Strategiplanlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategiplanlægning 2013-2024"

Transkript

1 + Strategiplanlægning

2 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej Aalborg Udgivelse: Maj 2012 Sagsnr.: Dok.nr.: Titel: Strategiplan for Aalborg Forsyning, Gas Strategiplan Maj

3 1. Målsætninger Aalborg Forsyning, Gas målsætning er at at at at at at at at at at at producere og distribuere gas til kunderne med så lille et ressourceforbrug som muligt og hertil anvende den reneste teknologi, der er til rådighed, sikre kunderne en økonomisk fordelagtig og miljøvenlig gasforsyning, udbrede anvendelsen af gas, idet mindre miljørigtige energiformer (el, olie og benzin) i størst muligt omfang erstattes med gas, fastholde eksisterende kunder, yde kunderne service i form af tilsyn, så apparaterne er i funktions- og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, deltage i Energicentrets arbejde og rådgive om, hvor og hvordan gas på en miljømæssig hensigtsmæssig måde kan anvendes, tilstræbe en høj forsyningssikkerhed af gas til kunderne, vedligeholde produktionsanlæg og ledningsnet effektivt og miljøvenligt, ledningsanlægget efter renovering med henblik på levetidsforlængelse også kan anvendes til andre gaskvaliteter end bygas, f.eks. ren naturgas eller opgraderet biogas, og 4 km hovedledning med tilhørende stikledninger hvert år renoveres med henblik på levetidsforlængelse eller tages ud af drift, være en attraktiv arbejdsplads kendetegnet ved lavt sygefravær, lav personaleomsætning og høj social kapital (med fokus på nøgleordene samarbejdsevne, tillid, troværdighed, retfærdighed og respekt) Strategiplan Maj

4 2. Strategiplanlægning Resumé og indledning Indledning Forsyningsområde Aalborg Forsyning, Gas forestår: Produktion, distribution og salg af gas i Aalborg Kommune. Aalborg Forsyning, Gas forsyner et område fra motorvej E45 i øst til Hasseris i vest og fra Skelagervej/Th. Sauers Vej i syd til lidt nord for Forbindelsesvejen med bygas. Desuden forsynes et område i Bouet og i Hostrup (mellem Vestbjerg og Sulsted) med naturgas til proces- og rumvarme. F-gas til komfurer leveres i en afstand af max. 15 km fra Aalborg Forsyning, Gas adresse på Gasværksvej. Forsyningsområdet med ledningsnet er angivet i bilag E. Bygas til Fast Pris Bygas til fast pris til kogekunder i nye eller renoverede ejendomme er en spændende mulighed, som blev vedtaget i Byrådet i april De første kunder efter denne ordning tilsluttes i løbet af Sammen med Københavns Energi, Gas, arbejder vi videre på bygas til fast pris for alle vore kogekunder. Naturgas/biogas til transport Biogas til bygasnettet Aalborg Kommune har ca. 700 biler. En kommunal beslutning om, at en del af disse biler skal køre på naturgas og senere på opgraderet biogas (BioNaturGas) eller andre VE-gasser vil muliggøre etableringen af de nødvendige tankningsfaciliteter. Det er teknisk uden de store udfordringer at opgradere biogas og dermed etablere en 100% CO 2 -neutral bygas-forsyning i Aalborg på basis af biogasproduktion fra Renseanlæg Vest. Der vil dog være tale om betydelige anlægsinvesteringer. I Energiaftalen af 22. marts 2012 gives bedre rammebetingelser for biogasudbygningen. Støttebeløbet er på maksimalt 115 kr./gj i 2012, uanset om biogassen anvendes til lokale kraftvarmeformål eller opgraderes og sendes ind på naturgasnettet. Der blev sidst regnet på projektet i 2010, hvor det ikke var økonomisk attraktivt for Aalborg Forsyning, Kloak A/S. Da der i øvrigt skal gennemføres en del undersøgelser i forhold til biogas i Aalborg Kommune i forhold til Klimastrategien, kan det overvejes at foretage en ny beregning på baggrund af de ændrede rammebetingelser. Miljøvenlig bygasproduktion Bygas fra Aalborg Forsyning, Gas produceres i dag næsten udelukkende på to såkaldte ejektoranlæg, hvor man udnytter trykket i naturgassen til at opblande naturgassen med atmosfærisk luft. Ejektoranlæggene er etableret i hhv og 2009 og har siden idriftsættelsen re- Strategiplan Maj

5 duceret virksomhedens elforbrug betydeligt. Ud over ejektoranlæggene findes der stadig et kompressordrevet blandeanlæg, der forsyner beholderanlægget på Gasværksvej. Ledningsrenovering Kvalitetssikring Netdrift Renoveringstakten tilpasses indtægterne, så der fortsat er balance mellem Aalborg Forsyning, Gas indtægter og udgifter. Vi forventer, at renoveringstakten i de kommende år fortsat vil være stabil. Gasreglement C10 kræver, at gasdistributionsselskaber opbygger og vedligeholder et omfattende kvalitetsstyringssystem. Aalborg Forsyning, Gas har udarbejdet en C10-håndbog, der efterfølgende er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Systemet er i 2011 blevet indarbejdet i Forsyningsvirksomhedernes Sherlock-system som en del af Aalborg Forsyning, Gas miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem. Gasreglement C10 er fra Som følge heraf er en del beskrivelser i C10- håndbogen ikke længere aktuelle, og vi planlægger en gennemgribende revision ultimo 2012/primo Miljø- og arbejdsmiljøledelses-system DS/EN ISO 14001:2004 og DS/OHSAS 18001:2008 Ultimo 2000 blev Aalborg Forsyning, Gas første gang miljøcertificeret efter DS/EN ISO I 2010 blev Aalborg Forsyning, Gas senest re-certificeret af Det Norske Veritas. Ligeledes i 2010 blev miljøledelsessystemet udvidet med en arbejdsmiljødel efter DS/OHSAS 18001:2008. Arbejdsmiljødelen blev certificeret af Det Norske Veritas i juli Næste re-certificering af systemerne forventes gennemført medio Lov om naturgas Med virkning fra 1. januar 2003 fik Aalborg Forsyning, Gas dispensation fra visse dele af Lov om naturgasforsyning (bl.a. krav om selskabsdannelse for såvel salgssom distributionsselskab). Med virkning fra den 1. maj 2008 blev Aalborg Forsyning, Gas optaget i Energinet.dk s aktørregister som naturgasdistributionsselskab og som naturgasleverandør til forsyningspligtkunder i distributionsområdet. Salg Salget af bygas til erhverv er stabilt, mens salget til husholdning er vigende. Salg af bygas til fjernvarmeproduktion ophørte pr Salget af naturgas er vigende: Til glæde for forbrugerne er konkurrencen stigende på naturgasmarkedet. Det skyldes dels introduktion af nye produkter baseret på børspriser, dels at mange små handelsselskaber fra el-branchen har kastet sig over naturgasmarkedet. Da Aalborg Forsyning, Gas ikke optræder på markedet som grossist, men som detailkunde på grund af det relativt lille indkøb, vil vi aldrig kunne opnå indkøbspriser som de større aktører og vores markedsposition er derfor generelt ugunstig. Naturgasdistributionen er under pres af områdeomlægning fra naturgas til fjernvarme. Senest blev området omkring virksomheden Segezha Packaging A/S i Nørresundby omlagt i 2011 fra naturgas til fjernvarme. Der forventes indgået en aftale med Aalborg Forsyning, Varme og HMN Naturgas primo 2012 om, at Aalborg Forsyning, Gas kan blive distributionsselskab til Varmes Strategiplan Maj

6 nye reserve- og spidslastcentral, Central Nord, i Nørresundby. Selvom de distribuerede mængder altid vil være usikre på et anlæg af denne type, forventes der over tid et fornuftigt bidrag til Naturgas Nets omsætning. Energicenter Forsyningsvirksomhederne, og dermed Aalborg Forsyning, Gas har indtil salget af Elforsyningen - AKE Net og AKE Forsyning A/S - via AKE Forsyning A/S - udført energi-spareaktiviteter uden for egen forsyningsart og uden for eget forsyningsområde og har dermed kunnet udnytte de opnåede energibesparelser. Med salget af AKE Forsyning A/S forsvandt denne mulighed umiddelbart. Derfor etableredes selskabet Energicenter Aalborg Entreprise A/S, som Aalborg Forsyning, Gas og Varme i forening ejer i forholdet 1:19. Dette selskab forestår nu de energispareaktiviteter for Gas og Varme, som tidligere blev varetaget af AKE Forsyning A/S. Aalborg Forsyning, Gas deltager fortsat i det fælles Energicenter Aalborg med henblik på at rådgive kunderne om den mest hensigtsmæssige og miljøvenlige anvendel-se af energi. Teknik- og Miljøforvaltningen Byfornyelse m.v. Nybyggeri Salget til husholdningsbrug søges fastholdt, bl.a. ved at sikre, at gasinstallationerne bevares i byfornyelsesområder og installeres i nye almene boliger (Se Byfornyelse m.v. nedenfor). Den 23. juni 1997 vedtog Byrådet, at der ved byfornyelse skal installeres gas, hvis ejendommen ligger i Aalborg Forsyning, Gas område. Fra 2001 gælder dette også for nybyggeri opført efter lov om almene boliger. Kravet er indført i Aalborg Kommunes Miljømanual. I praksis søges princippet fastholdt ved dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen og de berørte boligselskaber. I forbindelse med salg af kommunale arealer vil det være muligt at tinglyse deklarationer, der sikrer, at fremtidigt byggeri tilsluttes bygas. Inden der - i givet fald - tinglyses deklarationer på de grunde, Aalborg Kommune sælger, vil Aalborg Forsyning, Gas foretage selskabsøkonomiske beregninger med henblik på at sikre en rimelig selskabsøkonomi, idet denne afhænger af flere forskellige faktorer, såsom muligt gassalg, afstand til eksisterende bygasnet og grundens fremtidige bebyggelsestæthed, der kan variere meget i de enkelte tilfælde. Grundarealer Kulgasproduktionen, der ophørte i 1966, og spaltgasproduktionen, der ophørte i 1989, har givet anledning til forurening af Aalborg Forsyning, Gas grund. Det gamle spaltgasanlæg inkl. hovedgasbeholderen er nedrevet. Dele af grunden lejes ud til Aalborg Forsyning, Varme og Himmerlands Elforsyning, HEF. Endvidere udlejes en bygning med det tidligere kontrolrum til Compass Group (tidligere IDA Service) og nogle kontorlokaler til Dansk Gasteknisk Center a/s. Primo 2012 overtog KRIFA (Kristelig Fagbevægelse) et areal på 703 m 2 umiddelbart op til deres grund på Gasværksvej 4. Arealet skal anvendes til parkeringspladser. Endvidere forhandles der fortsat med Aalborg Havn om køb af sporareal i tilknytning til eksisterende grundareal. Der er afgivet tilbud på arealet (ca m 2 ). Strategiplan Maj

7 Personale Personalenormeringen er 8,25. Tjenestemandspensioner Pensionsudgiften til tjenestemandspensioner er nu på ca. 14 % af de samlede lønomkostninger mod 19 % i 2010 og vil falde yderligere, da virksomheden ikke længere har tjenestemænd ansat. Muligheder for påvirkning Den mest betydningsfulde påvirkningsmulighed vil være, hvis der kunne sikres Aalborg Forsyning, Gas separate erhvervsmarkeder, beliggende i nærheden af Aalborg Forsyning, Gas ledningsnet. Boligselskaber og kommunalt ejede ejendomme inden for forsyningsområdet motiveres til at anvende gas i køkkener. Over for offentligt ejede køkkener (f.eks. plejehjem) kan der argumenteres med forsyningssikkerhed også i tilfælde af længerevarende strømafbrydelser. Dette ville betyde et øget gassalg - og dermed mulighed for øget renovering af ledningsnettet og en lavere takst til de mindre forbrugere. Sammenhæng med erhvervspolitikken Små og store virksomheder tilbydes gas på teknisk og økonomisk attraktive vilkår. Eksempelvis er bygas til mange erhvervsformål billigere end el og flaskegas, mens prisen er på niveau med naturgas og gasolie (dog ses en større og større de-kobling mellem gas- og oliepriser). Anvender en virksomhed gas i stedet for f.eks. gasolie eller fuelolie, kan den bedre indpasses i et byområde på miljømæssig forsvarlig vis. Information og egentlige salgsaktiviteter over for alle forbrugerkategorier vil være vigtige i den kommende periode. Gas Hvad er det? Aalborg Forsyning, Gas kan levere følgende gasarter: Bygas (naturgas/luft-blanding) Naturgas Flaskegas (F-gas). Fælles for alle gasarter er, at ingen af gasarterne er giftige, at ingen af gasarterne fedter, og at alle gasarterne er tilsat et kraftigt røbestof, så man ved det mindste udslip (ca. 1/25 af eksplosionsgrænsen) kan lugte gassen. Bygas fremstilles ved at blande naturgas og atmosfærisk luft (ca. halvt af hver). De brændbare stoffer i bygas er metan (udgør ca. 45 %), ethan, propan og butan. Bygas er lettere end luft. Naturgas udvindes traditionelt sammen med olie bl.a. i Nordsøen og sendes i rørledninger ind til land, hvor det bliver behandlet og renset m.v. De brændbare stoffer i naturgas er metan (udgør ca. 90%), ethan, propan og butan. Naturgas er lettere end luft. En stadig stigende del af verdensnaturgasproduktion kommer fra rene gasfelter. Strategiplan Maj

8 Flaskegas fremstilles ved en destillationsproces af råolie på raffinaderierne. De brændbare stoffer i flaskegas er propan og butan. Flaskegas er tungere end luft. Strategiplan Maj

9 2.2. Hidtidige udvikling og status Den hidtidige udvikling Opdeling i kategorier Udviklingen Udviklingen i gassalget i Aalborg, fordelt på forskellige kategorier samt ledningstab/målerdifference er vist i skema 3, bilag B. Gassalget til erhvervsvirksomheder er faldet i 2011 primært efter ophør af leverance til Segezha Packaging A/S. Ligeledes er salget til de mindre forbrugere svagt faldende. Se Figur 2-1 Fordelingen af den samlede produktion mio. kubikmeter Fjernvarme Erhverv 2 Madlavning Målerdifference Figur 2-1 Fordelingen af den samlede produktion Som en konsekvens af Lov om naturgasforsyning er Aalborg Forsyning, Gas aktiviteter opdelt på regnskabsafsnittene Bygas, Naturgas Salg og Naturgas Net. I skema 3, bilag B er Aalborg Forsyning, Gas salg opdelt på disse afsnit. Miljøet (luften) belastes med de i skema 3, bilag B viste bidrag (inkl. el til kompressorer m.v.) Beskrivelse af status Produktionsanlæg: Kapacitet, tilstand og forsyningssikkerhed Produktionsanlæg 1 - det oprindelige kompressoranlæg - blev etableret i 1989 og kompressorerne blev udskiftet i Anlægget har en kapacitet på ca m 3 /time og anvendes i dag udelukkende til fyldning af beholderanlægget. Strategiplan Maj

10 Produktionsanlæg 2 blev etableret i 1993 som et kompressoranlæg, men blev i 2007 udskiftet med et ejektoranlæg med en kapacitet på ca. 800 m 3 pr. time. Det planlægges at foretage en teknisk gennemgang af dette anlæg i løbet af sommeren Kortvarigt kan udsendelsen til ledningsnettet være større end produktionskapaciteten på grund af beholderanlægget. Ledningsnettet er dimensioneret til en større kapacitet. I 2009 blev det F-gas-baserede nød- og reserveanlæg i Nørresundby udskiftet med endnu et ejektoranlæg, der har en kapacitet på 105 m 3 pr. time og er forberedt til 265 m 3 pr. time. Alle tre anlæg vurderes at være i god stand. De vedligeholdes løbende med henblik på at opretholde stabil drift uden afbrydelser for forbrugerne. Forsyningssikkerheden er tilfredsstillende, idet der kan forsynes med bygas i 6-24 timer efter et eventuelt brud på naturgasnettet. Naturgaskundernes forsyningssikkerhed er ligesom på det øvrige naturgasnet afhængig af deres placering i nettet i forhold til et eventuelt brud. En beredskabsøvelse gennemført primo 2010 viste, at Aalborg Forsyning, Gas vil være i stand til at forsyne kunderne selv ved en strømafbrydelse af flere døgns varighed. I 2011 blev der etableret nyt overvågningsudstyr på de to produktionslokationer (Gasværksvej og Havnegade). Etablering af tilsvarende overvågningsuddstyr på fordelerstationen i Fjordgade er påbegyndt og forventes afsluttet i løbet af Naturgas i højtryksledningen i Nørresundby Aalborg Forsyning, Gas ejer en (naturgas-)højtryksgasledning fra brolandingen i Nørresundby (Havnegade 5, hvor blandeanlægget er placeret) til Kvickly Xtra ved Bouet. Aalborg Forsyning, Gas anvender i dag ledningen til naturgas og er derfor alene om at sælge netydelsen på strækningen, mens gassen ( molekylerne ) sælges til forbrugerne af forskellige naturgasleverandører. Beholderanlæg Lageranlægget på Gasværksvej består af 5 beholdere, hver med et volumen på 235 m 3. Beholderne kan tilsammen rumme ca m 3 gas ved et tryk på max. 8,5 bar. Anlægget er i god stand og kontrolleres jævnligt efter gældende regler for trykbærende anlæg. Senest er beholderne inspiceret indvendigt omkring årsskiftet 2010/2011. Samtidig blev der foretaget en omfattende renovering af sikkerhedsventiler m.v. Anlægget skal først inspiceres indvendigt igen i Reserveforsyning Ledningsnettet: Omfang, konstruktion og tilstand Ud over mulighed for selvstændig forsyning af hhv. Nørresundby og Aalborg ved brud på forbindelsen over Limfjorden og beholderanlæggets kapacitet, rådes der ikke over reserveforsyning. Ledningsnettet er fysisk opdelt i et bygasnet og et naturgasnet. Bygasnettet er yderligere opdelt i et lavtryksnet og et mellemtryksnet. Naturgasnettet betragtes som et højtryksnet. En kortere strækning af højtryksnettet opererer dog med bygas. Bygas: Lavtryksnettet udgør ca. 151 km og drives med et trykniveau på 10 mbar, jfr. Gasreglement A. Nettet er hovedsageligt udført af støbejernsrør, men der indgår svejste stålrør, PVC-rør, PEM-rør og eternitrør. Strategiplan Maj

11 Bygas: Mellemtryksnettet udgør ca. 16 km og drives med et trykniveau på mbar. Nettet er renoveret i de senere år og består hovedsageligt af PEM-rør. Højtryksnettet er ca. 11,5 km og drives med et trykniveau 0,2-4,0 bar og er udført i PEM-rør. Ca. 1 km af nettet (fra Aalborg Forsyning, Gas til Fjordgade) er renoveret med en polyethylen-strømpeforing (system Phønix) til et maksimalt driftstryk på 4 bar. Denne strækning opererer udelukkende med bygas. Strækningen fra Nørresundby til Sulsted er overdraget til Aalborg Forsyning, Gas fra Hjørring Kommune. Strækningen fra Sulsted til Vang Mark er renoveret med PEM-rør. I alt er ca. 89 km af det samlede net med tilhørende stikledninger renoveret med PEM-rør til naturgasstandard. I alt ca. 25 km af bygasnettet forventes taget ud af drift. Hvor der stadig er kunder tilsluttet nettet omstilles til F-gas. Der resterer således ca. 58 km, inden nettet er totalt renoveret. I løbet af en 3-årig turnus lækagesøges hele ledningsnettet. Resultatet af lækageundersøgelserne indgår løbende i renoveringsplanlægningen. Ledningsnettet er generelt i en acceptabel stand i betragtning af alder og anvendte materialer. Der sker løbende renovering til naturgasstandard (PEM-rør). Den løbende renovering er en forudsætning for at bevare værdien af ledningsnettet. I 2011 konstaterede Omkostningscenter GIS (OCG), at ca. 1,5 km ledning var opgjort som bygasledning (lavtryksnettet), selvom det i praksis var naturgasledning (højtryksnettet). Vi har derfor anmodet om, at der ultimo 2012 foretages en ny beregning (opgørelse) af det samlede ledningsnet fordelt på ovenstående typer. Limfjordsbroen Ledningen, der krydser Limfjorden, er en isoleret stålledning, der hænger under Limfjordsbroen. I klapfaget går en ledning i rustfrit stål under bunden. Ledningen er etableret i Ledningen blev i 1999 relinet med et PEM-rør trukket inden i det eksisterende stålrør. Der føres årligt kontrol med ledningen på bunden under klapfaget. Tynde områder I områder, hvor der er få kunder pr. km gadeledning, tilbydes disse kunder en F-gasforsyning. Da vilkårene for levering af F-gas er de samme som for traditionel bygas, vil løsningen ikke medføre forringelser for kunden. Løsningen betyder, at gadeledningen i mange tilfælde kan tages ud af drift. Aalborg Forsyning, Gas forventer, at der kan tages km ledning ud af drift ved F- gas forsyning af ca. 150 kunder. Dette projekt er igangsat i 1999 og fortsætter indtil ledningsnettet er renoveret. Primo 2012 er der ca. 100 kunder, der forsynes med F- gas. Målerdifference Målerdifferencen fremgår af skema 3, bilag B. Målerdifferencen opgøres som forskellen mellem den samlede distribuerede naturog bygas i året og den afregnede mængde i året. I balancen indgår hele den gasmængde, der transporteres, dvs. også den mængde naturgas, der distribueres for andre gashandelsselskaber. Strategiplan Maj

12 Årsager til målerdifference er: Lækage i ledningsnettet Udslip ved vedligeholdelsesarbejder Fejl/afvigelser på såvel produktionsmåler som målere hos forbrugere Kondensation i ledninger Fejl-afregnede forbrugere Forskydning mellem slutafregnet salg og produktion. I 2009 var differencen historisk lav pga. forskydning af afregnet naturgasmængde fra 2008 til For 2010 var målerdifferencen på samme niveau som tidligere, dog med en svagt faldende tendens. Fra 2010 til 2011 faldt målerdifferencen med 14 %, hvilket primært tilskrives omfattende ledningsrenovering af meget gamle bygasledninger i midtbyen. Målerdifferencen er reduceret fra m 3 bygas i 2006 til m 3 bygas i Tab gennem lækager er i øvrigt uafhængig af den transporterede mængde. Tabet afhænger alene af lækagens størrelse og gastrykket i ledningen. Fra 2010 er der hver måned blevet udarbejdet en fysisk netbalance på naturgasnettet. Dette er muligt, da alle målere på naturgasnettet er fjernaflæst. Netbalancerne for 2010 og 2011 har vist, at der stort set intet tabes i naturgasnettet. Bidraget til målerdifference i naturgasnettet kommer således primært fra fejl i måling, fejl i afregning og forskydning i afregning. Disse bidrag er dog også forsvindende små. Indsatsen for at nedbringe målerdifferencen koncentreres derfor om bygasnettet, hvor der søges opretholdt høj aktivitet på ledningsrenovering. Endvidere overvejes det at undersøge et antal bygasmålere for at få et estimat på de gamle måleres bidrag til målerdifference - alternativt at anvende informationer fra Københavns Energi, Gas. Strategiplan Maj

13 2.3. Udvikling Efterspørgslen efter sektorens ydelser Påvirkninger fra omgivelserne Naturgas: I dag er Aalborg Forsyning, Gas via varmeplanen sikret et mindre marked i Nørresundby og i industriområdet ved varehuset Kvickly Xtra i Bouet, samt et erhvervsområde ved Vang Mark og et område langs Sulsted Landevej mellem Sulsted og Vang Mark. Uden for disse områder må Aalborg Forsyning, Gas konkurrere om kunderne på den del af markedet, der fortsat er åbent, hvilket i praksis er meget begrænset, da de omgivende områder allerede er eller forventes udlagt til fjernvarme. Udbygningsmulighederne må i øvrigt fra 2013 betragtes som yderst begrænsede, da Energiaftalen af 22. marts 2012 forbyder installation af naturgasfyr i nye bygninger. Dette vil ramme et mindre område omkring Bouet, der ifølge varme- og lokalplan er udlagt til opvarmning med naturgas. Udvidelsesmulighederne synes kun at eksistere i eksisterende bygninger, der af økonomiske årsager ønsker at skifte fra olie til naturgas. Bygas: På restaurations- og husholdningsmarkedet skal vi konkurrere med el og andre leverandører af flaskegas. Markedet generelt: Aalborg Forsyning, Gas markedsandele kan formentlig ikke udvides væsentligt. Bestræbelser må derfor gå på at fastholde mest muligt af det nuværende marked, bl.a. ved at fastholde bygas i byfornyelsesejendomme og medvirke til at gas installeres i alt nyt støttet byggeri (opført efter lov om almene boliger) inden for forsyningsområdet. Naturgas Net og Salg har som nævnt et mindre vækstpotentiale i erhvervsområdet i Nørresundby ved Kvikly Xtra og Schmolz & Bickenbach A/S, hvor olieopvarmning kan fortrænges. Opvarmningsmarkedet, der er det økonomisk mest attraktive, er inden for Aalborg Forsyning, Gas forsyningsområde gennem varmeplanen tildelt Fjernvarmeforsyningen og HMN Naturgas, bortset fra områderne nævnt ovenfor. Industri-/erhvervsmarkedet er i øvrigt delt, så Aalborg Forsyning, Varme som hovedregel har monopol på opvarmningsforbruget, mens der kan konkurreres om den del af energiforbruget, der ikke kan dækkes af fjernvarme (typisk den del, der anvendes til procesformål). Der forudses stadig større konkurrence fra fjernvarme: Ultimo 2010 blev det besluttet at ændre områdeafgrænsningen således, at det naturgasforsynede område omkring Segezha Packaging A/S i fremtiden forsynes med fjernvarme. Ændringen betyder umiddelbart en årlig mindreindtægt på mere end kr. for Naturgas Net og Naturgas Salg. Mod forventning er Segezha Packaging A/S fortsat som naturgaskunde, da virksomheden har ønsket at anvende ca. 800 m 3 /år naturgas til procesformål. Der foreligger planer for etablering af fjernvarmeforbindelse til Tylstrup, umiddelbart Strategiplan Maj

14 forbi de naturgasforsynede områder i Hostrup og Vang Mark. På sigt må det forventes, at disse områder også kan forsynes med fjernvarme. Påvirkning af salget Ud over ovennævnte påvirkninger fra omgivelserne afhænger udviklingen i salget bl.a. af: Markedsføring/reklame, information Forsyningssikkerhed Den førte takstpolitik Serviceniveauet Afgiftspolitikken, herunder specielt indførelse af grønne afgifter Prispolitikker fra Energinet.dk og øvrige aktører på gasmarkedet Forsyningssikkerhedsafgiften ifølge Energiaftalen af 22. marts 2012 Det er vigtigt for Aalborg Forsyning, Gas, at naturgas kan købes til en pris, der muliggør et passende dækningsbidrag. Salget kan bl.a. styrkes ved: Markedsføring, generel og målrettet Udstilling og information ved demonstration af apparater Energicentrets rådgivning Information af VVS-installatører, rådgivende ingeniører, arkitekter m.v. Brancheorienterede salgskampagner, f.eks. for restaurationsbranchen Siden 2010 har Aalborg Forsyning, Gas haft en kampagnewebside på der giver kort og præcis information om bygas. Kunderne ledes til siden fra målrettede annoncer på Facebook og Google s søgemaskine. Der er fremstillet informationsbrochurer om generel anvendelse af bygas, om bygas til gaspejse og om bygas til tørretumblere i fællesvaskerier. Der forventes etableret bygasfyrede tørretumbleranlæg i støttet boligbyggeri i løbet af Primo 2011 blev Aalborg Forsyning, Gas demonstrationsaktiviteter udvidet med en gaspejs, og der er indgået aftale med virksomheden Compass Group (tidligere IDA Service) om, at deres tørretumbleranlæg på Gasværksvej 28 sammen med driftsdata kan bruges til reklameformål og fremvisning. Primo 2012 er den første bygasfyrede tørretumbler til husstandsbrug kommet på markedet. Der er indkøbt en model til afprøvning med henblik på fastlæggelse af besparelsespotentiale m.v. Endvidere arbejdes der primo 2012 på at indgå en aftale med HMN Naturgas og Aalborg Forsyning, Varme om, at Aalborg Forsyning, Gas bliver distributionsselskab på Varmes nye spids- og reservelastcentral, Central Nord, der skal opføres i Nørresundby. Anlægget er på 75 MW indfyret effekt. Selvom forbruget af naturgas vil variere en del, vil der over tid være tale om et fornuftigt bidrag til Naturgas Net. Et forsigtigt overslag på den øgede distribution fra 2013 og frem ses i Skema 5, Bilag B. Prispolitik Siden 1989 har Aalborg Forsyning, Gas prispolitik været tilpasset de konkurrerende brændsler på følgende måde: Forbrug under 200 m 3 pr. år: Hovedsageligt husholdningskunder, der anvender gassen til et gaskomfur (såkaldte Strategiplan Maj

15 kogekunder ) - konkurrencen er primært fra el sekundært fra F-gas. Forbrug over 200 m 3 pr. år: Anvendes enten til opvarmning (naturgas) eller proces (storkøkkener, vaskerier, bagerier m.v. både naturgas og bygas). Her er det konkurrerende brændsel gasolie eller F-gas. I praksis har dette betydet, at taksten for forbrug under 200 m 3 pr. år (husholdning) og transporttaksten for Naturgas Net fastsættes en gang årligt i forbindelse med vedtagelse af det årlige budget, mens alle øvrige takster har rettet sig efter markedsprisen på naturgas - og reguleres hver måned. Denne prispolitik har givet stor troværdighed og ro omkring vores priser. Da de fleste aktører i naturgasmarkedet forudser en stadig kraftigere dekobling mellem naturgas- og oliepriser i fremtiden, sker der en løbende revurdering af vores prispolitik. De fleste signaler går på, at naturgassen er for dyr i Danmark primært på grund af den specielle forsyningssituation, der hersker på det danske marked (se afsnittet Forsyningssikkerhed). Dekoblingen mellem olie- og naturgasprisen på verdensmarkedet medførte i 2011 forslag og vedtagelse om, at prisen over for kunderne ikke længere beregnes på baggrund af en oliereference, men ud fra den faktiske indkøbspris med tillæg af et dækningsbidrag. De af Aalborg Forsyning, Gas kunder, der forsynes med naturgas, har siden den fulde åbning af naturgasmarkedet 1. januar 2004 haft frit leverandørvalg. Indkøbspolitik for naturgas Aalborg Forsyning, Gas har ikke en egentlig indkøbspolitik for naturgasindkøb. Dette har ikke været nødvendigt, da der kun har været enkelte gashandels-selskaber, der kunne og ville forsyne virksomheden med naturgas. Flere aktive gashandelsselskaber på markedet, dekoblingen mellem naturgas- og oliepriser samt den ændrede forsyningssituation fra Tyskland medvirker til, at prissætningen ikke længere er så forudsigelig som tidligere. Der har været overvejet et indkøbssamarbejde med Aalborg Forsyning, Varme på naturgasområdet, men ifølge gasleverandørerne ville det ikke føre til billigere priser hverken for Aalborg Forsyning, Gas eller Aalborg Forsyning, Varme, hvorfor selskaberne fortsat indkøber hver for sig. Aalborg Forsyning, Gas har indgået en kontrakt for perioden april 2012 til december 2013 baseret på priserne på den tyske gasbørs (NCG), men med mulighed for at låse prisen på dele af eller hele mængden på et hvilket som helst tidspunkt uden yderligere omkostninger. Der arbejdes derfor på at udforme en egentlig indkøbspolitik, der tager udgangspunkt i de risici, der er ved forskellige indkøbsmodeller i forhold til vores prispolitik. Udbudsstrategi Aalborg Forsyning, Gas strategi for udbud formuleres således: Gældende lovgivning på området følges. Udbud foretages af indkøb og tjenesteydelser, der ved udlicitering ikke vurderes at medføre tab af viden, information eller har negativ indflydelse på sikkerheden ved distribution og anvendelse af gas. Aalborg Forsyning, Gas udbyder sammen med Aalborg Forsyning, Vand A/S entreprenørarbejde på ledningsnet (udgør 1,5-1,7 mio. kr./år) og indkøb af rør og kompo- Strategiplan Maj

16 nenter til ledningsnettet (udgør 0,2-0,4 mio. kr./år). Endvidere er el-indkøb (udgør ca kr./år) udbudt i fællesskab med Vand A/S primo Aalborg Forsyning, Gas naturgasindkøb til bygasproduktion og forsyningspligtleverance var for perioden april 2011 til marts 2012 udbudt i EU-udbud (udgør ca. 4 mio. kr./år). Aalborg Forsyning, Gas valgte at sende naturgasindkøbet i udbud for at opnå den bedst mulige pris. Indkøb af denne type er i øvrigt undtaget fra Forsyningsdirektivets krav om udbud. På baggrund af erfaringerne ved dette udbud valgte Aalborg Forsyning, Gas at udbyde kontrakten for i begrænset udbud. Langt den største del af virksomhedens øvrige varekøb og køb af tjenesteydelser er omfattet af kommunens øvrige udbud (dette gælder f.eks. rengøring, indkøb og vask af arbejdstøj). Forsyningssikkerhed Energistyrelsen anslår i rapporten "Danmarks olie- og gasproduktion 2010", at de samlede reserver af Salgsgas i Nordsøen udgør 52 mia. m 3. På basis af prognoserne fra 2010 forventes det, at Danmark er nettoeksportør af naturgas frem til Figur 2-2 Produktion og muligt forløb, Salgsgas viser Energistyrelsens forventninger til anvendelsen af reserverne i Nordsøen. Figur 2-2 Produktion og muligt forløb, Salgsgas På verdensplan anslås reserverne til minimum 60 år baseret på kendte forekomster og konventionel udvinding (World Energy Outlook, 2010). Ifølge The International Energy Agency rækker de konventionelle reserver snarere til 130 år. Indregnes reserverne af såkaldt ukonventionel gas (f.eks. skifer-gas) anslår The International Energy Agency, at verden har naturgas nok i mere 250 år. Forsyningssikkerhedsproblematikken blev for alvor aktuel under den russiskukrainske gaskrise i Her blev klart, at konstruktionen af det europæiske gasnet var en begrænsning for et frit marked. Siden har EU-kommissionen lagt pres på medlemsstaterne for at medvirke til udbygning af gasnettet. Det har betydet øget aktivitet omkring nye transmissionsrør fra Baltikum til Tyskland, anlæg af nye LNGterminaler i Holland m.v. Strategiplan Maj

17 I Danmark har Energinet.dk taget initiativ til at muliggøre import af gas fra Tyskland over grænsen ved Ellund. Fra 8. oktober 2010 har det været muligt at importere ca m 3 i timen. Muligheden er i høj grad blevet udnyttet af transportkunderne, der har hentet billigere gas i Tyskland. Forbindelsen til Tyskland er under udbygning mellem Ellund og Egtved. Efter udbygningen vil kapaciteten i 2013 være på m 3 naturgas i timen fra Tyskland. I 2010 er der i EU-regi vedtaget en forordning om forsyningssikkerhed. Energinet.dk arbejder primo 2012 på at implementere forordningen i det danske gasmarked. Umiddelbart sikrer forordningen forsyningssikkerheden på europæisk plan: Det er således ikke længere kun et nationalt anliggende at håndtere situationer med gasmangel (f.eks. ved uplanlagt shut-down i Nordsøen). Tilsætning af opgraderet biogas (BioNaturGas) og andre VE-gasser til gasnettet vil i fremtiden også være med til at sikre forsyningen af (natur)gas. Da VE-gasser i fremtiden uden tvivl vil kunne handles kommercielt, vil VE-gasserne også bidrage til øget forsyningssikkerhed på europæisk plan. Naturgas fra Tyskland Import af naturgas fra Tyskland har medført, at den kemiske sammensætning af gassen (kaldet gaskvaliteten ) varierer mere end tidligere, hvor al naturgas i Danmark kom fra Nordsøen. Gasreglementet er som konsekvens af importsituationen blevet tilrettet således, at det såkaldte Wobbe-indeks er ændret fra det tidligere interval på 51,9-55,8 MJ/Nm 3 (14,4-15,5 kwh/nm 3 ) (Wø) til et nyt interval på 50,8-55,8 MJ/Nm 3 (14,1-15,5 kwh/nm 3 ) (Wø). I praksis har den mere fluktuerende gaskvalitet givet anledning til driftsproblemer på enkelte motoranlæg og enkelte, typisk ældre, kedler. Naturgasselskaberne har gennemført obligatoriske kurser for alle faguddannede med A-certifikat, hvor de er blevet introduceret til de nye problemstillinger og er blevet undervist i nye retningslinjer, typisk i forhold til indregulering af gasforbrugende apparater. Indtil ibrugtagningen af den nye forbindelse mellem Ellund og Egtved i 2013 vurderer Energinet.dk, at sandsynligheden for tysk gas i Nordjylland er yderst beskeden. Aalborg Forsyning, Gas har opfordret Energinet.dk til at oplyse præcis i hvilke driftssituationer, importeret gas fra Tyskland vil flyde nordpå fra Egtved-krydset. Den nye gaskvalitet medførte, at Aalborg Forsyning, Gas medio 2011 igangsatte et mindre projekt, der dels skal vurdere de mulige konsekvenser i forhold til opblanding til bygas, dels skal anvise konkrete ændringer på blandeanlæggene. Der er indsamlet ideer til simple, praktiske løsninger. Der afventes p.t. en rapport fra Dansk Gasteknisk Center a/s, der skal vurdere, om de påtænkte initiativer er tilstrækkelige. I løbet af udsendes endvidere information til naturgaskunderne i Naturgas Nets forsyningsområde. Bygas til Fast Pris for nye kogekunder Bygas til fast pris til kogekunder i nye eller renoverede ejendomme er en spændende mulighed, som blev vedtaget i Byrådet i april De første kunder efter denne ordning tilsluttes i løbet af Umiddelbart afventer ca. 100 kunder muligheden for bygas til Fast Pris. Sammen med Københavns Energi, Gas, arbejder vi videre på bygas til fast pris for alle Strategiplan Maj

18 vore kogekunder. IT Aalborg Forsyning, Gas skal løbende tilpasse sig naturgas-markeds-modellen, hvilket medfører krav til Panda og Xellent. Via repræsentation i Markedsgruppen på naturgasområdet forsøger Aalborg Forsyning, Gas at minimere omkostningerne. Aalborg Forsyning, Gas anvender sideløbende med Gassystemet et særligt system, der indeholder detail-oplysninger om de enkelte gasinstallationer, og hvor alle hændelser vedrørende installationen registreres. Der er i dag en del dobbeltarbejde i forbindelse med at anvende både Xellent og Gassystemet. Mulighederne for at integrere Gassystemets oplysninger i Xellent blev undersøgt i Da det viste sig, at en integration kunne gennemføres uden væsentlige omkostninger, er der igangsat et mindre projekt omkring dette. Der blev allerede i 2010 etableret bærbar adgang til IT-systemerne for serviceteknikere (Gassystemet og Xellent) og markpersonale (GIS/ledningsoplysninger). Udviklingen inden for mobile løsninger følges løbende. Der vurderes løbende på mulighederne for at digitalisere administrative rutiner og borgernes kontakt med Aalborg Forsyning, Gas (f.eks. færdigmeldinger fra VVSmestre eller bestilling af service). Fjernaflæsning Primo 2010 fjernaflæses 50 af 61 målerinstallationer på naturgas (6 installationer er kogekunder uden fjernaflæsning, 5 installationer afventer etablering af fjernaflæsning). På bygas fjernaflæses 50 af ca. 200 målerinstallationer med forbrug >200 m 3 bygas / år. Fjernaflæsningen udbygges løbende hos storforbrugere/erhvervskunder (>200 m 3 bygas / år) inden for budgettets rammer. Energiaftalen af 22. marts 2012 nævner, at der søges indgået en aftale med netselskaberne om udrulning af fjernaflæste time-el-målere. På trods af naturgasdistributionsselskabernes protester mod lignende tiltag på naturgasområdet findes der allerede initiativer på EU-niveau omkring fjernaflæsning af mindre forbrugere, og man må forudse, at naturgasmålere til hussstande kræves fjernaflæst i fremtiden. Siden etableringen af Naturgas Net i 2008 har det været et princip, at naturgasmålere hos alle andre end kogekunder fjernaflæses hos Aalborg Forsyning, Gas. Fjernaflæsning af bygasmålerne i private husholdninger vil ikke være hensigtsmæssigt. Forbruget udgør typisk kun ca. 25 % af den samlede regning på omkring kr., hvorfor incitamentet til at spare ikke står mål med omkostningerne og generne - ved at etablere fjernaflæsning. Som tidligere nævnt har Aalborg Forsyning, Gas i stedet valgt at arbejde på en Fast Pris -løsning, hvor måleren forsvinder fra kogekunde -installationer. I øvrigt kan alle kunder mod betaling få fjernaflæst deres bygasmåler. Der er fastsat en takst for denne ydelse. Biogas til bygasnettet Historisk har der udelukkende været tilskud til biogasproduktion i form af tilskud til biogasbaseret el-produktion på kraftvarmeanlæg. Det har således ikke været rentabelt at anvende biogas til andre formål. Den forrige regering havde i sin aftale om Grøn Vækst en aftale om tilskudsmæssig ligestilling mellem biogas anvendt til kraftvarme og opgraderet biogas tilført naturgasnettet. Aftalen blev aldrig udmøntet i lovgivning. Den nuværende regering havde samme forslag i sit program Vores energi, og dette indgår nu i det brede energiforlig af 22. marts Der er derfor en forventning i både bio- og naturgasbranchen Strategiplan Maj

19 om, at vi nu begynder at se nogle projekter med opgradering af biogas. Energiaftalen af 22. marts 2012 åbner også mulighed for, at kommunale gasselskaber engagerer sig i biogasproduktion. Både HMN Naturgas og Naturgas Fyn har planer om at udnytte denne mulighed. En tilskudsmæssig ligestilling gør det efter Aalborg Forsyning, Gas mening interessant at revurdere muligheden for at anvende biogas fra Renseanlæg Vest i bygasnettet. Teknisk set vil det kræve etablering af rensningsanlæg til rensning af biogassen til bygas- eller naturgaskvalitet og etablering af ledningsføring fra Renseanlæg Vest til Aalborg Forsyning, Gas knudepunkt på Annebergvej. En samlet investering på anslået mio. kr. I 2011 blev der anvendt m 3 naturgas til bygasproduktionen i Aalborg. Det svarer til en CO 2 -udledning på ca ton CO 2 /år. Senest i august 2010 fik Aalborg Forsyning, Kloak A/S udarbejdet en konsulentrapport hos Krüger A/S, der viste, at de økonomiske fordele for Renseanlæg Vest var større ved at udskifte kraftvarmeanlægget end ved at etablere opgradering af biogassen. Ud over muligheden for at anvende opgraderet biogas fra Renseanlæg Vest vurderes andre kommercielle tiltag løbende. Et initiativ på dette område vurderes at være i god overensstemmelse med Aalborg Kommunes Klimastrategi på biogasområdet, hvor der bl.a står: Mulighederne for anvendelse af biogas i bygasnettet, herunder anvendelse af biogas i busser, lastbiler og kommunale køretøjer bør undersøges [ U 17]. Biogas på markedsvilkår Naturgasdistributionsselskaberne har sammen med Energinet.dk etableret alle nødvendige rutiner for at kunne håndtere tilsætning af opgraderet biogas til fordelingsog distributionsnettene. Energistyrelsen har 20. februar 2012 udsendt notatet Naturgasselskabernes muligheder for at engagere sig i biogas, der fastlægger hvilke aktiviteter omkring opgradering og tilsætning til naturgasnettet, der skal varetages af distributionsselskaberne og hvilke, der skal konkurrenceudsættes. Notatets konklusioner ses gennemført i Energiaftalen af 22. marts Sideløbende med justering af markedsregler m.v. har Energinet.dk etableret et certifikat-system magen til det system, der anvendes til at handle certifikater til grøn strøm. Når markedet er etableret, vil det være muligt at forsyne Aalborg Forsyning, Gas nuværende naturgaskunder og bygasproduktionen med BNG Bio Natural Gas eller på dansk bionaturgas biogas, der er opgraderet til naturgas. Det samlede CO 2 -besparelsespotentiale i forhold til den distribuerede gasmængde i Aalborg Forsyning, Gas forsyningsområder vil være i størrelsesordenen ton CO 2 /år. Aalborg Forsyning, Gas følger arbejdet med både tilskudsmæssig ligestilling såvel som etablering af et bionaturgasmarked. Strategiplan Maj

20 Biogas til transportformål Som nævnt er biogas i Danmark hidtil næsten udelukkende blevet anvendt til kraftvarmeproduktion. I tilfælde af en kraftig udbygning af biogasproduktionen vil der imidlertid opstå et behov for alternative afsætningsmuligheder, da varmeaftaget i landområderne ikke vil være stort nok. En oplagt mulighed vil være at anvende biogas i transportsektoren. Forudsætningerne for at anvende biogas i transportsektoren er, at der er forsyningsselskaber, der ønsker at opkøbe biogassen at biogassen kan transporteres fra biogasanlægget til de nødvendige gasfyldestationer/tankanlæg at biogassen kan sælges til kunderne til en konkurrencedygtig pris. Det vurderes, at anvendelse af biogas til transportformål i Danmark kræver opgradering af biogassen til naturgaskvalitet (såkaldt BioNaturgas, BNG). Teknisk set er der ingen hindringer herfor. Økonomien i disse anlæg afhænger ifølge Dansk Gasteknisk Centers undersøgelser af anlægsstørrelsen, idet større anlæg medfører en lavere m 3 - pris. Med mindre der etableres et anlæg til opgradering og tankning i forbindelse med biogasproduktion, vil BNG en blive tilført naturgasnettet og distribueret som naturgas, men handlet på det BNG-marked, der er under etablering. Der vil således i praksis ikke blive forskel på at anvende bio- og naturgas. Aalborg Forsyning, Gas følger tæt mulighederne i forbindelse med opkøb, transport og salg af biogas til transportformål. Bilag A og D indeholder yderligere overvejelser omkring natur-/biogas til transportformål. Prognoser Mål og muligheder på miljøområdet Prognoserne for salg og transport af gas fremgår af skema 5, bilag B, og det forventede antal målere for perioden fremgår af Skema 6, bilag B. Aalborg Forsyning, Gas overordnede miljømål er, at reducere forureningen ved produktion og distribution af gas, og at fortrænge andre energikilder til formål, hvor gas kan konkurrere såvel på miljø som økonomi Nogle af de mest oplagte muligheder er: gas til biler biogas til bygas renovering af ledningsnettet gas til madlavning gas i kommunale køkkener gas til procesenergi Sammenhæng med overordnede initiativer på miljøområdet Aalborg Forsyning, Gas arbejde og strategi er forankret i de kommunale strategier: Bæredygtighedsstrategi, Energistrategi og Klimastrategi. Generelt forsøger Aalborg Forsyning, Gas at få indflydelse på alle initiativer på miljø- Strategiplan Maj

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr. Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.: 2014-70008 Titel: Grønt Regnskab for Aalborg

Læs mere

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas Grønt regnskab 2014 Aalborg Forsyning, Gas Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen, Energi og Renovation, Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: Marts 2015 Sagsnr.: 2014-188668 Dok.nr.:

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende benævnt som: Aalborg Forsyning, Varme eller Varmeforsyningen) Hjulmagervej 20 9000 Aalborg Udgivelse:

Læs mere

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014 Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014 Side 1 af 88 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Beskrivelse af gasmarkedet... 6 2.1. Produktion... 8 2.2. Engrosmarkedet... 9 2.3.

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Naturgas ofte billigere end fjernvarme Årets gaskonference 2013 Danmarks fremtid som gasland 14.-15. november 2013 Hotel Scandic Sydhavnen København

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012 Europas største biogasanlæg klar til indkøring I n d h o l d L e d e r Gasteknik nr. 1 februar 2012 101. årgang Af Ole Albæk Pedersen, formand for

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010 www.dongenergy.dk VI FINDER ENERGIEN OVER OG UNDER VANDET DONG Energy har været med i efterforskning efter og produktion af olie og naturgas i mere

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012 Vellykket Verdensgaskonference 2012 Den kreative gas Årsmøde i Dansk Gas Forening 22.-23. november 2012 Årsmødet er i år stedet, hvor det Internationale

Læs mere

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S.

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Roskilde Kommune Strategi for varme- og energiforsyning 21-215 Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Sagsnr. 8489 Roskilde Kommune Køgevej 8 4 Roskilde Peter Krarup Plan

Læs mere

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Torben Kvist Jensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009 Titel : Biogas til nettet Rapport kategori : Projektrapport Forfatter : Torben

Læs mere

T e m a n u m m e r 2 0 1 0. Fremtidens flamme. Gas bygger bro til grøn energi

T e m a n u m m e r 2 0 1 0. Fremtidens flamme. Gas bygger bro til grøn energi T e m a n u m m e r 2 0 1 0 Fremtidens flamme Gas bygger bro til grøn energi gaskomfur Det kræver lige lovlig meget fantasi at forestille sig en verden uden strøm og varme. Derfor har vi brug for ingeniører,

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2011

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2011 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2011 Naturgassen står fortsat stærkt Jubilæumsårsmøde i Dansk Gas Forening 17. - 18. november 2011 på Hotel Nyborg Strand Gas i fortid og fremtid Et spændende

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres?

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres? Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008 Naturgassen under pres? VIGTIGT Opdag CO-udslip og undgå ulykker! Dårlig vedligeholdelse af gasfyr og forbrændingsanlæg har på det seneste ført til

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2009

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2009 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2009 Gastekniske dage i Vejle blev en succes ENERGI I forandring Vi tager toppen af kulforbruget Vi har fået halm og kraftværker til at arbejde sammen

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015 Tema: Energibesparelser Gaskunder er bedst til at spare på energien Gasselskaber tæt på energisparemål Rekorddeltagelse til Gastekniske Dage +15 %

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2011. Optimisme blandt internationale gasforskere i København

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2011. Optimisme blandt internationale gasforskere i København Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2011 Optimisme blandt internationale gasforskere i København Jubilæumsårsmøde i Dansk Gas Forening 17. - 18. nov. 2011 på Hotel Nyborg Strand Tema: Gas

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

Energivision for Aalborg Kommune 2050

Energivision for Aalborg Kommune 2050 Energivision for Aalborg Kommune 2050 www.freeimages.co.uk REALISERING FORSYNING FORBRUG OG RESSOURCER INDLEDNING Indhold Forfatterne September 2010 Indhold Forfattere: Poul Alberg Østergaard Henrik Lund

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2015 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 29/4-2015 1. De europæiske rammer og udfordringer EU 2030 I oktober 2014 besluttede

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland.

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland. N O T AT 17. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3077 Ref. fbe/hla Energiforsyningsområdet Biogas svar på diverse spørgsmål fra SF 1. Kan det bekræftes at tilsætning af propan til biogas før tilledning til gasnettet

Læs mere

Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning

Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Maj 2006 I henhold til 3 i lov om elforsyning og 4 i lov

Læs mere

Indsamling af energiforbrugsdata i BBR

Indsamling af energiforbrugsdata i BBR Erhvervs- og Byggestyrelsen Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 10 juni 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

Grill. uden kul og gasflasker. Fremtidens energi Naturgassens vigtige rolle. Vind. Vind. +guide. og forøg husets værdi. en gasgrill. en gasgrill.

Grill. uden kul og gasflasker. Fremtidens energi Naturgassens vigtige rolle. Vind. Vind. +guide. og forøg husets værdi. en gasgrill. en gasgrill. dengas Naturgas Fyn Magasinet 2. årgang 2013 nr. 01 Gi Fremtidens energi Naturgassens vigtige rolle +guide Vind Vind en gasgrill en gasgrill se side 12 se side 21 Grill uden kul og gasflasker Tema Renover

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

Forslag til effektivisering i fjernvarmesektoren

Forslag til effektivisering i fjernvarmesektoren Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 CVR-nr: 59 77 87 14 ens@ens.dk www.ens.dk Rubrik Verdana Bold 18 punkt Underrubrik Verdana 18 punkt Brødtekst Verdana 11 punkt

Læs mere