Virkning på den vegetative formering hos aim. kvik (Agropyron repens) når de underjordiske udløbere bliver skåret i stykker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virkning på den vegetative formering hos aim. kvik (Agropyron repens) når de underjordiske udløbere bliver skåret i stykker"

Transkript

1 Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur beretning Statens Ukrudtsforsøg (Søren Thorup) Virkning på den vegetative formering hos aim. kvik (Agropyron repens) når de underjordiske udløbere bliver skåret i stykker The effect on the growth of Agropyron repens when the rhizomes are cut into pieces of different size O. Permin Resumé Undersøgelser over den vegetative formering hos alm. kvik ved deling af udløberne er udført ved forsøg dels i spande, kasser og rammer, hvor en konstant samlet udløbermængde er skåret i stykker på 30, 15, 10 og 5 cm, dels i marken hvor udløberne er skåret i stykker ved fræsning. Forsøgene udført i kasser, spande og rammer viser, at under gunstige vækstbetingelser for udløberstykkerne har en deling af udløberstykker på 30 cm i længder på 15, 10 eller 5 cm medført en forøgelse i antallet af lysskud og i tilvæksten af nye underjordiske udløbere, som viste sig at være størst fra udløberstykker på 10 og 15 cm. Dette forhold i tilvæksten blev ikke ændret, når skuddene fra udløberstykkerne udviklede sig i konkurrence med en bygafgrøde. Under ugunstige vækstbetingelser som hård og tør jord, dækning med 20 cm jord eller dækning med 5 cm jord flere gange, har en deling af udløberstykker på 30 cm i mindre stykker derimod medført en stærk reduktion i tilvæksten af undeijordiske udløbere. Udløberstykker på 5 cm kunne efter dækning med 5 cm jord flere gange, danne nye spirer omtrent lige så længe som udløberstykker på 10 og 15 cm, men spirerne vat svagere, og efter dækning med jord 4 gange nåede næsten ingen spirer frem til jordoverfladen. Resultatet af ovennævnte forsøg støtter resultaterne fra foisøg med fræsning af stubjord med en tæt bestand af kvik. I forhold til almindelig god bearbejdning af stubjorden med stubkultivator og fjedertandsharve har kun 1 fræsning af stubjorden medført en forøgelse i bestanden af alm. kvik det følgende år med 27 pet. Når fræsningen blev gentaget med 14 dages mellemrum, skulle der udføres 3 fræsninger for at opnå samme reduktion i kvikbestanden, som ved stubkultivering og haivning. Ved 1 fræsning blev kvikudløberne skåret i stykker, og en gentagelse af fræsningen bevirkede, at genvæksten hos kvikudløberne blev ødelagt. Harvning med fjedertandsharve viste sig lige så effektiv til at ødelægge genvæksten eftei 1 fræsning som 2 eller flere fræsninger. I gennemsnit af 8 forsøg er der opnået lige så god en bekæmpelse af alm. kvik ved 1 fræsning og 2 fjedertandsharvninger udført med 14 dages mellemrum, som ved skrælpløjning og opharvning af kvikudløberne. Efter bearbejdningen af stubjorden er forsøgene pløjet i første halvdel af november. Pløjningen havde afgørende indflydelse på de opnåede resultater, dels ved at nedsætte antallet af kvikskud, og dels ved at forsinke fremspiringen af kvikskuddene det følgende forår. 357

2 Indledning De underjordiske udløbere hos alm. kvik er tæt besat med knopper, hvorfra der kan udvikles nye skud. Når udløberne bliver delt op i små stykker, bliver der udviklet mange nye skud, der hver for sig igen kan danne nye underjordiske udløbere. Der er udført flere undersøgelser over regenerationsevnen fra kvikudløbere af forskellig længde, og de fleste undersøgelser er kombineret med dækning af jord til forskellig dybde. Petersen (11) 1944 beretter om forsøg med udløberstykker på 2,5, 5 og 15 cm. Dækning med jord viste sig at være af stor betydning for bekæmpelsen, 15 cm lange udløberstykker formåede ikke at sende spirer frem til jordoverfladen fra dybder større end cm. Vengris (13) 1962 viste, at der procentvis var flere knopper, der spirede på 2,5 cm end på 15 cm eller længere udløberstykker. Jo længere udløberstykkerne var, jo kraftigere blev lysskuddene, og jo større var genvæksten ved dyb plantning. Genvæksten fra udløbere dækket med mere end 10 cm jord var ringe. Omfattende forsøg publiceret af Håkansson (6,7) 1968 gav det resultat, at uanset hvilken længde udløberne har, er det største antal lysskud registreret efter plantning i fra 2,5-7,5 cm dybde. 1 denne dybde er der dannet flere lysskud fra 4 cm lange udløberstykker end fra udløberstykker der er 32 cm lange. Ved dybere plantning kom der flest lysskud fra de lange udløberstykker, men fra en dybde på cm formåede kun nogle få eller ingen skud at spire frem til jordoverfladen. Ved plantning af kvikudløbere i den optimale dybde (5 cm) er der i nogle tilfælde dannet en større, og i nogle tilfælde en betydelig mindre mængde underjordiske udløbere fra korte end fra længere udløberstykker. De forsøg, der er omtalt i denne beretning, har til formål at belyse genvæksten af lysskud og tilvækst af underjordiske udløbere, når en konstant mængde kvikudløbere skæres i stykker af forskellig længde. Forsøgene udført i spande, kasser og rammer er et supplement til undersøgelser over virkningerne ved fræsning af stubjord med en tæt bestand af alm. kvik. Det er tidligere påvist, at kvik kan bekæmpes ved gentagne fræsninger. Faill (3) 1956 fandt således, at alm. kvik bliver ødelagt ved fra 2-6 fræsninger, 2 fræsninger på den tørreste, og 6 fræsninger på den vådeste jord. Metodik Forsøg i spande, kasser og rammer Til forsøgene er anvendt friske kvikudløbere, udviklet i den sidste vækstsæson, eller året før forsøgene er anlagt. Kvikudløberne er skåret i stykker og delt op i størrelsesgrupper på 30, 15, 10 og 5 cm. Inden plantningen er udløbers tykkerne sorteret, så den samlede udløberlængde, antallet af knopper og friskvægten af udløberstykkerne er konstant i hver størrelsesgruppe og ens for alle størrelsesgrupperne i hvert forsøg. Ved plantningen er udløberstykkerne dækket med 5 cm jord. Der er 4-5 fællesparceller pr. forsøgsled. Bortset fra et forsøg i kasser, der er påbegyndt om foråret i april, er forsøgene startet om efteråret ved plantning af kvikken ca. 1. november. Spirerne er optalt det følgende forår, og tilvæksten af underjordiske udløbere er bestemt sidst i august eller først i september måned ved tørvægten af de renvaskede udløbere. I et forsøg med plantning efterår kontra forår blev jordens fasthed afgørende for resultatet. Hård jord var en følge af sammenslemmet jord i kasserne efter store nedbørsmængder om vinteren og derefter stærk udtørring i foråret 1963, hvorimod den løse jord fremkom ved plantning om foråret i begyndelsen af den tørre tid, så jorden forblev bekvem i kasserne resten af vækstperioden. Kasserne stod ude og var gravet ned i niveau med jordoverfladen. Forsøget med kvikudløbere, hvis spirer er ødelagt flere gange ved dækning med 5 cm jord, er udført i spande, der stod i drivhus. Spirernes vækst er afbrudt hver 14. dag, idet jorden fra spandene er hældt igennem et sold, så udløberstykkerne blev frasorteret. Spirerne er talt op, og udløberstykkerne med spirer er derefter dækket igen med 5 cm jord. De kvikudløbere, der er plantet i spande og kasser, har vokset i renbestand i modsætning til 358

3 et 2 årigt forsøg i rammer, hvor der er sået byg hvert år. Byggen er sået i april, og jorden er derefter tilført 46,5 kg N pr. ha. Efter høst det første år er der ikke foretaget bearbejdning af jorden, kun ved såningen af byg det andet år er jorden løsnet i overfladen. Markforsøg Forsøgene med fræsning er anlagt på stubjord lige efter høst af en bygafgrøde. Parcelstørrelsen er på 60 m 2 brutto og 25 m 2 netto, 4 fællesparceller pr. forsøgsled. Bearbejdningen af stubjorden er påbegyndt sidst i august eller først i september. I de forsøgsled hvor bearbejdningen er gentaget, er der 2-3 uger imellem hver bearbejdning af jorden, og i det tidsrum havde kvikken udviklet grønne skud, der nåede 3-7 cm over jorden. Efter bearbejdningen af den kvikfyldte stubjord er kvikudløbernes længde bestemt ved måling af 80 udløberstykker pr. forsøgsled. Fræsningerne er udført i cm dybde med med fjedertandsharve er foretaget med Marsk Stig fjedertandsharve, arbejdsbredden var 2,20 m, og harven var påsat 16 tænder. Forsøgene er pløjet i en dybde af cm i første halvdel af november. Det følgende år er der sået byg på arealet, og forsøgene er høstet som udbytteforsøg. Virkningen på kvikken er målt ved optælling af dennes lysskud i maj og september på 2 x 1 2 m 2 pr. parcel, eller på et areal der gav mindst 200 kvikskud, i det forsøgsled der var måleprøven. Ved optællingen i september måned er de enkelte kvikplanters sideskud talt med. Resultater I. Forsøg i spande, kasser eller rammer Produktionen af lysskud og af nye underjordiske udløbere fra udløberstykker på 30, 15, 10 og 5 cm er undersøgt i 4 forsøg. Resultatet fremgår af tabel 1. Tabel 1. Udviklingen af lysskud og tilvæksten af underjordiske udløbere fra kvikudløbere skåret i stykker på 30, 15, 10 og 5 cm (The number of shoots above ground and the growht of rhizomes from pieces of rhizomes (Agropyron repens) which were 30, 15, 10 and 5 cm) Lysskud antal pr. 100 knopper Tilvækst af underjordiske udløbere i i maj-juni Vægt af 100 august. Forh. (Shoots above lysskud g. (The growth of ground, number (Weight of 100 rhizomes. pr. 100) shoots) Rel. fig.) Antal forsøg (number of exp.) l a l b U dløberstykker (rhizomepieces) 30 cm 27 7, »» 15» 30 6, »» 10» 31 6, »» 5» 37 5, LSD. (P 95 ) 5 1,2 a. = fast jord (compact soil). b. = løs jord (loose soil). en traktordrevet jordfræser af fabrikatet Howard Rotavator. Der er kørt med en hastighed og indstilling, så kvikudløberne blev skåret i stykker på gennemsnitlig cm ved 1. fræsning. Stubkultiveringen er gennemført med en stubkultivator af Flemstofte fabrikat, der havde en arbejdsbredde på 2,10 m og var påsat 9 tænder. Harvningerne Når udløberstykkerne er 30 cm lange, har 27 pet. af knopperne udviklet lysskud. Er udløberne skåret i stykker på 5 cm, har derimod 37 pet. af knopperne udviklet lysskud. Der er ingen forskel i antallet af lysskud fra 10 eller 15 cm lange udløberstykker, og forskellen mellem 15 og 30 cm udløberstykker er ikke signifikant (P 95 ). 359

4 I 2 forsøg er lysskuddene vejet, og det viste sig, at skuddene fra 30 cm lange udløberstykker er de kraftigste. Der er ingen forskel på vægten af skuddene fra 15 og 10 cm udløberstykker, som vejer mindre end skuddene fra udløberstykker på 30 cm, men forskellen er ikke signifikant. Skuddene fra 5 cm udløberstykker er de svageste, og der er fundet statistisk sikkerhed (P 95 ) for, at de vejer mindre end skuddene fra udløberstykker på 30 cm. Tilvæksten af underjordiske udløbere er undersøgt i 1 forsøg, hvor udløberne dels blev plantet om efteråret i november måned, og dels om foråret i april. I forsøget viste vækstforholdende sig at være afgørende for resultatet. Når udløberstykkerne havde løs jord at udvikle sig i, medførte en deling af 30 cm udløberstykker i stykker på 15, 10 og 5 cm, at tilvæksten blev forøget med henholdsvis 21, 20 og 13 pet. Når jorden var hård blev tilvæksten derimod reduceret med henholdsvis 21, 32 og 30 pet. Det er i tabel 1 vist, at lysskuddene fra udløberstykker på 5 cm er svagere end lysskuddene fra udløberstykker på 30 cm. Om dette forhold kan ændre tilvæksten af underjordiske udløbere, når skuddene udvikler sig i konkurrence med en bygafgrøde, er undersøgt i et forsøg udført over en periode på 2 år. Resultatet fremgår af tabel 2. Både i 1963 og -64 har udbyttet af byg ligget på et højt niveau i parcellerne uden kvik. I parcellerne med kvik er udbyttet det andet år generelt reduceret mere end det første år på grund af et større antal kvikskud. Der er derimod ikke nogen sikker udbyttenedgang for den forøgelse i antallet af kvikskud, som en deling af udløberne har medført. Konkurrencen fra bygafgrøden har ikke påvirket forholdet imellem tilvæksten af underjordiske udløbere fra udløberstykker på 30, 15, 10 og 5 cm. I forhold til tilvæksten fra 30 cm udløberstykker er tilvæksten forøget med henholdsvis 43, 42 og 33 pet. Dette forhold er omtrent det samme som vist i tabel 1, i det forsøg hvor udløberne har vokset i renbestand og i løs jord. I relation til en dyb nedpløjning af kvikudløbere er der udført et forsøg i kasser, ved dækning af udløberstykker med et jordlag på 10 og 20 cm. Resultatet fremgår af tabel 3. Ved dækning med 20 cm jord er lysskuddenes fremspiring stærkt forsinket og reduceret i forhold til dækning med 10 cm jord. Ved optællingen d. 12/6 ses at kun enkelte skud er nået frem til jordoverfladen efter dækning med 20 cm jord. Ved optællingen d. 17/9 er der mange sideskud, og det viste sig, at de fremspirede skud havde etableret sig stærkt. Der er dog et betydelig færre Tabel 2. Regeneration af aim. kvik fra udløberstykker på 30, 15, 10 og 5 cm, som har vokset i konkurrence med byg i 2 år (The regeneration of Agropyron repens from pieces of rhizomes at 30, 15, 10 og 5 cm, which have grown in competition with barley for 2 years) 1. år (year) år (year) 1964 Underjordiske udløbere (rhizomes) Lysskud Lysskud Tørvægt Længde (length) (aerial Byg (aerial Byg (dry Forh. shoots) (barley) shoots) (barley) (weight) m/m 2 m/m 2 (rel. ant./m 2 hkg/ha ant./m 2 hkg/ha g/m 2 fig-) d. 22/5 d. 2/9 d. 4/5 d. 26/8 d.13/ Ingen kvik (no rhizomes) 0 52,6 0 56, Udløberstykker (rhizomepieces) 30 cm ,8 57-6,6 144,0 1,5 69,7 100» 15» 25-1,1 73-4,8 195,6 1,5 99,8 143» 10» 24 0,6 95-8,3 178,6 1,5 98,7 142» 5» 27-2, ,1 173,1 1,5 92,9 133 LSD(P 9B ) 27 4,3 360

5 Tabel 3. Regeneration af aim. kvik fra udløberstykker på 30, 15 og 5 cm dækket med 10 og 20 cm jord (The regeneration of Agropyron repens from rhizomepieces at 30, 15 and 5 cm which are covered with 10 and 20 cm of soil) Tilvækst af udløbere Antal lysskud (growth of rhizomes) Dækket* med jord Udløberstykker (aerial shoots number) Tørvægt g. Forh. (covered with soil) (rhizomepieces) pr. 100 knopper (buds) (dry weight) (rel. fig cm cm d. 16/5 12/6 17/9 18/ , , , , , ,5 12 *) Udløberne er dækket med jord d. 16/4 (The rhizomes are covered with soil 16/4). antal lysskud efter udløberstykker på 5 cm end efter udløberstykker på 30 og 15 cm. Virkningen på antallet af lysskud genspejler sig i tilvæksten af nye udløbere. I forhold til udløberstykker på 30 cm er der fra udløberstykker på 5 cm en forøget tilvækst på 32 pet. ved dækning med 10 cm jord, men ved dækning med 20 cm jord er tilvæksten reduceret med 24 pet. I forhold til udløberstykker på 30 cm dækket med 10 cm jord har dækning med 20 cm jord reduceret tilvæksten af underjordiske udløbere fra udløberstykker på 30 og 15 cm til ca. 40 pet., og fra udløberstykker på 5 cm til 12 pet. Antal skud over jorden pr. 100 knopper (number ol shoois above ground pr. 100 buds.) Som supplement til markforsøgene med gentagne fræsninger eller harvninger er væksten fra udløberstykker af forskellig længde i et forsøg afbrudt gentagne gange ved dækning med jord. Virkningen på skudvæksten er undersøgt ved optælling af antal skud. En knop der havde udviklet mere end 1/2 cm lang spire er regnet for et skud. Resultatet af forsøget er vist i figur I og II. Af figur I fremgår, at efter dækning med jord mere end 2 gange falder antallet af skud, der når op over jordoverfladen, stærkere for 5 cm end for 10 og 15 cm udløberstykker. Efter dækning med jord 4 gange når næsten ingen spirer frem til jordoverfladen fra udløberstykker på 5 cm. De enkelte skud fra udløberstykkerne på 5 cm vejer kun ca. halvt så meget som skuddene fra 10 cm udløberstykker, og ca. en trediedel af skuddene fra 15 cm udløber stykker. (covered with ground, t imes) Vægt af skud g. pr. 100 ( wei ght of shoots) Fig. I. Antal lysskud og vægt af alle skuddene fra udløberstykker af forskellig længde, der gentagne gange bliver dækket med 5 cm jord. The number of shoots above ground and the weight of all the shoots from rhizomepieces of different length which is covered with 5 cm of soil several times. 361

6 Antal skud ialt pr. 100 knopper. [the lotal number of shoots pr 100 buds.) Udløberstykker 5 cm t- Sekundære skud i pet. af skud ialt. (secondary shoots in pet. of shoots in all.) Dækket med jord, antal gange (covered with ground, times) Fig. II. Antal af skud i alt og procent sekundære skud fra udløberstykker af forskellig længde, der gentagne gange bliver dækket med 5 cm jord. The total number of shoots and secondary shoots in pet. from rhizomepieces of different length which is covered with soil several times. På figur II ses at udløberstykker på 5 cm er i stand til at danne lige så mange nye skud pr. 100 knopper som udløberstykker på 10 og 15 cm, efter at væksten er afbrudt ved dækning med 5 cm jord 4 gange. Det viste sig, at hovedparten af de nye skud er dannet enten fra basis af den primære spire eller fra en ledknude højere oppe på denne. Disse skud er betegnet som sekundære skud. Af de friske skud fra udløberstykker på 5 cm var op til 82 pet. sekundære skud, efter at væksten var afbrudt 4 gange. Udløberstykkerne kan således fortsætte med at danne nye skud, indtil oplagsnæringen er brugt op, og udløberstykker på 5 cm mister kun lidt hurtigere evnen til at danne nye skud end udløberstykker på 10 og 15 cm. Sekundære skud. Primærskuddet på kvikudløberne er visnet indtil den første ledknude, og et sekundært skud har udviklet sig fra den nederste del af primærskuddet. Secondary shoots. The primary shoot from rhizomes of agropyron repens is died back to the first node, and a secondary shoot has developed from the base of the primary shoot. II. Forsøg i marken Ved fræsning af jord med en bestand af aim. kvik bliver de underjordiske udløbere delt op i mange små stykker. Væksten bliver afbrudt ved fræsningen, og udløberstykkerne udvikler nye skud over jorden for at fortsætte væksten. Det er i markforsøg undersøgt, hvilken indflydelse denne skududvikling har på bestanden af aim. kvik første og andet år efter, at der er udført én eller flere fræsninger. Resultatet fremgår af tabel 4. Ved 1. fræsning er udløberne delt op i stykker på gennemsnitlig cm. Efter 2. fræsning er gennemsnitslængden 8 cm og efter 3. fræsning 362

7 Tabel 4. Udviklingen af lysskud fra aim. kvik 1. og 2. år efter én eller flere fræsninger af stubjord (The development of aerial shoots one and two years after one or repeted rotavations of the stubble) Udløberstykker Forh. for antal lysskud af aim. kvik (aerial shoots, rel. fig.) (rhizomepieces) Byg 1963 (barley) Ærter 1964 (peas) cm 22/5 23/9 12/5 4/9 ingen bearbejdning*) (no cultivation) (47) 100 (759) 100 (240) 100 (1 1. Fræsning (rotavation) »» »» »» »» *) hele forsøget er pløjet i november (all plots are ploughed in november). ( ) tallene i parantes er antal kvikskud pr. m 2 (the figures are aerial shoots pr. m 2 ) 6 cm, men ved fiere end 3 fræsninger er udløberstykkerne ikke blevet kortere. Det første år efter forsøgsbehandlingen er der sået byg på arealet og andet år ærter. I forhold til ingen bearbejdning af stubjorden har 1 fræsning alene det første år reduceret antallet af kvikskud med ca. 85 pet. Ved optællingen i september det andet år er skuddenes antal vokset noget stærkere, i de led der er fræset end efter ingen bearbejdning, men kvikbestanden udgør efter 1 fræsning stadig kun 38 pet. i forhold til ingen beararbejdning. Virkningen af en vinterpløjning udført i november er undersøgt i et forsøg med 1 til flere fræsninger, hvor kun den ene halvdel af forsøget er pløjet. Første fræsning af den kvikfyldte jord blev udført i september, og de gentagne fræsninger blev udført med 14 dages mellemrum. Det følgende forår lå arealet udyrket hen, og fremspiringen af kvikskuddene blev fulgt ved optælling i maj og juli. Resultatet ses af figur III. Ved optællingen i maj er det konstateret, at fræsningerne har medført en reduktion i antallet af fremspirede kvikskud, og jo flere fræsninger der er udført, jo større er reduktionen. I den pløjede afdeling har pløjningen yderligere nedsat antallet af kvikskud stærkt, og jo flere fræsninger der er udført, jo større er effekten ved pløjningen. Efter 1 fræsning har pløjningen nedsat antallet af kvikskud til lidt mindre end halvdelen, hvorimod pløjningen efter 4 fræsninger har nedsat kvikskuddenes antal til ca. 1/8. Optællingen af kvikskud er igen foretaget 2. juli, og det viste sig, at pløjningen har bevirket en forsinkelse af kvikskuddenes fremspiring. Efter 1 fræsning har pløjningen således nu kun nedsat antallet af kvikskud til ca. 3/4, og pløjningen efter 4 fræsninger har nedsat kvikskuddenes antal til ca. 1/3. Efter 2 og flere fræsninger uden pløjning i november er fremspiringen af kvikskuddene ligeledes forsinket. Efter 5 fræsninger er der således 16. maj fundet 84 kvikskud pr. m 2, og ved optællingen 2. juli er der fundet 262 kvikskud pr. m 2. De gentagne fræsninger bevirkede at kvikspirernes vækst blev afbrudt. Fræsning er imidlertid betydelig mere arbejdskrævende end harvning, og i 2 forsøg udført i årene 1965 og 67 er det undersøgt, om gentagne harvninger kan erstatte gentagne fræsninger. Resultatet fremgår af tabel 5. Udløberlængden er efter stubkultivering gennemsnitlig 31 cm og efter fræsning 14 cm. Ved 2 og 3 fræsninger er udløberlængden kun blevet lidt kortere. Af antal kvikskud optalt i maj-juni ses, at i forhold til stubkultivering og harvning har 1 fræsning uden harvning forøget antallet af kvikskud pr. m 2 fra 84 til 127. Efter 3 fræsninger er der opnået en virkning svarende til stubkultivering og harvning. Ved 1 fræsning efterfulgt af 2 harvninger udført med 14 dages mellemrum er 363

8 ikke vinterpløjet (not ploughed) pløjet i november 1962 (ploughed in november 1962 ) Kvikskud antal pr. m 2 (shoots number pr. m 2 ) 16 maj (may) t 400 t 69O, 800, 1000, juli (july) ,1200 JA00 ^ 0 c -Q < E 4 3 P Fig. III. Fremspiringen af kvikskud efter 1 eller flere fræsninger kombineret med pløjning i november. De gentagne fræsninger er udført med 14 dages mellemrum fra september til oktober. The sprouting of shoots from Agropyron repens which have been rotavated once or repeated times combined with ploughing in november. The repeted rotavations have been carried out at intervals of 14 days from sept, till oct. Tabel 5. Virkning på aim. kvik ved fræsning og harvning i modsætning til flere fræsninger af stubjord med ca. 14 dages mellemrum (The effect on Agropyron repens of rotavation followed by harrowing in contrary to several rotavations carried out in the stubble at intervals of 14 days) Udløberlængde Antal kvikskud (number of 2 forsøg (exp.) (rhizomepieces) (aerial shoots) Byg (barley) cm pr. m 2 i maj - juni hkg/ha Stubkultivering+harvning (cultivation+harrowing) ,4 1 Fræsning + harvning (rotavation + harrowing) ,4 1 Fræsning (rotavation) f-0,7 2 Fræsninger (rotavations) ^-0,6 3» =-1,4 der opnået samme virkning på kvikskuddene som ved 3 fræsninger. De gentagne harvninger kunne således erstatte de gentagne fræsninger. Virkningen på antallet af kvikskud efter fræsning eller skrælpløjning er undersøgt i en forsøgsserie udført i årene , resultatet ses i tabel 6. I gennemsnit af 8 forsøg er der ved fræsning og harvning opnået omtrent samme virkning over for alm. kvik som ved skrælpløjning og harvning, idet der ikke er statistisk sikkerhed (P 95 ) for den forskel i tallene som fremgår af tabellen. 364

9 Tabel 6. Virkningen på aim. kvik ved skrælpløjning eller fræsning af stubjord efterfulgt af gentagne harvninger (The effect on Agropyron repens of shallow ploughing or rotavation in the stubble followed by harrowing) Byg Antal kvikskud pr. m s (barley) (aerial shoots) hkg/ha maj-juni aug.-sept. Antal forsøg (number of exp.) Skrælpløjning (shallow ploughing) 15/9 +harvning (harrowing) 15/9, 1/10, 15/10 +dybpløjning (ploughing) ca. 1/11 Fræsning (rotavation 15/9 +harvning (harrowing) 1/10,15/10+ dybpløjning (ploughing) ca. 1/11 (10) (8) (9) 34, , Diskussion Resultatet af undersøgelserne over kvikskuddenes antal og vægt samt tilvæksten af underjordiske udløbere, når udløberstykkerne er dækket med 5 cm jord, stemmer godt overens med resultatet af tidligere undersøgelser. Når udløberne er dækket med 20 cm jord, er der fundet en noget større regenerationsevne end ved tilsvarende undersøgelser beskrevet af Petersen (11) 1944, Håkansson (8) 1971 og Vengris (13) Forskellige forhold som jordtype, jordens fasthed og forsøgsperiodens længde vil være afgørende for resultatet. I forsøget, hvor kvikudløberne blev dækket med 10 og 20 cm jord, var jorden let lermuldet, og den var løs og let fugtig i hele forsøgsperioden, der strakte sig over 5 måneder fra april til september. Dette kan være forklaringen på, at enkelte spirer fra udløberstykker på 15 og 5 cm er nået op til jordoverfladen igennem et jordlag på 20 cm. Dybderne 10 og 20 cm er valgt ud fra den betragtning, at kvikudløberne ved en pløjning bliver dækket med fra 10 til 20 cm jord. Efter de foreliggende resultater vil 10 cm jord ikke være tilstrækkelig til at hindre fremspiringen af kvikskud fra udløberstykker på 30,15 og 5 cm. Kun enkelte skud er nået frem til jordoverfladen efter dækning med 20 cm jord, men uden konkurrence fra en afgrøde har disse få skud etableret sig stærkt ved at danne mange sideskud. Det endelige resultat viser dog, at dækning med 20 cm jord er en værdifuld bekæmpelsesforanstaltning, med en virkning der bliver større, jo mindre udløberstykkerne er. Forsøgene med fræsning er udført i stubjord efter kornhøst på arealer med en ret kraftig bestand af alm. kvik. Første fræsning er udført ca. midt i september, og de gentagne fræsninger er udført med 14 dages mellemrum. Der er dog taget hensyn til jordens fugtighed, så jordstrukturen ikke er ødelagt ved bearbejdningen. Hvor der blev udført 2 eller flere fræsninger, viste det sig vanskeligt at gennemføre en ordentlig pløjning, hvis jorden var våd, fordi hjulslippet blev for stort i den våde og løse jord. Flere undersøgelser har vist, at fræsning udmærket kan gennemføres, uden at jordstrukturen bliver ødelagt. Dougall and Davies (2) 1962, Rid (12) 1963 og Grdnevik Gote (5) Kun i et af de i denne beretning omtalte forsøg med 2 eller flere fræsninger er det konstateret, at jorden om foråret var sammenslemmet i de fræsede parceller, og at dette blev årsag til et knoldet såbed. I de forsøg, hvor kvikkens spirer er ødelagt ved gentagne fræsninger eller harvninger, fortsatte udløberstykkerne væksten dels ved at danne sekundære spirer, og dels ved at andre knopper udviklede sig til nye spirer. Når udløber stykkerne blev skåret over eller beskadiget midt imellem to ledknuder, er det konstateret at udløberstykket gik i forrådnelse indtil den første ledknude, og at knoppen ved denne ledknude ofte var ude af stand til at spire. I de fleste tilfælde var det knopperne ved enderne af udløberstykkerne, der gik i forrådnelse. Der kunne gå ret lang tid, før det kunne ses på udløbernes endestykker, at de gik i forrådnelse, og i den tid spirede knopperne ved endestykkerne normalt. Ved fræsning bliver udløberne delt op i mange små stykker, og adskillige af knopperne vil derfor efter nogen tids forløb gå i forrådnelse. Denne virkning ved fræsning bliver også påpeget af Fail 365

10 if Stykker af kvikudløbere hvor enderne er gået i forrådnelse, så nogle af knopperne er døde. Rhizomepieces of Agropyron repens decayed in the ends, which led to death of some buds. (3) 1956, og den er uden tvivl medvirkende årsag til, at alm. kvik er bekæmpet ved forholdsvis få fræsninger. Tidligere undersøgelser Petersen (11) 1944, Griimmer (4) 1963 og Permin (10) 1973 har vist, at kvik kan bekæmpes ved udtørring af udløberne. De fremlagte resultater i denne beretning samt tidligere undersøgelser Bylterud (1) 1965 og Fail (3) 1956 viser, at kvik også kan bekæmpes ved udsultning af udløberne. Når kvikken skal bekæmpes ved udtørring, er det bedst at harve udløberne så hele som muligt op til jordoverfladen. Er det derimod udsultningsmetoden, der tages i anvendelse, er det bedst at skære udløberne i mange små stykker. På arealer, der vanskeligt lader sig bearbejde med plov og harve, er der en mulighed for at bekæmpe kvik efter udsultningsmetoden ved f.eks. fræsning og harvning. Det må påpeges, at resultaterne fra de i denne beretning omtalte forsøg med stubharvning og fræsning viser, at efter 1. fræsning er de efterfølgende fræsninger eller harvninger afgørende for, om bestanden af kvik bliver forøget eller reduceret. Skal der være tid til at gennemføre 2-3 harvninger med 14 dages mellemrum inden vinterpløjningen, bør fræsningen ikke finde sted senere end i første halvdel af september måned. På arealer, der let lader sig bearbejde med plov og harve, vil en opharvning af udløberne til udtørring være en hurtig fremgangsmåde. Efter egne undersøgelser (10) er udtørringseffekten stærkt afhængig af, hvor stor en del af udløberne der bliver harvet frem på jordoverfladen, samt at udløberne bliver udsat for udtørring i op til timer ved en rel. luftfugtighed lavere end 50 pet. I de fleste tilfælde vil det under danske vejrforhold være mest hensigtsmæssigt at bekæmpe kvik 366

11 ved udtørring i august og i første halvdel af september. Senere i september og i oktober eller under så ugunstige forhold for udtørring af kvikudløberne, at knopperne på udløberne har spiret, kan gentagne harvninger med fjedertandsharve yderligere svække kvikudløberne efter udsultningsprincippet. Forsøget med og uden pløjning efter fræsning viser, at virkningen ved pløjning for en stor del består i en forsinkelse af kvikkens fremspiring det følgende forår. I konkurrencen med kulturplanterne er en forsinket fremspiring af kvikskuddene til stor fordel for kulturplanten. Tidlig såning af en hurtigt voksende kultur, der kan skygge for kvikskuddene, er nødvendig for fuldt ud at udnytte en senere fremspiring af kvikskuddene. Konklusion Resultaterne fra forsøg med deling af de underjordiske udløbere hos alm. kvik i stykker af forskellig længde viser, at når udløberstykkerne får lov at udvikle sig uhindret efter delingen, medfører en deling af 30 cm udløberstykker i stykker på 15,10 og 5 cm, at den vegetative formering bliver forøget. Antallet af knopper, der udvikler grønne lysskud over jorden, stiger med ca. 10 pet., når udløberstykker på 30 cm bliver skåret i stykker på 5 cm. I forhold til udløberstykker på 30 cm er tilvæksten af nye underjordiske udløbere forøget med 21, 20 og 13 pet., når udløberstykkerne er henholdsvis 15,10 og 5 cm lange. Vægten af skuddene fra udløberstykker på 5 cm viste sig at veje mindre end skuddene fra udløberstykker på 30 cm. Konkurrencen fra en bygafgrøde ændrer ikke forholdet i tilvæksten fra udløberstykker på 30, 15, 10 og 5 cm. Når væksten fra udløberstykkerne bliver hindret af hård og tør jord, medfører en deling af udløberstykker på 30 cm i stykker på 15,10 og 5 cm en reduktion i tilvæksten af nye underjordiske udløbere på 20 til 30 pet. Dækning med 10 cm jord er ikke tilstrækkelig til at hindre fremspiringen af kvikskuddene fra udløberstykker på 30,15 og 5 cm. Når udløberstykker på 30 og 15 cm bliver dækket med 20 cm jord, er tilvæksten af nye udløbere reduceret ti 1/3 i forhold til dækning med 10 cm jord, fra udløberstykker på 5 cm er tilvæksten reduceret til ca. 1/10. Bliver spirerne gentagne gange dækket med 5 cm jord, fortsætter udløberstykkerne væksten ved at danne sekundære spirer, enten fra grunden af den primære spire eller fra vækstpunkter på denne. Hver gang der bliver dannet nye spirer, er spirerne svagere, og efter dækning med jord 4 gange er næsten ingen spirer fra udløberstykker på 5 cm nået op til jordoverfladen. Under gunstige vækstbetingelser for udløberstykkerne bliver stykker på 5 cm kun udsultet lidt hurtigere end udløberstykker på 10 og 15 cm. Resultaterne fra forsøg med deling af de underjordiske udløbere hos alm. kvik i stykker af forskellig længde støtter de resultater, der er fundet ved fræsning af kvikfyldt stubjord. Ved fræsning af stubjord med en tæt bestand af alm. kvik er der i forhold til ingen bearbejdning af stubjorden konstateret en reduktion i kvikbestanden det følgende år. I forhold til alm. god stubbehandling med stubkultivator og fjedertandsharve medfører kun 1 fræsning derimod en betydelig forøgelse i kvikbestanden. Med stubkultivator er kvikudløberne revet i stykker på gennemsnitlig 31 cm, og ved kun 1 fræsning er de skåret i stykker på gennemsnitlig 13 cm. Når fræsningerne bliver gentaget med 14 dages mellemrum, skal der 3 fræsninger til for at opnå samme reduktion i kvikbestanden, som stubkultivering og harvning har medført. Ved første fræsning bliver kvikudløberne skåret i stykker, og en gentagelse af fræsningen bevirker, at genvæksten hos kvikudløberne bliver ødelagt. Harvning med fjederstandsharve viste sig lige så effektiv til at ødelægge genvæksten efter første fræsning som 2 eller flere fræsninger. I en forsøgsserie, der er udført i årene , er der opnået lige så god bekæmpelse af alm. kvik ved fræsning efterfulgt af 2 fjedertandsharvninger, foretaget med 14 dages mellemrum, som ved skrælpløjning og opharvning af udløberne. Det må tilføjes, at dette resultat er nået i forsøg, der er dybpløjet i første halvdel af november. 367

12 Pløjningen har afgørende indflydelse på bekæmpelsen af aim. kvik. Ved optælling om foråret i maj har en pløjning efter kun 1 fræsning nedsat antallet af kvikskud til ca. 112, og efter 2 fræsninger til ca. 1 /6. En del af virkningen ved pløjning består i en forsinkelse i kvikskuddenes fremspiring. Ved optælling igen i juli har en pløjning efter kun 1 fræsning nedsat antallet af kvikskud til 3/4, og efter 2 fræsninger til ca Undersøgelsen har vist, at aim. kvik bliver bekæmpet lige så effektivt ved en fremgangsmåde, der bevirker stærk sønderdeling af udløberne og derefter udsultning ved gentagne harvninger, som ved en fremgangsmåde der bevirker, at kvikudløberne så hele som muligt bliver harvet frem på jordoverfladen til udtørring. Udtørring af kvikudløberne er stærkt afhængig af vejret, og når forholdene er ugunstige for udtørring, kan bekæmpelsen kombineres med en udsultning af kvikudløberne ved at harve spirerne op med ca. 14 dages mellemrum. Summary This report contains the results of experiments with rhizomes of Agropyron repens, which have been cut into pieces of different size. In practice this would be the result of intensive cultivation with tools as rotary cultivator, disch harrow or cutaway harrow. Some experiments are carried out in plastic buckets or boxes of wood containing at least 9 1 of soil, or in frames surrounding 1 m 2. In these experiments the rhizomes of Agopyron repens have been cut into pieces of 30,15,10 and 5 cm. Some experiments are carried out in the field with a plot size of 60 m 2 brutto. In the field experiments the rhizomes of Agropyron repens have been cut into pieces by rotary cultivation. The development of Agropyron repens was assessed by the number and the weight of the shoots growing for the light, and by the length and the weight of the newly formed rhizomes. In all experiments, except one, carried out in buckets, boxes and frames the rhizomes were planted in november, and the development of newly formed rhizomes was assessed the following year in august or september. In one experiment the rhizomes were covered with soil 10 or 20 cm in november or in april. When planting the rhizome pieces of different size the total length, weight and number of buds were equal for all size of rhizomepieces. According to the experiments cutting rhizome pieces of 30 cm into smaller pieces at 15, 10 and 5 cm means an increased vegetative growth, when the rhizomes could grow undisterbed. Under such circumstances the amount of newly formed rhizomes from pieces at 30 cm was increased with 21,20 and 13 pet., when the pieces were respectivly 15, 10 and 5 cm long. The number of buds developing green shoots above ground was increased 10 pet when the pieces of 30 cm were cut into pieces of 5 cm, but the weight of the shoots from 5 cm pieces was smaller than those from pieces at 30 cm. The ratio of newly formed rhizomes to different size of rhizome pieces as mentioned above, was not changed, when the rhizome pieces developed in competition with barley. When the growth from the rhizome pieces was disturbed by: 1) hard and dry soil, the division of 30 cm rhizome pieces into smaller pieces of 15,10 and 5 cm led to a reduction of newly formed rhizomes, which were 21, 32 and 30 pet. respectivly. 2) covering with soil. The newly formed rhizomes from 30 and 15 cm pieces of rhizomes was reduced to 1/3, when they were covered with 20 cm of soil instead of 10 cm of soil. When the pieces were 5 cm long the growth was reduced to 1/10. 3) covering with 5 cm of soil repeated times, the pieces of 5 cm were able to form new shoots allmost as long as pieces of 15 and 10 cm. When a bud had developed a shoot, and this shoot was covered with 5 cm of soil, it died back to the first node, and the growth could continue by developing secondary shoots from a node, or from the basic parts on the primary shoot. Each time new shoots developed they were smaller, and the shoots from the rhizomes at 5 cm were smallest. The field experiments was placed in the stubble, and the first treatment was carried out in late august or in the beginning of September. The repeated rotavations or times of harrowing was carried out with intervals of aproximately 14 days. One rotavation instead of no cultivation of the stubble reduced the infestation of Agropyron repens. One rotavation, in contrary to cultivation of the stubble cultivator and harrow, enlarged the infestation, and three times of rotavation seems nessesary to achieve equal effects against Agropyron repens. Harrowing with spring-tooth harrow after one rotavation could replace the repeated rotavations. In a serie of 8 experiment carried out in the years the 368

13 effect on Agropyron repens of one rotavation followed by spring-tooth harrowing 2 times turned out to be just as good as stubble ploughing and harrowing with spring-tooth harrow, for the purpose of drying the rhizomes on the soil surface. All these results were achieved in experiments, which were deep ploughed early in november. In the control of Agropyron repens deep ploughing had decisive effect. This effect was not only a reduction in the number of shoots early in the spring, but the sprouting of surviving shoots was too delayed. Litteratur 1. Bylterud, A.: Mechanical and chemical control of Agropyron repens in Norway. Weed Research Vol. 5, no 2, (1965), p Dougall, B. M. and Davies, P. J.: A comparison of the effects of rotary and conventional cultivations. Farm Mechanization. Vol. 14, no 154, (1962), p Fail, H.: The effect of Rotary cultivation on the Rhizomatous Weeds. The Journal of Agricultural Engineering Research. Vol 1, no 1 (1956). 4. Grummer, Gerhard: Das verhalten von rhizomen der quecke (Agropyron repens) gegen trockene luft. Weed Research. Vol. 3, no 1, (1963), 3. s Gronevik, Gote: Bearbetning med jordfrås. Grundforbåttring. Vol. 15, no. 4, (1962), s Håkansson, Sigurd: Experiments with Agropyron repens (L) Beauv. II. Production from rhizome pieces of different size and from seeds. Various environemental conditions compared. Lantbrukshogskolans Annaler. Vol. 34, (1968), p Håkansson, Sigurd: Experiments with Agropyron repens III. Production of aerial and underground shoots after planting rhizome pieces of different lengths at varying depths. Lantbrukshogskolans Annaler. Vol. 34, (1968), p Håkansson, Sigurd: Experiments with Agropyron repens (L) Beauv. X. Individual and combined effects of division and burial of the rhizomes and competition from a crop. Swedish Journal of Agricultural Research. Vol. 1, no 4, (1971), p Permin, Ole: Jordbearbejdningens betydning for bekæmpelse af rodukrudt. Tidsskrift for Planteavl Bd. 64, nr. 5, (1961), s Permin, Ole: Virkningen af tør luft på spireevnen hos underjordiske udløbere af aim. kvik (Agropyron repens). Tidsskrift for Planteavl fed. 77, nr. 1, (1973) s Petersen, H. I.: Ukrudtsundersøgelser ved Statens Ukrudtsforsøg i årene Tidsskrift for Planteavl Bd. 48, nr. 5, (1944), s Rid, H.: Versuchsergebnisse mit bodenfråsen. Zeitschrift fur Acker und Plancenbau. Vol. 117, no 3, (1963) p Vengris, Jonas: The effect of rhizome length and depth of planting on the mechanical and chemical control of quackgrass. Weeds, Vol. 10, no 1, (1962), p Manuskript modtaget den 15. marts 1973 T.f. P

Græsrodsforskning. -mekanisk tidselbekæmpelse i rækkesået vårbyg med radrensning og klipning af tidseltoppe. Stenalt Land- og Skovbrug,

Græsrodsforskning. -mekanisk tidselbekæmpelse i rækkesået vårbyg med radrensning og klipning af tidseltoppe. Stenalt Land- og Skovbrug, Græsrodsforskning -mekanisk tidselbekæmpelse i rækkesået vårbyg med radrensning og klipning af tidseltoppe. Stenalt Land- og Skovbrug, i samarbejde med Kronjysk Landboforening og Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler Mechanical weed control in potatoes. Summary. Indledning. 20. Danske Planteværnskonference 2003

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler Mechanical weed control in potatoes. Summary. Indledning. 20. Danske Planteværnskonference 2003 20. Danske Planteværnskonference 2003 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler Mechanical weed control in potatoes Ilse A. Rasmussen & Karsten Rasmussen Danmarks JordbrugsForskning Afd. for Plantebeskyttelse

Læs mere

Såmængdeforsøg ved frøavl af almindelig rajgræs (Lolium perenne L.)

Såmængdeforsøg ved frøavl af almindelig rajgræs (Lolium perenne L.) Statens Planteavlsforsøg Frøavls- og Industriplanteforsøg (Asger Larsen) 1358. beretning Såmængdeforsøg ved frøavl af almindelig rajgræs (Lolium perenne L.) Seed rates of perennial rye grass (Loliumm perenne

Læs mere

Ukrudt sen fremspiring

Ukrudt sen fremspiring 561-2014 Annual Report Ukrudt sen fremspiring Weed late emergence Jens Nyholm Thomsen jnt@nordicbeetresearch.nu +45 21 26 61 67 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby

Læs mere

Ukrudt sen fremspiring

Ukrudt sen fremspiring 561-13-15 Report Weed late emergence Jens Nyholm Thomsen jnt@nbrf.nu +45 21 68 95 88 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-496 Holeby Borgeby Slottsväg 11, SE-237 91 Bjärred Phone:

Læs mere

REGULERING AF UKRUDT. Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl

REGULERING AF UKRUDT. Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl REGULERING AF UKRUDT Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl Forebyg at ukrudtet tager overhånd Undgå at ukrudtet spredes fra pletter rundt på markerne ved f.eks. jordbearbejdning

Læs mere

Agertidsler - biologi og bekæmpelse

Agertidsler - biologi og bekæmpelse Agertidsler - biologi og bekæmpelse Ph.d. stud. og forsker Rikke Klith Jensen Forskningscenter Flakkebjerg E-mail: RikkeK.Jensen@.Jensen@agrsci.dk 100 Vinterhvede Vårhvede Vårbyg Havre Relativt udbytte

Læs mere

Ugrasharving En generell vurdering av bekjempelsesmetoden. Jesper Rasmussen Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE Københavns Universitet)

Ugrasharving En generell vurdering av bekjempelsesmetoden. Jesper Rasmussen Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE Københavns Universitet) Ugrasharving En generell vurdering av bekjempelsesmetoden Jesper Rasmussen Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE Københavns Universitet) jer@life.ku.dk Taastrup campus Main campus (Frederiksberg) Department

Læs mere

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Projekt: udvikling af nye teknikker i behandling af havebrugskulturer English summery Title: Deposition on small plants when spraying through fleece with conventional

Læs mere

FORSIDEN > Landmand > Projekter > Rodukrudt > Rodukrudt-typer : Fri for rodukrudt. Forside Succeshistorier Om rodukrudt Beskrivelse Bekæmpelse

FORSIDEN > Landmand > Projekter > Rodukrudt > Rodukrudt-typer : Fri for rodukrudt. Forside Succeshistorier Om rodukrudt Beskrivelse Bekæmpelse MENU - LANDMAND Landmandsforsiden Landmands nyheder Avisen Økologisk Jordbrug Fagligt Team OMLÆGNINGSTJEK Projekter Fokusområder Foderformidlingen Kalender FAGLIGE TEMAER Bliv medlem Politisk kommentar

Læs mere

Beretning nr Statens Planteavlsforsøg Landbrugscentret Statens Forsøgsstation, Ledreborg Alle Roskilde

Beretning nr Statens Planteavlsforsøg Landbrugscentret Statens Forsøgsstation, Ledreborg Alle Roskilde Statens Planteavlsforsøg Landbrugscentret Statens Forsøgsstation, Ledreborg Alle 100 4000 Roskilde Beretning nr. 1542 Afbrænding af halm og udnyttelse af genvæksten efter frøhøst hos rød svingel (Festuca

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2012

Trolling Master Bornholm 2012 Trolling Master Bornholm 1 (English version further down) Tak for denne gang Det var en fornøjelse især jo også fordi vejret var med os. Så heldig har vi aldrig været før. Vi skal evaluere 1, og I må meget

Læs mere

Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande

Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande Temadag om rodukrudt på Nilles Kro, 4 Oktober, 2013 Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Forskningscenter Flakkebjerg DK-4200

Læs mere

Udlægsmetoder for engrapgræs (Poa pratensis) til frøavl

Udlægsmetoder for engrapgræs (Poa pratensis) til frøavl Statens Planteavlsforsøg Statens Forsøgsstation, Ledreborg Alle 100, 4000 Roskilde (Poul Rasmussen) Beretning nr. 1480 Udlægsmetoder for engrapgræs (Poa pratensis) til frøavl Methods of undersowing of

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Ny præmie Trolling Master Bornholm fylder 10 år næste gang. Det betyder, at vi har fundet på en ny og ganske anderledes præmie. Den fisker,

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Produktion af sukker baseret på sukkerroer har en meget lille udbredelse. Alt overvejende anvendes importeret rørsukker i den økologiske fødevareproduktion. Dyrkning af økologiske

Læs mere

Ukrudtets udvikling i de økologiske sædskifteforsøg.

Ukrudtets udvikling i de økologiske sædskifteforsøg. Ukrudtets udvikling i de økologiske sædskifteforsøg. Af Seniorforsker Ilse A. Rasmussen http://www.agrsci.dk/content/view/full/1554, Afd. for Plantebeskyttelse, og Seniorforsker Margrethe Askegaard http://www.agrsci.dk/content/view/full/298,

Læs mere

Gør jorden let at bearbejde. Lars J. Munkholm Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet

Gør jorden let at bearbejde. Lars J. Munkholm Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Gør jorden let at bearbejde Lars J. Munkholm Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Problemer med såbedskvalitet Hovedbudskaber: Jordens bearbejdbarhed/smuldreevne er meget påvirket af dyrkningen

Læs mere

Stennedlægningsfræser, Muratori (se sidste års undersøgelse) Stenstrenglægning til 25 cm dybde (se sidste års undersøgelse) Plov

Stennedlægningsfræser, Muratori (se sidste års undersøgelse) Stenstrenglægning til 25 cm dybde (se sidste års undersøgelse) Plov Side 1 af 5 LandbrugsInfo Søg overalt Søg kun i FarmT.. Byggeri Driftsledelse IT Fjerkræ Får Heste Kvæg Lov&ret Maskiner Miljø Pelsdyr Planteavl Svin Tværfagligt Uddannelse LandbrugsInfo > Tværfaglige

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Economics of Occasional Tillage St. Francis, KS December 2018

Economics of Occasional Tillage St. Francis, KS December 2018 Economics of Occasional Tillage St. Francis, KS December 218 Monte Vandeveer, Alan Schlegel, & John Holman Southwest Research & Extension Center Kansas State University The move toward less tillage Some

Læs mere

Hestebønner - praktiske erfaringer Søren Ilsøe www.ilsoe.info

Hestebønner - praktiske erfaringer Søren Ilsøe www.ilsoe.info Knudstrupgård 260 hektar 5000 slagtesvin Jordtype JB 6 Hestebønner - praktiske erfaringer Ingen jordbearbejdning Conservation Agriculture Kulstof og humus i jord Lagring af CO2 Brændstofbesparelse Regnorme

Læs mere

Effekt af bredspredte og nedharvede faste gødninger samt placerede flydende gødninger fra Yara på udbytte og kvalitet i sukkerroer

Effekt af bredspredte og nedharvede faste gødninger samt placerede flydende gødninger fra Yara på udbytte og kvalitet i sukkerroer 307-2015 Annual Report Effekt af bredspredte og nedharvede faste gødninger samt placerede flydende gødninger fra Yara på udbytte og kvalitet i sukkerroer The effect of broadcasted and incorporated solid

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Populært med tidlig færgebooking Booking af færgebilletter til TMB 2014 er populært. Vi har fået en stribe mails fra teams, som har booket,

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Forenklet jordbearbejdning

Forenklet jordbearbejdning Forenklet jordbearbejdning det økologiske bud på reduceret jordbearbejdning I økologisk jordbrug bruges ploven til at rydde op i ukrudtet, så man har en ren mark til den næste afgrøde. Læs her, hvordan

Læs mere

Bladsvampe bekæmpelse og optagningstidspunkt

Bladsvampe bekæmpelse og optagningstidspunkt 46-29 GEP Annual Report Bladsvampe bekæmpelse og optagningstidspunkt Leaf diseases control and harvest time Anne Lisbet Hansen alalh@nordicsugar.com +45 21 68 95 88 NBR Nordic Beet Research Foundation

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Forsøgsserie og Nyt efterafgrødekoncept. økonomisk gevinst

Forsøgsserie og Nyt efterafgrødekoncept. økonomisk gevinst Forsøgsserie 220021616 og 220021617 Nyt efterafgrødekoncept med økonomisk gevinst Titel: Nyt efterafgrødekoncept med økonomisk gevinst Forsøg 220021616 og 220021617 Udarbejdet for: Økologisk Landsforening

Læs mere

Radrensning og lugning (del af Optimek-projektet)

Radrensning og lugning (del af Optimek-projektet) 968-216 Annual Report Radrensning og lugning (del af Optimek-projektet) Otto Nielsen on@nh.nu +45 23 61 7 57 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-496 Holeby / Borgeby Slottsväg

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Efterårsudlæg af engrapgræs til frøavl i vinterbyg

Efterårsudlæg af engrapgræs til frøavl i vinterbyg Statens Planteavlsforsøg Landbrugscentret Afdeling for Industriplanter og Frøavl Ledreborg Alle 100 4000 Roskilde Beretning nr. 1950 Efterårsudlæg af engrapgræs til frøavl i vinterbyg Undersowing smooth-stalked

Læs mere

Effekt af radrensning på udbytte og kvalitet af sukkerroer

Effekt af radrensning på udbytte og kvalitet af sukkerroer 999 553-2013 Annual Report Effekt af radrensning på udbytte og kvalitet af sukkerroer The effect of row-cleaning on yield and quality of sugar beets Otto Nielsen on@nordicbeetresearch.nu +45 23 61 70 57

Læs mere

On the complexity of drawing trees nicely: corrigendum

On the complexity of drawing trees nicely: corrigendum Acta Informatica 40, 603 607 (2004) Digital Object Identifier (DOI) 10.1007/s00236-004-0138-y On the complexity of drawing trees nicely: corrigendum Thorsten Akkerman, Christoph Buchheim, Michael Jünger,

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Afrapportering af KAF projekt 8. Titel Hvordan stoppes begyndende angreb af kartoffelskimmel 2. Projektdeltagere Bent J. Nielsen, Forskningscenter Flakkebjerg, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Læs mere

Case studie. Fodringsforsøg. Skravad Mølle Dambrug

Case studie. Fodringsforsøg. Skravad Mølle Dambrug Case studie Fodringsforsøg på Skravad Mølle Dambrug Vækst og foderudnyttelse hos økologiske regnbueørreder fodret med 2 typer fiskefoder til økologisk opdræt af Alfred Jokumsen og Villy Juul Larsen 0 Summary

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Special VFR. - ved flyvning til mindre flyveplads uden tårnkontrol som ligger indenfor en kontrolzone

Special VFR. - ved flyvning til mindre flyveplads uden tårnkontrol som ligger indenfor en kontrolzone Special VFR - ved flyvning til mindre flyveplads uden tårnkontrol som ligger indenfor en kontrolzone SERA.5005 Visual flight rules (a) Except when operating as a special VFR flight, VFR flights shall be

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30 Høsten er så småt i gang. Vinterbyg er de fleste steder færdighøstet og vinterraps og græsfrø er netop i gang. Vinterbyg skuffer med små kerner

Læs mere

Our activities. Dry sales market. The assortment

Our activities. Dry sales market. The assortment First we like to start to introduce our activities. Kébol B.V., based in the heart of the bulb district since 1989, specialises in importing and exporting bulbs world-wide. Bulbs suitable for dry sale,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014?

Trolling Master Bornholm 2014? Trolling Master Bornholm 214? (English version further down) Trolling Master Bornholm 214? Den endelige beslutning er ikke taget endnu, men meget tyder på at vi kan gennemføre TMB i 214. Det ser nemlig

Læs mere

Sand ell survey December/November 2009

Sand ell survey December/November 2009 Technical University of Denmark Danish Institute for Fisheries Research Survey Cruise leader Date of depart Date of arrival NS Sandeel-survey Dirk C. Tijssen 12/11-2009 05/12-2009 Sand ell survey December/November

Læs mere

Nye danske resultater med bekæmpelse af Kveke (Elytrigia repens), Hestehov (Tussilago farfara) og Åkertistel (Cirsium arvense) i økologisk jordbrug

Nye danske resultater med bekæmpelse af Kveke (Elytrigia repens), Hestehov (Tussilago farfara) og Åkertistel (Cirsium arvense) i økologisk jordbrug 8 februar 2011 National seminar, Flerårige ugras i eng og åker, Sarpsborg, d. 8 feb. 2011 Nye danske resultater med bekæmpelse af Kveke (Elytrigia repens), Hestehov (Tussilago farfara) og Åkertistel (Cirsium

Læs mere

Basic statistics for experimental medical researchers

Basic statistics for experimental medical researchers Basic statistics for experimental medical researchers Sample size calculations September 15th 2016 Christian Pipper Department of public health (IFSV) Faculty of Health and Medicinal Science (SUND) E-mail:

Læs mere

Analyse af vækstproblemerne på torvet i Haderslev by (ved Gravene)

Analyse af vækstproblemerne på torvet i Haderslev by (ved Gravene) Analyse af vækstproblemerne på torvet i Haderslev by (ved Gravene) udarbejdet af Christian Nørgård Nielsen, dr.agro, cand.silv, HD www. Skovbykon.dk 30. april 2013 1 Resultater fra prøvegravningen den

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste... Side 1 af 5 Du er her: LandbrugsInfo > Økologi > Planteavl - økologi > Ukrudt > Nyt dyrkningssystem til effektiv ukrudtsbekæmpelse og optimeret dyrkning af Oprettet: 20-04-2015 Nyt dyrkningssystem til

Læs mere

Kan vi med hjälp av bättre rotutveckling, en varierad växtföljd och användning av fånggrödor bevara mullhalt och ekosystemtjänster i

Kan vi med hjälp av bättre rotutveckling, en varierad växtföljd och användning av fånggrödor bevara mullhalt och ekosystemtjänster i Kan vi med hjälp av bättre rotutveckling, en varierad växtföljd och användning av fånggrödor bevara mullhalt och ekosystemtjänster i spannmålsdominerade odlingssystem Organisk stof i kornsædskifter Lange

Læs mere

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Følgende eksempel fortæller om en mark på Risgård i Skals. Jordtypen er en JB 1 jord, altså let sandjord. Marken har ikke haft besøg af en plov siden år 1999/2000.

Læs mere

Bestilling vedrørende etablering af efterafgrøder

Bestilling vedrørende etablering af efterafgrøder Plantedirektoratet Susanne Elmholt Dato: 16. marts 2009 Bestilling vedrørende etablering af efterafgrøder Plantedirektoratet har i mail d. 2/2 2009 med vedhæftet dokument (Normale driftmæssige principper.doc)

Læs mere

Frederiksen. Magnetic Field Dem. kit no Kraftlinieplader. Magnetic Field Demonstrator Ac

Frederiksen. Magnetic Field Dem. kit no Kraftlinieplader. Magnetic Field Demonstrator Ac Magnetic Field Dem. kit no. 3395.20 25.11.99 Ac 3395.20 Kraftlinieplader Let og elegant ingen problemer med jernfilspåner og efterfølgende rengøring. Et hjælpemiddel der klart og tydeligt viser magneters

Læs mere

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 ADVARSEL!

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse. Kontroller at

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 12. september årgang SØKORTRETTELSER 36 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 12. september årgang SØKORTRETTELSER 36 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 12. september 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 36 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 237-242 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Udvaskning af kvælstof: Betydning af jordbearbejdning, såtidspunkt og sortsvalg

Udvaskning af kvælstof: Betydning af jordbearbejdning, såtidspunkt og sortsvalg Udvaskning af kvælstof: Betydning af jordbearbejdning, såtidspunkt og sortsvalg Elly Møller Hansen 1, Bo Melander 2 & Lars J. Munkholm 1 1 Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Foulum 2 Institut for

Læs mere

Model for spiring af ukrudtsgræsser

Model for spiring af ukrudtsgræsser Anvendelsesorienteret Planteværn 13 X Model for spiring af ukrudtsgræsser Peter Kryger Jensen De fleste af vores almindeligt forekommende ukrudtsgræsser som agerrævehale og vindaks har frø med begrænset

Læs mere

Faste kørespor, pløjefri dyrkning og radrensning

Faste kørespor, pløjefri dyrkning og radrensning 21. januar 16 Faste kørespor, pløjefri dyrkning og radrensning Michael Nørremark, Ph.d., Adjunkt, Aarhus Universitet Science and Technology Institut for ingeniørvidenskab præsen TATION Faste kørespor,

Læs mere

Nyt dyrkningssystem med øget rækkeafstand i kornafgrøder

Nyt dyrkningssystem med øget rækkeafstand i kornafgrøder 8 juni, 2015 Økologiske feltdage, 8-9 juni, 2015 Nyt dyrkningssystem med øget rækkeafstand i kornafgrøder Factulty of Science and Technology Department of Agroecology Research Centre Flakkebjerg DK-4200

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 8, 2001 BRO OVER SKJERN Å, RINGKØBING AMT Skjern Å Projektet/Oxbøl Statsskovdistrikt/RAS. Indsendt af Torben Egeberg og Mogens Schou Jørgensen. Undersøgt af Aoife

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Allrounder - classic -

Allrounder - classic - Allrounder - classic - Varitationsmuligheder Allrounder - classic - En allround harve til mange opgaver ALLROUNDER Classic uden valse For at opnå en optimal løsning og beluftning af jorden kan Allrounder

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 5

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 5 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 5 English version further down Kim Finne med 11 kg laks Laksen blev fanget i denne uge øst for Bornholm ud for Nexø. Et andet eksempel er her to laks taget

Læs mere

Det optimale så- og plantebed

Det optimale så- og plantebed Det optimale så- og plantebed For at skabe et optimalt så- og plantebed er der mange faktorer - både på kort og på lang sigt som skal være i orden: Tilførsel af organisk stof til jorden, skånsom trafik

Læs mere

Rodukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug i Danmark

Rodukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug i Danmark 27 oktober 2016 Avslutningsseminar, Økokorn 2012-2016 Rodukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug i Danmark Institut for Agroøkologi Forskningscenter Flakkebjerg DK-4200 Slagelse, Danmark bo.melander@agro.au.dk

Læs mere

TM4 Central Station. User Manual / brugervejledning K2070-EU. Tel Fax

TM4 Central Station. User Manual / brugervejledning K2070-EU. Tel Fax TM4 Central Station User Manual / brugervejledning K2070-EU STT Condigi A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling 8660 Skanderborg Denmark Tel. +45 87 93 50 00 Fax. +45 87 93 50 10 info@sttcondigi.com www.sttcondigi.com

Læs mere

Pløjedybde og pløjetidspunkt, kontrol af rodukrudt og miljøpåvirkninger. Mette Goul Thomsen

Pløjedybde og pløjetidspunkt, kontrol af rodukrudt og miljøpåvirkninger. Mette Goul Thomsen Pløjedybde og pløjetidspunkt, kontrol af rodukrudt og miljøpåvirkninger Mette Goul Thomsen Rodukrudt Repræsenterer en stor udfordring indenfor planteproduktion generelt. Lagrer næringsstoffer for genvækst

Læs mere

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Fordelingen og antal af planter i marken kan have betydning for planternes vækst. Nye forsøg har vist, at en høj afgrødetæthed

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 19. oktober årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 19. oktober årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 19. oktober 2001 13. årgang CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 341-345 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction No Kort / Chart

Læs mere

Markforsøg med anvendelse af kompost og fladekompostering

Markforsøg med anvendelse af kompost og fladekompostering Markforsøg med anvendelse af kompost og fladekompostering Forfattere: Søren Ugilt Larsen, Teknologisk Institut, Martin Beck, selvstændig konsulent og Janne Aalborg Nielsen, Økologisk Landsforening. Den

Læs mere

Udvikling af såbedsteknik baseret på strip tillage

Udvikling af såbedsteknik baseret på strip tillage 740-2012 Annual Report Udvikling af såbedsteknik baseret på strip tillage The development of strip tillage based seed bed preparation Otto Nielsen otto.nielsen@nordicbeetresearch.nu +45 23 61 70 57 NBR

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen. midtjysk svinerådgivning - vi flytter viden

News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen. midtjysk svinerådgivning - vi flytter viden News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen Disposition The feed intake influence on farrowingrate and littersize Do I use to much sow food Polt feeding compared to age Number of born

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Fejlbeskeder i Stofmisbrugsdatabasen (SMDB)

Fejlbeskeder i Stofmisbrugsdatabasen (SMDB) Fejlbeskeder i Stofmisbrugsdatabasen (SMDB) Oversigt over fejlbeskeder (efter fejlnummer) ved indberetning til SMDB via webløsning og via webservices (hvor der dog kan være yderligere typer fejlbeskeder).

Læs mere

C. De opnåede resultater

C. De opnåede resultater C. De opnåede resultater C.1. Fodringsforsøg På trods af at bunkerne blev anbragt, hvor der var mange sorte fugle, blev der på intet tidspunkt ædt af bunkerne hos Niels Killemose. En forklaring på det

Læs mere

Strategier for ukrudtsbekæmpelse i økologisk dyrket vinterhvede. Ilse A. Rasmussen Danmarks JordbrugsForskning Afd. for Plantebeskyttelse

Strategier for ukrudtsbekæmpelse i økologisk dyrket vinterhvede. Ilse A. Rasmussen Danmarks JordbrugsForskning Afd. for Plantebeskyttelse Strategier for ukrudtsbekæmpelse i økologisk dyrket vinterhvede Ilse A. Rasmussen Danmarks JordbrugsForskning Afd. for Plantebeskyttelse Strategier for ukrudtsbekæmpelse i økologisk dyrket vinterhvede

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Økologisk vinterraps

Økologisk vinterraps Økologisk vinterraps - 2018 Landmandsdata fra 37 økologiske vinterrapsmarker i 2018 viser store udbytteforskelle og potentielle udbyttebegrænsende faktorer. Sammenligning med data fra tilsvarende registreringer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Central Statistical Agency.

Central Statistical Agency. Central Statistical Agency www.csa.gov.et 1 Outline Introduction Characteristics of Construction Aim of the Survey Methodology Result Conclusion 2 Introduction Meaning of Construction Construction may

Læs mere

Kursus i flower mapping af jordbær

Kursus i flower mapping af jordbær Kursus i flower mapping af jordbær den 9. december 2014 v/nauja Lisa Jensen, GartneriRådgivningen A/S Jordbær- og hindbærkonsulent E-mail: nlj@vfl.dk Mobiltelefon: +45 21 33 80 48 E-mail: nlj@vfl.dk www.gartneriraadgivningen.dk

Læs mere

Innovativ Bejdsning. Innovativ Bejdsning

Innovativ Bejdsning. Innovativ Bejdsning 2012 2012 Innovativ Bejdsning Innovativ Bejdsning Innovativ bejdsning fortsættelse 2012 Indledning I 2011 nytænkte vi måden at bejdse på, med lidt inspiration fra udlandet. Resultaterne var meget lovende

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014.

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014. TABLE 1. Plant protection s: Chemical Category Product (new or renewal) Produktansøgni nger (nye eller forny) Type type 1. DK is the examining member state (E.g. Zonal RMS, new as in Dk, me-too or renewal

Læs mere

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem P. Heiselberg Udarbejdet for: InVentilate A/S DCE Contract Report No. 108 Department of Civil Engineering Aalborg University Department of Civil Engineering

Læs mere

Generalized Probit Model in Design of Dose Finding Experiments. Yuehui Wu Valerii V. Fedorov RSU, GlaxoSmithKline, US

Generalized Probit Model in Design of Dose Finding Experiments. Yuehui Wu Valerii V. Fedorov RSU, GlaxoSmithKline, US Generalized Probit Model in Design of Dose Finding Experiments Yuehui Wu Valerii V. Fedorov RSU, GlaxoSmithKline, US Outline Motivation Generalized probit model Utility function Locally optimal designs

Læs mere

Dumped ammunition - an environmental problem for sediment management?

Dumped ammunition - an environmental problem for sediment management? 5th International SedNet Conference, 27th-29th May 2008, Oslo, Norway Dumped ammunition - an environmental problem for sediment management? Jens Laugesen, Det Norske Veritas Harald Bjørnstad, Forsvarsbygg

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte

Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte Formål: At undersøge om det er muligt at opsamle og genbruge halm i forbindelse med halmdækning af

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 12, 1997 VEJDYB VED HALS, AALBORG AMT Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Jan Bill og Flemming Rieck. Undersøgt af Aoife Daly. NNU j.nr.

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31 Vi må snyde os til høst indimellem regnbygerne. Raps er klar til høst de fleste steder og mange er nu også i gang. Den sidste hvede og vårbyg

Læs mere