Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A htx juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A htx 2014 2. juni 2014"

Transkript

1 Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A htx juni 2014 Kære censor På Undervisningsministeriets hjemmeside vil en række praktiske oplysninger og materialer i forbindelse den skriftlige censur blive offentliggjort i løbet af eksamensperioden, inklusiv dette censorbrev. Derfor dette orienteringsbrev til de skriftlige censorer i kemi htx. Sidst i brevet findes en kort orientering om censur af skriftlige opgavebesvarelser i kemi rettet mod nye censorer, samt kopi af en seddel, der benyttes ved kemis censormøde. Skriftlig prøve i kemi A htx Skriftlig prøve i kemi A htx afholdes i år mandag den 2. juni. Opgavesættet vil snarest efter prøvens afslutning blive offentliggjort på UVMs hjemmeside (se link sidst i dokumentet). Censormøde Censormødet afholdes tirsdag den 17. juni i Odense Congress Center (se evt link sidst i dokumentet). Censormødet begynder med formøde kl. 10, hvor censorkorpset sammenfatter de væsentligste bemærkninger vedrørende opgaverne og besvarelserne. Praktiske forhold Alle censorer modtager umiddelbart efter afviklingen af den skriftlige prøve en række besvarelser, som man er 1. censor på. Disse besvarelser bedømmes og videresendes senest halvvejs i censurperioden til 2. censor som anbefalet post. Besvarelserne skal senest mandag den 9. juni videresendes til 2. censor. Det er vigtigt at overholde tidsfristen, således at censuren kan forløbe uden problemer. Tag indbyrdes kontakt, hvis I har behov for at lave individuelle aftaler. Udgifter til forsendelse mm afholdes af egen skole. På nogle skoler sker aflevering af opgavebesvarelserne digitalt. Distributionen af opgavebesvarelserne foregår typisk ved, at censor skal hente besvarelserne på skolens server eller lignende. Som censor bør man blive informeret af skolen om proceduren desangående. Hvis man som censor er i tvivl om proceduren, må man rette henvendelse til skolen for at få afklaret tvivlsspørgsmål. Det kan fx dreje sig om de to censorer får adgang til opgavebesvarelserne samtidig, hvilket format opgavebesvarelserne findes i, hvem fremsendes karakterlisten til osv. Her følger en række praktiske råd, som er velkendte for tidligere censorer, men kan være gode at genopfriske: Censuren er fortrolig. Dvs. besvarelser og opgavesæt må ikke diskuteres med andre end censorkolleger i kemi, samt fagkonsulenten. 1. censor skal kontrollere, at de ifølge oversigten tildelte opgavebesvarelser også modtages. Hvis man mangler opgaver, tager man kontakt til den pågældende skole og afklarer situationen. Opdages der ved modtagelse af opgavebesvarelserne, at der måske er sket fejl, fx manglende sider i en afleveret opgavebesvarelse, kontaktes jeg straks. Fremsendelse til 2. censor skal ske til dennes privatadresse, se brev om opgavefordeling fra UVM. Hvis der er fejl i ens privatadresse, skal der gives besked til 1. censor. Der må ikke noteres i eksaminandernes besvarelser, idet de skal returneres til skolen. 2. censor medbringer opgavebesvarelserne, karakterlister mm til censormødet. Alle censorer skal senest tirsdag den 10. juni sende udfyldte stikprøveskemaer for de opgaver, som på dette tidspunkt er rettet som 1. censor, til mig. Kommentarer til opgavesættene sendes til mig gerne sammen med stikprøveskemaerne, men dog senest i løbet af fredag den 13. juni, da disse skal benyttes til forberedelse af censormødet

2 (se nedenfor). Er der efterfølgende yderligere kommentarer, modtages disse gerne. Materialet er til stor værdi for den efterfølgende evaluering af den skriftlige eksamen. Hvis man har modtaget digitale besvarelser, skal man sikre sig, at man har adgang til opgavebesvarelserne på censormødet (fx kan ved at tage opgavebesvarelserne med på en computer), samt at der forefindes en karakterliste. Hvis skolen ikke har fremsendt en sådan til den ene af de to censorer, kan man bede skolen om at få en karakterliste tilsendt. På censurmødet Fagkonsulenterne er blevet bedt om at gøre censorerne opmærksom på, at man ikke må forlade censurmødet før, der er underskrifter på alle karakterlister og opgavebesvarelser er afleveret. Ifald der mangler underskrifter, og man har forladt censurmødet, vil man blive tilbagekaldt til mødet, således at manglen kan udbedres i forbindelse med censurmødet. Vi skal også gøre opmærksom på, at kopier af opgavebesvarelserne ikke må efterlades i de benyttede lokaler på censurmødet. Kopier skal afleveres til fremsendelsen til skolerne, eller man skal selv medtage besvarelserne til senere makulering. Proceduren skyldes bl.a., at der kan forekomme cprnummer på besvarelser mm. Der er endvidere en procedureændring omkring dokumentation for jeres censurarbejde. Allokeringsbrevet indeholder en oversigt over skoler, som I modtager opgaver fra, og på denne seddel er der mulighed for at notere antallet af opgavebesvarelser, du har censureret. Læg dog mærke til bemærkningen: Efter nærmere aftale med din ansættelsesinstitution kan oversigten evt. benyttes som dokumentation for antal rettede opgavebesvarelser. Benytter I denne mulighed, kan I måske undgå at skulle kopiere karakterlisten på censormødet. Retningslinjer for karaktergivning Ved den skriftlige prøve bedømmes det, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til kemi A s faglige mål (se evt læreplanen), herunder dennes anvendelse af fagets kernestof. Der gives en karakter på baggrund af en helhedsvurdering. Sidst i dette dokument er samlet relevante udklip fra kemis læreplan, vejledning og karakterbekendtgørelsen, som forhåbentlig kan være en hjælp. For at lette censorernes votering ved censormødet og som hjælp til fastsættelsen af karakteren tildeles point for hver delopgave ud fra følgende principper; hver delopgave gives op til 10 point. Der gives 0 point for den i forhold til delopgaven værdiløse besvarelse eller ingen besvarelse, og der gives 10 point for den fyldestgørende besvarelse (undlad brug af halve point). Der er ikke på forhånd fastlagt et princip for tildeling af point til den enkelte delopgave. Det betyder, at censor efter eget system tildeler point for en opgavebesvarelse. Ved pointtildelingen skal dog tage udgangspunkt i hvor høj grad besvarelsen lever til de faglige mål, som er relevant i besvarelsen af en konkret delopgave. Karakterfastsættelsen foretages herefter ud fra følgende; de tildelte point en vurdering om besvarelsen er ledsaget af forklarende tekst, reaktionsskemaer, udregninger, figurer og kemiske formler i et sådant omfang, at tankegangen klart fremgår, og om det udleverede bilagsmateriale inddrages på kvalificeret vis en helhedsvurdering af opgavebesvarelsen Oversættelsen fra point til karakter baseres ikke på en på forhånd fastlagt og udmeldt skala.

3 Det er vigtigt, at karaktergivningen ikke udelukkende er et spørgsmål om fejlfinding, men at der lægges vægt på, om det fremgår af eksaminandens besvarelse, at denne har forstået de problemstillinger, der arbejdes med og kan præsentere deres overvejelser og løsninger, herunder anvendte metoder, på en rimelig måde. Dette er ikke mindst vigtigt ved fastlæggelsen af karakterer, som ligger omkring to forskellige karakterer. Kommentarer til opgavesættene og stikprøveskemaer Til forberedelse af censormødet har jeg brug for, at der fremsendes udfyldte stikprøveskemaer og kommenterer til opgavesættene. Dette materiale danner desuden baggrund for den efterfølgende evaluering af den skriftlige prøve. Stikprøveskemaerne er lavet som regneark, som offentliggøres på UVMs hjemmeside efter afslutningen af den skriftlige prøve (se evt link sidst i brevet). Hvis der er problemer med at benytte regnearket, bedes du kontakte mig. Hvis du hellere vil benytte dit eget regneark, så skal du være velkommen til at sende dette til mig i stedet for. Ud over stikprøveskemaerne vil jeg bede om kommentarer til opgavesættene ud fra følgende: Vurdering af sættet som helhed (fx kan det benyttes til en differentiering af eksaminanderne og fastholde et rimeligt karakterniveau) Kommentarer til de enkelte delopgaver (fx er der særlige problemer ved en opgave, som giver eksaminanderne problemer med at løse delopgavens problemstilling) Beskrivelse af hyppigt forekommende fejl (typefejl) Kommentarer til øvrige generelle forhold i forbindelse med besvarelserne (fx har opgavesættet som helhed et passende fagligt niveau, rejser eksaminandernes besvarelser spørgsmål af mere generel karakter) Hvis der er kommentarer og bemærkninger til årets opgavesæt ud over det, der er sendt til mig i løbet af retteperioden, vil jeg bede om, at disse medbringes til mig skriftligt, når vi mødes til censurmødet, eller fremsende kommentarerne hurtigst muligt efter censurmødet. Er der tvivlsspørgsmål, skal du selvfølgelig kontakte mig i retteperioden. Særligt fokuspunkt i år: Nogle censorer modtager i år ikke alle opgavebesvarelserne i papirform, men besvarelserne distribueres til censorerne digitalt. Jeg vil bede disse censorer, om en kort vurdere af denne procedure ved at udfylde spørgeskemaet sidst i dette dokument. Spørgeskemaet kan sendes til mig eller afleveres på censormødet. Svarene skal bruges fremadrettet, hvor vi kan forvente en digitalisering af prøverne. Mistanke om snyd og eksaminandernes erklæring om eget arbejde Opstår der mistanke om snyd skal censor notere sin mistanke, men ellers ikke foretage sig yderligere før censormødet. Dvs censor skal ikke foranstalte en undersøgelse eller lignende for at få afdækket problemet inden censormødet. På selve censormødet tages mistanken op med den anden censor. Er der fortsat mistanke udarbejdes en særlig formular, som udleveres på censormødet. Formularen afleveres til fagkonsulenten. Det skal understreges, at der skal fastsættes en karakter for alle besvarelser, også for besvarelser, hvor der er mistanke om snyd. Mistanken kan ikke i sig selv føre til en lavere karakter. Det er efterfølgende rektors opgave at undersøge, om mistanken kan bekræftes, og i givet fald bortfalder den karakter, som de to censorer er nået frem til. Eksaminanderne skal underskrive en erklæring, hvoraf det fremgår, at besvarelsen er udarbejdet uden uretmæssig hjælp. Hvis en eksaminand ikke har underskrevet denne erklæring, skal censorerne

4 ikke foretage sig yderligere, dvs manglen skal ikke anføres på karakterlisten. Skolens leder skal foranstalte at underskriften indhentes, før karakteren udleveres til eleven. Til sidste vil jeg ønske jer en god censurperiode. Den bliver sikkert hektisk, men jeg håber alt går vel. Kontakt mig endelig, hvis I har spørgsmål undervejs. Med venlig hilsen Keld Nielsen Fagkonsulent i kemi og bioteknologi Tlf: (alternativ mailadresse: Privatadresse: Åshøjvej 11, 4600 Køge Links Informationer til censor på hhv htx og stx, samt om censormødet kan findes via linket: Skriftlige opgavesæt kan findes via linket: Evalueringsrapporter kan findes via linket: Læreplan og vejledning i kemi kan findes via linket: Karakterbekendtgørelsen:

5 Formelle grundlag for bedømmelse og karaktergivning Rammerne for den skriftlige prøve fremgår af læreplanens afsnit 4.2: Den skriftlige prøve Den skriftlige prøves varighed er fem en halv time og består af to dele. Ved prøvens begyndelse udleveres et bilagsmateriale, som eksaminanderne normalt i grupper på op til fire kan benytte til forberedelse. Efter en halv time udleveres et centralt stillet opgavesæt, som består af opgaver stillet inden for kernestoffet i pkt Opgavesættet skal besvares individuelt af eksaminanderne Bedømmelseskriterier Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i pkt Ved den skriftlige prøve lægges der vægt på, og at: eksaminanden er i stand til at anvende sin kemiske viden på nye problemstillinger besvarelsen er ledsaget af forklarende tekst, reaktionsskemaer, beregninger, figurer og kemiske formler i et sådant omfang, at eksaminandens tankegang klart fremgår eksaminanden er i stand til på kvalificeret vis at inddrage det udleverede bilagsmateriale i besvarelsen. Der gives én karakter på baggrund af en helhedsbedømmelse. Uddrag af faglige mål med relevans for den skriftlige prøve (læreplanen): 2.1. Faglige mål Eleverne skal kunne: redegøre for kemiske fænomener på mikro-, makro- og symbolniveau anvende kemiske modeller og kemisk systematik til at beskrive kemiske fænomener gennemføre beregninger på kemiske problemstillinger demonstrere forståelse for sammenhængen mellem fagets forskellige delområder efterbehandle og vurdere eksperimentelle data og dokumentere eksperimentelt arbejde sammenknytte teori og eksperimenter indsamle, forholde sig kritisk til og anvende informationer om kemiske emner formidle kemisk viden skriftligt i både fagsprog og dagligsprog anvende faglig viden til at identificere, redegøre for og diskutere kemiske problemstillinger fra teknologi, produktion, hverdag og den aktuelle debat. Vejledningen til kemi A, htx Den skriftlige prøve Opgavesæt til den skriftlige prøve udarbejdes centralt, og der stilles opgaver inden for kernestoffet. Tidligere opgavesæt til den skriftlige prøve i kemi kan give inspiration til forberedelsen af eleverne til den skriftlige prøve. Der er udarbejdet to vejledende opgavesæt, som sammen med udmeldingerne i evalueringerne af den skriftlige prøver giver gode råd til forventninger til elevernes besvarelser af de skriftlige opgaver. Bedømmelseskriterier: Den skriftlige prøve Ved bedømmelsen af den skriftlige prøve lægges der vægt på, at eksaminanden er i stand til at anvende sin kemiske viden på nye problemstillinger, herunder hvorledes det udleverede bilagsmateriale inddrages i opgavebesvarelsen. En besvarelse af en opgave skal være ledsaget af forklarende tekst, reaktionsskemaer, beregninger, figurer og kemiske formler i et sådant omfang, at tankegangen klart fremgår. Eksaminandens talforståelse i form af brug af betydende cifre og enheder indgår også i bedømmelsen. Ved brug af grafisk lommeregner eller lignende matematiske hjælpemidler skal

6 dokumentationen også være af en sådan karakter, at eksaminandens tankegang er forståelig uden specifikt kendskab til disse matematiske redskaber. Ved navngivning af kemiske forbindelse lægges systematisk navngivning, som følger Kemisk Ordbog, til grund for bedømmelsen. Eksaminanden skal kunne forholde sig analytisk til en kemisk problemstilling og vælge den bedst mulige model til løsning af opgaven. Der gives én karakter på baggrund af en helhedsvurdering. Karakterbeskrivelse af karaktererne 12, 7 og 02 fra Kemi A, htx, vejledning Htx - Kemi A Skriftlig prøve 12: Fremragende Der demonstreres udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler Med få uvæsentlige mangler viser eksaminanden omfattende stofkendskab og demonstrerer indgående kendskab til relevante kemiske teorier og modeller og til sammenhænge mellem disse. Eksaminanden kan med få uvæsentlige mangler gennemføre beregninger på kemiske problemstillinger og anvende kemisk systematik. Eksaminanden inddrager sikkert det udleverede bilagsmateriale i besvarelsen. Besvarelsen ledsages af tekst, reaktionsskemaer, figurer og formler i et omfang, så tankegangen klart fremgår. Formidlingen er klar og præcis. 7: God Der demonstreres opfyldelse af fagets mål, med en del mangler 02: Tilstrækkelig Der demonstreres den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål Med en del mangler viser eksaminanden godt stofkendskab og demonstrerer godt kendskab til relevante kemiske teorier og modeller og til sammenhænge mellem disse. Eksaminanden kan med en del mangler gennemføre beregninger på kemiske problemstillinger og anvende kemisk systematik. Eksaminanden kan inddrage det udleverede bilagsmateriale i besvarelsen. Besvarelsen ledsages af tekst, reaktionsskemaer, figurer og formler i et omfang, så tankegangen fremgår nogenlunde klart. Formidlingen er i nogen grad klar og præcis. Eksaminanden har et begrænset stofkendskab, og kendskab kemiske teorier og modeller demonstreres med væsentlige mangler. Eksaminanden kan i begrænset omfang gennemføre beregninger på kemiske problemstillinger og anvende kemisk systematik. Eksaminanden kan i begrænset omfang inddrage det udleverede bilagsmateriale i besvarelsen. Tankegangen fremgår ikke klart, og besvarelsen er kun delvist ledsaget af tekst, reaktionsskemaer, figurer og formler i fornødent omfang. Formidlingen er noget uklar og upræcis. Generelle karakterbeskrivelser fra Karakterbekendtgørelsen Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.

7 Kære ny censor Først en tak fordi du har kastet dig ud i arbejdet med at være skriftlige censorer i kemi. Jeg vil her give dig et par råd i forbindelse med den skriftlige censur i kemi, som du forhåbentlig kan brug. Det forventes, at du selv gennemarbejder opgavesættet og laver en korrekt besvarelse af sættet. Hvis der skulle opstå tvivlsspørgsmål i retteperioden, skal du selvfølgelig være velkommen til at kontakte mig. Ved fastsættelse af et karakterforslag skal, der ikke kun tages hensyn til pointtildelingen. Der skal lægges vægt på, at karakteren gives ud en helhedsvurdering af besvarelsen, hvor en vurdering om besvarelsen er ledsaget af forklarende tekst, reaktionsskemaer, udregninger, figurer og kemiske formler i et sådant omfang, at tankegangen klart fremgår, er et element i karakterfastlæggelsen. For en nærmere omtale af karaktergivningen, se tidligere i brevet om Retningslinjer for karaktergivning. Når du retter hjemme, skal du give dit bud på en karakter og en pointfordeling for en eksaminands besvarelse, som du kan benytte i forbindelse med den endelige karaktergivning sammen med den anden censor. Det sidste gennemføres på selve censormødet den 17. juni. Det er vigtigt for en smidig og hurtig afvikling af censuren den 17. juni, at den enkelte censor har skrevet så mange notater, at man i langt de fleste tilfælde kan tale om den enkelte besvarelse ud fra notaterne. Dvs. at man kun undtagelsesvis skal finde besvarelsen frem og se i den. En måde at organisere dette på er erfaringsmæssigt at lave et retteark på en eller to A-4 sider. Siden/siderne inddeles i felter svarende til antallet af delopgaver, og der er desuden et felt til generelle kommentarer, til pointsummen og til et karakterforslag. I det enkelte felt til en delopgave er der plads til at skrive notater mm. Men det er selvfølgelig op til den enkelte censor at udarbejde et system, der passer én bedst. I løbet af censurperioden vil jeg bede dig sende forskellige oplysninger (se også i den første del af brevet). Det drejer sig dels om et skema med dine foreløbige bud på karakter for en stikprøve af opgaver, og dels om nogle kortere kommentarer om opgavesættene og om de enkelte opgaver. Det samlede materiale fra alle censorer skal dels benyttes til forberedelse af censurmødet, fx er der delopgaver, som har virket uhensigtsmæssig, og dels til den efterfølgende evaluering af opgavesættene. Derfor er hver enkelt censors bud på foreløbige karakterer og kommentarer centralt for at opnå en rimelig bedømmelse af elevernes besvarelser og for at opnå en for bl.a. kemikolleger brugbar evaluering af opgavesættene. En sidste ting, som dog er meget vigtig. Jeg skal gøre jer opmærksom på, at censuren er fortrolig. Det kommer jo ikke som nogen overraskelse. Men det betyder, at du skal undlade enhver form for diskussion af elevers besvarelse og af opgavesættene, selvfølgelig bortset fra med dine censorkolleger i skriftlig kemi og fagkonsulenten. Og så skal du selvfølgelig være meget velkommen til at kontakte mig i retteperioden, hvis der er spørgsmål, som du ønsker afklaret.

8 Særligt fokus i år: Digitale opgavebesvarelser i htx Udfyldelse af censorer som har censureret digitale besvarelser (sendes til mig elektronisk eller afleveres i papirform på censormødet) Hvorledes blev opgavebesvarelserne distribueret til dig? Hentede du selv besvarelserne fx via lectio? Blev besvarelserne tilsendt som mail? Blev besvarelserne tilsendt usb? Anden form (skriv gerne et par stikord): Var alle besvarelserne i samme filformat? Ja Nej Hvilke filformater afleverede eleverne typisk i Pdf Word Matematikprogram (Maple eller TINspire) andet Oplevede du problemer ved aflevering af besvarelser i et bestemt filformat? Beskriv kort: Benyttede eleverne bilagene? Ja Hvis ja, hvordan benyttedes bilagene: Nej Skannet ind Eleverne tegnede selv i fx tegneprogram andet Oplevede du problemer ved denne form distribution af besvarelserne? Ja Nej Hvis ja, hvori bestod problemerne? (bare en kort omtale) Fik du tilstrækkeligt med informationer fra institutionen?? Ja Hvis nej, hvad savnede du at få at vide? (bare en kort omtale) Nej Eventuelle kommentarer:

9 HTX skriftlig kemi A 2014 Seddel udfyldes af 2. censor Skole (evt institutionsnummer): Holdnavn: 1. censor (initialer) 2. censor (initialer) Karakter Hele holdet I alt

Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A stx maj 2014

Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A stx maj 2014 Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A stx 2014 20. maj 2014 Kære censor På Undervisningsministeriets hjemmeside vil en række praktiske oplysninger og materialer i forbindelse den skriftlige censur

Læs mere

Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A htx maj 2017

Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A htx maj 2017 Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A htx 2017 10. maj 2017 Kære censor Det er vigtigt at læse dette brev, da der her kan findes en række praktiske oplysninger, som forhåbentlig kan besvare spørgsmål,

Læs mere

Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A stx maj 2017

Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A stx maj 2017 Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A stx 2017 10. maj 2017 Kære censor Det er vigtigt at læse dette brev, da der her kan findes en række praktiske oplysninger, som forhåbentlig kan besvare spørgsmål,

Læs mere

Til censorerne ved den skriftlige prøve i bioteknologi 2016

Til censorerne ved den skriftlige prøve i bioteknologi 2016 Til censorerne ved den skriftlige prøve i bioteknologi 2016 Kære censorer På ministeriets hjemmeside offentliggøres i løbet af eksamensperioden materialer, som skal bruges i forbindelse med rettearbejde,

Læs mere

Til censorerne ved den skriftlige prøve i bioteknologi 2014

Til censorerne ved den skriftlige prøve i bioteknologi 2014 Til censorerne ved den skriftlige prøve i bioteknologi 2014 Kære censorer På Undervisningsministeriets hjemmeside offentliggøres i løbet af eksamensperioden materialer, som skal bruges i forbindelse med

Læs mere

24. maj 2013. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2013. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2013 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 27. maj, mens den anden prøve først er placeret den 3. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf

Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf Hanne Kær Pedersen, fagkonsulent, stx/hf Maj i ... 1 Praktiske informationer om at være skriftlig censor... 1 I censureringsperioden... 1 Håndtering

Læs mere

Kemi 2015. Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2015

Kemi 2015. Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2015 Kemi 2015 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2015 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet August 2015 Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

Kemi 2015. Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2015

Kemi 2015. Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2015 Kemi 2015 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2015 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet August 2015 Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Kemi 2014 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen August 2014 Hermed udsendes evalueringsrapporten fra den skriftlige eksamen i

Læs mere

I år afvikles den skriftlige prøve i fysik A onsdag, den 1. juni. Tiden til censorernes bedømmelse af besvarelserne er kort.

I år afvikles den skriftlige prøve i fysik A onsdag, den 1. juni. Tiden til censorernes bedømmelse af besvarelserne er kort. Kære censor i skriftlig fysik på htx 21. maj 2016 I år afvikles den skriftlige prøve i fysik A onsdag, den 1. juni. Tiden til censorernes bedømmelse af besvarelserne er kort. Censuren og håndteringen af

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Kemi 2014 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen August 2014 Hermed udsendes evalueringsrapporten fra den skriftlige eksamen i

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2016

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2016 Kemi 2016 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 2016 Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

Kære censor i skriftlig fysik på stx 21. maj 2106

Kære censor i skriftlig fysik på stx 21. maj 2106 Kære censor i skriftlig fysik på stx 21. maj 2106 I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik onsdag, den 25. maj, mens den anden prøve først er placeret onsdag, den 1. juni. Som censor vil du normalt

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2016

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2016 Kemi 2016 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 2016 Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

Kære Censor. Undervisningsministeriet Kontor for Gymnasiale Uddannelser Frederiksholms Kanal København K. 20. maj 2015

Kære Censor. Undervisningsministeriet Kontor for Gymnasiale Uddannelser Frederiksholms Kanal København K. 20. maj 2015 Undervisningsministeriet Kontor for Gymnasiale Uddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Til alle skriftlige censorer i matematik ved sommereksamen 2014/15 20. maj 2015 Kære Censor De skriftlige

Læs mere

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN I medfør af 3 i prøvebekendtgørelsen fastsættes nedenstående retningslinjer: Skolestyrelsen har modtaget en del henvendelser

Læs mere

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kemi handler om stoffers egenskaber og betingelserne for, at de reagerer. Alt levende og vores materielle verden er baseret på, at

Læs mere

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2015 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 26. maj, mens den anden prøve først er placeret den 2. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed For afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 Ved ikke-bestået standpunktsbedømmelse i et grundfag eller

Læs mere

Bioteknologi 2015. Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2015

Bioteknologi 2015. Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2015 Bioteknologi 21 Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx Maj juni 21 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet August 21 Hermed udsendes

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Naturfagsprøve Der afholdes prøve på niveau C. Adgang til prøve For at kunne indstille eleven til prøve

Læs mere

Kære censor i skriftlig fysik på stx 19. maj 2017

Kære censor i skriftlig fysik på stx 19. maj 2017 Kære censor i skriftlig fysik på stx 19. maj 2017 I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik fredag den 19. maj 2017, mens den anden prøve først er placeret tirsdag den 30. maj 2017. Flertallet af

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf

Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf Hanne Kær Pedersen, fagkonsulent, stx/hf Maj i ... 1... 1 Praktiske informationer om at være skriftlig censor... 1 I censureringsperioden... 1 Håndtering

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Oktober 2015 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen.

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Den afsluttende eksamen (Svendeprøven) Projektopgaven Skriftlig prøve Mundtlig prøve Side 4 Bedømmelsesplan

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Studieretningsprojektet. * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013

Studieretningsprojektet. * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013 Studieretningsprojektet 3g * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013 For yderligere information kan du aktivere denne QR med din smartphone eller ipad.: 2 3 Administration og logistik

Læs mere

Inspiration og gode råd vedrørende skrivning af studieretningsprojekt i kemi

Inspiration og gode råd vedrørende skrivning af studieretningsprojekt i kemi Inspiration og gode råd vedrørende skrivning af studieretningsprojekt i kemi Indhold Indledning... 2 Opgaveformuleringen... 2 Opgaveformulering og typeord... 4 Vejledningsfasen... 4 Omfang af opgavebesvarelsen

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 18 Kvalitets og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor November 2015 Side 2 af 18 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium 1 Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

Kommentarer til matematik B-projektet 2015

Kommentarer til matematik B-projektet 2015 Kommentarer til matematik B-projektet 2015 Mandag d. 13/4 udleveres årets eksamensprojekt i matematik B. Dette brev er tænkt som en hjælp til vejledningsprocessen for de lærere, der har elever, som laver

Læs mere

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2017

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2017 Bioteknologi 217 Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx Maj juni 217 Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juni 217 Evalueringsrapport Bioteknologi A skriftlig

Læs mere

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Prøvevejledning redigeret april 2015 Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Indhold Prøvevejledning - Den pædagogiske Assistentuddannelse... 2 Danskprøve... 4 Samfundsfagsprøve...

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 20 Kvalitets og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor April 2016 Side 2 af 20 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet - trin

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015 Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for matematik niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2.

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2. Orientering om forhold omkring Folkeskolens Afgangsprøver - Suldrup Skole -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prøvefagene i 9.

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning Navn: Klasse: Studieretningsprojekt 2013/2014 Elevvejledning Hjørring Gymnasium & HF-kursus 1 Rammer og procedurer for studieretningsprojektet i 3.g Studieretningsprojektet i 3.g er en individuel opgave,

Læs mere

Vejledning til forsøgsprøven i valgfaget musik. Skoleåret 2015-16

Vejledning til forsøgsprøven i valgfaget musik. Skoleåret 2015-16 Vejledning til forsøgsprøven i valgfaget musik Skoleåret 2015-16 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Februar 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Generelt... 4 Prøveform og -forløb... 5 Undervisningsbeskrivelsen...

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2016

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2016 Bioteknologi 216 Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx Maj juni 216 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 216 Hermed udsendes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2017 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi B Vincenzo Enzo

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016 Eksamenshåndbog for HANDELSGYNASIET 2015/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 EKSAENS- OG ÅRSPRØVER... 3 EKSAINER TIL HHX-STUDENTEREKSAEN... 3 SKRIFTLIGE EKSAINER OG ÅRSPRØVER...

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

Vedlagt følger en beskrivelse af proceduren ved skriftlig censur samt en vejledning i bedømmelse af besvarelserne.

Vedlagt følger en beskrivelse af proceduren ved skriftlig censur samt en vejledning i bedømmelse af besvarelserne. o Til censor Fagkonsulent Matematik, htx Vedr.: Skriftlig censur i matematik på htx Velkommen som skriftlig censor i matematik på htx. Marit Hvalsøe Schou Oehlenschlægersvej 55 5230 Odense M Tlf: 2565

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2014

SRO på MG, åpril-måj 2014 SRO på MG, åpril-måj 2014 Kære 2.g er Du skal i maj 2014 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

Svendeprøvevejledning produktør

Svendeprøvevejledning produktør Svendeprøvevejledning produktør (Censorvejledning) August 2011 Formål med vejledningen... 3 Retningslinjer for den praktiske prøve... 4 Dagens forløb... 4 Trækning af to opgaver samt forberedelse... 5

Læs mere

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk folkeskolen.dk marts 2011 7 skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod de afsluttende prøver i dansk i 9.

Læs mere

Skuemestervejledning. Beslagsmedeuddannelsen. Marts 2013. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V

Skuemestervejledning. Beslagsmedeuddannelsen. Marts 2013. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V Marts 2013 Skuemestervejledning Beslagsmedeuddannelsen Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning... 3 Indledning... 3 Skuemestrene...

Læs mere

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2016 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4. 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2.1 Grundlag...

Indhold. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4. 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2.1 Grundlag... Eksamenshåndbog Rybners September 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2. Grundlag... 4 2.1 Grundlag... 4 3. Ansvar... 4

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

November 2010. Skuemestervejledning. Elektronikoperatør. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

November 2010. Skuemestervejledning. Elektronikoperatør. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. November 2010 Skuemestervejledning Elektronikoperatør Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Matematik B - hf-enkeltfag, april 2011

Matematik B - hf-enkeltfag, april 2011 Matematik B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik

Læs mere

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2 Grundfagsprøve i naturfag E-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2012 ZBC

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

Prøver evaluering undervisning

Prøver evaluering undervisning Prøver evaluering undervisning Fysik/kemi Maj juni 2011 Ved fagkonsulent Anette Gjervig Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Ministeriet for Børn og Undervisning 1 Indhold Indledning... 3 De formelle krav til

Læs mere

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF Januar-februar Valg af sag, problemformulering og bærende fag. Mandag d. 25. januar, kl. 12.00-12.45, i auditoriet. AT ressourcerummet åbnes. Hver elev

Læs mere

Skuemestervejledning. Juni 2011. Entreprenørmaskinmekaniker. Landbrugsmaskinmekaniker. Personliftmekaniker. Landbrugssmed.

Skuemestervejledning. Juni 2011. Entreprenørmaskinmekaniker. Landbrugsmaskinmekaniker. Personliftmekaniker. Landbrugssmed. Juni 2011 Skuemestervejledning Entreprenørmaskinmekaniker Landbrugsmaskinmekaniker Personliftmekaniker Landbrugssmed Materielmekaniker Kranmekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP)

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

Vedr.: Skriftlig censur i matematik på htx Dato: 25/5 2011

Vedr.: Skriftlig censur i matematik på htx Dato: 25/5 2011 Til censor Fagkonsulent Matematik, htx Marit Hvalsøe Schou Oehlenschlægersvej 55 5230 Odense M Tlf: 2565 9207 E-mail: Marit.Schou@udst.dk Vedr.: Skriftlig censur i matematik på htx Dato: 25/5 2011 Velkommen

Læs mere

7. Hjælpemidler. 10. Klage og klageprocedure. 6. Snyd ved eksamen. 8. Øvrige informationer om prøver 9. Fejl og mangler

7. Hjælpemidler. 10. Klage og klageprocedure. 6. Snyd ved eksamen. 8. Øvrige informationer om prøver 9. Fejl og mangler Disposition 1. Generelt om eksamen 2. Eksamensplaner 3. Antallet af prøver 4. Sygdom 5. Hvornår er en prøve begyndt? Hvad sker der, hvis jeg kommer for sent? 6. Snyd ved eksamen 7. Hjælpemidler 8. Øvrige

Læs mere

Råd og vink 2013 om den skriftlige prøve i Samfundsfag A

Råd og vink 2013 om den skriftlige prøve i Samfundsfag A Råd og vink 2013 om den skriftlige prøve i Samfundsfag A Ministeriet for Børn og Undervisning Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen August 2013 1. Karakterfordeling Karakterfordelingen til den

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-Juni 2018 Hansenberg

Læs mere

Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9)

Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9) Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Januar 2016 1 Indhold 1. Rammer for prøven... 3 2. Beskrivelse af prøven... 3 Prøvegrundlaget...

Læs mere

Skriftlig prøve i bioteknologi A maj 2013

Skriftlig prøve i bioteknologi A maj 2013 Skriftlig prøve i bioteknologi A maj 2013 Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen August 2013 Skriftlig prøve i bioteknologi A maj 2013

Læs mere

Udfyldende regler på matematik

Udfyldende regler på matematik Studienævnet for matematik 4. september 2008 Udfyldende regler på matematik Studienævnet udarbejder en række udfyldende regler der uddyber og supplerer studieordningens bestemmelser. De udfyldende regler

Læs mere

Eksamensreglement 2016

Eksamensreglement 2016 Eksamensreglement 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 3 Eksamensafvikling... 3 Overordnede rammer... 3 Prøvens begyndelse... 3 Kontakt med tilsyn ved skriftlige prøver...

Læs mere

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Maj 2016 Indhold 1. Afsluttende standpunktskarakterer... 1 1.1 Karakterskala... 1 1.2 Eksamener/årsprøver... 1 1.3 Karakterer... 2 2. Eksamensreglement og regler

Læs mere

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 I studieordningen står følgende om prøven: III. Den afsluttende opgave Prøven i teoretisk pædagogik skal dokumentere, at kandidaten opfylder de mål,

Læs mere

Vejledning til matematik A og B hhx Maj 2016

Vejledning til matematik A og B hhx Maj 2016 Vejledning til matematik A og B hhx Maj 2016 Censorkorpset skriftlig matematik, hhx Denne skrivelse skal tjene til almindelig orientering og vejledning for censorerne om forhold vedrørende skriftlig eksamen,

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 Kursistvejledning til eksamensprojekt Side 1 af 5 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om eksamensprojektet på hf Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 3. februar, kl. 12.00 12.45 i auditoriet : Skolen

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 2g

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 2g OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 2) der aflægges

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Klejnsmed. Smed (aluminium) Smed (rustfri) Smed (bearbejdning) Energiteknik. Svejser

Skuemestervejledning. November 2010. Klejnsmed. Smed (aluminium) Smed (rustfri) Smed (bearbejdning) Energiteknik. Svejser November 2010 Skuemestervejledning Klejnsmed Smed (aluminium) Smed (rustfri) Smed (bearbejdning) Energiteknik Svejser Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk

Læs mere

Den mundtlige dimension og Mundtlig eksamen

Den mundtlige dimension og Mundtlig eksamen Den mundtlige dimension og Mundtlig eksamen Mål med oplægget At få (øget) kendskab til det der forventes af os i forhold til den mundtlige dimension At få inspiration til arbejdet med det mundtlige At

Læs mere

Bedømmelse af tværfaglige projektopgaver

Bedømmelse af tværfaglige projektopgaver Bedømmelse af tværfaglige projektopgaver på Byggetekniker- og Bygningskonstruktøruddannelsen Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt www.eal.dk 31.01.2013 / TF Bedømmelse af tværfaglige

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker Maj 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Industritekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen

Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen Indholdsfortegnelse 9. klasse projektopgaven side 3 Tilmelding side 3 Prøvetidspunkt side 3 Sygdom side 3 Hjælpemidler side 3 Skriftlig udtalelse og karakter

Læs mere