ÆNDRINGSFORSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆNDRINGSFORSLAG 47-287"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Økonomi- og Valutaudvalget /0386(COD) ÆNDRINGSFORSLAG Udkast til betænkning Elisa Ferreira (PE v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser om overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne i euroområdet (COM(2011)0821 C7-0448/ /0386(COD)) AM\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 AM_Com_LegReport PE v /147 AM\ doc

3 47 Pervenche Berès, Liem Hoang Ngoc Europa-Parlamentet afviser. Begrundelse Bestemmelserne i denne forordning er yderst procykliske og kan kun føre til en forværret recession uden at tillade en vedvarende og effektiv fiskal konsolidering. De består i at gennemtvinge gennemførelsen af kriseforanstaltninger, der har tendens til at begrænse aktivitetsniveauet yderligere, ikke blot i den direkte berørte medlemsstat, men i hele euroområdet på grund af økonomiernes stærke indbyrdes afhængighed. 48 Miguel Portas, Jürgen Klute Europa-Parlamentet afviser. Or. pt 49 Philippe Lamberts, Sven Giegold, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen AM\ doc 3/147 PE v01-00

4 Titel 1 FORSLAG TIL EUROPA- PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser om overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne i euroområdet FORSLAG TIL EUROPA- PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser om overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner, overvågning af fremskridt i retning af realisering af EU's vækst- og jobstrategi, fastsættelse af en mere effektiv ramme for koordinering af fælles statsgældsinstrumenter og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne i euroområdet 50 Philippe Lamberts, Sven Giegold, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen Henvisning 1 under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 136, sammenholdt med artikel 121, stk. 6, under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 136, sammenholdt med artikel 121, stk. 6, og artikel 352, 51 Danuta Jazłowiecka PE v /147 AM\ doc

5 Betragtning 1 (1) I henhold til EUF-traktaten skal medlemsstaterne betragte deres økonomiske politik som et spørgsmål af fælles interesse, deres budgetpolitik skal styres af behovet for sunde offentlige finanser, og deres økonomiske politik må ikke udgøre en risiko for Den Økonomiske og Monetære Unions rette virkemåde. (1) I henhold til EUF-traktaten skal medlemsstaterne betragte deres økonomiske politik som et spørgsmål af fælles interesse, deres budgetpolitik skal styres af behovet for sunde offentlige finanser, og deres økonomiske politik må ikke udgøre en risiko for Den Økonomiske og Monetære Unions og hele Unionens rette virkemåde. 52 Philippe Lamberts, Sven Giegold, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen Betragtning 2 (2) Stabilitets- og vækstpagten, særlig Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 af 7. juli 1997 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker og Rådets forordning (EF) nr. 1467/97 af 7. juli 1997 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der tjener til at sikre budgetdisciplin in hele Unionen, fastsætter rammerne for forebyggelse og korrektion af uforholdsmæssigt store underskud. Pagten er blevet yderligere forstærket ved Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. /2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker og forordning (EU) nr..../2011 om fremskyndelse og afklaring af (2) Stabilitets- og vækstpagten, særlig Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 af 7. juli 1997 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker og Rådets forordning (EF) nr. 1467/97 af 7. juli 1997 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der sigter mod at sikre budgetdisciplin i hele Unionen, fastsætter rammerne for forebyggelse og korrektion af uforholdsmæssigt store underskud. Pagten er blevet yderligere forstærket ved Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. /2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker og forordning (EU) nr..../2011 om fremskyndelse og afklaring af AM\ doc 5/147 PE v01-00

6 gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. Med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. /2011 om en effektiv håndhævelse af budgetovervågningen i euroområdet blev der tilføjet et system med effektive, forebyggende og gradvise håndhævelsesmekanismer i form af finansielle sanktioner for de medlemsstater, der har euroen som valuta. gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. Med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. /2011 om en effektiv håndhævelse af budgetovervågningen i euroområdet blev der tilføjet et system med effektive, forebyggende og gradvise håndhævelsesmekanismer i form af finansielle sanktioner for de medlemsstater, der har euroen som valuta. 53 Elisa Ferreira Betragtning 2 a (ny) (2a) Det Europæiske Semester omfatter a) fastsættelse og overvågning af gennemførelsen af de overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Unionens økonomiske politikker (overordnede retningslinjer for den økonomiske politik) i medfør af EUFtraktatens artikel 121, stk. 2; b) fastsættelse og undersøgelse af gennemførelsen af de beskæftigelsesretningslinjer, som medlemsstaterne skal tage hensyn til i medfør af EUF-traktatens artikel 148, stk. 2, (beskæftigelsesretningslinjer); c) indsendelse og vurdering af medlemsstaternes stabilitets- eller konvergensprogrammer i medfør af forordning (EF) nr. 1466/97, ændret ved forordning (EU) nr. 1175/2011; d) indsendelse og vurdering af medlemsstaternes nationale reformprogrammer til støtte for Unionens strategi for vækst og job og udarbejdet i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat i punkt a) og b), og med de PE v /147 AM\ doc

7 generelle retningslinjer til medlemsstaterne udstedt af Kommissionen og Det Europæiske Råd ved starten af den årlige overvågningscyklus; e) overvågning for at forhindre og korrigere makroøkonomiske ubalancer under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1176/2011 af 16. november 2011 om forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer. 54 Pervenche Berès, Liem Hoang Ngoc Betragtning 3 (3) Ændringerne af stabilitets- og vækstpagten forbedrer både retningslinjerne for og, for de medlemsstater, der har euroen som valuta, tilskyndelserne til at udforme og gennemføre en forsigtig budgetpolitik og samtidig undgå uforholdsmæssigt store underskud. Bestemmelserne har dannet nogle mere robuste rammer på EU-plan for overvågningen af de nationale økonomiske politikker. udgår Begrundelse Den reviderede stabilitetspagt omfatter ikke nogen positive incitamenter til en effektiv, afbalanceret budgetpolitik, der fremmer bæredygtig vækst. Gennemførelsen af den nuværende ramme er procyklisk, idet den gennemtvinger gennemførelsen af kriseforanstaltninger, der fører euroområdet i retning af en forværret recession. AM\ doc 7/147 PE v01-00

8 55 Philippe Lamberts, Sven Giegold, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen Betragtning 3 (3) Ændringerne af stabilitets- og vækstpagten forbedrer både retningslinjerne for og, for de medlemsstater, der har euroen som valuta, tilskyndelserne til at udforme og gennemføre en forsigtig budgetpolitik og samtidig undgå uforholdsmæssigt store underskud. Bestemmelserne har dannet nogle mere robuste rammer på EU-plan for overvågningen af de nationale økonomiske politikker. (3) Ændringerne af stabilitets- og vækstpagten sigter mod at øge både retningslinjerne for og, for de medlemsstater, der har euroen som valuta, håndhævelsesforanstaltninger med henblik på at udforme og gennemføre en forsigtig budgetpolitik og samtidig undgå uforholdsmæssigt store underskud. Bestemmelserne sigter mod at skabe nogle mere robuste rammer på EU-plan for overvågningen af de nationale økonomiske politikker. 56 Marianne Thyssen Betragtning 3 (3) Ændringerne af stabilitets- og vækstpagten forbedrer både retningslinjerne for og, for de medlemsstater, der har euroen som valuta, tilskyndelserne til at udforme og gennemføre en forsigtig budgetpolitik og samtidig undgå uforholdsmæssigt store underskud. Bestemmelserne har dannet nogle mere robuste rammer på EU-plan for overvågningen af de nationale økonomiske politikker. (3) Ændringerne af stabilitets- og vækstpagten forbedrer både retningslinjerne for og, for de medlemsstater, der har euroen som valuta, tilskyndelserne til at udforme og gennemføre en forsigtig budgetpolitik, navnlig via styrkede og mere automatiske sanktioner, og samtidig undgå uforholdsmæssigt store underskud. Bestemmelserne har dannet nogle mere robuste rammer på EU-plan for overvågningen af de nationale økonomiske politikker og budgetpolitikker. PE v /147 AM\ doc

9 57 Marianne Thyssen Betragtning 3 a (ny) (3a) Den reviderede stabilitets- og vækstpagt er baseret på målet om sunde offentlige finanser som et middel til at styrke vilkårene for prisstabilitet og for en stærk bæredygtig vækst, der underbygges af finansiel stabilitet, hvorved den støtter realiseringen af EU's mål for bæredygtig vækst og beskæftigelse. 58 Philippe De Backer Betragtning 3 a (ny) (3a) Der bør lægges behørig vægt på Europa 2020-strategien for vækst og beskæftigelse og på, hvordan den gennemføres i medlemsstaterne via deres nationale reformprogrammer. 59 Philippe Lamberts, Sven Giegold, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen AM\ doc 9/147 PE v01-00

10 Betragtning 4 (4) EUF-traktaten tillader, at der vedtages specifikke foranstaltninger i euroområdet, som går ud over de bestemmelser, der gælder for alle medlemsstater, med henblik på at sikre Den Økonomiske og Monetære Unions rette virkemåde. (4) EUF-traktaten tillader, at der vedtages specifikke foranstaltninger i euroområdet, som går ud over de bestemmelser, der gælder for alle medlemsstater, med henblik på at sikre Den Økonomiske og Monetære Unions rette virkemåde. De specifikke foranstaltninger i EUF-traktatens artikel 136 og artikel bør, hvor det er hensigtsmæssigt og nødvendigt, anvendes mere aktivt for at skabe de nødvendige vilkår for en dybere og mere fleksibel integration, der bør gå hånd i hånd med Den Økonomiske og Monetære Unions øgede demokratiske legitimitet. 60 Marianne Thyssen Betragtning 4 (4) EUF-traktaten tillader, at der vedtages specifikke foranstaltninger i euroområdet, som går ud over de bestemmelser, der gælder for alle medlemsstater, med henblik på at sikre Den Økonomiske og Monetære Unions rette virkemåde. (4) EUF-traktaten tillader, at der vedtages specifikke foranstaltninger i euroområdet, som går ud over de bestemmelser, der gælder for alle medlemsstater, med henblik på at sikre Den Økonomiske og Monetære Unions rette virkemåde og undgå politikker i medlemsstaterne, der bringer denne virkemåde i fare. 61 Gunnar Hökmark PE v /147 AM\ doc

11 Betragtning 4 a (ny) (4a) Sunde offentlige finanser og afbalancerede budgetter er en forudsætning for økonomisk og finansiel stabilitet, som det klart fremgår af statsgældskrisen, og understreger behovet for stærke og solide budgetrammer. Desuden understreger underskuddene i dag, der hænger sammen med stagnerede økonomier, behovet for reformer frem for øgede udgifter. 62 Marianne Thyssen Betragtning 4 a (ny) (4a) Medlemsstaterne bør afholde sig fra at vedtage nogen foranstaltning, der kunne bringe realiseringen af Unionens mål inden for rammerne af Den Økonomiske og Monetære Union i fare, særlig praksis med at akkumulere gæld uden for de almindelige offentlige regnskaber. 63 Pervenche Berès, Liem Hoang Ngoc AM\ doc 11/147 PE v01-00

12 Betragtning 4 a (ny) (4a) Da det "strukturelle underskud" er dårligt funderet i teorien, og da anvendelsen af det ville føre til usikre empiriske resultater, kan det ikke fungere som grundlag for medlemsstaternes økonomiske politikker og budgetpolitikker. Or. fr 64 Marianne Thyssen Betragtning 5 (5) Stærke offentlige finanser sikres bedst på planlægningsstadiet, og alvorlige fejl bør afsløres så tidligt som muligt. Medlemsstaterne kan forventes at få fordel af ikke blot fastsættelsen af vejledende principper og budgetmål, men også af en synkroniseret overvågning af deres budgetpolitikker. (5) Stærke offentlige finanser sikres bedst på planlægningsstadiet, og alvorlige fejl bør afsløres så tidligt som muligt. Medlemsstaterne kan forventes at få fordel af ikke blot fastsættelsen af vejledende principper og budgetmål, men også af en synkroniseret overvågning af deres budgetpolitikker. Med henblik på bedre at samordne planlægningen af deres nationale gældsudstedelse indberetter medlemsstaterne på forhånd om deres planer for udstedelse af offentlig gæld. 65 Derk Jan Eppink PE v /147 AM\ doc

13 Betragtning 5 (5) Stærke offentlige finanser sikres bedst på planlægningsstadiet, og alvorlige fejl bør afsløres så tidligt som muligt. Medlemsstaterne kan forventes at få fordel af ikke blot fastsættelsen af vejledende principper og budgetmål, men også af en synkroniseret overvågning af deres budgetpolitikker. (5) Stærke offentlige finanser sikres bedst på planlægningsstadiet, og alvorlige fejl bør afsløres så tidligt som muligt. Medlemsstaterne kan forventes at få fordel af ikke blot fastsættelsen af vejledende principper og budgetmål, men også af en synkroniseret overvågning af deres budgetpolitikker, udstedelse af offentlig gæld og foranstaltninger til korrigering af uforholdsmæssigt store underskud. 66 Elisa Ferreira, Liem Hoang Ngoc, Pervenche Berès Betragtning 5 (5) Stærke offentlige finanser sikres bedst på planlægningsstadiet, og alvorlige fejl bør afsløres så tidligt som muligt. Medlemsstaterne kan forventes at få fordel af ikke blot fastsættelsen af vejledende principper og budgetmål, men også af en synkroniseret overvågning af deres budgetpolitikker. (5) Stærke offentlige finanser og samordnede økonomiske politikker sikres bedst på planlægningsstadiet, og alvorlige fejl bør afsløres så tidligt som muligt. Medlemsstaterne kan forventes at få fordel af ikke blot fastsættelsen af vejledende principper og budgetmål, men også af en synkroniseret overvågning af deres budgetpolitikker og makroøkonomiske politikker. 67 Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah AM\ doc 13/147 PE v01-00

14 Betragtning 5 (5) Stærke offentlige finanser sikres bedst på planlægningsstadiet, og alvorlige fejl bør afsløres så tidligt som muligt. Medlemsstaterne kan forventes at få fordel af ikke blot fastsættelsen af vejledende principper og budgetmål, men også af en synkroniseret overvågning af deres budgetpolitikker. (5) Stærke offentlige finanser sikres bedst på planlægningsstadiet, og alvorlige fejl, som oftest begås i år med økonomisk vækst, bør afsløres så tidligt som muligt. Medlemsstaterne kan forventes at få fordel af ikke blot fastsættelsen af vejledende principper og budgetmål, men også af en synkroniseret overvågning af deres budgetpolitikker. Or. fi 68 Philippe Lamberts, Sven Giegold, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen Betragtning 5 (5) Stærke offentlige finanser sikres bedst på planlægningsstadiet, og alvorlige fejl bør afsløres så tidligt som muligt. Medlemsstaterne kan forventes at få fordel af ikke blot fastsættelsen af vejledende principper og budgetmål, men også af en synkroniseret overvågning af deres budgetpolitikker. (5) Stærke offentlige finanser sikres bedst på planlægningsstadiet, og alvorlige fejl bør afsløres så tidligt som muligt. Medlemsstaterne kan forventes at få fordel af ikke blot fastsættelsen af vejledende principper og budgetmål, men også af en synkroniseret overvågning af deres budgetpolitikker og makrofinansielle politikker. 69 Diogo Feio, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou PE v /147 AM\ doc

15 Betragtning 5 a (ny) (5a) Målet med denne forordning er at indføre yderligere europæiske mekanismer til samordning og overvågning af medlemsstaternes budgetpolitikker og økonomiske politikker. Der bør dog udvises forsigtighed i alle faser, og derfor bør ingen spørgsmål i tilknytning til medlemsstaternes planer for gældsudstedelse, forlængelse af udestående gæld og andre relevante operationer offentliggøres, og de bør udelukkende bruges med henblik på intern samordning. Grunden hertil er den potentielle risiko for, at medlemsstaten kan udsættes for en risiko, hvis den på forhånd gør de finansielle markeder bekendt med dens finansielle behov. 70 Diogo Feio Betragtning 5 b (ny) (5a) Desuden bør Kommissionen fremlægge en rapport og om nødvendigt et forslag for Europa-Parlamentet og Rådet, hvori evalueres muligheden for at oprette en europæisk gældsmyndighed, der skal have ansvaret for forvaltning og samordning af alle spørgsmål i tilknytning til medlemsstatens årlige plan for gældsudstedelse, forlængelse af udestående gæld og vurdering af alle medlemsstaternes offentlige gælds bæredygtighed. Myndigheden bør desuden regelmæssigt offentliggøre data AM\ doc 15/147 PE v01-00

16 vedrørende medlemsstaternes offentlige gæld, underskud og andre makroøkonomiske indikatorer. 71 Philippe Lamberts, Sven Giegold, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen Betragtning 6 (6) Fastsættelsen af en fælles budgetkøreplan for de medlemsstater, der har euroen som valuta, skulle sikre en bedre synkronisering af hovedetaperne i udarbejdelsen af de nationale budgetter og dermed bidrage til effektiviseringen af Det Europæiske Semester for samordning af budgetpolitikker. En fælles budgetkøreplan kan forventes at resultere i større synergieffekter ved at lette samordningen af politikker blandt de medlemsstater, der har euroen som valuta, og sikre, at der tages passende hensyn til Rådets og Kommissionens henstillinger i de nationale procedurer for budgetvedtagelse. (6) Fastsættelsen af en fælles budgetkøreplan for de medlemsstater, der har euroen som valuta, skulle sikre en bedre synkronisering af hovedetaperne i udarbejdelsen af de nationale budgetter og udstedelse af statsgæld og dermed bidrage til effektiviseringen af Det Europæiske Semester for samordning af budgetpolitikker. En fælles budgetkøreplan kan forventes at resultere i større synergieffekter ved at lette samordningen af politikker blandt de medlemsstater, der har euroen som valuta, og sikre, at der tages passende hensyn til Rådets og Kommissionens henstillinger baseret på EUF-traktatens artikel 121 og 126 i de nationale procedurer for budgetvedtagelse. 72 Marianne Thyssen Betragtning 6 (6) Fastsættelsen af en fælles (6) Fastsættelsen af en fælles PE v /147 AM\ doc

17 budgetkøreplan for de medlemsstater, der har euroen som valuta, skulle sikre en bedre synkronisering af hovedetaperne i udarbejdelsen af de nationale budgetter og dermed bidrage til effektiviseringen af Det Europæiske Semester for samordning af budgetpolitikker. En fælles budgetkøreplan kan forventes at resultere i større synergieffekter ved at lette samordningen af politikker blandt de medlemsstater, der har euroen som valuta, og sikre, at der tages passende hensyn til Rådets og Kommissionens henstillinger i de nationale procedurer for budgetvedtagelse. budgetkøreplan for de medlemsstater, der har euroen som valuta, skulle sikre en bedre synkronisering af hovedetaperne i udarbejdelsen af de nationale budgetter og dermed bidrage til effektiviseringen af Det Europæiske Semester for samordning af økonomiske politikker og budgetpolitikker. En fælles budgetkøreplan kan forventes at resultere i større synergieffekter ved at lette samordningen af politikker blandt de medlemsstater, der har euroen som valuta, og sikre, at der tages passende hensyn til Rådets og Kommissionens henstillinger i de nationale procedurer for budgetvedtagelse. 73 Marianne Thyssen Betragtning 6 a (ny) (6a) Udkastet til de statslige myndigheders budgetplan, som offentliggøres senest den 15. oktober, bør ledsages af en offentliggørelse af de vigtigste parametre i udkastet til budgetplaner for alle delsektorer af den offentlige sektor sammen med de uafhængige makroøkonomiske prognoser, som de er baseret på. 74 Diogo Feio, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou AM\ doc 17/147 PE v01-00

18 Betragtning 6 a (ny) Begrundelse (6a) Tidsplanen for den fælles budgetplan skal være i overensstemmelse med medlemsstaternes budgettidsramme. Hvis dette ikke er tilfældet, vil en udtalelse fra Kommissionen om udkastet til budgetplaner potentielt savne demokratisk legitimitet i de nationale parlamenter. Den aktuelle tidsramme for dette forslag skaber risiko for, at Kommissionens udtalelser gøres ubrugelige, hvorved udkastene til budgetplaner bliver forældede og unødvendige. 75 Marianne Thyssen Betragtning 6 b (ny) (6a) Når budgettet ikke er vedtaget senest den 31. december som fastsat i forordningen, bør der forefindes tilbagevendende budgetprocedurer for at sikre, at regeringen stadig kan varetage sine vigtigste pligter. 76 Pervenche Berès, Liem Hoang Ngoc PE v /147 AM\ doc

19 Betragtning 7 (7) Alt tyder på, at regelbaserede budgetrammer gør det muligt at understøtte sunde og bæredygtige budgetpolitikker. For at sikre, at stabilitets- og vækstpagtens bestemmelser overholdes, er det vigtigt, at der indføres nationale budgetregler, der er forenelige med de budgetmålsætninger, der fastsættes på EU-plan. Især gælder det, at medlemsstaterne bør indføre regler om strukturel balance på budgettet, der omsætter hovedprincipperne i Unionens budgetregler til national lovgivning. Denne omsætning bør ske på effektiv vis ved hjælp af bindende regler af fortrinsvis forfatningsmæssig karakter for at påvise, at de nationale myndigheder føler et stærkt engagement i forhold til stabilitetsog vækstpagten. udgår Begrundelse Der findes i dag ingen beviser for, at regelbaserede budgetrammer gør det muligt at understøtte sunde og bæredygtige budgetpolitikker. Desuden er den aktuelle ramme for indførelse af nationale budgetregler, som fremgår af traktaten om stabilitet, koordinering og styring, procyklisk og vil blot føre til en forlænget recession inden for euroområdet. 77 Philippe Lamberts, Pascal Canfin, Emilie Turunen Betragtning 7 (7) Alt tyder på, at regelbaserede budgetrammer gør det muligt at understøtte sunde og bæredygtige budgetpolitikker. For at sikre, at stabilitets- og vækstpagtens bestemmelser overholdes, er det vigtigt, at (7) Alt tyder på, at regelbaserede budgetrammer gør det muligt at understøtte sunde og bæredygtige budgetpolitikker. For at sikre, at stabilitets- og vækstpagtens bestemmelser overholdes, er det vigtigt, at AM\ doc 19/147 PE v01-00

20 der indføres nationale budgetregler, der er forenelige med de budgetmålsætninger, der fastsættes på EU-plan. Især gælder det, at medlemsstaterne bør indføre regler om strukturel balance på budgettet, der omsætter hovedprincipperne i Unionens budgetregler til national lovgivning. Denne omsætning bør ske på effektiv vis ved hjælp af bindende regler af fortrinsvis forfatningsmæssig karakter for at påvise, at de nationale myndigheder føler et stærkt engagement i forhold til stabilitetsog vækstpagten. der indføres nationale budgetregler, der er forenelige med de budgetmålsætninger, der fastsættes på EU-plan. Or. {EN}en 78 Marianne Thyssen Betragtning 7 (7) Alt tyder på, at regelbaserede budgetrammer gør det muligt at understøtte sunde og bæredygtige budgetpolitikker. For at sikre, at stabilitets- og vækstpagtens bestemmelser overholdes, er det vigtigt, at der indføres nationale budgetregler, der er forenelige med de budgetmålsætninger, der fastsættes på EU-plan. Især gælder det, at medlemsstaterne bør indføre regler om strukturel balance på budgettet, der omsætter hovedprincipperne i Unionens budgetregler til national lovgivning. Denne omsætning bør ske på effektiv vis ved hjælp af bindende regler af fortrinsvis forfatningsmæssig karakter for at påvise, at de nationale myndigheder føler et stærkt engagement i forhold til stabilitetsog vækstpagten. (7) Alt tyder på, at regelbaserede budgetrammer gør det muligt at understøtte sunde og bæredygtige budgetpolitikker. For at sikre, at stabilitets- og vækstpagtens bestemmelser overholdes, er det vigtigt, at der indføres nationale budgetregler, der er forenelige med de budgetmålsætninger, der fastsættes på EU-plan. Især gælder det, at medlemsstaterne bør indføre regler om strukturel balance på budgettet via bestemmelser med bindende kraft og en permanent karakter, fortrinsvis af forfatningsmæssig karakter, eller så det på anden måde garanteres, at de respekteres og overholdes i hele den nationale budgetprocedure. Medlemsstaterne bør på nationalt plan indføre en automatisk korrigeringsmekanisme, der omfatter arten og størrelsen af den korrigerende handling, der skal foretages, og tidsrammen for den, også når særlige omstændigheder gør sig gældende. Denne PE v /147 AM\ doc

21 Begrundelse mekanisme bør fuldt ud respektere de nationale parlamenters beføjelser. Opdatering af udkastet til forordning i overensstemmelse med traktaten om stabilitet, koordinering og styring i Den Økonomiske og Monetære Union. 79 Gunnar Hökmark Betragtning 7 (7) Alt tyder på, at regelbaserede budgetrammer gør det muligt at understøtte sunde og bæredygtige budgetpolitikker. For at sikre, at stabilitetsog vækstpagtens bestemmelser overholdes, er det vigtigt, at der indføres nationale budgetregler, der er forenelige med de budgetmålsætninger, der fastsættes på EUplan. Især gælder det, at medlemsstaterne bør indføre regler om strukturel balance på budgettet, der omsætter hovedprincipperne i Unionens budgetregler til national lovgivning. Denne omsætning bør ske på effektiv vis ved hjælp af bindende regler af fortrinsvis forfatningsmæssig karakter for at påvise, at de nationale myndigheder føler et stærkt engagement i forhold til stabilitets- og vækstpagten. (7) Økonomisk forskning og praktiske erfaringer viser klart, at regelbaserede budgetrammer har spillet en meget betydelig rolle i understøttelsen af sunde og bæredygtige budgetpolitikker. For at sikre, at stabilitets- og vækstpagtens bestemmelser overholdes, er det vigtigt, at der indføres nationale budgetregler, der er forenelige med de budgetmålsætninger, der fastsættes på EU-plan. Medlemsstaterne skal for yderligere at forankre bestemmelserne i stabilitets- og vækstpagten indføre regler om strukturel balance på budgettet, der omsætter hovedprincipperne i Unionens budgetregler til national lovgivning. Denne omsætning bør ske på effektiv vis ved hjælp af bindende regler af fortrinsvis forfatningsmæssig karakter for at påvise, at de nationale myndigheder føler et stærkt engagement i forhold til stabilitets- og vækstpagten. AM\ doc 21/147 PE v01-00

22 80 Philippe Lamberts, Sven Giegold, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen Betragtning 7 (7) Alt tyder på, at regelbaserede budgetrammer gør det muligt at understøtte sunde og bæredygtige budgetpolitikker. For at sikre, at stabilitetsog vækstpagtens bestemmelser overholdes, er det vigtigt, at der indføres nationale budgetregler, der er forenelige med de budgetmålsætninger, der fastsættes på EUplan. Især gælder det, at medlemsstaterne bør indføre regler om strukturel balance på budgettet, der omsætter hovedprincipperne i Unionens budgetregler til national lovgivning. Denne omsætning bør ske på effektiv vis ved hjælp af bindende regler af fortrinsvis forfatningsmæssig karakter for at påvise, at de nationale myndigheder føler et stærkt engagement i forhold til stabilitets- og vækstpagten. (7) Alt tyder på, at passende og fleksible regelbaserede budgetrammer kan understøtte sunde og bæredygtige budgetpolitikker. For at sikre, at stabilitetsog vækstpagtens bestemmelser overholdes, er det vigtigt, at der indføres nationale budgetregler, der er forenelige med de budgetmålsætninger, der fastsættes på EUplan. Især gælder det, at medlemsstaterne bør indføre regler om strukturel balance på budgettet, der omsætter hovedprincipperne i Unionens budgetregler til national lovgivning. Denne omsætning bør ske på effektiv vis ved hjælp af bindende regler af fortrinsvis forfatningsmæssig karakter for at påvise, at de nationale myndigheder føler et stærkt engagement i forhold til stabilitets- og vækstpagten. 81 Astrid Lulling Betragtning 7 (7) Alt tyder på, at regelbaserede budgetrammer gør det muligt at understøtte sunde og bæredygtige budgetpolitikker. For at sikre, at stabilitets- og vækstpagtens bestemmelser overholdes, er det vigtigt, at der indføres nationale budgetregler, der er forenelige med de budgetmålsætninger, der fastsættes på EU-plan. Især gælder det, at (7) Erfaringen viser tydeligt, at regelbaserede budgetrammer gør det muligt at understøtte sunde og bæredygtige budgetpolitikker. For at sikre, at stabilitetsog vækstpagtens bestemmelser overholdes, er det vigtigt, at der indføres nationale budgetregler, der er forenelige med de budgetmålsætninger, der fastsættes på EU- PE v /147 AM\ doc

23 medlemsstaterne bør indføre regler om strukturel balance på budgettet, der omsætter hovedprincipperne i Unionens budgetregler til national lovgivning. Denne omsætning bør ske på effektiv vis ved hjælp af bindende regler af fortrinsvis forfatningsmæssig karakter for at påvise, at de nationale myndigheder føler et stærkt engagement i forhold til stabilitets- og vækstpagten. plan. Især gælder det, at medlemsstaterne bør indføre regler om strukturel balance på budgettet, der omsætter hovedprincipperne i Unionens budgetregler til national lovgivning. Denne omsætning bør ske på effektiv vis ved hjælp af bindende regler af fortrinsvis forfatningsmæssig karakter for at påvise, at de nationale myndigheder føler et stærkt engagement i forhold til stabilitets- og vækstpagten. Or. fr 82 Burkhard Balz Betragtning 7 (7) Alt tyder på, at regelbaserede budgetrammer gør det muligt at understøtte sunde og bæredygtige budgetpolitikker. For at sikre, at stabilitets- og vækstpagtens bestemmelser overholdes, er det vigtigt, at der indføres nationale budgetregler, der er forenelige med de budgetmålsætninger, der fastsættes på EU-plan. Især gælder det, at medlemsstaterne bør indføre regler om strukturel balance på budgettet, der omsætter hovedprincipperne i Unionens budgetregler til national lovgivning. Denne omsætning bør ske på effektiv vis ved hjælp af bindende regler af fortrinsvis forfatningsmæssig karakter for at påvise, at de nationale myndigheder føler et stærkt engagement i forhold til stabilitets- og vækstpagten. (7) Alt tyder på, at regelbaserede budgetrammer gør det muligt at understøtte sunde og bæredygtige budgetpolitikker. For at sikre, at stabilitets- og vækstpagtens bestemmelser varigt overholdes, er det vigtigt, at der indføres nationale budgetregler, der er forenelige med de budgetmålsætninger, der fastsættes på EUplan. Især gælder det, at medlemsstaterne bør indføre regler om strukturel balance på budgettet, der omsætter hovedprincipperne i Unionens budgetregler til national lovgivning. Denne omsætning bør ske på effektiv vis ved hjælp af bindende regler af fortrinsvis forfatningsmæssig karakter for at påvise, at de nationale myndigheder føler et stærkt engagement i forhold til stabilitets- og vækstpagten. Or. de 83 Gunnar Hökmark AM\ doc 23/147 PE v01-00

24 Betragtning 7 a (ny) (7a) Omfanget af statsgælden i Unionen er en enorm udfordring, der skal tages op, hvis økonomien skal kunne vende tilbage til en stabil og fleksibel væksttendens på kort såvel som på længere sigt. Der vil gå lang tid, før den gennemsnitlige gældssats blandt medlemsstaterne igen kommer til at ligge inden for de 60 %, der kræves i stabilitets- og vækstpagten. Opfyldelse af budgetmålene på mellemlang sigt er en grundlæggende forudsætning i denne henseende, mens en afvigelse fra dem vil kunne udløse kraftigt stigende rentesatser og dermed true vækst og genopsving. 84 Elisa Ferreira Betragtning 8 (8) Fordrejede og urealistiske makroøkonomiske og budgetmæssige prognoser kan være til stor skade for effektiviteten i budgetplanlægningen og dermed gøre det vanskeligt at overholde budgetdisciplinen. Uafhængige organer kan levere objektive og realistiske makroøkonomiske prognoser. (8) Fordrejede og urealistiske makroøkonomiske og budgetmæssige prognoser kan være til stor skade for effektiviteten i budgetplanlægningen og dermed gøre det vanskeligt at overholde budgetdisciplinen. Troværdige og uafhængige organer kan levere objektive og realistiske makroøkonomiske prognoser, når deres sammenlignelighed og sammenhæng er blevet fastslået. Kommissionen vil offentliggøre minimumskrav til disse uafhængige organer for at sikre deres troværdighed og uafhængighed. PE v /147 AM\ doc

25 85 Philippe Lamberts, Sven Giegold, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen Betragtning 8 (8) Fordrejede og urealistiske makroøkonomiske og budgetmæssige prognoser kan være til stor skade for effektiviteten i budgetplanlægningen og dermed gøre det vanskeligt at overholde budgetdisciplinen. Uafhængige organer kan levere objektive og realistiske makroøkonomiske prognoser. (8) Fordrejede og urealistiske makroøkonomiske og budgetmæssige prognoser kan være til stor skade for effektiviteten i budgetplanlægningen, de kan medføre væsentlige og overflødige omkostninger og dermed gøre det vanskeligt at overholde budgetdisciplinen. Uafhængige organer bør bidrage til at levere objektive og realistiske makroøkonomiske prognoser. De underliggende modeller og antagelser bør offentliggøres for at øge gennemsigtighed og kontrol. 86 Marianne Thyssen Betragtning 8 (8) Fordrejede og urealistiske makroøkonomiske og budgetmæssige prognoser kan være til stor skade for effektiviteten i budgetplanlægningen og dermed gøre det vanskeligt at overholde budgetdisciplinen. Uafhængige organer kan levere objektive og realistiske makroøkonomiske prognoser. (8) Fordrejede og urealistiske makroøkonomiske og budgetmæssige prognoser kan være til stor skade for effektiviteten i budgetplanlægningen og dermed gøre det vanskeligt at overholde budgetdisciplinen. Uafhængige organer kan levere objektive og realistiske makroøkonomiske prognoser. Kommissionen bør offentliggøre AM\ doc 25/147 PE v01-00

26 minimumskrav til disse uafhængige organer for at sikre deres troværdige uafhængighed. 87 Elisa Ferreira, Liem Hoang Ngoc, Pervenche Berès Betragtning 8 a (ny) Begrundelse (8a) Kommissionen bør fastsætte vejledende nedre og øvre tærskler, der er symmetriske, ved at udarbejde rapporten om alarmmekanismen, navnlig med hensyn til de aktuelle saldoer. Der er i dag ingen beviser for, at et uforholdsmæssigt stort overskud er mindre skadeligt end et uforholdsmæssigt stort underskud med hensyn til interne makroøkonomiske ubalancer inden for euroområdet. 88 Burkhard Balz Betragtning 9 (9) Denne gradvist forstærkede overvågning vil udgøre et yderligere supplement til de eksisterende bestemmelser i vækst- og stabilitetspagten og styrke overvågningen af budgetdisciplinen i de medlemsstater, der har euroen som valuta. En gradvist forstærket overvågningsprocedure skulle (9) Denne gradvist forstærkede overvågning og samordning vil komplettere Det Europæiske Semester for samordning af de økonomiske politikker, udgøre et yderligere supplement til de eksisterende bestemmelser i vækst- og stabilitetspagten og styrke overvågningen af budgetdisciplinen i de medlemsstater, PE v /147 AM\ doc

27 bidrage til at sikre bedre budgetresultater til gavn for alle de medlemsstater, der har euroen som valuta. Som led i en gradvist forstærket procedure er en skærpelse af overvågningen særlig værdifuld for medlemsstater, over for hvilke der er indledt en procedure i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. der har euroen som valuta. En gradvist forstærket overvågningsprocedure skulle bidrage til at sikre bedre budgetresultater til gavn for alle de medlemsstater, der har euroen som valuta. Som led i en gradvist forstærket procedure er en skærpelse af overvågningen særlig værdifuld for medlemsstater, over for hvilke der er indledt en procedure i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. Or. de 89 Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah Betragtning 9 (9) Denne gradvist forstærkede overvågning vil udgøre et yderligere supplement til de eksisterende bestemmelser i vækst- og stabilitetspagten og styrke overvågningen af budgetdisciplinen i de medlemsstater, der har euroen som valuta. En gradvist forstærket overvågningsprocedure skulle bidrage til at sikre bedre budgetresultater til gavn for alle de medlemsstater, der har euroen som valuta. Som led i en gradvist forstærket procedure er en skærpelse af overvågningen særlig værdifuld for medlemsstater, over for hvilke der er indledt en procedure i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. (9) Denne gradvist forstærkede overvågning vil udgøre et yderligere supplement til de eksisterende bestemmelser i vækst- og stabilitetspagten og styrke overvågningen af budgetdisciplinen i de medlemsstater, der har euroen som valuta. En gradvist forstærket overvågningsprocedure skal bidrage til at sikre bedre budgetresultater til gavn for alle de medlemsstater, der har euroen som valuta, og skal ikke skabe unødigt, overflødigt bureaukrati. Som led i en gradvist forstærket procedure er en skærpelse af overvågningen særlig værdifuld for medlemsstater, over for hvilke der er indledt en procedure i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. Or. fi 90 Marianne Thyssen AM\ doc 27/147 PE v01-00

28 Betragtning 9 (9) Denne gradvist forstærkede overvågning vil udgøre et yderligere supplement til de eksisterende bestemmelser i vækst- og stabilitetspagten og styrke overvågningen af budgetdisciplinen i de medlemsstater, der har euroen som valuta. En gradvist forstærket overvågningsprocedure skulle bidrage til at sikre bedre budgetresultater til gavn for alle de medlemsstater, der har euroen som valuta. Som led i en gradvist forstærket procedure er en skærpelse af overvågningen særlig værdifuld for medlemsstater, over for hvilke der er indledt en procedure i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. (9) Denne gradvist forstærkede overvågning vil udgøre et yderligere supplement til de eksisterende bestemmelser i vækst- og stabilitetspagten og styrke overvågningen af budgetdisciplinen i de medlemsstater, der har euroen som valuta. En gradvist forstærket overvågningsprocedure skulle i sidste ende bidrage til at sikre bedre budgetresultater til gavn for alle de medlemsstater, der har euroen som valuta, og til gavn for euroområdet som helhed. Som led i en gradvist forstærket procedure er en skærpelse af overvågningen særlig værdifuld for medlemsstater, over for hvilke der er indledt en procedure i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. 91 Philippe Lamberts, Sven Giegold, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen Betragtning 9 (9) Denne gradvist forstærkede overvågning vil udgøre et yderligere supplement til de eksisterende bestemmelser i vækst- og stabilitetspagten og styrke overvågningen af budgetdisciplinen i de medlemsstater, der har euroen som valuta. En gradvist forstærket overvågningsprocedure skulle bidrage til at sikre bedre budgetresultater til gavn for alle de medlemsstater, der har (9) Denne gradvist forstærkede overvågning vil udgøre et yderligere supplement til de eksisterende bestemmelser i vækst- og stabilitetspagten og styrke overvågningen af budgetdisciplinen og den makroøkonomiske disciplin i de medlemsstater, der har euroen som valuta. En gradvist forstærket overvågningsprocedure skulle bidrage til at PE v /147 AM\ doc

29 euroen som valuta. Som led i en gradvist forstærket procedure er en skærpelse af overvågningen særlig værdifuld for medlemsstater, over for hvilke der er indledt en procedure i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. sikre bedre budgetresultater til gavn for alle de medlemsstater, der har euroen som valuta. Som led i en gradvist forstærket procedure er en skærpelse af overvågningen særlig værdifuld for medlemsstater, over for hvilke der er indledt en procedure i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. 92 Philippe Lamberts, Sven Giegold, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen Betragtning 10 (10) Som statsgældskrisen og især behovet for at indføre fælles finansielle bremseklodser har vist, har budgetpolitikken i hver af de medlemsstater, der har euroen som valuta, stadig større konsekvenser for de øvrige medlemsstater i euroområdet. Hver af de medlemsstater, der har euroen som valuta, bør konsultere Kommissionen og de øvrige medlemsstater, der har euroen som valuta, før de vedtager større finanspolitiske reformplaner med potentielle følgevirkninger for andre medlemsstater, således at der bliver mulighed for at vurdere de mulige konsekvenser for euroområdet som helhed. De bør betragte deres budgetplaner som et spørgsmål af fælles interesse og forelægge dem for Kommissionen i overvågningsøjemed, før planerne bliver bidende. Kommissionen bør være i stand til om nødvendigt at vedtage en udtalelse om udkastet til budgetplan, som medlemsstaten og især budgetmyndighederne bør opfordres til at tage hensyn til i forbindelse med vedtagelsen af budgetloven. En sådan (10) Som statsgældskrisen og især behovet for at indføre fælles finansielle bremseklodser har vist, frembringer eller påvirkes de medlemsstater, der har euroen som valuta, af konsekvenserne af deres budgetpolitik og makroøkonomiske politik. Konsekvenserne bør derfor påvises og tages op inden for rammerne af de landespecifikke overvågningsprocedurer og i forbindelse med den overordnede vurdering af budgetsituationen og udsigterne for euroområdet som helhed. Vurderingen skal for hvert enkelt land påvise de potentielle negative konsekvenser for bæredygtigheden af medlemsstaternes offentlige finanser frembragt af dens private sektor eller af andre medlemsstater. Hver af de medlemsstater, der har euroen som valuta, bør konsultere Kommissionen og de øvrige medlemsstater, der har euroen som valuta, før de vedtager større finanspolitiske reformplaner med potentielle følgevirkninger for andre medlemsstater, således at der bliver mulighed for at vurdere de mulige konsekvenser for AM\ doc 29/147 PE v01-00

30 udtalelse bør sikre, at der tages passende højde for Unionens politiske retningslinjer på budgetområdet i forbindelse med udformningen af de nationale budgetter. Denne udtalelse bør især inkludere en vurdering af, om budgetplanerne i tilstrækkeligt omfang tager hensyn til de henstillinger, der er blevet afgivet inden for rammerne af Det Europæiske Semester på budgetområdet. Kommissionen bør være rede til at præsentere denne udtalelse for parlamentet i den berørte medlemsstat, hvis denne anmoder herom. Det omfang, i hvilket der er blevet taget hensyn til denne udtalelse, bør tages med i den vurdering, der, hvis betingelserne er til stede, fører til en afgørelse om at indlede en procedure i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, som led i hvilken den manglende efterlevelse af de tidlige retningslinjer fra Kommissionen bør betragtes som en skærpende omstændighed. Med udgangspunkt i en samlet vurdering af planerne fra Kommissionens side bør Eurogruppen desuden drøfte budgetsituationen og udsigterne for euroområdet. euroområdet som helhed. De bør betragte deres budgetplaner og mere generelt planerne for deres økonomiske politik som et spørgsmål af fælles interesse og forelægge dem for Kommissionen i overvågningsøjemed, før planerne bliver bidende. Kommissionen bør være i stand til om nødvendigt at vedtage en udtalelse om udkastet til budgetplan, som medlemsstaten og især budgetmyndighederne bør opfordres til at tage hensyn til i forbindelse med vedtagelsen af budgetloven. En sådan udtalelse bør sikre, at der tages passende højde for Unionens politiske retningslinjer på budgetområdet i forbindelse med udformningen af de nationale budgetter. Denne udtalelse bør især inkludere en vurdering af, om budgetplanerne og mere generelt deres planer for den økonomiske politik i tilstrækkeligt omfang tager hensyn til de henstillinger, der er blevet afgivet inden for rammerne af Det Europæiske Semester på budgetområdet. Kommissionen bør være rede til at præsentere denne udtalelse for parlamentet i den berørte medlemsstat, hvis denne anmoder herom. Det omfang, i hvilket der er blevet taget hensyn til denne udtalelse, bør tages med i den vurdering, der, hvis betingelserne er til stede, fører til en afgørelse om at indlede en procedure i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, som led i hvilken den manglende efterlevelse af de tidlige retningslinjer fra Kommissionen bør betragtes som en skærpende omstændighed. Med udgangspunkt i en samlet vurdering af planerne fra Kommissionens side bør Eurogruppen og Europa-Parlamentet desuden drøfte budgetsituationen og udsigterne for euroområdet. PE v /147 AM\ doc

31 93 Derk Jan Eppink Betragtning 10 (10) Som statsgældskrisen og især behovet for at indføre fælles finansielle bremseklodser har vist, har budgetpolitikken i hver af de medlemsstater, der har euroen som valuta, stadig større konsekvenser for de øvrige medlemsstater i euroområdet. Hver af de medlemsstater, der har euroen som valuta, bør konsultere Kommissionen og de øvrige medlemsstater, der har euroen som valuta, før de vedtager større finanspolitiske reformplaner med potentielle følgevirkninger for andre medlemsstater, således at der bliver mulighed for at vurdere de mulige konsekvenser for euroområdet som helhed. De bør betragte deres budgetplaner som et spørgsmål af fælles interesse og forelægge dem for Kommissionen i overvågningsøjemed, før planerne bliver bidende. Kommissionen bør være i stand til om nødvendigt at vedtage en udtalelse om udkastet til budgetplan, som medlemsstaten og især budgetmyndighederne bør opfordres til at tage hensyn til i forbindelse med vedtagelsen af budgetloven. En sådan udtalelse bør sikre, at der tages passende højde for Unionens politiske retningslinjer på budgetområdet i forbindelse med udformningen af de nationale budgetter. Denne udtalelse bør især inkludere en vurdering af, om budgetplanerne i tilstrækkeligt omfang tager hensyn til de henstillinger, der er blevet afgivet inden for rammerne af Det Europæiske Semester på budgetområdet. Kommissionen bør være rede til at præsentere denne udtalelse for parlamentet i den berørte medlemsstat, hvis denne anmoder herom. Det omfang, i hvilket der (10) Som statsgældskrisen har vist, har budgetpolitikken i hver af de medlemsstater, der har euroen som valuta, stadig større konsekvenser for de øvrige medlemsstater i euroområdet. Hver af de medlemsstater, der har euroen som valuta, bør derfor konsultere Kommissionen og de øvrige medlemsstater, der har euroen som valuta, før de vedtager større finanspolitiske reformplaner med potentielle følgevirkninger for andre medlemsstater, således at der bliver mulighed for at vurdere de mulige konsekvenser for euroområdet som helhed. De bør forelægge deres budgetplaner for Kommissionen i overvågningsøjemed, før planerne bliver bidende. Kommissionen bør være i stand til om nødvendigt at vedtage en udtalelse om udkastet til budgetplan, som medlemsstaten og især budgetmyndighederne bør opfordres til at tage hensyn til i forbindelse med vedtagelsen af budgetloven. En sådan udtalelse bør inkludere en vurdering af, om budgetplanerne i tilstrækkeligt omfang tager hensyn til de henstillinger, der er blevet afgivet inden for rammerne af Det Europæiske Semester på budgetområdet. Kommissionen bør være rede til at præsentere denne udtalelse for parlamentet i den berørte medlemsstat, hvis denne anmoder herom, og begrunde alle sine henstillinger om tilpasninger af det foreslåede nationale budget, inden parlamentet i den pågældende medlemsstat træffer afgørelse ved simpelt flertal om denne udtalelse og således på demokratisk vis træffer afgørelse om, hvorvidt denne udtalelse vil være bindende for det eller ej. Det omfang, i AM\ doc 31/147 PE v01-00

32 er blevet taget hensyn til denne udtalelse, bør tages med i den vurdering, der, hvis betingelserne er til stede, fører til en afgørelse om at indlede en procedure i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, som led i hvilken den manglende efterlevelse af de tidlige retningslinjer fra Kommissionen bør betragtes som en skærpende omstændighed. Med udgangspunkt i en samlet vurdering af planerne fra Kommissionens side bør Eurogruppen desuden drøfte budgetsituationen og udsigterne for euroområdet. hvilket der er blevet taget hensyn til denne udtalelse, bør tages med i den vurdering, der, hvis betingelserne er til stede, fører til en afgørelse om at indlede en procedure i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, som led i hvilken den manglende efterlevelse af de tidlige retningslinjer fra Kommissionen bør betragtes som en skærpende omstændighed. Med udgangspunkt i en samlet vurdering af planerne fra Kommissionens side bør Eurogruppen desuden drøfte budgetsituationen og udsigterne for euroområdet. 94 Marianne Thyssen Betragtning 10 (10) Som statsgældskrisen og især behovet for at indføre fælles finansielle bremseklodser har vist, har budgetpolitikken i hver af de medlemsstater, der har euroen som valuta, stadig større konsekvenser for de øvrige medlemsstater i euroområdet. Hver af de medlemsstater, der har euroen som valuta, bør konsultere Kommissionen og de øvrige medlemsstater, der har euroen som valuta, før de vedtager større finanspolitiske reformplaner med potentielle følgevirkninger for andre medlemsstater, således at der bliver mulighed for at vurdere de mulige konsekvenser for euroområdet som helhed. De bør betragte deres budgetplaner som et spørgsmål af fælles interesse og forelægge dem for Kommissionen i overvågningsøjemed, før planerne bliver bidende. Kommissionen bør være i stand til om nødvendigt at (10) Som statsgældskrisen og især behovet for at indføre fælles finansielle bremseklodser har vist, har budgetpolitikken og de økonomiske politikker i hver af de medlemsstater, der har euroen som valuta, stadig større konsekvenser for de øvrige medlemsstater i euroområdet. Hver af de medlemsstater, der har euroen som valuta, bør konsultere Kommissionen og de øvrige medlemsstater, der har euroen som valuta, før de vedtager større finanspolitiske reformplaner med potentielle følgevirkninger for andre medlemsstater, således at der bliver mulighed for at vurdere de mulige konsekvenser for euroområdet som helhed. De bør betragte deres budgetplaner som et spørgsmål af fælles interesse og forelægge dem for Kommissionen i overvågningsøjemed, før planerne bliver bidende. Kommissionen PE v /147 AM\ doc

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2013 COM(2013) 379 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om gennemførelsen af de overordnede retningslinjer i den økonomiske politik i de lande, der

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 256 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tysklands nationale reformprogram for 2015

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 339 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.5.2012 COM(2012) 312 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Finlands nationale reformprogram for 2012

Læs mere

EU'S FINANSPOLITISKE RAMME

EU'S FINANSPOLITISKE RAMME EU'S FINANSPOLITISKE RAMME For at sikre stabilitet i Den Økonomiske og Monetære Union er det nødvendigt, at rammen for at undgå uholdbare offentlige finanser er robust. En reform (som led i sixpack), der

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) 10796/16 ECOFIN 678 UEM 264 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om konstatering af, at Portugal

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 28-294

ÆNDRINGSFORSLAG 28-294 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2010/0115(NLE) 8.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 28-294 Udkast til betænkning Csaba Őry (PE441.223v01-00) om forslag til Rådets afgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Spaniens nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Spaniens nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 259 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Spaniens nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Spaniens stabilitetsprogram

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0429 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0429 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0429 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 429 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Det Forenede Kongeriges nationale reformprogram

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0394 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0394 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0394 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2013 COM(2013) 394 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING med henblik på at bringe situationen med et

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10. EUROPA-PARLAMENTET 2009 2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.2013 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 .. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2102(INI) 06.10.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 Sirpa Pietikäinen (PE448.751v01-00) Skat og udvikling - samarbejde med udviklingslandene om god

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0294 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0294 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0294 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2016 COM(2016) 294 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om konstatering af, at Spanien ikke har truffet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS Euroområdets stats- og regeringschefer har besluttet at vedtage en pagt for euroen for at

Læs mere

ECB Månedsoversigt August 2009

ECB Månedsoversigt August 2009 LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 6. august at fastholde s officielle renter. De informationer og analyser, der er blevet offentliggjort

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0342 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0342 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0342 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.6.2012 COM(2012) 342 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Fælles principper for nationale finanspolitiske korrektionsmekanismer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) 10793/16 ECOFIN 675 UEM 261 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om konstatering af, at Spanien

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.3.2012 COM(2012) 116 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ændring af afgørelse 2011/734/EU rettet til Grækenland med henblik på at styrke og skærpe

Læs mere

9262/15 tm/kb/ef 1 DG B 3A - DG G 1A

9262/15 tm/kb/ef 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2015 (OR. en) 9262/15 UEM 197 ECOFIN 403 SOC 365 COMPET 277 ENV 360 EDUC 183 RECH 174 ENER 217 JAI 379 EMPL 238 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 295 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern DA DA

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0268 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0268 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0268 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 268 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

Bekendtgørelse af traktat af 2. marts 2012 om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (Finanspagten)

Bekendtgørelse af traktat af 2. marts 2012 om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (Finanspagten) BKI nr 1 af 10/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., EUP j.nr. 400.P.2. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE

Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE Sammenfatning Fire år efter, at den store recession startede, befinder euroområdet sig stadig i krise. Både det samlede BNP og BNP per capita er lavere

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 21.4.2015 2013/0433(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 Udkast til udtalelse Jude Kirton-Darling (PE551.861v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 9.10.2014 2014/2098(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til ophør

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til ophør EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.7.2012 COM(2012) 397 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0284 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0284 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0284 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.5.2013 COM(2013) 284 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING med henblik på at bringe situationen med et

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. april 2002 PE 316.324/17-40 ÆNDRINGSFORSLAG 17-40 Udkast til udtalelse (PE 316.324) Jean Lambert Betingelserne for tredjelandsstatsborgeres

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-11

ÆNDRINGSFORSLAG 1-11 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 25.2.2014 2013/2202(DEC) ÆNDRINGSFORSLAG 1-11 Udkast til betænkning Bogusław Sonik (PE521.731v01-00) om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 7-18

ÆNDRINGSFORSLAG 7-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2011/0268(COD) 7.5.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 7-18 Udkast til udtalelse Cătălin Sorin Ivan (PE480.546v01-00) Den Europæiske Socialfond og ophævelse af forordning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0311 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0311 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0311 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.5.2012 COM(2012) 311 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Estlands nationale reformprogram for 2012

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. der henviser til, at vedtagelsen af rammelovgivningen for telesektoren sætter øget gang i den europæiske konkurrencedygtighed,

EUROPA-PARLAMENTET. der henviser til, at vedtagelsen af rammelovgivningen for telesektoren sætter øget gang i den europæiske konkurrencedygtighed, EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 16. oktober 2003 PE 316.297/1-28 ÆNDRINGSFORSLAG 1-28 Udkast til betænkning (PE 316.297)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-21

ÆNDRINGSFORSLAG 1-21 Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2015/2127(INI) 24.11.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 1-21 Eider Gardiazabal Rubial (PE571.413v01-00) European Investment Bank (EIB) Annual Report 2014 (2015/2127(INI))

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.07.2001 KOM(2001) 410 endelig 2001/0159 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EØF) nr. 2204/90 om fastsættelse af supplerende

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 18-182

ÆNDRINGSFORSLAG 18-182 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2011/0435(COD) 10.7.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 18-182 Udkast til udtalelse Licia Ronzulli (PE489.564v01-00) om anerkendelse af erhvervsmæssige

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 9-24

ÆNDRINGSFORSLAG 9-24 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 30.9.2011 2011/0092(CNS) ÆNDRINGSFORSLAG 9-24 Udkast til udtalelse Angelika Werthmann (PE469.857v01-00) om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Nederlandenes nationale reformprogram for 2014

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Nederlandenes nationale reformprogram for 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 420 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for 2014 og med Rådets udtalelse om Nederlandenes

Læs mere

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00)

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2011/0350(COD) 7.6.2012 AMENDMENTS 35-50 Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) Harmonisering af medlemsstaternes

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2072(INI) 9.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Finansieringen og funktionen af Den Europæiske Fond for Globaliseringstilpasning

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2015 (OR. en) 13677/15 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Det europæiske semester 2016

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om de decentrale agenturers FFB for 2002. Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om de decentrale agenturers FFB for 2002. Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 20. juni 2001 ARBEJDSDOKUMENT om de decentrale agenturers FFB for 2002 Budgetudvalget Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves DT\436804.doc PE 303.584

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2012

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2012 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.5.2012 COM(2012) 304 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2012 med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2014 COM(2014) 118 final 2014/0063 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/463/EU om godkendelse af Cyperns

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-8. DA Forenet i mangfoldighed DA 2014/2115(DEC) 02.02.2015. Udkast til udtalelse Alain Cadec (PE541.468v01-00)

ÆNDRINGSFORSLAG 1-8. DA Forenet i mangfoldighed DA 2014/2115(DEC) 02.02.2015. Udkast til udtalelse Alain Cadec (PE541.468v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Fiskeriudvalget 02.02.2015 2014/2115(DEC) ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 Alain Cadec (PE541.468v01-00) Decharge 2013: EU-Fiskerikontrolagenturet (2014/2115(DEC)) AM\1048384.doc PE546.815v02-00

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

Det europæiske semester og moderniseringen af den offentlige forvaltning

Det europæiske semester og moderniseringen af den offentlige forvaltning Resumé Det europæiske semester og moderniseringen af den offentlige forvaltning Peña-Casas, R.; Sabato, S.; Lisi V.; Agostini, C. November 2015 Observatoriet for sociale forhold i Europa www.ose.be Rue

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede.

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede. LEDER s styrelsesråd besluttede på mødet den 6. oktober 2005 at fastholde minimumsbudrenten på eurosystemets primære markedsoperationer på 2,0 pct. Renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU 14. maj 2003 Af Anita Vium, direkte tlf. 3355 7724 Resumé: ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU Fra det øjeblik, de Østeuropæiske lande træder ind i EU, skal de opfylde reglerne i Stabilitets- og Vækstpagten.

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 30.4.2010 PE441.160v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 (PE441.159v01-00) om EU s holdning i forbindelse med G20-topmødet i Toronto AM\814973.doc PE441.160v01-00

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Fælles samråd ( nationalt semester

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0221(COD) 30.1.2009 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Udvalget om

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 16-105

ÆNDRINGSFORSLAG 16-105 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16.12.2011 2011/0217(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 16-105 Udkast til udtalelse Ilda Figueiredo (PE475.999v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER"

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2012 COM(2012) 166 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER" KOMMISSIONENS SVAR PÅ

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU om tildeling af finansiel støtte fra Unionen til Irland

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU om tildeling af finansiel støtte fra Unionen til Irland EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2012 COM(2012) 792 final 2012/0367 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU om tildeling af finansiel

Læs mere

Euroområdet Den offentlige gæld risikerer at løbe løbsk

Euroområdet Den offentlige gæld risikerer at løbe løbsk 20. november 2009 Euroområdet Den offentlige gæld risikerer at løbe løbsk Gældskvoten i euroområdet har kurs mod 100% af BNP Men gælden stiger også hastigt i USA og Storbritannien Stabilitets- og Vækstpagten

Læs mere

EUROPÆISKE SAMARBEJDSUDVALG. DI s vejledning

EUROPÆISKE SAMARBEJDSUDVALG. DI s vejledning EUROPÆISKE SAMARBEJDSUDVALG DI s vejledning Indhold 1) Overblik...2 2) Direktivets formål... 3 3) Hvad er nyt i det reviderede direktiv?...4 4) Hvem er omfattet af direktivet?... 5 Virksomheden med bestemmende

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-11

ÆNDRINGSFORSLAG 1-11 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel PE494.801v01-00 4.9.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 1-11 Vital Moreira (PE492.946v02-00) Foranstaltninger til beskyttelse af EU's marked mod ekstremt

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 16.11.2010 2010/0289(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2014

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 428 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2014 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere