Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken"

Transkript

1 Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken Konklusion Statuskatalog November 2010

2 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Bolig Side 4 Sundhed Side 6 Børn, unge og uddannelse Side 9 Arbejdsliv Side 12 Kultur, fritid og foreningsliv Side 15 Kommunikation Side 17 2

3 Indledning Konklusion på Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken Statuskatalog 2010 udgør en kort opsamling og vurdering af de resultater som er beskrevet i Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken Statuskatalog 2010 vedr. de forskellige aktiviteter, som har været igangsat indenfor indsatsområderne: Bolig, sundhed, børn, unge og uddannelse, arbejdsliv, kultur, fritid og foreningsliv og kommunikation. Konklusionen er udarbejdet af den tværgående netværksgruppe tilknyttet integrationspolitikken, som er nedsat af sekretariatschefgruppen med reference til direktionen. 3

4 Mål Bolig Almennyttigt boligbyggeri spredes i fremtiden over et større geografisk område end det er tilfældet i dag. I de udsatte boligområder øges andelen af personer med tilknytning til arbejdsmarkedet, og beboersammensætningen bliver mere varieret. Vision Alle kommunens boligområder rummer en mangfoldighed af borgere og boligtyper. Alle boligområder har et godt og positivt image og tiltrækker ressourcestærke beboere. I boligpolitikken indarbejdes redskaber i forhold til bosætning, f.eks. ændrede anvisningsregler, der medvirker til, at alle boligområder er attraktive. 4

5 Boligpolitik 2010 Det overordnede mål med boligpolitikken i Esbjerg Kommune er, at det skal være nemt at finde en god bolig. Der sættes derfor fokus på mål for et bredt og attraktivt udbud, boligudbygning, nye boligområders grønne strukturer, blandede boformer og kvalitet og bæredygtighed. Integrationspolitikkens visioner på boligområdet er indarbejdet i boligpolitikken i forhold til målet for blandede boformer: Hver bydel skal rumme blandede boformer blandt andet med henblik på at fremme integration og social balance. Om integration står der følgende i boligpolitikken: I den fysiske planlægning skal der indtænkes integration, således at ghettoisering forebygges og en hensigtsmæssig og frugtbar integration kan foregå. Integrationspolitikkens mål anvendes som ramme for arbejdet med integrationsvinklen i boligpolitikken, dvs. der arbejdes på tre fronter: Det almennyttige boligbyggeri spredes over et større geografisk område. Beboersammensætningen i de udsatte boligområder bliver mere varieret. Redskaber i forhold til bosætning, f.eks. ændrede anvisningsregler, der medvirker til at alle boligområder er attraktive. Teknik & Miljø s chefgruppe har på møde afholdt d. 13. oktober 2010 drøftet indsatsen ift. Integrationspolitikken. Chefgruppen har besluttet ikke at igangsætte nye aktiviteter, men vil afvente effekten af den Boligpolitik som netop er i den afsluttende fase. Alment nybyggeri Konkret er der igangsat alment nybyggeri med stor geografisk spredning i kommunen. Der skal bygges almene familieboliger i Andrup, Tjæreborg, Esbjerg By og Bramming. Dette er et led i den tilførte grundkapital på det almene område. Den overvejende del er tæt/lav bebyggelse med et antal af boliger på mellem Landsby integration og udvikling Der har været gennemført et projekt i LAG-regi med fokus på bosætning og beskæftigelse af nydanskere i landsbymiljøer: Landsby integration og udvikling. I projektet deltog 5 landsbyer. Projektet blev afsluttet i foråret 2010 og viste begrænsede resultater bl.a. på grund af beskeden interesse fra målgruppen. Projektet resulterede dog konkret i opstart af en virksomhed samt beskæftigelse til enkelte personer i landbruget. 5

6 Mål Sundhed Etniske borgere benytter de eksisterende tilbud i samme omfang som befolkningen i øvrigt. Vision Alle borgere uanset etnisk baggrund har et godt og sundt liv med høj livskvalitet. Sundhedsmæssige problemer for etniske ældre forebygges og afhjælpes i videst mulige omfang. Fremtidige indsatser for sundhedsfremme og forebyggelse gøres rummelige for alle borgere uanset etnisk baggrund. Indsatsen er rettet såvel mod alle aldersgrupper som mod livsstilssygdomme. 6

7 Rummelighed Der er på sundhedsområdet igangsat flere tiltag for at gøre Esbjerg Kommunes sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer så rummelige som mulige, idet alle borgere uanset køn, alder og etnicitet skal være omfattet af kommunens tilbud. Rummeligheden understøttes af flere initiativer: Etnisk sundhedsprofil, multietnisk aktivitetshus, sundhedscoach og sundhedsformidlere. Et udgangspunkt for det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde Medio 2010 er der blevet udarbejdet en etnisk sundhedsprofil, dvs. en kortlægning af etniske minoriteters sundhed. profilen er udarbejdet på baggrund af data indsamlet i den østlige bydel af Esbjerg medio Målgruppen for undersøgelsen har været ikkevestlige indvandrere over 16 år. Sundhedsprofilen viser, at flere ikke-vestlige indvandrere har et markant dårligere selvvurderet helbred samt et højere stressniveau sammenlignet med etniske danskere. Ser man på sundhedsadfærd ryger danskere mere og har dårligere kostvaner end ikkevestlige indvandrere, mens ikke-vestlige indvandrere dyrker mindre motion end danskere. Overvægt er det samme mellem etniske danskere og ikke-vestlige indvandrere. Der arbejdes videre med sundhedsprofilen i samarbejde med bydelsprojekt 3i1, som Esbjerg Kommune medfinansierer gennem erlagte timer. Sundhedsfremme og forebyggelse I forhold til sundhedsfremme og forebyggelse har Esbjerg Kommune tre tilbud rettet mod forskellige målgrupper: etniske ældre og førtidspensionister, etniske borgere med kronisk sygdom og etniske borgere bredt set. Igennem det multietniske aktivitetshus Mosaikken, der henvender sig fortrinsvist til etniske ældre samt yngre førtidspensionister er der igangsat flere aktiviteter rettet mod styrkelsen af de etniske ældres sociale netværk samt arrangementer vedr. sundhedsfremme og forebyggelse. Mosaikken opfattes af samtlige involverede som et yderst positivt initiativ, der formår at udfylde et socialt såvel som sundhedsmæssigt behov blandt en stor gruppe borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Det vurderes, at Mosaikkens tilbud medvirker til at etniske ældre og førtidspensionister opnår større trivsel. Set fra kommunens synspunkt giver værestedet mulighed for at nå en række borgere, som det ellers er vanskeligt at få kontakt til. Med ansættelsen af en sundhedscoach er der blevet sat fokus på patientuddannelsesforløb for etniske borgere med en kronisk sygdom. Det vurderes, at indsatsen hjælper borgerne til at håndtere deres sygdom bedre i hverdagen og dermed giver den enkelte større livskvalitet og mod på livet. 7

8 De etniske sundhedsformidlere afholder oplæg og dialogmøder på bl.a. daginstitutioner, skoler, væresteder, sociale tilbud og sprogskoler. Sundhedsformidlerne er tosprogede (i alt 6 forskellige sprog) og har derved mulighed for at nå en gruppe borgere, som har svært ved at forstå dansk. Emnerne er: kost, motion, type 2 diabetes, stress, d-vitaminmangel, reproduktiv sundhed, rygning, medicinhåndtering, tandsundhed og det danske sundhedsvæsen. Sundhedsformidlernes viden opdateres løbende, erfaringer udveksles og formidlingsrepertoiret udvides fortsat. Projekt Sundhedsformidlere afsluttes ultimo 2011, hvorefter der tages stilling til om indsatsen fortsættes i drift. 8

9 Mål Børn, unge og uddannelse Vision Etniske børn og unge har de samme kompetencer og muligheder som andre børn og unge. Alle børn har de nødvendige danskkundskaber, så de kan gå direkte fra daginstitution til skole. Alle elever skal have skolekundskaber, så de kan gå direkte fra grundskole til ungdomsuddannelse. Etniske unge færdiggør en ungdomsuddannelse i samme grad som danske unge. Ungdomskriminaliteten fastholdes som minimum på det nuværende positive niveau. Gennem dagpleje, daginstitution og skole har alle børn og unge uanset etnisk baggrund lige muligheder for et godt forløb, som leder frem til gennemførelse af en ungdomsuddannelse. 9

10 Fra daginstitution til skole Som en del af den normale drift i daginstitutioner og dagplejen, arbejdes der med udvikling af børn sproglige fundament. Hvor der er behov tilbydes der sprogstøttende aktiviteter samt anden bistand, ligesom de institutioner, der har indskrevet en del flersprogede børn får tildelt ekstra ressourcer målrettet sprogstimulerende tiltag. Bibliotekerne arbejder med det 4-årige Bogstartsprogram ( ), der ved formidling af bogpakker i hjemmene, på biblioteket og i daginstitutionerne, bidrager til at stimulere børns sproglige udvikling og giver dem tidlige erfaringer med (skrifts)sprogets muligheder og dermed et bedre udgangspunkt for at læse. Målgruppen er børn mellem 0 og 4 år og deres familier i udsatte boligområder. Fra grundskole til ungdomsuddannelse Skolerne arbejder som en del af deres normale drift på at fremme inklusionen. Det betyder også, at der arbejdes med integration som en naturlig del heraf. I den daglige drift tages der løbende initiativer til at forbedre de områder, hvor der opleves at være behov herfor set ud fra den elevsammensætning, den enkelte skole har. Specielt omkring Kvaglundskolen, Bakkeskolen og Præstegårdsskolen er der iværksat specielle tiltag som f.eks. oprettelse af sprogcentre og projekter målrettet samarbejde. 95 % af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse Det er et nationalt mål, at 95 % af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. UU Sydvestjylland har i den forbindelse en vejledende rolle målrette alle unge med særlige behov. Unge med anden etnisk baggrund end dansk kan hører til den gruppe, hvorfor de aktiviteter der sættes i gang dermed også er målrettet dem. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt datamateriale, de kan vise hvordan vi ligger i forhold til 95% målet. Da en ungdomsuddannelse tager tid, må man vente mindst 3 år inden man kan måle på antallet af gennemførte uddannelser, og mere hvis eleverne også tager 10. klasse. Der vil blive lavet statistik på baggrund af de elever som gik ud af 9. klasse i 2007 og Ungdomskriminalitet SSP & Forebyggelse koordinerer, udvikler og varetager den forebyggende indsats i forhold til kriminalitet og misbrug blandt børn og unge, og deres forældre. Der skelnes ikke til nationalitet, kultur og religion, men sættes ind hvor der opleves problemer. 10

11 SSP har dog konkret deltaget i projekter hvor integrationsvinklen er på. Disse projekter er primært igangsat i området omkring Bakkeskolen og Kvaglundskolen. På trods af den seneste tids megen omtale af problemer i området, har der ikke været en oplevelse af stigning inden for ungdomskriminaliteten. 11

12 Arbejdsliv Mål Beskæftigelsesgraden for etniske borgere hæves, så de indgår på lige fod i arbejdslivet. Sammensætningen af kommunens medarbejdere afspejler befolkningssammensætningen i kommunen som helhed Vision Alle borgere i Esbjerg Kommune skal, uanset etnisk baggrund, efter behov støttes i at have et arbejde og være selvforsørgende. Mangfoldighed er en styrke, som medvirker til at skabe dynamik på arbejdspladsen. 12

13 Mange flygtninge og indvandrere er kommet i beskæftigelse De meget gunstige vilkår på arbejdsmarkedet for nogle få år siden samt Jobcentrets målrettede indsats på området har været med til, at rigtig mange flygtninge og indvandrere er kommet ud på arbejdsmarkedet. Den målrettede indsats har ud over de 7 jobkonsulenter også bestået i en særlig indsats over for gruppen af somaliske kontanthjælpsmodtagere og en særlig indsats overfor par, hvor begge er på kontanthjælp. Desuden særlige arbejdsmetoder indeholdende fysioterapeutisk afklaring af helbredet, bred helbredsafklaring via det helbredsafklarende team, samt et generel stor fokus på, at flygtninge og indvandrere kommer i arbejde eller uddannelse. Dertil er der etableret kommunale projekter, der udelukkende henvender sig til særlige målgrupper (f.eks. Projekt Victoria), mens den overvejende del af flygtninge og indvandrere på kontanthjælp, aktiveres på lige fod med de øvrige kontanthjælpsmodtagere i de kommunale projekter. Også daghøjskolen afvikler særlige projekter for udvalgte grupper af flygtninge og indvandrere. Fokus på danskkundskaber Som en del af indsatsen, har der desuden været fokus på, at flygtninge og indvandrere tilegner sig det danske sprog. Denne indsats foregår på sprogskolen LærDansk, ofte som en parallelindsats med at skabe kontakt til arbejdsmarkedet, f.eks. gennem virksomhedspraktik, eller som danskundervisning på arbejdspladsen, såkaldt arbejdspladsdansk. Arbejdspladsdansk giver mulighed for, at tilrettelægge undervisningen således, at der er fokus på de fagudtryk som anvendes på en given arbejdsplads, hvilket samtidigt forøger motivationen. Borgerne har desuden også mulighed for at fortsætte danskundervisningen, f.eks. om aftenen, selvom de er kommet i arbejde. Der har også været afviklet danskundervisning i grupper ude på arbejdspladserne, når der har kunnet skabes tilstrækkeligt antalsmæssigt grundlag for det. Sprogskolen Lær Dansk er i gang med en brugerundersøgelse, og har hyret Rambøll til at stå for denne opgave. Sprogskolen oplyser, at dataindsamlingen allerede er foretaget og er ved at blive bearbejdet. Man forventer en snarlig afrapportering. Fokus på unge Der har, udover ovenstående, også været særlig fokus på gruppen af unge flygtninge og indvandrere. Nogle af de unge er kommet til Danmark sent i den skolepligtige alder eller har ikke haft de nødvendige forudsætninger for at tilegne sig viden og kompetencer i folkeskolen. På Ungdomsskolen er der etableret en særlig klasse for denne målgruppe, således at den danskundervisning der ellers ville være foregået på sprogskolen, er flyttet til Ungdomsskolen. Idéen er at skabe et ungdomsmiljø, samt at de unge ikke skal gå i skole sammen med deres forældre. Samtidig med danskundervisningen tilbydes de unge undervisning i de fag, hvor de ikke har så gode kvalifikationer, det være sig i matematik, historie eller andre fag. Formålet med indsatsen er, at de unge kommer i gang med en ungdomsuddannelse, på lige vilkår med andre unge i byen. 13

14 Esbjerg Kommunes ligestillingspolitik Esbjerg Kommunes mål på integrationsområdet er ifølge ligestillingspolitikken, at medarbejdersammensætningen afspejler kommunens befolkning og derfor også medvirker til at understøtte integrationen af etniske minoriteter i lokalsamfundet. Kommunen har indenfor det sidste år sat fokus på mangfoldighed i sin personalepolitikker, og de følgende revisioner af kommunens politikker og retningslinjer vil blive revideret i dette lys. Aktuelt udmøntes mangfoldighedstanken sig i den reviderede ligestillingspolitik på den måde, at kommunens arbejdspladser opfordres til, at indslusning af etniske minoriteter tager udgangspunkt i uddannelsesbaggrund, kvalifikationer og arbejdspladsens behov. Desuden skal kvalificerede ansøgere opfordres til at søge stilling uanset etnisk baggrund ligesom ansættelsesudvalg så vidt muligt sammensættes så etniske minoriteter er repræsenteret. Endelig opfordres arbejdspladserne til at lave individuelle introduktions- og indslusningsprogrammer, mentorordninger, instruktioner og oplæg tilpasset den konkrete situation. Som konsekvens af den centralt indgåede trepartsaftale, fastlægges fremover måltal for medarbejdersammensætningen. Desuden skal Hoved-MED fra og med 2011 forelægges måltal og indsatser i en årlig redegørelse. 14

15 Mål Kultur, fritid og foreningsliv Etniske borgere deltager i forenings-, kultur- og idrætslivet i samme grad som kommunens øvrige borgere. Etniske borgere deltager i større omfang i det frivillige sociale arbejde. Samarbejdet mellem de traditionelle frivillige sociale foreninger og de etniske foreninger styrkes. Vision Borgerne er aktive medborgere, som deltager i kultur, forenings- og idrætslivet. Kultur-, forenings- og idrætslivet giver plads til forskelligheder og skaber sammenhængskraft. Kulturelle forskelle skaber dynamik og udvikling. 15

16 Deltagelse i kultur-, forenings- og fritidsliv Fritids- og ungdomsklubberne i Østerbyen arbejder målrettet på at integrere de etniske unge inden for den almindelige klubstruktur. Der er iværksat forskellige tiltag og projekter, med deltagelse af forskellige offentlige instanser, som har til formål at fremme integrationen ved at arbejde målrettet på bl.a. at få oparbejdet et godt kulturkendskab samt generel adfærd og sociale kompetencer. Der er iværksat et samarbejdsprojekt mellem Klub Askelunden og Kvaglund Idrætsforening, samt mellem Klub Ringgården og IF 92, begge projekter støttes af DIF. Biblioteket arbejder med at målrette nogle af deres tilbud til etniske borgere, og indgår i samarbejdsprojekter med øvrige aktører i Østerbyen. Biblioteket kører bl.a. Bogstartprojektet i Kvaglund og på Stengårdsvej, Pigeklub i Kvaglund samt lektiecafeer i Ribe og Kvaglund. Forvaltningen har ikke været i bred dialog med idrætsforeninger og skoler, som forudsat i handleplanen. Dog indgår udbredelse af kendskab til foreningslivet i konceptet med heldagsskole på Bakkeskolen, og der arbejdes med det i den sammenhæng. Deltagelse i frivilligt socialt arbejde Esbjerg Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Vindrosen. Vindrosen har til formål at udvikle, inspirere og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Esbjerg Kommune. Der foreligger ingen målinger på antallet af etniske borgeres deltagelse i frivilligt social arbejde. 16

17 Mål Kommunikation Vision Kommunikation fremmer den gode integration, og tager udgangspunkt i den enkelte borgers liv. Etniske borgere lærer det danske sprog, så de kan tage del i samfundslivet. Den kommunale information er tilgængelig og forståelig - også for etniske borgere. Kommunikation bygger på troværdighed og dialog. Alle tager initiativ til at informere hinanden om egen kultur og normer og bestræber sig på at forstå andres baggrund. 17

18 LærDansk Esbjerg Kommune har driftsoverenskomst med sprogskolen LærDansk under Dansk Flygtningehjælp. Der afvikles danskundervisning for byens borgere både i Esbjerg og Ribe. Danskundervisningen foregår enten i dagtimerne eller om aftenen med behørigt hensyn til kursisternes eventuelle arbejdstid. Esbjerg Kommune skriver til alle voksne udlændinge over 18 år, der flytter til byen og tilbyder deltagelse i danskundervisning. Deltagelse i danskundervisning er gratis for borgeren. Danskuddannelse for udlændinge samt beskrivelse af undervisningen er beskrevet på kommunens hjemmeside. Tilgængelig og letforståelig hjemmeside Esbjerg Kommune har i den nylige revision af den officielle hjemmeside arbejdet på forskellige fronter med at gøre den kommunale information tilgængelig og letforståelig også for etniske borgere. Der er således blevet etableret en meget omfattende engelsk og tysk side samt integreret en knap til Google Translate. Alle tekster på hjemmesiden, uanset om det er på den danske, engelske eller tyske side er ligeledes blevet gennemarbejdet sprogligt, så teksterne er let forståelige og giver mening for borgerne. Tolkning Esbjerg Kommune har pr. 1. oktober indgået aftale om levering af tolkebistand med Tolkeservice, v/ Jytte Olesen fra Kolding. Aftalen dækker fremmødetolkning, telefontolkning, teletolkning og skriftlige oversættelser. Aftalen er gældende for alle forvaltninger, afdelinger og institutioner i kommunen. Desuden gennemfører Esbjerg Kommune i øjeblikket et pilotprojekt om benyttelse af videokonference til tolkeopgaver, såkaldt teletolkning. Pilotprojektet gennemføres i Jobcentret og udvalgte områder på Rådhuset, og forventes evalueret i andet kvartal Med teletolkning kan der i akutte tilfælde hurtigt og enkelt etableres tolkning i de tilfælde hvor det skønnes nødvendigt, hvilket kan fremme korrekt og hurtig behandling af en henvendelse til kommunen. Information om brug af tolk er ikke tilgængelig på hjemmesiden lige nu, men arbejdet påregnes afsluttet inden udgangen af

Integrationspolitik 2008-2013

Integrationspolitik 2008-2013 Integrationspolitik 2008-2013 Godkendt af Byrådet den 18. august 2008 Vejen bliver til, mens vi går - sådan kan man godt beskrive den proces, der er anvendt til at skabe en integrationspolitik for Esbjerg

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

1. Status for målopfyldelse i forhold til de relevante overordnede mål i integrationspolitikken

1. Status for målopfyldelse i forhold til de relevante overordnede mål i integrationspolitikken Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Bilag 1 Sundheds og Omsorgsudvalgets budgetredegørelse for integrationsindsatsen Budgetredegørelsen belyser den generelle integrationsindsats i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune Det hele menneske Integrationspolitik Gentofte Kommune Overordnet målsætning Flygtninge og indvandrere, som i henhold til Integrationsloven kommer til Gentofte Kommune, skal integreres i kommunen, så de

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Redegørelse for integrationsindsatsen i Økonomiforvaltningen

Redegørelse for integrationsindsatsen i Økonomiforvaltningen Bilag 10a Redegørelse for integrationsindsatsen i Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationen har besluttet, at et nyt forslag til integrationspolitik for Københavns Kommune skal kunne behandles inden

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Fra udsat boligområde til attraktiv bydel. Helhedsplan Gellerup/Toveshøj

Fra udsat boligområde til attraktiv bydel. Helhedsplan Gellerup/Toveshøj Nr. 3 Oktober 2009 Redaktion: Per Jensen (ansvarshavende) Anne Marie Larsen Borgmesterens Afdeling Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C Tlf. : 8940 2147 Indhold: Side 2 Fra udsat boligområde til attraktiv

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.4 INTEGRATION Randers Kommune - Visionsproces 2020 Integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk Målet for integrationsindsatsen i Randers Kommune er, at alle borgere med anden etnisk herkomst

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Til Medlemmerne af Ligestillingsudvalget Udviklingsafdelingen Toftevej 43 Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Veje Pedersen Direkte 7257 7457 pvp@jammerbugt.dk 28.

Læs mere

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj 7.03.13 Prækvalifikation ny boligsocial helhedsplan i Frydenlund, Møllevangen og Charlottehøj (25 afdelinger i boligorganisationerne AAB, Boligkontoret, Almenbo Aarhus, Ringgaarden, Murersvendenes Stiftelse

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune 18.11.2011 Godkendt i Ældreudvalget 29.11.2011 Forord v/michael Ziegler Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE Baggrund for ligestillingspolitikken Københavns Kommune betragter mangfoldighed som et aktiv. Fremme af ligestilling med hensyn til

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

SST s 4 strategier. Netværk Træning af sundhedsprofessionelle Målrettede informationsmaterialer Rådgivning målrettet etniske minoriteter

SST s 4 strategier. Netværk Træning af sundhedsprofessionelle Målrettede informationsmaterialer Rådgivning målrettet etniske minoriteter SST s 4 strategier Netværk Træning af sundhedsprofessionelle Målrettede informationsmaterialer Rådgivning målrettet etniske minoriteter Netværksstrategier som formidlingsmetode * Informationsarrangementer

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune IDAN Idrættens største udfordringer III 4. september 2013 Om Høje-Taastrup Kommune 48.000 borgere en

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014)

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Der er i alt modtaget ansøgninger til 102 projekter med en samlet ansøgt tilskudsramme på 9,8 mio.

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Handleplan for arbejdet med ligestilling i 2012-2013 for Hillerød Kommune

Handleplan for arbejdet med ligestilling i 2012-2013 for Hillerød Kommune Handleplan for arbejdet med ligestilling i 2012-2013 for Hillerød Kommune I overensstemmelse med kommunens Ligestillingspolitik af 2012 er der udarbejdet en handleplan. Handleplan for arbejdet med ligestilling

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere