Nye skatteregler for medarbejderaktier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye skatteregler for medarbejderaktier"

Transkript

1 - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger for alle medarbejdere og de individuelle ordninger for nøglemedarbejdere. Skatteministeren fremsatte den 21. november 2011 et lovforslag om ændringer af skattelovene på områder med stor betydning for mange mennesker. Lovforslaget indeholder bl.a. regler om ophævelse af multimedieskatten, ophævelse af de skattefri sundhedsforsikringer og ophævelse af visse skattebegunstigede medarbejderaktieordninger. Lovforslaget er blevet vedtaget den 21. december 2011 af regeringen med støtte fra Enhedslisten. De nye regler træder i kraft den 1. januar 2012, men dog med visse undtagelser. Der er i forbindelse med behandlingen af lovforslaget fremkommet mange henvendelser til skatteministeren og Folketingets skatteudvalg vedrørende disse regler. De nye regler blev imidlertid vedtaget den 21. december 2011, i det væsentligste i uændret form. Medarbejderaktier De nye regler om medarbejderaktieordninger omfatter 2 led: Dels ophævelse af de særlige skatteregler for de såkaldt generelle ordninger. Og dels ophævelse af visse særregler for de såkaldt individuelle ordninger, dvs. medarbejderaktieordninger, der er begrænset til enkelte medarbejdere, typisk direktører og andre ledende medarbejdere. Ved medarbejderaktieordninger modtager medarbejderen aktier i arbejdsgiverselskabet.

2 - 2 - Aktierne kan tildeles på den måde, at arbejdsgiverselskabet overdrager eksisterende aktier til medarbejderen til en favørpris. Medarbejderaktier kan også tildeles på den måde, at medarbejderen får en køberet til aktier i arbejdsgiverselskabet. Det betyder, at medarbejderen får en ret, men ikke en pligt, til at købe et antal aktier til en på forhånd fastsat pris på et fremtidigt tidspunkt eller i en fremtidig periode. Forestiller man sig f.eks., at dagskursen for virksomhedens aktier er kurs 200, kan køberetten gå ud på, at medarbejderen får ret til at købe en aktiepost på nom kr. aktier til kurs 200 om 2 år, selv om dagskursen på dette tidspunkt er kurs 300. Er kursen på selskabets aktier ikke steget 2 år senere, men måske tværtimod faldet til eksempelvis kurs 150, kan medarbejderen blot undlade at købe aktierne. Medarbejderaktier kan endvidere tildeles på den måde, at medarbejderen får tegningsretter til aktier. Det betyder, at medarbejderen får en ret, men ikke en pligt, til at nytegne aktier til en på forhånd fastsat pris på et fremtidigt tidspunkt eller i en bestemt periode. I skattelovene sondres mellem på den ene side de generelle ordninger, der som nævnt står åben for alle medarbejdere i virksomheden, og på den anden side de individuelle ordninger, der kun omfatter enkelte af virksomhedens medarbejdere. Medarbejderaktieordninger er begrundet i flere synspunkterne. Da reglerne om de generelle ordninger blev vedtaget i 1971, var det tanken at give medarbejdere mulighed for at blive aktionærer på lige fod med selskabets øvrige aktionærer. Endvidere ønskede man at tilskynde medarbejderne til at foretage en vis frivillig opsparing samtidig med, at medarbejderne gennem vilkåret om båndlæggelse blev knyttet nærmere til selskabet i et vist åremål. Det er også en væsentlig facet ved ordningerne, at medarbejderne får et ekstra økonomisk incitament til at bidrage til virksomhedens drift og udvikling derved, at medarbejderen får andel af selskabets værdistigning.

3 - 3 - Generelle ordninger Siden 1971 har der i skattelovene været fastsat særlige regler om medarbejderaktieordninger, der omfatter alle medarbejdere på en virksomhed, der drives i selskabsform. Reglerne giver mulighed for, at en arbejdsgiver hvert år kan tildele alle medarbejdere aktier samt købe- og tegningsretter til aktier i arbejdsgiverselskabet skattefrit. Medarbejderens senere værdistigninger på aktierne m.v. skal beskattes efter de almindelige regler for beskatning af aktieavancer, og da som aktieindkomst. Der er knyttet en række betingelser til de skattefri tildelinger af aktier m.v. Disse betingelser skal alle være opfyldt for at bevare skattefriheden. Bl.a. er det en forudsætning, at ordningen står åben for alle medarbejdere, og at de årlige skattefri tildelinger ligger indenfor givne beløbsmæssige rammer. De tildelte aktier m.v. skal endvidere båndlægges i en periode. Ved medarbejderens senere salg af aktierne skal en fortjeneste beskattes som aktieindkomst efter samme regler som for andre aktier. Selv om arbejdsgiverselskabets tildeling af aktier m.v. er skattefri for medarbejderne, har selskabet fradragsret for de udgifter, der for selskabet er forbundet med, at medarbejderaktier tildeles medarbejderne til favørkurs. Mange medarbejdere har gennem årene draget fordel af disse regler, der har været anvendt på en række af landets største virksomheder. Med den nye lov fra 21. december 2011 er disse regler nu blevet ophævet. Det er således fra og med den 1. januar 2012 ikke længere muligt at uddele skattefri aktier m.v. i arbejdsgiverselskabet til medarbejdere som led i en generel medarbejderaktieordning. Der gælder dog den særlige overgangsregel, at hvis den ansatte og virksomheden har indgået en aftale om tildeling af aktier m.v. inden den 21. november 2011, og tildelingen sker senest den 31. december 2012, vil en sådan tildeling være skattefri efter de hidtidige regler.

4 - 4 - Individuelle ordninger Omfatter en medarbejderaktieordning kun enkelte medarbejdere, typisk ledende medarbejdere eller andre nøglemedarbejdere, har der hidtil kunnet være flere forskellige sæt skatteregler i spil for sådanne individuelle ordninger, herunder visse særregler. Skattefri tildelinger Virksomheden og den enkelte medarbejder har for det første kunnet vælge at lade sig beskatte efter særlige regler, hvor virksomhedens tildeling af aktier samt købe- og tegningsretter til aktier på den ene side er skattefri for medarbejderen, men hvor arbejdsgiverselskabet på den anden side ikke har fradragsret for værdien af de aktier m.v., som selskabet har tildelt den ansatte. For selskabet gælder herudover, at selskabet skal beskattes af en fortjeneste ved overdragelse af aktier til medarbejderen til opfyldelse af medarbejderaktieordningen. Ved medarbejderens senere salg af de tildelte aktier skal en eventuel fortjeneste beskattes efter de almindelige regler om aktieavancebeskatning. Der er i loven fastsat en række betingelser for at anvende denne ordning, herunder at værdien af de modtagne aktier i det enkelte år ikke må overstige 10 pct. af den ansattes årsløn. Denne ordning er på samme måde som den generelle ordning - blevet ophævet med loven fra 21. december Ophævelsen af reglerne herom, der har været fastsat i den såkaldte ligningslovs 7 H, har imidlertid virkning også for aftaler, der er indgået den 21. november 2011 eller senere. Reglerne er således så at sige allerede trådt i kraft. Særregler om køberetter og tegningsretter for individuelle ordninger Drejer en individuel medarbejderaktieordning sig om, at medarbejderen får tildelt køberetter eller tegningsretter til aktier i arbejdsgiverselskabet, kan beskatningen som hidtil ske efter nogle særregler i den såkaldte ligningslovs 28. Disse regler har været gældende sideløbende med de ovenfor nævnte regler. Denne ordning berøres ikke af loven fra den 21. december 2011 og vedbliver altså at bestå.

5 - 5 - Særreglerne medfører, at beskatningen af værdien af de tildelte køberetter eller tegningsretter udskydes til det tidspunkt, hvor medarbejderen udnytter eller sælger køberetten eller tegningsretten. Medarbejderens fordel ved tildeling af køberetter og tegningsretter beskattes på samme måde som anden lønindkomst, dvs. som personlig indkomst. Der skal tillige betales AMbidrag af værdien af købe- eller tegningsretterne, når de udnyttes eller sælges. Værdien af rettighederne opgøres som forskellen mellem på den ene side aktiens handelsværdi på udnyttelsestidspunktet og på den anden side udnyttelseskursen for købe- eller tegningsretten med fradrag af medarbejderens eventuelle egenbetaling med beskattede midler for købe- eller tegningsretten. Hvis købe- eller tegningsretterne sælges, opgøres værdien som salgssummen fratrukket en eventuel egenbetaling for købe- eller tegningsretterne på tildelingstidspunktet. Udnytter medarbejderen køberetter eller tegningsretter til at erhverve aktier, skal en senere fortjeneste på disse aktier beskattes efter samme regler som for andre aktier, dvs. efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Træffer medarbejderen beslutning om, at han ikke vil udnytte køberetterne eller tegningsretterne, betyder det, at købe- eller tegningsretterne bortfalder, og der sker ingen beskatning, da der ikke er noget at beskatte. En række betingelser skal være opfyldt for at opnå, at beskatningen af tildelte køberetter og tegningsretter udskydes efter disse særregler. Arbejdsgiverselskabet har fradrag for udgifter til tildeling af købe- og tegningsretter som lønudgifter, men først på det tidspunkt, hvor medarbejderen udnytter købe- og tegningsretterne.

6 - 6 - Som allerede nævnt berøres disse regler ikke af den lov, der blev vedtaget den 21. december Almindelig lønbeskatning af aktieløn Har en medarbejder modtaget eksisterende aktier fra arbejdsgiverselskabet som en del af sin aflønning, skal værdien af disse aktier beskattes på det tidspunkt, hvor medarbejderen modtager aktierne, dvs. på tildelingstidspunktet. Modtager medarbejderen køberetter eller tegningsretter til aktier, og er disse køberetter eller tegningsretter ikke omfattet af de ovenfor omtalte særregler om udskudt beskatning, skal værdien af de tildelte køberetter eller tegningsretter beskattes på det tidspunkt, hvor medarbejderen i skatteretlig forstand må anses at have erhvervet ret til de pågældende køberetter eller tegningsretter. Hvornår medarbejderen kan siges at have erhvervet ret til de pågældende køberetter eller tegningsretter, beror på en fortolkning af aftalen mellem arbejdsgiverselskabet og medarbejderen. I nogle tilfælde kan medarbejderen først anses at have erhvervet ret til køberetterne eller tegningsretterne på det tidspunkt, hvor køberetterne eller tegningsretterne udnyttes til at erhverve aktier. Arbejdsgiverselskabet har som udgangspunkt fradrag for udgifter i forbindelse med tildeling af aktier og købe- og tegningsretter som lønudgifter. Sammenfatning Med loven fra 21. december 2011 er der sket en kraftig sanering af reglerne om beskatning af aktieløn. Flere centrale regler er blevet helt ophævet. Dette gælder også for gammelt arvegods som de efterhånden hæderkronede regler om generelle ordninger, der ellers gav mulighed for, at medarbejdere på alle løntrin i virksomheden fik mulighed for at blive en del af aktionærkredsen.

7 - 7 - Efter tilkendegivelserne i skattelovforslaget er ændringerne bl.a. begrundet med, at skattereglerne ikke skal tilskynde til, at virksomhederne anvender medarbejderaktieordninger som led i aflønningen af de ansatte. Hovedsynspunktet er således, at skattereglerne skal være neutrale overfor de forskellige former for aflønning af de ansatte. Advokat Tommy V. Christiansen

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen Aktieløn - netop nu af Adjungeret professor Søren Rasmussen 1. Indledning Skatten er et centralt element ved indførelse af aktieløn. I december 2000 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 37 (lov nr. 1286)

Læs mere

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. Aktieaflønning Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Aktieaflønning omhandler forskellige former for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen,

Læs mere

INCITAMENTS ORDNINGER

INCITAMENTS ORDNINGER INCITAMENTS ORDNINGER December 2012 INDHOLD Incitamentsordninger hvilke og hvorfor 1 Aktietegningsoptioner 7 Aktiekøbsoptioner 13 Aktiekøbsordninger, herunder favørkursaktier 19 Gratisaktier 23 Konvertible

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. "Det er svært at spå - især om fremtiden"

NYT FRA ND REVISION. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Det er svært at spå - især om fremtiden NYT FRA ND REVISION NR. 4 2003 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Afskaffes kapitalforklaringen? Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND REVISION Fakturakrav fra årsskiftet

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2003-04 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto, ligningsloven, virksomhedsskatteloven

Læs mere

Beskatning af personalegoder/ naturalieydelser

Beskatning af personalegoder/ naturalieydelser Beskatning af personalegoder/ naturalieydelser Oktober 2003 Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Skatteministeriet Beskatning af personalegoder/naturalieydelser

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

Betænkning. fra. Udvalget om Aktieoptioner

Betænkning. fra. Udvalget om Aktieoptioner Betænkning fra Udvalget om Aktieoptioner 2 Kapitel 1. Indledning... 5 1.1. Baggrund for nedsættelse af udvalget...5 1.2. Udvalgets kommissorium... 5 1.3. Udvalgets sammensætning... 6 1.4. Udvalgets varighed...

Læs mere

Ægtefællebidrag ved separation og skilsmisse. Midlertidig udlejning af ejerlejligheder. Vennetjenester og skat

Ægtefællebidrag ved separation og skilsmisse. Midlertidig udlejning af ejerlejligheder. Vennetjenester og skat 3-2013 6 2 Når et ægteskab går i stykker, og parterne flytter hver for sig, melder der sig en lang række spørgsmål, som skal afklares. Et af disse spørgsmål er, hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktuel Skat 1. halvår 2009 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven.

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Afsnit 1 Indledning 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Skatteministeren nedsatte i november 1996 en arbejdsgruppe til

Læs mere

Skatteinformation august 2007. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Skatteinformation august 2007. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Skatteinformation august 2007 Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Foto: Piotr & Co / Fritz Hansen A/S s va n e n. d e s i g n : a r n e j a c o b s e n 1 9 5 8 Forord Når man

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 65 Offentligt Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt fremsendes Statusrapport til Folketinget om personalegoder/naturalieydelser, december 2005. Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere