Bilag 1. Kravspecifikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Kravspecifikation"

Transkript

1 Bilag 1 Kravspecifikation

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af <ÆLDREOMRÅDET> Kundens overordnede organisering <ÆLDREOMRÅDET> Kvalitetsstandarder Beskrivelse af det eller de omfattede plejecenter Brugerinddragelse Værdigrundlag, idégrundlag og tilsvarende principper 3 3. Den omfattede opgave 4 4. Krav til leverandøren Krav til IT-anvendelse Krav til leverandørens kompetencer Krav til leverandørens overholdelse af omfattet lovgivning Krav til driftsplaner Krav til øvrige forhold 6 5. Krav til de omfattede opgaver Formål Målgruppen Ydelserne Krav til <YDELSE 1> Krav til <YDELSE 2> Krav til <YDELSE 3> Krav til <YDELSE 4> Kvalitetsopfølgning, tilsyn og bod Opfølgning, generelt Tilsyn Redskaber til samt opfølgning på succeskriterier og kvalitetsmål Opfølgning på øvrige kvalitetsmål 9

3

4 1. Indledning I dette bilag beskrives de ydelser, som leverandøren skal levere til <NAVN> Kommune, og kravene til opgaveløsningen. I afsnit 2 beskrives <NAVN> Kommunes og <ÆLDREOMRÅDETS> nuværende organisering samt en række nøgletal og øvrige relevante informationer om dette. I afsnit 3 gives en oversigtsbeskrivelse af de omfattede ydelser. I afsnit 4 og 5 beskrives generelle krav til leverandørens opgavevaretagelse og specifikationen af de opgaver, som leverandøren ktør skal levere til <NAVN> Kommune. I afsnit 6 beskrives kvalitetsopfølgning på kvalitetsmål og indikatorer samt den planlagte tilsynsprocedure. Følgende krav er at betragte som mindstekrav: <Indsæt kravene> Bilag 1 Kravspecifikation <NAVN> Kommune 1

5 2. Den nuværende organisering af <ÆLDREOMRÅ- DET> I dette afsnit følger en kort beskrivelse af <NAVN> Kommunes organisering, hovedtræk i den nuværende organisering af plejecenteropgaverne i kommunen samt en række nøgletal fra 201X vedrørende <DEN UDBUDTE OPGA- VE>. Nøgletallene for <DEN UDBUDTE OPGAVE> er retningsgivende for omfanget af de ydelser, leverandøren skal levere til <NAVN> Kommune. Det må understreges, at beskrivelsen tjener et informativt formål og ikke er bindende for leverandøren i forhold til dennes tilgang til og organisering af den fremtidige opgaveløsning. 2.1 Kundens overordnede organisering Den overordnede organisering af <NAVN> Kommune 1 fremgår af Figur 2-1. Figur 2-1: <NAVN> Kommunes overordnede organisering <INDSÆT ET ORGANISATIONSDIAGRAM FOR KOMMUNENS OVERORDNEDE ORGANISERING> <INDSÆT EN BESKRIVELSE AF KOMMUNENS OVERORDNEDE ORGANISE- RING> 2.2 <ÆLDREOMRÅDET> <ÆLDREOMRÅDET)> er organiseret <INDSÆT EN BESKRIVELSE>. Organiseringen fremgår af Figur 2-2. Figur 2-2: Organisering af <ÆLDREOMRÅDET> <INDSÆT ET ORGANISATIONSDIAGRAM EL. LIGN. FOR ORGANISERING AF ÆLDREOMRÅDET>. 1 Der henvises i øvrigt til kommunens hjemmeside Bilag 1 Kravspecifikation <NAVN> Kommune 2

6 2.3 Kvalitetsstandarder <NAVN> Kommunes kvalitetsstandarder er følgende. Leverandøren skal i sin opgaveløsning efterleve disse i tillæg til øvrige krav i dette bilag. 2.4 Beskrivelse af det eller de omfattede plejecenter I det følgende afsnit gives en række kvantitative oplysninger om <DEN UD- BUDTE OPGAVE> med afsæt i det /de udbudte plejecentre. <INDSÆT EN KVANTITATIV BESKRIVELSE AF <DEN UDBUDTE OPGAVE>, dvs. antal ansatte, antal beboere, mængder af ydelser, alder, særlig profil osv.> Udbuddet tager udgangspunkt i ovenstående opgørelse over <DEN UDBUD- TE OPGAVE>. 2.5 Brugerinddragelse <NAVN> Kommunes lægger følgende principper til grund for arbejdet i relation til brugerinddragelse: <Indsæt principper> 2.6 Værdigrundlag, idégrundlag og tilsvarende principper <NAVN> Kommunes værdi- og idégrundlag for indsatsen på ældreområdet er følgende <Indsæt principper> Bilag 1 Kravspecifikation <NAVN> Kommune 3

7 3. Den omfattede opgave <NAVN> Kommune har i skemaet nedenfor lavet en oversigt over den samlede mængde ydelser og delydelser. Ydelse Delydelser Hovedformål med ydelsen <UDFYLDES> <UDFYLDES> <UDFYLDES> De mere konkrete krav følger i afsnit 5 nedenfor. Skemaet tjener derfor alene det formål at skabe overblik. Bilag 1 Kravspecifikation <NAVN> Kommune 4

8 4. Krav til leverandøren <NAVN> Kommune har en række forventninger til leverandøren. 4.1 Krav til IT-anvendelse <NAVN> Kommune stiller følgende krav til leverandørens it-anvendelse: Leverandøren skal løbende indberette <INDSÆT BESKRIVELSE> til <IND- SÆT NAVN PÅ IT-SYSTEM>, så kunden har mulighed for at få relevant dokumentation for leverandørens arbejde. Leverandørens it-systemer skal kunne fungere sammen med den til enhver tid gældende it-infrastruktur og it-sikkerhed i <NAVN> Kommune, således at kommunikation og dataudveksling kan foregå hensigtsmæssigt ift. opgavevaretagelsen. De it-relaterede forhold vedr. <ÆLDREOMRÅDET> er beskrevet i underbilag x til bilaget. Kundens it-sikkerhedspolitik og it-strategi er vedlagt udbudsmaterialet i underbilag x. 4.2 Krav til leverandørens kompetencer <NAVN> Kommune forventer, at leverandøren har et solidt kendskab til pleje- og omsorgsområdet, samt drift af facility management delen af et plejecenter. Der henvises i øvrigt til det øvrige udbudsmateriale, herunder til opgavebeskrivelserne i afsnit 4. <NAVN> Kommune stiller følgende krav til leverandørens kompetencer: <INDSÆT KRAV>. Leverandøren skal i bilag 2 redegøre for sit kendskab til pleje- og omsorgsområdet og for sit kendskab til facility management. Leverandøren skal i bilag 2 redegøre for medarbejdernes kvalifikationer. 4.3 Krav til leverandørens overholdelse af omfattet lovgivning <NAVN> Kommune skal særligt henlede leverandørens opmærksomhed på følgende krav i medfør af lovgivningen. <INDSÆT TEKST MED ANGIVELSE AF DE SPECIFIKKE KRAV>. Bilag 1 Kravspecifikation <NAVN> Kommune 5

9 Det er i hele kontraktperioden leverandørens ansvar at sikre sig et stadigt kendskab til al for kontrakten relevant lovgivning samt at opgaveløsningen udføres i overensstemmelse hermed. 4.4 Krav til driftsplaner Leverandøren skal udarbejde driftsplaner på baggrund af ydelsesbeskrivelserne i afsnit 5 og leverandørens løsningsbeskrivelse i bilag 2. Det er et krav til indholdet, at driftsplanerne beskriver rutiner og er egnede som styringsværktøj for den daglige drift. Driftsplanen kan udgøre en detaljering af leverandørens løsningsbeskrivelse. Driftsplanerne skal sikre, at der sker en vidensoverførelse og forventningsafklaring parterne imellem, og at der identificeres præcise målepunkter og opfølgningsinstrumenter for de enkelte opgaver. Endelig skal driftsplanerne indeholde en beskrivelse af procedurer, kontaktnumre mv. i forbindelse med den daglige opgavevaretagelse. Indholdet af driftsplanerne drøftes og fastlægges endeligt efter kontraktindgåelse. Leverandøren skal i bilag 2 udarbejde udkast til driftsplaner. 4.5 Krav til øvrige forhold <INDSÆT TEKST MED ANGIVELSE AF DE SPECIFIKKE KRAV>. <INDSÆT KRAV>. Tilbud 1. Leverandøren skal i bilag 2 redegøre for <INDSÆT EVT. KRAV OM REDEGØRELSE FOR ANDRE KRAV>. Bilag 1 Kravspecifikation <NAVN> Kommune 6

10 5. Krav til de omfattede opgaver 5.1 Formål Varetagelsen af <DEN UDBUDTE OPGAVE> har samlet set til formål at sikre: <INDSÆT EN BESKRIVELSE>. 5.2 Målgruppen Målgruppen for den udbudte opgave er karakteriseret som følger: <INDSÆT EN BESKRIVELSE> Leverandøren skal i bilag 2 redegøre <INDSÆT EVT. KRAV OM REDEGØREL- SE FOR MÅLGRUPPESPECIFIKKE FORHOLD>. 5.3 Ydelserne Opgaven og de tilhørende krav er nedenfor beskrevet ud fra følgende disposition. a. <INDSÆT EN LISTE MED DE OMFATTEDE YDELSER>. 5.4 Krav til <YDELSE 1>. 5.5 Krav til <YDELSE 2>. 5.6 Krav til <YDELSE 3>. 5.7 Krav til <YDELSE 4>. Bilag 1 Kravspecifikation <NAVN> Kommune 7

11 6. Kvalitetsopfølgning, tilsyn og bod I dette bilag beskrives <NAVN> Kommunes kvalitetsopfølgning og tilsyn. 6.1 Opfølgning, generelt Kunden er til enhver tid berettiget til, uden beregning, at foretage stikprøver på opgaveløsningens kvalitet til sikring af opfyldelsen af de stillede kvalitetsog produktionskrav. En sådan stikprøve vil blive udført af 3. person med relevant faglig baggrund. Stikprøver vil kunne omfatte alle de i kravspecifikationen nævnte ydelser. Der vil ved afslutning blive udarbejdet en skriftlig rapport med tilhørende kvalitetsbedømmelse (dokumentation for afvigelser fra den aftalte kvalitet), som vil blive forelagt leverandøren. Konstaterede mangler i kvaliteten skal straks rettes op efter påtale i henhold til aftale med <NAVN> Kommunes kontaktperson. På baggrund af kravspecifikationerne skal leverandøren iværksætte de fornødne instruktioner og procedurer til sikring og kontrol af levering af de aftalte ydelser. <NAVN> Kommune forbeholder sig ret til at gennemføre evalueringer af leverandørens opgaveløsning, herunder brug af ekstern evaluator. <NAVN> Kommune betaler honorar for dette. Leverandøren er pligtig til <INDSÆT EN BESKRIVELSE > Den ansvarlige leder af indsatsen skal sikre sig, at arbejdet udføres korrekt, og skal endvidere forestå leverandørens egen kvalitetssikring med den udførte opgave. Leverandøren skal til enhver tid kunne dokumentere den udførte kvalitetssikring. Leverandøren skal i bilag 2 beskrive sin tilgang til kvalitetssikring. <INDSÆT EN BESKRIVELSE AF HVORDAN OPFØLGNINGEN VIL INDGÅ I RE- LATION TIL DEN VALGTE SAMARBEJDSMODEL > 6.2 Tilsyn <INDSÆT EN BESKRIVELSE AF DET KONKRETE TILSYN > Leverandøren har pligt til at medvirke til dette. 6.3 Redskaber til samt opfølgning på succeskriterier og kvalitetsmål Bilag 1 Kravspecifikation <NAVN> Kommune 8

12 <NAVN> Kommune følger op på de i afsnit 4 beskrevne succeskriterier og kvalitetsmål for de enkelte ydelser. Opfølgning foretages <INDSÆT EN BESKRIVELSE AF OPFØLGNING, HERUN- DER HVORNÅR, AF HVEM OG HVORDAN > 6.4 Opfølgning på øvrige kvalitetsmål <NAVN> Kommune lægger i forbindelse med kvalitetsmålene vægt på, at der opnås helhed og sammenhæng i løsning af <DEN UDBUDTE OPGAVE>, og at løsning af opgaven hviler på en samarbejdsfilosofi, jf. også bilag 3. <NAVN> Kommune lægger i øvrigt vægt på følgende kvalitetsmål: At brugerne er tilfredse med ydelserne fra leverandøren. At samarbejdet mellem leverandøren og <NAVN> Kommune fungerer smidigt og gnidningsfrit. At leverandøren leverer fagligt gode løsninger. <INDSÆT ANDRE> Brugertilfredshed Det er væsentligt, at brugerne er tilfredse med den service, der leveres. Brugerne skal derfor spørges om deres generelle tilfredshed med opgaveløsningen, herunder med omgangstonen, imødekommenhed, forståelighed i skriftlig og mundtlig kommunikation osv. Leverandøren skal <ANGIV INTERVAL> foretage en undersøgelse af brugernes vurderinger af opgavevaretagelsen ved forløbsafslutning. Leverandøren er forpligtet til på kundens begæring uden ugrundet ophold at afhjælpe forhold, som brugerundersøgelserne måtte give anledning til. Bilag 1 Kravspecifikation <NAVN> Kommune 9

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn og personale samt vagtplan. Den samlede kravspecifikation for løn- og

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

P Å M A D S E R V I C E

P Å M A D S E R V I C E E U - U D B U D P Å M A D S E R V I C E M E D U D B R I N G N I N G Æ L D R E A F D E L I N G E N, S I L K E B O R G K O M M U N E Silkeborg Kommune, 8. maj 2009 Sagsnr. 09/19926 1. INDLEDNING... 1 1.1

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn og personale samt vagtplan. Den samlede kravspecifikation for løn- og

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Aftale om levering, udrulning vedligeholdelse og drift af en XBRL-løsning

Læs mere

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift 1. Formål Anskaffelse af outsourcet it-drift er næsten altid en kompliceret proces, med mange aktiviteter, der ofte er afhængige af hinanden, og mange beslutninger

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune.

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune. Indledning Baggrund Private virksomheder har efter Lov om Social Service mulighed for at søge om at blive godkendt som leverandør af hjælp på ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune. Opgaverne omfatter ikke

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af økonomi. Den samlede kravspecifikation for økonomi udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af økonomi. Den samlede kravspecifikation for økonomi udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A

Læs mere

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen (juni 2013) [2] Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 4 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere