tilbageblik Årsrapport 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tilbageblik Årsrapport 2009"

Transkript

1 mere tilbageblik Årsrapport 2009

2

3 uddrag af Årsrapport 2009 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr / Reg.nr. 9797

4 Denne årsrapport er et uddrag af den officielle årsrapport, der er tilgængelig i Broager Sparekasse, idet bl.a. koncernregnskabet ikke er medtaget.

5 Indholdsfortegnelse Oplysninger om sparekassen 6 Ledelsens regnskabspåtegning 7 Ledelsesberetning 8 Den uafhængige revisors påtegning 14 Årsregnskab Resultatopgørelse 15 Balance 16 Oplysninger om bevægelser i egenkapital 17 Note, anvendt regnskabspraksis 18 Note, hoved- og nøgletal 23 Note, finansielle risici 23 Noter, øvrige 24 5

6 Oplysninger om Broager Sparekasse Broager Sparekasse Storegade Broager Telefon: Telefax: Bestyrelse: Peter Johannsen, formand Erik Johannsen, næstformand Jens B. Andersen Poul Erik Hansen Theiss Ditlev Stenstrøm Erik Peter Andersen Søren Gause (medarbejdervalgt) Henning Kristensen (medarbejdervalgt) Direktion: Lars Christensen Tilknyttede virksomheder: Ejendomsaktieselskabet af , Storegade 27, 6310 Broager, ejerandel 100% Filialer i: Kastanie Allé 8, 6400 Sønderborg Skrænten 5, 6200 Aabenraa Sundsnæs 3, 6300 Gråsten Revision: Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab 6

7 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen og direktionen har aflagt årsrapport for Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato. Årsrapporten er aflagt efter lovgivningens krav, herunder lovgivningen for finansielle virksomheder med tilhørende bekendtgørelser og praksis fastlagt af Finanstilsynet. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme sparekassens og koncernens økonomiske forhold. Det er derfor vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af sparekassens og koncernens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af aktiviteterne for regnskabsåret Vi erklærer, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i sparekassens og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som sparekassen, henholdsvis koncernen, kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Broager, den 22. februar 2010 Direktionen: Lars Christensen Direktør Bestyrelsen: Peter Johannsen Erik Johannsen Jens B. Andersen (formand) (næstformand) Poul Erik Hansen Theiss Ditlev Stenstrøm Erik Peter Andersen Søren Gause (medarbejdervalgt) Henning Kristensen (medarbejdervalgt) 7

8 Ledelsesberetning Overskrifter Også 2009 blev et stormfuldt år for pengeinstitutterne i Danmark. Trods disse svære odds kom Sparekassen gennem 2009 på tilfredsstillende vis, med et overskud før skat på kr. 8,8 mio. mod et underskud i 2008 på kr. 7,5 mio. Resultatet for 2009 er påvirket af en del forhold, der ikke var gældende i Herunder kan bl.a. nævnes, at deltagelse i bankpakke I har påvirket resultatet negativt med ca. kr. 7,7 mio. fordelt med kr. 2,9 mio. (kr. 0,6 mio. i 2008) som hensættelse til tab på nødlidende pengeinstitutter samt kr. 4,8 mio. (kr. 1,2 mio. i 2008) som betaling for statsgarantien. Overtagelsen af Sparbank s filial i Sønderborg har påvirket resultatet positivt og medført stigende indlån og udlån. Overtagelsen har forøget sparekassens samlede forretningsomfang med ca. 14%. De generelle samfundsforhold er væsentligt forværrede, hvilket har medført en stigning i nedskrivningerne på kunderne. Sparekassens nedskrivninger vurderes dog til at ligge under gennemsnittet for samtlige danske pengeinstitutter, hvilket skyldes en stor spredning af sparekassens udlånsrisici, dels i forholdet privat- og erhvervsudlån, og dels en stor spredning på erhvervsudlånene inden for de enkelte brancher. Broager Sparekasse har ikke taget imod tilbuddet om statslig kapital via bankpakke II. Med en solvensprocent på 15,1% og en kernekapitalprocent på 13,6% pr var det vurderingen, at behovet for yderligere kapital ikke er tilstede. Samtidig er det vurderingen, at den nuværende kapitalbase er tilstrækkelig til den fortsatte vækst. Derimod vil Sparekassen ansøge staten om en individuel statsgaranti for likviditet. Denne ansøgning betragtes som en forsikringsordning til dækning af eventuel likviditetsmangel, der måtte opstå, når bankpakke I udløber den Problemerne med indførsel af den digitale tinglysning har for Sparekassen haft den betydning, at vore tinglysningsgarantier er forholdsmæssigt høje, hvilket igen medfører en lavere solvens. Under normale omstændigheder ville vores solvens kunne opgøres til 16,4% og kernekapitalprocenten til 14,8%. Dette niveau betragtes som meget tilfredsstillende. Resultat og balance Nedenfor kommenteres kort de enkelte hovedposter i resultatopgørelsen og balancen. En dybere forklaring af tallene fremgår af noterne til regnskabet. Rente- og gebyrindtægter Nettorente- og gebyrindtægterne er steget med 42,7% og udgør kr. 86,2 mio. mod kr. 60,4 mio. i Øgede aktiviteter, stigende rentemarginal og overtagelsen af Sparbank afdelingen i Sønderborg har været medvirkende til den stærke stigning i nettorente- og gebyrindtægterne. Det er samtidig baggrunden for sparekassens gode indtjening. Gebyr- og provisionsindtægter stammer blandt andet fra fondshandler, garantier og en stigning i formidling af realkreditlån til Totalkredit. Sparekassen er fortsat meget konkurrencedygtig både på rente- og gebyrsiden, og holder fast ved gebyrfrihed på løn- og budgetkonti, Portalbank m.v. Omkostninger De samlede udgifter til personale og administration udgjorde kr. 56,7 mio. mod kr. 50,5 mio. i 2008, svarende til en stigning på 12,3%. Stigningen skyldes hovedsagligt overtagelsen af Sparbank filialen og anses for meget acceptabel. 8

9 Kursreguleringer og afskrivninger mv. Årets kursreguleringer er positive med i alt kr. 12,4 mio. mod en negativ regulering i 2008 på kr. 7,5 mio. Beløbet er fordelt med kr. 5,8 mio. på aktier m.v., kr. 5,9 mio. på obligationer og kr. 0,7 mio. på valuta. I aktieandelen er indregnet en ekstraordinær positiv kursregulering på kr. 2,6 mio. på sparekassens beholdning af aktier i PBS Holding A/S. Årets af- og nedskrivninger på materielle aktiver udgør i alt kr. 4,9 mio. mod kr. 2,9 mio. i Stigningen skyldes hovedsagligt afskrivninger på goodwill og inventar m.v., der er aktiveret i forbindelse med overtagelsen af Sparbank filialen i Sønderborg. Nedskrivninger Samlet set har sparekassen udgiftsført nedskrivninger for i alt kr. 21,9 mio. mod kr. 5,6 mio. i Af de samlede nedskrivninger udgør ca. kr. 2,9 mio. hensættelser til tab på andre pengeinstitutter via bankpakke I. Det samlede nedskrivningsbehov er dog væsentligt større end forventet ved årets begyndelse. Dette skyldes den generelle negative udvikling i samfundet. Posten sammensættes af nye nedskrivninger, tilbageførte nedskrivninger og indbetalinger på tidligere afskrevne fordringer. Årets nedskrivningsprocent udgør 1,6%, og den akkumulerede nedskrivningsprocent kan opgøres til 2,5% af de samlede udlåns- og garantiforpligtelser. Niveauet for nedskrivningerne anses for acceptable, set i forhold til branchen generelt. Egenkapital og ansvarlig kapital Sparekassens samlede egenkapital udgør pr kr. 200,7 mio. mod kr. 193,8 mio. ultimo En stigning på ca. kr. 6,9 mio. Af egenkapitalen udgør garantkapitalen kr. 64,7 mio., mens sparekassens egne reserver udgør kr. 111,0 mio. Egenkapitalen er således sammensat (i kr.): Garantkapital Andre reserver 0 Overført resultat Egenkapital Ansvarlig lånekapital Egenkapital incl. ansvarlig lånekapital Sparekassens soliditet udgør nu 15,1% mod 16,4% ved udgangen af Lovens mindstekrav er 8%. Faldet i solvensprocenten skyldes delvist, at beholdning af tinglysningsgarantier er forholdsmæssigt endog meget stor, hvilket igen skyldes problemer med indførelse af den digitale tinglysning. Under normale omstændigheder ville solvensprocenten kunne opgøres til ca. 16,4%, altså uændret i forhold til ultimo Beholdningen af tinglysningsgarantier er siden reduceret væsentligt og nærmer sig et normalt niveau. Overtagelsen af Sparbank filialen, har endvidere haft en negativ påvirkning på solvensprocenten med ca. 1,5 procentpoint grundet stigende forretningsomfang samt, at den bogførte goodwill skal modregnes ved opgørelsen af solvensprocenten. Sparekassen har opgjort det individuelle solvensbehov til 10,8% pr mod 8,9% ultimo Stigningen heri skyldes den negative samfundsmæssige udvikling, hvorfor sparekassen ved opgørelsen heraf har øget hensættelserne til tab på udlån og kreditter. Sparekassen s bestyrelse har pålagt direktionen at opretholde en solvens, der som minimum skal udgøre det til enhver tid opgjorte solvensbehov med et tillæg på 3%, p.t. svarende til 13,8%. 9

10 Ledelsesberetning (fortsat) Likviditet Sparekassens likviditetsberedskab pr anses for tilfredsstillende, idet overdækningen i forhold til lovens krav udgør 85,9%, mod 85,7% pr Niveauet anses for tilfredsstillende, idet sparekassen ikke har indregnet lines fra andre pengeinstitutter samtidig med, at der ikke er indregnet de midlertidige ordninger fra Nationalbanken. Udlån Sparekassens udlån ultimo året udgjorde kr. 920 mio. mod kr. 864 mio. primo 2009, en stigning på ca. 6,5%. Stigningen skyldes hovedsagligt overtagelsen af Sparbank filialen i Sønderborg. Fordelingen mellem udlån til private og erhverv er ikke væsentligt ændret gennem de seneste år, 59% til private og 41% til erhverv mod 62/38% ultimo Sparekassens udlån er derfor fortsat meget bredt funderet samtidig med, at der ingen afhængighed er af enkelte store engagementer. Udlån til enkelte brancher udgør højst 9%. Fordelingen anses for særdeles tilfredsstillende med de nuværende konjunkturudsigter. Indlån Broager Sparekasses indlån steg i 2009 væsentligt til kr mio., mod kr. 746 mio. primo året, svarende til en stigning på 37%. Ca. halvdelen af stigningen kan henføres til overtagelsen af Sparbank filialen i Sønderborg. Den anden halvdel skyldes øget forretningsomfang. Endvidere skyldes stigningen en ringe investeringsaktivitet fra vore kunder. Dette har påvirket indlånsudviklingen i positiv retning. 10

11 Mål og politikker Risikostyring Sparekassens bestyrelse har fastlagt de overordnede rammer og principper for risiko- og kapitalstyring. Retningslinierne giver fortsat vide muligheder for en god og forsvarlig drift, selv om de samtidig er med til at sikre sparekassens gode soliditet. Kredit- og administrationsafdelingen er ansvarlig for den løbende styring af kredit, markeds- og likviditetsrisici samt, at forretningsgangene og kontrolrutinerne på områderne løbende udvikles. Kreditrisici For at sikre en så stor spredning af kreditrisiciene som muligt, har sparekassen fastlagt rammerne for fordeling af udlånsporteføljen. Grænserne er fastlagt til, at maksimalt 50% af udlån og garantier må gives til erhvervskunder, ligesom en enkelt branche inden for erhverv maksimalt må udgøre 10% af de samlede udlån og garantier. Markedsrisici Sparekassen har ikke anvendt afledte finansielle instrumenter til afdækning af renterisici, ligesom sparekassen ikke anvender nogen modeller til styring af markedsrisici. Sparekassen har fastlagt rammerne for eksponering inden for såvel obligationer, aktier, pantebreve og valuta. For så vidt angår obligationer, er den samlede eksponering mod danske børsnoterede obligationer begrænset til 300% af basiskapitalen, hvoraf obligationer i et enkelt selskab højst må udgøre 50% af basiskapitalen. Renterisikoen må højst udgøre 10% af basiskapitalen. For så vidt angår aktier, må den samlede eksponering mod danske børsnoterede aktier udgøre op til 25% af basiskapitalen. Eksponeringen mod ikke børsnoterede aktier (sektoraktier) må højst udgøre 30% af basiskapitalen. Sparekassen har en meget lille portefølje af pantebreve. Disse beholdes til udløb, og der investeres ikke yderligere i nye pantebreve. På valutaområdet må den samlede eksponering udgøre op til 50% af basiskapitalen i Euroland, England, Sverige, Norge og Schweiz. Likviditetsrisici Pr udløber den generelle statsgaranti (bankpakke I) for alle indlån i pengeinstitutterne. Samtidig med forhøjes dækningen fra indskydergarantifonden til kr mod tidligere kr pr. kunde. For at imødekomme et eventuelt likviditetsbehov efter den , vil sparekassen ansøge Finansiel Stabilitet A/S (staten) om en likviditetsgaranti, der er gældende i 3 år. Ansøgningen anses som en forsikringsordning, der kan anvendes i det tilfælde, at sparekassens indlån falder væsentligt. Sparekassen s bestyrelse har også på likviditetsområdet pålagt direktionen som minimum at opretholde en likviditetsoverdækning på minimum 40%, mere end reglerne foreskriver. Corporate Governance God virksomhedsledelse (Corporate Governance) i Broager Sparekasse handler om, at sparekassen styrer efter samspillet mellem vore interessenter, det være sig garanter, kunder, leverandører, medarbejdere og det lokalsamfund, som vi er en integreret del af. Vi mener, at Broager Sparekasse lever op til langt hovedparten af anbefalingerne. Vi redegør for sparekassens stillingtagen til de væsentligste anbefalinger på området på sparekassens hjemmeside ligesom vi løbende følger udviklingen. 11

12 Ledelsesberetning (fortsat) Revisionsudvalg Sparekassen har i 2009 etableret et revisionsudvalg. Udvalgets opgaver omfatter: overvågning af regnskabsaflæggelsesprocessen overvågning af, om sparekassens interne kontrolsystemer og risikostyringssystemer fungerer effektivt overvågning af den lovpligtige revision af årsregnskabet mv. og overvågning af og kontrol med ekstern revisors uafhængighed. Udvalget mødes mindst 3 gange årligt. Udvalget består af næstformand Erik Johannsen, Erik Peter Andersen og Søren Gause (medarbejderrepræsentant). Erik Peter Andersen er det særligt kvalificerede medlem, idet han tidligere har revideret finansielle virksomheder. Usikkerhed ved indregning og måling, usædvanlige forhold samt særlige risici mv. Det er sparekassens vurdering, at der ved regnskabsaflæggelsen ikke har været usikkerhed ved indregning og måling. Endvidere er det sparekassens vurdering, at der ikke har været usædvanlige forhold eller særlige forretningsmæssige eller finansielle risici, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af sparekassens finansielle stilling. Begivenheder efter balancedagen Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af sparekassens finansielle stilling. Socialt ansvar Broager Sparekasses orientering om samfundsansvar tager udgangspunkt i vores forankring i lokalsamfundet og i vores værdier. Vi ønsker at være en ansvarlig og værdiskabende sparekasse og arbejder bevidst på at skabe de bedste løsninger for såvel vore kunder, lokalsamfundet og os selv som pengeinstitut. Vi lægger vægt på den personlige kontakt og dialogen i mødet med vore kunder. Vi ser det som vores fornemste opgave at imødekomme kundernes behov for sparekasseydelser og yde en troværdig, forståelig og redelig rådgivning, så vi til stadighed har kundernes tillid. Vi ønsker at skabe rammerne for et godt og udfordrende arbejdsliv for vores medarbejdere ved at have fokus på kompetenceudvikling samt trivsels- og sundhedsfremmende aktiviteter på arbejdspladsen. Vi har gennem de seneste år tilbudt vores medarbejdere gratis frugtordning, massageordning og understøttet medarbejderarrangementer af såvel social som sportslig karakter. Broager Sparekasse blev grundlagt i 1845, og er i dag et pengeinstitut med 4 filialer og 60 medarbejdere. Med baggrund i vores lokale forankring har vi et naturligt ønske om at understøtte udviklingen i området. Desuden ønsker vi at være en aktiv medspiller i forhold til det lokale foreningsliv. Vi støtter således den lokale sport og kultur, fordi vi tror på, at sports- og kulturoplevelser skaber sammenhold og bidrager til et sundt og rigt liv. 12

13 Forventninger til 2010 Broager Sparekasse har fortsat en klar målsætning om også i fremtiden at være en selvstændig sparekasse. Vi kan og vil betjene lokalområdets borgere og erhvervsliv. Vort værdigrundlag for strategi og dagligdag indeholder bl.a. den egenskab at udvise samfundssind, hvilket vi også i fremtiden agter at efterleve. Således kan man forvente, at vi er et moderne pengeinstitut i lokalområdet, der tager ansvar, som den økonomiske faktor vi er, ikke mindst ved fremskaffelse af kapital, men også som arbejdsplads og ved deltagelse i lokale initiativer. I 2010 fortsætter vi med at gøre en ekstra indsats for at lave endnu flere forretninger med vore eksisterende kunder gennem fortsat kompetent rådgivning. Vore medarbejdere arbejder løbende med kompetenceudvikling inden for områderne bolig, pension og investering. Holdningen er, at salg og rådgivning skal ske ud fra kundens behov, således at vore kunder oplever, at vi er til for at optimere deres økonomi. Generelt forventer vi fortsat øget forretningsomfang og dermed en fornuftig udvikling i indtjeningen. Den stigning, vi har oplevet i markedsandelen i vore filialer, forventer vi vil fortsætte. Vi ønsker at medvirke til at sikre vækst og udviklingsmuligheder for vore erhvervskunder i et stærkt og konstruktivt samarbejde. Erhvervsafdelingen flytter ind i den nyrenoverede 1. sal i afdelingen i Sønderborg. Her vil vore specialister inden for investering og pension ligeledes være at finde. Forventningerne til basisindtjeningen for 2010 ligger over niveauet for opnåede resultat for Vi forventer en stadig stigende aktivitet med tilgang af nye kunder og øget forretningsomfang med bestående kunder. Resultatet vil dog kunne påvirkes i både positiv og negativ retning ved ændrede forudsætninger for vurdering af behovet for nedskrivninger og tab på debitorer, ligesom udviklingen i renteniveauet kan få indflydelse på det endelige resultat. Udløbet af den generelle statsgaranti for indlån, vil sandsynligvis medføre en øget konkurrence på indlån, med en faldende rentemarginal til følge. Dette vil påvirke indtjeningen i negativ retning. Betalingen til Det Private Beredskab vil i 2010 alene udgøre ¾ af betalingen i 2009 og derfor have en positiv indflydelse på resultatet for 2010 i forhold til Sparekassens samlede betaling hertil i 2010 forventes at udgøre ca. kr. 3,6 mio. mod kr. 4,8 mio. i Heri er ikke indregnet eventuelle yderligere hensættelser til tab på andre pengeinstitutter. Derudover er der p.t. ikke kendskab til ekstraordinære indtægter og/eller udgifter, der vil påvirke det forventede resultat. Ledelseshverv Udover deltagelse i sparekassens 100% ejede datterselskab beklæder direktionen og/eller bestyrelsesmedlemmer hverv i andre danske aktieselskaber som følger: Næstformand Erik Johannsen: Bestyrelsesmedlem Theiss D. Stenstrøm: Bestyrelsesmedlem Erik P. Andersen: Sparekassedirektør Lars B. Christensen: Hjortgaard A/S, Hjortgaard Holding A/S, A/S Bachmanns Teglværk, Teglbjælker Egernsund A/S og Anmaras A/S Rose Technology A/S, Rose Solutions A/S, Rose Group A/S, Buanco A/S, Strecon A/S og Idrape A/S EPAS Invest Sønderborg A/S EgnsINVEST Holding A/S, EgnsINVEST Capital Fondsmæglerselskab A/S og EgnsINVEST Management A/S Februar 2010 / Lars Christensen 13

14 Den uafhaengige revisors påtegning Til garanterne i Broager Sparekasse Vi har revideret årsregnskabet og koncernregnskabet for Broager Sparekasse for regnskabsåret 1. januar december 2009 omfattende resultatopgørelse, balance, oplysninger om bevægelser på egenkapitalen og noter for såvel selskabet som koncernen. Årsregnskabet og koncernregnskabet aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsregnskabet og koncernregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og koncernregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og koncernregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og koncernregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og koncernregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og koncernregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet og koncernregnskabet giver et retvisende billede af sparekassens og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af sparekassens og koncernens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet og koncernregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og koncernregnskabet. Sønderborg, den 22. februar 2010 Ernst & Young Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Bjarne Bruun Sørensen statsautoriseret revisor Jan Wilhelmsen statsautoriseret revisor 14

15 Resultatopgorelse Moderselskab (Sparekassen) (i kr.) Renteindtægter (Note 1) Renteudgifter (Note 2) Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter (Note 3) Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer (Note 4) Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration (Note 5) Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. (Note 6) Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat OVERSKUDSFORDELING Årets resultat I alt til disposition Overført til datterselskabsreserve Henlagt til egenkapital I alt anvendt

16 Balance Moderselskab (Sparekassen) (i kr.) Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud i alt Egenkapital Garantkapital Reserver Overført overskud eller underskud Egenkapital i alt Passiver i alt

17 Bevaegelser i egenkapital Moderselskab (Sparekassen) Bevægelser i egenkapital (i 1000 kr.) Garantkapital primo Ny indbetalt garantkapital Udgået ved tilbagebetaling af garantkapital Garantkapital ultimo Reserver primo Henlagt af det til disposition værende beløb Reserver ultimo Overført overskud eller underskud primo Årets overskud eller underskud Anden afgang: egenkapitalregulering i datterselskab Overført overskud eller underskud ultimo Egenkapital i alt Bevægelserne på egenkapital kan endvidere specificeres således: Egenkapital primo året Resultat for perioden Kapitaltilførsler, netto, jf. ovenfor Anden afgang: egenkapitalregulering i datterselskab Egenkapital ultimo året

18 Note, anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten for Broager Sparekasse er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og regnskabsbekendtgørelse for kreditinstitutter m.fl. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Sparekassen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, indregnes i resultatopgørelsen. Værdireguleringer af finansielle aktiver, finansielle forpligtelser og afledte finansielle instrumenter indregnes i resultatopgørelsen. Der foretages ikke indtægtsføring af renter af nødlidende engagementer, hvor renten anses for uerholdelig. Konsolidering Koncernregnskabet omfatter sparekassen og den 100% ejede dattervirksomhed Ejendomsaktieselskabet af Dattervirksomhedens regnskab er udarbejdet efter den samme regnskabspraksis, som er benyttet i sparekassen. Koncernregnskabet udarbejdes ved at sammendrage regnskaber for sparekassen og dattervirksomheden ved sammenlægning af regnskabsposter med ensartet indhold. Koncerninterne indtægter, udgifter, tab, avancer samt mellemværender elimineres. Sparekassens kapitalandele i dattervirksomheden udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedens regnskabsmæssige værdi. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter måles til markedsværdi. 18

19 Regnskabsmæssige skøn Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser på balancedagen. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages blandt andet ved opgørelse af nedskrivninger på værdiforringede udlån. De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer er forsvarlige, men som i sagens natur er usikre. For nedskrivninger på udlån og tilgodehavender er der væsentlige skøn forbundet med kvantificeringen af risikoen for, at alle fremtidige betalinger ikke modtages. Såfremt det kan fastslås, at ikke alle fremtidige betalinger vil blive modtaget, er fastlæggelsen af størrelsen af de forventede betalinger, herunder realisationsværdier af sikkerheder og forventede dividendeudbetalinger fra boer, også behæftet med væsentlige skøn. For hensættelser til tab på garantier er der tillige forbundet usikkerhed med at fastslå, i hvilket omfang garantien vil blive effektiv ved et økonomisk sammenbrud hos garantirekvirenten. Fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta er optaget til danske kroner efter balancedagens noterede valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under posten Kursreguleringer. Koncerninterne transaktioner Transaktioner mellem koncernens virksomheder sker på markedsvilkår eller afregnes på basis af de faktiske omkostninger. 19

20 Note, anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelsen Renter og provision Samtlige renteindtægter og -udgifter, gebyrindtægter og -udgifter samt løbende provisioner periodeafgrænses inden for regnskabsåret. Tilgodehavende og skyldige renter mv., som ikke er tilskrevet, indgår under Andre aktiver og Andre passiver. Kursreguleringer Realiserede og urealiserede reguleringer i værdiansættelse af beholdninger af obligationer, aktier mv. og valuta, mellemværender i fremmed valuta samt fastforrentede, uopsigelige udlån resultatføres under posten Kursreguleringer. Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid. Afskrivningsperioden udgør 4. januar december De materielle aktiver afskrives lineært ned til scrapværdi over de enkelte aktivers forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af brugstiderne og scrapværdierne: Afskrivningsperiode Scrapværdi Domicilejendomme år 8 mio. kr. Særlige installationer mv. 10 år - Indretning af lejede lokaler 3-5 år - Driftsmateriel, maskiner og inventar 3-10 år - Der afskrives ikke på investeringsejendomme. Udgifter til udvikling af nye edb-systemer o.l. er udgiftsført fuldt ud i anskaffelsesåret under Udgifter til personale og administration. Gevinst og tab ved udskiftning af anlægsaktiver indgår i Andre ordinære indtægter respektive Andre ordinære udgifter. Tab og avancer beregnes som forskellen mellem salgssum med fradrag af afhændelsesomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv., herunder hensættelser vedrørende garantier, sammensættes af tilbageførsel af nedskrivninger, der ikke længere kan opretholdes, samt nye nedskrivninger opgjort både individuelt og gruppevist. Endvidere indregnes realiserede tab på ikke tidligere nedskrevne udlån mv. reduceret med indgået fra tidligere afskrevne tilgodehavender. Øvrige indtægter og udgifter Alle øvrige væsentlige indtægter og udgifter er periodeafgrænset. 20

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr. 35 03 68 57 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.04.16 Thomas Schioldan Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Paritas Interactive ApS

Paritas Interactive ApS Paritas Interactive ApS Havnegade 22 C, 3600 Frederikssund CVR-nr. 15 84 14 94 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Carsten Gram Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brahmin Holding ApS CVR-nr

Brahmin Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 34 05 65 36 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.05.15 Klaus Glendorf Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

Solstra Capital Partners A/S

Solstra Capital Partners A/S Solstra Capital Partners A/S Lautrupsgade 7, 2100 København Ø CVR-nr. 33 96 24 44 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. juni 2014 Som dirigent:... Jakob Bernhoft

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr. 34 72 32 73 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel...

Lokal forankring gør en forskel... Lokal forankring gør en forskel... Årsr apport 20 09 Supplerende/korrigerende information til ÅRSRAPPORT 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 De uafhængige revisorers erklæring om supplerende/korrigerende

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/02/2014 Carsten Søndergaard Dirigent

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere