tilbageblik Årsrapport 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tilbageblik Årsrapport 2009"

Transkript

1 mere tilbageblik Årsrapport 2009

2

3 uddrag af Årsrapport 2009 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr / Reg.nr. 9797

4 Denne årsrapport er et uddrag af den officielle årsrapport, der er tilgængelig i Broager Sparekasse, idet bl.a. koncernregnskabet ikke er medtaget.

5 Indholdsfortegnelse Oplysninger om sparekassen 6 Ledelsens regnskabspåtegning 7 Ledelsesberetning 8 Den uafhængige revisors påtegning 14 Årsregnskab Resultatopgørelse 15 Balance 16 Oplysninger om bevægelser i egenkapital 17 Note, anvendt regnskabspraksis 18 Note, hoved- og nøgletal 23 Note, finansielle risici 23 Noter, øvrige 24 5

6 Oplysninger om Broager Sparekasse Broager Sparekasse Storegade Broager Telefon: Telefax: Bestyrelse: Peter Johannsen, formand Erik Johannsen, næstformand Jens B. Andersen Poul Erik Hansen Theiss Ditlev Stenstrøm Erik Peter Andersen Søren Gause (medarbejdervalgt) Henning Kristensen (medarbejdervalgt) Direktion: Lars Christensen Tilknyttede virksomheder: Ejendomsaktieselskabet af , Storegade 27, 6310 Broager, ejerandel 100% Filialer i: Kastanie Allé 8, 6400 Sønderborg Skrænten 5, 6200 Aabenraa Sundsnæs 3, 6300 Gråsten Revision: Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab 6

7 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen og direktionen har aflagt årsrapport for Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato. Årsrapporten er aflagt efter lovgivningens krav, herunder lovgivningen for finansielle virksomheder med tilhørende bekendtgørelser og praksis fastlagt af Finanstilsynet. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme sparekassens og koncernens økonomiske forhold. Det er derfor vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af sparekassens og koncernens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af aktiviteterne for regnskabsåret Vi erklærer, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i sparekassens og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som sparekassen, henholdsvis koncernen, kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Broager, den 22. februar 2010 Direktionen: Lars Christensen Direktør Bestyrelsen: Peter Johannsen Erik Johannsen Jens B. Andersen (formand) (næstformand) Poul Erik Hansen Theiss Ditlev Stenstrøm Erik Peter Andersen Søren Gause (medarbejdervalgt) Henning Kristensen (medarbejdervalgt) 7

8 Ledelsesberetning Overskrifter Også 2009 blev et stormfuldt år for pengeinstitutterne i Danmark. Trods disse svære odds kom Sparekassen gennem 2009 på tilfredsstillende vis, med et overskud før skat på kr. 8,8 mio. mod et underskud i 2008 på kr. 7,5 mio. Resultatet for 2009 er påvirket af en del forhold, der ikke var gældende i Herunder kan bl.a. nævnes, at deltagelse i bankpakke I har påvirket resultatet negativt med ca. kr. 7,7 mio. fordelt med kr. 2,9 mio. (kr. 0,6 mio. i 2008) som hensættelse til tab på nødlidende pengeinstitutter samt kr. 4,8 mio. (kr. 1,2 mio. i 2008) som betaling for statsgarantien. Overtagelsen af Sparbank s filial i Sønderborg har påvirket resultatet positivt og medført stigende indlån og udlån. Overtagelsen har forøget sparekassens samlede forretningsomfang med ca. 14%. De generelle samfundsforhold er væsentligt forværrede, hvilket har medført en stigning i nedskrivningerne på kunderne. Sparekassens nedskrivninger vurderes dog til at ligge under gennemsnittet for samtlige danske pengeinstitutter, hvilket skyldes en stor spredning af sparekassens udlånsrisici, dels i forholdet privat- og erhvervsudlån, og dels en stor spredning på erhvervsudlånene inden for de enkelte brancher. Broager Sparekasse har ikke taget imod tilbuddet om statslig kapital via bankpakke II. Med en solvensprocent på 15,1% og en kernekapitalprocent på 13,6% pr var det vurderingen, at behovet for yderligere kapital ikke er tilstede. Samtidig er det vurderingen, at den nuværende kapitalbase er tilstrækkelig til den fortsatte vækst. Derimod vil Sparekassen ansøge staten om en individuel statsgaranti for likviditet. Denne ansøgning betragtes som en forsikringsordning til dækning af eventuel likviditetsmangel, der måtte opstå, når bankpakke I udløber den Problemerne med indførsel af den digitale tinglysning har for Sparekassen haft den betydning, at vore tinglysningsgarantier er forholdsmæssigt høje, hvilket igen medfører en lavere solvens. Under normale omstændigheder ville vores solvens kunne opgøres til 16,4% og kernekapitalprocenten til 14,8%. Dette niveau betragtes som meget tilfredsstillende. Resultat og balance Nedenfor kommenteres kort de enkelte hovedposter i resultatopgørelsen og balancen. En dybere forklaring af tallene fremgår af noterne til regnskabet. Rente- og gebyrindtægter Nettorente- og gebyrindtægterne er steget med 42,7% og udgør kr. 86,2 mio. mod kr. 60,4 mio. i Øgede aktiviteter, stigende rentemarginal og overtagelsen af Sparbank afdelingen i Sønderborg har været medvirkende til den stærke stigning i nettorente- og gebyrindtægterne. Det er samtidig baggrunden for sparekassens gode indtjening. Gebyr- og provisionsindtægter stammer blandt andet fra fondshandler, garantier og en stigning i formidling af realkreditlån til Totalkredit. Sparekassen er fortsat meget konkurrencedygtig både på rente- og gebyrsiden, og holder fast ved gebyrfrihed på løn- og budgetkonti, Portalbank m.v. Omkostninger De samlede udgifter til personale og administration udgjorde kr. 56,7 mio. mod kr. 50,5 mio. i 2008, svarende til en stigning på 12,3%. Stigningen skyldes hovedsagligt overtagelsen af Sparbank filialen og anses for meget acceptabel. 8

9 Kursreguleringer og afskrivninger mv. Årets kursreguleringer er positive med i alt kr. 12,4 mio. mod en negativ regulering i 2008 på kr. 7,5 mio. Beløbet er fordelt med kr. 5,8 mio. på aktier m.v., kr. 5,9 mio. på obligationer og kr. 0,7 mio. på valuta. I aktieandelen er indregnet en ekstraordinær positiv kursregulering på kr. 2,6 mio. på sparekassens beholdning af aktier i PBS Holding A/S. Årets af- og nedskrivninger på materielle aktiver udgør i alt kr. 4,9 mio. mod kr. 2,9 mio. i Stigningen skyldes hovedsagligt afskrivninger på goodwill og inventar m.v., der er aktiveret i forbindelse med overtagelsen af Sparbank filialen i Sønderborg. Nedskrivninger Samlet set har sparekassen udgiftsført nedskrivninger for i alt kr. 21,9 mio. mod kr. 5,6 mio. i Af de samlede nedskrivninger udgør ca. kr. 2,9 mio. hensættelser til tab på andre pengeinstitutter via bankpakke I. Det samlede nedskrivningsbehov er dog væsentligt større end forventet ved årets begyndelse. Dette skyldes den generelle negative udvikling i samfundet. Posten sammensættes af nye nedskrivninger, tilbageførte nedskrivninger og indbetalinger på tidligere afskrevne fordringer. Årets nedskrivningsprocent udgør 1,6%, og den akkumulerede nedskrivningsprocent kan opgøres til 2,5% af de samlede udlåns- og garantiforpligtelser. Niveauet for nedskrivningerne anses for acceptable, set i forhold til branchen generelt. Egenkapital og ansvarlig kapital Sparekassens samlede egenkapital udgør pr kr. 200,7 mio. mod kr. 193,8 mio. ultimo En stigning på ca. kr. 6,9 mio. Af egenkapitalen udgør garantkapitalen kr. 64,7 mio., mens sparekassens egne reserver udgør kr. 111,0 mio. Egenkapitalen er således sammensat (i kr.): Garantkapital Andre reserver 0 Overført resultat Egenkapital Ansvarlig lånekapital Egenkapital incl. ansvarlig lånekapital Sparekassens soliditet udgør nu 15,1% mod 16,4% ved udgangen af Lovens mindstekrav er 8%. Faldet i solvensprocenten skyldes delvist, at beholdning af tinglysningsgarantier er forholdsmæssigt endog meget stor, hvilket igen skyldes problemer med indførelse af den digitale tinglysning. Under normale omstændigheder ville solvensprocenten kunne opgøres til ca. 16,4%, altså uændret i forhold til ultimo Beholdningen af tinglysningsgarantier er siden reduceret væsentligt og nærmer sig et normalt niveau. Overtagelsen af Sparbank filialen, har endvidere haft en negativ påvirkning på solvensprocenten med ca. 1,5 procentpoint grundet stigende forretningsomfang samt, at den bogførte goodwill skal modregnes ved opgørelsen af solvensprocenten. Sparekassen har opgjort det individuelle solvensbehov til 10,8% pr mod 8,9% ultimo Stigningen heri skyldes den negative samfundsmæssige udvikling, hvorfor sparekassen ved opgørelsen heraf har øget hensættelserne til tab på udlån og kreditter. Sparekassen s bestyrelse har pålagt direktionen at opretholde en solvens, der som minimum skal udgøre det til enhver tid opgjorte solvensbehov med et tillæg på 3%, p.t. svarende til 13,8%. 9

10 Ledelsesberetning (fortsat) Likviditet Sparekassens likviditetsberedskab pr anses for tilfredsstillende, idet overdækningen i forhold til lovens krav udgør 85,9%, mod 85,7% pr Niveauet anses for tilfredsstillende, idet sparekassen ikke har indregnet lines fra andre pengeinstitutter samtidig med, at der ikke er indregnet de midlertidige ordninger fra Nationalbanken. Udlån Sparekassens udlån ultimo året udgjorde kr. 920 mio. mod kr. 864 mio. primo 2009, en stigning på ca. 6,5%. Stigningen skyldes hovedsagligt overtagelsen af Sparbank filialen i Sønderborg. Fordelingen mellem udlån til private og erhverv er ikke væsentligt ændret gennem de seneste år, 59% til private og 41% til erhverv mod 62/38% ultimo Sparekassens udlån er derfor fortsat meget bredt funderet samtidig med, at der ingen afhængighed er af enkelte store engagementer. Udlån til enkelte brancher udgør højst 9%. Fordelingen anses for særdeles tilfredsstillende med de nuværende konjunkturudsigter. Indlån Broager Sparekasses indlån steg i 2009 væsentligt til kr mio., mod kr. 746 mio. primo året, svarende til en stigning på 37%. Ca. halvdelen af stigningen kan henføres til overtagelsen af Sparbank filialen i Sønderborg. Den anden halvdel skyldes øget forretningsomfang. Endvidere skyldes stigningen en ringe investeringsaktivitet fra vore kunder. Dette har påvirket indlånsudviklingen i positiv retning. 10

11 Mål og politikker Risikostyring Sparekassens bestyrelse har fastlagt de overordnede rammer og principper for risiko- og kapitalstyring. Retningslinierne giver fortsat vide muligheder for en god og forsvarlig drift, selv om de samtidig er med til at sikre sparekassens gode soliditet. Kredit- og administrationsafdelingen er ansvarlig for den løbende styring af kredit, markeds- og likviditetsrisici samt, at forretningsgangene og kontrolrutinerne på områderne løbende udvikles. Kreditrisici For at sikre en så stor spredning af kreditrisiciene som muligt, har sparekassen fastlagt rammerne for fordeling af udlånsporteføljen. Grænserne er fastlagt til, at maksimalt 50% af udlån og garantier må gives til erhvervskunder, ligesom en enkelt branche inden for erhverv maksimalt må udgøre 10% af de samlede udlån og garantier. Markedsrisici Sparekassen har ikke anvendt afledte finansielle instrumenter til afdækning af renterisici, ligesom sparekassen ikke anvender nogen modeller til styring af markedsrisici. Sparekassen har fastlagt rammerne for eksponering inden for såvel obligationer, aktier, pantebreve og valuta. For så vidt angår obligationer, er den samlede eksponering mod danske børsnoterede obligationer begrænset til 300% af basiskapitalen, hvoraf obligationer i et enkelt selskab højst må udgøre 50% af basiskapitalen. Renterisikoen må højst udgøre 10% af basiskapitalen. For så vidt angår aktier, må den samlede eksponering mod danske børsnoterede aktier udgøre op til 25% af basiskapitalen. Eksponeringen mod ikke børsnoterede aktier (sektoraktier) må højst udgøre 30% af basiskapitalen. Sparekassen har en meget lille portefølje af pantebreve. Disse beholdes til udløb, og der investeres ikke yderligere i nye pantebreve. På valutaområdet må den samlede eksponering udgøre op til 50% af basiskapitalen i Euroland, England, Sverige, Norge og Schweiz. Likviditetsrisici Pr udløber den generelle statsgaranti (bankpakke I) for alle indlån i pengeinstitutterne. Samtidig med forhøjes dækningen fra indskydergarantifonden til kr mod tidligere kr pr. kunde. For at imødekomme et eventuelt likviditetsbehov efter den , vil sparekassen ansøge Finansiel Stabilitet A/S (staten) om en likviditetsgaranti, der er gældende i 3 år. Ansøgningen anses som en forsikringsordning, der kan anvendes i det tilfælde, at sparekassens indlån falder væsentligt. Sparekassen s bestyrelse har også på likviditetsområdet pålagt direktionen som minimum at opretholde en likviditetsoverdækning på minimum 40%, mere end reglerne foreskriver. Corporate Governance God virksomhedsledelse (Corporate Governance) i Broager Sparekasse handler om, at sparekassen styrer efter samspillet mellem vore interessenter, det være sig garanter, kunder, leverandører, medarbejdere og det lokalsamfund, som vi er en integreret del af. Vi mener, at Broager Sparekasse lever op til langt hovedparten af anbefalingerne. Vi redegør for sparekassens stillingtagen til de væsentligste anbefalinger på området på sparekassens hjemmeside ligesom vi løbende følger udviklingen. 11

12 Ledelsesberetning (fortsat) Revisionsudvalg Sparekassen har i 2009 etableret et revisionsudvalg. Udvalgets opgaver omfatter: overvågning af regnskabsaflæggelsesprocessen overvågning af, om sparekassens interne kontrolsystemer og risikostyringssystemer fungerer effektivt overvågning af den lovpligtige revision af årsregnskabet mv. og overvågning af og kontrol med ekstern revisors uafhængighed. Udvalget mødes mindst 3 gange årligt. Udvalget består af næstformand Erik Johannsen, Erik Peter Andersen og Søren Gause (medarbejderrepræsentant). Erik Peter Andersen er det særligt kvalificerede medlem, idet han tidligere har revideret finansielle virksomheder. Usikkerhed ved indregning og måling, usædvanlige forhold samt særlige risici mv. Det er sparekassens vurdering, at der ved regnskabsaflæggelsen ikke har været usikkerhed ved indregning og måling. Endvidere er det sparekassens vurdering, at der ikke har været usædvanlige forhold eller særlige forretningsmæssige eller finansielle risici, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af sparekassens finansielle stilling. Begivenheder efter balancedagen Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af sparekassens finansielle stilling. Socialt ansvar Broager Sparekasses orientering om samfundsansvar tager udgangspunkt i vores forankring i lokalsamfundet og i vores værdier. Vi ønsker at være en ansvarlig og værdiskabende sparekasse og arbejder bevidst på at skabe de bedste løsninger for såvel vore kunder, lokalsamfundet og os selv som pengeinstitut. Vi lægger vægt på den personlige kontakt og dialogen i mødet med vore kunder. Vi ser det som vores fornemste opgave at imødekomme kundernes behov for sparekasseydelser og yde en troværdig, forståelig og redelig rådgivning, så vi til stadighed har kundernes tillid. Vi ønsker at skabe rammerne for et godt og udfordrende arbejdsliv for vores medarbejdere ved at have fokus på kompetenceudvikling samt trivsels- og sundhedsfremmende aktiviteter på arbejdspladsen. Vi har gennem de seneste år tilbudt vores medarbejdere gratis frugtordning, massageordning og understøttet medarbejderarrangementer af såvel social som sportslig karakter. Broager Sparekasse blev grundlagt i 1845, og er i dag et pengeinstitut med 4 filialer og 60 medarbejdere. Med baggrund i vores lokale forankring har vi et naturligt ønske om at understøtte udviklingen i området. Desuden ønsker vi at være en aktiv medspiller i forhold til det lokale foreningsliv. Vi støtter således den lokale sport og kultur, fordi vi tror på, at sports- og kulturoplevelser skaber sammenhold og bidrager til et sundt og rigt liv. 12

13 Forventninger til 2010 Broager Sparekasse har fortsat en klar målsætning om også i fremtiden at være en selvstændig sparekasse. Vi kan og vil betjene lokalområdets borgere og erhvervsliv. Vort værdigrundlag for strategi og dagligdag indeholder bl.a. den egenskab at udvise samfundssind, hvilket vi også i fremtiden agter at efterleve. Således kan man forvente, at vi er et moderne pengeinstitut i lokalområdet, der tager ansvar, som den økonomiske faktor vi er, ikke mindst ved fremskaffelse af kapital, men også som arbejdsplads og ved deltagelse i lokale initiativer. I 2010 fortsætter vi med at gøre en ekstra indsats for at lave endnu flere forretninger med vore eksisterende kunder gennem fortsat kompetent rådgivning. Vore medarbejdere arbejder løbende med kompetenceudvikling inden for områderne bolig, pension og investering. Holdningen er, at salg og rådgivning skal ske ud fra kundens behov, således at vore kunder oplever, at vi er til for at optimere deres økonomi. Generelt forventer vi fortsat øget forretningsomfang og dermed en fornuftig udvikling i indtjeningen. Den stigning, vi har oplevet i markedsandelen i vore filialer, forventer vi vil fortsætte. Vi ønsker at medvirke til at sikre vækst og udviklingsmuligheder for vore erhvervskunder i et stærkt og konstruktivt samarbejde. Erhvervsafdelingen flytter ind i den nyrenoverede 1. sal i afdelingen i Sønderborg. Her vil vore specialister inden for investering og pension ligeledes være at finde. Forventningerne til basisindtjeningen for 2010 ligger over niveauet for opnåede resultat for Vi forventer en stadig stigende aktivitet med tilgang af nye kunder og øget forretningsomfang med bestående kunder. Resultatet vil dog kunne påvirkes i både positiv og negativ retning ved ændrede forudsætninger for vurdering af behovet for nedskrivninger og tab på debitorer, ligesom udviklingen i renteniveauet kan få indflydelse på det endelige resultat. Udløbet af den generelle statsgaranti for indlån, vil sandsynligvis medføre en øget konkurrence på indlån, med en faldende rentemarginal til følge. Dette vil påvirke indtjeningen i negativ retning. Betalingen til Det Private Beredskab vil i 2010 alene udgøre ¾ af betalingen i 2009 og derfor have en positiv indflydelse på resultatet for 2010 i forhold til Sparekassens samlede betaling hertil i 2010 forventes at udgøre ca. kr. 3,6 mio. mod kr. 4,8 mio. i Heri er ikke indregnet eventuelle yderligere hensættelser til tab på andre pengeinstitutter. Derudover er der p.t. ikke kendskab til ekstraordinære indtægter og/eller udgifter, der vil påvirke det forventede resultat. Ledelseshverv Udover deltagelse i sparekassens 100% ejede datterselskab beklæder direktionen og/eller bestyrelsesmedlemmer hverv i andre danske aktieselskaber som følger: Næstformand Erik Johannsen: Bestyrelsesmedlem Theiss D. Stenstrøm: Bestyrelsesmedlem Erik P. Andersen: Sparekassedirektør Lars B. Christensen: Hjortgaard A/S, Hjortgaard Holding A/S, A/S Bachmanns Teglværk, Teglbjælker Egernsund A/S og Anmaras A/S Rose Technology A/S, Rose Solutions A/S, Rose Group A/S, Buanco A/S, Strecon A/S og Idrape A/S EPAS Invest Sønderborg A/S EgnsINVEST Holding A/S, EgnsINVEST Capital Fondsmæglerselskab A/S og EgnsINVEST Management A/S Februar 2010 / Lars Christensen 13

14 Den uafhaengige revisors påtegning Til garanterne i Broager Sparekasse Vi har revideret årsregnskabet og koncernregnskabet for Broager Sparekasse for regnskabsåret 1. januar december 2009 omfattende resultatopgørelse, balance, oplysninger om bevægelser på egenkapitalen og noter for såvel selskabet som koncernen. Årsregnskabet og koncernregnskabet aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsregnskabet og koncernregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og koncernregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og koncernregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og koncernregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og koncernregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og koncernregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet og koncernregnskabet giver et retvisende billede af sparekassens og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af sparekassens og koncernens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet og koncernregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og koncernregnskabet. Sønderborg, den 22. februar 2010 Ernst & Young Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Bjarne Bruun Sørensen statsautoriseret revisor Jan Wilhelmsen statsautoriseret revisor 14

15 Resultatopgorelse Moderselskab (Sparekassen) (i kr.) Renteindtægter (Note 1) Renteudgifter (Note 2) Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter (Note 3) Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer (Note 4) Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration (Note 5) Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. (Note 6) Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat OVERSKUDSFORDELING Årets resultat I alt til disposition Overført til datterselskabsreserve Henlagt til egenkapital I alt anvendt

16 Balance Moderselskab (Sparekassen) (i kr.) Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud i alt Egenkapital Garantkapital Reserver Overført overskud eller underskud Egenkapital i alt Passiver i alt

17 Bevaegelser i egenkapital Moderselskab (Sparekassen) Bevægelser i egenkapital (i 1000 kr.) Garantkapital primo Ny indbetalt garantkapital Udgået ved tilbagebetaling af garantkapital Garantkapital ultimo Reserver primo Henlagt af det til disposition værende beløb Reserver ultimo Overført overskud eller underskud primo Årets overskud eller underskud Anden afgang: egenkapitalregulering i datterselskab Overført overskud eller underskud ultimo Egenkapital i alt Bevægelserne på egenkapital kan endvidere specificeres således: Egenkapital primo året Resultat for perioden Kapitaltilførsler, netto, jf. ovenfor Anden afgang: egenkapitalregulering i datterselskab Egenkapital ultimo året

18 Note, anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten for Broager Sparekasse er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og regnskabsbekendtgørelse for kreditinstitutter m.fl. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Sparekassen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, indregnes i resultatopgørelsen. Værdireguleringer af finansielle aktiver, finansielle forpligtelser og afledte finansielle instrumenter indregnes i resultatopgørelsen. Der foretages ikke indtægtsføring af renter af nødlidende engagementer, hvor renten anses for uerholdelig. Konsolidering Koncernregnskabet omfatter sparekassen og den 100% ejede dattervirksomhed Ejendomsaktieselskabet af Dattervirksomhedens regnskab er udarbejdet efter den samme regnskabspraksis, som er benyttet i sparekassen. Koncernregnskabet udarbejdes ved at sammendrage regnskaber for sparekassen og dattervirksomheden ved sammenlægning af regnskabsposter med ensartet indhold. Koncerninterne indtægter, udgifter, tab, avancer samt mellemværender elimineres. Sparekassens kapitalandele i dattervirksomheden udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedens regnskabsmæssige værdi. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter måles til markedsværdi. 18

19 Regnskabsmæssige skøn Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser på balancedagen. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages blandt andet ved opgørelse af nedskrivninger på værdiforringede udlån. De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer er forsvarlige, men som i sagens natur er usikre. For nedskrivninger på udlån og tilgodehavender er der væsentlige skøn forbundet med kvantificeringen af risikoen for, at alle fremtidige betalinger ikke modtages. Såfremt det kan fastslås, at ikke alle fremtidige betalinger vil blive modtaget, er fastlæggelsen af størrelsen af de forventede betalinger, herunder realisationsværdier af sikkerheder og forventede dividendeudbetalinger fra boer, også behæftet med væsentlige skøn. For hensættelser til tab på garantier er der tillige forbundet usikkerhed med at fastslå, i hvilket omfang garantien vil blive effektiv ved et økonomisk sammenbrud hos garantirekvirenten. Fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta er optaget til danske kroner efter balancedagens noterede valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under posten Kursreguleringer. Koncerninterne transaktioner Transaktioner mellem koncernens virksomheder sker på markedsvilkår eller afregnes på basis af de faktiske omkostninger. 19

20 Note, anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelsen Renter og provision Samtlige renteindtægter og -udgifter, gebyrindtægter og -udgifter samt løbende provisioner periodeafgrænses inden for regnskabsåret. Tilgodehavende og skyldige renter mv., som ikke er tilskrevet, indgår under Andre aktiver og Andre passiver. Kursreguleringer Realiserede og urealiserede reguleringer i værdiansættelse af beholdninger af obligationer, aktier mv. og valuta, mellemværender i fremmed valuta samt fastforrentede, uopsigelige udlån resultatføres under posten Kursreguleringer. Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid. Afskrivningsperioden udgør 4. januar december De materielle aktiver afskrives lineært ned til scrapværdi over de enkelte aktivers forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af brugstiderne og scrapværdierne: Afskrivningsperiode Scrapværdi Domicilejendomme år 8 mio. kr. Særlige installationer mv. 10 år - Indretning af lejede lokaler 3-5 år - Driftsmateriel, maskiner og inventar 3-10 år - Der afskrives ikke på investeringsejendomme. Udgifter til udvikling af nye edb-systemer o.l. er udgiftsført fuldt ud i anskaffelsesåret under Udgifter til personale og administration. Gevinst og tab ved udskiftning af anlægsaktiver indgår i Andre ordinære indtægter respektive Andre ordinære udgifter. Tab og avancer beregnes som forskellen mellem salgssum med fradrag af afhændelsesomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv., herunder hensættelser vedrørende garantier, sammensættes af tilbageførsel af nedskrivninger, der ikke længere kan opretholdes, samt nye nedskrivninger opgjort både individuelt og gruppevist. Endvidere indregnes realiserede tab på ikke tidligere nedskrevne udlån mv. reduceret med indgået fra tidligere afskrevne tilgodehavender. Øvrige indtægter og udgifter Alle øvrige væsentlige indtægter og udgifter er periodeafgrænset. 20

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009 Mere dig NÆrVÆr er MERE VÆrd www.djs.dk Indholdsfortegnelse Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Brev fra direktionen...side 4 Ledelsespåtegning...side 5 Den interne

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut ÅRSRAPPORT 2008 FOR SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut 137. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2013. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10

Årsrapport 2013. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om pengeinstituttet 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Resultat-

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

Årsrapport for 2013. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100

Årsrapport for 2013. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100 Årsrapport for 2013 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100 Årsrapport 2013 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 4 Ledelsesberetning hovedpunkter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Råd til livet 4 Hoved- og nøgletal 7 Årets resultat 11 Overordnet mål og strategi 11 Forretningsomfang 12 Indtægter 13 Udgifter 14 Risici 16 Forventninger

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314

VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314 VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314 ÅRSRAPPORT 2013 144. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat-

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport SPAREKASSEN FAABORG A/S Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 16 Revisionspåtegninger 17 Årsregnskab: Resultatopgørelse 19 Balance 20 Egenkapitalopgørelse 21 Noter

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side Årsrapport 2009 Nøgletal Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Netto rente- og gebyrindtægter 2009 2008 2007 2006 2005

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728

Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728 Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse for

Læs mere

Årsrapport ANDELSKASSEN J.A.K.

Årsrapport ANDELSKASSEN J.A.K. Årsrapport 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. 0 Indholdsfortegnelse Andelskassens ledelse og revision...2 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors erklæringer...4 Ledelsesberetning...6 Budskab fra ledelsen...6

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab Årsrapport 2011 2011 Indhold Ledelsesberetning Indholdsfortegnelse 2 Oplysninger om Sparekassen Thy 3 Organisation 4 Repræsentantskab 5 Ledelseshverv 6 Ledelsesberetning - overblik 7 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport. www.sparv.dk

Halvårsrapport. www.sparv.dk Halvårsrapport 2011 Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 DK-9760 Vrå CVR. nr.: 64806815 Tlf.: +45 82 22 90 00 Fax.: +45 82 22 95 94 mail@sparv.dk www.sparv.dk www.sparv.dk 2 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711 Sparekassen Balling Motiver på forsiden Orienteringsmøde for selskaber/erhvervskunder i sparekassens lokaler. Reception ifb. med souschef Karl Krogh Simonsens 50 års fødselsdag.

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger.

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger. Årsrapport 2013 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsespåtegning 10 De uafhængige revisorers erklæringer 11 12 Årsregnskab Regnskabs-

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab Årsrapport 2014 2 Indhold Ledelsesberetning Indholdsfortegnelse 3 Oplysninger om Sparekassen Thy 4 Organisation 5 Repræsentantskab 6 Ledelseshverv 7 Ledelsesberetning - overblik 8 Forretningsudvikling

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT >>>>> Sammendrag. Frøs Herreds Sparekasse

ÅRSRAPPORT >>>>> Sammendrag. Frøs Herreds Sparekasse ÅRSRAPPORT 2007 >>>>> Sammendrag Frøs Herreds Sparekasse FRØS HAR EN STABIL OG KONTROLLERET VÆKST INDHOLD 2 Frøs har en stabil og kontrolleret vækst... 2 Beretning om sparekassens virksomhed for 2007...

Læs mere

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis...

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis... Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsesberetning... 6 Anvendt regnskabspraksis... 21 Resultatopgørelse... 24 Balance...

Læs mere