Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København."

Transkript

1 Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg. Cityringen får 17 underjordiske stationer af samme type, som kendes fra for eksempel Kongens Nytorv. Cityringen får en linieføring, der dækker følgende stationer: Københavns Hovedbanegård, v. Rådhuspladsen, v. Christiansborg, v. Kongens Nytorv, v. Frederikskirken, Østerport Station, v. Trianglen, v. Poul Henningsens Plads, v. Vibenshus Runddel, v. Rådmandsmarken, Nørrebro Station, v. Nørrebros Runddel, v. Landsarkivet, v. Aksel Møllers Have, Frederiksberg Station, v. Platanvej samt på Vesterbro (v. Tove Ditlevsens Plads, v. Enghave Plads eller v. Otto Krabbes Plads). Stationsplaceringen på Vesterbro skal fastlægges nærmere i det videre forløb. Med en Cityring bliver København og Frederiksberg en banebetjent by. I kombination med S-togslinierne og Metroens etape 1-3 kommer der er et finmasket banenet i centrum af hovedstaden. Det betyder, at cirka 85 procent af alle boliger, arbejds- og studiepladser i de tætteste bydele ligger indenfor 600 meters afstand af en Metro eller S-togsstation. For de fleste bliver der mindre end 10 minutters gang til den nærmeste station. I alt vil beboere og arbejdspladser/studiepladser være i gangafstand fra en Metrostation på Cityringen. Cityringen vil fuldt indkørt få cirka passagerer om dagen og samtidig øges passagerantallet på de eksisterende metrolinier lidt. Cityringen bliver en central del af byens kollektive trafik med tog med få minutters mellemrum og korte rejsetider. Cityringen åbner omkring Anlægsarbejdet kan efter lovbehandling og vedtagelse, gennemførelse af VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkningerne for Miljøet), projektering og udbud begynde i år Der henvises i øvrigt til resumérapporten fra udredningen om Cityringen fra maj 2005.

2 Økonomi vedr. Cityringen På baggrund af den tekniske dokumentationsrapport Udredning om Cityringen er den samlede anlægssum anslået til ca. 15 mia. kr. Til finansiering af det samlede projekt indskyder staten Københavns Havn A/S til en værdi på 4,6 mia. kr. Heraf anvendes 0,3 mia. kr. til finansiering af reinvesteringer i Ørestadsselskabet og Frederiksbergbaneselskabet og 0,3 mia. kr. som tilskud til forbindelsesvejen mellem Nordhavnen og Helsingør-motorvejen, som anlægger. Det betyder, at staten bidrager med 4 mia. kr. til Cityringen, Frederiksberg og Københavns kommuner indskyder tilsammen 5,6 mia. kr. i Cityringen og de fremtidige nettodriftsindtægter finansierer 5,4 mia. kr. Til fordeling af det samlede kommunale finansieringsbidrag anvendes de budgetterede anlægsudgifter i hver kommune. Det betyder, at skal indskyde 4,8 mia. kr. (85,1 pct. af 5,6 mia. kr.) i Cityringen, mens skal indskyde 0,8 mia. kr. (14,9 pct. af 5,6 mia. kr.). Tabel 1. Økonomien i Cityringen, mia. kr. Anlæg 1 15,0 Drift (netto) 2-5,4 Statens indskud (værdien af Københavns Havn A/S) 4,0 Kommunal finansiering - heraf - heraf 1) Anlægssummen er opgjort som en sum af de årlige udgifter i projekterings- og anlægsperioden. Opgøres anlægssummen som nutidsværdi, er den samlede udgift 13,5 mia. kr. 2) Omfatter bl.a. nettodriftsindtægter fra Cityringen, renteindtægter/renteudgifter og reinvesteringer. Med denne fordeling af det kommunale bidrag kommer til at betale 55 pct. af statens og s samlede bidrag på i alt 8,8 mia. kr., mens staten kommer til at betale 45 pct. Det svarer til de nuværende ejerforhold i Ørestadsselskabet, hvor Københavns Kommune har en ejerandel på 55 pct. og staten har en ejerandel på 45 pct. Ses på de tre parters andel af det samlede indskud i projektet på 9,6 mia. kr., er Københavns Kommunes ejerandel af Cityringen 50 pct., statens ejerandel er 41,7 pct., og Frederiksberg Kommunes andel er 8,3 pct. Anlægsskønnet for Cityringen indeholder en række risici. Erfaringsmæssigt vil der forekomme uforudsete fordyrelser af projektet. Tilsvarende er prognoserne for passagertilstrømningen usikre., og Regeringen er enige om, at uforudsete merudgifter skal finansieres i forhold til den nævnte fordelingsnøgle. 5,6 4,8 0,8

3 Kortere rejsetider Cityringen vil give et kvalitetsløft til hovedstaden. Cityringen vil tilbyde: hurtig, sikker og pålidelig kollektiv transport med hyppige afgange i de tættest bebyggede byområder. et attraktivt alternativ til biltrafik, som er uafhængig af trængsel i gaderummet. afvikling af en betydelig del af den kollektive trafik under jorden. Mange passagerer vil opleve en halvering af rejsetiderne i København, bedre komfort og slippe for forsinkelser, samtidig med at der opnås større muligheder for anvendelse af gaderummet. Tabellen viser eksempler på rejsetider med henholdsvis Cityring og bus. Det skal bemærkes, at sandsynligheden for forsinkelser i forhold til de angivne tider er væsentlig større for bus end for Cityringen. Eksempler på rejsetidsbesparelser v/marmorkirken Nørrebro st. v/poul Henningsens Plads (Ydre Østerbro) Enghave Plads (Vesterbro) v/rådhuspladsen v/marmorkirken v/rådhuspladsen Nørrebro st. v/aksel Møllers Have (Frederiksberg) v/rådhuspladsen v/platanvej/frederiksberg Alle Trianglen Rejsetid med bus nu Rejsetid med Cityring ifølge køreplanen 25 min. 9 min. 27 min. 13 min. 14 min. 3 min. 17 min. 12 min. 10 min. 7 min. 21 min. 11 min.

4 Udvikling af Københavns Nordhavn til et attraktivt bolig- og erhvervsområde I tilknytning til aftalen om Cityringen har regeringen og indgået en særskilt aftale om udvikling af dele af Københavns Nordhavn. Udviklingen af Nordhavnen skal være med til at betale for udbygningen af Metroen. Havnebassinerne og Svanemøllebugten rummer unikke herlighedsværdier og danner et godt udgangspunkt for at skabe et nyt, attraktivt bykvarter langs kajerne i Nordhavnen, tæt på Østerbro. Regeringen og har derfor aftalt, at der kan bygges m 2 bolig og erhverv i Århusgadeområdet fra 2008 og yderligere m 2 ved Kalkbrænderiløbet fra 2015, jf. kortet nedenfor. Udbygningen forventes at kunne begynde i 2008, og området forventes færdigudbygget om år. Udbygningen planlægges og tilpasses i overensstemmelse med havneaktiviteterne i Københavns Havn.

5 Vejforbindelse mellem Nordhavnen og Lyngbyvej (Helsingørmotorvejen) I tilknytning til aftalen om Cityringen er der lavet en særskilt aftale mellem regeringen og om, at etablerer en ny vejforbindelse mellem Lyngbyvej og Nordhavnen. Den foreløbige linieføring for vejen fremgår af kortet nedenfor. Vejforbindelsen føres fra Lyngbyvej via Ryparkens idrætsanlæg og i en viadukt under Ringbanen. Vejen føres under Ryvangs Allé og Strandvejen i tunnel (den stiplede linie) for at komme op i Strandvænget og Strandpromenaden. Vejen føres videre til Sundkrogsgade, hvor den forbindes til Kalkbrænderihavnsgade. Krydsene mellem Kalkbrænderihavnsgade og Sundkrogsgade hhv. Århusgade udbygges, så de får den nødvendige kapacitet. Efter udarbejdelse af en VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkningerne for Miljøet) og projektering af vejen, skønnes anlægsarbejdet at kunne begynde ca Forbindelsen kan så stå klar i Den nye vejforbindelse forventes at få en trafik på biler i døgnet, når udbygningen af Nordhavnen efter år er gennemført. Det foreløbige skøn er, at forbindelsen koster ca. 1,8 mia. kr., svarende til en nutidsværdi på 1,7 mia. kr. n finansierer og bygger vejen, idet det kommende arealudviklingsselskab bidrager med et tilskud på 0,7 mia. kr. Vejforbindelsen er nødvendig for at den forudsatte værdiforøgelse af arealerne i Københavns Havn kan realiseres, og dermed at der er finansiering til Cityringen.

6 Når der skal bygges en ny bydel i Nordhavnen, kan de eksisterende veje ikke klare trafikken En bedre vejforbindelse til Nordhavnen er derfor en forudsætning for, at der kan bygges de planlagte i alt etagemeter bolig og erhverv. Vejforbindelsen vil også betyde, at de mange lastbiler fra erhvervshavnen ledes hurtigt ud på motorvejsnettet, i stedet for at køre ind igennem byen. Det betyder en mindre miljøbelastning i Københavns gader og at erhvervslivet i regionen får bedre adgangsforhold til havnen. Generelt får Østerbro mindre trafik. Især Tuborgvej, Jagtvej og Strandboulevarden bliver aflastet, idet man her kommer af med en stor del af den gennemkørende trafik.

7 Metroens aflønning i takstsamarbejdet i hovedstadsområdet Med aftalen om Cityringen mellem regeringen, og lægges op til en ny indtægtsdeling i den kollektive trafik i hovedstadsområdet fra Trafikselskaberne i hovedstadsområdet indgår i dag i et fælles takstsamarbejde. Siden åbningen af Metroen har parterne i takstsamarbejdet (dvs. DSB, HUR og Ørestadsselskabet) været uenige om, hvordan Metroen skal indgå i samarbejdet, og hermed hvor meget metroen skal modtage pr. passager. Uenigheden har medført, at parterne samlet set i deres budgetter forventer flere billetindtægter fra den kollektive trafik, end der faktisk realiseres. HUR har foreslået, at Metroen skal tjene 6,21 kr. pr. Metrorejse, mens Ørestadsselskabet har foreslået, at hver Metrorejse skulle indtjene 8,16 kr. Metroen Løsningsforslaget indebærer, at Metroen i 2007 modtager indtægter pr. Metrorejse, der svarer til det forudsatte i Ørestadsselskabets budget (8,16 kr.). Modelberegninger viser imidlertid, at pga. trafikudviklingen med et mere og mere integreret kollektiv trafiksystem- vil indtjeningen pr. Metrorejse blive reduceret over tid. I 2017 vil den være 7,07 kr. Løsningen betyder en merindtægt for Metroen på mio. kr. årligt i forhold til det af HUR forudsatte. Bustrafikken Løsningsforslaget indebærer, at bustrafikkens økonomi ikke berøres. Med den forventede trafikale udvikling med et stadig mere integreret trafiksystem vil der være en lille reduktion af indtægterne i busdriften på ca. 10 mio.kr. årligt. Dette skal ses i forhold til en forventet årlig indtægt på ca mio. kr. S-togene Løsningen indebærer, at DSB S-tog vil få en indtægtsnedgang på op til 110 mio. kr. årligt. Transport- og energiministeren vil derfor skulle indgå en tillægskontrakt med DSB S-tog om en øget kontraktbetaling. Det vil betyde en merudgift på de årlige finanslove. Desuden skal der budgetteres med et reduceret udbytte fra DSB på omkring 30 mio. kr. årligt. Kvalitetsbidrag Med Cityringen bliver der et sammenhængende kollektiv transportsystem af høj kvalitet i København og på Frederiksberg med mange afgange og høje hastigheder. Det giver passagererne øget komfort. For at øge den driftsmæssige rentabilitet indføres et kvalitetstillæg på 1 kr. ekstra i gennemsnit pr. passager for at benytte det samlede metrosystem, når Cityringen står færdig i ca

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Oktober 2011 Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Metroselskabet By & Havn Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Undersøgelsens baggrund

Læs mere

Årsrapport 2014 Metroselskabet I/S

Årsrapport 2014 Metroselskabet I/S Årsrapport 214 Metroselskabet I/S Årsrapport 214 Indhold Indhold 1. Året kort 2. Metroselskabets forretningsstrategi 3. Metroselskabets anlægsaktiviteter Igangværende anlægsprojekter Cityringen Nordhavn

Læs mere

HT + Trafikministeriet. Projekt Basisnet Resumérapport. Tre bud på opgradering af Københavns kollektive trafik

HT + Trafikministeriet. Projekt Basisnet Resumérapport. Tre bud på opgradering af Københavns kollektive trafik HT + Trafikministeriet Projekt Basisnet Resumérapport Tre bud på opgradering af Københavns kollektive trafik Maj 1999 Indhold Baggrund og sammenfatning Projekt Basisnet - hvorfor... 3 Projekt Basisnet

Læs mere

Metro, letbane, nærbane og cykler

Metro, letbane, nærbane og cykler Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Metro, letbane, nærbane og cykler 12. juni 2014 1 Reservation til afgreningskammer

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

Principaftale. om anlæg og drift af. en letbane på Ring 3

Principaftale. om anlæg og drift af. en letbane på Ring 3 » 1 Principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3 København den 20. juni 2013 2 København den 20. juni 2013 Principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3 Indledning Staten ved Transportministeriet,

Læs mere

Metro, letbaner og trængselsafgiften

Metro, letbaner og trængselsafgiften Metro, letbaner og trængselsafgiften Udspil til hurtig udbygning af den kollektive trafik December 2011 Metrolinjerne M4, M6 og M7. Letbanenet for det samme beløb. Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

Maj 1999. Infrastruktur og logistik. i Øresundsregionen

Maj 1999. Infrastruktur og logistik. i Øresundsregionen Maj 1999 Infrastruktur og logistik i Øresundsregionen i INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1 1.1. Rapportens opbygning... 2 2. Infrastrukturudbygning og fysisk planlægning i Øresundsregionen...4 2.1.

Læs mere

Høring for Borgerrepræsentationen i København om: Københavns Cityring. Torsdag den 30. marts 2006 kl. 16.00 20.30 Festsalen, Københavns Rådhus.

Høring for Borgerrepræsentationen i København om: Københavns Cityring. Torsdag den 30. marts 2006 kl. 16.00 20.30 Festsalen, Københavns Rådhus. Høring for Borgerrepræsentationen i København om: Københavns Cityring Torsdag den 30. marts 2006 kl. 16.00 20.30 Festsalen, Københavns Rådhus. 1 Indholdsfortegnelse Program... 4 Høringens spørgepanel...

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om: Takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik

Læs mere

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 464 Offentligt Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Maj 2007 Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Indhold 3. Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Udgivet

Læs mere

Østlig Ringvej. Strategisk analyse af en havnetunnel i København

Østlig Ringvej. Strategisk analyse af en havnetunnel i København Østlig Ringvej Strategisk analyse af en havnetunnel i København Østlig Ringvej Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet ISBN: 987-87-91013-63-8

Læs mere

Stationskapaciteten ved København H

Stationskapaciteten ved København H Stationskapaciteten ved December 2013 3 Stationskapaciteten ved Indhold Indhold 1 Sammenfatning 5 2 Københavns Hovedbanegård i dag 10 3 Stationskapaciteten på 13 3.1 Fjern- og regionaltog på i fremtiden

Læs mere

Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse

Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse September 2013 Sammenfatning 2. Indhold 1 Baggrund og introduktion... 3 1.1 Baggrund for brugerfinansieringsanalysen af en

Læs mere

Årsrapport 2013 Metroselskabet I/S

Årsrapport 2013 Metroselskabet I/S Årsrapport 2013 Metroselskabet I/S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S CVR-nr. 30823699 T +45 3311 1700 E m@m.dk Læs mere om metroen på m.dk Foto Das Büro, Ditte Valente, Metroselskabet. Layout,

Læs mere

10.1 TRAFIKALE KONSEKVENSER 10.1.1 Overordnede trafi kale konsekvenser

10.1 TRAFIKALE KONSEKVENSER 10.1.1 Overordnede trafi kale konsekvenser 10. DRIFT 10.1 TRAFIKALE KONSEKVENSER 10.1.1 Overordnede trafi kale konsekvenser Det primære formål med Cityringen er at sikre en effektiv kollektiv betjening af tætbyen, dvs. Indre By, Østerbro, Nørrebro,

Læs mere

AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang 2

AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang 2 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang

Læs mere

LETBANEN LYNGBY - GLOSTRUP Økonomi og finansiering

LETBANEN LYNGBY - GLOSTRUP Økonomi og finansiering LETBANEN LYNGBY - GLOSTRUP Økonomi og finansiering Indhold 3 Forord 4 En letbane på tværs af København 7 Hvad er OPP? 10 Økonomivurdering af traditionel udførelse og OPP 16 OPP-model med kort driftsperiode

Læs mere

METRo Anden offentlige høring den 1. oktober 30. november 2012

METRo Anden offentlige høring den 1. oktober 30. november 2012 METRo til Nordhavn Anden offentlige høring den 1. oktober 30. november 2012 Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering Metro til Nordhavn I 2019 kan københavnerne komme fra Rådhuspladsen

Læs mere

Bedre Bus til Nørre Campus

Bedre Bus til Nørre Campus Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Juni 2013 Rapport Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Metroselskabet Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Tekst Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København

Læs mere

Aftaler om Bedre og billigere kollektiv trafik

Aftaler om Bedre og billigere kollektiv trafik Aftaler om Bedre og billigere kollektiv trafik 2012-2015 Aftaler om Bedre og billigere kollektiv trafik 2012-2015 Aftaler om Bedre og billigere kollektiv trafik 2012-2015 Udgivet af: Transportministeriet

Læs mere

FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1.

FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1. TRANSPORTMINISTERIET FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk FINANSIEL ANALYSE INDHOLD 1 Sammenfatning

Læs mere

Screening af idékatalog fra Trængselskommissionen. Rapport. Version 2.0. 26. marts 2013. Trængselskommissionen

Screening af idékatalog fra Trængselskommissionen. Rapport. Version 2.0. 26. marts 2013. Trængselskommissionen Screening af idékatalog fra Trængselskommissionen Rapport. Version 2.0. 26. marts 2013 Trængselskommissionen Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 /

Læs mere

Notat om organisering og kommunal medfinansiering af arbejdet med en letbane mellem Lundtofte og Ishøj samt Avedøre Holme

Notat om organisering og kommunal medfinansiering af arbejdet med en letbane mellem Lundtofte og Ishøj samt Avedøre Holme Gladsaxe Kommune BOA, BYP, LS. 13. april 2011 Økonomiudvalget 03.05.2011 Punkt nr. 133, bilag 2 Notat om organisering og kommunal medfinansiering af arbejdet med en letbane mellem Lundtofte og Ishøj samt

Læs mere

LETBANE TIL LUFTHAVNEN

LETBANE TIL LUFTHAVNEN APRIL 2013 REGION HOVEDSTADEN SCREENINGSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 REGION HOVEDSTADEN SCREENINGSRAPPORT PROJEKTNR.

Læs mere

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 Fælles Passageranalyse Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fælles Passageranalyse

Læs mere

Undersøgelse af højklasset kollektiv transport i Aalborg

Undersøgelse af højklasset kollektiv transport i Aalborg Civilingeniør, Ph.D. Lene Denver Akademiingeniør Ole Kien COWI RAMBØLL 1 Baggrund og formål I forbindelse med en revision af Trafik- og Miljøhandlingsplanen har Aalborg Kommune undersøgt mulighederne for

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere