialer (natursten, granit og flint), rent uglaceret tegl, rent beton, blandinger af rene stenmaterialer, tegl og beton. Den samlede mængde uknust og knust materiale overstiger ikke 5000 tons. Virksomhedens daglige driftstid er fra hverdag fra kl til Nedknuseren skal kun køre lejlighedsvis, maksimalt 45 timer om måneden og ikke på søn- og helligdage. Tidligere lejede virksomheden et mobilt nedknuseranlæg til at komme og knuse ved behov. Service af nedknuser samt gummiged og gravemaskine foretages ikke på virksomheden, der opbevares derfor ikke spildolie og andre farlige kemikalier på virksomheden. Til- og frakørselsforhold Indkørsel til oplagspladsen sker via Sønderhedevej. Antallet af lastbiltransport til og fra pladsen forventes ikke at stige ved etableringen af nedknuseren. Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger Luftforurening Der vil ikke forekomme luftforurening udover udstødningsgasser fra lastbiler og entreprenørmaskiner. Spildevand Overfladevand fra oplagspladsen nedsives. Der er ikke nogen afledning fra pladsen. 8

9 Støj Den største støjkilde vurderes at være nedknusning af beton. Der vil herudover være støj fra lastbiler ved levering og frakørsel af materialer samt entreprenørmaskiner ved flytning af materialer. Nedknuseren vil udelukkende køre på hverdage i dagtimerne og maksimalt 45 timer om måneden. Kørsel med entreprenørmaskiner og lastbiler til og fra virksomheden vil også hovedsageligt ske i dagtimerne på hverdag. Det kan hænde, at der vil blive leveret materialer til virksomheden udover normal arbejdstid. Støv Der kan i tørre perioder opstå støv fra nedknuseren samt oplag af nedknuste materialer. Der er monteret befugter på nedknuseren. Affald Aktiviteten er behandling af byggeaffald. Det er kun de typer byggeaffald, der er angivet i vilkår 3.2.3, der må knuses på virksomheden. Herudover vurderes der ikke at fremkomme affald i væsentlig omfang ved den ansøgte aktivitet. Jord- og grundvandsforurening Virksomheden ligger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (se bilag 3) og det vurderes, at grundvandsmagasinet ikke er særligt sårbart. Den nærmeste boring ligger ca. 250 meter vest for virksomheden. 7 Vurderinger og begrundelse Habitat-screening Virksomheden er placeret ca. 150 meter vest for natura 2000-området: Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov (bilag 4). Det er habitatområde H82 og Fuglebeskyttelsesområde F66. Etablering af nedknusningsanlægget er blevet vurderet i forhold til habitatbekendtgørelsen 11. Det vurderes, at nedknusningsanlægget hverken i sig selv eller sammen med andre kilder og projekter i området vil medføre nogen væsentlig negativ påvirkning af bevaringsmålsætninger for Natura2000- områder eller for arter opført på Habitatdirektivets bilag IV. Det vil derfor ikke være nødvendigt at lave en egentlig konsekvensvurdering. Hensynet til omgivelserne Med den valgte udformning og drift vil nedknusningsanlægget efter kommunens vurdering ikke give anledning til miljømæssige problemer i omgivelserne Trafikale forhold Til og frakørsel sker via indkørsel fra Sønderhedevej. Det vurderes ikke, at naboer eller omkringboende vil blive væsentlig generet af ekstra trafik til og fra pladsen. Forebyggelse om begrænsning af forurening Støjgener samt risiko for støvforurening er de væsentligste miljømæssige belastninger, som etableringen af nedknuseranlægget kan give anledning til. Luftforurening Den ansøgte aktivitet vurderes ikke at give anledning til generende luftforurening hos naboer eller påvirke miljøet væsentligt. 11 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 408 af 1. maj

10 Støj Virksomheden har i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse leveret et dataark, som viser støjen fra en tilsvarende nedknuser. Ud fra dette dataark er der lavet en orienterende beregning af støjen til det beskyttede Naturområde ca. 150 meter øst for virksomheden samt nærmeste nabo ca. 300 meter vest for virksomheden. Det vurderes at virksomheden kan overholde de vejledende støjgrænser. Der er stillet vilkår om, at nedknusningsanlægget maksimalt må køre 45 timer om måneden og kun i dagtimerne på hverdage (vilkår 5). Herudover er der stillet vilkår om maksimale støjgrænser (vilkår 16-19). De maksimale støjgrænser er sat i forhold til nabobebyggelserne i det åbne land samt i forhold til det Natura 2000 beskyttede naturområde øst for ejendommen. Støjgrænserne til naturområdet er sat, da vurderingen af påvirkningen af bevaringsmålsætninger for Natura2000- områder eller arter opført på Habitatdirektivets bilag IV er lavet ud fra en beregnet støjpåvirkning på maksimalt 60 db. Der er sat støjgrænser for hele døgnet for virksomheden, da der kan forekomme levering af byggeaffald til virksomheden ud over normal arbejdstid. Der er også stillet vilkår om, at kommunen kan kræve en ekstern støjmåling for at sikre, at vilkårene om støj, vibrationer, infralyd og lavfrekvent lyd er overholdt samt vilkår om, hvordan støjen i så fald skal måles og dokumenteres (vilkår 20-24). Støj fra virksomheden vurderes ikke at give anledning til gener hos naboer eller påvirke miljøet væsentligt, hvis vilkårene i miljøgodkendelsen overholdes. Støv Der er i vilkår 12 stillet krav om, at nedknuseren skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltning som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem, og at virksomheden skal sikre, at der ikke opstår støvgener udenfor virksomhedens område. Støv fra nedknuseranlægget eller det nedknuste materiale vurderes ikke at give anledning til gener hos naboer eller påvirke miljøet væsentligt, når der er monteret befugter på nedknuseren. Der er dog stillet vilkår om, at kommunen ved væsentlige støvgener udenfor virksomhedens område kan forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes og at etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- eller håndteringsaktiviteterne (vilkår 15). Affald Der er stillet vilkår om, at affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen samt af bygge- og anlægsaffalds, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises (vilkår 9). Herudover er der stillet vilkår til, hvordan virksomheden skal håndtere affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse (vilkår 10). Virksomhedens affald skal ellers håndteres og bortskaffes i overensstemmelse de til enhver tid gældende regler herfor og i overensstemmelse med Tønder Kommunes regulativ for erhvervsaffald 12. Virksomheden skal godkendes og registreres i Miljøstyrelsens affaldsregister 13 som indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg. Tranportører af affald til og fra virksomheden skal også være registreret og godkendt i Miljøstyrelsens affaldsregister. Håndteringen af affald på virksomheden vurderes at være miljømæssig forsvarlig, når miljøgodkendelsens vilkår samt den gældende lovgivning overholdes Miljøstyrelsens affaldsregister 10

11 Jord- og grundvandsforurening Det er i vilkår 7 nævnt, hvilke affaldsarter og mængder, der må knuses på pladsen. Der er i vilkår 25 sat krav til, at der ved tankning skal benyttes en spildbakke, der kan opsamle eventuelt spild under tankningen. Dette vilkår stilles, da nedknuseren tankes på pladsen, hvor der ikke er tæt fast belægning. Herudover stilles der vilkår om, at frasorterede materialer skal opbevares i en tæt lukket container (vilkår 26). Der vurderes ikke at være risiko for jord eller grundvandsforurening fra den ansøgte aktivitet, når miljøgodkendelsens vilkår overholdes. Bedst tilgængelige teknik Standardvilkårene i bekendtgørelsen om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed er udarbejdet, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og vilkårene er baseret på den bedste tilgængelige teknik (BAT) inden for branchen. Denne miljøgodkendelse implementerer standardvilkårene, og på den baggrund er det kommunens vurdering, at der ikke i nærværende afgørelse skal foretages yderligere vurdering af BAT i relation til virksomheden. Driftsjournal og egenkontrol Vilkårene for egenkontrol følger Miljøstyrelsens standardvilkår for branchen. Der skal føres driftsjournal over det affald virksomheden modtager, som ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse. Journalen skal indeholde oplysning om, hvordan affaldsfraktionerne blev håndteret og bortskaffet. Ud over dette er der stillet vilkår om, at virksomheden ved udgangen af hvert kvartal skal registrere mængden af de oplagrede fraktioner dvs. beton, tegl og en blanding af disse, samt årligt registrere tidsrummet for knuseaktiviteterne. Bemærkninger til afgørelsen Haderslev Kommune er blevet anmodet om en vurdering af nedknusningsanlægget, da det er beliggende ca. 150 meter fra Natura 2000 område i Haderslev Kommune. Haderslev Kommune har ingen indvindinger til placeringen af nedknusningsanlægget under forudsætning af, at vilkårene stillet i miljøgodkendelsen overholdes. Et udkast til denne miljøgodkendelsen har været sendt i høring hos Niels Kristian Nissen i perioden fra den 1. december 2014 til den 15. december Virksomheden er ikke kommet med nogle bemærkninger til udkastet. Sammenfatning Tønder kommune vurderer, at etablering og drift af nedknusningsanlægget på grund af dets art og størrelse samt de aktiviteter som iværksættes for at undgå forurening ikke vil påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. Tønder Kommune er tilsynsførende myndighed efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og kontrollerer, at de meddelte vilkår overholdes. 11

12 8 Bilag Bilag 1: Klagevejledning Bilag 2: Situationsplan over virksomhed Bilag 3: Oversigtskort med EF-habitatområde og fuglebeskyttelsesområde 12

13 Bilag 1: Klagevejledning Du kan klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. En klage skal være skriftlig og kan sendes til Tønder Kommune, der sender den til Natur- og Miljøklagenævnet. Du kan også selv indsende klagen digitalt til Natur- og Miljøklagenævnet via deres klageportal, se Klagen skal være modtaget senest tirsdag d. 10. februar 2015 ved kontortidsophør. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnet sender en opkrævning på gebyret, når de har modtaget klagen. Behandlingen af klagen begynder når gebyret er modtaget. Betaler du ikke gebyret på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, vil din klage blive afvist fra behandling. Godkendelsen kan udnyttes fra det tidspunkt den er meddelt. Det er dog på eget ansvar, fordi Natur og Miljøklagenævnet kan ændre eller ophæve en godkendelse, der bliver klaget over. Du kan også anlægge civilretssag mod kommunens afgørelse ved domstolene indenfor 6 måneder efter at afgørelsen er truffet. For afgørelsen efter miljøbeskyttelsesloven Klageberettiget er enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt de i miljøbeskyttelsesloven nævnte klageberettigede organisationer m.v., i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag. For afgørelsen efter planloven (VVM) Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt de i planloven nævnte klageberettigede organisationer m.v., i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag. For klage vedrørende planloven er det kun de retlige spørgsmål i afgørelsen, der kan påklages. 13

14 Bilag 2: Situationsplan over virksomhed 14

15 15

Miljøgodkendelse. Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig

Miljøgodkendelse. Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig Miljøgodkendelse Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig Dato: 24. september 2014 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 14/20703 Sagsbehandler: Gitte Skovlund Intern KS: DTP Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse. Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af:

Miljøgodkendelse. Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af: Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted Miljøgodkendelse Dato: 13. juni 2014 Miljøgodkendelse af: Anlæg for modtagelse, sortering og midlertidig oplagring af ikke-farligt affald Dalsvej 13b og

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 2 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn. Miljøgodkendelse

Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn. Miljøgodkendelse Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 Tlf.: 62 23 30 00 Miljøgodkendelse af: Genwin A/S Industrivænget 6-8, matr.

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Grafisk produktion: Kommunikation Fotos: Torben Meyer, Byhistorisk Arkiv Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune 5. udgave, november 2014 Teknik

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Vamdrup Special Transport A/S Industrivej 10 6580 Vamdrup CVR-nr.: 13609438. Miljøgodkendelse om oplag og nedknusning af tegl og beton.

Vamdrup Special Transport A/S Industrivej 10 6580 Vamdrup CVR-nr.: 13609438. Miljøgodkendelse om oplag og nedknusning af tegl og beton. Vamdrup Special Transport A/S Industrivej 10 6580 Vamdrup CVR-nr.: 13609438 Miljøgodkendelse om oplag og nedknusning af tegl og beton. Til Vamdrup Special Transport A/S Krumtappen 2 6580 Vamdrup Matrikelnr.:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Miljøgodkendelse. Øhavscenter-Faaborg. Munkholm 4b 5600 Faaborg

Miljøgodkendelse. Øhavscenter-Faaborg. Munkholm 4b 5600 Faaborg Miljøgodkendelse Øhavscenter-Faaborg Munkholm 4b 5600 Faaborg Miljøgodkendelse til indretning og drift af midlertidig modtageplads på Munkholm 4b, 5600 Faaborg Øhavscenter-Faaborg ønsker at udvide molen

Læs mere

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej 1 4160 Herlufmagle Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 08.09.2014 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-14 Dokumentnr

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them 10-09-2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them Matrikel nr.: 4g, Lindegårde, Them CVR-nummer: 31 85 77 91 P-nummer: 1.017.468.851 Listepunkt

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens. Vedsted, beliggende Hærvejen 9, 6500 Vojens.

MILJØGODKENDELSE. Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens. Vedsted, beliggende Hærvejen 9, 6500 Vojens. MILJØGODKENDELSE Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 1 33 stk. 1 for anlæg af støjvold på matr. nr. 21 Skovby, Vedsted, beliggende Hærvejen 9, 6500 Vojens. Haderslev 30.

Læs mere

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg natur & miljø 2016 Affaldshierarkiet Forberedelse med henblik på genbrug Genanvendelse Anden materialenyttiggørelse eller energiudnyttelse

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE RANDERS STEVEDORE A/S

MILJØGODKENDELSE RANDERS STEVEDORE A/S MILJØGODKENDELSE RANDERS STEVEDORE A/S Godkendelsen omfatter Randers Stevedore A/S aktiviteter på matr. 568 bm RM, Tronholmen 49, 8960 Randers Sø med håndtering af ikke-farligt brandbart affald. Dato:

Læs mere

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Miljøgodkendelse Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Stamoplysninger Virksomhedens navn: Skælskør Haveaffaldsplads Virksomhedens placering: Industrivej 55 4230 Skælskør Matrikel nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Blenstrup Maskinstation, Horsensvej 7, Blenstrup

Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Blenstrup Maskinstation, Horsensvej 7, Blenstrup Center Natur og Miljø BLENSTRUP MASKINSTATION A/S Horsensvej 7 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.35.00-K08-3944-10 Ref.: Lene Lauridsen

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens. Hammelev, beliggende Slethusvej 1, 6500 Vojens.

MILJØGODKENDELSE. Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens. Hammelev, beliggende Slethusvej 1, 6500 Vojens. MILJØGODKENDELSE Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 1 33 stk. 1 for anlæg af støjvold på matr. nr. 303 Styding, Hammelev, beliggende Slethusvej 1, 6500 Vojens. Haderslev,

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Miljøgodkendelse af. Brdr. Christensen Entreprenør og. Vognmandsforretning Søndre Novrupvej 15-17 6705 Esbjerg Ø

Miljøgodkendelse af. Brdr. Christensen Entreprenør og. Vognmandsforretning Søndre Novrupvej 15-17 6705 Esbjerg Ø Brdr. Christensen Entreprenør og Vognmandsforretning ApS Klintholmvej 11 6731 Tjæreborg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. juni 2013 Sags id 2013-4693 Sagsbehandler Dorthe Waldemar /vlo Telefon direkte

Læs mere

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE OKTOBER 2014 1 Indhold Formål 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde 3 Anmeldelse 3 Arbejdstider 4 Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

Læs mere

Stk. 3. Esbjerg Kommune, Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der er støjende og støvende aktiviteter.

Stk. 3. Esbjerg Kommune, Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der er støjende og støvende aktiviteter. 10. september 2015 Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder og overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner i Esbjerg

Læs mere

Miljøgodkendelse. Kallerup Grusgrav A/S - anlæg til nedknusning af beton, brokker og tegl Baldersbuen 16 A 2630 Taastrup

Miljøgodkendelse. Kallerup Grusgrav A/S - anlæg til nedknusning af beton, brokker og tegl Baldersbuen 16 A 2630 Taastrup Miljøgodkendelse Kallerup Grusgrav A/S - anlæg til nedknusning af beton, brokker og tegl Baldersbuen 16 A 2630 Taastrup Vilkår gældende fra den 29. juni 2016 Udarbejdet af Arne Schøller Larsen Natur- og

Læs mere

Afgørelse om modtagelse af nye affaldstyper på virksomheden Freiberg og Jespersen A/S på Geestruplund 2, 6534 Agerskov

Afgørelse om modtagelse af nye affaldstyper på virksomheden Freiberg og Jespersen A/S på Geestruplund 2, 6534 Agerskov Freiberg og Jespersen A/S Geestruplund 2 6534 Agerskov Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Direkte tlf.: 74929208 Mail: IF@toender.dk Sags id.: 07.17.00-P19-1-12 Ks: cjo 6. september 2013 Afgørelse

Læs mere

Miljøteknisk Redegørelse Nedknusningsanlæg på Langagervej 9, 5550 Langeskov Miljø- og Kulturforvaltningen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 82 Fax: 65 15 14 99 lli@kerteminde.dk www.kerteminde.dk

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg 5. september 2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg Matrikel nr.: 1565 bv, Silkeborg Markjorder CVR-nummer: 31.85.77.91 P-nummer: 1.015.572.511 Listepunkt

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35

Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 26-04-2016 Sagsnr. 2016-0215570 Dokumentnr. 2016-0215570-4 Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35 Norrecco A/S har d. 1. april 2016 ansøgt om

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Miljø og Natur Sagsbehandler: Hanne Larsen Direkte tlf.: 74929209 Mail: HAL@toender.dk Sags id.: 09.02.01-K08-4-15 Ks: MM 29. september 2015 Tillæg til miljøgodkendelse Godkendelse af udvidelse og ændring

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Notat. VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen

Notat. VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen Notat VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen Thorbjørn Kjær har den 11. august 2008 indgivet ansøgning om miljøgodkendelse til

Læs mere

Godkendelse. Tillæg til KARA/NOVERENs Miljøgodkendelse Tilladelse til døgnåbent på Køge Genbrugsplads Tangmosevej 104B, 4600 Køge

Godkendelse. Tillæg til KARA/NOVERENs Miljøgodkendelse Tilladelse til døgnåbent på Køge Genbrugsplads Tangmosevej 104B, 4600 Køge Godkendelse Tillæg til KARA/NOVERENs Miljøgodkendelse Tilladelse til døgnåbent på Køge Genbrugsplads Tangmosevej 104B, 4600 Køge Miljøafdelingen 10. november 2016 Returadresse: Miljøafdelingen Torvet 1,

Læs mere

DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG

DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG Gældende udgave, revisionsnummer: 1 Dato: 23.03.2016 Indhold 1.0 Åbningstider... 2 1.1 Aktiviteter på pladsen... 2 1.2 Indvejning

Læs mere

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Nordic Seaplanes Invest ApS Kvægdriften 13 8330 Beder CVR-nr. 36448849 Vilkårsændring: ændret periode for tilladelse 05-11-2015

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Sagsnr.: 15/35779 Kontaktperson: Helle Munch Sørensen 1. OPLYSNINGER Virksomhed VAM A/S Adresse Hans Winthers Vej 15 Postnummer og by 8400

Læs mere

Miljøgodkendelse. Tillægsgodkendelse af permanent udvidede åbningstider meddelt til. Nomi4s i/s Skive Genbrugsplads Oddervej 9, 7800 Skive

Miljøgodkendelse. Tillægsgodkendelse af permanent udvidede åbningstider meddelt til. Nomi4s i/s Skive Genbrugsplads Oddervej 9, 7800 Skive Miljøgodkendelse Tillægsgodkendelse af permanent udvidede åbningstider meddelt til Nomi4s i/s Skive Genbrugsplads Oddervej 9, 7800 Skive Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen 2 7800 Skive Januar

Læs mere

Bådklubben Vidå v/ Formand Henrik Marcussen Strucksalle 58 A 6270 Tønder. Udkast - Tilladelse til uddybning af havnebassin i Vidå ved Lægan

Bådklubben Vidå v/ Formand Henrik Marcussen Strucksalle 58 A 6270 Tønder. Udkast - Tilladelse til uddybning af havnebassin i Vidå ved Lægan Bådklubben Vidå v/ Formand Henrik Marcussen Strucksalle 58 A 6270 Tønder Teknik og Miljø Team Natur og Vandløb Direkte tlf.: 74929196 Mail: ninjoh@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-17-13 KS: KK dd-mm-åååå

Læs mere

MILJØGODKENDELSE Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE Afgørelse om ikke VVM-pligt MILJØGODKENDELSE Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljøgodkendelse til Erri-Comfort A/S, Voddervej 1 (matr. 67, Vodder ejerlav), Frifelt, 6780 Skærbæk til produktion af granulat af polyethylen (PE-skum) til

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder og overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner i Esbjerg og Fanø Kommune

Læs mere

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge.

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge. Arkil A/S - Anlæg Jernet 4E 6000 Kolding Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den Hjørring Kommune HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9 9800 Hjørring Sendt på mail: rrj@hjvand.dk Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse og VVM-afgørelse

Miljøgodkendelse og VVM-afgørelse O. M. Holding Horsens A/S Bisholt Møllevej 5 7130 Juelsminde Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Jens Lybecker Direkte nr.: 79755657 jens.lybecker@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011

Miljøgodkendelse. Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011 TEKNIK OG MILJØ Dato: 25. november 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-24-13 Miljøgodkendelse Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011 Granvænget 15 og 16 Hedelandsvej 4 7400 Herning Herning Kommune

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 31.12. 2017 Stena Recycling A/S Tilst 31. maj 2017 1 Sagsnr.: MIL/02525 Journalnr.: 16/032902 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Tillæg til

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 42 vedr. støjende aktiviteter på byggepladsen, Frederiksberg Allé Station, fase 3 og 4. I forbindelse med etablering

Læs mere

Miljøgodkendelse KC Nedbrydning, Kronborgvej 6A, 6600Vejen.

Miljøgodkendelse KC Nedbrydning, Kronborgvej 6A, 6600Vejen. VEJEN KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ ERHVERVSMILJØ Dato: 16.08.16 KC Nedbrydning Kronborgvej 6A 6600 Vejen Sagsnr.: 14/43832 E-mail: teknik@vejen.dk Web: www.vejen.dk Tlf: 7996 5000 Miljøgodkendelse KC Nedbrydning,

Læs mere

Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune

Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune Vedtaget af byrådet i Fredensborg Kommune d. 30. oktober 2017. Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Sendt som sikker post Virksomheder J.nr. MST-1270-01192 Ref. anbri/molut Den 7. maj 2014 Cc Pernille Milton, MBG, Joint Venture pmm@geo.dk MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Virksomhedens navn dd. måned 2013 TIDSBEGRÆNSET TILLÆG TIL MILJØ- GODKENDELSE Stena Recycling A/S Tilst 15. februar 2016 1 Sagsnr.: MIL/ Journalnr.:

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Screening for VVM pligt jævnfør

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med udgravning af stationsboks under topplade, samt etablering af jordankre og tværbjælker på Frederiksberg

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse Blanding af gips og jordbrugskalk. Faxe Kalk. Baunekulevej 4b, 4640 Faxe

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse Blanding af gips og jordbrugskalk. Faxe Kalk. Baunekulevej 4b, 4640 Faxe Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Industrivej 2 4690 - Rønnede Direkte: 56203043 Mail: mahvb@faxekommune.dk

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring Regional Udvikling Råstofgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Toftegårds Maskinstation Att. Flemming Christensen Mail: toftegaardsmaskinstation@c.dk Råstofmedarbejder Niels Schøler Direkte +4597648290

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er endeligt meddelt.

Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er endeligt meddelt. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Nyborg Kommune Vej, Park og Natur Falstervej 15 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE 1 Indhold Formål 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde 3 Anmeldelse 3 Arbejdstider 4 Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

Læs mere

AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af Nyborg Genbrug, Terminalvej 15, 5800 Nyborg

AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af Nyborg Genbrug, Terminalvej 15, 5800 Nyborg Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 11. oktober 2012 J.nr.: NMK-10-00248 (tidl. MKN-100-00707) Ref.: BJENS/PEBEC/SMA AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af

Læs mere

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund April 2016 Miljø & Teknik Miljøgodkendelse TG Renovation Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Naverland 17, 2600 Glostrup SIDE 2 Indhold 1. Indledning...4

Læs mere

Miljøgodkendelse af Entreprenørservice, Slagelse Kommune Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør

Miljøgodkendelse af Entreprenørservice, Slagelse Kommune Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljøgodkendelse af Entreprenørservice, Slagelse Kommune Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk 9. juli 2015 Stamoplysninger Virksomhedens

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. Scanola A/S Tongavej 1, 8000 Aarhus C Virksomheder J.nr. MST-1270-01337 Ref. linha/dossu Den 29. januar 2015 Afgørelse om at produktionsudvidelse ikke er VVM-pligtig Miljøstyrelsen har den 15. september

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 1 2 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 1 33 stk. 1 for Lauges Maskinservice på matr. nr.

MILJØGODKENDELSE. Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 1 33 stk. 1 for Lauges Maskinservice på matr. nr. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev www.haderslev.dk Sagsbehandler: Cia Mattich Dir. tlf. 74 34 21 37 cima@haderslev.dk MILJØGODKENDELSE Haderslev Kommune meddeler

Læs mere

/ Egon Petersen Kværsgade Gråsten

/ Egon Petersen Kværsgade Gråsten 25-02-2013 12/56029 Egon Petersen Kværsgade 15 Landzonetilladelse til ændret anvendelse af ejendommen matr.nr. 92 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Søndertoft 15, Sønderborg Kommune har den 14. december

Læs mere

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune 2008 Indhold Generelle bestemmelser...3 1. FORMÅL...3 2. LOVGRUNDLAG...3 3. FORSKRIFTENS OMRÅDE...3

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Ousenvej 16, 9300 Sæby

Tillæg til miljøgodkendelse Ousenvej 16, 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Via mail: forsyningen@forsyningen.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282564 apr55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

7. Modtagelse af andet affald end de affaldsarter der fremgår af skema 1 kan ikke ske uden forudgående godkendelse fra Miljøkontrollen.

7. Modtagelse af andet affald end de affaldsarter der fremgår af skema 1 kan ikke ske uden forudgående godkendelse fra Miljøkontrollen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 02-09-2015 Sagsnr. 2015-0143145 Dokumentnr. 2015-0143145-6 Endelig vilkårsændring for NORRECCO -

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009.

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009. Banekonsortiet I/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Byggeri og miljø Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Tilladelse til etablering af midlertidig

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og andre støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Skolevejen 2a, 8362 Hørning

Vedr. bygningsnedrivning og andre støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Skolevejen 2a, 8362 Hørning Kingo Karlsen A/S Att. Dorthe Berg Særkjær Sendt til: d.berg@kingo.biz, Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 9. juli

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Forskriften har til formål at begrænse gener i form af støj, støv og vibrationer i forbindelse med midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Læs mere

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S Tillæg Dato: 17-02-2016 til miljøgodkendelse af den 1. juli 2010 - Driftstid og vaskerum ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1A, 7190 Billund Matrikel nr.: 3bh Sdr. Elkær, Grene CVR-nummer: 25447964 P-nummer:

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af Randers Stevedore A/S.

MILJØGODKENDELSE af Randers Stevedore A/S. Miljø og teknik MILJØGODKENDELSE af Randers Stevedore A/S. Godkendelsen omfatter Randers Stevedore A/S aktiviteter på matr. 637a RM med håndtering af beton og skærver d. 11. marts 2015.. Jeannette Rosager-Hansen

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED Midlertidig udvidelse af driftstiden ved Colas Danmark A/S, Pindsmøllevej 9, 8362 Hørning 26. maj 2011 Sagsnr.:

Læs mere