Bekendtgørelse af traktat af 2. marts 2012 om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (Finanspagten)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse af traktat af 2. marts 2012 om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (Finanspagten)"

Transkript

1 BKI nr 1 af 10/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., EUP j.nr. 400.P.2. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af traktat af 2. marts 2012 om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (Finanspagten) Efter indhentelse af Folketingets samtykke den 31. maj 2012 har Danmark i henhold til kongelig resolution af 3. juli 2012 ratificeret traktaten af 2. marts 2012 om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union. Traktatens ordlyd er som følger: TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, 1

2 KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, DEN FRANSKE REPUBLIK, DEN ITALIENSKE REPUBLIK, REPUBLIKKEN CYPERN, REPUBLIKKEN LETLAND, REPUBLIKKEN LITAUEN, STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG, UNGARN, MALTA, KONGERIGET NEDERLANDENE, REPUBLIKKEN ØSTRIG, REPUBLIKKEN POLEN, DEN PORTUGISISKE REPUBLIK, RUMÆNIEN, REPUBLIKKEN SLOVENIEN, DEN SLOVAKISKE REPUBLIK, REPUBLIKKEN FINLAND OG KONGERIGET SVERIGE KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, DEN FRANSKE REPUBLIK, DEN ITALIENSKE REPUBLIK, REPUBLIKKEN CYPERN, REPUBLIKKEN LETLAND, REPUBLIKKEN LITAUEN, STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG, UNGARN, MALTA, KONGERIGET NEDERLANDENE, REPUBLIKKEN ØSTRIG, REPUBLIKKEN POLEN, DEN PORTUGISISKE REPUBLIK, RUMÆNIEN, REPUBLIKKEN SLOVENIEN, DEN SLOVAKISKE REPUBLIK, REPUBLIKKEN FINLAND OG KONGERIGET SVERIGE, i det følgende benævnt»de kontraherende parter«, SOM ER OPMÆRKSOMME PÅ deres forpligtelse som Den Europæiske Unions medlemsstater til at betragte deres økonomiske politikker som et spørgsmål af fælles interesse, SOM ØNSKER at fremme betingelserne for en stærkere økonomisk vækst i Den Europæiske Union og med henblik herpå at udvikle en stadig tættere samordning af de økonomiske politikker i euroområdet, SOM TAGER HENSYN TIL, at nødvendigheden af, at regeringerne opretholder sunde og holdbare offentlige finanser og forhindrer, at det samlede offentlige underskud bliver uforholdsmæssigt stort, er afgørende for at sikre stabiliteten i euroområdet som helhed og derfor kræver, at der indføres specifikke regler, herunder en»regel om budgetbalance«og en automatisk mekanisme til at træffe korrigerende foranstaltninger, SOM ER OPMÆRKSOMME PÅ nødvendigheden af at sikre, at deres samlede offentlige underskud ikke overstiger 3 % af deres bruttonationalprodukt i markedspriser, og at deres samlede offentlige gæld ikke overstiger - eller at den falder tilstrækkeligt i retning af - 60 % af deres bruttonationalprodukt i markedspriser, SOM ERINDRER OM, at de kontraherende parter som medlemsstater i Den Europæiske Union skal afholde sig fra at træffe foranstaltninger, der kan bringe virkeliggørelsen af Unionens mål inden for rammerne af den økonomiske union i fare, især ved at akkumulere gæld uden for de samlede offentlige regnskaber, SOM TAGER HENSYN TIL, at stats- og regeringscheferne i euroområdets medlemsstater den 9. december 2011 nåede til enighed om en styrket arkitektur i Den Økonomiske og Monetære Union, der bygger på de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union, og letter gennemførelsen af foranstaltninger, som er truffet på grundlag af artikel 121, 126 og 136 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, SOM TAGER HENSYN TIL, at målet for stats- og regeringscheferne i euroområdets medlemsstater og i andre af Den Europæiske Unions medlemsstater er hurtigst muligt at indarbejde denne traktats bestemmelser i de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union, 2

3 SOM BIFALDER de lovgivningsforslag for euroområdet, Europa-Kommissionen fremsatte den 23. november 2011 inden for rammerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union, om styrkelse af den økonomiske og budgetmæssige overvågning af medlemsstater, der har eller er truet af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet, og om fælles bestemmelser om overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner og til sikring af korrektion af medlemsstaternes uforholdsmæssigt store underskud og SOM NOTERER SIG, at Europa-Kommissionen agter at forelægge yderligere lovgivningsforslag for euroområdet, særligt om forudgående orientering om planer om udstedelse af gældsbeviser, økonomiske partnerskabsprogrammer, der præciserer strukturreformerne for medlemsstater, som er omfattet af en procedure i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, samt samordning af medlemsstaternes planer om større reformer af den økonomiske politik, SOM ERKLÆRER sig rede til at støtte forslag, som Europa-Kommissionen måtte fremsætte med henblik på yderligere at styrke stabilitets- og vækstpagten ved for de medlemsstater, der har euroen som valuta, at indføre en ny vifte af mellemfristede målsætninger på linje med de i nærværende traktat fastsatte begrænsninger, SOM NOTERER SIG, at Europa-Kommissionen, når den gennemgår og overvåger budgetforpligtelserne i henhold til denne traktat, vil handle inden for rammerne af sine beføjelser i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 121, 126 og 136, SOM NAVNLIG BEMÆRKER, at denne overvågning i forbindelse med anvendelsen af»reglen om budgetbalance«, der er fastsat i denne traktats artikel 3, vil foregå ved, at der, når det er hensigtsmæssigt, for hver enkelt kontraherende part fastsættes landespecifikke mellemfristede målsætninger og konvergenskalendere, SOM BEMÆRKER, at de mellemfristede målsætninger bør ajourføres regelmæssigt på grundlag af en i fællesskab aftalt metode, hvis vigtigste parametre også skal gennemgås regelmæssigt, så de på passende vis afspejler risiciene ved eksplicitte og implicitte forpligtelser for de offentlige finanser som omhandlet i målene for stabilitets- og vækstpagten, SOM BEMÆRKER, at evalueringen af, om fremskridtene hen imod de mellemfristede målsætninger er tilstrækkelige, bør ske på grundlag af en samlet vurdering med den strukturelle saldo som reference, herunder ved en analyse af udgifterne eksklusive diskretionære foranstaltninger på indtægtssiden, på linje med de i EU-retten fastsatte bestemmelser, særlig Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 af 7. juli 1997 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1175/2011 af 16. november 2011 (»den reviderede stabilitets- og vækstpagt«), SOM BEMÆRKER, at den korrektionsmekanisme, de kontraherende parter skal indføre, bør sigte mod at korrigere afvigelser fra deres mellemfristede målsætning eller tilpasningsstien, herunder deres kumulerede virkning på dynamikken i den offentlige gæld, SOM BEMÆRKER, at opfyldelsen af de kontraherende parters forpligtelse til at indføre»reglen om budgetbalance«i deres nationale retssystemer i form af bindende, varige og helst forfatningsmæssige bestemmelser bør være underlagt Den Europæiske Unions Domstols kompetence i henhold til artikel 273 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, SOM ERINDRER OM, at artikel 260 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde giver Den Europæiske Unions Domstol beføjelse til at pålægge en medlemsstat i Den Europæiske Union, der ikke har efterkommet en af dens domme, betaling af et fast beløb eller en tvangsbøde og SOM ERINDRER 3

4 OM, at Europa-Kommissionen har opstillet kriterier for fastsættelsen af det faste beløb eller den tvangsbøde, som skal pålægges til betaling i medfør af denne artikel, SOM ERINDRER OM nødvendigheden af at lette vedtagelsen af foranstaltninger i henhold til Den Europæiske Unions procedure i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud for de medlemsstater, der har euroen som valuta, for hvilke den forventede eller faktiske procentdel, som det samlede offentlige underskud udgør af bruttonationalproduktet, er over 3 %, samtidig med at målet med proceduren kraftigt underbygges, det vil sige at tilskynde og i givet fald tvinge en medlemsstat til at nedbringe et eventuelt konstateret underskud, SOM ERINDRER OM forpligtelsen for de kontraherende parter, hvis samlede offentlige gæld overstiger referenceværdien på 60 %, til at nedbringe den med i gennemsnit en tyvendedel pr. år som et benchmark, SOM TAGER HENSYN TIL nødvendigheden af ved gennemførelsen af denne traktat at respektere den særlige rolle, arbejdsmarkedets parter indtager, således som den anerkendes i hver af de kontraherende parters love eller nationale systemer, SOM UNDERSTREGER, at ingen af denne traktats bestemmelser skal fortolkes sådan, at de på nogen måde ændrer de betingelser om økonomisk politik, hvorunder der er ydet finansiel bistand til en kontraherende part som led i et stabiliseringsprogram, der involverer Den Europæiske Union, dens medlemsstater eller Den Internationale Valutafond, SOM BEMÆRKER, at det for Den Økonomiske og Monetære Unions rette virkemåde kræves, at de kontraherende parter arbejder sammen hen imod en økonomisk politik, hvor de med udgangspunkt i mekanismerne til samordning af den økonomiske politik, som defineret i de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union, foretager de nødvendige handlinger og træffer de nødvendige foranstaltninger på samtlige områder, der er afgørende for euroområdets rette virkemåde, SOM SÆRLIGT BEMÆRKER, at det er de kontraherende parters ønske at gøre mere aktiv brug af det forstærkede samarbejde, som artikel 20 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 326 til 334 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde giver mulighed for, uden derved at undergrave det indre marked, samt at det er deres ønske i fuldt omfang at benytte specifikke foranstaltninger for de medlemsstater, der har euroen som valuta, i henhold til artikel 136 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og en procedure, hvorefter de kontraherende parter, der har euroen som valuta, forudgående skal drøfte og samordne alle større reformer af økonomisk politik, de påtænker, med henblik på at benchmarke bedste praksis, SOM ERINDRER OM den aftale, som stats- og regeringscheferne i euroområdets medlemsstater indgik den 26. oktober 2011 for at forbedre styringen i euroområdet, bl.a. ved afholdelse af mindst to eurotopmøder årligt, til hvilke der, med mindre det er begrundet i ekstraordinære omstændigheder, indkaldes umiddelbart efter Det Europæiske Råds møder eller møder mellem de kontraherende parter, som har ratificeret denne traktat, SOM OGSÅ ERINDRER OM stats- og regeringscheferne i euroområdets medlemsstater og i andre af Den Europæiske Unions medlemsstaters tilslutning den 25. marts 2011 til europluspagten, som nærmere fastlægger de spørgsmål, der er afgørende for at fremme konkurrenceevnen i euroområdet, SOM UNDERSTREGER betydningen af traktaten om oprettelse af den europæiske stabilitetsmekanisme som led i en overordnet strategi, der skal styrke Den Økonomiske og Monetære Union, og SOM PÅPEGER, at ydelse af finansiel bistand inden for rammerne af nye programmer under den europæiske stabilitetsmekanisme fra 1. marts 2013 vil være betinget af, at den pågældende kontraherende part har 4

5 ratificeret nærværende traktat, og så snart den i artikel 3, stk. 2, i nærværende traktat nævnte gennemførelsesfrist er udløbet, tillige betinget af opfyldelse af kravene i nævnte artikel, SOM BEMÆRKER, at Kongeriget Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Irland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Storhertugdømmet Luxembourg, Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Den Portugisiske Republik, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik og Republikken Finland er kontraherende parter, der har euroen som valuta, og at de som sådan vil være bundet af denne traktat fra den første dag i den måned, der kommer efter deres deponering af ratifikationsinstrumentet, hvis traktaten er trådt i kraft på den pågældende dato, SOM OGSÅ BEMÆRKER, at Republikken Bulgarien, Kongeriget Danmark, Republikken Letland, Republikken Litauen, Ungarn, Republikken Polen, Rumænien, Kongeriget Sverige er kontraherende parter, der som medlemsstater i Den Europæiske Union på datoen for undertegnelsen af denne traktat har en dispensation eller undtagelse fra deltagelse i den fælles valuta, og at de, så længe denne dispensation eller undtagelse ikke er ophævet, kun kan være bundet af de bestemmelser i afsnit III og IV, som de ved deponering af deres ratifikationsinstrument eller på et senere tidspunkt erklærer at ville være bundet af, ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER: AFSNIT I FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE ARTIKEL 1 1. Med denne traktat aftaler de kontraherende parter som medlemsstater i Den Europæiske Union at styrke den økonomiske søjle i Den Økonomiske og Monetære Union ved at vedtage et regelsæt, der skal fremme budgetdisciplin gennem en finanspolitisk aftale, at styrke samordningen af deres økonomiske politikker og at forbedre styringen i euroområdet, for derved at støtte opnåelsen af Den Europæiske Unions mål om bæredygtig vækst, beskæftigelse, konkurrenceevne og social samhørighed. 2. Denne traktat finder fuldt ud anvendelse på de kontraherende parter, der har euroen som valuta. Den finder også anvendelse på de øvrige kontraherende parter i det omfang og på de betingelser, der er fastsat i artikel 14. AFSNIT II SAMMENHÆNGEN MED OG FORHOLDET TIL EU-RETTEN ARTIKEL 2 1. Denne traktat anvendes og fortolkes af de kontraherende parter i overensstemmelse med de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union, især artikel 4, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union, og med EU-retten, herunder reglerne om procedure når det er nødvendigt at vedtage sekundær ret. 2. Denne traktat anvendes i det omfang, den er forenelig med de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union, og EU-retten. Den griber ikke ind i Unionens beføjelser til at handle inden for den økonomiske union. 5

6 AFSNIT III FINANSPOLITISK AFTALE ARTIKEL 3 1. De kontraherende parter anvender reglerne i dette stykke ud over og med forbehold af deres forpligtelser i henhold til EU-retten: a) en kontraherende parts samlede budgetstilling på de samlede offentlige finanser skal være i balance eller udvise et overskud b) reglen i litra a) skal anses for overholdt, hvis den årlige strukturelle offentlige saldo svarer til de landespecifikke mellemfristede målsætninger, som er fastsat i den reviderede stabilitets- og vækstpagt, og med en nedre grænse for et strukturelt underskud på 0,5 % af bruttonationalproduktet i markedspriser. De kontraherende parter sikrer hurtig konvergens hen imod hver deres mellemfristede målsætninger. En tidsplan for konvergensen under hensyntagen til de landespecifikke risici for holdbarheden vil blive foreslået af Europa-Kommissionen. Der skal foretages en evaluering af fremskridtene hen imod den mellemfristede målsætning og overholdelsen heraf på grundlag af en samlet vurdering med den strukturelle saldo som reference, herunder en analyse af udgifterne eksklusive diskretionære foranstaltninger på indtægtssiden, på linje med den reviderede stabilitets- og vækstpagt c) de kontraherende parter kan midlertidigt afvige fra deres respektive mellemfristede målsætning eller tilpasningsstien i retning af denne målsætning, dog kun under de i stk. 3, litra b), fastsatte exceptionelle omstændigheder d) når den procentdel, som den samlede offentlige gæld udgør af bruttonationalproduktet i markedspriser, er væsentligt under 60 %, og risiciene med hensyn til de offentlige finansers holdbarhed på lang sigt er lave, kan den nedre grænse for den i litra b) angivne mellemfristede målsætning nå op på et strukturelt underskud på højst 1,0 % af bruttonationalproduktet i markedspriser. e) hvis der konstateres væsentlige afvigelser fra den mellemfristede målsætning eller tilpasningsstien i retning af denne målsætning, skal en korrektionsmekanisme automatisk sættes i gang. Mekanismen skal bl.a. medføre en forpligtelse for den pågældende kontraherende part til at gennemføre foranstaltninger til at korrigere afvigelserne i løbet af en nærmere fastsat periode. 2. Reglerne i stk. 1 skal have virkning i de kontraherende parters nationale ret senest et år efter ikrafttrædelsen af denne traktat i form af bindende og varige bestemmelser, helst i forfatningen, eller på anden måde, der sikrer, at de fuldt ud overholdes og efterleves gennem hele den nationale budgetproces. De kontraherende parter skal på nationalt plan indføre den i stk. 1, litra e), nævnte korrektionsmekanisme på grundlag af fælles principper, der skal foreslås af Europa-Kommissionen, særligt om arten og omfanget af og tidsplanen for de korrigerende foranstaltninger, der skal træffes, også i tilfælde af exceptionelle omstændigheder, samt om, hvilken rolle de institutioner, der på nationalt plan er ansvarlige for at overvåge overholdelsen af de i stk. 1 nævnte regler, skal indtage, og om disses uafhængighed. Denne korrektionsmekanisme skal fuldt ud respektere de nationale parlamenters beføjelser. 3. Med henblik på denne artikel finder definitionerne i artikel 2 i protokol (nr. 12) om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der er knyttet som bilag til traktaterne om Den Europæiske Union, anvendelse. Derudover forstås i denne artikel ved: a)»årlig strukturel offentlig saldo«: den årlige konjunkturkorrigerede saldo, eksklusive engangsforanstaltninger og midlertidige foranstaltninger. b)»exceptionelle omstændigheder«: en usædvanlig begivenhed, som ligger uden for den pågældende kontraherende parts kontrol, og som har en afgørende virkning på de samlede offentlige finanser, eller 6

7 perioder med et alvorligt økonomisk tilbageslag som fastsat i den reviderede stabilitets- og vækstpagt, forudsat at den kontraherende parts midlertidige afvigelse ikke bringer den finanspolitiske holdbarhed på mellemlang sigt i fare. ARTIKEL 4 Når den procentdel, som de kontraherende parters samlede offentlige gæld udgør af bruttonationalproduktet, overstiger referenceværdien på 60 % i artikel 1 i protokol (nr. 12) om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der er knyttet som bilag til traktaterne om Den Europæiske Unions, skal den kontraherende part nedbringe den med i gennemsnit en tyvendedel pr. år som et benchmark, jf. artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 1467/97 af 7. juli 1997 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, som ændret ved Rådets forordning (EU) nr. 1177/2011 af 8. november Hvorvidt der foreligger et uforholdsmæssigt stort underskud på grund af en overtrædelse af gældskriteriet, vil blive besluttet i overensstemmelse med proceduren i artikel 126 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. ARTIKEL 5 1. En kontraherende part, der er omfattet af en procedure i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud i henhold til de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union, indfører et budgetmæssigt og økonomisk partnerskabsprogram med en detaljeret beskrivelse af de strukturreformer, der skal indføres og gennemføres for at sikre en effektiv og holdbar korrektion af sit uforholdsmæssigt store underskud. Sådanne programmers indhold og form skal nærmere fastsættes i EU-retten. Fremsendelsen af programmerne til Rådet for Den Europæiske Union og til Europa-Kommissionen med henblik på tilslutning til og overvågning af programmerne skal ske inden for de gældende overvågningsprocedurer i henhold til stabilitets- og vækstpagten. 2. Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen overvåger gennemførelsen af det budgetmæssige og økonomiske partnerskabsprogram og med de årlige budgetplaner i overensstemmelse med det. ARTIKEL 6 Med henblik på at samordne planlægningen af udstedelsen af nationale gældsbeviser bedre skal de kontraherende parter på forhånd orientere Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om deres planer om at udstede offentlige gældsbeviser. ARTIKEL 7 Under fuld overholdelse af procedurekravene i de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union forpligter de kontraherende parter, der har euroen som valuta, sig til at støtte forslag og henstillinger fra Europa-Kommissionen, hvis Europa-Kommissionen under en procedure i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud konstaterer, at en medlemsstat i Den Europæiske Union, der har euroen som valuta, har overskredet underskudskriteriet. Der påhviler ikke en sådan forpligtelse, når det kan konstateres, at der blandt de kontraherende parter, der har euroen som valuta, er et kvalificeret flertal, som er imod forslaget eller henstillingen, beregnet ved analogi efter de relevante bestemmelser i de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union uden hensyntagen til den pågældende kontraherende parts holdning. ARTIKEL 8 1. Europa-Kommissionen opfordres til inden for rimelig tid at fremlægge en rapport for de kontraherende parter om de bestemmelser, de hver har vedtaget i medfør af artikel 3, stk. 2. Hvis Europa- Kommissionen, efter at den har givet en kontraherende part lejlighed til at fremsætte bemærkninger, i sin 7

8 rapport konkluderer, at den pågældende kontraherende part har undladt at opfylde artikel 3, stk. 2, vil sagen blive indbragt for Den Europæiske Unions Domstol af en eller flere af de kontraherende parter. Finder en kontraherende part uafhængigt af Kommissionens rapport, at en anden kontraherende part har undladt at opfylde artikel 3, stk. 2, kan den også indbringe sagen for Domstolen. I begge tilfælde er Domstolens dom bindende for sagens parter, som skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at efterkomme dommen inden for den frist, Domstolen træffer bestemmelse om. 2. Finder en kontraherende part på grundlag af sin egen eller Europa-Kommissionens vurdering, at en anden kontraherende part ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger til at efterkomme Domstolens dom, jf. stk. 1, kan den indbringe sagen for Domstolen og nedlægge påstand om, at der pålægges økonomiske sanktioner i overensstemmelse med de kriterier, Europa-Kommissionen har opstillet inden for rammerne af artikel 260 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Hvis Domstolen finder, at den pågældende kontraherende part ikke har efterkommet dens dom, kan den pålægge den at betale et fast beløb eller en tvangsbøde, der er passende under hensyn til sagens omstændigheder, og som ikke må overstige 0,1 % af dens bruttonationalprodukt. De beløb, som det pålægges en kontraherende part, der har euroen som valuta, at betale, skal betales til den europæiske stabilitetsmekanisme. I øvrige tilfælde betales beløbene til Den Europæiske Unions almindelige budget. 3. Denne artikel udgør en voldgiftsaftale mellem de kontraherende parter i betydningen i artikel 273 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. AFSNIT IV SAMORDNING AF ØKONOMISK POLITIK OG KONVERGENS ARTIKEL 9 På grundlag af samordning af de økonomiske politikker som defineret i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde forpligter de kontraherende parter sig til sammen at arbejde hen imod en økonomisk politik, der fremmer den økonomiske og monetære unions rette virkemåde og økonomisk vækst gennem øget konvergens og konkurrenceevne. Med henblik herpå foretager de kontraherende parter de nødvendige handlinger og træffer de nødvendige foranstaltninger på samtlige områder, der er afgørende for euroområdets rette virkemåde, for at fremme konkurrenceevnen, øge beskæftigelsen, bidrage yderligere til de offentlige finansers holdbarhed og øge den finansielle stabilitet. ARTIKEL 10 I overensstemmelse med kravene i de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union er de kontraherende parter rede til, når det er hensigtsmæssigt og nødvendigt, at gøre aktivt brug af specifikke foranstaltninger for de medlemsstater, der har euroen som valuta, jf. artikel 136 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og det forstærkede samarbejde, jf. artikel 20 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 326 til 334 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med hensyn til spørgsmål, der er afgørende for euroområdets rette virkemåde, uden derved at undergrave det indre marked. ARTIKEL 11 Med henblik på at opstille benchmarks for den bedste praksis og arbejde hen imod en tættere samordning af den økonomiske politik skal de kontraherende parter sikre, at alle større reformer af den økonomiske politik, de påtænker at foretage, forinden vil blive drøftet og, når det er hensigtsmæssigt, samordnet imellem dem. Den Europæiske Unions institutioner skal involveres i en sådan samordning som påkrævet i henhold til EU-retten. 8

9 AFSNIT V STYRINGEN I EUROOMRÅDET ARTIKEL Stats- og regeringscheferne i de kontraherende parter, der har euroen som valuta, mødes uformelt på eurotopmøder sammen med formanden for Europa-Kommissionen. Formanden for Den Europæiske Centralbank inviteres til at deltage i disse møder. Stats- og regeringscheferne for de kontraherende parter, der har euroen som valuta, udnævner med simpelt flertal formanden for eurotopmødet samtidig med, at Det Europæiske Råd vælger sin formand og for samme mandatperiode. 2. Eurotopmøder skal afholdes efter behov og mindst to gange om året med henblik på drøftelser mellem de kontraherende parter, der har euroen som valuta, af spørgsmål vedrørende det særlige ansvar, de deler med hensyn til den fælles valuta, andre spørgsmål vedrørende styringen i euroområdet og bestemmelserne herom og strategiske retningslinjer for gennemførelsen af de økonomiske politikker med henblik på at øge konvergensen i euroområdet. 3. Stats- og regeringscheferne for de kontraherende parter, der ikke har euroen som valuta, og som har ratificeret denne traktat, deltager i drøftelserne på eurotopmøder vedrørende de kontraherende parters konkurrenceevne, ændringen i den globale arkitektur i euroområdet og de grundlæggende regler, der vil gælde for euroområdet i fremtiden, samt når det er hensigtsmæssigt og mindst en gang om året i drøftelser vedrørende specifikke spørgsmål vedrørende gennemførelsen af denne traktat om stabilitet, samordning og styring i den økonomiske og monetære union. 4. Formanden for eurotopmødet sikrer forberedelsen og kontinuiteten i eurotopmøderne i nært samarbejde med formanden for Europa-Kommissionen. Det organ, som pålægges forberedelsen af og opfølgningen på eurotopmøderne, er Eurogruppen, og dens formand kan indbydes til at være til stede under eurotopmøderne med henblik herpå. 5. Formanden for Europa-Parlamentet kan indbydes med henblik på at blive hørt. Formanden for eurotopmødet fremlægger en rapport for Europa-Parlamentet efter hvert eurotopmøde. 6. Formanden for eurotopmødet holder de kontraherende parter, der ikke har euroen som valuta, og de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union nøje underrettet om forberedelsen og resultatet af eurotopmøderne. ARTIKEL 13 Som fastsat i afsnit II i protokol (nr. 1) om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaterne om Den Europæiske Union, vil Europa-Parlamentet og de kontraherende parters nationale parlamenter i fællesskab tilrettelægge og fremme en konference af repræsentanterne for de relevante udvalg i Europa-Parlamentet og repræsentanterne for de relevante udvalg i de nationale parlamenter for at drøfte finanspolitik og andre spørgsmål, der henhører under denne traktat. 9

10 AFSNIT VI GENERELLE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER ARTIKEL Denne traktat ratificeres af de kontraherende parter i overensstemmelse med hver deres forfatningsmæssige bestemmelser. Ratifikationsdokumenterne deponeres hos Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union (»depositaren«). 2. Denne traktat træder i kraft den 1. januar 2013, hvis tolv kontraherende parter, der har euroen som valuta, har deponeret deres ratifikationsinstrument, eller den første dag i måneden efter, at det tolvte ratifikationsinstrument er blevet deponeret af en kontraherende part, der har euroen som valuta, alt efter hvilken dato, der er den tidligste. 3. Denne traktat finder anvendelse fra datoen for ikrafttrædelsen blandt de kontraherende parter, der har euroen som valuta, og som har ratificeret den. Den finder anvendelse på de andre kontraherende parter, der har euroen som valuta, fra den første dag i den måned, der følger efter, at de har deponeret deres respektive ratifikationsinstrument. 4. Uanset stk. 3 og 5, finder afsnit V anvendelse på alle de berørte kontraherende parter, fra datoen for traktatens ikrafttrædelse. 5. Denne traktat finder anvendelse på de kontraherende parter med dispensation, jf. artikel 139, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, eller med en undtagelse, jf. protokol (nr. 16) om visse bestemmelser vedrørende Danmark, der er knyttet som bilag til traktaterne om Den Europæiske Union, som har ratificeret denne traktat, og da fra den dato, hvor afgørelsen om at ophæve dispensationen eller undtagelsen får virkning, medmindre den pågældende kontraherende part erklærer at ville være bundet af alle eller nogle af bestemmelserne i denne traktats afsnit III og IV fra en tidligere dato. ARTIKEL 15 Denne traktat kan tiltrædes af andre medlemsstater i Den Europæiske Union end de kontraherende parter. Tiltrædelsen får virkning ved deponering af tiltrædelsesinstrumentet hos depositaren, som giver de øvrige kontraherende parter meddelelse herom. Efter godkendelse af de kontraherende parter, deponeres denne traktats tekst på den tiltrædende medlemsstat officielle sprog, der også er et af de officielle sprog og et arbejdssprog for Unionens institutioner, i depositarens arkiver, som en gyldig tekst af denne traktat. ARTIKEL 16 Senest inden fem år efter datoen for denne traktats ikrafttrædelse skal der på grundlag af en vurdering af erfaringen med dens gennemførelse tages de nødvendige skridt i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på at indarbejde denne traktats indhold i Den Europæiske Unions retlige rammer. Udfærdiget i Bruxelles, den anden marts to tusinde og tolv. Denne traktat, der er udarbejdet i ét eksemplar på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tysk og ungarsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed, deponeres i arkivet hos depositaren, der fremsender en bekræftet genpart til hver af de kontraherende parter. UNDERTEGNELSESROTOKOL TIL TRAKTATEN OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION De befuldmægtigede fra Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Irland, Den Hellenske Republik, Kongeriget 10

11 Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Ungarn, Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland og Kongeriget Sverige undertegnede i dag traktaten om stabilitet, samordning og styring i den økonomiske og monetære union. Ved denne lejlighed blev signatarerne enige om at knytte følgende bestemmelser som bilag til denne protokol. Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts BILAG TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION ORDNINGER, SOM DE KONTRAHERENDE PARTER VED UNDERTEGNELSEN ER BLEVET ENIGE OM VEDRØRENDE TRAKTATENS ARTIKEL 8 Følgende ordninger finder anvendelse for indbringelse af en sag for Den Europæiske Unions Domstol i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, andet punktum, i traktaten om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (i det følgende benævnt "traktaten") og på grundlag af artikel 273 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvis Kommissionen i en rapport til de kontraherende parter konkluderer, at en af disse ikke opfylder traktatens artikel 3, stk. 2: 1) Den stævning, hvorved Domstolen anmodes om at fastslå, at en kontraherende part har undladt at opfylde traktatens artikel 3, stk. 2, som konkluderet i Kommissionens rapport, indleveres til Domstolens Justitskontor af de i punkt 2 nævnte sagsøgere inden for tre måneder efter de kontraherende parters modtagelse af Kommissionens rapport, som konkluderer, at en kontraherende part har undladt at opfylde traktatens artikel 3, stk. 2. Sagsøgerne handler i interesse af og i tæt samarbejde med alle de kontraherende parter, der er bundet af traktatens artikel 3 og 8, bortset fra den kontraherende part, som sagen vedrører, og i overensstemmelse med Domstolens statut og procesreglement. 2) Sagsøgerne er de kontraherende parter bundet af traktatens artikel 3 og 8, som er medlemsstaterne i den på forhånd nedsatte gruppe på tre medlemsstater, der varetager formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union i overensstemmelse med artikel 1, stk. 4, i Rådets forretningsorden (formandskabstrioen 1) på datoen for offentliggørelsen af Kommissionens rapport, forudsat at de på den pågældende dato i) ikke i en rapport fra Kommissionen anses for at have tilsidesat deres forpligtelser i henhold til traktatens artikel 3, stk. 2, ii) ikke på anden måde er genstand for en retslig procedure ved Domstolen i henhold til traktatens artikel 8, stk. 1 eller 2, og iii) ikke er ude af stand til at handle af andre berettigede grunde af overordnet karakter i henhold til folkerettens almindelige principper. Hvis ingen af de tre pågældende medlemsstater opfylder disse kriterier, varetages pligten til at indbringe sagen for Domstolen af medlemmerne af den foregående formandskabstrio på de samme betingelser. 3) Under Domstolens behandling af sagen får sagsøgerne på anmodning enhver nødvendig teknisk og logistisk støtte af de kontraherende parter, i hvis interesse sagen er anlagt. 4) Hvis sagsøgerne pådrager sig omkostninger som følge af Domstolens dom, bæres disse i fællesskab af alle de kontraherende parter, i hvis interesse sagen er anlagt. 5) Hvis en ny rapport fra Kommissionen konkluderer, at den pågældende kontraherende part ikke længere undlader at opfylde traktatens artikel 3, stk. 2, underretter sagsøgerne omgående skriftligt Domstolen om, at de ønsker at hæve sagen i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i Domstolens procesreglement. 11

12 6) De kontraherende parter, der er bundet af traktatens artikel 3 og 8, erklærer, at de på grundlag af en vurdering fra Europa-Kommissionen om, at en kontraherende part ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger til at efterkomme Domstolens dom, jf. traktatens artikel 8, stk. 1, vil gøre fuld brug af proceduren i artikel 8, stk. 2, for at indbringe sagen for Domstolen med udgangspunkt i de ordninger, der er vedtaget til gennemførelse af traktatens artikel 8, stk. 1. I forbindelse med ratifikationen har Danmark afgivet følgende erklæring. Med henvisning til denne traktats artikel 14, stk. 5, erklærer Danmark at ville være bundet af alle bestemmelser i denne traktats afsnit III og IV, som efter deres indhold kan finde hel eller delvis anvendelse på kontraherende parter, der ikke har euroen som valuta, fra tidspunktet for dansk ratifikation, dog ikke tidligere end traktatens ikrafttræden. Danmark vil ikke som følge af sine forpligtelser i henhold til denne traktat være bundet af en EU-retlig regulering, som udgør en efterfølgende udmøntning af traktatens afsnit III og IV, og som vedtages med hjemmel i bestemmelser i traktaterne om Den Europæiske Union, der alene finder anvendelse for de medlemsstater, der har euroen som valuta. Traktaten, der ikke gælder for Færøerne og Grønland, trådte i medfør af artikel 14 i kraft for Danmark den 1. januar Oplysninger om andre landes tiltrædelse af traktaten kan fås hos Rådet for Den Europæiske Union på adressen: command=details&lang=da&aid= &doclang=en Udenrigsministeriet, den 10. januar 2013 VILLY SØVNDAL 12

13 1) Listen over successive formandskabstrioer fremgår af bilag I til Rådets afgørelse 2009/908/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til Det Europæiske Råds afgørelse om udøvelsen af formandskabet for Rådet, og om formandskabet for Rådets forberedende organer (EUT L 322 af , s. 28, berigtiget i EUT L 344 af , s. 56). 13

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

15410/17 SDM/cg DGC 1A

15410/17 SDM/cg DGC 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. maj 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0319 (NLE) 15410/17 COLAC 144 WTO 329 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Tredje tillægsprotokol

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

KONVENTION OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS,

KONVENTION OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, KONVENTION OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

SLUTAKT. AF/EEE/XPA/da 1

SLUTAKT. AF/EEE/XPA/da 1 SLUTAKT AF/EEE/XPA/da 1 De befuldmægtigede for DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt "Fællesskabet", og for: KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 22.10.2014 om ændring af gennemførelsesafgørelse C(2011) 5500 endelig, hvad angår titlen og listen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 118/18 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/704 af 8. maj 2018 om overensstemmelsen af enhedsraterne for afgiftszoner med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013 i

Læs mere

EU'S FINANSPOLITISKE RAMME

EU'S FINANSPOLITISKE RAMME EU'S FINANSPOLITISKE RAMME For at sikre stabilitet i Den Økonomiske og Monetære Union er det nødvendigt, at rammen for at undgå uholdbare offentlige finanser er robust. En reform (som led i sixpack), der

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 22 JUR 229 OC 407 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/288/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Portugal

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/288/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Portugal EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.5.2017 COM(2017) 530 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af afgørelse 2010/288/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Portugal DA

Læs mere

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende 8.3.2006 AFTALE mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.8.2010 KOM(2010)410 endelig 2010/0222 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien

Læs mere

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0116 Offentligt

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0116 Offentligt Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0116 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 03.04.2000 KOM(2000) 116 endelig Forslag til RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE om indgåelse af

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0690 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0690 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0690 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.10.2004 KOM(2004) 690 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN KONVERGENSBERETNING 2004 (udarbejdet

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 2 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Union vegne og midlertidig anvendelse af aftalen mellem

Læs mere

PUBLIC /14 SHO/cg DGE1 LIMITE DA. Rådetfor DenEuropæiskeUnion. Bruxeles,den11.november2014 (OR.en) 10941/14

PUBLIC /14 SHO/cg DGE1 LIMITE DA. Rådetfor DenEuropæiskeUnion. Bruxeles,den11.november2014 (OR.en) 10941/14 ConseilUE Rådetfor DenEuropæiskeUnion PUBLIC Bruxeles,den11.november2014 (OR.en) 10941/14 Interinstitutionelsag: 2014/0151(NLE) LIMITE CLIMA70 ENV618 ENER317 ONU85 ISL32 LOVGIVNINGSMÆSSIGERETSAKTEROGANDREINSTRUMENTER

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 189 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for

Læs mere

Den nye traktat som betegnes finanspagten forventes undertegnet i forbindelse med Det Europæiske Råds møde i Bruxelles den 1. og 2. marts 2012.

Den nye traktat som betegnes finanspagten forventes undertegnet i forbindelse med Det Europæiske Råds møde i Bruxelles den 1. og 2. marts 2012. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 266 Offentligt Lovafdelingen Dato: 22. februar 2012 Kontor: Statsretskontoret Sagsbeh: Maj-Britt Skjoldan Sagsnr.: 2011-750-0018 Dok.: 343657 Notat om visse forfatningsretlige

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. april 2010 (OR. en) 7763/10 Interinstitutionel sag: 2009/0168 (CNS) AELE 10 SCHENGEN 29 JAI 245

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. april 2010 (OR. en) 7763/10 Interinstitutionel sag: 2009/0168 (CNS) AELE 10 SCHENGEN 29 JAI 245 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. april 2010 (OR. en) 7763/10 Interinstitutionel sag: 2009/0168 (CNS) AELE 10 SCHENGEN 29 JAI 245 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE

Læs mere

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE EEE/BG/RO/da 1 DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK,

Læs mere

ANNEX BILAG. til. forslag ti Rådets afgørelse

ANNEX BILAG. til. forslag ti Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.8.2018 COM(2018) 601 final ANNEX BILAG til forslag ti Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Den Blandede Kommission

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Første del: Principper... Anden del: Tilpasning af traktaterne...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Første del: Principper... Anden del: Tilpasning af traktaterne... INDHOLDSFORTEGNELSE A. Traktat mellem Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Irland, Den Hellenske Republik,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.6.2008 KOM(2008) 344 endelig 2008/0109 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 339 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 295 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern DA DA

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 256 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tysklands nationale reformprogram for 2015

Læs mere

Om Stabilitets- og Vækstpagten

Om Stabilitets- og Vækstpagten Om Stabilitets- og Vækstpagten Af Christen Sørensen Stabilitets- og Vækstpagten blev implementeret med to forordninger, 1466/97 (den forebyggende del) og 1467/97 (den korrigerende del), der efterfølgende

Læs mere

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 86 final ANNEX 4 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER I TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER I TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB KONVENTION OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

11129/19 1 ECOMP.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702

11129/19 1 ECOMP.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (økonomi og finans) 9. juli 2019 11129/19 1 INDHOLD

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/da 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Første del: Principper... Anden del: Tilpasning af traktaterne...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Første del: Principper... Anden del: Tilpasning af traktaterne... 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 251 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Traktat mellem Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik,

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.5.2012 COM(2012) 312 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Finlands nationale reformprogram for 2012

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2013 COM(2013) 379 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om gennemførelsen af de overordnede retningslinjer i den økonomiske politik i de lande, der

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

ophold 7107/15 KHO/gj DGD 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2015 (OR. en) 7107/15 Interinstitutionel sag: 2015/0049 (NLE)

ophold 7107/15 KHO/gj DGD 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2015 (OR. en) 7107/15 Interinstitutionel sag: 2015/0049 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2015 (OR. en) 7107/15 Interinstitutionel sag: 2015/0049 (NLE) VISA 85 COLAC 20 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale mellem

Læs mere

7621/16 KHO/CHB/gj DGC 1A

7621/16 KHO/CHB/gj DGC 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. oktober 2016 (OR. en) 7621/16 Interinstitutionel sag: 2016/0091 (NLE) WTO 84 SERVICES 9 COLAC 23 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 2 von 9 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 47-287

ÆNDRINGSFORSLAG 47-287 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 13.3.2012 2011/0386(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 47-287 Udkast til betænkning Elisa Ferreira (PE483.469v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 4 dänischer Vertragstext DA (Normativer Teil) 1 von 21 AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram, som Portugal har forelagt

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram, som Portugal har forelagt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.11.2016 COM(2016) 900 final 2016/0358 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram, som Portugal har forelagt DA DA 2016/0358 (NLE) Forslag

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Anvendelsen af artikel 260 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ajourføring af oplysninger, der anvendes

Læs mere

13708/10 LSG/iam 1 DG H

13708/10 LSG/iam 1 DG H RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. september 2010 (OR. en) 13708/10 Interinstitutionel sag: 2010/0221 (NLE) VISA 216 AMLAT 101 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: AFTALE mellem Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

6959/16 KHO/gj DGC 2A. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 12. april 2016 (OR. en) 6959/16. Interinstitutionel sag: 2016/0051 (NLE)

6959/16 KHO/gj DGC 2A. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 12. april 2016 (OR. en) 6959/16. Interinstitutionel sag: 2016/0051 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. april 2016 (OR. en) 6959/16 Interinstitutionel sag: 2016/0051 (NLE) AELE 12 EEE 9 N 14 ISL 9 FL 11 MI 139 PECHE 72 UD 55 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. september 207 (OR. en) 240/7 ECOFIN 647 UEM 23 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af beslutning 2009/45/EF

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.9.2015 COM(2015) 439 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru om visumfritagelse

Læs mere

Tolkning: Hvor står vi to år efter udvidelsen?

Tolkning: Hvor står vi to år efter udvidelsen? MEMO/0/174 Bruxelles, den 7. april 00 Tolkning: Hvor står vi to år efter udvidelsen? EU har nu i to år haft 5 medlemsstater og 0 officielle sprog. De mange sprog gør EU unik i verden, og for nogle kan

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.8.2008 KOM(2008) 508 endelig 2008/0162 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af konventionen

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Bekendtgørelse om Danmarks. ratifikation af den af den Internationale. Arbejdskonference i Geneve i året 1949. vedtagne konvention om

Bekendtgørelse om Danmarks. ratifikation af den af den Internationale. Arbejdskonference i Geneve i året 1949. vedtagne konvention om Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference i Geneve i året 1949 vedtagne konvention om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter (* 1) Ved kgl. resolution af

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn, Europaudvalget UPN Alm.del Bilag 131, EUU Alm.del Bilag 313 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn, Europaudvalget UPN Alm.del Bilag 131, EUU Alm.del Bilag 313 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn, Europaudvalget 2011-12 UPN Alm.del Bilag 131, EUU Alm.del Bilag 313 Offentligt NOTAT Til: Folketingets Europaudvalg J.nr.: 400.A.Jur.10-5; 400.A.jur.10; 400.A.1. CC: Bilag:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.7.2017 COM(2017) 369 final 2017/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Rumænien til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Panamas,

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.11.2013 C(2013) 8101 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg 18. marts 2009 Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg Dagsordenspunkt 1a Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten - Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.6.2010 KOM(2010)264 endelig BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af beslutning 2008/713/EF om et uforholdsmæssigt stort underskud i Det Forenede Kongerige

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af beslutning 2008/713/EF om et uforholdsmæssigt stort underskud i Det Forenede Kongerige EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.11.2017 COM(2017) 801 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af beslutning 2008/713/EF om et uforholdsmæssigt stort underskud i Det Forenede

Læs mere