Skatteministeriet J.nr Den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den"

Transkript

1 Skatteudvalget L 28 - Bilag 8 Offentligt Skatteministeriet J.nr Den Til Folketingets Skatteudvalg L 28- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove (Kvoter og betalingsrettigheder). Hermed fremsendes i 5 eksemplarer kommentar til henvendelse af 5. november 2004 fra Dansk Landbrug (L 28 bilag 5). Kristian Jensen / Lise Bo Nielsen

2 Henvendelsen fra Dansk Landbrug indeholder 3 forslag til ændringer af L 28 som fremsat. Dansk Landbrug har vedlagt et notat med en række tekniske bemærkninger fra Dansk Landbrugsrådgivning. Forslagene fra Dansk Landbrug og bemærkningerne fra Dansk Landbrugsrådgivning beskrives og kommenteres punkt for punkt nedenfor. A. Forslag fra Dansk Landbrug. 1. Modregning af tab Efter L 28 kan der med en sats på 30 pct. ske modregning af hidtidig betalt skat som følge af fortjeneste på salg af betalingsrettigheder og mælkekvoter for det indkomstår, hvori der opstår tab ved salg af ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven. Der bør efter Dansk Landbrugs opfattelse ske modregning med den faktisk betalte skat, hvis salget af ejendommen sker i samme år eller i de to følgende år. Hvis salget af ejendommen sker på et senere tidspunkt, kan der anvendes en skabelonmodregning, som bør være på mindst 45 pct. for personligt ejede virksomheder og 30 pct. for selskaber. Efter min opfattelse er der ikke et større behov for at komplicere regelsættet yderligere på dette punkt. Af forenklingshensyn er der valgt en skematisk modregning med en sats på 30 pct. svarende til selskabsog virksomhedsskattesatserne. Formålet med de foreslåede regler er ikke at opnå millimeterretfærdighed, men på en forholdsvis enkel måde at give landbrugere en rimelig skattemæssig kompensation for tidligere betalt skat i de tilfælde, hvor en landbrugsejendom sælges med tab. Efter L 28 får landbrugeren kompensation uanset årsagen til et eventuelt tab på ejendommen. Af forenklingshensyn er der således ikke taget højde for, at et tab ved salg af en landbrugsejendom om f.eks. 15 år kan skyldes prisfald som følge af andre forhold end, at landbrugsstøtten er blevet afkoblet i Side 2

3 Alt i alt finder jeg, at det foreslåede regelsæt er gunstigt for landbruget, da der er tale om kompensation for en skat, som kan være betalt mange år før salget af ejendommen. 2. Gratis tildelte mælkekvoter. Efter L 28 indføres der med virkning fra 1. januar 2005 skattefrihed for værdien af gratis tildelte mælkekvoter. Efter Dansk Landbrugs opfattelse bør skattefriheden indføres med tilbagevirkende kraft fra Som det fremgår af bemærkningerne til L 28 foreslås der med virkning fra 1. januar 2005 skattefrihed for værdien af gratis tildelte mælkekvoter, fordi de gældende regler med skattepligt for denne værdi anses for uhensigtsmæssige. Jeg har derfor forståelse for Dansk Landbrugs forslag om at give den foreslåede skattefrihed tilbagevirkende kraft. Jeg synes imidlertid ikke, at det vil være fair at give denne del af lovforslaget tilbagevirkende kraft for en enkelt erhvervsgruppe. Desuden skulle der helst ikke skabes præcedens for, at alle forslag til forbedringer af skattelovgivningen tillægges tilbagevirkende kraft. I sidste ende kunne det blive en bekostelig affære for statskassen, hvis al god lovgivning skulle have tilbagevirkende kraft. Der knytter sig også de praktiske problemer til spørgsmålet om tilbagevirkende kraft for reglen om skattefrihed for værdien ved tildelingen, at der i givet fald ikke alene skulle ske genoptagelse af landmænds selvangivelser for de år, hvor kvoterne er blevet tildelt, men også for de år, hvor landmænd har solgt deres ejendomme. Konsekvensen af en skattefrihed ved tildelingen ville nemlig være, at der for det år, hvor ejendommen er solgt, skal ske en justering af ejendommens anskaffelsessum svarende til det beskattede beløb i forbindelse med tildelingen af mælkekvoten. Det skyldes, at dette beskattede beløb ved salg af ejendommen er blevet tillagt ejendommens anskaffelsessum efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. Resultatet af disse selvangivelsesgenoptagelser ville blive en forhøjelse Side 3

4 af ejendomsavanceskatten. Spørgsmålet er i øvrigt, om dette teknisk kan lade sige gøre. 3. Mælkekvoter solgt efter salg af fast ejendom. Efter L 28 vil mælkekvoter, som sælges efter den faste ejendom, blive beskattet efter den foreslåede saldomodel. Efter Dansk Landbrugs opfattelse bliver der derfor stor forskel i beskatningen for eksisterende mælkekvoter, som sælges før, sammen med eller efter salget af den faste ejendom. Da sælgeren ikke altid har mulighed for at sælge mælkekvoter, inden den faste ejendom sælges, bør der efter Dansk Landbrugs opfattelse skabes ligestilling ved at indføre følgende regel: Mælkekvoter, som er anskaffet før 1. januar 2005, beskattes altid efter ejendomsavancebeskatningsloven. Efter de gældende regler er alle mælkekvoter omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven. Beskatningen ved salg af mælkekvoter sker derfor ved reguleringer i anskaffelsessummen for den faste ejendom, når denne sælges. Dette har haft den uheldige virkning, at mælkekvoter, der sælges efter ejendommen, ikke bliver beskattet. Derfor foreslås det i L 28, at afståelsessummen ved salg af sådanne mælkekvoter fra 1. januar 2005 skal indgå på det foreslåede saldosystem hos sælgeren. Jeg har forstået, at Dansk Landbrug er enig i, at den gældende uhensigtsmæssighed med skattefrihed ved salg af en mælkekvote efter salg af ejendommen skal fjernes, og at alle mælkekvoter anskaffet før 1. januar 2005 derfor ikke kan fortsætte under de gældende regler i ejendomsavancebeskatningsloven. Konsekvensen af forslaget fra Dansk Landbrug om, at alle mælkekvoter anskaffet før 1. januar 2005 skal beskattes efter ejendomsavancebeskatningsloven, er derfor, at der i så fald i ejendomsavancebeskatningsloven skal indarbejdes en særlig form for beskatning af mælkekvoter, der sælges efter ejendommen. Det vil sige, at vi i givet fald ud over de variationer, der er i L 28 med hensyn til behandlingen af kvoter skulle udarbejde yderligere et regelsæt for en begrænset del af mælkekvoterne. Jeg finder, at det er mere enkelt og derfor mere hensigtsmæssigt at lade disse mælkekvoter Side 4

5 gå over på saldosystemet for betalingsrettigheder og nyerhvervede mælkekvoter således, som det foreslås i L 28. B. Bemærkninger fra Dansk Landbrugsrådgivning , stk. 2, pkt. Mælkekvoter solgt efter salg af ejendommen. a. Essensen i Dansk Landbrugsrådgivnings bemærkninger om dette emne svarer til forslaget fra Dansk Landbrug som beskrevet i punkt 3 ovenfor. Der henvises til kommentaren til punkt 3 ovenfor. b. Efter L 28 skal der ske beskatning ved salg af en mælkekvote, hvis der ikke efter ejendomsavancebeskatningsloven skal ske regulering af ejendommens anskaffelsessum med mælkekvotens anskaffelses- og afståelsessum. Uanset hvordan en ejendom er vurderet er det en ejendoms faktiske status, der er afgørende for, om der er tale om en landbrugs- eller skovbrugsejendom, der er omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven. Til dette anfører Dansk Landbrugsrådgivning, at en skatteyder generelt bør kunne støtte ret på den foreliggende vurdering, medmindre der siden vurderingstidspunktet er sket retlige ændringer f.eks. ved frasalg af jord. Myndighederne bør således have ansvaret for, at vurderingerne er rigtige, og at eventuelle fejl ikke kan lægges skatteyder til last. Skatteministeriet er enig i dette synspunkt. c. I L 28 foreslås i afskrivningslovens 40 C, stk. 2, 4. pkt., at kun mælkekvoter anskaffet den 19. maj 1993 eller senere er omfattet af det foreslåede saldosystem. Dansk Landbrugsrådgivning gør opmærksom på, at en del af mælkekvoterne er anskaffet før denne dato, og at reglen derfor vil bevirke, at denne del af kvoterne vil kunne sælges skattefrit efter salget af ejendommen. Side 5

6 Hvis en mælkekvote er anskaffet før 19. maj 1993, er kvotens anskaffelsessum anset for en del af ejendommens anskaffelsessum og skal i relation til ejendomsavancebeskatningsloven ikke udskilles til særskilt behandling. Af forenklingshensyn er det fundet rimeligt i forhold til afskrivningslovens 40 C at anvende samme skæringstidspunkt med hensyn til, hvilke mælkekvoter der kan blive omfattet af det foreslåede saldosystem C, stk. 2. Beskatningen af vederlagsfri tildeling af mælkekvoter. Efter Dansk Landbrugsrådgivnings opfattelse bør der ligesom efter Dansk Landbrugs opfattelse indføres skattefrihed for værdien af mælkekvoter med tilbagevirkende kraft. Til støtte herfor fremfører Dansk Landbrugsrådgivning bl.a., at det af punkt 8 i bemærkningerne til L 28 fremgår, at de gældende regler fører til et uacceptabelt resultat. Det fremføres yderligere, at der ved lovgivningen for sildekvoter i folketingssamlingen blev indført skattefrihed med tilbagevirkende kraft for værdien af gratis tildelte sildekvoter. Jeg kan henvise til min kommentar til samme forslag fra Dansk Landbrug, jf. punkt 2 i afsnit A ovenfor. Med hensyn til lovgivningen med tilbagevirkende kraft for sildekvoter forelå der en ganske særlig situation, idet der var tale om med virkning fra 1. januar 2003 at lovfæste en forudgående udmelding fra Skatteministeriet, som det senere viste sig, at der var behov for at lovgive om, hvis udmeldingen skulle efterleves i praksis C, stk. 6. Beskatningen af en negativ saldo. Dansk Landbrugsrådgivning finder, at det i det foreslåede 40 C, stk. 6, i afskrivningsloven er problematisk at henvise til personskattelovens bestemmelser om kapitalindkomst, idet henvisningen ikke gælder, hvis virksomhedsordningen anvendes på salgstidspunktet, ligesom henvisningen heller ikke gælder, hvis sælger er et selskab eller et dødsbo. Side 6

7 Skatteministeriet kan tilslutte sig dette synspunkt. På den baggrund vil jeg stille ændringsforslag om, at henvisningen udgår. Den foreslåede regel i L 28, hvorefter der i personskatteloven indsættes en bestemmelse om, at det pågældende beløb for personer skal medregnes til kapitalindkomsten, vil imidlertid blive opretholdt, jf. lovforslagets 5, nr C, stk. 7. Modregning af tab efter lov om ejendomsavancebeskatning. Essensen i Dansk Landbrugsrådgivnings bemærkninger om dette emne svarer til forslaget fra Dansk Landbrug som beskrevet i punkt 1 ovenfor. Der henvises til kommentaren til punkt 1 ovenfor. 8. Overdragelse med succession. 40 C, stk. 9. Dansk Landbrugsrådgivning henviser til, at det i den foreslåede bestemmelse i afskrivningslovens 40, stk. C, stk. 9, er anført, at hvis virksomheden er overdraget med succession, jf. kildeskattelovens 33 C eller dødsboskattelovens 39, udbetales en eventuel skatteværdi ikke direkte, men modregnes i egen og subsidiært i ægtefællens slutskat. Dansk Landbrugsrådgivning finder bl.a., at det vil være mere præcist at henvise til, at det er ejendommen, der sælges med succession, for at denne regel kan tages i anvendelse. Skatteministeriet kan tilslutte sig dette synspunkt. På den baggrund vil jeg stille ændringsforslag om, at det er ejendomme, der sælges med succession, hvis reglen skal kunne anvendes. 9. Betaling for at opnå retten til en tillægspræmie. Side 7

8 Dansk Landbrugsrådgivning anfører, at en landmand, som har solgt sin ejendom inden 21. april 2005, i visse tilfælde kan aftale med køber af ejendommen, at vedkommende køber kan overtage sælgers ret til et såkaldt oksekødstillæg. Køber af ejendommen får herefter dette tillæg fordelt på de betalingsrettigheder, som køber i øvrigt modtager. Hvis en sådan aftale indgås efter 1. januar og inden 21. april 2005, må det antages, at det beløb, som køber betaler for retten til at modtage sælgers oksekødstillæg, skal anses for en købspris, der kan tillægges købers saldo, og at sælgeren skal fratrække dette beløb i saldoen. Dansk Landbrugsrådgivning finder, at dette også må gælde, selv om en aftale om salg af retten til oksekødstillægget er indgået i 2004 eller tidligere. Skatteministeriet kan tilslutte sig disse synspunkter. 10. Overgang til betalingsrettigheder. Dansk Landbrugsrådgivning finder, at der bør fastsættes en dato for, hvornår betalingsrettigheder opstår skattemæssigt, og at en sådan afklaring vil smitte af på ejendomsvurderingerne, idet vurderingen fra det tidspunkt, hvor en rettighed er udskilt fra ejendommen, alt andet lige skal medføre en lavere ejendomsvurdering. Dansk Landbrugsrådgivning foreslog det samme i sit høringssvar, som er kommenteret i oversigt i bilag 1 til L 28. Det er imidlertid fortsat vurderingen, at det ikke er et skattespørgsmål at definere, hvornår en betalingsrettighed opstår, og at der ikke skal fastsættes særlige vurderingsregler baseret på forventninger om udviklingen i landbrugsejendomspriserne C, stk. 11. FIFO-princippet. Efter den foreslåede bestemmelse i afskrivningslovens 40 C, stk. 11, skal der anvendes FIFO(first in first out)-princippet, hvis skatteyderen både ejer mælkekvote anskaffet før 1. januar 2005 og mælkekvote anskaffet 1. januar 2005 eller senere. Side 8

9 Essensen i Dansk Landbrugsrådgivnings bemærkninger til denne bestemmelse synes at være, at der i forhold til de foreslåede regler i afskrivningslovens 40 C i øvrigt skal anvendes FIFO-princippet, hvor der ved den skattemæssige behandling skal træffes et valg mellem mælkekvoter med samme rettigheder, dog ikke i tilfælde, hvor der i forhold til de gældende regler efter anden lovgivning, f.eks. efter ejendomsavancebeskatningsloven, måtte foreligge en anden praksis baseret på konkrete afgørelser. Herudover henstiller Dansk Landbrugsrådgivning, at der ikke tages hensyn til forskellige fedtprocenter ved anvendelsen af FIFO-princippet, således at mælkekvoten kan opfattes som en enhed uanset forskellige fedtprocenter. Skatteministeriet kan tilslutte sig synspunkterne således, som de er beskrevet ovenfor. 12. Toldning. Efter Dansk Landbrugsrådgivnings opfattelse vil det ikke umiddelbart få skattemæssig betydning, hvis der sker en toldning af betalingsrettigheder eller mælkekvoter, der er omfattet af det foreslåede saldosystem. Anskaffelsessummen for den toldede kvote indgår fortsat på saldoen, og afståelsessummen for den toldede kvote må anses for afstået til en værdi på nul. Skatteministeriet kan tilslutte sig dette synspunkt. 13. Negativ værdi. Dansk Landbrugsrådgivning beskriver en situation, hvor en landmand betaler en anden landmand for at komme af med sine rettigheder til udtagning (braklægning). I en sådan situation kan der således opstå en negativ salgspris på en udtagningsrettighed. Dansk Landbrugsrådgivning antager, at en sådan værdi behandles direkte efter saldosystemet, dvs. at den landmand, der betaler for at blive af med sine udtagningsrettigheder, Side 9

10 tillægger betalingen i saldoen, mens den landmand, der modtager et beløb for at overtage udtagningsrettigheden, fratrækker dette beløb i saldoen. Skatteministeriet kan tilslutte sig dette synspunkt. 14. Ligningslovens 7, stk. 2. Forpagterreglen. a. Efter Dansk Landbrugsrådgivnings opfattelse bør forpagterreglen også kunne anvendes i de tilfælde, hvor der betales et vederlag for overdragelsen, som ikke fuldt ud svarer til rettighedernes handelsværdi, dog med den modifikation, at vederlaget behandles via saldosystemet. Skatteministeriet kan tilslutte sig dette synspunkt. b. Endvidere bør maksimum for det pålydende, der maksimalt kan leveres til en bortforpagter, efter Dansk Landbrugsrådgivnings opfattelse udgøre et pålydende, der svarer til de rettigheder, som en primær forpagter selv har modtaget ved initialtildelingen med tillæg af de rettigheder, som den primære forpagter eventuelt har modtaget af en sekundær forpagter efter de foreslåede regler i ligningslovens 7 Y, stk. 2, 2. pkt. Skatteministeriet kan tilslutte sig dette synspunkt, dog kun i tilfælde, hvor værdien af de betalingsrettigheder, der overdrages fra den primære forpagter til bortforpagteren, ikke overstiger den samlede pålydende værdi af de betalingsrettigheder, der er tildelt den primære og den sekundære forpagter ved initialtildelingen. c. Dansk Landbrugsrådgivning finder, at der mangler en beskrivelse af, hvordan reglerne er, hvis forpagterreglen ikke kan bruges, men forpagteren leverer rettighederne til bortforpagteren ifølge forpagtningskontrakten. Side 10

11 Hvis bemærkningen fra Dansk Landbrugsrådgivning skal forstås således, at der ønskes en beskrivelse af skattereglerne i situationer, hvor det i forpagtningskontrakten er aftalt, at forpagteren leverer betalingsrettighederne til bortforpagteren ved forpagtningsforholdet ophør, kan reglerne beskrives således: I disse situationer har der været mulighed for at tage højde for betalingsrettighederne ved fastsættelsen af forpagtningsafgiften. Der vil på normal vis ske beskatning af forpagtningsafgiften hos bortforpagteren, men betalingsrettighederne beskattes ikke i forbindelse med overdragelsen fra forpagteren til bortforpagteren ved forpagtningsforholdets ophør. 15. Interessentskaber. Efter Dansk Landbrugsrådgivnings opfattelse må forpagterreglen også gælde i situationer, hvor et interessentskab forpagter interessenternes individuelt ejede ejendomme. Skatteministeriet kan tilslutte sig dette synspunkt, idet et interessentskab er en selvstændig juridisk enhed. 16. Gaveoverdragelser. Dansk Landbrugsrådgivning anfører, at det af bemærkningerne til L 28 fremgår, at forpagterreglen i det foreslåede 7 Y, stk. 2, i ligningsloven ikke gælder for betalingsrettigheder, der overdrages i et gavemiljø. Efter Dansk Landbrugsrådgivnings opfattelse bør forpagterreglen også gælde for betalingsrettigheder, der overdrages fra forpagter til bortforpagter i et gavemiljø. Det er ikke korrekt, når Dansk Landbrugsrådgivning anfører, at det fremgår af bemærkningerne til L 28, at forpagterreglen ikke gælder i et gavemiljø, jf. det foreslåede 7 Y, stk. 2, i ligningsloven. De omtalte Side 11

12 bemærkninger om gavemiljø vedrører ligningslovens 7 Y, stk. 1, om skattefrihed ved gratis tildeling, jf. bemærkningerne til lovforslagets 4, nr. 1. Hele idéen med forpagterreglen er jo netop, at en forpagter skal have mulighed for inden for de rammer, som fremgår af bestemmelsen, at overdrage betalingsrettigheder til bortforpagteren som en slags gave uden, at det får skattemæssige konsekvenser for bortforpagteren eller forpagteren om ikrafttrædelsen. Ifølge Dansk Landbrugsrådgivning må det forudsættes, at de skatteregler om sildekvoter, som Folketinget vedtog i folketingssamlingen er gældende fra og med 1. januar Desuden finder Dansk Landbrugsrådgivning, at kvoter, som er anskaffet før 1. januar 2005, men som ikke er solgt eller brugt op den 1. januar 2005, vil være omfattet af de nye regler i afskrivningslovens 40 A eller 40 B. Det kan bekræftes, at de regler om sildekvoter, som Folketinget vedtog i folketingssamlingen , jf. lov nr. 464 af 9. juni 2004, har virkning fra og med 1. januar dog under forudsætning af, at Kommissionen godkender reglerne. Kommissionen har endnu ikke godkendt reglerne. Det kan ligeledes bekræftes, at det i forhold til de ændringer af afskrivningslovens 40 A og 40 B, der foreslås i L 28 vedrørende den generelle kvotebeskatning, forholder sig som anført af Dansk Landbrugsrådgivning. For god ordens skyld skal tilføjes, at de foreslåede ændringer i reglerne om skattefrihed for værdien af gratis tildelte kvoter efter ligningslovens 7 Y, stk. 1, alene vil gælde for kvoter, som tildeles den 1. januar 2005 eller senere, og således ikke vil gælde for kvoter, som er anskaffet før 1. januar 2005, men som ikke er solgt eller brugt op den 1. januar Fårerettigheder. Side 12

13 Dansk Landbrugsrådgivning henviser til, at det i bemærkningerne til L 28 er anført, at fårerettigheder er omfattet af bestemmelsen i den foreslåede 40 C i afskrivningsloven. Dansk Landbrugsrådgivning antager, at en eventuel anskaffelsessum for disse rettigheder indgår på den foreslåede saldo den 1. januar Det kan bekræftes, at det forholder sig som antaget af Dansk Landbrugsrådgivning. 19. Bemærkningerne i punkt 6.6. Dansk Landbrugsrådgivning henviser til, at der som eksempel på kvoter i bemærkningerne til L 28 nævnes kvoter for nedlæggelse af råvildt. Efter Dansk Landbrugsrådgivnings opfattelse er det meget usikkert, om der er rådyrkvoter, der vil være omfattet af de foreslåede bestemmelser i afskrivningslovens 40 A og 40 B. Kvoter for nedlæggelse af råvildt er i bemærkningerne nævnt som et af flere generelle eksempler på typer af kvoter, der kan have til formål at fordele en fælles ressource. Som det fremgår af sammenhængen, er der blot tale om et led i en overordnet beskrivelse af, hvad et af formålene med kvoter kan være. Dermed er der på ingen måde taget stilling til, i hvilket omfang konkrete former for kvoter for nedlæggelse af råvildt er omfattet af de foreslåede regler. 20. Relation til pensionsbeskatningslovens 18, stk. 5. Dansk Landbrugsrådgivning finder, at det bør afklares, om indkomst fra salg af rettigheder omfattet af afskrivningslovens 40 A 40 C er omfattet af de særlige indkomster, der jf. pensionsbeskatningslovens 18, stk. 5 ikke kan indgå i det ordinære overskud, der kan danne grundlag for beregning af det fleksible opfyldningsfradrag efter 18, stk. 5, 3. pkt., i pensionsbeskatningsloven. Side 13

14 Indkomst ved afståelse af goodwill og andre immaterielle aktiver såsom særlig fremstillingsmåde eller lignende (knowhow), patentret, forfatterog kunstnerret og ret til mønster og varemærke indgår ikke i opgørelsen af det overskud, der kan danne grundlag for beregning af det fleksible opfyldningsfradrag efter pensionsbeskatningslovens 18, stk. 5. Det skyldes, at fradraget er tiltænkt selvstændigt erhvervsdrivendes løbende pensionsopsparing, der foretages på basis af virksomhedens ordinære overskud. Mere ekstraordinære indkomster som f.eks. fortjeneste ved afståelse af ovennævnte aktiver vil til gengæld være omfattet af reglen om ophørspension efter pensionsskattelovens 15 A. Fortjeneste ved salg af en kvote eller en betalingsrettighed er også omfattet af reglen om ophørspension. For at undgå dobbeltdækning for disse fortjenester vil jeg stille ændringsforslag, hvorefter fortjeneste ved afståelse af kvoter og betalingsrettigheder ikke indgår i opgørelsen af det overskud, der kan danne grundlag for beregning af fradraget efter pensionsbeskatningslovens 18, stk A, stk. 1 og 40 B, stk. 1. Efter den foreslåede bestemmelse i afskrivningslovens 40 B, stk. 1, sidste pkt., finder de foreslåede regler om løbende kvoter tilsvarende anvendelse på andele af løbende kvoter. Efter Dansk Landbrugsrådgivnings opfattelse er denne bestemmelse overflødig, idet det generelt i skattelovgivningen forudsættes, at reglerne kan bruges ved køb, salg og besiddelse af ideelle andele. Der ses ikke at være grund til at ændre den foreslåede bestemmelse A, stk. 6 og 40 B, stk. 7, sidste pkt. I L 28 foreslås, at andelsbeviser m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens 2 b ikke er omfattet af de generelle kvoteregler. Dansk Landbrugsrådgivning gør opmærksom på, at der er enkelte andelsselskaber, der beskattes efter selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 4, og at beviser i disse andelsselskaber ikke er omfattet af Side 14

15 aktieavancebeskatningslovens 2 b. Efter Dansk Landbrugsrådgivnings opfattelse bør det derfor overvejes at henvise til selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 3 og 4, i stedet for til aktieavancebeskatningslovens 2 b. Skatteministeriet har overvejet spørgsmålet og indstiller, at der henvises til selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 3 og 4, i stedet for til aktieavancebeskatningslovens 2 b. På den baggrund vil jeg stille ændringsforslag herom. 23. Vedrørende 40 B, stk. 7 om leveringsrettigheder for sukkerroer. Dansk Landbrugsrådgivning henviser til, at leveringsrettigheder for sukkerroer ikke er omfattet af L 28, men fortsat skal behandles efter hidtidig landsskatteretspraksis. Efter Dansk Landbrugsrådgivnings opfattelse kunne det overvejes at give landmænd mulighed for at vælge at medregne sukkerroekvoter til saldoen efter den foreslåede 40 C i afskrivningsloven. Jeg har ikke til hensigt at komplicere reglerne ved at indføre valgmulighed med hensyn til den skattemæssige behandling af sukkerroekvoter. I den omfang der efter EU-landbrugsreformen udstedes betalingsrettigheder på grundlag af sukkerroeproduktion, skal disse i øvrigt indgå på saldoen for betalingsrettigheder og mælkekvoter efter forslaget i L 28. Side 15

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Skattemæssige forhold ved salg af ejendom Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Emner Strategi Ejendomsavance Provenu Pensioner Hvad vil jeg? Ønsker/drømme Strategi Hvad har jeg? Likviditet? Muligheder?

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-0660343 Udkast Oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-0660343 Udkast Oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-0660343 Udkast Oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love 1) (Exitskat

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget:

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: J.nr. 2007-354-0009 Dato: 1. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: L 156 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Vejledning Mælkeudvalgets kvotebørs december 1998

Vejledning Mælkeudvalgets kvotebørs december 1998 Vejledning Mælkeudvalgets kvotebørs december 1998 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Salg af mælkekvote 2. Pris og betaling 3. Hvem kan sælge på kvotebørsen 4. Hvilken mængde kan sælges 5. Betingelser Køb

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 8:

Undervisningsnotat nr. 8: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 8: Ejendomsavancebeskatning Valdemar Nygaard Ejendomsavancebeskatning: Notatet bygger på afsnit XIV - Almen del. Baggrund - oversigt: Historisk

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG??

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Justering af virksomhedsordningen: 175.000 bruger virksomhedsordningen 45.000 heraf brugte i 2012 opsparingsordning. Skatteministeriet: 2.000 personer

Læs mere

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskadm@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 18 1402 København K SkatErhverv: pskerh@skm.dk Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring mellem

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 256 Offentligt J.nr. 2009-311-0026 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. rikke.camilla.christensen@skat.dk js@skat.dk

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. rikke.camilla.christensen@skat.dk js@skat.dk Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K rikke.camilla.christensen@skat.dk js@skat.dk Høringssvar vedrørende lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare.

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

F U S I O N S P L A N

F U S I O N S P L A N F U S I O N S P L A N For Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Sektorallokering Danmark (under navneændring til Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Danske Aktier) CVR-nr. 18226243

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 21/10/2014 06.11.2014-43 (20141021) Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

D O M. afsagt den 30. april 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Lis Frost og Heidi Lambert (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 30. april 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Lis Frost og Heidi Lambert (kst.)) i 1. D O M afsagt den 30. april 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Lis Frost og Heidi Lambert (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1552 12 Utility Development A/S (advokat Bent Ramskov,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 37 Offentligt SkatErhverv J. nr. 2005-511-0048 Oktober 2005 Udkast 4 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Page 1 of 10 Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Skatteministeriet J.nr.11.2002-511-0189 Den Skatteudvalget (2. samling) (L 194 - bilag 19) (Offentligt) Til Folketingets Skatteudvalg

Læs mere

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 1 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 Købet af ejerlejligheden Det bør fastslås, at periodiseringen af ejerlejlighedskøbet skal ske i 2004, hvor aftale om køb indgås.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Fusionsplan 27. marts 2014

Fusionsplan 27. marts 2014 Fusionsplan 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelserne i Investeringsforeningen

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere