Jens Axel Sørensen. Varde Kommunes afgørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jens Axel Sørensen. Varde Kommunes afgørelse"

Transkript

1 Jens Axel Sørensen Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde Tilladelse til etablering af okkersøer Jens Axel Sørensen har d. 15. maj 2019 søgt om tilladelse (Bilag 1) til at etablere 2 okkersøer på henholdsvis matrikel nr. 10 al Adsbøl, Strellev og 1r Vestkær, Ølgod. Ansøgningen har været offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside i perioden 14. maj 11. juni Varde Kommune har ikke fået bemærkninger til ansøgningen. Varde Kommunes afgørelse Jeanett Dam Direkte tlf.: Journalnr.: /19 Varde Kommune giver tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at gennemføre projektet. Tilladelse gives på følgende vilkår, at: 1. Etableringen af okkersøerne skal ske som beskrevet i projektmateriale af 25. april De gamle og nye dræn skal etableres/håndteres som beskrevet og vist på bilag 1 4 i projektmateriale af 25. april De to okkersøer skal renses op, så bassinernes dimensioner og funktion kontinuerligt opretholdes (mindst hvert 5. år) 4. Det oprensede materiale skal håndteres, så der ikke er risiko for, at der sker udledning af okker. 5. Varde Kommune og Miljøstyrelsen skal orienteres, når okkersøerne er etablerede. 6. Der skal medsendes fotodokumentation for okkersøernes og drænændringernes etablering i overensstemmelse med tilladelsen. Lokalitet og status De to okkersøer etableres på henholdsvis matrikel 10 al Adsbøl, Strellev og 1r Vestkær, Ølgod. (bilag 2) Arealerne ligger begge sydvest for Ølgod. Postadresse: Varde Kommune Bytoften 2, 6800 Varde

2 Side 2 / 8 Fig. 1 Placering af de to okkersøer. Redegørelse for og formålet med de planlagte foranstaltninger Matrikel 10al Adsbøl By, Strellev Der drænes pt. uden tilladelse på arealet. Dette kan lovliggøres ved at etablere okkersø samtidig med, at der ændres på drænet. Der etableres et nyt hoveddræn parallelt med det eksisterende. Hertil ledes dræn beliggende i okkerpotentielt område (fig. 2 orange farve) Øvrige dræn, udenfor 3 og okkerpotentielt område, ændres ikke. Se også ansøgningens bilag 2. Den samlede ansøgning er vist som denne tilladelses bilag 1. Formålet er at lovliggøre drænet ved at lede drænvandet igennem en okkersø, så drænvandet renses for okker, inden det ledes ud i recipienten.

3 Side 3 / 8 Fig. 2 Fremtidige forhold matr. 10al Adsbøl by, Strellev. Okkersøen etableres med en opholdstid på 15 timer. Der er regnet med en vintermiddel vandføring på 19,24 l/s/km2 og et drænet opland på 4,75 ha. Okkersøen skal således have et volumen på 50 m3. En skitse over den fremtidige okkersø fremgår af fig. 3. Søen udformes med den første 1/3 som en dyb del på 1,5 m (bundfældning) og de sidste 2/3 som en lavvandet del (grødebassin) med en dybde på 0,7 m. Søen bliver ca. 8x7,5 m. Søen placeres udenfor 3-beskyttet område. Søens placering tilpasses de naturlige terrænforhold og etableres uden membran. Indløbet til søen sker i den dybe del, så der sker en bundfældning af partikler og okker inden det ledes videre til grødebassindelen og herfra til recipienten. Der vil hurtigt indfinde sig planter i søens lavvandede grødebassin, som vil ilte jernet og filtrere den udfældede okker.

4 Side 4 / 8 Fig. 3 Skitse af okkersø på matr. 10al Adsbøl by, Strellev. Matriklen ejes af Egon Lykke Sørensen, Adsbølvej 50, 6870 Ølgod. Jens Axel Sørensen driver arealet. Okkersøen etableres på selve matriklen, mens hoveddrænet fra drænsystemet, der ender i recipienten, er uændret. Det vurderes derfor, at det ansøgte projekt ikke vil have negative konsekvenser for omgivelserne eller andre lodsejere/bredejere. Fig. 2 og 3 er kopieret fra ansøgningen (bilag 1). Matrikel 1r Vestkær by, Ølgod Der drænes pt. uden tilladelse på arealet. Dette kan lovliggøres ved at etablere en okker sø samtidig med, at der ændres på drænet, som delvist ligger indenfor okkerpotentielt område. Den del af det nordlige dræn på fig. 4 som er vist i det drænede opland (udenfor 3-beskyttet område) tilsluttes okkersøen i indløbsenden sammen med det sydlige dræn. Afløbet fra okkersøen ledes gennem tæt rør videre til brønden. Formålet med projektet er, at lede drænvandet igennem en okker sø, så drænvandet renses for okker, inden det ledes ud i recipienten.

5 Side 5 / 8 Fig. 4 Fremtidige forhold matr. 1r Vestkær by, Ølgod. Okkersøen etableres med en opholdstid på 15 timer. Der er regnet med en vintermiddel vandføring på 19,24 l/s/km2 og et drænet opland på 1,6 ha. Okkersøen skal således have et volumen på 16 m3. Søen udformes med den første 1/3 som en dyb del på 1,5 m og de sidste 2/3 en lavvandet del med en dybde på 0,7 m. Søen bliver ca. 2x10 m. (fig. 5) Fig. 5 Skitse af okkersø på matr. 1r Vestkær by, Ølgod.

6 Søen etableres udenfor 3-beskyttet område. Søens placering tilpasses de naturlige terrænforhold og etableres uden membran. Indløbet til søen sker i den dybe del, så der sker en bundfældning af partikler og okker, inden det ledes videre til grødebassindelen og herfra til recipienten. Der vil hurtigt indfinde sig planter i søens lavvandede grødebassin, som vil ilte jernet og filtrere den udfældede okker. Side 6 / 8 Matriklen ejes af Jens Axel Sørensen. Okkersøen etableres på selve matriklen, og udløbet i recipienten er uændret. Det vurderes derfor, at det ansøgte projekt ikke vil have negative konsekvenser for omgivelserne eller andre lodsejere/bredejere. Konfliktsøgning Konfliktsøgning er udført på arealerne. Der er fundet konflikter i forhold til 3-beskyttede naturtyper og okkerpotentielle områder. Idet okkersøerne etableres udenfor de 3-beskyttede arealer, vil dette være uden betydning. Okkerloven Arealerne er okkerbeskyttede områder. Det er netop derfor, at der etableres okkersøer. Naturbeskyttelsesloven Okkersøerne vil blive etableret udenfor naturbeskyttet område. Varde Kommune vurderer, at der ikke bliver problemer i forhold til loven, når det ansøgte projekt bliver udført. VVM screening Der er foretaget VVM-screening. Det er vurderet, at der ikke er grundlag for at udarbejde en VVM-redegørelse. Myndighedsvurdering Der foregår i øjeblikket ulovlig dræning af de okkerpotentielle arealer. Dræningerne kan gøres lovlige ved at etablere okkersøer på drænene sådan, at drænvandets indhold af opløst jern og okker kan bundfældes i søerne. Når okkersøerne etableres, vurderer Varde Kommune, at vil de være med til at minimere den nuværende tilførsel af okkerbelastet drænvand til vandløbene Starbæk og Vestkær Bæk således, at vandløbene sikres mod en øget påvirkning af okker.

7 Tidsplan og økonomi Det er planen, at projektet gennemføres efter høst Da der er tale om en lovliggørelse, afholdes udgifterne af ansøger. Baggrund for afgørelsen Afgørelsen er truffet på baggrund af ansøgning fra Jens Axel Sørensen, som Varde Kommune har modtaget d. 26. april Side 7 / 8 Afgørelse om etablering af okkersøerne er meddelt efter vandløbslovens 17 i og efter bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering m. v. ii Klagevejledning Se bilag 3. Afgørelsens gyldighed Hvis der ikke bliver klaget, må du udnytte afgørelsen, når klagefristen er udløbet. Hvis eventuelle klageparter klager over afgørelsen, skal Natur- og Miljøklagenævnet afgøre sagen endeligt. Du må i så fald ikke udnytte den, før Natur- og Miljøklagenævnet afgør sagen. Du får omgående besked, hvis der bliver klaget over afgørelsen. Afgørelsen/dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato for tilladelsen. Hvis du har spørgsmål til denne afgørelse, er du velkommen til at kontakte mig. Bilag 1. Ansøgning # 71683/19 og 71686/19 2. Oversigtskort # 97689/19 3. Klagevejledning # 83505/19 Kopi Egon Lykke Sørensen, Adsbølvej 50, 6870 Ølgod Lisbeth Tønning, afdelingsleder Miljø, Sagro Esbjerg,

8 Side 8 / 8 Med venlig hilsen Jeanett Dam E i 127 af 26. januar Lovbekendtgørelse om vandløb (Vandløbsloven) 17. Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse. ii Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v. nr. 834 af 27. juni Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

Outrup Biogas Mail:

Outrup Biogas Mail: Outrup Biogas Mail: peter@nissenkonsensus.dk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947400 Tilladelse til flytning og rørlægning af grøft Outrup Biogas har d. 10. juni 2018 søgt om tilladelse (Bilag

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse. Varde Kommune giver tilladelse efter vandløbsloven til at gennemføre projektet.

Varde Kommunes afgørelse. Varde Kommune giver tilladelse efter vandløbsloven til at gennemføre projektet. Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947400 Tilladelse til at fjerne rørlagt vandløb på privat grund Søren Overgaard har d. 09. marts 2017 søgt om tilladelse(bilag 1) til at fjerne offentlig Blåvand

Læs mere

Anlægsgruppen/Outrup Sogneforening v/ Holger Østergaard Birkegade Outrup

Anlægsgruppen/Outrup Sogneforening v/ Holger Østergaard Birkegade Outrup Anlægsgruppen/Outrup Sogneforening v/ Holger Østergaard Birkegade 12 6855 Outrup h.oestergaard@bbsyd.dk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947400 02-03 2017 Tilladelse til etablering af bro over

Læs mere

Sneum Å, st. 25 m. Entreprenør Kim Vind ApS Byvejen Årre Att.: Klaus Kristensen. Sendt til:

Sneum Å, st. 25 m. Entreprenør Kim Vind ApS Byvejen Årre Att.: Klaus Kristensen. Sendt til: Entreprenør Kim Vind ApS Byvejen 1 6818 Årre Att.: Klaus Kristensen Sendt til: klaus@kvme.dk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947448 Tilladelse til krydsning af Sneum Å med foringsrør for elkabel

Læs mere

Sydvestjysk Sportsfiskerforening v/formand Jens Lygum Krogvej Esbjerg

Sydvestjysk Sportsfiskerforening v/formand Jens Lygum Krogvej Esbjerg Sydvestjysk Sportsfiskerforening v/formand Jens Lygum Krogvej 21 6700 Esbjerg Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947421 Afgørelse om udlægning af gydegrus i Agerbæk Sydvestjysk Sportsfiskerforening

Læs mere

Grundejerforeningen Jegum Ferieland

Grundejerforeningen Jegum Ferieland Grundejerforeningen Jegum Ferieland Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947400 Lovliggørelse af dræn på Enebær-/Blåbærvangen etape 1,2 og 3 Grundejerforeningen Jegum Ferieland har d. 27. november

Læs mere

Indgreb i beskyttede enge - afslag på dispensation og påbud efter naturbeskyttelsesloven

Indgreb i beskyttede enge - afslag på dispensation og påbud efter naturbeskyttelsesloven Egon Lykke Sørensen Adsbølvej 50 th 6870 Ølgod Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946510 Indgreb i beskyttede enge - afslag på dispensation og påbud efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune har

Læs mere

6. ejeren af broen bærer alle følger med hensyn til broen i tilfælde, hvor vandløbet senere skal uddybes, reguleres eller på anden måde ændres.

6. ejeren af broen bærer alle følger med hensyn til broen i tilfælde, hvor vandløbet senere skal uddybes, reguleres eller på anden måde ændres. Varde Kommune Teknik og Miljø Att: Henrik Nonnegård Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947400 Afgørelse om etablering af flydebro i Varde Å Varde Kommune, Teknik og Miljø har d. 4. januar 2018 med

Læs mere

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013 Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Offentlig Høring. Reguleringsprojektet vedrører Tilløb C, E og D, hvor Tilløb C også modtager vand fra rørledningen Dejrup-Hennebjerg Grøft.

Offentlig Høring. Reguleringsprojektet vedrører Tilløb C, E og D, hvor Tilløb C også modtager vand fra rørledningen Dejrup-Hennebjerg Grøft. Offentlig Høring Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947448 Forslag til regulering af tilløb til Rolfsø Kanal Lodsejer til tilløbet: - Jeppe Thing Jensen, Kvongvej 81, 6830 Nr. Nebel, - Thomas Høj

Læs mere

Udarbejdet af Laba Kvalitetssikring: Cpa 23. november 2016

Udarbejdet af Laba Kvalitetssikring: Cpa 23. november 2016 Notat Vurdering af muligheder for gennemførsel af vandløbsregulering på et engareal på matr.nr. 17c Erritsø By, Erritsø på ejendommen Vejle Landevej 36, 7000 Fredericia Rekvirent Fredericia Kommune Gothersgade

Læs mere

Indgreb i beskyttede enge - afslag på dispensation og påbud efter naturbeskyttelsesloven

Indgreb i beskyttede enge - afslag på dispensation og påbud efter naturbeskyttelsesloven Jens Axel Sørensen Tinghøjvej 10 6870 Ølgod Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946510 Indgreb i beskyttede enge - afslag på dispensation og påbud efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune har den

Læs mere

Varde Kommune. Naturcenteret Bytoften Varde

Varde Kommune. Naturcenteret Bytoften Varde Varde Kommune Naturcenteret Bytoften 2 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947418 Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter Vandløbsloven til etablering af tre gydestryg

Læs mere

Favrskov kommune Ejendomscentret, Morten Toft. Skovvej Hinnerup. Sendt pr. mail:

Favrskov kommune Ejendomscentret, Morten Toft. Skovvej Hinnerup. Sendt pr. mail: Favrskov kommune Ejendomscentret, Morten Toft Skovvej 20 8382 Hinnerup Sendt pr. mail: mtof@favrskov.dk Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk

Læs mere

Varde Kommune. Naturcenteret Bytoften Varde

Varde Kommune. Naturcenteret Bytoften Varde Varde Kommune Naturcenteret Bytoften 2 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947418 Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter Vandløbsloven til fjernelse af to betonstyrt

Læs mere

UDKAST Tilladelse til forlægning af offentligt vandløb N 20 K

UDKAST Tilladelse til forlægning af offentligt vandløb N 20 K MIJODAN A/S Geestruplund 2 6534 Agerskov Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929237 Mail: cws@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-4-16 Ks: KK xx. november 2016 UDKAST Tilladelse til forlægning af offentligt

Læs mere

Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle kontakt@regionsyddanmark.dk. 18. november 2013

Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle kontakt@regionsyddanmark.dk. 18. november 2013 Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle kontakt@regionsyddanmark.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter vandløbsloven

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse. Varde Kommune giver tilladelse efter vandløbsloven til at gennemføre projektet.

Varde Kommunes afgørelse. Varde Kommune giver tilladelse efter vandløbsloven til at gennemføre projektet. Teknik g Miljø Bytften 2, 6800 Varde 79947400 12-01-2017 Afgørelse m etablering af afvandingsprjekt Per Knldsvej Knud Jhanssn har på vegne af Blåvand Grundejerfrening, Vejlaug Vest d. 28. juli 2016 søgt

Læs mere

Udkast til tilladelse til at rørlægge ca. 40 meter af det offentlige vandløb Moseagregrøften.

Udkast til tilladelse til at rørlægge ca. 40 meter af det offentlige vandløb Moseagregrøften. Carl Åge Nielsen Høybergvej 26 Visby 6261 Bredebro Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574928162 Mail: sp@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-10-16 KS: KK dd. mm. 2017 Udkast til tilladelse til at rørlægge ca.

Læs mere

Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter Vandløbsloven til etablering af passage ved Gravlund Dambrug

Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter Vandløbsloven til etablering af passage ved Gravlund Dambrug Varde Kommune Naturcenteret Bytoften 2 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947421 Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter Vandløbsloven til etablering af passage ved

Læs mere

I/S Vejstrupgård v/kaare og Carsten Thomsen Vejstruprød Landevej Sjølund.

I/S Vejstrupgård v/kaare og Carsten Thomsen Vejstruprød Landevej Sjølund. I/S Vejstrupgård v/kaare og Carsten Thomsen Vejstruprød Landevej 3 6093 Sjølund. Sendt elektronisk via mail: vejstrupgaardlandbrug@gmail.com 30. august 2019 - Sags nr.: 19/19765 Tilladelse efter vandløbsloven

Læs mere

Afgørelse om ingen VVM-pligt i forbindelse med etablering af minivådområde - Brølbæk 32, 7150 Barrit

Afgørelse om ingen VVM-pligt i forbindelse med etablering af minivådområde - Brølbæk 32, 7150 Barrit LMO I/S Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: +4579755669 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 06.02.03-P19-3-18 DATO Afgørelse om ingen VVM-pligt

Læs mere

UDKAST Afgørelse om ingen VVM-pligt i forbindelse med etablering af minivådområde - Nørremarksvej 6, 8721 Daugård

UDKAST Afgørelse om ingen VVM-pligt i forbindelse med etablering af minivådområde - Nørremarksvej 6, 8721 Daugård Nørremarksvej 6 8721 Daugård Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: +4579755669 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 06.02.03-P19-7-19 DATO UDKAST Afgørelse om ingen VVM-pligt

Læs mere

Tilladelse til at forlænge privat vandløb på matrikel 8b Branderup, Branderup.

Tilladelse til at forlænge privat vandløb på matrikel 8b Branderup, Branderup. Miljø og Natur Branderup Lokalråd v/ Kirsten Willadsen Branderup Mark 7 6535 Branderup kirsten@willadsen.nu Direkte tlf.: +4574928162 Mail: sp@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-11-17 Ks: KK 13. marts 2018

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Varde Kommune. Bytoften Varde

Varde Kommune. Bytoften Varde Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947485 Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til udskiftning af vejbro over Plumpvad bæk

Læs mere

Tillæg til Tilladelse til etablering af 2 nye boringer ved Vittarp Din Forsyning flytning af boringen B2

Tillæg til Tilladelse til etablering af 2 nye boringer ved Vittarp Din Forsyning flytning af boringen B2 Din Forsyning Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde Tillæg til Tilladelse til etablering af 2 nye boringer ved Vittarp Din Forsyning flytning af boringen B2 Anlægs-ID: 53768

Læs mere

Godkendelse af regulering af 3 rørlagte vandløb fra Koster Land til Stege Bugt

Godkendelse af regulering af 3 rørlagte vandløb fra Koster Land til Stege Bugt Vejdirektoratet Gladsaxe Ringvej 51 2730 Herlev Att.: Lars Pedersen Sendt til lapd@vd.dk Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 25 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2012-12800 Godkendelse

Læs mere

Tilladelse til forlægning af privat vandløb

Tilladelse til forlægning af privat vandløb Miljø og Natur Vindtved Vindpark KS Egå Havvej 21 8250 Egå Direkte tlf.: +4574928162 Mail: sp@toender.dk Sags id.: 06.02.16-P19-9-17 Ks: KK 12. oktober 2017 Tilladelse til forlægning af privat vandløb

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Eng c/o Jens Borresen Lille Eng 1G 5700 Svendborg. 19. august 2013

Grundejerforeningen Lille Eng c/o Jens Borresen Lille Eng 1G 5700 Svendborg. 19. august 2013 Grundejerforeningen Lille Eng c/o Jens Borresen Lille Eng 1G 5700 Svendborg Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse

Læs mere

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Stenholt Vandværk til vandløb

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Stenholt Vandværk til vandløb Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Stenholt Vandværk til vandløb Sagsnr.: 219-2013-2741 Sagsbehandler: Katja Henschel Side 1/7 Emne: Vandværk: Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Jørgen Hygum Skads Byvej Esbjerg Ø

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Jørgen Hygum Skads Byvej Esbjerg Ø Jørgen Hygum Skads Byvej 94 6705 Esbjerg Ø Frodesgade 30, 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. februar 2016 Sagsbehandler Anne Christine Bang Telefon direkte 76 16 15 62 E-mail

Læs mere

Serupgård Ejendomme Aps Bjerring Hede Bjerringbro Sendes til: (konsulent ved SEGES)

Serupgård Ejendomme Aps Bjerring Hede Bjerringbro Sendes til: (konsulent ved SEGES) Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Serupgård Ejendomme Aps Bjerring Hede 30 8850 Bjerringbro Sendes til: seza@seges.dk (konsulent ved SEGES) Dato: 17-07-2017 Forslag til regulering

Læs mere

UDKAST - Tilladelse efter vandløbslovens 17 til regulering af 375 m vandløb samt sløjfning af mindre grøfter i Helstrup Enge

UDKAST - Tilladelse efter vandløbslovens 17 til regulering af 375 m vandløb samt sløjfning af mindre grøfter i Helstrup Enge Tilladelse til regulering af vandløb Matrikel 9i, Helstrup By, Helstrup Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151746 ehk@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Att.: Claus Hansen. 17. oktober Tilladelse til krydsning af grøft med kloakledning

Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Att.: Claus Hansen. 17. oktober Tilladelse til krydsning af grøft med kloakledning Skive Vand A/S Norgesvej 5 7800 Skive Att.: Claus Hansen 17. oktober 2016 Tilladelse til krydsning af grøft med kloakledning Skive Kommune meddeler hermed lovliggørende tilladelse til krydsning af en grøft

Læs mere

Michael Vammen Bisgård Furvej 31. 7800 Skive. 16. april 2015. Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk

Michael Vammen Bisgård Furvej 31. 7800 Skive. 16. april 2015. Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk Michael Vammen Bisgård Furvej 31 7800 Skive 16. april 2015 Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk Du har søgt om tilladelse til at etablere en bro over Hagensmølle Bæk på matrikel

Læs mere

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Store Lyngby Vandværk til vandløb sydøst for vandværk

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Store Lyngby Vandværk til vandløb sydøst for vandværk Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Store Lyngby Vandværk til vandløb sydøst for vandværk Sagsnr.: 219-2013-33737 Sagsbehandler: Katja Henschel Side 1/7 Emne: Vandværk: Tilladelse til

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af gangbro i st m over Hostrup Bæk ved Breinholtgård Golfklub

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af gangbro i st m over Hostrup Bæk ved Breinholtgård Golfklub Breinholtgård I/S Nordre Dokkaj 1 6700 Esbjerg Postadresse Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 13. april 2016 Sags id 16/6573 Sagsbehandler Anne Christine Bang Telefon direkte 76

Læs mere

Michael Vammen Bisgård Furvej 31. 7800 Skive. 13. november 2014. Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk

Michael Vammen Bisgård Furvej 31. 7800 Skive. 13. november 2014. Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk Michael Vammen Bisgård Furvej 31 7800 Skive 13. november 2014 Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk Du har søgt om tilladelse til at etablere en bro over Hagensmølle Bæk mellem

Læs mere

Jens Bjerregaard Filskovvej Brande. 11. juli Godkendelse af anmeldelse af etablering af skov Filskovvej 66, 7330 Brande

Jens Bjerregaard Filskovvej Brande. 11. juli Godkendelse af anmeldelse af etablering af skov Filskovvej 66, 7330 Brande Jens Bjerregaard Filskovvej 66 7330 Brande 11. juli 2019 Godkendelse af anmeldelse af etablering af skov Filskovvej 66, 7330 Brande Du har den 27. maj 2019 anmeldt skovrejsning på matrikel nr. 1af, Hallundbæk

Læs mere

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Nr. Herlev-Freerslev Vandværk til Havelse Å

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Nr. Herlev-Freerslev Vandværk til Havelse Å Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Nr. Herlev-Freerslev Vandværk til Havelse Å Sagsnr.: 219-2013-42519 Sagsbehandler: Katja Henschel Side 1/7 Emne: Vandværk: Tilladelse til udledning

Læs mere

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Meløse Vandværk (behandlingsanlæg I) til Mejerigrøften

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Meløse Vandværk (behandlingsanlæg I) til Mejerigrøften Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Meløse Vandværk (behandlingsanlæg I) til Mejerigrøften Sagsnr.: 219-2013-36832 Sagsbehandler: Katja Henschel Side 1/7 Emne: Tilladelse til udledning

Læs mere

8382 Hinnerup Tlf

8382 Hinnerup Tlf Peter Møller Skanderborgvej 156 8382 Hinnerup Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tilladelse til regulering af vandløb på matriklel

Læs mere

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Frederiksgade Vandværk til Pøle Å

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Frederiksgade Vandværk til Pøle Å Dato 28. 01. 2019 Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Frederiksgade Vandværk til Pøle Å Sagsnr.: 13/33736 Sagsbehandler: Maj Brit Fisker Emne: Vandværk: Tilladelse til udledning af

Læs mere

UDKAST - Tilladelse til omlægning af rørlagt strækning på Sandlyng Å ca. st

UDKAST - Tilladelse til omlægning af rørlagt strækning på Sandlyng Å ca. st Morten Dyhr Jensen Flinterupvej 3 Flinterup 4180 Sorø UDKAST - Tilladelse til omlægning af rørlagt strækning på Sandlyng Å ca. st. 400 518. Sorø Kommune, Fagcenter Teknik, Miljø og Drift blev i april 2015

Læs mere

Dora og Aksel Rasmussen Æbleparken 10 Søften Hinnerup. Fremsendt pr. mail:

Dora og Aksel Rasmussen Æbleparken 10 Søften Hinnerup. Fremsendt pr. mail: Dora og Aksel Rasmussen Æbleparken 10 Søften 8382 Hinnerup Fremsendt pr. mail: ar@arconsulting.dk Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk

Læs mere

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Meløse Vandværk (behandlingsanlæg II) til Æbelholt Å

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Meløse Vandværk (behandlingsanlæg II) til Æbelholt Å Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Meløse Vandværk (behandlingsanlæg II) til Æbelholt Å Sagsnr.: 36832 Sagsbehandler: Katja Henschel Side 1/7 Emne: Tilladelse til udledning af renset

Læs mere

/ G Endelig tilladelse til rørlægning af grøft ml. matr. 7a og 1a Hvidsteen by, Gassum

/ G Endelig tilladelse til rørlægning af grøft ml. matr. 7a og 1a Hvidsteen by, Gassum John Andersen Asfergvej 9 8981 Spentrup Udvikling, Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Telefon +45 8915 1515 Direkte mfj@randers.dk www.randers.dk 29-06-2018 / 06.02.03-G00-6-18 Endelig tilladelse

Læs mere

Egedal Kommune Miljøcenteret Egedal Kommune Rådhustorvet Stenløse

Egedal Kommune Miljøcenteret Egedal Kommune Rådhustorvet Stenløse Egedal Kommune Miljøcenteret Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Genåbning af rørlagt strækning i Vejlebrorenden - etablering af nyt vandløbstracé på ejendommen matr. nr. 50, Skenkelsø By, Jørlunde.

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af åbent privat vandløb til erstatning for rørlagt strækning m.m.

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af åbent privat vandløb til erstatning for rørlagt strækning m.m. Hedebo I/S v. Peder Steen Andersen Phillipp Lustrupvej 41 6760 Ribe Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. marts 2013 Sagsbehandler Tine Nielsen Telefon direkte Mail

Læs mere

Afgørelse om ingen VVM-pligt i forbindelse med etablering af minivådområde - Brølbæk 32, 7150 Barrit

Afgørelse om ingen VVM-pligt i forbindelse med etablering af minivådområde - Brølbæk 32, 7150 Barrit Preben Thomas Rasmussen Brølbæk 32 7150 Barrit Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: +4579755669 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 06.02.03-P19-3-18 5.12.2018 Afgørelse

Læs mere

Varsel af påbud og partshøring

Varsel af påbud og partshøring TEKNIK OG MILJØ Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 Claus Just Pedersen Fjederholtvej 12 7400 Herning ngoal@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 06.00.00-K08-1-15

Læs mere

Afgørelse vedr. rørlægning af privat vandløb

Afgørelse vedr. rørlægning af privat vandløb Til myndigheder og interesseorganisationer Infrastruktur Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato: 18-07-2016 J. nr.:

Læs mere

Att: Teknik & Miljø Lemvig Kommune Rådhusgade Lemvig Lemvig

Att: Teknik & Miljø Lemvig Kommune Rådhusgade Lemvig Lemvig Att: Teknik & Miljø Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Lemvig 18.06.2019 Ansøgning om til etablering af minivådområde hos Jens Knudsen Troldborg, Engbjergvej 2, 7620 Lemvig, cvr 20085649 Den første

Læs mere

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej Ølstykke. Dato 05. januar 2017 J.nr. 16/15604

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej Ølstykke. Dato 05. januar 2017 J.nr. 16/15604 Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Dato 05. januar 2017 J.nr. 16/15604 Afgørelse efter vandløbslovens bestemmelser vedrørende afledning af overfladevand fra

Læs mere

Afgørelse efter VVM-loven vedrørende restaurering af Vandløb fra Egense

Afgørelse efter VVM-loven vedrørende restaurering af Vandløb fra Egense Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter VVM-loven vedrørende restaurering af Vandløb fra

Læs mere

Vilkår 1. Op- og nedstrømsliggende lodsejere af drænledningen må ikke påvirkes negativt af anlægget i forhold til afledning af vand.

Vilkår 1. Op- og nedstrømsliggende lodsejere af drænledningen må ikke påvirkes negativt af anlægget i forhold til afledning af vand. WWW.KALUNDBORG.DK Returadresse:, Kalundborg kommune DATO 16. juli 2018 SAGS NR. 326-2017-28843 Vandløbsgodkendelse Etablering af nyt dræn og medbenyttelse til fælles dræn Kalundborg Forsyning har den 26.

Læs mere

Tilladelse til at etablere en overkørsel over Borg-Åspe-Brede Vandløbet.

Tilladelse til at etablere en overkørsel over Borg-Åspe-Brede Vandløbet. Bredebro Andelsvandværk v/ Karsten Høj Woller Søndervang 3 6261 Bredebro Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574928162 Mail: sp@toender.dk Sags id.: 06.02.16-P19-6-17 KS:KK 9. juni 2017 Tilladelse til at etablere

Læs mere

Sagsbehandler BLMOG. Sagsnr

Sagsbehandler BLMOG. Sagsnr Frederikssund Forsyning Marbækvej 2 3600 Frederikssund Att: Birgit Poulsen Dato 14. august 2014 Sagsbehandler BLMOG Sagsnr. 016271-2014 BYGGERI OG NATUR Afgørelse - Omlægning af dræn forbindelse med fornyelse

Læs mere

Naturstyrelsen Vestsjælland Att.: Olaf G. Christiani Ulkerupvej 1 4500 Nykøbing Sjælland

Naturstyrelsen Vestsjælland Att.: Olaf G. Christiani Ulkerupvej 1 4500 Nykøbing Sjælland Naturstyrelsen Vestsjælland Att.: Olaf G. Christiani Ulkerupvej 1 4500 Nykøbing Sjælland Teknik og Miljø Natur, Vej og Trafik Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

Læs mere

Høring i henhold til vandløbsloven

Høring i henhold til vandløbsloven Høring i henhold til vandløbsloven Høring i henhold til vandløbsloven: projekt vedrørende etablring af overkørsel i Brandstrup bæk I forbindelse med at Favrskov kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse

Læs mere

Tilladelse til anlæggelse af sø på adressen Trynbakkevej 10, matr.nr. 22L, Nr. Bindslev By, Bindslev

Tilladelse til anlæggelse af sø på adressen Trynbakkevej 10, matr.nr. 22L, Nr. Bindslev By, Bindslev Hjørring Kommune Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 22-08-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-121-15 Tilladelse

Læs mere

Omlægning af dræn bliver betragtet som et vandløbsreguleringsprojekt i henhold til bekendtgørelsen om vandløbsregulering og restaurering Side 1 af 6

Omlægning af dræn bliver betragtet som et vandløbsreguleringsprojekt i henhold til bekendtgørelsen om vandløbsregulering og restaurering Side 1 af 6 Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Anne.J@svendborg.dk Tilladelse til vandløbsregulering af privat drænledning beliggende matrikel 5s, Tved By, Tved. 17. december

Læs mere

Mathias Breitenstein Hviidsvej Randers SØ

Mathias Breitenstein Hviidsvej Randers SØ Mathias Breitenstein Hviidsvej 3 8960 Randers SØ Udvikling, Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte mfj@randers.dk www.randers.dk 11-06-2018 / 01.05.08-P25-10-18

Læs mere

Projektets formål Formålet med projektet er at sikre fortsat adgang til matrikelnummer 13d, Harritslevgård Hgd., Skovby fra Harritslevvej.

Projektets formål Formålet med projektet er at sikre fortsat adgang til matrikelnummer 13d, Harritslevgård Hgd., Skovby fra Harritslevvej. Til interessenter/klageberettigede Teknik, Erhverv og Kultur Natur og miljø 24. januar 2019 Sagsnummer S2019-424 Dokument nr. D2019-6644 Udkast til vandløbsgodkendelse - Harritslevvej Vandløbsgodkendelse

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven af projekt for løsning af overfladevandsproblemer

Godkendelse efter vandløbsloven af projekt for løsning af overfladevandsproblemer Esbjerg Kommune Vej & Park Frodesgade 30 6700 Esbjerg Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. oktober 2012 Sagsbehandler Thomas Winther Jepsen Telefon direkte 7616 1518

Læs mere

Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge

Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse

Læs mere

Randers Kommune Att. Alex Weinreich Laksetorvet

Randers Kommune Att. Alex Weinreich Laksetorvet Randers Kommune Att. Alex Weinreich Laksetorvet 8900 Randers Udvikling, Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte mfj@randers.dk www.randers.dk 18-03-2019

Læs mere

Udkast til tilladelse til regulering af det private vandløb Kanal 97a, mellem matriklerne 1224 Tønder og 20a Tved under Tønder.

Udkast til tilladelse til regulering af det private vandløb Kanal 97a, mellem matriklerne 1224 Tønder og 20a Tved under Tønder. Miljø og Natur Ecco Sko A/S Ecco Alleen 4 6270 Tønder Att. Mai Nielsen mes@ecco.com Direkte tlf.: +4574928162 Mail: sp@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-10-17 Ks: KK dd.mm. 2018 Udkast til tilladelse til

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J Se udsendelsesliste side 6 Høring af projekt til regulering af Fiskbæk på matrikel nr. 4ae, Malling by, Malling Hermed sendes projekt til regulering af

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM) 1.

Afgørelsen er truffet efter 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM) 1. Hedensted Spildevand A/S Ørumvej 48 8721 Daugård Fremsendt pr. Digital Post til CVR-nr. 32658210 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rikke Bjerg Direkte nr.: 7975 5673

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune Fanø Kommune Plan og Udvikling Skolevej 5-7 6720 Fanø Att. Jacob Kristian Bay E-mail: bgsejb@fanoe.dk Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato xx. februar 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde. Tilladelse til erstatningsboring.

Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde. Tilladelse til erstatningsboring. Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 52548 JUP Tilladelse til erstatningsboring. Varde Kommune giver tilladelse til etablering af en ny markvandingsboring

Læs mere

/ G Endelig tilladelse til rørlægning af grøft ml. matr 1a og 7h, 7g, 7i og 7a Hvidsten by, Gassum

/ G Endelig tilladelse til rørlægning af grøft ml. matr 1a og 7h, 7g, 7i og 7a Hvidsten by, Gassum XXXXXXXXXXXXXX Ejstrup Møllevej 15 8990 Fårup Udvikling, Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte mfj@randers.dk www.randers.dk 10-10-2018 / 06.02.03-G01-1-18

Læs mere

Drænene etableres som beskrevet i nedenstående projektbeskrivelse.

Drænene etableres som beskrevet i nedenstående projektbeskrivelse. Niels Blem Sørensen Knudsbølvej 36 6064 Jordrup By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310471 E-mail byogudvikling@kolding.dk

Læs mere

Varde Kommune Bytoften 2, 6800 Varde

Varde Kommune Bytoften 2, 6800 Varde Varde Kommune Naturcenteret Bytoften 2 Naturcenteret Bytoften 2, 79947421 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter vandløbsloven til omlægning af rørbro i Ralm Bæk. Varde Kommune ønsker

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Rambøll Lysholt Allé Vejle. Att. Hans H. Sørensen

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Rambøll Lysholt Allé Vejle. Att. Hans H. Sørensen Rambøll Lysholt Allé 6 7100 Vejle Att. Hans H. Sørensen (hhes@ramboll.dk) Frodesgade 30, 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 12. september 2016 Sagsbehandler Anne Christine Bang Telefon

Læs mere

Tilladelse til at forlænge rørbro i Skibsted-Lyngby Å ved Tvorupvej 7

Tilladelse til at forlænge rørbro i Skibsted-Lyngby Å ved Tvorupvej 7 Center Natur og Miljø Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Via mail: jeha@rebildforsyning.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Sagsnr P

Sagsnr P Til berørte lodsejere Dato 7. januar 2016 Sagsnr. 06.02.03-P19-2-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til nedlæggelse af gamle dræn og etablering af nye dræn i forbindelse med etablering af Vinge Stationsby

Læs mere

4. Fremtidig vedligeholdelse af den rørlagte strækning påhviler den til enhver tid værende ejer af 3h Vium By, Hjerk jævnfør vandløbslovens

4. Fremtidig vedligeholdelse af den rørlagte strækning påhviler den til enhver tid værende ejer af 3h Vium By, Hjerk jævnfør vandløbslovens Til lodsejer og forpagter af: Matr.nr. 3h Vium By, Hjerk 4. juni 2019 Godkendelse af rørlægning af sidegrøft til Vium Mølleå Skive Kommune godkender reguleringsprojekt vedrørende rørlægning af en delstrækning

Læs mere

Der meddeles endvidere tilladelse efter 65 i lovbek. nr. 934 af 27/06/2017 om lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven).

Der meddeles endvidere tilladelse efter 65 i lovbek. nr. 934 af 27/06/2017 om lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven). Vandpleje Fyn Att: Søren Knabe Teknik, Erhverv og Kultur 18. januar 2018 Sagsnummer 480-2017-35613 Dokument nr. 480-2018-21001 Vandløbsgodkendelse og dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til udlægning

Læs mere

Projektbeskrivelse. Etablering af grøft, Øster Høgildvej 29, 7400 Herning

Projektbeskrivelse. Etablering af grøft, Øster Høgildvej 29, 7400 Herning Projektbeskrivelse Etablering af grøft, Øster Høgildvej 29, 7400 Herning Oktober 2016 Indhold 1. Projektets formål...3 2. Projektområde...3 2.1 Lokalitetsbeskrivelse...3 3. Nuværende forhold...4 3.1 Vandløb...4

Læs mere

Per Pedersen Højensvej Svendborg. Dato 4. oktober 2013

Per Pedersen Højensvej Svendborg. Dato 4. oktober 2013 Per Pedersen Højensvej 197 5700 Svendborg Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse efter vandløbsloven til omlægning

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Postadresse Frodesgade 30, 6700 Esbjerg Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 14. oktober 2016 Sagsbehandler Telefon direkte E-mail Sagsid Tine Baatrup (Esbjerg) Flemming Sørensen

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Jan Volmar Skærlund Skolevej Brande. 3. oktober 2012

Jan Volmar Skærlund Skolevej Brande. 3. oktober 2012 Jan Volmar Skærlund Skolevej 20 7330 Brande 3. oktober 2012 Tilladelse efter planloven til etablering af fladvandede søer i forbindelse med vådområdeprojekt Der er søgt om tilladelse til etablering af

Læs mere

Udkast - Tilladelse til at etablere et midlertidigt sandfang i vest siden

Udkast - Tilladelse til at etablere et midlertidigt sandfang i vest siden Tønder kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder Att. Simon Petersen Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929246 Mail: setha@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-4-18 Ks: SB xx-xx-2019 Udkast - Tilladelse til at etablere

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Andreas Chr. R. Herborg Bay Strandbakken Næstved

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Andreas Chr. R. Herborg Bay Strandbakken Næstved Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur Andreas Chr. R. Herborg Bay Strandbakken 106 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Næstved 4700 5588 5588 www.naestved.dk Dato 14-11-2017 Sagsnr. 01.16.04-P19-7-17

Læs mere

Jens Hedegaard Ålykkegade 31 a 6000 Kolding. Sendt via mail: jh@a-advokater.dk

Jens Hedegaard Ålykkegade 31 a 6000 Kolding. Sendt via mail: jh@a-advokater.dk Jens Hedegaard Ålykkegade 31 a 6000 Kolding Sendt via mail: jh@a-advokater.dk Tilladelse efter vandløbsloven samt dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af en terrasse ved Kolding Å på

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til nyt dræn og privat udpumpningsanlæg ved Grundejerforeningen Solvænget

Afgørelse om tilladelse til nyt dræn og privat udpumpningsanlæg ved Grundejerforeningen Solvænget Sag: 06.02.00-K00-45-18 6.juli 2018 Afgørelse om tilladelse til nyt dræn og privat udpumpningsanlæg ved Grundejerforeningen Solvænget Denne afgørelser erstatter Gribskov Kommunes afgørelse af 22. juni

Læs mere

Etablering af minivådområde Søndenom 13- Høringsbrev

Etablering af minivådområde Søndenom 13- Høringsbrev Dato 05-07-2019 Sagsnr: 773-2019-8998 Etablering af minivådområde Søndenom 13- Høringsbrev Landbo Limfjord har, på vegne af ejer, ansøgt om etablering af minivådområde på matrikelnummer 14a og 14b, Emb

Læs mere

GOUL 2011 ApS v. Esper Goul Jensen Dalgårdvej Spøttrup september 2015

GOUL 2011 ApS v. Esper Goul Jensen Dalgårdvej Spøttrup september 2015 GOUL 2011 ApS v. Esper Goul Jensen Dalgårdvej 11 7860 Spøttrup e-mail: eg@ggris.dk 22. september 2015 Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af okkerrensesø Skive Kommune har modtaget ansøgning

Læs mere

Realiseringen af projektet forudsætter godkendelse efter vandløbslovens 16 om regulering af vandløb jf. vandløbslovens 17

Realiseringen af projektet forudsætter godkendelse efter vandløbslovens 16 om regulering af vandløb jf. vandløbslovens 17 SEGES Att: Frank Bondgaard Center for By, Land og Kultur Nørregade 4, 5600 Faaborg www.faaborgmidtfyn.dk fmk@faaborgmidtfyn.dk Tlf. 72 530 530 Dato: 08-06-2018 Godkendelse efter vandløbsloven til omlægning

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at etablere en overkørsel over Eltang Bæk, nordvest for Birkemosevej 63

Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at etablere en overkørsel over Eltang Bæk, nordvest for Birkemosevej 63 Nils Ladegaard Birkemosevej 63 6000 Kolding Sendt elektronisk til: nl@birkemosevej63.dk 16. februar 2018 - Sagsnr. 2017/20733 Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til

Læs mere

Dispensation til oprensning af søer og ny sø på ejendommen Have Borupvej 141, Kr. Eskilstrup

Dispensation til oprensning af søer og ny sø på ejendommen Have Borupvej 141, Kr. Eskilstrup PALUDAN ApS Hesnæsvej 71 Hesnæs 4850 Stubbekøbing HOLBÆK KOMMUNE Dato: 29. januar 2016 Sagsb.: Morten Holme Sagsnr.: 16 / 3338 Dir.tlf.: 72366291 E-mail: moho@holb.dk Dispensation til oprensning af søer

Læs mere

KRISTIAN MØLLER HEDEGAARD Solbakkevej Hesselager. Afgørelse vedrørende lovliggørelse af vandingssted ved Stokkebækken, Vormark by, Hesselager

KRISTIAN MØLLER HEDEGAARD Solbakkevej Hesselager. Afgørelse vedrørende lovliggørelse af vandingssted ved Stokkebækken, Vormark by, Hesselager KRISTIAN MØLLER HEDEGAARD Solbakkevej 11 5874 Hesselager Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge natur@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse vedrørende lovliggørelse

Læs mere

GOUL 2011 ApS. v. Esper Goul Jensen Dalgårdvej 11 7860 Spøttrup e-mail: eg@ggris.dk 22. september 2015

GOUL 2011 ApS. v. Esper Goul Jensen Dalgårdvej 11 7860 Spøttrup e-mail: eg@ggris.dk 22. september 2015 GOUL 2011 ApS v. Esper Goul Jensen Dalgårdvej 11 7860 Spøttrup e-mail: eg@ggris.dk 22. september 2015 Høring om forslag til omlægning af eksisterende dræn ved det private vandløb Rettrup Bæk Projektet

Læs mere

Udkast til tilladelse til forlægning af privat vandløb

Udkast til tilladelse til forlægning af privat vandløb Antoon van Ittersum Vinumvej 37 Vinum 6780 Skærbæk Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929237 Mail: cws@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-3-16 Ks: KK XX. august 2016 Udkast til tilladelse til forlægning

Læs mere

Formålet med fjernelsen af rørbroen var, at den var delvist brudt sammen og derfor delvist forhindrede vandgennemstrømningen gennem broen.

Formålet med fjernelsen af rørbroen var, at den var delvist brudt sammen og derfor delvist forhindrede vandgennemstrømningen gennem broen. Lis Tobiasen Løgeskov 15 5771 Stenstrup Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge lene.pedersen@svendborg.dk Lovliggørende tilladelse til fjernelse af bro over Hundstrup

Læs mere

Tilladelse til etablering af rørbroer over grøft

Tilladelse til etablering af rørbroer over grøft Ole Stjärnqvist Trondhjemsgade 13,2. th 2100 København Ø 9. maj 2019 Tilladelse til etablering af rørbroer over grøft Margueritevej _ Odsherred Kommune har modtaget en ansøgning fra Jord, Beton og Anlæg

Læs mere