Bestyrelsens næstformand, Carsten Eilertsen, bød velkommen, og meddelte at formanden ikke kunne deltage i generalforsamlingen på grund af sygdom.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens næstformand, Carsten Eilertsen, bød velkommen, og meddelte at formanden ikke kunne deltage i generalforsamlingen på grund af sygdom."

Transkript

1 Den 20. maj 2010, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Danske Kreds (CVR-nr ) ("Kredsen") på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle. Bestyrelsens næstformand, Carsten Eilertsen, bød velkommen, og meddelte at formanden ikke kunne deltage i generalforsamlingen på grund af sygdom. 1. Valg af dirigent Danske Kreds bestyrelse foreslog advokat Mette Klingsten som dirigent for generalforsamlingen. Generalforsamlingen valgte herefter at følge bestyrelsens forslag og valgte advokat Mette Klingsten til dirigent for generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt ved mails af 26. marts 2010 til tillidsmændene, ved mails samme dag til alle medlemmer i de områder, hvor der ikke er valgt områdetillidsmand samt ved indkaldelse i Finansforbundets magasin Finans, nr , side 48. Dirigenten oplyste, at der var 244 delegerede med 1 stemme samt 87 delegerede med 2 stemmer svarende til i alt 418. Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens samtykke at denne var behørigt indkaldt og beslutningsdygtig, for så vidt angik emnerne på dagsordenen. Dirigenten oplyste, at der var følgende dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning om kredsens virke i det forløbne år 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge 6. Indkomne forslag 1. Forslag om bortfald af Fra Tanke Til Handling 2. Forslag om ændring af Kredsens vedtægters 6, stk Forslag om ændring af Kredsens vedtægters 7, stk. 6, sidste afsnit

2 4. Forslag om ændring af Kredsens vedtægters 7, stk Forslag om ændring af Kredsens vedtægters 7, stk Forslag om ændring af Kredsens vedtægters 7, stk Forslag om ændring af Kredsens vedtægters 7, stk. 6, Kohaleprincippet 8. Forslag om ændring af Kredsens vedtægters 7, stk. 4, stk. 5 samt stk. 6, Medlemsgeneralforsamling 7. Valg 1. Formand bestyrelsesmedlemmer 3. 3 bestyrelsessuppleanter 4. Valg af 1 revisor 5. Valg af 2 revisorsuppleanter 8. Eventuelt 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen Dirigenten oplyste, at forretningsordenen var offentliggjort på Kredsens hjemmeside den 29. april Der var ingen, der havde bemærkninger til forretningsorden, og forretningsordenen blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. 3. Forslag til Stemmeudvalg Bestyrelsen havde stillet forslag om, at følgende personer valgtes til stemmeudvalg: Flemming Høyer, formand, Finansforbundet Elin Møller, Finansforbundet Sascha Rasmussen, Finansforbundet Lotte Ustrup Christensen, Finansforbundet Amira L. Bada, Finansforbundet Jannie Skovsen, Spar Nord Kreds Poul Erik Ravn Pedersen, Sydbank Kreds Finn Roy Orholm, Finansforbundet i Fokus Bank Lisbeth Hansen, Finansforbundet / Danske Kreds Generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens indstilling, og stemmeudvalget blev enstemmigt valgt. 4. Bestyrelsens beretning om Kredsens virke i det forløbne år Dirigenten oplyste, at den skriftlige beretning for 2009 var offentliggjort i Kredsbladet i martsnummeret 2010 og offentliggjort på Kredsens hjemmeside. 2

3 Næstformand Steen Lund Olsen afgav i Per Alling Toubros fravær første del af bestyrelsens mundtlige beretning. Steen Lund Olsen redegjorde nærmere for det forgangne år, herunder at det havde været et vanskeligt år for Danske Bank og derfor også for medarbejderne i Danske Bank. Steen Lund Olsen redegjorde blandt andet for følgende punkter - Steen Lund Olsen oplyste, at der var kommet et yderligere pres på medarbejderne i forhold til - præstation - sammenlægning af erhvervsrådgivningen i banken og RD - den generelle aktivitetsnedgang på bolig- og fondsområdet - masseafskedigelser, herunder muligheder for frivillige fratrædelsesordninger - Danske Unions Steen Lund Olsen overlod ordet til Carsten Eilertsen, der redegjorde nærmere for - opsigelse af 200 medarbejdere i august 2009 efter medarbejdere havde accepteret frivillige fratrædelsesordninger - udsigten til yderligere opsigelser i løbet af 2010 og 2011, herunder forsøget på at få banken til at være åben i forhold til medarbejderne vedrørende behovet for opsigelser - Kompetenceudvikling, herunder inddragelse af dette emne som en del af medarbejderudviklingssamtalen - Ligestilling, herunder at der skal flere kvinder i ledelsen - Bankens værktøjer - Bankens image, herunder muligheden for at medarbejderne kan være med at forbedre bankens image, selvom det er en vanskelig opgave. Medarbejderne har til gengæld krav rimelige arbejdsvilkår. - Lønmodellen, status på ny løn og udfordringer i forhold lønmodellen. Carsten Eilertsen oplyste, at der faktisk var ligeløn mellem mænd og kvinder i Danske Bank Carsten Eilertsen overlod ordet til Steen Lund Olsen, der redegjorde nærmere for - Sektorvilkår og rammer. Steen Lund Olsen redegjorde for problemerne i sektoren i de seneste år, herunder mediernes rolle i den forbindelse - Reguleringen af sektoren, herunder MiFID-direktivet. 3

4 - Medlemsmøder. Der er gennemført 12 medlemsmøder, der var meget givtige og meget inspirerende - Medlem og forbund. Der havde været tillidsmandsvalg og kampvalg mange steder. Alle tillidsmænd, der ikke allerede været på tillidsmandskurser, skal af sted på sådanne kurser. Tillidsmændene har i den forbindelse brug for information om de nye regler om sygesamtaler - Arbejdsliv. Der stilles store krav til medarbejderne, hvilket kan bevirke stress. Steen mente, at stresspolitikken virker, men at det fortsat er et område, der skulle arbejdes på. Koncernen skal holdes oppe på et godt arbejdsmiljø, herunder også det psykiske arbejdsmiljø. - CR-politik. Kredsen vil påvirke koncernens CR-politik, men vil ikke være medunderskriver - It-klubben, der var et godt tiltag. - Konsulenter og placering af arbejdspladser i udlandet. Kredsen ville kæmpe imod flytning af it-arbejdsopgaver, og flytning af it-opgaver til eksterne konsulenter. Steen Lund Olsen overlod ordet til Knud Grøngård, der er hovedbestyrelsesmedlem. Knud Grøngård redegjorde nærmere for arbejdet i hovedbestyrelsen. Knud Grøngård oplyste, at der i finanssektoren har været gennemført over 70 forhandlinger i forbindelse med masseafskedigelser, der har ført til afskedigelse af 2500 medarbejdere i sektoren i Opsigelserne skyldes finanskrisen, men også dårlig ledelse i branchen. I en kort periode havde Finansforbundet en Skamstøtte på hjemmesiden, hvor visse banker blev hængt ud. Skamstøtten blev fjernet, men den var meget effektiv i den periode, hvor den fungerede. Over 80% af reguleringen indenfor finanssektoren kommer fra EU. Finansforbundet har stor fokus på dette område. Knud Grøngård oplyste, at det var hans vurdering, at der på sigt ville komme flere bankfusioner. Knud Grøngård redegjorde nærmere for digital banking. Digital Banking indebærer, at kunderne presses til at bruge bankerne på en anden måde. Det betyder at job forsvinder eller ændres. Det kræver, at der sker kompetenceafklaring med henblik på at kunne varetage nye funktioner. Fremtidens Finansforbund skal være attraktiv for en mere varieret gruppe af medarbejdere, hvilket der skal arbejdes med. Afslutningsvis redegjorde Knud Grøngård for Finansforbundets medlemstilfredshedsundersøgelse, der var meget positiv. Knud Grøngård overlod ordet til 4

5 Carsten Eilertsen, der afsluttede beretningen. Carsten Eilertsen redegjorde nærmere for arbejdet i sekretariatet. Efter den mundtlige beretning meldte sig et omfattende antal talerne med bemærkninger og spørgsmål til beretningen Indlægsholderne drøftede blandt andet ligeløn, ligebehandling og kvoter. Endvidere drøftedes mulighedserklæringer, tillidsmandsuddannelse, e-tinglysning samt den aftale, der blev forhandlet i den forbindelse, Bestyrelsen svarede på spørgsmål og kommenterede bemærkninger. Beretningen blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen. 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge Torben Pedersen fremlagde regnskabet for 2009 Regnskabet udviste et negativt resultat på kr. vedrørende den primære drift før finansielle poster. Der var imidlertid et positivt resultat vedrørende renter og udbytter samt kursregulering, således at årets resultat samlet set viser et overskud på kr. Bestyrelsen stillede forslag om, at årets resultat disponeres således at overskuddet på kr. overføres til kapitalkontoen: Torben Pedersen gennemgik budgettet for 2010 samt Jubilæumsfondens regnskab for Generalforsamlingen godkendte regnskabet for Kredsen og tiltrådte bestyrelsens indstilling vedrørende disponering af overskuddet. Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen decharge. 6. Indkomne forslag Forslag fra Bestyrelsen 6.1 Forslag om bortfald af Fra Tanke til Handling Carsten Eilertsen redegjorde på bestyrelsens vegne for motivet til det ønskede bortfald af komplekset om Fra Tanke til Handling. 5

6 Kredsen har vedtaget nye fokusområder og besluttet, at hvert ansvarsområde/udvalg skal udarbejde en strategi. Der er derfor lagt op til, at kredsens konkrete politik for fremtiden sker på baggrund af fokusområder, strategier og kommissorier Dette vil fortsat ske med udgangspunkt i Kredsens værdier og Finansforbundets indsatsområder. Det er bestyrelsens vurdering, at komplekset Fra tanke til handling ikke er tidssvarende i forhold til kredsens arbejde og organisering, og at komplekset dermed skal bortfalde. Bortfaldet af komplekset Fra Tanke til Handling foresloges at træde i kraft umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Dirigenten konstaterede, at forslaget var fremsat rettidigt i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 7, stk. 2, og præciserede, at der ikke var tale om en vedtægtsændring, men at forslaget om bortfald af Fra Tanke til Handling oprindeligt blev vedtaget på en generalforsamling, hvilket var baggrunden for behandlingen på generalforsamlingen. Med alle repræsenterede stemmer vedtog generalforsamlingen bestyrelsens forslag om bortfaldet af fra tanke til handling. 6.2 Ændringsforslag til vedtægternes 6, stk. 4. Bestyrelsen foreslog følgende ændringer af Kredsens vedtægters 6, stk. 4. Dirigenten konstaterede, at forslaget var fremsat rettidigt i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 7, stk. 2. Steen Lund Olsen redegjorde på bestyrelsens vegne for baggrunden for ændringsforslaget. Vedtægternes 6, stk. 4 havde følgende ordlyd: Bestyrelsen konstituerer sig med 2 næstformænd, 1'ere og 2'ere til de af bestyrelsen nedsatte ansvarsområder samt medlemmer til Finansforbundets hovedbestyrelse. Bestyrelsen foreslog at vedtægternes 6, stk. 4 ændredes til følgende: Bestyrelsen konstituerer sig med 2 næstformænd og i henhold til Forretningsordenen for bestyrelsen i Danske Kreds. Bestyrelsen redegjorde for motivet til den foreslåede vedtægtsændring. Vedtægtsændringen foresloges at træde i kraft umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Med alle repræsenterede stemmer vedtog generalforsamlingen ændringen af vedtægterne i overensstemmelse med bestyrelsens forslag. 6

7 6.3 Ændringsforslag til vedtægternes 7, stk. 6, sidste afsnit Det fremgår ikke af Kredsens vedtægter, at ledige, der ønsker at deltage på generalforsamlinger, skal tilmelde sig den enkelte generalforsamling. Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse af generalforsamlingen er det praktisk, at deltagere tilmelder sig indenfor en vis frist. Bestyrelsen ønskede derfor, at det af Kredsens vedtægter fremgår, at arbejdsledige senest 4 uger før den ordinære generalforsamling og senest 4 dage før en ekstraordinær generalforsamling skal tilmelde sig til disse. Bestyrelsen foreslog således ændringer af vedtægternes 7, stk. 6. Dirigenten konstaterede, at forslaget var fremsat rettidigt i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 7, stk. 2. Steen Lund Olsen redegjorde på bestyrelsens vegne for baggrunden for ændringsforslaget. Vedtægternes 7, stk. 6, sidste afsnit har følgende ordlyd: For arbejdsledige medlemmer sker indkaldelsen til den ordinære generalforsamling via Finansforbundet. Af og blandt de fremmødte ledige vælges der ½ time før den ordinære generalforsamling begynder, et antal delegerede, svarende til 1 delegeret pr. 20 ledige, pr. 1. marts. Valget gælder frem til den følgende ordinære generalforsamling. Det er en forudsætning for at være delegeret, at man på tidspunktet for afholdelse af den pågældende generalforsamling, er arbejdsledig. Bestyrelsen foreslog at vedtægternes 7, stk. 6, sidste afsnit ændredes til følgende: For arbejdsledige medlemmer sker indkaldelsen til den ordinære generalforsamling via Finansforbundet. Arbejdsledige skal tilmelde sig den ordinære generalforsamling senest 4 uger før den ordinære generalforsamling. Af de tilmeldte og fremmødte ledige vælges der ½ time før den ordinære generalforsamling begynder, et antal delegerede, svarende til 1 delegeret pr. 20 ledige, pr. 1. marts. Valget gælder frem til den følgende ordinære generalforsamling. Det er en forudsætning for at være delegeret, at man på tidspunktet for afholdelse af den pågældende generalforsamling, er arbejdsledig. Arbejdsledige skal tilmelde sig den ekstraordinære generalforsamling senest 4 dage før generalforsamlingen. 7

8 Vedtægtsændringen foresloges at træde i kraft umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Forslaget blev sat til afstemning sammen med forslaget til ændring af vedtægternes 7, stk. 7 og blev vedtaget Der var flertal for begge forslag, og generalforsamlingen vedtog således ændringerne af vedtægterne i overensstemmelse med bestyrelsens forslag. 6.4 Ændringsforslag til vedtægternes 7, stk. 7 Bestyrelsen havde konstateret, at det var mere praktisk, såfremt alle deltagere i Kredsens generalforsamlinger tilmeldte sig hertil. Bestyrelsen ønskede derfor at ændre på vedtægternes 7, stk. 7. Dirigenten konstaterede, at forslaget var fremsat rettidigt i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 7, stk. 2. Steen Lund Olsen redegjorde på bestyrelsens vegne for baggrunden for ændringsforslaget. Vedtægternes 7, stk. 7 havde følgende ordlyd: Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer. Ikke delegerede har taleret, men ikke stemmeret. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke er delegerede, har tale- og stemmeret med én stemme på generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslog at vedtægternes 7, stk. 7 blev ændret til følgende: Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer. Deltagelse kræver tilmelding. Tilmelding for delegerede følger 7, stk. 6. Tilmelding for ikke delegerede foretages senest 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Ikke delegerede har taleret, men ikke stemmeret. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke er delegerede, har tale- og stemmeret med én stemme på generalforsamlingen. 8

9 Vedtægtsændringen foresloges at træde i kraft umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Forslaget blev sat til afstemning sammen med forslaget til ændring af vedtægternes 7, stk. 6 og blev vedtaget Der var flertal for begge forslag, og generalforsamlingen vedtog således ændringerne af vedtægterne i overensstemmelse med bestyrelsens forslag. 6.5 Ændringsforslag til vedtægternes 7, stk. 11 På Kredsens ordinære generalforsamling i 2008 blev det i forretningsordenen tilføjet, at Der skal afgives mindst to og højest tre stemmer, såfremt der opstiller tre eller flere kandidater. Såfremt der kun opstiller to kandidater, afgiver hver delegeret alene én stemme. I alle tilfælde, hvor der er opstillet mere end én kandidat, skal der foretages afstemning, med henblik på at fastlægge suppleanternes indbyrdes placering. Dirigenten havde anbefalet, at ovenstående tilføjelse til forretningsordenen og rækkefølgen af bestyrelsessuppleanter også fra forretningsordenen, der blev tilføjet på Kredsens ordinære generalforsamling i tillige fremgår af Kredsens vedtægter og ikke kun af forretningsordenen. Bestyrelsen foreslog derfor ændringer af vedtægternes 7, stk. 11. Dirigenten konstaterede, at forslaget var fremsat rettidigt i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 7, stk. 2. Steen Lund Olsen redegjorde på bestyrelsens vegne for baggrunden for ændringsforslaget. Vedtægternes 7, stk. 11 havde følgende ordlyd: Generalforsamlingen vælger 3 bestyrelsessuppleanter for 1 år. Bestyrelsen foreslog at vedtægternes 7, stk. 11 ændredes til følgende: Generalforsamlingen vælger 3 bestyrelsessuppleanter for 1 år. Der skal afgives mindst to og højest tre stemmer, såfremt der opstiller tre eller flere kandidater. Såfremt der kun opstiller to kandidater, afgiver hver delegeret alene én stemme. I alle tilfælde, hvor der er opstillet mere end én kandidat, skal der foretages afstemning, med henblik på at fastlægge suppleanternes indbyrdes placering. Den kandidat, der opnår flest stemmer, er valgt som første suppleant for en etårig periode. Den kandidat, der opnår næst flest stemmer, er valgt som anden suppleant for en etårig periode. Den kandidat, der opnår tredje flest stemmer, er valgt som tredje suppleant for en etårig periode. 9

10 Vedtægtsændringen foresloges at træde i kraft umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Med alle repræsenterede stemmer vedtog generalforsamlingen ændringen af vedtægterne i overensstemmelse med bestyrelsens forslag. 6.6 Ændringsforslag til vedtægternes 7, stk. 15 Bestyrelsen havde konstateret, at vedtægternes 7, stk. 15 ikke længere var retvisende, idet optagelsen af Kredsens generalforsamlinger i dag sker på elektronisk medie. Bestyrelsen foreslog derfor ændringer af vedtægternes 7, stk. 15. Dirigenten konstaterede, at forslaget var fremsat rettidigt i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 7, stk. 2. Steen Lund Olsen redegjorde kort på bestyrelsens vegne for baggrunden for ændringsforslaget. Vedtægternes 7, stk. 11 havde følgende ordlyd: Der udarbejdes et skriftligt sammendrag fra generalforsamlingen. Sammendraget offentliggøres på kredsens hjemmeside senest 4 uger efter afholdelse af generalforsamlingen. Generalforsamlingen optages på bånd og interesserede kan rekvirere kopi af bånd. Bestyrelsen foreslog at vedtægternes 7, stk. 11 ændredes til følgende: Der udarbejdes et skriftligt sammendrag fra generalforsamlingen. Sammendraget offentliggøres på kredsens hjemmeside senest 4 uger efter afholdelse af generalforsamlingen. Generalforsamlingen optages på elektronisk medie og interesserede kan rekvirere kopi af optagelsen. Vedtægtsændringen foresloges at træde i kraft umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Med alle repræsenterede stemmer vedtog generalforsamlingen ændringen af vedtægterne i overensstemmelse med bestyrelsens forslag. Forslag fra andre 6.7 Ændringsforslag til vedtægternes 7, stk. 6, Kohaleprincippet 10

11 Der var forud for den ordinære generalforsamling fremsat forsalg til ændringer af Kredsens vedtægter af Kundelinjen. Dirigenten konstaterede, at forslaget var fremsat rettidigt i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 7, stk. 2. Dorte Bielefeldt redegjorde kort på Kundelinjens vegne for baggrunden for ændringsforslaget. Vedtægternes pkt. 7, stk. 6 havde følgende ordlyd: Generalforsamlingen er en delegeret forsamling. De delegerede vælges forud for hver ordinær generalforsamling. Hvert områdetillidsmandsområde kan lade sig repræsentere af en delegeret pr. påbegyndt 20 medlemmer, opgjort efter medlemstallet pr. 1. januar det år, den ordinære generalforsamling afholdes. Pladserne som delegerede tildeles forlods de i området valgte tillidsmænd, medens de resterende delegerede vælges blandt områdets øvrige medlemmer. Såfremt der i et områdetillidsmandsområde er flere valgte tillidsmænd end antallet af delegerede efter ovennævnte opgørelsesmetode, er alle tillidsmænd alligevel delegerede. Hvis antallet af tillidsmænd i et område udgør halvdelen eller derunder af områdets delegeretpladser, hæves medlemsgrundlaget for en delegeretplads til én delegeret pr. påbegyndt 40 medlemmer, og hver delegeret har så 2 stemmer på generalforsamlingen. Valget gælder frem til det følgende års ordinære generalforsamling. Det er en forudsætning for at være delegeret, at man på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse er beskæftiget indenfor det område man er valgt fra. Hvis antallet af tillidsrepræsentanter i et område stiger efter valget er foretaget, men før den pågældende generalforsamling afholdes, overgår den sidst valgte delegerede til at være suppleant. Hvis antallet af tillidsrepræsentanter falder, indtræder en valgt suppleant som delegeret. Stemmeretten udøves ved personligt fremmøde og kan ikke overdrages til andre. Områdetillidsmanden er ansvarlig for, at der foretages valg af øvrige delegerede, samt suppleanter ved forfald. I tillidsmandsområder hvor der kan vælges, men ikke er valgt tillidsmand, har medlemmerne sammen med områdetillidsmanden ansvaret for, at der foretages valg. Valg af delegerede og suppleanter indberettes til kredsens bestyrelse senest 4 uger før den ordinære generalforsamling. Ved afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, skal eventuelle 11

12 ændrede eller supplerende valg af delegerede og suppleanter indberettes, senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse. For arbejdsledige medlemmer sker indkaldelsen til den ordinære generalforsamling via Finansforbundet. Af og blandt de fremmødte ledige vælges der ½ time før den ordinære generalforsamling begynder, et antal delegerede, svarende til 1 delegeret pr. 20 ledige, pr. 1. marts. Valget gælder frem til den følgende ordinære generalforsamling. Det er en forudsætning for at være delegeret, at man på tidspunktet for afholdelse af den pågældende generalforsamling, er arbejdsledig. Kundelinjen foreslog, at vedtægternes 7, stk. 6 blev ændret til følgende: Generalforsamlingen er en delegeret forsamling. Delegerede er bestyrelsen, kredsens tillidsmænd, valgte delegerede fra områder uden tillidsmænd og repræsentanter for de arbejdsledige medlemmer. Hver tillidsmand har et antal stemmer svarende til medlemstallet i tillidsmands- /valgområdet pr. 1. marts, jævnfør Tillidsmandsaftalen, det år generalforsamlingen afholdes, i henhold til Finansforbundets opgørelse. I tilfælde af tillidsmandens forfald kan tillidsmandsområdet lade sig repræsentere af et andet medlem af kredsen beskæftiget indenfor tillidsmandsområdet. Tillidsmands-/valgområder, der ikke har valgt tillidsmand, kan efter samme regler lade sig repræsentere af en af og blandt medlemmerne i området valgt delegeret. Valg af delegerede skal indberettes til kredsens bestyrelse senest 4 uger før en ordinær generalforsamling og senest 4 dage før en ekstraordinær generalforsamling. Områdetillidsmanden har ansvaret for, at der foretages valg af delegerede, og for at disse indberettes til kredsens bestyrelse. Hvert bestyrelsesmedlem har et antal stemmer svarende til det gennemsnitlige antal stemmer for de øvrige delegerede (rundet op til nærmeste hele tal). For arbejdsledige medlemmer sker indkaldelsen til den ordinære generalforsamling via Finansforbundet. Arbejdsledige medlemmer kan lade sig registrere som delegerede ved at møde frem ½ time før den ordinære generalforsamling. De arbejdsledige, der lader sig registrere som delegerede har hver et antal stemmer svarende til antallet af stemmer, som kredsbestyrelsesmedlemmerne har, dog sådan at de højst har stemmer svarende til antallet af arbejdsledige pr. 1. januar det pågældende år divideret med antallet af registrerede arbejdsledige delegerede (rundet op til nærmeste hele tal). Registreringen gælder frem til den følgende ordinære generalforsamling. Det er en forudsætning for at være delegeret, at man på tidspunktet for afholdelse af den pågældende generalforsamling er arbejdsledig. Efter forudgående drøftelse med bestyrelsen meddelte Dorte Bielefeldt, at forslagsstilleren (Kundelinjen) trak forslaget tilbage. Dorte Bielefeldt opfordrede til at der blev nedsat en arbejds- 12

13 gruppe, der ser nærmere på, hvorledes de forhold vedrørende repræsentation, som forslaget vedrører, kan løses. Medlemmer af siddende bestyrelse meddelte, at de syntes, at det var en god idé, at der blev nedsat en sådan arbejdsgruppe. Der var ingen, der ønskede at overtage forslaget. På den baggrund blev forslaget ikke sat under afstemning. 6.8 Forslag om ændring af Kredsens vedtægters 7, stk. 4, stk. 5 samt stk. 6, Medlemsgeneralforsamling Viktor Bo Fossing havde forstået ændring af Kredsens vedtægter 7, stk. 4, stk. 5 samt stk. 6., således at generalforsamlingen ændres til at fra at være en delegeret generalforsamling til at være en medlemsgeneralforsamling. Dirigenten konstaterede, at forslaget var fremsat rettidigt i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 7, stk. 2. Viktor Bo Fossing motiverede forslaget. Vedtægternes 7, stk. 4 havde følgende ordlyd: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent eller senest 4 uger efter det tidspunkt, hvor mindst 5 % af medlemmerne eller 25 % af de delegerede over for bestyrelsen skriftligt anmoder herom med angivelse af forhandlingsemne. Viktor Bo Fossing foreslog, at vedtægternes 7, stk. 4 blev ændret til følgende: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent eller senest 4 uger efter det tidspunkt, hvor mindst 5 % af over for bestyrelsen skriftligt anmoder herom med angivelse af forhandlingsemne. Vedtægternes 7, stk. 5 havde følgende ordlyd: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel, bilagt dagsorden og angivelse af indkomne forslag. Indkaldelsen udsendes til hver enhed samt til de indberettede delegerede og valgte arbejdsledige delegerede. Viktor Bo Fossing foreslog, at vedtægternes 7, stk. 5 blev ændret til følgende: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel, bilagt dagsorden og angivelse af indkomne forslag. Indkaldelsen udsendes til hver enhed samt til de arbejdsledige, efterlønsmodtagere og pensionister, som havde tilmeldt sig den seneste ordinære generalforsamling. Vedtægternes 7, stk. 6 havde følgende ordlyd: Generalforsamlingen er en delegeret forsamling. 13

14 De delegerede vælges forud for hver ordinær generalforsamling. Hvert områdetillidsmandsområde, kan lade sig repræsentere af en delegeret pr. påbegyndt 20 medlemmer, opgjort efter medlemstallet pr. 1. januar, det år den ordinære generalforsamling afholdes. Pladserne som delegerede tildeles forlods de i området valgte tillidsmænd, medens de resterende delegerede vælges blandt områdets øvrige medlemmer. Såfremt der i et områdetillidsmandsområde er flere valgte tillidsmænd end antallet af delegerede efter ovennævnte opgørelsesmetode, er alle tillidsmænd alligevel delegerede. Hvis antallet af tillidsmænd i et område udgør halvdelen eller derunder af områdets delegeretpladser, hæves medlemsgrundlaget for en delegeretplads til én delegeret pr. påbegyndt 40 medlemmer, og hver delegeret har så 2 stemmer på generalforsamlingen. Valget gælder frem til det følgende års ordinære generalforsamling. Det er en forudsætning for at være delegeret, at man på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, er beskæftiget indenfor det område man er valgt fra. Hvis antallet af tillidsrepræsentanter i et område stiger efter valget er foretaget, men før den pågældende generalforsamling afholdes, overgår den sidst valgte delegerede til at være suppleant. Hvis antallet af tillidsrepræsentanter falder, indtræder en valgt suppleant som delegeret. Stemmeretten udøves ved personligt fremmøde og kan ikke overdrages til andre. Områdetillidsmanden er ansvarlig for at der foretages valg af øvrige delegerede, samt suppleanter ved forfald. I tillidsmandsområder hvor der kan vælges, men ikke er valgt tillidsmand, har medlemmerne sammen med områdetillidsmanden ansvaret for, at der foretages valg. Valg af delegerede og suppleanter indberettes til kredsens bestyrelse senest 4 uger før den ordinære generalforsamling. Ved afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, skal eventuelle ændrede eller supplerende valg af delegerede og suppleanter indberettes, senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse. For arbejdsledige medlemmer sker indkaldelsen til den ordinære generalforsamling via Finansforbundet. Af og blandt de fremmødte ledige vælges der ½ time før den ordinære generalforsamling begynder, et antal delegerede, svarende til 1 delegeret pr. 20 ledige, pr. 1. januar. Valget gælder frem til den følgende ordinære generalforsamling. Det er en forudsætning for at være delegeret, at man på tidspunktet for afholdelse af den pågældende generalforsamling, er arbejdsledig. Viktor Bo Fossing foreslog, at vedtægternes 7, stk. 6 blev ændret til følgende: Alle kredsens medlemmer kan deltage og har taleret på generalforsamlingen. Deltagelse i den ordinære generalforsamling forudsætter, at kredsens kontor senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse har modtaget en skriftlig tilmelding. 14

15 Bestyrelsen kan fastsætte en tilmeldingsfrist ved afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. På generalforsamlingen har medlemmerne stemmeret i henhold til 3 stk. 2. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Forslaget blev sat under afstemning. Resultatet af afstemningen blev, at der var 2 stemmer for, 18 blanke stemmer og 398 stemmer imod vedtagelse af forslaget. Forslaget blev ikke vedtaget, idet det ikke opnåede det tilstrækkelige antal stemmer. 7. Valg 7.1 Valg af formand I overensstemmelse med vedtægternes 7, stk. 8, skulle der vælges en ny formand for Kredsens bestyrelse for en 3-årig periode. Per Alling Toubro var genopstillet som kandidat til formand for Kredsens bestyrelse. Der var ikke opstillet andre kandidater til posten som formand for Kredsens bestyrelse, hvorfor generalforsamlingen med alle repræsenterede stemmer genvalgte Per Alling Toubro som formand for Kredsens bestyrelse. 7.2 Valg af bestyrelsesmedlemmer I overensstemmelse med vedtægternes 7, stk. 9 og stk. 10 skulle der vælges 13 medlemmer til Kredsens bestyrelse. Følgende kandidater opstillede til valg til Kredsens bestyrelse: Susanne Arboe (opstillede til genvalg) Kirsten Ebbe Brich Helle Brøndum (opstillede til genvalg) Dita Dalmose Carsten Eilertsen (opstillede til genvalg) Knud Grøngaard (opstillede til genvalg) Kirsten Guntofte (opstillede til genvalg) Ib Rene Holm (opstillede til genvalg) Sanne Lauridsen (opstillede til genvalg) Steen Lund Olsen (opstillede til genvalg) Marianne E. H. Pedersen (opstillede til genvalg) Torben Pedersen (opstillede til genvalg) Hans Erik Rasmussen (opstillede til genvalg) 15

16 Søren Schlanbusch Frederikke Nygaard Stannov Peter Gaardsdal Sørensen (opstillede til genvalg) Dirigenten gennemgik proceduren for afstemning, herunder at de delegerede skal afgive mindst 7 stemmer og højst 13 stemmer. Carsten Eilertsen opfordrede alle til at afgive 13 stemmer. Viktor Bo Fossing opfordrede til at kandidaterne forsøgte at give et mere personligt indtryk af sig selv under præsentationsrunden. Samtlige kandidater præsenterede sig selv. Hver kandidat fik tre minutter til at præsentere sig selv. Indlæg fra Finansforbundets formand Kent Petersen blev afviklet under stemmeoptællingen. Kent Petersen underholdt om overenskomstforhandlingen Efter Kent Petersens indlæg blev resultatet af valget offentliggjort. Følgende blev valgt til bestyrelsen med følgende antal stemmer: Navn Antal stemmer Susanne Arboe 379 Kirsten Ebbe Brich 236 Helle Brøndum 250 Carsten Eilertsen 373 Knud Grøngaard 331 Kirsten Guntofte 339 Ib Rene Holm 340 Sanne Lauridsen 315 Steen Lund Olsen 411 Torben Pedersen 301 Hans Erik Rasmussen 251 Søren Schlanbusch 261 Peter Gaardsdal Sørensen 377 Dita Dalmose, der fik 197 stemmer, Marianne E. H. Pedersen, der fik 185 stemmer, og Frederikke N. Stannow, der fik 138 stemmer, opnåede ikke valg. Steen Lund Olsen bød velkommen til de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. 16

17 Steen Lund Olsen takkede det afgående bestyrelsesmedlem Marianne EH Petersen. 7.3 Valg af suppleanter til bestyrelsen Efter valget til bestyrelsen opstillede følgende som suppleanter til bestyrelsen: Dorte Bielefeldt Dita Dalmose Chr. Carl Hansen Frederikke Nygaard Stannov Dorte Bielefeldt og Christian Carl Hansen fik hver 3 minutter til at præsentere sig selv. Følgende blev valgt med følgende stemmer Navn Antal stemmer Dorte Bielefeldt 270 Dita Dalmose 262 Chr. Carl Hansen 203 Frederikke Nygaard Stannov, der fik 136 stemmer, opnåede ikke valg. 7.4 Valg af revisor I overensstemmelse med vedtægternes 7, stk. 12 skulle der ske nyvalg af én af Kredsens revisorer for en 2-årig periode. Kirsten Kongsted genopstillede som kandidat til Kredsens revisor. Der var ikke opstillet andre kandidater til Kredsens revisor, hvorfor generalforsamlingen med alle repræsenterede stemmer genvalgte Kirsten Kongsted som Kredsens revisor. 7.5 Valg af revisorsuppleanter Efter valget af revisor opstillede følgende som revisorsuppleanter: Klaus Pedersen Merete Tefke (opstillede til genvalg) Merete Tefke blev valgt til 1. suppleant med 183 stemmer, og Klaus Pedersen blev valgt til 2. suppleant med 42 stemmer. 17

18 8. Eventuelt Dirigenten gjorde opmærksom på, at der under dette punkt ikke kunne finde afstemning sted, men at ethvert spørgsmål, der vedrører Kredsen, kunne drøftes under dette punkt. Steen Lund Olsen og Carsten Eilertsen holdt en tale til afgående kredsbestyrelsesmedlem Verner Usbeck, der går på pension. Verner Usbeck fik overrakt en buket blomster af Kredsens bestyrelse. Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt. Dirigenten takkede for god ro og orden. Dirigenten gav herefter ordet til næstformand Carsten Eilertsen. Carsten Eilertsen takkede dirigenten for mødeledelsen og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. ***** Således passeret. Dirigent Mette Klingsten 18

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag 16. maj 2013 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Danske Kreds. Årsregnskab 2012

Danske Kreds. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Danske Kreds CVR-nr. 10 51

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 19. maj 2016 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark VEDTÆGTER Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet, som blev stiftet den 14. marts 1945, er en selvejende institution.

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Danske Kreds Generalforsamling 2011 Crowne Plaza Copenhagen Towers Ørestads Boulevard 114-118, 2300 København S. Telefon 88 77 66 55 Punkt 0

Danske Kreds Generalforsamling 2011 Crowne Plaza Copenhagen Towers Ørestads Boulevard 114-118, 2300 København S. Telefon 88 77 66 55 Punkt 0 Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag 18. maj 2011 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det.

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det. 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Vejle Idrætshøjskole,

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Vedtægter for ADHD-foreningen

Vedtægter for ADHD-foreningen Vedtægter for ADHD-foreningen Præambel ADHD-foreningen arbejder for mennesker, der har udtalte vanskeligheder inden for områderne opmærksomhed og/eller aktivitetskontrol; ofte kombineret med problemer

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer -

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - BILAG A Gældende vedtægt 1 Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. Hjemstedet er København, Danmark. 2 Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER. Indhold: for medlemmer af. DANSK EL-FORBUND i EL-KLUB UGGERLY. Klubvedtægter. Forretningsorden for generalforsamling

KLUBVEDTÆGTER. Indhold: for medlemmer af. DANSK EL-FORBUND i EL-KLUB UGGERLY. Klubvedtægter. Forretningsorden for generalforsamling KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-KLUB UGGERLY Indhold: Klubvedtægter Forretningsorden for generalforsamling Forretningsorden for bestyrelsen 1 Klubbens formål og virke Klubbens formål

Læs mere

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Lov for Den danske Landinspektørforening Foreningens første lov blev vedtaget på stiftende generalforsamling den 30. august 1875. Foreningens navn

Læs mere

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER Vedtægter pr. 28. august 2009 Indhold: Kapitel I Foreningen Kapitel II Kredsene Kapitel III Vedtægterne Kapitel IV Overgangsbestemmelser Kapitel V Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Vedtægter. for DANSKE BILUDLEJERE

Vedtægter. for DANSKE BILUDLEJERE Vedtægter for DANSKE BILUDLEJERE 2013 Revideret april 2013 Side 1 af 6 NAVN OG HJEMSTED. 1 Foreningens navn er "DANSKE BILUDLEJERE". Dens hjemsted er København. FORMÅL 2 Foreningen for erhvervsdrivende

Læs mere

Dagsorden for. Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling. Onsdag den 9. marts 2016 kl. 17.45

Dagsorden for. Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling. Onsdag den 9. marts 2016 kl. 17.45 Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling Onsdag den 9. marts 2016 kl. 17.45 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg

Læs mere

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: Kl. 19.30 Lokale: Klubhuset Ordstyrer: Peter Hjulmand Referent: Rita Kirkegaard Deltagerantal 80 Hvoraf 80 er stemmeberettigede.

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Privatskoleforening, og den har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningen har til formål

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009

KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009 1 KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009 Indhold KAPITEL I FORENINGEN... 1 1. NAVN, OMRÅDE OG HJEMSTED... 1 2. FORMÅL... 2 Stk. 1. Mission... 2 Stk. 2. Vision... 2 Stk. 3. Vidensformidling...

Læs mere

Referat. Vindmølleindustriens generalforsamling den 19. marts 2013

Referat. Vindmølleindustriens generalforsamling den 19. marts 2013 Referat Dato: 19-03-2013 Vindmølleindustriens generalforsamling den 19. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af det udsendte regnskab for 2012 til godkendelse

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union Side nr.: 1 (6) Navn 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union 1 Unionens navn er Dansk Motorflyver Union (DMU). Hjemsted 2 Hjemstedet for Dansk Motorflyver Union er sammenfaldende med den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2013

GENERALFORSAMLING 2013 GENERALFORSAMLING 2013 SØNDAG DEN 17. MARTS KLOKKEN 13:00 ODENSE KOMMUNES UDDANNELSESCENTER SCHACKSGADE 39, ODENSE DAGSORDEN 0. Valg af dirigent Valgt blev Flemming Hartvig Pedersen. Stemmetal opgjort

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave (herefter benævnt Støtteforeningen) og den tilhørende institution Sorø Skovbørnehave 1 Mellem institutionen Sorø Skovbørnehave og Sorø Kommune indgås

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Referat af afdelingsmødet Afholdt den 21. august 2014 2 Referat af afdelingsmødet den 21. august 2014 56 husstande svarende til 112 uddelte

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned.

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned. VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KREDS VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune.

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune. Vedtægter 1. Navn og Hjemsted Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub Forkortelse BORK Klubbens hjemsted er Ikast kommune. 2. Formål Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Grundejerforeningen Sundparken Rantzausminde. V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen Sundparken, Rantzausminde

Grundejerforeningen Sundparken Rantzausminde. V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen Sundparken, Rantzausminde Matr. nr.: 24 ai, 24 ag, 24 ah, 24 bm 24 ak, 24 bn, 24 bo, 24 al, Egense by, Egense. Beliggende: Krebsen, 5700 Svendborg. V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen Sundparken, Rantzausminde ---oo0oo---

Læs mere

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012.

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012. Masaibarn c/o Kasper Birch Fredensgade 14,st,1 8000 Aarhus C Vedtægter gældende per 8. november 2015 info@masaibarn.dk www.masaibarn.dk MobilePay/Swipp 93 40 60 60 Registreringsnr. 5479 Kontonr. 2939077

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Danske Vandværker Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen er en selvstændig

Læs mere

6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge. Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds:

6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge. Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds: Den 23. maj 2012, kl. 10.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Danske Kreds (CVR-nr. 10 51 28 40) ("Kredsen") på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle. Bestyrelsens konstituerede formand,

Læs mere

HJERNESKADEFORENINGEN STANDARDVEDTÆGTER FOR LOKALAFDELINGER

HJERNESKADEFORENINGEN STANDARDVEDTÆGTER FOR LOKALAFDELINGER HJERNESKADEFORENINGEN STANDARDVEDTÆGTER FOR LOKALAFDELINGER Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 30.04.2011 Ændret på repræsentantskabsmødet den 20.04.2013 Ændret på repræsentantskabsmødet den 12.04.2014

Læs mere

Bestyrelsens forlag til vedtægtsændringer for Antenneforeningen Aarhus. Generalforsamling: 20. marts 2012 5, 6, 7, 10

Bestyrelsens forlag til vedtægtsændringer for Antenneforeningen Aarhus. Generalforsamling: 20. marts 2012 5, 6, 7, 10 Bestyrelsens forlag til vedtægtsændringer for Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling: 20. marts 2012 5, 6, 7, 10 5 Nuværende formulering: 5 1) Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion

Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier, og den har hjemsted i Københavns Kommune.

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland

Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland Dagsorden Der indkaldes til konstituerende kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. november 2015 kl. 13.00 til 17.00 Mødet afholdes på kredsens kontor Møllevej 13, 4140

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet Vedtægter for Grundejerforeningen Lille Grundet Indholdsfortegnelse Side 1-2 Foreningens navn og hjemsted 3 3-5 Foreningens område og medlemskreds 3 6-7 Forenings formål og opgaver 4 8-12 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 1 1. Bankens navn er Skjern Bank A/S. 2. Hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Selskabets formål er at drive bankvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C TELEFON 86 19 64 00 TELEFAX 86 20 15 17 E-MAIL post@hoerlyck.com www.hoerlyck.com CVR-NR.: 26 82 27 42 DANSKE BANK KT. 3627 3627850034 H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) 1 Foreningens navn og hjemsted. Stk. 1. Foreningens navn er Børnenes Gokart Klub (BGK). Foreningen

Læs mere

Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015

Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015 Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015 GF 2015 1. FLERTAL, GRAMMATIK OG NUMMERERING. 1. Jf. bestemmelse for selskabslovens 105 er simpelt flertal ved for/imod afgørelser (binære valg), at der

Læs mere

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 9. marts 2016 kl. 18.30-21.30 Restaurant Latinerly, Sct. Mathiasgade

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1 Dagsorden og referat: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Bestyrelsen foreslår

Læs mere

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Sted: Café Charlottenborg, Nyhavn 2, 1051 København K Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005 Vedtægter for Holbæk Odsherred Stiftet 1. januar 2005 Sidst ændret den 29-03-2016 1 Afdelingens navn og hjemsted Holbæk-Odsherred afdeling i Fagligt Fælles Forbund, der dækker Holbæk og Odsherred kommuner.

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i med følgende DAGSORDEN: Dampskibsselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 1. Holbæk Cykelsport Klubbens navn er HOLBÆK CYKELSPORT og har hjemsted i Holbæk kommune og på klubhusets adresse. 2. Vision, mission og målsætning. Klubbens vision

Læs mere

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden Vedtægter for Grundejerforeningen Præstelodden 1. Navn Grundejerforeningens navn er Præstelodden, dens hjemsted er Melby, og dens område er de grunde der

Læs mere

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G Forslag tilrettet efter generalforsamlingen 15. marts 2016 V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Hanstholm Kolonihaveforening.

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING

DANSK POLITIHUNDEFORENING DANSK POLITIHUNDEFORENING R E F E R A T Dansk Politihundeforenings ordinære repræsentantskabsmøde. Lørdag den 3. marts 2012 kl. 12.50 afholdtes ordinært repræsentantskabsmøde på Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen

Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen (ASK) Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 2.

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN ( Foreningen til hjælp for ulykkeligt stillede Mødre og Foreningen til Hjælp for enligtstillede, nødlidende Kvinder med Børn, senere Mødrehjælpen)

Læs mere

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune Vedtægter 1. Navn I. DEN LOKALE AKTIONSGRUPPE Aktionsgruppens navn er Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune 2. Hjemsted Aktionsgruppens hjemsted er Middelfart Kommune. 3. Formål Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15

VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab. Dets

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål Foreningen har det formål at udbrede

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 1. Hjemsted og formål. Giersings Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 27. April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling, og ser frem til at holde

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Studenterrådet ved Roskilde Universitet (forkortet SR eller SR-RUC). Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen SIND. SIND-Syddanmarks Regionskreds. Version 08.02

Vedtægter for Landsforeningen SIND. SIND-Syddanmarks Regionskreds. Version 08.02 Syddanmark Vedtægter for Landsforeningen SIND SIND-Syddanmarks Regionskreds. Version 08.02 Landsforeningen SIND Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary landsforeningen@sind.dk * www.sind.dk Side 1/8 1 NAVN,

Læs mere

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr.

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. VEDTÆGTER KFUKs SOCIALE ARBEJDE Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal 1153 København K 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. 27 09 36 12 2015 1 1 Foreningens navn er KFUKs Sociale Arbejde. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 -

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 - VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012-1 - PR. APRIL 2012 VEDTÆGT for SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER Stiftet 16. juni 1990. 1: Foreningens navn Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE

ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE 1. Unionens navn er Østdanmarks BordTennis Union (ØBTU). Unionen er medlem af Dansk BordTennis Union (DBTU) under Danmarks Idræts Forbund (DIF) og er underlagt disses

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013

Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013 Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013 1. Navn Foreningens navn er: Gentofte Konservative Ungdom. Foreningen er hjemmehørende i Gentofte

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 1/3 2003 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København, i daglig tale. Stk. 2

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT 1. AFDELING OG KOMMUNEKREDS 1. Afdelingen er en del af landsforeningen Kalaallit Røde Korsiat. 2. Er der flere afdelinger inden for en kommune, kan afdelingerne

Læs mere

1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune.

1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at dyrke og

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 34 stemmeberettigede medlemmer. Ad 1. Valg af dirigent. Formanden Kjeld

Læs mere

Vedtægter for Fredensborg Golf Club

Vedtægter for Fredensborg Golf Club Vedtægter for Fredensborg Golf Club 1. Klubbens navn er Fredensborg Golf Club, og dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Klubbens formål er at skaffe sine medlemmer adgang til at spille på Fredensborg Golf

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 Til medlemmerne i andelsboligforeningen REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 År 2016, mandag den 18. april 2016, klokken 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Ellesletten

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008. på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund, Danmark med følgende

ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008. på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund, Danmark med følgende ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008 Den 22. april 2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S, CVR nr. 28 31 25 04 på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund,

Læs mere

Vedtægt for LOF s landsorganisation

Vedtægt for LOF s landsorganisation Vedtægt for LOF s landsorganisation Navn Forbundets navn er: LOF s landsorganisation, Liberalt Oplysnings Forbund. I daglig tale: LOF. Formål LOF har til formål, ud fra en liberal grundholdning, at skabe

Læs mere

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune.

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. 2 Kredsens formål er inden for kredsens område at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S Advokatanpartsselskab J.nr. 18946 om/emn VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S. 1. 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Hermed følger triumviratets forslag til forretningsorden. Det vil være muligt at komme med

Hermed følger triumviratets forslag til forretningsorden. Det vil være muligt at komme med Dagsorden 17:00 formalia (MN) 17:05 Nyt fra (MN) - Sekretariatet - Elev og studenterbevægelsen - Fagbevægelsen - Regionerne 17:20 Økonomi (TBC) 17:40 forretningsorden for LM (IB) 18:30 bestyrelsens forslag

Læs mere

Dagsorden for. Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling. Torsdag den 10. september 2015 kl. 9.15

Dagsorden for. Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling. Torsdag den 10. september 2015 kl. 9.15 Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling Torsdag den 10. september 2015 kl. 9.15 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Assens Forsyning A/S 900985 13601 / 2750234

VEDTÆGTER. for. Assens Forsyning A/S 900985 13601 / 2750234 VEDTÆGTER for Assens Forsyning A/S 900985 13601 / 2750234 1 Selskabets navn, hjemsted og formål: 1.1 Selskabets navn er Assens Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Assens Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere