RASMUS SKOV HANS MALERI. M.S. Simon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RASMUS SKOV HANS MALERI. M.S. Simon"

Transkript

1 RASMUS SKOV og HANS MALERI M.S. Simon Hagenias, København 1976

2 INDHOLD Introduktion 2 Perioder i hans maleri 3 Essay: Kubismen i oversigt 5 Biografi 8 Liste over 48 reproduktioner 15 RASMUS SKOV og HANS MALERI er oversat fra amerikansk efter RASMUS SKOV and HIS PAINTING copyright 1975 Rasmus Skov. på dansk ved H.R. Skov ISBN

3 INTRODUKTION Rasmus Skov er blevet betegnet som henholdsvis "kubist" og som "figurativ abstrakt" maler, fordi hans stadige udvikling som kunstner siden 1930erne op gennem 1960-erne viser de umiskendelige kendetegn på den internationale kubismes formsprog. Rasmus Skov blev født i Danmark i 1907, på det tidspunkt hvor kubismen opstod i Frankrig. Gennem sit stadige arbejde med det kubistiske formsprog i alle dets faser gennem en 40års periode, kan Skov betragtes som den vigtigste eksponent for denne kunstform i Skandinavien. Forskelligt fra de andre skandinaviske malere, som gennem årtierne lige før den anden verdenskrig eksperimenterede i korte perioder, eller måske i nogle fa år, med det kubistiske udtryk, har Rasmus Skov's udvikling gennem kubismen været gradvis og motiveret. Allerede som ung maler var Skov påvirket af fransk expressionisme og fauvisme, særligt Paul Cezanne og Henri Matisse, og den tyske bevægelse for objektivitet "Die neue sachlichkeit" som den repræsenteredes af Georg Schrimpf i München, hvor Skov studerede i Igennem de følgende tyve år fortsatte Skov en energisk udvikling, karakteriseret ved hans hovedperioder, som resulterede i en personlig kubisme. Samtidigt og uafhængigt fulgte forskellige kunstnere i andre lande tilsvarende en kunstnerisk udvikling af kubismen af forskelligt format, således Portinari og Cavalcanti i Brasilien, de Gavardi i Frankrig og andre. Skønt disse maleres individualitet og egen kulturelle baggrund præeger deres kunst i nogen grad, er de fundamentale lighedspunkter i det kunstneriske udtryk som deles med kubismens skabere, sikkert mere iøjenfaldende. Som moderne kunstner og udtryk for midten af det 20år-hundrede, har Skov aldrig opgivet det figurative element i sin kunst - og således modstået den nonfigurative strømning, som var i udvikling samtidig over hele verden. Rasmus Skov har i forskellige perioder levet i længere tid i Frankrig, Danmark og Portugal og har i vid udstrækning rejst i de fleste europæiske lande i Europa, Brasilien og USA. Udstillinger af Rasmus Skov har været afholdt jævnligt siden 1938 i København, Paris og Chicago, og adskillige internationale samlinger har Rasmus Skov repræsenteret. 2

4 RASMUS SKOV - PERIODER I HANS MALERI De faser en malers kunst gennemløber er på en gang det bedste udtryk for hans udviklingsproces, modning og tilpasning til omgivelsernes påvirkning, og samtidig tegn på hans personlige kunstneriske integritet. Rasmus Skov er bemærkelsesværdig for at have en efterviselig, stadig udvikling uden de afbrydelser som ofte ses hos andre moderne malere fra perioden efter den anden verdenskrig, i deres søgen efter uafhængige og temporære stilarter. Perioderne i Skov's maleri forløber nærmest med årsagssammenhæng uden afbrydelse over i hinanden. De følgende perioder kan imidlertid skelnes: : NATURALISTISK PERIODE Dansk maletradition, landskaber og opstillinger i naturalistisk stil, i akvareller, kultegninger, blyantstegninger og en del oliemalerier. Studier i København og München : EXPRESSIONISTISK-FAUVISTISK PERIODE, OPHOLD I FRANKRIG Lever periodisk i Frankrig og påvirkes af impressionismen, fauvismen og expressionismen som resulterer i en periode i eksperimentering med farve og form som følger prekubisterne, de tidlige kubister og fauvisterne : ROMANTISK PERIODE - VERDENSKRIGSÅRENE Disse år tilbringes i Danmark i kunstnerisk isolation, og udviklingen fortsætter mod en dekorativ, todimentionel prekubistisk, figurativ stil, med romantisk indhold (som f.eks. "mor med barn" serien), som kort efter førte til kubismen. Udviklingen af et personligt kunstnerisk udtryk i form og farve fortsatte gennem denne periode, og som en konsekvens blev de fauvistiske elementer udeladt, efterhånden som de kubistiske elementer blev assimileret : ANALYTISK KUBISTISK PERIODE - STUDIEREJSER Disse år var meget produktive og den kubistiske estetik blev grundigt studeret, integreret og dokumenteret i kunstnerens maleri. 3

5 : SYNTHETISK KUBISTISK PERIODE - MODNE ÅR En kontinuerlig udvikling og udtryksmåde blev modnet og den stadige produktion af oliemalerier og tegninger kan bedst karakteriseres som synthetisk kubisme i en personlig moden stil. 4

6 ESSAY: KUBISMEN I OVERSIGT Blandt hovedstrømningerne i det 20århundredes maleri, er kubismen den eneste som retter sig primært mod studiet af repræsentationen af tredimentionelle objekter og rum på den todimentionelle billedflade - og som tilstræber at indføre den fjerde "tids-diment ion" som udtryk for det essentielle element i fænomenet bevægelse. Surrealismen fokuserede på den Freudianske psykologi i sit objektvalg, og anvendte konventionelle fremstillingsmåder, dog med lejlighedsvise lån fra andre af tidens udtryksformer. Impressionismen, der særligt byggede på den videnskabelige opdagelse af sollysets farvespektrum, opløste de tredimentionelle objekter i rumlige lysfænomener som ikke krævede redegørelse for et illusionistisk rum, og på denne måde markerede den et fundamentalt brud med tidligere kunst. Kubismen går imidlertid videre med problemet, uden at miste grebet om det tredimentionelle objekt, repræsentationen af den synlige omverden; i modsætning til den nonfigurative abstrakte maleriske bevægelse, som ikke alene negerer objektet med dets psykologiske værdier, men også det tredimentionelle rum, og således begrænser sig til at udtrykke følelsesbetonet mystisisme eller emotionalisme udfomet som todimentionelle mønstre. De fundamentale kunstneriske problemer, som kubismen kompromiløst formulerer, som tilsyneladende medfører forvanskning af objekter og rum, blev erkendt af kunstnere langt tidligere og deres løsninger udfomes på forskellig måde i de forskellige malerskoler fra Goya, Velasques og Rembrandt tilbage til Ægypterne. Imidlertid blev det overladt det tyvende århundredes kunstnere, -som blev konfronteret med den fotografiske dokumentation af deres omverden-, frit at udforske maleriet som medium, dets estetik og dets muligheder. Som kunstart er kubismen international med nutidig repræsentation i næsten alle lande. I modsætning til den abstrakte expression har malere og kritikere imidlertid fundet det mere krævende at gennemtraænge og forstå kubismen, vanskeligere at arbejde med den som udtryksform. Måske derfor findes der så få kunstnere der søger at trænge ind i denne problemstilling, mens de mange istedet foretrækker en søgen i lettere tilgængelige områder af moderne abstrakt kunst. Den vigtige position kubismen indtager I udviklingen af moderne kunst er udmærket beskrevet af John Berger (1) : 5

7 "Det er næsten umuligt at overdrive kubismens betydning. Det var en revolution i belledkunsten, ligeså betydningsfuld som den der fandt sted i den tidlige Renaissance. Kubismens mdvirkning på den efterfølgende kunst, på filmen og på arkitekturen er allerede så omfattende, at vi knap nok bemærker den. Lad os sammenligne et kubistisk maleri forestillende en stol, med en altertavle af den italienske renaissancemaler Fra Angelico. Forskellighederne er måske i begyndelsen frapperende, men der er også lighedspunkter. I begge malerier er der en strålende klarhed. (Ikke nødvendigvis en klarhed i indhold, men en kiarhed i formerne). Intet kommer mellem Dem og de skildrede objekter - mindst af alt kunstnerens temperament: subjektivitet er begrænset til et minimum. I begge malerier fremtræder objektets substans og stoflighed friskt - som om det hele netop var frembragt. I begge malerier er rummet hvori objekterne befinder sig åbenbart meget magtpåliggende for kunstneren, skønt rummets love er meget forskellige." "Det organisatoriske system kubisterne anvendte leder os tilbage til Cezanne, deres forløber. Cezanne erkendte og formulerede spørgsmålet om tilstedeværelsen af flere samtidige synsvinkler (sigtepunkter), og nedbrød derved i kunsten muligheden for et statisk syn på naturen. Den engelske landskabsmaler Constable's maleriske opfattelse, med alle dens jagende skyer i bevægelse, var alligevel statisk. Kubisterne gik videre. De fandt vejen til et ensartet udtryk for alle objekter. De opnåede dette ved at reducere alle former til en kombination af kuber, cylindre og senere - facetter og flader med veldefinerede afgrænsninger. Fomålet med denne simplifikation var at blive i stand til at konstruere det mest komplekse syn på virkeligheden,som nogensinde er tilstræbt i billedkunsten. Forenklingen var langt fra for forenklingens egen skyld. Hvis alt blev fremstillet på disse vilkår (hvad enten det er en hånd, en violin eller et vindue) blev det muligt at male vekselvirkningen mellem dem; deres elementer blev indbyrdes udvekslelige. Endvidere kunne rummet hvori objekterne eksisterede, også fremstilles på de samme vilkår, men omvendt. (Hvor overfladen af et objekt var konkav, var overfladen af rummet op til objektet konveks)." "Kubisterne har skabt et system, med hvilket de kunne afsløre fænomenernes indgriben i hinanden, og således skabte de mulighed for i kunsten at fremstille processer i stedet for 6

8 statiske tilstande "af væren". Kubismen er en kunstart som helt er optaget af vekselvirkning: vekselvirkningen mellem forskellige rum, vekselvirkningen mellem masser og rummet som omgiver dem, tegn på billedfladen og den virkelighed de er udtryk for. Det er en kunst af dynamisk frigørelse fra alle statiske begreber." "Kubisterne fandt per intuition vejen til en ny syntese, som i forhold til billedkunsten, var den filosofiske ækvivalent til den ny synthese som fandt sted i videnskabelig tænkning. De var naturligvis ikke direkte påvirkede af denne tænkning. Men det er ikke det det drejer sig om. Kubisterne nåede deres konklusioner uafhængigt. På deres egne områder følte de også udfordringen fra den ny tænkemåde som opstod i det 19århundrede og nu stimuleret af de nye tekniske opfindelser; også de var optaget af hvad det indebar. Hvad kubisterne mener med begreberne struktur, rum, tegn, og processer er helt forskelligt fra hvad kernefysikerne mener. Men forskellen mellem kubisternes version af virkeligheden og en stor hollandsk maler som Vermeer's fra det l7århundrede ligner forskellen mellem den moderne fysikers verdensanskuelse og Newton's: ligheden er ikke alene i tidsafstand, men også i natur." "Jeg har omtalt kubismen som en revolution i kunsten. Den opnåede at gøre meget mere end blot at udvide kunstens formsprog, hvad f.eks. impressionismen gjorde. Den var langt mere end blot en stilistisk omvæltning rettet mod det der gik forud for den. Kubismen ændrede karakteren af forholdet mellem det malede billede og virkeligheden, og derved satte den mennesket i en position, som det aldrig tidligere havde været i." "Den fulde historiske betydning er sjældent blevet forstået. Sædvanligvis bliver kubismen forklaret udelukkende i forhold til kunsthistorien --- den bliver fordømt sammen med expressionismen, dadaismen og surrealismen, som modernistisk og dekadent. At gøre dette er latterligt uhistorisk. Som gruppe var kubisterne de sidste optimister i vestlig kunst, og samtidig repræsenterer deres arbejde stadig det mest udviklede syn som endnu er opnået. Det er til kubismen de efterfølgende seriøse fornyere er henvist til at vende tilbage." "Når den fulde kubistiske bedrift en gang vil blive værdsat, vil det ikke være muligt at forklare den i forhold til personlig genialitet alene. Sammenligningen med den tidlige renaissance bliver atter overensstemmende. 7

9 BIOGRAFI 1907: Rasmus Skov fødtes på Fyn, 10. juni 1907, som det andet af fem børn. Hans far var fabrikant Nis M. Skov, ejer af en keramisk fabrik i Middelfart. Hans mor, Ellen Holm, var uddannet koncertsanger i København, havde kunstneriske interesser og var aktiv i det lokale kunst-og rnusikliv i byen. I familien var hun den igangsættende i kunstnerisk henseende : Gennem sin barndom havde Rasmus Skov let adgang til familiens keramiske fabrik og fik et indgående kendskab til den praktiske baggrund for keramisk dekoration og fremstilling. Han begyndte skolen i I 1919 flyttede familien til den lille by Strib, som ligger overfor Fredericia, på den anden side af Lillebælt, hvor Rasmus Skov fortsatte sin skoleuddannelse til : Rasmus Skov påbegynder i 1924 sin læretid som dekorationsmaler hos C.E. Dam i København og på "Det Tekniske Selskabs Skole" med P. Schou og E.C. Madsen som lærere. Han møder i denne periode den unge maler Poul Høm og det Kgl. Theaters chefmaler Carl Lund. Under sin uddannelse deltager Rasmus Skov i restaurering og dekoration af Christiansborg i Køhenhavn, og tager del i flere konkurrencer for dekoration. Modtager ved uddannelsens afslutning i 1928 højeste udmærkelse, Håndværkerforeningens Sølvmedallie, Reiersens og Massmans Fonds Sølvmedallie, stipendium fra Kong Christian X's Mindefond, og Reiersens rejselegat : I denne periode rejser Rasmus Skov i europa, studerer i i München på "Meister Schule" under professorerne Georg Schrimpf og Marius Hammann. Arbejder i denne periode nærmest i overensstemmelse med den danske maletradition i naturalistisk stil og maler i akvarel, kul og olie. Rejser i 1929 til Schweiz og besøger udstillingen af kubisme i Zürich Kunsthaus. Rejser sammen med billedhuggeren Anker Nørregaard til Verdensudstillingen i Barcelona. Arbejder på Isola Di Brissago og i Lugano med dekorationsmaling og rejser i 1930 til Rom, Firenze, Venezia og Pisa for at studere den Italienske Renaissancekunst. Arbejder i Luzern i sommeren i 1930 og resten af året i Haut de Cagnes, sydfrankrig. Skov besøger også "Exposition Coloniale" i Paris og Geneve i 1931, og bliver påvirket af de mangfoldige 8

10 strømninger i moderne kunst. Besøger i 1931 den danske maler Vilhelm Lundstrøm i Cagnes sur Mer : Skov starter selvstændig virksomhed som malermester i 1932 og gifter sig i : Påvirkningen af moderne kunst, både fra impressionismen og fauvismen kan fornemmes i Skov's maleri de følgende år. Virksomheden som malermester indstilles i 1934 og Skov rejser til Paris, Haut de Cagnes, Aspremont, Nice og Spalato i Jugoslavien, og gennem Wien tilbage til København. Han slår sig ned i Strib på Fyn, ikke langt fra hans forældres hjem. Skov's malerier fra Vester Skjerninge, Svendborg og sydfrankrig udstilles lokalt : Den første søn Nis, bliver født i Strib i februar Familien flytter til Knebel i Jylland i et år og derefter til Svaneke på Bornholm i 1936, hvor den anden søn Ebbe, bliver født. I en serie af malerier fra disse år findes mest lokale landskaber og karakteristiske motiver samt nogle opstillinger udført i individuel expressiv stil, som kombinerer virkemidler der leder tanken hen på influens fra Cezanne, de tidlige kubister og fra expressionisterne. 1937: Skov besøger verdensudstillingen i Paris og ser i den Spanske Pavillion, Picasso's maleri "Guernica". Bor i La Colle sur Loup i sydfrankrig hvor han møder den franske maler og samler Allan Firpå. 1938: Rasmus Skov udstiller på "Salon de Collectioneurs de Nice" i Frankrig. I april forlader han La Colle og holder sin første separatudstilling i Galleri Baker i Paris. Møder her de danske malere Vilhelm Lundstrøm og Ernst Goldschmidt og journalisten Andreas Vinding. Senere dette år rejser han tilbage til København. 1939: Skov holder sin første danske separatudstilling i Galleri Alfred Andersen, København. Han udstiller også hos Galleri Halvorsen i Århus og hos Illum på "Strøget" i københavn. Om sommeren bor og maler Skov på Bornholm, i Årsdale. 9

11 1940: Skov udstiller sine seneste malerier i Galleri Alfred Andersen, København og senere samme år også retrospektivt i "Odense Kunstbygning" på Fyn. Familien bor i Snekkersten i nordsjæ1land og flytter til Strib da krigen bryder ud : I begyndelsen af 1941 køber Skov en lille landejendom omkring 100 km syd for København for i krigsårene at komme bort fra mørkelagte byer og for at blive selvforsynende med fødevarer. Skov's maleri er i denne periode næsten ikke præget af påvirkning udefra. En personlig romantisk-moderne stil udvikles i en serie af malerier med "mor og barn" motiver. Den tredie søn Hroar, fødtes i : Galleri Nicolaj ved Aagaard Andersen i København holder en separatudstilling af Skov's malerier fra krigsårene. I marts rejser familien til Madeira via Lissabon og Estoril. Efter et ophold i Funchal flytter Skov's til bjerglandsbyen Cancella og s1år sig senere ned i et hus i byen Santa Cruz. 1947: Gennem de næste to år omformulerer Skov målene for sit kunstneriske udtryk og udvikler selvstændigt en personlig kubistisk formalisme. For at studere og dokumentere det estetiske grundlag for dette kunstneriske udtryk, arbejder han i flere år med både analytisk og syntetisk kubisme. Denne udvikling er latent i 1946 og 1947, men allerede i det følgende år, når han til et vendepunkt. Samvittighedsfuld granskning er nødvendig for at sikre udvikling og sammenhæng. Skovs for1ader Madeira og rejser til Paris for at slutte sig til efterkrigstidens genoplivede kunstverden. Af særlig interesse var udstillingen af Picasso's seneste værker i Galleri Luis Carré, Pellerin-samlingen af Cezanne, Galleri Kahnweiler i Rue d'astorg og udstillingen af Georg Braque af kubistiske malerier i Galleri Maeght. I juli bosætter Skovs sig I Jægersborg i Københavns omegn. 1948: Under den Internationale Radiokongres i København i sommeren i 1948 besøger Pierre Schaeffer, den franske forfatter og opfinder-komponist af Elektronisk Musik, Skov, som er flyttet til "Latiner Kvarteret" i Københavns centrum. 10

12 1949: I februar bor den franske abstrakte maler Jean Atlan, hos Skov i København under deltagelsen i en dansk gruppe-udstilling. Besøget astedkom en række sammenkomster og diskussioner, hvori deltog den franske kunstkritiker Michel Ragon, de danske abstrakte malere Ejler Bille og Harald Heiring, samt den surrealistiske maler Rita Kern-Larsen og hendes mand journalisten Iso Grünberg. 1950: I maj har Rasmus Skov en separatudstilling med sine seneste malerier i Galleri Athenæum i København. "International Artists Foyer" atholder en udstilling med grubben "Corner" i København og Jean Atlan, som er indbudt, bor igen hos Skov. Grünbergs samling af Picasso's seneste litografier vises på Glyptoteket i København som den første Picassoudstilling efter krigen. Billedhuggeren Anker Nørregaard, som rejste med Skov i 1929, besøger Skov i København. 1951: Rasmus Skov arbejder i det tidlige forår i Nørregaards keramiske værksted i Nykøbing-Falster og benytter den klassiske "barbotine" dekorationsteknik, som han lærte af sin fars håndværkere og kombinerer denne teknik med sin moderne fri formgivning. Flere keramiske arbejder udføres af Skov i Graae's atelier i København i begyndelsen af : En retrospektiv udstilling af Skov's arbejder afholdes i juni af Ordrup Gymnasium i København. I september besøger Rasmus Skov, Pablo Picasso og Franciose Gilot i deres hjem "La Galloise" i Vallauris i sydfrankrig. Rejser derefter til Lyon, Antibes og Milano for at se Picasso's retrospektive udstillinger, besøger Grimaldi Museet i Antibes og de netop færdiggjorte vægdekorationer af Henri Matisse i kapellet i Vence. Om efteråret har Galleri Ørskov i København en udstilling af Skov's keramik. Skov offentliggør en anmeldelse af Picasso's udstilling i Palazzo Reale i Milano. 1954: Skov konsoliderer den syntetiske kubisme i sit maleri og de efterfølgende år er meget produktive, ligesom hans personlige syntetisk-kubistiske udtryk udvikles yderligere. 11

13 1955: Udstilling af keramik og malerier vises i Galleri Montmartre i København. Serien af portrætter af "Tribini" blev malet dette år, foranlediget at kunst festivalen arrangeret af O. Jordan på "Bakken" i København. I løbet af sommeren er Skovs i Paris, hvor de besøger Allan Firpo og Pierre Schaeffer, samt Jean Atlan som udstiller på "Salon de Mai". Skov samtaler med kunsthandleren Henry Kahnweiler og forfatteren Jaime Sabartés, som giver deres personlige tilladelse til oversættelse af deres bøger til dansk (bøgerne blev oversat, men de samtidige danske forlag var ikke interesserede på dette tidspunkt). 1956: Galleri Nordisk Kunsthandel ved M. Staffeldt i Køhenhavn, afholder en separatudstilling med Skov's seneste arbejder. Den franske kubistiske maler Jean de Gavardi udstiller i København og besøger Rasmus Skov. 1957: Johnson Galleries i Chicago udstiller Skov's seneste malerier i Michigan Avenue Gallery i oktober : I disse år viser Skov's malerier og tegninger en tendens mod afspænding af den skematiske strenghed i den kubistiske estetik. I 1959 besøger Skov, Jean de Gavardi i Paris, og ser udstillingen af Moderne Amerikanske malere i "Petit Palais". 1961: En udstilling af Skov's seneste værker afholdes i Borgergården i København. I sommeren besøger Skov det nyåbnede Picasso-Museum i Barcelona og rejser til Lanza og Tarragona i Spanien : En permanent udstilling, til dels retrospektiv, og som viser Skov's malerier og tegninger, bliver arrangeret i Borgergården i København. I løbet af 1964 arbejder Skov med Keramik i Strib. Rejser til Tarragona, Sitges og Barcelona: besøger det "Nationale Museum" og det udvidede Picasso-Museum. 12

14 1965: Tilbringer vinteren i København og rejser senere til Italien og Tyskland for at besøge den Internationale Keramiske Udstilling i Faenza, Raphaels hjem i Urbino og den moderne kunstudstilling "Dokumenta Expo" i Kassel, Tyskland. 1966: Separatudstilling af Skov's seneste malerier i Borgergården i København. Besøger Los Angeles i USA for at se moderne amerikansk kunst, og besøger "Los Angeles County Museum of Art" som netop var åbnet. 1967: Skovs besøger Rita Kern-Larsen i Sydfrankrig og foretager udflugter til eksponenter for moderne kunst. Antibes med Picasso's Grimaldi Museum, Fernand Léger's Museum i Biot, Foundation Maegt i St. Paul de Vence, Jean Cocteau's kapel i Ville France, Madura Keramik og Picasso's "Krig og Fred" kapel i Vallauris og Cezannes gamle atelier i Aix en Provence. 1968: Udstilling af Skov's seneste malerier afholdes i Borgergården i København. Skov tilbringer sommeren i Brasilien i Rio de Janeiro, og Sao Paulo og har atelier i Hotel de Romano i Rio. 1969: I denne periode maler Skov "Boldspillerne" på bestilling af "Dansk Volleybold Forbund" til Ollerup Gymnastikhøjskole's 75års jubilæum. Udstillingerne af Copra-gruppen og Asger Jorn i Silkeborg besøges af Skov. Senere på året rejser Skov til Italien og besøger Pompei, Amalfi og Sorrento. 1970: Separatudstilling holdes i Borgergården. Skov fortsætter at arbejde i København. Vintermånederne tilbringes i Puerto Rico. 1971: I begyndelsen af året besøges New York for at se moderne amerikansk kunst. Bade i 1970 og 1971 besøger Skov, Spanien: Malaga, Granada, Sabartés Samlingen i Barcelona og Son Mas's samling i Antrix på Mallorca. 13

15 1972: En retrospektiv udstilling af Skov's arbejder afholdes tidligt i Skov tilbringer sommeren i New Jersey og New York i USA, med besøg på Guggenheim Museet, The Metropolitan og løbende udstillinger på New Yorks kunstscene. På Museum of Modern Art, besøger Skov udstillingen af Gertrude Stein's samling "Ecole de Paris". Senere på året besøges Græken1and. 1973: Skov tager i sommeren atter til New York i USA. Hans seneste malerier udstilles i Borgergården i København. 1974: Maleriet "Apollon Musagetes" færdiggøres til Sønderbro Skole i København. Skov er senere på året på studieophold i Spanien. (1) J. Berger, The Success and Failure of Picasso, Penguin Books,

16 Liste over 48 reproduktioner Title Year Material Catalog Size, cm French village,»haut de Cagnes«1930 oil/canvas x 55 French landscape,»cagnes sur Mer«1931 charcoal/paper 28 x 39 Danish cliffs 1935 charcoal/paper 32 x 48 Sprouting cabbages 1935 oil/canvas x 56 Wire-basket with daffodil-flowers 1937 oil/canvas x 84 French landscape,»st. Paul de Vence«1938 oil/canvas x 83 Woman s portrait,»the red blouse«1938 oil/canvas x 61»Sta. Cruz on Madeira«1946 charcoal/paper 32 x 48 Woman s torso 1953 oil/plywood x 41 Jug and glass 1950 oil/plywood x 26 Violin 1949 oil/canvas x 57 Playing-cards and glasses 1949 oil/plywood x 29 Coffee-roastery chimnies 1950 oil/carton x 83 Mandolin, glass and loaf 1950 oil/canvas x 58 Mandolin and play cards 1950 oil/canvas x 54 Violin on table 1950 oil/canvas x 66 Danish landscape,»mejlø«1951 black crayon/paper 35 x 49 Jug and cherries 1952 oil/plywood x 61 Birds with fish 1952 oil/plywood x 58 Fishes on table 1952 oil/plywood x 61 Woman s portrait 1952 pencil/paper 42 x 30 Fruit bowl and decanter 1952 pencil/paper 30 x 42 Flutist 1952 Indian ink/paper 42 x 30 Guitar on chair 1952 Indian ink/paper 44 x 30 French town,»villefranche«1952 oil/plywood x 61 Landscape with trees 1952 oil/canvas x 65 Landscape with trees and boats 1953 oil/canvas x 65 Bird 1953 oil/plywood x 62 Head and flowers 1953 oil/plywood x 76 Fishes 1953 oil/plywood x 61 Jug and lemon 1953 oil/canvas x 51 Goose with fish 1953 oil/canvas x 54 Coffeepot, glass and sugar basin 1953 oil/canvas x 70 Cage with budgerigars 1955 oil/canvas x 66 Coffeepot and glass with spoon 1955 oil/carton x 65 15

17 Girls head with chignon 1956 oil/masonite x 48 Jug and glass with sprouting onion 1956 oil/canvas x 65 Childs portrait 1956 oil/masonite x 38 Head, jug and fruit bowl 1956 oil/canvas x 107 Coffeepot and tomato plant 1956 oil/canvas x 82 Guitar 1957 oil/masonite x 75 Jug, fruits and knife 1957 oil/plywood x 68 Guitar 1957 oil/masonite x 52 Fishwife,»Skovserkone på Gl. Strand«1958 oil/canvas x 66 Fruit bowl at window 1962 black crayon/paper 24 x 32 Bottle and fruit bowl on table 1962 gouache-charcoal/paper 31 x 24 Bottle, cheese and jug on table 1965 Indian ink/paper 30 x 42 Flowers in mug 1969 charcoal/paper 45 x 34 16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

KUBISMEN. Ca. 1907-1920. Vibeke Sperrild Christensen og Jill Valsgard

KUBISMEN. Ca. 1907-1920. Vibeke Sperrild Christensen og Jill Valsgard KUBISMEN Ca. 1907-1920 Af Vibeke Sperrild Christensen og Jill Valsgard Indhold Indhold... 2 Kubisme... 3 Kubismens kendetegn... 4 Kubismens 3 faser... 5 1907-1910; Geometrisk kubisme.... 5 1910-1912; Analytisk

Læs mere

Din rejse igennem kunsthistorien starter med: renæssance. barok. rokoko. nyklassicisme. dansk guldalder. impressionisme. symbolisme.

Din rejse igennem kunsthistorien starter med: renæssance. barok. rokoko. nyklassicisme. dansk guldalder. impressionisme. symbolisme. Her begynder din bog om kunsthistorie. Den vil fortælle dig om en masse forskellige ismer. Det er et sjovt ord, ikke? Jeg kalder det ismer, fordi mange af perioderne i kunst-historien har et navn, der

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Spørgsmålene nedenfor er alle fra før 2011, hvor eksamensprojektet blev indført på c-niveau, men de kan evt. bruges som inspiration i forbindelse med udformningen

Læs mere

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele. BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til åbning

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Omkring et moderne billede

Omkring et moderne billede Omkring et moderne billede Denne gang tager kurset udgangspunkt i 8 vidt forskellige billeder af nulevende danske kunstnere. Du vil få en introduktion til de udvalgte billeder, som du sent vil glemme!

Læs mere

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 Om Thomas Kluges kunst For mange mennesker er Thomas Kluge (f. 1969) en befriende kontrast til det, man ellers kender som MODERNE KUNST. Man kan se,

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ...

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ... Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99 Fritz Syberg. Selvportræt, 1902 Fritz Syberg Kunsten og kærligheden Opgaveark Navn: Klasse:... Fritz Syberg. Høstlandskab (Kerteminde), 1905 Fritz Syberg. Høstbillede,

Læs mere

20 års jubilæumsudstilling

20 års jubilæumsudstilling Forord I forbindelse med Kolding Festuge i 1993 iværksatte en stor gruppe Kolding-kunstnere et projekt, hvis primære formål var at skabe et fælles forum med henblik på at præsentere den enkelte kunstners

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK VI ARBEJDER FOR at være på forkant med formidling og produktion af den nyeste samtidskunst at etablere et 3-årigt

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 MUSEUM SØNDERJYLLAND KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 SÆRUDSTILLING 1. FEBRUAR 2013-12. MAJ 2013 LEE MILLER OG DET SURREALISTISKE BLIK Forårets udstilling sætter fokus på den amerikanske fotograf

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Det Musikalske St. Petersburg

Det Musikalske St. Petersburg Det Musikalske St. Petersburg 6 Dage / 5 Natter Dag 1 Ankomst til St. Petersburg. Ved ankomst er det transport til hotellet. Gruppen vil blive mødt af vores lokale quides, der er med under hele turen.

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr.

Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr. Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr. Grundlaget for Sejrs kunstneriske virke er det klassiske maleri. Med hverdagens rum og elementer som forlæg anvender Sejr oliemaling,

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Dette er emner jeg vil komme ind på i løbet af de ni dage på Bornholm.

Dette er emner jeg vil komme ind på i løbet af de ni dage på Bornholm. Rum og Bevægelse Hvad er form for en størrelse Kan en form være rumlig uden bevægelse? Hvilken betydning har perspektivets på en forms rumlighed? Hvad betyder profilen for en forms stoflighed? Hvad betyder

Læs mere

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986.

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986. CV Sonny Tronborg (født 1953 i København, død 2009) Sonny Tronborg. Født 1953 i København N. Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978- Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN

ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN 28.02.15 17.04.15 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 1.abcy_bk1 & 2

Undervisningsbeskrivelse 1.abcy_bk1 & 2 Undervisningsbeskrivelse 1.abcy_bk1 & 2 Forløb 1: Intro (august 2005) Beskrivelse: Eleverne introduceres til formalanalysen : Ingen Erik Hagens: Vinterbanen Forløb 2-a: Gengivelsesstrategier (august 2005)

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

"Spor/Traces" her 26/12-10 Se tidligere serier 7/12

Spor/Traces her 26/12-10 Se tidligere serier 7/12 Hotel Vanitas fortsætter med et nyt ugentligt bidrag på gruppens hjemmeside www.hotelvanitas.dk denne gang under temaet "Spor/Traces" mine bidrag vil kunne ses ved at clicke her sidst opdateret 26/12-10.

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Francis Picabia. Uddannelse 1895 97 Elev på École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, Paris.

Francis Picabia. Uddannelse 1895 97 Elev på École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, Paris. Francis Picabia 1879 Francis Picabia fødes den 22. januar 1879 på Rue des Petit Champs 82 i Han er søn af spanske Francisco Vicente Martinez Picabia og franske Marie Cécile Davanne, et ægteskab mellem

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014.

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål 1 a) Udvælg en bygning du kender og gennemgå bygningen (eksteriør som interiør). Du skal anvende 3 analyseniveauer: b) Sammenlign den udvalgte bygning

Læs mere

SYN PÅ VIRKELIGHEDEN. St. Torv. 9500 Hobro

SYN PÅ VIRKELIGHEDEN. St. Torv. 9500 Hobro SYN PÅ VIRKELIGHEDEN BJARKE REGN SVENDSEN MOGENS NIELSEN St. Torv. 9500 Hobro 8. november 2014-3. januar 2015 Bjarke Regn Svendsen: Frankrig. 2014. Olie på lærred. 55,5 x 84 cm. Mogens Nielsen: Skibsvrag.

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

SPECIALREJSER. Det danske landbrugs Rejsebureau. Rejsebrev juni 2009 Rejser for folk med rødder i den danske muld!

SPECIALREJSER. Det danske landbrugs Rejsebureau. Rejsebrev juni 2009 Rejser for folk med rødder i den danske muld! SPECIALREJSER Det danske landbrugs Rejsebureau Rejsebrev juni 2009 Rejser for folk med rødder i den danske muld! Mange og usædvanlige rejser! 2009-2010 Solen skinner nattergalen er kommet til Djursland,

Læs mere

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori Einsteins relativitetsteori 1 Formål Formålet med denne rapport er at få større kendskab til Einstein og hans indflydelse og bidrag til fysikken. Dette indebærer at forstå den specielle relativitetsteori

Læs mere

Vigtige stilarter i det 20. århundrede

Vigtige stilarter i det 20. århundrede OVERBLIK - DESIGN, KUNST & ARKITEKTUR TIDSLINIE 1900 ART NOUVEAU (SKØNVIRKE - DK) 1910 RUSSISK KONSTRUKTIVISME 1919 BAUHAUS 1920 ART DECO 1940 CINEMA NOIR 1948 BLUE NOTE 1950 SWISS STYLE 1957 SAUL BASS

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Nedenfor kan du se de kunstværker, som er indkøbt til udlodning ved den kommende generalforsamling d. 17. marts 2011. Bodil Tobiesen er uddannet maler fra

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Informationsbehandling

Informationsbehandling Informationsbehandling Spørgsmål 1 og 2 vedrører følgende oplysninger: For at konfektionsfabrikanterne kan producere tøj, der passer, er de nødt til at kende den typiske højde på folk i forskellige aldre.

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

Andrei Kolkoutine: Georg og Dragen

Andrei Kolkoutine: Georg og Dragen NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 6/2011 Andrei Kolkoutine: Georg og Dragen Andrei Kolkoutine og Leif Sylvester 1 7/9-1 6/1 0 2011 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet Verdensbilleder og moderne naturvidenskab Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet 1 2 Teisme Deisme Naturalismen Nihilismen Eksistentialismen Panteisme New Age 3 Fokus på Kaj Munks rolle 1920ernes danske åndskamp

Læs mere

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk Bente Hammershøy Dobbelteksponering Karin Lønbæk Der står Horsens med store bogstaver hen over de to kunstnere, der har fernisering d.11.september 2010 i Galleri Brænderigården. Det er far og datter: Søren

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik BILLED VÆRKSTEDET maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2015 Keramiker Rikke Elgaard www.rikkeelgaard.dk Uddannelse: Designskolen Kolding Arbejdsområde: Brugsting og unika Keramik for øvede Vi arbejder

Læs mere

Kunstnere i Rebild - en præsentation

Kunstnere i Rebild - en præsentation Kunstnere i Rebild - en præsentation Rebild Kommune er kendt for et rigt, varieret og mangfoldigt kulturliv, som er udviklet i et frugtbart samspil mellem frivillige kulturaktører, initiativrige kulturinstitutioner

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 Overordnet formål med P-fag På 4., 5. og 6. klassetrin arbejder vi med faget P-fag, som omfatter Billedkunst, Håndværk og design og Madkundskab. Undervisningen i de tre

Læs mere

BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL

BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL KULTURELLE FORMÅL uddybende og konkretiseret projektbeskrivelse 1. BAGGRUND Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum

Læs mere

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff Galleri KALAK Maria Panínguak` Kjærulff Maria Panínguak` Kjærulff F. 1980 Den grønlandske multikunstner Maria Panínguak` Kjærulff er født i 1980 og opvokset i Nuuk. Hun blev Bachelor of Fine Arts fra Nova

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

J.F. Willumsen. 1885 Willumsen forlader Kunstakademiet efter tre forgæves forsøg på at få afgang.

J.F. Willumsen. 1885 Willumsen forlader Kunstakademiet efter tre forgæves forsøg på at få afgang. J.F. Willumsen 1863 Jens Ferdinand Willumsen fødes den 7. september 1863 i Han er søn af værthusholder, senere herreekviperingshandler, Hans Willumsen og Ane Kirstine Jensdatter. Uddannelse 1877 78 Elev

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

Vinter/Forårs program 2010

Vinter/Forårs program 2010 Vinter/Forårs program 2010 10/2 Fællesspisning. Kom og vær med til en hyggelig Aften på plantagevej 37 hvor vi forbereder En hyggelig middag sammen og spiser den i Lysets skær. Og vi hjælpes ad Med at

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Erik A. Frandsen: Mand og hund, Harlem, New York, 2013 Litografi. 160x200 cm. Læs mere side 7.

Erik A. Frandsen: Mand og hund, Harlem, New York, 2013 Litografi. 160x200 cm. Læs mere side 7. 3 SEPTEMBER 2014 INDHOLD: Onsdag 8. oktober kl. 18.30: Louisiana Emil Nolde og Olafur Eliasson...side 2-3 Præsentation af to nye undervisere... - 4-5 Maleskolen... - 6 Onsdag 19. november kl. 18.00, Kastrupgård

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov?

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Kortfattet indføring i ophavsretten for teateramatører DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed Jernbanegade

Læs mere

Carl Det gode liv. Lærervejledning. Forløb: Carl Larsson. Det gode liv Målgruppe: Indskoling og mellemtrin Fag: Dansk, billedkunst, historie

Carl Det gode liv. Lærervejledning. Forløb: Carl Larsson. Det gode liv Målgruppe: Indskoling og mellemtrin Fag: Dansk, billedkunst, historie Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli Land: Italien Periode: Fra: September 2012 Til: December 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST 4Efterår 2010 Marie Irmgard Bingegirl and Bingeboy 40 x 40 cm KUNSTFORENING COBRA-RUMMET I Cobra-rummet ved Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kgs Lyngby udstiller

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

12/1 Har sagt ja til at være med i Skanderborg kommunes nyoprettede billedkunstråd

12/1 Har sagt ja til at være med i Skanderborg kommunes nyoprettede billedkunstråd Hotel Vanitas mistede i februar Karen Degett et vilkår der efterlader os med et stort savn :Vi har altid opfattet Hotel Vanitas som en 3 benet taburet der var afhængig af alle ben så det faktum at det

Læs mere

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet Samarbejdsprojekt mellem Lundgårdskolen og HEART/ undervisning UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Arkitektur HEART Undervisningsforløb

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Julegaver Firmajulegaver

Julegaver Firmajulegaver Julegaver Firmajulegaver Et juletilbud med rabat ved køb af flere puder. Bestiller I firmajulegaver inden den 1. november, sikrer I at der er puder til jer. Alt arbejdet udføres i Danmark og produceres

Læs mere

Del 1. Før læsningen

Del 1. Før læsningen Del 1 Før læsningen Hvem er Sanne Søndergaard? Født i 1980 i Ikast Stand up komiker og forfatter Uddannelse: Student fra Ikast Gymnasium 1999 Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole 2004 Debut som stand

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

STAN DOUGLAS: FOTOGRAFIER 2008-2013

STAN DOUGLAS: FOTOGRAFIER 2008-2013 NIKOLAJ KUNSTHAL 20. MARTS 10. MAJ 2015 STAN DOUGLAS: FOTOGRAFIER 2008-2013 There s more truth in the lie than in the documentary Stan Douglas, The Guardian, 2014. Foto: Stan Douglas, Hastings Park 16

Læs mere

Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms. Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse

Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms. Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms Summary in Danish Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse Sammendrag på dansk Evaluering hænger unægteligt sammen med

Læs mere

Louisiana DET ARABISKE NU

Louisiana DET ARABISKE NU Louisiana DET ARABISKE NU Tekst: Dorthe Bendtsen, arkitekt MAA og journalist DJ Foto: Mathilde Schjerning Byens Netværk har været en tur i Arabien. Eller i hvert fald noget der ligner! D. 6. marts var

Læs mere

JAIME Hayón 1974- MILJØ & TESTS DESIGN BESKRIVELSE MÅL GARANTI

JAIME Hayón 1974- MILJØ & TESTS DESIGN BESKRIVELSE MÅL GARANTI FAVN FAVN er en sofa designet af Jaime Hayón for Fritz Hansen. Favn; det danske ord for omfavnelse, er resultatet af en kreativ dialog mellem den spanske designer og Fritz Hansen. JAIME Hayón 1974- Spansk

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere