Mariager Sejlklub. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mariager Sejlklub. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune."

Transkript

1 Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune. 2 Foreningens formål: Mariager Sejlklub`s formål er at fremme sejl- og motorbådssporten på Mariager Fjord samt stræbe efter, at få skabt gode havneforhold. 3 Medlemskab af organisationer: Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes love og bestemmelser. 4 Medlemmerne opdeles i følgende kategorier: 1. Aktive medlemmer 2. Passive medlemmer 3. Ungdomsmedlemmer. Som aktivt eller passivt seniormedlem, kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år. Som medlem af ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver i alderen 7 år til og med 17 år. Dog kræves optagelse af umyndige medlemmer samtykke fra deres forældre / værge. Familieabonnement kan tegnes af en familie med børn. Familiens børn mellem 18 og 25 år kan dog kun omfattes af familieabonnementet, så længe de er under uddannelse. 5 Foreningens kontingent for alle kategorier fastsættes hvert år på generalforsamlingen. 6 Udmeldelse Eksklusion: Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningens kasser med mindst 14 dages varsel til d. 1.5, og at det pågældende medlem senest 1.5 har betalt sit kontingent, til foreningen. Hvis et medlem er kommet i restance for et år, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel, ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingent restance, kan optages som nyt medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld, til foreningen. Eksklusion af et medlem kan i øvrigt, når særlige forhold giver anledning dertil, finde sted efter forslag fra 2/3 af bestyrelsen eller fra mindst halvdelen af klubbens medlemmer, når det vedtages på generalforsamlingen med samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af klubbens love, jfr. 16. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på generalforsamling, har vedkommende medlem krav på, at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse, ligesom han har adgang til denne med ret til, at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. For at et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlings beslutning, kan optages igen, kræves en ny generalforsamlings beslutning, hvor der skal være lige så stor majoritet for optagelse, som foreskrevet til beslutning om eksklusion.

2 7 Ordinær generalforsamling: Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og afgør ved simpelt stemmeflertal klubben anliggender, jfr. Dog 6, 15 og 16. Der holdes generalforsamling hvert år inden udgangen af november måned. Indkaldelse og bekendtgørelse af dagsordenen vil finde sted 3 uger før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret vedrørende større økonomiske dispositioner, og i alle tilfælde i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, har alle æresmedlemmer og aktive seniormedlemmer. Stemmeret i øvrigt har alle æresmedlemmer, aktive seniorers og ungdomsmedlemmer, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingent restance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 8 Dagsorden: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent som ikke må sidde i bestyrelsen. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Beretning fra udvalgene. 4. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent, depositum, engangsbeløb, leje og driftsbidrag. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg af formand 8. Valg af bestyrelse, 2 medlemmer + suppleant. 9. Valg af revisorer + én revisorsuppleant. 10. Valg af udvalg 11. Eventuelt. 9 Ekstra ordinær generalforsamling: Ekstra ordinær generalforsamling kan sammen kaldes på begæring af majoriteten af bestyrelsen eller af formanden, der er pligtig hertil, hvis mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer forlanger det, med motiveret forhandlingsemne. Ekstra ordinær generalforsamling indkaldes med 8 dages varsel og forhandlingsemne anført. Med hensyn til indkaldelsesmøde og udsendelse af dagsordenen gælder bestemmelser i Generalforsamlingens ledelse m.v.: Generalforsamlingen vælger sin dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af 3 stemmeberettigede medlemmer, sættes under afstemning. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. Dog 6 stk. 3 og 15 og 16. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal, på begæring fra 3 stemmeberettigede medlemmer, afstemning og valg foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger tages til referat, hvori også forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Referatet underskrives af dirigenten Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes

3 for samme generalforsamling. 11 Bestyrelse. Valg. Konstituering: Foreningen daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere ét medlem. Formanden vælges ved en særlig afstemning for et år af gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen, således at halvdelen af bestyrelsen afgår hvert andet år. Ved indtrædende ledighed i valgperiodens løb træder suppleanten i stedet. Valgbare til bestyrelsen er alle aktive seniorer samt juniorer i alderen år, dog således at 3/5 af bestyrelsen er over 18 år, herunder formanden og kassereren. Bestyrelsen konstituerer sig dog senest 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde. Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvor i blandt formanden eller næstformanden, er til stede. Hvis der opstår stemmelighed i bestyrelsen, er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger. Forinden køb, salg eller belåning af fast ejendom eller i øvrigt optagelse af lån, skal bestyrelsen ved en generalforsamling / ekstra generalforsamling indhente medlemmernes accept, ved afstemning. 12 Regnskab: Klubbens regnskabsår er 1/10 til 30/9. Bestyrelsen skal afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 30. september til revisorerne. Driftsregnskab og status fremlægges forsynet med påtegning af revisorerne, på ordinær generalforsamling til godkendelse. 13 Revision: På den ordinære generalforsamling vælges for èt år af gangen 2 kritiske revisorer og én revisorsuppleant. Revisorerne skal hvert år i oktober måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Driftsregnskabet og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til en hver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

4 14 Mariager Lystbådehavn ejes af Mariager Sejlklub og administreres af sejlklubbens bestyrelse. Lystbådehavnen ligger på et areal, som Mariager Sejlklub lejer af Mariager Kommune ifølge kontrakt af 12. juni 1978 samt allonge af 20. august Tilrettelæggelsen af det praktiske arbejde forestås af havneudvalget. Klubbens næstformand er formand for havneudvalget. De øvrige medlemmer vælges hvert år, på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan udnævne en havnefoged. Bådpladserne udlejes kun til aktive medlemmer af Mariager Sejlklub og således at der, ved evt. mangel på pladser, tages hensyn til længden af medlemsskabet. Lejere, der ønsker ændring af bådplads, har altid fortrinsret. Ved indgåelse af lejeaftale, skal der til bestyrelsen meddeles: Lejerens navn, adresse og evt. tlf. nr. Desuden bådens type, længde, bredde, dybde og navn, samt forsikringsselskab og policenummer. Ændringer skal meddeles bestyrelsen. For bådplads betales et depositum plus et engangsbeløb. Engangsbeløbet tilbagebetales ikke. Der betales depositum efter størrelse af både og det opdeles i følgende kategorier: Op til 22 fod Fra 22 til 26 fod Fra 27 til 30 fod Fra 31 til 34 fod Fra 35 til 38 fod Fra 39 til 42 fod Over 42 fod Der udover betales en årlig leje og et driftsbidrag. Disse beløb fastsættes hvert år på den, ordinære generalforsamling. Depositum tilbagebetales i den rækkefølge som havnepladserne stilles til rådighed for klubben, til genudlejning. Tilbagebetalingen af depositum finder dog først sted når en plads (uanset størrelse) er genudlejet d.v.s. når en evt. ny lejer har indbetalt depositum og leje. Lejen betales for en sæson forud, og der refunderes intet, selvom pladsen bliver ledig i sæsonen, som regnes fra 15/3 15/11. Lejen skal være betalt senest 1/4 for at undgå, at pladsen bliver stillet til rådighed for en anden. Hvis en pladslejer afhænder sin båd, kan han disponere over pladsen sæsonen ud. Det følgende år skal pladsen stilles til rådighed for Mariager Sejlklub (låneplads). Har pladslejeren stadig ingen båd det følgende år, kan han ikke længere beholde pladsen. Ved skifte til større båd indbetales den aktuelle depositums difference mellem bådstørrelserne. For at undgå betaling af pladsleje for en kommende sæson skal meddelelse om opsigelse af havneplads være bestyrelsen i hænde senest 31/12 i året forud. Driftsbidraget kan modsvares af præsterede arbejdsydelser i forbindelse med klubbens drift m.v. efter retningslinier fastsat af bestyrelsen. Overholdes havnereglementets punkt 8 ikke kan bestyrelsen efter fremsendelse af anbefalet brev med en frist på 10 dage, bringe båden på land og flytte den til ejerens bopæl eller til det areal, som kommunen har anvist til vinteropbevaring af bådstativer. Udgifterne til kran/vognmand betales af bådejeren. Klubben er ansvarsfri m.h.t. evt. skader i forbindelse med dette arbejde

5 15 Vedtægtsændringer: forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling på foranledning af lovligt indkomne forslag, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådan et flertal på generalforsamlingen, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden for 14 dage med sædvanligt varsel, indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. 16 Forenings ophævelse: Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådan et flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen træffes med almindelig stemmeflertal beslutning om, hvorledes man skal forholde sig med klubbens formue, herunder fast ejendom. Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 10. november Bestyrelsen: Jan Vinstrup, formand John Møller, næstformand. Jørn Præst, kasserer Jørgen Chr. Jørgensen, sekretær Jan Weier Christiansen, bestyrelsesmedlem

6 Reglement 1. Både må kun anbringes på den anviste (tildelte) plads og skal, når de ligger i havnen, være forsynet, med tydeligt navn og bådpladsnummer. Bådene skal, være ansvarsforsikret. 2. Pladserne tildeles bådejerne til den angivne båd og kan ikke videresælges eller videreudlejes, ligesom pladsen ikke medfølger båden ved salg. Dog kan køberen disponere over pladsen sæsonen ud, såfremt sælgeren ikke selv ønsker, at anvende pladsen. Der vil ikke blive refunderet pladsleje ved salg af båd. 3. Pladslejeren må acceptere flytning til en anden plads, såfremt praktiske eller æstetiske hensyn, gør det nødvendigt. 4. Både, der placeres i havnen, skal være i forsvarlig stand og være forsynet med tilstrækkeligt kraftige og veldimensionerede pullerter og/eller klyds. Fald, liner m.m. skal under bådens ophold i havnen, være sikret mod unødig støjafgivelse, Vindgeneratorer (vindmøller) må ikke benyttes i havnen. 5. Pladserne skal være forsynet med fortøjningsmuligheder (ringe eller lign), nummer og optaget/friskilt. Skader og mangler på/ved disse indretninger bør snarest meddeles havnestyrelsen. Hvor båden er væk fra havnen mere end 24 timer skal friskiltet vises med angivelse af, hvornår båden er tilbage igen. 6. Både ved pælepladser skal som minimum være fortøjret med 2 fortrosser og 2 Agtertrosser, med trækaflastning og sikring på alle. Fortøjningerne skal være af god kvalitet og i god stand, og hvor der anvendes kunstfibertovværk til fortøjning, skal dette være min. 16 mm. Ved både under 7 meters længde og 2 tons egenvægt kan dog anvendes min 12 mm. Hvor der anvendes naturfibertovværk (hamp, manila) skal dette have tilsvarende styrke. Hvor der i forbindelse med fortøjninger anvendes kovse, ringe o.l., skal disse have en tilsvarende styrke. Fortøjningerne skal dog til en hver tid svare til bådens størrelse og have en brudstyrke pr. part (trosse), der som minimum modsvarer bådens vægt. Pælefortøjninger skal ved snæring eller lign. sikres mod, ved højvande, at vandre ovenud af pælene. Hvor der til dette formål anvendes klamper, skal disse anbringes på indersiden af pælen i pladsens længderetning. Pælefortøjninger skal anbringes min 50 cm fra pælens top. Der må ikke fortøjres i selve broerne eller i disses bærende konstruktioner. Der skal min. 2 fendere på hver side af båden. Når båden ikke er i havn, skal fortøjningerne være forsvarligt ophængt på bro og agterpæle. Bådejeren er forpligtiget til, at sørge for tilstrækkeligt opsyn med båden og dens fortøjninger. Når båden sættes på land ved sæsonens afslutning, skal fortøjningerne fjernes fra pladsen. Ligeledes skal måtter fjernes fra broerne. Pælene må ikke forsynes med søm og lignende i toppen, da det giver risiko for at beskadige sejl m.m. 7. Slæbejoller o.lign. skal anbringes ved bådene, således at de ikke er til gene for andre både. På slæbestedet må kun klubbens både anbringes for hurtig udsætning.

7 8. Både, der skal overvintre på land, skal være fjernet fra vandpladser senest 15. november. Efter 15. november skal både på vandpladser ligge på anviste vinterpladser. Hvis lejerne ønsker, at båden skal overvintre i vandet, skal de være ansvarsforsikrede med police gældende for hele året, og forsynet med ekstra fortøjninger og under skærpet opsyn i henhold til reglementet pkt Hvor optagning eller udsætning af båd finder sted, skal vinterplads og broer, umiddelbart derefter rengøres af bådejeren, dvs. bukke, vogne, støtter, maling m.m. skal fjernes senest 8 dage efter. I modsat fald fjernes effekterne for ejerens regning uden ansvar, for bestyrelsen. 10. Ved mastenedtagning om efteråret, og disse lægges på bøjler i vores masteskur, er følgende gældende: Sallinghorn, vanter, stag etc. afmonteres, så galvanisk tæring ikke igangsættes. Samtidigt bliver der mere plads til flere maste på denne måde. 11. Affald må ikke kastes i havnen, på broerne eller havnearealet, men skal anbringes i de på havneområdet placerede affaldsbeholdere. Affald, der ikke kan være i affaldsbeholdere, skal fjernes fra havnen. Olie og andet flydende affald må ikke anbringes i affaldsbeholderne, og ej heller efterlades på havnen. Udpumpning af toiletter, må ikke ske i havnebassinet. 12. Forbrug af vand og el skal ske med måde. El må ikke bruges til opvarmning og madlavning. 13. Parkering skal ske udenfor bommene. 14. Badning og fiskeri fra broerne er forbudt. 15. Overtrædelse af de foranstaltede regler samt af Standardreglementet kan medføre bortvisning, fra havnen. Hvor bådejerne nægter at efterkomme bortvisning eller henstilling om flytning af båd eller andre henstillinger fra havnefogeden, vil båden blive fjernet, evt. placeret på land for bådejerens regning og risiko. Alle udgifter i forbindelse hermed, også forberedelse hertil, pålægges bådejeren. Bortvisning afgøres af havnestyrelsen efter indstilling fra havnefogeden. Ved bortvisning vil evt. betalt pladsleje ikke blive refunderet. Klage over havnefogeden rettes til havnestyrelsen ifølge 53 i Reglement om overholdelse af orden i danske havne hvilket standardreglement i øvrigt er gældende for Mariager Lystbådehavn. 16. Ordensreglerne er gældende for Lystbådehavnen og dertil hørende landarealer, broer, parkeringspladser m.m. 17. Ved ordet både og/eller lystbåde i dette reglement forestås fartøjer, uanset størrelse, der fortrinsvis anvendes, til fritidssejlads samt ikke registrerede fartøjer og joller. 18. Nærværende ordensregler udleveres til alle pladslejere. Ekstra eksemplar kan fås ved henvendelse til havnestyrelsen. Reglementet ligger til gennemsyn i klubhuset.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer ved ordinær generalforsamling i Aalborg Sejlklub den 24. februar 2009

Forslag til vedtægtsændringer ved ordinær generalforsamling i Aalborg Sejlklub den 24. februar 2009 Forslag til vedtægtsændringer ved ordinær generalforsamling i Aalborg Sejlklub den 24. februar 2009 Bestyrelsen foreslår en tilføjelse i 25 vedrørende tildeling af liggeplads. Desuden ønsker bestyrelsen

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Love for Hvidovre Sejlklub Suset

Love for Hvidovre Sejlklub Suset Love for Hvidovre Sejlklub Suset 1. Navn og formål. Foreningens navn er Hvidovre Sejlklub Suset. Navnet er dannet ved sammenslutningen den 12. Maj 1946 af de hidtil eksisterende klubber: Hvidovre Sejlklub

Læs mere

Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11

Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11 Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11 1. Klubbens navn er: Bådeklubben Sjællandsbroen (B.K.S.) Stiftet den 14. august

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a

VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a 1. Navn 1-1 Hjemsted 1-2 Selskabets navn er Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a. (i det følgende kaldet Havneselskabet eller

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere