Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier)."

Transkript

1 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Hovedformålet med lovforslaget er at tilpasse skattereglerne til de nye begreber, der indføres i den finansielle lovgivning som følge af gennemførelsen af direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID-direktivet). Lovforslaget skal derfor ses i sammenhæng med Økonomi- og Erhvervsministeriets lovforslag L 20 om gennemførelse af direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID-direktivet) og gennemsigtighedsdirektivet m.v. vedtaget som lov nr. 108 af 7. februar Ud over en tilpasning af begrebsanvendelsen indeholder lovforslaget en ændring af reglerne for personers adgang til fradrag for tab på almindelige aktier og tilknyttede ændringer af reglerne om indberetning. Endelig indeholder lovforslaget en række mindre justeringer og præciseringer af aktieavancebeskatningsloven. 1. Tilpasning af skattereglerne til den nye begrebsanvendelse. Inden for skattelovgivningen sondres der i en lang række tilfælde mellem børsnoteret og unoteret. Sondringen bygger i hovedtræk på, at børsnoteret er lig med optaget til notering på en fondsbørs, mens unoteret er restmængden. Inden for den finansielle lovgivning er der hidtil blevet sondret mellem fondsbørser og autoriserede markedspladser begge markedspladser er i EU-retlig forstand omfattet af definitionen af regulerede markeder. Bl.a. med afsæt i MiFID-direktivet er der med lov nr. 108 af 7. februar 2007 vedtaget en forenkling af reglerne for fondsbørser og autoriserede markedspladser. Der er således indført ét fælles regelsæt for regulerede markeder. Derudover er der indført regler om multilaterale handelsfaciliteter. Regulerede markeder og multilaterale handelsfaciliteter er ens som systemer betragtet. Men der er væsentlig forskel på hvilke krav, der stilles til tilladelse og drift og i retsvirkningerne for udstedere og investorer. Side 1 af 6

2 Gennemførelsen af MiFID-direktivet får som konsekvens, at det gængse begreb i den finansielle lovgivning fremover bliver regulerede markeder, og at betegnelsen bliver optaget til handel. Begreberne fondsbørs og børsnoteret vil ikke forsvinde, men vil sandsynligvis aftage i betydning. Dermed vil gennemførelsen af MiFIDdirektivet indirekte komme til at påvirke indholdet af skattereglerne. Det foreslås, at der også i skattelovgivningen anvendes betegnelsen regulerede markeder. I skattelovgivningen vil betegnelsen dække: Regulerede markeder i Danmark, regulerede markeder i EU-medlemsstater og lande som fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område samt endelig tilsvarende markeder i andre lande. Det foreslås yderligere, at der også i skattelovgivningen generelt anvendes begrebet optaget til handel i stedet for noteret. Udgangspunktet er dermed, at begrebet børsnoteret ændres til optaget til handel på et reguleret marked. Der er ikke identitet mellem børsnoteret og optaget til handel på et reguleret marked henholdsvis unoteret og ikke optaget til handel på et reguleret marked. Ændringen vil således indebære mindre indholdsmæssige ændringer. Disse vil som alt overvejende hovedregel være begunstigende. Det skal bemærkes, at en uændret videreførelse også ville have betydet indholdsmæssige ændringer som ikke nødvendigvis ville have været til fordel for de skattepligtige. 2. Ændringer af reglerne for personers adgang til fradrag for aktietab. Efter de gældende regler fragår personers tab på unoterede, almindelige aktier i aktieindkomsten, og skatteværdien af en negativ aktieindkomst fradrages i skat af anden indkomst. Det vil sige, at der er fuldt fradrag i tabsåret. Tab på børsnoterede, almindelige aktier kan fradrages i udbytter, gevinster og afståelsessummer efter ligningslovens 16 B vedrørende børsnoterede, almindelige aktier. Uudnyttede tab kan fremføres til modregning i efterfølgende år. Det vil sige, at der er et kildeartsbegrænset fradrag. Det foreslås, at reglerne om fradrag for tab på børsnoterede, almindelige aktier ændres, således at de følger reglerne om fradrag for tab på unoterede aktier. Det vil sige, at der indføres en generel regel om, at personer har fuldt fradrag i tabsåret for tab på almindelige aktier. Begrundelsen for det kildeartsbegrænsede fradrag for tab på børsnoterede aktier har primært været et hensyn til statskassen. I pkt i de almindelige bemærkninger til L 78 forslag til lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven) fra folketingsåret var således anført Opretholdelsen af kildeartsbegrænsningen for de børsnoterede aktier har yderligere til formål at sikre, at der fortsat dæmmes op for de problemer, der ellers kan opstå ved kraftige generelle kursfald i aktiemarkedet. Børsnoterede aktier er typisk relativt lette at sælge og tilbagekøbe hurtigt for at konstatere et fradragsberet- Side 2 af 6

3 tiget tab. Med en almindelig fradragsret vil statens indtægter (skatteprovenu) dermed kunne komme under pres.. Realiteten er imidlertid, at det ikke kun er aktier, der er noteret på en fondsbørs, som er let omsættelige. Omsætteligheden er mindst lige så stor på mange andre regulerede markedspladser og for aktier, der omsættes i de elektroniske handelssystemer. Der er vanskeligt at forudse kursudviklingen på aktier og dermed risikoen for at det beskrevne scenarium måtte blive til virkelighed. Men i lyset af de historiske data, herunder at der for mange let omsættelige aktier har været adgang til fuldt fradrag, er det vurderingen, at risikoen for at statskassen måtte komme under pres trods alt har været overvurderet. På den baggrund er det fundet forsvarligt at foreslå, at personer generelt får adgang til fuldt fradrag i tabsåret for tab på alle almindelige aktier. For aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked foreslås det dog, at adgangen til fuldt fradrag gøres betinget af, at SKAT har modtaget oplysning om erhvervelse af den pågældende aktie. Begrundelsen for denne betingelse er, at det er fundet nødvendigt fortsat at have et regelsæt, der giver et incitament til også at huske at selvangive eventuelle gevinster. Betingelsen er som nævnt alene knyttet til aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. Begrundelsen herfor er en antagelse om, at risikoen for glemte gevinster og huskede tab primært vil knytte sig til aktier, hvor det er forholdsvis let at realisere tabet og eventuelt hurtigt genkøbe aktien. For de aktier, hvor der i dag er adgang til fuldt fradrag i tabsåret uden betingelser, har målsætningen været, at dette skal fortsætte uændret. Det skal dog bemærkes, at der i forhold til visse aktier kan blive tale om, at det fulde fradrag bliver betinget. Det skyldes, at der ikke er fuld identitet mellem kategorien af børsnoterede aktier og kategorien af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. Sidstnævnte kategori indeholder også aktier, der under de gældende regler anses for unoterede. Betingelsen for fuldt fradrag i tabsåret er, at SKAT har modtaget oplysning om indtagning af aktierne i depotet (eller kontoen) med angivelse af tidspunktet for indtagningen, aktiernes navn og antal eller pålydende værdi. Betingelsen anses for opfyldt, hvor depotføreren (dansk depot) har foretaget indberetning om depotbevægelser (ind- og udtagninger), herunder oplysning om identiteten af aktierne, typen af aktie mv., antal aktier og ind- og udtagningernes karakter samt tidspunktet for ind- og udtagningerne. Endvidere anses betingelsen for opfyldt, hvor depot- eller kontoføreren (depot eller konto i udlandet) har indberettet disse oplysninger om indtagning af aktierne i depotet eller kontoen. I tilknytning til betingelsen om kendskab hos SKAT om aktieerhvervelsen som forudsætning for adgang til fuldt fradrag i tabsåret, indeholder lovforslaget en udbygning af de gældende regler om deponerings- og indberetningspligter. Se pkt. 3 neden for. Side 3 af 6

4 Er betingelsen om kendskab hos SKAT ikke opfyldt, er konsekvensen, at tabet i stedet kan fradrages som et kildeartsbegrænset tabsfradrag. Det vil sige i udbytter, gevinster og afståelsessummer efter ligningslovens 16 B vedrørende almindelige aktier, der er optaget til handel på et reguleret markedet. 3. Ændring af deponerings- og indberetningspligterne Efter de gældende regler er der pligt til at lade visse værdipapirer deponere eller kontoføre hos et pengeinstitut, når værdipapirerne ikke er registret i en dansk værdipapircentral. Deponeringspligten gælder for børsnoterede værdipapirer, værdipapirer, der alene eksisterer i form af en registrering i en værdipapircentral i udstedelseslandet og værdipapirer, der foreligger i fysisk form, og som ikke er udstedt på navn. Hvis aktieejeren er hovedaktionær (ejer mindst 25 pct. af aktierne i selskabet), gælder deponeringspligten ikke. Det er hensigten at ændre bekendtgørelsen om indberetningspligter mv. efter skattekontrolloven, således at de regler, der i dag gælder for deponeringspligt for børsnoterede aktier, vil komme til at gælde for værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked. Samtidig foreslås, at deponeringspligten udvides til også at omfatte aktier, der tilhører hovedaktionærer dog kun for så vidt angår aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. For så vidt angår aktier, der er deponeret i udlandet foreslås en udvidelse af de oplysninger, som ejeren eller depotføreren skal indberette til SKAT. De yderligere oplysninger, der skal indberettes, er særligt oplysning om indtagninger i depotet eller kontoen. Efter gældende regler modtager SKAT bl.a. årligt indberetninger om aktieudbytter og aktiebeholdninger. For så vidt angår børsnoterede aktier indberettes udbytte og aktiebeholdninger af depotføreren. Indberetningspligten omfatter bl.a. oplysning om ejeren, de deponerede aktier, antallet af aktier og kursværdien af aktierne. Derudover indeholder gældende regler en adgang for skatteministeren til at fastsætte regler om ind- og udtagning af børsnoterede aktier fra depoter. Adgangen er ikke udnyttet på nuværende tidspunkt. Det foreslås, at reglen om indberetning af beholdninger udvides til at omfatte alle deponerede aktier. Kursværdien skal dog alene indberettes for så vidt angår aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. Tilsvarende foreslås reglen om adgang for skatteministeren til at fastsætte regler om indberetning af ind- og udtagninger fra depotet udvidet til at omfattet ind- og udtagninger af alle deponerede aktier. Samtidig foreslås bestemmelsen ændret så dette fremgå direkte af lovteksten. Dermed indføres en indberetningspligt, som ikke eksisterer i dag. Endvidere foreslås reglen om depotførerens indberetning af udbytte ændret, således at den omfatter udbytte af aktier, der er optaget til handel på regulerede markeder. Side 4 af 6

5 Fondshandlernes pligt til at indberette om salg af aktier udvides med forslaget fra at omfatte børsnoterede aktier til at omfatte aktier optaget til handel på regulerede markeder. Med de foreslåede ændringer af deponerings- og indberetningspligten sikres, at SKAT kommer i besiddelse af de oplysninger om erhvervelsen, der er en betingelse for fuldt fradrag i tabsåret for eventuelle tab på aktierne. Det udvider omfanget af depotførernes (pengeinstitutternes) indberetningspligter, men betyder samtidig at den enkelte aktionær slipper for selv at skulle indsende oplysninger til SKAT om aktieerhvervelsen. 4. Justeringer af aktieavancebeskatningsloven Efter forslaget udvides reglen om fastlæggelse af anskaffelsessummen for aktier, der overgår fra en næringsbeholdning (lagerprincip) til en anlægsbeholdning (realisationsprincip) til også at omfatte den omvendte situation skift fra anlægsbeholdning (realisationsprincip ) til næringsbeholdning (lagerprincip). Der foreslås endvidere en justering om bestemmelsen om anvendelse af gennemsnitsmetoden ved opgørelse af gevinst og tab. Af bestemmelsen følger, at visse tildelte tegningsretter ikke skal medregnes ved opgørelser efter gennemsnitsmetoden begrundelsen er, at en afståelse af de pågældende tegningsretter er skattefri. Det foreslås, at der indsættes en regel om, at der heller ikke skal foretages en opgørelse efter gennemsnitmetoden - dvs. at der ikke skal foretages en regulering af den gennemsnitlige anskaffelsessum - når det er de pågældende tegningsretter selv, der afstås. Hermed sikres, at skattefriheden slår fuldt ud igennem, således at disse tegningsretter hverken påvirker opgørelsen af den gennemsnitlige anskaffelsessum, når det er aktier i selskabet, der afstås, eller når det er de pågældende tegningsretter selv, der afstås. 5. Provenu Den foreslåede ophævelse af kildeartsbegrænsningen for modregning af tab på børsnoterede aktier, således at skatteværdien af tabene kan modregnes i den samlede slutskat i stedet for at tabene fremføres til modregning i udbytter og gevinster på børsnoterede aktier indebærer en fremrykning af udnyttelsen af tabene. Fremrykningen vil primært indebære et rentetab for det offentlige. Det er herved lagt til grund at der i dag ikke i praksis ikke er tab, der går tabt som følge af kildeartsbegrænsningen. Gennemførelsen af MiFID-direktivet medfører, at der fremover må forventes at være færre børsnoterede aktier, hvorved betydningen af kildeartsbegrænsningen i forvejen er aftagende. Ophævelsen af kildeartsbegrænsningen vil fremrykke og forstærke denne udvikling. Herudover må forslaget forventes at medføre en adfærdsændring, således at aktionærer foretager skattebetingede realisationer af børsnoterede aktier, således at aktier, hvor der er opstået urealiserede tab, sælges før planlagt og eventuelt genkøbes hurtigt. Den øjeblikkelige skattefordel gennem den nedsatte skattebetaling som følge af tabet, medfører til gengæld en tilsvarende større gevinst ved det Side 5 af 6

6 endelige salg af aktien. Herved vil aktionærerne opnå en skatteudskydelse med deraf følgende rentefordel for aktionærerne og tab for det offentlige. Dette vil især kunne forekomme i perioder med store aktiekursfald, men også i perioder med generelle stigninger på aktiemarkedet vil der være enkelt aktier, som kan falde betydeligt i værdi. Ligeledes vil der særligt i de første år efter forslagets ikrafttræden kunne fremkomme et provenutab fra hidtil urealiserede tab i beholdninger af børsnoterede aktier ultimo Provenutabet som følge af lovforslaget vil afhænge af en række faktorer. Først og fremmest er den fremtidige kursudvikling afgørende for størrelsen af de tab, der ved realisation kan modregnes i skat af anden indkomst. Dernæst vil udviklingen i omfanget af børsnoterede aktier have betydning. Jo færre selskaber, der med baggrund i MiFID-direktivet vælger at være børsnoterede, jo mindre betydning vil forslaget have. Endelig vil skatteydernes og deres rådgiveres tilbøjelighed til at udnytte muligheden for skatteudskydelsesmulighederne have betydning. Her spiller omkostningerne ved transaktionerne endvidere ind. Det er på denne baggrund ikke muligt at give noget underbygget skøn over provenuvirkningen af forslaget. Til illustration af størrelsesordenen af provenutabet kan det dog oplyses, at det udfra SKAT s oplysninger om tabssaldoen for børsnoterede aktier ultimo 2005 kan anslås, at der i årene i gennemsnit er selvangivet et tab på 600 mio. kr. årligt. Rentetabet ved den fremrykkede modregning kan med en rente på 5 pct. p.a. anslås til ca. 50 mio. kr. med en gennemsnitlig fremrykning på 5 år. Hertil kommer så virkningen af eventuelle adfærdsvirkninger og på lidt længere sigt udviklingen i omfanget af børsnoterede selskaber med baggrund i MiFID-direktivet. Tabet vedrører alene staten Med udgangspunkt i et aktietab på 600 mio. kr. kan statens provenutab i finansåret 2009 anslås til et beløb i størrelsesordenen 200 mio. kr. De senere års betydelige aktiekursstigninger må antages må antages at medføre, at der ikke i almindelighed er betydelige urealiserede tab i porteføljerne ultimo 2008, således at provenutabet i 2009 vedrørende hidtil urealiserede tab bliver af forholdsvis begrænset størrelse. 6. Ikrafttræden De foreslåede ændringer skal som hovedregel have virkning fra den 1. januar Side 6 af 6

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven.

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Afsnit 1 Indledning 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Skatteministeren nedsatte i november 1996 en arbejdsgruppe til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Forslaget om ændring af kursgevinstloven kom ret sent på bane, hvorfor forslaget alene har været på en ekspreshøring med en frist på en uge.

Forslaget om ændring af kursgevinstloven kom ret sent på bane, hvorfor forslaget alene har været på en ekspreshøring med en frist på en uge. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 119 Offentligt Notat 20. marts 2007 J.nr. 2006-170-1042 Høringsnotat vedr. forslag til lov om ændring af kursgevinstloven (Bidrag til forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4)

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2003-04 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto, ligningsloven, virksomhedsskatteloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 Sag 148/2013 (1. afdeling) Lasse Veith Lager (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. juni 2014 af skatteministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen

Læs mere

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber 30. juli 2008 KKo 2008-311-00035 Deres sagsnr.: 2008-511-0030 Skatteministeriet Att.: Margrethe Kiil og Camilla Christensen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskerh@skm.dk Høring vedrørende

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-0660343 Udkast Oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-0660343 Udkast Oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-0660343 Udkast Oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love 1) (Exitskat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011 Danske Revisorer Nr. 1 37. Årgang Marts 2011 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej 10

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land)

Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) Skatteministeriet J. nr. 12-0173449 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) 1 I selskabsskatteloven,

Læs mere