Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse"

Transkript

1 Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015

2 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni 2014 indgået en principaftale om en tunnel fra Nordhavnsvej under Svanemøllebugten til Nordhavnen. Anlægget af den fremtidige tunnel fra Nordhavnsvej til Nordhavnen er VVM-pligtig, og der skal således gennemføres en VVM-undersøgelse samt udarbejdes en VVMredegørelse og beslutningsgrundlag for en den fremtidige tunneltilslutning til Nordhavnsvej. Nordhavnstunnellen skal anlægges for at muliggøre by udviklingen i Nordhavn. VVM-undersøgelsen skal desuden belyse muligheden for en direkte cykelforbindelse indenfor undersøgelsesområdet på tværs af Svanemøllebugten til Nordhavn i forbindelse med etablering af Nordhavnstunnelen. I forbindelse med VVM-undersøgelsen indgår endvidere en vurdering af mulighederne for fremtidssikring til en eventuel senere fortsættelse til Refshaleøen som del af en Østlig omfartsvej. Det er besluttet at Vejdirektoratet står for VVM-undersøgelsen og anlægsprojektet samt at arbejdet udføres i tæt samarbejde med Københavns Kommune og By & Havn. Læs om projektet på VVM er en forkortelse for Vurdering af Virkninger på Miljøet VVM-undersøgelsen skal tilvejebringe tilstrækkelig viden til, at politikere og borgere kan vurdere projektets virkninger på miljøet og sammenligne alternative løsningsforslag. VVM-undersøgelsen skal desuden sikre, at projektet bliver bedst muligt tilpasset omgivelserne, og at der tages hensyn til miljøet. I dette debatoplæg kan du læse om baggrunden for undersøgelsen, hvad undersøgelsen kommer til at omfatte samt om proces og tidsplan. Idéer og forslag fra borgere - høring Vi vil gerne høre din mening som borger i området. Du kender lokalområdet, og kan måske bidrage med vigtig viden eller gode idéer til VVM-undersøgelsen. VVM-undersøgelsen indledes derfor med en offentlig idéog forslagsfase, hvor borgere og interesseorganisationer opfordres til at komme med forslag og synspunkter, der kan indgå i det videre arbejde. Forslag og synspunkter kan handle om: alternative løsninger særlige forhold i omgivelserne, man skal være opmærksom på hvordan man kan begrænse eventuelle genevirkninger for omgivelserne andet, som du mener, er relevant for undersøgelsen. Helsingørmotorvejen Nordhavnstunnel Tid og sted for borgermøde 2 Nordhavnsvej Nordhavn Torsdag den 23. april 2015 kl Charlottehaven, Hjørringgade 12C på Østerbro 2 København Du kan bidrage med forslag og synspunkter på borgermødet d. 23. april 2015, eller du kan indgive et høringssvar - se boksen Offentlig høring på næste side. Det videre forløb Vejdirektoratet vurderer idéer og forslag, der modtages i idéfasen, og beslutter herefter hvilke løsninger, VVMundersøgelsen skal omfatte. 2 2

3 Skudehavnsvej Debatoplæg - Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Svanemøllebugten Færgehavn Nord Strandvejen Svaneknoppen Baltikavej St Svanemøllen St Svanemøllehavnen Strandvænget Sundkrogsgade Strandboulevarden Kalkbrænderihavnsgade Orientbassinet Jagtvej Kronløbsbassinet Undersøgelsesområde Østerbrogade Nordhavn St Nordbassinet Nordhavnsvej projektet (vej/tunnel) T Undersøgelsesområdet for en Nordhavnstunnel ligger i forlængelse af Nordhavnsvej, der er under anlæg ved Strandvænget Øster Allé VVM-undersøgelsen sammenfattes i en VVM-redegørelse med vurderinger af konkrete forslag til en Nordhavnstunnel. Når VVM-redegørelsen foreligger, gennemføres en ny høring, hvor offentligheden får mulighed for at bedømme og kommentere redegørelsen. Høringen forventes at finde sted medio Herefter vil resultatet af undersøgelsen og høringen blive forelagt transportministeren og Københavns Kommune med henblik på en politisk drøftelse og stillingtagen. Efter vedtagelse af en anlægslov for projektet vil der politisk blive taget stilling til, hvornår Nordhavnstunnelen skal anlægges. Ny Nordhavnstunnel Der er følgende overordnede forudsætninger for en Nordhavnstunnel: En ny ca. 1 km lang tunnelstækning fra det nye tilkoblingsanlæg Nordhavnsvej til Nordhavnen. En vurdering af virkninger på miljøet i anlægs- og driftsfase, herunder en midlertidig flytning af havneaktiviteterne ved Svanemøllehavnen. Offentlig høring Både i starten og i slutningen af VVM-undersøgelsen vil der være en høringsrunde. Det betyder, at du kan give dine forslag og synspunkter til kende. Høringssvarene vil blive offentliggjort i et høringsnotat. Første høringsrunde varer min. fire uger, og anden høringsrunde varer otte uger, og der bliver afholdt et borgermøde i begge høringsperioder. Første høringsrunde: Fra den 15. april 2015 til den 15. maj Borgermøde den 23. april 2015 Anden høringsrunde: Midten af 2016 Kom med dit bidrag på borgermødet eller ved at sende en eller et brev til nedenstående adresse: Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13, Postboks København K Mærket: Nordhavnstunnel 3

4 Udbygning af trafikkapaciteten En fremtidig Nordhavnstunnel mellem Nordhavnsvej og Nordhavn vil styrke trafikafviklingen fra og til Nordhavn samt sikre det fremtidige behov for infrastrukturel trafikkapacitet: Nordhavn og Østerbro set fra luften Dels ved at udbygge det eksisterende vejnet med direkte forbindelse til fremtidig Nordhavnsvej. Dels ved at understøtte tilgængeligheden for den tunge trafik til havneaktiviteterne i Nordhavn, herunder containerterminalen og krydstogtsfaciliteterne. Dels ved at etablere mere direkte adgangsforhold til de ydre og indre byudviklingsområder af Nordhavn. Fremtidig udvikling Nordhavn Principaftalen Københavns Kommune og Transportministeriet har besluttet i principaftalen den 27. juni 2014, at der skal anlægges et fremtidigt tilkoblingsanlæg til Nordhavnsvej og senere en Nordhavntunnel under Svanemøllebugten. Principaftalen omfatter den fremtidige udvikling af Nordhavnen. Det fastslås i principaftalen, at der som led i den kommende byudvikling af de ydre dele af Nordhavnen er behov for at foretage yderligere investeringer i områdets infrastruktur. Nordhavnstunnellens etablering skal medvirke til, at der skabes trafikal tilgængelighed for de fremtidige byudviklings- og havnerelaterede aktiviteter. Principaftalen omfatter også etablering af en Sydhavnsmetro og yderligere metroudbygning i Nordhavn. Projekteringslov De formelle rammer for udbygningen af Nordhavnstunnelen blev vedtaget i Folketinget ved en projekteringslov for den fremtidige disponering og tilvejebringelse af de nødvendige undersøgelser (LOV nr. 156 af 18/02/2015). Nordhavnsudbygningen Nordhavn skal fremtidigt udbygges, som en ny bæredygtig bydel med veje, metro og cykelstier. Byudviklingen af Nordhavnen vil kræve en udvidelse af den eksisterende trafikkapacitet ved etablering af Nordhavntunnellen, der skal forbinde Nordhavn og Helsingørmotorvejen på ydre Østerbro. Vejen vil flytte den tunge lastbiltrafik fra de eksisterende veje og medvirke til, at trafikken til og fra Nordhavn kører uden om de lokale gader. Strategisk forundersøgelse Der er tidligere blevet foretaget en strategisk analyse, hvor forslag til en Nordhavnstunnel indgik. Det var en forundersøgelse, som skulle afdække de trafikale forhold før og efter etablering af en ny ringvej øst om København. Den strategiske analyse skulle belyse behov, muligheder og konsekvenser for vejkapaciteten i Københavnsområdet, og hvordan der kunne sikres trafikkapacitet, som kunne dække det fremtidige trængselsniveau for Nordhavnen. 4

5 5 Nordhavnsvej og Nordhavn Undersøgelsesområdet for Nordhavnstunnelen med byggeriet af Nordhavnsvej i forgrunden

6 VVM-undersøgelsen I VVM-undersøgelsen belyses de miljømæssige og økonomiske konsekvenser - herunder påvirkningen af mennesker, natur og landskab ved forskellige forslag til en Nordhavnstunnel. Miljømæssige konsekvenser Det er et vigtigt element i undersøgelsen at kortlægge og vurdere projektets virkninger på miljøet. Undersøgelsen skal detaljeret beskrive de miljømæssige, naturmæssige og visuelle konsekvenser i forbindelse med anlæg af en ny Nordhavnstunnel samt beskrive, hvordan man kan begrænse eller undgå de negative effekter på omgivelserne. Konsekvenserne kan også være positive, fx hvis det lokale vejnet i Nordhavnsområdet aflastes i takt med en udbygning af trafikkapaciteten, eller hvis der skabes en forbedret mobilitet for trafikanterne, cyklisterne og de gående. De miljømæssige konsekvenser vil blive beskrevet i VVM-redegørelsen. Både de direkte konsekvenser af en ny Nordhavnstunnel fra Nordhavnsvej til Nordhavn under Svanemøllebugten og den betydning, som projektet får for de omkringliggende områder og det tilstødende vejnet, vil blive beskrevet. Støj og luftforurening Der vil blive redegjort for de støjmæssige konsekvenser af projektet, herunder de støjmæssige konsekvenser i anlægsperioden. Der vil desuden blive foretaget en vurdering af luftforurening ved tunnelafslutningen. og planteliv og indarbejdet foranstaltninger for at afbøde påvirkningerne. Det kan bl.a. omfatte erstatningsnatur, faunapassager og beplantning. Landskab og arkitektoniske forhold De undersøgte forslag vil også blive behandlet og vurderet rent arkitektonisk (visuelt) i forhold til tunnelprojektets indpasning og påvirkning af omgivelserne. Herudover vil en tunneltilslutning fra Nordhavnsvej til Nordhavn under Svanemøllebugten blive vurderet arkitektonisk. Forløbet af en ny Nordhavnstunnel skal således udformes, så der tages hensyn til det visuelle udtryk. I VVM-undersøgelsen vil der blive udarbejdet visualiseringer af forslagene for at illustrere, hvorledes en ny tunnelpassage kan indpasses i det eksisterende miljø Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger kan fås på nordhavnstunnel eller ved henvendelse til projektleder og strategisk chef Ole Kirk i Vejdirektoratet på tlf eller eller akademiingeniør Jens Christian Probst på tlf Miljø Der vil blive redegjort for de miljømæssige påvirkninger og konsekvenser af anlægget både under udførelsen og efter anlægget står færdigt. De jordforureningsmæssige forhold vil blive undersøgt for forureningens grad og type, samt hvor denne jord kan bortskaffes eller evt. genbruges i anlægget. Natur Det skal vurderes, om projektet direkte eller indirekte berører eller påvirker beskyttet natur (Natura 2000 områder og områder omfattet af naturbeskyttelsesloven) samt beskyttelseszoner efter anden lovgivning. Der vil blive foretaget en vurdering af konsekvenserne for dyre- Nordhavnsvejtunnel Dagslysskærm Foto: John Ehbrecht 6

7 7

8 Vejdirektoratet har lokale kontorer i: Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København Find mere information på vejdirektoratet.dk Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon vejdirektoratet.dk

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Side 1 af 10 Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Indhold: Indledning Baggrund Projektforslag Fravalg af alternativer Påvirkning af

Læs mere

Høringsnotat Rute 54 Næstved-Rønnede VVM-undersøgelse - Indledende høring

Høringsnotat Rute 54 Næstved-Rønnede VVM-undersøgelse - Indledende høring Høringsnotat Rute 54 Næstved-Rønnede VVM-undersøgelse - Indledende høring Dato August 2015 Dokument 15/09958 Sagsbehandler Lene Nøhr Michelsen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

København-Ringsted projektet høringsnotat

København-Ringsted projektet høringsnotat Roskilde København Køge Ringsted København-Ringsted projektet høringsnotat April 2009 København-Ringsted projektet Forord Dette høringsnotat dokumenterer den offentlige høring, som Trafikstyrelsen har

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING IDÉ- OG FORSLAGSFASE - HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende offentlig høring

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

Lokalplanforslag 1039 i høring

Lokalplanforslag 1039 i høring Offentliggjort på www.koege.dk den 9.9.2013 Lokalplanforslag 1039 i høring Køge Byråd har den 27. august 2013 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1039 for vindmøller på Køge Havn, VVM-redegørelse

Læs mere

Status på Infrastruktur i Region Midtjylland

Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region, december 2012 opdateret maj 2014 KKR MIDTJYLLAND Indhold Status på fremdrift i infrastrukturinvesteringer...

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO

MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Juni 2013 13/13560 MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Juni

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK PLANLÆGNING HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG.

KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK PLANLÆGNING HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG. PLANLÆGNING KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG Teknik og Miljø Hvad er et Kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Hæftet indeholder: Den formelle bekendtgørelse af d. 02.12.2008 Økonomiforvaltningens indstilling med bilag til Borgerrepræsentationen d. 28.08.2008

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002. Høringsnotat S-tog til Roskilde

Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002. Høringsnotat S-tog til Roskilde Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002 Høringsnotat S-tog til Roskilde INDHOLD 1. KORT OM PROJEKTET Baggrund for den valgte S-togsløsning 4 4 2. BORGERNE ER BLEVET HØRT Høringsperioden Generelle

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende materiale RAPPOR T 438 SUPPLEME MENT TIL R APPO PORT 402-2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende

Læs mere

Vejledning om konsekvensanalyser

Vejledning om konsekvensanalyser Vejledning om konsekvensanalyser Finansministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Ligestillingsafdelingen Miljøministeriet Skatteministeriet Socialministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Maj 2005

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere