Strategiplanlægning Foto: Colourbox.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategiplanlægning 2014-2025. Foto: Colourbox.dk"

Transkript

1 Strategiplanlægning Foto: Colourbox.dk

2 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej Aalborg Udgivelse: Maj 2013 Sagsnr.: Dok.nr.: Titel: Strategiplan for Aalborg Forsyning, Gas Strategiplan April

3 1. Målsætninger Aalborg Forsyning, Gas målsætning er at at at at at at at at at at at at at producere og distribuere gas til kunderne med mindst muligt ressourceforbrug og mindst mulig forurening, udbrede anvendelsen af gas, idet mindre miljørigtige energiformer (olie og benzin) i størst muligt omfang erstattes med gas, fastholde eksisterende erhvervskunder og minimere frafaldet af kogekunder, yde kunderne service i form af tilsyn, så apparaterne er i funktions- og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, deltage i Energicentrets arbejde og rådgive om, hvor og hvordan gas på en miljømæssig hensigtsmæssig måde kan anvendes, tilstræbe en høj forsyningssikkerhed af gas til kunderne, vedligeholde produktionsanlæg og ledningsnet effektivt og miljøvenligt, ledningsanlægget efter renovering med henblik på levetidsforlængelse også kan anvendes til andre naturgaskvaliteter, 4 km hovedledning med tilhørende stikledninger hvert år renoveres med henblik på levetidsforlængelse eller tages ud af drift, konvertere bygaskunder til naturgasforsyning med henblik på at give kunderne større muligheder for at vælge leverandør i et frit marked og samtidig give kunderne bedre muligheder for at anvende gas, medvirke aktivt til konvertering af brændstof til transport fra diesel og benzin til gas ved etablering af gasfyldestationer i Aalborg, udbygge samarbejdet med Aalborg Forsyning, Service A/S med henblik på at finde administrative besparelser på fx måleraflæsning og måleradministration, samt være en attraktiv arbejdsplads kendetegnet ved lavt sygefravær, lav personaleomsætning og høj social kapital (med fokus på nøgleordene samarbejdsevne, tillid, troværdighed, retfærdighed og respekt). Strategiplan April

4 2. Strategiplanlægning Resumé og indledning Indledning Forsyningsområde Aalborg Forsyning, Gas forestår: Produktion, distribution og salg af gas i Aalborg Kommune. Aalborg Forsyning, Gas forsyner et område fra motorvej E45 i øst til Hasseris i vest og fra Skelagervej/Th. Sauers Vej i syd til lidt nord for Forbindelsesvejen med bygas. Desuden forsynes et område i Bouet og i Hostrup (mellem Vestbjerg og Sulsted) med naturgas til proces- og rumvarme. F-gas til komfurer leveres i en afstand af maks. 15 km fra Aalborg Forsyning, Gas adresse på Gasværksvej. Forsyningsområdet med ledningsnet er angivet i bilag C. Bygas til Fast Pris Bygas til Fast Pris til kogekunder i nye eller renoverede ejendomme er en spændende mulighed, som blev vedtaget i Byrådet i april Primo 2013 forsynes 100 kunder med bygas til Fast Pris. Sammen med HOFOR (tidligere Københavns Energi), Gas, arbejder vi videre på bygas til fast pris for alle vore kogekunder. Både Energistyrelsen og SKAT er positivt indstillet over for ideen. Naturgas/biogas til transport Aalborg Kommune har ca. 700 biler. En kommunal beslutning, om at en del af disse biler skal køre på naturgas og senere på opgraderet biogas (BioNatur- Gas) eller andre VE-gasser, vil muliggøre etableringen af de nødvendige tankningsfaciliteter. Mulighederne er uddybet i bilag A. Biogas til bygasnettet Det er teknisk uden de store udfordringer at opgradere biogas og dermed etablere en 100 % CO 2 -neutral bygas-forsyning i Aalborg på basis af f.eks. biogasproduktion fra Renseanlæg Vest. I Energiaftalen af 22. marts 2012 gives bedre rammebetingelser for biogasudbygningen. Støttebeløbet er på maksimalt 115 kr./gj i 2012, uanset om biogassen anvendes til lokale kraftvarmeformål eller opgraderes og sendes ind på naturgasnettet. Der blev sidst regnet på et projekt med biogasforsyning fra Renseanlæg Vest i Strategiplan April

5 2010, hvor det ikke var økonomisk attraktivt hverken for Aalborg Forsyning, Gas eller Kloak A/S. Da Kloak A/S nu kan få samme tilskud uanset anvendelse af biogassen, vil enhver omkostning, f.eks. opgradering til naturgaskvalitet, være mindre attraktiv end direkte anvendelse i processen. Den eneste mulighed for grøn bygas er i øjeblikket at indkøbe BioNaturGas via Energinet.dk s certifikatordning. En mulighed, der i øvrigt eksisterer for alle naturgaskunder. Miljøvenlig bygasproduktion Bygas fra Aalborg Forsyning, Gas produceres i dag næsten udelukkende på to såkaldte ejektoranlæg, hvor man udnytter trykket i naturgassen til at opblande naturgassen med atmosfærisk luft. Ejektoranlæggene er etableret i hhv og 2009 og har siden idriftsættelsen reduceret virksomhedens elforbrug betydeligt. Ud over ejektoranlæggene findes der stadig et kompressordrevet blandeanlæg, der forsyner beholderanlægget på Gasværksvej. Ledningsrenovering Kvalitetssikring Netdrift Renoveringstakten tilpasses indtægterne, så der fortsat er balance mellem Aalborg Forsyning, Gas indtægter og udgifter. Vi forventer, at renoveringstakten i de kommende år fortsat vil være stabil. Gasreglement C10 kræver, at gasdistributionsselskaber opbygger og vedligeholder et omfattende kvalitetsstyringssystem. Aalborg Forsyning, Gas har udarbejdet en C10-håndbog, der efterfølgende er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Systemet blev i 2011 indarbejdet i Forsyningsvirksomhedernes Sherlocksystem som en del af Aalborg Forsyning, Gas miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem. Gasreglement C10 er fra Som følge heraf er en del beskrivelser i C10- håndbogen ikke længere aktuelle, og vi planlægger en gennemgribende revision i Miljø- og arbejdsmiljøledelses-system DS/EN ISO 14001:2004 og DS/OHSAS 18001:2008 Ultimo 2000 blev Aalborg Forsyning, Gas første gang miljøcertificeret efter DS/EN ISO I 2010 blev Aalborg Forsyning, Gas senest re-certificeret af Det Norske Veritas. Ligeledes i 2010 blev miljøledelsessystemet udvidet med en arbejdsmiljødel efter DS/OHSAS 18001:2008. Arbejdsmiljødelen blev certificeret af Det Norske Veritas i juli Re-certificering af systemerne sker med 3-årige intervaller. Næste recertificering er planlagt til primo juni Strategiplan April

6 Ifølge Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi skal der være særligt fokus på at indføre Energi- og Miljøledelse i de kommunale forvaltninger inden 2015 [19]. I det certificerede miljøledelsessystem arbejdes der løbende med miljøforbedringer herunder både bedre energiudnyttelse og energibesparelser. Det skal derfor undersøges, hvorvidt dette er tilstrækkeligt til at leve op til målsætningen om energiledelse eller der skal etableres et egentligt energiledelsessystem. Lov om naturgas m.v. Med virkning fra 1. januar 2003 fik Aalborg Forsyning, Gas dispensation fra visse dele af Lov om naturgasforsyning (bl.a. krav om selskabsdannelse for såvel salgs- som distributionsselskab). Med virkning fra den 1. maj 2008 blev Aalborg Forsyning, Gas optaget i Energinet.dk s aktørregister som naturgasdistributionsselskab og som naturgasleverandør til forsyningspligtkunder i distributionsområdet. I forbindelse med ændring af lovgivningen vedrørende forsyningspligt er Aalborg Forsyning, Gas ikke længere forsyningspligtselskab men almindeligt gashandelsselskab dog stadig uden krav om selskabsgørelse. Salg Salget af bygas til erhverv er stabilt, mens salget til husholdning er vigende. Salg af bygas til fjernvarmeproduktion ophørte pr Salget af naturgas er vigende. Til glæde for forbrugerne er konkurrencen stigende på naturgasmarkedet. Det skyldes dels introduktion af nye produkter baseret på børspriser, dels at mange små handelsselskaber fra el-branchen har kastet sig over naturgasmarkedet. Da Aalborg Forsyning, Gas ikke optræder på markedet som grossist, men som detailkunde på grund af det relativt lille indkøb, vil vi aldrig kunne opnå indkøbspriser som de større aktører, og vores markedsposition er derfor generelt ugunstig. Naturgasdistributionen er under pres af områdeomlægning fra naturgas til fjernvarme. Senest blev området omkring virksomheden Segezha Packaging A/S i Nørresundby omlagt i 2011 fra naturgas til fjernvarme. Det naturgasforsynede område omkring Hostrup syd for Sulsted må også betragtes som værende under pres. Der er primo 2013 indgået en aftale med Aalborg Forsyning, Varme og HMN Naturgas om, at Aalborg Forsyning, Gas er distributionsselskab til Varmes nye reserve- og spidslastcentral, Central Nord, i Nørresundby. Selvom de distribuerede mængder altid vil være usikre på et anlæg af denne type, forventes der over tid et fornuftigt bidrag til Naturgas Nets omsætning. Energicenter Aalborg Forsyningsvirksomhederne, og dermed Aalborg Forsyning, Gas, har indtil salget af Elforsyningen - AKE Net og AKE Forsyning A/S - via AKE Forsyning A/S - udført energi-spareaktiviteter uden for egen forsyningsart og uden for eget Strategiplan April

7 forsyningsområde og har dermed kunnet udnytte de opnåede energibesparelser. Med salget af AKE Forsyning A/S forsvandt denne mulighed umiddelbart. Derfor etableredes selskabet Energicenter Aalborg Entreprise A/S, som Aalborg Forsyning, Gas og Varme i forening ejer i forholdet 1:19. Dette selskab forestår nu de energispareaktiviteter for Gas og Varme, som tidligere blev varetaget af AKE Forsyning A/S. Aalborg Forsyning, Gas deltager fortsat i det fælles Energicenter Aalborg med henblik på at rådgive kunderne om den mest hensigtsmæssige og miljøvenlige anvendelse af energi. Med udgangspunkt i Gasmuseets nye udstilling og nyudviklede læringsfaciliteter i Hobro samarbejdes også om udvikling af undervisningsmateriale til skoleelever. Gennem samarbejdet i Energicenter Aalborg opfyldes også målet om at øge information og viden om energiforbrug, -besparelser samt effektive løsninger til borgere og erhvervsliv med henblik på at reducere energiforbruget og den miljømæssige påvirkning [20] i Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi. Teknik- og Miljøforvaltningen Byfornyelse m.v. Nybyggeri Salget til husholdningsbrug søges fastholdt bl.a. ved at sikre, at gasinstallationerne bevares i byfornyelsesområder og installeres i nye almene boliger (se Byfornyelse m.v. nedenfor). Den 23. juni 1997 vedtog Byrådet, at der ved byfornyelse skal installeres gas, hvis ejendommen ligger i Aalborg Forsyning, Gas område. Fra 2001 gælder dette også for nybyggeri opført efter lov om almene boliger. Kravet er indført i Aalborg Kommunes Miljømanual. I praksis søges princippet fastholdt ved dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen og de berørte boligselskaber. Kravet om installation af bygas i forbindelse med byfornyelse er senest opdateret i 2009 i Kommuneplanens retningslinje nr vedrørende bygas. I forbindelse med salg af kommunale arealer vil det være muligt at tinglyse deklarationer, der sikrer, at fremtidigt byggeri tilsluttes bygas. Inden der - i givet fald - tinglyses deklarationer på de grunde, Aalborg Kommune sælger, vil Aalborg Forsyning, Gas foretage selskabsøkonomiske beregninger med henblik på at sikre en rimelig selskabsøkonomi, idet denne afhænger af flere forskellige faktorer, såsom muligt gassalg, afstand til eksisterende bygasnet og grundens fremtidige bebyggelsestæthed, der kan variere meget i de enkelte tilfælde. Der har endnu ikke været projekter, hvor en tinglysning har været så umiddelbart forretningsmæssig fornuftig, at der er foretaget selskabsøkonomiske beregninger. Grundarealer Kulgasproduktionen, der ophørte i 1966, og spaltgasproduktionen, der ophørte i 1989, har givet anledning til forurening af Aalborg Forsyning, Gas grund. Strategiplan April

8 Det gamle spaltgasanlæg inkl. hovedgasbeholderen er nedrevet. Dele af grunden lejes ud til Aalborg Forsyning, Varme og Himmerlands Elforsyning, HEF. Endvidere udlejes en bygning med det tidligere kontrolrum til Compass Group (tidligere IDA Service) og nogle kontorlokaler til Dansk Gasteknisk Center a/s. Endvidere forhandles der på 4. år med Aalborg Havn om køb af sporareal i tilknytning til eksisterende grundareal. Der er afgivet tilbud på arealet (ca m 2 ) og Aalborg Havns tilbagemelding afventes fortsat. Personale Personalenormeringen er 8,25. Primo 2012 overtog KRIFA (Kristelig Fagbevægelse) et areal på 703 m 2 umiddelbart op til deres grund på Gasværksvej 4. Arealet anvendes til parkeringspladser. Tjenestemandspensioner Muligheder for påvirkning Pensionsudgiften til tjenestemandspensioner er ultimo 2012 på ca. 13 % af de samlede lønomkostninger mod 14 % i 2011 og vil falde yderligere, da virksomheden ikke længere har tjenestemænd ansat. Den mest betydningsfulde påvirkningsmulighed vil være, hvis der kunne sikres Aalborg Forsyning, Gas separate erhvervsmarkeder, beliggende i nærheden af Aalborg Forsyning, Gas ledningsnet. Boligselskaber og kommunalt ejede ejendomme inden for forsyningsområdet motiveres til at anvende gas i køkkener. Over for offentligt ejede køkkener (f.eks. plejehjem) kan der argumenteres med forsyningssikkerhed også i tilfælde af længerevarende strømafbrydelser. Dette ville betyde et øget gassalg - og dermed mulighed for øget renovering af ledningsnettet og en lavere takst til de mindre forbrugere. Sammenhæng med erhvervspolitikken Små og store virksomheder tilbydes bygas på teknisk og økonomisk attraktive vilkår. Eksempelvis er bygas til mange erhvervsformål billigere end el og flaskegas, mens prisen er på niveau med naturgas og gasolie (dog ses en større og større de-kobling mellem gas- og oliepriser). Anvender en virksomhed gas i stedet for f.eks. gasolie eller fuelolie, kan den bedre indpasses i et byområde på miljømæssig forsvarlig vis. Information og egentlige salgsaktiviteter over for alle forbrugerkategorier vil være vigtige i den kommende periode. Gas Hvad er det? Aalborg Forsyning, Gas kan levere følgende gasarter: Strategiplan April

9 Bygas (naturgas/luft-blanding) Naturgas Flaskegas (F-gas). Fælles for alle gasarter er, at ingen af gasarterne er giftige, at ingen af gasarterne fedter, og at alle gasarterne er tilsat et kraftigt røbestof, så man ved det mindste udslip (ca. 1/25 af eksplosionsgrænsen) kan lugte gassen. Bygas fremstilles ved at blande naturgas og atmosfærisk luft (ca. halvt af hver). De brændbare stoffer i bygas er metan (udgør ca. 45 %), ethan, propan og butan. Bygas er lettere end luft. Naturgas udvindes traditionelt sammen med olie bl.a. i Nordsøen og sendes i rørledninger ind til land, hvor det bliver behandlet og renset m.v. De brændbare stoffer i naturgas er metan (udgør ca. 90%), ethan, propan og butan. Naturgas er lettere end luft. En stadig stigende del af verdensnaturgasproduktion kommer fra rene gasfelter. Flaskegas fremstilles ved en destillationsproces af råolie på raffinaderierne. De brændbare stoffer i flaskegas er propan og butan. Flaskegas er tungere end luft. Skifergas er også naturgas og et fossilt brændsel. Det karakteriseres som ukonventionel gas på grund af, at det udvindes i helt andre geologiske forekomster (skifer) end traditionel naturgas. Strategiplan April

10 2.2. Hidtidige udvikling og status Den hidtidige udvikling Opdeling i kategorier Udviklingen Udviklingen i gassalget i Aalborg fordelt på forskellige kategorier samt ledningstab/målerdifference er vist i skema 3, bilag B. Gassalget til erhvervsvirksomheder faldt markant i 2011 primært efter ophør af naturgasleverance til Segezha Packaging A/S, der skiftede forsyningsart til fjernvarme. Naturgas Salgs næststørste kunde skiftede leverandør pr Mod forventning steg salget af bygas med ca. 1% fra 2011 til Se Figur 2-1 Fordelingen af den samlede produktion. Figur 2-1 Fordelingen af den samlede produktion Som en konsekvens af Lov om naturgasforsyning og Energistyrelsens dispensation af til at drive naturgasforsyning uden selskabsdannelse er Aalborg Forsyning, Gas aktiviteter opdelt på regnskabsafsnittene Bygas, Naturgas Salg og Naturgas Net. I skema 3, bilag B er Aalborg Forsyning, Gas salg opdelt på disse afsnit. Virksomheden belaster miljøet (primært luften) med de i skema 3, bilag B viste bidrag. Strategiplan April

11 Beskrivelse af status Produktionsanlæg: Kapacitet, tilstand og forsyningssikkerhed Produktionsanlæg 1 et af de oprindelige to kompressoranlæg blev etableret i 1989, og kompressorerne blev udskiftet i Anlægget har en kapacitet på ca m 3 /time og anvendes i dag udelukkende til fyldning af beholderanlægget. Produktionsanlæg 2 blev etableret i 1993 som et kompressoranlæg, men blev i 2007 udskiftet med et ejektoranlæg med en kapacitet på ca. 800 m 3 pr. time. Der blev i foråret 2012 indkøbt komplet reservedelssæt til ejektoranlægget og i sommeren 2012 foretoges en teknisk gennemgang. Gennemgangen medførte dog ikke udskiftning af komponenter. På grund af lagerkapaciteten i beholderanlægget kan udsendelsen til ledningsnettet i perioder være større end produktionskapaciteten. Ledningsnettet er dimensioneret til en større kapacitet. I 2009 blev det F-gas-baserede nød- og reserveanlæg i Nørresundby udskiftet med endnu et ejektoranlæg, der har en kapacitet på 105 m 3 pr. time og er forberedt til 265 m 3 pr. time. Nettene og dermed også produktionskapaciteten i Aalborg og Nørresundby er forbundet via ledningen på Limfjordsbroen. Alle tre produktionsanlæg vurderes at være i god stand. De vedligeholdes løbende med henblik på at opretholde stabil drift uden afbrydelser for forbrugerne. Forsyningssikkerheden vurderes som tilfredsstillende, idet der kan forsynes med bygas i 6-24 timer efter et eventuelt brud på naturgasnettet. Naturgaskundernes forsyningssikkerhed er ligesom på det øvrige naturgasnet afhængig af deres placering i nettet i forhold til et eventuelt brud. En beredskabsøvelse gennemført primo 2010 viste, at Aalborg Forsyning, Gas vil være i stand til at forsyne kunderne med bygas selv ved en strømafbrydelse af flere døgns varighed. I 2011 blev der etableret nyt overvågningsudstyr på de to produktionslokationer (Gasværksvej og Havnegade). Overvågningsudstyret, der er kombineret med en log til vagten, har været en stor succes. Etablering af tilsvarende overvågningsudstyr på fordelerstationen i Fjordgade forventes afsluttet i løbet af Naturgas i højtryksledningen i Nørre- Aalborg Forsyning, Gas ejer en (naturgas-)højtryksgasledning fra brolandingen i Nørresundby (Havnegade 5, hvor bygasblandeanlægget er placeret) til Kvickly Strategiplan April

12 sundby Xtra ved Bouet. Aalborg Forsyning, Gas anvender i dag ledningen til naturgas og er derfor alene om at sælge netydelsen på strækningen, mens gassen ( molekylerne ) sælges til forbrugerne af forskellige naturgasleverandører. Ejerskabet af denne ledning har muliggjort udvidelse af Naturgas Nets distributionsområde til at omfatte Aalborg Forsyning, Varmes nye spids- og reservelastcentral på Hjørringvej i Nørresundby. Forsyning til centralen forventes påbegyndt august Lageranlæg (trykbeholdere) Reserveforsyning Ledningsnettet: Omfang, konstruktion og tilstand Lageranlægget på Gasværksvej består af 5 trykbeholdere, hver med et volumen på 235 m 3. Beholderne kan tilsammen rumme ca m 3 gas ved et tryk på max. 8,5 bar. Anlægget er i god stand og kontrolleres jævnligt efter gældende regler for trykbærende anlæg. Senest er beholderne inspiceret indvendigt omkring årsskiftet 2010/2011. Samtidig blev der foretaget en omfattende renovering af sikkerhedsventiler m.v. Anlægget skal først inspiceres indvendigt igen i Ud over mulighed for selvstændig forsyning af hhv. Nørresundby og Aalborg ved brud på forbindelsen over Limfjorden og trykbeholderanlæggets kapacitet, rådes der ikke over reserveforsyning. Ledningsnettet er fysisk opdelt i et bygasnet og et naturgasnet. Bygasnettet er yderligere opdelt i et lavtryksnet og et mellemtryksnet. Naturgasnettet betragtes som et højtryksnet. En kortere strækning af højtryksnettet opererer dog med bygas. Bygas: Lavtryksnettet udgør ca. 141 km og drives med et trykniveau på 10 mbar, jfr. Gasreglement A. Nettet er oprindeligt udført primært af støbejernsrør, men der indgik også svejste stålrør, PVC-rør og eternitrør. Nettet renoveres udelukkende med PEM-rør. Bygas: Mellemtryksnettet udgør ca. 16 km og drives med et trykniveau på mbar. Nettet er renoveret i de senere år og består hovedsageligt af PEM-rør. Naturgas: Højtryksnettet er ca. 15,3 km og drives med et trykniveau 0,2-4,0 bar og er udført i PEM-rør. Ca. 1 km af nettet (fra Aalborg Forsyning, Gas til Fjordgade) er renoveret med en polyethylen-strømpeforing (system Phønix) til et maksimalt driftstryk på 4 bar. Denne strækning opererer udelukkende med bygas. Strækningen fra Nørresundby til Sulsted er overdraget til Aalborg Forsyning, Gas fra Hjørring Kommune. Strækningen fra Sulsted til Vang Mark er renoveret med PEM-rør. Ultimo 2012 blev naturgasnettet udvidet med en 100 mbar forbindelse fra Gasværksvej til Mineralvej med det formål at forsyne virksomheder i området med naturgas til procesformål. Strategiplan April

13 I alt er ca. 99 km af det samlede net med tilhørende stikledninger renoveret med PEM-rør til naturgasstandard. I alt ca. 20 km af bygasnettet forventes taget ud af drift. I de områder, hvor bygasnettet nedlægges og hvor der stadig er kunder tilsluttet nettet, omstilles kunderne til F-gas. Der resterer således ca. 53 km, inden nettet er totalt renoveret. I løbet af en 3-årig turnus lækagesøges hele ledningsnettet. Resultatet af lækageundersøgelserne indgår løbende i renoveringsplanlægningen. Ledningsnettet er generelt i en acceptabel stand i betragtning af alder og anvendte materialer. Der sker løbende renovering til naturgasstandard (PEM-rør). Den løbende renovering er en forudsætning for at bevare værdien af ledningsnettet. Limfjordsbroen Ledningen, der krydser Limfjorden, er en isoleret stålledning, der hænger under Limfjordsbroen. Stålledningen blev i 1999 relinet med et PEM-rør trukket inden i det eksisterende stålrør. I broklapfaget er en ledning i rustfrit stål nedgravet i bunden af fjorden. Ledningen er etableret i Denne del af ledningen kontrolleres hvert år af et certificeret dykkerfirma. I sommeren 2012 konstateredes en lækage i den del af ledningen, der forbinder det rustfri rør i bunden rundt om den nordlige bropille i sejlrenden og til det relinede stålrør. Ved den største enkeltstående arbejdsopgave i mange år udskiftedes det sidste sorte stålrør på broen med rustfrit rør lørdag den Limfjordsforbindelsen består nu udelukkende af PEM-rør og rustfri stålrør. Tynde områder I områder, hvor der er få kunder pr. km gadeledning, tilbydes disse kunder en F- gas-forsyning. Løsningen betyder, at gadeledningen i mange tilfælde kan tages ud af drift. Vilkårene for levering af F-gas er de samme som for traditionel bygas, hvorfor løsningen hverken teknisk eller økonomisk stiller forbrugeren ringere end ved levering af traditionel ledningsført bygas. Aalborg Forsyning, Gas forventer, at der kan tages km ledning ud af drift ved F-gas forsyning af ca. 150 kunder. F-gas-projektet blev igangsat i 1999 og fortsætter indtil ledningsnettet er renoveret. Primo 2012 er der ca. 100 kunder, der forsynes med F-gas. Af disse har ca. 75 dog valgt løsningen, fordi de bor udenfor ledningsnettet. I takt med, at private forbrugere i villaområder er begyndt at etablere gaspejse og dermed få et væsentligt øget gasforbrug, vælges det nu sjældnere at erstatte Strategiplan April

14 ledningsført gas med F-gas. Målerdifference Målerdifferencen fremgår af skema 3, bilag B. Målerdifferencen opgøres som forskellen mellem den samlede distribuerede natur- og bygas i året og den afregnede mængde i året. I balancen indgår hele den gasmængde, der transporteres, dvs. også den mængde naturgas, der distribueres for andre gashandelsselskaber. Årsager til målerdifference er: Lækage i ledningsnettet Udslip ved vedligeholdelsesarbejder Fejl/afvigelser på såvel produktionsmåler som målere hos forbrugere Kondensation i ledninger Fejl-afregnede forbrugere Forskydning mellem slutafregnet salg og produktion. I 2009 var differencen historisk lav pga. forskydning af afregnet naturgasmængde fra 2008 til For 2010 var målerdifferencen på samme niveau som tidligere, dog med en svagt faldende tendens. Fra 2010 til 2011 faldt målerdifferencen med 14 % og igen fra 2011 til 2012 med 17 %, hvilket primært tilskrives omfattende ledningsrenovering af meget gamle bygasledninger i midtbyen. Målerdifferencen er reduceret fra m 3 bygas i 2006 til m 3 bygas i Tab gennem lækager er i øvrigt uafhængig af den transporterede mængde. Tabet afhænger alene af lækagens størrelse og gastrykket i ledningen. Fra 2010 er der hver måned blevet udarbejdet en fysisk netbalance på naturgasnettet. Dette er muligt, da alle målere på naturgasnettet er fjernaflæst. Netbalancerne for har vist, at der næsten intet tabes i naturgasnettet. Bidraget til målerdifference i naturgasnettet kommer således primært fra fejl i måling, fejl i afregning og forskydning i afregning. Disse bidrag er dog også forsvindende små. Indsatsen for at nedbringe målerdifferencen koncentreres derfor om bygasnettet, hvor der søges opretholdt høj aktivitet på ledningsrenovering. Med den månedlige opfølgning og øvrige aktive indsats for at nedbringe målerdifferencen opfyldes også målsætningen om at fremme et effektivt og fleksibelt kollektivt energisystem og udarbejde energibalancer regelmæssigt, dog minimum hvert 4. år [18] i Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi. Strategiplan April

15 2.3. Udvikling Efterspørgslen efter sektorens ydelser Påvirkninger fra omgivelserne Naturgas: I dag er Aalborg Forsyning, Gas via varmeplanen sikret et mindre marked i Nørresundby og i industriområdet ved varehuset Kvickly Xtra i Bouet, samt et erhvervsområde ved Vang Mark og et område langs Sulsted Landevej mellem Sulsted og Vang Mark. Uden for disse områder må Aalborg Forsyning, Gas konkurrere om kunderne på den del af markedet, der fortsat er åbent, hvilket i praksis er meget begrænset, da de omgivende områder allerede er eller forventes udlagt til fjernvarme. Udbygningsmulighederne må i øvrigt fra 2013 betragtes som yderst begrænsede, da Energiaftalen af 22. marts 2012 forbyder installation af naturgasfyr i nye bygninger. Den efterfølgende lovgivning med tilhørende bekendtgørelser samt Energistyrelsens tolkning af disse medførte dog, at forbud mod installation i praksis blev til forbud mod at udlægge nye områder til naturgasforsyning. Der må stadig installeres naturgasfyr i de områder, der allerede er udlagt til naturgasforsyning. Det vil stadig være muligt for en række forbrugere med oliefyr at skifte til naturgas i de områder omkring Bouet og i Hostrup, der allerede er udlagt til naturgas. Bygas: På restaurations- og husholdningsmarkedet skal vi konkurrere med el og andre leverandører af flaskegas. Markedet generelt: Aalborg Forsyning, Gas markedsandele kan formentlig ikke udvides væsentligt. Bestræbelser må derfor gå på at fastholde mest muligt af det nuværende marked, bl.a. ved at fastholde bygas i byfornyelsesejendomme og medvirke til at gas installeres i alt nyt støttet byggeri (opført efter lov om almene boliger) inden for forsyningsområdet. Naturgas Net og Salg har som nævnt et mindre vækstpotentiale i erhvervsområdet i Nørresundby ved Bouet og i Hostrup, hvor olieopvarmning kan fortrænges. Opvarmningsmarkedet, der er det økonomisk mest attraktive, er inden for Aalborg Forsyning, Gas forsyningsområde gennem varmeplanen tildelt Fjernvarmeforsyningen og HMN Naturgas, bortset fra områderne nævnt ovenfor. Industri-/erhvervsmarkedet er i øvrigt delt, så Aalborg Forsyning, Varme som hovedregel har monopol på opvarmningsforbruget, mens der kan konkurreres om den del af energiforbruget, der ikke kan dækkes af fjernvarme (typisk den del, der Strategiplan April

16 anvendes til procesformål). Der forudses stadig større konkurrence fra fjernvarme: Ultimo 2010 blev det besluttet at ændre områdeafgrænsningen således, at det naturgasforsynede område omkring Segezha Packaging A/S i fremtiden forsynes med fjernvarme. Ændringen betyder umiddelbart en årlig mindreindtægt på mere end kr. for Naturgas Net og Naturgas Salg. Mod forventning er Segezha Packaging A/S fortsat som naturgaskunde, da virksomheden har ønsket at anvende ca. 800 m 3 /år naturgas til procesformål. I forbindelse med etablering af fjernvarmeforbindelsen til Tylstrup er det planen også at fjernvarmeforsyne Sulsted og Hostrup. Det kan få afgørende negativ betydning for både Naturgas Net og Naturgas Salgs aktiviteter i Hostrup og Vang Mark. På sigt må det forventes, at disse områder også kan forsynes med fjernvarme. Påvirkning af salget Ud over ovennævnte påvirkninger fra omgivelserne afhænger udviklingen i salget bl.a. af: Markedsføring/reklame, information Forsyningssikkerhed Den førte takstpolitik Serviceniveauet Afgiftspolitikken, herunder specielt indførelse af grønne afgifter Prispolitikker fra Energinet.dk og øvrige aktører på gasmarkedet Forsyningssikkerhedsafgiften ifølge Energiaftalen af 22. marts 2012 Det er vigtigt for Aalborg Forsyning, Gas, at naturgas kan købes til en pris, der muliggør et passende dækningsbidrag. Salget kan bl.a. styrkes ved: Markedsføring, generel og målrettet Udstilling og information ved demonstration af apparater Energicentrets rådgivning Information af VVS-installatører, rådgivende ingeniører, arkitekter m.v. Brancheorienterede salgskampagner, f.eks. for restaurationsbranchen Siden 2010 har Aalborg Forsyning, Gas haft en kampagnewebside på der giver kort og præcis information om bygas. Der er fremstillet informationsbrochurer om generel anvendelse af bygas, om bygas til gaspejse og om bygas til tørretumblere i fællesvaskerier. Ved udgangen af 2012 er der etableret 7 bygasfyrede tørretumbleranlæg og 19 installationer med gaspejse. Aalborg Forsyning, Gas har demonstrationsfaciliteter på Gasværksvej 28, hvor man Strategiplan April

17 ud over komfurer også kan se en gaspejs og en gasfyret tørretumbler til almindelig husstandsbrug Endvidere er der primo 2013 indgået en aftale med HMN Naturgas og Aalborg Forsyning, Varme om, at Aalborg Forsyning, Gas er distributionsselskab på Aalborg Forsyning, Varmes nye spids- og reservelastcentral, Central Nord, der skal opføres i Nørresundby. Anlægget er på 75 MW indfyret effekt. Selvom forbruget af naturgas vil variere en del, vil der over tid være tale om et fornuftigt bidrag til Naturgas Net. Et forsigtigt overslag på den øgede distribution fra 2013 og frem ses i skema 5, bilag B. Forsyningsikkerhedsafgiften, der er en del af Energiaftalen af 22. marts 2012, blev indført på fossile brændsler pr. 1. februar Afgiften skulle ifølge Energiaftalen og lovens tekst ramme fossil energi til opvarmning, mens energi anvendt til proces skulle friholdes i samme omfang som hidtil. Skatteministeriet tolkede imidlertid loven således, at al by- og naturgas, der ikke blev anvendt til proces i momsregistrerede virksomheder, var at regne som anvendt til opvarmning. Det kom i praksis til at betyde, at private kunder, der udelukkende anvender gas til komfurbrug ( kogekunder ), også skal betale forsyningssikkerhedsafgift. Beløbet for den enkelt kogekunde er minimalt, men princippet medfører at bygas - indtil der kommer grøn gas i nettet står dårligere i konkurrencen med el, der ved den samme lovgivning fik sænket energiafgiften. Forsyningssikkerhedsafgiften har medført, at Aalborg Forsyning, Gas har fået større fokus på erhvervskunderne og deres mulighed for at få godtgjort en del af energi- og forsyningssikkerhedsafgiften, når gas anvendes til proces. Aalborg Forsyning, Gas overvejer at informere erhvervskunderne om deres muligheder. Ændring af lovgivning i forhold til forsyningspligt Ultimo 2012 blev det klart for Energistyrelsen, at den hidtidige praksis, hvor forsyningspligtbevillinger på el- og gasområdet, blev tildelt efter ansøgning, var ulovlig i forhold til EU-ret. Dette medførte en meget hurtig lovgivningsproces, der sikrede, at alle fremtidige forsyningspligtbevillinger tildeles på baggrund af udbud. Aalborg Forsyning, Gas har siden optagelsen i aktørregistret i 2008 været af den opfattelse, at vores regnskabsafsnit Naturgas Salg varetog forsyningspligtopgaven i Naturgas Nets forsyningsområde. Denne opfattelse var baseret på dialog med såvel Energinet.dk som Energistyrelsen samt dispensation fra bevillingskrav og selskabsgørelse af 20. december 2002 fra Energistyrelsen. Imidlertid er Energistyrelsen i dag af den opfattelse, at Naturgas Salg er at regne som et almindeligt kommercielt gashandelsselskab. Da Energistyrelsens opfattelse gør overgangen til den nye lovgivning på forsyningspligtområdet nemmere for Aalborg Forsyning, Gas, er betragtningen taget til efterretning hos Forsyningsvirksomhederne. Strategiplan April

18 En juridisk vurdering af dispensationen fra bevillings- og selskabskrav fra december 2002 sammenholdt med den nye lovgivning siger, at Aalborg Forsyning, Gas fortsat kan drive Naturgas Salg uden selskabsgørelse og sælge naturgas på samme vilkår som andre gashandelsselskaber. På naturgasområdet gennemførtes udbud af forsyningspligtbevillinger for alle netområder i februar Energistyrelsen havde i udbuddet valgt at slå Aalborg Forsyning, Gas netområde sammen med HMN Naturgas Netområde. Både HMN Naturgas og Aalborg Forsyning, Gas anfægtede overfor Energistyrelsen, at udbudsmaterialet var meget uklart på dette punkt. I praksis viste det sig dog at være uden betydning, da Naturgas Fyn vandt udbuddet i alle landets netområder, og derfor er forsyningspligtselskab i hele landet fra 1. maj 2013 i øvrigt med markedets pt. laveste pris! Godkendte gasforbrugende apparater til bygas I takt med at bygas i Europa erstattes primært af naturgas godkendes færre og færre gasforbrugende apparater til bygas. Det betyder, at Aalborg Forsyning, Gas bygaskunder får færre og færre komfurer, gasgrills, terrassevarmere osv. at vælge imellem. I 2012 oplevede vi, at det ikke længere var muligt at anskaffe en gasgrill, der var godkendt til bygas. Aalborg Forsyning, Gas har derfor etableret et samarbejde med Dansk Gasteknisk Center A/S omkring såkaldt enhedsverifikation af gasforbrugende apparater, dvs. at apparatet efter ombygning til bygas godkendes på stedet. Yderligere er der taget initiativ til at undersøge, om Aalborg Forsyning, Gas i begrænset omfang kan forhandle gasforbrugende apparater. Dette under forudsætning af, at salget er begrænset til apparater, der ikke kan købes i almindelig detailhandel, og hvor Aalborg Forsyning, Gas medvirken er nødvendig for at opnå godkendelse til drift på bygas. Endvidere må salget af apparater kun udgøre en begrænset forretningsmæssig risiko. Resultatet af undersøgelsen forventes i 2. kvartal Prispolitik Siden 1989 har Aalborg Forsyning, Gas prispolitik været tilpasset konkurrerende brændsler på følgende måde: Forbrug under 200 m 3 pr. år: Hovedsageligt husholdningskunder, der anvender gassen til et gaskomfur (såkaldte kogekunder ) - konkurrencen er primært fra el, sekundært fra F-gas. Forbrug over 200 m 3 pr. år: Anvendes enten til opvarmning (naturgas) eller proces (storkøkkener, vaskerier, bagerier m.v. både naturgas og bygas). Her er det konkurrerende brændsel gasolie eller F-gas. I praksis har dette betydet, at taksten for forbrug under 200 m 3 pr. år (hushold- Strategiplan April

19 ning) og transporttaksten for Naturgas Net fastsættes en gang årligt i forbindelse med vedtagelse af det årlige budget, mens alle øvrige takster har rettet sig efter markedsprisen på naturgas - og reguleres efter behov. Denne prispolitik har givet stor troværdighed og ro omkring vores priser. Da de fleste aktører i naturgasmarkedet forudser en stadig kraftigere dekobling mellem naturgas- og oliepriser i fremtiden, sker der en løbende revurdering af vores prispolitik. De fleste signaler går på, at naturgassen er for dyr i Danmark primært på grund af den specielle forsyningssituation, der hersker på det danske marked (se afsnittet Forsyningssikkerhed). Dekoblingen mellem olie- og naturgasprisen på verdensmarkedet medførte i 2011 forslag og vedtagelse om, at prisen over for kunderne ikke længere beregnes på baggrund af en oliereference, men ud fra den faktiske indkøbspris med tillæg af et dækningsbidrag. De af Aalborg Forsyning, Gas kunder, der forsynes med naturgas, har siden den fulde åbning af naturgasmarkedet 1. januar 2004 haft frit leverandørvalg. Indkøbspolitik for naturgas Aalborg Forsyning, Gas har ikke en egentlig indkøbspolitik for naturgasindkøb. Dette har ikke været nødvendigt, da der kun har været enkelte gashandelsselskaber, der kunne og ville forsyne virksomheden med naturgas. Flere aktive gashandelsselskaber på markedet, dekoblingen mellem naturgas- og oliepriser samt den ændrede forsyningssituation fra Tyskland medvirker til, at prissætningen ikke længere er så forudsigelig som tidligere. Der har været overvejet et indkøbssamarbejde med Aalborg Forsyning, Varme på naturgasområdet, men ifølge gasleverandørerne ville det ikke føre til billigere priser hverken for Aalborg Forsyning, Gas eller Aalborg Forsyning, Varme, hvorfor selskaberne fortsat indkøber hver for sig. Aalborg Forsyning, Gas har indgået en kontrakt for perioden april 2012 til december 2013 baseret på priserne på den tyske gasbørs (NCG), men med mulighed for at låse prisen på dele af eller hele mængden på et hvilket som helst tidspunkt uden yderligere omkostninger. Der overvejes at udforme en egentlig indkøbspolitik, der tager udgangspunkt i de risici, der er ved forskellige indkøbsmodeller i forhold til vores prispolitik. Udbudsstrategi Aalborg Forsyning, Gas strategi for udbud formuleres således: Gældende lovgivning på området følges. Udbud foretages af indkøb og tjenesteydelser, der ved udlicitering ikke vurderes at medføre tab af viden, information eller har negativ indflydelse på sikkerheden ved distribution og anvendelse af gas. Aalborg Forsyning, Gas udbyder sammen med Aalborg Forsyning, Vand A/S entre- Strategiplan April

20 prenørarbejde på ledningsnet (udgør 1,5-1,7 mio. kr./år) og indkøb af rør og komponenter til ledningsnettet (udgør 0,2-0,4 mio. kr./år). Endvidere er el-indkøb (udgør ca kr./år) udbudt i fællesskab med Vand A/S primo Aalborg Forsyning, Gas naturgasindkøb til bygasproduktion og forsyningspligtleverance var for perioden april 2011 til marts 2012 udbudt i EU-udbud (udgør ca. 4 mio. kr./år). Aalborg Forsyning, Gas valgte at sende naturgasindkøbet i udbud for at opnå den bedst mulige pris. Indkøb af denne type er i øvrigt undtaget fra Forsyningsdirektivets krav om udbud. På baggrund af erfaringerne ved dette udbud valgte Aalborg Forsyning, Gas at udbyde kontrakten for i begrænset udbud. Langt den største del af virksomhedens øvrige varekøb og køb af tjenesteydelser er omfattet af kommunens øvrige udbud (dette gælder f.eks. rengøring, indkøb og vask af arbejdstøj). Forsyningssikkerhed Energistyrelsen anslår i rapporten "Danmarks olie- og gasproduktion 2011", at de samlede reserver af Salgsgas i Nordsøen udgør ca. 50 mia. m3. På basis af prognoserne fra 2011 forventes det, at Danmark er nettoeksportør af naturgas frem til og med Strategiplan April

21 Figur 2-2 Produktion og muligt forløb, Salgsgas, 5-årig hhv. 20-årig prognose På verdensplan anslås reserverne til minimum 60 år baseret på kendte forekomster og konventionel udvinding (World Energy Outlook, 2010). Ifølge The International Energy Agency rækker de konventionelle reserver snarere til 130 år. Indregnes reserverne af såkaldt ukonventionel gas (f.eks. skifer-gas) anslår The International Energy Agency, at verden har naturgas nok i mere end 250 år. Forsyningssikkerhedsproblematikken blev for alvor aktuel under den russiskukrainske gaskrise i Her blev det klart, at konstruktionen af det europæiske gasnet var en begrænsning for et frit marked. Siden har EU-kommissionen lagt pres på medlemsstaterne for at medvirke til udbygning af gasnettet. Det har betydet øget aktivitet omkring nye transmissionsrør fra Baltikum til Tyskland, anlæg af nye LNG-terminaler i Holland m.v. I Danmark har Energinet.dk taget initiativ til at muliggøre import af gas fra Tyskland over grænsen ved Ellund. Fra 8. oktober 2010 har det været muligt at importere ca m 3 i timen. Muligheden er i høj grad blevet udnyttet af transportkunderne, der har hentet billigere gas i Tyskland. Forbindelsen til Tyskland er under udbygning mellem Ellund og Egtved. Efter udbygningen vil kapaciteten ultimo 2013 være på m 3 naturgas i timen fra Tyskland. I 2010 blev der i EU-regi vedtaget en forordning om forsyningssikkerhed. Ultimo 2012 implementerede Energinet.dk og distributionsselskaberne forordningen i det danske gasmarked. Umiddelbart sikrer forordningen forsyningssikkerheden på europæisk plan: Det er således ikke længere kun et nationalt anliggende at håndtere situationer med gasmangel (f.eks. ved uplanlagt shut-down i Nordsøen). Tilsætning af opgraderet biogas (BioNaturGas) og andre VE-gasser til gasnettet vil i fremtiden også være med til at sikre forsyningen af (natur)gas. Da VE-gasser i Strategiplan April

22 fremtiden uden tvivl vil kunne handles kommercielt, vil VE-gasserne også bidrage til øget forsyningssikkerhed på europæisk plan. Naturgas fra Tyskland Import af naturgas fra Tyskland har allerede medført, at den kemiske sammensætning af gassen (kaldet gaskvaliteten ) varierer mere end tidligere, hvor al naturgas i Danmark kom fra Nordsøen. I praksis har den mere fluktuerende gaskvalitet givet anledning til driftsproblemer på enkelte motoranlæg og enkelte, typisk ældre, kedler. Udfordringerne har i sagens natur været størst i Sønderjylland, men med større import fra 2014 vil resten af landet også få naturgas med større variationer i den kemiske sammensætning Gasreglementet er som konsekvens af importsituationen blevet tilrettet således, at det såkaldte Wobbe-indeks er ændret fra det tidligere interval på 51,9-55,8 MJ/Nm 3 (14,4-15,5 kwh/nm 3 ) (Wø) til et nyt interval på 50,8-55,8 MJ/Nm 3 (14,1-15,5 kwh/nm 3 ) (Wø). Naturgasselskaberne har gennemført obligatoriske kurser for alle faguddannede med A-certifikat, hvor de er blevet introduceret til de nye problemstillinger og er blevet undervist i nye retningslinjer, typisk i forhold til indregulering af gasforbrugende apparater. Aalborg Forsyning, Gas har med hjælp fra Dansk Gasteknisk Center A/S kortlagt udfordringerne i forhold til opblanding til bygas: Blandeanlæggene kan fortsat anvendes, men vi skal være forberedt på at justere indreguleringen manuelt i perioder. Når muligheden for tysk gas opstår i praksis, udsendes information til naturgaskunderne i Naturgas Nets forsyningsområde. Skifergas I 2012 kom skifergasproduktion i Danmark i fokus, da det franske olie- og gasselskab, Total, fik tilladelse til at gennemføre prøveboringer efter skifergas i Nordsjælland og Nordjylland. Umiddelbart er sandsynligheden for at finde og udvinde skifergas størst i Nordjylland, hvorfor Total har koncentreret indsatsen om prøveboringen uden for Dybvad. Gas og olie fra skiferlag i undergrunden går under betegnelsen unconventional gas and oil, fordi forekomsterne af skifer er atypiske både i udbredelse og dybde i forhold til konventionelle gas- og olieforekomster. Udvinding af skifergas og -olie har været voldsomt kritiseret for at skade miljøet. Det er imidlertid de samme teknikker, der anvendes til skifergasudvinding, som er blevet anvendt i en årrække i konventionel gasudvinding. Fracking er ikke nyt og regnes heller ikke som mere risikofyldt end andre teknikker. De mange og des- Strategiplan April

23 værre for en dels vedkommende også sande historier om miljøsvineri i forbindelse med skifergasudvinding må i højere grad tilskrives adfærden hos interessenterne; fra myndigheder over olieselskaber til (lokal)politikere, der alle har set mulighederne for hurtige penge og fremgang i lokalsamfundet. Fra en gasselskabsbetragtning må man forvente, at de danske myndigheder stiller de nødvendige krav, for at en eventuel dansk produktion af skifergas kan foregå med mindst mulig risiko for miljø og mennesker. Skifergas er et fossilt brændsel og skifergas adskiller sig ikke væsentligt fra den naturgas, vi kender i dag. Anvendelse af skifergas passer derfor umiddelbart dårligt ind i regeringens energipolitik. I en fremtid med 100 % grøn energiforsyning i Danmark i 2050 kan skifergassen derfor alene tjene som en national indtægtskilde idet, det må forventes, at der i 2050 stadig er behov for fossil naturgas i Europa. Samtidig kan skifergassen medvirke til at sikre forsyningssikkerheden i Danmark. Hvis der etableres en dansk skifergasproduktion, vil det sandsynligvis kræve anlæg af ledningsnet og sandsynligvis også en nytænkning af markedsmodellen, da skifergas fra f.eks. Nordjylland vil være i modstrøm med det meste af gasflow et. Aalborg Forsyning, Gas vil sammen med de øvrige distributionsselskaber og Energinet.dk have en rolle i tilpasning af markedsmodellen. Bygas til Fast Pris for nye kogekunder Bygas til fast pris til kogekunder i nye eller renoverede ejendomme er en spændende mulighed, som blev vedtaget i Byrådet i april De første kunder efter denne ordning blev tilsluttet medio Primo 2013 forsynes 100 kunder med bygas til Fast Pris. Sammen med HOFOR, Gas arbejder vi videre på bygas til fast pris for alle vore kogekunder. HOFOR, Gas har i 2012 været i dialog med både Energistyrelsen og SKAT med henblik på etablering af en Fast Pris-model. Umiddelbart ser det ud til, at der kan etableres en model, så forsyningsvirksomheden kan aftale med ejeren af ejendommen, om den skal forsynes efter måler eller til Fast Pris. IT-systemer Aalborg Forsyning, Gas skal som naturgas netselskab løbende tilpasse sig naturgasmarkedsmodellen, hvilket medfører krav til Panda og Xellent. Via deltagelse i Markedsgruppen (et samarbejdsorgan mellem Energinet.dk og distributionsselskaberne på naturgasområdet) forsøger Aalborg Forsyning, Gas at minimere omkostningerne. Aalborg Forsyning, Gas anvendte indtil medio 2012 Gassystemet : Et særligt system, der indeholdt detailoplysninger om de enkelte gasinstallationer, og hvor alle hændelser vedrørende installationen blev registreret. Der var en hel del dobbelt- Strategiplan April

24 arbejde i forbindelse med at anvende både Xellent og Gassystemet. Mulighederne for at integrere Gassystemets oplysninger i Xellent blev undersøgt i Da det viste sig, at en integration kunne gennemføres uden væsentlige omkostninger, blev der igangsat et projekt omkring dette. Medio 2012 blev alle data fra Gassystemet overført til Xellent, der nu med stor succes også anvendes til at vedligeholde detailinformation om installationer og besøg på disse. Der blev allerede i 2010 etableret bærbar adgang til IT-systemerne for serviceteknikere (Gassystemet og Xellent) og markpersonale (GIS/ledningsoplysninger). Løsningen har dog aldrig været den store succes, da hardware/software ikke lever op til funktionalitetskravene i marken. Udviklingen inden for mobile løsninger følges løbende sammen med IT-afsnittet og de øvrige forsyningsvirksomheder i en særlig Mobility kontaktgruppe. Der vurderes løbende på mulighederne for at digitalisere administrative rutiner og borgernes kontakt med Aalborg Forsyning, Gas (f.eks. færdigmeldinger fra VVSmestre eller bestilling af service). Fjernaflæsning Primo 2013 fjernaflæses 56 af 64 målerinstallationer på naturgas (7 installationer er kogekunder uden fjernaflæsning, 1 installation afventer etablering af fjernaflæsning). På bygas fjernaflæses 51 af ca. 200 målerinstallationer med forbrug >200 m 3 bygas / år. Fjernaflæsningen udbygges løbende hos storforbrugere/erhvervskunder (>200 m 3 bygas / år) inden for budgettets rammer. Energiaftalen af 22. marts 2012 nævner, at der søges indgået en aftale med netselskaberne om udrulning af fjernaflæste time-el-målere. På trods af naturgasdistributionsselskabernes protester mod lignende tiltag på naturgasområdet findes der allerede initiativer på EU-niveau omkring fjernaflæsning af mindre forbrugere, og man må forudse, at naturgasmålere til husstande kræves fjernaflæst i fremtiden. Siden etableringen af Naturgas Net i 2003 har det været et princip, at naturgasmålere hos alle andre end kogekunder fjernaflæses hos Aalborg Forsyning, Gas. Fjernaflæsning af bygasmålerne i private husholdninger vil ikke være hensigtsmæssigt. Forbruget udgør typisk kun ca. 25 % af den samlede årlige udgift på omkring kr., hvorfor incitamentet til at spare ikke står mål med omkostningerne og generne - ved at etablere fjernaflæsning. Som tidligere nævnt har Aalborg Forsyning, Gas i stedet valgt at arbejde på en Fast Pris -løsning, hvor måleren forsvinder fra kogekunde -installationer. I øvrigt kan alle kunder mod betaling få fjernaflæst deres bygasmåler. Der er fastsat en takst for denne ydelse. Biogas til bygasnettet Historisk har der udelukkende været tilskud til biogasproduktion i form af tilskud til biogasbaseret el-produktion på kraftvarmeanlæg. Det har således ikke været Strategiplan April

25 rentabelt at anvende biogas til andre formål. Den forrige regering havde i Grøn Vækst en aftale om tilskudsmæssig ligestilling mellem biogas anvendt til kraftvarme og opgraderet biogas tilført naturgasnettet. Aftalen blev aldrig udmøntet i lovgivning. Den nuværende regering havde samme forslag i sit program Vores energi, og dette indgik i det brede energiforlig af 22. marts Efterfølgende er forliget udmøntet i lovgivning. I praksis kom den tilskudsmæssige ligestilling også til at omfatte biogas anvendt til procesformål. Det har tidligere været vurderet, at en tilskudsmæssig ligestilling ville gøre det interessant at revurdere muligheden for at anvende biogas fra Renseanlæg Vest i bygas-nettet. Senest blev det i august 2010 i en konsulentrapport fra Krüger A/S udarbejdet for Aalborg Forsyning, Kloak A/S beregnet, at de økonomiske fordele for Renseanlæg Vest var større ved at udskifte kraftvarmeanlægget end ved at etablere opgradering af biogassen. Efter tilskudsmæssig ligestilling af biogas til opgradering, proces og kraftvarme vurderes det nu, at biogassen bedst og med størst teknisk og økonomisk fordel kan udnyttes lokalt på rensningsanlæggene. Hvis biogasproduktionen på rensningsanlæggene overstiger mulighederne for at udnytte den producerede mængde, bør situationen revurderes. Muligheden foreligger teoretisk, hvis rensningsanlæggene tilføres store mængder organisk affald, f.eks. i form af madaffald udledt i kloaksystemet via såkaldte køkkenkværne. Umiddelbart ser det ud til, at den eneste mulighed for grøn bygas er, at Aalborg Forsyning, Gas indkøber BioNaturGas via Energinet.dk s certifikatordning (se afsnittet Biogas på markeds-vilkår ). Et initiativ på dette område vurderes at være i god overensstemmelse med Aalborg Kommunes Klimastrategi på biogasområdet, hvor der bl.a står: Mulighederne for anvendelse af biogas i bygasnettet, herunder anvendelse af biogas i busser, lastbiler og kommunale køretøjer bør undersøges [ U 17]. Energiaftalen af 22. marts 2012 og den senere lovgivning åbnede også mulighed for, at fælleskommunale gasselskaber engagerer sig i biogasproduktion. Naturgas Fyn er via datterselskabet Bionaturgas Danmark allerede i gang med at udnytte de nye muligheder. Lovgivningen giver ikke mulighed for at en enkelt kommune via sit eget gasselskab engagerer sig i biogasproduktion. Biogas på markedsvilkår Naturgasdistributionsselskaberne har sammen med Energinet.dk primo 2013 etableret alle nødvendige rutiner for at kunne håndtere tilsætning af opgraderet biogas til fordelings- og distributionsnettene. Energistyrelsen udsendte den 20. februar 2012 notatet Naturgasselskabernes muligheder for at engagere sig i biogas, der fastlægger, hvilke aktiviteter omkring Strategiplan April

Strategiplanlægning 2015-2026

Strategiplanlægning 2015-2026 Strategiplanlægning 2015-2026 Udgiver: Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: Maj 2014 Sagsnr.: 2013-50561 Dok.nr.: 2014-130625 Titel: Strategiplan for Aalborg Forsyning, Gas 2015-2026

Læs mere

Forside: Det må godt være sjovt at arbejde fra ledningsrenovering i Skalborg i sommeren 2014 (Foto: Eget arkiv)

Forside: Det må godt være sjovt at arbejde fra ledningsrenovering i Skalborg i sommeren 2014 (Foto: Eget arkiv) Strategiplanlægning 2016-2019 Udgiver: Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: Maj 2015 Sagsnr.: 2015-029375: Miljø- og Energiforvaltningen - Strategiplanlægning 2016-19 Dok.nr.:

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 + Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: Maj 2012 Sagsnr.: 2011-64354 Dok.nr.: 2012-115328 Titel: Strategiplan for

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan UDKAST AF 10.02.2015 Stregiplan 2016-2027 Energi og Renovion, Aalborg Forsyning, Gas Udgiver: Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: 10.02.2015 Sagsnr.: 2015-002830 Dok.nr.: 2015-002830-7

Læs mere

Strategiplanlægning 2012-2023

Strategiplanlægning 2012-2023 Strategiplanlægning 2012-2023 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2011 Sagsnr.: 2011-3102 Dok.nr.: 2011-127207 Titel: Strategiplan for

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-8509 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-8509 Dok.nr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-8509 Dok.nr.: 2013-78139 Titel: Grønt Regnskab for Aalborg

Læs mere

Strategiplan Energi og Renovation, Aalborg Gas

Strategiplan Energi og Renovation, Aalborg Gas Strategiplan 2017-2020 Energi og Renovation, Aalborg Gas Udgiver: Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: 09.02.2016 Sagsnr.: 2016-007207 Dok.nr.: 2016-007207 -6 Tekst: Strategiplanlægning

Læs mere

Er der penge i skidtet?

Er der penge i skidtet? Er der penge i skidtet? Gasnettet, oprindelsescertifikater og ny støtteordning Foreningen for Danske Biogasanlæg Dorte Gren Kristiansen dgk@energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Indhold 1. Energinet.dk s opgaver

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet - kort fortalt Indhold Introduktion... 3 Tilslutning til gasnettet... 5 Salg af opgraderet biogas... 6 Bionaturgascertifikater... 7 Yderligere information...

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr. Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.: 2014-70008 Titel: Grønt Regnskab for Aalborg

Læs mere

Naturgasnettet nu og i fremtiden. Er der brug for gas og kan naturgas erstattes af VE gasser?

Naturgasnettet nu og i fremtiden. Er der brug for gas og kan naturgas erstattes af VE gasser? Naturgasnettet nu og i fremtiden Er der brug for gas og kan naturgas erstattes af VE gasser? Jan K. Jensen, DGC (jkj@dgc.dk) IDA Energi HMN Naturgas, 9. december 2015 Dansk Gasteknisk Center DGC er en

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas"

Baggrundsnotat: Grøn gas er fremtidens gas Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas" Gasinfrastrukturen er værdifuld for den grønne omstilling Det danske gassystems rolle forventes, som med de øvrige dele af energisystemet (elsystemet, fjernvarmesystemet

Læs mere

Nyt fra Sikkerhedsstyrelsen. Gastekniske Dage 13. og 14. maj 2013. Kent Eriksen

Nyt fra Sikkerhedsstyrelsen. Gastekniske Dage 13. og 14. maj 2013. Kent Eriksen Nyt fra Sikkerhedsstyrelsen Gastekniske Dage 13. og 14. maj 2013 Kent Eriksen Indhold Gasreglementets afsnit C-12 Baggrund. Bekendtgørelse om gasreglementets afsnit C-12. Bestemmelser om gaskvalitet. Bilag

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 30 Juni Denne gang om: 100 gasvarmepumper i Danmark. Installation af gaspejse

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 30 Juni Denne gang om: 100 gasvarmepumper i Danmark. Installation af gaspejse Stikledningen Nr. 30 Juni 2016 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: 100 gasvarmepumper i Danmark Installation af gaspejse Status på biogasudbygningen Utætheder ved kaloriferer Udskiftning af gasmålere

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

Produktion af naturgas på M/R-stationer

Produktion af naturgas på M/R-stationer Skatteudvalget 2009-10 L 63 Bilag 5 Offentligt Afgift på naturgas Produktion af naturgas på M/R-stationer Beskrivelse af behandlingen af gassen Kort beskrevet kommer naturgassen fra Nordsøen eller Tyskland.

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

National strategi for biogas

National strategi for biogas National strategi for biogas Gastekniske Dage Munkebjerg Hotel, Vejle, 11. maj 2010 Thomas Bastholm Bille, kontorchef Energistyrelsen Grøn energi Statsministeren, åbningstalen 7. oktober 2008: Vi vil gøre

Læs mere

Nye gaskvaliteter i det danske naturgasnet

Nye gaskvaliteter i det danske naturgasnet Nye gaskvaliteter i det danske naturgasnet 1. November 2007 13. november 2007 Titel 1 Indhold Energinet.dks rolle Mulige nye infrastrukturprojekter Eksempel: Tysk gas til Danmark kort sigt Nye gaskvaliteter

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas Grønt regnskab 2014 Aalborg Forsyning, Gas Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen, Energi og Renovation, Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: Marts 2015 Sagsnr.: 2014-188668 Dok.nr.:

Læs mere

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassens rolle på kort og lang sigt Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassystemets rolle fra 2012 til 2050 Energiaftale 2012 Klimalov 2013 Lov om transport 2013 Gasinfrastrukturens rolle

Læs mere

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 28. Februar 2013 Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Jonny Trapp Steffensen, senior manager jts@bionaturgasdanmark.dk Bionaturgas

Læs mere

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013 Jonny Trapp Steffensen, senior manager Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Distribution

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 80 Offentligt Notat Sagsansvarlig Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4.

Læs mere

Afregningsmæssige forhold ved import af tysk gas

Afregningsmæssige forhold ved import af tysk gas Afregningsmæssige forhold ved import af tysk gas Konference - DGF Gastekniske Dage 13. & 14. maj 2008 John H. MølgaardM DONG Gas Distribution Agenda Baggrund for import af gas med anden kvalitet (tysk

Læs mere

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2.

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2. Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr ved støtte til biogasanvendelse Version 2.0 April 2013 Denne vejledning beskriver krav til installation og kontrol af måleudstyr i forbindelse med støtte

Læs mere

Biogas i naturgasnettet (Bionaturgas)

Biogas i naturgasnettet (Bionaturgas) Biogas i naturgasnettet (Bionaturgas) Flowtemadag FORCE Technology 07.10.2010 John Bo Siemonsen HMN Naturgas 12-10-2010 1 Adgang til naturgasnettet tt t Det følger af Europaparlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Energiforlig og udvikling af VE-gas i Danmark

Energiforlig og udvikling af VE-gas i Danmark Energiforlig og udvikling af VE-gas i Danmark DGF gastekniske dage 2013 Middelfart, 13. maj 2013 Forskningschef, Kim Behnke, Energinet.dk kbe@energinet.dk Den danske energivision Klar klima- og energipolitik

Læs mere

RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER

RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER 2012-2014 Side 1/7 ENERGITILSYNET EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS FORDELT PÅ INDHOLD

Læs mere

www.energiogmiljo.dk Greenlab opgraderingstilskud til biogas Folketingets Energi-, Forsynings-, og Klimaudvalg

www.energiogmiljo.dk Greenlab opgraderingstilskud til biogas Folketingets Energi-, Forsynings-, og Klimaudvalg Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt Greenlab opgraderingstilskud til biogas Folketingets Energi-, Forsynings-, og Klimaudvalg 1 Greenlab Skive Projektets

Læs mere

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Et nyt marked derfor vigtigt. Potentielt stort energiforbruget til

Læs mere

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS 2012-2015 Side 2/8 INDHOLD RESUMÉ... 3 PRODUKTER PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR GAS... 3 FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER...

Læs mere

Energiforligt eller energiforladt

Energiforligt eller energiforladt Temadag 2012 13. marts 2012 Energiforligt eller energiforladt - hvor står biogassen pt i energipolitikken? Bruno Sander Nielsen Biogas aktuelt og potentiale 13. marts 2012 Biogas - aktuelt og potentiale

Læs mere

Indhold. Udgiver: Udgivelse: Titel Foto:

Indhold. Udgiver: Udgivelse: Titel Foto: Fakta om Forsyningsvirksomhederne - Læs om Forsyningsvirksomhederne som en forvaltning i Aalborg Kommune og som en del af Aalborg Forsyningkoncernen. Indhold Energi for milliarder En forvaltning i Aalborg

Læs mere

Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer

Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer Punkt 3. Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer 2014-15714 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2014 gives tillægsbevillinger

Læs mere

Titel: Status for Forsyningsvirksomhedernes ressource- og energispareindsats 2013 Forside: Aalborg Kommune, billedbank

Titel: Status for Forsyningsvirksomhedernes ressource- og energispareindsats 2013 Forside: Aalborg Kommune, billedbank Udgiver: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50834 Dokumentnr.: 2014-38560 Titel: Status for Forsyningsvirksomhedernes ressource-

Læs mere

Kommunalt Regnskab 2009

Kommunalt Regnskab 2009 Gasforsyningen Kommunalt Regnskab 2009 Regnskab 2009 Sektor Gasforsyningen Regnskab sektor Gasforsyningen Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Brugerfinansieret område

Læs mere

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Vi har haft et varmesalg på i alt 11.843 MW mod 10.470 MW i det foregående år. Altså har varmesalget været noget større. Året har også haft

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

FAKTA FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

FAKTA FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE FAKTA OM FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE 2 Energi og miljø for milliarder Forsyningsvirksomhederne er Aalborgs leverandør af miljø- og energitjenester. Vi forsyner byens husstande og arbejdspladser med gas el

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

Miljø- og Energiforvaltningen

Miljø- og Energiforvaltningen - og Energiforvaltningen Drifts- og anlægsramme for - og Energiforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2015 Anlæg 2015 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Aalborg Forsyning, Gas 14.401 14.571 Aalborg Forsyning,

Læs mere

Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el

Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el 15. oktober 2014 Engros 14/04339 LVM/MDP Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el Sekretariatet for Energitilsynet har gennemført en undersøgelse af fordelingen af kunder og volumen

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Energicenter Aalborg Byrådet traf i 1992 beslutning om etablering af Energicenter Aalborg

Læs mere

Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering

Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering , sekretariatsleder Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering Dansk Affaldsforening 16.4.2013 De politiske intentioner Et blankt stykke papir! Regeringen har bebudet en klimaplan og klimalov Den

Læs mere

Hvad vil et naturgasselskab med biogas?

Hvad vil et naturgasselskab med biogas? Hvad vil et naturgasselskab med biogas? Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen Økonomiseminar 8. december 2014 Foreningen danske biogasanlæg 12-12-2014 1 GASSENS ROLLE INTERNATIONALT SET DANMARK Gas udfases

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren?

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? "Morgendagens brændstoffer Udfordringer og muligheder" København, 31. maj 2010 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Hvor skal

Læs mere

Før markedsåbningen og unbundlingen af naturgasselskaberne varetog gasleverandørerne hele aftaleforholdet

Før markedsåbningen og unbundlingen af naturgasselskaberne varetog gasleverandørerne hele aftaleforholdet Betingelser og vilkår for distribution af naturgas I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der er anvendt ved fastlæggelsen af betingelser og vilkår for distribution

Læs mere

Omlægning af støtten til biogas

Omlægning af støtten til biogas N O T AT 11.april 2011 J.nr. 3401/1001-2919 Ref. Omlægning af støtten til biogas Med Energistrategi 2050 er der for at fremme udnyttelsen af biogas foreslået, dels at støtten omlægges, og dels at den forøges.

Læs mere

Gassens rolle i det fremtidige energisystem

Gassens rolle i det fremtidige energisystem Gassens rolle i det fremtidige energisystem Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Energinet.dk er i midten af værdikæden Selvstændig, offentlig virksomhed under Klima-, energi- og bygningsministeriet

Læs mere

Biogasopgradering. DGF Gastekniske Dage, Vejle, 5-6. april Asger Myken

Biogasopgradering. DGF Gastekniske Dage, Vejle, 5-6. april Asger Myken Biogasopgradering DGF Gastekniske Dage, Vejle, 5-6. april 2011 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Overview/Elements/Text boxes Agenda Status og udformning af DONG Energys anlæg i Fredericia Markedsmodel og

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord Til Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord 1. Indledning Energinet.dk's centrale analyseforudsætninger er Energinet.dk's bedste bud på fremtidens elsystem

Læs mere

NATURE ENERGY

NATURE ENERGY NATURE ENERGY 29-05-2017 1 NATURE ENERGY KONCERNEN Nature Energy koncernen er ejet af de fynske kommuner og har ca. 135 ansatte FORRETNINGS- OMRÅDER Distribution af gas på Fyn Salg af og handel med naturgas,

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 287 Offentligt Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for biogas

Oversigt over støtteregler mv. for biogas NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato Marts 2017 Oversigt over støtteregler mv. for biogas Dette notat indeholder en beskrivelse af de nuværende støtteregler for biogas. Afregningsreglerne i dette notat er angivet

Læs mere

Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby. Udgivelse: April Sagsnr.: Dokumentnr.

Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby. Udgivelse: April Sagsnr.: Dokumentnr. Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2015 Sagsnr.: 2014-190737 Dokumentnr.: 2014-190737-2 Titel: Status for ressource- og energispareindsats

Læs mere

Grænseflader mellem Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet. Gastekniske Dage 15.-16. maj 2012. Kent Eriksen

Grænseflader mellem Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet. Gastekniske Dage 15.-16. maj 2012. Kent Eriksen Grænseflader mellem Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet Gastekniske Dage 15.-16. maj 2012 Kent Eriksen Indhold Oprindelig aftale om myndighedsansvar mellem Arbejdstilsynet og Sikkerhedsstyrelsen. Generelt

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Til: Teknisk Udvalg Side 1 af 5 Notat med supplerende oplysninger om planlægningen for en ny naturgasledning fra Sabro til Aarhus Havn 1. Konklusion HMN Naturgas I/S (HMN) ønsker at etablere en naturgasledning

Læs mere

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål 1 Bilag 3 Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål På et seminar 7.-8. september 2011 har embedsværket i Green Cities kommunerne (inkl. observatør kommunerne Næstved og Aabenraa) produceret forslag

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Status for rammebetingelser for biogas efter energiforliget. Gastekniske dage 13. januar 2013 Bodil Harder, Biogas Taskforce, Energistyrelsen

Status for rammebetingelser for biogas efter energiforliget. Gastekniske dage 13. januar 2013 Bodil Harder, Biogas Taskforce, Energistyrelsen Status for rammebetingelser for biogas efter energiforliget Gastekniske dage 13. januar 2013 Bodil Harder, Biogas Taskforce, Energistyrelsen Oversigt Mål for biogas Energiaftalen om biogas, Driftsstøtten

Læs mere

19-05-2009 Aalborg Gasforsyning

19-05-2009 Aalborg Gasforsyning Omsætning 18 mio excl afgifter og moms Ledninger 175 km Stikledninger 45 km Ledn.udskiftning 4-8 km pr år Kunder 10.000 stk Gasforbrug ca. 7 mio kubikmeter bygas Personale 8 stk. Regnskabsafsnit 3 stk

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland

Udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland Udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland Hvad vil Energinet.dk bygge? For at sikre, at danske forbrugere fortsat kan forsynes med naturgas, ønsker Energinet.dk at udbygge gastransmissionsnettet

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Beslutningsgrundlag for Grøn Gas investeringer WP2 under Grøn Gas Erhvervsklynge

Beslutningsgrundlag for Grøn Gas investeringer WP2 under Grøn Gas Erhvervsklynge Beslutningsgrundlag for Grøn Gas investeringer WP2 under Grøn Gas Erhvervsklynge 1 Grøn Gas Erhvervsklynge Består af en række erhvervsvirksomheder, forsyningsvirksomheder, kommuner og forskningsinstitutioner

Læs mere

Infomateriale til kommuner

Infomateriale til kommuner Infomateriale til kommuner Disposition Det er tilladt at bruge naturgas Hvad siger nyeste bygningsreglement (BR15)? Afgørelser i Energiklagenævnet Der er naturgas nok Nordsøen Biogas i Danmark Der er bæredygtige

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 23

Kommuneplantillæg nr. 23 Kommuneplantillæg nr. 23 Biogasanlæg på Skivevej ved Balling Teknisk Forvaltning - Vedtaget 9. okt 2012 Indledning Skive Kommune har i mange år sat fokus på energisparende foranstaltninger og brugen af

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær. Gastekniske Dage d. 15. maj 2012

Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær. Gastekniske Dage d. 15. maj 2012 Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær Gastekniske Dage d. 15. maj 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. Resultat 2011:

Læs mere

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 20. april 2012 Sagsnr.: 2012030096 Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 Aftale om dansk energipolitik 2012-2020 Så kom den endelig den nye aftale om dansk energipolitik.

Læs mere

Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer

Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer En visionær dansk energipolitik at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende

Læs mere

Håndtering af afregning ved varierende gaskvalitet Status

Håndtering af afregning ved varierende gaskvalitet Status Håndtering af afregning ved varierende gaskvalitet Status DGF Gastekniske Dage 18-19 Maj 2009 på Munkebjerg Hotel John Bo Siemonsen Naturgas Midt-Nord Indhold Baggrund Gaskvaliteten Projekter/aktiviteter

Læs mere

Resultatkrav. Alle byzoneområder er forsynet med fjernvarme, alle nye udstykningsområder indenfor eller i forbindelse med forsyningsområder

Resultatkrav. Alle byzoneområder er forsynet med fjernvarme, alle nye udstykningsområder indenfor eller i forbindelse med forsyningsområder &9(+)8316à():%61)*367=2-2+ &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med fremskaffelse og distribution af fjernvarme. Områdets udgifter skal lovgivningsmæssigt

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Specialkonsulent Jørgen Risom, BSc Eng. Rejseholdet for store varmepumper jri@ens.dk Ver. 10-09.2015 Den grønne omstilling

Læs mere

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi N O T AT Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi Initiativerne samt finansieringsmodellen fra Vores energi vil give gevinster såvel som udgifter

Læs mere

Gassystemet - økonomi og udvikling 11. september 2013 Administrerende direktør Susanne Juhl

Gassystemet - økonomi og udvikling 11. september 2013 Administrerende direktør Susanne Juhl Gassystemet - økonomi og udvikling 11. september 2013 Administrerende direktør Susanne Juhl 10. september 2013 1 Status - gasnettet Teknisk/økonomisk velfungerende system stor transportkapacitet stor lagerkapacitet

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

Gastekniske Dage 2014 Biometan på transmissionsnettet

Gastekniske Dage 2014 Biometan på transmissionsnettet Gastekniske Dage 2014 Biometan på transmissionsnettet Onsdag den 14. maj 2014 kl. 16:30 v/jakob Kjær, Energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Energinet.dk s målsætning Biogas transporteret i naturgassystemet udgør

Læs mere

TEMADAG OM GAS TIL FJERNVARME SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6.

TEMADAG OM GAS TIL FJERNVARME SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6. TEMADAG OM GAS TIL FJERNVARME SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 6. september 2016 SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN Det korte svar er

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet.

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Status for Handleplan for varme- og energiforsyning Roskilde Kommune 2010-2015 Emne/opgave (Aktører og opgavestart) Status pr. 31.12.2011 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Roskilde Kommune vil i

Læs mere