Strategiplanlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategiplanlægning 2013-2024"

Transkript

1 + Strategiplanlægning

2 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej Aalborg Udgivelse: Maj 2012 Sagsnr.: Dok.nr.: Titel: Strategiplan for Aalborg Forsyning, Gas Strategiplan Maj

3 1. Målsætninger Aalborg Forsyning, Gas målsætning er at at at at at at at at at at at producere og distribuere gas til kunderne med så lille et ressourceforbrug som muligt og hertil anvende den reneste teknologi, der er til rådighed, sikre kunderne en økonomisk fordelagtig og miljøvenlig gasforsyning, udbrede anvendelsen af gas, idet mindre miljørigtige energiformer (el, olie og benzin) i størst muligt omfang erstattes med gas, fastholde eksisterende kunder, yde kunderne service i form af tilsyn, så apparaterne er i funktions- og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, deltage i Energicentrets arbejde og rådgive om, hvor og hvordan gas på en miljømæssig hensigtsmæssig måde kan anvendes, tilstræbe en høj forsyningssikkerhed af gas til kunderne, vedligeholde produktionsanlæg og ledningsnet effektivt og miljøvenligt, ledningsanlægget efter renovering med henblik på levetidsforlængelse også kan anvendes til andre gaskvaliteter end bygas, f.eks. ren naturgas eller opgraderet biogas, og 4 km hovedledning med tilhørende stikledninger hvert år renoveres med henblik på levetidsforlængelse eller tages ud af drift, være en attraktiv arbejdsplads kendetegnet ved lavt sygefravær, lav personaleomsætning og høj social kapital (med fokus på nøgleordene samarbejdsevne, tillid, troværdighed, retfærdighed og respekt) Strategiplan Maj

4 2. Strategiplanlægning Resumé og indledning Indledning Forsyningsområde Aalborg Forsyning, Gas forestår: Produktion, distribution og salg af gas i Aalborg Kommune. Aalborg Forsyning, Gas forsyner et område fra motorvej E45 i øst til Hasseris i vest og fra Skelagervej/Th. Sauers Vej i syd til lidt nord for Forbindelsesvejen med bygas. Desuden forsynes et område i Bouet og i Hostrup (mellem Vestbjerg og Sulsted) med naturgas til proces- og rumvarme. F-gas til komfurer leveres i en afstand af max. 15 km fra Aalborg Forsyning, Gas adresse på Gasværksvej. Forsyningsområdet med ledningsnet er angivet i bilag E. Bygas til Fast Pris Bygas til fast pris til kogekunder i nye eller renoverede ejendomme er en spændende mulighed, som blev vedtaget i Byrådet i april De første kunder efter denne ordning tilsluttes i løbet af Sammen med Københavns Energi, Gas, arbejder vi videre på bygas til fast pris for alle vore kogekunder. Naturgas/biogas til transport Biogas til bygasnettet Aalborg Kommune har ca. 700 biler. En kommunal beslutning om, at en del af disse biler skal køre på naturgas og senere på opgraderet biogas (BioNaturGas) eller andre VE-gasser vil muliggøre etableringen af de nødvendige tankningsfaciliteter. Det er teknisk uden de store udfordringer at opgradere biogas og dermed etablere en 100% CO 2 -neutral bygas-forsyning i Aalborg på basis af biogasproduktion fra Renseanlæg Vest. Der vil dog være tale om betydelige anlægsinvesteringer. I Energiaftalen af 22. marts 2012 gives bedre rammebetingelser for biogasudbygningen. Støttebeløbet er på maksimalt 115 kr./gj i 2012, uanset om biogassen anvendes til lokale kraftvarmeformål eller opgraderes og sendes ind på naturgasnettet. Der blev sidst regnet på projektet i 2010, hvor det ikke var økonomisk attraktivt for Aalborg Forsyning, Kloak A/S. Da der i øvrigt skal gennemføres en del undersøgelser i forhold til biogas i Aalborg Kommune i forhold til Klimastrategien, kan det overvejes at foretage en ny beregning på baggrund af de ændrede rammebetingelser. Miljøvenlig bygasproduktion Bygas fra Aalborg Forsyning, Gas produceres i dag næsten udelukkende på to såkaldte ejektoranlæg, hvor man udnytter trykket i naturgassen til at opblande naturgassen med atmosfærisk luft. Ejektoranlæggene er etableret i hhv og 2009 og har siden idriftsættelsen re- Strategiplan Maj

5 duceret virksomhedens elforbrug betydeligt. Ud over ejektoranlæggene findes der stadig et kompressordrevet blandeanlæg, der forsyner beholderanlægget på Gasværksvej. Ledningsrenovering Kvalitetssikring Netdrift Renoveringstakten tilpasses indtægterne, så der fortsat er balance mellem Aalborg Forsyning, Gas indtægter og udgifter. Vi forventer, at renoveringstakten i de kommende år fortsat vil være stabil. Gasreglement C10 kræver, at gasdistributionsselskaber opbygger og vedligeholder et omfattende kvalitetsstyringssystem. Aalborg Forsyning, Gas har udarbejdet en C10-håndbog, der efterfølgende er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Systemet er i 2011 blevet indarbejdet i Forsyningsvirksomhedernes Sherlock-system som en del af Aalborg Forsyning, Gas miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem. Gasreglement C10 er fra Som følge heraf er en del beskrivelser i C10- håndbogen ikke længere aktuelle, og vi planlægger en gennemgribende revision ultimo 2012/primo Miljø- og arbejdsmiljøledelses-system DS/EN ISO 14001:2004 og DS/OHSAS 18001:2008 Ultimo 2000 blev Aalborg Forsyning, Gas første gang miljøcertificeret efter DS/EN ISO I 2010 blev Aalborg Forsyning, Gas senest re-certificeret af Det Norske Veritas. Ligeledes i 2010 blev miljøledelsessystemet udvidet med en arbejdsmiljødel efter DS/OHSAS 18001:2008. Arbejdsmiljødelen blev certificeret af Det Norske Veritas i juli Næste re-certificering af systemerne forventes gennemført medio Lov om naturgas Med virkning fra 1. januar 2003 fik Aalborg Forsyning, Gas dispensation fra visse dele af Lov om naturgasforsyning (bl.a. krav om selskabsdannelse for såvel salgssom distributionsselskab). Med virkning fra den 1. maj 2008 blev Aalborg Forsyning, Gas optaget i Energinet.dk s aktørregister som naturgasdistributionsselskab og som naturgasleverandør til forsyningspligtkunder i distributionsområdet. Salg Salget af bygas til erhverv er stabilt, mens salget til husholdning er vigende. Salg af bygas til fjernvarmeproduktion ophørte pr Salget af naturgas er vigende: Til glæde for forbrugerne er konkurrencen stigende på naturgasmarkedet. Det skyldes dels introduktion af nye produkter baseret på børspriser, dels at mange små handelsselskaber fra el-branchen har kastet sig over naturgasmarkedet. Da Aalborg Forsyning, Gas ikke optræder på markedet som grossist, men som detailkunde på grund af det relativt lille indkøb, vil vi aldrig kunne opnå indkøbspriser som de større aktører og vores markedsposition er derfor generelt ugunstig. Naturgasdistributionen er under pres af områdeomlægning fra naturgas til fjernvarme. Senest blev området omkring virksomheden Segezha Packaging A/S i Nørresundby omlagt i 2011 fra naturgas til fjernvarme. Der forventes indgået en aftale med Aalborg Forsyning, Varme og HMN Naturgas primo 2012 om, at Aalborg Forsyning, Gas kan blive distributionsselskab til Varmes Strategiplan Maj

6 nye reserve- og spidslastcentral, Central Nord, i Nørresundby. Selvom de distribuerede mængder altid vil være usikre på et anlæg af denne type, forventes der over tid et fornuftigt bidrag til Naturgas Nets omsætning. Energicenter Forsyningsvirksomhederne, og dermed Aalborg Forsyning, Gas har indtil salget af Elforsyningen - AKE Net og AKE Forsyning A/S - via AKE Forsyning A/S - udført energi-spareaktiviteter uden for egen forsyningsart og uden for eget forsyningsområde og har dermed kunnet udnytte de opnåede energibesparelser. Med salget af AKE Forsyning A/S forsvandt denne mulighed umiddelbart. Derfor etableredes selskabet Energicenter Aalborg Entreprise A/S, som Aalborg Forsyning, Gas og Varme i forening ejer i forholdet 1:19. Dette selskab forestår nu de energispareaktiviteter for Gas og Varme, som tidligere blev varetaget af AKE Forsyning A/S. Aalborg Forsyning, Gas deltager fortsat i det fælles Energicenter Aalborg med henblik på at rådgive kunderne om den mest hensigtsmæssige og miljøvenlige anvendel-se af energi. Teknik- og Miljøforvaltningen Byfornyelse m.v. Nybyggeri Salget til husholdningsbrug søges fastholdt, bl.a. ved at sikre, at gasinstallationerne bevares i byfornyelsesområder og installeres i nye almene boliger (Se Byfornyelse m.v. nedenfor). Den 23. juni 1997 vedtog Byrådet, at der ved byfornyelse skal installeres gas, hvis ejendommen ligger i Aalborg Forsyning, Gas område. Fra 2001 gælder dette også for nybyggeri opført efter lov om almene boliger. Kravet er indført i Aalborg Kommunes Miljømanual. I praksis søges princippet fastholdt ved dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen og de berørte boligselskaber. I forbindelse med salg af kommunale arealer vil det være muligt at tinglyse deklarationer, der sikrer, at fremtidigt byggeri tilsluttes bygas. Inden der - i givet fald - tinglyses deklarationer på de grunde, Aalborg Kommune sælger, vil Aalborg Forsyning, Gas foretage selskabsøkonomiske beregninger med henblik på at sikre en rimelig selskabsøkonomi, idet denne afhænger af flere forskellige faktorer, såsom muligt gassalg, afstand til eksisterende bygasnet og grundens fremtidige bebyggelsestæthed, der kan variere meget i de enkelte tilfælde. Grundarealer Kulgasproduktionen, der ophørte i 1966, og spaltgasproduktionen, der ophørte i 1989, har givet anledning til forurening af Aalborg Forsyning, Gas grund. Det gamle spaltgasanlæg inkl. hovedgasbeholderen er nedrevet. Dele af grunden lejes ud til Aalborg Forsyning, Varme og Himmerlands Elforsyning, HEF. Endvidere udlejes en bygning med det tidligere kontrolrum til Compass Group (tidligere IDA Service) og nogle kontorlokaler til Dansk Gasteknisk Center a/s. Primo 2012 overtog KRIFA (Kristelig Fagbevægelse) et areal på 703 m 2 umiddelbart op til deres grund på Gasværksvej 4. Arealet skal anvendes til parkeringspladser. Endvidere forhandles der fortsat med Aalborg Havn om køb af sporareal i tilknytning til eksisterende grundareal. Der er afgivet tilbud på arealet (ca m 2 ). Strategiplan Maj

7 Personale Personalenormeringen er 8,25. Tjenestemandspensioner Pensionsudgiften til tjenestemandspensioner er nu på ca. 14 % af de samlede lønomkostninger mod 19 % i 2010 og vil falde yderligere, da virksomheden ikke længere har tjenestemænd ansat. Muligheder for påvirkning Den mest betydningsfulde påvirkningsmulighed vil være, hvis der kunne sikres Aalborg Forsyning, Gas separate erhvervsmarkeder, beliggende i nærheden af Aalborg Forsyning, Gas ledningsnet. Boligselskaber og kommunalt ejede ejendomme inden for forsyningsområdet motiveres til at anvende gas i køkkener. Over for offentligt ejede køkkener (f.eks. plejehjem) kan der argumenteres med forsyningssikkerhed også i tilfælde af længerevarende strømafbrydelser. Dette ville betyde et øget gassalg - og dermed mulighed for øget renovering af ledningsnettet og en lavere takst til de mindre forbrugere. Sammenhæng med erhvervspolitikken Små og store virksomheder tilbydes gas på teknisk og økonomisk attraktive vilkår. Eksempelvis er bygas til mange erhvervsformål billigere end el og flaskegas, mens prisen er på niveau med naturgas og gasolie (dog ses en større og større de-kobling mellem gas- og oliepriser). Anvender en virksomhed gas i stedet for f.eks. gasolie eller fuelolie, kan den bedre indpasses i et byområde på miljømæssig forsvarlig vis. Information og egentlige salgsaktiviteter over for alle forbrugerkategorier vil være vigtige i den kommende periode. Gas Hvad er det? Aalborg Forsyning, Gas kan levere følgende gasarter: Bygas (naturgas/luft-blanding) Naturgas Flaskegas (F-gas). Fælles for alle gasarter er, at ingen af gasarterne er giftige, at ingen af gasarterne fedter, og at alle gasarterne er tilsat et kraftigt røbestof, så man ved det mindste udslip (ca. 1/25 af eksplosionsgrænsen) kan lugte gassen. Bygas fremstilles ved at blande naturgas og atmosfærisk luft (ca. halvt af hver). De brændbare stoffer i bygas er metan (udgør ca. 45 %), ethan, propan og butan. Bygas er lettere end luft. Naturgas udvindes traditionelt sammen med olie bl.a. i Nordsøen og sendes i rørledninger ind til land, hvor det bliver behandlet og renset m.v. De brændbare stoffer i naturgas er metan (udgør ca. 90%), ethan, propan og butan. Naturgas er lettere end luft. En stadig stigende del af verdensnaturgasproduktion kommer fra rene gasfelter. Strategiplan Maj

8 Flaskegas fremstilles ved en destillationsproces af råolie på raffinaderierne. De brændbare stoffer i flaskegas er propan og butan. Flaskegas er tungere end luft. Strategiplan Maj

9 2.2. Hidtidige udvikling og status Den hidtidige udvikling Opdeling i kategorier Udviklingen Udviklingen i gassalget i Aalborg, fordelt på forskellige kategorier samt ledningstab/målerdifference er vist i skema 3, bilag B. Gassalget til erhvervsvirksomheder er faldet i 2011 primært efter ophør af leverance til Segezha Packaging A/S. Ligeledes er salget til de mindre forbrugere svagt faldende. Se Figur 2-1 Fordelingen af den samlede produktion mio. kubikmeter Fjernvarme Erhverv 2 Madlavning Målerdifference Figur 2-1 Fordelingen af den samlede produktion Som en konsekvens af Lov om naturgasforsyning er Aalborg Forsyning, Gas aktiviteter opdelt på regnskabsafsnittene Bygas, Naturgas Salg og Naturgas Net. I skema 3, bilag B er Aalborg Forsyning, Gas salg opdelt på disse afsnit. Miljøet (luften) belastes med de i skema 3, bilag B viste bidrag (inkl. el til kompressorer m.v.) Beskrivelse af status Produktionsanlæg: Kapacitet, tilstand og forsyningssikkerhed Produktionsanlæg 1 - det oprindelige kompressoranlæg - blev etableret i 1989 og kompressorerne blev udskiftet i Anlægget har en kapacitet på ca m 3 /time og anvendes i dag udelukkende til fyldning af beholderanlægget. Strategiplan Maj

10 Produktionsanlæg 2 blev etableret i 1993 som et kompressoranlæg, men blev i 2007 udskiftet med et ejektoranlæg med en kapacitet på ca. 800 m 3 pr. time. Det planlægges at foretage en teknisk gennemgang af dette anlæg i løbet af sommeren Kortvarigt kan udsendelsen til ledningsnettet være større end produktionskapaciteten på grund af beholderanlægget. Ledningsnettet er dimensioneret til en større kapacitet. I 2009 blev det F-gas-baserede nød- og reserveanlæg i Nørresundby udskiftet med endnu et ejektoranlæg, der har en kapacitet på 105 m 3 pr. time og er forberedt til 265 m 3 pr. time. Alle tre anlæg vurderes at være i god stand. De vedligeholdes løbende med henblik på at opretholde stabil drift uden afbrydelser for forbrugerne. Forsyningssikkerheden er tilfredsstillende, idet der kan forsynes med bygas i 6-24 timer efter et eventuelt brud på naturgasnettet. Naturgaskundernes forsyningssikkerhed er ligesom på det øvrige naturgasnet afhængig af deres placering i nettet i forhold til et eventuelt brud. En beredskabsøvelse gennemført primo 2010 viste, at Aalborg Forsyning, Gas vil være i stand til at forsyne kunderne selv ved en strømafbrydelse af flere døgns varighed. I 2011 blev der etableret nyt overvågningsudstyr på de to produktionslokationer (Gasværksvej og Havnegade). Etablering af tilsvarende overvågningsuddstyr på fordelerstationen i Fjordgade er påbegyndt og forventes afsluttet i løbet af Naturgas i højtryksledningen i Nørresundby Aalborg Forsyning, Gas ejer en (naturgas-)højtryksgasledning fra brolandingen i Nørresundby (Havnegade 5, hvor blandeanlægget er placeret) til Kvickly Xtra ved Bouet. Aalborg Forsyning, Gas anvender i dag ledningen til naturgas og er derfor alene om at sælge netydelsen på strækningen, mens gassen ( molekylerne ) sælges til forbrugerne af forskellige naturgasleverandører. Beholderanlæg Lageranlægget på Gasværksvej består af 5 beholdere, hver med et volumen på 235 m 3. Beholderne kan tilsammen rumme ca m 3 gas ved et tryk på max. 8,5 bar. Anlægget er i god stand og kontrolleres jævnligt efter gældende regler for trykbærende anlæg. Senest er beholderne inspiceret indvendigt omkring årsskiftet 2010/2011. Samtidig blev der foretaget en omfattende renovering af sikkerhedsventiler m.v. Anlægget skal først inspiceres indvendigt igen i Reserveforsyning Ledningsnettet: Omfang, konstruktion og tilstand Ud over mulighed for selvstændig forsyning af hhv. Nørresundby og Aalborg ved brud på forbindelsen over Limfjorden og beholderanlæggets kapacitet, rådes der ikke over reserveforsyning. Ledningsnettet er fysisk opdelt i et bygasnet og et naturgasnet. Bygasnettet er yderligere opdelt i et lavtryksnet og et mellemtryksnet. Naturgasnettet betragtes som et højtryksnet. En kortere strækning af højtryksnettet opererer dog med bygas. Bygas: Lavtryksnettet udgør ca. 151 km og drives med et trykniveau på 10 mbar, jfr. Gasreglement A. Nettet er hovedsageligt udført af støbejernsrør, men der indgår svejste stålrør, PVC-rør, PEM-rør og eternitrør. Strategiplan Maj

11 Bygas: Mellemtryksnettet udgør ca. 16 km og drives med et trykniveau på mbar. Nettet er renoveret i de senere år og består hovedsageligt af PEM-rør. Højtryksnettet er ca. 11,5 km og drives med et trykniveau 0,2-4,0 bar og er udført i PEM-rør. Ca. 1 km af nettet (fra Aalborg Forsyning, Gas til Fjordgade) er renoveret med en polyethylen-strømpeforing (system Phønix) til et maksimalt driftstryk på 4 bar. Denne strækning opererer udelukkende med bygas. Strækningen fra Nørresundby til Sulsted er overdraget til Aalborg Forsyning, Gas fra Hjørring Kommune. Strækningen fra Sulsted til Vang Mark er renoveret med PEM-rør. I alt er ca. 89 km af det samlede net med tilhørende stikledninger renoveret med PEM-rør til naturgasstandard. I alt ca. 25 km af bygasnettet forventes taget ud af drift. Hvor der stadig er kunder tilsluttet nettet omstilles til F-gas. Der resterer således ca. 58 km, inden nettet er totalt renoveret. I løbet af en 3-årig turnus lækagesøges hele ledningsnettet. Resultatet af lækageundersøgelserne indgår løbende i renoveringsplanlægningen. Ledningsnettet er generelt i en acceptabel stand i betragtning af alder og anvendte materialer. Der sker løbende renovering til naturgasstandard (PEM-rør). Den løbende renovering er en forudsætning for at bevare værdien af ledningsnettet. I 2011 konstaterede Omkostningscenter GIS (OCG), at ca. 1,5 km ledning var opgjort som bygasledning (lavtryksnettet), selvom det i praksis var naturgasledning (højtryksnettet). Vi har derfor anmodet om, at der ultimo 2012 foretages en ny beregning (opgørelse) af det samlede ledningsnet fordelt på ovenstående typer. Limfjordsbroen Ledningen, der krydser Limfjorden, er en isoleret stålledning, der hænger under Limfjordsbroen. I klapfaget går en ledning i rustfrit stål under bunden. Ledningen er etableret i Ledningen blev i 1999 relinet med et PEM-rør trukket inden i det eksisterende stålrør. Der føres årligt kontrol med ledningen på bunden under klapfaget. Tynde områder I områder, hvor der er få kunder pr. km gadeledning, tilbydes disse kunder en F-gasforsyning. Da vilkårene for levering af F-gas er de samme som for traditionel bygas, vil løsningen ikke medføre forringelser for kunden. Løsningen betyder, at gadeledningen i mange tilfælde kan tages ud af drift. Aalborg Forsyning, Gas forventer, at der kan tages km ledning ud af drift ved F- gas forsyning af ca. 150 kunder. Dette projekt er igangsat i 1999 og fortsætter indtil ledningsnettet er renoveret. Primo 2012 er der ca. 100 kunder, der forsynes med F- gas. Målerdifference Målerdifferencen fremgår af skema 3, bilag B. Målerdifferencen opgøres som forskellen mellem den samlede distribuerede naturog bygas i året og den afregnede mængde i året. I balancen indgår hele den gasmængde, der transporteres, dvs. også den mængde naturgas, der distribueres for andre gashandelsselskaber. Strategiplan Maj

12 Årsager til målerdifference er: Lækage i ledningsnettet Udslip ved vedligeholdelsesarbejder Fejl/afvigelser på såvel produktionsmåler som målere hos forbrugere Kondensation i ledninger Fejl-afregnede forbrugere Forskydning mellem slutafregnet salg og produktion. I 2009 var differencen historisk lav pga. forskydning af afregnet naturgasmængde fra 2008 til For 2010 var målerdifferencen på samme niveau som tidligere, dog med en svagt faldende tendens. Fra 2010 til 2011 faldt målerdifferencen med 14 %, hvilket primært tilskrives omfattende ledningsrenovering af meget gamle bygasledninger i midtbyen. Målerdifferencen er reduceret fra m 3 bygas i 2006 til m 3 bygas i Tab gennem lækager er i øvrigt uafhængig af den transporterede mængde. Tabet afhænger alene af lækagens størrelse og gastrykket i ledningen. Fra 2010 er der hver måned blevet udarbejdet en fysisk netbalance på naturgasnettet. Dette er muligt, da alle målere på naturgasnettet er fjernaflæst. Netbalancerne for 2010 og 2011 har vist, at der stort set intet tabes i naturgasnettet. Bidraget til målerdifference i naturgasnettet kommer således primært fra fejl i måling, fejl i afregning og forskydning i afregning. Disse bidrag er dog også forsvindende små. Indsatsen for at nedbringe målerdifferencen koncentreres derfor om bygasnettet, hvor der søges opretholdt høj aktivitet på ledningsrenovering. Endvidere overvejes det at undersøge et antal bygasmålere for at få et estimat på de gamle måleres bidrag til målerdifference - alternativt at anvende informationer fra Københavns Energi, Gas. Strategiplan Maj

13 2.3. Udvikling Efterspørgslen efter sektorens ydelser Påvirkninger fra omgivelserne Naturgas: I dag er Aalborg Forsyning, Gas via varmeplanen sikret et mindre marked i Nørresundby og i industriområdet ved varehuset Kvickly Xtra i Bouet, samt et erhvervsområde ved Vang Mark og et område langs Sulsted Landevej mellem Sulsted og Vang Mark. Uden for disse områder må Aalborg Forsyning, Gas konkurrere om kunderne på den del af markedet, der fortsat er åbent, hvilket i praksis er meget begrænset, da de omgivende områder allerede er eller forventes udlagt til fjernvarme. Udbygningsmulighederne må i øvrigt fra 2013 betragtes som yderst begrænsede, da Energiaftalen af 22. marts 2012 forbyder installation af naturgasfyr i nye bygninger. Dette vil ramme et mindre område omkring Bouet, der ifølge varme- og lokalplan er udlagt til opvarmning med naturgas. Udvidelsesmulighederne synes kun at eksistere i eksisterende bygninger, der af økonomiske årsager ønsker at skifte fra olie til naturgas. Bygas: På restaurations- og husholdningsmarkedet skal vi konkurrere med el og andre leverandører af flaskegas. Markedet generelt: Aalborg Forsyning, Gas markedsandele kan formentlig ikke udvides væsentligt. Bestræbelser må derfor gå på at fastholde mest muligt af det nuværende marked, bl.a. ved at fastholde bygas i byfornyelsesejendomme og medvirke til at gas installeres i alt nyt støttet byggeri (opført efter lov om almene boliger) inden for forsyningsområdet. Naturgas Net og Salg har som nævnt et mindre vækstpotentiale i erhvervsområdet i Nørresundby ved Kvikly Xtra og Schmolz & Bickenbach A/S, hvor olieopvarmning kan fortrænges. Opvarmningsmarkedet, der er det økonomisk mest attraktive, er inden for Aalborg Forsyning, Gas forsyningsområde gennem varmeplanen tildelt Fjernvarmeforsyningen og HMN Naturgas, bortset fra områderne nævnt ovenfor. Industri-/erhvervsmarkedet er i øvrigt delt, så Aalborg Forsyning, Varme som hovedregel har monopol på opvarmningsforbruget, mens der kan konkurreres om den del af energiforbruget, der ikke kan dækkes af fjernvarme (typisk den del, der anvendes til procesformål). Der forudses stadig større konkurrence fra fjernvarme: Ultimo 2010 blev det besluttet at ændre områdeafgrænsningen således, at det naturgasforsynede område omkring Segezha Packaging A/S i fremtiden forsynes med fjernvarme. Ændringen betyder umiddelbart en årlig mindreindtægt på mere end kr. for Naturgas Net og Naturgas Salg. Mod forventning er Segezha Packaging A/S fortsat som naturgaskunde, da virksomheden har ønsket at anvende ca. 800 m 3 /år naturgas til procesformål. Der foreligger planer for etablering af fjernvarmeforbindelse til Tylstrup, umiddelbart Strategiplan Maj

14 forbi de naturgasforsynede områder i Hostrup og Vang Mark. På sigt må det forventes, at disse områder også kan forsynes med fjernvarme. Påvirkning af salget Ud over ovennævnte påvirkninger fra omgivelserne afhænger udviklingen i salget bl.a. af: Markedsføring/reklame, information Forsyningssikkerhed Den førte takstpolitik Serviceniveauet Afgiftspolitikken, herunder specielt indførelse af grønne afgifter Prispolitikker fra Energinet.dk og øvrige aktører på gasmarkedet Forsyningssikkerhedsafgiften ifølge Energiaftalen af 22. marts 2012 Det er vigtigt for Aalborg Forsyning, Gas, at naturgas kan købes til en pris, der muliggør et passende dækningsbidrag. Salget kan bl.a. styrkes ved: Markedsføring, generel og målrettet Udstilling og information ved demonstration af apparater Energicentrets rådgivning Information af VVS-installatører, rådgivende ingeniører, arkitekter m.v. Brancheorienterede salgskampagner, f.eks. for restaurationsbranchen Siden 2010 har Aalborg Forsyning, Gas haft en kampagnewebside på der giver kort og præcis information om bygas. Kunderne ledes til siden fra målrettede annoncer på Facebook og Google s søgemaskine. Der er fremstillet informationsbrochurer om generel anvendelse af bygas, om bygas til gaspejse og om bygas til tørretumblere i fællesvaskerier. Der forventes etableret bygasfyrede tørretumbleranlæg i støttet boligbyggeri i løbet af Primo 2011 blev Aalborg Forsyning, Gas demonstrationsaktiviteter udvidet med en gaspejs, og der er indgået aftale med virksomheden Compass Group (tidligere IDA Service) om, at deres tørretumbleranlæg på Gasværksvej 28 sammen med driftsdata kan bruges til reklameformål og fremvisning. Primo 2012 er den første bygasfyrede tørretumbler til husstandsbrug kommet på markedet. Der er indkøbt en model til afprøvning med henblik på fastlæggelse af besparelsespotentiale m.v. Endvidere arbejdes der primo 2012 på at indgå en aftale med HMN Naturgas og Aalborg Forsyning, Varme om, at Aalborg Forsyning, Gas bliver distributionsselskab på Varmes nye spids- og reservelastcentral, Central Nord, der skal opføres i Nørresundby. Anlægget er på 75 MW indfyret effekt. Selvom forbruget af naturgas vil variere en del, vil der over tid være tale om et fornuftigt bidrag til Naturgas Net. Et forsigtigt overslag på den øgede distribution fra 2013 og frem ses i Skema 5, Bilag B. Prispolitik Siden 1989 har Aalborg Forsyning, Gas prispolitik været tilpasset de konkurrerende brændsler på følgende måde: Forbrug under 200 m 3 pr. år: Hovedsageligt husholdningskunder, der anvender gassen til et gaskomfur (såkaldte Strategiplan Maj

15 kogekunder ) - konkurrencen er primært fra el sekundært fra F-gas. Forbrug over 200 m 3 pr. år: Anvendes enten til opvarmning (naturgas) eller proces (storkøkkener, vaskerier, bagerier m.v. både naturgas og bygas). Her er det konkurrerende brændsel gasolie eller F-gas. I praksis har dette betydet, at taksten for forbrug under 200 m 3 pr. år (husholdning) og transporttaksten for Naturgas Net fastsættes en gang årligt i forbindelse med vedtagelse af det årlige budget, mens alle øvrige takster har rettet sig efter markedsprisen på naturgas - og reguleres hver måned. Denne prispolitik har givet stor troværdighed og ro omkring vores priser. Da de fleste aktører i naturgasmarkedet forudser en stadig kraftigere dekobling mellem naturgas- og oliepriser i fremtiden, sker der en løbende revurdering af vores prispolitik. De fleste signaler går på, at naturgassen er for dyr i Danmark primært på grund af den specielle forsyningssituation, der hersker på det danske marked (se afsnittet Forsyningssikkerhed). Dekoblingen mellem olie- og naturgasprisen på verdensmarkedet medførte i 2011 forslag og vedtagelse om, at prisen over for kunderne ikke længere beregnes på baggrund af en oliereference, men ud fra den faktiske indkøbspris med tillæg af et dækningsbidrag. De af Aalborg Forsyning, Gas kunder, der forsynes med naturgas, har siden den fulde åbning af naturgasmarkedet 1. januar 2004 haft frit leverandørvalg. Indkøbspolitik for naturgas Aalborg Forsyning, Gas har ikke en egentlig indkøbspolitik for naturgasindkøb. Dette har ikke været nødvendigt, da der kun har været enkelte gashandels-selskaber, der kunne og ville forsyne virksomheden med naturgas. Flere aktive gashandelsselskaber på markedet, dekoblingen mellem naturgas- og oliepriser samt den ændrede forsyningssituation fra Tyskland medvirker til, at prissætningen ikke længere er så forudsigelig som tidligere. Der har været overvejet et indkøbssamarbejde med Aalborg Forsyning, Varme på naturgasområdet, men ifølge gasleverandørerne ville det ikke føre til billigere priser hverken for Aalborg Forsyning, Gas eller Aalborg Forsyning, Varme, hvorfor selskaberne fortsat indkøber hver for sig. Aalborg Forsyning, Gas har indgået en kontrakt for perioden april 2012 til december 2013 baseret på priserne på den tyske gasbørs (NCG), men med mulighed for at låse prisen på dele af eller hele mængden på et hvilket som helst tidspunkt uden yderligere omkostninger. Der arbejdes derfor på at udforme en egentlig indkøbspolitik, der tager udgangspunkt i de risici, der er ved forskellige indkøbsmodeller i forhold til vores prispolitik. Udbudsstrategi Aalborg Forsyning, Gas strategi for udbud formuleres således: Gældende lovgivning på området følges. Udbud foretages af indkøb og tjenesteydelser, der ved udlicitering ikke vurderes at medføre tab af viden, information eller har negativ indflydelse på sikkerheden ved distribution og anvendelse af gas. Aalborg Forsyning, Gas udbyder sammen med Aalborg Forsyning, Vand A/S entreprenørarbejde på ledningsnet (udgør 1,5-1,7 mio. kr./år) og indkøb af rør og kompo- Strategiplan Maj

16 nenter til ledningsnettet (udgør 0,2-0,4 mio. kr./år). Endvidere er el-indkøb (udgør ca kr./år) udbudt i fællesskab med Vand A/S primo Aalborg Forsyning, Gas naturgasindkøb til bygasproduktion og forsyningspligtleverance var for perioden april 2011 til marts 2012 udbudt i EU-udbud (udgør ca. 4 mio. kr./år). Aalborg Forsyning, Gas valgte at sende naturgasindkøbet i udbud for at opnå den bedst mulige pris. Indkøb af denne type er i øvrigt undtaget fra Forsyningsdirektivets krav om udbud. På baggrund af erfaringerne ved dette udbud valgte Aalborg Forsyning, Gas at udbyde kontrakten for i begrænset udbud. Langt den største del af virksomhedens øvrige varekøb og køb af tjenesteydelser er omfattet af kommunens øvrige udbud (dette gælder f.eks. rengøring, indkøb og vask af arbejdstøj). Forsyningssikkerhed Energistyrelsen anslår i rapporten "Danmarks olie- og gasproduktion 2010", at de samlede reserver af Salgsgas i Nordsøen udgør 52 mia. m 3. På basis af prognoserne fra 2010 forventes det, at Danmark er nettoeksportør af naturgas frem til Figur 2-2 Produktion og muligt forløb, Salgsgas viser Energistyrelsens forventninger til anvendelsen af reserverne i Nordsøen. Figur 2-2 Produktion og muligt forløb, Salgsgas På verdensplan anslås reserverne til minimum 60 år baseret på kendte forekomster og konventionel udvinding (World Energy Outlook, 2010). Ifølge The International Energy Agency rækker de konventionelle reserver snarere til 130 år. Indregnes reserverne af såkaldt ukonventionel gas (f.eks. skifer-gas) anslår The International Energy Agency, at verden har naturgas nok i mere 250 år. Forsyningssikkerhedsproblematikken blev for alvor aktuel under den russiskukrainske gaskrise i Her blev klart, at konstruktionen af det europæiske gasnet var en begrænsning for et frit marked. Siden har EU-kommissionen lagt pres på medlemsstaterne for at medvirke til udbygning af gasnettet. Det har betydet øget aktivitet omkring nye transmissionsrør fra Baltikum til Tyskland, anlæg af nye LNGterminaler i Holland m.v. Strategiplan Maj

17 I Danmark har Energinet.dk taget initiativ til at muliggøre import af gas fra Tyskland over grænsen ved Ellund. Fra 8. oktober 2010 har det været muligt at importere ca m 3 i timen. Muligheden er i høj grad blevet udnyttet af transportkunderne, der har hentet billigere gas i Tyskland. Forbindelsen til Tyskland er under udbygning mellem Ellund og Egtved. Efter udbygningen vil kapaciteten i 2013 være på m 3 naturgas i timen fra Tyskland. I 2010 er der i EU-regi vedtaget en forordning om forsyningssikkerhed. Energinet.dk arbejder primo 2012 på at implementere forordningen i det danske gasmarked. Umiddelbart sikrer forordningen forsyningssikkerheden på europæisk plan: Det er således ikke længere kun et nationalt anliggende at håndtere situationer med gasmangel (f.eks. ved uplanlagt shut-down i Nordsøen). Tilsætning af opgraderet biogas (BioNaturGas) og andre VE-gasser til gasnettet vil i fremtiden også være med til at sikre forsyningen af (natur)gas. Da VE-gasser i fremtiden uden tvivl vil kunne handles kommercielt, vil VE-gasserne også bidrage til øget forsyningssikkerhed på europæisk plan. Naturgas fra Tyskland Import af naturgas fra Tyskland har medført, at den kemiske sammensætning af gassen (kaldet gaskvaliteten ) varierer mere end tidligere, hvor al naturgas i Danmark kom fra Nordsøen. Gasreglementet er som konsekvens af importsituationen blevet tilrettet således, at det såkaldte Wobbe-indeks er ændret fra det tidligere interval på 51,9-55,8 MJ/Nm 3 (14,4-15,5 kwh/nm 3 ) (Wø) til et nyt interval på 50,8-55,8 MJ/Nm 3 (14,1-15,5 kwh/nm 3 ) (Wø). I praksis har den mere fluktuerende gaskvalitet givet anledning til driftsproblemer på enkelte motoranlæg og enkelte, typisk ældre, kedler. Naturgasselskaberne har gennemført obligatoriske kurser for alle faguddannede med A-certifikat, hvor de er blevet introduceret til de nye problemstillinger og er blevet undervist i nye retningslinjer, typisk i forhold til indregulering af gasforbrugende apparater. Indtil ibrugtagningen af den nye forbindelse mellem Ellund og Egtved i 2013 vurderer Energinet.dk, at sandsynligheden for tysk gas i Nordjylland er yderst beskeden. Aalborg Forsyning, Gas har opfordret Energinet.dk til at oplyse præcis i hvilke driftssituationer, importeret gas fra Tyskland vil flyde nordpå fra Egtved-krydset. Den nye gaskvalitet medførte, at Aalborg Forsyning, Gas medio 2011 igangsatte et mindre projekt, der dels skal vurdere de mulige konsekvenser i forhold til opblanding til bygas, dels skal anvise konkrete ændringer på blandeanlæggene. Der er indsamlet ideer til simple, praktiske løsninger. Der afventes p.t. en rapport fra Dansk Gasteknisk Center a/s, der skal vurdere, om de påtænkte initiativer er tilstrækkelige. I løbet af udsendes endvidere information til naturgaskunderne i Naturgas Nets forsyningsområde. Bygas til Fast Pris for nye kogekunder Bygas til fast pris til kogekunder i nye eller renoverede ejendomme er en spændende mulighed, som blev vedtaget i Byrådet i april De første kunder efter denne ordning tilsluttes i løbet af Umiddelbart afventer ca. 100 kunder muligheden for bygas til Fast Pris. Sammen med Københavns Energi, Gas, arbejder vi videre på bygas til fast pris for alle Strategiplan Maj

18 vore kogekunder. IT Aalborg Forsyning, Gas skal løbende tilpasse sig naturgas-markeds-modellen, hvilket medfører krav til Panda og Xellent. Via repræsentation i Markedsgruppen på naturgasområdet forsøger Aalborg Forsyning, Gas at minimere omkostningerne. Aalborg Forsyning, Gas anvender sideløbende med Gassystemet et særligt system, der indeholder detail-oplysninger om de enkelte gasinstallationer, og hvor alle hændelser vedrørende installationen registreres. Der er i dag en del dobbeltarbejde i forbindelse med at anvende både Xellent og Gassystemet. Mulighederne for at integrere Gassystemets oplysninger i Xellent blev undersøgt i Da det viste sig, at en integration kunne gennemføres uden væsentlige omkostninger, er der igangsat et mindre projekt omkring dette. Der blev allerede i 2010 etableret bærbar adgang til IT-systemerne for serviceteknikere (Gassystemet og Xellent) og markpersonale (GIS/ledningsoplysninger). Udviklingen inden for mobile løsninger følges løbende. Der vurderes løbende på mulighederne for at digitalisere administrative rutiner og borgernes kontakt med Aalborg Forsyning, Gas (f.eks. færdigmeldinger fra VVSmestre eller bestilling af service). Fjernaflæsning Primo 2010 fjernaflæses 50 af 61 målerinstallationer på naturgas (6 installationer er kogekunder uden fjernaflæsning, 5 installationer afventer etablering af fjernaflæsning). På bygas fjernaflæses 50 af ca. 200 målerinstallationer med forbrug >200 m 3 bygas / år. Fjernaflæsningen udbygges løbende hos storforbrugere/erhvervskunder (>200 m 3 bygas / år) inden for budgettets rammer. Energiaftalen af 22. marts 2012 nævner, at der søges indgået en aftale med netselskaberne om udrulning af fjernaflæste time-el-målere. På trods af naturgasdistributionsselskabernes protester mod lignende tiltag på naturgasområdet findes der allerede initiativer på EU-niveau omkring fjernaflæsning af mindre forbrugere, og man må forudse, at naturgasmålere til hussstande kræves fjernaflæst i fremtiden. Siden etableringen af Naturgas Net i 2008 har det været et princip, at naturgasmålere hos alle andre end kogekunder fjernaflæses hos Aalborg Forsyning, Gas. Fjernaflæsning af bygasmålerne i private husholdninger vil ikke være hensigtsmæssigt. Forbruget udgør typisk kun ca. 25 % af den samlede regning på omkring kr., hvorfor incitamentet til at spare ikke står mål med omkostningerne og generne - ved at etablere fjernaflæsning. Som tidligere nævnt har Aalborg Forsyning, Gas i stedet valgt at arbejde på en Fast Pris -løsning, hvor måleren forsvinder fra kogekunde -installationer. I øvrigt kan alle kunder mod betaling få fjernaflæst deres bygasmåler. Der er fastsat en takst for denne ydelse. Biogas til bygasnettet Historisk har der udelukkende været tilskud til biogasproduktion i form af tilskud til biogasbaseret el-produktion på kraftvarmeanlæg. Det har således ikke været rentabelt at anvende biogas til andre formål. Den forrige regering havde i sin aftale om Grøn Vækst en aftale om tilskudsmæssig ligestilling mellem biogas anvendt til kraftvarme og opgraderet biogas tilført naturgasnettet. Aftalen blev aldrig udmøntet i lovgivning. Den nuværende regering havde samme forslag i sit program Vores energi, og dette indgår nu i det brede energiforlig af 22. marts Der er derfor en forventning i både bio- og naturgasbranchen Strategiplan Maj

19 om, at vi nu begynder at se nogle projekter med opgradering af biogas. Energiaftalen af 22. marts 2012 åbner også mulighed for, at kommunale gasselskaber engagerer sig i biogasproduktion. Både HMN Naturgas og Naturgas Fyn har planer om at udnytte denne mulighed. En tilskudsmæssig ligestilling gør det efter Aalborg Forsyning, Gas mening interessant at revurdere muligheden for at anvende biogas fra Renseanlæg Vest i bygasnettet. Teknisk set vil det kræve etablering af rensningsanlæg til rensning af biogassen til bygas- eller naturgaskvalitet og etablering af ledningsføring fra Renseanlæg Vest til Aalborg Forsyning, Gas knudepunkt på Annebergvej. En samlet investering på anslået mio. kr. I 2011 blev der anvendt m 3 naturgas til bygasproduktionen i Aalborg. Det svarer til en CO 2 -udledning på ca ton CO 2 /år. Senest i august 2010 fik Aalborg Forsyning, Kloak A/S udarbejdet en konsulentrapport hos Krüger A/S, der viste, at de økonomiske fordele for Renseanlæg Vest var større ved at udskifte kraftvarmeanlægget end ved at etablere opgradering af biogassen. Ud over muligheden for at anvende opgraderet biogas fra Renseanlæg Vest vurderes andre kommercielle tiltag løbende. Et initiativ på dette område vurderes at være i god overensstemmelse med Aalborg Kommunes Klimastrategi på biogasområdet, hvor der bl.a står: Mulighederne for anvendelse af biogas i bygasnettet, herunder anvendelse af biogas i busser, lastbiler og kommunale køretøjer bør undersøges [ U 17]. Biogas på markedsvilkår Naturgasdistributionsselskaberne har sammen med Energinet.dk etableret alle nødvendige rutiner for at kunne håndtere tilsætning af opgraderet biogas til fordelingsog distributionsnettene. Energistyrelsen har 20. februar 2012 udsendt notatet Naturgasselskabernes muligheder for at engagere sig i biogas, der fastlægger hvilke aktiviteter omkring opgradering og tilsætning til naturgasnettet, der skal varetages af distributionsselskaberne og hvilke, der skal konkurrenceudsættes. Notatets konklusioner ses gennemført i Energiaftalen af 22. marts Sideløbende med justering af markedsregler m.v. har Energinet.dk etableret et certifikat-system magen til det system, der anvendes til at handle certifikater til grøn strøm. Når markedet er etableret, vil det være muligt at forsyne Aalborg Forsyning, Gas nuværende naturgaskunder og bygasproduktionen med BNG Bio Natural Gas eller på dansk bionaturgas biogas, der er opgraderet til naturgas. Det samlede CO 2 -besparelsespotentiale i forhold til den distribuerede gasmængde i Aalborg Forsyning, Gas forsyningsområder vil være i størrelsesordenen ton CO 2 /år. Aalborg Forsyning, Gas følger arbejdet med både tilskudsmæssig ligestilling såvel som etablering af et bionaturgasmarked. Strategiplan Maj

20 Biogas til transportformål Som nævnt er biogas i Danmark hidtil næsten udelukkende blevet anvendt til kraftvarmeproduktion. I tilfælde af en kraftig udbygning af biogasproduktionen vil der imidlertid opstå et behov for alternative afsætningsmuligheder, da varmeaftaget i landområderne ikke vil være stort nok. En oplagt mulighed vil være at anvende biogas i transportsektoren. Forudsætningerne for at anvende biogas i transportsektoren er, at der er forsyningsselskaber, der ønsker at opkøbe biogassen at biogassen kan transporteres fra biogasanlægget til de nødvendige gasfyldestationer/tankanlæg at biogassen kan sælges til kunderne til en konkurrencedygtig pris. Det vurderes, at anvendelse af biogas til transportformål i Danmark kræver opgradering af biogassen til naturgaskvalitet (såkaldt BioNaturgas, BNG). Teknisk set er der ingen hindringer herfor. Økonomien i disse anlæg afhænger ifølge Dansk Gasteknisk Centers undersøgelser af anlægsstørrelsen, idet større anlæg medfører en lavere m 3 - pris. Med mindre der etableres et anlæg til opgradering og tankning i forbindelse med biogasproduktion, vil BNG en blive tilført naturgasnettet og distribueret som naturgas, men handlet på det BNG-marked, der er under etablering. Der vil således i praksis ikke blive forskel på at anvende bio- og naturgas. Aalborg Forsyning, Gas følger tæt mulighederne i forbindelse med opkøb, transport og salg af biogas til transportformål. Bilag A og D indeholder yderligere overvejelser omkring natur-/biogas til transportformål. Prognoser Mål og muligheder på miljøområdet Prognoserne for salg og transport af gas fremgår af skema 5, bilag B, og det forventede antal målere for perioden fremgår af Skema 6, bilag B. Aalborg Forsyning, Gas overordnede miljømål er, at reducere forureningen ved produktion og distribution af gas, og at fortrænge andre energikilder til formål, hvor gas kan konkurrere såvel på miljø som økonomi Nogle af de mest oplagte muligheder er: gas til biler biogas til bygas renovering af ledningsnettet gas til madlavning gas i kommunale køkkener gas til procesenergi Sammenhæng med overordnede initiativer på miljøområdet Aalborg Forsyning, Gas arbejde og strategi er forankret i de kommunale strategier: Bæredygtighedsstrategi, Energistrategi og Klimastrategi. Generelt forsøger Aalborg Forsyning, Gas at få indflydelse på alle initiativer på miljø- Strategiplan Maj

Strategiplanlægning 2014-2025. Foto: Colourbox.dk

Strategiplanlægning 2014-2025. Foto: Colourbox.dk Strategiplanlægning 2014-2025 Foto: Colourbox.dk Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: Maj 2013 Sagsnr.: 2012-53671 Dok.nr.: 2013-107363 Titel:

Læs mere

Strategiplanlægning 2015-2026

Strategiplanlægning 2015-2026 Strategiplanlægning 2015-2026 Udgiver: Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: Maj 2014 Sagsnr.: 2013-50561 Dok.nr.: 2014-130625 Titel: Strategiplan for Aalborg Forsyning, Gas 2015-2026

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr. Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.: 2014-70008 Titel: Grønt Regnskab for Aalborg

Læs mere

Er der penge i skidtet?

Er der penge i skidtet? Er der penge i skidtet? Gasnettet, oprindelsescertifikater og ny støtteordning Foreningen for Danske Biogasanlæg Dorte Gren Kristiansen dgk@energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Indhold 1. Energinet.dk s opgaver

Læs mere

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2.

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2. Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr ved støtte til biogasanvendelse Version 2.0 April 2013 Denne vejledning beskriver krav til installation og kontrol af måleudstyr i forbindelse med støtte

Læs mere

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet - kort fortalt Indhold Introduktion... 3 Tilslutning til gasnettet... 5 Salg af opgraderet biogas... 6 Bionaturgascertifikater... 7 Yderligere information...

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas Grønt regnskab 2014 Aalborg Forsyning, Gas Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen, Energi og Renovation, Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: Marts 2015 Sagsnr.: 2014-188668 Dok.nr.:

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013 Jonny Trapp Steffensen, senior manager Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Distribution

Læs mere

FAKTA FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

FAKTA FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE FAKTA OM FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE 2 Energi og miljø for milliarder Forsyningsvirksomhederne er Aalborgs leverandør af miljø- og energitjenester. Vi forsyner byens husstande og arbejdspladser med gas el

Læs mere

Nyt fra Sikkerhedsstyrelsen. Gastekniske Dage 13. og 14. maj 2013. Kent Eriksen

Nyt fra Sikkerhedsstyrelsen. Gastekniske Dage 13. og 14. maj 2013. Kent Eriksen Nyt fra Sikkerhedsstyrelsen Gastekniske Dage 13. og 14. maj 2013 Kent Eriksen Indhold Gasreglementets afsnit C-12 Baggrund. Bekendtgørelse om gasreglementets afsnit C-12. Bestemmelser om gaskvalitet. Bilag

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Kontrolmanual til måling af bionaturgas

Kontrolmanual til måling af bionaturgas Kontrolmanual til måling af bionaturgas Naturgasselskabernes kontrolmanual til måling af bionaturgas 2. udgave Kontrolmanual Juni 2012 Titel : Kontrolmanual til måling af bionaturgas Rapport kategori :

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassens rolle på kort og lang sigt Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassystemets rolle fra 2012 til 2050 Energiaftale 2012 Klimalov 2013 Lov om transport 2013 Gasinfrastrukturens rolle

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 20. april 2012 Sagsnr.: 2012030096 Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 Aftale om dansk energipolitik 2012-2020 Så kom den endelig den nye aftale om dansk energipolitik.

Læs mere

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 126 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål I, H og J om langsigtet strategi for naturgas, lagerkapacitet og miljøpåvirkning

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011.

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Notat nr. 1049 Dato: 17. oktober 2011 Jour. nr.: 000.5.1 Ref.: LG/sn Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Formål Notatet opsummerer, hvorfor - samt under hvilke

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører Gasreglementets afsnit C-10 Bestemmelser om gasleverandører Januar 1994 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-10 er fortsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012 En by på biogas Planlægning, drift og udvidelser Gass-Konferensan i Bergen d. 23. maj 2012 Kommunalbestyrelsesmedlem Steffen Husted Damsgaard Næstformand Teknik & Miljø-udvalget Bestyrelsesmedlem i Lemvig

Læs mere

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Energicenter Aalborg Byrådet traf i 1992 beslutning om etablering af Energicenter Aalborg

Læs mere

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilaget beskriver den dokumentation, som sælger er forpligtet til at levere til køber. Dette bilag er med direkte relation til

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke Sikker med flaskegas Sikkerhedskrav og gode råd Gas er en energikilde brug den med omtanke Fakta om flaskegas (F-gas) Flaskegas består af de to gasarter propan og butan. I gasflasken er de under tryk og

Læs mere

FAQ om biomasseværket

FAQ om biomasseværket FAQ om biomasseværket SKANDERBORG HØRNING FJERNVARME Kraftvarmepligten? Skanderborg Byråd har i 2005 med samtykke fra Energistyrelsen godkendt Skanderborg Fjernvarmes flisprojekt. Projektet indeholder

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Plan og Udvikling Sagsnr. 266462 Brevid. 2130434 Ref. SMAG Dir. tlf. 4633 3179 sorenmag@roskilde.dk 26 august 2015 I dette notat sammenfattes bemærkninger

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

RAPPORT. Omkostning ved tilslutning af biometan til naturgasnettet. Kunderapport December 2013

RAPPORT. Omkostning ved tilslutning af biometan til naturgasnettet. Kunderapport December 2013 Omkostning ved tilslutning af biometan til naturgasnettet Kunderapport December 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi Dansk

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 28 Februar 2015. Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 28 Februar 2015. Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter Stikledningen Nr. 28 Februar 2015 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter Gasbranchens installationsvejledninger Rørvalg til gasinstallationer

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S

Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S Gastekniske dage, maj 2012 Metansamfundet - Opgradering af biogas med brint et udviklingsprojekt støttet af Region Midtjylland Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S Deltagere i projektet HIRC - Hydrogen Innovation

Læs mere

Gasdetailmarkedet. Workshop 13:00-15:15. 19. November 2014. 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1

Gasdetailmarkedet. Workshop 13:00-15:15. 19. November 2014. 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1 Gasdetailmarkedet Workshop 13:00-15:15 19. November 2014 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1 Program 13.00 Velkommen Dorte Kristiansen, Energinet.dk 13.10 10 års jubilæum og overvejelser

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007 STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model Christiansborg, 17. september 27 Arbejdsgruppe: Anders Kofoed-Wiuff, EA Energianalyse Jesper Werling, EA Energianalyse Peter Markussen,

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Ullerslev 5. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Ullerslev 5. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Ullerslev 5. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Ullerslev v. Gert Nielsen, Naturgas Fyn Energirenovering hvordan bruger

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Notat. : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster,

Notat. : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster, Notat Til Kopi til : Garry Keyes, Ørslev Kloster : Karl Krogshede, Skive Kommune Dato : 26. marts 2013 Udarbejdet af : Finn Yde Vedrørende : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster,

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Gas til transport v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Aktiviteter med gas i transport - Forsøgsprojekter - Måleprogram - Gaspartnerskab - TINV-gasnetværk - Flere fyldestationer

Læs mere

Gas på Tværs. Skån miljøet med en ny gaskedel. Naturgas Fyn Distribution

Gas på Tværs. Skån miljøet med en ny gaskedel. Naturgas Fyn Distribution Gas på Tværs # 1 F e b r u a r 2 0 0 8 Naturgas Fyn Skån miljøet med en ny gaskedel s i d e # 8 Nyt kundeblad og selskab # 2-3 Hvad laver NGF # 4-5 Spar på energien # 6 Målerbog på nettet # 7 Velkommen

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Årsmøde i Dansk Gas Forening - 2010 Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Naturgas Fyn A/S - Adm. dir. Bjarke Pålsson - 25. november 2010 1 Naturgas Fyn NGF Gazelle NGF Distribution 1,0 mia.

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

NGF NATURE ENERGY. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015. / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg 24-04-2015 1

NGF NATURE ENERGY. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015. / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg 24-04-2015 1 NGF NATURE ENERGY / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015 24-04-2015 1 BAGGRUND OG EJERSTRUKTUR Tidligere Naturgas Fyn, aktiv i hele landet

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål 1 Bilag 3 Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål På et seminar 7.-8. september 2011 har embedsværket i Green Cities kommunerne (inkl. observatør kommunerne Næstved og Aabenraa) produceret forslag

Læs mere

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1.

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. april 2014 Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding Ombygning af fjernvarmesystemet i Geding til en mere energieffektiv drift ved

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Forklaring vedrørende angivelse af metode

Forklaring vedrørende angivelse af metode Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50949 Dok.nr.: 2014-40605 Titel: Grønt

Læs mere

tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby

tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby Silkeborg Kommune Søvej 1-3 8600 Silkeborg Att.: Borgmester Hanne Bæk Olsen 25. oktober 2013 Sagsnr. 4507 JCD Sekretær Hanne Secher tlf. 8743 5510 - has@sagfoererne.com Vedr. tilslutningspligt til fjernvarme

Læs mere

1. Dansk energipolitik for træpiller

1. Dansk energipolitik for træpiller 1. Dansk energipolitik for træpiller En aktiv dansk energipolitik har gennem mere end 25 år medvirket til, at Danmark er blevet førende indenfor vedvarende energi. Deriblandt at skabe rammerne for en kraftig

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen 1 Fraværende: Jan Christensen, Per Jespersen mødt kl. 08.58 Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Intet 1.1 Aflønning af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer./. Kopi af mail sendt til Nyborg Kommune

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Biogas mulighederne for afsætning. 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent

Biogas mulighederne for afsætning. 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent Biogas mulighederne for afsætning 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent Om Dansk Energi Dansk Energi er en erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark Dansk Energi styres og

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Driving Green 14. Temamøde i Netværk for Gas til Transport. Branchesamarbejde omkring krav til værksteder og tankstationer. v.

Driving Green 14. Temamøde i Netværk for Gas til Transport. Branchesamarbejde omkring krav til værksteder og tankstationer. v. Driving Green 14 Temamøde i Netværk for Gas til Transport Branchesamarbejde omkring krav til værksteder og tankstationer v. Lars Jørgensen Dansk Gasteknisk Center DGC er en rådgivnings- og udviklingsvirksomhed

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 26 August 2013. Denne gang om: Nye DGC-vejledninger om aftræk. Kondenserende luftvarmeanlæg

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 26 August 2013. Denne gang om: Nye DGC-vejledninger om aftræk. Kondenserende luftvarmeanlæg Stikledningen Nr. 26 August 2013 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: Nye DGC-vejledninger om aftræk Kondenserende luftvarmeanlæg B-4 installationer, sikkerhedssyn Gaskvalitet DGC-kurser efterår

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Den 29. april 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie har samlet indberettet energi på 9,2 PJ i 2014. Dette

Læs mere