Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"

Transkript

1 NYE ANVENDELSER AF INTERAKTIVE TEKNOLOGIER I RUMLIGT DESIGN Situated Computing: afsæt i rum, sted & tid PH.D.-AFHANDLING RUNE NIELSEN CENTER FOR AVANCERET VISUALISERING OG INTERAKTION INSTITUT FOR INFORMATIONS- OG MEDIEVIDENSKAB AARHUS UNIVERSITET iv

2

3 Nye Anvendelser af Interaktive Teknologier i Rumligt Design English Title: New use of Interactive Technologies in Spatial Design Rune Nielsen August 2006 Aarhus Universitet I

4 II

5 NYE ANVENDELSER AF INTERAKTIVE TEKNOLOGIER I RUMLIGT DESIGN Situated Computing: afsæt i rum, sted & tid Ph.d.-afhandling indleveret til Det Humanistiske Fakultet på Aarhus Universitet som forsvar for ph.d.-graden Rune Nielsen August 2006 CAVI, Center for Avanceret Visualisering og Interaktion IMV, Institut for Informations- og Medievidenskab AU, Aarhus Universitet Website: I

6 Opsummering: Nærværende afhandling beskæftiger sig med nye anvendelser af interaktive teknologier i rumligt design. Begrebet design refererer til udvikling af interaktive teknologier, som indgår i fysiske rum, eller udvikling af rumlige forhold ved brug af interaktive teknologier. Med andre ord er interaktive teknologier og rumlighed målet, midlet eller begge dele. Afhandlingen fokuserer på Situated Computing i den forstand, at der tages afsæt i den lokale situation i relation til rum, sted og tid. Hvor rum beskriver situationens struktur, sted definerer konteksten for handling og betydning, og tid afgrænser udstrækningen. Dvs. at Situated Computing vedrører teknologier, som tager konkret udgangspunkt i den verden, som de indgår i. Det er afhandlingens hovedtese at Situated Computing kan bidrage med operationelle egenskaber til rumligt design. I forlængelse af hovedtesen indkredses efterfølgende ni teser, der diskuterer Situated Computings operationelle egenskaber inden for rumligt design, mht. vurdering, indlevelse, tilgængelighed, plastiske egenskaber, eksperimenter, idégenererende aspekter, oplevelsesorienterede muligheder, samt håndtering af erfaringer og samarbejde. Teserne baserer sig på fem cases, der udgør interdisciplinære forskningsprojekter og samarbejder, som jeg har deltaget i og bidraget til de sidste otte år. Casene er eksempler på Situated Computing i designprocesser, heriblandt alternativer til byplanlægning og bruger- og borgerinddragelse. Casene udgøres af: Karlskrona2, en virtuel parallelverden distribueret på Internettet til brug for borgerne i den svenske by Karlskrona, hvor de kunne chatte og bygge i 3D og derigennem skabe alternativer inden for byplanlægning og politisk debat. Eksperimenter i det blå studie, der med baggrund i en række produktioner i et blåt studie, diskuterer rumlige arbejdsmetoder, der blander optagelser af den fysiske verden med virtuel scenografi. Havnen På Spil, et Mixed Reality debatspil til brug for byplanlægning og borgerinddragelse, hvor inviterede spillere og borgere kunne komme til orde og diskutere scenarier for fremtidens havn i Århus. Virtuel Vurdering af Planlægning, hvis mål er at udvikle og udforske Virtual Reality teknologier, der kan anvendes som interaktive redskaber i visuel og rumlig vurdering i bymæssige diskussioner. Byens Stemmer, en borgerinddragelsesproces med fokus på indsamling af værdier til det kommende Multimediehus i Århus samt eksperimenter med oplevelsesorienteret og rumligt interaktionsdesign. De fem cases behandler nye teknologier, der forholder sig til den lokale situation, ved at supplere, repræsentere eller kopiere aspekter af fysiske rum og relationer. Dvs. at casene er eksempler på designprocesser og -redskaber, som benytter blandinger af teknologi og rum, som spænder fra fysiske rum og artefakter, over Mixed Reality, til fuldt ud virtuelle rum. Erfaringerne fra de fem cases danner grundlaget for ni teser for Situated Computing, der anvendes til at strukturere og diskutere mine arbejder, og som har til formål at inspirere andre designere til at fokusere på den lokale situation. Hvor teserne er generelle og går i bredden, er erfaringerne i højere grad konkrete og går i dybden. Afslutningsvis opsummeres en række anbefalinger, der spænder over konkrete handlingsorienterede anbefalinger til generelle retningslinier for feltet nye anvendelser af interaktive teknologier i rumligt design. II

7 English abstract: This dissertation is entitled new use of interactive technologies in spatial design, where design refers to developing of interactive technologies integrated in physical space, or developing of spatial relations using interactive technologies. In other words interactive technologies and spatiality are the purpose, the means, or both. The dissertation is concerned with Situated Computing in the sense that it centres attention on the local situation in relation to space, place and time. Space describes the structure of the situation; place the context for action and meaning, and time the temporal extension of the situation. This means that Situated Computing is informed and shaped by the specific surroundings in which it takes part. The main thesis in my work is that Situated Computing can contribute to operational properties for spatial design. Following the main thesis I develop nine additional theses which discuss the operational properties for Situated Computing in relation to design: ways to estimate design processes, accessibility and how to identify oneself with design processes, plastic and experimental properties for design processes, ways to support experiences and innovation in design processes, how to pass on experience from design processes, and ways to assist and facilitate collaboration. The nine theses are based on five cases that consist of interdisciplinary research projects and experiments that I have contributed to and taken part in during the last eight years. The cases exemplify Situated Computing in design, e.g. alternatives to city planning and user and citizen involvement. The cases are: Karlskrona2 is a virtual parallel world distributed on the Internet for the citizens of the Swedish town Karlskrona, which enabled them to chat and construct urban landscapes in 3D as a means for stimulating political debate concerning alternatives to city planning. Experiments in the virtual set is a range of productions made in a virtual set and is used for discussing spatial work methods that is mixing recordings of the physical world with virtual set design. The Harbour game [Havnen På Spil] is a mixed reality debate game for city planning and citizen involvement that allowed players and citizens to debate scenarios for the future harbour in Århus through playful interaction. Virtual Urban Planning is about developing and examining Virtual Reality technologies that can be used as interactive tools in visual and spatial evaluation in urban discussions. Voices of the City [Byens Stemmer] is a citizen involvement process focussing on gathering values and ideas for the future Multimedia Library in Århus. Furthermore the project covers a range of experiments with experience centred design and spatial interaction design. The five cases deals with technology that is concerned with the local situation by supplementing, representing or copying aspects of physical spaces and relations. The cases are examples of design processes and tools which mix technologies and spaces ranging from physical space through Mixed Realities to fully virtual space. The experiences obtained through the five cases create the basis for the nine theses for Situated Computing. The theses are used for structuring and discussing my work and are intended to inspire other designers to focus on the local situation. The nature of the nine theses for Situated Computing is that they are general and concerned with the broad strokes of the field, while the experiences from the five cases are more detailed. Finally a selection of recommendations is offered, ranging from specific suggestions to general guidelines within the field new use of interactive technologies in spatial design. For more English information about the dissertation have a look at the website: and the included publications. III

8 IV

9 Taksigelser: Først og fremmest vil jeg gerne takke min hovedvejleder Kim Halskov for hans store engagement og de mange gode diskussioner. Ligeledes min bivejleder Morten Daugaard for vejledning og inspiration. Der skal gå en særlig tak til mine samarbejdspartnere i de fem cases: Superflex for samarbejdet omkring projekterne Karlskrona2 og Wolfsburg2, som fortsat inspirerer mine arbejder. Dertil kommer de mange engagerede virtuelle borgere, og deltagerne i styregruppen, bl.a. Troels Degn Johansson samt kuratorerne Doris Berger og Barbara Steiner. I forbindelse med diverse produktioner i det blå studie i CAVI på Aarhus Universitet, har jeg arbejdet sammen med en lang række fagligheder og kompetencer, heriblandt mine kolleger: Jonas Auken, Peter Friis, Kim Halskov, Morten Constantin Lervig, Andreas Lykke-Olesen & Svend Erik Søfelt. Dertil kommer alle udefrakommende kunstnere, forskere og skuespillere, som har deltaget i tilblivelsen af produktionerne. Projektgruppen Havnen På Spil for samarbejdet omkring Havnen På Spil: Thomas Fabian Delman, Andreas Lykke-Olesen, Tobias Løssing, Tora Sefeldt, Peter Skaarup & Morten Østergaard. Dertil kommer Aarhus Universitet, Arkitektskolen Aarhus, Dansk Data Display, Digital Trykkeriet, FO Århus, Kollision, Grafisk Produktion Århus, Synkronweb & Århus Billedservice. I forbindelse med Virtuel Vurdering af Planlægning: Cadpeople, COWI, og Følgegruppen til Projekt Høje Huse samt Kim Halskov, Morten Constantin Lervig, og ikke mindst Peter Trier, der gjorde en stor indsats i forbindelse med optagelserne til udsendelserne Byens Rum på DR2. Og endeligt Projektgruppen Byens Stemmer ved Thomas Fabian Delman, Ben Hooker, Shona Kitchen, Andreas Lykke-Olesen, Tobias Løssing, Jesper Nielsen & Kaspar Rosengreen Nielsen. Dertil kommer Aarhus Universitet, Arkitektskolen Aarhus, Dataclimates, FO Århus, Insense, Kollision, Krosweb, Multimediehussekretariatet ved Marie Østergård, samt Århus Kunstbygning. Og Jette Gejl Kristensen, som skabte kontakten til Århus Kunstbygning mht. udstillingen. Jeg vil gerne takke de kolleger som jeg har skrevet publikationer sammen med: Thomas Fabian Delman, Eva Eriksson, Kim Halskov, Martin Ludvigsen, Andreas Lykke-Olesen, Tobias Løssing & Svend Erik Søfelt. Tak for faglige diskussioner og samarbejder til kolleger og studerende på følgende institutioner: Arkitektskolen Aarhus, Center for Avanceret Visualisering og Interaktion, Center for Designforskning, Center for Digital Æstetisk-forskning, Centre for Pervasive Computing, Centre for Pervasive Healthcare, Informations- og Medievidenskab, Interactive Spaces & VR Media Lab. Herunder Peter Dalsgaard og Thomas Fabian Delman, som skal have stor tak for de faglige diskussioner og deres kommentarer til afhandlingen samt Ole Sejer Iversen for gode råd og input. En tak for udlån af billedmateriale til: Jakob E. Bardram, Centre for Pervasive Healthcare (Figur 21), Anthony Dunne og Fiona Raby, Royal College of Art (Figur 3 & Figur 4), Martin Frandsen, Urban Taskforce (Figur 9), Bill Gaver, Goldsmiths (Figur 44) & Michelle Teran, Ubermatic (Figur 11). Og endeligt vil jeg gerne takke venner og familie: Især Kollision dvs. Thomas Fabian Delman, Andreas Lykke-Olesen & Tobias Løssing. Og ikke mindst Camilla og Ursula for støtte og forståelse. Ph.d.-studiet er finansieret af bevilling 214 fra Center for IT-forskning. V

10 Opsummering: English abstract: Taksigelser: II III V 1. del - sammenfatningen: 1. INTRODUKTION Afhandlingen Sammenfatningen: struktur & bidrag Publikationer 7 2. AFGRÆNSNING & BEGREBER: DESIGN AF & MED TEKNOLOGI Teknologi: Situated Computing Afhandlingens rum Afhandlingens sted Afhandlingens tid Interaktive teknologier i rumligt design FORSKNINGSMETODE Brug af cases DE FEM CASES Case 1: Karlskrona2 - virtuel parallelverden Beskrivelse: fra koncept til beta-version 34 Koncept 34 Beta-version Rumligt design: fysisk & virtuel divergens Diskussion: Karlskrona2 38 Et redskab til dialog 38 Karlskrona2 s dilemma 40 Karakteristika Case 2: Eksperimenter i det blå studie Teknologi: blåt Studie 44 Blandingsverden Eksperimenterne 46 Kunstneriske produktioner 46 Programkoncepter 47 Virtuelle videoprototyper Rumligt design: skitser & proces Diskussion: Eksperimenter i det blå studie 49 Undersøgelser & løsninger 49 Erfaringer i det blå studie 51 Karakteristika 52 VI

11 4.3. Case 3: Havnen På Spil - Mixed Reality debatspil Baggrund 54 Prototype 1 & Beskrivelse: Havnen På Spil Teknologi: Augmented Reality & visuel tracking 57 Anvendelse af ARToolkit 57 3D potentialer 58 Cybercodes 60 Tangible Bits Rumligt design: teknologi med begrænsninger Diskussion: Havnen På Spil 62 Brud med traditionerne 62 Spil som metode, spil som abstraktion 62 Spilparametre 63 Teknologiske udfordringer 64 Karakteristika Case 4: Virtuel Vurdering af Planlægning Beskrivelse 68 VVP og Århus Kommune 68 VVP og Havnen på Spil Teknologi: fra Internetplatform til Panoramabiograf 70 Skyline 70 Panoramabiografen 71 Fordele og ulemper 72 Aktører Rumligt design: interaktionsstudier Diskussion: Virtuel Vurdering af Planlægning 75 Højhushåndbogen 75 Fremstillings- & kommunikationsformer 76 Karakteristika Case 5: Byens Stemmer - rummet som interface Beskrivelse 82 Baggrund 82 Multimediehuset Interaktive borde 84 Spørgsmålstegn, udråbstegn 84 Kort 86 Udstillingsrum 86 Website 88 Fokusgrupper Teknologi: interaktion i & med rum Rumligt design: interaktion, kort & lyd Diskussion: Byens Stemmer 95 Oplevelsesdimension 95 Nye værdier 97 Fordele og ulemper 98 Uforløste potentialer? 99 Karakteristika 101 VII

12 5. DISKUSSION: DET SAMLEDE MATERIALE Teknologisk & rumlig retning KONKLUSION: ERFARINGER, TESER & ANBEFALINGER Erfaringer fra de fem cases Teser for Situated Computing i design Bredde & dybde Opsummering af teser & anbefalinger Perspektiver: på vej mod nye oplevelser 124 Appendiks 1 - Samarbejdspartnere & uddybende materiale 126 Appendiks 2 - Havnen På Spil: Spillerne 129 Appendiks 3 - Havnen På Spil: spilleregler 130 Appendiks 4 - Byens Stemmer: scenarier & spørgsmål 135 Appendiks 5 - Byens Stemmer: Uddrag fra rapport 138 REFERENCER 140 NOTER 152 VIII

13 2. del - inkluderede publikationer: Nedenstående nummerering af publikationerne angiver den rækkefølge som de præsenteres i sammenfatningen. Kapitler i antologier: Publikation HALSKOV, K.; NIELSEN, R. & SØFELT, S. E (Forthcoming) Steps Towards Interactive Television I: Interactive Television: The Media Landscape, the Users & the Applications (Eds.) Rasmussen, T. A. & Jensen, J. F. Aalborg Universitetsforlag Publikation NIELSEN, R Collaborative Spaces: Inhabiting Virtual 3D worlds. I: Virtual Space: The Spatiality of Virtual Inhabited 3D Worlds (Eds.) QVORTRUP, L. Springer-Verlag UK, s Artikler i tidsskrifter: Publikation HALSKOV, K. & NIELSEN, R Virtual Video Prototyping I: Human Computer Interaction, Volume 21, s Publikation LØSSING, T.; DELMAN, T. F. & NIELSEN, R Planlægning på spil - en undersøgelse af spil som redskab til borgerinddragelse i (by)planlægningsprocesser I: Nordic Journal of Architectural Research. Volym 16, #3, 2003, s Konference artikler: Publikation ERIKSSON, E.; LYKKE-OLESEN, A.; LUDVIGSEN, M. & NIELSEN, R (Forthcoming) Bthere or be Square: a Method for Extreme Contextualisation of Design DSR2006, Design Research Society, Lissabon Publikation NIELSEN, R.; DELMAN, T. F. & LØSSING, T A Mixed Reality Game for Urban Planning CUPUM2005, Computers in Urban Planning and Urban Management, London Publikation LØSSING, T. & NIELSEN, R Urban Games Digitale designprodukter - vision og virkelighed. Designskolen Kolding DVD: PROJEKTGRUPPEN HAVNEN PÅ SPIL Havnen På Spil DVD & pamflet IX

14 X

15 1.del - sammenfatning: 1

16 KAPITEL 1. INTRODUKTION INTRODUKTION Nærværende afhandling beskæftiger sig med nye anvendelser af interaktive teknologier i rumligt design, hvor begrebet design refererer til udvikling af interaktive teknologier, som indgår i fysiske rum, eller udvikling af rumlige forhold ved brug af interaktive teknologier. Med andre ord er interaktive teknologier og rumlighed målet, midlet eller begge dele. Afhandlingen tager afsæt i flere års arbejde med computerens muligheder for at skabe nye rammer for rumligt design herunder arbejder, der udforsker forskellige blandinger af fysiske og digitale rum. Rumlighed, der i højere og højere grad indgår i dagligdagens omgivelser, og som skaber nye muligheder for design. Det er netop disse muligheder denne afhandling beskæftiger sig med. Vores sanseapparat er optimeret til den verden vi lever i - en 3 dimensional verden. Mobile som vi er, navigerer vi konstant i rum, der selv er i forandring. Ved fortløbende at fortolke vores rumlige omgivelser, kommer vi uden besvær fra punkt A til punkt B, alt imens vi interagerer med rummet. Primært gennem synet afkoder vi rummets bestanddele og egenskaber: bevægelser, størrelser, symboler og ikke mindst perspektivet, se f.eks. (Farnè 1975). Men selvom rummet synes grundlæggende for den måde vi oplever og bruger verden på, så ændrer det fortsat karakter i kraft af den teknologiske udvikling. De rum som vi omgiver os med indeholder stadig flere teknologier som vi anvender på mange måder og niveauer. Vi udfører bevidste og ubevidste teknologiske handlinger, når vi i dagligdagens rum forlænger, forstærker, mødes, samarbejder, diskuterer, sender, henter og skaber igennem nye teknologier. På den måde opstår der et samspil imellem rum og teknologi, der jf. Weiser s formulering af Ubiquitous Computing 1 smelter sammen: They weave themselves into the fabric of everyday life until they are indistinguishable from it. (Weiser 1991, s. 94). Dourish og Bell (Forthcoming) beskriver ligeledes hvordan computerens egenskaber bevæger sig ud i det fysiske rum, hvilket ifølge Dourish og Bell, får stor betydning for hvordan vi diskuterer og designer teknologi: Basically, once computation move off the desktop, computer science suddenly has to be concerned with where they might have gone. Where computer science and human-computer interaction have previously been concerned with disembodied cognition, they must now look more directly at embodied action and bodily encounters between people and technology. (s. 1). I den forstand er rum og teknologi uadskillelige og ifølge McCarthy og Wright (2004), bruger vi ikke kun teknologi - vi lever med den: We don't just use or admire technology; we live with it. Whether we are charmed by it or indifferent, technology is deeply embedded in our ordinary everyday experience. (s. 2). Dvs. at nye teknologier indlejrer deres egenskaber i de rum som vi omgiver os med, og stiller nye redskaber og services til rådighed, se f.eks. (Leerberg 2004), der jf. McCarthy og Wright (2004), inkluderer nye oplevelser, som kan rumme værdier, idealer og følelser. Denne samhørighed imellem rum og teknologi, brug og oplevelse, har behov for en logik og en forståelsesmæssig forankring, for at være begribelig og operationel som teori og i praksis inden for design. I bogen Digital Ground udforsker McCullough (2005), hvordan kommunikationsteknologier ændrer vores perception og brug af rum. McCullough ser en løsning i den lokale situation: The difference between ubiquitous and situated computing appears vital. Ubiquitous computing as promoted by the information technology industries has mostly been a matter of pure mobility, with little regard for locally embedded systems. It has emphasized access to the same information everywhere. It has been geared toward connectivity 100 percent of the time for a few people, rather than providing information when useful for 100 percent of the people in a specific location. It has sought a one-size-fitsall solution for technological interoperability. By contrast, situated computing is based on the belief that such universality is neither attainable nor desirable. This approach questions total mobility, advocates local protocols, recognizes forms of tacit knowledge, and taps into more kinds of embodied predispositions. (s. 142). 2

17 KAPITEL 1. INTRODUKTION Trods sin kritik fornægter McCullough ikke de grundlæggende allestedsnærværende potentialer i Ubiquitous Computing eller Pervasive Computing. McCullough definerer imidlertid et mere snævert begreb, Situated Computing, ved at sætte en parentes omkring alle og fokusere på det (alle)stedsnærværende, dvs. den lokale situation. I forlængelse af McCullogh s udsagn, tager indeværende afhandling afsæt i den lokale situation som en konstruktion af rum, sted og tid, der skal gøre computerens ellers abstrakte egenskaber forståelige og operationelle i anvendelser inden for rumligt design. Arbejderne tager udgangspunkt i 5 cases, som behandler Situated Computing i rumligt design og indskriver sig i en række teoretiske og praksisorienterede designtraditioner, herunder Participatory Design, se f.eks. (Ehn 1992) samt aspekter af Critical Design (Dunne & Raby 2001) og Oplevelsesorienteret Design (McCarthy & Wright 2004), der siden hen beskrives i kapitel 2. 3

18 KAPITEL 1. INTRODUKTION 1.1. Afhandlingen Afhandlingen Nye anvendelser af interaktive teknologier i rumligt design omfatter indeværende sammenfatning samt syv vedlagte publikationer og en DVD. De følgende afsnit har til formål at give læseren et overblik over mine arbejder. Afhandlingen baserer sig på fem cases, der hver især repræsenterer nye anvendelser af interaktive teknologier i rumligt design, og som udspringer af interdisciplinære samarbejder (se Appendiks 1). Casene udgøres af: Case 1: Karlskrona2 (afsnit 4.1), en virtuel parallelverden distribueret på Internettet til brug for borgerne i den svenske by Karlskrona, hvor de kunne chatte og bygge i 3D og derigennem skabe alternativer inden for byplanlægning og politisk debat. Case 2: Eksperimenter i det blå studie (afsnit 4.2), der med baggrund i en række produktioner i et blåt studie, diskuterer rumlige arbejdsmetoder, der blander optagelser af den fysiske verden med virtuel scenografi. Case 3: Havnen På Spil (afsnit 4.3), et Mixed Reality debatspil til brug for byplanlægning og borgerinddragelse, hvor inviterede spillere og borgere kunne komme til orde og diskutere scenarier for fremtidens havn i Århus. Case 4: Virtuel Vurdering af Planlægning (afsnit 4.4), hvis mål er at udvikle og udforske Virtual Reality teknologier, der kan anvendes som interaktive redskaber i visuel og rumlig vurdering i bymæssige diskussioner. Case 5: Byens Stemmer (afsnit 4.5), en borgerinddragelsesproces med fokus på indsamling af værdier til det kommende Multimediehus i Århus samt eksperimenter med oplevelsesorienteret og rumligt interaktionsdesign. I alle fem cases har jeg deltaget i idéudviklingen og i de efterfølgende praktiske designprocesser. I case 1, Karlskrona2, som er et samarbejde med kunstnergruppen Superflex, har jeg deltaget i koncept- og projektudviklingen samt i dialog med Superflex, udarbejdet en beta-version af Karlskrona2 mht. implementering af 3D og funktionalitet på Internettet. Hvad angår case 2, Eksperimenter i det blå studie, har jeg med ganske få undtagelser taget del i alle de præsenterede produktioner, som er blevet til i samarbejde med forskellige projektteams og i regi af forskningsprojekter i det blå studie i CAVI på Aarhus Universitet. Ud over at have deltaget i idéudviklingen af de respektive produktioner, har min rolle især været at bidrage til den praktiske udførelse, dvs. 3D scenografi, storyboards, optagelser og redigering. I forbindelse med case 3, Havnen På Spil, har jeg ligeledes deltaget i idéudviklingen og den praktiske udførelse af alle tre spilprototyper. Dertil kommer planlægning og administration af projektet. I case 4, Virtuel Vurdering af Planlægning, har jeg bl.a. deltaget i følgegruppen for Højhushåndbogen, hvor jeg har bidraget til teknisk afrapportering og idéudvikling af nye former for anvendelser og interaktionsmuligheder til brug for de danske kommuner. Herunder en række forskellige projektsammenhænge, hvor jeg har deltaget i Havnen På Spil og udsendelsesrækken Byens Rum på DR2, som udgør konkrete teknologiske anvendelseseksempler. Endeligt er der case 5, Byens Stemmer, hvor undertegnede udover konceptuelt og praktisk at have bidraget til planlægningen og udførelsen, har haft hovedansvaret for kommunikationen med Multimediehuset samt med de to engelske interaktionsdesignere Ben Hooker og Shona Kitchen, som deltog i projektgruppen. De fem cases udgør på én gang adskilte procesforløb, med individuelle problemstillinger, løsninger og erfaringer, alt imens de supplerer hinanden og i varierende grad refererer til hinanden. Figur 1 illustrerer de aktiviteter, som jeg har varetaget eller bidraget til i forbindelse med min ph.d.-ansættelse og illustrerer, hvordan de enkelte cases relaterer sig til hinanden over tid. Jeg har valgt at præsentere mine arbejder så vidt muligt kronologisk, både for at illustrere indbyrdes sammenhænge og relationer samt for i diskussionen i kapitel 5, at argumentere for de overordnede linier og retninger i mine arbejder. 4

19 KAPITEL 1. INTRODUKTION Ph.d.-aktiviteter Cases: Karlskrona2 Eksperimenter i det blå studie Havnen På Spil Virtuel Vurdering af Planlægning Byens Stemmer Diverse Formidling & deltagelse: Publikationer Udstillinger Undervisning Oplæg & forelæsninger Kurser og konferencer Figur 1. Oversigt over aktiviteter i det samlede ph.d.-forløb. Figuren kan ligeledes ses på min hjemmeside (http://www.daimi.au.dk/~nrune), hvorfra de enkelte grafiske elementer linker til uddybende materiale Sammenfatningen: struktur & bidrag Sammenfatningen er struktureret som følger: Efter endt introduktion til afhandlingens teser, publikationer og begreber, redegøres for den anvendte forskningsmetode, som er en kombination af aktionsforskning og casestudier. Som en relativ stor del af indeværende sammenfatning beskrives de fem cases, både for at lukke læseren ind i mine praktiske arbejder, men også for så vidt muligt at nå til bunds i de erfaringer, som casene udgør og som siden hen anvendes til brug for diskussionen og konklusionen. Her behandles de samlede erfaringer, der i lyset af begrebsdannelsen for Situated Computing, anvendes til at diskutere afhandlingens teser og anbefalinger. Inden for feltet nye anvendelser af interaktive teknologier i rumligt design fokuserer nærværende sammenfatning på Situated Computing i relation til rum, sted og tid. Situated Computing, der beskrives i større detalje i kapitel 2, dækker i indeværende arbejder over teknologier, der tager udgangspunkt i den lokale situation, hvor rum beskriver situationens struktur og muligheder, sted definerer konteksten for handling og betydning, og tid afgrænser situationens udstrækning. De fem cases er hver især eksempler på anvendelse af Situated Computing i design, hvis erfaringer anvendes som grundlag for en række teser, der har til formål at undersøge og beskrive hvilke operationelle muligheder Situated Computing kan bibringe design. Jf. Figur 2 går teserne i bredden, hvorimod de konkrete erfaringer i højere grad går i dybden. Teserne har til formål at videregive mine arbejder og inspirere andre designere til at fokusere på den lokale situation samt i konklusionen i kapitel 6 at strukturere mine arbejder. Slutteligt opsummeres en række anbefalinger, der både baserer sig på erfaringerne fra casene og på teserne for Situated Computing, og som derfor udgør et spænd fra konkrete til mere generelle retningslinier for feltet nye anvendelser af interaktive teknologier i rumligt design (se afsnit 6.3). I det følgende introduceres til afhandlingens teser for på et tidligt tidspunkt at give læseren et indblik i den toneangivende retning i mine arbejder. Det er vigtigt at fremhæve at teserne udgør mulige egenskaber for Situated Computing, og altså ikke er absolutte kendetegn. Tesernes grundlag og validitet diskuteres i større detalje i afsnit

20 KAPITEL 1. INTRODUKTION Figur 2. Illustration af forholdet imellem erfaringerne fra de fem cases, teserne for Situated Computing og anbefalingerne for feltet nye anvendelser af interaktive teknologier i rumligt design. Det er afhandlingens hovedtese at: Situated Computing kan bidrage med operationelle egenskaber til rumligt design. I forlængelse af hovedtesen og med afsæt i de fem cases indkredses efterfølgende ni teser, der beskriver følgende egenskaber for Situated Computing: 1. Situated Computing kan anvendes i vurdering af design. Tese 1 tegner i høj grad mulighederne for visuelt og rumligt at vurdere og evaluere design, hvor Situated Computing opfordrer til at betragte design som et hele, dvs. i sammenhæng med konteksten og eventuelle brugere. Ydermere kan diverse teknologier understøtte en stor frihed i designprocessen. 2. Situated Computing kan understøtte indlevelse i design. Tese 2 beskriver hvorledes Situated Computing kan skabe indlevelse i design, ved f.eks. at relatere sig til den foregående teses visuelle og rumlige muligheder for at kommunikere design i relation til den lokale situation. Indlevelse kan ligeledes opstå gennem fysiske kvaliteter og egenskaber, der f.eks. kan understøtte tilstedeværelse og skabe håndgribelighed imellem den pågældende designsituation og designerne. 3. Situated Computing kan skabe tilgængelighed i designprocesser. Tese 3 omhandler mulighederne for at skabe tilgængelighed i design, hvilket i høj grad relaterer sig til de to foregående teser, ved på en letforståelige visuel og rumlig måde at skabe vide rammer for en bredde af brugere og designere. Tesen kan endvidere imødekommes ved at forankre digitale egenskaber til håndgribelige fysiske artefakter. 4. Situated Computing kan understøtte plastiske designprocesser. Tese 4, der beskriver hvorledes Situated Computing kan skabe plastiske egenskaber for design, skal især ses i sammenhæng med nye teknologiske muligheder, for på interaktive og dynamiske måder, at kunne navigere og manipulere med 3D modeller og digitale informationer. Tilsvarende den foregående tese, kan disse egenskaber understøttes ved brug af fysiske artefakter i samspil med digitale egenskaber, der både kan koble den lokale situation med de digitale designmaterialer, såvel som understøtte indlevelse og tilgængelighed som grundlag for plasticitet. 6

MANUAL. Uddybet guide til PhD-projektet URBANE SPIL

MANUAL. Uddybet guide til PhD-projektet URBANE SPIL MANUAL Uddybet guide til PhD-projektet URBANE SPIL URBANE SPIL PhD-projekt af Tobias Løssing Arkitektskolen Aarhus Institut for Design August 2005 Vejleder: Lektor Morten Daugaard, cand. phil. Arkitektskolen

Læs mere

DESIGN TIL SECOND SCREENS

DESIGN TIL SECOND SCREENS DESIGN TIL SECOND SCREENS At engagere tweens til aktiv deltagelse gennem brug af interaktive virkemidler Speciale Bo Bille Informationsvidenskab Aarhus Universitet Vejledning ved Ole Sejer Iversen Design

Læs mere

INDLEDNING. Oplevelsesdesign tidens nye buzzword

INDLEDNING. Oplevelsesdesign tidens nye buzzword 20 010 Lene Pettermann Kjæ ær & Nadja Lu und jeppesen n Designgruppen "Hello Neighbo our" præsenttererrer [ "HELLLO NEIG GHB BOURMBÅ ÅND DET"] ARM Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Oplevelsesdesign tidens

Læs mere

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende Motiverende design Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov simpelt overbevisende fristende personligt forførende attraktivt relevant interessant sælgende vejledende formidlende

Læs mere

Planlægning på spil - en undersøgelse af spil som redskab til borgerinddragelse i (by)planlægningsprocesser

Planlægning på spil - en undersøgelse af spil som redskab til borgerinddragelse i (by)planlægningsprocesser Planlægning på spil - en undersøgelse af spil som redskab til borgerinddragelse i (by)planlægningsprocesser af Tobias Løssing, Thomas Fabian Delman & Rune Nielsen Formålet med denne artikel er at beskrive

Læs mere

Ny design tilgang, Nye designprincipper

Ny design tilgang, Nye designprincipper Ny design tilgang, Nye designprincipper 10. SEMESTER - INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER PHONG NGOC BUI VEJLEDER: TEM FRANK ANDERSEN TITELBLAD Projekttitel Ny design tilgang, nye designprincipper Studieretning:

Læs mere

Systemudviklingsmetoder & Webapplikationer

Systemudviklingsmetoder & Webapplikationer Systemudviklingsmetoder & Webapplikationer - et studie af Extreme Programming Speciale af: Rasmus Jørgensen Tim Priergaard Rasmussen Kristian Fischer Vejledere: Peter H. Carstensen Lars B. Pedersen IT-højskolen

Læs mere

SOCIAL TRAVEL. Storbyrejsende i deleøkonomien JESPER RASMUSSEN: JRAS@ITU.DK KANDIDATSPECIALE: DIGITALT DESIGN OG KOMMUNIKATION 2014

SOCIAL TRAVEL. Storbyrejsende i deleøkonomien JESPER RASMUSSEN: JRAS@ITU.DK KANDIDATSPECIALE: DIGITALT DESIGN OG KOMMUNIKATION 2014 SOCIAL TRAVEL Storbyrejsende i deleøkonomien JESPER RASMUSSEN: JRAS@ITU.DK KANDIDATSPECIALE: DIGITALT DESIGN OG KOMMUNIKATION 2014 VEJLEDER: ISABEL FROES IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN 2014 1 SOCIAL TRAVEL

Læs mere

ETABLERING AF TROVÆRDIGHED PÅ BLOGS

ETABLERING AF TROVÆRDIGHED PÅ BLOGS ETABLERING AF TROVÆRDIGHED PÅ BLOGS EN EKSPLORATIV UNDERSØGELSE AF ASPEKTER TIL ETABLERING AF TROVÆRDIGHED PÅ PERSONLIGE BLOGS Specialet er udarbejdet af Louise Rothaus Hvitved Madsen Aalborg Universitet

Læs mere

SKITSEN UNDERSØGELSEN EKSPERIMENTET OG SØRØVERSNAK. Morten Cramer

SKITSEN UNDERSØGELSEN EKSPERIMENTET OG SØRØVERSNAK. Morten Cramer SKITSEN UNDERSØGELSEN EKSPERIMENTET OG SØRØVERSNAK Morten Cramer INDHOLD 0.0 // Resume - - 6 0.1 // Dansk - - 6 0.2 // Engelsk - - 7 1.0 // Introduktion til afhandlingen - - 8 1.1 // Indledning - Fire

Læs mere

Applied 3D modelling and Parametric Design

Applied 3D modelling and Parametric Design ENGLISH SUMMARY Applied 3D modelling and Parametric Design The field that has arisen in Denmark in connection to building information modelling (BIM), and digital construction (DDB) - the laws of Client

Læs mere

Eksamensopgave Bacheloruddannelse i Informationsvidenskab (2007-studieordning)

Eksamensopgave Bacheloruddannelse i Informationsvidenskab (2007-studieordning) Eksamensopgave Bacheloruddannelse i Informationsvidenskab (2007-studieordning) Eksaminator: Afleveringsdato: Datalogi modul: Digitale repræsentationer, intern bestået/ikke bestået Digitale modeller, intern

Læs mere

1 INDLEDNING...4 2 BSCW...10 3 TEORI...14

1 INDLEDNING...4 2 BSCW...10 3 TEORI...14 Resume I denne rapport diskuteres forslag til redesign af BSCW således, at det bedre kan understøtte projektskrivning på RUC. Som begrebsapparat til denne diskussion anvendes begreber fra Computer Mediated

Læs mere

Styr på Stakaterne? Et brætspil om at håndtere privatøkonomi

Styr på Stakaterne? Et brætspil om at håndtere privatøkonomi Styr på Stakaterne? Et brætspil om at håndtere privatøkonomi Af Anne Sparresø Merklin 46506, Bachelor Babette Peulicke Borggreen 46672, Bachelor Camilla Wagner 46331, Bachelor Isabella Apelroth 47187 Tine

Læs mere

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Indledning 1 Titelblad Sms-spil Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Aalborg Universitet Juni 2011 (Aalborg Universitet i samarbejde med Aarhus Universitet, Copenhagen

Læs mere

Nyansattes informationspraksis et praksislæringsperspektiv på informationssøgning i relation til læring i arbejdslivet

Nyansattes informationspraksis et praksislæringsperspektiv på informationssøgning i relation til læring i arbejdslivet Nyansattes informationspraksis et praksislæringsperspektiv på informationssøgning i relation til læring i arbejdslivet Camilla Elisabeth Moring Ph.d.-afhandling fra forskningsprogrammet Videnshåndtering,

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

Frivillighed, identitets- og meningsarbejde Projektskriverens rolle i et casestudie af den frivillige forening Center for Studier i Arbejdsliv

Frivillighed, identitets- og meningsarbejde Projektskriverens rolle i et casestudie af den frivillige forening Center for Studier i Arbejdsliv KØBENHAVNS UNIVERSITET Kandidatspeciale Mika Ito Bruun Frivillighed, identitets- og meningsarbejde Projektskriverens rolle i et casestudie af den frivillige forening Center for Studier i Arbejdsliv Institut

Læs mere

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier speciale Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier Mia Sylvester-Nielsen Cand.it i webkommunikation Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Syddansk Universitet, Kolding Vejleder:

Læs mere

Agile metoder i en traditionel organisation

Agile metoder i en traditionel organisation Agile metoder i en traditionel organisation - Med dynamikken fra kulturen Specialeprojekt ved Center for IT-Ledelse, Aalborg Universitet Forfatter: Lasse Storgaard Jensen Titelblad Projekttitel: Agile

Læs mere

En holistisk tilgang til adgangsstyring og autorisationskoncepter i ERP systemer

En holistisk tilgang til adgangsstyring og autorisationskoncepter i ERP systemer Titel: En holistisk tilgang til adgangsstyring og autorisationskoncepter i ERP systemer Title: A holistic approach to access management and authorisation concepts in ERP systems Kandidatafhandling for

Læs mere

OH SO SOCIAL. En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN

OH SO SOCIAL. En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN OH SO SOCIAL En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN Speciale, Medieformidlet Kommunikation, Aalborg Universitet Vejleder:

Læs mere

Internetmedieret kunstformidling - en undersøgelse af brugernes oplevelse af danske kunstmuseers webformidling

Internetmedieret kunstformidling - en undersøgelse af brugernes oplevelse af danske kunstmuseers webformidling Internetmedieret kunstformidling - en undersøgelse af brugernes oplevelse af danske kunstmuseers webformidling Kandidatspeciale Ved Tenna Eliasen 20022959 Institut for Informations- og Medievidenskab Århus

Læs mere

BEGREBSUDVIKLING AF ÆSTETISK OPLEVELSESDESIGN

BEGREBSUDVIKLING AF ÆSTETISK OPLEVELSESDESIGN Institut for Æstetik og Kommunikation Speciale på kandidatstudiet i Informationsvidenskab Afleveret 7. april 2014 Nadja Lund Jeppesen Studienummer: 20072239 Vejleder: Janus Aaen BEGREBSUDVIKLING AF ÆSTETISK

Læs mere

Sociale medier - forbrugernes nye talerør?

Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Bacheloropgave udarbejdet af Jesper Baagø Lange Det Informationsvidenskabelige Akademi v. Københavns Universitet, foråret 2013 Vejleder: Gitte Balling Antal ord:

Læs mere

Stilladsering af læring i eportfolio

Stilladsering af læring i eportfolio Stilladsering af læring i eportfolio Juni 2013 2. semester 1. år Af: Bente Kjærgaard Stisen Carsten Jørgensen Anders Klitgaard Mølbæk Vejleder: Janni Nielsen Stilladsering af læring i eportfolio Juni 2013

Læs mere

Interaktion & brugervenlighed af et virksomhedsintranet Afgangsspeciale på ITU, Forår 2012 Julie Camilla Middleton

Interaktion & brugervenlighed af et virksomhedsintranet Afgangsspeciale på ITU, Forår 2012 Julie Camilla Middleton Interaktion & brugervenlighed af et virksomhedsintranet Afgangsspeciale på ITU, Forår 2012 Julie Camilla Middleton If we only knew what we know, we could conquer the world. 1 2 Indhold Abstract... 4 Problemfelt...

Læs mere

Brugerinddragende design af budgetapplikation

Brugerinddragende design af budgetapplikation Roskilde Universitet Humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse (C) Efteråret 2014 5. Semester Brugerinddragende design af budgetapplikation Gruppe B1 Aline Bartholin - 50298 Magnus Holt - 50230 Mette

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

Udfoldet læring mellem kontekster. - en undersøgelse af begrebet transfer

Udfoldet læring mellem kontekster. - en undersøgelse af begrebet transfer Udfoldet læring mellem kontekster - en undersøgelse af begrebet transfer Navn: Peter Rosenberg Studienummer: 20043607 Uddannelsessted: Aalborg Universitet, Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Uddannelses

Læs mere