Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0005 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0005 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0005 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2005) 5 endelig 2005/0001 (ACC). Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en bilateral aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Serbien om handel med tekstilvarer (forelagt af Kommissionen) DA DA

2 BEGRUNDELSE Kommissionen har ført forhandlinger om en bilateral aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Serbien om handel med tekstilvarer på basis af et mandat fra Rådet og forhandlingsdirektiver af 29. september 2003, som siden blev ændret i november 2004 af Artikel 133-udvalget (tekstiler) efter vedtagelsen af EU's todelte tilgang til Serbien og Montenegro (Rådets konklusioner (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) af 11. oktober 2004). Med den foreslåede bilaterale aftale suspenderes kontingenterne til gengæld for, at Serbien hurtigt afvikler sin told. De suspenderede kontingenter bliver ikke genstand for dobbeltkontrol (tilsyn) som følge af, at aftalen om tekstilvarer og beklædningsgenstanden ophører. Aftalen indeholder bestemmelser om bred markedsadgang (en plan for toldafvikling over tre år og bestemmelser om ikke-toldmæssige hindringer) samt en klausul om genindførelse af kvantitative restriktioner for begge parters vedkommende i tilfælde af, at de ikke overholder deres respektive forpligtelser. Rådet opfordres til på Fællesskabets vegne at godkende dette forslag til rådsafgørelse om indgåelse af en bilateral aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Serbien om handel med tekstilvarer. DA 2 DA

3 2005/0001 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en bilateral aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Serbien om handel med tekstilvarer RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, under henvisning til forslag fra Kommissionen, og ud fra følgende betragtninger: (1) Kommissionen har på Fællesskabets vegne forhandlet om en bilateral aftale med Republikken Serbien om handel med tekstilvarer. (2) Aftalen bør godkendes på Fællesskabets vegne - TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE: Artikel 1 Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Serbien om handel med tekstilvarer godkendes herved på Fællesskabets vegne. Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse. Artikel 2 Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den person, der er beføjet til på Det Europæiske Fællesskabs vegne at undertegne den i artikel 1 omhandlede aftale med bindende virkning for Fællesskabet. Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse. Udfærdiget i Bruxelles, den På Rådets vegne Formand DA 3 DA

4 BILAG AFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG OG REPUBLIKKEN SERBIEN OM HANDEL MED TEKSTILVARER DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, på den ene side, og REPUBLIKKEN SERBIEN, på den anden side, SOM ØNSKER at fremme en ordnet og afbalanceret udvikling af samhandelen med tekstilvarer mellem Det Europæiske Fællesskab, i det følgende benævnt "Fællesskabet", og Republikken Serbien, i det følgende benævnt "Serbien", med henblik på et permanent samarbejde og på vilkår, der skaber enhver sikkerhed for samhandelen, som et yderligere skridt i retning af tættere handelsmæssige og politiske forbindelser, herunder en væsentlig handelsliberalisering, mellem de to parter inden for rammerne af stabiliserings- og associeringsprocessen, SOM TAGER HENSYN TIL, at der ved De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1244 (1999) er etableret en international civil instans til midlertidigt at varetage administrationen i Kosovo (De Forenede Nationers midlertidige administrative mission i Kosovo), og at det derfor ikke er muligt for nærværende at realisere forpligtelserne i henhold til denne aftale i Kosovo, ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE: Artikel 1 Ved denne aftale fastlægges den ordning, der skal gælde for handelen med de tekstilvarer med oprindelse i Fællesskabet og Serbien, som er anført i bilag I. AFSNIT I - GRUNDLÆGGENDE BESTEMMELSER Fællesskabet og Serbien er enige om, at: Artikel 2 1. De gældende toldsatser i Serbien på tekstilvarer med oprindelse i Fællesskabet afvikles i henhold til tidsplanen i bilag II 2. Fællesskabet fortsat indrømmer toldfri behandling af tekstilvarer med oprindelse i Serbien i overensstemmelse med gældende EF-lovgivning. DA 4 DA

5 Artikel 3 1. Der opretholdes eller indføres fra datoen for denne aftales ikrafttræden ingen kvantitative restriktioner på indførslen af de tekstilvarer, der er anført i bilag I, i Serbien af varer med oprindelse i Fællesskabet og foranstaltninger med tilsvarende virkning, herunder ikke-toldmæssige hindringer som omhandlet navnlig i bilag III, jf. dog artikel 5 og Uanset artikel 4, stk. 1, suspenderes de kvantitative restriktioner på indførslen af de tekstilvarer, der er anført i bilag I, i Fællesskabet af varer med oprindelse i Serbien. Der opretholdes eller indføres fra datoen for denne aftales ikrafttræden ingen foranstaltninger med tilsvarende virkning, herunder ikke-toldmæssige hindringer som omhandlet navnlig i bilag III, jf. dog artikel 5, 6 og 7 i denne aftale. Artikel 4 1. Fællesskabet suspenderer de nugældende kvantitative restriktioner for de kategorier, der er anført i bilag IV, så snart Serbien meddeler Fællesskabet, at det har indfriet sine forpligtelser i henhold til artikel 2, stk Afsnit II i denne aftale fastsætter ordningen vedrørende de kvantitative restriktioner og tilsynsordningen. Artikel 5 1. Hver af parterne har ret til at suspendere sine forpligtelser i henhold til artikel 2, 3 og artikel 4, stk. 1, hvis den anden part ikke indfrier sine forpligtelser. 2. Hvis Fællesskabet genindfører kvantitative restriktioner, skal disse svare til niveauerne, forhøjet med årlige vækstrater som sidst anvendt for dette år. 3. Parterne er enige om i henhold til artikel 8 at konsultere hinanden, inden de gør deres rettigheder gældende. Artikel 6 1. For at sikre, at denne aftale kan fungere tilfredsstillende, er Fællesskabet og Serbien indforstået med at arbejde nært sammen med henblik på at hindre, undersøge og tage alle nødvendige retlige og/eller administrative forholdsregler mod omgåelse ved hjælp af omladning, omdirigering, urigtige angivelser vedrørende oprindelsesland eller -sted, forfalskning af dokumenter, urigtige angivelser vedrørende en vares fiberindhold, mængder, beskrivelse eller tarifering og på enhver anden måde. Serbien og Fællesskabet er derfor enige om at fastsætte de nødvendige retsregler og administrative procedurer, som gør det muligt effektivt at skride ind over for sådanne omgåelser, herunder vedtagelse af retligt bindende retsmidler mod de pågældende eksportører og/eller importører. 2. Hvis det på basis af foreliggende oplysninger skulle vise sig, at denne aftale omgås, konsulterer Fællesskabet Serbien i overensstemmelse med artikel 8. DA 5 DA

6 3. Hvis parterne ikke når til en gensidigt tilfredsstillende løsning, har Fællesskabet ret til: a) at indføre kvantitative restriktioner for samme varer med oprindelse i Serbien som dem, der er genstand for omgåelse, eller at tage alle andre egnede foranstaltninger b) at afskrive de relevante mængder på de kvantitative restriktioner, der er fastsat ved denne aftale. 4. Hvis det af de disponible oplysninger fremgår, at der foreligger urigtige angivelser vedrørende fiberindholdet i, eller vedrørende mængden, beskrivelsen eller tariferingen af varer med oprindelse i Fællesskabet eller Serbien, har begge parter ret til at nægte at indføre de pågældende varer. 5. Parterne er enige om i henhold til bestemmelserne i bilag V til denne aftale at etablere en ordning for administrativt samarbejde med henblik på at forebygge og effektivt behandle alle problemer, der opstår som følge af omgåelse af aftalen. Artikel 7 1. Når en vare som en direkte følge af anvendelsen af de i denne aftale fastsatte liberaliseringsforanstaltninger indføres i så store mængder og på sådanne vilkår, at der forvoldes eller opstår trussel om: a) væsentlig skade for indenlandske producenter af samme eller direkte konkurrerende varer på den importerende parts område, eller b) alvorlige forstyrrelser inden for en beslægtet sektor i økonomien eller vanskeligheder, der kan give sig udslag i en forringelse af den økonomiske situation i en region kan den berørte part træffe egnede foranstaltninger efter konsultationer, som afholdes i overensstemmelse med artikel 8. Hvis den anden part skønner, at de trufne foranstaltninger ikke er berettigede, kan den frit suspendere anvendelsen af i hovedsagen tilsvarende indrømmelser, som gøres i henhold til denne aftale, efter konsultationer i henhold til artikel Fællesskabet og Serbien kan anmode om konsultationer i henhold til artikel 8, når den ene eller den anden af parterne konstaterer, at der i et bestemt år i aftalens gyldighedsperiode opstår problemer i Fællesskabet eller i Serbien som følge af en pludselig og væsentlig stigning i indførslen af en varekategori i gruppe I sammenlignet med det foregående år. Artikel 8 1. De i denne aftale nævnte konsultationsprocedurer bygger på følgende bestemmelser: en anmodning om konsultationer indgives skriftligt til den anden part anmodningen om konsultationer følges inden for en rimelig frist og i alle tilfælde senest femten dage efter indgivelsen heraf af en rapport, hvori den DA 6 DA

7 anmodende part nærmere begrunder, hvorfor det anses for berettiget at indgive en sådan anmodning parterne indleder konsultationerne senest tredive dage efter meddelelsen af anmodningen med henblik på inden udløbet af en frist på endnu tredive dage at nå til enighed eller til en gensidigt acceptabel løsning, idet denne frist kan forlænges efter fælles overenskomst. 2. På en af parternes anmodning afholdes der om nødvendigt konsultationer vedrørende ethvert problem, der opstår i forbindelse med anvendelsen af denne aftale. Under alle konsultationer, der finder sted i henhold til denne artikel, udviser parterne vilje til samarbejde og bestræber sig for at bilægge de uoverensstemmelser, der er opstået. AFSNIT II KVANTITATIVE RESTRIKTIONER OG TILSYNSORDNING Artikel 9 1. Tariferingen af de varer, der er omfattet af denne aftale, er baseret på Fællesskabets told- og statistiknomenklatur, i det følgende benævnt den kombinerede nomenklatur, eller i forkortet form KN, og eventuelle ændringer hertil. Medfører en tariferingsafgørelse en ændring i tariferingspraksis eller en ændring af kategori for en vare, der er omfattet af denne aftale, følger de pågældende varer den handelsordning, der anvendes for den praksis eller kategori, som de henhører under efter sådanne ændringer. Ændringer i den kombinerede nomenklatur, som foretages i overensstemmelse med gældende procedurer i Fællesskabet vedrørende varekategorier, der er omfattet af denne aftale, eller afgørelser om tariferingen af varer, må ikke føre til, at de kvantitative restriktioner, som er indført ved denne aftale, reduceres. 2. Oprindelsen af varer, der er omfattet af denne aftale, fastsættes i henhold til de i Fællesskabet gældende regler for ikke-præferenceoprindelse. Oprindelsen af varer, der er omfattet af toldafviklingsplanen, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, fastsættes i henhold til Fællesskabets regler vedrørende autonome præferencetoldforanstaltninger for visse lande eller territorier. Alle ændringer af disse oprindelsesregler meddeles Serbien. Procedurerne for kontrol af ovennævnte varers oprindelse er fastlagt i bilag V. Artikel Hvis der genindføres kvantitative restriktioner i medfør af artikel 5, 6 og 7, undergives udførslen af tekstilvarer, som er genstand for kvantitative restriktioner, en ordning med dobbeltkontrol som omhandlet i bilag V. 2. Eksport af varer, som er opført i bilag I, og som ikke er genstand for kvantitative restriktioner, kan efter konsultationer efter procedurerne i artikel 8, undergives den i bilag V omhandlede ordning med dobbeltkontrol eller en ordning med forudgående tilsyn, som indføres af Fællesskabet. DA 7 DA

8 Artikel Fællesskabet og Serbien anerkender, at genindførsel af tekstilvarer i Fællesskabet efter forædling i Serbien er en særlig form for industrielt og handelsmæssigt samarbejde. 2. Indføres der kvantitative restriktioner i henhold til de betingelser, der er fastsat i denne aftale, undergives ovennævnte genindførsel ikke disse kvantitative restriktioner, forudsat at genindførslen finder sted i overensstemmelse med den særlige ordning, der er omhandlet i afsnit III. Artikel 12 Udførslen fra Serbien af vævede stoffer, der fremstilles som hjemmeindustri på hånd- eller foddrevne væve, beklædningsgenstande eller andre færdigvarer, som fremstilles i hånden af ovennævnte stoffer, samt traditionelle folkloristiske håndfremstillede varer, er ikke undergivet de kvantitative restriktioner, der er fastsat ved denne aftale, forudsat at disse varer med oprindelse i Serbien opfylder betingelserne i bilag VI. Artikel Indførsel i Fællesskabet af tekstilvarer, der er omfattet af denne aftale, er ikke undergivet eventuelle kvantitative restriktioner, som måtte blive fastsat i henhold til denne aftale, hvis de som led i den administrative kontrolordning, der er gældende i Fællesskabet, angives som bestemt til genudførsel fra Fællesskabet i uændret stand eller efter forarbejdning. Overgang til fri omsætning af varer, der indføres i Fællesskabet på ovennævnte vilkår, er dog betinget af, at der fremlægges en eksportlicens udstedt af det serbiske ministerium for internationale økonomiske forbindelser samt bevis for oprindelse i henhold til bestemmelserne i bilag V. 2. Finder myndighederne i Fællesskabet det godtgjort, at indførte tekstilvarer er blevet afskrevet på de kvantitative restriktioner, der er fastsat ved denne aftale, hvorefter de er blevet genudført fra Fællesskabet, underretter nævnte myndigheder inden for en frist på fire uger det serbiske ministerium for internationale økonomiske forbindelser om de pågældende mængder og giver tilladelse til indførsel af tilsvarende mængder af samme varer, uden at der finder afskrivning sted på den kvantitative restriktion, der er fastsat ved denne aftale for det indeværende eller i givet fald følgende år. Artikel 14 Indføres der kvantitative restriktioner i overensstemmelse med denne aftale, gælder følgende bestemmelser: 1. I ethvert år kan en del af den kvantitative restriktion for hver varekategori, som er fastsat for det følgende år, udnyttes forlods med indtil 5 % af den kvantitative restriktion for det indeværende aftaleår. Forlods udnyttede mængder afskrives på de tilsvarende kvantitative restriktioner, som er fastsat for det følgende aftaleår. DA 8 DA

9 2. Mængder, der ikke udnyttes i løbet af et år, kan for hver varekategori overføres til den tilsvarende kvantitative restriktion for det følgende år med indtil 10 % af den kvantitative restriktion for det indeværende år. 3. For kategorierne i gruppe I kan der kun finde overførsel sted i følgende tilfælde: overførsel mellem kategori 1, 2 og 3 med indtil 12 % af de kvantitative restriktioner for den kategori, hvortil overførsel finder sted overførsel mellem kategori 4, 5, 6, 7 og 8 kan finde sted med indtil 12 % af den kvantitative restriktion for den kategori, hvortil overførsel finder sted. Overførsel til alle kategorier i gruppe II og III fra alle kategorier i gruppe I, II og III kan finde sted med indtil 12 % af den kvantitative restriktion for den kategori, hvortil overførsel finder sted. 4. Omregningstabellen for ovennævnte overførsler findes i bilag I til denne aftale. 5. Den kumulative anvendelse af bestemmelserne i stk. 1, 2 og 3 må ikke inden for noget år medføre en forøgelse på over 17 % for en given varekategori. 6. Anvendes bestemmelserne i stk. 1, 2 og 3, giver det serbiske ministerium for internationale økonomiske forbindelser forudgående underretning herom med mindst femten dages varsel. Artikel 15 Den årlige stigningstakt for de kvantitative restriktioner, der måtte blive indført i henhold til denne aftale, for de varer, der er omfattet af denne aftale, fastsættes efter aftale mellem parterne i overensstemmelse med konsultationsproceduren i aftalens artikel 8. Artikel Det serbiske ministerium for internationale økonomiske forbindelser meddeler Kommissionen nøjagtige statistiske oplysninger om alle eksportlicenser, der er udstedt for de kategorier af tekstilvarer, som er undergivet de kvantitative restriktioner, der er fastsat ved denne aftale, eller af en ordning med dobbeltkontrol, udtrykt i mængder og værdi og fordelt på Fællesskabets medlemsstater, samt om alle certifikater, der er udstedt af den serbiske toldadministration for varer, som er omhandlet i artikel 12, og som er omfattet af bestemmelserne i bilag VI. 2. På tilsvarende måde sender Fællesskabet til det serbiske ministerium for internationale økonomiske forbindelser nøjagtige statistiske oplysninger om de importbevillinger, som er udstedt af myndighederne i Fællesskabet, og importstatistikker vedrørende tekstilvarer. 3. Ovennævnte oplysninger fremsendes for samtlige varekategorier inden udgangen af måneden efter den måned, som de pågældende statistikker vedrører. 4. På Fællesskabets anmodning fremlægger det serbiske ministerium for internationale økonomiske forbindelser importstatistikker vedrørende alle varer, der er omfattet af bilag I. DA 9 DA

10 5. Konstateres det på basis af de udvekslede oplysninger, at der er tale om væsentlige afvigelser mellem de statistiske oplysninger vedrørende udførsel og indførsel, kan der indledes konsultationer i overensstemmelse med proceduren i artikel 8 i denne aftale. 6. Med henblik på anvendelsen af bestemmelserne i artikel 5 i denne aftale forpligter Fællesskabet sig til inden den 15. april hvert år at meddele det serbiske ministerium for internationale økonomiske forbindelser statistiske oplysninger vedrørende det foregående års indførsel af alle tekstilvarer, der er omfattet af denne aftale, fordelt på leverandørland og på medlemsstat i Fællesskabet. Artikel Serbien fører kontrol med sin udførsel af varer, der i Fællesskabet er omfattet af begrænsninger eller tilsyn. Indtræffer der en pludselig og skadelig ændring i det traditionelle samhandelsmønster, kan Fællesskabet anmode om konsultationer med henblik på at finde en tilfredsstillende løsning på problemerne. Sådanne konsultationer skal finde sted senest femten arbejdsdage efter Fællesskabets anmodning herom. 2. Serbien bestræber sig for at sikre, at udførslen til Fællesskabet af tekstilvarer, som er undergivet kvantitative restriktioner, der måtte blive fastsat i henhold til denne aftale, fordeles så jævnt som muligt over året, idet der i særlig grad tages hensyn til sæsonbestemte faktorer. Artikel 18 Opsiges denne aftale, nedsættes de kvantitative restriktioner, der måtte blive fastsat i medfør af denne aftale, pro rata temporis, medmindre parterne ved fælles overenskomst træffer anden afgørelse. Artikel 19 Serbien og Fællesskabet forpligter sig til at afstå fra enhver forskelsbehandling ved tildelingen af de eksportlicenser og importbevillinger eller -dokumenter, der er omhandlet i bilag V og VI. AFSNIT III PASSIV FORÆDLING Artikel 20 Genindførsel i Fællesskabet, som omhandlet i artikel 11, er omfattet af bestemmelserne i denne aftale, medmindre andet fremgår af nedenstående særlige bestemmelser: 1. Genindførsel i Fællesskabet, som omhandlet i artikel 11, kan undergives specifikke kvantitative restriktioner efter konsultationer i overensstemmelse med de procedurer, der er fastlagt i aftalens artikel 8, forudsat at de pågældende varer er undergivet kvantitative restriktioner i henhold til denne aftale, en ordning med dobbelt kontrol eller tilsynsforanstaltninger. DA 10 DA

11 2. Under hensyntagen til begge parters interesser kan Fællesskabet efter eget skøn eller på grundlag af en anmodning i henhold til aftalens artikel 8: a) undersøge mulighederne for overførsel mellem kategorierne og forlods udnyttelse eller overførsel af dele af specifikke kvantitative restriktioner mellem to år b) undersøge mulighederne for at hæve specifikke kvantitative restriktioner. 3. Fællesskabet kan imidlertid inden for følgende restriktioner automatisk udnytte den fleksibilitet, der følger af stk. 2: a) overførsel mellem kategorierne må ikke overstige 25 % af den mængde, der er fastsat for den kategori, hvortil overførslen finder sted b) overførsel af specifikke kvantitative restriktioner mellem to år må ikke overstige 13,5 % af den mængde, der er fastsat for det år, i hvilket den faktiske udnyttelse finder sted c) forlods udnyttelse af specifikke kvantitative restriktioner mellem to år må ikke overstige 7,5 % af den mængde, der er fastsat for det år, i hvilket den faktiske udnyttelse finder sted. 4. Fællesskabet underretter Serbien om alle foranstaltninger, der træffes i henhold til de foregående stykker. 5. De kompetente myndigheder i Fællesskabet foretager afskrivning på de specifikke kvantitative restriktioner, som er omhandlet i stk. 1, på tidspunktet for udstedelsen af den forhåndsbevilling, der kræves i henhold til den relevante EF-lovgivning om økonomisk passiv forædling. Der foretages afskrivning på den specifikke kvantitative restriktion for det år, i hvilket forhåndsbevillingen udstedes. 6. For alle varer, der er omfattet af dette afsnit, udsteder de organisationer, der ifølge gældende lov i Serbien er bemyndiget hertil, i henhold til bestemmelserne i bilag V til denne aftale et oprindelsescertifikat. I certifikatet henvises der til den i stk. 5 nævnte forhåndsbevilling som bevis for, at den deri beskrevne forædling har fundet sted i Serbien. 7. Fællesskabet meddeler Serbien navn og adresse på de kompetente myndigheder i Fællesskabet, som udsteder de forhåndsbevillinger, der er nævnt i stk. 5, samt aftryk af de stempler, de pågældende myndigheder anvender. AFSNIT IV - AFSLUTTENDE BESTEMMELSER Artikel 21 Inden Serbien tiltræder Verdenshandelsorganisationen (WTO), undersøges det nærmere, hvorledes denne aftale fungerer. Såfremt Serbien bliver medlem af Verdenshandelsorganisationen inden denne aftales udløb, vil aftalen og WTO-aftalerne og -reglerne blive anvendt fra datoen for Serbiens tiltrædelse af WTO. DA 11 DA

12 Artikel Denne aftale gælder på den ene side for de områder, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse og på de betingelser, der er fastsat i nævnte traktat, og på den anden side for Serbiens område. Denne aftale er for Serbiens vedkommende bindende og gælder direkte for alle dets myndigheder. 2. Denne aftale gælder ikke i Kosovo, som i øjeblikket er under international administration i henhold til De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni Dette berører ikke Kosovos aktuelle status eller dets endelige status i henhold til nævnte resolution. Artikel Denne aftale træder i kraft den første dag i den anden måned efter den dato, på hvilken parterne giver hinanden meddelelse om afslutningen af de procedurer, der er nødvendige i så henseende. Parterne er enige om at tage aftalen op til fornyet overvejelse i lyset af eventuelle forhandlinger om en stabiliserings- og associeringsaftale. 2. Parterne kan når som helst fremsætte forslag om ændring af aftalen. 3. Hver af parterne kan til enhver tid opsige aftalen med mindst 60 dages varsel. I så fald ophører aftalen ved opsigelsesfristens udløb. 4. Bilagene til denne aftale udgør en integrerende del heraf. Artikel 24 Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, hvilke tekster alle har samme gyldighed. For Det Europæiske Fællesskab For Serbien DA 12 DA

13 BILAG I DE I ARTIKEL 1 OMHANDLEDE TEKSTILVARER 1. Med forbehold af fortolkningsbestemmelserne til den kombinerede nomenklatur anses varebeskrivelsen kun som vejledende, idet varerne i de enkelte kategorier bestemmes ved de anførte KN-koder. Hvor udtrykket "ex" er angivet foran KNkoden, bestemmes varerne i de enkelte kategorier ved de anførte KN-koder og den tilsvarende varebeskrivelse. 2. Såfremt det ikke er nærmere angivet, hvilket materiale varerne under kategori 1 til 114 består af, anses disse for udelukkende at bestå af uld, fine dyrehår, bomuld eller kemofibre. 3. Beklædningsgenstande, der hverken kan defineres som klæder til mænd eller drenge eller som klæder til kvinder eller piger, tariferes som beklædningsgenstande til kvinder eller piger. 4. Udtrykket "beklædningsgenstande til spædbørn" omfatter beklædningsgenstande til og med handelsstørrelse 86. Klasse Beskrivelse Ækvivalens KN-kode 2005 stk./kg g/stk. (1) (2) (3) (4) GRUPPE I A 1 Garn af bomuld, ikke i detailsalgsoplægninger ex Vævede stoffer af bomuld, bortset fra drejervævet stof af bomuld, frottéstof, vævede bånd, fløjls-, plys- og chenillestoffer, tyl og knyttede netstoffer DA 13 DA

14 ex ex a) Bortset fra stoffer, ublegede og blegede ex ex Vævet stof af korte kemofibre, syntetiske eller regenererede, bortset fra vævede bånd, fløjls- og plysstoffer (inklusive håndklædefrottéstof af bomuld) og chenillestoffer ex ex ex a) Bortset fra stoffer, ublegede og blegede ex ex ex ex ex ex DA 14 DA

15 GRUPPE I B 4 Skjorter, T-shirts, pully-shirts (undtagen af uld eller fine dyrehår), undertrøjer o. lign., af trikotage Sweatere, pullovere, slipovere, cardiganer, cardigansæt, jumpere, trøjer og veste (undtagen tilskårne og syede); anorakker, vindjakker, blousonjakker o. lign., af trikotage Shorts og andre korte benklæder (bortset fra badedragter) til mænd og drenge, vævede; lange benklæder til kvinder og piger, vævede af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre; underdele af forede træningsdragter, af bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, bortset fra varer i kategori 16 og Skjorter, skjortebluser og bluser, også af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, til kvinder og piger Skjorter (herunder sports- og arbejdsskjorter), ikke af trikotage, til mænd og drenge, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre 4, GRUPPE II A 9 Håndklædefrottéstof og lignende frottéstof af bomuld; håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende køkkentekstiler, ikke af trikotage, af vævet frottéstof af bomuld ex Sengelinned, ikke af trikotage Garn af korte syntetiske fibre, ikke i detailsalgsoplægninger 22 a) Acryl ex Garn af korte regenererede fibre, ikke i detailsalgsoplægninger Vævede fløjls-, plys- og chenillestoffer, bortset fra håndklædefrottéstof og lignende frottéstof af bomuld samt vævede bånd og tuftet tekstilstof, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre DA 15 DA

16 a) Skudfløjl, riflet Dækketøj, håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende køkkentekstiler, ikke af trikotage, ikke af frottéstof ex ex GRUPPE II B 12 Strømpebenklæder, strømper, understrømper, sokker, ankelsokker, o.lign., af trikotage (ikke til spædbørn), herunder også støttestrømper, bortset fra varer under kategori par Trusser og andre underbenklæder til mænd og drenge, trusser og andre underbenklæder til kvinder og piger, af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre ex Frakker, kapper og slag, vævede, til mænd og drenge, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, bortset fra parkacoats under kategori ex ex ex ex Frakker, kapper og slag, jakker og blazere, vævede, til kvinder og piger, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, bortset fra parkacoats under kategori ex ex ex ex Jakkesæt, ikke af trikotage, til mænd og drenge, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, undtagen skisæt; forede træningsdragter til mænd og drenge, med yderstof af et og samme stof, af bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre Jakker og blazere, ikke af trikotage, til mænd og drenge, af uld, bomuld eller syntetiske fibre eller regenererede fibre Undertrøjer, underbenklæder, pyjamas og anden natbeklædning, badekåber, slåbrokker o.lign., til mænd eller drenge, ikke af trikotage Undertrøjer, underkjoler, underskørter, trusser, pyjamas og anden natbeklædning, hjemmedragter, badekåber, slåbrokker o.lign., til kvinder og piger, ikke af trikotage ex Lommetørklæder, ikke af trikotage DA 16 DA

17 21 Parkacoats, anorakker, vindjakker, blousonjakker o.lign., ikke af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre; overdele af forede træningsdragter, af bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, bortset fra varer henhørende under kategori 16 og ex ex ex ex ex ex ex ex Pyjamas og anden natbeklædning, badekåber, slåbrokker, o.lign., af trikotage, til mænd og drenge ex Pyjamas og anden natbeklædning, hjemmedragter, badekåber, slåbrokker o.lign., af trikotage, til kvinder og piger ex Kjoler til kvinder og piger, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre Nederdele, også buksenederdele, til kvinder og piger Benklæder, overalls, shorts og andre korte benklæder (bortset fra badedragter) af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre ex ex Dragter, kostumer og sæt, ikke af trikotage, til kvinder og piger, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, undtagen skidragter og skisæt; forede træningsdragter til kvinder og piger, med yderstof af et og samme stof, af bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre Brystholdere, vævede eller af trikotage ex Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande til spædbørn, bortset fra vanter af trikotage under kategori 10 og 87, og strømper og vævede sokker under kategori 88, ikke af trikotage ex ex ex ex ex Træningsdragter af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre Arbejds- og beskyttelsesbeklædning, ikke af trikotage, til mænd og drenge Kitler og forklæder samt anden arbejds- og beskyttelsesbeklædning, ikke af trikotage, til kvinder og piger DA 17 DA

18 77 Skidragter og skisæt, ikke af trikotage ex Beklædningsgenstande, ikke af trikotage, bortset fra beklædningsgenstande under kategori 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76, Frakker, jakker og andre beklædningsgenstande, herunder også skidragter og skisæt, af trikotage, bortset fra beklædningsgenstande under kategori 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, ex ex GRUPPE III A 33 Stoffer af garn af syntetiske filamenter, fremstillet af strimler o. lign. af polyethylen eller polypropylen, af bredde på under 3 m Sække og poser til emballage, ikke af trikotage, fremstillet af strimler o.lign Stoffer af garn af syntetiske filamenter, fremstillet af strimler o.lign. af polyethylen eller polypropylen, af bredde på 3 m og derover Vævet stof af endeløse regenererede fibre, bortset fra cordvæv til fremstilling af dæk under kategori ex ex a) Bortset fra stoffer, ublegede og blegede ex ex ex ex ex Vævet stof af endeløse regenererede fibre, bortset fra cordvæv til fremstilling af dæk henhørende under kategori ex ex a) Bortset fra stoffer, ublegede og blegede ex ex ex DA 18 DA

19 37 Vævet stof af korte regenererede fibre: ex ex a) Bortset fra stoffer, ublegede og blegede ex ex A Trikotagestof af syntetiske fibre til forhæng og gardiner B Stores, ikke af trikotage ex ex ex Gardiner, forhæng, undergardiner, kapper, sengeforhæng o.lign., ikke af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre ex ex ex ex ex ex Garn af endeløse syntetiske filamenter, ikke i detailsalgsoplægninger, bortset fra enkelttrådet garn, snoet 50 omgange og derunder pr. meter, eller ikke snoet ex ex Garn af endeløse kemofibre, ikke i detailsalgsoplægninger Garn af regenererede fibre; garn af regenererede filamenter, ikke i detailsalgsoplægninger, bortset fra enkelttrådet garn af rayonviscose, snoet 250 gange og derunder pr. meter, og enkelttrådet garn af celluloseacetat ex ex ex Garn af kemofilamenter, garn af korte regenererede fibre, garn af bomuld, i detailsalgsoplægninger Uld og fine dyrehår, kartet eller kæmmet Garn af uld og fine dyrehår, kartet, ikke i detailsalgsoplægninger Garn af uld og fine dyrehår, kæmmet, ikke i detailsalgsoplægninger Garn af uld og fine dyrehår, i detailsalgsoplægninger DA 19 DA

20 50 Vævet stof af uld eller fine dyrehår Bomuld, kartet eller kæmmet Drejervævet stof af bomuld Korte regenererede fibre, herunder affald, kartede, kæmmede eller på anden måde beredt til spinding Korte syntetiske fibre, herunder affald, kartede, kæmmede eller på anden måde beredt til spinding Korte syntetiske fibre, herunder affald, i detailsalgsoplægninger Gulvtæpper (herunder gulvløbere og måtter) knyttede, også konfektionerede Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmateriale, bortset fra varer henhørende under kategori ex ex ex ex ex Håndvævede tapisserier (af typerne Gobelin, Flandern, Aubusson, Beauvais o.lign.) og håndbroderede tapisserier (med gobelinsting, korssting o.lign.), også konfektionerede Vævede bånd og bånd bestående af sammenlimede parallelle garner eller fibre, bortset fra etiketter o.lign. henhørende under kategori 62 Elastiske tekstilstoffer (undtagen trikotagestof) bestående af tekstil i forbindelse med gummitråde ex Chenillegarn, overspundet garn (undtagen metalliseret garn og overspundet garn af hestehår) Tyl og knyttede netstoffer, hånd- eller maskinfremstillede blonder og kniplinger, i løbende længder, strimler eller motiver DA 20 DA

21 Vævede etiketter, emblemer o. lign. ikke broderede, i løbende længder eller tilskårne stykker Agramaner, possement o. lign. arbejder i løbende længder, kvaster, pomponer o. lign Broderier, i løbende længder, strimler eller motiver Trikotagestof, med indhold af elastomergarn på 5 vægtprocent eller derover og trikotagestof, med indhold af gummitråde på 5 vægtprocent eller derover ex ex Blondestoffer og stoffer med opskåren luv, af syntetiske fibre ex Trikotagestof, bortset fra varer henhørende under kategori 38 A og 63, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre ex ex ex ex ex Plaider og lignende tæpper, ikke af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre ex ex GRUPPE III B 10 Handsker, vanter og luffer, af trikotage ex par 67 Tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage, ikke til spædbørn; al slags linned af trikotage; gardiner, forhæng, stores, undergardiner, kapper, sengeforhæng og andre boligtekstiler af trikotage; andre varer af trikotage, også af beklædningsgenstande eller tilbehør til beklædningsgenstande ex ex ex ex ex a) Sække og poser til emballage, fremstillet af strimler o.lign., af polyethylen eller polypropylen Underkjoler og underskørter til kvinder eller piger, af trikotage DA 21 DA

22 Strømpebukser og trikoter, af syntetiske fibre, med enkelttråd på under 67 decitex (6,7 tex) par 33 Strømper til kvinder, af syntetiske fibre Badebeklædning af uld, bomuld, eller syntetiske eller regenererede fibre Dragter, kostumer og sæt, af trikotage, til kvinder og piger, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, undtagen skidragter og skisæt ex ex Dragter, kostumer og sæt, af trikotage, til mænd og drenge, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, undtagen skidragter og skisæt Sjaler, tørklæder, mantiller, slør o.lign., ikke af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre Slips, butterfly og halsbind, ikke af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre Korsetter, hofteholdere, brystholdere, seler, sokkeholdere, strømpebånd o.lign. (herunder sådanne varer af trikotage), også elastiske Handsker, vanter og luffer, ikke af trikotage ex ex ex ex Strømper og sokker, ikke af trikotage; andet tilbehør til beklædningsgenstande, dele af beklædningsgenstande eller tilbehør til beklædningsgenstande, ikke til spædbørn, ikke af trikotage ex ex ex ex Sejlgarn, reb og tovværk, af syntetiske fibre, også flettet 91 Telte Sække og poser til emballage af tekstilstof, bortset fra varer fremstillet af strimler o.lign., af polyethylen eller polypropylen ex ex ex DA 22 DA

23 94 Vat af tekstilmateriale og varer deraf; tekstilfibre af bredde under 5 mm, flok, støv og nopper af tekstilmateriale Filt og varer deraf, også imprægneret eller overtrukket, bortset fra gulvbelægning ex ex ex Fiberdug samt varer deraf, også imprægneret eller overtrukket ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex Net og netstoffer af sejlgarn, reb og tovværk samt konfektionerede fiskenet af garn, sejlgarn, reb og tovværk Andre varer fremstillet af garn, sejlgarn, reb og tovværk, undtagen tekstilstof, varer fremstillet af sådant stof og varer under kategori ex Tekstilstoffer, overtrukket med vegetabilske carbohydratgummier eller stivelsesholdige substanser, af den art, der anvendes til fremstilling af bogbind, etuier m.v., kalkerlærred; præpareret malerlæred; buckram og lignende tekstilstoffer til fremstilling af hatte m.v Linoleum, også i tilskårne stykker; gulvbelægningsmaterialer bestående af tekstilunderlag med overtræk eller belægning, også i tilskårne stykker Tekstilstoffer (bortset fra trikotagestof) imprægneret, overtrukket eller lamineret med gummi, bortset fra stoffer til dæk Tekstilstoffer, imprægneret eller overtrukket på anden måde; malede teaterkulisser, malede atelierbagtæpper o.lign., bortset fra stoffer under kategori Tekstilstoffer, imprægneret, overtrukket eller lamineret med cellulosediravater eller anden plast Sejlgarn, reb og tovværk, også flettet, bortset fra varer af syntetiske fibre ex Presenninger, sejl og markiser DA 23 DA

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.2.2016 COM(2016) 44 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/936

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 190 endelig 2003/0077 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af aftalen i

Læs mere

TRADE/2005/102/00/00

TRADE/2005/102/00/00 DA TRADE/2005/102/00/00 DA DA Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr..../2005 om ændring af bilag I, II, III B og VI til Rådets forordning (EF) nr. 517/94 om den fælles ordning for indførsel af tekstilvarer

Læs mere

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE Kapitel 62 BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer af tekstilstof af enhver art, undtagen

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.9.2014 COM(2014) 576 final ANNEX 4 PART 6/10 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den økonomiske partnerskabsaftale

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, AF TRIKOTAGE

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, AF TRIKOTAGE Kapitel 61 BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, AF TRIKOTAGE Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer af trikotage. 2. Dette kapitel omfatter ikke: a) Varer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.1.2005 KOM(2004) 847 endelig 2004/0291(ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale mellem regeringen for Den Socialistiske Republik

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af hastende autonome handelspræferencer for Pakistan

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af hastende autonome handelspræferencer for Pakistan DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2010 KOM (2010) 552 endelig 2010/0289 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af hastende autonome handelspræferencer for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2017)0006 Indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af specifikke EU-regler for indførsel ***I Europa-Parlamentets

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 86 final ANNEX 4 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Kapitel 61 Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer

Kapitel 61 Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer Kapitel 61 Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede af trikotage. 2. Dette kapitel omfatter ikke: a) henhørende

Læs mere

5427/17 taa/ag/bh 1 DRI

5427/17 taa/ag/bh 1 DRI Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0029 (COD) 5427/17 ORIENTERENDE NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.7.2015 C(2015) 5195 final ANNEX 1 PART 2/3 BILAG til Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 22 JUR 229 OC 407 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2003 KOM(2003) 24 endelig 2002/0133 (ACC) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING om en varespecifik overgangsbeskyttelsesordning for indførsel

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 758 endelig 2002/0265 (ACC) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.04.2002 KOM(2002) 202 endelig 2002/0095 (ACC) Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2008 KOM(2008) 309 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Fællesskabet skal indtage i det associeringsråd, som

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

13708/10 LSG/iam 1 DG H

13708/10 LSG/iam 1 DG H RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. september 2010 (OR. en) 13708/10 Interinstitutionel sag: 2010/0221 (NLE) VISA 216 AMLAT 101 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: AFTALE mellem Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.3.2004 KOM(2004) 199 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2003 KOM(2002) 782 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den fornyede undersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering

Læs mere

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende 8.3.2006 AFTALE mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.12.24 KOM(24) 794 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.05.2002 KOM(2002) 285 2002/0121 (ACC) Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0345 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0345 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0345 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.6.2014 COM(2014) 345 final 2014/0177 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om den fælles ordning

Læs mere

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.6.2010 KOM(2010)264 endelig BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2012 COM(2012) 353 final 2012/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 723/2011 (om udvidelse af den endelige

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.10.2004 KOM(2004) 691 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET 2014/0197 (COD) PE-CONS 67/15 Bruxelles, den 15. december 2015 (OR. en) WTO 259 COWEB 140 AGRI 625 UD 237 TDC 12 CODEC 1630 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0699 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0699 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0699 Offentligt KOMMISSIONEN OR DE EUROPÆISKE ÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.2.2005 KOM(2005) 43 endelig 2004/0242 (CNS) MEDDELELSE RA KOMMISSIONEN om ændring af Kommissionens

Læs mere

Bekendtgørelse om Danmarks. ratifikation af den af den Internationale. Arbejdskonference i Geneve i året 1949. vedtagne konvention om

Bekendtgørelse om Danmarks. ratifikation af den af den Internationale. Arbejdskonference i Geneve i året 1949. vedtagne konvention om Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference i Geneve i året 1949 vedtagne konvention om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter (* 1) Ved kgl. resolution af

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 COM(2015) 33 final 2015/0023 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, som den Europæiske Union skal indtage i Det Almindelige Råd

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

E-Bilbao: Tekstforfatning, redigering og korrekturlæsning på engelsk 2008/S 160-215936. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

E-Bilbao: Tekstforfatning, redigering og korrekturlæsning på engelsk 2008/S 160-215936. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 E-Bilbao: Tekstforfatning, redigering og korrekturlæsning på engelsk 2008/S 160-215936 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn, adresser og kontakt(er): Det Europæiske

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

INTERIMSAFTALE. om handel og handelsrelaterede anliggender mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Serbien på den anden side

INTERIMSAFTALE. om handel og handelsrelaterede anliggender mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Serbien på den anden side INTERIMSAFTALE om handel og handelsrelaterede anliggender mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Serbien på den anden side DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt "Fællesskabet",

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.9.2013 COM(2013) 612 final 2013/0300 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote September 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

AFSNIT XI TEKSTILVARER XI 1. Side 1 Færøsk-Kapitel 50-141863 3/8/07

AFSNIT XI TEKSTILVARER XI 1. Side 1 Færøsk-Kapitel 50-141863 3/8/07 XI AFSNIT XI TEKSTILVARER Bestemmelser 1. Dette afsnit omfatter ikke: a) Børster og hår til børstenbinderarbejder (pos. 05.02); hestehår og affald deraf (pos. 05.11). b) Menneskehår og varer deraf (pos.

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 17.12.2014 EP-PE_TC1-COD(2014)0287 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 17. december 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 187/18 Den Europæiske Unions Tidende 17.7.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 644/2012 af 16. juli 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 16.11.2010 2010/0289(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0360 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0360 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 3.8.2005 KOM(2005) 360 endelig KOMMISSIONENS TREOGTYVENDE ÅRSBERETNING TIL EUROPA-PARLAMENTET OM

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.6.2011 KOM(2011) 360 endelig 2011/0157 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og indgåelse af en monetær aftale mellem Den Europæiske Union og Den Franske

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/da 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2009 KOM(2009) 54 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

om for jern- og stålvirksomheder og stålhandlende at indføre en produktionsattest og et ledsagedokument for leverancer af visse produkter

om for jern- og stålvirksomheder og stålhandlende at indføre en produktionsattest og et ledsagedokument for leverancer af visse produkter 31. 12. 83 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 373 / 9 KOMMISSIONENS BESLUTNING NR. 3717 / 83 / EKSF af 23. december 1983 om for jern- og stålvirksomheder og stålhandlende at indføre en produktionsattest

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om lovvalg og kompetence i skilsmissesager. (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331}

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om lovvalg og kompetence i skilsmissesager. (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331} KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.3.2005 KOM(2005) 82 endelig GRØNBOG om lovvalg og kompetence i skilsmissesager (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331} DA DA GRØNBOG om

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0006 DA 11.12.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/6/EF af 18. februar 2002 om

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.6.2012 COM(2012) 346 final 2012/0167 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.9.2004 KOM(2004) 594 endelig 2004/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 52-141863 30/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 52-141863 30/9/08 Kapitel 52 BOMULD Underpositionsbestemmelse 1. Som»denimstof«i pos. 5209.42 og 5211.42 betragtes kipervævet stof af garner af forskellig farve, med 3 eller 4 bindinger, herunder brudt kiper med kædegarnet

Læs mere

Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965)

Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965) Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965) Indledning. De i nærværende konvention deltagende stater, Som anser frihed for ethvert menneskes ved fødselen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

BILAG. Tillæg. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. Tillæg. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.1.2015 COM(2015) 27 final ANNEX 1 BILAG Tillæg til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Den Blandede

Læs mere

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en) 6191/17 CORLX 93 CSC 44 COEST 33 CFSP/PESC 131 JAI 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale mellem Den

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere