Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM"

Transkript

1 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme interessen for sejlads i sejl- og motorbåde - gerne styrket ved uddannelse af såvel klubbens juniorer som seniorer. Endvidere skal klubben arbejde for vedligeholdelsen af gode havne- og klubhusfaciliteter for medlemmerne til sejlsportsmæssigt og kammeratligt samvær. 3 Medlemskab af organisationer og sammenslutninger. Sejl- og Motorbådsklubben FREM er medlem af Dansk Sejlunion og herigennem knyttet til Dansk Idrætsforbund. Klubben er underlagt de 2 organisationers love og bestemmelser. 4 Optagelse af medlemmer. Som medlem af klubben kan enhver, der fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen, optages. Ved tegning af et aktivt medlemskab oprettes automatisk et partner- medlemsskab, hvilket vil sige medlemskab for ægtefælle/samlever eller bådpartner (max. 2. stemmer pr. båd). Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver samtykke fra forældre/- værge. Som medlem af klubbens juniorafdeling kan bestyrelsen optage enhver i alderen 8 18 år, der fremsætter skriftlig begæring herom, og som opfylder de særlige optagelseskriterier for afdelingen. Klubbens medlemmer skal respektere klubbens love og regulativer. Bliver optagelse nægtet, kan sagen forelægges næste generalforsamling, som dog kun kan optage et nyt medlem, når 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes af generalforsamlingen. Beslutning herom kræver, at 2/3 af de mødte stemmer derfor. Spørgsmål om udnævnelse af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen. 1

2 5 Kontingent / Indskud. Klubbens kontingent og indskud fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingent opkræves forud halvårligt, tillige med havneleje - hver den 2. marts og 2. september. Støttemedlemmers kontingent opkræves dog forud helårligt hver d. 2. marts. Ved overskridelse af disse betalingsterminer betales et gebyr, der fastsættes af bestyrelsen. Indskud betales ved tegning af et aktivt medlemskab. Støttemedlemmer betaler ikke indskud. Nye medlemmer betaler ved indmeldelse indskud: kr ,00 Nye medlemmer betaler kontingent fra begyndelsen af den måned, hvori optagelsen finder sted. Ved optagelse af et tidligere medlem, skal der betales fuldt indskud. 6 Udmeldelse / Eksklusion. Udmeldelse af klubben kan finde sted pr. 1. april eller 1. oktober. Skriftlig begæring herom må være kassereren i hænde senest d. 1. marts eller 1. september og medlemmets kontingent- forhold skal være bragt i orden. Er et medlem i restance til klubben og undlader vedkommende - trods skriftlig opfordring herom - at berigtige gælden inden 3 måneder, kan bestyrelsen slette medlemskabet. Genoptagelse kan kun ske ved indbetaling af nyt indskud, samt mod at al restance til klubben betales. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Eksklusionen træder i kraft ved bestyrelsens skriftlige meddelelse herom. Vedkommende kan herefter kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling. Såfremt denne generalforsamling underkender eksklusionen med mindst 2/3 af fremmødte stemmer, bortfalder den. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet som foreskrevet til beslutning om eksklusion. 2

3 7 Fartøjer / Forsikring. Ved indmeldelse og anskaffelse af nyt fartøj skal fartøjsejeren viderebringe nødvendige data til bestyrelsen. Disse oplysninger noteres i klubbens interne fartøjsregister. Fartøjet må udelukkende bruges til fritidssejlads og skal føre klubbens stander. Fartøjet skal være ansvarsforsikret. Klubben påtager sig intet ansvar ved skade forvoldt af tredjeperson. Fartøjsregistrene skal give så fyldestgørende oplysninger som muligt om ethvert fartøjs deplacement, mål, bygningsform, sejlføring, motorstyrke og bådens navn, alt efter bestyrelsens nærmere bestemmelser. Forinden et fartøj kan optages i fartøjsregistret, skal det besigtiges af et af bestyrelsen nedsat udvalg, med henblik på at undersøge, om fartøjet skønnes forsvarligt og yachtmæssigt vedligeholdt, samt om det anses for tilstrækkeligt sødygtigt. Bestyrelsen er berettiget til at slette ethvert i fartøjsregisteret optaget fartøj, der ikke længere skønnes at opfylde disse betingelser. Kun de i klubbens fartøjsregister optagne fartøjer kan få liggeplads anvist i klubbens havn. 8 Klubbens kendemærke. Klubbens stander er: Hvid bund med rød kant, Odense- liljen og FREM i rødt. Standeren skal bæres i yachtmæssig stand. 9 Ordinære generalforsamlinger. Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger som disse love foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel, ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Indkaldelse og udsendelse af forslag m.v. gennemføres som hovedregel via elektroniske medier(e- mail, hjemmeside m.v.) Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse, og disse forslag optages i dagsordenen. På en generalforsamling giver et partner- medlemsskab 2 stemmer for så vidt begge parter er fysisk til stede. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt. Medlemmer under 18 år og støttemedlemmer har ret til at overvære generalforsamlingen med taleret, men uden stemmeret. Alle medlemmer har således taleret. Aktive medlemmer over 18 år har stemmeret. Man har ikke stemmeret, hvis man er i restance til klubben. 3

4 10 Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte flg: 1. Valg af dirigent. 2. Protokol. 3. Formandens beretning. 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Nye tiltag, en gruppe drøftelse med referat til generalforsamlingen. 7. Behandling af indkomne forslag. 8. Valg af formand og kasserer. 9. Valg af den øvrige bestyrelse. 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 11. Valg af revisorer og suppleant. 12. Valg af udvalg. 13. Eventuelt. 11 Generalforsamlingens ledelse m.v. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, herunder også klubbens reglement. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemningen foregå skriftligt, hvis blot 1 stemmeberettiget medlem kræver det. Alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Det godkendte generalforsamlingsreferat offentliggøres - efter det næste planlagte bestyrelsesmøde - ved opslag i klubhuset. 12 Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når 2 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal holdes senest 1 måned efter, at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen. Begæringen skal rumme oplysning om de emner, der ønskes behandlet. Om indkaldelse og udsendelse af dagsordenen gælder bestemmelserne i 9. 4

5 13 Bestyrelse / valg. Bestyrelsen består af: 1 formand, 1 kasserer, 1 havnemester og 4 bestyrelsesmedlemmer. Formand, kasserer og havnemester vælges direkte af generalforsamlingen, hvorimod poster som næstformand, sekretær o.l. konstitueres af bestyrelsen selv. I tilfælde af afgang i utide af formand, kasserer eller havnemester skal suppleanten indkaldes og bestyrelsen konstituerer sig indtil næste ordinære generalforsamling. Formand og kasserer vælges for 2 år ad gangen. Formand på lige årstal, kassereren på ulige årstal. Genvalg kan finde sted. Den øvrige bestyrelse vælges for 2 år ad gangen, og således, at der så vidt muligt vælges 2 ad gangen. Genvalg kan finde sted. Alle valg til bestyrelsen foretages på den ordinære generalforsamling, hvor der desuden vælges en 1. og 2. suppleant, ligeledes for 2 år ad gangen og med mulighed for genvalg. Hvervene som formand, kasserer og Havnemester honoreres med fri bådplads i hele funk- tionsperioden. Den øvrige bestyrelse er ulønnet. 14 Konstituering / tegningsret. Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde. Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder sammenkaldes af formanden med mindst 4 dages varsel og skal sammenkaldes, når mindst 2 af bestyrelsesmedlemmerne forlanger det, og senest 8 dage efter, at formanden har modtaget begæring herom. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 4 af dens medlemmer er til stede. Det er endvidere en forudsætning, at formand eller næstformand er blandt de 4. I formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted. Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af formanden, næstformanden og kassereren i forening. Referat fra bestyrelsesmøde offentliggøres i klubhuset efter det næste bestyrelsesmøde. 5

6 15 Regnskab og budget Foreningens regnskabsperiode er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden d. 15. februar afgive driftsregnskabet for det foregående år samt status pr. 31. december til revisorerne. Driftsregnskab og status, samt budget for det nye regnskabsår, forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse ved fremlæggelse i klubhuset. Eksemplar kan udleveres ved henvendelse til bestyrelsen. 16 Revision. Revisionen består af 2 kritiske revisorer. Der vælges 1 revisor hvert år for en 2- årig periode. Revisorerne skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdninger er til stede. Driftsregnskabet og status forsynes med påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 17 Lovændringer. Forandringer af lovene kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens aktive medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage, med sædvanligt varsel, indkalde en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal aktive medlemmer, der er til stede. 6

7 18 Klubbens opløsning. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt Ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, betragtes afstemningen som vejledende. Og der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan ske med ovennævnte stemmetal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes beslutning om, hvordan klubbens samlede værdier (formue, fast ejendom og løsøre) skal anvendes/fordeles til idrætslige formål samt til børne- og ungdomsarbejde i Odense Kommune. Beslutning effektueres ved simpelt flertal. 7

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

DANSK MINIGOLF UNION

DANSK MINIGOLF UNION DANSK MINIGOLF UNION Efter en del mislykkede forsøg på i fællesskab mellem KMU, JMU og FMU at afholde Danmarksmesterskab i minigolf hovedsagelig fordi de respektive bestyrelsesmedlemmer ikke kendte hinanden,

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

Vedtgter. Stationen, Uglev. Navn, hjemsted og formal: for. den selvejende institution

Vedtgter. Stationen, Uglev. Navn, hjemsted og formal: for. den selvejende institution Vedtgter for den selvejende institution Stationen, Uglev Navn, hjemsted og formal: 1 Institutionens navn er Stationen, og hjemsted er Uglev, Odby Sogn, Thyhoim. Institutionens adresse er Saturnvej 3, Uglev,

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Affalds- og Ressourceindustrien - ARI

Affalds- og Ressourceindustrien - ARI Affalds- og Ressourceindustrien - ARI VED17EGTER Kapitel 1. Navn, hjemsted og formal i. Navn og hjemsted Foreningens navn er Affalds- og Ressourceindustrien. Foreningens navn forkortes ARI. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DTUKlatring 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: DTUKlatring Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune 2. Formål Foreningen DTUKlatring ønsker at inspirere til og

Læs mere