6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge. Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge. Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds:"

Transkript

1 Den 23. maj 2012, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Danske Kreds (CVR-nr ) ("Kredsen") på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle. Bestyrelsens konstituerede formand, Steen Lund Olsen, bød velkommen. 1. Valg af dirigent Danske Kreds bestyrelse foreslog advokat Mette Klingsten som dirigent for generalforsamlingen. Generalforsamlingen fulgte bestyrelsens forslag og valgte advokat Mette Klingsten til dirigent for generalforsamlingen. Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne ved mails til tillidsmændene samt ved indkaldelse i Finansforbundets magasin Finans samt i Danske Kreds eget blad fra marts 2012, side 19. Dirigenten oplyste, at der ved generalforsamlingens start var i alt 152 delegerede med 1 stemme, 53 delegerede med 1½ stemme, 87 med 2 stemmer svarende til i alt 292 delegerede og i alt 405 ½ stemme. Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens samtykke, at denne var behørigt indkaldt og beslutningsdygtig, for så vidt angik emnerne på dagsordenen. Dirigenten oplyste, at der var følgende dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år 5. Indlæg ved Solveig Ørteby (næstformand i Finansforbundet)

2 6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge 7. Indkomne forslag Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds: 1. Forslag til ændring af vedtægterne a. Kredsbestyrelsens konstituering af næstformænd (pkt. 8.4) b. Organisationsændringer (pkt. 4.4) 8. Valg 1. Formandsmand for 1 år svarende til resten af den 3-årige periode suppleanter til bestyrelsen (for 1 år) 3. 1 intern revisor (for 2 år) 4. 2 suppleanter for de interne revisorer (for 1 år) 5. Statsautoriseret revision (for 1 år) 9. Eventuelt 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen Dirigenten oplyste, at forretningsordenen var offentliggjort på Kredsens hjemmeside. Der var ingen, der havde bemærkninger til forretningsorden, og forretningsordenen blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. 3. Forslag til Stemmeudvalg Bestyrelsen havde stillet forslag om, at følgende personer valgtes til stemmeudvalg: Jan Jeppesen, Finansforbundet (formand) Flemming Høyer, Finansforbundet Elin Møller, Finansforbundet Lars Broberg, Finansforbundet Christina Lykke Munk, Jyske Bank Kreds Margrethe Weber, Sydbank Kreds Per Spiegelhauer, Kreds Nord John Skafte, Kreds Øst Leif Winther, Nykreds Generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens indstilling, og stemmeudvalget blev enstemmigt valgt. 2

3 4. Bestyrelsens beretning om Kredsens virke i det forløbne år Dirigenten oplyste, at den skriftlige beretning for 2011 var blevet sendt til alle tillidsmænd og offentliggjort på Kredsens hjemmeside. Formanden, Steen Lund Olsen, og næstformand Carsten Eilertsen, samt René Holm som medlem af Finansforbundets hovedbestyrelse, aflagde beretning. Steen Lund Olsen orienterede om Per Alling Toubros fratræden fra bestyrelsen og takkede for opbakningen i forbindelse med sin konstituering som formand. Christian Hansen var indtrådt i bestyrelsen i forbindelse med Per Alling Toubros fratræden. Steen Lund Olsen oplyste, at bestyrelsen relativt ubesværet var kommet videre efter Per Alling Toubros fratræden. Steen Lund Olsen oplyste, at Danske Banks ledelse havde meddelt, at banken forventede at skulle reducere med 2000 medarbejdere. Arbejdstempoet er i forvejen højt, og Steen Lund Olsen havde vanskeligt ved at se, hvorledes man skulle kunne undvære 2000 kolleger. Bankens ledelse og medarbejderrepræsentanterne havde drøftet afbødeforanstaltninger i forbindelse med masseafskedigelserne i januar 2012, og Steen Lund Olsen pointerede, at forhandlingerne i forbindelse med masseafskedigelser ikke nødvendigvis skal føre til en aftale om bestemte afbødeforanstaltninger. Reduktionerne skal være på plads inden udgangen af Der er for øjeblikket truffet beslutning om sammenlægning af filialer og kontantfri filialer, hvilket kan føre til en besparelse på medarbejdersiden. Steen Lund Olsen oplyste endvidere, at 200 medarbejdere indtil videre har ansøgt om frivillig fratræden. Steen Lund Olsen orienterede endvidere om den nye standardoverenskomst på pengeinstitutområdet, der gælder i perioden 2012 til Steen Lund Olsen udtrykte tilfredshed med overenskomstresultatet i lyset af den finansielle situation. Forhandlingerne om virksomhedsoverenskomsten var dog vanskeligere, blandt andet arbejdstidsreglerne gav anledning til udfordringer. Det er nu aftalt, at der ikke kan modregnes i timebanken, og at der gælder en optrapningsordning. Steen Lund Olsen orienterede endvidere om, at i der i SVOR arbejdes med at følge sektorens udvikling. 3

4 Der er flere bankfilialer i Danmark i forhold til de øvrige skandinaviske lande, og færre i forhold til EU-landene generelt. Steen Lund Olsen gennemgik i den forbindelse en række statistiske oplysninger. For så vidt angår arbejdet i MOF, oplyste Steen Lund Olsen, at man går målrettet mod nyansatte og akademikere. Der er sat et mål på 600 nye medlemmer frem til landsmødet. Steen Lund Olsen takkede de, der havde været aktive i forbindelse med hvervekampagnen. Peter Gaardsdal Sørensen ønskedes tillykke med formandsposten i Finansforbundets it-klub. Knud Grøngaard ønskedes tillykke med formandsposten i FTF-A. Carsten Eilertsen forsatte beretningen. Carsten Eilertsen orienterede om arbejdet med arbejdsmiljøet, herunder arbejdspresset og det psykiske arbejdsmiljø. Carsten Eilertsen henledte opmærksomheden på det fælles ansvar, som medarbejderne har i den forbindelse. Carsten Eilertsen orienterede endvidere om arbejdet med opkvalificering til andre jobs i forbindelse med eksempelvis stillingsnedlæggelser. Carsten Eilertsen oplyste, at Kredsen har et samarbejde med Danske University, herunder i forbindelse med uddannelse og certificering medarbejdere har været igennem projekt indsigt. Carsten Eilertsen oplyste endvidere, at BOV havde arbejdet intenst med afbødeforanstaltninger med henblik på formulering af ønsker til fratrædelseskataloget i forbindelse med masseafskedigelsesrunden. Desværre havde man ikke haft så meget held med sig i forhold til udmøntningen af de konkrete aftaler med ledelsen. For så vidt angår spørgsmålet om ligestilling, oplyste Carsten Eilertsen, at Kredsen ikke går ind for tvangsmæssigt fastsatte kvoter i forbindelse med besættelse af lederstillinger etc., men at alle skal opleve lige vilkår. Carsten Eilertsen oplyste, at alle jobprofiler lever op til VOK-aftalen, at home er på plads, og at det næste skridt er at se på it-afdelingen. Carsten Eilertsen orienterede om, at bankens HR-afdeling fortsat har en del udfordringer, som Kredsen ser det. Blandt er vurderingen af medarbejdernes performance i forbindelse med udviklingssamtaler fortsat ikke god nok. Carsten Eilertsen orienterede endvidere om, at man for så vidt angår kompetenceudvikling har sikret sig en forankring i virksomhedsoverenskomsten. Dette omfatter derudover blandt andet lønstigning ved jobskifte, fastholdelse af forskudttidstillæg, honorering af arbejde på skæve tidspunkter mv. 4

5 Carsten Eilertsen oplyste også, at definitionen af selvstændig arbejdstilrettelæggelse er forskellig i standardoverenskomsten og i virksomhedsoverenskomsten. Med seneste overenskomstforhandlinger er der forhandlet en overgangsordning på plads. Der har også været større fokus på de områder, hvor medlemmer af SU skal være mere proaktive (idet ledelsen som oftest ikke bringer ret mange emner på dagsordenen til SU-møder). For så vidt angår fremtidens udfordringer, oplyste Carsten Eilertsen, at man er i kontakt med markeder, hvor lønnen er lavere. Carsten Eilertsen refererede, at Thomas Borgen, der er den nye chef for C & I, på seneste EWC-møde sagde, at som han så det, stod finanssektoren for tiden overfor den største revolution siden indførelsen af internettet. Carsten Eilertsen gav ordet videre til René Holm, der er hovedbestyrelsesmedlem i Finansforbundet. René Holm orienterede om Danske Kreds hovedbestyrelsesmedlemmers arbejde og poster i Finansforbundet. I Finansforbundet havde man havde haft besøg af Helle Thorning-Schmidt, og man havde adresseret forskellige emner overfor hende, blandt andet lønsumsafgiften. Forbundet er partipolitisk neutralt, men ville gerne påvirke den politiske dagsorden. Whistleblower-ordningen har været et emne, hvor man havde haft lejlighed til at gøre sin indflydelse gældende på direktivniveau. Man håber, at man vil implementere de forslag vedrørende etablering af whistleblower-ordninger, som de nu foreligger. Trepartsforhandlinger FTF er Finansforbundets repræsentant i trepartsforhandlingerne. Man føler at man har haft lejlighed til at gøre sin indflydelse gældende, blandt andet fordi Kent Petersen er blevet næstformand hos FTF. Finansforbundet har haft besøg af Steen A. Rasmussen fra FA forud for overenskomstforhandlingerne. Jørgen Neergaard Larsen fra DA var også inviteret. René Holm syntes, at det var interessant at høre Jørgen Neergaard Larsens synspunkter om, at kompetenceudvikling var vigtigere end lønkroner. Medarbejdernes krav på outplacement er også blevet en del af overenskomstgrundlaget. FTF-A har et samarbejde med Mercuri Urval vedrørende outplacement. Orientering om overenskomstforhandlinger vedrørende standardoverenskomster Flere barns sygedag, kompetenceudvikling, arbejdstid mv. Det var ikke lette overenskomstforhandlinger, da arbejdsgiverrepræsentanter havde ret bundne mandater i forhold til at overenskomsten ikke måtte koste noget. 5

6 På den korte bane arbejdes der på en ny tillidsmandsuddannelse. Den skal startes op 1. januar 2013 og skal afsluttes med en eksamen. René Holm oplyste, at der er lige løn for lige arbejde. Men man er også nødt til at se på lige muligheder, således at kvinder også har mulighed for få lederstillinger med højere lønninger. René Holm oplyste, at Finansforbundet også er imod kvoter. I stedet vil man arbejde for charteret for flere kvinder i ledelse. René Holm orienterede endvidere om udviklingen og implementeringen af Finansforbundets nye hjemmeside og om det arbejde der ligger forud for kredsene med overgang til den nye hjemmeside Finansforbundet fejrer 75-års jubilæum den 29 marts Der arbejdes på en publikation om forbundets historie. René Holm gav ordet tilbage til Steen Lund Olsen. Steen Lund Olsen fortalte om arbejdet i sekretariatet. Der er ansat en ny kommunikationskonsulent i sekretariatet. Steen Lund Olsen takkede medarbejderne i sekretariatet for indsatsen i året, og takkede også Finansforbundet i forbindelse med tillidsmandsuddannelse, overenskomstforhandlinger m.v. I forhold til det kommende år forklarede Steen Lund Olsen at følgerne af koncernens personalereduktionerne og de nye organisationsændringer bliver meget vigtige opgaver. Bestyrelsen svarede på spørgsmål og kommenterede bemærkninger. Mette Strange Mette Strange rejste spørgsmål om trivsel i det daglige arbejde, og syntes, at man skulle arbejde for en trivselspolitik. Steen Lund Olsen og Carsten Eilertsen replicerede. Carsten Eilertsen gav Mette Strange ret i, at der skal være fokus på trivsel, men der skal nok stadig være en stresspolitik. Carsten Eilertsen nævnte endvidere, at det ikke er i overensstemmelse med koncernens politik, at det kommer som en overraskelse for en medarbejder, at vedkommende rates 1 eller 2 på medarbejderudviklingssamtale. Carsten Eilertsen nævnte, at det var vanskeligt at få indflydelse på, hvorledes definitionen af de forskellige ratings skal være, og hvorledes ratingen skal ske. Erik Rasmussen Erik Rasmussen tog emnet op vedrørende flytning af udviklingsopgaver, der p.t. udføres i Indien. Erik Rasmussen mente, at regnestykket om, at en inder koster ¼ af de udviklere, der sidder i Danmark, er forkert, idet der ikke derved er taget højde for kompetencer, indernes træk på helpdesk etc. 6

7 Valther Højgaard Larsen Valther Højgaard Larsen tog emnet om lønforhøjelser op, idet der i hans afdeling og i naboafdelingen ikke har været givet stigninger, uanset at medarbejderne havde levet op til de udviklingsmål, der var stillet. Valther Højgaard Larsen ville gerne høre, om Kredsen har taget emnet op overfor ledelsen. Valther Højgaard Larsen tog endvidere emnet op om modregning i tillæg. Steen Lund Olsen og Carsten Eilertsen replicerede. Steen Lund Olsen oplyste, at man savnede konkrete eksempler fra it, der kunne anvendes til videreformidling til ledelsen. Steen Lund Olsen oplyste at han havde hørt, at der skulle reduceres med 50 medarbejdere i Indien, men at den nærmere baggrund herfor ikke kendes p.t. Steen Lund Olsen meddelte, at kredsbestyrelsen vil sætte en ressourceperson til at se nærmere på forhold, der kan belyse de indiske medarbejderes lønsomhed. Carsten Eilertsen ville gerne høre nærmere, såfremt der er nogen, der har performet til en lønstigning, men som ikke har fået en sådant lønstigning. Carsten Eilertsen oplyste, at det kun er biltillægget, der ikke modregnes ved jobskifte. Man kan altså godt få et lavere individuelt tillæg ved jobskifte. Peter Gaardsdal Sørensen Peter Gaardsdal Sørensen tog emnet op om ærlighed i Danske Bank. Der er efterhånden ansat 600 medarbejderne i Indien, men i it-afdelingen kan man ikke se besparelserne. Men Peter Gaardsdal Sørensen spørger til emnet i SU, så får han en anden forklaring. Peter Gaardsdal Sørensen mener, at man retter på virkeligheden, så strategien kommer til at passe. Det er vigtigt, at der er ærlighed i kommunikationen. Connie Jensen Connie Jensen spurgte, om eksisterende tillidsmænd også får et eksamensbevis, og om Kredsen kender status på reduktionen på 2000 medarbejdere. René Holm oplyste, at medarbejdere, der allerede har fået en tillidsmandsuddannelse, ikke får et eksamensbevis. Steen Lund Olsen oplyste, at såvidt Kredsen bekendt, er der indgået 200 aftaler om frivillig fratræden. Det er Steen Lund Olsens oplevelse, at koncernen gør forholdsmæssigt meget for at omplacere i stedet for at opsige. Beretningen blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen. 5. Indlæg fra Solveig Ørteby Solveig Ørteby, næstformand i Finansforbundet redegjorde for udviklingen i Finansforbundet og finanssektoren i det seneste år. Indledningsvis redegjorte Solveig Ørteby for, at det syntes at være en del politikeres opfattelse, at der kan hentes penge i finanssektoren i form af lønsumsafgift og transaktionsskatter. 7

8 Whistleblowerordningen Solveig Ørteby var af den opfattelse, at whistleblowerordningen er et gode, men at rapporteringen bør ske til en person udenfor banken. Medarbejderne har vist vejen i forhold til, at ansvarlighed og løntilbageholdenhed virker, og Solveig Ørteby syntes derfor, at det var trist at se, at ledelsen ikke havde vist samme tilbageholdenhed. Solveig Ørteby oplyste, at der efter hendes opfattelse skal være fokus på fagligheden. Der skal også være fokus på talentudviklingen indenfor tillidsmandsområdet, så der bliver et rekrutteringsgrundlag i det politiske system. Man vil derfor påbegynde et talentprogram. Solveig Ørteby orienterede om, at der udvises stor fleksibilitet i Finansforbundet i forhold til udvikling af nye tiltag fx fyraftens- og formiddagsarrangementer med fagligt indhold. Dette har ført til at man også har været i stand til at tiltrække andre typer medlemmer end de traditionelle fx ledende medarbejdere. Solveig Ørteby nævnte, at det grænseløse arbejde kan være udmærket, men 41% af medarbejderne i finanssektorenoplever symptomer på stress, hvoraf 15% har det i helbredstruende grad. Solveig Ørteby oplyste, at blandt andet kantinebesøg har været meget effektivt i forhold til hvervning af nye medlemmer. Solveig Ørteby udtrykte stor ros til tillidsmændene i Danske Kreds. I forhold til trepartsforhandlingerne fik Solveig Ørteby tilslutning fra salen til, at man ikke er indstillet på at afskaffe helligdagene. Der er masser af afskedigelser og organisationsændringer, og det er i den situation, at tillidsmændene skal sige, at nok er nok. Solveig Ørteby mener, at tillidsmændene går for langt i forhold til at hjælpe banken med at foretage afskedigelser. Emnerne blev herefter debatteret i salen. 6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge Torben Pedersen fremlagde regnskabet for Årets resultat Regnskabet udviste et negativt resultat på kr. vedrørende den primære drift før finansielle poster. 8

9 Underskuddet skyldes blandt andet de store medlemsmøder. Det er primært obligationer, der har givet afkast, hvorimod der ikke har været afkast på aktieinvesteringerne. Aktiver Aktiebeholdningen er nedbragt, og der var investeret yderligere i obligationer. Der er ved skiftet fra aktier til obligationer anvendt et forsigtighedsprincip. Tilgodehavender er blandt andet tilgodehavender hos Finansforbundet i forbindelse med transport. Passiver Det er visse skyldige udgifter. For så vidt angår den skyldige skat, skyldes det, at indkomsten fra 2010 var angivet til 0 kr. mens indtægten i 2010 reelt var kr. De kr. er skyldig skat for Budget for 2012 Der er en stigning i kontingentindtægter på grund af medlemstilgangen. Der er en yderligere udgift til sekretariatet på grund af ansættelse af en kommunikationsmedarbejder. Torben Pedersen gennemgik efterfølgende Jubilæumsfondens regnskab for 2011 samt budgettet for Begge dele er blot til orientering. Generalforsamlingen godkendte regnskabet for Kredsen med 382½ stemme og meddelte bestyrelsen decharge. 7. Indkomne forslag Forslag fra Bestyrelsen Forslag til ændring af vedtægterne a. Kredsbestyrelsens konstituering af næstformænd (pkt. 8.4) b. Præciseringer vedrørende organisationsændringer (pkt. 4.4) Ad 7.a Kredsbestyrelsens konstituering af næstformænd (pkt. 8.4) Dirigenten konstaterede, at forslaget var fremsat rettidigt i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 7, stk. 2. Steen Lund Olsen redegjorde på bestyrelsens vegne for motivet til det stillede forslag. Vedtægtsændringen foresloges at træde i kraft umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. 9

10 Med 394 stemmer for vedtog generalforsamlingen ændringen af vedtægterne i overensstemmelse med bestyrelsens forslag. Ad 7.b Præciseringer i vedtægternes pkt. 4.4 særligt i relation til håndtering af organisationsændringer Dirigenten konstaterede, at forslaget var fremsat rettidigt i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 7, stk. 2. Steen Lund Olsen redegjorde på bestyrelsens vegne for motivet til det stillede forslag til ændring af vedtægterne. Vedtægtsændringen foresloges at træde i kraft umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Forslaget blev vedtaget med 2/3 stemmer for. 8. Valg 8.1 Valg af formand indtil udløbet af den 3-årige formandsperiode Steen Lund Olsen er konstitueret som formand og var eneste opstillede kandidat til formmandsposten. Generalforsamlingen valgte Steen Lund Olsen som formand ved fredsvalg. 8.2 Valg af bestyrelsessuppleanter Der var ikke opstillet kandidater til valg som bestyrelsessuppleanter, og der gennemførtes derfor ingen valghandling. De nuværende suppleanter, Dorte Bielefeldt og Christian Hansen er indtrådt i bestyrelsen i stedet for henholdsvis Søren Schlanbusch og Per Alling Toubro. 8.3 Valg af revisor I overensstemmelse med vedtægternes 7, stk. 12 skulle der ske nyvalg af én af Kredsens revisorer for en 1-årig periode. Kirsten Kongsted genopstillede som kandidat til Kredsens revisor. Der var ikke opstillet andre kandidater til Kredsens revisor, hvorfor Kirsten Kongsted blev valgt som Kredsens revisor ved fredsvalg. 8.4 Valg af revisorsuppleanter 10

11 Lisbeth Josephsen fratræder sin stilling i banken den 31. maj 2012, og Lisbeth havde forud for generalforsamlingen trukket sig fra posten som intern revisor. 1. suppleanten, Klaus Pedersen, overtager Lisbeths plads og valgperiode som revisor indtil Der skulle derfor vælges en 1. og en 2. suppleant: Følgende kandidater var opstillet til valg som suppleanter for den interne revisor Erling Berg Thomsen Peter Svensson Generalforsamlingen valgte Erling Berg Thomsen som 1. suppleant og Peter Svensson som 2. suppleant. 8.5 Valg af ekstern revision Bestyrelsen foreslog, at Deloitte fortsætter som statsautoriseret revision for Kredsen. Generalforsamlingen genvalgte Deloitte som ekstern revisor. 9. Eventuelt Benny Fejerskov og Knud Ejgil Vestergaard, der er ansat i Kontanthåndtering og Transport, der overgår til ansættelse i Bankernes Kontantservice, takkede for det gode samarbejde. Steen Lund Olsen takkede Benny Fejerskov og Knud Ejgil Vestergaard for indsatsen gennem årene. Torben ønskede suppleanter for kritisk revisor tillykke med valget og tillykke til Kirsten Kongsted. Torben takkede også Lisbeth Josephsen for godt samarbejde. ***** Således passeret. Dirigent Mette Klingsten 11

Bestyrelsens næstformand, Carsten Eilertsen, bød velkommen, og meddelte at formanden ikke kunne deltage i generalforsamlingen på grund af sygdom.

Bestyrelsens næstformand, Carsten Eilertsen, bød velkommen, og meddelte at formanden ikke kunne deltage i generalforsamlingen på grund af sygdom. Den 20. maj 2010, kl. 11.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Danske Kreds (CVR-nr. 10 51 28 40) ("Kredsen") på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle. Bestyrelsens næstformand, Carsten Eilertsen,

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag 16. maj 2013 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 19. maj 2016 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned.

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned. VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KREDS VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012

3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012 3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012 Spånnebæk 10, 4300 Holbæk. REFERAT 1. Velkomst v/ Formand Allan Andersen 2. Valg af dirigenter iht. forretningsordenens pkt. 2 Valgt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Danske Kreds. Årsregnskab 2012

Danske Kreds. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Danske Kreds CVR-nr. 10 51

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYKREDS

VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Referat af generalforsamling - Fjernvarme Horsens A.m.b.a.

Referat af generalforsamling - Fjernvarme Horsens A.m.b.a. Referat af generalforsamling - Fjernvarme Horsens A.m.b.a. Møde Tid og sted Generalforsamling Mandag, d. 24. oktober 2016, kl. 18:00, Hotel Opus, Horsens Den 24. oktober 2016 kl. 18.00 afholdtes ordinær

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet

2. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds repræsentantskabsmøde Torsdag den 7. og fredag den 8. september 2017 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 3. Valg af stemmetællerudvalg

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26 Den 15. april 2009 kl. 17.00 afholdtes der generalforsamling på Radisson SAS Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V. Dagsordenen var som følger:

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds:

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds: Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling Onsdag den 5. november 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Sted: Café Charlottenborg, Nyhavn 2, 1051 København K Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen Den 24. marts 2002, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i Lægemiddelstyrelsens kommende domicil i Havnestad, Axel Heidesgade 1 / Islands Brygge 69, 2300 Købehavn S. Udover

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

KREDS VEST ORDINÆR GENERALFORSAMLING, 18. APRIL 2015

KREDS VEST ORDINÆR GENERALFORSAMLING, 18. APRIL 2015 KREDS VEST ORDINÆR GENERALFORSAMLING, 18. APRIL 2015 5. MAJ 2015 ST 201400480 Generalforsamlingen blev afviklet lørdag den 18. april 2015 i Aarhus. Der deltog 168 medlemmer og gæster, hvoraf 122 var delegerede.

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Ove Hansen, Hans Ole Olesen, Knud Aage Thiemer,

Læs mere

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen.

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN KREDSENS NAVN OG HJEMSTED 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. Stk. 2. Assurandør Kredsen er en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. 2.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

GenerAlforsamling 2012

GenerAlforsamling 2012 GenerAlforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 11. april 2012 i salen på TK s Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Orientering

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard, Hans Ole Olesen, Leif Rasmussen,

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Kastrup 2016 1 Indhold 1. NAVN..... 4 2. OPTAGELSESBETINGELSER... 4 3. FORMÅL... 4 STK. 2. Faglige opgaver... 4 STK. 3. Organisatoriske opgaver... 4 4.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Konstituering Danske Kreds

Konstituering Danske Kreds Danske Kreds Politisk ansvarlig for kommunikation Formanden har denne funktion Politisk ansvarlig for Forhandling Formanden har denne funktion Næstformand (1 el. 2) Opbakning til Danske Kreds Arbejdsglæde

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Punkt 1 Valg af dirigent Søren Kløjgaard indstillede på hovedbestyrelsens vegne advokat Henrik Oehlenschläger som dirigent.

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Investeringsforeningen PFA Invest. Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014

Investeringsforeningen PFA Invest. Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014 11 Investeringsforeningen PFA Invest Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014 Tirsdag den 22. april 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl. 13.00 på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 12.15 13.00 Sted: Forsyning Helsingør, Haderslevvej 25, 3000 Helsingør I mødet deltager:

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP 1 Erhvervsrådet i Høje-Taastrup er en uafhængig institution. Dets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Erhvervsrådet omfatter Høje-Taastrup Kommune. 2 Formål Erhvervsrådets

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere