Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"

Transkript

1 NYE ANVENDELSER AF INTERAKTIVE TEKNOLOGIER I RUMLIGT DESIGN Situated Computing: afsæt i rum, sted & tid PH.D.-AFHANDLING RUNE NIELSEN CENTER FOR AVANCERET VISUALISERING OG INTERAKTION INSTITUT FOR INFORMATIONS- OG MEDIEVIDENSKAB AARHUS UNIVERSITET iv

2

3 Nye Anvendelser af Interaktive Teknologier i Rumligt Design English Title: New use of Interactive Technologies in Spatial Design Rune Nielsen August 2006 Aarhus Universitet I

4 II

5 NYE ANVENDELSER AF INTERAKTIVE TEKNOLOGIER I RUMLIGT DESIGN Situated Computing: afsæt i rum, sted & tid Ph.d.-afhandling indleveret til Det Humanistiske Fakultet på Aarhus Universitet som forsvar for ph.d.-graden Rune Nielsen August 2006 CAVI, Center for Avanceret Visualisering og Interaktion IMV, Institut for Informations- og Medievidenskab AU, Aarhus Universitet Website: I

6 Opsummering: Nærværende afhandling beskæftiger sig med nye anvendelser af interaktive teknologier i rumligt design. Begrebet design refererer til udvikling af interaktive teknologier, som indgår i fysiske rum, eller udvikling af rumlige forhold ved brug af interaktive teknologier. Med andre ord er interaktive teknologier og rumlighed målet, midlet eller begge dele. Afhandlingen fokuserer på Situated Computing i den forstand, at der tages afsæt i den lokale situation i relation til rum, sted og tid. Hvor rum beskriver situationens struktur, sted definerer konteksten for handling og betydning, og tid afgrænser udstrækningen. Dvs. at Situated Computing vedrører teknologier, som tager konkret udgangspunkt i den verden, som de indgår i. Det er afhandlingens hovedtese at Situated Computing kan bidrage med operationelle egenskaber til rumligt design. I forlængelse af hovedtesen indkredses efterfølgende ni teser, der diskuterer Situated Computings operationelle egenskaber inden for rumligt design, mht. vurdering, indlevelse, tilgængelighed, plastiske egenskaber, eksperimenter, idégenererende aspekter, oplevelsesorienterede muligheder, samt håndtering af erfaringer og samarbejde. Teserne baserer sig på fem cases, der udgør interdisciplinære forskningsprojekter og samarbejder, som jeg har deltaget i og bidraget til de sidste otte år. Casene er eksempler på Situated Computing i designprocesser, heriblandt alternativer til byplanlægning og bruger- og borgerinddragelse. Casene udgøres af: Karlskrona2, en virtuel parallelverden distribueret på Internettet til brug for borgerne i den svenske by Karlskrona, hvor de kunne chatte og bygge i 3D og derigennem skabe alternativer inden for byplanlægning og politisk debat. Eksperimenter i det blå studie, der med baggrund i en række produktioner i et blåt studie, diskuterer rumlige arbejdsmetoder, der blander optagelser af den fysiske verden med virtuel scenografi. Havnen På Spil, et Mixed Reality debatspil til brug for byplanlægning og borgerinddragelse, hvor inviterede spillere og borgere kunne komme til orde og diskutere scenarier for fremtidens havn i Århus. Virtuel Vurdering af Planlægning, hvis mål er at udvikle og udforske Virtual Reality teknologier, der kan anvendes som interaktive redskaber i visuel og rumlig vurdering i bymæssige diskussioner. Byens Stemmer, en borgerinddragelsesproces med fokus på indsamling af værdier til det kommende Multimediehus i Århus samt eksperimenter med oplevelsesorienteret og rumligt interaktionsdesign. De fem cases behandler nye teknologier, der forholder sig til den lokale situation, ved at supplere, repræsentere eller kopiere aspekter af fysiske rum og relationer. Dvs. at casene er eksempler på designprocesser og -redskaber, som benytter blandinger af teknologi og rum, som spænder fra fysiske rum og artefakter, over Mixed Reality, til fuldt ud virtuelle rum. Erfaringerne fra de fem cases danner grundlaget for ni teser for Situated Computing, der anvendes til at strukturere og diskutere mine arbejder, og som har til formål at inspirere andre designere til at fokusere på den lokale situation. Hvor teserne er generelle og går i bredden, er erfaringerne i højere grad konkrete og går i dybden. Afslutningsvis opsummeres en række anbefalinger, der spænder over konkrete handlingsorienterede anbefalinger til generelle retningslinier for feltet nye anvendelser af interaktive teknologier i rumligt design. II

7 English abstract: This dissertation is entitled new use of interactive technologies in spatial design, where design refers to developing of interactive technologies integrated in physical space, or developing of spatial relations using interactive technologies. In other words interactive technologies and spatiality are the purpose, the means, or both. The dissertation is concerned with Situated Computing in the sense that it centres attention on the local situation in relation to space, place and time. Space describes the structure of the situation; place the context for action and meaning, and time the temporal extension of the situation. This means that Situated Computing is informed and shaped by the specific surroundings in which it takes part. The main thesis in my work is that Situated Computing can contribute to operational properties for spatial design. Following the main thesis I develop nine additional theses which discuss the operational properties for Situated Computing in relation to design: ways to estimate design processes, accessibility and how to identify oneself with design processes, plastic and experimental properties for design processes, ways to support experiences and innovation in design processes, how to pass on experience from design processes, and ways to assist and facilitate collaboration. The nine theses are based on five cases that consist of interdisciplinary research projects and experiments that I have contributed to and taken part in during the last eight years. The cases exemplify Situated Computing in design, e.g. alternatives to city planning and user and citizen involvement. The cases are: Karlskrona2 is a virtual parallel world distributed on the Internet for the citizens of the Swedish town Karlskrona, which enabled them to chat and construct urban landscapes in 3D as a means for stimulating political debate concerning alternatives to city planning. Experiments in the virtual set is a range of productions made in a virtual set and is used for discussing spatial work methods that is mixing recordings of the physical world with virtual set design. The Harbour game [Havnen På Spil] is a mixed reality debate game for city planning and citizen involvement that allowed players and citizens to debate scenarios for the future harbour in Århus through playful interaction. Virtual Urban Planning is about developing and examining Virtual Reality technologies that can be used as interactive tools in visual and spatial evaluation in urban discussions. Voices of the City [Byens Stemmer] is a citizen involvement process focussing on gathering values and ideas for the future Multimedia Library in Århus. Furthermore the project covers a range of experiments with experience centred design and spatial interaction design. The five cases deals with technology that is concerned with the local situation by supplementing, representing or copying aspects of physical spaces and relations. The cases are examples of design processes and tools which mix technologies and spaces ranging from physical space through Mixed Realities to fully virtual space. The experiences obtained through the five cases create the basis for the nine theses for Situated Computing. The theses are used for structuring and discussing my work and are intended to inspire other designers to focus on the local situation. The nature of the nine theses for Situated Computing is that they are general and concerned with the broad strokes of the field, while the experiences from the five cases are more detailed. Finally a selection of recommendations is offered, ranging from specific suggestions to general guidelines within the field new use of interactive technologies in spatial design. For more English information about the dissertation have a look at the website: and the included publications. III

8 IV

9 Taksigelser: Først og fremmest vil jeg gerne takke min hovedvejleder Kim Halskov for hans store engagement og de mange gode diskussioner. Ligeledes min bivejleder Morten Daugaard for vejledning og inspiration. Der skal gå en særlig tak til mine samarbejdspartnere i de fem cases: Superflex for samarbejdet omkring projekterne Karlskrona2 og Wolfsburg2, som fortsat inspirerer mine arbejder. Dertil kommer de mange engagerede virtuelle borgere, og deltagerne i styregruppen, bl.a. Troels Degn Johansson samt kuratorerne Doris Berger og Barbara Steiner. I forbindelse med diverse produktioner i det blå studie i CAVI på Aarhus Universitet, har jeg arbejdet sammen med en lang række fagligheder og kompetencer, heriblandt mine kolleger: Jonas Auken, Peter Friis, Kim Halskov, Morten Constantin Lervig, Andreas Lykke-Olesen & Svend Erik Søfelt. Dertil kommer alle udefrakommende kunstnere, forskere og skuespillere, som har deltaget i tilblivelsen af produktionerne. Projektgruppen Havnen På Spil for samarbejdet omkring Havnen På Spil: Thomas Fabian Delman, Andreas Lykke-Olesen, Tobias Løssing, Tora Sefeldt, Peter Skaarup & Morten Østergaard. Dertil kommer Aarhus Universitet, Arkitektskolen Aarhus, Dansk Data Display, Digital Trykkeriet, FO Århus, Kollision, Grafisk Produktion Århus, Synkronweb & Århus Billedservice. I forbindelse med Virtuel Vurdering af Planlægning: Cadpeople, COWI, og Følgegruppen til Projekt Høje Huse samt Kim Halskov, Morten Constantin Lervig, og ikke mindst Peter Trier, der gjorde en stor indsats i forbindelse med optagelserne til udsendelserne Byens Rum på DR2. Og endeligt Projektgruppen Byens Stemmer ved Thomas Fabian Delman, Ben Hooker, Shona Kitchen, Andreas Lykke-Olesen, Tobias Løssing, Jesper Nielsen & Kaspar Rosengreen Nielsen. Dertil kommer Aarhus Universitet, Arkitektskolen Aarhus, Dataclimates, FO Århus, Insense, Kollision, Krosweb, Multimediehussekretariatet ved Marie Østergård, samt Århus Kunstbygning. Og Jette Gejl Kristensen, som skabte kontakten til Århus Kunstbygning mht. udstillingen. Jeg vil gerne takke de kolleger som jeg har skrevet publikationer sammen med: Thomas Fabian Delman, Eva Eriksson, Kim Halskov, Martin Ludvigsen, Andreas Lykke-Olesen, Tobias Løssing & Svend Erik Søfelt. Tak for faglige diskussioner og samarbejder til kolleger og studerende på følgende institutioner: Arkitektskolen Aarhus, Center for Avanceret Visualisering og Interaktion, Center for Designforskning, Center for Digital Æstetisk-forskning, Centre for Pervasive Computing, Centre for Pervasive Healthcare, Informations- og Medievidenskab, Interactive Spaces & VR Media Lab. Herunder Peter Dalsgaard og Thomas Fabian Delman, som skal have stor tak for de faglige diskussioner og deres kommentarer til afhandlingen samt Ole Sejer Iversen for gode råd og input. En tak for udlån af billedmateriale til: Jakob E. Bardram, Centre for Pervasive Healthcare (Figur 21), Anthony Dunne og Fiona Raby, Royal College of Art (Figur 3 & Figur 4), Martin Frandsen, Urban Taskforce (Figur 9), Bill Gaver, Goldsmiths (Figur 44) & Michelle Teran, Ubermatic (Figur 11). Og endeligt vil jeg gerne takke venner og familie: Især Kollision dvs. Thomas Fabian Delman, Andreas Lykke-Olesen & Tobias Løssing. Og ikke mindst Camilla og Ursula for støtte og forståelse. Ph.d.-studiet er finansieret af bevilling 214 fra Center for IT-forskning. V

10 Opsummering: English abstract: Taksigelser: II III V 1. del - sammenfatningen: 1. INTRODUKTION Afhandlingen Sammenfatningen: struktur & bidrag Publikationer 7 2. AFGRÆNSNING & BEGREBER: DESIGN AF & MED TEKNOLOGI Teknologi: Situated Computing Afhandlingens rum Afhandlingens sted Afhandlingens tid Interaktive teknologier i rumligt design FORSKNINGSMETODE Brug af cases DE FEM CASES Case 1: Karlskrona2 - virtuel parallelverden Beskrivelse: fra koncept til beta-version 34 Koncept 34 Beta-version Rumligt design: fysisk & virtuel divergens Diskussion: Karlskrona2 38 Et redskab til dialog 38 Karlskrona2 s dilemma 40 Karakteristika Case 2: Eksperimenter i det blå studie Teknologi: blåt Studie 44 Blandingsverden Eksperimenterne 46 Kunstneriske produktioner 46 Programkoncepter 47 Virtuelle videoprototyper Rumligt design: skitser & proces Diskussion: Eksperimenter i det blå studie 49 Undersøgelser & løsninger 49 Erfaringer i det blå studie 51 Karakteristika 52 VI

11 4.3. Case 3: Havnen På Spil - Mixed Reality debatspil Baggrund 54 Prototype 1 & Beskrivelse: Havnen På Spil Teknologi: Augmented Reality & visuel tracking 57 Anvendelse af ARToolkit 57 3D potentialer 58 Cybercodes 60 Tangible Bits Rumligt design: teknologi med begrænsninger Diskussion: Havnen På Spil 62 Brud med traditionerne 62 Spil som metode, spil som abstraktion 62 Spilparametre 63 Teknologiske udfordringer 64 Karakteristika Case 4: Virtuel Vurdering af Planlægning Beskrivelse 68 VVP og Århus Kommune 68 VVP og Havnen på Spil Teknologi: fra Internetplatform til Panoramabiograf 70 Skyline 70 Panoramabiografen 71 Fordele og ulemper 72 Aktører Rumligt design: interaktionsstudier Diskussion: Virtuel Vurdering af Planlægning 75 Højhushåndbogen 75 Fremstillings- & kommunikationsformer 76 Karakteristika Case 5: Byens Stemmer - rummet som interface Beskrivelse 82 Baggrund 82 Multimediehuset Interaktive borde 84 Spørgsmålstegn, udråbstegn 84 Kort 86 Udstillingsrum 86 Website 88 Fokusgrupper Teknologi: interaktion i & med rum Rumligt design: interaktion, kort & lyd Diskussion: Byens Stemmer 95 Oplevelsesdimension 95 Nye værdier 97 Fordele og ulemper 98 Uforløste potentialer? 99 Karakteristika 101 VII

12 5. DISKUSSION: DET SAMLEDE MATERIALE Teknologisk & rumlig retning KONKLUSION: ERFARINGER, TESER & ANBEFALINGER Erfaringer fra de fem cases Teser for Situated Computing i design Bredde & dybde Opsummering af teser & anbefalinger Perspektiver: på vej mod nye oplevelser 124 Appendiks 1 - Samarbejdspartnere & uddybende materiale 126 Appendiks 2 - Havnen På Spil: Spillerne 129 Appendiks 3 - Havnen På Spil: spilleregler 130 Appendiks 4 - Byens Stemmer: scenarier & spørgsmål 135 Appendiks 5 - Byens Stemmer: Uddrag fra rapport 138 REFERENCER 140 NOTER 152 VIII

13 2. del - inkluderede publikationer: Nedenstående nummerering af publikationerne angiver den rækkefølge som de præsenteres i sammenfatningen. Kapitler i antologier: Publikation HALSKOV, K.; NIELSEN, R. & SØFELT, S. E (Forthcoming) Steps Towards Interactive Television I: Interactive Television: The Media Landscape, the Users & the Applications (Eds.) Rasmussen, T. A. & Jensen, J. F. Aalborg Universitetsforlag Publikation NIELSEN, R Collaborative Spaces: Inhabiting Virtual 3D worlds. I: Virtual Space: The Spatiality of Virtual Inhabited 3D Worlds (Eds.) QVORTRUP, L. Springer-Verlag UK, s Artikler i tidsskrifter: Publikation HALSKOV, K. & NIELSEN, R Virtual Video Prototyping I: Human Computer Interaction, Volume 21, s Publikation LØSSING, T.; DELMAN, T. F. & NIELSEN, R Planlægning på spil - en undersøgelse af spil som redskab til borgerinddragelse i (by)planlægningsprocesser I: Nordic Journal of Architectural Research. Volym 16, #3, 2003, s Konference artikler: Publikation ERIKSSON, E.; LYKKE-OLESEN, A.; LUDVIGSEN, M. & NIELSEN, R (Forthcoming) Bthere or be Square: a Method for Extreme Contextualisation of Design DSR2006, Design Research Society, Lissabon Publikation NIELSEN, R.; DELMAN, T. F. & LØSSING, T A Mixed Reality Game for Urban Planning CUPUM2005, Computers in Urban Planning and Urban Management, London Publikation LØSSING, T. & NIELSEN, R Urban Games Digitale designprodukter - vision og virkelighed. Designskolen Kolding DVD: PROJEKTGRUPPEN HAVNEN PÅ SPIL Havnen På Spil DVD & pamflet IX

14 X

15 1.del - sammenfatning: 1

16 KAPITEL 1. INTRODUKTION INTRODUKTION Nærværende afhandling beskæftiger sig med nye anvendelser af interaktive teknologier i rumligt design, hvor begrebet design refererer til udvikling af interaktive teknologier, som indgår i fysiske rum, eller udvikling af rumlige forhold ved brug af interaktive teknologier. Med andre ord er interaktive teknologier og rumlighed målet, midlet eller begge dele. Afhandlingen tager afsæt i flere års arbejde med computerens muligheder for at skabe nye rammer for rumligt design herunder arbejder, der udforsker forskellige blandinger af fysiske og digitale rum. Rumlighed, der i højere og højere grad indgår i dagligdagens omgivelser, og som skaber nye muligheder for design. Det er netop disse muligheder denne afhandling beskæftiger sig med. Vores sanseapparat er optimeret til den verden vi lever i - en 3 dimensional verden. Mobile som vi er, navigerer vi konstant i rum, der selv er i forandring. Ved fortløbende at fortolke vores rumlige omgivelser, kommer vi uden besvær fra punkt A til punkt B, alt imens vi interagerer med rummet. Primært gennem synet afkoder vi rummets bestanddele og egenskaber: bevægelser, størrelser, symboler og ikke mindst perspektivet, se f.eks. (Farnè 1975). Men selvom rummet synes grundlæggende for den måde vi oplever og bruger verden på, så ændrer det fortsat karakter i kraft af den teknologiske udvikling. De rum som vi omgiver os med indeholder stadig flere teknologier som vi anvender på mange måder og niveauer. Vi udfører bevidste og ubevidste teknologiske handlinger, når vi i dagligdagens rum forlænger, forstærker, mødes, samarbejder, diskuterer, sender, henter og skaber igennem nye teknologier. På den måde opstår der et samspil imellem rum og teknologi, der jf. Weiser s formulering af Ubiquitous Computing 1 smelter sammen: They weave themselves into the fabric of everyday life until they are indistinguishable from it. (Weiser 1991, s. 94). Dourish og Bell (Forthcoming) beskriver ligeledes hvordan computerens egenskaber bevæger sig ud i det fysiske rum, hvilket ifølge Dourish og Bell, får stor betydning for hvordan vi diskuterer og designer teknologi: Basically, once computation move off the desktop, computer science suddenly has to be concerned with where they might have gone. Where computer science and human-computer interaction have previously been concerned with disembodied cognition, they must now look more directly at embodied action and bodily encounters between people and technology. (s. 1). I den forstand er rum og teknologi uadskillelige og ifølge McCarthy og Wright (2004), bruger vi ikke kun teknologi - vi lever med den: We don't just use or admire technology; we live with it. Whether we are charmed by it or indifferent, technology is deeply embedded in our ordinary everyday experience. (s. 2). Dvs. at nye teknologier indlejrer deres egenskaber i de rum som vi omgiver os med, og stiller nye redskaber og services til rådighed, se f.eks. (Leerberg 2004), der jf. McCarthy og Wright (2004), inkluderer nye oplevelser, som kan rumme værdier, idealer og følelser. Denne samhørighed imellem rum og teknologi, brug og oplevelse, har behov for en logik og en forståelsesmæssig forankring, for at være begribelig og operationel som teori og i praksis inden for design. I bogen Digital Ground udforsker McCullough (2005), hvordan kommunikationsteknologier ændrer vores perception og brug af rum. McCullough ser en løsning i den lokale situation: The difference between ubiquitous and situated computing appears vital. Ubiquitous computing as promoted by the information technology industries has mostly been a matter of pure mobility, with little regard for locally embedded systems. It has emphasized access to the same information everywhere. It has been geared toward connectivity 100 percent of the time for a few people, rather than providing information when useful for 100 percent of the people in a specific location. It has sought a one-size-fitsall solution for technological interoperability. By contrast, situated computing is based on the belief that such universality is neither attainable nor desirable. This approach questions total mobility, advocates local protocols, recognizes forms of tacit knowledge, and taps into more kinds of embodied predispositions. (s. 142). 2

17 KAPITEL 1. INTRODUKTION Trods sin kritik fornægter McCullough ikke de grundlæggende allestedsnærværende potentialer i Ubiquitous Computing eller Pervasive Computing. McCullough definerer imidlertid et mere snævert begreb, Situated Computing, ved at sætte en parentes omkring alle og fokusere på det (alle)stedsnærværende, dvs. den lokale situation. I forlængelse af McCullogh s udsagn, tager indeværende afhandling afsæt i den lokale situation som en konstruktion af rum, sted og tid, der skal gøre computerens ellers abstrakte egenskaber forståelige og operationelle i anvendelser inden for rumligt design. Arbejderne tager udgangspunkt i 5 cases, som behandler Situated Computing i rumligt design og indskriver sig i en række teoretiske og praksisorienterede designtraditioner, herunder Participatory Design, se f.eks. (Ehn 1992) samt aspekter af Critical Design (Dunne & Raby 2001) og Oplevelsesorienteret Design (McCarthy & Wright 2004), der siden hen beskrives i kapitel 2. 3

18 KAPITEL 1. INTRODUKTION 1.1. Afhandlingen Afhandlingen Nye anvendelser af interaktive teknologier i rumligt design omfatter indeværende sammenfatning samt syv vedlagte publikationer og en DVD. De følgende afsnit har til formål at give læseren et overblik over mine arbejder. Afhandlingen baserer sig på fem cases, der hver især repræsenterer nye anvendelser af interaktive teknologier i rumligt design, og som udspringer af interdisciplinære samarbejder (se Appendiks 1). Casene udgøres af: Case 1: Karlskrona2 (afsnit 4.1), en virtuel parallelverden distribueret på Internettet til brug for borgerne i den svenske by Karlskrona, hvor de kunne chatte og bygge i 3D og derigennem skabe alternativer inden for byplanlægning og politisk debat. Case 2: Eksperimenter i det blå studie (afsnit 4.2), der med baggrund i en række produktioner i et blåt studie, diskuterer rumlige arbejdsmetoder, der blander optagelser af den fysiske verden med virtuel scenografi. Case 3: Havnen På Spil (afsnit 4.3), et Mixed Reality debatspil til brug for byplanlægning og borgerinddragelse, hvor inviterede spillere og borgere kunne komme til orde og diskutere scenarier for fremtidens havn i Århus. Case 4: Virtuel Vurdering af Planlægning (afsnit 4.4), hvis mål er at udvikle og udforske Virtual Reality teknologier, der kan anvendes som interaktive redskaber i visuel og rumlig vurdering i bymæssige diskussioner. Case 5: Byens Stemmer (afsnit 4.5), en borgerinddragelsesproces med fokus på indsamling af værdier til det kommende Multimediehus i Århus samt eksperimenter med oplevelsesorienteret og rumligt interaktionsdesign. I alle fem cases har jeg deltaget i idéudviklingen og i de efterfølgende praktiske designprocesser. I case 1, Karlskrona2, som er et samarbejde med kunstnergruppen Superflex, har jeg deltaget i koncept- og projektudviklingen samt i dialog med Superflex, udarbejdet en beta-version af Karlskrona2 mht. implementering af 3D og funktionalitet på Internettet. Hvad angår case 2, Eksperimenter i det blå studie, har jeg med ganske få undtagelser taget del i alle de præsenterede produktioner, som er blevet til i samarbejde med forskellige projektteams og i regi af forskningsprojekter i det blå studie i CAVI på Aarhus Universitet. Ud over at have deltaget i idéudviklingen af de respektive produktioner, har min rolle især været at bidrage til den praktiske udførelse, dvs. 3D scenografi, storyboards, optagelser og redigering. I forbindelse med case 3, Havnen På Spil, har jeg ligeledes deltaget i idéudviklingen og den praktiske udførelse af alle tre spilprototyper. Dertil kommer planlægning og administration af projektet. I case 4, Virtuel Vurdering af Planlægning, har jeg bl.a. deltaget i følgegruppen for Højhushåndbogen, hvor jeg har bidraget til teknisk afrapportering og idéudvikling af nye former for anvendelser og interaktionsmuligheder til brug for de danske kommuner. Herunder en række forskellige projektsammenhænge, hvor jeg har deltaget i Havnen På Spil og udsendelsesrækken Byens Rum på DR2, som udgør konkrete teknologiske anvendelseseksempler. Endeligt er der case 5, Byens Stemmer, hvor undertegnede udover konceptuelt og praktisk at have bidraget til planlægningen og udførelsen, har haft hovedansvaret for kommunikationen med Multimediehuset samt med de to engelske interaktionsdesignere Ben Hooker og Shona Kitchen, som deltog i projektgruppen. De fem cases udgør på én gang adskilte procesforløb, med individuelle problemstillinger, løsninger og erfaringer, alt imens de supplerer hinanden og i varierende grad refererer til hinanden. Figur 1 illustrerer de aktiviteter, som jeg har varetaget eller bidraget til i forbindelse med min ph.d.-ansættelse og illustrerer, hvordan de enkelte cases relaterer sig til hinanden over tid. Jeg har valgt at præsentere mine arbejder så vidt muligt kronologisk, både for at illustrere indbyrdes sammenhænge og relationer samt for i diskussionen i kapitel 5, at argumentere for de overordnede linier og retninger i mine arbejder. 4

19 KAPITEL 1. INTRODUKTION Ph.d.-aktiviteter Cases: Karlskrona2 Eksperimenter i det blå studie Havnen På Spil Virtuel Vurdering af Planlægning Byens Stemmer Diverse Formidling & deltagelse: Publikationer Udstillinger Undervisning Oplæg & forelæsninger Kurser og konferencer Figur 1. Oversigt over aktiviteter i det samlede ph.d.-forløb. Figuren kan ligeledes ses på min hjemmeside (http://www.daimi.au.dk/~nrune), hvorfra de enkelte grafiske elementer linker til uddybende materiale Sammenfatningen: struktur & bidrag Sammenfatningen er struktureret som følger: Efter endt introduktion til afhandlingens teser, publikationer og begreber, redegøres for den anvendte forskningsmetode, som er en kombination af aktionsforskning og casestudier. Som en relativ stor del af indeværende sammenfatning beskrives de fem cases, både for at lukke læseren ind i mine praktiske arbejder, men også for så vidt muligt at nå til bunds i de erfaringer, som casene udgør og som siden hen anvendes til brug for diskussionen og konklusionen. Her behandles de samlede erfaringer, der i lyset af begrebsdannelsen for Situated Computing, anvendes til at diskutere afhandlingens teser og anbefalinger. Inden for feltet nye anvendelser af interaktive teknologier i rumligt design fokuserer nærværende sammenfatning på Situated Computing i relation til rum, sted og tid. Situated Computing, der beskrives i større detalje i kapitel 2, dækker i indeværende arbejder over teknologier, der tager udgangspunkt i den lokale situation, hvor rum beskriver situationens struktur og muligheder, sted definerer konteksten for handling og betydning, og tid afgrænser situationens udstrækning. De fem cases er hver især eksempler på anvendelse af Situated Computing i design, hvis erfaringer anvendes som grundlag for en række teser, der har til formål at undersøge og beskrive hvilke operationelle muligheder Situated Computing kan bibringe design. Jf. Figur 2 går teserne i bredden, hvorimod de konkrete erfaringer i højere grad går i dybden. Teserne har til formål at videregive mine arbejder og inspirere andre designere til at fokusere på den lokale situation samt i konklusionen i kapitel 6 at strukturere mine arbejder. Slutteligt opsummeres en række anbefalinger, der både baserer sig på erfaringerne fra casene og på teserne for Situated Computing, og som derfor udgør et spænd fra konkrete til mere generelle retningslinier for feltet nye anvendelser af interaktive teknologier i rumligt design (se afsnit 6.3). I det følgende introduceres til afhandlingens teser for på et tidligt tidspunkt at give læseren et indblik i den toneangivende retning i mine arbejder. Det er vigtigt at fremhæve at teserne udgør mulige egenskaber for Situated Computing, og altså ikke er absolutte kendetegn. Tesernes grundlag og validitet diskuteres i større detalje i afsnit

20 KAPITEL 1. INTRODUKTION Figur 2. Illustration af forholdet imellem erfaringerne fra de fem cases, teserne for Situated Computing og anbefalingerne for feltet nye anvendelser af interaktive teknologier i rumligt design. Det er afhandlingens hovedtese at: Situated Computing kan bidrage med operationelle egenskaber til rumligt design. I forlængelse af hovedtesen og med afsæt i de fem cases indkredses efterfølgende ni teser, der beskriver følgende egenskaber for Situated Computing: 1. Situated Computing kan anvendes i vurdering af design. Tese 1 tegner i høj grad mulighederne for visuelt og rumligt at vurdere og evaluere design, hvor Situated Computing opfordrer til at betragte design som et hele, dvs. i sammenhæng med konteksten og eventuelle brugere. Ydermere kan diverse teknologier understøtte en stor frihed i designprocessen. 2. Situated Computing kan understøtte indlevelse i design. Tese 2 beskriver hvorledes Situated Computing kan skabe indlevelse i design, ved f.eks. at relatere sig til den foregående teses visuelle og rumlige muligheder for at kommunikere design i relation til den lokale situation. Indlevelse kan ligeledes opstå gennem fysiske kvaliteter og egenskaber, der f.eks. kan understøtte tilstedeværelse og skabe håndgribelighed imellem den pågældende designsituation og designerne. 3. Situated Computing kan skabe tilgængelighed i designprocesser. Tese 3 omhandler mulighederne for at skabe tilgængelighed i design, hvilket i høj grad relaterer sig til de to foregående teser, ved på en letforståelige visuel og rumlig måde at skabe vide rammer for en bredde af brugere og designere. Tesen kan endvidere imødekommes ved at forankre digitale egenskaber til håndgribelige fysiske artefakter. 4. Situated Computing kan understøtte plastiske designprocesser. Tese 4, der beskriver hvorledes Situated Computing kan skabe plastiske egenskaber for design, skal især ses i sammenhæng med nye teknologiske muligheder, for på interaktive og dynamiske måder, at kunne navigere og manipulere med 3D modeller og digitale informationer. Tilsvarende den foregående tese, kan disse egenskaber understøttes ved brug af fysiske artefakter i samspil med digitale egenskaber, der både kan koble den lokale situation med de digitale designmaterialer, såvel som understøtte indlevelse og tilgængelighed som grundlag for plasticitet. 6

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Design:Lab. En struktureret proces til dialog med brugere. INFORMATIK OSLO 24. September 2009. Eva Brandt, Ph.D. Lektor, Danmarks Designskole

Design:Lab. En struktureret proces til dialog med brugere. INFORMATIK OSLO 24. September 2009. Eva Brandt, Ph.D. Lektor, Danmarks Designskole Design:Lab En struktureret proces til dialog med brugere Eva Brandt Danmarks Designskole Dansk Center for Designforskning 1995-1999 User Centered Design Gr. Industrial Ph.D. Nessie Smart Window Vision

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

FabLab@school: Uddannelse af den næste generation af kreative tænkere

FabLab@school: Uddannelse af den næste generation af kreative tænkere @sejer FabLab@school: Uddannelse af den næste generation af kreative tænkere Prof. Ole Sejer Iversen Center for Participatory IT Development Aarhus Universitet Danske elever ( ) anvender computeren o5ere

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

HAVNESPILLET [0.3:KOLLISION]

HAVNESPILLET [0.3:KOLLISION] HAVNESPILLET [0.3:KOLLISION] - et debat- & planlægningsspil af Tobias Løssing & Thomas Fabian Delman HAVNESPILLET [0.3:KOLLISION] - et debat- & planlægningsspil af Tobias Løssing & Thomas Fabian Delman

Læs mere

Fra User experience -l Fødevarer?

Fra User experience -l Fødevarer? Fra User experience -l Fødevarer? SUMMIT - konferencen København 22 maj 2013 Lars Bo Larsen Lektor, ph.d. Ins-tut f. Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Oversigt 1. Hvad er User experience (UX)?

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Kolding Kommunes Designsekretariat Ulrik Jungersen Designchef Malene Kjær-Jepsen Design- og management konsulent Anne Schødts Design- og innovationskonsulent

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Fra Design til Funktionel prototype

Fra Design til Funktionel prototype Fra Design til Funktionel prototype Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@daimi.au.dk Friday, February 11, 2011

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ENKELTFAGSKURSER OPNÅ NYE KOMPETENCER itu.dk/enkeltfag OM ENKELTFAG Hvert semester udbyder IT-Universitetet omkring 80 forskellige kurser. Et enkeltfagskursus tager 12-16 uger,

Læs mere

OVERBLIK OVER CENTRALE BEGREBER PÅ KURSET

OVERBLIK OVER CENTRALE BEGREBER PÅ KURSET OVERBLIK OVER CENTRALE BEGREBER PÅ KURSET Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Cognitive walkthrough

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning Væksthus Hovedstadsregionen 4 December 2014 Jesper Thestrup Hvad skal vi tale om i dag? Fra forskning til innovation kan man være med i forskningsprojekter?

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals IntDesign - Kap 1 Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals Usability goals are viewed as being concerned with meeting specific usability criteria, e.g. efficiency, whereas user experience goals are largely concerned

Læs mere

VISIONER FOR FREMTIDENS HYBRIDE LÆRINGSRUM

VISIONER FOR FREMTIDENS HYBRIDE LÆRINGSRUM www.engagingexperience.dk/gymnasiedage.pdf VISIONER FOR FREMTIDENS HYBRIDE LÆRINGSRUM, MA. Ph.D. Center for Avanceret Visualisering og Interaktion Århus Universitet Danmark under pres uddannelse & IT er

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015 DIGITAL HUMANIORA CAFE 20. April 2015 CLARIN ERIC Conference 2012 DIGHUMLAB Clarin.dk Stand vedr: Semantisk opmærkning af dansk Bolette S. Pedersen og Sussi Olsen KU-HUM Styregruppen for forskningsinfrastruktur

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

DTU s automations uddannelser: hvor kommer vi fra og hvor er vi på vej hen?

DTU s automations uddannelser: hvor kommer vi fra og hvor er vi på vej hen? DTU s automations uddannelser: hvor kommer vi fra og hvor er vi på vej hen? Morten Lind Automation and Control AutomationDesign & Center for Elteknologi Forskningsprojekter Forskningsbaseret undervisning

Læs mere

Hvad er interaktionsdesign

Hvad er interaktionsdesign Hvad er interaktionsdesign Design af interaktive produkter der understøtter folks kommunikation og interaktion i deres hverdags- og arbejdsliv (bogen s. 9) INTERACTION DESIGN COURSE Q3 2013 MARIANNE

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ?

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Utzon Center - Aalborg BYGHERRERÅDGIVNING IT i byggeriet Kristian Birch Pedersen BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Rambølls definition: Formålet med

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Sketching & Prototyping, forår 2011

Sketching & Prototyping, forår 2011 Sketching & Prototyping, forår 2011 Heidar Al-Zaidi 2011 Heidar Al-Zaidi (281189 haza) Gruppe 9 Antal tegn:14.455 Link til refleksionsrapport: http://bit.ly/spr-haza Link til visuelt materiale: http://bit.ly/spr-haza2

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Avanceret 3D projektion

Avanceret 3D projektion Avanceret 3D projektion Deltagere/partnere: CAVI, Aarhus Universitet Aarhus Universitet Åbogade 34D 8200 Århus N Centerleder Kim Halskov, Afdelingsleder Morten Lervig, Telefon: 8924 9241 Mail: info@cavi.dk

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Innovationsprocesser: Uge 1.1: Intro

Innovationsprocesser: Uge 1.1: Intro Innovationsprocesser: Uge 1.1: Intro Kursusintro Om de mange aspekter af innovation Centrale innovationsbegreber, professor, dr. scient. Centerleder, Pervasive Healthcare CS/AU & Alexandra Instituttet

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet Diskussionsgruppe Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Overblik Hvem evaluerer, når eksterne samarbejdspartnere stiller opgaven? Udgangspunkt

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Om mundtlig eksamen. Bedømmelseskriterier v/ Anne Hvejsel

Om mundtlig eksamen. Bedømmelseskriterier v/ Anne Hvejsel + Om mundtlig eksamen Bedømmelseskriterier v/ Anne Hvejsel + Agenda n Kl. 10.00 Mundtlig eksamen n Bedømmelseskriterier n Individuel eksamen n Gruppe eksamen n Kl. 11.00 Workshop III: Mundtligt oplæg n

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere