Skatteministeriet J.nr Den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den"

Transkript

1 Skatteudvalget L 28 - Bilag 8 Offentligt Skatteministeriet J.nr Den Til Folketingets Skatteudvalg L 28- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove (Kvoter og betalingsrettigheder). Hermed fremsendes i 5 eksemplarer kommentar til henvendelse af 5. november 2004 fra Dansk Landbrug (L 28 bilag 5). Kristian Jensen / Lise Bo Nielsen

2 Henvendelsen fra Dansk Landbrug indeholder 3 forslag til ændringer af L 28 som fremsat. Dansk Landbrug har vedlagt et notat med en række tekniske bemærkninger fra Dansk Landbrugsrådgivning. Forslagene fra Dansk Landbrug og bemærkningerne fra Dansk Landbrugsrådgivning beskrives og kommenteres punkt for punkt nedenfor. A. Forslag fra Dansk Landbrug. 1. Modregning af tab Efter L 28 kan der med en sats på 30 pct. ske modregning af hidtidig betalt skat som følge af fortjeneste på salg af betalingsrettigheder og mælkekvoter for det indkomstår, hvori der opstår tab ved salg af ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven. Der bør efter Dansk Landbrugs opfattelse ske modregning med den faktisk betalte skat, hvis salget af ejendommen sker i samme år eller i de to følgende år. Hvis salget af ejendommen sker på et senere tidspunkt, kan der anvendes en skabelonmodregning, som bør være på mindst 45 pct. for personligt ejede virksomheder og 30 pct. for selskaber. Efter min opfattelse er der ikke et større behov for at komplicere regelsættet yderligere på dette punkt. Af forenklingshensyn er der valgt en skematisk modregning med en sats på 30 pct. svarende til selskabsog virksomhedsskattesatserne. Formålet med de foreslåede regler er ikke at opnå millimeterretfærdighed, men på en forholdsvis enkel måde at give landbrugere en rimelig skattemæssig kompensation for tidligere betalt skat i de tilfælde, hvor en landbrugsejendom sælges med tab. Efter L 28 får landbrugeren kompensation uanset årsagen til et eventuelt tab på ejendommen. Af forenklingshensyn er der således ikke taget højde for, at et tab ved salg af en landbrugsejendom om f.eks. 15 år kan skyldes prisfald som følge af andre forhold end, at landbrugsstøtten er blevet afkoblet i Side 2

3 Alt i alt finder jeg, at det foreslåede regelsæt er gunstigt for landbruget, da der er tale om kompensation for en skat, som kan være betalt mange år før salget af ejendommen. 2. Gratis tildelte mælkekvoter. Efter L 28 indføres der med virkning fra 1. januar 2005 skattefrihed for værdien af gratis tildelte mælkekvoter. Efter Dansk Landbrugs opfattelse bør skattefriheden indføres med tilbagevirkende kraft fra Som det fremgår af bemærkningerne til L 28 foreslås der med virkning fra 1. januar 2005 skattefrihed for værdien af gratis tildelte mælkekvoter, fordi de gældende regler med skattepligt for denne værdi anses for uhensigtsmæssige. Jeg har derfor forståelse for Dansk Landbrugs forslag om at give den foreslåede skattefrihed tilbagevirkende kraft. Jeg synes imidlertid ikke, at det vil være fair at give denne del af lovforslaget tilbagevirkende kraft for en enkelt erhvervsgruppe. Desuden skulle der helst ikke skabes præcedens for, at alle forslag til forbedringer af skattelovgivningen tillægges tilbagevirkende kraft. I sidste ende kunne det blive en bekostelig affære for statskassen, hvis al god lovgivning skulle have tilbagevirkende kraft. Der knytter sig også de praktiske problemer til spørgsmålet om tilbagevirkende kraft for reglen om skattefrihed for værdien ved tildelingen, at der i givet fald ikke alene skulle ske genoptagelse af landmænds selvangivelser for de år, hvor kvoterne er blevet tildelt, men også for de år, hvor landmænd har solgt deres ejendomme. Konsekvensen af en skattefrihed ved tildelingen ville nemlig være, at der for det år, hvor ejendommen er solgt, skal ske en justering af ejendommens anskaffelsessum svarende til det beskattede beløb i forbindelse med tildelingen af mælkekvoten. Det skyldes, at dette beskattede beløb ved salg af ejendommen er blevet tillagt ejendommens anskaffelsessum efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. Resultatet af disse selvangivelsesgenoptagelser ville blive en forhøjelse Side 3

4 af ejendomsavanceskatten. Spørgsmålet er i øvrigt, om dette teknisk kan lade sige gøre. 3. Mælkekvoter solgt efter salg af fast ejendom. Efter L 28 vil mælkekvoter, som sælges efter den faste ejendom, blive beskattet efter den foreslåede saldomodel. Efter Dansk Landbrugs opfattelse bliver der derfor stor forskel i beskatningen for eksisterende mælkekvoter, som sælges før, sammen med eller efter salget af den faste ejendom. Da sælgeren ikke altid har mulighed for at sælge mælkekvoter, inden den faste ejendom sælges, bør der efter Dansk Landbrugs opfattelse skabes ligestilling ved at indføre følgende regel: Mælkekvoter, som er anskaffet før 1. januar 2005, beskattes altid efter ejendomsavancebeskatningsloven. Efter de gældende regler er alle mælkekvoter omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven. Beskatningen ved salg af mælkekvoter sker derfor ved reguleringer i anskaffelsessummen for den faste ejendom, når denne sælges. Dette har haft den uheldige virkning, at mælkekvoter, der sælges efter ejendommen, ikke bliver beskattet. Derfor foreslås det i L 28, at afståelsessummen ved salg af sådanne mælkekvoter fra 1. januar 2005 skal indgå på det foreslåede saldosystem hos sælgeren. Jeg har forstået, at Dansk Landbrug er enig i, at den gældende uhensigtsmæssighed med skattefrihed ved salg af en mælkekvote efter salg af ejendommen skal fjernes, og at alle mælkekvoter anskaffet før 1. januar 2005 derfor ikke kan fortsætte under de gældende regler i ejendomsavancebeskatningsloven. Konsekvensen af forslaget fra Dansk Landbrug om, at alle mælkekvoter anskaffet før 1. januar 2005 skal beskattes efter ejendomsavancebeskatningsloven, er derfor, at der i så fald i ejendomsavancebeskatningsloven skal indarbejdes en særlig form for beskatning af mælkekvoter, der sælges efter ejendommen. Det vil sige, at vi i givet fald ud over de variationer, der er i L 28 med hensyn til behandlingen af kvoter skulle udarbejde yderligere et regelsæt for en begrænset del af mælkekvoterne. Jeg finder, at det er mere enkelt og derfor mere hensigtsmæssigt at lade disse mælkekvoter Side 4

5 gå over på saldosystemet for betalingsrettigheder og nyerhvervede mælkekvoter således, som det foreslås i L 28. B. Bemærkninger fra Dansk Landbrugsrådgivning , stk. 2, pkt. Mælkekvoter solgt efter salg af ejendommen. a. Essensen i Dansk Landbrugsrådgivnings bemærkninger om dette emne svarer til forslaget fra Dansk Landbrug som beskrevet i punkt 3 ovenfor. Der henvises til kommentaren til punkt 3 ovenfor. b. Efter L 28 skal der ske beskatning ved salg af en mælkekvote, hvis der ikke efter ejendomsavancebeskatningsloven skal ske regulering af ejendommens anskaffelsessum med mælkekvotens anskaffelses- og afståelsessum. Uanset hvordan en ejendom er vurderet er det en ejendoms faktiske status, der er afgørende for, om der er tale om en landbrugs- eller skovbrugsejendom, der er omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven. Til dette anfører Dansk Landbrugsrådgivning, at en skatteyder generelt bør kunne støtte ret på den foreliggende vurdering, medmindre der siden vurderingstidspunktet er sket retlige ændringer f.eks. ved frasalg af jord. Myndighederne bør således have ansvaret for, at vurderingerne er rigtige, og at eventuelle fejl ikke kan lægges skatteyder til last. Skatteministeriet er enig i dette synspunkt. c. I L 28 foreslås i afskrivningslovens 40 C, stk. 2, 4. pkt., at kun mælkekvoter anskaffet den 19. maj 1993 eller senere er omfattet af det foreslåede saldosystem. Dansk Landbrugsrådgivning gør opmærksom på, at en del af mælkekvoterne er anskaffet før denne dato, og at reglen derfor vil bevirke, at denne del af kvoterne vil kunne sælges skattefrit efter salget af ejendommen. Side 5

6 Hvis en mælkekvote er anskaffet før 19. maj 1993, er kvotens anskaffelsessum anset for en del af ejendommens anskaffelsessum og skal i relation til ejendomsavancebeskatningsloven ikke udskilles til særskilt behandling. Af forenklingshensyn er det fundet rimeligt i forhold til afskrivningslovens 40 C at anvende samme skæringstidspunkt med hensyn til, hvilke mælkekvoter der kan blive omfattet af det foreslåede saldosystem C, stk. 2. Beskatningen af vederlagsfri tildeling af mælkekvoter. Efter Dansk Landbrugsrådgivnings opfattelse bør der ligesom efter Dansk Landbrugs opfattelse indføres skattefrihed for værdien af mælkekvoter med tilbagevirkende kraft. Til støtte herfor fremfører Dansk Landbrugsrådgivning bl.a., at det af punkt 8 i bemærkningerne til L 28 fremgår, at de gældende regler fører til et uacceptabelt resultat. Det fremføres yderligere, at der ved lovgivningen for sildekvoter i folketingssamlingen blev indført skattefrihed med tilbagevirkende kraft for værdien af gratis tildelte sildekvoter. Jeg kan henvise til min kommentar til samme forslag fra Dansk Landbrug, jf. punkt 2 i afsnit A ovenfor. Med hensyn til lovgivningen med tilbagevirkende kraft for sildekvoter forelå der en ganske særlig situation, idet der var tale om med virkning fra 1. januar 2003 at lovfæste en forudgående udmelding fra Skatteministeriet, som det senere viste sig, at der var behov for at lovgive om, hvis udmeldingen skulle efterleves i praksis C, stk. 6. Beskatningen af en negativ saldo. Dansk Landbrugsrådgivning finder, at det i det foreslåede 40 C, stk. 6, i afskrivningsloven er problematisk at henvise til personskattelovens bestemmelser om kapitalindkomst, idet henvisningen ikke gælder, hvis virksomhedsordningen anvendes på salgstidspunktet, ligesom henvisningen heller ikke gælder, hvis sælger er et selskab eller et dødsbo. Side 6

7 Skatteministeriet kan tilslutte sig dette synspunkt. På den baggrund vil jeg stille ændringsforslag om, at henvisningen udgår. Den foreslåede regel i L 28, hvorefter der i personskatteloven indsættes en bestemmelse om, at det pågældende beløb for personer skal medregnes til kapitalindkomsten, vil imidlertid blive opretholdt, jf. lovforslagets 5, nr C, stk. 7. Modregning af tab efter lov om ejendomsavancebeskatning. Essensen i Dansk Landbrugsrådgivnings bemærkninger om dette emne svarer til forslaget fra Dansk Landbrug som beskrevet i punkt 1 ovenfor. Der henvises til kommentaren til punkt 1 ovenfor. 8. Overdragelse med succession. 40 C, stk. 9. Dansk Landbrugsrådgivning henviser til, at det i den foreslåede bestemmelse i afskrivningslovens 40, stk. C, stk. 9, er anført, at hvis virksomheden er overdraget med succession, jf. kildeskattelovens 33 C eller dødsboskattelovens 39, udbetales en eventuel skatteværdi ikke direkte, men modregnes i egen og subsidiært i ægtefællens slutskat. Dansk Landbrugsrådgivning finder bl.a., at det vil være mere præcist at henvise til, at det er ejendommen, der sælges med succession, for at denne regel kan tages i anvendelse. Skatteministeriet kan tilslutte sig dette synspunkt. På den baggrund vil jeg stille ændringsforslag om, at det er ejendomme, der sælges med succession, hvis reglen skal kunne anvendes. 9. Betaling for at opnå retten til en tillægspræmie. Side 7

8 Dansk Landbrugsrådgivning anfører, at en landmand, som har solgt sin ejendom inden 21. april 2005, i visse tilfælde kan aftale med køber af ejendommen, at vedkommende køber kan overtage sælgers ret til et såkaldt oksekødstillæg. Køber af ejendommen får herefter dette tillæg fordelt på de betalingsrettigheder, som køber i øvrigt modtager. Hvis en sådan aftale indgås efter 1. januar og inden 21. april 2005, må det antages, at det beløb, som køber betaler for retten til at modtage sælgers oksekødstillæg, skal anses for en købspris, der kan tillægges købers saldo, og at sælgeren skal fratrække dette beløb i saldoen. Dansk Landbrugsrådgivning finder, at dette også må gælde, selv om en aftale om salg af retten til oksekødstillægget er indgået i 2004 eller tidligere. Skatteministeriet kan tilslutte sig disse synspunkter. 10. Overgang til betalingsrettigheder. Dansk Landbrugsrådgivning finder, at der bør fastsættes en dato for, hvornår betalingsrettigheder opstår skattemæssigt, og at en sådan afklaring vil smitte af på ejendomsvurderingerne, idet vurderingen fra det tidspunkt, hvor en rettighed er udskilt fra ejendommen, alt andet lige skal medføre en lavere ejendomsvurdering. Dansk Landbrugsrådgivning foreslog det samme i sit høringssvar, som er kommenteret i oversigt i bilag 1 til L 28. Det er imidlertid fortsat vurderingen, at det ikke er et skattespørgsmål at definere, hvornår en betalingsrettighed opstår, og at der ikke skal fastsættes særlige vurderingsregler baseret på forventninger om udviklingen i landbrugsejendomspriserne C, stk. 11. FIFO-princippet. Efter den foreslåede bestemmelse i afskrivningslovens 40 C, stk. 11, skal der anvendes FIFO(first in first out)-princippet, hvis skatteyderen både ejer mælkekvote anskaffet før 1. januar 2005 og mælkekvote anskaffet 1. januar 2005 eller senere. Side 8

9 Essensen i Dansk Landbrugsrådgivnings bemærkninger til denne bestemmelse synes at være, at der i forhold til de foreslåede regler i afskrivningslovens 40 C i øvrigt skal anvendes FIFO-princippet, hvor der ved den skattemæssige behandling skal træffes et valg mellem mælkekvoter med samme rettigheder, dog ikke i tilfælde, hvor der i forhold til de gældende regler efter anden lovgivning, f.eks. efter ejendomsavancebeskatningsloven, måtte foreligge en anden praksis baseret på konkrete afgørelser. Herudover henstiller Dansk Landbrugsrådgivning, at der ikke tages hensyn til forskellige fedtprocenter ved anvendelsen af FIFO-princippet, således at mælkekvoten kan opfattes som en enhed uanset forskellige fedtprocenter. Skatteministeriet kan tilslutte sig synspunkterne således, som de er beskrevet ovenfor. 12. Toldning. Efter Dansk Landbrugsrådgivnings opfattelse vil det ikke umiddelbart få skattemæssig betydning, hvis der sker en toldning af betalingsrettigheder eller mælkekvoter, der er omfattet af det foreslåede saldosystem. Anskaffelsessummen for den toldede kvote indgår fortsat på saldoen, og afståelsessummen for den toldede kvote må anses for afstået til en værdi på nul. Skatteministeriet kan tilslutte sig dette synspunkt. 13. Negativ værdi. Dansk Landbrugsrådgivning beskriver en situation, hvor en landmand betaler en anden landmand for at komme af med sine rettigheder til udtagning (braklægning). I en sådan situation kan der således opstå en negativ salgspris på en udtagningsrettighed. Dansk Landbrugsrådgivning antager, at en sådan værdi behandles direkte efter saldosystemet, dvs. at den landmand, der betaler for at blive af med sine udtagningsrettigheder, Side 9

10 tillægger betalingen i saldoen, mens den landmand, der modtager et beløb for at overtage udtagningsrettigheden, fratrækker dette beløb i saldoen. Skatteministeriet kan tilslutte sig dette synspunkt. 14. Ligningslovens 7, stk. 2. Forpagterreglen. a. Efter Dansk Landbrugsrådgivnings opfattelse bør forpagterreglen også kunne anvendes i de tilfælde, hvor der betales et vederlag for overdragelsen, som ikke fuldt ud svarer til rettighedernes handelsværdi, dog med den modifikation, at vederlaget behandles via saldosystemet. Skatteministeriet kan tilslutte sig dette synspunkt. b. Endvidere bør maksimum for det pålydende, der maksimalt kan leveres til en bortforpagter, efter Dansk Landbrugsrådgivnings opfattelse udgøre et pålydende, der svarer til de rettigheder, som en primær forpagter selv har modtaget ved initialtildelingen med tillæg af de rettigheder, som den primære forpagter eventuelt har modtaget af en sekundær forpagter efter de foreslåede regler i ligningslovens 7 Y, stk. 2, 2. pkt. Skatteministeriet kan tilslutte sig dette synspunkt, dog kun i tilfælde, hvor værdien af de betalingsrettigheder, der overdrages fra den primære forpagter til bortforpagteren, ikke overstiger den samlede pålydende værdi af de betalingsrettigheder, der er tildelt den primære og den sekundære forpagter ved initialtildelingen. c. Dansk Landbrugsrådgivning finder, at der mangler en beskrivelse af, hvordan reglerne er, hvis forpagterreglen ikke kan bruges, men forpagteren leverer rettighederne til bortforpagteren ifølge forpagtningskontrakten. Side 10

11 Hvis bemærkningen fra Dansk Landbrugsrådgivning skal forstås således, at der ønskes en beskrivelse af skattereglerne i situationer, hvor det i forpagtningskontrakten er aftalt, at forpagteren leverer betalingsrettighederne til bortforpagteren ved forpagtningsforholdet ophør, kan reglerne beskrives således: I disse situationer har der været mulighed for at tage højde for betalingsrettighederne ved fastsættelsen af forpagtningsafgiften. Der vil på normal vis ske beskatning af forpagtningsafgiften hos bortforpagteren, men betalingsrettighederne beskattes ikke i forbindelse med overdragelsen fra forpagteren til bortforpagteren ved forpagtningsforholdets ophør. 15. Interessentskaber. Efter Dansk Landbrugsrådgivnings opfattelse må forpagterreglen også gælde i situationer, hvor et interessentskab forpagter interessenternes individuelt ejede ejendomme. Skatteministeriet kan tilslutte sig dette synspunkt, idet et interessentskab er en selvstændig juridisk enhed. 16. Gaveoverdragelser. Dansk Landbrugsrådgivning anfører, at det af bemærkningerne til L 28 fremgår, at forpagterreglen i det foreslåede 7 Y, stk. 2, i ligningsloven ikke gælder for betalingsrettigheder, der overdrages i et gavemiljø. Efter Dansk Landbrugsrådgivnings opfattelse bør forpagterreglen også gælde for betalingsrettigheder, der overdrages fra forpagter til bortforpagter i et gavemiljø. Det er ikke korrekt, når Dansk Landbrugsrådgivning anfører, at det fremgår af bemærkningerne til L 28, at forpagterreglen ikke gælder i et gavemiljø, jf. det foreslåede 7 Y, stk. 2, i ligningsloven. De omtalte Side 11

12 bemærkninger om gavemiljø vedrører ligningslovens 7 Y, stk. 1, om skattefrihed ved gratis tildeling, jf. bemærkningerne til lovforslagets 4, nr. 1. Hele idéen med forpagterreglen er jo netop, at en forpagter skal have mulighed for inden for de rammer, som fremgår af bestemmelsen, at overdrage betalingsrettigheder til bortforpagteren som en slags gave uden, at det får skattemæssige konsekvenser for bortforpagteren eller forpagteren om ikrafttrædelsen. Ifølge Dansk Landbrugsrådgivning må det forudsættes, at de skatteregler om sildekvoter, som Folketinget vedtog i folketingssamlingen er gældende fra og med 1. januar Desuden finder Dansk Landbrugsrådgivning, at kvoter, som er anskaffet før 1. januar 2005, men som ikke er solgt eller brugt op den 1. januar 2005, vil være omfattet af de nye regler i afskrivningslovens 40 A eller 40 B. Det kan bekræftes, at de regler om sildekvoter, som Folketinget vedtog i folketingssamlingen , jf. lov nr. 464 af 9. juni 2004, har virkning fra og med 1. januar dog under forudsætning af, at Kommissionen godkender reglerne. Kommissionen har endnu ikke godkendt reglerne. Det kan ligeledes bekræftes, at det i forhold til de ændringer af afskrivningslovens 40 A og 40 B, der foreslås i L 28 vedrørende den generelle kvotebeskatning, forholder sig som anført af Dansk Landbrugsrådgivning. For god ordens skyld skal tilføjes, at de foreslåede ændringer i reglerne om skattefrihed for værdien af gratis tildelte kvoter efter ligningslovens 7 Y, stk. 1, alene vil gælde for kvoter, som tildeles den 1. januar 2005 eller senere, og således ikke vil gælde for kvoter, som er anskaffet før 1. januar 2005, men som ikke er solgt eller brugt op den 1. januar Fårerettigheder. Side 12

13 Dansk Landbrugsrådgivning henviser til, at det i bemærkningerne til L 28 er anført, at fårerettigheder er omfattet af bestemmelsen i den foreslåede 40 C i afskrivningsloven. Dansk Landbrugsrådgivning antager, at en eventuel anskaffelsessum for disse rettigheder indgår på den foreslåede saldo den 1. januar Det kan bekræftes, at det forholder sig som antaget af Dansk Landbrugsrådgivning. 19. Bemærkningerne i punkt 6.6. Dansk Landbrugsrådgivning henviser til, at der som eksempel på kvoter i bemærkningerne til L 28 nævnes kvoter for nedlæggelse af råvildt. Efter Dansk Landbrugsrådgivnings opfattelse er det meget usikkert, om der er rådyrkvoter, der vil være omfattet af de foreslåede bestemmelser i afskrivningslovens 40 A og 40 B. Kvoter for nedlæggelse af råvildt er i bemærkningerne nævnt som et af flere generelle eksempler på typer af kvoter, der kan have til formål at fordele en fælles ressource. Som det fremgår af sammenhængen, er der blot tale om et led i en overordnet beskrivelse af, hvad et af formålene med kvoter kan være. Dermed er der på ingen måde taget stilling til, i hvilket omfang konkrete former for kvoter for nedlæggelse af råvildt er omfattet af de foreslåede regler. 20. Relation til pensionsbeskatningslovens 18, stk. 5. Dansk Landbrugsrådgivning finder, at det bør afklares, om indkomst fra salg af rettigheder omfattet af afskrivningslovens 40 A 40 C er omfattet af de særlige indkomster, der jf. pensionsbeskatningslovens 18, stk. 5 ikke kan indgå i det ordinære overskud, der kan danne grundlag for beregning af det fleksible opfyldningsfradrag efter 18, stk. 5, 3. pkt., i pensionsbeskatningsloven. Side 13

14 Indkomst ved afståelse af goodwill og andre immaterielle aktiver såsom særlig fremstillingsmåde eller lignende (knowhow), patentret, forfatterog kunstnerret og ret til mønster og varemærke indgår ikke i opgørelsen af det overskud, der kan danne grundlag for beregning af det fleksible opfyldningsfradrag efter pensionsbeskatningslovens 18, stk. 5. Det skyldes, at fradraget er tiltænkt selvstændigt erhvervsdrivendes løbende pensionsopsparing, der foretages på basis af virksomhedens ordinære overskud. Mere ekstraordinære indkomster som f.eks. fortjeneste ved afståelse af ovennævnte aktiver vil til gengæld være omfattet af reglen om ophørspension efter pensionsskattelovens 15 A. Fortjeneste ved salg af en kvote eller en betalingsrettighed er også omfattet af reglen om ophørspension. For at undgå dobbeltdækning for disse fortjenester vil jeg stille ændringsforslag, hvorefter fortjeneste ved afståelse af kvoter og betalingsrettigheder ikke indgår i opgørelsen af det overskud, der kan danne grundlag for beregning af fradraget efter pensionsbeskatningslovens 18, stk A, stk. 1 og 40 B, stk. 1. Efter den foreslåede bestemmelse i afskrivningslovens 40 B, stk. 1, sidste pkt., finder de foreslåede regler om løbende kvoter tilsvarende anvendelse på andele af løbende kvoter. Efter Dansk Landbrugsrådgivnings opfattelse er denne bestemmelse overflødig, idet det generelt i skattelovgivningen forudsættes, at reglerne kan bruges ved køb, salg og besiddelse af ideelle andele. Der ses ikke at være grund til at ændre den foreslåede bestemmelse A, stk. 6 og 40 B, stk. 7, sidste pkt. I L 28 foreslås, at andelsbeviser m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens 2 b ikke er omfattet af de generelle kvoteregler. Dansk Landbrugsrådgivning gør opmærksom på, at der er enkelte andelsselskaber, der beskattes efter selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 4, og at beviser i disse andelsselskaber ikke er omfattet af Side 14

15 aktieavancebeskatningslovens 2 b. Efter Dansk Landbrugsrådgivnings opfattelse bør det derfor overvejes at henvise til selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 3 og 4, i stedet for til aktieavancebeskatningslovens 2 b. Skatteministeriet har overvejet spørgsmålet og indstiller, at der henvises til selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 3 og 4, i stedet for til aktieavancebeskatningslovens 2 b. På den baggrund vil jeg stille ændringsforslag herom. 23. Vedrørende 40 B, stk. 7 om leveringsrettigheder for sukkerroer. Dansk Landbrugsrådgivning henviser til, at leveringsrettigheder for sukkerroer ikke er omfattet af L 28, men fortsat skal behandles efter hidtidig landsskatteretspraksis. Efter Dansk Landbrugsrådgivnings opfattelse kunne det overvejes at give landmænd mulighed for at vælge at medregne sukkerroekvoter til saldoen efter den foreslåede 40 C i afskrivningsloven. Jeg har ikke til hensigt at komplicere reglerne ved at indføre valgmulighed med hensyn til den skattemæssige behandling af sukkerroekvoter. I den omfang der efter EU-landbrugsreformen udstedes betalingsrettigheder på grundlag af sukkerroeproduktion, skal disse i øvrigt indgå på saldoen for betalingsrettigheder og mælkekvoter efter forslaget i L 28. Side 15

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København 14. maj 2009 Supplerende bemærkninger til lovforslag L 202 Nedenfor anføres enkelte kommentarer til 5

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-311-0078 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-311-0078 Den Skatteudvalget L 67 - Bilag 8 O Skatteministeriet J.nr. 2005-311-0078 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 125- Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven, ejendomsvancebeskatningsloven og tonnageskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 6 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2011-12 L 29 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2011-411-0043 Dato: 12-12-2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 29 Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 396 Offentligt J.nr. 2009-411-0023 Dato: 2. september 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Svar på Spørgsmål 15 Offentligt J.nr. 2010-311-0057 Dato: 15. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 75 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige

Læs mere

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig Vedr.: Statsstøttesager nr. N 318/b/2004 og N 604/a/2004 - Danmark Beskatning af individuelle overførbare sildekvoter og Skattemæssig

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Bilag 24 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 195 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love. (Forårspakke

Læs mere

DANSKE SUKKERROEDYRKERE

DANSKE SUKKERROEDYRKERE DANSKE SUKKERROEDYRKERE Skatteministeriet Att. Peter Bak Skat Erhverv E-mail: pb@skm.dk E-mail: pskerh@skm.dk 4. september 2006 Høringssvar til Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven og andre

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 32 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 25. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Tidspunktet for salget Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri del Personlig indkomst Kapitalindkomst Flere ejendomme rækkefølge

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema og de modtagne høringssvar vedrørende L 167 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt?

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt? TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/5 1993 et nyt opgørelsestidspunkt? Af statsaut. revisor Jan Flemming Hansenadvokat Niels Schiersing Efter indførelsen af de

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET Skatteministeriets departement Att. Merete Helle Hansen Skatte- og afgiftsadministrationen Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET 26. september 2007 Vedrørende teknisk høring af Udkast til forslag til

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 78 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 22. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Overvejelser før salget Nye vurderinger Istandsættelser på ejendommen Nedrivning af bygninger Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Lovudkast om medarbejderaktier

Lovudkast om medarbejderaktier - 1 Lovudkast om medarbejderaktier Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har offentliggjort et udkast til et nyt lovforslag om gunstige skattevilkår for individuelle medarbejderaktieordninger.

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt j.nr. 07-081220 Dato : 15. maj 2007 Til Folketingets Skatteudvalg L L 213 - forslag til lov om Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt 15. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 8 - parcelhusreglen - landbrugsejendom på 11,8 ha. - konsekvenser af urigtig succession - SKM2016.110.LSR, jf. tidligere SKM2014.414.SR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Avanceopgørelse ved afståelse af udviklingsprojekt - ligningslovens 8 B tilsidesættelse af Juridisk Vejledning begunstigende forvaltningsakt - Skatterådets bindende svar af 24/3 2015, jr. nr. 14-1269602

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Skattemæssige forhold ved salg af ejendom Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Emner Strategi Ejendomsavance Provenu Pensioner Hvad vil jeg? Ønsker/drømme Strategi Hvad har jeg? Likviditet? Muligheder?

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017 Sag 71/2017 (1. afdeling) A (advokat Svend Erik Holm) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Tim Holmager) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Høringssvar fra SEGES

Høringssvar fra SEGES Skatteministeriet Jura og Samfundsøkonomi Jeres J.nr. 15-1386553 4. marts 2016 Høringssvar fra SEGES SEGES takker for at have modtaget lovforslaget i høring. Der henvises til selvstændigt høringssvar af

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 213 Bilag 20 Offentligt J.nr. 2009-311-0033 Dato: 21. maj 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007 240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Opgave 1 Opgave 1.1 I henhold til momslovens 4 skal der betales afgift(moms) af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. Dette gælder også medarbejdernes

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg 10. december 2012 Vedr. Husstandsmøller L 86 Som opfølgning

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Den 30.8. 2012 afsagde Landsskatteretten en kendelse (offentliggjort som SKM2012.524),

Læs mere

SKATM-2012-00-09. Driftsmidler. Afskrivningsgrundlag. Forhøjet med

SKATM-2012-00-09. Driftsmidler. Afskrivningsgrundlag. Forhøjet med Page 1 of 8 Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat > Skattemeddelelser > 00 Ændringer til love og forskrifter > SKATM-2012-00-09. Driftsmidler. Afskrivningsgrundlag. Forhøjet med 15 pct. Skattemeddelelse

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt 8. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Bilag Beregninger af økonomi i husstandsvindmøller i forlængelse af høringsnotatet af 28. november 2012, L 86 I svarene (i ovennævnte

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere