Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune"

Transkript

1 Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune

2 Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:... 2 Socialpsykiatrisk støttecenter:... 4 Lovgrundlag:... 4 Generel beskrivelse af socialpsykiatriske støttecentre:... 5 Konkret beskrivelse af Socialpsykiatrisk støttecenter:... 5 Organisationens historie:... 5 Målgruppe:... 5 Målgruppe generelt for området:... 5 Målgruppe specifikt for Socialpsykiatrisk støttecenter:... 5 Plejehjemmet Præstehaven:... 5 Blegdammen:... 5 Specialkorpset:... 6 Støttekontaktpersonerne:... 6 Værestedet Kornbakken:... 6 Fysiske rammer:... 6 Plejehjemmet Præstehaven:... 6 Blegdammen:... 6 Specialkorpset... 6 Støttekontaktpersonerne Værestedet Kornbakken:... 6 Personaleforhold:... 6 Personalesammensætning:... 6 Kompetencer:... 6 Pædagogik:... 7 Pædagogisk strategi:... 7 Indhold og ydelse:... 7 Andre lovbestemte Konkret indhold og ydelse i de enkelte tilbud:... 7 Plejehjemmet Præstehaven:... 7 Blegdammen:... 7 Specialkorpset:... 7 Støttekontaktpersonerne:... 8 Værestedet Kornbakken:... 8 Visitation:... 8 Indskrivning:... 8 Belægningsprocent:... 8 Borgere fra andre kommuner:... 8 Egenbetaling:... 8 Brugerindflydelse:... 8 Individuel indflydelse på eget tilbud:... 8 Samarbejde med pårørende:... 8 Fremtidsperspektiver:... 9

3 Stedets formulerede fremtidsperspektiver:... 9 H:\Dokumenter\Word\Hjemmeside Ny Næstved\Handicappede\Tilbudsdeklaration 3

4 Socialpsykiatrisk støttecenter Toldbodgade 19, Næstved Tlf.: Hjemmeside: Centerchef: Flemming Willumsen Stedfortræder: Cecillia Grethe Jensen Socialpsykiatrisk støttecenter: Lovgrundlag: Socialpsykiatrisk støttecenter er en kommunal foranstaltning med en bred og sammensat målgruppe, der rummer borgere med psykisk plejebehov, sindslidelser, eksmisbrugere, aktive misbrugere, hjemløse samt sent udviklede. Indsatsen på stedet er defineret efter Lov om socialservice og består af et plejehjem efter 192, samt boliger efter 80. Aktivitets og samværstilbud efter 104. Desuden ydes der personlig hjælp, omsorg og pleje efter 83 og 85 til borgere i henholdsvis privat bolig, samt tilsvarende ydelse til borgere i private boliger fungerende som et opgangsfællesskab: 192: Regionsrådet og kommunalbestyrelsen driver de bestående plejehjem og beskyttede boliger efter de hidtil gældende regler i lov om social bistand. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler herom, der er tilnærmet reglerne for ældreboliger og plejeboliger efter lov om almene boliger m.v., og regler om beskyttelse mod ufrivillig flytning inden for et plejehjem eller en beskyttet bolig. 80: Kommunalbestyrelsen skal anvise midlertidigt husly mod betaling, hvis en enlig eller en familie er husvild. Betalingen må ikke overstige lejeværdien af den beboelse, der anvises, eller den sædvanlig boligudgift på stedet for en enlig eller for en familie af denne størrelse. 83: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1). personlig hjælp og pleje. 2). hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Stk. 2. Tilbuddene efter stk.1. gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige social problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Stk. 3. Tilbuddene efter stk.1 kan ikke gives som generelle tilbud efter 79. Stk.4. Kommunen skal ved tilrettelæggelse af pleje og omsorg m.v. for en person med en demensdiagnose så vidt muligt respektere dennes vejledende tilkendegivelse for fremtiden med hensyn til bolig, pleje og omsorg (plejetestamenter). 85: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 104: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. H:\Dokumenter\Word\Hjemmeside Ny Næstved\Handicappede\Tilbudsdeklaration 4

5 Generel beskrivelse af socialpsykiatriske støttecentre: Socialpsykiatriske støttecentre yder som udgangspunkt støtte til den enkelte borger med sindslidelse, til at kunne håndtere hverdagslivet, hvilket kan sammenfattes til personlig og social mestring. Der er tale om en vifte af forskellige tilbud såsom botilbud, væresteder, aktivitetscentre, støtte og kontaktpersonsordninger. Konkret beskrivelse af Socialpsykiatrisk støttecenter: Socialpsykiatrisk støttecenter er et kommunalt tilbud, der favner bredt og bl.a. modtager borgere der ikke er placerbare i de øvrige tilbud i kommunen. Boligerne under socialpsykiatrisk støttecenter omfatter et kommunalt plejehjem for 10 alkoholdemente borgere, som desuden danner base for støttekontaktpersoner og et specialkorps. Desuden er der til stedet tilknyttet 2 væresteder med uvisiterede borgere, samt 19 boliger for aktive misbrugere med dobbeltdiagnoser. Organisationens historie: Plejehjemmet Præstehaven og Specialkorpset startede i 1999 under Marskgården. Da efterspørgslen på indsats til målgruppen var støt stigende, oprettedes i 2004 Socialpsykiatrisk støttecenter som en selvstændig organisation under Næstved kommune. Organisationen er efterfølgende vokset i såvel ydelse og størrelse som i målgruppe. Målgruppe: Målgruppe generelt for området: Socialpsykiatrien tager udgangspunkt i borgere, der ikke længere er indlagt på et psykiatrisk hospital. Målgruppe specifikt for Socialpsykiatrisk støttecenter: Socialpsykiatrisk støttecenter har en sammensat målgruppe, men modtager som udgangspunkt borgere over 18 år med psykisk plejebehov, sindslidelser, eksmisbrugere, aktive misbrugere, hjemløse der enten ikke er placerbare i de øvrige tilbud i Næstved Kommune eller som hjemmeplejen ikke formår at give den fornødne omsorg. Endvidere modtager stedet sent udviklede borgere Plejehjemmet Præstehaven: 10 borgere der er præget af at være psykisk syge, aktive udadreagerende misbrugere, som ikke kan rummes i Næstved Kommunes øvrige botilbud Blegdammen: 19 borgere i egen lejlighed i opgangsfællesskab. Socialt udsatte borgere med et aktivt misbrug og dobbeltdiagnoser. H:\Dokumenter\Word\Hjemmeside Ny Næstved\Handicappede\Tilbudsdeklaration 5

6 Specialkorpset: Borgere i eget hjem, der har særlige fysiske, psykiske eller sociale behov som den normale hjemmepleje ikke kan imødekomme. Støttekontaktpersonerne: Socialt udsatte og misbrugere i eget hjem. Værestedet Kornbakken: Et uvisiteret værested for tidligere alkohol -, stof -, og medicinmisbrug. Der stilles krav til at borgeren skal være clean for at benytte stedet. Fysiske rammer: Plejehjemmet Præstehaven: Plejehjemmet Præstehaven er med sin beliggenhed på Toldbodgade 19 centralt placeret i Næstved by. Plejehjemmet ligger i en gammel villa, med en stor gammel have, hvor borgerne tilbydes eget værelse samt fælles bade og toiletfacilliter og fællesarealer. Blegdammen: Har sin beliggenhed på Blegdammen centralt i Næstved by, med offentlige transportmidler uden for døren og med gå afstand til indkøbsmuligheder. Stedet består af 3 boligblokke med 17 selvstændige lejligheder, samt 4 skurvogne der er opsat på udenoms arealerne. Specialkorpset. Er en udkørende enhed, der har sin base i Præstehaven på Tolbodgade 19 i Næstved. Støttekontaktpersonerne. Har base i Præstehaven på Toldbodgade 19 i Næstved. Værestedet Kornbakken: Værestedet Kornbakken, ligger på Kornbakken centralt i Næstved. Stedet ligger op til jernbanen med ca. 5 min. gang til stationen. Personaleforhold: Personalesammensætning: I den samlede organisation er en normering svarende til 22,2 stilling, fordelt over sygeplejerske, social og sundhedsassistenter, pædagoger, administrativt personale samt rengøringsassistenter. Kompetencer: Der er generelt et stabilt personale med en bred livserfaring samt særlig viden og uddannelse inden for psykiatrien. Medarbejderne mestrer desuden personlige kompetencer inden for de menneskelige værdier, således at de igennem klar, fordomsfri og tydelig fremtoning, formår at opbygge og skabe relationer til den enkelte borger. Kompetenceudvikling, vidensdeling og supervision til medarbejderne prioriteres højt på stedet. H:\Dokumenter\Word\Hjemmeside Ny Næstved\Handicappede\Tilbudsdeklaration 6

7 Pædagogik: Pædagogisk strategi: Det pædagogiske mål er at tilbyde borgere med psykisk plejebehov, misbrug, sindslidelser, hjemløse og andre som ikke kan klare sig uden støtte, et liv så selvstændigt som muligt. Metodikken er, igennem få medarbejdere at skabe relationer til den enkelte borger, for derigennem at motivere til et liv på borgerens præmisser, med fokus på en skadesreducerende indsats. Igennem relationsdannelse skabes et rum, der giver borgeren tryghed, således at han/hun magter at modtage den fornødne omsorg. Indhold og ydelse: Andre lovbestemte. Borgeren opfordres til at deltage i udarbejdelse af Handleplan, ligesom han/hun har mulighed for at deltage i evaluering af denne. Konkret indhold og ydelse i de enkelte tilbud: Plejehjemmet Præstehaven: På Plejehjemmet Præstehaven skabes et hjem, der igennem rummelighed tager store individuelle hensyn til den enkelte borger. Borgeren gives mulighed for at leve hverdagslivet så selvstændigt som muligt, ligesom det forsøges at regulere den enkeltes misbrug, således at det bliver sunheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov ydes pædagogisk støtte, pleje, omsorg og praktisk støtte. Ligeledes kan ledsages til individuelle eller fælles aktiviteter. Ydelsen bliver individuelt vurderet 1 gang årligt, og ydes døgnet rundt ud fra borgerens behov. Der er mulighed for fællesspisning, fællesaktiviteter og arrangementer, ligesom der afholdes beboermøde hver anden uge. Blegdammen: Blegdammen er selvstændige lejligheder, hvor borgeren ud fra en individuel tildeling og visiterede antal timer ydes hjælp, omsorg og støtte samt en skadesreducerende indsats. Der er frit mulighed for at benytte fællesrum og café, ligesom der opfordres til at deltage i beboermøde hver anden uge. Specialkorpset: Er en udkørende enhed, der yder individuel støtte til borgere i eget hjem ud fra en individuel tildeling og antal visiterede timer. Med udgangspunkt i borgerens egne ressourcer og behov, ydes hjemmesygepleje, pædagogisk støtte, personlig pleje omsorg og praktisk bistand. I særlige tilfælde kan der ydes ledsagelse. Formålet med indsatsen er at hjælpe og støtte de svageste borgere, på en måde som de kan acceptere og forstå, samt give mulighed for at de kan leve et hverdagsliv så selvstændigt som muligt. Ydelsen ligger i tidsrummet 8:00 til 16:00, alle ugens dage. Ved behov uden for dette tidsrum, overdrages opgaven til døgnplejen i det lokale område. H:\Dokumenter\Word\Hjemmeside Ny Næstved\Handicappede\Tilbudsdeklaration 7

8 Ydelsen til borgeren består i personlig hjælp og pleje til opgaver i hjemmet samt hjælp, støtte eller omsorg og hjælp til udvikling af færdigheder. Støttekontaktpersonerne: Støttekontaktpersonerne yder hjælp, omsorg og støtte til borgeren i borgerens eget hjem. Værestedet Kornbakken: Værestedet Kornbakken er etableret med det formål at styrke indsatsen mod tilbagefald til misbrug, samt at støtte brugeren til at genskabe kontakten til arbejdsmarkedet. Stedet er et fristed med plads og rummelighed til social træning, der via aktivitet og samvær styrker brugernes selvværd og mod på at komme videre i livet. Visitation: Indskrivning: Værestedet Kornbakken er med uvisiterede pladser, hvorfor borgeren kan henvende sig direkte personligt. For visitation til Plejehjemmet Præstehaven, boligerne Blegdammen, visiteres igennem nærmeste offentlig myndighed. For hjælp, støtte og omsorg i egen bolig visiteres igennem nærmeste offentlige myndighed. Ved visitation igennem nærmeste offentlige myndighed tages kontakt til egen sagsbehandler, hvorefter der iværksættes en visitationsprocedure. Belægningsprocent: Der er på boligerne en belægningsprocent på 100%. Herudover kommer et antal uvisiterede borgere til Værestederne Borgere fra andre kommuner: Fordelt over hele organisationen er 8 borgere visiteret fra kommuner uden for Næstved Kommune. Egenbetaling: Den enkelte borger betaler individuel husleje fastsat ud fra boligstørrelse, fællesarealer samt markedsprisen på boligen. Desuden betales ud fraindgået kontrakt for kost, tøjvask m.m. Brugerindflydelse: Individuel indflydelse på eget tilbud: Der arbejdes aktivt med brugerinddragelse, ligesom der afholdes eller motiveres til at afholde beboermøder/brugermøder på værestederne og i boligerne. Samarbejde med pårørende: Der samarbejdes med pårørende når borgeren giver tilladelse, og i det omfang han/hun ønsker et samarbejde. H:\Dokumenter\Word\Hjemmeside Ny Næstved\Handicappede\Tilbudsdeklaration 8

9 Fremtidsperspektiver: Stedets formulerede fremtidsperspektiver: Social psykiatrisk støttecenter formulerer følgende fremtidsperspektiver: At Plejehjemmet Præstehaven overgår til et 107 botilbud, således at stedet ikke længere har status som et plejehjem: 107 SEL: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Stk.2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold 1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlige behandlingsmæssig støtte, og 2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte. At man ved at samle de tre virksomheder Kanalgården, Varmestuen og Socialpsykiatrisk støttecenter til én handlekraftig virksomhed, vil kunne tilbyde brugerne et helhedsorienteret tilbud, der med en bedre udnyttelse af ressourcerne, ville kunne optimere borgerens livskvalitet. H:\Dokumenter\Word\Hjemmeside Ny Næstved\Handicappede\Tilbudsdeklaration 9

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12

EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12 EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12 Parkvej 12 et nyt bo og akuttilbud Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Konklusion Side 3-4 Anbefalinger konkretiseret Side 4 Historik Side 5 Arbejdsmål på Parkvej 12 Side

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service. Indledning og baggrund RAPPORT 00.01.10-P05-3-14

Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service. Indledning og baggrund RAPPORT 00.01.10-P05-3-14 RAPPORT 00.01.10-P05-3-14 Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service Indledning og baggrund På Sundhedsudvalgets møde den 6. maj 2014 blev sagen Lunden og Gnisten i

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Hverdagsrehabilitering... 9 Ambulant

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Bo- og støtte Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Fysiske rammer... 3 Målgruppe...

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond BOSTEDET STRANDEN 1Den Sociale Udviklingsfond VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Værdier i det daglige arbejde med den unge. Vi afstår fra at kommandere, dirigere, true, formane, moralisere, prædike, dømme, bebrejde,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Strategi 2015. Del 2

Strategi 2015. Del 2 Strategi 2015 Del 2 Centrale mål og initiativer Borgerinddragelse Mål Dialogforum At øge inddragelsen af borgere og pårørende i udvikling af centerets aktiviteter og retning. Borgeråbent i værestederne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere