Bestemmelser om flyveredningstjeneste og flyveredningscentraler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestemmelser om flyveredningstjeneste og flyveredningscentraler"

Transkript

1 Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 7-4 Bestemmelser om flyveredningstjeneste og flyveredningscentraler Udgave 2, 4. december 2006 I medfør af 73, 82, 131 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. december 2005, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Transport- og Energiministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende: 1. Referencedokumenter 1.1 ICAO Annex 10, Aeronautical Telecommunications Volume I, II og III, seneste udgave. 1.2 ICAO Annex 11, Air Traffic Services, seneste udgave. 1.3 ICAO Annex 12, Search and Rescue, seneste udgave. 1.4 ICAO Doc 7030, Regional Supplementary Procedures, seneste udgave. 1.5 ICAO Doc 9731-AN/958, International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual (IAMSAR), Volume I, II og III, seneste udgave. 1.6 BL 1-10, Bestemmelser om nødradiopejlsendere, seneste udgave. 1.7 BL 7-21, Bestemmelser om etablering af lufttrafiktjeneste, seneste udgave. 1.8 Pjecen Kvalitetsstyring, udgivet af Statens Luftfartsvæsen, seneste udgave. 1.9 Nationale SAR Håndbøger udgivet af Skibs- og Luftfartens Redningsråd, seneste udgaver De dokumenter, der er nævnt i pkt og pkt. 1.5, findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside og kan endvidere tillige med det dokument, der er nævnt i pkt. 1.4, erhverves ved henvendelse til ICAO Headquarters Attn.: Document Sales Unit 999 University Street Montréal, Quebec Canada H3C 5H7 Tlf.: Fax: Sitatex: YULDYA E-post: Web: De dokumenter, der er nævnt i pkt , findes på Retsinformations hjemmeside og på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside De dokumenter, der er nævnt i pkt , samt det dokument, der er nævnt i pkt. 1.8, kan endvidere fås ved henvendelse til Statens Luftfartsvæsen Servicecentret Postboks 744 Ellebjergvej København SV BL 7-4 / Udg. 2 / / 1

2 Tlf.: Fax: E-post: 1.12 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.9, findes på forsvarets hjemmeside 2. Definitioner Flyveredningscentral (Rescue Coordination Centre - RCC): En central, der har til opgave inden for et nærmere angivet område at sikre en effektiv organisering af flyveredningstjeneste. Flyveredningstjeneste (Search and Rescue - SAR): En tjeneste, et hvert tiltag, eller anvendelse af fartøj til brug for eftersøgnings- og redningstjeneste ydet til luftfartøjer i nød samt til nødstedte fra luftfartøjer. Anm.: En sådan tjeneste, tiltag eller fartøj behøver nødvendigvis ikke være udpeget eller udrustet til formålet, men kan med fordel anvendes i forbindelse med eftersøgnings- og redningstjeneste ydet til luftfartøjer i nød. Luftfartøjschef (Pilot-in-Command): Den fører, der er ansvarlig for luftfartøjets føring og sikkerhed i flyvetiden. Nød (Distress): En situation, hvori man trues af en alvorlig og overhængende fare, og som kræver øjeblikkelig hjælp. 3. Anvendelsesområde Denne BL fastsætter bestemmelser om flyveredningstjeneste og om etablering og drift af flyveredningscentraler inden for dansk område samt inden for områder, hvor Danmark i henhold til internationale aftaler er forpligtet til at udøve flyveredningstjeneste. Anm.: Danmark har etableret flyveredningscentraler, som dækker Karup eftersøgningsog redningsregion og Søndrestrøm eftersøgnings- og redningsregion. 4. Generelt 4.1 Flyveredningstjeneste skal tilrettelægges i overensstemmelse med bestemmelserne i denne BL og skal udøves i overensstemmelse med de RCC-instrukser, der er fastsat i medfør af denne BL. 4.2 Statens Luftfartsvæsen a. fastsætter RCC-instrukser for udøvelse af flyveredningstjeneste, herunder for 1. samarbejde mellem flyveredningstjenester, 2. samarbejde med militære myndigheder samt 3. koordination af aktiviteter, som udgør en mulig fare for luftfarten, og b. udarbejder aftaler med SAR myndigheder i tilstødende eftersøgnings- og redningsregioner om udøvelse af flyveredningstjeneste. 5. Ansvar 5.1 Den, der har fået tilladelse til at etablere og drive en flyveredningscentral, jf. pkt. 6.1, i det følgende kaldet koncessionshaveren, har ansvaret for, at etableringen og driften sker i overensstemmelse med bestemmelserne i denne BL. 5.2 Den daglige leder af en flyveredningscentral er ansvarlig for den daglige drift af flyveredningscentralen, herunder at overholde de forpligtelser, der følger af pkt Personalet ved en flyveredningscentral er ansvarlig for at overholde de forpligtelser, der følger af pkt Ejeren/brugeren af et luftfartøj er ansvarlig for at overholde de forpligtelser, der følger af afsnit 15. BL 7-4 / Udg. 2 / / 2

3 5.5 Luftfartøjschefen er ansvarlig for at overholde de forpligtelser, der følger af afsnit Etablering og drift 6.1 Etablering og drift af en flyveredningscentral kræver forudgående tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen. Anm.: Den flyveredningscentral, som dækker Karup eftersøgnings- og redningsregion, drives p.t. af forsvaret, og tilladelsen til etablering og drift heraf er udstedt af Forsvarsministeriet, dog for så vidt angår det civile flyveredningsarbejde, af Transport- og Energiministeriet. Den flyveredningscentral, som dækker Søndrestrøm eftersøgnings- og redningsregion drives p.t. af Naviair, og tilladelsen til etablering og drift heraf er udstedt af Transport- og Energiministeriet. 6.2 Drift af en flyveredningscentral skal ske i henhold til ICAO Annex 12, seneste udgave, og ICAO Doc 9731-AN/958 International Aeronautical and Maritime SAR, seneste udgave. 6.3 Koncessionshaveren skal sikre, a. at der ansættes det personale, der er nødvendigt for flyveredningscentralens drift, og at dette personale har den nødvendige uddannelse og de nødvendige kvalifikationer for udøvelse af deres funktioner, b. at der udpeges en daglig leder af flyveredningscentralen, jf. afsnit 10, c. at der forefindes lokaler og det fornødne udstyr, der er nødvendigt for drift af flyveredningscentralen, d. at der er etableret de fornødne kommunikationslinier for at sikre, at flyveredningscentralen forsynes med de informationer, der er nævnt i BL 7-21, og e. at personale, som udøver tjeneste i flyveredningscentralen, taler og forstår engelsk og dansk. 6.4 Den daglige leder af en flyveredningscentral er ansvarlig for, a. at flyveredningscentralen drives i overensstemmelse med bestemmelserne i denne BL og de forskrifter og særlige vilkår, der til enhver tid er fastsat af Statens Luftfartsvæsen, b. at der er etableret den fornødne kvalitetsstyring i flyveredningscentralen, jf. afsnit 8, c. at der inden udgangen af marts måned til Statens Luftfartsvæsen indsendes en opgørelse over de registreringer, som flyveredningstjenesteenhedens kvalitetsstyring er resulteret i, samt hvilke foranstaltninger dette har givet anledning til i det forløbne kalenderår, d. at der fastsættes lokale RCCinstrukser, e. at der indgås aftaler om samarbejde med andre danske flyveredningscentraler, f. at Statens Luftfartsvæsens medarbejdere i inspektionsøjemed har uhindret adgang til enhedens materiel, lokaliteter, håndbøger mv., g. at varetage forbindelsen med Statens Luftfartsvæsen i alle anliggender vedrørende tjenesten, og h. at udarbejde og publicere beredskabsplaner til iværksættelse i tilfælde af forstyrrelse eller afbrydelse i udøvelse af flyveredningstjeneste og dens understøttende tjenester inden for flyveredningscentralens ansvarsområder og koordinere disse beredskabsplaner med tilstødende flyveredningscentraler. BL 7-4 / Udg. 2 / / 3

4 6.5 Personalet ved flyveredningscentralen er ansvarlig for, at udøvelse af flyveredningstjeneste ved flyveredningscentralen sker i overensstemmelse med de RCC-instrukser, der er fastsat af Statens Luftfartsvæsen, samt i overensstemmelse med de lokale RCCinstrukser, der er fastsat af den daglige leder af flyveredningscentralen. 7. Godkendelse En flyveredningscentral skal, før den tages i brug, være operationelt godkendt af Statens Luftfartsvæsen. Ansøgning om godkendelse skal være vedlagt følgende: a. Målsatte tegninger over operationslokale(r) med angivelse af arbejdspositioners placering. b. Opgørelse over de enkelte arbejdspositioners fastmonterede udstyrsdele. c. Et eksemplar af den lokale RCCinstruks. 8. Kvalitetsstyring Der skal i flyveredningscentralen være etableret et kvalitetsstyringssystem, der omfatter følgende elementer: a. Beskrivelse af virksomhedens organisation, ressourcer, kommandoveje og arbejdsgange i et håndbogssystem. b. Etablering af et rapporteringssystem, der sikrer virksomheden og Statens Luftfartsvæsen indblik i de vigtigste sikkerhedsmæssige aspekter ved virksomhedens drift. c. Etablering af en auditfunktion, der regelmæssigt kontrollerer, om virksomheden følger de arbejdsgange, der er beskrevet i håndbogssystemet, jf. litra a. Anm.: Kvalitetsstyring er beskrevet i pjecen Kvalitetsstyring, udgivet af Statens Luftfartsvæsen. 9. Bemanding 9.1 Tjeneste i en flyveredningscentral må kun udøves af personale, der er certificeret hertil eller på anden måde er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, jf. afsnit Den, der udøver tjeneste ved en flyveredningscentral, er omfattet af luftfartslovens Daglig leder 10.1 Til daglig leder af en flyveredningscentral skal udpeges en person, som er godkendt af Statens Luftfartsvæsen Ansøgning om godkendelse som daglig leder af en flyveredningscentral skal indsendes af koncessionshaveren og medunderskrives af den indstillede person Godkendelse som daglig leder er betinget af, a. 1. at den pågældende enten er i besiddelse af gyldigt certifikat med ret til at udøve tjeneste ved den pågældende flyveredningscentral, eller 2. at den pågældendes uddannelse og erfaring efter Statens Luftfartsvæsens opfattelse opfylder de krav, der stilles til tjenesten ved den pågældende flyveredningscentral, b. at den pågældende i mindst 2 år har været beskæftiget med flyveredningstjeneste, og c. at den pågældende er heltidsansat af koncessionshaveren eller af den, der i henhold til indgået kontrakt med koncessionshaveren har fået til opgave at levere flyveredningstjeneste. BL 7-4 / Udg. 2 / / 4

5 10.3 Statens Luftfartsvæsens godkendelse af en person som daglig leder af en flyveredningscentral vil blive tilbagekaldt, hvis a. koncessionshaveren eller den pågældende selv anmoder herom, b. den daglige leder ikke længere opfylder de betingelser, der er nævnt i pkt. 10.2, eller c. den daglige leder groft eller gentagne gange tilsidesætter sine pligter efter denne BL eller de forskrifter, der i øvrigt gælder for denne tjeneste Godkendelsen som daglig leder af en flyveredningscentral bortfalder, hvis a. Statens Luftfartsvæsen tilbagekalder koncessionshaverens tilladelse til at drive en flyveredningscentral, eller b. retten til at udøve virksomheden som daglig leder af tjenesten frakendes den pågældende i medfør af straffelovens Lokaler 11.1 En flyveredningscentral skal etableres i lokaler, der har tilstrækkelig størrelse til, at alle enhedens operative arbejdspositioner kan placeres i det samme lokale Arbejdspositionerne og anvendelsen af det etablerede udstyr må ikke hindres af direkte eller indirekte lyskilder, såsom arbejdsbelysning i lokalet, indfald af lys gennem vinduer eller refleksioner fra disse Lokalets gulv, vægge og loft skal være udført af eller belægges med støjdæmpende materiale. 12. Kommunikation 12.1 Kommunikation mellem flyveredningscentraler Kommunikation mellem udenlandske og danske flyveredningscentraler skal foregå på engelsk Kommunikation mellem danske flyveredningscentraler indbyrdes skal foregå på enten engelsk eller dansk Luft-jord kommunikation Luft-jord kommunikation skal i forbindelse med flyveredningstjeneste udføres som radiotelefoni og/eller digital dataudvekslingsteknik Når der anvendes direkte to-vejs radiokommunikation eller digital dataudveksling mellem flyveredningscentral og flyveredningstjenesteenheder, skal der sikres rekordering af alle luft-jord kanaler, der anvendes Jord-jord kommunikation Jord-jord kommunikation skal i forbindelse med flyveredningstjeneste udføres som direkte talekommunikation og/eller digital dataudveksling Krav til kommunikationsudstyr Kommunikationsudstyr, der er krævet i pkt og pkt. 12.3, skal indeholde mulighed for, a. at direkte talekommunikation alene eller i kombination med datalinkkommunikation normalt kan etableres inden for 15 sekunder, og b. at transmitteringstiden for skriftlig kommunikation, hvor en skrevet rekordering er krævet, ikke er længere end 5 minutter. BL 7-4 / Udg. 2 / / 5

6 Kommunikationsudstyret skal indeholde mulighed for direkte talekommunikation og for konferencesamtaler Kommunikationsudstyr, beregnet for direkte talekommunikation eller digital dataudveksling mellem flyveredningstjenesteenheder indbyrdes og mellem flyveredningstjenesteenheder og vedkommende militære enheder, skal være udstyret med automatisk rekordering af kommunikationen. 13. Behov for informationer 13.1 Meteorologiske informationer Generelt Flyveredningstjenesten skal indhente ajourførte informationer om eksisterende vejrforhold og vejrudsigter, som er nødvendige for udøvelsen af de respektive tjenester. Informationerne skal være udfærdigede på en sådan måde, at det kræver et minimum af dekodning fra flyveredningstjenestens personales side, og med intervaller som tilfredsstiller behovet hos flyveredningstjenesten En flyveredningscentral skal indhente følgende meteorologiske informationer: a. Oplysninger om forekomst af - eller forventet forekomst af - en-route vejrfænomener, som kan indvirke på flyvningers sikre gennemførelse (SIGMET). b. Oplysninger om forekomst af - eller forventet forekomst af - en-route vejrfænomener, som kan indvirke på lavflyvningers sikre gennemførelse (AIRMET). c. Specielle flyverapporter om lufttemperatur, vindforhold, turbulens, isning mm. (AIREP). d. Gældende meteorologiske meldinger og vejrudsigter Der skal lægges speciel vægt på forekomst af eller forventede vejrforringelser, så snart sådanne kan fastslås De nævnte meteorologiske informationer skal dække hele eftersøgnings- og redningsregionen Informationer om tid Flyveredningscentraler skal være udstyret med ure, som angiver tiden i timer, minutter og sekunder med en nøjagtighed inden for +/- 30 sekunder i forhold til korrekt UTC. Hvis flyveredningscentraler anvender datalink kommunikation, skal tiden angives med en nøjagtighed inden for +/- 1 sekund i forhold til korrekt UTC Fra hver enkelt arbejdsposition i flyveredningscentralen skal et ur, jf. pkt , kunne aflæses uden vanskeligheder. 14. Nødstrømsforsyning Flyveredningscentralers udstyr og belysning skal være tilsluttet en nødstrømsforsyning, som i tilfælde af afbrydelse af den primære strømforsyning kan sikre udstyrets og belysningens fortsatte drift. 15. Krav til ejeren/brugeren af et luftfartøj 15.1 Ejeren eller brugeren af et luftfartøj skal med henblik på øjeblikkelig meddelelse til flyveredningscentraler altid have liggende klar lister med oplysninger om nød- og redningsudstyr om bord på det pågældende luftfartøj Ejeren eller brugeren af et luftfartøj skal sikre, at der om bord i luftfartøjet er alle væsentlige oplysninger til rådighed for luftfartøjschefen vedrørende eftersøgnings- og redningstjeneste i det område, over hvilket luftfartøjet skal flyve. BL 7-4 / Udg. 2 / / 6

7 16. Krav til luftfartøjschefer Formodning om nødsituation Når en luftfartøjschef har begrundet formodning om, at et andet luftfartøj befinder sig i en nødsituation, skal denne omgående underrette lufttrafiktjenesteenheden inden for det pågældende område Observation af ulykkestilfælde Når en luftfartøjschef observerer, at et andet luftfartøj eller et overfladefartøj er i nød, skal luftfartøjschefen, medmindre denne ikke er i stand hertil eller på grund af omstændighederne må anse det for urimeligt eller overflødigt, a. holde det nødstedte fartøj i sigte, indtil luftfartøjschefens nærværelse ikke længere er påkrævet, eller indtil denne ikke længere er i stand til at forblive i nærheden af det nødstedte fartøj, b. træffe foranstaltninger, der kan fremme bestemmelsen af luftfartøjschefens egen position, hvis denne ikke kendes med sikkerhed, c. afgive så mange af nedennævnte oplysninger som muligt til flyveredningscentralen eller lufttrafiktjenesten: Type af fartøj i nød. Fartøjets position angivet i bredde og længde eller i afstand og retvisende pejling fra et fremtrædende mærke på land eller sø. Antal personer, der er observeret flydende på vandet. De overlevendes tilsyneladende fysiske tilstand, d. handle efter flyveredningscentralens instruktioner Hvis der ikke kan etableres forbindelse med flyveredningscentralen eller en ATS-enhed, skal chefen på det luftfartøj, der først ankommer til ulykkesstedet, påtage sig ledelsen af alle andre luftfartøjer, der ankommer til stedet indtil dennes tilstedeværelse ikke længere er påkrævet, med mindre en af de senere ankomne luftfartøjschefer er bedre egnet til ledelsen, idet denne så skal overtage ledelsen Opfangelse af nødopkald eller nødmelding Når et nødopkald eller en nødmelding opfanges af et luftfartøj, der ikke anvendes i flyveredningstjenesten, skal chefen på det pågældende luftfartøj a. underrette lufttrafiktjenesten inden for det pågældende område, b. afsætte det nødstedte luftfartøjs eller overfladefartøjs position, hvis denne er angivet, c. tage pejlinger af udsendelsen, hvis dette er muligt, og d. efter sit bedste skøn - under afventning af instruktioner - begive sig til den position, der er angivet i nødmeldingen. Tidspunkt for observation, angivet i UTC. Antal personer, der er observeret. Hvorvidt personer er set forlade det nødstedte fartøj Signaler til overfladefartøjer Når det er nødvendigt for et luftfartøj at dirigere et overfladefartøj til det sted, hvor et luftfartøj eller et overfladefartøj er i nød, skal luftfartøjschefen sørge for, at luftfartøjet med alle til rådighed stående midler afgiver de signaler, som er beskrevet i ICAO Doc 9731-AN/958, BL 7-4 / Udg. 2 / / 7

8 International Aeronautical and Maritime SAR Vol III Signaler fra nødstedte og redningspatruljer på jorden til luftfartøjer Luftfartøjschefen skal være bekendt med og kunne forstå betydningen af signalerne i skema 1 og 2 i bilaget til denne BL. Anm.: Bilaget indeholder også anvisninger til nødstedte og redningspatruljer på jorden om anvendelsen af signalerne i skema 1 og Signaler fra luftfartøjer til nødstedte eller eftersøgningspatruljer på jorden Når det er nødvendigt for et luftfartøj at give oplysninger til nødstedte eller eftersøgningspatruljer på jorden, og to-vejs radioforbindelse ikke står til rådighed, skal luftfartøjschefen så vidt muligt sørge for at afgive oplysningerne ved, at der fra luftfartøjet nedkastes en meddelelse eller kommunikationsudstyr, som vil gøre det muligt at etablere direkte forbindelse Når et fra jorden afgivet signal er forstået, skal luftfartøjschefen forsøge at kvittere for dette ved at vippe med planerne eller anden forståelig måde Når et fra jorden afgivet signal ikke er forstået, skal de nødstedte eller eftersøgningspatruljen underrettes herom ved en direkte meddelelse. Hvis denne fremgangsmåde ikke er mulig, skal undladelse af at vippe med planerne tilkendegive, at meddelelsen ikke er forstået. 17. Straf 17.1 Overtrædelse af bestemmelserne i pkt. 4.1, afsnit 6-8, pkt. 9.1, pkt. 10.1, afsnit i denne BL straffes med bøde Overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 16 straffes i medfør af luftfartslovens 149, stk. 8 med bøde eller fængsel i indtil 2 år For overtrædelser begået af selskaber mv. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens 149, stk Ikrafttræden 18.1 Denne BL træder i kraft den 1. januar Samtidigt ophæves BL 7-4, 1. udgave af 1. oktober Statens Luftfartsvæsen, den 4. december 2006 Kurt Lykstoft Larsen / Niels Remmer BL 7-4 / Udg. 2 / / 8

9 Bilag Skema 1 Signaler fra nødstedte på jorden til luftfartøjer Nr. Meddelelse Signal 1 Behøver hjælp V 2 Behøver lægehjælp X 3 Nej eller benægtende N 4 Ja eller bekræftende Y 5 Fortsætter i denne retning Skema 2 Signaler fra redningspatruljer på jorden til luftfartøjer Nr. Meddelelse Signal 1 Opgaven udført LLL 2 Alle ombordværende fundet LL 3 Kun en del af de ombordværende fundet ++ 4 Kan ikke fortsætte. Vender tilbage til basen XX 5 Vi har delt os op i 2 grupper som fortsætter i de angivne retninger 6 Har fået oplysning om, at luftfartøjet findes i denne retning 7 Ikke fundet noget. Fortsætter med at søge NN Når signalerne i skema 1 og 2 anvendes, har de den betydning, der er anført deri, og følgende anvisninger bør af nødstedte og redningspatruljer så vidt muligt følges ved anvendelsen af signalerne: a. Form signalerne med de til rådighed stående midler. Nogle af de metoder, der i almindelighed kan benyttes af de nødstedte, er anvendelse af tøjstrimler, faldskærmsstof, træstykker, sten og lignende, ligesom overfladen kan trampes til eller overhældes med olie, osv. b. Giv signalerne en størrelse af mindst 2,5 m. c. Sørg for, at signalerne udlægges nøjagtig som beskrevet for at undgå forveksling med andre signaler. d. Sørg for at danne så stor farvekontrast som muligt mellem det anvendte materiale og baggrunden. e. Udnyt enhver mulighed for at tiltrække opmærksomheden ved hjælp af andre midler, såsom radio, nødblus, røg eller lysreflekser.

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder Udgave 5, 21. november 2003 I medfør af 54 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland mv.

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland mv. Bestemmelser for Civil Luftfart Høringsudkast BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland mv. Udgave 56, 21. november 2003 I medfør af 54 i lov om luftfart, og 149,

Læs mere

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland Udgave 6, 27. oktober 2016 I medfør af 54 og 149, stk. 10, i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bestemmelser om rundflyvning 1)

Bestemmelser om rundflyvning 1) BEK nr 10094 af 16/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Statens Luftfartsvæsen, j.nr. 09-3011-0026 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bestemmelser om meteorologisk vejrobservations- og formidlingstjeneste (BL 7-17, 3. udgave) 1)

Bestemmelser om meteorologisk vejrobservations- og formidlingstjeneste (BL 7-17, 3. udgave) 1) BEK nr 9875 af 12/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Statens Luftfartsvæsen, j.nr. 08-3011-0017 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bestemmelser om automatisk rekordering af talekommunikation

Bestemmelser om automatisk rekordering af talekommunikation Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-23 Bestemmelser om automatisk rekordering af talekommunikation og data* Udgave 2, 18. september 2013 I medfør af luftfartslovens 52 og 149, stk. 10, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bestemmelser om etablering, ændring, drift og vedligeholdelse af luftfartstjenestesystemer

Bestemmelser om etablering, ændring, drift og vedligeholdelse af luftfartstjenestesystemer Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 3-42 Bestemmelser om etablering, ændring, drift og vedligeholdelse af luftfartstjenestesystemer Udgave 1, 18. december 2006 I medfør af

Læs mere

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1)

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1) BEK nr 1755 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00406 Senere ændringer

Læs mere

Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller*

Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller* Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller* 2. udgave, xx. xxx 2014 I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion I medfør af 50, stk. 5, 50 a, stk. 6-7, i lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-96 Bestemmelser om teoretisk uddannelse til FIS-elevcertifikat m.m. Udgave 4, 9. november 2004 I medfør af 73 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning*

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-34 Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32, 75, 78, 82 og 153 i lov om luftfart, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Teknisk sammenskrivning af bekendtgørelse 2009-12-14 nr. 1251 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige som ændret ved BEK nr. 863 af 20/07/2011 Bemærk særligt 3 i BEK

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om euforiserende stoffer

Bekendtgørelse af lov om euforiserende stoffer LBK nr 748 af 01/07/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 12. august 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2008-14320-235 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed BEK nr 1045 af 30/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-113-0147 Senere ændringer til forskriften BEK nr 88 af 27/01/2016

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3.4 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige

Læs mere

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave.

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-9 Bestemmelser om ubemandede friballoner Udgave 3, 3. oktober 2014 I medfør af luftfartslovens 82 og 151, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013,

Læs mere

Bestemmelser om luftfartøjsdokumenter mv. for luftfartøjer, der ikke opereres i henhold til bestemmelser

Bestemmelser om luftfartøjsdokumenter mv. for luftfartøjer, der ikke opereres i henhold til bestemmelser Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 1-19 Bestemmelser om luftfartøjsdokumenter mv. for luftfartøjer, der ikke opereres i henhold til bestemmelser for erhvervsmæssig lufttransport

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv. Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Der oprettes en pulje til finansiering af støtteordninger, der har til formål at støtte

Læs mere

Bestemmelser om interception af civile luftfartøjer

Bestemmelser om interception af civile luftfartøjer BEK nr 10096 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Statens Luftfartsvæsen, j.nr. 07-30110056 Senere ændringer

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-21 Bestemmelser om etablering af lufttrafiktjeneste* Udgave 5, 16. november 2005 I medfør af 54, 73 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1)

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1) BEK nr 49 af 13/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0905127 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om de risici pengeinstitutter omfattet af garantiordningen må påtage sig

Bekendtgørelse om de risici pengeinstitutter omfattet af garantiordningen må påtage sig BEK nr 13 af 13/01/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0013 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 543 af 12. juni 2012 Bekendtgørelse sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Sikkerhedsrådgiverens

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-9 Bestemmelser om ubemandede friballoner Udgave 2, 9. maj 2006 I medfør af luftfartslovens 82 og 151, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1484

Læs mere

25. februar 2014 14/00115-14 x x x

25. februar 2014 14/00115-14 x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. februar 2014 14/00115-14 x x x AFVISNING AF KLAGE OVER RÅDEN OVER VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet din klage af den 31. december 2013 over Kommunens e-mail

Læs mere

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1)

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1) BEK nr 846 af 29/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j. nr. 20159000059 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-18 Bestemmelser om etablering af flyvepladsledelse på godkendte flyvepladser mv. 3. udgave, 12. oktober 2006 I medfør af 52 og 149, stk. 10 i

Læs mere

Vejledning om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift Veteranbanebekendtgørelsen

Vejledning om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift Veteranbanebekendtgørelsen Vejledning om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift Veteranbanebekendtgørelsen 9. maj 2011 3 Vejledning om ikke Forord Forord Generelt Bekendtgørelsen kan ses under Lovstof på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1) LBK nr 1068 af 15/09/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2504/1224-0032 Senere

Læs mere

BEK nr 963 af 28/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2016. Senere ændringer til forskriften BEK nr 233 af 05/03/2015

BEK nr 963 af 28/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2016. Senere ændringer til forskriften BEK nr 233 af 05/03/2015 BEK nr 963 af 28/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2012000118 Senere ændringer til

Læs mere

ATS-instruks 17 Daglig ledelse af en lufttrafiktjenesteenhed

ATS-instruks 17 Daglig ledelse af en lufttrafiktjenesteenhed ATS-instruks 17 Daglig ledelse af en lufttrafiktjenesteenhed Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Samarbejdsaftaler og lokale ATS-instrukser 3. Tjenestens udøvelse 4. Enhedens udstyr 4.1 Generelt 4.2 Procedurer

Læs mere

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at:

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at: BORGER RÅDGIVEREN Det kan du bruge borgerrådgiveren til Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Hvidovre Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb KEN nr 9338 af 14/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2121-51397 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Konstatering af overtrædelser

Konstatering af overtrædelser At-intern instruks Konstatering af overtrædelser At-intern instruks IN-18-8 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 1. kontor Ikrafttræden: 7. august 2006 Senest

Læs mere

H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og HK/KOMMUNAL vedrørende ikke-tjenestemandsansat personale

H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og HK/KOMMUNAL vedrørende ikke-tjenestemandsansat personale Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og HK/KOMMUNAL vedrørende ikke-tjenestemandsansat personale --------------------------- Denne hovedaftale er indgået med bindende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v.

Bekendtgørelse af lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v. LBK nr 440 af 01/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0006087 Senere ændringer

Læs mere

Retsinformation. Lovgivning som forskriften vedrører. LBK Nr. 452 af 24/06/1998. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Retsinformation. Lovgivning som forskriften vedrører. LBK Nr. 452 af 24/06/1998. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om udpegning og notifikation af bemyndigede organer til at udføre certificerings-, kontrol- og prøvningsopgaver i henhold til EF-direktiv om byggevarer (89/106/EØF) BEK nr 229 af 31/03/2001

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning 1)

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning 1) BEK nr 196 af 27/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0134

Læs mere

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 10. oktober 2002 om tilslutning af terminaludstyr til det offentlige telenet. Anvendelsesområde.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 10. oktober 2002 om tilslutning af terminaludstyr til det offentlige telenet. Anvendelsesområde. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 10. oktober 2002 om tilslutning af terminaludstyr til det offentlige telenet I medfør af 2, 3 stk. 3, 14 og 15 i landstingsforordning nr. 10 af 28. oktober 1993 om

Læs mere

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. BEK nr 1553 af 18/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen, j.nr. 2013-6211-331 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

[Om bortfald af tilsyn eller vilkår om samfundstjeneste] 1. Jeg vil tillade mig at besvare samrådsspørgsmål E som det første.

[Om bortfald af tilsyn eller vilkår om samfundstjeneste] 1. Jeg vil tillade mig at besvare samrådsspørgsmål E som det første. Retsudvalget 2011-12 L 55, endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Strafferetskontoret Dato: 7. februar 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2011-731-0012 Dok.: 336117 UDKAST

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation og drift af elinstallatørvirksomhed

Bekendtgørelse om autorisation og drift af elinstallatørvirksomhed BEK nr 1522 af 13/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-12-2007 Økonomi- og Erhvervsministeriet Accession B20070152205 Entydig dokumentidentifikation AU003097 Dato for førstegangsindlæggelse 21-12-2007

Læs mere

Vejledning om lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr med tilknyttede sundhedspersoner

Vejledning om lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr med tilknyttede sundhedspersoner Vejledning om lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr med tilknyttede sundhedspersoner Indhold 1 Indledning... 2 2 Omfattede virksomheder og forretninger... 2 2.1

Læs mere

Jordregulativ Lolland Kommune

Jordregulativ Lolland Kommune Jordregulativ Lolland Kommune Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed, Jernbanegade 7, 4930 Maribo Telefon 5467 6767, tmm@lolland.dk, www.lolland.dk 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette

Læs mere

Vedtægter for. Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Vedtægter for. Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum Vedtægter for Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum --- oo0oo --- 1. NAVN OG STATUS 1.01 Fondens navn er Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum (i det følgende kaldet Museet ). 1.02 Museet er en selvejende

Læs mere

Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA(2011)0215 Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

for Vintervedligeholdelse og renholdelse i Furesø Kommune

for Vintervedligeholdelse og renholdelse i Furesø Kommune Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse i Furesø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Vintervedligeholdelse kommuneveje, cykelstier, stier mv. 3. Snerydning 3.1 Kommunens opgaver 3.2

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE. Vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb)

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE. Vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) A-ordningen - med NI-beløb kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Ansøgningspakke FO/BF2_da_030616 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-95 Bestemmelser om praktisk uddannelse til flyveledercertifikat m.v. Udgave 4, 9. november 2004 I medfør af 73 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

21.01.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder

21.01.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder 2007 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. UANSØGT AFSKED SOM FØLGE

Læs mere

Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder

Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder Den 12. november 2014 J.nr. 2014103514 Ref.: kj Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder Sundhedsstyrelsens opfølgning på Rigsrevisionens beretning af 5.

Læs mere

VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE

VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE INDHOLD FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN... 3 Kort om forskelsbehandlingsloven... 3 HANDICAP.... 3 Hvornår er en lidelse et handicap?... 3 Særligt om stress....

Læs mere

12. januar 2012 VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. Renosyd i/s. ("Interessentskabet") CVR: 13523584

12. januar 2012 VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. Renosyd i/s. (Interessentskabet) CVR: 13523584 12. januar 2012 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab Renosyd i/s ("Interessentskabet") CVR: 13523584 1. Navn og hjemsted 1.1 Interessentskabets navn er Renosyd i/s. 1.2 Interessentskabets hjemsted

Læs mere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere BEK nr 1375 af 02/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-8501-003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne BEK nr 364 af 17/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om knive og blankvåben m.v.

Bekendtgørelse om knive og blankvåben m.v. BEK nr 911 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2016-5064-0794 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand LBK nr 349 af 22/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-7652-0083 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010 af [ ] om fastlæggelse af fælles krav til udnyttelse af luftrummet og operationelle procedurer

Læs mere

Bekendtgørelse om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Bekendtgørelse om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder Udkast til Bekendtgørelse om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 2, 13 a, 15, stk. 5, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

investeringsfonde m.v.

investeringsfonde m.v. BEK nr 819 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0018 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v.

Bekendtgørelse af lov om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v. LBK nr 555 af 25/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-730-1212 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer

Bekendtgørelse for Færøerne om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer Givið út 22. apríl 2016 18. april 2016. Nr. 360. Bekendtgørelse for Færøerne om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19, stk. 1, i lov om psykologer m.v., som sat i kraft

Læs mere

BEK nr 58 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 58 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 58 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00008 Senere ændringer

Læs mere

Tilladelse til udvidelse af kaj- og moleanlæg på Skagen Havn

Tilladelse til udvidelse af kaj- og moleanlæg på Skagen Havn Forsvarsministeriet v/forsvarets Bygningsog Etablissementstjeneste Att.: Projektleder, Byggedivisionens Projektteam Vest, Eva Hancock Sendt elektronisk til esh@mil.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly. Juni 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly. Juni 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly Juni 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Ret til supplerende dagpenge

Ret til supplerende dagpenge Bekendtgørelse om supplerende dagpenge I medfør af 58, stk. 1, nr. 1 og 2, litra b, 60, stk. 2, 62, stk. 7 og 73, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

www.dban.dk FORTROLIGHEDSAFTALE

www.dban.dk FORTROLIGHEDSAFTALE Dansk Business Angel Netværk info@dban.dk www.dban.dk FORTROLIGHEDSAFTALE 2 Mellem undertegnede, på den ene side [Selskabets navn og adresse] CVR-nr. [xx xx xx xx] (herefter betegnet Selskabet ) og er

Læs mere

i sin søns patientjournal. På den måde ville både faren selv og andre sundhedspersoner få kendskab til dommen og dens konsekvenser.

i sin søns patientjournal. På den måde ville både faren selv og andre sundhedspersoner få kendskab til dommen og dens konsekvenser. 2009 12-1 Patientklagenævnets pligt til at vejlede om konsekvenserne af en afgørelse truffet af nævnet I fortsættelse af behandlingen af en konkret klagesag om en fars ret til aktindsigt i sin søns patientjournal

Læs mere

Psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet

Psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet At-intern instruks Psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet At-intern instruks IN-4-4 Arbejdsmiljøemne: Psykisk arbejdsmiljø Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden:

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder

Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder Finanstilsynet Forbrugerombudsmanden Den 2. september 2013 Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder Som følge af ændringerne i markedsføringsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om Revisornævnet 1

Bekendtgørelse om Revisornævnet 1 Udkast til Bekendtgørelse om Revisornævnet 1 I medfør af 47, stk. 1, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som senest ændret ved lov nr. af maj

Læs mere

Vedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.: 37 03 42 82

Vedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.: 37 03 42 82 Vedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.: 37 03 42 82 Titel: Vedtægter Thisted Forsikring A/S Side 1 af 6 1. Navn og hjemsted Selskabets navn er Thisted Forsikring A/S ( Aktieselskabet ). Aktieselskabets

Læs mere

Bestemmelser om virksomheders autorisation til vedligeholdelse

Bestemmelser om virksomheders autorisation til vedligeholdelse Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 2-1 Bestemmelser om virksomheders autorisation til vedligeholdelse af luftfartøjer Udgave 2, 6. december 2006 I medfør af 31 og 149, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse af børneloven

Bekendtgørelse af børneloven LBK nr 1817 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil

Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil Instruktion Formålet med Lederadfærdsanalyse II Egen er at give dig oplysninger om, hvordan du opfatter din ledelsesstil. I det følgende vil du blive

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-38 Bestemmelser om anvendelse af geografiske koordinater Udgave 1, 23. januar 1997 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 112 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-19203-0658 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2009/1 LSV 126 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20090054829 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. maj

Læs mere

Virksomheder uden ArbejdsMiljøOrganisation:

Virksomheder uden ArbejdsMiljøOrganisation: De nye regler om virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed er blevet til efter et trepartssamarbejde mellem Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter i 2009. De grundlæggende regler om arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Clarasvej 2 8700 Horsens Telefon 7628 2010 Fax 7565 7660 VEDTÆGTER. for.

Clarasvej 2 8700 Horsens Telefon 7628 2010 Fax 7565 7660    VEDTÆGTER. for. Ret&Råd Sundhuset Clarasvej 2 8700 Horsens Telefon 7628 2010 Fax 7565 7660 E-mail: info@sundhuset.dk www.sundhuset.dk J.nr.: 21-80258 PEA/THJ VEDTÆGTER for Billund Trav A/S CVR-nr. 32 80 07 18 Selskabets

Læs mere

Vedtægt for den selvejende Børnehave Engblommevej

Vedtægt for den selvejende Børnehave Engblommevej Vedtægt for den selvejende Børnehave Engblommevej 1. Institutionens navn Stk. 1 Den selvejende institutions navn er Børnehaven Engblommevej, Engblommevej 34 4000 Roskilde. Institutionen har hjemsted i

Læs mere

Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Tillægsaftale til den mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Grundforskningsfond

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Grundforskningsfond LBK nr 367 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 11. august 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, j.nr. 2016/2333 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af integrationsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1178 af 11. oktober 2007 Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) I medfør af 18 b, stk. 4 og 5, 33 a, stk. 4, 33 b, stk.

Læs mere

Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til vedligeholdelse af Teglværksvej jeres j.nr. 500958

Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til vedligeholdelse af Teglværksvej jeres j.nr. 500958 Dato 25. november 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/11246-9 Side 1/5 Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til vedligeholdelse af Teglværksvej jeres

Læs mere

Hertil har vi modtaget dine bemærkninger af 4. august 2014, som vi har indarbejdet i afgørelsen

Hertil har vi modtaget dine bemærkninger af 4. august 2014, som vi har indarbejdet i afgørelsen Dato 19. august 2014 Dokument 14/02402 Side Klage over Kommunens administration af H Vej Vejdirektoratet har behandlet din klage af 6. februar 2014 over Kommunens afgørelse af 3. februar 2014, hvor kommunen

Læs mere

3. Spørgsmål om indsigt i loggen over opslag og søgninger i CPR.

3. Spørgsmål om indsigt i loggen over opslag og søgninger i CPR. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 103 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet, CPR-kontoret Datavej 20 Postbox 269 3460 Birkerød sendt til cpr@cpr.dk 22. juni 2005 Udtalelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. februar 2013 12/14089 KLAGE OVER BETALING FOR BELYSNING PÅ PRIVATE FÆLLESVEJE Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. november 2012 over Kommunens afgørelse

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg

UDKAST. til. Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg UDKAST til Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg I medfør af 5, stk. 1, nr. 4 og 34, stk. 2 i lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed ved

Læs mere

Bekendtgørelse om menighedsråds medvirken ved ansættelse i præste- og provstestillinger m.m.

Bekendtgørelse om menighedsråds medvirken ved ansættelse i præste- og provstestillinger m.m. BEK nr 1315 af 21/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. august 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 120354/13 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-11

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-11 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august

Læs mere

Sådan skriver I et lovforslag

Sådan skriver I et lovforslag Sådan skriver I et lovforslag Vores lovforslag vil begrænse klimaforandringerne UNGDOMS- PARLAMENT 2011 TIL ELEVERNE Det er vores fremtid, det gælder! det vil gå ud over virksomhederne! HVEM SKAL BETALE

Læs mere

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt. Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamic Venues ApS serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler

Læs mere

Så er det nu det gælder!!!

Så er det nu det gælder!!! Så er det nu det gælder!!! NYHEDSBREV 3 Vi vedlægger lovforslag nr. 204, nemlig forslag til en ny Kolonihavelov. Endvidere vedlægges bemærkningerne til 2-5 i Kolonihaveloven. Vi var i Folketinget i torsdags

Læs mere