Notat om VTU Notat: VTU Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om VTU 2014. Notat: VTU 2014. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk"

Transkript

1 Notat om VTU

2 1. Baggrund Skolen har gennem flere år pågået arbejdet med at øge og forbedre samarbejdet med virksomhederne ude i de enkelte uddannelsesområder for at øge fastholdelsen af elever i praktik og for at skaffe de nødvendige praktikpladser. Der har været arbejdet med kurser og informationsmaterialer til virksomhederne omhandlende krav og forventninger i forhold til uddannelsesbekendtgørelse. Planlagte møder, omkring den enkelte elev, med virksomhederne med mere. Skolen har hvert andet år gennemført en virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) for at få input til forbedringsmuligheder over for virksomhederne. Igennem flere år har skolen forgæves stræbt efter at få tilstrækkeligt datagrundlag via evalueringer af virksomheder med elever på Herningsholm Erhvervsskole. Disse bestræbelser har maksimalt givet skolen 34 % besvarelser, hvilket er et spinkelt grundlag at forbedre ud fra, og i og med at undersøgelserne blev gennemført anonymt, har skolen heller ikke haft muligheden for at undersøge dybere på problemstillinger og har dermed ikke klart kunne definere tiltag over for disse. Derfor har skolen valgt at gå skridtet videre for at øge samarbejdet og koblingen yderligere med et nyt VTUkoncept. Sigtet er at scoren for virksomhedernes tilfredshed skal op på 70 inden Den to årlige cyklus VTU gennemføres hvert andet år på Herningsholm Erhvervsskole, som et led i den to årlige cyklus bestående af VTU, MTU og ETU. Disse undersøgelser gennemføres, for at sikre oplyste og dokumenterede grundlag for dialog om udviklingspotentiale, forbedringer og handleplaner med nye tiltag. I den nedenstående tabel fremgår de væsentligste forskelle mellem undersøgelserne. Formål ETU MTU VTU Elevtilfredshedsundersøgelsen Medarbejder Virksomhedstilfredshedshar fokus på den enkelte elev. tilfredshedsundersøgelsens undersøgelsen har fokus Undervisningsmiljø formål har fokus på såvel på såvel relationen mellem spørgsmålene skal sikre at den enkelte medarbejder Herningsholm opleves som som den fælles trivsel attraktiv for den enkelte elev den enkelte virksomhed og skolen, som skolens omdømme blandt virksomhederne. Fokus Individuelt fokus Fokus på såvel individuelt som vort fælles liv på arbejdspladsen Fokus på såvel individuelt som skolens generelle forhold til virksomhederne 1 Årsrapport 2012, under på Herningsholm Erhvervsskole 2

3 Målgruppe Metode til afdækning Handleplaner og ansvar Alle elever på Herningsholm Erhvervsskole Kvantitativ Spørgeskemaundersøgelse. Undervisningsmiljøet afdækkes via en række spørgsmål, der er inkluderet i elevtilfredshedsundersøgelsen Elever, medarbejdere og ledelse har et fælles ansvar for at skabe konstruktivt udkomme af ETU resultaterne. Central opsamling og decentral opfølgning. Rapporter på områdeniveau og et en fælles skolerapport Alle fastansatte på Herningsholm Erhvervsskole Kvantitativ Spørgeskemaundersøgelse Medarbejdere og ledelse har et fælles ansvar for at skabe konstruktivt udkomme af MTU resultaterne. Central opsamling og decentral opfølgning. Rapporter på områdeniveau og et en fælles skolerapport Alle virksomheder, der har praktikpladser med elever fra Herningsholm Erhvervsskole Kvantitativ. Spørgeskemaundersøgelse. Early warning på kritiske besvarelser. Målet er at kunne reagere og handle øjeblikkeligt på disse. Medarbejdere og ledelse har et fælles ansvar for at skabe konstruktivt udkomme af VTU resultaterne. Central opsamling og decentral opfølgning. Rapporter på områdeniveau, en fælles skolerapport samt benchmarkrapport med resultater fra ESBnetværkets skoler. 3. VTU 2014 Formålet med en virksomhedstilfredshedsundersøgelse er helt overordnet, at vi til stadighed ønsker at forbedre relationerne til de virksomheder, som har vores elever i praktikperioderne og dermed er potentielle kommende arbejdsgivere for skolens elever. Derudover er det en vigtig forudsætning for vekseluddannelsesprincippet at AL vi POST har BEDES fokus SENDT på koblingen TIL HOVEDADMINISTRATIONEN mellem skoleophold og virksomhedsophold (praktik). Initiativet til undersøgelsen blev i sin tid taget af Erhvervsskolernes Benchmarkingnetværk (ESB) og Herningsholm Erhvervsskole undersøger, i lighed med de øvrige skoler i dette netværk, tilfredsheden blandt praktikvirksomhederne hvert andet år. Alle ESB-netværkets skoler følger samme procedure og har samme spørgsmål til virksomhederne. Formålet med dette er, at kunne lave en sammenligning skolerne imellem. 3

4 VTU 2014 skal være med til at give os en forståelse for hvor og hvordan, vi kan forbedre relationerne til virksomhederne. Derfor er det meget vigtigt, at der efterfølgende tilrettelægges en konstruktiv dialog i de enkelte afdelinger og i MIO om rapportens resultater. Her kan de lokale uddannelsesudvalg bidrage med viden og anbefalinger. I lighed med både ETU og MTU udarbejdes der i forbindelse med VTU en konkret handlingsplan for, hvordan skolen som helhed, men også de enkelte afdelinger kan forbedre relationerne til virksomhederne. Nyt VTU-koncept Skolen har besluttet at implementere et nyt koncept til evaluering af virksomhederne i Et koncept, der gør skolen 100 % elektronisk i stand til løbende at foretage målinger på, hvordan den enkelte virksomhed, i en ikke anonym form, vurderer samarbejdet og udbyttet af praktikken. Styrken ved det nye værktøj er, at det i højere grad kan bruges til hurtig og god opfølgning gennem en dialog med den enkelte virksomhed. Løsningen kan sende early warning notifikationer på de virksomheder, der ikke er tilfredse 2, og skolen får derfor mulighed for en øjeblikkelig opfølgning over for disse eventuelle problemstillinger. Derudover kan skolen løbende analysere og se rapportering af det enkelte svar. Vi har stadig vor traditionelle VTU benchmarkingundersøgelse, der gennemføres hvert andet år som en strategisk analyse, rapportering og benchmarking. Analysen er dybdegående med såvel prioriteringskort som opsplitning af resultater på afdelingsniveau. Endvidere er her både historisk benchmarking og ekstern benchmarking til andre skoler. Det nye løbende VTU rapporteringsværktøj er mere operationelt og kan anvendes løbende i hele 2 års perioderne mellem benchmarkingundersøgelserne. Det giver skolen mulighed for løbende at tage stikprøver samt generere egne rapporter udover de traditionelle VTU rapporter. 4. Metodeafsnit Ligesom de foregående år har ESB-netværket valgt en fælles procedure, hvor skolerne udsender invitationerne mens det er konsulentfirmaet, der forestår undersøgelsens databehandling og afrapportering. For at sikre en ensartet AL POST BEDES fremgangsmåde SENDT TIL HOVEDADMINISTRATIONEN benytter ESB-netværkets skoler samme bagvedliggende datastruktur, skabeloner og spørgsmål. 2 Når en virksomhed vurderer de to overordnede spørgsmål omkring tilfredshed til et gennemsnit på under 40 (på en skala) vil man modtage en early warning mail, vil man modtage en mail, hvori man finder et link den specifikke rapport, således at man hurtigt kan reagere på den dårlige vurdering. 4

5 Der er valgt en kvantitativ metode i form af en spørgeskemaundersøgelse. Den kvantitative metode er velegnet til undersøgelser med mange respondenter. Metoden har fokus på generelle tendenser og er velegnet til at skabe overblik samt give mulighed for sammenligning af resultater. Dataindsamlingen skaber grundlag for rapporter om undersøgelsens resultater, som giver et oplyst og dokumenteret grundlag for dialog. Der er sendt spørgeskema ud til 1058 oplæringsansvarlige. Rapporterne med resultaterne fra VTU 2014 vil blive udarbejdet for skolen som helhed og for alle områder. Rapportering laves i pdf rapporter med tilhørende PowerPoint præsentationer. Håndtering af VTU 2014s resultater Resultatet af VTU skal forankres i forskellige organisatoriske processer: Pressehåndtering I samarbejde med Kommunikationsafdelingen bliver der udarbejdet en strategi for undersøgelsens formidling og offentliggørelse. Afdelingerne Resultatet af VTU kan ikke stå alene. VTU resultaterne skal være udgangspunkt for en dialog i afdelingerne om tiltag og prioritering af tiltag for at forbedre samarbejdet med virksomhederne. 5

6 MIO MIO bliver orienteret om resultater og rapporter. 5. Procesplan Dato/deadline Handling Ansvarlig 9. september Det nye værktøj kan tages i brug og funktionalitet testes. 7.oktober (På grund af ETU og MTU i efteråret venter skolen med at tage systemet i brug til foråret) ERFA-dag udveksling af erfaringer med brugen af VTUværktøjet ESB-netværket 18. februar 2014 Tilmelding samt valg af spørgeskema version 18. februar Klargøring af den bagvedliggende datastruktur 19. februar Adgangskoder til Organizer samt Dashboard udleveres Medio februar - marts Excel-ark med mailadresser på oplæringsansvarlige på elevernes praktiksteder dannes fra Elevplan og Kundecenteret Primo marts 27. marts 2014 Uddannelsesstruktur tilrettes i Organizer samt oplysninger tilføjes de enkelte uddannelser Templates i excel-ark udarbejdes samt importeres til de enkelte uddannelsesområder Alle skemaer sendes ud Marts - april Behandling af henvendelser fra oplæringsansvarlige pr. mail og telefon Besvarelser til oplæringsansvarlige samt redigering i Organizer og 6

7 April Modtagelse af early warnings (kritiske evalueringer) samt udsendelse af rapporterne for disse til de respektive uddannelsesledere 2 påmindelsesmail til respondenter 1. maj Deadline Organizer lukkes 1. maj Foreløbig afrapportering til Nils fra Dashboardet: a) Indeks på de enkelte spørgsmål for HHE/uddannelserne i forhold til EUD landsgennemsnittet b) Præsentation af særligt interessante resultater Primo maj Download af rapporter samt svarmatrice fra Dashboardet Medio maj Kommunikation og pressemeddelelse planlægges (hvilke medier og hvornår, hvad skal offentliggøres) + Kommunikation 22. maj Skole- og benchmarkingrapporter er færdige. Her vil prioriteringskortene fremgå. 27. maj Områderapporter er færdige Ultimo maj John E og Nils H.: præsentation af skole- og benchmarkingrapporter 2. juni Hovedresultater fra Skolerapporten forelægges MIO. 3. juni Hovedresultater sendes sammen med skolerapport til EUD uddannelsesledere. 13. juni ERFA møde om skolernes erfaring med det nye VTUkoncept med henblik på videreudvikling af systemet /John E. ESB-netværket 7

8 Juni Skole- og benchmarkingrapporter forelægges Direktionen. 26. juni Skole- og benchmarkingrapporter forelægges bestyrelsen. Primo juli Skole- og benchmarkingrapporter forelægges EUD ledermøde, Nils indkalder Juni/Juli Juni/Juli Efteråret 2014 Intern opsamling af møderne: Klarlægning af hvordan skoleindsatsen skal være for de punkter, som har angivet som højprioritetsområder. Alle rapporter sendes til alle uddannelsesledere og ledere med henblik på dialog om resultater. Her vil også indgå skolens anbefaling til fokuspunkter. Efter behov vil præsentere rapporterne og resultaterne for de enkelte ledere. Efter en nærmere beskrevet opfølgningsplan, vil sammen med de involverede ledere sikre, at der at bliver lavet indsatser og fulgt op på disse. + Direktionen + uddannelsesledere 1.september VTU dataindsamling kan igangsættes Maj 2015 Mulighed for at lave enkelte undersøgelser efter behov eksempelvis EUX og firmatype Februar 2016 Vi starter ny VTU dataindsamling, ESB-netværket og Maj 2016 VTU 2016: benchmarkingundersøgelse og dybdegående analyse og 8

9 6. Bilag: Spørgeskema Samlet vurdering af uddannelsesforløb Hvor tilfreds er du alt i alt omkring samarbejdet med Herningsholm Erhvervsskole? Samarbejdet med Herningsholm Erhvervsskole lever op til mine forventninger? Hvilke yderligere kommentarer har du til samarbejdet med skolen og jeres forventninger til det. Giv gerne konkrete eksempler. Åben kommentarfelt Eleven i virksomheden Jeg har den information om regler og mål for oplæring i praktikperioderne, som jeg har brug for Jeg får den hjælp, jeg har brug for i forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftaler Jeg har den kontakt med skolen i praktikperioderne, som jeg har brug for Jeg ved, hvem jeg skal henvende mig til på skolen om eleven Eleven på skolen Skolen er konsekvent over for elevens adfærd i skoleperioderne (f.eks. fremmøde, ansvarlighed, socialt) Jeg har den nødvendige information om elevens resultater i skoleperioderne (prøveresultater, fraværsprocenter, sygedage, etc.) Jeg har den nødvendige information om, hvad eleven arbejder med i skoleperioderne Skoleperioderne supplerer praktikforløbene godt Elevens kvalifikationer Elevens teoretiske viden om fagområdet er tilfredsstillende Elevens praktiske færdigheder er tilfredsstillende Eleven er i stand til at begå sig på en arbejdsplads Eleven er engageret Eleven er god til at samarbejde Hvorfor have elever? At have elever er interessant i forhold til senere rekruttering Det er nødvendigt at have elever i forhold til fagets overlevelse og fremtidige virke i samfundet 9

10 At have elever er givtigt i forhold til medarbejdernes faglige og personlige udvikling Omdømme Herningsholm Erhvervsskoles samlede omdømme Herningsholm Erhvervsskole er en professionel uddannelsesinstitution Herningsholm Erhvervsskole er på forkant med udviklingen Herningsholm Erhvervsskole er serviceminded Det fremtidige samarbejde Påtænker din virksomhed at ansætte elever indenfor det næste år? Vil din virksomhed samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole næste gang, I skal ansætte elever? Hvis din virksomhed ikke forventer at samarbejde med os, hvad er da årsagen? Åben kommentarfelt Rekruttering Hvordan finder du typisk dine elever? (Sæt gerne flere krydser) (*Eleven/lærlingen henvender sig selv til virksomheden; *Jeg samarbejder med Herningsholm Erhvervsskole; *Anbefalinger fra tidligere elever/lærlinge; * Eleven/lærlingen var allerede ansat i virksomheden (fx arbejdsdreng, studiejob, etc.); * Jeg annoncerer selv efter elever/lærlinge; * Gennem netværk; * Andet) Det er nemt at få det antal elever, der er behov for Det er nemt at få kvalificerede elever Afsluttende åbent spørgsmål Hvilke gode ideer har du til, hvordan samarbejdet med skolen kan blive bedre? Åben kommentarfelt Baggrundsoplysninger Angiv venligst din virksomheds størrelse ( Enkeltmandsvirksomhed; 1-10 medarbejdere; medarbejdere; medarbejdere; medarbejdere; over 500 medarbejdere) Angiv venligst hvor tit du er i kontakt med skolen (telefonisk eller personligt) ( Har aldrig haft kontakt til skolen; 1-3 gange om året; 4-6 gange om året; 7-12 gange om året; over 12 gange om året) Jette Anna Sørensen 10

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Svarprocent: 56% (61 besvarelser ud af 18 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning,

Læs mere

Syddansk Erhvervsskole

Syddansk Erhvervsskole VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: % (212 besvarelser ud af 137 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning, datagrundlag og konklusion

Læs mere

Elektriker. Svarprocent: 30% (205 besvarelser ud af 674 mulige)

Elektriker. Svarprocent: 30% (205 besvarelser ud af 674 mulige) VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Elektriker Svarprocent: 3% (5 besvarelser ud af 674 mulige) Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning, datagrundlag og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne Klimamåling Udvikling gennem klimamåling Vejledning og inspiration til lederne Vejledningen er udviklet af: Henriette Leth Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kirsten Dreyer Skole- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega 1. udgave årgang 2006 VIS KVALITET - læs det før din kollega s.11 Side 11-manden på side 11 LÆS I DAG informér din kollega i morgen s.8 Omformulerede uddannelsesmål gav højere tilfredshed s.31 Viskvalitet.dk

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole.

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole. Domstolsstyrelsen Personalekontoret St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 KØBENHAVN K Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 MPK10788/Sagsbeh. MPK J.nr. 02.09.03.01.2003-3.2

Læs mere

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer:

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: 1: MUS-skema fra Anders Frølund: Side 2 2: MUS-skema fra Ingelise Hosszu: Side 9 3: MUS-skema fra Flemming Larsen: Side 16 4: MUS-skema fra Loise Kjærsgaard: Side

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere