Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken"

Transkript

1 Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken Konklusion Statuskatalog November 2010

2 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Bolig Side 4 Sundhed Side 6 Børn, unge og uddannelse Side 9 Arbejdsliv Side 12 Kultur, fritid og foreningsliv Side 15 Kommunikation Side 17 2

3 Indledning Konklusion på Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken Statuskatalog 2010 udgør en kort opsamling og vurdering af de resultater som er beskrevet i Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken Statuskatalog 2010 vedr. de forskellige aktiviteter, som har været igangsat indenfor indsatsområderne: Bolig, sundhed, børn, unge og uddannelse, arbejdsliv, kultur, fritid og foreningsliv og kommunikation. Konklusionen er udarbejdet af den tværgående netværksgruppe tilknyttet integrationspolitikken, som er nedsat af sekretariatschefgruppen med reference til direktionen. 3

4 Mål Bolig Almennyttigt boligbyggeri spredes i fremtiden over et større geografisk område end det er tilfældet i dag. I de udsatte boligområder øges andelen af personer med tilknytning til arbejdsmarkedet, og beboersammensætningen bliver mere varieret. Vision Alle kommunens boligområder rummer en mangfoldighed af borgere og boligtyper. Alle boligområder har et godt og positivt image og tiltrækker ressourcestærke beboere. I boligpolitikken indarbejdes redskaber i forhold til bosætning, f.eks. ændrede anvisningsregler, der medvirker til, at alle boligområder er attraktive. 4

5 Boligpolitik 2010 Det overordnede mål med boligpolitikken i Esbjerg Kommune er, at det skal være nemt at finde en god bolig. Der sættes derfor fokus på mål for et bredt og attraktivt udbud, boligudbygning, nye boligområders grønne strukturer, blandede boformer og kvalitet og bæredygtighed. Integrationspolitikkens visioner på boligområdet er indarbejdet i boligpolitikken i forhold til målet for blandede boformer: Hver bydel skal rumme blandede boformer blandt andet med henblik på at fremme integration og social balance. Om integration står der følgende i boligpolitikken: I den fysiske planlægning skal der indtænkes integration, således at ghettoisering forebygges og en hensigtsmæssig og frugtbar integration kan foregå. Integrationspolitikkens mål anvendes som ramme for arbejdet med integrationsvinklen i boligpolitikken, dvs. der arbejdes på tre fronter: Det almennyttige boligbyggeri spredes over et større geografisk område. Beboersammensætningen i de udsatte boligområder bliver mere varieret. Redskaber i forhold til bosætning, f.eks. ændrede anvisningsregler, der medvirker til at alle boligområder er attraktive. Teknik & Miljø s chefgruppe har på møde afholdt d. 13. oktober 2010 drøftet indsatsen ift. Integrationspolitikken. Chefgruppen har besluttet ikke at igangsætte nye aktiviteter, men vil afvente effekten af den Boligpolitik som netop er i den afsluttende fase. Alment nybyggeri Konkret er der igangsat alment nybyggeri med stor geografisk spredning i kommunen. Der skal bygges almene familieboliger i Andrup, Tjæreborg, Esbjerg By og Bramming. Dette er et led i den tilførte grundkapital på det almene område. Den overvejende del er tæt/lav bebyggelse med et antal af boliger på mellem Landsby integration og udvikling Der har været gennemført et projekt i LAG-regi med fokus på bosætning og beskæftigelse af nydanskere i landsbymiljøer: Landsby integration og udvikling. I projektet deltog 5 landsbyer. Projektet blev afsluttet i foråret 2010 og viste begrænsede resultater bl.a. på grund af beskeden interesse fra målgruppen. Projektet resulterede dog konkret i opstart af en virksomhed samt beskæftigelse til enkelte personer i landbruget. 5

6 Mål Sundhed Etniske borgere benytter de eksisterende tilbud i samme omfang som befolkningen i øvrigt. Vision Alle borgere uanset etnisk baggrund har et godt og sundt liv med høj livskvalitet. Sundhedsmæssige problemer for etniske ældre forebygges og afhjælpes i videst mulige omfang. Fremtidige indsatser for sundhedsfremme og forebyggelse gøres rummelige for alle borgere uanset etnisk baggrund. Indsatsen er rettet såvel mod alle aldersgrupper som mod livsstilssygdomme. 6

7 Rummelighed Der er på sundhedsområdet igangsat flere tiltag for at gøre Esbjerg Kommunes sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer så rummelige som mulige, idet alle borgere uanset køn, alder og etnicitet skal være omfattet af kommunens tilbud. Rummeligheden understøttes af flere initiativer: Etnisk sundhedsprofil, multietnisk aktivitetshus, sundhedscoach og sundhedsformidlere. Et udgangspunkt for det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde Medio 2010 er der blevet udarbejdet en etnisk sundhedsprofil, dvs. en kortlægning af etniske minoriteters sundhed. profilen er udarbejdet på baggrund af data indsamlet i den østlige bydel af Esbjerg medio Målgruppen for undersøgelsen har været ikkevestlige indvandrere over 16 år. Sundhedsprofilen viser, at flere ikke-vestlige indvandrere har et markant dårligere selvvurderet helbred samt et højere stressniveau sammenlignet med etniske danskere. Ser man på sundhedsadfærd ryger danskere mere og har dårligere kostvaner end ikkevestlige indvandrere, mens ikke-vestlige indvandrere dyrker mindre motion end danskere. Overvægt er det samme mellem etniske danskere og ikke-vestlige indvandrere. Der arbejdes videre med sundhedsprofilen i samarbejde med bydelsprojekt 3i1, som Esbjerg Kommune medfinansierer gennem erlagte timer. Sundhedsfremme og forebyggelse I forhold til sundhedsfremme og forebyggelse har Esbjerg Kommune tre tilbud rettet mod forskellige målgrupper: etniske ældre og førtidspensionister, etniske borgere med kronisk sygdom og etniske borgere bredt set. Igennem det multietniske aktivitetshus Mosaikken, der henvender sig fortrinsvist til etniske ældre samt yngre førtidspensionister er der igangsat flere aktiviteter rettet mod styrkelsen af de etniske ældres sociale netværk samt arrangementer vedr. sundhedsfremme og forebyggelse. Mosaikken opfattes af samtlige involverede som et yderst positivt initiativ, der formår at udfylde et socialt såvel som sundhedsmæssigt behov blandt en stor gruppe borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Det vurderes, at Mosaikkens tilbud medvirker til at etniske ældre og førtidspensionister opnår større trivsel. Set fra kommunens synspunkt giver værestedet mulighed for at nå en række borgere, som det ellers er vanskeligt at få kontakt til. Med ansættelsen af en sundhedscoach er der blevet sat fokus på patientuddannelsesforløb for etniske borgere med en kronisk sygdom. Det vurderes, at indsatsen hjælper borgerne til at håndtere deres sygdom bedre i hverdagen og dermed giver den enkelte større livskvalitet og mod på livet. 7

8 De etniske sundhedsformidlere afholder oplæg og dialogmøder på bl.a. daginstitutioner, skoler, væresteder, sociale tilbud og sprogskoler. Sundhedsformidlerne er tosprogede (i alt 6 forskellige sprog) og har derved mulighed for at nå en gruppe borgere, som har svært ved at forstå dansk. Emnerne er: kost, motion, type 2 diabetes, stress, d-vitaminmangel, reproduktiv sundhed, rygning, medicinhåndtering, tandsundhed og det danske sundhedsvæsen. Sundhedsformidlernes viden opdateres løbende, erfaringer udveksles og formidlingsrepertoiret udvides fortsat. Projekt Sundhedsformidlere afsluttes ultimo 2011, hvorefter der tages stilling til om indsatsen fortsættes i drift. 8

9 Mål Børn, unge og uddannelse Vision Etniske børn og unge har de samme kompetencer og muligheder som andre børn og unge. Alle børn har de nødvendige danskkundskaber, så de kan gå direkte fra daginstitution til skole. Alle elever skal have skolekundskaber, så de kan gå direkte fra grundskole til ungdomsuddannelse. Etniske unge færdiggør en ungdomsuddannelse i samme grad som danske unge. Ungdomskriminaliteten fastholdes som minimum på det nuværende positive niveau. Gennem dagpleje, daginstitution og skole har alle børn og unge uanset etnisk baggrund lige muligheder for et godt forløb, som leder frem til gennemførelse af en ungdomsuddannelse. 9

10 Fra daginstitution til skole Som en del af den normale drift i daginstitutioner og dagplejen, arbejdes der med udvikling af børn sproglige fundament. Hvor der er behov tilbydes der sprogstøttende aktiviteter samt anden bistand, ligesom de institutioner, der har indskrevet en del flersprogede børn får tildelt ekstra ressourcer målrettet sprogstimulerende tiltag. Bibliotekerne arbejder med det 4-årige Bogstartsprogram ( ), der ved formidling af bogpakker i hjemmene, på biblioteket og i daginstitutionerne, bidrager til at stimulere børns sproglige udvikling og giver dem tidlige erfaringer med (skrifts)sprogets muligheder og dermed et bedre udgangspunkt for at læse. Målgruppen er børn mellem 0 og 4 år og deres familier i udsatte boligområder. Fra grundskole til ungdomsuddannelse Skolerne arbejder som en del af deres normale drift på at fremme inklusionen. Det betyder også, at der arbejdes med integration som en naturlig del heraf. I den daglige drift tages der løbende initiativer til at forbedre de områder, hvor der opleves at være behov herfor set ud fra den elevsammensætning, den enkelte skole har. Specielt omkring Kvaglundskolen, Bakkeskolen og Præstegårdsskolen er der iværksat specielle tiltag som f.eks. oprettelse af sprogcentre og projekter målrettet samarbejde. 95 % af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse Det er et nationalt mål, at 95 % af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. UU Sydvestjylland har i den forbindelse en vejledende rolle målrette alle unge med særlige behov. Unge med anden etnisk baggrund end dansk kan hører til den gruppe, hvorfor de aktiviteter der sættes i gang dermed også er målrettet dem. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt datamateriale, de kan vise hvordan vi ligger i forhold til 95% målet. Da en ungdomsuddannelse tager tid, må man vente mindst 3 år inden man kan måle på antallet af gennemførte uddannelser, og mere hvis eleverne også tager 10. klasse. Der vil blive lavet statistik på baggrund af de elever som gik ud af 9. klasse i 2007 og Ungdomskriminalitet SSP & Forebyggelse koordinerer, udvikler og varetager den forebyggende indsats i forhold til kriminalitet og misbrug blandt børn og unge, og deres forældre. Der skelnes ikke til nationalitet, kultur og religion, men sættes ind hvor der opleves problemer. 10

11 SSP har dog konkret deltaget i projekter hvor integrationsvinklen er på. Disse projekter er primært igangsat i området omkring Bakkeskolen og Kvaglundskolen. På trods af den seneste tids megen omtale af problemer i området, har der ikke været en oplevelse af stigning inden for ungdomskriminaliteten. 11

12 Arbejdsliv Mål Beskæftigelsesgraden for etniske borgere hæves, så de indgår på lige fod i arbejdslivet. Sammensætningen af kommunens medarbejdere afspejler befolkningssammensætningen i kommunen som helhed Vision Alle borgere i Esbjerg Kommune skal, uanset etnisk baggrund, efter behov støttes i at have et arbejde og være selvforsørgende. Mangfoldighed er en styrke, som medvirker til at skabe dynamik på arbejdspladsen. 12

13 Mange flygtninge og indvandrere er kommet i beskæftigelse De meget gunstige vilkår på arbejdsmarkedet for nogle få år siden samt Jobcentrets målrettede indsats på området har været med til, at rigtig mange flygtninge og indvandrere er kommet ud på arbejdsmarkedet. Den målrettede indsats har ud over de 7 jobkonsulenter også bestået i en særlig indsats over for gruppen af somaliske kontanthjælpsmodtagere og en særlig indsats overfor par, hvor begge er på kontanthjælp. Desuden særlige arbejdsmetoder indeholdende fysioterapeutisk afklaring af helbredet, bred helbredsafklaring via det helbredsafklarende team, samt et generel stor fokus på, at flygtninge og indvandrere kommer i arbejde eller uddannelse. Dertil er der etableret kommunale projekter, der udelukkende henvender sig til særlige målgrupper (f.eks. Projekt Victoria), mens den overvejende del af flygtninge og indvandrere på kontanthjælp, aktiveres på lige fod med de øvrige kontanthjælpsmodtagere i de kommunale projekter. Også daghøjskolen afvikler særlige projekter for udvalgte grupper af flygtninge og indvandrere. Fokus på danskkundskaber Som en del af indsatsen, har der desuden været fokus på, at flygtninge og indvandrere tilegner sig det danske sprog. Denne indsats foregår på sprogskolen LærDansk, ofte som en parallelindsats med at skabe kontakt til arbejdsmarkedet, f.eks. gennem virksomhedspraktik, eller som danskundervisning på arbejdspladsen, såkaldt arbejdspladsdansk. Arbejdspladsdansk giver mulighed for, at tilrettelægge undervisningen således, at der er fokus på de fagudtryk som anvendes på en given arbejdsplads, hvilket samtidigt forøger motivationen. Borgerne har desuden også mulighed for at fortsætte danskundervisningen, f.eks. om aftenen, selvom de er kommet i arbejde. Der har også været afviklet danskundervisning i grupper ude på arbejdspladserne, når der har kunnet skabes tilstrækkeligt antalsmæssigt grundlag for det. Sprogskolen Lær Dansk er i gang med en brugerundersøgelse, og har hyret Rambøll til at stå for denne opgave. Sprogskolen oplyser, at dataindsamlingen allerede er foretaget og er ved at blive bearbejdet. Man forventer en snarlig afrapportering. Fokus på unge Der har, udover ovenstående, også været særlig fokus på gruppen af unge flygtninge og indvandrere. Nogle af de unge er kommet til Danmark sent i den skolepligtige alder eller har ikke haft de nødvendige forudsætninger for at tilegne sig viden og kompetencer i folkeskolen. På Ungdomsskolen er der etableret en særlig klasse for denne målgruppe, således at den danskundervisning der ellers ville være foregået på sprogskolen, er flyttet til Ungdomsskolen. Idéen er at skabe et ungdomsmiljø, samt at de unge ikke skal gå i skole sammen med deres forældre. Samtidig med danskundervisningen tilbydes de unge undervisning i de fag, hvor de ikke har så gode kvalifikationer, det være sig i matematik, historie eller andre fag. Formålet med indsatsen er, at de unge kommer i gang med en ungdomsuddannelse, på lige vilkår med andre unge i byen. 13

14 Esbjerg Kommunes ligestillingspolitik Esbjerg Kommunes mål på integrationsområdet er ifølge ligestillingspolitikken, at medarbejdersammensætningen afspejler kommunens befolkning og derfor også medvirker til at understøtte integrationen af etniske minoriteter i lokalsamfundet. Kommunen har indenfor det sidste år sat fokus på mangfoldighed i sin personalepolitikker, og de følgende revisioner af kommunens politikker og retningslinjer vil blive revideret i dette lys. Aktuelt udmøntes mangfoldighedstanken sig i den reviderede ligestillingspolitik på den måde, at kommunens arbejdspladser opfordres til, at indslusning af etniske minoriteter tager udgangspunkt i uddannelsesbaggrund, kvalifikationer og arbejdspladsens behov. Desuden skal kvalificerede ansøgere opfordres til at søge stilling uanset etnisk baggrund ligesom ansættelsesudvalg så vidt muligt sammensættes så etniske minoriteter er repræsenteret. Endelig opfordres arbejdspladserne til at lave individuelle introduktions- og indslusningsprogrammer, mentorordninger, instruktioner og oplæg tilpasset den konkrete situation. Som konsekvens af den centralt indgåede trepartsaftale, fastlægges fremover måltal for medarbejdersammensætningen. Desuden skal Hoved-MED fra og med 2011 forelægges måltal og indsatser i en årlig redegørelse. 14

15 Mål Kultur, fritid og foreningsliv Etniske borgere deltager i forenings-, kultur- og idrætslivet i samme grad som kommunens øvrige borgere. Etniske borgere deltager i større omfang i det frivillige sociale arbejde. Samarbejdet mellem de traditionelle frivillige sociale foreninger og de etniske foreninger styrkes. Vision Borgerne er aktive medborgere, som deltager i kultur, forenings- og idrætslivet. Kultur-, forenings- og idrætslivet giver plads til forskelligheder og skaber sammenhængskraft. Kulturelle forskelle skaber dynamik og udvikling. 15

16 Deltagelse i kultur-, forenings- og fritidsliv Fritids- og ungdomsklubberne i Østerbyen arbejder målrettet på at integrere de etniske unge inden for den almindelige klubstruktur. Der er iværksat forskellige tiltag og projekter, med deltagelse af forskellige offentlige instanser, som har til formål at fremme integrationen ved at arbejde målrettet på bl.a. at få oparbejdet et godt kulturkendskab samt generel adfærd og sociale kompetencer. Der er iværksat et samarbejdsprojekt mellem Klub Askelunden og Kvaglund Idrætsforening, samt mellem Klub Ringgården og IF 92, begge projekter støttes af DIF. Biblioteket arbejder med at målrette nogle af deres tilbud til etniske borgere, og indgår i samarbejdsprojekter med øvrige aktører i Østerbyen. Biblioteket kører bl.a. Bogstartprojektet i Kvaglund og på Stengårdsvej, Pigeklub i Kvaglund samt lektiecafeer i Ribe og Kvaglund. Forvaltningen har ikke været i bred dialog med idrætsforeninger og skoler, som forudsat i handleplanen. Dog indgår udbredelse af kendskab til foreningslivet i konceptet med heldagsskole på Bakkeskolen, og der arbejdes med det i den sammenhæng. Deltagelse i frivilligt socialt arbejde Esbjerg Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Vindrosen. Vindrosen har til formål at udvikle, inspirere og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Esbjerg Kommune. Der foreligger ingen målinger på antallet af etniske borgeres deltagelse i frivilligt social arbejde. 16

17 Mål Kommunikation Vision Kommunikation fremmer den gode integration, og tager udgangspunkt i den enkelte borgers liv. Etniske borgere lærer det danske sprog, så de kan tage del i samfundslivet. Den kommunale information er tilgængelig og forståelig - også for etniske borgere. Kommunikation bygger på troværdighed og dialog. Alle tager initiativ til at informere hinanden om egen kultur og normer og bestræber sig på at forstå andres baggrund. 17

18 LærDansk Esbjerg Kommune har driftsoverenskomst med sprogskolen LærDansk under Dansk Flygtningehjælp. Der afvikles danskundervisning for byens borgere både i Esbjerg og Ribe. Danskundervisningen foregår enten i dagtimerne eller om aftenen med behørigt hensyn til kursisternes eventuelle arbejdstid. Esbjerg Kommune skriver til alle voksne udlændinge over 18 år, der flytter til byen og tilbyder deltagelse i danskundervisning. Deltagelse i danskundervisning er gratis for borgeren. Danskuddannelse for udlændinge samt beskrivelse af undervisningen er beskrevet på kommunens hjemmeside. Tilgængelig og letforståelig hjemmeside Esbjerg Kommune har i den nylige revision af den officielle hjemmeside arbejdet på forskellige fronter med at gøre den kommunale information tilgængelig og letforståelig også for etniske borgere. Der er således blevet etableret en meget omfattende engelsk og tysk side samt integreret en knap til Google Translate. Alle tekster på hjemmesiden, uanset om det er på den danske, engelske eller tyske side er ligeledes blevet gennemarbejdet sprogligt, så teksterne er let forståelige og giver mening for borgerne. Tolkning Esbjerg Kommune har pr. 1. oktober indgået aftale om levering af tolkebistand med Tolkeservice, v/ Jytte Olesen fra Kolding. Aftalen dækker fremmødetolkning, telefontolkning, teletolkning og skriftlige oversættelser. Aftalen er gældende for alle forvaltninger, afdelinger og institutioner i kommunen. Desuden gennemfører Esbjerg Kommune i øjeblikket et pilotprojekt om benyttelse af videokonference til tolkeopgaver, såkaldt teletolkning. Pilotprojektet gennemføres i Jobcentret og udvalgte områder på Rådhuset, og forventes evalueret i andet kvartal Med teletolkning kan der i akutte tilfælde hurtigt og enkelt etableres tolkning i de tilfælde hvor det skønnes nødvendigt, hvilket kan fremme korrekt og hurtig behandling af en henvendelse til kommunen. Information om brug af tolk er ikke tilgængelig på hjemmesiden lige nu, men arbejdet påregnes afsluttet inden udgangen af

Integrationspolitik 2008-2013

Integrationspolitik 2008-2013 Integrationspolitik 2008-2013 Godkendt af Byrådet den 18. august 2008 Vejen bliver til, mens vi går - sådan kan man godt beskrive den proces, der er anvendt til at skabe en integrationspolitik for Esbjerg

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013 Integration Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed juni 2013 Forord Lolland Kommune rummer borgere med mange forskellige baggrunde, sprog, interesser og kulturer.

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Integrationspolitik (udkast)

Integrationspolitik (udkast) Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Byrådssekretariat Sagsnr. 71104 Brevid. 2158097 Ref. IPJ Dir. tlf. 4631 8007 ingapj@roskilde.dk 11. august 2015 Integrationspolitik (udkast) Integrationspolitikken tager

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune November 2009 Holbæk Byråd har på møde d. 25. november 2009 vedtaget til Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune. Strategien har været fremlægget

Læs mere

selvværd er mere end velfærd Integrationspolitikken i Kolding Kommune

selvværd er mere end velfærd Integrationspolitikken i Kolding Kommune selvværd er mere end velfærd Integrationspolitikken i Kolding Kommune Kolding et selvværdssamfund Mennesker vil helst selv, og det gælder hele livet. I selvværdssamfundet giver vi plads til, at de kan.

Læs mere

Integrationspolitik 2014

Integrationspolitik 2014 Integrationspolitik 2014 Kommunalbestyrelsen den 19. august 2014 1. Indledning Integrationspolitikken beskriver rammen for integrationsindsatsen i Norddjurs Kommune. I Norddjurs Kommune er godt 6 % af

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM STENGÅRDSVEJ. Initiativaftale mellem Esbjerg Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM STENGÅRDSVEJ. Initiativaftale mellem Esbjerg Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM STENGÅRDSVEJ Initiativaftale mellem Esbjerg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Integrationspolitik 2015-2019

Integrationspolitik 2015-2019 Integrationspolitik 2015-2019 Forord I Greve Kommune skal alle borgere have lige muligheder for at deltage i og bidrage til samfundet. Uanset etnisk baggrund. Det er udgangspunktet for denne integrationspolitik,

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Målemetode Tilgængelige data fra det nationale Integrationsbarometer, seneste opgørelse er november 2016.

Målemetode Tilgængelige data fra det nationale Integrationsbarometer, seneste opgørelse er november 2016. 17.januar 2017 Job og Integration Roskilde kommunes Integrationspolitik 2015-2018 (vedtaget 19.august 2015) Status januar 2017 Mål nr. 1 Uddannelse At udligne den nuværende karakterforskel mellem tosprogede

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

Norddjurs Kommune Integrationspolitik

Norddjurs Kommune Integrationspolitik Norddjurs Kommune Integrationspolitik Indledning Integrationspolitikken er et udtryk for Norddjurs Kommunes holdninger og værdier i indsatsen for flygtninge og indvandrere. Integrationspolitikken opstiller

Læs mere

Etnisk ligestilling måltal for 2013

Etnisk ligestilling måltal for 2013 5. jan. 2013 1 Etnisk ligestilling måltal for 2013 Iflg. Trepartsaftalen, skal landets kommuner årligt opstille måltal for andelen af kommunale medarbejdere, der er indvandrere / efterkommere med ikke

Læs mere

At flygtninge og indvandrere, på hensynsfuld måde, hurtigst muligt bliver selvforsørgende og opnår et velfungerende familieliv.

At flygtninge og indvandrere, på hensynsfuld måde, hurtigst muligt bliver selvforsørgende og opnår et velfungerende familieliv. Høringssvar fra integrationsrådets formand. Høringsvaret er todelt: den første del angiver integrationsrådets forslag, vedhæftet til sidst er selve forslag integreret i dokumentet. Integrationspolitik,

Læs mere

Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken

Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken 2008-2013 Statuskatalog November 2010 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Bolig Side 4 Sundhed Side 8 Børn, unge og uddannelse Side 19 Arbejdsliv

Læs mere

Integrationspolitik. Marts 2009. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Integrationspolitik. Marts 2009. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Integrationspolitik Marts 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Integrationspolitik Overordnet politik Integrationspolitikken er et udtryk for Norddjurs Kommunes

Læs mere

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund.

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund. 30. august 2016 Visionen for Favrskov Kommunes integrationsindsats er, at flygtninge, der bor i Favrskov Kommune, indgår som deltagende, selvforsørgende og ydende medborgere, der er en ressource i lokalsamfundet.

Læs mere

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011 Integrationsministeriets informationsmøde Integrationspuljer 2011 Program Kl. 14.00 14.45 Velkomst og introduktion til integrationspuljerne Videndeling og erfaringsopsamling Indsatsområder og integrationspuljer

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Kalundborg Kommunes Integrationspolitik. Pixiudgave

Kalundborg Kommunes Integrationspolitik. Pixiudgave Kalundborg Kommunes Integrationspolitik Pixiudgave Vision & Integrationspolitik Vision: Kalundborg er rollemodel for god integration Vi er en kommune, hvor mangfoldighed og forskellighed er en ressource.

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen. Allerød Integrationspolitik - forslag 1. Forord NOTAT

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen. Allerød Integrationspolitik - forslag 1. Forord NOTAT ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Bjarkesvej 2, 3450 Allerød Tlf: 48 10 01 00 E-mail: kommunen@alleroed.dk Telefax: 48 14 02 08 Sagsbeh. mies Lok.nr. 178 Dato: 10. november 2009 NOTAT Allerød Integrationspolitik

Læs mere

Holbæk Kommunes integrationsstrategi, spor 2 ALLE KAN BIDRAGE

Holbæk Kommunes integrationsstrategi, spor 2 ALLE KAN BIDRAGE ALLE KAN BIDRAGE Indledning De fleste flygtninge, indvandrere og efterkommere, som kommer til eller vokser op i Holbæk Kommune, klarer sig godt i folkeskole, sprogskole og på job. Nogle oplever dog sproglige,

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken

Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken 2008-2013 November 2009 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Bolig Side 4 Sundhed Side 6 Børn, unge og uddannelse Side 10 Arbejdsliv Side 18

Læs mere

Visionen for strategien er, at den skal:

Visionen for strategien er, at den skal: Indledning Mange flygtninge og indvandrere, som kommer til eller vokser op i Holbæk Kommune, klarer sig godt i folkeskole, sprogskole og på job. Nogle oplever dog sproglige, kulturelle og/eller vidensmæssige

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Integrationspolitik og handlingsplan for Fredensborg Kommune

Integrationspolitik og handlingsplan for Fredensborg Kommune Integrationspolitik og handlingsplan for Fredensborg Kommune Integrationsudvalget Integration et fælles ansvar Med den nye integrationspolitik og handlingsplan sætter vi integration højt på dagsordenen

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik Odense Kommunes Integrationspolitik Integrationspolitikken i Odense Kommune Den nye integrationspolitik adskiller sig fra den hidtidige indsats blandt andet ved at: Visionen fremhæver mangfoldigheden i

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur ligestillingspolitik En ligeværdig arbejdskultur Den familievenlige arbejdsplads sikrer en sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv Ly n g by-ta arbæk Kommune En rummelig arbejdsplads giver plads til

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Årsberetning. Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat. Godkendt i Integrationsrådet den

Årsberetning. Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat. Godkendt i Integrationsrådet den Årsberetning 2011 Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat Godkendt i Integrationsrådet den 8.02.2012 Indhold Sammenfatning... 3 Aktiviteter... 3 Møder... 3 Deltagelse i andre mødefora... 4

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

INTEGRATIONSHANDLEPLAN

INTEGRATIONSHANDLEPLAN INTEGRATIONSHANDLEPLAN 2017-18 TEMADRØFTELSE DEN 7. NOVEMBER 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET V. Direktør Michael Baunsgaard Schreiber INDHOLD 1. Rammen om forhandlingerne 2. Vi er på rette

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Integrations- og Medborgerskabspolitik - Nøglen til et godt liv i Danmark

Høje-Taastrup Kommunes Integrations- og Medborgerskabspolitik - Nøglen til et godt liv i Danmark Høje-Taastrup Kommunes Integrations- og Medborgerskabspolitik - Nøglen til et godt liv i Danmark 2012-2016 Integration og Medborgerskab Medborgerskab, mangfoldighed og ressourcer er vigtige pejlemærker

Læs mere

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1:

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2009/16143 Dato: 16-12-2009 Sag: Indsatsområder for integration i 2010 Sagsbehandler: Hanne Stausgaard Integrationskonsulent Indhold 1. Kommunens opgaver efter

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Bemærkninger til Integrationspolitikken

Bemærkninger til Integrationspolitikken BILAG 1 Bemærkninger til Integrationspolitikken Befolkningssammensætning Andelen af nydanskere mellem 16-66 år udgør 6,4 % af befolkningen i Roskilde Kommune ifølge de seneste nøgletal opgjort i 2009.

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik. Bilag 2. Sagsnr.

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik. Bilag 2. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Bilag 2 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik Sagsnr. 2011-39890

Læs mere

1 Kultur- og Sundhedsudvalget

1 Kultur- og Sundhedsudvalget 1 Kultur- og Sundhedsudvalget Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse 1.1 Strategi for sundhedsindsats for flygtninge og indvandrere Der skal udvikles en administrativ strategi for, hvordan en

Læs mere

Indsatsbeskrivelse Integrationsfremmende indsatser 2013-2016. Senest revideret 07-06-2013 Slagelse Kommune Helle Sofie Dedenroth Larsen

Indsatsbeskrivelse Integrationsfremmende indsatser 2013-2016. Senest revideret 07-06-2013 Slagelse Kommune Helle Sofie Dedenroth Larsen Indsatsbeskrivelse sfremmende indsatser 2013-2016 Senest revideret 07-06-2013 Slagelse Kommune Helle Sofie Dedenroth Larsen IGANGVÆRENDE INDSATSER NR Indsats navn Formål Målgruppe Fagcenter og kontaktinformation

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Notat. Indikatorer på effektmålene i Integrationspolitik 2015-2018

Notat. Indikatorer på effektmålene i Integrationspolitik 2015-2018 Notat 28. oktober 2015 Sagsbeh.:FRGI02 J.nr.: 15.40.00-P22-1-15 Plan og Projektstab Indikatorer på effektmålene i Integrationspolitik 2015-2018 Integrationspolitikkens ambitioner er, at alle borgere har

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

DS integrationspolitik

DS integrationspolitik DS integrationspolitik Menneskerettigheder Internationale konventioner DS professionsetik Konkrete høringssvar på diverse lovforslag Kampagnen mod starthjælp Integrationsområdet Integrationsområdet bliver

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

gladsaxe.dk Integrationspolitik

gladsaxe.dk Integrationspolitik gladsaxe.dk Integrationspolitik 2017 1 retning Forord I 2006 besluttede det daværende byråd, at Gladsaxe Kommune for første gang skulle have en egentlig integrationspolitik. Resultatet blev en politik,

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Integrationspolitik i Horsens Kommune

Integrationspolitik i Horsens Kommune Integrationspolitik i Horsens Kommune - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Oplæg til Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 Udkast til høring Børne- og Skoleudvalget 1. februar 2016

Læs mere

Det vil Rudersdal Kommune leve op til i relation til integration af nyankomne udlændinge:

Det vil Rudersdal Kommune leve op til i relation til integration af nyankomne udlændinge: Indholdsfortegnelse Lovgrundlaget... side 3 Rudersdal Kommunes integrationspolitik... side 3 Indsatsområder... side 5 Beskæftigelse... side 5 Borgerservice... side 6 Byplan... side 6 Børn og Unge... side

Læs mere

Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken Katalog 20111

Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken Katalog 20111 Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken 2008-2013. Katalog 20111 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING S. 2 2. SUNDHED S. 3 HANDLEPLAN NR. 1: STYRKE KENDSKABET TIL MOSAIKKEN OG PROJEKT SUNDHEDSFORMIDLERE

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier.

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier. REDEGØRELSE Dato: 18. august 2008 Kontor: ØA J.nr.: 2007/1042-23 Sagsbeh.: LMA Fil-navn: 18-redegørelse 180808 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i forbindelse med Rigsrevisionens beretning

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

under integrationsloven Strategi for en tværgående indsats i Arbejdsmarked, sundhed, social, skole- og børnecenter

under integrationsloven Strategi for en tværgående indsats i Arbejdsmarked, sundhed, social, skole- og børnecenter Strategi for en tværgående indsats i under integrationsloven Arbejdsmarked, sundhed, social, skole- og børnecenter 2015 Ringsted Kommune Nørregade 100 Tlf. 57624000 Indhold Indledning... 2 Strategiske

Læs mere

Integrationspolitik Furesø Kommune

Integrationspolitik Furesø Kommune uresø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune August 2014 [1] INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN - FX BORGMESTERENS FORORD... 3 1. FORORD... 4 3. VÆRDIGRUNDLAG... 5 Indsatser for Børn og Unge... 6 Målsætning...

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016

Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016 Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016 Helsingør Kommune har fået meddelt en kvote på 172 flygtninge for 2016. Kvoten for 2015 var 134. Det er fortsat et fokusområde at skabe løbende overblik

Læs mere

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008 Forord Byrådet besluttede i august 2006 at igangsætte et arbejde med at formulere en integrationspolitik for Gladsaxe Kommune. Resultatet er nu klar. Baggrunden er, at der i disse år stilles øgede krav

Læs mere

Integrationspolitikken. Baggrund. Definitioner

Integrationspolitikken. Baggrund. Definitioner Integrationspolitik 2016 Integrationspolitikken Frederikshavn Kommune ønsker at skabe de bedste rammer for en god integration for udlændinge og deres familier i Frederikshavn Kommune. Vi vil i samarbejde

Læs mere

Anbefalinger til integrationsprogrammet

Anbefalinger til integrationsprogrammet Anbefalinger til integrationsprogrammet Frivilligrådet og Rådet for Etniske Minoriteter Tidlig indsats er essentiel og kan ske gennem inddragelse af civilsamfundet Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune Alle skal bidrage Alle flygtninge og familiesammenførte, der ankommer til Fredericia, udgør en ressource både som almindelige

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde

Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde Mål 1: Arbejde Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde I 2012 var der et gab på 27 procentpoint i beskæftigelse for de 25-64-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig

Læs mere

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling.

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling. Handicappolitik for Herning Kommune December 2007 Indledning Med opgave- og strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 overtog Herning Kommune en lang række nye opgaver på handicapområdet fra Ringkjøbing

Læs mere

Skanderborg Kommunes Handicappolitik

Skanderborg Kommunes Handicappolitik Skanderborg Kommunes Handicappolitik Lige muligheder og rettigheder for mennesker med handicap Vision Formål Udviklingsmål Opfølgning 1 Indledning Vision Byrådet besluttede i februar 2007 at pålægge Sundheds-

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. februar 2015 Charter for mangfoldighed 1. Resume Aarhus Kommune

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere