Iii de anførte pa horingslisten aeslmgeisesmnisteriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Iii de anførte pa horingslisten aeslmgeisesmnisteriet"

Transkript

1 T E EAN CVR wwwbmdk 1061 Kebenhavn K Ti behanciling. Det betyder i praksis og i forhobd til gldende ret, at beskyttelsen mod bovgrundlag, dring af by om Ligebehand1ingsnavnet, der alene bor afspejle det bagvedliggende en andring af beskyttelsen i forhold til de enkelte kriterier ikke bor ske ved en ten kompetence fobger den lovgivning, hvor der i dag galder et forbud mod forskels forskclsbehandling ikke er ens for abe kriterierne. Det er ministeriets opfattebse. at BeskaftigeIsesministeriet har valgt ikke at imodekomme disse onsker. Navnets Ldid 1se aide,,,naterielle bl s1tte/se af transkonnede. Flere har fremsat onske om en udvidelse af nawnets kompetence, sá nvnet gives mulighed for at behandle kiager over samtlige diskriminationsunde og pa able samfundsomrader. Endvidere er det foreslãet. at der indsettes en serlig beskvttelse lag. egen drift. samt forsiag relateret til, at na3vnet behandler kiager pa skrifihigt grund se af nevnets generelle kompetence, hemnder kompetence til at tage sager op af Flere temaer er gaet igen i de indkomne bidrag. Det ge1der bl.a. onske om udvidel riavnet og dets funktion med tiden er hlevet mere kendt i offentligheden. nvnet ogsá i det store og hele er respekteret blandt borgere, organisationer og or til má1setningen om at vre et godt alternativ til de aimindelige domstole, og at ganer. Sagsantalbet bar vret stigende siden etableringen i 2009, hvilket tyder pa, at I det store og hele er det Beskaftige1sesrninisteriets vurdering. at navnet lever op ets overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af dette lovforslag. Beskaftige1sesministeriet modtog en lang raike bidrag, der er indgâet i ministeri traffë afgorclser. stte forsiag til revision af loven i folketingsarct Derfor gay Beskeftige1- Efter Lov orn Ligebehand1ingsnavnets 1 8 skal beskvftige1sesministeren frem md med synspunkter og relevante problemstillinger med udgangspunkt i temaet: sesministeriet i sommeren 2011 organisationer og myncligheder Iejlighed til at byde Ligebehandlingsntevnets rolle i henhold til lovgivningen herunder oplysning om der er ti1strakke1igt kendskab til navnet og de muligheder, sorn mevnet bar for at Beskaftige1sesministeriet sender hermed udkast til by om andring af by om Li gebehandlingsmevnet i hnring. Horing over Iovforslag om ndring af by om LigebehandIingsnvnet SagSnr , februar 2012 Ved Stranden 8 Iii de anførte pa horingslisten aeslmgeisesmnisteriet

2 Beskeftigelsesministcriet bemrker hertil, at det ogsà af regeringsprograrnrnet derfor allerede efter galdende ret galder et forbud mod forskelsbehandling bade pa arbejdsmarkedet og uden for arbejdsmarkedet. Flere bar foreslaet. at navnet gives kompetence dl at tage sager op af egen drift. Egen L/rif koinpetenee ensstemmeise med notatpligten i offentlighedslovens 6, Ministeriet finder pa den baggrund ikke aniedning til at amdre i loven. Der er ogsd stillet forslag om at undtage visse klagere for kravet om skriftiihed. Ministeriet skal bern bemrke. at Ligebehandlingsnavnets sekretariat pa opfor dring fra ininisteriet har oplyst, at sekretariatet er behjlpeligt med at vejiede om niske eplysninger til bnig for sagens behandling noterer disse ned pa sagen i over nvnets arbejde og brul en afklageskerna. ligesom sekretariatet i tilftelde aftelefo fastholdes for at sikre. at der fortsat vii vre tale om et hurtigt og nemt alternativ dl domstolsprovelse. Ministeriet skal i ovrigt henvise 01 betamkning nr fra Retsplejeradet. hvoraf det fremgar (s. 148). at kompetencen for administrative frembvder en bevistvivl, der bor afidares ved parts- eller vidneforkiaringer. nvn. der skal afgore tvister mcllem private her vvre begrnset til sager, der ikke Det er ministeriets opfatteise, at behandlingen af sager pa skriftiigt grundlag skal Flere bar onsket mulighed for mundtlige forkiaringer for nvnet. Vidner og a/gzvelse a/mundtliglorkiaring af, om der er behov for indhentning af en sadan erklaring. skal ligge hos navnet. Ministeriet har valgt ikke at imødekornine dette onske. Baggrunden for, at der stil brug for sagens behandling. Det er i ovrigt ministeriets opfattelse, at vurderingen kes, at der fortsat er mulighed for. at navnet indhenter udtalelser fra sagkyndige iii naismedlemineme skal trffe afgørelser pa juridisk grundlag. Endvidere benr les krav orn. at mevnsmedlernmerne skal have juridisk kandidateksamen, er. at Flere bar foresláet, at der udpeges srligt sagkyndige eller kegpersoner iii nvnet L;dpegning aisa rligt saglcvndige el/er kegperconer for at sikre, at nvnet har storst mulig viden, ekspertise og konkret erfaring inden for de enkelte beskyttelsesomrãder. skal kunne tage sager op. hvor der ikke nodvendigvis er en enkel forurettet, men lag. Som eksernpel p et relateret sporgsmál kan nvnes et onske om, at ntevnet Ministeriet har vurderet, at der er hehov for yderligere analyse af, hvordan dette rede bar kompetence til at tage visse sagstyper op af egen drift. Derfor er det be sluttet, at netop dette tema samt relaterede sporgsmãl ikke medtages i dette Iovfors onske skal gennemfores. bl.a. set i lyset af at Institut for Menneskerettigheder alle derimod en bred kreds af personer, der buyer diskrirnineret. sager op af egen drift. fremgar, at regeringen onsker at give Ligebehandlingsnvnet mulighed for at tage af transkonnede i Danmark betragtes sorn diskrimination pa grund af køn, og at der I forhold til en sarlig beskvttelse afde transkomiede beniarkes. at diskrimination

3 Xcevnets sagsbehandlingstid og in/armationsindsats t id og behovet for at udbrede kendskabet til nvnet, medfort en andring af lovens 5. stk. 4. og lovens 8. Endelig har flere parter gjort sig bemrkninger omkring nvnets sagsbehandlings det fra 9,5 máneder i 2010 til 8,7 mneder i og at màlet for er 6.3 ma en stor indsats for at gore omverdenen oprnlerksom pa nvnet og mevnets mulig Hvis Dc for frerntiden onsker horinger fra Beskftige1sesministeriet rettet til en T E bbbm.dk Futdngti Jriffk, Arhejdsretligt og lntemationalt Center I3tte flu jwd Jorgen en Ven1iuhi4sen / marksom pa dette, anden adresse end den benyttede, bedes Dc venligst gore ministeriet op Fristen for at komme med bemrkninger til lovudkastet er torsdag den 1. marts 2012, ki. 10. Horingssvar bedes sendt til icentercjntdk Konsekvensendring som folge afophevet by om bornepasningsorlov Lovforslagets inc/hold Pnecisering af nievnets kompetence til at behandle sager om chikane Kodificering af navnets praksis med hensyn til at tilkende procesrenter iendring og pnecisering af bestemmelsen om formandskabet Konsekvensndring som folge af ressortom1gning i oktober Prcisering af nvnets mulighed for at afvise kiager Lovforslaget indeholder herefter folgende andringsfors1ag: neder. Det er endvidere ministeriets opfattelse, at hde sekretariatet og nvnet gor Ministeriet hemrker hertil, at muvnets germemsnitlige sagsbehandlingstid er fal beder, Forskellige benrkninger orn sekretariatets kompetence til at afvise sager bar Sekrerariatets kornpeteizee til at a/vise sager

Her får du mere at vide

Her får du mere at vide Her får du mere at vide er Ligestillingsnævnet? Har du brug for flere oplysninger, kan du læse mere om Ligestillingsnævnet på Internettet på adressen www.ligenaevn.dk Her finder du en klagevejledning og

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Ved brev af 9. juli 2010 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets bemærkninger.

Ved brev af 9. juli 2010 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets bemærkninger. Finanstilsynet, Juridisk kontor, Århusgade 110, 2100 København Ø Sendt pr. e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Tilbud om mediation som første stop

Tilbud om mediation som første stop TEMA: MEDIATION Tilbud om mediation som første stop Man kan undre sig over, at ikke flere virksomheder benytter sig af mediation. Voldgiftsinstituttets erfaringer med mediation i erhvervstvister er mere

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret

Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret On the Incorporation of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in Danish Law With a Summary in English

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507 Betænkning om behandling af klager over politiet Betænkning nr. 1507 BETÆNKNING OM BEHANDLING AF KLAGER OVER POLITIET Afgivet af et udvalg under Justitsministeriet Betænkning nr. 1507 København 2009 Betænkning

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere