tilbageblik Årsrapport 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tilbageblik Årsrapport 2009"

Transkript

1 mere tilbageblik Årsrapport 2009

2

3 uddrag af Årsrapport 2009 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr / Reg.nr. 9797

4 Denne årsrapport er et uddrag af den officielle årsrapport, der er tilgængelig i Broager Sparekasse, idet bl.a. koncernregnskabet ikke er medtaget.

5 Indholdsfortegnelse Oplysninger om sparekassen 6 Ledelsens regnskabspåtegning 7 Ledelsesberetning 8 Den uafhængige revisors påtegning 14 Årsregnskab Resultatopgørelse 15 Balance 16 Oplysninger om bevægelser i egenkapital 17 Note, anvendt regnskabspraksis 18 Note, hoved- og nøgletal 23 Note, finansielle risici 23 Noter, øvrige 24 5

6 Oplysninger om Broager Sparekasse Broager Sparekasse Storegade Broager Telefon: Telefax: Bestyrelse: Peter Johannsen, formand Erik Johannsen, næstformand Jens B. Andersen Poul Erik Hansen Theiss Ditlev Stenstrøm Erik Peter Andersen Søren Gause (medarbejdervalgt) Henning Kristensen (medarbejdervalgt) Direktion: Lars Christensen Tilknyttede virksomheder: Ejendomsaktieselskabet af , Storegade 27, 6310 Broager, ejerandel 100% Filialer i: Kastanie Allé 8, 6400 Sønderborg Skrænten 5, 6200 Aabenraa Sundsnæs 3, 6300 Gråsten Revision: Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab 6

7 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen og direktionen har aflagt årsrapport for Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato. Årsrapporten er aflagt efter lovgivningens krav, herunder lovgivningen for finansielle virksomheder med tilhørende bekendtgørelser og praksis fastlagt af Finanstilsynet. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme sparekassens og koncernens økonomiske forhold. Det er derfor vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af sparekassens og koncernens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af aktiviteterne for regnskabsåret Vi erklærer, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i sparekassens og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som sparekassen, henholdsvis koncernen, kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Broager, den 22. februar 2010 Direktionen: Lars Christensen Direktør Bestyrelsen: Peter Johannsen Erik Johannsen Jens B. Andersen (formand) (næstformand) Poul Erik Hansen Theiss Ditlev Stenstrøm Erik Peter Andersen Søren Gause (medarbejdervalgt) Henning Kristensen (medarbejdervalgt) 7

8 Ledelsesberetning Overskrifter Også 2009 blev et stormfuldt år for pengeinstitutterne i Danmark. Trods disse svære odds kom Sparekassen gennem 2009 på tilfredsstillende vis, med et overskud før skat på kr. 8,8 mio. mod et underskud i 2008 på kr. 7,5 mio. Resultatet for 2009 er påvirket af en del forhold, der ikke var gældende i Herunder kan bl.a. nævnes, at deltagelse i bankpakke I har påvirket resultatet negativt med ca. kr. 7,7 mio. fordelt med kr. 2,9 mio. (kr. 0,6 mio. i 2008) som hensættelse til tab på nødlidende pengeinstitutter samt kr. 4,8 mio. (kr. 1,2 mio. i 2008) som betaling for statsgarantien. Overtagelsen af Sparbank s filial i Sønderborg har påvirket resultatet positivt og medført stigende indlån og udlån. Overtagelsen har forøget sparekassens samlede forretningsomfang med ca. 14%. De generelle samfundsforhold er væsentligt forværrede, hvilket har medført en stigning i nedskrivningerne på kunderne. Sparekassens nedskrivninger vurderes dog til at ligge under gennemsnittet for samtlige danske pengeinstitutter, hvilket skyldes en stor spredning af sparekassens udlånsrisici, dels i forholdet privat- og erhvervsudlån, og dels en stor spredning på erhvervsudlånene inden for de enkelte brancher. Broager Sparekasse har ikke taget imod tilbuddet om statslig kapital via bankpakke II. Med en solvensprocent på 15,1% og en kernekapitalprocent på 13,6% pr var det vurderingen, at behovet for yderligere kapital ikke er tilstede. Samtidig er det vurderingen, at den nuværende kapitalbase er tilstrækkelig til den fortsatte vækst. Derimod vil Sparekassen ansøge staten om en individuel statsgaranti for likviditet. Denne ansøgning betragtes som en forsikringsordning til dækning af eventuel likviditetsmangel, der måtte opstå, når bankpakke I udløber den Problemerne med indførsel af den digitale tinglysning har for Sparekassen haft den betydning, at vore tinglysningsgarantier er forholdsmæssigt høje, hvilket igen medfører en lavere solvens. Under normale omstændigheder ville vores solvens kunne opgøres til 16,4% og kernekapitalprocenten til 14,8%. Dette niveau betragtes som meget tilfredsstillende. Resultat og balance Nedenfor kommenteres kort de enkelte hovedposter i resultatopgørelsen og balancen. En dybere forklaring af tallene fremgår af noterne til regnskabet. Rente- og gebyrindtægter Nettorente- og gebyrindtægterne er steget med 42,7% og udgør kr. 86,2 mio. mod kr. 60,4 mio. i Øgede aktiviteter, stigende rentemarginal og overtagelsen af Sparbank afdelingen i Sønderborg har været medvirkende til den stærke stigning i nettorente- og gebyrindtægterne. Det er samtidig baggrunden for sparekassens gode indtjening. Gebyr- og provisionsindtægter stammer blandt andet fra fondshandler, garantier og en stigning i formidling af realkreditlån til Totalkredit. Sparekassen er fortsat meget konkurrencedygtig både på rente- og gebyrsiden, og holder fast ved gebyrfrihed på løn- og budgetkonti, Portalbank m.v. Omkostninger De samlede udgifter til personale og administration udgjorde kr. 56,7 mio. mod kr. 50,5 mio. i 2008, svarende til en stigning på 12,3%. Stigningen skyldes hovedsagligt overtagelsen af Sparbank filialen og anses for meget acceptabel. 8

9 Kursreguleringer og afskrivninger mv. Årets kursreguleringer er positive med i alt kr. 12,4 mio. mod en negativ regulering i 2008 på kr. 7,5 mio. Beløbet er fordelt med kr. 5,8 mio. på aktier m.v., kr. 5,9 mio. på obligationer og kr. 0,7 mio. på valuta. I aktieandelen er indregnet en ekstraordinær positiv kursregulering på kr. 2,6 mio. på sparekassens beholdning af aktier i PBS Holding A/S. Årets af- og nedskrivninger på materielle aktiver udgør i alt kr. 4,9 mio. mod kr. 2,9 mio. i Stigningen skyldes hovedsagligt afskrivninger på goodwill og inventar m.v., der er aktiveret i forbindelse med overtagelsen af Sparbank filialen i Sønderborg. Nedskrivninger Samlet set har sparekassen udgiftsført nedskrivninger for i alt kr. 21,9 mio. mod kr. 5,6 mio. i Af de samlede nedskrivninger udgør ca. kr. 2,9 mio. hensættelser til tab på andre pengeinstitutter via bankpakke I. Det samlede nedskrivningsbehov er dog væsentligt større end forventet ved årets begyndelse. Dette skyldes den generelle negative udvikling i samfundet. Posten sammensættes af nye nedskrivninger, tilbageførte nedskrivninger og indbetalinger på tidligere afskrevne fordringer. Årets nedskrivningsprocent udgør 1,6%, og den akkumulerede nedskrivningsprocent kan opgøres til 2,5% af de samlede udlåns- og garantiforpligtelser. Niveauet for nedskrivningerne anses for acceptable, set i forhold til branchen generelt. Egenkapital og ansvarlig kapital Sparekassens samlede egenkapital udgør pr kr. 200,7 mio. mod kr. 193,8 mio. ultimo En stigning på ca. kr. 6,9 mio. Af egenkapitalen udgør garantkapitalen kr. 64,7 mio., mens sparekassens egne reserver udgør kr. 111,0 mio. Egenkapitalen er således sammensat (i kr.): Garantkapital Andre reserver 0 Overført resultat Egenkapital Ansvarlig lånekapital Egenkapital incl. ansvarlig lånekapital Sparekassens soliditet udgør nu 15,1% mod 16,4% ved udgangen af Lovens mindstekrav er 8%. Faldet i solvensprocenten skyldes delvist, at beholdning af tinglysningsgarantier er forholdsmæssigt endog meget stor, hvilket igen skyldes problemer med indførelse af den digitale tinglysning. Under normale omstændigheder ville solvensprocenten kunne opgøres til ca. 16,4%, altså uændret i forhold til ultimo Beholdningen af tinglysningsgarantier er siden reduceret væsentligt og nærmer sig et normalt niveau. Overtagelsen af Sparbank filialen, har endvidere haft en negativ påvirkning på solvensprocenten med ca. 1,5 procentpoint grundet stigende forretningsomfang samt, at den bogførte goodwill skal modregnes ved opgørelsen af solvensprocenten. Sparekassen har opgjort det individuelle solvensbehov til 10,8% pr mod 8,9% ultimo Stigningen heri skyldes den negative samfundsmæssige udvikling, hvorfor sparekassen ved opgørelsen heraf har øget hensættelserne til tab på udlån og kreditter. Sparekassen s bestyrelse har pålagt direktionen at opretholde en solvens, der som minimum skal udgøre det til enhver tid opgjorte solvensbehov med et tillæg på 3%, p.t. svarende til 13,8%. 9

10 Ledelsesberetning (fortsat) Likviditet Sparekassens likviditetsberedskab pr anses for tilfredsstillende, idet overdækningen i forhold til lovens krav udgør 85,9%, mod 85,7% pr Niveauet anses for tilfredsstillende, idet sparekassen ikke har indregnet lines fra andre pengeinstitutter samtidig med, at der ikke er indregnet de midlertidige ordninger fra Nationalbanken. Udlån Sparekassens udlån ultimo året udgjorde kr. 920 mio. mod kr. 864 mio. primo 2009, en stigning på ca. 6,5%. Stigningen skyldes hovedsagligt overtagelsen af Sparbank filialen i Sønderborg. Fordelingen mellem udlån til private og erhverv er ikke væsentligt ændret gennem de seneste år, 59% til private og 41% til erhverv mod 62/38% ultimo Sparekassens udlån er derfor fortsat meget bredt funderet samtidig med, at der ingen afhængighed er af enkelte store engagementer. Udlån til enkelte brancher udgør højst 9%. Fordelingen anses for særdeles tilfredsstillende med de nuværende konjunkturudsigter. Indlån Broager Sparekasses indlån steg i 2009 væsentligt til kr mio., mod kr. 746 mio. primo året, svarende til en stigning på 37%. Ca. halvdelen af stigningen kan henføres til overtagelsen af Sparbank filialen i Sønderborg. Den anden halvdel skyldes øget forretningsomfang. Endvidere skyldes stigningen en ringe investeringsaktivitet fra vore kunder. Dette har påvirket indlånsudviklingen i positiv retning. 10

11 Mål og politikker Risikostyring Sparekassens bestyrelse har fastlagt de overordnede rammer og principper for risiko- og kapitalstyring. Retningslinierne giver fortsat vide muligheder for en god og forsvarlig drift, selv om de samtidig er med til at sikre sparekassens gode soliditet. Kredit- og administrationsafdelingen er ansvarlig for den løbende styring af kredit, markeds- og likviditetsrisici samt, at forretningsgangene og kontrolrutinerne på områderne løbende udvikles. Kreditrisici For at sikre en så stor spredning af kreditrisiciene som muligt, har sparekassen fastlagt rammerne for fordeling af udlånsporteføljen. Grænserne er fastlagt til, at maksimalt 50% af udlån og garantier må gives til erhvervskunder, ligesom en enkelt branche inden for erhverv maksimalt må udgøre 10% af de samlede udlån og garantier. Markedsrisici Sparekassen har ikke anvendt afledte finansielle instrumenter til afdækning af renterisici, ligesom sparekassen ikke anvender nogen modeller til styring af markedsrisici. Sparekassen har fastlagt rammerne for eksponering inden for såvel obligationer, aktier, pantebreve og valuta. For så vidt angår obligationer, er den samlede eksponering mod danske børsnoterede obligationer begrænset til 300% af basiskapitalen, hvoraf obligationer i et enkelt selskab højst må udgøre 50% af basiskapitalen. Renterisikoen må højst udgøre 10% af basiskapitalen. For så vidt angår aktier, må den samlede eksponering mod danske børsnoterede aktier udgøre op til 25% af basiskapitalen. Eksponeringen mod ikke børsnoterede aktier (sektoraktier) må højst udgøre 30% af basiskapitalen. Sparekassen har en meget lille portefølje af pantebreve. Disse beholdes til udløb, og der investeres ikke yderligere i nye pantebreve. På valutaområdet må den samlede eksponering udgøre op til 50% af basiskapitalen i Euroland, England, Sverige, Norge og Schweiz. Likviditetsrisici Pr udløber den generelle statsgaranti (bankpakke I) for alle indlån i pengeinstitutterne. Samtidig med forhøjes dækningen fra indskydergarantifonden til kr mod tidligere kr pr. kunde. For at imødekomme et eventuelt likviditetsbehov efter den , vil sparekassen ansøge Finansiel Stabilitet A/S (staten) om en likviditetsgaranti, der er gældende i 3 år. Ansøgningen anses som en forsikringsordning, der kan anvendes i det tilfælde, at sparekassens indlån falder væsentligt. Sparekassen s bestyrelse har også på likviditetsområdet pålagt direktionen som minimum at opretholde en likviditetsoverdækning på minimum 40%, mere end reglerne foreskriver. Corporate Governance God virksomhedsledelse (Corporate Governance) i Broager Sparekasse handler om, at sparekassen styrer efter samspillet mellem vore interessenter, det være sig garanter, kunder, leverandører, medarbejdere og det lokalsamfund, som vi er en integreret del af. Vi mener, at Broager Sparekasse lever op til langt hovedparten af anbefalingerne. Vi redegør for sparekassens stillingtagen til de væsentligste anbefalinger på området på sparekassens hjemmeside ligesom vi løbende følger udviklingen. 11

12 Ledelsesberetning (fortsat) Revisionsudvalg Sparekassen har i 2009 etableret et revisionsudvalg. Udvalgets opgaver omfatter: overvågning af regnskabsaflæggelsesprocessen overvågning af, om sparekassens interne kontrolsystemer og risikostyringssystemer fungerer effektivt overvågning af den lovpligtige revision af årsregnskabet mv. og overvågning af og kontrol med ekstern revisors uafhængighed. Udvalget mødes mindst 3 gange årligt. Udvalget består af næstformand Erik Johannsen, Erik Peter Andersen og Søren Gause (medarbejderrepræsentant). Erik Peter Andersen er det særligt kvalificerede medlem, idet han tidligere har revideret finansielle virksomheder. Usikkerhed ved indregning og måling, usædvanlige forhold samt særlige risici mv. Det er sparekassens vurdering, at der ved regnskabsaflæggelsen ikke har været usikkerhed ved indregning og måling. Endvidere er det sparekassens vurdering, at der ikke har været usædvanlige forhold eller særlige forretningsmæssige eller finansielle risici, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af sparekassens finansielle stilling. Begivenheder efter balancedagen Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af sparekassens finansielle stilling. Socialt ansvar Broager Sparekasses orientering om samfundsansvar tager udgangspunkt i vores forankring i lokalsamfundet og i vores værdier. Vi ønsker at være en ansvarlig og værdiskabende sparekasse og arbejder bevidst på at skabe de bedste løsninger for såvel vore kunder, lokalsamfundet og os selv som pengeinstitut. Vi lægger vægt på den personlige kontakt og dialogen i mødet med vore kunder. Vi ser det som vores fornemste opgave at imødekomme kundernes behov for sparekasseydelser og yde en troværdig, forståelig og redelig rådgivning, så vi til stadighed har kundernes tillid. Vi ønsker at skabe rammerne for et godt og udfordrende arbejdsliv for vores medarbejdere ved at have fokus på kompetenceudvikling samt trivsels- og sundhedsfremmende aktiviteter på arbejdspladsen. Vi har gennem de seneste år tilbudt vores medarbejdere gratis frugtordning, massageordning og understøttet medarbejderarrangementer af såvel social som sportslig karakter. Broager Sparekasse blev grundlagt i 1845, og er i dag et pengeinstitut med 4 filialer og 60 medarbejdere. Med baggrund i vores lokale forankring har vi et naturligt ønske om at understøtte udviklingen i området. Desuden ønsker vi at være en aktiv medspiller i forhold til det lokale foreningsliv. Vi støtter således den lokale sport og kultur, fordi vi tror på, at sports- og kulturoplevelser skaber sammenhold og bidrager til et sundt og rigt liv. 12

13 Forventninger til 2010 Broager Sparekasse har fortsat en klar målsætning om også i fremtiden at være en selvstændig sparekasse. Vi kan og vil betjene lokalområdets borgere og erhvervsliv. Vort værdigrundlag for strategi og dagligdag indeholder bl.a. den egenskab at udvise samfundssind, hvilket vi også i fremtiden agter at efterleve. Således kan man forvente, at vi er et moderne pengeinstitut i lokalområdet, der tager ansvar, som den økonomiske faktor vi er, ikke mindst ved fremskaffelse af kapital, men også som arbejdsplads og ved deltagelse i lokale initiativer. I 2010 fortsætter vi med at gøre en ekstra indsats for at lave endnu flere forretninger med vore eksisterende kunder gennem fortsat kompetent rådgivning. Vore medarbejdere arbejder løbende med kompetenceudvikling inden for områderne bolig, pension og investering. Holdningen er, at salg og rådgivning skal ske ud fra kundens behov, således at vore kunder oplever, at vi er til for at optimere deres økonomi. Generelt forventer vi fortsat øget forretningsomfang og dermed en fornuftig udvikling i indtjeningen. Den stigning, vi har oplevet i markedsandelen i vore filialer, forventer vi vil fortsætte. Vi ønsker at medvirke til at sikre vækst og udviklingsmuligheder for vore erhvervskunder i et stærkt og konstruktivt samarbejde. Erhvervsafdelingen flytter ind i den nyrenoverede 1. sal i afdelingen i Sønderborg. Her vil vore specialister inden for investering og pension ligeledes være at finde. Forventningerne til basisindtjeningen for 2010 ligger over niveauet for opnåede resultat for Vi forventer en stadig stigende aktivitet med tilgang af nye kunder og øget forretningsomfang med bestående kunder. Resultatet vil dog kunne påvirkes i både positiv og negativ retning ved ændrede forudsætninger for vurdering af behovet for nedskrivninger og tab på debitorer, ligesom udviklingen i renteniveauet kan få indflydelse på det endelige resultat. Udløbet af den generelle statsgaranti for indlån, vil sandsynligvis medføre en øget konkurrence på indlån, med en faldende rentemarginal til følge. Dette vil påvirke indtjeningen i negativ retning. Betalingen til Det Private Beredskab vil i 2010 alene udgøre ¾ af betalingen i 2009 og derfor have en positiv indflydelse på resultatet for 2010 i forhold til Sparekassens samlede betaling hertil i 2010 forventes at udgøre ca. kr. 3,6 mio. mod kr. 4,8 mio. i Heri er ikke indregnet eventuelle yderligere hensættelser til tab på andre pengeinstitutter. Derudover er der p.t. ikke kendskab til ekstraordinære indtægter og/eller udgifter, der vil påvirke det forventede resultat. Ledelseshverv Udover deltagelse i sparekassens 100% ejede datterselskab beklæder direktionen og/eller bestyrelsesmedlemmer hverv i andre danske aktieselskaber som følger: Næstformand Erik Johannsen: Bestyrelsesmedlem Theiss D. Stenstrøm: Bestyrelsesmedlem Erik P. Andersen: Sparekassedirektør Lars B. Christensen: Hjortgaard A/S, Hjortgaard Holding A/S, A/S Bachmanns Teglværk, Teglbjælker Egernsund A/S og Anmaras A/S Rose Technology A/S, Rose Solutions A/S, Rose Group A/S, Buanco A/S, Strecon A/S og Idrape A/S EPAS Invest Sønderborg A/S EgnsINVEST Holding A/S, EgnsINVEST Capital Fondsmæglerselskab A/S og EgnsINVEST Management A/S Februar 2010 / Lars Christensen 13

14 Den uafhaengige revisors påtegning Til garanterne i Broager Sparekasse Vi har revideret årsregnskabet og koncernregnskabet for Broager Sparekasse for regnskabsåret 1. januar december 2009 omfattende resultatopgørelse, balance, oplysninger om bevægelser på egenkapitalen og noter for såvel selskabet som koncernen. Årsregnskabet og koncernregnskabet aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsregnskabet og koncernregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og koncernregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og koncernregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og koncernregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og koncernregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og koncernregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet og koncernregnskabet giver et retvisende billede af sparekassens og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af sparekassens og koncernens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet og koncernregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og koncernregnskabet. Sønderborg, den 22. februar 2010 Ernst & Young Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Bjarne Bruun Sørensen statsautoriseret revisor Jan Wilhelmsen statsautoriseret revisor 14

15 Resultatopgorelse Moderselskab (Sparekassen) (i kr.) Renteindtægter (Note 1) Renteudgifter (Note 2) Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter (Note 3) Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer (Note 4) Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration (Note 5) Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. (Note 6) Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat OVERSKUDSFORDELING Årets resultat I alt til disposition Overført til datterselskabsreserve Henlagt til egenkapital I alt anvendt

16 Balance Moderselskab (Sparekassen) (i kr.) Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud i alt Egenkapital Garantkapital Reserver Overført overskud eller underskud Egenkapital i alt Passiver i alt

17 Bevaegelser i egenkapital Moderselskab (Sparekassen) Bevægelser i egenkapital (i 1000 kr.) Garantkapital primo Ny indbetalt garantkapital Udgået ved tilbagebetaling af garantkapital Garantkapital ultimo Reserver primo Henlagt af det til disposition værende beløb Reserver ultimo Overført overskud eller underskud primo Årets overskud eller underskud Anden afgang: egenkapitalregulering i datterselskab Overført overskud eller underskud ultimo Egenkapital i alt Bevægelserne på egenkapital kan endvidere specificeres således: Egenkapital primo året Resultat for perioden Kapitaltilførsler, netto, jf. ovenfor Anden afgang: egenkapitalregulering i datterselskab Egenkapital ultimo året

18 Note, anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten for Broager Sparekasse er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og regnskabsbekendtgørelse for kreditinstitutter m.fl. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Sparekassen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, indregnes i resultatopgørelsen. Værdireguleringer af finansielle aktiver, finansielle forpligtelser og afledte finansielle instrumenter indregnes i resultatopgørelsen. Der foretages ikke indtægtsføring af renter af nødlidende engagementer, hvor renten anses for uerholdelig. Konsolidering Koncernregnskabet omfatter sparekassen og den 100% ejede dattervirksomhed Ejendomsaktieselskabet af Dattervirksomhedens regnskab er udarbejdet efter den samme regnskabspraksis, som er benyttet i sparekassen. Koncernregnskabet udarbejdes ved at sammendrage regnskaber for sparekassen og dattervirksomheden ved sammenlægning af regnskabsposter med ensartet indhold. Koncerninterne indtægter, udgifter, tab, avancer samt mellemværender elimineres. Sparekassens kapitalandele i dattervirksomheden udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedens regnskabsmæssige værdi. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter måles til markedsværdi. 18

19 Regnskabsmæssige skøn Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser på balancedagen. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages blandt andet ved opgørelse af nedskrivninger på værdiforringede udlån. De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer er forsvarlige, men som i sagens natur er usikre. For nedskrivninger på udlån og tilgodehavender er der væsentlige skøn forbundet med kvantificeringen af risikoen for, at alle fremtidige betalinger ikke modtages. Såfremt det kan fastslås, at ikke alle fremtidige betalinger vil blive modtaget, er fastlæggelsen af størrelsen af de forventede betalinger, herunder realisationsværdier af sikkerheder og forventede dividendeudbetalinger fra boer, også behæftet med væsentlige skøn. For hensættelser til tab på garantier er der tillige forbundet usikkerhed med at fastslå, i hvilket omfang garantien vil blive effektiv ved et økonomisk sammenbrud hos garantirekvirenten. Fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta er optaget til danske kroner efter balancedagens noterede valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under posten Kursreguleringer. Koncerninterne transaktioner Transaktioner mellem koncernens virksomheder sker på markedsvilkår eller afregnes på basis af de faktiske omkostninger. 19

20 Note, anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelsen Renter og provision Samtlige renteindtægter og -udgifter, gebyrindtægter og -udgifter samt løbende provisioner periodeafgrænses inden for regnskabsåret. Tilgodehavende og skyldige renter mv., som ikke er tilskrevet, indgår under Andre aktiver og Andre passiver. Kursreguleringer Realiserede og urealiserede reguleringer i værdiansættelse af beholdninger af obligationer, aktier mv. og valuta, mellemværender i fremmed valuta samt fastforrentede, uopsigelige udlån resultatføres under posten Kursreguleringer. Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid. Afskrivningsperioden udgør 4. januar december De materielle aktiver afskrives lineært ned til scrapværdi over de enkelte aktivers forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af brugstiderne og scrapværdierne: Afskrivningsperiode Scrapværdi Domicilejendomme år 8 mio. kr. Særlige installationer mv. 10 år - Indretning af lejede lokaler 3-5 år - Driftsmateriel, maskiner og inventar 3-10 år - Der afskrives ikke på investeringsejendomme. Udgifter til udvikling af nye edb-systemer o.l. er udgiftsført fuldt ud i anskaffelsesåret under Udgifter til personale og administration. Gevinst og tab ved udskiftning af anlægsaktiver indgår i Andre ordinære indtægter respektive Andre ordinære udgifter. Tab og avancer beregnes som forskellen mellem salgssum med fradrag af afhændelsesomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv., herunder hensættelser vedrørende garantier, sammensættes af tilbageførsel af nedskrivninger, der ikke længere kan opretholdes, samt nye nedskrivninger opgjort både individuelt og gruppevist. Endvidere indregnes realiserede tab på ikke tidligere nedskrevne udlån mv. reduceret med indgået fra tidligere afskrevne tilgodehavender. Øvrige indtægter og udgifter Alle øvrige væsentlige indtægter og udgifter er periodeafgrænset. 20

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Kvartalsrapport pr. 31.3.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Anvendt regnskabspraksis Ledelsesberetning Danske Andelskassers Bank A/S er beliggende i Hammershøj og

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. Sparekassen Løgumkloster

ÅRSRAPPORT 2007. Sparekassen Løgumkloster ÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Løgumkloster Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 2 Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02 CVR-nr. 14 34 69 02 Årsrapport for 2012 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde,

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, Stadil Sparekasse CVR-nr. 15 19 44 13 Årsrapport for 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger og koncernoversigt... 2 Hoved- og sammenligningstal... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere