LÆREPLAN Pædagogisk. Kulturbørnehuset Nordstjernen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆREPLAN 2015-2017. Pædagogisk. Kulturbørnehuset Nordstjernen"

Transkript

1 Pædagogisk LÆREPLAN Kulturbørnehuset Nordstjernen

2 PÆDAGOGISK læreplan Indholdsfortegnelse og forord Side 2: Indholdsfortegnelse og forord Side 3: Den pædagogiske læreplan Side 4: Kulturbørnehusets Nordstjernens idégrundlag og læringssyn Side 5: Værdigrundlaget for det pædagogiske arbejde Side 6: Børn med særlige behov Side 7: Børnemiljøet - fysisk - psykisk - æstetisk Side 8-11: Læreplanen 0 - ca. 3 årige - herunder de 6 læreplanstemaer Side 12-15: Læreplanen 3-6 årige - herunder de 6 læreplanstemaer Forord Det er med stor fornøjelse, at vi her kan præsentere Kulturbørnehuset Nordstjernens nye pædagogiske læreplan, som er gældende fra den 1. januar Kulturbørnehusets læreplan bygger på institutionens værdier og læringsforståelse, da disse har en stor betydning for det pædagogiske indhold. Kulturbørnehuset bruger læreplanen som et arbejdsredskab, der danner grundlag for vores pædagogiske vision samt refleksion over egen praksis. Ligeledes er den pædagogiske læreplan et medie, som er med til at synliggøre vores pædagogiske ståsted overfor forældre og politikere. Den pædagogiske læreplan er godkendt af forældrebestyrelsen for Kulturbørnehuset Nordstjernen. Med venlig hilsen Personalet i Kulturbørnehuset Nordstjernen 2

3 Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan er indført for at understøtte dagtilbudslovens formålsbestemmelse, samt at øge fokus på dagtilbuddets kvalitetsudvikling, dokumentation og læring. Den pædagogiske læreplan skal sikre, at alle dagtilbud arbejder med læring på en systematisk, synlig og kvalificeret måde. Læreplanen behandler følgende temaer. 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kultur og kulturelle udtryksformer og værdier Vi tager i den pædagogiske læreplan udgangspunkt i bekendtgørelsen vedr. læreplanen jf. serviceloven. Guldborgsund Kommunes børnepolitik samt vores værdier for det pædagogiske arbejde. Pædagogiske praksis i arbejdet med læreplanstemaer Kulturbørnehuset Nordstjernen deltager i forsknings- og udviklingsprojektet Fremtidens Dagtilbud, som derfor danner rammen for de overordnede læreplanstemaer i den 2-årige periode, som forskningsprojektet forløber. Læs mere om Fremtidens Dagtilbud på: nordstjernen. guldborgsund.dk Vores årsplan er bygget på, at vi har projekter og aktiviteter, som understøtter læreplanstemaer krop og bevægelse, natur, kultur og kulturelle udtryksformer. Samtidig skal arbejdet med disse temaer understøtte læring i forhold til barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer sprog og naturfænomener. Se årsplanen på vores hjemmeside: nordstjernen.guldborgsund.dk under menu ALT OM OS Årsplan. Følgende figur illustrerer, hvordan arbejdet med læreplanstemaer organiseres i Kulturbørnehuset Nordstjernen Figur 1: Læreplanstemaer Organisering af læreplanstemaer i Kulturbørnehuset Nordstjernen TEMA: Krop og bevægelse Barnets alsidige personlige udvikling TEMA: Natur Barnets alsidige personlige udvikling TEMA: Kultur og kulturelle udtryksformer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sociale kompetencer Sociale kompetencer Sprog Sprog Sprog Naturfænomener Naturfænomener Naturfænomener 3

4 Kulturbørnehuset Nordstjernens idegrundlag og læringssyn Idegrundlaget Kulturbørnehuset Nordstjernen har som navnet fortæller en særlig fokus på kunst og kultur. Arbejdet med kultur og kulturelle udtryksformer har altid haft en særlig interesse blandt personalet i vores institution. Både drama, dans, musik og billedkunst kan udvikle og styrke livsglæde, fantasi, abstrakt tænkning, følelsesmæssig intelligens og andre grundelementer for det gode liv. Disse værdier er helt uerstattelige i barnets socialisering og læring, fordi al anden læring bygger på dem og ikke mindst lysten til at lære. Ved etableringen af kulturbørnehuset den 1. april 2014, var målet at sikre et helhedsorienteret læringsmiljø i de æstetiske fag. I vores arbejde med idegrundlaget har vi sat øget fokus på de fysiske rammer, rokeret lidt rundt i hele huset og herved skabt bedre mulighed for at inddele børn i mindre grupper. Det skaber ro og giver plads til fordybelse. Læringssyn Barnets læring handler om kommunikation, interaktion, udfordringer og kreativitet. Vi mener, at barnets læring sker gennem sansning, følelser, aktiv handling og ved at iagttage og imitere andre børn og voksne. Derfor vil læring altid være en vekselvirkning mellem tilrettelagte aktiviteter og egne oplevelser i leg. Læringsrum for aktiviteter er på stuen, grupper på tværs, ude som inde. Vi mener, at den bedste læring sker i en anerkendende relation mellem børn og voksne. Et positivt og anerkendende miljø er med til at skabe fællesskabsfølelse, som er et vigtigt element i vores arbejde med læring. Nysgerrighed og motivation er forudsætninger for at lære. Børns læring understøttes, når vi som personale guider, er nærværende og inspirerende. Det er den voksnes ansvar at skabe et motiverende æstetisk læringsrum. Det gør vi f.eks. ved at have fokus på krop og bevægelse, sang og musik, ture ud af huset og kreative aktiviteter m.v. I hverdagen prioriterer vi vores viden om læring i det sociale samvær mellem børn og voksne, eksempelvis under måltiderne, samling eller legepladsen. 4

5 Værdigrundlaget for det pædagogiske arbejde Kulturbørnehuset Nordstjernen har formuleret et fælles værdigrundlag. Vores værdier har betydning for, hvorledes vi deltager i livet og hvorledes vi indgår i relation til andre. Derfor er værdierne styrende for Kulturbørnehusets lærings- og udviklingsforståelse. Læs mere om vores værdigrundlag på vores hjemmeside. Nærvær Omsorg Tryghed Anerkendelse Nærvær At vi vægter værdien nærvær betyder at vi: - Tager aktivt del i barnets liv ved at være i nuet, ved at være fælles om oplevelser. Dvs. vi er opmærksomme på barnets udspil, så vi kender til barnets behov. Ved at lytte til hvad barnet siger, ser vi, at barnets nysgerrighed og motivation for nye læringsbaner styrkes. Omsorg At vi vægter værdien omsorg betyder at vi: - Tager os tid til og prioriterer en god indkøring. Vi er i hverdagen opmærksomme på, at det enkelte barn trives med den voksne, er lyttende og reagerer på børnenes signaler. Endvidere er vi opmærksomme på barnets velvære (fx. creme, skifte tøj/ble, give nødvendig ro til toiletbesøg m.m.) Tryghed Når vi vægter værdien tryghed betyder det, at vi vil: - Tage barnets spørgsmål alvorligt. Dvs. at vi tager udgangspunkt i barnets motivation for at lære. Vi giver os tid til at lytte, hygge og snakke. Vi skaber genkendelighed i hverdagen og vil være forudsigelige voksne. Anerkendelse At vi vægter værdien anerkendelse, betyder, at vi vil: - Tage udgangspunkt i hvad barnet kan, hvorved barnets motivation bevares. Vi vil bruge anerkendende kommunikation, hvilket betyder, at vi ser barnet, anerkender barnets følelser og at den voksne tager ansvar for relationer. 5

6 Børn med særlige behov Børn med særlige behov indgår på samme måde som alle andre børn i Kulturbørnehusets læreplan, men de har oftere brug for voksenkontakt i dagligdagen (både hvis de er lidt for stille, lidt for udadrettede eller har fysiske begrænsninger). Vi vil understøtte et godt børnemiljø ved at vælge en inkluderende tilgang. Det vil sige, at vi hjælper børnene til at kunne indgå i relationer, hvor de kan blive anerkendt og respekteret. Vi vil sørge for, at børn med særlige behov - eksempelvis sproglige, motoriske, fysiologiske, sociale eller følelsesmæssige årsager, tilbydes støtte, således at de får mulighed for at tilegne sig kompetencer og viden, der gør det lettere at indgå i sociale relationer med andre børn og derved får mulighed for at blive en del af et fællesskab. Opstår en bekymring for barnets trivsel og udvikling, vil vi først og fremmest dele denne bekymring med barnets forældre. Herudover har vi mulighed for, at få vejledning eller supervision af PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). Børn med sproglige vanskeligheder kan indstilles til taleundervisning hos talepædagog, som er tilknyttet institutionen. 6

7 Børnemiljøet - fysisk - psykisk - æstetisk Børnemiljøet er en del af læreplanen og indgår således i læreplans sammenhænge, dokumentation og evaluering. Det fysiske børnemiljø: I det fysiske børnemiljø sætter vi fokus på, at der er plads til bevægelse og at de fysiske rammer er med til at skabe udfordrende læringsmiljøer inde som ude. Vi tilstræber at have fokus på, at børnene kan være fysisk aktive og samtidig skabe rum, så børnene kan lege roligt og uforstyrret. Læs mere om Kulturbørnehusets fysiske børnemiljø under institutionens rammer på hjemmesiden. Det æstetiske børnemiljø: Det æstetiske børnemiljø handler om samspillet mellem omgivelserne og børnenes sanser i dagligdagen. Indretning og udsmykning af bygninger, rum og legesteder kan indvirke på børns oplevelser og handlinger. Det æstetiske miljø har betydning for, om børnene får lyst til at udfolde sig og lære. Det psykiske børnemiljø: I det psykiske børnemiljø sætter vi fokus på at alle børn inkluderes i fællesskabet og at alle børn oplever en hverdag med tryghed, omsorg og anerkendelse fra voksne og børn. Ligeledes er vi opmærksomme på, at børnene inddrages i hverdagens gøremål, og at det enkelte barn synliggøres i gruppen. Opbygning og metode: Psykisk Fysisk Børnemiljø Æstetisk 7

8 Læreplanen 0 - ca. 3 år Kvalitetsudviklingsmodel SMTTE Vi har valgt at bruge kvalitetsudviklingsmodel SMTTE for at beskrive den pædagogiske indsats indenfor de 6. læreplans temaer. SMTTE står for flg: S står for sammenhæng, M for mål, T for tegn, T for tiltag og E for evaluering. En god start Vuggestuetiden skal være med til at give vores børn en god start på livet, og give dem et godt grundlag at bygge videre på i fremtiden. Det er derfor betydningsfuldt, at vi i vuggestuen er bevidste om de læringsmål, metoder og aktiviteter, der er med til fremme børnenes trivsel og udvikling. 1. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING Sammenhæng: For at skabe et grundlæggende følelsesmæssigt fundament for barnets tro på sig selv, selvværdsfølelse, samt barnets trivsel, er det nødvendigt, at barnet mødes med anerkendelse. Ved at blive mødt med anerkendelse, skabes en større mulighed for, at barnet udvikler en personlighed, der præges af nysgerrighed og motivation til at møde verdenen på en måde, der danner grundlag for barnets forudsætninger for læring. Mål: At børnene gives mulighed for at deltage aktivt og få betydningsful de sociale og kulturelle erfaringer. At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativer. At vi sikrer, at det enkelte barn bliver hørt, set og forstået med den personlighed, som barnet ud viser. At vi opmuntrer barnet i at prøve selv og støtter dem I at turde prøve nye ting. At barnets begynder at på at ud trykke egne ønsker og følelser. At barnet viser lyst til at kommunikere. At barnet viser interesse for andre børn. At barnet viser lyst til selv at tage små initiativer. Evaluering: Vi evaluerer løbende alle børns generelle trivsel og udvikling ved stuemøderne. Børnemiljø: Her ser vi fx på om enkelte børn har brug for ekstra støtte, for at kunne være en del af en leg eller aktivitet. I evalueringen vurderer vi ligeledes rummets funktion og udsmykning. Dokumentation: Observationer af hverdagens praksis. Dagbog og billeddokumentation. 8

9 Læreplanen 0 - ca. 3 år 2. SOCIALE KOMPETENCER Sammenhæng: De sociale kompetencer handler om det, der skal til for at kunne begå sig i relation i et socialt fællesskab. Det er betydningsfuldt, at der skabes tryghed og tillid i fællesskabet sådan, at barnet tør og har lyst til at deltage. Herigennem oplever sig respekteret og anerkendt i fællesskabet og kan lære at anerkende og respektere andre. Mål: At barnet udvikler små venskaber. At barnet forstår fælles beskeder. At barnet føler sig som en del af fællesskabet i vuggestuen. Tiltag Aktiviteter i mindre grupper, hvor de voksne er rollemodeller for stemningen, tonen for et rart samvær. Understøtter børnene i at være hjælpsomme overfor hinanden, ved at opmuntre og rose. At børnene lærer at vente på tur. Børnene trives og er glade. Børnene begynder at forstå fælles beskeder. Børnene kan begynde at vente på tur. Børnene viser interesse for hinanden. Evaluering: Evaluering på stuemøder. Det evalueres på konkrete aktiviteter, der er sat i gang understøtter målene. Børnemiljø: Særlig fokus på voksen/barn relation. Dokumentation: Observationer af hverdagen sammen med børnene. Vi anvender TRAS (TRAS er et observationsmateriale med fokus på børns sproglige og sociale formåen). 3. SPROGLIG UDVIKLING Sammenhæng: De sproglige kompetencer handler om barnets evne til at udtrykke sine tanker og følelser, både for sig selv og over for andre. Det handler om evnen til at forstå andre. Sproget er ikke kun det talte sprog, men alle de midler barnet har til at skabe kontakt og kommunikation. Læringsmål: At barnet begynder at kunne give udtryk for sine ønsker/behov/ følelser. At barnets sprog fremmes gennem sprog fremmende aktiviteter, som f.eks. rim og remser, musik og sang. At børnene benytter forskellige sprogformer (kropssprog, talesprog m.v.) At børnene bliver opmuntret til at kommunikere. Dialogisk oplæsning i små grupper. Vi synger og leger med rim og rem ser dagligt. Benævner så mange ting, som muligt, ved forskellige former for samlinger, ved praktiske gøremål i hverdagen, og i aktiviteterne med børnene. Vi leger og laver aktiviteter i små overskuelige børnegrupper. Barnet lytter og reagerer. Barnet bruger ord til at udtrykke behov og følelser. Barnet gentager, hvad andre børn og voksne siger. Barnet spørger til nye ord. 9

10 Læreplanen 0 - ca. 3 år Evaluering: Løbende observationer belyses på stuemøder. Anvendelse af TRAS*. Børnemiljø: Fokus på rum, rammer og børnesammensætning. Fokus på sprogfremmende aktiviteter. Dokumentation: Praksisfortællinger og fotodokumentation. TRAS. Guldborgsund kommune har valgt, at alle dagtilbud skal anvende materialet TRAS, - tidlig registrering af sprogudvikling -, til alle børn som er fyldt 2 år. Pædagogerne i vuggestuen udfylder et skema, omhandlende barnets ordforråd, udtale, samspil, opmærksomhed og kommunikation med andre. 4. KROP OG BEVÆGELSE Sammenhæng: Kroppen er et værktøj til at bevæge sig med, f.eks. de fin- og grovmotoriske færdigheder. Kroppen er et sansesystem, som fortæller os om lugte, lyde, om vi fryser, er for varme, sultne osv. Kroppen er en tilgang til vores egen person Vi kan kropsligt mærke, om vi er bange, glade, spændte, ivrige, kede af det. Læringsmål At der skabes gode muligheder for fysiske aktiviteter inde og ude. At der skabes gode muligheder for at barnet kan udvikle og styrke sansemotoriske færdigheder. At der skabes gode muligheder for, at barnet kan udvikle og styrke grov og finmotorik. Tiltag At understøtte udviklingen hos det enkelte barn ved at bruge plan lagte og spontane aktiviteter i hverdagen. F.eks. kravle, lege, tumle på gulvet eller på madras. At bruge legepladsen og benytte sig af ture i nærmiljøet. At rytmik og sanglege indgår i hver dagen. At finmotorik øves i alle daglige be givenheder f.eks. holde på kop, ske, hjælpe til ved af- og påklæd ning m.v. Tegn Barnet viser interesse og lyst til at prøve selv. Barnet gør opmærksom på sig selv, og viser, hvad det kan. Barnet vil gerne være med i legene inde som ude. Barnet viser lyst til at være fysisk aktiv fx løber op og ned ad bakker. Evaluering: Til evaluering af børnenes motoriske udvikling anvender vi TrasMo. TrasMo-skemaet er til brug ved registrering af, hvordan barnet bruger sine sansemotoriske færdigheder i dagligdagen i vuggestuen og børnehaven. TrasMo beskriver aktiviteter, der er typiske for børn inden for 8 forskellige områder: Personlige færdigheder, daglige færdigheder, leg, regulering af sanseindtryk, grovmotorik, finmotorik, tegnefærdigheder og boldfærdigheder. Børnemiljø: At der skabes gode muligheder for at være fysisk aktiv både inde som ude. At det voksne har lyst til at være fysisk aktive (rollemodel). Dokumentation: Billeder, fotoplancher og praksisfortællinger. 10

11 Læreplanen 0 - ca. 3 år 5. NATUR OG NATURFÆNOMENER Sammenhæng: Temaet rummer barnets oplevelse af naturen, og kendskab til naturen (f.eks. årstiderne, dyreliv planter) og naturfænomener (f.eks. lys og mørke, vind, regn, sne, osv.). Læringsmål: At barnet oplever naturen med krop og sanser. At barnet tilegner sig viden om naturen og samler erfaring i naturen. At de voksne sammen med børnene udforsker natur og naturfæno mener, fx lege i vandpytter, opleve skoven m.v. Vi har små projekter, hvor vi samler materialer ind fra naturen (blade, kastanjer o. lign), vi maler, og læser historier. Vi lærer barnet, at smådyr og insekter ikke er farlige ved at kigge og studere småkryb på legepladsen og når vi går ture. Barnet udtrykker lyst til at komme ud. Barnet oplever glæde ved at være i naturen - plasker i vandpytter, roder i jorden m.v. Barnet peger genkendende på dyr og planter. Evaluering: Når vi planlægger et lille projekt med naturtema, fastlægger vi læringsmål for de enkelte projekter. Her overvejer vi nøje læringsmål og metode for at kunne måle indsatsen. Børnemiljø: Fokus på, at vi sikrer at børnene kommer ud og kan få oplevelser i naturen. Dokumentation: Fotos af aktiviteter, projekter og dagligdags aktiviteter. 6. KULTUR OG KULTURELLE UDTRYKSFORMER Sammenhæng: Der er to hovedpunkter i dette tema. Det ene handler om værdier og traditioner, f.eks. jul eller fødselsdag. Det andet handler om kunst og kulturelle udtryksformer, f.eks at se på billeder, høre musik, spille, tegne, male og fortælle historier. Læringsmål At barnet viser interesse for kulturelle fællesoplevelser, traditioner og aktiviteter. At barnet gives mulighed for at del tage i forskellige kreative udtryks former, fx musik, drama, dans, historiefortælling, billedkunst, kreative sysler med forskellige materia ler. Tiltag Ved at de voksne i vuggestuen ind drager musik og bevægelse som en naturlig del af hverdagen i vuggestuen. At børnene stifter bekendtskab med traditioner, fx fastelavn, på ske, jul, fødselsdage m.v. Vi tilbyder kreative aktiviteter fx maler, tegner, klipper sammen med børnene. Barnet viser glæde ved de forskel lige oplevelser. Barnet prøver at synge med på sange, klappe til sange. Barnet kan deltage i socialt sam vær sammen med andre. Evaluering: Vi drøfter om, børnene når de mål vi gerne vil og om børnene anden gang udviser større glæde til en genkendelse af tradition. Vi tager udgangspunkt i de forskellige kulturer, vi har i institutionen, og udvikler dem løbende. Børnemiljø: Fokus på det æstetiske børnemiljø, rummets udsmykning. Dokumentation: Der tages billeder af hverdagens oplevelser. Børnenes produkter - tegninger hænges op for en tid. 11

12 Læreplanen 3-6 årige I henhold til læreplanerne vil vi i Kulturbørnehuset Nordstjernen lægge særlig vægt på et kreativt læringsmiljø. Forudsætningen for udviklingen af børns kreativitet er afhængig af, om børnene oplever børnehaven, som et trygt sted og at pædagogerne evner at stimulere børnene til at prøve nye ting og også, at de voksne selv viser interesse og lyst til at deltage i kreative projekter. 1. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING Sammenhæng: Barnets alsidige kompetence, handler om, at børnene får en social forståelse og adfærd, således at deres evner til samarbejde udvikles. Læringsmål: Vi vil styrke barnets selvværdsfølelse. Vi vil give barnet mulighed for at have livsglæde, spontanitet og nysgerrighed. Vi vil hjælpe barnet i at øve omsorg, empati, respekt og medan svar for andre. Vi vil støtte barnet i at være selvhjulpen i forhold til deres udviklingstrin. Vi støtter barnet i at blive selvhjulpen. Vi inddrager barnet i hverdagens aktivitet. Vi møder barnet med begejstring. Vi spiller teater, griner, pjatter, danser og synger. At barnet tager initiativer til at sætte lege i gang. At barnet viser interesse i at afprøve selv (fx prøve selv at tage tøj på.). At barnet forhandler roller i legen. At barnet har lyst til at hjælpe til (fx borddækning). At barnet føler sig som en del af fællesskabet. Evaluering: Evaluering på stuemøde. Børnemiljø: Hverdagen tilrettelægges således, at der er tid til, at det enkelte barn har mulighed for at deltage i legefællesskaber og aktiviteter. At institutionens fysiske rammer understøtter og giver mulighed for, at børnene finder rum og plads til fordybelse. Dokumentation: Dagbog på Mit Guld og på Entrenet samt billeddokumentation. 2. SOCIALE KOMPETENCER Sammenhæng: Børn skal anerkendes og respekteres som de personer, de er. Børn skal opleve tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn. Der tages afstand til mobning, drilleri og usynlig udskilning. Børn skal inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere, herunder samarbejde med andre børn og voksne og være med i demokratiske beslutningsprocesser. Læringsmål: At barnet kan indgå i fællesskaber som basis for venskaber. At barnet udvikler forståelse for det sociale samspil med andre. At barnet kan vise empati. At vi støtter op om venskaber og legefællesskaber. At vi lader børnene have indflydelse på deres hverdag. At vi lader børnene fortolke hinandens udtryk og kropssprog, f.eks. i forbindelse med konflikter. At vi lader børnene argumentere for deres meninger. At barnet udviser nysgerrighed. At barnet kan udtrykke følelser. 12

13 Læreplanen 3-6 årige At barnet kan se og forstå andres behov. At barnet kan indgå i venskaber og relation med andre. Evaluering: Evalueringen sker på stuemøder. Børnemiljø: At vi udviser rummelighed, så hvert enkelt barn oplever sig selv som grundlæggende socialt kompetent. I omgivelser, hvor børn føler sig sete, trygge og respekterede, vil en udvikling af deres sociale kompetencer være en naturlig del af deres hverdag igennem leg og samvær med andre børn og voksne. Dokumentation: Dagbog på Mit Guld og på Entrenet samt billeddokumentation. FRI FOR MOBBERI: MARY FONDEN OG RED BARNET Kulturbørnehuset Nordstjernen arbejder periodevis med projektet Fri for Mobberi, hvor der arbejdes ud fra de grundlæggende principper: Bamsefiguren Bamseven er maskot for Fri for Mobberi. Den symboliserer tryghed, omsorg og venskab og minder børnene om at passe godt på hinanden og være gode kammerater. Læs mere om FRI FOR MOBBERI på vores hjemmeside under menu ALT OM OS Fri for mobberi. 3. SPROGLIG UDVIKLING Sammenhæng: Sproget er en forudsætning for at udtrykke sig og kommunikere med andre. Der findes mange forskellige sprog, som alle spiller en rolle i børns udviklingsproces, fx talesprog, skriftsprog, kropsprog og billedsprog. Sproget skaber kontakt og gennem sproget får børnene mulighed for at give udtryk for tanker, følelser, ideer samt løse konflikter sige fra og til. Mål: At barnet kan forstå sin omverden. At barnet kan skabe kontakt og kommunikere. At barnet udvikler ordforråd og forståelse af sproget og sprogets regler. At barnet kan udtrykke sig nuanceret. Kreativ stimulering af sproget ved at skabe et fællesskab med børnene omkring sange og dans, lege, rim og remser, eventyr, fort ællinger, børnebøger, bøger om natur og kunst. At have fokus på, at børn udvikler og omformer deres sproglige forståelse i leg med andre børn og andre selvigangsatte handlinger. At sproget indgår som et vigtigt element i legen. At barnet kan sætte ord på handlinger. At barnet anvender sproget til at udtrykke behov, følelser, tvivl m.m. Evaluering: Grundlag for evaluering anvendes TRAS og sprogvurderinger.* Dokumentation: Dagbog på Mit Guld og på Entrenet samt billeddokumentation. *TRAS + SPROGVURDERING: Guldborgsund Kommune har valgt, at alle dagtilbud skal anvende materialet TRAS, - tidlig registrering af sprogudvikling -, til alle børn som er fyldt 2 år. Pædagogerne i vuggestuen udfylder et skema, omhandlende barnets ordforråd, udtale, samspil, opmærksomhed og kommunikation med andre. 13

14 Læreplanen 3-6 årige Når barnet er ca. 3 år og 5 år er daginstitutionerne, ifølge Dagtilbudsloven, forpligtet til at gennemføre en sprogvurdering, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver en formodning om, at barnet kan have behov for en opfølgende sprogindsats. Læs mere om vores tilgang til arbejdet med sproget på vores hjemmeside, under menu hvad laver vi Fokus på sprog. 4. KROP OG BEVÆGELSE Sammenhæng: Barnets kropsforståelse er en vigtig forudsætning for deres udvikling. Derfor vil vi give børnene mulighed for, at færdes i varierede bevægelsesmiljøer og i en kultur, som kan stimulere deres sanser og være udviklende i forhold til deres motorik og bevægelsesglæde. Mål: At barnet kan bruge sin krop til bevægelse og leg. At barnet får lyst at være motorisk aktiv og udforske egne grænser. At barnet kan være selvhjulpen (beklædning og hygiejne). At barnet bruger fingrene til at mestre brug af redskaber (blyant, saks mv.). Bevægelseslege i børnehave ude og inde. Turdage med fysiske udfordringer. Kreative tiltag; tegne, skrive, klippe, sanglege, dans m.v. Støtte barnet i at være selvhjulpen fx tage tøj på, dække rullevogn m.v. At barnet viser glæde ved at bruge kroppen til bevægelse og leg. At barnet er bevidst om sin krop, som en del af sin personlighed. At barnet anvender skriveredskaber m.m. Evaluering: Vi anvender TrasMo, hvis vi oplever en bekymring i forhold til barnets motoriske udvikling. Tras- Mo-skemaet er til brug ved registrering af, hvordan barnet bruger sine sansemotoriske færdigheder i dagligdagen i vuggestuen og børnehaven. TrasMo beskriver aktiviteter, der er typiske for børn inden for 8 forskellige områder: Personlige færdigheder, daglige færdigheder, leg, regulering af sanseindtryk, grovmotorik, finmotorik, tegnefærdigheder og boldfærdigheder. Børnemiljø: At der skabes gode muligheder for at være fysisk aktiv både inde som ude. At den voksne deltager i bevægelseslege og viser glæde og engagement. Dokumentation: Beskrivelse af indsats i forhold til læringsmål. Billeddokumentation. 5. NATUR OG NATURFÆNOMENER Sammenhæng: Udelivet er et vigtigt led i vores daglige arbejde. Kendskab til naturen og naturfænomener, glæde for naturen ved at færdes ude, logisk tænkning og herved fremme børnenes kendskab til begreber som form, farver, vægt og antal. Mål: At have kendskab til at kunne begå sig i naturen i lokalområdet. At understøtte barnets nysgerrighed og give barnet mulighed for at undre sig. At have kendskab og erfaring med naturfænomener. At fremme logisk tænkning. 14

15 Læreplanen 3-6 årige Sanseoplevelser (se, lytte, føle, lugte m.m.). Ture med mulighed for oplevelser i lokalområdet. At følge skiftende årstider. (lokal fugle- og insektliv, naturen omkring os). At bruge naturens afgrøder i mad lavning, herunder bål mad (fx bag ning, æblegrød m.v.). Give plads til forskellige lege fx konstruktionslege, puslespil og tællelege. Barnet viser glæde ved oplevelser i naturen og legepladsen. Barnet bruger viden om naturen aktivt. Barnet opsøger og fordyber sig i natur omkring sig. Barnet samtaler om årsag, virkning og sammenhænge. Evaluering: På stue- og personalemøder i forhold til den konkrete aktivitet. Børnemiljø: Vi tilstræber, at børn kommer ud hver dag. Dokumentation: Dagbog, foto og div. udstilling. 6. KULTUR OG KULTURELLE UDTRYKSFORMER Sammenhæng: Vi vil bibringe børn en større indsigt i den danske kulturarv og ved møde med børn og voksne fra andre kulturelle baggrunde søger vi at skabe indsigt og forståelse for andres kulturer og værdier. Samtidig vil vi Kulturbørnehuset være et sted, hvor børnene finder tid til at fordybe sig og herved fremme glæden for musiske og kreative fag således at børnene får lyst til at udtrykke sig gennem sang, musik, bevægelse, sansemotorik, dans, billedkunst og digitale værktøjer. Mål: At børnene tilbydes forskellige kulturelle udtryksformer og værdier, At børnene får indblik i egnens kulturarv. At understøtte et alsidigt læringsmiljø, hvor børnene kan udvikle forskellige måder at ud trykke sig på. At styrke børnenes selvtillid og selvværd. Værkstedsaktiviteter (billedkunst, teater, drama, natur m.v.) Daglige musiske aktiviteter (instrumenter, sanglege og sange). Højtlæsning og fortælling. Deltagelse i arrangementer fx biblioteket. Lade børnene opleve professionelle teaterstykker. Besøge/opleve forskellige kulturelle institutioner, seværdigheder og museer (fx Fuglsang). Børnene har en begyndende forståelse for egen kultur og traditioner. Børnene viser glæde ved at være skabende. Børnene tager egne initiativer og prøver sig frem. Evaluering: Indsatsen på enkelte aktiviteter og projekter evalueres på stuemøder. Børnemiljø: Særlig opmærksomhed på fysiske rammer understøtter et kreativt læringsmiljø og at pædagogen tager ansvar for at udvikle nye kreative tilgange i den pædagogiske hverdag. Dokumentation: Fernisering af børnenes produkter/kunst. Foto dokumentation. 15

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater,

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater, Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. At barnet kan gøre sig Ansatte

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Den 1. august 2004 blev lovgivningen om Pædagogiske Læreplaner i daginstitutionen indført. Socialministeriet udsendte i den forbindelse en Bekendtgørelse omhandlende mål, principper

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING Glentereden er en institution med få to sprogede børn Give børnene mulighed for at udvikle deres sprog. Gentager hvad børnene siger højtlæsning. Går ture og snakke om, hvad

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Regnbuens Læreplan Indholdsfortegnelse Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2 Pædagogisk læreplan:... 3 Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Tema 2, barnets sociale kompetencer...

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt.

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt. Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04 Hasselhuset er en del af Solbjergs dagtilbud 8411. Vi er en integreret institution, som åbnede i foråret

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Sprog. At børnene synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger.

Sprog. At børnene synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger. Sprog Sproget er det umiddelbare kommunikationsmiddel i dagligdagen. Børnene lærer at udtrykke deres meninger og behov i dialog med andre. Gennem talesproget, skriftsproget, tegnsproget (babytegn), kropssproget

Læs mere

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Naturen er et ekstra læringsrum og udelivet har stor betydning for os, da vi mener det er vigtigt at børnene får et godt kendskab til naturen, og hvordan og hvad

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Lærerplan for børnehaven. i Hou. Landsbyordning

Lærerplan for børnehaven. i Hou. Landsbyordning Lærerplan for børnehaven i Hou Landsbyordning Lovgrundlag Efter loven om dagtilbud skal der udarbejdes en pædagogisk læreplan. Børn i dagtilbud skal have et miljø som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling

Læs mere

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Børnehaven Rådyrvej Læreplaner Børnehaven Rådyrvej Rådyrvej 1A 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 84 64 Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Kun der hvor børn kan føle sig trygge

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Børnehuset Møllegades læreplan

Børnehuset Møllegades læreplan Børnehuset Møllegades læreplan I henhold til lov om social service 8 skal de enkelte dagtilbud udarbejde en læreplan. Læreplanen bygger på det børnesyn der kommer Sønderborg Kommune har vedtaget. Er livssyn

Læs mere

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling Projekt i uge 47 Målet med projektet er at få rystet børnene mere sammen med jævnaldrende børn fra de andre stuer, samtidig med at læreplanstemaerne er blevet integreret i aktiviteter. Nedenfor kan I se,

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2014

Pædagogisk læreplan 2014 1 Institutionens navn Beliggenhed Ejstrupholm Børnehave Lærkevej 10 og Vestergade 59a 7361 Ejstrupholm Fysiske rammer Børnehaven er beliggende i en mindre landsby, hvor der er gode muligheder for aktiviteter

Læs mere

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner Vi gik ind i det nye Dagtilbud Sydøst i 2013 med de allerede indgåede aftaler fra det tidligere dagtilbud:

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Tingvej 39, Mogenstrup 7800 Skive 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 3 3.1 Holstebro

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlig

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution Idræt og sundhed Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution I 2009 fik Tovværkets Børnegård bevis på at være Idræts- og sundhedsinstitution. Tovværkets Børnegård har gennem et kursusforløb skabt

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i alderen 0-2 år og børn i aldersgruppen 3 år til barnets skolestart.

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011. DET PÆDAGOGISKE LÆRINGSMILJØ Pædagogisk læreplan for de seks temaer: BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING SOCIALE KOMPETENCER SPROG KROP OG BEVÆGELSE NATUREN OG NATURFÆNOMENER

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige

Læs mere

Bregnen Naturbørnehaves læreplan.

Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Vores læreplan er delt op i 6 læreplanstemaer. Hvert tema indeholder vores mål og metode. Som noget nyt har vi indledt arbejdet med at implementere børnemiljøet i læreplanen.

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016 Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016 Vi arbejder med børns læring inden for de 6 læreplanstemaer, som vi iflg. dagtilbudsloven skal udarbejde en plan for. Der udarbejdes

Læs mere

Pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan 2012-2014 Pædagogisk læreplan Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 2012-2014 Indholdsfortegnelse Pædagogisk læreplan... 1 De 6 læreplanstemaer... 1 Tema: Alsidig personlige udvikling... 1 Tema: Sociale kompetencer...

Læs mere

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution.

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hedensted d. 17.5.-16 Til udvalget for læring! Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hermed anmodes om godkendelse af, at Solsikken ændrer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Klosterparkvej 53-55 4400 Kalundborg Tema Sprog Indhold Verbal/nonverbal kommunikation Ordforråd Udtale Sange Begreber Kendskab til rim og remser Forståelse Vi ønsker

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Mål: Vi gør det fordi. Arbejdet frem mod målet ses når:

Barnets alsidige personlige udvikling Mål: Vi gør det fordi. Arbejdet frem mod målet ses når: Barnets alsidige personlige udvikling - børnene gennem forståelse og respekt for - den voksne sætter ord på børnenes følelser hinandens forskelligheder lærer egne og og handlinger i leg og konflikter andres

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere