MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt"

Transkript

1 Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: Mail: Sags id.: P Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk Afgørelse om ikke VVM-pligt TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl Fredag kl Onsdag LUKKET, dog åbent i Jobcenter Tønder kl Telefontider: Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl. 9-13

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Miljøgodkendelse Vilkår Generelle oplysninger Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljøteknisk beskrivelse Vurderinger og begrundelse Bilag Indledning Resumé Der gives tilladelse til, at entreprenør Niels-Kristian Nissen kan modtage og nedknuse beton og tegl på den eksisterende oplagsplads ved virksomheden. Nedknuseren skal kun køre lejlighedsvis og vi vurderer derfor, at der ikke vil være væsentlige gener af støj og støv for det omgivende miljø. Baggrund Hovedaktiviteten på virksomheden er entreprenørvirksomhed, og som biaktivitet etableres nedknusningsanlægget. Anlægget er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen 1, og er opført på bilag 2 under listens punkt K 206: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald. Baggrunden for denne afgørelse er at: Niels K. Nissen den 17. juni 2013 har søgt om tilladelse til modtagelse og nedknusning af beton, rene stenmaterialer og tegl på en eksisterende oplagsplads. Der er i standardvilkårsbekendtgørelsen 2 standardvilkår for virksomheder, som er omfattet af listepunkt S 206. Standardvilkårene er med i miljøgodkendelsen (respektive standardvilkårs nummer i parentes efter vilkåret) suppleret med de vilkår, som kommunen har fastsat for virksomhedens aktiviteter i det omfang, det er relevant. Standardvilkår, der er fravalgt, er ikke relevante for den aktuelle virksomhed. Retsbeskyttelse Retsbeskyttelsesperioden for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter denne afgørelse er meddelt. Bliver miljøgodkendelsen påklaget, løber retsbeskyttelsen 8 år fra klagemyndigheden har meddelt en afgørelse. 1 Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed 2 Bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni 2014 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed 2

3 2 Miljøgodkendelse Tønder Kommune meddeler: Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 3 33, stk. 1 til etablering og drift af nedknusningsanlæg til nedknusning af byggeaffald Godkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, som er defineret i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og godkendelsesbekendtgørelsen. Der meddeles tilladelse til, at nedknusningsanlægget etableres og anvendes som anført i den miljøtekniske beskrivelse, og som det i øvrigt fremgår af sagens akter på følgende vilkår: 3 Vilkår Generelt 1. Godkendelsen til etablering og drift af nedknusningsanlægget bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter offentliggørelsen. 2. En kopi af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. 3. Virksomheden skal meddele Tønder Kommune, hvornår driften af nedknusningsanlægget startes, tilsvarende skal en eventuel stop af driften skal også meddeles. 4. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen»befæstet areal«menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen»tæt belægning«menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (2) Indretning og drift 5. Nedknusningsanlægget må kun køre på hverdage, i dagtimerne (fra kl. 7-18) og maksimalt 45 timer om måneden. 6. Der skal på anlægget foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. (3) 7. Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsarter/- fraktioner: (4) Affaldsarter Maks. oplag (knust + ikke-knust) EAK-kode Rene stenmaterialer (Natursten, granit og flint) Rent uglaseret tegl tons Ren beton Blandinger af rene stenmaterialer, tegl og beton Bekendtgørelse af lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse 3

4 8. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder. (5) 9. Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området. (6) 10. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning. (7) 11. Der må kun neddeles rene, sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form. (8) 12. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem. (9) Luftforurening 13. Driften af virksomheden må ikke give anledning til lugtgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. (10) 14. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område. (11) 15. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne. (12) Støj 16. Støj fra virksomheden, angivet som det det ækvivalente, konstante, korrigerede lydtrykniveau målt udendørs i db(a) og beregnet i punkter 1½ meter over det omgivende terræn må i intet punkt ved udendørsopholdsarealer ved boliger i det omkringliggende åbne land overskride følgende værdier: Tidsrum Støjgrænse mandag til fredag Kl Grænseværdien skal overholdes Lørdag Kl indenfor det mest støjbe- Lørdag Kl lastede tidsrum på 8 timer Søn- og helligdage Kl Alle dage Kl På 1 time Alle dage Kl På ½ time Maksimalværdi, alle dage Kl Støj fra virksomheden, angivet som det det ækvivalente, konstante, korrigerede lydtrykniveau målt udendørs i db(a) og beregnet i punkter 1½ meter over det omgi- 4

5 vende terræn må i intet punkt i det Natura 2000 beskyttede område 150 meter øst for virksomheden (se bilag 2) overskride følgende værdier: Tidsrum Støjgrænse mandag til fredag Kl Grænseværdien skal overholdes Lørdag Kl indenfor det mest støjbe- Lørdag Kl lastede tidsrum på 8 timer Søn- og helligdage Kl Alle dage Kl På 1 time Alle dage Kl På ½ time Maksimalværdi, alle dage Kl Lavfrekvent støj og infralyd 18. Virksomhedens bidrag til niveauet for lavfrekvent støj og infralyd, målt indendørs i de berørte bygninger må ikke overskride nedenstående grænseværdier: Anvendelse Tidsrum A-vægtet G-vægtet infralydniveau, db(g) lydtryksniveau ( Hz), db(a) Beboelsesrum, herunder i børneinstitutioner Kl og lignende Beboelsesrum, herunder i børneinstitutioner Kl og lignende Kontorer, undervisningslokaler Hele døgnet og andre lignende støjfølsomme rum Øvrige rum i virksomheder Hele døgnet Se evt. Orientering 9/1997 fra Miljøstyrelsen 4. Vibrationer 19. Driften af virksomheden eller dele heraf må ikke medføre, at det KB-vægtede accelerationsniveau L aw for hele virksomheden overstiger: Anvendelse Tidsrum KB-vægtet accelerationsniveau, L aw db Boliger i boligområder Hele døgnet 75 Boliger i blandet bolig/erhvervsområde Kl Boliger i blandet bolig/erhvervsområde Kl Erhvervsbebyggelse Hele døgnet 85 Se evt. Orientering 9/1997 fra Miljøstyrelsen. 20. Virksomheden skal, hvis Tønder Kommune finder det nødvendigt (dog højst 1 gang årligt) dokumentere, at vilkår 16, 17, 18 og 19 om støj samt lavfrekvent støj og vibrationer er overholdt. Dokumentationen kan enten være en målerapport eller beregning. Uanset hvilken dokumentationsform, der vælges, skal den udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens gældende vejledninger. Dokumentation skal udarbejdes af et firma/laboratorium, der er godkendt af Miljøstyrelsen eller akkrediteret af DANAK til at udføre de pågældende målinger. Dokumentationen skal sendes til kommunen senest 3 måneder efter, at kommunen har krævet det. 4 Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø 5

6 21. Målingerne af støj skal foretages som Miljømåling ekstern støj 5, og virksomhedens støj skal dokumenteres og rapporteres efter gældende vejledninger Virksomhedens støj (vibrationer, infralyd og lavfrekvent støj) skal dokumenteres ved måling samt rapporteres efter gældende orientering Grænseværdierne for støj anses for overholdt, hvis måleværdien minus usikkerheden er lig med eller mindre end grænseværdien. 24. Grænseværdier for vibrationer, infralyd og lavfrekvent støj anses for overskredet, hvis en måling overskrider grænseværdien. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 25. Ved tankning skal der under påfyldningsstudsen anvendes en tæt spildbakke så eventuelt spild bliver opsamlet. Spildbakken skal overdækkes eller tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens volumen. (13) 26. Frasorterede materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, skal opbevares i lukket container. Egenkontrol og driftsjournal 27. Virksomheden skal føre en driftsjournal over: - Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse med oplysning om, hvordan det blev håndteret og bortskaffet - Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af udført knust materiale - Angivelse af det årlige tidsrum for knuseaktiviteter Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (19) Driftsforstyrrelser 28. Virksomheden skal i tilfælde af driftsuheld med væsentlige konsekvenser for omgivelserne straks anmelde uheldet til Beredskabet på tlf. nr Virksomheden skal straks, og inden 14 dage skriftligt indberette uheldet til Tønder Kommune, Miljø og Natur. Sammen med indberetningen skal der sendes en redegørelse for uheldet, en beskrivelse af eventuelle virkninger på miljøet og tiltag, der skal træffes for fremover at undgå lignende uheld. Virksomhedens ophør 30. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. 5 Bekendtgørelse nr. 231 af 5. marts 2014 om kvalitetskrav til miljømålinger 6 Vejledning nr. 5, 1984 om ekstern støj fra virksomheder og nr. 3, 1996 om måling af ekstern støj fra virksomheder 7 Orientering nr. 9, 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø 6

7 En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører. (1) 31. Affald skal bortskaffes på virksomhedens regning og efter tilsynsmyndighedens anvisninger. Produktionsudstyr, råvarer og hjælpestoffer, der kan udgøre en miljømæssig risiko, skal fjernes. 4 Generelle oplysninger Virksomhedens olietanke reguleres efter gældende olietankbekendtgørelse 8. Import og eksport af affald skal foregå efter de til enhver tid gældende EU-forordninger og bekendtgørelser 9. Virksomheden må ikke ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er vurderet og hvis nødvendigt godkendt af kommunen efter miljøbeskyttelseslovens 33. Følgende standardvilkår er udeladt eller ændret: Standardvilkår nr. 13 er ændret til, at der ved tankning skal anvendes en spildbakke, under påfyldningsstuds, da der benyttes en transportabel olietank til diesel. Standardvilkår nr. 14 er ændret, så frasorterede materialer som træ, plast og lignende må opbevares i en lukket tæt container. Standardvilkår nr. 15 og 16 slettes, da der ikke opbevares spildolie eller farligt affald på virksomheden. Standardvilkår nr. 17 slettes, da der ikke er eller er planer om at etablere en vaskeplads på virksomheden. Standardvilkår nr. 18 slettes, da der ikke er fast belægning på pladsen. Standardvilkår nr. 19 er ændret i forhold til, hvordan de knuste mængder registreres, så det svarer overens med den måde virksomheden nemmest kan finde oplysningerne i deres regnskab. 5 Afgørelse om ikke VVM-pligt Nedknusningsanlægget er omfattet af punkt 12 b anlæg til bortskaffelse af affald på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen 10. Der er foretaget en VVM screening, som konkluderer, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Det vurderes derfor, at projektet ikke kræver, at der udarbejdes en VVM-redegørelse. Baggrunden for denne vurdering er, at nedknusningsanlægget på grund af dets størrelse, driftstider og de aktiviteter som iværksættes for at undgå forurening ikke forventes at få en væsentlig negativ indvirkning på miljøet. 8 For tiden bekendtgørelse nr fra 21. december 2011 om indretning og drift af olietanke, rørsystemer og pibeslines. 9 For tiden EU s Affaldstransportforordning nr. 13, 2006 og bekendtgørelse om import og eksport af affald nr. 799 fra 28. juni Bekendtgørelse nr. 764 af 23. juni 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 7

8 6 Miljøteknisk beskrivelse Den miljøtekniske beskrivelse er hovedsagelig baseret på ansøgningen om miljøgodkendelse. Ansøger og ejerforhold Entreprenør og autoriseret kloakmester Niels-Kristian Nissen, Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk CVR nr.: P-nr.: Placering/fysisk planlægning Virksomheden er placeret i det åbne land tilbagetrukket fra Sønderhedevej. Mod nord og øst er pladsen afgrænset af beplantning. Fra øvrige sider ligger pladsen skjult af ejendommens bebyggelse og beplantning. Der er d. 12. februar 2014 givet landzonetilladelse til etablering af nedknusningsanlægget. Indretning og drift Virksomheden beskæftiger sig med jordarbejde, kloakarbejde, nedbrydning og vognmandskørsel. Der er tre ansatte i virksomheden. Det ønskes at kunne modtage og nedknuse beton, rene stenmaterialer og tegl på virksomhedens oplagsplads. Pladsen til nedknusning er på ca m2 se bilag 1. Pladsen er lavet af knust materiale, og der er ikke kontrolleret afledning af overfladevand fra pladsen. Der er anskaffet en rotationsknuser med CAT motor. Til fyldning af knuseren anvendes en gravemaskine og der anvendes en gummihjulslæsser til at lægge det knuste materiale i depot. Virksomheden har en chauffør ansat, der kører materialer til og fra virksomheden. Transport til og fra virksomheden foregår derfor hovedsageligt i dagtimerne. Det sker dog af og til, at andre entreprenører eller lignende kører materialer til virksomheden ud overnormal arbejdstid. Der er i forvejen oplag af sand, grus murbrokker, kloakrør, belægningssten mm. på oplagspladsen. Det ønskes at modtage rene stenmaterialer (natursten, granit og flint), rent uglaceret tegl, rent beton, blandinger af rene stenmaterialer, tegl og beton. Den samlede mængde uknust og knust materiale overstiger ikke 5000 tons. Virksomhedens daglige driftstid er fra hverdag fra kl til Nedknuseren skal kun køre lejlighedsvis, maksimalt 45 timer om måneden og ikke på søn- og helligdage. Tidligere lejede virksomheden et mobilt nedknuseranlæg til at komme og knuse ved behov. Service af nedknuser samt gummiged og gravemaskine foretages ikke på virksomheden, der opbevares derfor ikke spildolie og andre farlige kemikalier på virksomheden. Til- og frakørselsforhold Indkørsel til oplagspladsen sker via Sønderhedevej. Antallet af lastbiltransport til og fra pladsen forventes ikke at stige ved etableringen af nedknuseren. Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger Luftforurening Der vil ikke forekomme luftforurening udover udstødningsgasser fra lastbiler og entreprenørmaskiner. Spildevand Overfladevand fra oplagspladsen nedsives. Der er ikke nogen afledning fra pladsen. 8

9 Støj Den største støjkilde vurderes at være nedknusning af beton. Der vil herudover være støj fra lastbiler ved levering og frakørsel af materialer samt entreprenørmaskiner ved flytning af materialer. Nedknuseren vil udelukkende køre på hverdage i dagtimerne og maksimalt 45 timer om måneden. Kørsel med entreprenørmaskiner og lastbiler til og fra virksomheden vil også hovedsageligt ske i dagtimerne på hverdag. Det kan hænde, at der vil blive leveret materialer til virksomheden udover normal arbejdstid. Støv Der kan i tørre perioder opstå støv fra nedknuseren samt oplag af nedknuste materialer. Der er monteret befugter på nedknuseren. Affald Aktiviteten er behandling af byggeaffald. Det er kun de typer byggeaffald, der er angivet i vilkår 3.2.3, der må knuses på virksomheden. Herudover vurderes der ikke at fremkomme affald i væsentlig omfang ved den ansøgte aktivitet. Jord- og grundvandsforurening Virksomheden ligger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (se bilag 3) og det vurderes, at grundvandsmagasinet ikke er særligt sårbart. Den nærmeste boring ligger ca. 250 meter vest for virksomheden. 7 Vurderinger og begrundelse Habitat-screening Virksomheden er placeret ca. 150 meter vest for natura 2000-området: Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov (bilag 4). Det er habitatområde H82 og Fuglebeskyttelsesområde F66. Etablering af nedknusningsanlægget er blevet vurderet i forhold til habitatbekendtgørelsen 11. Det vurderes, at nedknusningsanlægget hverken i sig selv eller sammen med andre kilder og projekter i området vil medføre nogen væsentlig negativ påvirkning af bevaringsmålsætninger for Natura2000- områder eller for arter opført på Habitatdirektivets bilag IV. Det vil derfor ikke være nødvendigt at lave en egentlig konsekvensvurdering. Hensynet til omgivelserne Med den valgte udformning og drift vil nedknusningsanlægget efter kommunens vurdering ikke give anledning til miljømæssige problemer i omgivelserne Trafikale forhold Til og frakørsel sker via indkørsel fra Sønderhedevej. Det vurderes ikke, at naboer eller omkringboende vil blive væsentlig generet af ekstra trafik til og fra pladsen. Forebyggelse om begrænsning af forurening Støjgener samt risiko for støvforurening er de væsentligste miljømæssige belastninger, som etableringen af nedknuseranlægget kan give anledning til. Luftforurening Den ansøgte aktivitet vurderes ikke at give anledning til generende luftforurening hos naboer eller påvirke miljøet væsentligt. 11 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 408 af 1. maj

10 Støj Virksomheden har i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse leveret et dataark, som viser støjen fra en tilsvarende nedknuser. Ud fra dette dataark er der lavet en orienterende beregning af støjen til det beskyttede Naturområde ca. 150 meter øst for virksomheden samt nærmeste nabo ca. 300 meter vest for virksomheden. Det vurderes at virksomheden kan overholde de vejledende støjgrænser. Der er stillet vilkår om, at nedknusningsanlægget maksimalt må køre 45 timer om måneden og kun i dagtimerne på hverdage (vilkår 5). Herudover er der stillet vilkår om maksimale støjgrænser (vilkår 16-19). De maksimale støjgrænser er sat i forhold til nabobebyggelserne i det åbne land samt i forhold til det Natura 2000 beskyttede naturområde øst for ejendommen. Støjgrænserne til naturområdet er sat, da vurderingen af påvirkningen af bevaringsmålsætninger for Natura2000- områder eller arter opført på Habitatdirektivets bilag IV er lavet ud fra en beregnet støjpåvirkning på maksimalt 60 db. Der er sat støjgrænser for hele døgnet for virksomheden, da der kan forekomme levering af byggeaffald til virksomheden ud over normal arbejdstid. Der er også stillet vilkår om, at kommunen kan kræve en ekstern støjmåling for at sikre, at vilkårene om støj, vibrationer, infralyd og lavfrekvent lyd er overholdt samt vilkår om, hvordan støjen i så fald skal måles og dokumenteres (vilkår 20-24). Støj fra virksomheden vurderes ikke at give anledning til gener hos naboer eller påvirke miljøet væsentligt, hvis vilkårene i miljøgodkendelsen overholdes. Støv Der er i vilkår 12 stillet krav om, at nedknuseren skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltning som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem, og at virksomheden skal sikre, at der ikke opstår støvgener udenfor virksomhedens område. Støv fra nedknuseranlægget eller det nedknuste materiale vurderes ikke at give anledning til gener hos naboer eller påvirke miljøet væsentligt, når der er monteret befugter på nedknuseren. Der er dog stillet vilkår om, at kommunen ved væsentlige støvgener udenfor virksomhedens område kan forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes og at etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- eller håndteringsaktiviteterne (vilkår 15). Affald Der er stillet vilkår om, at affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen samt af bygge- og anlægsaffalds, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises (vilkår 9). Herudover er der stillet vilkår til, hvordan virksomheden skal håndtere affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse (vilkår 10). Virksomhedens affald skal ellers håndteres og bortskaffes i overensstemmelse de til enhver tid gældende regler herfor og i overensstemmelse med Tønder Kommunes regulativ for erhvervsaffald 12. Virksomheden skal godkendes og registreres i Miljøstyrelsens affaldsregister 13 som indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg. Tranportører af affald til og fra virksomheden skal også være registreret og godkendt i Miljøstyrelsens affaldsregister. Håndteringen af affald på virksomheden vurderes at være miljømæssig forsvarlig, når miljøgodkendelsens vilkår samt den gældende lovgivning overholdes Miljøstyrelsens affaldsregister 10

11 Jord- og grundvandsforurening Det er i vilkår 7 nævnt, hvilke affaldsarter og mængder, der må knuses på pladsen. Der er i vilkår 25 sat krav til, at der ved tankning skal benyttes en spildbakke, der kan opsamle eventuelt spild under tankningen. Dette vilkår stilles, da nedknuseren tankes på pladsen, hvor der ikke er tæt fast belægning. Herudover stilles der vilkår om, at frasorterede materialer skal opbevares i en tæt lukket container (vilkår 26). Der vurderes ikke at være risiko for jord eller grundvandsforurening fra den ansøgte aktivitet, når miljøgodkendelsens vilkår overholdes. Bedst tilgængelige teknik Standardvilkårene i bekendtgørelsen om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed er udarbejdet, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og vilkårene er baseret på den bedste tilgængelige teknik (BAT) inden for branchen. Denne miljøgodkendelse implementerer standardvilkårene, og på den baggrund er det kommunens vurdering, at der ikke i nærværende afgørelse skal foretages yderligere vurdering af BAT i relation til virksomheden. Driftsjournal og egenkontrol Vilkårene for egenkontrol følger Miljøstyrelsens standardvilkår for branchen. Der skal føres driftsjournal over det affald virksomheden modtager, som ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse. Journalen skal indeholde oplysning om, hvordan affaldsfraktionerne blev håndteret og bortskaffet. Ud over dette er der stillet vilkår om, at virksomheden ved udgangen af hvert kvartal skal registrere mængden af de oplagrede fraktioner dvs. beton, tegl og en blanding af disse, samt årligt registrere tidsrummet for knuseaktiviteterne. Bemærkninger til afgørelsen Haderslev Kommune er blevet anmodet om en vurdering af nedknusningsanlægget, da det er beliggende ca. 150 meter fra Natura 2000 område i Haderslev Kommune. Haderslev Kommune har ingen indvindinger til placeringen af nedknusningsanlægget under forudsætning af, at vilkårene stillet i miljøgodkendelsen overholdes. Et udkast til denne miljøgodkendelsen har været sendt i høring hos Niels Kristian Nissen i perioden fra den 1. december 2014 til den 15. december Virksomheden er ikke kommet med nogle bemærkninger til udkastet. Sammenfatning Tønder kommune vurderer, at etablering og drift af nedknusningsanlægget på grund af dets art og størrelse samt de aktiviteter som iværksættes for at undgå forurening ikke vil påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. Tønder Kommune er tilsynsførende myndighed efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og kontrollerer, at de meddelte vilkår overholdes. 11

12 8 Bilag Bilag 1: Klagevejledning Bilag 2: Situationsplan over virksomhed Bilag 3: Oversigtskort med EF-habitatområde og fuglebeskyttelsesområde 12

13 Bilag 1: Klagevejledning Du kan klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. En klage skal være skriftlig og kan sendes til Tønder Kommune, der sender den til Natur- og Miljøklagenævnet. Du kan også selv indsende klagen digitalt til Natur- og Miljøklagenævnet via deres klageportal, se Klagen skal være modtaget senest tirsdag d. 10. februar 2015 ved kontortidsophør. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnet sender en opkrævning på gebyret, når de har modtaget klagen. Behandlingen af klagen begynder når gebyret er modtaget. Betaler du ikke gebyret på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, vil din klage blive afvist fra behandling. Godkendelsen kan udnyttes fra det tidspunkt den er meddelt. Det er dog på eget ansvar, fordi Natur og Miljøklagenævnet kan ændre eller ophæve en godkendelse, der bliver klaget over. Du kan også anlægge civilretssag mod kommunens afgørelse ved domstolene indenfor 6 måneder efter at afgørelsen er truffet. For afgørelsen efter miljøbeskyttelsesloven Klageberettiget er enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt de i miljøbeskyttelsesloven nævnte klageberettigede organisationer m.v., i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag. For afgørelsen efter planloven (VVM) Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt de i planloven nævnte klageberettigede organisationer m.v., i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag. For klage vedrørende planloven er det kun de retlige spørgsmål i afgørelsen, der kan påklages. 13

14 Bilag 2: Situationsplan over virksomhed 14

15 15

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-138845 Sags nr. 480-2011-48313 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Afgørelse om Revurdering af miljøgodkendelse For: Energinet.dk, Naturgaslager Ll. Torup Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00146 Ref. KABJE/HASKR UDKAST REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE For: Energinet.dk,

Læs mere

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg TripleNine Pharma a/s, Esbjerg Revurdering af miljøgodkendelser og Miljøgodkendelse af ændret udløbssted for kølevand samt af ændring af rensnings af procesluft Odense J.nr. MST-1271-00036 Ref. rukso/anaar

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation For: Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager Aarhus J.nr. MST-1270-00155

Læs mere

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 07-11-2008 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 08/4757 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00115 Ref. KABJE/ELGLE MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt For: DONG Energy Generation, Studstrupværket Ny Studstrupvej14, 8541 Skødstrup Matrikel

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere