Forsikringsbetingelser for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for"

Transkript

1 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr Tlf Fax Betingelser nr. F Forsikringsbetingelser for Syge- og retshjælpsforsikring

2 Indholdsfortegnelse Oversigt over hvad forsikringen dækker 3 Rejseforsikringsbevis 3 Kontaktoplysninger 3 Forhold i skadetilfælde 3 Effektiv skadehjælp 3 Hvem er forsikret? 4 Hvor dækker forsikringen? 4 Hvornår dækker forsikringen? 4 Sygdom International godstransport 4 Tandlægebehandling ved akut sygdom 4 Hjemtransport 5 Erstatningsperson 5 Retshjælp International godstransport5 Fællesbetingelser 5 Forsikredes oplysningspligt 6 Generelle begrænsninger i alle forsikringens dækninger 6 Lovgivning 6 Side KommuneForsikring A/S Side 2

3 Forsikringsbetingelser for syge- og rethjælpsforsikring Oversigt over hvad forsikringen dækker Dækningsoversigt Sygdom/tilskadekomst Udgifter til behandling af sygdom og tilskadekomst Hjemtransport ved sygdom og tilskadekomst Transportudgifter til indhentning ag rejserute Rejseudgifter til erstatningsperson Tandlægebehandling ved akut sygdom Ekstraordinært hotelophold pr. dag i forbindelse med behandling Retshjælp Ekstraordinært hotelophold pr. dag i forbindelse verserende retsag Summer pr. person Max DKK Max DKK inden for summen Max DKK inden for summen Max DKK Max DKK inden for summen Rejseforsikringsbevis Husk at medbringe bilag med praktiske oplysninger og policenummer/navn på transporten. På bilaget står også de vigtige telefonnumre til SOS International. Kontaktoplysninger SOS International SOS International SOS International Telefon (træffes døgnet rundt) Telefax (træffes døgnet rundt) Forhold i skadetilfælde Ved sygdom, tilskadekomst eller dødsfald, der kræver hospitalsindlæggelse, hjemtransport, tilkaldelse, hjemkaldelse, sygeledsagelse, skal SOS International altid kontaktes hurtigst muligt med henblik på at aftale, hvad der videre skal ske og eventuel formidling af betaling for lægebehandling, medicin m.v. Effektiv skadehjælp SOS International yder assistance og skadeservice direkte på stedet. I tilfælde af akut behov for økonomisk hjælp på grund af en dækningsberettiget skade, udbetales nødhjælp, formidlet af SOS International, via bankoverførsel i form af garantistillelse og direkte betaling til hospital, læge eller luftfartsselskab. Dækningen er betinget af det øjeblikkelige individuelle behov for økonomisk hjælp og reguleres i den endelige skadebehandling efter hjemkomsten. KommuneForsikring A/S Side 3

4 Forsikringsbetingelser for erhvervsrejseforsikring 1.0 Hvem er forsikret? 1.1 Forsikringen omfatter forsikringstageren i dennes egenskab af ansvarlig for de økonomiske forpligtigelser, der påhviler ham i medfør af lov nr. 304 og 305 af 9. juni 1982 om sikring af føreren og andre ansatte hos forsikringstageren, der på hans vegne og efter hans anmodning deltager i og medvirker ved internationale vejtransporters gennemførelse. 1.2 I medfør af lovens bestemmelser er den selvkørende vognmand tillige omfattet af forsikringen. Det samme gælder for vikarchauffører i det omfang de ikke er dækket af vikarbureauets forsikring. 1.3 Lovene omfatter kørsel i udlandet med lastvognstog på 3 tons totalvægt og derover, samt kørsel i udlandet med bus. 2.0 Hvor dækker forsikringen? 2.1 Forsikringen dækker i Europa eksklusiv tidligere SNG-lande og omfatter ikke rejsemål i Danmark. 3.0 Hvornår dækker forsikringen? 3.1 Forsikringsaftalen træder i kraft og gælder i den periode, der er anført i policen, under forudsætning af at præmien er betalt. 3.2 Forsikringen dækker fra det øjeblik transporten påbegyndes fra egen bopæl eller arbejdsplads, og ophører ved hjemkomst til egen bopæl eller arbejdsplads. 3.3 Skader, sket under transport mellem bopæl og arbejdsplads og omvendt er ikke dækket. 3.4 Falder tidspunktet for forsikringens tegning senere end transportens påbegyndelse, dækker forsikringen først fra dette senere tidspunkt. 4.0 Sygdom 4.1 Dækket er: Rimelige og nødvendige udgifter i tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst, som er opstået på transporten og godkendt af SOS International Lægebehandling Lægeordineret ophold på hospital efter normale takster Lægeordineret medicin Akut tandbehandling op til DKK pr. person pr. transport Ambulancetransport til og fra behandlingsstedet Ekstraordinært hotelophold mv., hvor behandling efter lægeanvisning kan ske på hotel op til kr. pr. dag Indhentning af fastlagt rejserute efter behandling, såfremt hjemtransport ikke er sket Kontakt til SOS International 4.2 Ikke dækket er udgifter til: Udgifter, der i henhold til internationale aftaler om social sikring afholdes af det pågældende land, f.eks. EU-sygesikringsbevis eller den sikrede persons sygesikring i hjemlandet Udgifter, der er omfattet af arbejdsgiverens lovpligtige arbejdsskadeforsikring, af den offentlige sygesikring eller af motorkøretøjets lovpligtige ansvarsforsikring Hvis sygdommen er selvforskyldt, herunder hvis den sikrede er kommet til skade i spirituspåvirket tilstand eller har udsat sig for en unødvendig stor risiko Hvis sikrede ved sin ansættelse har fortiet den sygdom, der giver anledning til udgifterne Udgifter til behandling på privathospital eller privatpraktiserende læge medmindre SOS International har godkendt dette KommuneForsikring A/S Side 4

5 5.0 Hjemtransport 5.1 Dækket er: Rimelige og nødvendige udgifter, hvis forsikrede skal transporteres hjem til Danmark på grund af akut sygdom, tilskadekomst eller dødsfald, som er indtruffet under transporten og som er beskrevet under dækningen Sygdom. Det er en forudsætning at transporten er godkendt og arrangeret af SOS International. 6.0 Erstatningschauffør 6.1 Inden for forsikringssummen dækkes Rimelige ekstraudgifter til udsendelse af en erstatningschauffør, hvis en medarbejder pga. alvorlig sygdom (omfattet af beskrivelsen under dækningen Sygdom ) eller tilskadekomst bliver uarbejdsdygtig og ikke inden for rimelig tid er i stand til at genoptage kørslen Dækningen omfatter rejseudgifter samt evt. vikarløn til denne er fremme ved køretøjet 7.0 Retshjælp 7.1 Dækket er: Forsikringen dækker, med indtil den på policen anførte sum for retshjælp pr. skadetilfælde, udgifter hvor der i udlandet rejses tiltale mod føreren for handlinger eller undladelser, der har en naturlig (adækvat) forbindelse med transportens gennemførelse. Dækningen omfatter Udgifter til advokatbistand, herunder sikkerhedsstillelse herfor Sikkerhedsstillelse til dækning af eventuelle erstatningskrav, som udenlandsk myndighed stiller som betingelse for at give tilladelse til udrejse Ekstra udgifter til hotelophold op til kr. pr. dag, hvis den pågældende får påbud om ikke at forlade det land, hvor der verserer en retssag mod ham, før retsafgørelsen foreligger Ekstraudgifter til indhentning af fastlagt rejserute som følge af retssagen 7.2 Ikke dækket er: Sager der opstår som følge af Kørsel i spirituspåvirket tilstand bedømt efter lovgivningen i det land, hvor retskonflikten opstår Overtrædelse af toldlovgivning (smugling), narkotikalovgivning og valutalovgivning Almindelige straffeovertrædelser, hvor handlingen eller undladelsen ikke har en naturlig (adækvat) forbindelse med transportens gennemførelse Færdselslovovertrædelser ved benyttelse af et andet køretøj end det, der er anvendt ved transporten Politiske handlinger Bøder 8.0 Fællesbetingelser 8.1 Indeksregulering: Forsikringssummer og præmie er gældende i 2008 og indeksreguleres hvert år ved forsikringens hovedforfald på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte summariske lønindeks for den private sektor. Ophører udgivelsen af det anførte indeks eller ændres beregningsmetoden, kan selskabet fortsætte reguleringen i overensstemmelse med et andet offentliggjort indeks fra Danmarks Statistik. 8.2 Betaling af præmien: Præmien skal betales inden den frist, der står på opkrævningen. Hvis selskabet ikke har modtaget indbetalingen inden fristen udløber, fremsendes en påmindelse. Hvis præmien ikke er betalt senest 14 dage efter den dato, der er angivet på påmindelsen, ophører forsikringens dækning. 8.3 Forsikringen løbetid: Hvis der ikke i policen er angivet en bestemt løbetid for forsikringen (korttidsforsikring), betragtes forsikringen som tegnet på ubestemt KommuneForsikring A/S Side 5

6 tid fra den i policen angivne dato med en gensidig opsigelsesfrist på 3 måneder til en 1. januar. 8.4 Opsigelse ved skade: Efter en anmeldt skade har selskabet ret til med 14 dages varsel at opsige forsikringen mod at godtgøre præmien forholdsmæssigt fra forsikringens ophør til udløbet af den periode, for hvilken præmien er betalt. Opsigelsen skal være skriftlig og afgives senest en måned efter erstatningens udbetaling eller kravets afvisning. 8.5 Forhold ved flerårig tegning af forsikringen: Uanset forsikringsbetingelsernes bestemmelse om opsigelse i forbindelse med anmeldte skader og i forbindelse med udløb, jf. pkt. 8.3 og 8.4 gælder det at forsikringstageren tidligst kan opsige forsikringen til ophør ved tegningsperiodens udløb. Ændring af forsikringen berettiger ikke selskabet til at forlange en ny flerårig periode påbegyndt. Fornys forsikringen ikke for en ny flerårig periode, løber forsikringen for et år ad gangen, og præmierabat for flerårig tegning bortfalder. 8.6 Ændring af præmietarif eller forsikringsbetingelser: Hvis selskabets præmietarif eller forsikringsbetingelser for denne forsikring ændres, sker det med 3 måneders varsel fra næste forsikringsårs begyndelse. Ønsker forsikringstageren ikke at acceptere disse ændringer, kan forsikringen opsiges pr. ikrafttrædelsesdatoen for ændringen med 1 måneds varsel. Dette gælder, selv om en eventuel flerårig tegningsperiode ikke er udløbet. 9.0 Forsikredes oplysningspligt 9.1 Risikooplysninger: 9.2 I skadetilfælde: Forsikringstageren har oplysningspligt til SOS International om alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at levere dokumenter, herunder sygejournaler, regnskabsmateriale og kontoudskrifter mv. samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab. Ved personskade har SOS International til enhver tid ret til at få oplyst navn, adresse og telefonnummer på hospitaler, læger og andre, der har eller vil få kendskab til forsikredes helbredstilstand. SOS Internationals læge har ret til at søge oplysninger hos disse og eventuelt gøre de behandlende læger bekendt med det til SOS International oplyste. Ved personskade har SOS International ret til at lade forsikrede undersøge af en af selskabet udpeget læge, ligesom selskabet ved dødsfald er berettiget til at forlange obduktion. SOS International betaler omkostningerne i forbindelse hermed Generelle begrænsninger i alle forsikringens dækninger Direkte eller indirekte følger af krig, oprør, borgerlige uroligheder eller som følge af udløsning af atomenergi dækkes ikke Skade, der indtræffer som en direkte eller indirekte følge af udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald, dækkes ikke I det omfang, forsikrede kan opnå erstatning fra anden side, dækker forsikringen ikke, medmindre andet er aftalt. I tilfælde af at anden forsikring har samme forbehold, deles skadeudgifterne mellem selskaberne i henhold til dobbeltforsikringsreglerne 11.0 Lovgivning For forsikringen gælder i øvrigt Lov om forsikringsaftaler og Lov om forsikringsvirksomhed. Forsikringen er tegnet på grundlag af de i begæringen meddelte oplysninger. Forandringer i forhold til disse oplysninger, skal straks meddeles selskabet, som træffer bestemmelse om, forsikringen kan fortsætte og i bekræftende fald på hvilke vilkår. KommuneForsikring A/S Side 6

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77

Læs mere

rejseforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

rejseforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk rejseforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Verden Forsikringsvilkår R-03 Gælder fra marts 2009 2 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende)

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende) Hjemrejseforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 85.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfælde 2. Hvem er dækket af forsikringen 3. Hvilke rejser dækker

Læs mere

AIG Europe, dansk filial af AIG Europe Limited United Kingdom, CVR nr. 34 61 76 94, Tel. (+45) 3373 2400 Fax (+45) 3373 2470

AIG Europe, dansk filial af AIG Europe Limited United Kingdom, CVR nr. 34 61 76 94, Tel. (+45) 3373 2400 Fax (+45) 3373 2470 Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring Police 97.90.1.040. Rev. 220914. Indhold: Fører- og passagerulykkesforsikring Rejseforsikring ved motorcykelferie Nøgledækning Punkteringsdækning

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 05J Policenummer Jyske MasterCard Corporate 5814712844 Jyske MasterCard Privat 5814710418 Gældende fra 1.august

Læs mere

Flex Business erhvervsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870

Flex Business erhvervsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 Flex Business erhvervsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 Indholdsfortegnelse: Afsnit A - Fællesbetingelser Side 3 Afsnit

Læs mere

Din sikkerhed på forretningsrejsen

Din sikkerhed på forretningsrejsen Din sikkerhed på forretningsrejsen DANSK REJSEFORSIKRING Erhvervsrejseforsikring Betingelsesnr. 89.0.01.620-0009 Dækninger: Sum i DKK Sygdom og hjemtransport ubegrænset - lægebehandling - hospitalsindlæggelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet Forsikringsbetingelser gældende for Time Assurance Ulykkesfacilitet Invaliditetsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. Forsikringsbetingelser For invaliditetsdækningen

Læs mere

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Au Pair forsikring nr. 12801 Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Har du behov for at anmelde en skade? I tilfælde af anmeldelse af skade, i forbindelse

Læs mere

Vilkår for Vare-, lastbiler og trækkere Fragtføreransvar Syge- og retshjælp i vognmandsvirksomhed

Vilkår for Vare-, lastbiler og trækkere Fragtføreransvar Syge- og retshjælp i vognmandsvirksomhed Vilkår for Vare-, lastbiler og trækkere Fragtføreransvar Syge- og retshjælp i vognmandsvirksomhed 6666-2 Juni 2010 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis mulighed for at

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S. MasterCard Plus

Lån & Spar Bank A/S. MasterCard Plus Lån & Spar Bank A/S MasterCard Plus FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Gældende fra 01.05.2008 1 SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringsgiver og forsikringstager

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank MasterCard Business Classic Police nr. 69-100005 Vilkår nr. 69-05 Gældende fra juli 2005 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405 Betingelser Rejseforsikring Rejseforsikring Nr RP 1405 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning 3 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 5 12 Hvor dækker forsikringen? 5 13 Rejseperiode 5 14 Ved

Læs mere

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014 Sundhedsforsikring Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014 Personforsikringer Vilkår nr. WP-AB Indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER LIC Forsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Gældende fra 01.01.09 SEKTION A Police nr. 89 0 01 612 FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringsgiver og forsikringstager

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 2000-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvem er forsikret 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Hvilken forsikringsform

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Gold Basic

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Gold Basic Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Gold Basic PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-Gold Basic Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende

Læs mere

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring :

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Police nr. 97.90.1.040. Tillægsdækningen træder i kraft den 1. januar 2012. Indhold: 1: Fører- og passagerulykkesforsikring side 2 2: Rejseforsikring

Læs mere