Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48"

Transkript

1 Februar 2015 Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48 Version 3 Til in vitro-diagnostisk brug DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, Hilden, TYSKLAND R DA Sample & Assay Technologies

2 QIAGEN prøve- og analyse-teknologier QIAGEN er den førende leverandør af innovative prøve- og analyseteknologier, der mulggør isolation og påvisning af indholdet i enhver biologisk prøve. Vore avancerede højkvalitetsprodukter og -service garanterer succes fra prøve til resultat. QIAGEN sætter standarder i: Oprensning af DNA, RNA og proteiner Nukleinsyre- og proteinanalyser microrna-undersøgelser og RNAi Automatisering af prøve- og analyse-teknologier Vor opgave er at bringe Dem i stand til at få enestående succes og gennembrud. For yderligere information, se

3 Indhold Kit-indhold 5 Symboler 5 Opbevaring 6 Anvendelse 6 Begrænsninger ved produktanvendelsen 7 Teknisk service 7 Advarsler og forholdsregler 7 Kvalitetskontrol 9 Princip og procedure 9 Ydeevnekarakteristika for EZ1 DSP DNA Blood-systemet 9 Udstyr og reagenser som leveres af brugeren 25 Vigtige bemærkninger 27 Opbevaring af blodprøver 27 Bundfald i reagenspatroner (RCB) 27 Arbejde med EZ1-instrumenter 27 Protokol: Oprensning af genomt DNA fra helblod ved brug af EZ1 Advanced XL 34 Protokol: Oprensning af genomt DNA fra helblod ved brug af EZ1 Advanced (med V2.0-kort) 36 Protokol: Oprensning af genomt DNA fra helblod ved brug af EZ1 Advanced (med V1.0-kort) 40 Protokol: Oprensning af genomt DNA fra helblod ved brug af BioRobot EZ1 DSP 43 Fejlfinding 45 Bilag A: Skærmmeddelelser 47 Bilag B: Opbevaring, kvantificering og bestemmelse af DNA-renhed 73 * Der skal altid anvendes en egnet laboratoriekittel, engangshandsker og beskyttelsesbriller, når der arbeijdes med kemikalier. Flere informationer findes i de tilsvarende sikkerhedsdatablade (material safety data sheets MSDS), som kan fås hos den pagældende leverandor. Bilag C: Prøveark til brug sammen med EZ1 DSP DNA Blood-systemet 74 Bilag D: Eksempel på en EZ1 Advanced-rapportfil 77 Bestillingsinformationer 79 Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 02/2015 3

4 4 Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 02/2015

5 Kit-indhold EZ1 DSP DNA Blood Kit (48) Katalognr Antal præparationer 48 RCB Reagenspatron, blod 350 µl* 48 DTH Engangs fillterspidsholdere 50 DFT Engangs filterspidser 50 ST Prøverør (2 ml) 50 ET Elueringsrør (1,5 ml) 50 Q-Card 1 Håndbog 1 * Indeholder natriumazid som konserveringsmiddel. Indeholder et guanidinsalt. Må ikke komme i kontakt med desinfektionsmdiler, der indeholder blegemiddel. Se side 2 for yderligere information. Den indlagte information i Q-Card's stregkode er nødvendig til sporing af reagensdata ved brug af EZ1 Advanced- og EZ1 Advanced-instrumenter. Symboler 48 Indeholder reagenser til 48 prøvepræparationer Anvendes inden In vitro-diagnostisk medicinsk produkt Katalognummer Lot-nummer Materialenummer Komponenter Antal Volumen Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 02/2015 5

6 Temperaturgrænser Ansvarlig producent Vigtig oplysning Kun til brug sammen med Indeholder Guanidin-isothiocyanat Guanidin-hydrochlorid Ethanol Globalt varenummer Åbnes ved modtagelsen; reagenspatronerne(rcb) opbevares ved 2 8 C Denne side ned ved åbning Opbevaring Reagenspatronerne (RCB) opbevares i køleskab ved 2 8 C. De magnetiske partikler i reagenspatronerne (RCB) forbliver aktive under opbevaring ved denne temperatur. Reagenspatronerne (RCB) må ikke nedfryses. Under opbevaring ved 2 8 C er reagenspatronerne (RCB) stabile indtil udløbsdatoen, der er trykt på etiketten og på kit-æsken. Efter fjernelse fra opbevaring i køleskab kan reagenspatronerne (RCB) opbevares én gang ved C, men skal så bruges inden fire uger eller senest inden udløbsdatoen, der er trykt på etiketten, Q-kortet og på kit-æsken. Buffere i reagenspatronen (RCB) kan danne bundfald under opbevaring. Reagensenpatronen skal afbalanceres til stuetemperatur (15 25 C), før brug. Check før brug og genopløs bundfald som beskrevet i Bundfald i reagenspatron (RCB), side 28. Anvendelse EZ1 DSP DNA Blood Kit benytter magnetisk partikel-teknologi til automatiseret isolation og oprensning af virus-nukleinsyrer fra biologiske prøver. 6 Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 02/2015

7 Produktet er beregnet til brug for professionelle brugere, såsom laboratorieteknikere og læger, der er uddannet i molekylærbiologisk teknik. EZ1 DSP DNA-blodprøvesystemet er kun beregnet til in vitro-diagnostisk brug. Begrænsninger ved produktanvendelsen Brugeren er ansvarlig for at validere systemets ydeevne til procedurer ved brug på laboratoriet, som ikke er dækket af QIAGEN evalueringsundersøgelser af ydeevne. Systemets ydeevne er blevet etableret i evalueringsundersøgelser ved at isolere genomt DNA fra humant helblod. For at minimere risikoen for negativ påvirkning på de diagnostiske resultater, skal der anvendes egnede kontroller til efterfølgende anvendelser. For yderligere validering anbefales retningslinjerne i International Conference on Harmonisation of Technical Requirements (ICH) i ICH Q2(R1 Validering af analysemetoder: Tekst og Metodik anbefales. Alle frembragte diagnostiske resultater skal fortolkes i sammenhæng med andre kliniske- eller laboratorie resultater. Teknisk service QIAGENs tekniske service leverer høj kvalitet og er altid til rådighed. De tekniske serviceafdelinger er bemandet med erfarne videnskabsmænd med omfattende praktisk og teoretisk erfaring inden for prøve- og analyseteknologier og i brugen af QIAGEN produkter. Kontakt os i tilfælde af spørgsmål eller vanskeligheder vedrørende EZ1 DSP DNA Blood Kit eller QIAGEN produkter generelt. QIAGENs kunder er en vigtig kilde til information om avancerede eller specialiserede anvendelser af vore produkter. Denne information er en hjælp for andre videnskabsfolk samt for forskerne ved QIAGEN. Vi opfordrer dig derfor til at kontakte os hvis du har forslag omkring produktydeevne eller nye anvendelser og teknikker. For teknisk bistand og yderligere information henvises til vort tekniske supportcenter på eller du kan henvende dig til en af QIAGENs tekniske serviceafdelinger eller lokale forhandlere (se bagsiden eller besøg Advarsler og forholdsregler Der skal altid anvendes en egnet laboratoriekittel, engangshandsker og beskyttelsesbriller når der arbejdes med kemikalier. Yderligere informationer Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 02/2015 7

8 findes i de tilsvarende sikkerhedsdatablade (safety data sheets, SDS). De findes online i bekvemt og kompakt PDF-format på hvor sikkerhedsdatabladene for hvert QIAGEN-kit og hver kit-komponent kan læses og udskrives. ADVARSEL: Tilsæt IKKE blegemiddel eller sure opløsninger direkte til væskeaffaldet fra prøveklargøringen. Visse buffere i reagenspatronerne (RCB) indeholder guanidin-hydrochlorid eller guanidin-isothiocyanat, der sammen med blegemiddel kan danne stærkt reaktive forbindelser. Hvis der spildes væsker der indeholder disse buffere, vaskes med et egnet laboratorierengøringsmiddel og vand. Hvis der på et EZ!-instrument spildes væske der kan indeholde smitstoffer, desinficeres instrumentet med reagenser som beskrevet i den medfølgende brugermanual til EZ1-instrumentet. Brudte eller utætte reagenspatroner (RCB) skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med lokale sikkerhedsbestemmelser. Beskadigede reagenspatroner (RCB) eller andre kit-komponenter må ikke anvendes, da brugen af dem kan medføre dårlig kit-ydeevne. QIAGEN har ikke testet det væskeaffald, der fremkommer ved EZ1 DSP DNAblodprøveproceduren, for smitsomme reststoffer. Kontamination af væskeaffaldet med smitsomme reststoffer er højst usandsynlig, men kan ikke fuldstændigt udelukkes. Derfor skal restvæskeaffald betragtes som smitsomt og håndteres i overensstemmelse med lokale sikkerhedsbestemmelser. Følgende farer og forholdsregler gælder for komponenterne i EZ1 DSP DNA Blood Kit: Reagent Cartridge Blood Indeholder: ethanol; guanidine thiocyanate; guanidine hydrochloride. Fare! Farlig ved indtagelse. Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Meget brandfarlig væske og damp. Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre. Indholdet/ beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsmodtagelsesanlæg. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl/ brus huden med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ 8 Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 02/2015

9 øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. Kvalitetskontrol I overensstemmelse med QIAGENs ISO-certificerede kvalitetsstyringssystem testes hvert lot af EZ1 DSP DNA Blood Kit efter fastlagte specifikationer for at sikre en ensartet produktkvalitet. Introduktion EZ1 DSP DNA Blood Kit er beregnet til oprensning af genomt DNA fra helblodprøver. Magnetisk partikel-teknologi frembringer højkvalitets-dna, der er egnet til direkte brug i efterfølgende anvendelser, såsom forstærkning eller andre enzymreaktioner. EZ1-instrumentet udfører alle trin i prøveklargøringsproceduren, med op til 6 prøver (ved brug af EZ1 Advanced eller BioRobot EZ1 DSP), eller op til 14 prøver (ved brug af EZ1 Advanced XL) i en enkelt kørsel. Ved brug af BioRobot EZ1 DSP, eller brug af EZ1 Advanced med protokolkortet V1.0, er prøve input-volumenen 350 µl, og DNA-eluering finder sted i 200 µl elueringsbuffer. Ved brug af EZ1 Advanced XL, eller brug af EZ1 Advanced med protokolkortet V2.0, can prøve input-volumen vælges fra 200 µl eller 350 µl, og DNA-elueringsvolumen kan vælges fra 50 µl, 100 µl, eller 200 µl. Princip og procedure Magnetisk partikel-teknologi kombinerer hurtigheden og effektiviteten ved silica-baseret nukleinsyreoprensning med den bekvemme håndtering af magnetiske partikler (se procesdiagram, side 3). DNA isoleres fra lysater i ét trin via dets binding til partiklernes silica-overflade i nærvær af et chaotropisk salt. Partiklerne separeres fra lysaterne ved hjælp af en magnet. DNA vaskes derpå grundigt og elueres i elueringsbuffer. Ydeevnekarakteristika for EZ1 DSP DNA Blood-systemet Systemets robusthed Flere forskellige primærrør og antikoagulanser kan anvendes til at tappe blodprøver til EZ1 DSP DNA Blood-proceduren. Tabel 1. Blodtapningsrør, der er testet med EZ1 DSP DNA Blood-systemet Det gennemsnitlige, relative DNA-udbytte fra blodprøver, hvor der anvendes forskellige primærrør, er vist i Figur 1 (side 3). Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 02/2015 9

10 EZ1 DNA-procedure Helblod, blodprodukter eller nedbrudt væv Lysér Magnetiske partikler tilsat prøverne DNA binder til magnetiske partikler Magnetisk separation Vask Magnetisk separation Eluér Oprenset, højkvalitets- DNA 10 Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 02/2015

11 Tabel 1. Blodtapningsrør, der er testet med EZ1 DSP DNA Bloodsystemet Rør Forkortelse Producent Kat. nr.* BD Vacutainer 9NC BD 9NC Becton Dickinson Nominel tappevolumen (ml) BD Vacutainer K3E BD K3E Becton Dickinson BD Vacutainer K2E BD K2E Becton Dickinson Monovette EDTA Monovette LH Monovette CDPA1 EDTA Sarstedt LH Sarstedt CPDA1 Sarstedt Vacuette K3E K3E Greiner Bio-One Vacuette 9NC V 9NC Greiner Bio-One Katolognumre kan være ændret. Kontroller med producenten eller forhandleren. Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 02/

12 Average relative DNA yield (%) Gennemsnitligt relativt DNA-udbytte (%) Gennemsnitligt relativt DNA-udbytte (%) A B Tapperør Tapperør Figur 1. Systemrobusthed ved brug af forskellige tapperør og antikoagulanter. Helblod blev tappet fra raske donorer i forskellige typer rør med replica á 3 pr. donor og rør. De anvendte rør er vist på Tabel 1 (side 12). A Blod blev indhentet fra 6 donorer i 8 forskellige typer rør. Genomt DNA blev oprenset fra 350 µl prøver med eluering i 200 µl. B Blod blev indhentet fra 4 donorer i 4 forskellige typer rør. Genomt DNA blev oprenset fra 200 µl prøver ved brug af EZ1 DSP DNA Blood-systemet på BioRobot EZ1 DSP, med eluering i 200 µl. Teoretiske DNA-udbytter fra hver donor og rør blev bestemt ved optælling af hvide blodceller. Stolperne viser det gennemsnitlige, relative DNA-udbytte (sammenlignet med det teoretiske udbytte) med standard afvigelser. 12 Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 02/2015

13 Gennemsnitligt relativt DNA-udbytte (%) Nedfrysning/optøning af prøver Friske eller frosne, human helblodprøver kan anvendes (se Opbevaring af blodprøver, side 28). Virkningen af blodprøvers nedfrysning og optøning på DNA-oprensning ved brug af EZ1 DSP DNA Blood-systemet er blevet bestemt (Figur 2) Fresh Frisk Cycle Cyklus 1 1 Cycle Cyklus 2 2 Cycle Cyklus BD Vacutainer K2E BD Vacutainer 9NC Figur 2. Fryse-/optøningscyklernes indflydelse på DNA-udbytter. Helblod blev tappet fra 3 raske donorer i de angivne rør med hver 6 replica. Rørene er vist i Tabel 1. Genomt DNA blev oprenset fra 350 µl fra hver prøve ved brug af EZ1 DSP DNA Blood-systemet, og middelværdier af relativt DNA-udbytte (Frisk) blev udregnet for hver donor og rør. Rørene med blodprøver blev nedfrosset og optøet 3 gange. Genomt DNA blev oprenset efter hver fryse- /optøningscyklus (Cyklus 1-Cyklus 3) ved brug af EZ1 DSP DNA Blood-systemet, og det relative DNA-udbytte blev bestemt. Til nedfrysning/optøning anbefales rør med EDTA som antikoagulans. Udbytte af oprenset DNA Genomt DNA blev oprenset fra 350 µl blodprøver fra raske donorer. Mængden af DNA, der bliver oprenset ved brug af EZ1 DSP DNA Bloodproceduren, afhænger af indholdet af hvide blodceller i hver blodprøve, og udbyttet kan variere fra donor til donor (Figur 3). Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 02/

14 Gennemsnitligt DNA-udbytte (μg) Gennemsnitligt DNA-udbytte (μg) Gennemsnitligt DNA-udbytte (μg) A Relative Absolute Donor B Hvide blodceller (x 103 celler/μl) Figur 3. Gennemsnitlige, absolute og relative DNA-udbytter fra forskellige donorer. Helblod blev indhentet fra 27 donorer in triplo. Genomt DNA blev oprenset fra 350 af hver prøve ved brug af EZ1 DSP DNA Blood-systemet. A Teoretisk DNA-udbytte blev bestemt ved tælling af hvide blodceller. Gennemsnitlige absolute (Absolute) og relative (Relative) (sammenlignet med beregnet, teoretisk udbytte) DNA-udbytter er vist for hver donor. B Gennemsnitlige, absolutte udbytter er vist for hver donor i forhold til tælling af hvide blodceller. Koncentration af oprenset DNA ved hjælp af forskellige elueringsvolumener Genomt DNA blev oprenset fra 250 µl og 350 µl blodprøver fra raske donorer ved brug af EZ1 DSP DNA Blood-proceduren på EZ1 Advanced XL med tre forskellige elueringsvolumener (Figur 4). 14 Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 02/2015

15 Gennemsnitlig DNA-koncentration (ng/µl) 200 µl protokol 350 µl protokol Elueringsvolumen Figur 4. Gennemsnitlig DNA-koncentration opnået med forskellige elueringsvolumener. Helblod blev indhentet fra 3 donorer. Genomt DNA blev oprenset fra 200 µl og 350 µl af hver prøve og elueret i 200 µl, 100 µl, og 50 µl, hver in triplo, ved brug af EZ1 DSP DNA Blood-systemet på EZ1 Advanced XL. Gennemsnitlig DNA-koncentration er vist for hver protokol og elueringsvolumen. På grund af den lave mængde elueringsbuffer og opvarmning af elueringsbuffer under processen, kan eluering med 50 µl føre til endelige elueringsvolumener mindre end 50 µl. Eluering af oprenset genomt DNA Genomt DNA elueres i en lavsalt-elueringsbuffer. Det eluerede DNA er klar til brug i efterfølgende in vitro-diagnostiske analyser, såsom CE-IvD-mærkede artus PCR-kits. Helblod blev indsamlet fra 30 tilfældigt valgte bloddonorer, DNA blev oprenset fra 350 µl prøver og elueret i 200 µl ved brug af EZ1 DSP DNA Blood-systemet. artus MTHFR LC PCR-kittet og artus TPMT LC PCR-kittet blev brugt til at bestemme klinisk relevante, genetiske varianter i methylenetetrahydrofolatreductase (MTHFR)-, og thiopurin S-methyltransferase (TPMT)- gener. Prøverne blev analyseret på et LightCycler -instrument. Dataene er vist i tabel 2 og 3 (startende på side 17 og 19), med smeltekurveanalyse og procentfordeling for varianter af MTHFR-genet, illustreret i figur 5 og 6 (side 18 og 19). Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 02/

16 Tabel 2. Polymorfier ved MTHFR-genets nukleotid 667 og nukleotid 1298, påvist ved brug af artus MTHFR LC PCR-kittet Prøvenummer Nukleotid 677 Nukleotid 1298 Genotype 1 heterozygotisk var homozygotisk wt wt677/var677 wt1298/wt homozygotisk wt homozygotisk wt wt677/wt677 wt1298/wt homozygotisk wt heterozygotisk var wt677/wt677 wt1298/var homozygotisk var homozygotisk wt var677/var677 wt1298/wt homozygotisk wt heterozygotisk var wt677/wt677 wt1298/var homozygotisk wt heterozygotisk var wt677/wt677 wt1298/var heterozygotisk var homozygotisk wt wt677/var677 wt1298/wt homozygous wt homozygous wt wt677/wt677 wt1298/wt homozygous wt heterozygous var wt677/wt677 wt1298/var heterozygous var heterozygous var wt677/var677 wt1298/var homozygous wt heterozygous var wt677/wt677 wt1298/var homozygous wt homozygous wt wt677/wt677 wt1298/wt homozygous wt homozygous wt wt677/wt677 wt1298/wt1298 var: Variant-allel ved angivet position i MTHFR-genet. wt: Vildtype-allel ved angivet position i MTHFR-genet. Tabel fortsættes på næste side. 16 Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 02/2015

17 Tabel 2. Fortsat Prøvenummer Nukleotid 677 Nukleotid 1298 Genotype 14 heterozygotisk var homozygotisk wt wt677/var677 wt1298/wt heterozygotisk var homozygotisk wt wt677/var677 wt1298/wt homozygotisk wt heterozygotisk var wt677/wt677 wt1298/var homozygotisk var homozygotisk wt var677/var677 wt1298/wt heterozygotisk var homozygotisk wt wt677/var677 wt1298/wt homozygotisk wt heterozygotisk var wt677/wt677 wt1298/var homozygotisk wt heterozygotisk var wt677/wt677 wt1298/var homozygotisk wt homozygotisk var wt677/wt677 var1298/var heterozygous var homozygous wt wt677/var677 wt1298/wt heterozygous var heterozygous var wt677/var677 wt1298/var heterozygous var homozygous wt wt677/var677 wt1298/wt homozygous wt heterozygous var wt677/wt677 wt1298/var homozygous wt homozygous var wt677/wt677 var1298/var homozygous wt heterozygous var wt677/wt677 wt1298/var1298 var: Variant-allel ved angivet position i MTHFR-genet. wt: Vildtype-allel ved angivet position i MTHFR-genet. Tabel fortsættes på næste side. Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 02/

18 Tabel 2. Fortsat Prøvenummer Nukleotid 677 Nukleotid 1298 Genotype 28 heterozygotisk var 29 heterozygotisk var heterozygotisk var homozygotisk wt wt677/var677 wt1298/var1298 wt677/var677 wt1298/wt homozygotisk var homozygotisk wt var677/var677 wt1298/wt1298 var: Variant-allel ved angivet position i MTHFR-genet. wt: Vildtype-allel ved angivet position i MTHFR-genet. A B Figur 5. Smeltekurveanalyse af forstærkningsprodukter ved MTHFR-genets nukleotid 677 og DNA blev oprenset fra 30 donorers helblod ved brug af EZ1 DSP DNA Bloodsystemet. Eluater blev analyseret ved brug af det CE-IvD-mærkede artus MTHFR LC PCR-kit med smeltekurveanalyse på LightCycler-instrumentet. A Analyse ved nukleotid 677. B Analyse ved nukleotid Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 02/2015

19 Proportion (%) wt677/var677 wt1298/wt1298 wt677/wt677 wt1298/var1298 var677/var677 wt1298/wt1298 wt677/wt677 wt1298/wt1298 wt677/var677 wt1298/var1298 wt677/wt677 var1298/var1298 Figur 6. Fordeling af genotyper der blev påvist for MTHFR-genet. Data fra Tabel 2 og figur 5 er sammenfattet grafisk som brøkdel af hver påvist genotype. Tabel 3. Polymorfier af TPMT-genet, der blev påvist ved brug af TPMT LC PCR-kittet. Prøve-nummer TPMT-genotype 1 TPMT*1/*1 2 TPMT*1/*1 3 TPMT*1/*1 4 TPMT*1/*1 5 TPMT*1/*1 6 TPMT*1/*3A eller TPMT*3C/*3B 7 TPMT*1/*1 8 TPMT*1/*3A eller TPMT*3C/*3B 9 TPMT*1/*1 10 TPMT*1/*3A eller TPMT*3C/*3B 11 TPMT*1/*1 12 TPMT*1/*1 13 TPMT*1/*1 14 TPMT*1/*1 Tabel fortsættes på næste side. Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 02/

20 Tabel 3. Fortsat Prøve-nummer TPMT-genotype 15 TPMT*1/*1 16 TPMT*1/*1 17 TPMT*1/*3A eller TPMT*3C/*3B 18 TPMT*1/*1 19 TPMT*1/*1 20 TPMT*1/*1 21 TPMT*1/*1 22 TPMT*1/*1 23 TPMT*1/*1 24 TPMT*1/*1 25 TPMT*1/*1 26 TPMT*1/*1 27 TPMT*1/*1 28 TPMT*1/*1 29 TPMT*1/*1 30 TPMT*1/*1 20 Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 02/2015

21 50 µl elution volume 100 µl elution volume 200 µl elution volume 50 µl elution volume 100 µl elution volume 200 µl elution volume Inhibitionstest Virkningerne af voksende mængder eluat, anvendt i PCR på PCR-ydeevne, er blevet bestemt (Figur 7). A M B M l l l l l l D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 M l l M l l l D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 M M l PC NC l PC NC D1 D2 D1 D2 Figur 7. Virkninger af eluatvolumen, anvendt i PCR på PCR-ydeevne. Blod blev indhentet fra to raske donorer (D1, D2) i BD K2E- ør. Genomt DNA blev oprenset fra 350 µl (A) og 200 µl (B) portioner in triplo ved brug af EZ1 DSP DNA Blood-systemet. DNA blev elueret i 200 µl, 100 µl, eller 50 µl (eluteringsvolumen). Den angivne mængde eluat blev brugt i en 50 µl PCR med primere til et1100 bp humant gen-fragment i enkeltkopi. PC: Positiv kontrol. NC: Negativ kontrol. M: Lav DNA-masse-stige. (Bemærk at anvendelse af store mængder høje DNA-koncentrationer kan forårsage overbelastning af PCR'en, som vist, f.eks. ved de svagere bånd ved brug af 10 µl af en 100 µl eluering i PCR en.) Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 02/

22 DNA-udbytte (µg) Præcisionsanalyse DNA-udbytter fra 350 µl humant helblod blev sdna yield (µg) ammenlignet for forskellige kørsler på EZ1 DSP DNA Blood-systemet på EZ1 Advanced og EZ1 Advanced XL. Inter-kørsels præcisionsdataene er vist som standardafvigelser for DNA-udbyttere (Figur 8). Kørsel 1 Kørsel 2 Kørsel 1 Kørsel 2 Figur 8. Intra- og inter-kørselspræcision ved brug af EZ1 DSP DNA Blood-systemet. Blod blev indsamlet fra en rask donor i BD K2E-rør og samlet før brug. Genomt DNA blev oprenset fra 350 µl portioner i 2 kørsler (Kørsel 1, Kørsel 2) af 6 replica af hver ved brug af EZ1 Advanced, og fra µl portioner i 2 kørsler (Kørsel 1, Kørsel 2) af 14 replica hver på the EZ1 Advanced XL ved brug af EZ1 DSP DNA Blood-systemet. Gennemsnitligt samlet DNA-udbytte og standardafvigelse er vist for hver kørsel. Intra-kørsels præcisionsværdier var 2,90 % (Kørsel 1, EZ1 Advanced), 3,80 % (Kørsel 2, EZ1 Advanced), 7,17 % (Kørsel 1, EZ1 Advanced XL), og 3,45 % (Kørsel 2 EZ1 Advanced XL), og den samlede præcision var 5,17%. Eluat-stabilitet Stabilitet for genomt DNA i EZ1-eluater er demonstreret i op til 24 måneder under opbevaring ved 5 C, og i op til 36 måneder under opbevaring ved 20 C eller 80 C. 22 Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 02/2015

23 Udelukkelse af overførsel mellem prøver Tolv kørsler ved brug af EZ1 Advanced (med V2.0 protokolkortet; 350 µl input, 200 µl eluering) og ni kørsler ved brug af EZ1 Advanced XL (200 µl input, 200 µl eluering) blev udført med EZ1 DSP DNA Blood-systemet for at evaluere risikoen for krydskontamination under og mellem EZ1 DSP DNA Bloodprocedurer. For at påvise prøve-til-prøve overførsel, blev kørslerne udført med blodprøver fra mænd (positive) og kvinder (negative) i skiftende positioner, som vist i tabel 4 og tabel 5. Hver tredje kørsel blev udført ved brug af udelukkende blodprøver fra kvinder. Alle eluater blev testet for forstærkning af et 78 bpfragment af det Y-kromosom specifikke enkeltkopi gen, SRY, ved brug af QIAGEN QuantiTect Probe PCR-kittet. Tabel 4. EZ1 Advanced krydskontamineringstest, opstilling og C T - værdier for positive (mandlige) prøver Position Kørsel ,37 F 23,14 F 23,22 F 2 F 23,41 F 23,15 F 23,44 3 F F F F F F 4 23,53 F 23,27 F 23,39 F 5 F 23,28 F 23,39 F 23,46 6 F F F F F F 7 23,14 F 23,50 F 23,17 F 8 F 23,21 F 23,46 F 23,44 9 F F F F F F 10 23,29 F 23,45 F 23,47 F 11 F 23,53 F 23,39 F 23,42 12 F F F F F F F: Kvindelige (negative) prøver. Tal: C T -værdier for mandlige (positive) prøver. Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 02/

24 Tabel 5. EZ1 Advanced XL krydskontamineringstest, opstilling og C T - værdier for positive (mandlige) prøver Position Kørsel ,27 F 24,13 F 24,12 F 24,22 2 F 23,92 F 24,12 F 23,85 F 3 F F F F F F F 4 24,02 F 23,98 F 24,31 F 24,35 5 F 24,74 F 24,56 F 24,62 F 6 F F F F F F F 7 24,48 F 24,64 F 24,49 F 24,52 8 F 24,55 F 24,40 F 24,52 F 9 F 24,80 F 24,70 F 24,68 F Position F 23,99 F 24,16 F 24,18 F 2 24,06 F 24,11 F 23,94 F 24,02 3 F F F F F F F 4 F 24,22 F 24,30 F 24,10 F 5 24,64 F 24,28 F 24,59 F 24,53 6 F F F F F F F 7 F 24,62 F 24,41 F 24,66 F 8 24,37 F 24,46 F 24,58 F 24, ,74 F 24,52 F 24,80 F 24,67 F: Kvindelige (negative) prøver. Tal: C T -værdier for mandlige (positive) prøver. Alle mandlige blodprøver blev testet positive i PCR (C T -værdier er opførte i tabel 4 og tabel 5), og alle kvindelige blodprøver blev testet negative. Disse eksperimenter viser at EZ1 DSP DNA Blood-proceduren ikke giver nogen overførsel mellem prøver under disse betingelser. 24 Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 02/2015

25 Udstyr og reagenser som leveres af brugeren Der skal altid anvendes en egnet laboratoriekittel, engangshandsker og beskyttelsesbriller når der arbejdes med kemikalier. Flere informationer findes i de tilsvarende sikkerhedsdatablade (safety data sheets, SDS), som kan fås hos den pågældende leverandør. Alle protokoller Pipetter* og sterile, RNase-fri pipettespidser Blød papirserviet Vand 70% ethanol Ekstraudstyr: ryste inkubator* (hvis reagenspatronerne [RCB] indeholder bundfald i bunden af brøndene) Ekstraudstyr: mikrocentrifuge* (hvis magnetiske partikler skal fjernes fra eluater) Til BioRobot EZ1-brugere BioRobot EZ1 DSP-instrument* (udgået) EZ1 DSP DNA Blood Card (kat. nr ) Til EZ1 Advanced-brugere EZ1 Advanced-instrument* (udgået) EZ1 Advanced DSP DNA Blood Card (kat. nr ) Til EZ1 Advanced XL-brugere EZ1 Advanced XL-instrument* (kat. nr ) EZ1 Advanced XL DSP DNA Blood Card (kat. nr ) Til EZ1 Advanced- og EZ1 Advanced XL-brugere Til prøvesporing er ét af følgende nødvendig: * Sørg for, at instrumenterne er blevet efterset, vedligeholdt og kalibreret regelmæssigt i henhold til producentens anbefalinger. Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 02/

26 PC (herunder monitor; QIAGEN PC, kat. nr , og monitor, kat. nr , eller egen PC og monitor) med EZ1 Advanced Communicator Software (software leveret med EZ1 Advanced- og EZ1 Advanced XL-instrumenter) Printer (kat. nr ) og tilbehørspakke til printer (kat. nr ) Ekstraudstyr: 80% ethanol* og 2 ml rør med skruelåg (hvis de ekstra vasketrin med 80% ethanol udføres på EZ1 Advanced ved brug af V2.0 protokol kortet, eller på EZ1 Advanced XL, se Ting der skal gøres før start, side 34 * Anvend ikke denatureret alcohol som indeholder andre stofer end methanol eller methylethylketon. 26 Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 02/2015

27 Vigtige bemærkninger Opbevaring af blodprøver Helblodsprøver, behandlet med EDTA, ACD, eller heparin*, kan anvendes, og kan være friske eller nedfrosne. Nedfrosne prøver skal optøs ved stuetemperatur (15 25 C) under forsigtig omrøring før proceduren påbegyndes. Det oprensede DNA-udbytte og kvalitet afhænger af blodets opbevaringsbetingelser. Friskere blodprøver kan give bedre resultater. Ved korttidsopbevaring (op til 10 dage), tappes blod i rør med EDTA som antikoagulans, og rørene opbevares ved 2 8 C. Ved anvendelser der kræver maksimal fragmentstørrelse, såsom Southern blotting, anbefales dog kun opbevaring ved 2 8 C i op til 3 døgn, idet små niveauer af DNAnedbrydning vil indtræffe efter dette tidspunkt. Ved langtidsopbevaring tappes blod i rør der indeholder en standardkogulans (fortrinsvis EDTA, hvis der kræves højmolekylært DNA), og rørene opbevares ved 70 C. Blod der viser tegn på koagulation må ikke anvendes. Bundfald i reagenspatroner (RCB) Bufferen i reagenspatronens (RCB) brønd 1 (brønden nærmest fronten af EZ1- instrumentet når reagenspatronen (RCB) indsættes) kan danne et bundfald under opbevaring. Reagensenpatronen skal afbalanceres til stuetemperatur (15 25 C), før brug. Om nødvendigt genopløses dette under mild omøring ved C. Arbejde med EZ1-instrumenter De vigtigste kendetegn for EZ1-instrumenter omfatter: Oprensning af højkvalitets-nukleinsyrer fra 1-6 eller 1-14 prøver pr. kørsel Lille fladeareal for at spare laboratorieplads Forprogrammerede EZ1 DSP-kort der indeholder protokoller klar til brug * Der skal altid anvendes en egnet laboratoriekittel, éngangshandsker og beskyttelsesbriller, når der arbejdes med kemikalier. Flere informationer findes i de tilsvarende sikkerhedsdatablade (material safety data sheets, MSDS), som kan fås hos den pågældende leverandør. Forfyldte, forseglede reagenspatroner for nem, sikker og hurtig opsætning af EZ1-instrumenter Fuldstændig automatisering af nukleinsyreoprensning Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 02/

28 Yderligere kendetegn ved EZ1 Advanced og EZ1 Advanced XL omfatter: Stregkodelæsning og prøvesporing Kit-datasporing med Q-Card, leveres med kittet UV-lampe der hjælper til at eliminere overførsel og muliggør dekontamination UV-dekontamination bidrager til at reducere mulig patogen kontamination af EZ1 Advanced- og EZ1 Advanced XL--arbejdsbordets flader. Inaktiveringsaktiviteten skal bestemmes for hver enkelt organisme og afhænger for eksempel af lagtykkelse og prøvetype. QIAGEN kan ikke garantere fuldstændig udryddelse af specifikke patogener. EZ1-kort EZ1 DSP DNA Blood-protokollen lagres på forprogrammerede EZ1-kort (integrerede kredskort). Brugeren indsætter simpelthen EZ1-kortet i det pågældende EZ1-instrument, og instrumentet er klar til at køre en protokol (Figur 9 og 10). Figur 9. Nem protokolopsætning ved brug af EZ1-kort. Indsætning af et EZ1-kort, der indeholder protokollen, i EZ1-instrumentet. Instrumentet må først tændes efter at et EZ1-kort er indsat. Sørg for at EZ1- kortet er trykket helt ind! Ellers kan vigtige instrumentdata gå tabt og føre til hukommelsesfejl. EZ1-kort må ikke udskiftes medens instrumentet er tændt. 28 Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 02/2015

29 Figur 10. EZ1-kort trykket helt ind i EZ1-kortsprækken. Reagenspatroner (RCB) Reagenser til nukleinsyreoprensning fra en enkelt prøve er indeholdt i en enkelt reagenspatron (RCB) (Figur 11, side 30). Hver brønd i patronen (RCB) indeholder et specifikt reagens, såsom magnetiske partikler, lysisbuffer, vaskebuffer eller elueringsbuffer (AVE). Eftersom hver brønd kun indeholder den nødvendige mængde reagens, undgås dannelse af overskydende affald fra restreagens ved afslutningen af oprensningsproceduren. Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 02/

30 A B Figur 11. Nem opsætning af instrumentet ved brug af reagenspatroner (RCB). A En forseglet, forfyldt reagenspatron (RCB). B Indsætning af reagenspatroner (RCB) i patronstativet. Selve patronstativet er mærket med en pil for at vise den retning patronerne (RCB) skal indsættes i. Arbejdsbord Arbejdsbordet til EZ1-instrumenter er dér, hvor brugeren indsætter prøver og komponenterne fra EZ1 DSP DNA Blood Kit (Figur 12, side 31). Detaljer om arbejdsbordsopsætning vises på vacuumfluorescensskærmen (VFD) i EZ1 Advanced-, EZ1 Advanced XL- eller LCD-skærmen på BioRobot EZ1 DSPkontrolpanelet, når brugeren starter arbejdsbordsopsætningen. Instrumentskærmen viser også protokolstatus under den automatiserede oprensningsprocedure. 30 Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 02/2015

31 Figur 12. Arbejdsbord på et EZ1-instrument. 1. Elueringsrør (ET) (1,5 ml) indsat I første række. 2. Engangs filterspidsholdere (DTH) der indeholder engangs filterspidser (DFT), indsat i anden række. 3. Tredje række er tom for EZ1 DSP DNA Blood-protokollen. (Ekstraudstyr: Hvis de ekstra vasketrin med 80 % ethanol udføres, indsættes 2 ml rørende med 1800 µl hver af 80 % ethanol i denne række) 4. Prøverør (ST) (2 ml), indsat i fjerde række. 5. Reagenspatroner (RCB), indsat i patronstativet. 6. Varmeblokken er tom for EZ1 DSP DNA Blood-protokollen. Datasporing med EZ1 Advanced og EZ1 Advanced XL EZ1 Advanced og EZ1 Advanced XL muliggør fuldstændig sporing af en lang række data for øget procedkontrol og driftssikkerhed. EZ1-kittets lot-nummer og udløbsdatoer indlæses i starten af protokollen ved hjælp af Q-kortets stregkode. Et bruger-id og Q-kortets stregkode kan indstastes manuelt ved Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 02/

32 brug af det numeriske tastatur, eller ved scanning af stregkoder med den håndholdte stregkodelæser. Prøve og analyseinformation kan eventuelt også indtastes ved protokollens start. Ved protokolskørslens afslutning udfærdiges der automatisk en rapportfil. EZ1 Advanced og EZ1 Advanced XL kan gemme op til 10 resultatfiler, og dataene kan overføres til en pc, eller udskrives direkte på en printer (for bestillingsinformation, se "Udstyr og reagenser som leveres af bruger", side 25). For at kunne modtage rapportfilerne på en pc, skal EZ1 Advanced Communicator-softwaren installeres. Softwaren modtager rapportilen og lagrer den i en mappe, som brugeren definerer. Efter at pc en har modtaget rapportfilen, kan brugeren anvende og bearbejde filen med et LIMS (Laboratory Information Management System) eller et andet program. Et eksempel på en rapportfil er vist i Bilag D (side 3). I rapportfiler nævnes de 6 pipetteringskanaler på EZ1 Advanced, fra venstre mod højre, kanal A til F, eller de 14 pipetteringskanaler på EZ1 Advanced XL, fra venstre til højre, kanal Ved scanning af et bruger-id eller Q-Card-stregkode med stregkodelæseren, bekræfter et bip data modtaget. Efter at informationerne er blevet vist i 2 sekunder, gemmes de automatisk, og næste skærmmeddelelse vises. Ved scanning af prøv ID, analysekit-id eller bemærkninger, bekræfter et bip data modtaget, informationerne vises, og en meddelelse opfordrer brugeren til at indlæse næste oplysning. Efter scanning af prove-id, analysekit-id og bemærkninger, trykkes der på ENT én gang for at bekræfte at de indlæste informationer er korrekte. Hvis en forkert stregkode for eksempel blev scannet for en af prøverne, trykkes der på ESC, og derpå scannes alle prøvestregkoder på ny i overensstemmelse med skærminstruktionerne. For bruger-id og bemærkninger kan tallene indstastes ved brug af det numeriske tastatur, eller man kan nemt frembringe sine egne stregkoder til at indkode disse tal. For datasporing startes altid med at indsætte prøver i position A på EZ1 Advanced, og position 1 på EZ1 Advanced XL. De resterende prøver anbringes efter hinanden i de næste åbne positioner på arbejdsbordet. For detaljer vedrørende sporing ved brug af EZ1 Advanced Communicatorsoftware, se brugermanualen til EZ1 Advanced eller EZ1 Advanced XL. 32 Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 02/2015

33 Arbejdsgang for EZ1 DSP DNA Blood-drift Indsæt EZ1 DSP DNA Blood Card i EZ1-kortsprækken Tænd for EZ1-instrumentet Følg skærmmeddelelser for datasporing* Følg skærmmeddelelserne for arbejdsbordsopsætning Start protokollen Indhent oprenset DNA UV-dekontamination* * Kun EZ1 Advanced og EZ1 Advanced XL. Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 02/

34 Protokol: Oprensning af genomt DNA fra helblod ved brug af EZ1 Advanced XL Vigtige anvisninger før start Hvis EZ1 DSP DNA Blood Kit anvendes for første gang, skal Vigtige bemærkninger på side 3 læses. Reagenspatronerne (RCB) indeholder guanidinsalte og er derfor ikke kompatible med blegemiddelholdige desinfektionsreagenser. Benyt passende sikkerhedsforanstaltninger, og brug handsker ved håndtering. Se sikkerhedsinformation på side 3. Udfør alle protokollens trin ved stuetemperatur (15-25º). Arbejd hurtigt under opsætningsproceduren. Undersøg kit-komponenterne for skader efter modtagelsen af kittet. Hvis reagenspatronerne (RCB) eller andre kit-komponenter er beskadigede, kontaktes QIAGENs tekniske service eller den lokale forhandler. I tilfælde af væskespild henvises til Advarsler og forholdsregler (side 7 og 8). Beskadigede reagenspatroner (RCB) eller andre kit-komponenter må ikke anvendes, da brugen af dem kan medføre dårlig kit-ydeevne. Det genome DNA-udbytte afhænger af antallet af hvide blodceller i prøven. Ting der skal gøres før start Lysisbufferen i reagenspatronen (RCB) kan danne bundfald under opbevaring. Reagensenpatronen skal afbalanceres til stuetemperatur (15 25 C), før brug. Om nødvendigt genopløses dette ved opvarmning til C, efterfulgt af placering ved stuetemperatur. Protokollen omfatter en mulighed for at udføre vask med 80 % ethanol i stedet for med bufferen, som leveres med reagenspatronen. Dette kan være en fordel ved visse efterfølgende anvendelser. Hvis denne mulighed vælges, anbringes 2 ml rør med 1800 µl hver af 80 % ethanol i tredje række på arbejdsbordet (se Figur 12, side 2). Til klargøring af 80 % ethanol, tilstrækkeligt for 14 prøver, tilføjes 6 ml nukleasefrit vand til 24 ml 100 % etanol.* Følg instruktionerne i skærmmeddelelserne. * Anvend ikke denatureret alkohol som indeholder andre stoffer end methanol eller methylethylketon. 34 Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 02/2015

35 Procedure 1. Ækvilibér op til 14 helblodsprøver ved stuetemperatur. Sørg for at prøver der har været nedfrosset, er fuldstændigt optøet og ækvilibreret til stuetemperatur tilstrækkeligt længe til at være i ligevægt. Hvis prøver har været opbevaret ved 2 8 C, skal de også ækvilibreres til stuetemperatur. Før proceduren startes, skal temperaturen for alle prøver være C for at sikre optimalt udbytte og optimal DNA-renhed. 2. Indsæt EZ1 Advanced XL DSP DNA Blood Card helt ind i EZ1- kortsprækken på EZ1 Advanced XL. 3. Tænd for EZ1-instrumentet. Kontakten er anbragt til venstre på instrumentets bagside. 4. Tryk på START for at starte protokollen og arbejdsbordopsætningen i EZ1 DSP DNA Blood-protokollen. 5. Følg vejledningen på skærmen for arbejdsbordsopsætningen, valg af protokolvariable og datasporing. 6. Tryk på 1 eller 2 for at starte arbejdsbordopsætningen for 200 µl DSP-protokollen eller 350 µl-protokollen, henholdsvist. 7. Vælg elueringsvolumen: tryk på 1 for eluering i 50 µl; 2 for eluering i 100 µl; 3 for eluering i 200 µl. 8. Vælg om du ønsker at udføre de valgfrie vaske med 80 % ethanol. Teksen sammenfatter følgende trin, som beskriver indsætning på arbejdsbordet. 9. Åbn instrumentets dør. 10. Vend reagenspatronerne (RCB) 4 gange for at opblande de magnetiske partikler. Derpå knipses patronerne (RCB) for at bringe reagenserne til bunden af brøndene. 11. Indsæt reagenspatronerne (RCB) i patronstativet. En reagenspatron (RCB) skubbes ind i patronstativet og trykkes ned indtil den er klikket på plads. For datasporing startes altid med at indsætte prøver i position 1 på EZ1 Advanced XL. De resterende prøver anbringes efter hinanden i de næste åbne positioner på arbejdsbordet. Når muligheden for datasporing benyttes, skal det påses at prøve-id kommer i samme rækkefølge som prøverne på arbejdsbordet, for at undgå datablanding. 12. Følg vejledningen på skærmen for yderligere opsætning af arbejdsbordet. Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 02/

36 13. Luk døren på instrumentet. 14. Tryk på START for at starte protokollen. 15. Når protokollen afsluttes, viser skærmen Protocol finished (Protokol slut). Tryk på ENT for at udfærdige rapportfilen. EZ1 Advanced XL kan gemme op til 10 rapportfiler. Rapportfiler kan udskrives direkte på en tilsluttet printer eller overføres til en computer. 16. Åbn instrumentets dør. 17. Fjern elueringsrørene der indeholder oprenset DNA, fra første række. Kassér affaldet fra prøvepræparationen.* 18. Ekstraudstyr: Følg vejledningen på skærmen for at udføre UVdekontamination af arbedjsbordets flader. 19. Udfør proceduren for regelmæssig vedligeholdelse, som beskrevet i brugerhåndbogen der leveres med EZ1-instrumentet. Regelmæssig vedligeholdelse skal udføres ved afslutningen af hver protokolkørsel. Den består i rengøring af perforeringsenheden og arbejdsbordets flader. Perforeringsenheden er skarp! Brug af dobbelthandsker anbefales. 20. For at køre endnu en protokol, trykkes der på START, protokollens trin 1 og 2 udføres, hvorefter protokollen følges fra trin 5. Ellers trykkes der på STOP to gange for at vende tilbage til skærmens første billede, lukke instrumentets dør, og slukke EZ1-instrumentet. Trin 3-4 er ikke nødvendige når endnu en protokol skal køres. Spring disse trin over. *Prøveaffald indeholder guanidinsalte og er derfor ikke kompatible med blegemidler. Se sikkerhedsinformation på side 3. Protokol: Oprensning af genomt DNA fra helblod ved brug af EZ1 Advanced (med V2.0-kort) Denne protokol er til brug med EZ1 Advanced DSP DNA Blood Card V2.0, en opdateret version af det originale V1.0-kort. Ved brug af V1.0-kortet, følg Protokol: Oprensning af genomt DNA fra helblod ved brug af EZ1 Advanced (med V1.0-kort). Protokollen på V2.0-kortet omfatter tilføjende protokolmuligheder, der gør det muligt at anvende forskellige prøve-input og elueringsvolumenter, samt valgfrie vasketrin med 80 % ethanol. Protokollen på V2.0-kortet svarer til det originale V1.0-kort når der anvendes originale input og elueringsvolumener samt vaskebuffere. 36 Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 02/2015

37 Vigtige anvisninger før start Hvis EZ1 DSP DNA Blood Kit anvendes for første gang, skal Vigtige bemærkninger på side 3 læses. Reagenspatronerne (RCB) indeholder guanidinsalte og er derfor ikke kompatible med blegemiddelholdige desinfektionsreagenser. Benyt passende sikkerhedsforanstaltninger, og brug handsker ved håndtering. Se sikkerhedsinformation på side 3. Udfør alle protokollens trin ved stuetemperatur (15-25º). Arbejd hurtigt under opsætningsproceduren. Undersøg kit-komponenterne for skader efter modtagelse af kittet. Hvis reagenspatronerne (RCB) eller andre kit-komponenter er beskadigede, kontaktes QIAGENs tekniske service eller den lokale forhandler. I tilfælde af væskespild henvises til Advarsler og forholdsregler (side 7 og 8). Beskadigede reagenspatroner (RCB) eller andre kit-komponenter må ikke anvendes, da brugen af dem kan medføre dårlig kit-ydeevne. Det genome DNA-udbytte afhænger at antallet af hvide blodceller i prøven. Ting der skal gøres før start Lysisbufferen i reagenspatronen (RCB) kan danne bundfald under opbevaring. Reagensenpatronen skal afbalanceres til stuetemperatur (15 25 C), før brug. Om nødvendigt genopløses dette ved opvarmning til C, efterfulgt af placering ved stuetemperatur. Protokollen omfatter en mulighed for at udføre vask med 80 % ethanol i stedet for med bufferen, som leveres med reagenspatronen. Dette kan være en fordel ved visse efterfølgende anvendelser. Hvis denne mulighed vælges, anbringes 2 ml rør med 1800 µl hver af 80 % ethanol i tredje række på arbejdsbordet (se Figur 12, side 31). Til klargøring af 80 % ethanol, tilstrækkeligt for 6 prøver, tilføjes 3 ml nukleasefrit vand til 12 ml 100 % etanol.* Følg instruktionerne i skærmmeddelelserne. Procedure 1. Ækvilibér op til 6 helblodsprøver ved stuetemperatur. Sørg for at prøver der har været nedfrosset, er fuldstændigt optøet og ækvilibreret til stuetemperatur tilstrækkeligt længe til at være i ligevægt. Hvis prøver har været opbevaret ved 2 8 C, skal de også ækvilibreres til stuetemperatur. Før proceduren startes, skal temperaturen for alle prøver være C for at sikre optimalt udbytte og optimal DNA-renhed. Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 02/

38 2. Indsæt EZ1 Advanced DSP DNA Blood Card (V2.0) helt ind i EZ1- kortsprækken på EZ1 Advanced. 3. Tænd for EZ1-instrumentet. Kontakten er anbragt til venstre på instrumentets bagside. 4. Tryk på START for at starte protokollen og arbejdsbordopsætningen i EZ1 DSP DNA Blood-protokollen. 5. Følg vejledningen på skærmen for arbejdsbordsopsætningen, valg af protokolvariable og datasporing. 6. Tryk på 1 eller 2 for at starte arbejdsbordopsætningen for 200 µl DSP-protokollen eller 350 µl-protokollen, henholdsvist. 7. Vælg elueringsvolumen: tryk på 1 for eluering i 50 µl; 2 for eluering i 100 µl; 3 for eluering i 200 µl. 8. Vælg om du ønsker at udføre de valgfrie vaske med 80 % ethanol. Teksen sammenfatter følgende trin, som beskriver indsætning på arbejdsbordet. 9. Åbn instrumentets dør. * Anvend ikke denatureret alkohol som indeholder andre stoffer end methanol eller methylethylketon. 10. Vend 1-6 reagenspatronerne (RCB) 4 gange for at opblande de magnetiske partikler. Derpå knipses patronerne (RCB) for at bringe reagenserne til bunden af brøndene. 11. Indsæt reagenspatronerne (RCB) i patronstativet. En reagenspatron (RCB) skubbes ind i patronstativet og trykkes ned indtil den er klikket på plads. For datasporing startes altid med at indsætte prøver i position A på EZ1 Advanced. De resterende prøver anbringes efter hinanden i de næste åbne positioner på arbejdsbordet. Når muligheden for datasporing benyttes, skal det påses at prøve-id kommer i samme rækkefølge som prøverne på arbejdsbordet, for at undgå datablanding. 12. Følg vejledningen på skærmen for yderligere opsætning af arbejdsbordet. 13. Luk døren på instrumentet. 14. Tryk på START for at starte protokollen. 15. Når protokollen afsluttes, viser skærmen Protocol finished (Protokol slut). Tryk på ENT for at udfærdige rapportfilen. EZ1 Advanced kan gemme op til 10 rapportfiler. Rapportfiler kan udskrives direkte på en tilsluttet printer eller overføres til en computer. 38 Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 02/2015

39 16. Åbn instrumentets dør. 17. Fjern elueringsrørene der indeholder oprenset DNA, fra første række. Kassér affaldet fra prøvepræparationen.* 18. Ekstraudstyr: Følg vejledningen på skærmen for at udføre UVdekontamination af arbejdsbordets flader. 19. Udfør proceduren for regelmæssig vedligeholdelse, som beskrevet i brugerhåndbogen der leveres med EZ1-instrumentet. Regelmæssig vedligeholdelse skal udføres ved afslutningen af hver protokolkørsel. Den består i rengøring af perforeringsenheden og arbejdsbordets flader. Perforeringsenheden er skarp! Brug af dobbelthandsker anbefales. 20. For at køre endnu en protokol, trykkes der på START, protokollens trin 1 og 2 udføres, hvorefter protokollen følges fra trin 5. Ellers trykkes der på STOP to gange for at vende tilbage til skærmens første billede, lukke instrumentets dør, og slukke EZ1-instrumentet. Trin 3-4 er ikke nødvendige når endnu en protokol skal køres. Spring disse trin over. *Prøveaffald indeholder guanidinsalte og er derfor ikke kompatible med blegemidler. Se sikkerhedsinformation på side 3. Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 02/

40 Protokol: Oprensning af genomt DNA fra helblod ved brug af EZ1 Advanced (med V1.0-kort) Denne protokol er til brug med EZ1 Advanced DSP DNA Blood Card V2.0, en opdateret version af det originale V1.0-kort. Ved brug af V2.0-kortet, følg Protokol: Oprensning af genomt DNA fra helblod ved brug af EZ1 Advanced (med V2.0-kort), side 36. Protokollen på V2.0-kortet omfatter tilføjende protokolmuligheder, der gør det muligt at anvende forskellige prøve-input og elueringsvolumenter, samt valgfrie vasketrin med 80 % ethanol. Protokollen på V2.0-kortet svarer til det originale V1.0-kort når der anvendes originale input og elueringsvolumener samt vaskebuffere. Vigtige anvisninger før start Hvis EZ1 DSP DNA Blood Kit anvendes for første gang, skal Vigtige bemærkninger på side 3 læses. Reagenspatronerne (RCB) indeholder guanidinsalte og er derfor ikke kompatible med blegemiddelholdige desinfektionsreagenser. Benyt passende sikkerhedsforanstaltninger, og brug handsker ved håndtering. Se sikkerhedsinformation på side 2. Udfør alle protokollens trin ved stuetemperatur (15-25º). Arbejd hurtigt under opsætningsproceduren. Undersøg kit-komponenterne for skader efter modtagelse af kittet. Hvis reagenspatronerne (RCB) eller andre kit-komponenter er beskadigede, kontaktes QIAGENs tekniske service eller den lokale forhandler. I tilfælde af væskespild henvises til Sikkerhedsinformation (side 2). Beskadigede reagenspatroner (RCB) eller andre kit-komponenter må ikke anvendes, da brugen af dem kan medføre dårlig kit-ydeevne. Det genome DNA-udbytte afhænger at antallet af hvide blodceller i prøven. Ting der skal gøres før start Lysisbufferen i reagenspatronen (RCB) kan danne bundfald under opbevaring. Om nødvendigt genopløses dette ved opvarmning til C, efterfulgt af placering ved stuetemperatur. 40 Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 02/2015

41 Procedure 1. Ækvilibér op til 6 helblodsprøver ved stuetemperatur. Sørg for at prøver der har været nedfrosset, er fuldstændigt optøet og ækvilibreret til stuetemperatur tilstrækkeligt længe til at være i ligevægt. Hvis prøver har været opbevaret ved 2 8 C, skal de også ækvilibreres til stuetemperatur. Før proceduren startes, skal temperaturen for alle prøver være C for at sikre optimalt udbytte og optimal DNA-renhed. 2. Indsæt EZ1 Advanced DSP DNA Blood Card (V1.0) helt ind i EZ1- kortsprækken på EZ1 Advanced. 3. Tænd for EZ1-instrumentet. Kontakten er anbragt til venstre på instrumentets bagside. 4. Tryk på START for at starte arbejdsbordopsætningen i EZ1 DSP DNA Blood-protokollen. 5. Åbn instrumentets dør. 6. Vend 1-6 reagenspatronerne (RCB) 4 gange for at opblande de magnetiske partikler. Derpå knipses patronerne (RCB) for at bringe reagenserne til bunden af brøndene. 7. Følg vejledningen på skærmen for arbejdsbordsopsætningen, valg af protokolvariable og datasporing. En reagenspatron (RCB) skubbes ind i patronstativet og trykkes ned indtil den er klikket på plads. For datasporing startes altid med at indsætte prøver i position A på EZ1 Advanced. De resterende prøver anbringes efter hinanden i de næste åbne positioner på arbejdsbordet. Når muligheden for datasporing benyttes, skal det påses at prøve-id kommer i samme rækkefølge som prøverne på arbejdsbordet, for at undgå datablanding. 8. Luk døren på instrumentet. 9. Tryk på START for at starte protokollen. 10. Når protokollen afsluttes, viser skærmen Protocol finished (Protokol slut). Tryk på ENT for at udfærdige rapportfilen. EZ1 Advanced kan gemme op til 10 rapportfiler. Rapportfiler kan udskrives direkte på en tilsluttet printer eller overføres til en computer. 11. Åbn instrumentets dør. 12. Fjern elueringsrørene der indeholder oprenset DNA, fra første række. Kassér affaldet fra prøvepræparationen.* 13. Ekstraudstyr: Følg vejledningen på skærmen for at udføre UVdekontamination af arbejdsbordets flader. Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 02/

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog)

QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) Juli 2015 QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 192 (katalog nr. 937036) Version 1 96 (katalog nr. 937055) QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini-kit QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit

Læs mere

Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit

Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit Oktober 2014 Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit Version 1 24 Kvalitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS- og Rotor-Gene Q-instrumenter 4500363 1062626DA QIAGEN GmbH, QIAGEN

Læs mere

AdnaTest ProstateCancerSelect

AdnaTest ProstateCancerSelect AdnaTest ProstateCancerSelect Berigelse af tumorceller fra blod fra prostatacancerpatienter til genekspressionsanalyse Til in vitro-diagnostisk brug Vejledning T-1-520 Indhold Bestillingsinformation...

Læs mere

artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog

artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog December 2010 artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog Version 1 24 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter 4503363 1060926DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse

Læs mere

PAXgene. Blood RNA Kit-håndbog. Juni 2015. Version 2. 50 (katalog nr. 762174) 1051083DA

PAXgene. Blood RNA Kit-håndbog. Juni 2015. Version 2. 50 (katalog nr. 762174) 1051083DA Juni 2015 PAXgene Blood RNA Kit-håndbog 50 (katalog nr. 762174) Version 2 762174 R2 1051083DA PreAnalytiX GmbH, Feldbachstrasse, CH-8634 Hombrechtikon Produceret af QIAGEN GmbH for PreAnalytiX Varemærker:

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree500_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Plasma, serum og CSF Cellfree500_V3_DSP

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD Introduktion Følgende standard operating procedure (SOP) beskriver arbejdsgangen i forbindelse med indsamling og håndteringen af blod til opbevaring i (DRB). Blod tappes fra reumatologiske patienter én

Læs mere

PyroMark Q24-beholder

PyroMark Q24-beholder PyroMark Q24-beholder Version 2 Til dispensering af nukleotider og reagenser på PyroMark Q24 MDx Til in vitro-diagnostisk brug 979302 1062816DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden R1 1062816DA

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD GRAM STAIN KIT, R40080

SIKKERHEDSDATABLAD GRAM STAIN KIT, R40080 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren. Produktets navn og/eller nummer. PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Udstedelsesdato: 31.01.2010 Firmanavn, adresse og telefonnummer: Importør: Udenlandsk

Læs mere

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk vejledning Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsigtig - håndter kassettene med omhu, kanterne på forsejlingen kan være skarpe. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In vitro diagnostisk

Læs mere

Håndbog til EZ1 DSP Virus Kit 48

Håndbog til EZ1 DSP Virus Kit 48 Marts 2015 Håndbog til EZ1 DSP Virus Kit 48 Version 4 Til in vitro-diagnostisk brug. 62724 1066790DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, TYSKLAND R4 1066790DA Sample & Assay Technologies QIAGEN

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark QIAsymphony SP-protokolark PC_AXpH_HC2_V1_DSP-protokol Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. Denne protokol er udviklet til brug sammen med cervikalprøver, der opbevares i PreservCyt -opløsning,

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree200_V5_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini-kit Plasma, serum og CSF Cellfree200_V5_DSP

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit)

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit) August 2015 QIAsymphony SP-protokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit) Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark Februar 2017 QIAsymphony SP-protokolark circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 Dette dokument er QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 protokolark, version 1, R1 Sample to Insight

Læs mere

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator - Produktnavn: Vibe Textilfarve Sort - PR-nummer: 1152322

Læs mere

PAXgene Blood RNA Kit-håndbog

PAXgene Blood RNA Kit-håndbog PAXgene Blood RNA Kit-håndbog Version 2 PAXgene Blood RNA-systemet indeholder et rør til blodprøvetagning (PAXgene Blood RNA-rør) og et kit (PAXgene Blood RNA-kit) til oprensning af nukleinsyrer. Systemet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.)

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.) 1. OPLYSNINGER OM STOFFET/MATERIALET OG VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Tilsigtet brug Katalognumre LIFECODES LifeScreen Deluxe (LMX) Perlebaseret immunoanalyse til kvalitativ påvisning af IgGantistoffer mod

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN LEVERANDØR Modelmates Limited 54 De Tany Court St Albans Herts AL1 1TX Tel: 07926 196 471 Fax:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SPRIT 93 VOL.- % ethanol F R11 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue.

SIKKERHEDSDATABLAD SPRIT 93 VOL.- % ethanol F R11 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

2670 Greve Hants, RG24 8PW, England. Tlf.: 44 97 97 35 Tlf. +44 1256 841144 Fax: 44 97 97 45 E-mail: oxoid.dk@thermofisher.com

2670 Greve Hants, RG24 8PW, England. Tlf.: 44 97 97 35 Tlf. +44 1256 841144 Fax: 44 97 97 45 E-mail: oxoid.dk@thermofisher.com 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren. UUProduktets navn og/eller nummer: Pr-nr.: Ikke anmeldepligtig Udstedelsesdato: 14.10.2006 Revisionsdato: 27.02.2009 UUFirmanavn, adresse og telefonnummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2015 07 14 Revideret den: 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr:. Artikelnr: 304, 305. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Tætningsmasse til karrosseri Emballage: 310 ml Leverandør: Henkel Norden AB, Copenhagen Division Loctite Hørskætten

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B PR-nr. Endnu ikke tildelt Anvendelse: Desinfektionsmiddel Emballage: 5000 ml Leverandør:

Læs mere

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug ZappBug Room Brugermanual VIGTIGT: Læs manualen før brug Tanaco Danmark A/S Glentevej 11 6705 Esbjerg Ø tlf.: +45 75144800 tanaco@tanaco.dk www.tanaco.dk1 Vigtig sikkerhedsinformation Alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

DT Vådfodersæbe, 06-2005. Sikkerhedsdatablad (MSDS) Juni 2005

DT Vådfodersæbe, 06-2005. Sikkerhedsdatablad (MSDS) Juni 2005 DT Vådfodersæbe, 06-2005 Sikkerhedsdatablad (MSDS) Juni 2005 01. PRODUKT IDENTIFIKATION Produktnavn: Anvendelse: Producent: DT Vådfodersæbe Koncentreret affedter, markedsføres primært til rengøring i rørstrenge.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Natriumhydroxid-opløsning (4%) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Natriumhydroxid-opløsning (4%) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: - Leverandør: Udarbejdet den: 26-01-2010 / HSV SSI Diagnostica Herredsvejen 2 Anvendelse: Kemikalie

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn : Producent : Tlf: +49-211-53 888 0 Telefax: +49-211-53 888 98 E-mail: dental@kuraray.de Leverandør : RH Dental ApS Lyngbyvej

Læs mere

Neste Flow Smøremiddel med Teflon (aerosol) Krypterende smøremiddel Olie CAS-nummer 64742-82-1 EG-nummer Index-nummer Dansk distributør

Neste Flow Smøremiddel med Teflon (aerosol) Krypterende smøremiddel Olie CAS-nummer 64742-82-1 EG-nummer Index-nummer Dansk distributør Udarbejdet dato: 28.09.2012 Version 2 SIKKERHEDSDATABLAD Neste Flow 1. Navn på produkt og virksomhed Produktnavn Anvendelsesområde/identificerede Anvendelse Kemisk navn/synonymer Neste Flow Smøremiddel

Læs mere

Produktinformation. Brugervejledning. Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer. Vedr.: VT+ESRV og RA+ESRV

Produktinformation. Brugervejledning. Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer. Vedr.: VT+ESRV og RA+ESRV Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer 1 Blodprøvetagning: Følg trin for trin vejledning på side 3 Ved brug af sommerfugle tages evt. andre rør eller dummy først

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-921 410, 415. Produktregistreringsnummer: 1515154. Rensemiddel til ruder og emaljerede overflader.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-921 410, 415. Produktregistreringsnummer: 1515154. Rensemiddel til ruder og emaljerede overflader. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Ruderens. Varenummer: 03-921 410, 415. Produktregistreringsnummer: 1515154. Anvendelse: Rensemiddel til ruder og emaljerede overflader. Dato: 16. 07. 2002. Rev. dato: 14.

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

BENZALKONIUMCHLORID KAM 50 / DK 25KG

BENZALKONIUMCHLORID KAM 50 / DK 25KG 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : PR-nummer : 1266549 Brug : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-116-6 202-859-9 229-962-1

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-116-6 202-859-9 229-962-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Under anmeldelse Udarbejdet den: 12-05-2009 / LFJ Anvendelse: Hærder. Anvendes sammen med Flexovoss

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER Produkt navn D-coll 7761 Varetype Anvendelse Producent Udarbejdet af Polyvinylacetat/Ethen dispersionslim Lim til

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i hht. 1907/2006/EF

Sikkerhedsdatablad i hht. 1907/2006/EF 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG AF LEVERANDØR. Produktets navn og nummer: Pindstrup 4-1-5 Gødning PR-nr: Ikke anmeldelsespligtig. Markedsførende virksomhed: Sirena-soap ApS Adresse: Bygmestervej 7, 9560

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Industrial Upside Down Marking Paint

SIKKERHEDSDATABLAD Industrial Upside Down Marking Paint SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN ANVENDELSE LEVERANDØR NØDTELEFON Speciality Paint

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 266-257-8 66215-27-8 2 Cyromazin

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 266-257-8 66215-27-8 2 Cyromazin 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Reg. Nr.: Leverandør: Anvendelse: Neporex Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendes til

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug Modificeret af Aerosol Scandinavia AB HANDELSNAVN Varenummer 161040 National producent/importør Virksomhed

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk Revision 01/04/2015 Erstatter dato 28/06/2012 SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: BUSTER BADEVÆRELSE AFLØBSRENSER Anvendelse:

Læs mere

Tlf.: +49 30 19240. CAS-nr. EINECS Indholdsstof Konc. % Symboler R-sætninger

Tlf.: +49 30 19240. CAS-nr. EINECS Indholdsstof Konc. % Symboler R-sætninger 1. Identifikation af stoffet/produktet og af virksomheden Varenr.: 4170 Produktnavn: LYRA markeringsspray Anvendelse: Mærkning. Producent: Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co.KG Willstaetterstrasse 54-56 90449

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

artus HSV-1/2 LC PCR Kit Håndbog

artus HSV-1/2 LC PCR Kit Håndbog Februar 2015 artus HSV-1/2 LC PCR Kit Håndbog 24 (catalog no. 4500063) 96 (catalog no. 4500065) Kvantitativ in vitro diagnostik For use with the LightCycler Instrument Version 1 4500063, 4500065 1046888DA

Læs mere

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1,

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, 4501363 Kontroller, om der er nye revisioner med elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusebvpcrkitce.aspx inden udførelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD WET AND DRYSCREEN AND SPECTACLE WIPES pack of 20 pairs

SIKKERHEDSDATABLAD WET AND DRYSCREEN AND SPECTACLE WIPES pack of 20 pairs Revision JUNE 2013 Revision 0 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 5632069 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. ASSERACHROM VIIa-AT (REF 00491)

SIKKERHEDSDATABLAD. ASSERACHROM VIIa-AT (REF 00491) SIKKERHEDSDATABLAD 13.07.2010 ASSERACHROM VIIa-AT (REF 00491) Kittet indeholder: - Reagens 1: Coated Strip (ref 15001) - Reagens 2: Anti-AT-Peroxidase (ref 15005) - Reagens 3: TMB (ref 15124) - Reagens

Læs mere

Produkt navn: TEMAZINC 99 Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad

Produkt navn: TEMAZINC 99 Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren 1.1 Identifikation af stoffet eller materialet. Produkt navn TEMAZINC 99 comp. A Produkt

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅD E BIKE ATTITUDE KÆDESPRAY Smøremiddel Se særligt eksponeringsscenarie Internt vare-nr. Betegnelse 0232,5258 Kædespray

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Tekstil Rens. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Anvendelse: Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. Dato: 29. 05. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002.

Læs mere

Blodprøvetagning - Venepunktur

Blodprøvetagning - Venepunktur Blodprøvetagning - Venepunktur Klargøring til venepunktur Følgende genstande skal være tilgængelige inden prøvetagning: Prøvetagningsblanket (PTB) (Manuel rekvisitionsblanket benyttes kun ved nedbrud af

Læs mere

Material Safety Data Sheet

Material Safety Data Sheet Material Safety Data Sheet Dato for opdatering: Aug. 22, 2012 Version: A MSDS nummer: 10067790 1. IDENTIFIKATION AF STOF / BLANDING OG AF SELSKAB / VIRKSOMHED Produktnavn: MAINTENANCE FLUID S44 Produkt

Læs mere

MSDS Body id 06-7252-7 Frigivet den: 10/03/08 Versions nr.: 05.00 Erstatter den 25/10/05 Udskrevet : 10/03/08 side 1 af 9

MSDS Body id 06-7252-7 Frigivet den: 10/03/08 Versions nr.: 05.00 Erstatter den 25/10/05 Udskrevet : 10/03/08 side 1 af 9 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK ======================================================================== Leverandørbrugsanvisning Tlf: 43480100 (efter 16): 21269729 ========================================================================

Læs mere

QIAsymphony RGQ-protokolark

QIAsymphony RGQ-protokolark QIAsymphony RGQ-protokolark Indstillinger til kørsel af artus CT/NG QS- RGQ-kittet (Rotor-Gene Q-software.) Kontroller, om der er nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusctngqsrgqkitce.aspx,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5 Udfærdigelsesdato: 27.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 98001 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Dansk brugsanvisning. Airon Wireless Kropsanalysevægt. Airon Wireless Aktivitetstracker Trin Kalorier Afstand Søvn Ur

Dansk brugsanvisning. Airon Wireless Kropsanalysevægt. Airon Wireless Aktivitetstracker Trin Kalorier Afstand Søvn Ur Versjon: 1.0 Andre Airon Wireless produkter Airon Wireless system er en serie af produkter, der giver dig et godt overblik over nogle af dine vigtigste sundhedsrelaterede data i samme program. Prøv også:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 221-112-8 201-254-7

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 221-112-8 201-254-7 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Under anmeldelse Udarbejdelsesdato: 27-08-2004 Udarbejdet den: 18-09-2007 / MJH Anvendelse: Kemlock

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Dulcoflex Silicone Grease_1037255-1037256

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Dulcoflex Silicone Grease_1037255-1037256 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Vibe Textilfarve, sort

Arbejdspladsbrugsanvisning Vibe Textilfarve, sort Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1152322 Udarbejdet den: 23062011 / JST Arbejdspladsbrugsanvisning Vibe Textilfarve, sort Internt navn: Leverandør: Vibe Autokemi ApS, Torslundevej 58, 4520

Læs mere

AFKALKER TIL KAFFEMASKINER

AFKALKER TIL KAFFEMASKINER da LEVERANDØRBRUGSANVISNING FLYDENDE Revisionsdato: 30. Nov. 2005 erstatter: 5. Dec. 2002 Databladsnr.: 1504 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn: Varetype: FLYDENDE Leverandør:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien.

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 111-30-8 203-856-5 23% glutaraldehyd T, C, N R34, R50, R23/25, R42/43 alkyldimethylbenzylammoni umchlorid

SIKKERHEDSDATABLAD 111-30-8 203-856-5 23% glutaraldehyd T, C, N R34, R50, R23/25, R42/43 alkyldimethylbenzylammoni umchlorid Bio Komplet Plus 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Side 1/5 da Produktnavn: Bio Komplet Plus Leverandør: Trinol A/S Havnegade 20 9400 Nørresundby Telefon: +45 9632 0064

Læs mere

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård SIKKERHEDSDATABLAD 4514 Enviro Sulfaminsyre 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: SAMSON-ENVIRO ApS Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård CVR.Nr: 31327164 Telefon: 49 13 97 00 Fax.:

Læs mere

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs Udstedelsesdato: 31.07.2009 Revisionsdato: 23.08.2010 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliebaseret vægmaling, udendørs PR-nr.: Ikke anmeldepligtig

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD AFKALK

SIKKERHEDSDATABLAD AFKALK da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Laerdal Silikone Resuscitatorer

Laerdal Silikone Resuscitatorer Laerdal Silikone Resuscitatorer Brugervejledning DA www.laerdal.com Brugsanvisning 4 Anvendelsesformål 4 Vigtig information 5 Medfølgende dele 6 Voksenmodel - oversigt 8 Voksenmodel, montering og adskillelse

Læs mere

therascreen BRAF Pyro -kit Håndbog 24

therascreen BRAF Pyro -kit Håndbog 24 Marts 2015 therascreen BRAF Pyro -kit Håndbog 24 Version 2 Til in vitro-diagnostisk brug 971470 QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, TYSKLAND R2 1074213DA Sample & Assay Technologies QIAGEN prøve-

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Gnaverstop Produkt nr. REACH registreringsnummer Andre produktidentifikationer 1.2. Relevante

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad: Revideret Dato: 31/08/2005 Udgivelses dato: 31/08/2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET Produktnavn: Produkttype: 45D Alu-Sol D solder wire Lodde tråd Adresse: Henkel Norden

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Anvendes som "kølemiddel" ved gulvafslibning. Leverandør: Borup Kemi I/S

Læs mere

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING VBG Mekanisme Olie 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Leverandør: VBG Produkter A/S Industribuen 20-22 5592 Ejby Danmark Telefon: 6446 1919 Anvendelsesområde: Side 1/5 PR-nr.: 497636

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktets navn: KO 2 Olie side: 1/6

Sikkerhedsdatablad. Produktets navn: KO 2 Olie side: 1/6 Produktets navn: KO 2 Olie side: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsnavn: KO 2 Olie Produktkode: 20630 CAS nummer: Produkttype & anvendelse: Identifikation af selskab:

Læs mere

Brugermanual til EZ1 Advanced XL

Brugermanual til EZ1 Advanced XL Maj 2009 Brugermanual til EZ1 Advanced XL Sample & Assay Technologies Varemærker: QIAGEN, EZ1 (QIAGEN Group); DECON-QUAT (Veltek Associates, Inc.); Gigasept, Lysetol, Mikrozid (Schülke & Mayr GmbH); IBM

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ikke krævet Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ikke krævet Anvendelse: 1/5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. Ikke krævet Anvendelse: Acrylbaseret emulsion, der blandes med cement i forholdet 1:1 og påføres gulv og væg som

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2007 12 13 Revideret den: 2015 07 02 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: Grunding Rød, Grunding Hvid, Grunding

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Vibe Fælgrens med syre

Arbejdspladsbrugsanvisning Vibe Fælgrens med syre Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 2174398 Udarbejdet den: 23062011 / JST Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Leverandør: Vibe Autokemi ApS, Torslundevej 58, 4520 Svinninge, Tlf: 59265706,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Radiator Enamel Magnolia

SIKKERHEDSDATABLAD Radiator Enamel Magnolia SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN PRODUKTNR. ANVENDELSE LEVERANDØR NØDTELEFON A660B

Læs mere

SIKKERHEDS-DATABLAD - CARTECHNIC Bremse-rens

SIKKERHEDS-DATABLAD - CARTECHNIC Bremse-rens SIKKERHEDS-DATABLAD - CARTECHNIC Bremse-rens 1. Identifikation af materialet og leverandør Produkt: CARTECHNIC Bremse-rens (Spray) Varenummer: MA 5540026 STA 2735005 WM 596.35.41 2. Sammensætning/oplysning

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...2 Aktivering af Windows licens...2 Installation af styresystem...3 Kør Windows Update...3 Backupprocedurer...4 Vedligehold...5

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF MATERIALET OG LEVERANDØR 2. FAREIDENTIFIKATION. Afkalkningsmiddel til kaffemaskiner

1. IDENTIFIKATION AF MATERIALET OG LEVERANDØR 2. FAREIDENTIFIKATION. Afkalkningsmiddel til kaffemaskiner Side 1 of 1 Udstedelsesdato: 4 December, 2014 1. IDENTIFIKATION AF MATERIALET OG LEVERANDØR Produktnavn Restore Anvndelse Afkalkningsmiddel til kaffemaskiner Firmanavn Cafetto Adresse 12 Coglin Street,

Læs mere

Udskiftning af overførselsbæltet

Udskiftning af overførselsbæltet Printeren overvåger overførselsbæltets levetid. Når overførselsbæltet er opbrugt, viser printeren 80 Bælte opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte overførselsbæltet. Hvis du vil

Læs mere

therascreen NRAS Pyro -kit Håndbog

therascreen NRAS Pyro -kit Håndbog Marts 2015 therascreen NRAS Pyro -kit Håndbog 24 Version 1 Til in vitro-diagnostisk brug 971530 1061828DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, TYSKLAND R3 1061828DA Sample & Assay Technologies

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Vespox EP Klar B

Sikkerhedsdatablad. Vespox EP Klar B Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 62780 Udarbejdelsesdato: 26092008 Udarbejdet den:; Udarbejdet den: 26092008 / EJK Erstatter den:

Læs mere

udstedt: 07.11.2013 side 1 af 5 Willstätterstraße 54-56 90449 Nürnberg Germany Phone: ++49 911 68 05 0 Fax.: ++49 911 68 05 200

udstedt: 07.11.2013 side 1 af 5 Willstätterstraße 54-56 90449 Nürnberg Germany Phone: ++49 911 68 05 0 Fax.: ++49 911 68 05 200 i overensstemmelse med 91/155/EWG udstedt: 07.11.2013 side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden Konto-nr.: 4040 Handel navn: Intended Use: Supplier: LYRA Industri Marker

Læs mere