RASMUS SKOV HANS MALERI. M.S. Simon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RASMUS SKOV HANS MALERI. M.S. Simon"

Transkript

1 RASMUS SKOV og HANS MALERI M.S. Simon Hagenias, København 1976

2 INDHOLD Introduktion 2 Perioder i hans maleri 3 Essay: Kubismen i oversigt 5 Biografi 8 Liste over 48 reproduktioner 15 RASMUS SKOV og HANS MALERI er oversat fra amerikansk efter RASMUS SKOV and HIS PAINTING copyright 1975 Rasmus Skov. på dansk ved H.R. Skov ISBN

3 INTRODUKTION Rasmus Skov er blevet betegnet som henholdsvis "kubist" og som "figurativ abstrakt" maler, fordi hans stadige udvikling som kunstner siden 1930erne op gennem 1960-erne viser de umiskendelige kendetegn på den internationale kubismes formsprog. Rasmus Skov blev født i Danmark i 1907, på det tidspunkt hvor kubismen opstod i Frankrig. Gennem sit stadige arbejde med det kubistiske formsprog i alle dets faser gennem en 40års periode, kan Skov betragtes som den vigtigste eksponent for denne kunstform i Skandinavien. Forskelligt fra de andre skandinaviske malere, som gennem årtierne lige før den anden verdenskrig eksperimenterede i korte perioder, eller måske i nogle fa år, med det kubistiske udtryk, har Rasmus Skov's udvikling gennem kubismen været gradvis og motiveret. Allerede som ung maler var Skov påvirket af fransk expressionisme og fauvisme, særligt Paul Cezanne og Henri Matisse, og den tyske bevægelse for objektivitet "Die neue sachlichkeit" som den repræsenteredes af Georg Schrimpf i München, hvor Skov studerede i Igennem de følgende tyve år fortsatte Skov en energisk udvikling, karakteriseret ved hans hovedperioder, som resulterede i en personlig kubisme. Samtidigt og uafhængigt fulgte forskellige kunstnere i andre lande tilsvarende en kunstnerisk udvikling af kubismen af forskelligt format, således Portinari og Cavalcanti i Brasilien, de Gavardi i Frankrig og andre. Skønt disse maleres individualitet og egen kulturelle baggrund præeger deres kunst i nogen grad, er de fundamentale lighedspunkter i det kunstneriske udtryk som deles med kubismens skabere, sikkert mere iøjenfaldende. Som moderne kunstner og udtryk for midten af det 20år-hundrede, har Skov aldrig opgivet det figurative element i sin kunst - og således modstået den nonfigurative strømning, som var i udvikling samtidig over hele verden. Rasmus Skov har i forskellige perioder levet i længere tid i Frankrig, Danmark og Portugal og har i vid udstrækning rejst i de fleste europæiske lande i Europa, Brasilien og USA. Udstillinger af Rasmus Skov har været afholdt jævnligt siden 1938 i København, Paris og Chicago, og adskillige internationale samlinger har Rasmus Skov repræsenteret. 2

4 RASMUS SKOV - PERIODER I HANS MALERI De faser en malers kunst gennemløber er på en gang det bedste udtryk for hans udviklingsproces, modning og tilpasning til omgivelsernes påvirkning, og samtidig tegn på hans personlige kunstneriske integritet. Rasmus Skov er bemærkelsesværdig for at have en efterviselig, stadig udvikling uden de afbrydelser som ofte ses hos andre moderne malere fra perioden efter den anden verdenskrig, i deres søgen efter uafhængige og temporære stilarter. Perioderne i Skov's maleri forløber nærmest med årsagssammenhæng uden afbrydelse over i hinanden. De følgende perioder kan imidlertid skelnes: : NATURALISTISK PERIODE Dansk maletradition, landskaber og opstillinger i naturalistisk stil, i akvareller, kultegninger, blyantstegninger og en del oliemalerier. Studier i København og München : EXPRESSIONISTISK-FAUVISTISK PERIODE, OPHOLD I FRANKRIG Lever periodisk i Frankrig og påvirkes af impressionismen, fauvismen og expressionismen som resulterer i en periode i eksperimentering med farve og form som følger prekubisterne, de tidlige kubister og fauvisterne : ROMANTISK PERIODE - VERDENSKRIGSÅRENE Disse år tilbringes i Danmark i kunstnerisk isolation, og udviklingen fortsætter mod en dekorativ, todimentionel prekubistisk, figurativ stil, med romantisk indhold (som f.eks. "mor med barn" serien), som kort efter førte til kubismen. Udviklingen af et personligt kunstnerisk udtryk i form og farve fortsatte gennem denne periode, og som en konsekvens blev de fauvistiske elementer udeladt, efterhånden som de kubistiske elementer blev assimileret : ANALYTISK KUBISTISK PERIODE - STUDIEREJSER Disse år var meget produktive og den kubistiske estetik blev grundigt studeret, integreret og dokumenteret i kunstnerens maleri. 3

5 : SYNTHETISK KUBISTISK PERIODE - MODNE ÅR En kontinuerlig udvikling og udtryksmåde blev modnet og den stadige produktion af oliemalerier og tegninger kan bedst karakteriseres som synthetisk kubisme i en personlig moden stil. 4

6 ESSAY: KUBISMEN I OVERSIGT Blandt hovedstrømningerne i det 20århundredes maleri, er kubismen den eneste som retter sig primært mod studiet af repræsentationen af tredimentionelle objekter og rum på den todimentionelle billedflade - og som tilstræber at indføre den fjerde "tids-diment ion" som udtryk for det essentielle element i fænomenet bevægelse. Surrealismen fokuserede på den Freudianske psykologi i sit objektvalg, og anvendte konventionelle fremstillingsmåder, dog med lejlighedsvise lån fra andre af tidens udtryksformer. Impressionismen, der særligt byggede på den videnskabelige opdagelse af sollysets farvespektrum, opløste de tredimentionelle objekter i rumlige lysfænomener som ikke krævede redegørelse for et illusionistisk rum, og på denne måde markerede den et fundamentalt brud med tidligere kunst. Kubismen går imidlertid videre med problemet, uden at miste grebet om det tredimentionelle objekt, repræsentationen af den synlige omverden; i modsætning til den nonfigurative abstrakte maleriske bevægelse, som ikke alene negerer objektet med dets psykologiske værdier, men også det tredimentionelle rum, og således begrænser sig til at udtrykke følelsesbetonet mystisisme eller emotionalisme udfomet som todimentionelle mønstre. De fundamentale kunstneriske problemer, som kubismen kompromiløst formulerer, som tilsyneladende medfører forvanskning af objekter og rum, blev erkendt af kunstnere langt tidligere og deres løsninger udfomes på forskellig måde i de forskellige malerskoler fra Goya, Velasques og Rembrandt tilbage til Ægypterne. Imidlertid blev det overladt det tyvende århundredes kunstnere, -som blev konfronteret med den fotografiske dokumentation af deres omverden-, frit at udforske maleriet som medium, dets estetik og dets muligheder. Som kunstart er kubismen international med nutidig repræsentation i næsten alle lande. I modsætning til den abstrakte expression har malere og kritikere imidlertid fundet det mere krævende at gennemtraænge og forstå kubismen, vanskeligere at arbejde med den som udtryksform. Måske derfor findes der så få kunstnere der søger at trænge ind i denne problemstilling, mens de mange istedet foretrækker en søgen i lettere tilgængelige områder af moderne abstrakt kunst. Den vigtige position kubismen indtager I udviklingen af moderne kunst er udmærket beskrevet af John Berger (1) : 5

7 "Det er næsten umuligt at overdrive kubismens betydning. Det var en revolution i belledkunsten, ligeså betydningsfuld som den der fandt sted i den tidlige Renaissance. Kubismens mdvirkning på den efterfølgende kunst, på filmen og på arkitekturen er allerede så omfattende, at vi knap nok bemærker den. Lad os sammenligne et kubistisk maleri forestillende en stol, med en altertavle af den italienske renaissancemaler Fra Angelico. Forskellighederne er måske i begyndelsen frapperende, men der er også lighedspunkter. I begge malerier er der en strålende klarhed. (Ikke nødvendigvis en klarhed i indhold, men en kiarhed i formerne). Intet kommer mellem Dem og de skildrede objekter - mindst af alt kunstnerens temperament: subjektivitet er begrænset til et minimum. I begge malerier fremtræder objektets substans og stoflighed friskt - som om det hele netop var frembragt. I begge malerier er rummet hvori objekterne befinder sig åbenbart meget magtpåliggende for kunstneren, skønt rummets love er meget forskellige." "Det organisatoriske system kubisterne anvendte leder os tilbage til Cezanne, deres forløber. Cezanne erkendte og formulerede spørgsmålet om tilstedeværelsen af flere samtidige synsvinkler (sigtepunkter), og nedbrød derved i kunsten muligheden for et statisk syn på naturen. Den engelske landskabsmaler Constable's maleriske opfattelse, med alle dens jagende skyer i bevægelse, var alligevel statisk. Kubisterne gik videre. De fandt vejen til et ensartet udtryk for alle objekter. De opnåede dette ved at reducere alle former til en kombination af kuber, cylindre og senere - facetter og flader med veldefinerede afgrænsninger. Fomålet med denne simplifikation var at blive i stand til at konstruere det mest komplekse syn på virkeligheden,som nogensinde er tilstræbt i billedkunsten. Forenklingen var langt fra for forenklingens egen skyld. Hvis alt blev fremstillet på disse vilkår (hvad enten det er en hånd, en violin eller et vindue) blev det muligt at male vekselvirkningen mellem dem; deres elementer blev indbyrdes udvekslelige. Endvidere kunne rummet hvori objekterne eksisterede, også fremstilles på de samme vilkår, men omvendt. (Hvor overfladen af et objekt var konkav, var overfladen af rummet op til objektet konveks)." "Kubisterne har skabt et system, med hvilket de kunne afsløre fænomenernes indgriben i hinanden, og således skabte de mulighed for i kunsten at fremstille processer i stedet for 6

8 statiske tilstande "af væren". Kubismen er en kunstart som helt er optaget af vekselvirkning: vekselvirkningen mellem forskellige rum, vekselvirkningen mellem masser og rummet som omgiver dem, tegn på billedfladen og den virkelighed de er udtryk for. Det er en kunst af dynamisk frigørelse fra alle statiske begreber." "Kubisterne fandt per intuition vejen til en ny syntese, som i forhold til billedkunsten, var den filosofiske ækvivalent til den ny synthese som fandt sted i videnskabelig tænkning. De var naturligvis ikke direkte påvirkede af denne tænkning. Men det er ikke det det drejer sig om. Kubisterne nåede deres konklusioner uafhængigt. På deres egne områder følte de også udfordringen fra den ny tænkemåde som opstod i det 19århundrede og nu stimuleret af de nye tekniske opfindelser; også de var optaget af hvad det indebar. Hvad kubisterne mener med begreberne struktur, rum, tegn, og processer er helt forskelligt fra hvad kernefysikerne mener. Men forskellen mellem kubisternes version af virkeligheden og en stor hollandsk maler som Vermeer's fra det l7århundrede ligner forskellen mellem den moderne fysikers verdensanskuelse og Newton's: ligheden er ikke alene i tidsafstand, men også i natur." "Jeg har omtalt kubismen som en revolution i kunsten. Den opnåede at gøre meget mere end blot at udvide kunstens formsprog, hvad f.eks. impressionismen gjorde. Den var langt mere end blot en stilistisk omvæltning rettet mod det der gik forud for den. Kubismen ændrede karakteren af forholdet mellem det malede billede og virkeligheden, og derved satte den mennesket i en position, som det aldrig tidligere havde været i." "Den fulde historiske betydning er sjældent blevet forstået. Sædvanligvis bliver kubismen forklaret udelukkende i forhold til kunsthistorien --- den bliver fordømt sammen med expressionismen, dadaismen og surrealismen, som modernistisk og dekadent. At gøre dette er latterligt uhistorisk. Som gruppe var kubisterne de sidste optimister i vestlig kunst, og samtidig repræsenterer deres arbejde stadig det mest udviklede syn som endnu er opnået. Det er til kubismen de efterfølgende seriøse fornyere er henvist til at vende tilbage." "Når den fulde kubistiske bedrift en gang vil blive værdsat, vil det ikke være muligt at forklare den i forhold til personlig genialitet alene. Sammenligningen med den tidlige renaissance bliver atter overensstemmende. 7

9 BIOGRAFI 1907: Rasmus Skov fødtes på Fyn, 10. juni 1907, som det andet af fem børn. Hans far var fabrikant Nis M. Skov, ejer af en keramisk fabrik i Middelfart. Hans mor, Ellen Holm, var uddannet koncertsanger i København, havde kunstneriske interesser og var aktiv i det lokale kunst-og rnusikliv i byen. I familien var hun den igangsættende i kunstnerisk henseende : Gennem sin barndom havde Rasmus Skov let adgang til familiens keramiske fabrik og fik et indgående kendskab til den praktiske baggrund for keramisk dekoration og fremstilling. Han begyndte skolen i I 1919 flyttede familien til den lille by Strib, som ligger overfor Fredericia, på den anden side af Lillebælt, hvor Rasmus Skov fortsatte sin skoleuddannelse til : Rasmus Skov påbegynder i 1924 sin læretid som dekorationsmaler hos C.E. Dam i København og på "Det Tekniske Selskabs Skole" med P. Schou og E.C. Madsen som lærere. Han møder i denne periode den unge maler Poul Høm og det Kgl. Theaters chefmaler Carl Lund. Under sin uddannelse deltager Rasmus Skov i restaurering og dekoration af Christiansborg i Køhenhavn, og tager del i flere konkurrencer for dekoration. Modtager ved uddannelsens afslutning i 1928 højeste udmærkelse, Håndværkerforeningens Sølvmedallie, Reiersens og Massmans Fonds Sølvmedallie, stipendium fra Kong Christian X's Mindefond, og Reiersens rejselegat : I denne periode rejser Rasmus Skov i europa, studerer i i München på "Meister Schule" under professorerne Georg Schrimpf og Marius Hammann. Arbejder i denne periode nærmest i overensstemmelse med den danske maletradition i naturalistisk stil og maler i akvarel, kul og olie. Rejser i 1929 til Schweiz og besøger udstillingen af kubisme i Zürich Kunsthaus. Rejser sammen med billedhuggeren Anker Nørregaard til Verdensudstillingen i Barcelona. Arbejder på Isola Di Brissago og i Lugano med dekorationsmaling og rejser i 1930 til Rom, Firenze, Venezia og Pisa for at studere den Italienske Renaissancekunst. Arbejder i Luzern i sommeren i 1930 og resten af året i Haut de Cagnes, sydfrankrig. Skov besøger også "Exposition Coloniale" i Paris og Geneve i 1931, og bliver påvirket af de mangfoldige 8

10 strømninger i moderne kunst. Besøger i 1931 den danske maler Vilhelm Lundstrøm i Cagnes sur Mer : Skov starter selvstændig virksomhed som malermester i 1932 og gifter sig i : Påvirkningen af moderne kunst, både fra impressionismen og fauvismen kan fornemmes i Skov's maleri de følgende år. Virksomheden som malermester indstilles i 1934 og Skov rejser til Paris, Haut de Cagnes, Aspremont, Nice og Spalato i Jugoslavien, og gennem Wien tilbage til København. Han slår sig ned i Strib på Fyn, ikke langt fra hans forældres hjem. Skov's malerier fra Vester Skjerninge, Svendborg og sydfrankrig udstilles lokalt : Den første søn Nis, bliver født i Strib i februar Familien flytter til Knebel i Jylland i et år og derefter til Svaneke på Bornholm i 1936, hvor den anden søn Ebbe, bliver født. I en serie af malerier fra disse år findes mest lokale landskaber og karakteristiske motiver samt nogle opstillinger udført i individuel expressiv stil, som kombinerer virkemidler der leder tanken hen på influens fra Cezanne, de tidlige kubister og fra expressionisterne. 1937: Skov besøger verdensudstillingen i Paris og ser i den Spanske Pavillion, Picasso's maleri "Guernica". Bor i La Colle sur Loup i sydfrankrig hvor han møder den franske maler og samler Allan Firpå. 1938: Rasmus Skov udstiller på "Salon de Collectioneurs de Nice" i Frankrig. I april forlader han La Colle og holder sin første separatudstilling i Galleri Baker i Paris. Møder her de danske malere Vilhelm Lundstrøm og Ernst Goldschmidt og journalisten Andreas Vinding. Senere dette år rejser han tilbage til København. 1939: Skov holder sin første danske separatudstilling i Galleri Alfred Andersen, København. Han udstiller også hos Galleri Halvorsen i Århus og hos Illum på "Strøget" i københavn. Om sommeren bor og maler Skov på Bornholm, i Årsdale. 9

11 1940: Skov udstiller sine seneste malerier i Galleri Alfred Andersen, København og senere samme år også retrospektivt i "Odense Kunstbygning" på Fyn. Familien bor i Snekkersten i nordsjæ1land og flytter til Strib da krigen bryder ud : I begyndelsen af 1941 køber Skov en lille landejendom omkring 100 km syd for København for i krigsårene at komme bort fra mørkelagte byer og for at blive selvforsynende med fødevarer. Skov's maleri er i denne periode næsten ikke præget af påvirkning udefra. En personlig romantisk-moderne stil udvikles i en serie af malerier med "mor og barn" motiver. Den tredie søn Hroar, fødtes i : Galleri Nicolaj ved Aagaard Andersen i København holder en separatudstilling af Skov's malerier fra krigsårene. I marts rejser familien til Madeira via Lissabon og Estoril. Efter et ophold i Funchal flytter Skov's til bjerglandsbyen Cancella og s1år sig senere ned i et hus i byen Santa Cruz. 1947: Gennem de næste to år omformulerer Skov målene for sit kunstneriske udtryk og udvikler selvstændigt en personlig kubistisk formalisme. For at studere og dokumentere det estetiske grundlag for dette kunstneriske udtryk, arbejder han i flere år med både analytisk og syntetisk kubisme. Denne udvikling er latent i 1946 og 1947, men allerede i det følgende år, når han til et vendepunkt. Samvittighedsfuld granskning er nødvendig for at sikre udvikling og sammenhæng. Skovs for1ader Madeira og rejser til Paris for at slutte sig til efterkrigstidens genoplivede kunstverden. Af særlig interesse var udstillingen af Picasso's seneste værker i Galleri Luis Carré, Pellerin-samlingen af Cezanne, Galleri Kahnweiler i Rue d'astorg og udstillingen af Georg Braque af kubistiske malerier i Galleri Maeght. I juli bosætter Skovs sig I Jægersborg i Københavns omegn. 1948: Under den Internationale Radiokongres i København i sommeren i 1948 besøger Pierre Schaeffer, den franske forfatter og opfinder-komponist af Elektronisk Musik, Skov, som er flyttet til "Latiner Kvarteret" i Københavns centrum. 10

12 1949: I februar bor den franske abstrakte maler Jean Atlan, hos Skov i København under deltagelsen i en dansk gruppe-udstilling. Besøget astedkom en række sammenkomster og diskussioner, hvori deltog den franske kunstkritiker Michel Ragon, de danske abstrakte malere Ejler Bille og Harald Heiring, samt den surrealistiske maler Rita Kern-Larsen og hendes mand journalisten Iso Grünberg. 1950: I maj har Rasmus Skov en separatudstilling med sine seneste malerier i Galleri Athenæum i København. "International Artists Foyer" atholder en udstilling med grubben "Corner" i København og Jean Atlan, som er indbudt, bor igen hos Skov. Grünbergs samling af Picasso's seneste litografier vises på Glyptoteket i København som den første Picassoudstilling efter krigen. Billedhuggeren Anker Nørregaard, som rejste med Skov i 1929, besøger Skov i København. 1951: Rasmus Skov arbejder i det tidlige forår i Nørregaards keramiske værksted i Nykøbing-Falster og benytter den klassiske "barbotine" dekorationsteknik, som han lærte af sin fars håndværkere og kombinerer denne teknik med sin moderne fri formgivning. Flere keramiske arbejder udføres af Skov i Graae's atelier i København i begyndelsen af : En retrospektiv udstilling af Skov's arbejder afholdes i juni af Ordrup Gymnasium i København. I september besøger Rasmus Skov, Pablo Picasso og Franciose Gilot i deres hjem "La Galloise" i Vallauris i sydfrankrig. Rejser derefter til Lyon, Antibes og Milano for at se Picasso's retrospektive udstillinger, besøger Grimaldi Museet i Antibes og de netop færdiggjorte vægdekorationer af Henri Matisse i kapellet i Vence. Om efteråret har Galleri Ørskov i København en udstilling af Skov's keramik. Skov offentliggør en anmeldelse af Picasso's udstilling i Palazzo Reale i Milano. 1954: Skov konsoliderer den syntetiske kubisme i sit maleri og de efterfølgende år er meget produktive, ligesom hans personlige syntetisk-kubistiske udtryk udvikles yderligere. 11

13 1955: Udstilling af keramik og malerier vises i Galleri Montmartre i København. Serien af portrætter af "Tribini" blev malet dette år, foranlediget at kunst festivalen arrangeret af O. Jordan på "Bakken" i København. I løbet af sommeren er Skovs i Paris, hvor de besøger Allan Firpo og Pierre Schaeffer, samt Jean Atlan som udstiller på "Salon de Mai". Skov samtaler med kunsthandleren Henry Kahnweiler og forfatteren Jaime Sabartés, som giver deres personlige tilladelse til oversættelse af deres bøger til dansk (bøgerne blev oversat, men de samtidige danske forlag var ikke interesserede på dette tidspunkt). 1956: Galleri Nordisk Kunsthandel ved M. Staffeldt i Køhenhavn, afholder en separatudstilling med Skov's seneste arbejder. Den franske kubistiske maler Jean de Gavardi udstiller i København og besøger Rasmus Skov. 1957: Johnson Galleries i Chicago udstiller Skov's seneste malerier i Michigan Avenue Gallery i oktober : I disse år viser Skov's malerier og tegninger en tendens mod afspænding af den skematiske strenghed i den kubistiske estetik. I 1959 besøger Skov, Jean de Gavardi i Paris, og ser udstillingen af Moderne Amerikanske malere i "Petit Palais". 1961: En udstilling af Skov's seneste værker afholdes i Borgergården i København. I sommeren besøger Skov det nyåbnede Picasso-Museum i Barcelona og rejser til Lanza og Tarragona i Spanien : En permanent udstilling, til dels retrospektiv, og som viser Skov's malerier og tegninger, bliver arrangeret i Borgergården i København. I løbet af 1964 arbejder Skov med Keramik i Strib. Rejser til Tarragona, Sitges og Barcelona: besøger det "Nationale Museum" og det udvidede Picasso-Museum. 12

14 1965: Tilbringer vinteren i København og rejser senere til Italien og Tyskland for at besøge den Internationale Keramiske Udstilling i Faenza, Raphaels hjem i Urbino og den moderne kunstudstilling "Dokumenta Expo" i Kassel, Tyskland. 1966: Separatudstilling af Skov's seneste malerier i Borgergården i København. Besøger Los Angeles i USA for at se moderne amerikansk kunst, og besøger "Los Angeles County Museum of Art" som netop var åbnet. 1967: Skovs besøger Rita Kern-Larsen i Sydfrankrig og foretager udflugter til eksponenter for moderne kunst. Antibes med Picasso's Grimaldi Museum, Fernand Léger's Museum i Biot, Foundation Maegt i St. Paul de Vence, Jean Cocteau's kapel i Ville France, Madura Keramik og Picasso's "Krig og Fred" kapel i Vallauris og Cezannes gamle atelier i Aix en Provence. 1968: Udstilling af Skov's seneste malerier afholdes i Borgergården i København. Skov tilbringer sommeren i Brasilien i Rio de Janeiro, og Sao Paulo og har atelier i Hotel de Romano i Rio. 1969: I denne periode maler Skov "Boldspillerne" på bestilling af "Dansk Volleybold Forbund" til Ollerup Gymnastikhøjskole's 75års jubilæum. Udstillingerne af Copra-gruppen og Asger Jorn i Silkeborg besøges af Skov. Senere på året rejser Skov til Italien og besøger Pompei, Amalfi og Sorrento. 1970: Separatudstilling holdes i Borgergården. Skov fortsætter at arbejde i København. Vintermånederne tilbringes i Puerto Rico. 1971: I begyndelsen af året besøges New York for at se moderne amerikansk kunst. Bade i 1970 og 1971 besøger Skov, Spanien: Malaga, Granada, Sabartés Samlingen i Barcelona og Son Mas's samling i Antrix på Mallorca. 13

15 1972: En retrospektiv udstilling af Skov's arbejder afholdes tidligt i Skov tilbringer sommeren i New Jersey og New York i USA, med besøg på Guggenheim Museet, The Metropolitan og løbende udstillinger på New Yorks kunstscene. På Museum of Modern Art, besøger Skov udstillingen af Gertrude Stein's samling "Ecole de Paris". Senere på året besøges Græken1and. 1973: Skov tager i sommeren atter til New York i USA. Hans seneste malerier udstilles i Borgergården i København. 1974: Maleriet "Apollon Musagetes" færdiggøres til Sønderbro Skole i København. Skov er senere på året på studieophold i Spanien. (1) J. Berger, The Success and Failure of Picasso, Penguin Books,

16 Liste over 48 reproduktioner Title Year Material Catalog Size, cm French village,»haut de Cagnes«1930 oil/canvas x 55 French landscape,»cagnes sur Mer«1931 charcoal/paper 28 x 39 Danish cliffs 1935 charcoal/paper 32 x 48 Sprouting cabbages 1935 oil/canvas x 56 Wire-basket with daffodil-flowers 1937 oil/canvas x 84 French landscape,»st. Paul de Vence«1938 oil/canvas x 83 Woman s portrait,»the red blouse«1938 oil/canvas x 61»Sta. Cruz on Madeira«1946 charcoal/paper 32 x 48 Woman s torso 1953 oil/plywood x 41 Jug and glass 1950 oil/plywood x 26 Violin 1949 oil/canvas x 57 Playing-cards and glasses 1949 oil/plywood x 29 Coffee-roastery chimnies 1950 oil/carton x 83 Mandolin, glass and loaf 1950 oil/canvas x 58 Mandolin and play cards 1950 oil/canvas x 54 Violin on table 1950 oil/canvas x 66 Danish landscape,»mejlø«1951 black crayon/paper 35 x 49 Jug and cherries 1952 oil/plywood x 61 Birds with fish 1952 oil/plywood x 58 Fishes on table 1952 oil/plywood x 61 Woman s portrait 1952 pencil/paper 42 x 30 Fruit bowl and decanter 1952 pencil/paper 30 x 42 Flutist 1952 Indian ink/paper 42 x 30 Guitar on chair 1952 Indian ink/paper 44 x 30 French town,»villefranche«1952 oil/plywood x 61 Landscape with trees 1952 oil/canvas x 65 Landscape with trees and boats 1953 oil/canvas x 65 Bird 1953 oil/plywood x 62 Head and flowers 1953 oil/plywood x 76 Fishes 1953 oil/plywood x 61 Jug and lemon 1953 oil/canvas x 51 Goose with fish 1953 oil/canvas x 54 Coffeepot, glass and sugar basin 1953 oil/canvas x 70 Cage with budgerigars 1955 oil/canvas x 66 Coffeepot and glass with spoon 1955 oil/carton x 65 15

17 Girls head with chignon 1956 oil/masonite x 48 Jug and glass with sprouting onion 1956 oil/canvas x 65 Childs portrait 1956 oil/masonite x 38 Head, jug and fruit bowl 1956 oil/canvas x 107 Coffeepot and tomato plant 1956 oil/canvas x 82 Guitar 1957 oil/masonite x 75 Jug, fruits and knife 1957 oil/plywood x 68 Guitar 1957 oil/masonite x 52 Fishwife,»Skovserkone på Gl. Strand«1958 oil/canvas x 66 Fruit bowl at window 1962 black crayon/paper 24 x 32 Bottle and fruit bowl on table 1962 gouache-charcoal/paper 31 x 24 Bottle, cheese and jug on table 1965 Indian ink/paper 30 x 42 Flowers in mug 1969 charcoal/paper 45 x 34 16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Succession H. Matisse/COPY-DAN Billedkunst 20060725 DEN FRANSKE GOBELINKUNSTS GENFØDSEL

Succession H. Matisse/COPY-DAN Billedkunst 20060725 DEN FRANSKE GOBELINKUNSTS GENFØDSEL Succession H. Matisse/COPY-DAN Billedkunst 20060725 DEN FRANSKE GOBELINKUNSTS GENFØDSEL 2 - The works of art represented here are protected by national and international copyright laws. Reproduction of

Læs mere

Oplæg til fagene DANSK, HISTORIE og BILLEDKUNST for folkeskolens ældste klasser, gymnasiet og sprogskoler.

Oplæg til fagene DANSK, HISTORIE og BILLEDKUNST for folkeskolens ældste klasser, gymnasiet og sprogskoler. De kvindelige fynbomalere JOHANNES LARSEN MUSEET Oplæg til fagene DANSK, HISTORIE og BILLEDKUNST for folkeskolens ældste klasser, gymnasiet og sprogskoler. Til Læreren: Kan bruges både før og efter besøg

Læs mere

Willie Doherty: Secretion

Willie Doherty: Secretion SMK forskningsplan 2013-2016 Igangværende forskningsprojekter Samlings- og forskningsafdelingen Samlings- og Forskningschef, ph.d. Peter Nørgaard Larsen L.A. Ring Forår Med afsæt i tidligere forskning,

Læs mere

pia schutzmann bog5_pia schutzman 30/06/10 13.09 Side 1 Dobbeltportræt

pia schutzmann bog5_pia schutzman 30/06/10 13.09 Side 1 Dobbeltportræt pia schutzmann bog5_pia schutzman 30/06/10 13.09 Side 1 Dobbeltportræt pia schutzmann bog5_pia schutzman 30/06/10 13.09 Side 2 Af samme forfatter: 500 års verdenskunst. (Redigeret s.m. Holger Reenberg),

Læs mere

september 2007 LARS H.U.G. om klicheer

september 2007 LARS H.U.G. om klicheer september 2007 LARS H.U.G. om klicheer Mød malerne bag værkerne kunst er sgu en personlig sag vind kunst for kr. 50.000,- Vind et maleri efter eget valg til en værdi af 50.000 kr. Se mere på www.hellerupkunsthandel.dk,

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

PIONÉRERNE I MODERNE DANSK KUNST MIT LIV MED JORN TROELS ANDERSEN SUSANNE BIER OG KUNSTEN VEJEN TIL VEJLE MODERNE TIDER VINENS FASCINERENDE VERDEN

PIONÉRERNE I MODERNE DANSK KUNST MIT LIV MED JORN TROELS ANDERSEN SUSANNE BIER OG KUNSTEN VEJEN TIL VEJLE MODERNE TIDER VINENS FASCINERENDE VERDEN PIONÉRERNE I MODERNE DANSK KUNST MIT LIV MED JORN TROELS ANDERSEN SUSANNE BIER OG KUNSTEN VEJEN TIL VEJLE MODERNE TIDER VINENS FASCINERENDE VERDEN NUMMER 3 FEBRUAR 2003 Forsidefoto: Olaf Rude: Opstilling,

Læs mere

MUSEET BAG FACADEN. Rikke Rosenberg

MUSEET BAG FACADEN. Rikke Rosenberg MUSEET BAG FACADEN Rikke Rosenberg HVAD ER ET MUSEUM? Museer kan ses som samfundets kollektive hukommelsesrum og erfaringsrum. Museer indsamler, formidler og udstiller genstande fra forskellige tider og

Læs mere

NR.1 MARTS 2007. Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2. Den Blinde Vinkel

NR.1 MARTS 2007. Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2. Den Blinde Vinkel NR.1 MARTS 2007 Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2 Den Blinde Vinkel tema om ligestilling i kunstverdenen Læs bl.a. om: Nye tal på statens skæve indkøb, Griselda Pollock om køn,

Læs mere

ELISABETH FABRITIUS: TRE NORDISKE KUNSTNERPAR.

ELISABETH FABRITIUS: TRE NORDISKE KUNSTNERPAR. ELISABETH FABRITIUS: TRE NORDISKE KUNSTNERPAR. Bidrag til udstillingskatalog: (Barbara Schaefer og Andrea Blühm red.): Künstlerpaare, Liebe. Kunst und Leidenschaft, Wallraf-Richartz-Museum und Fondation

Læs mere

VidarNyt Maj/Juni 2001. Maj/Juni 2001 no 0 7/8. VidarNyt. Skolebladet for Vidar Skolen. Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte

VidarNyt Maj/Juni 2001. Maj/Juni 2001 no 0 7/8. VidarNyt. Skolebladet for Vidar Skolen. Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte Maj/Juni 2001 no 0 7/8 VidarNyt Maj/Juni 2001 VidarNyt Skolebladet for Vidar Skolen Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte 1 Kære læser Vi klarede det næsten. Syv ud af ni VidarNyt

Læs mere

Fysisk planlægger til Plankontoret

Fysisk planlægger til Plankontoret 7/2008 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND Soft CellS Stategi for fremtidens landsbyer dansk arkitekt i argentina tema: ledelse i arkitektverdenen www.mim.dk Fysisk planlægger til Plankontoret

Læs mere

Karen Sjørup Charlotte Kirkegaard. Center for Ligestillingsforskning Roskilde Universitetscenter. Kvinder i Kunst

Karen Sjørup Charlotte Kirkegaard. Center for Ligestillingsforskning Roskilde Universitetscenter. Kvinder i Kunst Af Karen Sjørup Charlotte Kirkegaard Center for Ligestillingsforskning Roskilde Universitetscenter Kvinder i Kunst En undersøgelse af danske kvindelige kunstneres levevilkår 2006-2007 Kvinder i Kunst Karen

Læs mere

som klarsynet ironiker

som klarsynet ironiker Vilhelm Lundstrøm som klarsynet ironiker Præsentation og fortolkning af Lundstrøms maleri, Manden der ser alt il i z a b u r m e i s t e r k a a r i n g juni 2008 købte Statens Museum for Kunst en af Vilhelm

Læs mere

Folkehøjskolerne 1950-1975 Rekruttering og indhold

Folkehøjskolerne 1950-1975 Rekruttering og indhold Folkehøjskolerne 1950-1975 Rekruttering og indhold Af VILHELM NIELSEN En artikel under denne overskrift må nødvendigvis blive et forsøg på en fortsættelse af professor Roar Skovmands banebrydende arbejde

Læs mere

Design og produktion af trykte textiler - fra analoge til digitale processer

Design og produktion af trykte textiler - fra analoge til digitale processer Design og produktion af trykte textiler - fra analoge til digitale processer Vibeke Riisberg Ph.d afhandling, januar 2006 Arkitektskolen i Aarhus/Designskolen Kolding Forord 0: Introduktion 1 1: Ornamentik

Læs mere

MODERSOHN- BECKER Den tyske maler har

MODERSOHN- BECKER Den tyske maler har »Og nu ved jeg ikke engang, hvordan jeg skal skrive mit navn. Jeg er ikke Modersohn, og jeg er heller ikke længere Paula Becker. Jeg er mig, og det håber jeg at blive mere og mere.«paula Modersohn-Becker

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Allan Nyhus Ditte Hoffmann Glarø Kim Erik Steenbrandt Kristian Drumm Maria Møller Mie Hørbo Vejleder: Tine Jensen 1 1. Indledning...3 1.1 Problemfelt...3

Læs mere

IKKE KUN BACONGRISE OG LEGOKLODSER KULTURUDVEKSLING APRIL 2003 EN SAMTALE MELLEM LARS SEEBERG OG HANS CHRISTIAN RYLANDER EN FORFINET PROVINSIALISME

IKKE KUN BACONGRISE OG LEGOKLODSER KULTURUDVEKSLING APRIL 2003 EN SAMTALE MELLEM LARS SEEBERG OG HANS CHRISTIAN RYLANDER EN FORFINET PROVINSIALISME Kulturkontakten IKKE KUN BACONGRISE OG LEGOKLODSER EN SAMTALE MELLEM LARS SEEBERG OG HANS CHRISTIAN RYLANDER EN FORFINET PROVINSIALISME HANS EDVARD NØRREGÅRD-NIELSEN OM DANSK KUNST OG UDLANDET ARNE JACOBSEN

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Spørgsmål ang. at være ung kunstner i Grønland

Spørgsmål ang. at være ung kunstner i Grønland Mail interview af Dy Plambeck 2009 Spørgsmål ang. din baggrund 1: Hvor er du vokset op og hvilket slags hjem kommer du fra? (fortæl gerne her om dine forældres arbejde, om du har søskende, om noget i din

Læs mere

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET P.C. SKOVGAARD, Udsigt over havet fra Møens Klint, 1850 Skovgaard museet - Undervisning 1 DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Velkommen til den første Internationale Art Festival i Kerteminde.

Velkommen til den første Internationale Art Festival i Kerteminde. 2. - 10. juli 2011 Indhold 4 Sponsorer 5 Aktiviteter 5 Kolofon 6 Oversigtskort 8 Adi Holtzer 9 Aino Skånstrøm 10 Anja Kirkeby 11 Anne Lindholm 12 Anne Muff 13 Anne Storåsli 14 Bo Zachariassen 15 Bodil

Læs mere

VELKOMMEN TIL JACOB JENSENS VERDEN

VELKOMMEN TIL JACOB JENSENS VERDEN VELKOMMEN TIL JACOB JENSENS VERDEN Enkle flader med et rigt indre liv, når man kigger efter. Klare linier og skarpe grænser, der inviterer til udforskning. Ro i sindet og en fryd for øjet. Nej, det er

Læs mere

Fra samlingen. 29. juni - 19. august 2012. museum jorn. Pierre Alechinsky. 60 Folder Alechinsky.indd 1 26/06/12 14.5

Fra samlingen. 29. juni - 19. august 2012. museum jorn. Pierre Alechinsky. 60 Folder Alechinsky.indd 1 26/06/12 14.5 Pierre Alechinsky Fra samlingen 29. juni - 19. august 2012 museum jorn 1 60 Folder Alechinsky.indd 1 26/06/12 14.5 Et værk, der er opstået på grundlag af sensitivitet, følelser og spontanitet, vil aldrig

Læs mere

FORFATTEREN. Bøger på hjul Litteraturens embedskvinde taler ud 5 skarpe: Kan man sælge bøger i Netto?

FORFATTEREN. Bøger på hjul Litteraturens embedskvinde taler ud 5 skarpe: Kan man sælge bøger i Netto? FORFATTEREN 52013 Bøger på hjul Litteraturens embedskvinde taler ud 5 skarpe: Kan man sælge bøger i Netto? leder siden sidst Bogens stærke brand Der udkommer gode bøger både på små og store forlag og som

Læs mere

Kunstner på vej - Kunst - Kultur - Nordjyske.dk

Kunstner på vej - Kunst - Kultur - Nordjyske.dk NYHEDER JOB RADIO FORDELE DITCENTRUM FOLK & FAG GUL & GRATIS SALG UGEAVISERNE BUDZONEN BILER ABONNEMENT KUNDESERVICE ANNONCERING OM NORDJYSKE Søg på Nordjyske.dk SØG FORSIDE AALBORG BRØNDERSLEV FREDERIKSHAVN

Læs mere

Robust Arkitektur. - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces. Ulrik Stylsvig Madsen

Robust Arkitektur. - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces. Ulrik Stylsvig Madsen Robust Arkitektur - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces Ulrik Stylsvig Madsen Robust Arkitektur - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces

Læs mere

Tema: Billedkunstens Grå Guld. Billedkunstnernes forbund #1 marts 2006

Tema: Billedkunstens Grå Guld. Billedkunstnernes forbund #1 marts 2006 Tema: Billedkunstens Grå Guld Billedkunstnernes forbund #1 marts 2006 Læs også om: Billedkunsten efter Muhammed-tegningerne Det ny Charlottenborg DRs generaldirektør lover mere kunst og kultur på TV Bkf-bladet

Læs mere