Strategiplanlægning Foto: Colourbox.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategiplanlægning 2014-2025. Foto: Colourbox.dk"

Transkript

1 Strategiplanlægning Foto: Colourbox.dk

2 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej Aalborg Udgivelse: Maj 2013 Sagsnr.: Dok.nr.: Titel: Strategiplan for Aalborg Forsyning, Gas Strategiplan April

3 1. Målsætninger Aalborg Forsyning, Gas målsætning er at at at at at at at at at at at at at producere og distribuere gas til kunderne med mindst muligt ressourceforbrug og mindst mulig forurening, udbrede anvendelsen af gas, idet mindre miljørigtige energiformer (olie og benzin) i størst muligt omfang erstattes med gas, fastholde eksisterende erhvervskunder og minimere frafaldet af kogekunder, yde kunderne service i form af tilsyn, så apparaterne er i funktions- og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, deltage i Energicentrets arbejde og rådgive om, hvor og hvordan gas på en miljømæssig hensigtsmæssig måde kan anvendes, tilstræbe en høj forsyningssikkerhed af gas til kunderne, vedligeholde produktionsanlæg og ledningsnet effektivt og miljøvenligt, ledningsanlægget efter renovering med henblik på levetidsforlængelse også kan anvendes til andre naturgaskvaliteter, 4 km hovedledning med tilhørende stikledninger hvert år renoveres med henblik på levetidsforlængelse eller tages ud af drift, konvertere bygaskunder til naturgasforsyning med henblik på at give kunderne større muligheder for at vælge leverandør i et frit marked og samtidig give kunderne bedre muligheder for at anvende gas, medvirke aktivt til konvertering af brændstof til transport fra diesel og benzin til gas ved etablering af gasfyldestationer i Aalborg, udbygge samarbejdet med Aalborg Forsyning, Service A/S med henblik på at finde administrative besparelser på fx måleraflæsning og måleradministration, samt være en attraktiv arbejdsplads kendetegnet ved lavt sygefravær, lav personaleomsætning og høj social kapital (med fokus på nøgleordene samarbejdsevne, tillid, troværdighed, retfærdighed og respekt). Strategiplan April

4 2. Strategiplanlægning Resumé og indledning Indledning Forsyningsområde Aalborg Forsyning, Gas forestår: Produktion, distribution og salg af gas i Aalborg Kommune. Aalborg Forsyning, Gas forsyner et område fra motorvej E45 i øst til Hasseris i vest og fra Skelagervej/Th. Sauers Vej i syd til lidt nord for Forbindelsesvejen med bygas. Desuden forsynes et område i Bouet og i Hostrup (mellem Vestbjerg og Sulsted) med naturgas til proces- og rumvarme. F-gas til komfurer leveres i en afstand af maks. 15 km fra Aalborg Forsyning, Gas adresse på Gasværksvej. Forsyningsområdet med ledningsnet er angivet i bilag C. Bygas til Fast Pris Bygas til Fast Pris til kogekunder i nye eller renoverede ejendomme er en spændende mulighed, som blev vedtaget i Byrådet i april Primo 2013 forsynes 100 kunder med bygas til Fast Pris. Sammen med HOFOR (tidligere Københavns Energi), Gas, arbejder vi videre på bygas til fast pris for alle vore kogekunder. Både Energistyrelsen og SKAT er positivt indstillet over for ideen. Naturgas/biogas til transport Aalborg Kommune har ca. 700 biler. En kommunal beslutning, om at en del af disse biler skal køre på naturgas og senere på opgraderet biogas (BioNatur- Gas) eller andre VE-gasser, vil muliggøre etableringen af de nødvendige tankningsfaciliteter. Mulighederne er uddybet i bilag A. Biogas til bygasnettet Det er teknisk uden de store udfordringer at opgradere biogas og dermed etablere en 100 % CO 2 -neutral bygas-forsyning i Aalborg på basis af f.eks. biogasproduktion fra Renseanlæg Vest. I Energiaftalen af 22. marts 2012 gives bedre rammebetingelser for biogasudbygningen. Støttebeløbet er på maksimalt 115 kr./gj i 2012, uanset om biogassen anvendes til lokale kraftvarmeformål eller opgraderes og sendes ind på naturgasnettet. Der blev sidst regnet på et projekt med biogasforsyning fra Renseanlæg Vest i Strategiplan April

5 2010, hvor det ikke var økonomisk attraktivt hverken for Aalborg Forsyning, Gas eller Kloak A/S. Da Kloak A/S nu kan få samme tilskud uanset anvendelse af biogassen, vil enhver omkostning, f.eks. opgradering til naturgaskvalitet, være mindre attraktiv end direkte anvendelse i processen. Den eneste mulighed for grøn bygas er i øjeblikket at indkøbe BioNaturGas via Energinet.dk s certifikatordning. En mulighed, der i øvrigt eksisterer for alle naturgaskunder. Miljøvenlig bygasproduktion Bygas fra Aalborg Forsyning, Gas produceres i dag næsten udelukkende på to såkaldte ejektoranlæg, hvor man udnytter trykket i naturgassen til at opblande naturgassen med atmosfærisk luft. Ejektoranlæggene er etableret i hhv og 2009 og har siden idriftsættelsen reduceret virksomhedens elforbrug betydeligt. Ud over ejektoranlæggene findes der stadig et kompressordrevet blandeanlæg, der forsyner beholderanlægget på Gasværksvej. Ledningsrenovering Kvalitetssikring Netdrift Renoveringstakten tilpasses indtægterne, så der fortsat er balance mellem Aalborg Forsyning, Gas indtægter og udgifter. Vi forventer, at renoveringstakten i de kommende år fortsat vil være stabil. Gasreglement C10 kræver, at gasdistributionsselskaber opbygger og vedligeholder et omfattende kvalitetsstyringssystem. Aalborg Forsyning, Gas har udarbejdet en C10-håndbog, der efterfølgende er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Systemet blev i 2011 indarbejdet i Forsyningsvirksomhedernes Sherlocksystem som en del af Aalborg Forsyning, Gas miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem. Gasreglement C10 er fra Som følge heraf er en del beskrivelser i C10- håndbogen ikke længere aktuelle, og vi planlægger en gennemgribende revision i Miljø- og arbejdsmiljøledelses-system DS/EN ISO 14001:2004 og DS/OHSAS 18001:2008 Ultimo 2000 blev Aalborg Forsyning, Gas første gang miljøcertificeret efter DS/EN ISO I 2010 blev Aalborg Forsyning, Gas senest re-certificeret af Det Norske Veritas. Ligeledes i 2010 blev miljøledelsessystemet udvidet med en arbejdsmiljødel efter DS/OHSAS 18001:2008. Arbejdsmiljødelen blev certificeret af Det Norske Veritas i juli Re-certificering af systemerne sker med 3-årige intervaller. Næste recertificering er planlagt til primo juni Strategiplan April

6 Ifølge Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi skal der være særligt fokus på at indføre Energi- og Miljøledelse i de kommunale forvaltninger inden 2015 [19]. I det certificerede miljøledelsessystem arbejdes der løbende med miljøforbedringer herunder både bedre energiudnyttelse og energibesparelser. Det skal derfor undersøges, hvorvidt dette er tilstrækkeligt til at leve op til målsætningen om energiledelse eller der skal etableres et egentligt energiledelsessystem. Lov om naturgas m.v. Med virkning fra 1. januar 2003 fik Aalborg Forsyning, Gas dispensation fra visse dele af Lov om naturgasforsyning (bl.a. krav om selskabsdannelse for såvel salgs- som distributionsselskab). Med virkning fra den 1. maj 2008 blev Aalborg Forsyning, Gas optaget i Energinet.dk s aktørregister som naturgasdistributionsselskab og som naturgasleverandør til forsyningspligtkunder i distributionsområdet. I forbindelse med ændring af lovgivningen vedrørende forsyningspligt er Aalborg Forsyning, Gas ikke længere forsyningspligtselskab men almindeligt gashandelsselskab dog stadig uden krav om selskabsgørelse. Salg Salget af bygas til erhverv er stabilt, mens salget til husholdning er vigende. Salg af bygas til fjernvarmeproduktion ophørte pr Salget af naturgas er vigende. Til glæde for forbrugerne er konkurrencen stigende på naturgasmarkedet. Det skyldes dels introduktion af nye produkter baseret på børspriser, dels at mange små handelsselskaber fra el-branchen har kastet sig over naturgasmarkedet. Da Aalborg Forsyning, Gas ikke optræder på markedet som grossist, men som detailkunde på grund af det relativt lille indkøb, vil vi aldrig kunne opnå indkøbspriser som de større aktører, og vores markedsposition er derfor generelt ugunstig. Naturgasdistributionen er under pres af områdeomlægning fra naturgas til fjernvarme. Senest blev området omkring virksomheden Segezha Packaging A/S i Nørresundby omlagt i 2011 fra naturgas til fjernvarme. Det naturgasforsynede område omkring Hostrup syd for Sulsted må også betragtes som værende under pres. Der er primo 2013 indgået en aftale med Aalborg Forsyning, Varme og HMN Naturgas om, at Aalborg Forsyning, Gas er distributionsselskab til Varmes nye reserve- og spidslastcentral, Central Nord, i Nørresundby. Selvom de distribuerede mængder altid vil være usikre på et anlæg af denne type, forventes der over tid et fornuftigt bidrag til Naturgas Nets omsætning. Energicenter Aalborg Forsyningsvirksomhederne, og dermed Aalborg Forsyning, Gas, har indtil salget af Elforsyningen - AKE Net og AKE Forsyning A/S - via AKE Forsyning A/S - udført energi-spareaktiviteter uden for egen forsyningsart og uden for eget Strategiplan April

7 forsyningsområde og har dermed kunnet udnytte de opnåede energibesparelser. Med salget af AKE Forsyning A/S forsvandt denne mulighed umiddelbart. Derfor etableredes selskabet Energicenter Aalborg Entreprise A/S, som Aalborg Forsyning, Gas og Varme i forening ejer i forholdet 1:19. Dette selskab forestår nu de energispareaktiviteter for Gas og Varme, som tidligere blev varetaget af AKE Forsyning A/S. Aalborg Forsyning, Gas deltager fortsat i det fælles Energicenter Aalborg med henblik på at rådgive kunderne om den mest hensigtsmæssige og miljøvenlige anvendelse af energi. Med udgangspunkt i Gasmuseets nye udstilling og nyudviklede læringsfaciliteter i Hobro samarbejdes også om udvikling af undervisningsmateriale til skoleelever. Gennem samarbejdet i Energicenter Aalborg opfyldes også målet om at øge information og viden om energiforbrug, -besparelser samt effektive løsninger til borgere og erhvervsliv med henblik på at reducere energiforbruget og den miljømæssige påvirkning [20] i Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi. Teknik- og Miljøforvaltningen Byfornyelse m.v. Nybyggeri Salget til husholdningsbrug søges fastholdt bl.a. ved at sikre, at gasinstallationerne bevares i byfornyelsesområder og installeres i nye almene boliger (se Byfornyelse m.v. nedenfor). Den 23. juni 1997 vedtog Byrådet, at der ved byfornyelse skal installeres gas, hvis ejendommen ligger i Aalborg Forsyning, Gas område. Fra 2001 gælder dette også for nybyggeri opført efter lov om almene boliger. Kravet er indført i Aalborg Kommunes Miljømanual. I praksis søges princippet fastholdt ved dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen og de berørte boligselskaber. Kravet om installation af bygas i forbindelse med byfornyelse er senest opdateret i 2009 i Kommuneplanens retningslinje nr vedrørende bygas. I forbindelse med salg af kommunale arealer vil det være muligt at tinglyse deklarationer, der sikrer, at fremtidigt byggeri tilsluttes bygas. Inden der - i givet fald - tinglyses deklarationer på de grunde, Aalborg Kommune sælger, vil Aalborg Forsyning, Gas foretage selskabsøkonomiske beregninger med henblik på at sikre en rimelig selskabsøkonomi, idet denne afhænger af flere forskellige faktorer, såsom muligt gassalg, afstand til eksisterende bygasnet og grundens fremtidige bebyggelsestæthed, der kan variere meget i de enkelte tilfælde. Der har endnu ikke været projekter, hvor en tinglysning har været så umiddelbart forretningsmæssig fornuftig, at der er foretaget selskabsøkonomiske beregninger. Grundarealer Kulgasproduktionen, der ophørte i 1966, og spaltgasproduktionen, der ophørte i 1989, har givet anledning til forurening af Aalborg Forsyning, Gas grund. Strategiplan April

8 Det gamle spaltgasanlæg inkl. hovedgasbeholderen er nedrevet. Dele af grunden lejes ud til Aalborg Forsyning, Varme og Himmerlands Elforsyning, HEF. Endvidere udlejes en bygning med det tidligere kontrolrum til Compass Group (tidligere IDA Service) og nogle kontorlokaler til Dansk Gasteknisk Center a/s. Endvidere forhandles der på 4. år med Aalborg Havn om køb af sporareal i tilknytning til eksisterende grundareal. Der er afgivet tilbud på arealet (ca m 2 ) og Aalborg Havns tilbagemelding afventes fortsat. Personale Personalenormeringen er 8,25. Primo 2012 overtog KRIFA (Kristelig Fagbevægelse) et areal på 703 m 2 umiddelbart op til deres grund på Gasværksvej 4. Arealet anvendes til parkeringspladser. Tjenestemandspensioner Muligheder for påvirkning Pensionsudgiften til tjenestemandspensioner er ultimo 2012 på ca. 13 % af de samlede lønomkostninger mod 14 % i 2011 og vil falde yderligere, da virksomheden ikke længere har tjenestemænd ansat. Den mest betydningsfulde påvirkningsmulighed vil være, hvis der kunne sikres Aalborg Forsyning, Gas separate erhvervsmarkeder, beliggende i nærheden af Aalborg Forsyning, Gas ledningsnet. Boligselskaber og kommunalt ejede ejendomme inden for forsyningsområdet motiveres til at anvende gas i køkkener. Over for offentligt ejede køkkener (f.eks. plejehjem) kan der argumenteres med forsyningssikkerhed også i tilfælde af længerevarende strømafbrydelser. Dette ville betyde et øget gassalg - og dermed mulighed for øget renovering af ledningsnettet og en lavere takst til de mindre forbrugere. Sammenhæng med erhvervspolitikken Små og store virksomheder tilbydes bygas på teknisk og økonomisk attraktive vilkår. Eksempelvis er bygas til mange erhvervsformål billigere end el og flaskegas, mens prisen er på niveau med naturgas og gasolie (dog ses en større og større de-kobling mellem gas- og oliepriser). Anvender en virksomhed gas i stedet for f.eks. gasolie eller fuelolie, kan den bedre indpasses i et byområde på miljømæssig forsvarlig vis. Information og egentlige salgsaktiviteter over for alle forbrugerkategorier vil være vigtige i den kommende periode. Gas Hvad er det? Aalborg Forsyning, Gas kan levere følgende gasarter: Strategiplan April

9 Bygas (naturgas/luft-blanding) Naturgas Flaskegas (F-gas). Fælles for alle gasarter er, at ingen af gasarterne er giftige, at ingen af gasarterne fedter, og at alle gasarterne er tilsat et kraftigt røbestof, så man ved det mindste udslip (ca. 1/25 af eksplosionsgrænsen) kan lugte gassen. Bygas fremstilles ved at blande naturgas og atmosfærisk luft (ca. halvt af hver). De brændbare stoffer i bygas er metan (udgør ca. 45 %), ethan, propan og butan. Bygas er lettere end luft. Naturgas udvindes traditionelt sammen med olie bl.a. i Nordsøen og sendes i rørledninger ind til land, hvor det bliver behandlet og renset m.v. De brændbare stoffer i naturgas er metan (udgør ca. 90%), ethan, propan og butan. Naturgas er lettere end luft. En stadig stigende del af verdensnaturgasproduktion kommer fra rene gasfelter. Flaskegas fremstilles ved en destillationsproces af råolie på raffinaderierne. De brændbare stoffer i flaskegas er propan og butan. Flaskegas er tungere end luft. Skifergas er også naturgas og et fossilt brændsel. Det karakteriseres som ukonventionel gas på grund af, at det udvindes i helt andre geologiske forekomster (skifer) end traditionel naturgas. Strategiplan April

10 2.2. Hidtidige udvikling og status Den hidtidige udvikling Opdeling i kategorier Udviklingen Udviklingen i gassalget i Aalborg fordelt på forskellige kategorier samt ledningstab/målerdifference er vist i skema 3, bilag B. Gassalget til erhvervsvirksomheder faldt markant i 2011 primært efter ophør af naturgasleverance til Segezha Packaging A/S, der skiftede forsyningsart til fjernvarme. Naturgas Salgs næststørste kunde skiftede leverandør pr Mod forventning steg salget af bygas med ca. 1% fra 2011 til Se Figur 2-1 Fordelingen af den samlede produktion. Figur 2-1 Fordelingen af den samlede produktion Som en konsekvens af Lov om naturgasforsyning og Energistyrelsens dispensation af til at drive naturgasforsyning uden selskabsdannelse er Aalborg Forsyning, Gas aktiviteter opdelt på regnskabsafsnittene Bygas, Naturgas Salg og Naturgas Net. I skema 3, bilag B er Aalborg Forsyning, Gas salg opdelt på disse afsnit. Virksomheden belaster miljøet (primært luften) med de i skema 3, bilag B viste bidrag. Strategiplan April

11 Beskrivelse af status Produktionsanlæg: Kapacitet, tilstand og forsyningssikkerhed Produktionsanlæg 1 et af de oprindelige to kompressoranlæg blev etableret i 1989, og kompressorerne blev udskiftet i Anlægget har en kapacitet på ca m 3 /time og anvendes i dag udelukkende til fyldning af beholderanlægget. Produktionsanlæg 2 blev etableret i 1993 som et kompressoranlæg, men blev i 2007 udskiftet med et ejektoranlæg med en kapacitet på ca. 800 m 3 pr. time. Der blev i foråret 2012 indkøbt komplet reservedelssæt til ejektoranlægget og i sommeren 2012 foretoges en teknisk gennemgang. Gennemgangen medførte dog ikke udskiftning af komponenter. På grund af lagerkapaciteten i beholderanlægget kan udsendelsen til ledningsnettet i perioder være større end produktionskapaciteten. Ledningsnettet er dimensioneret til en større kapacitet. I 2009 blev det F-gas-baserede nød- og reserveanlæg i Nørresundby udskiftet med endnu et ejektoranlæg, der har en kapacitet på 105 m 3 pr. time og er forberedt til 265 m 3 pr. time. Nettene og dermed også produktionskapaciteten i Aalborg og Nørresundby er forbundet via ledningen på Limfjordsbroen. Alle tre produktionsanlæg vurderes at være i god stand. De vedligeholdes løbende med henblik på at opretholde stabil drift uden afbrydelser for forbrugerne. Forsyningssikkerheden vurderes som tilfredsstillende, idet der kan forsynes med bygas i 6-24 timer efter et eventuelt brud på naturgasnettet. Naturgaskundernes forsyningssikkerhed er ligesom på det øvrige naturgasnet afhængig af deres placering i nettet i forhold til et eventuelt brud. En beredskabsøvelse gennemført primo 2010 viste, at Aalborg Forsyning, Gas vil være i stand til at forsyne kunderne med bygas selv ved en strømafbrydelse af flere døgns varighed. I 2011 blev der etableret nyt overvågningsudstyr på de to produktionslokationer (Gasværksvej og Havnegade). Overvågningsudstyret, der er kombineret med en log til vagten, har været en stor succes. Etablering af tilsvarende overvågningsudstyr på fordelerstationen i Fjordgade forventes afsluttet i løbet af Naturgas i højtryksledningen i Nørre- Aalborg Forsyning, Gas ejer en (naturgas-)højtryksgasledning fra brolandingen i Nørresundby (Havnegade 5, hvor bygasblandeanlægget er placeret) til Kvickly Strategiplan April

12 sundby Xtra ved Bouet. Aalborg Forsyning, Gas anvender i dag ledningen til naturgas og er derfor alene om at sælge netydelsen på strækningen, mens gassen ( molekylerne ) sælges til forbrugerne af forskellige naturgasleverandører. Ejerskabet af denne ledning har muliggjort udvidelse af Naturgas Nets distributionsområde til at omfatte Aalborg Forsyning, Varmes nye spids- og reservelastcentral på Hjørringvej i Nørresundby. Forsyning til centralen forventes påbegyndt august Lageranlæg (trykbeholdere) Reserveforsyning Ledningsnettet: Omfang, konstruktion og tilstand Lageranlægget på Gasværksvej består af 5 trykbeholdere, hver med et volumen på 235 m 3. Beholderne kan tilsammen rumme ca m 3 gas ved et tryk på max. 8,5 bar. Anlægget er i god stand og kontrolleres jævnligt efter gældende regler for trykbærende anlæg. Senest er beholderne inspiceret indvendigt omkring årsskiftet 2010/2011. Samtidig blev der foretaget en omfattende renovering af sikkerhedsventiler m.v. Anlægget skal først inspiceres indvendigt igen i Ud over mulighed for selvstændig forsyning af hhv. Nørresundby og Aalborg ved brud på forbindelsen over Limfjorden og trykbeholderanlæggets kapacitet, rådes der ikke over reserveforsyning. Ledningsnettet er fysisk opdelt i et bygasnet og et naturgasnet. Bygasnettet er yderligere opdelt i et lavtryksnet og et mellemtryksnet. Naturgasnettet betragtes som et højtryksnet. En kortere strækning af højtryksnettet opererer dog med bygas. Bygas: Lavtryksnettet udgør ca. 141 km og drives med et trykniveau på 10 mbar, jfr. Gasreglement A. Nettet er oprindeligt udført primært af støbejernsrør, men der indgik også svejste stålrør, PVC-rør og eternitrør. Nettet renoveres udelukkende med PEM-rør. Bygas: Mellemtryksnettet udgør ca. 16 km og drives med et trykniveau på mbar. Nettet er renoveret i de senere år og består hovedsageligt af PEM-rør. Naturgas: Højtryksnettet er ca. 15,3 km og drives med et trykniveau 0,2-4,0 bar og er udført i PEM-rør. Ca. 1 km af nettet (fra Aalborg Forsyning, Gas til Fjordgade) er renoveret med en polyethylen-strømpeforing (system Phønix) til et maksimalt driftstryk på 4 bar. Denne strækning opererer udelukkende med bygas. Strækningen fra Nørresundby til Sulsted er overdraget til Aalborg Forsyning, Gas fra Hjørring Kommune. Strækningen fra Sulsted til Vang Mark er renoveret med PEM-rør. Ultimo 2012 blev naturgasnettet udvidet med en 100 mbar forbindelse fra Gasværksvej til Mineralvej med det formål at forsyne virksomheder i området med naturgas til procesformål. Strategiplan April

13 I alt er ca. 99 km af det samlede net med tilhørende stikledninger renoveret med PEM-rør til naturgasstandard. I alt ca. 20 km af bygasnettet forventes taget ud af drift. I de områder, hvor bygasnettet nedlægges og hvor der stadig er kunder tilsluttet nettet, omstilles kunderne til F-gas. Der resterer således ca. 53 km, inden nettet er totalt renoveret. I løbet af en 3-årig turnus lækagesøges hele ledningsnettet. Resultatet af lækageundersøgelserne indgår løbende i renoveringsplanlægningen. Ledningsnettet er generelt i en acceptabel stand i betragtning af alder og anvendte materialer. Der sker løbende renovering til naturgasstandard (PEM-rør). Den løbende renovering er en forudsætning for at bevare værdien af ledningsnettet. Limfjordsbroen Ledningen, der krydser Limfjorden, er en isoleret stålledning, der hænger under Limfjordsbroen. Stålledningen blev i 1999 relinet med et PEM-rør trukket inden i det eksisterende stålrør. I broklapfaget er en ledning i rustfrit stål nedgravet i bunden af fjorden. Ledningen er etableret i Denne del af ledningen kontrolleres hvert år af et certificeret dykkerfirma. I sommeren 2012 konstateredes en lækage i den del af ledningen, der forbinder det rustfri rør i bunden rundt om den nordlige bropille i sejlrenden og til det relinede stålrør. Ved den største enkeltstående arbejdsopgave i mange år udskiftedes det sidste sorte stålrør på broen med rustfrit rør lørdag den Limfjordsforbindelsen består nu udelukkende af PEM-rør og rustfri stålrør. Tynde områder I områder, hvor der er få kunder pr. km gadeledning, tilbydes disse kunder en F- gas-forsyning. Løsningen betyder, at gadeledningen i mange tilfælde kan tages ud af drift. Vilkårene for levering af F-gas er de samme som for traditionel bygas, hvorfor løsningen hverken teknisk eller økonomisk stiller forbrugeren ringere end ved levering af traditionel ledningsført bygas. Aalborg Forsyning, Gas forventer, at der kan tages km ledning ud af drift ved F-gas forsyning af ca. 150 kunder. F-gas-projektet blev igangsat i 1999 og fortsætter indtil ledningsnettet er renoveret. Primo 2012 er der ca. 100 kunder, der forsynes med F-gas. Af disse har ca. 75 dog valgt løsningen, fordi de bor udenfor ledningsnettet. I takt med, at private forbrugere i villaområder er begyndt at etablere gaspejse og dermed få et væsentligt øget gasforbrug, vælges det nu sjældnere at erstatte Strategiplan April

14 ledningsført gas med F-gas. Målerdifference Målerdifferencen fremgår af skema 3, bilag B. Målerdifferencen opgøres som forskellen mellem den samlede distribuerede natur- og bygas i året og den afregnede mængde i året. I balancen indgår hele den gasmængde, der transporteres, dvs. også den mængde naturgas, der distribueres for andre gashandelsselskaber. Årsager til målerdifference er: Lækage i ledningsnettet Udslip ved vedligeholdelsesarbejder Fejl/afvigelser på såvel produktionsmåler som målere hos forbrugere Kondensation i ledninger Fejl-afregnede forbrugere Forskydning mellem slutafregnet salg og produktion. I 2009 var differencen historisk lav pga. forskydning af afregnet naturgasmængde fra 2008 til For 2010 var målerdifferencen på samme niveau som tidligere, dog med en svagt faldende tendens. Fra 2010 til 2011 faldt målerdifferencen med 14 % og igen fra 2011 til 2012 med 17 %, hvilket primært tilskrives omfattende ledningsrenovering af meget gamle bygasledninger i midtbyen. Målerdifferencen er reduceret fra m 3 bygas i 2006 til m 3 bygas i Tab gennem lækager er i øvrigt uafhængig af den transporterede mængde. Tabet afhænger alene af lækagens størrelse og gastrykket i ledningen. Fra 2010 er der hver måned blevet udarbejdet en fysisk netbalance på naturgasnettet. Dette er muligt, da alle målere på naturgasnettet er fjernaflæst. Netbalancerne for har vist, at der næsten intet tabes i naturgasnettet. Bidraget til målerdifference i naturgasnettet kommer således primært fra fejl i måling, fejl i afregning og forskydning i afregning. Disse bidrag er dog også forsvindende små. Indsatsen for at nedbringe målerdifferencen koncentreres derfor om bygasnettet, hvor der søges opretholdt høj aktivitet på ledningsrenovering. Med den månedlige opfølgning og øvrige aktive indsats for at nedbringe målerdifferencen opfyldes også målsætningen om at fremme et effektivt og fleksibelt kollektivt energisystem og udarbejde energibalancer regelmæssigt, dog minimum hvert 4. år [18] i Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi. Strategiplan April

15 2.3. Udvikling Efterspørgslen efter sektorens ydelser Påvirkninger fra omgivelserne Naturgas: I dag er Aalborg Forsyning, Gas via varmeplanen sikret et mindre marked i Nørresundby og i industriområdet ved varehuset Kvickly Xtra i Bouet, samt et erhvervsområde ved Vang Mark og et område langs Sulsted Landevej mellem Sulsted og Vang Mark. Uden for disse områder må Aalborg Forsyning, Gas konkurrere om kunderne på den del af markedet, der fortsat er åbent, hvilket i praksis er meget begrænset, da de omgivende områder allerede er eller forventes udlagt til fjernvarme. Udbygningsmulighederne må i øvrigt fra 2013 betragtes som yderst begrænsede, da Energiaftalen af 22. marts 2012 forbyder installation af naturgasfyr i nye bygninger. Den efterfølgende lovgivning med tilhørende bekendtgørelser samt Energistyrelsens tolkning af disse medførte dog, at forbud mod installation i praksis blev til forbud mod at udlægge nye områder til naturgasforsyning. Der må stadig installeres naturgasfyr i de områder, der allerede er udlagt til naturgasforsyning. Det vil stadig være muligt for en række forbrugere med oliefyr at skifte til naturgas i de områder omkring Bouet og i Hostrup, der allerede er udlagt til naturgas. Bygas: På restaurations- og husholdningsmarkedet skal vi konkurrere med el og andre leverandører af flaskegas. Markedet generelt: Aalborg Forsyning, Gas markedsandele kan formentlig ikke udvides væsentligt. Bestræbelser må derfor gå på at fastholde mest muligt af det nuværende marked, bl.a. ved at fastholde bygas i byfornyelsesejendomme og medvirke til at gas installeres i alt nyt støttet byggeri (opført efter lov om almene boliger) inden for forsyningsområdet. Naturgas Net og Salg har som nævnt et mindre vækstpotentiale i erhvervsområdet i Nørresundby ved Bouet og i Hostrup, hvor olieopvarmning kan fortrænges. Opvarmningsmarkedet, der er det økonomisk mest attraktive, er inden for Aalborg Forsyning, Gas forsyningsområde gennem varmeplanen tildelt Fjernvarmeforsyningen og HMN Naturgas, bortset fra områderne nævnt ovenfor. Industri-/erhvervsmarkedet er i øvrigt delt, så Aalborg Forsyning, Varme som hovedregel har monopol på opvarmningsforbruget, mens der kan konkurreres om den del af energiforbruget, der ikke kan dækkes af fjernvarme (typisk den del, der Strategiplan April

16 anvendes til procesformål). Der forudses stadig større konkurrence fra fjernvarme: Ultimo 2010 blev det besluttet at ændre områdeafgrænsningen således, at det naturgasforsynede område omkring Segezha Packaging A/S i fremtiden forsynes med fjernvarme. Ændringen betyder umiddelbart en årlig mindreindtægt på mere end kr. for Naturgas Net og Naturgas Salg. Mod forventning er Segezha Packaging A/S fortsat som naturgaskunde, da virksomheden har ønsket at anvende ca. 800 m 3 /år naturgas til procesformål. I forbindelse med etablering af fjernvarmeforbindelsen til Tylstrup er det planen også at fjernvarmeforsyne Sulsted og Hostrup. Det kan få afgørende negativ betydning for både Naturgas Net og Naturgas Salgs aktiviteter i Hostrup og Vang Mark. På sigt må det forventes, at disse områder også kan forsynes med fjernvarme. Påvirkning af salget Ud over ovennævnte påvirkninger fra omgivelserne afhænger udviklingen i salget bl.a. af: Markedsføring/reklame, information Forsyningssikkerhed Den førte takstpolitik Serviceniveauet Afgiftspolitikken, herunder specielt indførelse af grønne afgifter Prispolitikker fra Energinet.dk og øvrige aktører på gasmarkedet Forsyningssikkerhedsafgiften ifølge Energiaftalen af 22. marts 2012 Det er vigtigt for Aalborg Forsyning, Gas, at naturgas kan købes til en pris, der muliggør et passende dækningsbidrag. Salget kan bl.a. styrkes ved: Markedsføring, generel og målrettet Udstilling og information ved demonstration af apparater Energicentrets rådgivning Information af VVS-installatører, rådgivende ingeniører, arkitekter m.v. Brancheorienterede salgskampagner, f.eks. for restaurationsbranchen Siden 2010 har Aalborg Forsyning, Gas haft en kampagnewebside på der giver kort og præcis information om bygas. Der er fremstillet informationsbrochurer om generel anvendelse af bygas, om bygas til gaspejse og om bygas til tørretumblere i fællesvaskerier. Ved udgangen af 2012 er der etableret 7 bygasfyrede tørretumbleranlæg og 19 installationer med gaspejse. Aalborg Forsyning, Gas har demonstrationsfaciliteter på Gasværksvej 28, hvor man Strategiplan April

17 ud over komfurer også kan se en gaspejs og en gasfyret tørretumbler til almindelig husstandsbrug Endvidere er der primo 2013 indgået en aftale med HMN Naturgas og Aalborg Forsyning, Varme om, at Aalborg Forsyning, Gas er distributionsselskab på Aalborg Forsyning, Varmes nye spids- og reservelastcentral, Central Nord, der skal opføres i Nørresundby. Anlægget er på 75 MW indfyret effekt. Selvom forbruget af naturgas vil variere en del, vil der over tid være tale om et fornuftigt bidrag til Naturgas Net. Et forsigtigt overslag på den øgede distribution fra 2013 og frem ses i skema 5, bilag B. Forsyningsikkerhedsafgiften, der er en del af Energiaftalen af 22. marts 2012, blev indført på fossile brændsler pr. 1. februar Afgiften skulle ifølge Energiaftalen og lovens tekst ramme fossil energi til opvarmning, mens energi anvendt til proces skulle friholdes i samme omfang som hidtil. Skatteministeriet tolkede imidlertid loven således, at al by- og naturgas, der ikke blev anvendt til proces i momsregistrerede virksomheder, var at regne som anvendt til opvarmning. Det kom i praksis til at betyde, at private kunder, der udelukkende anvender gas til komfurbrug ( kogekunder ), også skal betale forsyningssikkerhedsafgift. Beløbet for den enkelt kogekunde er minimalt, men princippet medfører at bygas - indtil der kommer grøn gas i nettet står dårligere i konkurrencen med el, der ved den samme lovgivning fik sænket energiafgiften. Forsyningssikkerhedsafgiften har medført, at Aalborg Forsyning, Gas har fået større fokus på erhvervskunderne og deres mulighed for at få godtgjort en del af energi- og forsyningssikkerhedsafgiften, når gas anvendes til proces. Aalborg Forsyning, Gas overvejer at informere erhvervskunderne om deres muligheder. Ændring af lovgivning i forhold til forsyningspligt Ultimo 2012 blev det klart for Energistyrelsen, at den hidtidige praksis, hvor forsyningspligtbevillinger på el- og gasområdet, blev tildelt efter ansøgning, var ulovlig i forhold til EU-ret. Dette medførte en meget hurtig lovgivningsproces, der sikrede, at alle fremtidige forsyningspligtbevillinger tildeles på baggrund af udbud. Aalborg Forsyning, Gas har siden optagelsen i aktørregistret i 2008 været af den opfattelse, at vores regnskabsafsnit Naturgas Salg varetog forsyningspligtopgaven i Naturgas Nets forsyningsområde. Denne opfattelse var baseret på dialog med såvel Energinet.dk som Energistyrelsen samt dispensation fra bevillingskrav og selskabsgørelse af 20. december 2002 fra Energistyrelsen. Imidlertid er Energistyrelsen i dag af den opfattelse, at Naturgas Salg er at regne som et almindeligt kommercielt gashandelsselskab. Da Energistyrelsens opfattelse gør overgangen til den nye lovgivning på forsyningspligtområdet nemmere for Aalborg Forsyning, Gas, er betragtningen taget til efterretning hos Forsyningsvirksomhederne. Strategiplan April

18 En juridisk vurdering af dispensationen fra bevillings- og selskabskrav fra december 2002 sammenholdt med den nye lovgivning siger, at Aalborg Forsyning, Gas fortsat kan drive Naturgas Salg uden selskabsgørelse og sælge naturgas på samme vilkår som andre gashandelsselskaber. På naturgasområdet gennemførtes udbud af forsyningspligtbevillinger for alle netområder i februar Energistyrelsen havde i udbuddet valgt at slå Aalborg Forsyning, Gas netområde sammen med HMN Naturgas Netområde. Både HMN Naturgas og Aalborg Forsyning, Gas anfægtede overfor Energistyrelsen, at udbudsmaterialet var meget uklart på dette punkt. I praksis viste det sig dog at være uden betydning, da Naturgas Fyn vandt udbuddet i alle landets netområder, og derfor er forsyningspligtselskab i hele landet fra 1. maj 2013 i øvrigt med markedets pt. laveste pris! Godkendte gasforbrugende apparater til bygas I takt med at bygas i Europa erstattes primært af naturgas godkendes færre og færre gasforbrugende apparater til bygas. Det betyder, at Aalborg Forsyning, Gas bygaskunder får færre og færre komfurer, gasgrills, terrassevarmere osv. at vælge imellem. I 2012 oplevede vi, at det ikke længere var muligt at anskaffe en gasgrill, der var godkendt til bygas. Aalborg Forsyning, Gas har derfor etableret et samarbejde med Dansk Gasteknisk Center A/S omkring såkaldt enhedsverifikation af gasforbrugende apparater, dvs. at apparatet efter ombygning til bygas godkendes på stedet. Yderligere er der taget initiativ til at undersøge, om Aalborg Forsyning, Gas i begrænset omfang kan forhandle gasforbrugende apparater. Dette under forudsætning af, at salget er begrænset til apparater, der ikke kan købes i almindelig detailhandel, og hvor Aalborg Forsyning, Gas medvirken er nødvendig for at opnå godkendelse til drift på bygas. Endvidere må salget af apparater kun udgøre en begrænset forretningsmæssig risiko. Resultatet af undersøgelsen forventes i 2. kvartal Prispolitik Siden 1989 har Aalborg Forsyning, Gas prispolitik været tilpasset konkurrerende brændsler på følgende måde: Forbrug under 200 m 3 pr. år: Hovedsageligt husholdningskunder, der anvender gassen til et gaskomfur (såkaldte kogekunder ) - konkurrencen er primært fra el, sekundært fra F-gas. Forbrug over 200 m 3 pr. år: Anvendes enten til opvarmning (naturgas) eller proces (storkøkkener, vaskerier, bagerier m.v. både naturgas og bygas). Her er det konkurrerende brændsel gasolie eller F-gas. I praksis har dette betydet, at taksten for forbrug under 200 m 3 pr. år (hushold- Strategiplan April

19 ning) og transporttaksten for Naturgas Net fastsættes en gang årligt i forbindelse med vedtagelse af det årlige budget, mens alle øvrige takster har rettet sig efter markedsprisen på naturgas - og reguleres efter behov. Denne prispolitik har givet stor troværdighed og ro omkring vores priser. Da de fleste aktører i naturgasmarkedet forudser en stadig kraftigere dekobling mellem naturgas- og oliepriser i fremtiden, sker der en løbende revurdering af vores prispolitik. De fleste signaler går på, at naturgassen er for dyr i Danmark primært på grund af den specielle forsyningssituation, der hersker på det danske marked (se afsnittet Forsyningssikkerhed). Dekoblingen mellem olie- og naturgasprisen på verdensmarkedet medførte i 2011 forslag og vedtagelse om, at prisen over for kunderne ikke længere beregnes på baggrund af en oliereference, men ud fra den faktiske indkøbspris med tillæg af et dækningsbidrag. De af Aalborg Forsyning, Gas kunder, der forsynes med naturgas, har siden den fulde åbning af naturgasmarkedet 1. januar 2004 haft frit leverandørvalg. Indkøbspolitik for naturgas Aalborg Forsyning, Gas har ikke en egentlig indkøbspolitik for naturgasindkøb. Dette har ikke været nødvendigt, da der kun har været enkelte gashandelsselskaber, der kunne og ville forsyne virksomheden med naturgas. Flere aktive gashandelsselskaber på markedet, dekoblingen mellem naturgas- og oliepriser samt den ændrede forsyningssituation fra Tyskland medvirker til, at prissætningen ikke længere er så forudsigelig som tidligere. Der har været overvejet et indkøbssamarbejde med Aalborg Forsyning, Varme på naturgasområdet, men ifølge gasleverandørerne ville det ikke føre til billigere priser hverken for Aalborg Forsyning, Gas eller Aalborg Forsyning, Varme, hvorfor selskaberne fortsat indkøber hver for sig. Aalborg Forsyning, Gas har indgået en kontrakt for perioden april 2012 til december 2013 baseret på priserne på den tyske gasbørs (NCG), men med mulighed for at låse prisen på dele af eller hele mængden på et hvilket som helst tidspunkt uden yderligere omkostninger. Der overvejes at udforme en egentlig indkøbspolitik, der tager udgangspunkt i de risici, der er ved forskellige indkøbsmodeller i forhold til vores prispolitik. Udbudsstrategi Aalborg Forsyning, Gas strategi for udbud formuleres således: Gældende lovgivning på området følges. Udbud foretages af indkøb og tjenesteydelser, der ved udlicitering ikke vurderes at medføre tab af viden, information eller har negativ indflydelse på sikkerheden ved distribution og anvendelse af gas. Aalborg Forsyning, Gas udbyder sammen med Aalborg Forsyning, Vand A/S entre- Strategiplan April

20 prenørarbejde på ledningsnet (udgør 1,5-1,7 mio. kr./år) og indkøb af rør og komponenter til ledningsnettet (udgør 0,2-0,4 mio. kr./år). Endvidere er el-indkøb (udgør ca kr./år) udbudt i fællesskab med Vand A/S primo Aalborg Forsyning, Gas naturgasindkøb til bygasproduktion og forsyningspligtleverance var for perioden april 2011 til marts 2012 udbudt i EU-udbud (udgør ca. 4 mio. kr./år). Aalborg Forsyning, Gas valgte at sende naturgasindkøbet i udbud for at opnå den bedst mulige pris. Indkøb af denne type er i øvrigt undtaget fra Forsyningsdirektivets krav om udbud. På baggrund af erfaringerne ved dette udbud valgte Aalborg Forsyning, Gas at udbyde kontrakten for i begrænset udbud. Langt den største del af virksomhedens øvrige varekøb og køb af tjenesteydelser er omfattet af kommunens øvrige udbud (dette gælder f.eks. rengøring, indkøb og vask af arbejdstøj). Forsyningssikkerhed Energistyrelsen anslår i rapporten "Danmarks olie- og gasproduktion 2011", at de samlede reserver af Salgsgas i Nordsøen udgør ca. 50 mia. m3. På basis af prognoserne fra 2011 forventes det, at Danmark er nettoeksportør af naturgas frem til og med Strategiplan April

21 Figur 2-2 Produktion og muligt forløb, Salgsgas, 5-årig hhv. 20-årig prognose På verdensplan anslås reserverne til minimum 60 år baseret på kendte forekomster og konventionel udvinding (World Energy Outlook, 2010). Ifølge The International Energy Agency rækker de konventionelle reserver snarere til 130 år. Indregnes reserverne af såkaldt ukonventionel gas (f.eks. skifer-gas) anslår The International Energy Agency, at verden har naturgas nok i mere end 250 år. Forsyningssikkerhedsproblematikken blev for alvor aktuel under den russiskukrainske gaskrise i Her blev det klart, at konstruktionen af det europæiske gasnet var en begrænsning for et frit marked. Siden har EU-kommissionen lagt pres på medlemsstaterne for at medvirke til udbygning af gasnettet. Det har betydet øget aktivitet omkring nye transmissionsrør fra Baltikum til Tyskland, anlæg af nye LNG-terminaler i Holland m.v. I Danmark har Energinet.dk taget initiativ til at muliggøre import af gas fra Tyskland over grænsen ved Ellund. Fra 8. oktober 2010 har det været muligt at importere ca m 3 i timen. Muligheden er i høj grad blevet udnyttet af transportkunderne, der har hentet billigere gas i Tyskland. Forbindelsen til Tyskland er under udbygning mellem Ellund og Egtved. Efter udbygningen vil kapaciteten ultimo 2013 være på m 3 naturgas i timen fra Tyskland. I 2010 blev der i EU-regi vedtaget en forordning om forsyningssikkerhed. Ultimo 2012 implementerede Energinet.dk og distributionsselskaberne forordningen i det danske gasmarked. Umiddelbart sikrer forordningen forsyningssikkerheden på europæisk plan: Det er således ikke længere kun et nationalt anliggende at håndtere situationer med gasmangel (f.eks. ved uplanlagt shut-down i Nordsøen). Tilsætning af opgraderet biogas (BioNaturGas) og andre VE-gasser til gasnettet vil i fremtiden også være med til at sikre forsyningen af (natur)gas. Da VE-gasser i Strategiplan April

22 fremtiden uden tvivl vil kunne handles kommercielt, vil VE-gasserne også bidrage til øget forsyningssikkerhed på europæisk plan. Naturgas fra Tyskland Import af naturgas fra Tyskland har allerede medført, at den kemiske sammensætning af gassen (kaldet gaskvaliteten ) varierer mere end tidligere, hvor al naturgas i Danmark kom fra Nordsøen. I praksis har den mere fluktuerende gaskvalitet givet anledning til driftsproblemer på enkelte motoranlæg og enkelte, typisk ældre, kedler. Udfordringerne har i sagens natur været størst i Sønderjylland, men med større import fra 2014 vil resten af landet også få naturgas med større variationer i den kemiske sammensætning Gasreglementet er som konsekvens af importsituationen blevet tilrettet således, at det såkaldte Wobbe-indeks er ændret fra det tidligere interval på 51,9-55,8 MJ/Nm 3 (14,4-15,5 kwh/nm 3 ) (Wø) til et nyt interval på 50,8-55,8 MJ/Nm 3 (14,1-15,5 kwh/nm 3 ) (Wø). Naturgasselskaberne har gennemført obligatoriske kurser for alle faguddannede med A-certifikat, hvor de er blevet introduceret til de nye problemstillinger og er blevet undervist i nye retningslinjer, typisk i forhold til indregulering af gasforbrugende apparater. Aalborg Forsyning, Gas har med hjælp fra Dansk Gasteknisk Center A/S kortlagt udfordringerne i forhold til opblanding til bygas: Blandeanlæggene kan fortsat anvendes, men vi skal være forberedt på at justere indreguleringen manuelt i perioder. Når muligheden for tysk gas opstår i praksis, udsendes information til naturgaskunderne i Naturgas Nets forsyningsområde. Skifergas I 2012 kom skifergasproduktion i Danmark i fokus, da det franske olie- og gasselskab, Total, fik tilladelse til at gennemføre prøveboringer efter skifergas i Nordsjælland og Nordjylland. Umiddelbart er sandsynligheden for at finde og udvinde skifergas størst i Nordjylland, hvorfor Total har koncentreret indsatsen om prøveboringen uden for Dybvad. Gas og olie fra skiferlag i undergrunden går under betegnelsen unconventional gas and oil, fordi forekomsterne af skifer er atypiske både i udbredelse og dybde i forhold til konventionelle gas- og olieforekomster. Udvinding af skifergas og -olie har været voldsomt kritiseret for at skade miljøet. Det er imidlertid de samme teknikker, der anvendes til skifergasudvinding, som er blevet anvendt i en årrække i konventionel gasudvinding. Fracking er ikke nyt og regnes heller ikke som mere risikofyldt end andre teknikker. De mange og des- Strategiplan April

23 værre for en dels vedkommende også sande historier om miljøsvineri i forbindelse med skifergasudvinding må i højere grad tilskrives adfærden hos interessenterne; fra myndigheder over olieselskaber til (lokal)politikere, der alle har set mulighederne for hurtige penge og fremgang i lokalsamfundet. Fra en gasselskabsbetragtning må man forvente, at de danske myndigheder stiller de nødvendige krav, for at en eventuel dansk produktion af skifergas kan foregå med mindst mulig risiko for miljø og mennesker. Skifergas er et fossilt brændsel og skifergas adskiller sig ikke væsentligt fra den naturgas, vi kender i dag. Anvendelse af skifergas passer derfor umiddelbart dårligt ind i regeringens energipolitik. I en fremtid med 100 % grøn energiforsyning i Danmark i 2050 kan skifergassen derfor alene tjene som en national indtægtskilde idet, det må forventes, at der i 2050 stadig er behov for fossil naturgas i Europa. Samtidig kan skifergassen medvirke til at sikre forsyningssikkerheden i Danmark. Hvis der etableres en dansk skifergasproduktion, vil det sandsynligvis kræve anlæg af ledningsnet og sandsynligvis også en nytænkning af markedsmodellen, da skifergas fra f.eks. Nordjylland vil være i modstrøm med det meste af gasflow et. Aalborg Forsyning, Gas vil sammen med de øvrige distributionsselskaber og Energinet.dk have en rolle i tilpasning af markedsmodellen. Bygas til Fast Pris for nye kogekunder Bygas til fast pris til kogekunder i nye eller renoverede ejendomme er en spændende mulighed, som blev vedtaget i Byrådet i april De første kunder efter denne ordning blev tilsluttet medio Primo 2013 forsynes 100 kunder med bygas til Fast Pris. Sammen med HOFOR, Gas arbejder vi videre på bygas til fast pris for alle vore kogekunder. HOFOR, Gas har i 2012 været i dialog med både Energistyrelsen og SKAT med henblik på etablering af en Fast Pris-model. Umiddelbart ser det ud til, at der kan etableres en model, så forsyningsvirksomheden kan aftale med ejeren af ejendommen, om den skal forsynes efter måler eller til Fast Pris. IT-systemer Aalborg Forsyning, Gas skal som naturgas netselskab løbende tilpasse sig naturgasmarkedsmodellen, hvilket medfører krav til Panda og Xellent. Via deltagelse i Markedsgruppen (et samarbejdsorgan mellem Energinet.dk og distributionsselskaberne på naturgasområdet) forsøger Aalborg Forsyning, Gas at minimere omkostningerne. Aalborg Forsyning, Gas anvendte indtil medio 2012 Gassystemet : Et særligt system, der indeholdt detailoplysninger om de enkelte gasinstallationer, og hvor alle hændelser vedrørende installationen blev registreret. Der var en hel del dobbelt- Strategiplan April

24 arbejde i forbindelse med at anvende både Xellent og Gassystemet. Mulighederne for at integrere Gassystemets oplysninger i Xellent blev undersøgt i Da det viste sig, at en integration kunne gennemføres uden væsentlige omkostninger, blev der igangsat et projekt omkring dette. Medio 2012 blev alle data fra Gassystemet overført til Xellent, der nu med stor succes også anvendes til at vedligeholde detailinformation om installationer og besøg på disse. Der blev allerede i 2010 etableret bærbar adgang til IT-systemerne for serviceteknikere (Gassystemet og Xellent) og markpersonale (GIS/ledningsoplysninger). Løsningen har dog aldrig været den store succes, da hardware/software ikke lever op til funktionalitetskravene i marken. Udviklingen inden for mobile løsninger følges løbende sammen med IT-afsnittet og de øvrige forsyningsvirksomheder i en særlig Mobility kontaktgruppe. Der vurderes løbende på mulighederne for at digitalisere administrative rutiner og borgernes kontakt med Aalborg Forsyning, Gas (f.eks. færdigmeldinger fra VVSmestre eller bestilling af service). Fjernaflæsning Primo 2013 fjernaflæses 56 af 64 målerinstallationer på naturgas (7 installationer er kogekunder uden fjernaflæsning, 1 installation afventer etablering af fjernaflæsning). På bygas fjernaflæses 51 af ca. 200 målerinstallationer med forbrug >200 m 3 bygas / år. Fjernaflæsningen udbygges løbende hos storforbrugere/erhvervskunder (>200 m 3 bygas / år) inden for budgettets rammer. Energiaftalen af 22. marts 2012 nævner, at der søges indgået en aftale med netselskaberne om udrulning af fjernaflæste time-el-målere. På trods af naturgasdistributionsselskabernes protester mod lignende tiltag på naturgasområdet findes der allerede initiativer på EU-niveau omkring fjernaflæsning af mindre forbrugere, og man må forudse, at naturgasmålere til husstande kræves fjernaflæst i fremtiden. Siden etableringen af Naturgas Net i 2003 har det været et princip, at naturgasmålere hos alle andre end kogekunder fjernaflæses hos Aalborg Forsyning, Gas. Fjernaflæsning af bygasmålerne i private husholdninger vil ikke være hensigtsmæssigt. Forbruget udgør typisk kun ca. 25 % af den samlede årlige udgift på omkring kr., hvorfor incitamentet til at spare ikke står mål med omkostningerne og generne - ved at etablere fjernaflæsning. Som tidligere nævnt har Aalborg Forsyning, Gas i stedet valgt at arbejde på en Fast Pris -løsning, hvor måleren forsvinder fra kogekunde -installationer. I øvrigt kan alle kunder mod betaling få fjernaflæst deres bygasmåler. Der er fastsat en takst for denne ydelse. Biogas til bygasnettet Historisk har der udelukkende været tilskud til biogasproduktion i form af tilskud til biogasbaseret el-produktion på kraftvarmeanlæg. Det har således ikke været Strategiplan April

25 rentabelt at anvende biogas til andre formål. Den forrige regering havde i Grøn Vækst en aftale om tilskudsmæssig ligestilling mellem biogas anvendt til kraftvarme og opgraderet biogas tilført naturgasnettet. Aftalen blev aldrig udmøntet i lovgivning. Den nuværende regering havde samme forslag i sit program Vores energi, og dette indgik i det brede energiforlig af 22. marts Efterfølgende er forliget udmøntet i lovgivning. I praksis kom den tilskudsmæssige ligestilling også til at omfatte biogas anvendt til procesformål. Det har tidligere været vurderet, at en tilskudsmæssig ligestilling ville gøre det interessant at revurdere muligheden for at anvende biogas fra Renseanlæg Vest i bygas-nettet. Senest blev det i august 2010 i en konsulentrapport fra Krüger A/S udarbejdet for Aalborg Forsyning, Kloak A/S beregnet, at de økonomiske fordele for Renseanlæg Vest var større ved at udskifte kraftvarmeanlægget end ved at etablere opgradering af biogassen. Efter tilskudsmæssig ligestilling af biogas til opgradering, proces og kraftvarme vurderes det nu, at biogassen bedst og med størst teknisk og økonomisk fordel kan udnyttes lokalt på rensningsanlæggene. Hvis biogasproduktionen på rensningsanlæggene overstiger mulighederne for at udnytte den producerede mængde, bør situationen revurderes. Muligheden foreligger teoretisk, hvis rensningsanlæggene tilføres store mængder organisk affald, f.eks. i form af madaffald udledt i kloaksystemet via såkaldte køkkenkværne. Umiddelbart ser det ud til, at den eneste mulighed for grøn bygas er, at Aalborg Forsyning, Gas indkøber BioNaturGas via Energinet.dk s certifikatordning (se afsnittet Biogas på markeds-vilkår ). Et initiativ på dette område vurderes at være i god overensstemmelse med Aalborg Kommunes Klimastrategi på biogasområdet, hvor der bl.a står: Mulighederne for anvendelse af biogas i bygasnettet, herunder anvendelse af biogas i busser, lastbiler og kommunale køretøjer bør undersøges [ U 17]. Energiaftalen af 22. marts 2012 og den senere lovgivning åbnede også mulighed for, at fælleskommunale gasselskaber engagerer sig i biogasproduktion. Naturgas Fyn er via datterselskabet Bionaturgas Danmark allerede i gang med at udnytte de nye muligheder. Lovgivningen giver ikke mulighed for at en enkelt kommune via sit eget gasselskab engagerer sig i biogasproduktion. Biogas på markedsvilkår Naturgasdistributionsselskaberne har sammen med Energinet.dk primo 2013 etableret alle nødvendige rutiner for at kunne håndtere tilsætning af opgraderet biogas til fordelings- og distributionsnettene. Energistyrelsen udsendte den 20. februar 2012 notatet Naturgasselskabernes muligheder for at engagere sig i biogas, der fastlægger, hvilke aktiviteter omkring Strategiplan April

Strategiplanlægning 2015-2026

Strategiplanlægning 2015-2026 Strategiplanlægning 2015-2026 Udgiver: Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: Maj 2014 Sagsnr.: 2013-50561 Dok.nr.: 2014-130625 Titel: Strategiplan for Aalborg Forsyning, Gas 2015-2026

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 + Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: Maj 2012 Sagsnr.: 2011-64354 Dok.nr.: 2012-115328 Titel: Strategiplan for

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr. Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.: 2014-70008 Titel: Grønt Regnskab for Aalborg

Læs mere

Er der penge i skidtet?

Er der penge i skidtet? Er der penge i skidtet? Gasnettet, oprindelsescertifikater og ny støtteordning Foreningen for Danske Biogasanlæg Dorte Gren Kristiansen dgk@energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Indhold 1. Energinet.dk s opgaver

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet - kort fortalt Indhold Introduktion... 3 Tilslutning til gasnettet... 5 Salg af opgraderet biogas... 6 Bionaturgascertifikater... 7 Yderligere information...

Læs mere

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas Grønt regnskab 2014 Aalborg Forsyning, Gas Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen, Energi og Renovation, Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: Marts 2015 Sagsnr.: 2014-188668 Dok.nr.:

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2.

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2. Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr ved støtte til biogasanvendelse Version 2.0 April 2013 Denne vejledning beskriver krav til installation og kontrol af måleudstyr i forbindelse med støtte

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013 Jonny Trapp Steffensen, senior manager Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Distribution

Læs mere

Nyt fra Sikkerhedsstyrelsen. Gastekniske Dage 13. og 14. maj 2013. Kent Eriksen

Nyt fra Sikkerhedsstyrelsen. Gastekniske Dage 13. og 14. maj 2013. Kent Eriksen Nyt fra Sikkerhedsstyrelsen Gastekniske Dage 13. og 14. maj 2013 Kent Eriksen Indhold Gasreglementets afsnit C-12 Baggrund. Bekendtgørelse om gasreglementets afsnit C-12. Bestemmelser om gaskvalitet. Bilag

Læs mere

FAKTA FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

FAKTA FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE FAKTA OM FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE 2 Energi og miljø for milliarder Forsyningsvirksomhederne er Aalborgs leverandør af miljø- og energitjenester. Vi forsyner byens husstande og arbejdspladser med gas el

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassens rolle på kort og lang sigt Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassystemets rolle fra 2012 til 2050 Energiaftale 2012 Klimalov 2013 Lov om transport 2013 Gasinfrastrukturens rolle

Læs mere

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Energicenter Aalborg Byrådet traf i 1992 beslutning om etablering af Energicenter Aalborg

Læs mere

Kontrolmanual til måling af bionaturgas

Kontrolmanual til måling af bionaturgas Kontrolmanual til måling af bionaturgas Naturgasselskabernes kontrolmanual til måling af bionaturgas 2. udgave Kontrolmanual Juni 2012 Titel : Kontrolmanual til måling af bionaturgas Rapport kategori :

Læs mere

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 20. april 2012 Sagsnr.: 2012030096 Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 Aftale om dansk energipolitik 2012-2020 Så kom den endelig den nye aftale om dansk energipolitik.

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011.

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Notat nr. 1049 Dato: 17. oktober 2011 Jour. nr.: 000.5.1 Ref.: LG/sn Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Formål Notatet opsummerer, hvorfor - samt under hvilke

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Notat. : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster,

Notat. : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster, Notat Til Kopi til : Garry Keyes, Ørslev Kloster : Karl Krogshede, Skive Kommune Dato : 26. marts 2013 Udarbejdet af : Finn Yde Vedrørende : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster,

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning fra

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Plan og Udvikling Sagsnr. 266462 Brevid. 2130434 Ref. SMAG Dir. tlf. 4633 3179 sorenmag@roskilde.dk 26 august 2015 I dette notat sammenfattes bemærkninger

Læs mere

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 126 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål I, H og J om langsigtet strategi for naturgas, lagerkapacitet og miljøpåvirkning

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål 1 Bilag 3 Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål På et seminar 7.-8. september 2011 har embedsværket i Green Cities kommunerne (inkl. observatør kommunerne Næstved og Aabenraa) produceret forslag

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

NGF NATURE ENERGY. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015. / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg 24-04-2015 1

NGF NATURE ENERGY. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015. / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg 24-04-2015 1 NGF NATURE ENERGY / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015 24-04-2015 1 BAGGRUND OG EJERSTRUKTUR Tidligere Naturgas Fyn, aktiv i hele landet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører Gasreglementets afsnit C-10 Bestemmelser om gasleverandører Januar 1994 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-10 er fortsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

Referat. Deltagere: 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF. joda@ringsted.dk. (formand)

Referat. Deltagere: 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF. joda@ringsted.dk. (formand) Referat 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF Deltagere: Ringsted Byråd Johnny Dahlgaard (formand) Per Nørhave joda@ringsted.dk hjpen@ringsted.dk Andelsboligforeningen af Solveig Christiansen

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Ullerslev 5. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Ullerslev 5. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Ullerslev 5. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Ullerslev v. Gert Nielsen, Naturgas Fyn Energirenovering hvordan bruger

Læs mere

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Scandic Aalborg den 21. januar 2014 Per Jan Pedersen Energisynskonsulent Mobilnr. 045 2964 6562 Energi Nord A/S Over Bækken

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen 1 Fraværende: Jan Christensen, Per Jespersen mødt kl. 08.58 Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Intet 1.1 Aflønning af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer./. Kopi af mail sendt til Nyborg Kommune

Læs mere

Forklaring vedrørende angivelse af metode

Forklaring vedrørende angivelse af metode Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50949 Dok.nr.: 2014-40605 Titel: Grønt

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 28 Februar 2015. Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 28 Februar 2015. Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter Stikledningen Nr. 28 Februar 2015 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter Gasbranchens installationsvejledninger Rørvalg til gasinstallationer

Læs mere

Gas på Tværs. Skån miljøet med en ny gaskedel. Naturgas Fyn Distribution

Gas på Tværs. Skån miljøet med en ny gaskedel. Naturgas Fyn Distribution Gas på Tværs # 1 F e b r u a r 2 0 0 8 Naturgas Fyn Skån miljøet med en ny gaskedel s i d e # 8 Nyt kundeblad og selskab # 2-3 Hvad laver NGF # 4-5 Spar på energien # 6 Målerbog på nettet # 7 Velkommen

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Den 29. april 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie har samlet indberettet energi på 9,2 PJ i 2014. Dette

Læs mere

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1.

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. april 2014 Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding Ombygning af fjernvarmesystemet i Geding til en mere energieffektiv drift ved

Læs mere

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00.

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Program: Velkomst v. Borgerforeningen i Fandrup. Gennemgang af projektet v. Leo Munk og Børge Sørensen Plan & Grøn Energi. Farsø Varmeværk v. Formand Søren

Læs mere

tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby

tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby Silkeborg Kommune Søvej 1-3 8600 Silkeborg Att.: Borgmester Hanne Bæk Olsen 25. oktober 2013 Sagsnr. 4507 JCD Sekretær Hanne Secher tlf. 8743 5510 - has@sagfoererne.com Vedr. tilslutningspligt til fjernvarme

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

FAQ om biomasseværket

FAQ om biomasseværket FAQ om biomasseværket SKANDERBORG HØRNING FJERNVARME Kraftvarmepligten? Skanderborg Byråd har i 2005 med samtykke fra Energistyrelsen godkendt Skanderborg Fjernvarmes flisprojekt. Projektet indeholder

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

Gasdetailmarkedet. Workshop 13:00-15:15. 19. November 2014. 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1

Gasdetailmarkedet. Workshop 13:00-15:15. 19. November 2014. 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1 Gasdetailmarkedet Workshop 13:00-15:15 19. November 2014 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1 Program 13.00 Velkommen Dorte Kristiansen, Energinet.dk 13.10 10 års jubilæum og overvejelser

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 26 August 2013. Denne gang om: Nye DGC-vejledninger om aftræk. Kondenserende luftvarmeanlæg

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 26 August 2013. Denne gang om: Nye DGC-vejledninger om aftræk. Kondenserende luftvarmeanlæg Stikledningen Nr. 26 August 2013 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: Nye DGC-vejledninger om aftræk Kondenserende luftvarmeanlæg B-4 installationer, sikkerhedssyn Gaskvalitet DGC-kurser efterår

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilaget beskriver den dokumentation, som sælger er forpligtet til at levere til køber. Dette bilag er med direkte relation til

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007 STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model Christiansborg, 17. september 27 Arbejdsgruppe: Anders Kofoed-Wiuff, EA Energianalyse Jesper Werling, EA Energianalyse Peter Markussen,

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Varmeplan Hovedstaden - Klima mål, miljø og VE Varme-seminar I Dansk Design center 9. juni 2008 Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Henrik Lund Professor i energiplanlægning

Læs mere

1. Dansk energipolitik for træpiller

1. Dansk energipolitik for træpiller 1. Dansk energipolitik for træpiller En aktiv dansk energipolitik har gennem mere end 25 år medvirket til, at Danmark er blevet førende indenfor vedvarende energi. Deriblandt at skabe rammerne for en kraftig

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

RAPPORT. Omkostning ved tilslutning af biometan til naturgasnettet. Kunderapport December 2013

RAPPORT. Omkostning ved tilslutning af biometan til naturgasnettet. Kunderapport December 2013 Omkostning ved tilslutning af biometan til naturgasnettet Kunderapport December 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Årsberetning 2005 Indhold Hvem er Baggrund Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang - Programmets kontroller - Programmets udvikling Programmets gennemførelse

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

Innovative Løsninger til Landsbyer

Innovative Løsninger til Landsbyer Innovative Løsninger til Landsbyer Martin Vesterbæk Projektleder/Maskinmester Mail: mave@trefor.dk 28-11-2014 Tlf:28357339 Hvem er TREFOR 627 engagerede medarbejdere pr. 1. nov 2014 Multiforsyningsselskab

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere