Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart"

Transkript

1 Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-18 Bestemmelser om etablering af flyvepladsledelse på godkendte flyvepladser mv. 3. udgave, 12. oktober 2006 I medfør af 52 og 149, stk. 10 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. december 2005, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Transportog Energiministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende: 1. Referencedokumenter 1.1 BL 3-1, Bestemmelser om etablering af offentlige VMC-flyvepladser, seneste udgave. 1.2 BL 3-2, Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser, seneste udgave. 1.3 BL 3-5, Bestemmelser om helikopterdæk på havanlæg, seneste udgave. 1.4 BL 3-8, Bestemmelser om etablering og drift af helikopterflyvepladser, seneste udgave. 1.5 BL 3-22, Bestemmelser om rundflyvningsflyvepladser, flyvemaskine, seneste udgave. 1.6 BL 3-25, Bestemmelser om etablering af helikopterflyvepladser på Færøerne og i Grønland, seneste udgave. 1.7 BL 7-8, Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder, seneste udgave. 1.8 BL 7-25, Bestemmelser om risikovurdering og risikoreduktion i lufttrafikstyring, seneste udgave. 1.9 BL 7-26, Bestemmelser om flyvesikkerhedsstyring i forbindelse med udøvelse af lufttrafikstyring, seneste udgave ICAO, Doc 9859, ICAO Safety Management Manual, seneste udgave ICAO, Doc 9774, AN/969 Manual on Certification of Aerodromes, seneste udgave ICAO Annex 14, Aerodromes, seneste udgave De dokumenter, der er nævnt i pkt , findes på Retsinformations hjemmeside og på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside Dokumenterne kan endvidere fås ved henvendelse til Statens Luftfartsvæsen Servicecentret Postboks 744 Ellebjergvej København SV Tlf.: Fax: Website Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.12, findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside og kan i øvrigt ligesom dokumenterne nævnt i pkt og 1.11 købes ved henvendelse til BL 3-18 / Udg. 3 / / 1

2 ICAO Headquarters Attn.: Document Sales Unit 999 University Street Montréal, Quebec Canada H3C 5H7 Tel.: Fax: Sitatex: YULDYA Website: 2. Definitioner Flyveplads (Aerodrome): Et bestemt område på land eller vand (omfattende bygninger, installationer og udstyr) beregnet til anvendelse helt eller delvis ved landing, start og manøvrering af luftfartøjer. Flyveplads, godkendt (Aerodrome, approved): En flyveplads, der af Statens Luftfartsvæsen er godkendt til en særlig aktivitet. Flyveplads, offentlig (Aerodrome, public): En flyveplads, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, og som på nærmere fastsatte vilkår er åben for offentligheden. Flyveplads, privat (Aerodrome, private): En flyveplads, der ikke er offentlig. Flyvepladschef (Aerodrome manager): Chef for flyvepladsledelsen. Flyvepladsledelse (Aerodrome management): En organisation, som af Statens Luftfartsvæsen er godkendt til at forestå den daglige drift og det daglige tilsyn med pladsen eller det civile område på en militær flyvestation. Flyvepladstjeneste (Aerodrome services): En tjeneste, der har til opgave af sikre, at flyvepladsen med dens anlæg og tilbehør er i foreskreven stand. Flyvesikkerhedspolitik (Safety policy): I denne BL forstås ved flyvesikkerhedspolitik en erklæring, som angiver virksomhedens grundlæggende tilgang til styring af flyvesikkerheden (flyvesikkerhedsstyring). Flyvesikkerhedsstyringssystem (Safety Management System (SMS)): I denne BL forstås ved flyvesikkerhedsstyringssystem et system til at styre flyvesikkerhed, som indeholder den nødvendige organisatoriske struktur, ansvarsforhold, flyvesikkerhedspolitik og procedurer. Konfigurationsstyringssystem (Configuration Management System): I denne BL forstås ved konfigurationsstyringssystem, et system, der til enhver tid kan angive den gældende version af hardware, software og relateret dokumentation samt relationer disse i mellem. Kvalitetsstyringssystem (Quality Management System): I denne BL forstås ved kvalitetsstyringssystem, et system, som gennem et samspil mellem ansvar, beføjelser, processer og ressourcer, fastlægger og forbedrer kvaliteten, der er defineret i virksomhedens kvalitetspolitik og kvalitetsmål. SMS: Se flyvesikkerhedsstyringssystem. Tjenestetid (Hours where service is provided): Den periode, hvor der på en offentlig flyveplads ydes flyvepladstjeneste og lufttrafiktjeneste. Visuelle vejrforhold (Visual Meteorological Conditions - VMC): Vejrforhold udtrykt i værdier for sigtbarhed, afstand fra skyer og skydækkehøjde, der er lig med eller større end fastsatte minima. Åbningstid (Hours when aerodrome is available for use): Den periode, en offentlig flyveplads er stillet til rådighed for luftfart. 3. Anvendelsesområde Denne BL fastsætter bestemmelser for offentlige flyvepladser og civile områder på militære flyvestationer samt for private, godkendte flyvepladser, herunder faste helikopterflyvepladser, som i det følgende alle under ét benævnes som godkendte flyvepladser. BL 3-18 / Udg. 3 / / 2

3 4. Etablering og drift 4.1 Det påhviler den, der har fået tilladelse til at indrette og drive en godkendt flyveplads, i det følgende kaldet koncessionshaveren, at etablere en flyvepladsledelse. 4.2 Koncessionshaveren er ansvarlig for at sikre a. fastsættelse af den målsætning, som flyvepladsen skal leve op til, b. etablering af de tjenester, som er krævet af Statens Luftfartsvæsen, c. ansættelse af det personale, der er nødvendigt for drift af flyvepladsen, d. at personalet har de uddannelser og de kvalifikationer, der er nødvendige for udøvelse af de respektive funktioner, e. at personalet er godkendt/certificeret i henhold til gældende bestemmelser, f. at der foreligger en uddannelsesplan for kompetenceudvikling af personalet, g. at der er etableret anlæg, og at der forefindes det udstyr og materiel, som er krævet af Statens Luftfartsvæsen, og at det drives og vedligeholdes i overensstemmelse med gældende bestemmelser, h. etablering af et kvalitetsstyringssystem, herunder et konfigurationsstyringssystem, i. etablering af et flyvesikkerhedsstyringssystem, j. at alle, der arbejder på flyvepladsen, efterlever flyvepladsens regler og aktivt deltager i det forebyggende flyvesikkerhedsarbejde, k. at medarbejdere fra Statens Luftfartsvæsen i tilsynsøjemed har uhindret adgang til flyvepladsen, herunder dens anlæg, udstyr og tjenester samt dokumenter, der vedrører drift af flyvepladsen, og l. at der er indgået aftale med underleverandører om udveksling af den nødvendige dokumentation vedrørende flyvesikkerhedsstyringssystem og kvalitetstyringssystem samt vedrørende indberetning af flyvesikkerhedsmæssige forhold. Anm.: BL 7-8 indeholder bestemmelser om koncessionshavers ansvar vedrørende lufttrafiktjeneste. 4.3 Koncessionshaveren skal udarbejde en flyvepladshåndbog og sikre, at kravene herom, jf. afsnit 5, overholdes. 4.4 Koncessionshaveren skal udpege en flyvepladschef til at forestå flyvepladsledelsen Koncessionshaveren skal meddele Statens Luftfartsvæsen, hvem der er udpeget som flyvepladschef. 4.5 Flyvepladschefen er ansvarlig for, at den daglige drift og vedligeholdelse af flyvepladsen sker i henhold til flyvepladshåndbogen og gældende bestemmelser Flyvepladschefen skal på koncessionshaverens vegne varetage forbindelsen til Statens Luftfartsvæsen i sager vedrørende anlæg, udstyr og tjenester, der berører flyvepladsens tilladelser/godkendelser Flyvepladschefens funktioner skal varetages i hele flyvepladsens åbningstid Flyvepladschefen skal have direkte reference til og være direkte ansvarlig over for den person, der har det endelige økonomiske ansvar for flyvepladsen. 5. Flyvepladshåndbog 5.1 Flyvepladshåndbogen skal indeholde de forskrifter og instruktioner eller referencer hertil, der har relation til flyvesikkerhedsmæssige forhold på flyvepladsen, herunder forskrifter og instruktioner, der er krævet i hen- BL 3-18 / Udg. 3 / / 3

4 hold til ministerielle bekendtgørelser og/eller BL er. 5.2 Flyvepladshåndbogen skal som udgangspunkt have det indhold, som er beskrevet i bilag 1. Fravalg skal begrundes. 5.3 Flyvepladshåndbogen samt ændringer heri skal accepteres af Statens Luftfartsvæsen, som til enhver tid kan kræve ændringer i indholdet. 5.4 Flyvepladshåndbogen skal altid være tilgængelig for det tjenesteudøvende personale. 5.5 Flyvepladshåndbogen skal løbende være ajourført. 5.6 Koncessionshaveren skal opbevare mindst et ajourført eksemplar af flyvepladshåndbogen på flyvepladsen og et eksemplar på sit hovedforretningssted, hvis dette ikke er det samme som flyvepladsen. 5.7 Et ajourført eksemplar af flyvepladshåndbogen skal fremsendes til Statens Luftfartsvæsen. 6. Kvalitetsstyringssystem 6.1 Koncessionshaveren skal udpege en kvalitetschef. 6.2 Koncessionshaveren skal etablere et kvalitetsstyringssystem, som skal sikre, at auditering af samtlige funktioner og systemer på flyvepladsen gennemføres mindst en gang om året, jf. dog pkt og Hvis der konstateres væsentlige afvigelser, eller andre forhold taler herfor, skal hyppigheden af auditeringerne forøges Hvis auditering ikke finder sted mindst en gang om året, skal dette begrundes af koncessionshaver og accepteres af Statens Luftfartsvæsen. 7. Flyvesikkerhedsstyringssystem (Safety Management System, SMS) 7.1 Koncessionshaveren skal udpege en flyvesikkerhedschef. 7.2 Koncessionshaveren skal etablere et flyvesikkerhedsstyringssystem i overensstemmelse med pkt. 7.4 og 7.4.1, jf. dog pkt Flyvesikkerhedschefen skal sikre, at begivenheder og hændelser, som vurderes at indeholde væsentlige flyvesikkerhedsmæssige aspekter, undersøges øjeblikkelig, og at nødvendige forebyggende foranstaltninger foretages. 7.4 Flyvesikkerhedsstyringssystemet skal sikre, at de flyvesikkerhedsmæssige forhold, som er beskrevet i gældende bestemmelser, og som er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, opretholdes, samt at der etableres processer, der forbedrer flyvesikkerheden Flyvesikkerhedsstyringssystemet skal omfatte følgende: a. Beskrivelse af flyvepladsens flyvesikkerhedspolitik og flyvesikkerhedsmål. b. Strategi og planlægning, der forbedrer flyvesikkerheden. c. Flyvesikkerhedsorganisationens ressourcer, kommandoveje, arbejdsgange, ansvar og beføjelser. d. Flyvesikkerhedsforbedringsprocesser, analyse og opfølgning på forhold af sikkerhedsmæssig betydning, jf. principperne om risikovurdering og risikoreduktion i BL 7-25 og ICAO Doc e. Et registrerings- og rapporteringssystem, der sikrer flyvepladsen og Statens Luftfartsvæsen indblik i de flyvesikkerhedsmæssige forbedringer. f. Et system, der dokumenterer og sikrer opfølgning på BL 3-18 / Udg. 3 / / 4

5 forebyggende flyvesikkerhedstiltag, korrigerende flyvesikkerhedstiltag, handlinger, der forhindrer at opståede risici optræder igen, og at viden om disse risici bibringes organisationen. g. En årlig evaluering af flyvepladsens flyvesikkerhedsmæssige funktioner, som de er beskrevet i flyvesikkerhedsstyringssystemet. 7.5 Koncessionshaveren skal løbende sikre a. at kvalitetsstyringssystemet og flyvesikkerhedssystemet fungerer og efterleves, b at personalet gennemgår træning og opnår de kompetencer, der er nødvendige for udøvelse og ansvar med hensyn til arbejdsopgaver, og c. at underleverandører, der udfører arbejde på flyvepladsens vegne, altid opfylder de stillede flyvesikkerhedskrav. 8. Dispensation Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser. 9 Straf 9.1 Overtrædelser af bestemmelserne i afsnit 4-7 i denne BL straffes med bøde. 9.2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens 149, stk Ikrafttræden 10.1 Denne BL træder i kraft den 23. november Samtidig ophæves BL 3-18, 2. udgave af 14. marts VMC-flyvepladser skal alene opfylde pkt a og b. Statens Luftfartsvæsen, den 12. oktober 2006 Kurt Lykstoft Larsen /Per Veignberg BL 3-18 / Udg. 3 / / 5

6 Flyvepladshåndbogens indhold Bilag 1 1. Indledning a. Revisionsoversigt b. Fordelingsliste c. Indholdsfortegnelse med oversigt over gældende sider d. Bilagsfortegnelse med oversigt over gældende sider e. Fortegnelse over eventuelle tillæg med oversigt over gældende sider f. Retningslinier for revision af flyvepladshåndbogen 2. Generelt a. Beskrivelse af flyvepladsens koncessionshaver b. Beskrivelse af mission c. Beskrivelse af operativ målsætning d. Tjenestetid og åbningstid 3. Beskrivelse af flyveplads a. Beskrivelse af flyvepladsen, (navn, beliggenhed, geografiske koordinater (WGS-84), landingsudstyr, baneretning mv.) b. Arten og omfanget af den forventede trafik c. Ambitionsniveau for flyvepladsens anvendelighed på baggrund af snerydning, glatførebekæmpelse, reparationstider mv. d. Andre aktiviteter, hvortil anlægget ønskes benyttet e. Vedligeholdelsesprogram for lufthavnens anlæg og udstyr, jf. Annex 14, pkt. 9.4 (IMC flyvepladser) 4. Organisation a. Beskrivelse af flyvepladsledelse b. Beskrivelse af flyvepladsens organisation, ressourcer, kommandoveje og arbejdsgange med henvisning til tjenester mv. c. Organisationsplan, opbygning af ledelsesstruktur, herunder ansvarsfordeling d. Angivelse af adresse og telefonnummer på ansvarlige ledere 5. Forskrifter for flyvepladsens tjenester og funktioner, herunder fx a. Flyvepladschef b. Flyvepladstjeneste, herunder bl.a.: Forpladssikkerhedsstyring Hindringsovervågning c. Luftfartstjeneste, herunder ATS CNS MET AIS d. Øvrige tjenester, fx meteorologisk tjeneste og brand- og redningstjeneste e. Drift og vedligeholdelsesforskrifter for anlæg og udstyr f. Low visibility operations g. Kvalitetsstyringsfunktionen h. Flyvesikkerhedsstyringsfunktionen 6. Instrukser for daglig leder af flyvepladsens tjenester og funktioner, herunder fx a. Flyvepladschef b. Flyvepladstjeneste c. Brand- og redningstjeneste d. Luftfartstjeneste, herunder ATS CNS MET AIS e. Vejrobservationstjeneste BL 3-18 / Udg. 3 / / 6

7 7. Kvalitetsstyringssystem, en beskrivelse af a. Formål b. Kvalitetsstyringsorganisation, fx: Det kvalitetsmæssige ansvar i organisationen Auditplaner c. Kvalitetsstyringssystemet, fx: Jf. bestemmelser i afsnit 6 Oplysninger om de kvalitets standarder der efterleves 8. Flyvesikkerhedsstyringssystem (Safety Management System, SMS), en beskrivelse af a. Formål b. Flyvesikkerhedspolitik, fx: En erklæring om, at flyvesikkerhed skal gives højeste prioritet i relation til alle forretningsaktiviteter c. Flyvesikkerhedsmålsætning, fx: At flyvepladsen skal medvirke til en reduktion af begivenheder/hændelser/havarier d. Flyvesikkerhedsorganisation, fx: Det flyvesikkerhedsmæssige ansvar i organisationen Safety Teams e. Flyvesikkerhedsstyringssystemet, fx: Jf. bestemmelserne i afsnit 7 Oplysninger om de nødvendige flyvesikkerhedsmæssige standarder, der efterleves Risikoreduktionsstrategi Foranstaltninger, der er iværksat for at sikre, at underleverandørernes flyvesikkerhedsstyring lever op til flyvepladsens flyvesikkerhedskrav f. Flyvesikkerhedsplan, fx: Audits Indberetning af afvigelser (BL 8-10) Opfølgning på afvigelser Forebyggende handlinger Safety møder 9. Aftaler med andre myndigheder, fx a. Politiet b. Told- og skattemyndighederne c. Beredskabsstyrelsen d. Amt/kommune e. Ambulancetjeneste f. Forsvaret g. Indrejsemyndigheder 10. Aftaler med godkendelsespligtige underleverandører, fx a. Teknisk organisation/tekniker, jf. BL 3-3 b. Luftfartstjenester, herunder lufttrafiktjeneste, jf. BL 7-21 c. Godkendt sagkyndig, jf. BL Aftaler med øvrige underleverandører, fx a. Indehaver af hydrantanlæg/tankningsanlæg, jf. BL 3-6 b. Tilsynsførende for lysanlæg, jf. BL 3-21 c. Handlingskoncessionshaver 12. Flyvepladsreglement, jf. bekendtgørelse nr. 321 af 16. juni 1985 om ordensreglement for flyvepladser, eller BL er i 11-serien 13. Anvisninger vedrørende arbejdsaktiviteter, jf. BL 3-12 a. Procedurer for færdsel gældende for personer og køretøjer indenfor flyvepladsens områder b. Procedurer for brug af radioudstyr c. Procedurer for brug af åben ild, svejsning mv. BL 3-18 / Udg. 3 / / 7

8 14. Reglementer for særlige aktiviteter på flyvepladsen, fx a. Faldskærmsspring, jf. BL 9-1 b. Modelflyvning, jf. BL 9-4 c. Drageflyvning, jf. BL 9-5 d. Ultralet flyvning, jf. BL 9-6 og BL 9-12 e. Svæveflyvning, jf. BL 9-9 f. Ballonflyvning, jf. BL Henvisning til eventuel(le) fx a. Sikkerhedsplan, jf. BL 3-15 (skal ikke være almen tilgængelig) b. Alarmerings- og beredskabsplan, jf. BL 3-9 c. Anvisninger om forholdsregler til nedsættelse af kollisionsrisikoen mellem luftfartøjer og fugle/pattedyr på flyvepladser, jf. BL 3-16 d. Håndtering af farligt gods, jf. BL 5-21 e. Fjernelse af defekt luftfartøj 16. Bilag, fx a. Kopi af tilladelse til drift af flyveplads b. Kopi af godkendelse af flyveplads c. Kopi af godkendelse af anlæg, udstyr og tjenester d. Kopi af meddelte dispensationer e. Kort i målestoksforholdet 1: : med angivelse af flyvepladsens beliggenhed og de hindringsfrie flader f. Situationsplan i målestoksforholdet 1:5.000, der viser placering og dimensioner af flyvepladsens anlæg og udstyr g. Målsatte tegninger og beskrivelse af flyvepladsens udstyr h. Tekniske data for og oplysning om placering af anlæg og udstyr i. Liste over flyvepladsens underleverandører med reference til underleverandørernes flyvesikkerhedsstyringssystem j. Liste over det udstyr, som benyttes til kommunikations-, navigations-, eller overvågningstjenester (CNS) k. Afmærknings- og bemalingsplan l. Eventuel dyrknings- og beplantningsplan m. Kritiske og følsomme områder for radionavigations- og radiolandingshjælpemidler. 17. Tillæg, fx a. Oplysninger om servitutter og tingbogsnoteringer eller tilsvarende vedrørende de hindringsbegrænsende flader b. Liste over luftfartshindringer c. Kopi af servitutattester udstedt af Statens Luftfartsvæsen d. Instrukser fra andre myndigheder e. Beredskabsplan vedrørende flyvehavarier mv. BL 3-18 / Udg. 3 / / 8

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder Udgave 5, 21. november 2003 I medfør af 54 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Bestemmelser om etablering, ændring, drift og vedligeholdelse af luftfartstjenestesystemer

Bestemmelser om etablering, ændring, drift og vedligeholdelse af luftfartstjenestesystemer Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 3-42 Bestemmelser om etablering, ændring, drift og vedligeholdelse af luftfartstjenestesystemer Udgave 1, 18. december 2006 I medfør af

Læs mere

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland mv.

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland mv. Bestemmelser for Civil Luftfart Høringsudkast BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland mv. Udgave 56, 21. november 2003 I medfør af 54 i lov om luftfart, og 149,

Læs mere

Bestemmelser om meteorologisk vejrobservations- og formidlingstjeneste (BL 7-17, 3. udgave) 1)

Bestemmelser om meteorologisk vejrobservations- og formidlingstjeneste (BL 7-17, 3. udgave) 1) BEK nr 9875 af 12/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Statens Luftfartsvæsen, j.nr. 08-3011-0017 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland Udgave 6, 27. oktober 2016 I medfør af 54 og 149, stk. 10, i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-26 Bestemmelser om flyvesikkerhedsstyring i forbindelse med udøvelse af lufttrafikstyring Udgave 1, 17. juni 2003 I medfør af 54 og 149, stk.

Læs mere

Bestemmelser om luftfartøjsdokumenter mv. for luftfartøjer, der ikke opereres i henhold til bestemmelser

Bestemmelser om luftfartøjsdokumenter mv. for luftfartøjer, der ikke opereres i henhold til bestemmelser Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 1-19 Bestemmelser om luftfartøjsdokumenter mv. for luftfartøjer, der ikke opereres i henhold til bestemmelser for erhvervsmæssig lufttransport

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-9 Bestemmelser om ubemandede friballoner Udgave 2, 9. maj 2006 I medfør af luftfartslovens 82 og 151, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1484

Læs mere

Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller*

Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller* Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller* 2. udgave, xx. xxx 2014 I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-11

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-11 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august

Læs mere

Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller*

Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller* Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller* 1. udgave, 21. marts 2013 I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bestemmelser om interception af civile luftfartøjer

Bestemmelser om interception af civile luftfartøjer BEK nr 10096 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Statens Luftfartsvæsen, j.nr. 07-30110056 Senere ændringer

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-03 Bestemmelser om certificering, generelt Udgave 6, 9. november 2004 I medfør af 32, stk. 2, 34, 37, 38, 73 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-38 Bestemmelser om anvendelse af geografiske koordinater Udgave 1, 23. januar 1997 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bestemmelser om virksomheders autorisation til vedligeholdelse

Bestemmelser om virksomheders autorisation til vedligeholdelse Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 2-1 Bestemmelser om virksomheders autorisation til vedligeholdelse af luftfartøjer Udgave 2, 6. december 2006 I medfør af 31 og 149, stk.

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1

Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1 Bestemmelser for civil luftfart BL 3-43 Høringsudkast af 11. marts 2015 Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1 Udgave 2, 2015 I medfør af

Læs mere

Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1

Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1 Bestemmelser for civil luftfart BL 3-43 Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1 Udgave 2, 6. maj 2015 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov

Læs mere

Bestemmelser om ledningsinspektion udført fra helikopter*

Bestemmelser om ledningsinspektion udført fra helikopter* Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-36 Bestemmelser om ledningsinspektion udført fra helikopter* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32, 75, stk. 2, 78, 82 og ½ 153 i lov om

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 8-1 Bestemmelser om kontrolmåling af luftfartsanlæg m.m. fra luften m.v.* Udgave 1, 10. juli 2001 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-42 Bestemmelser om generelle krav til støjemission ved start og landing med subsoniske jetflyvemaskiner Udgave 3, 15. februar 1999 I medfør af

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-3 Bestemmelser om civile flyveopvisninger Udgave 4, 31. januar 1990 I medfør af 75, stk. 3, 130, stk. 3, 149, stk. 10, og 151 i lov om luftfart,

Læs mere

Bestemmelser om automatisk rekordering af talekommunikation

Bestemmelser om automatisk rekordering af talekommunikation Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-23 Bestemmelser om automatisk rekordering af talekommunikation og data* Udgave 2, 18. september 2013 I medfør af luftfartslovens 52 og 149, stk. 10, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-71 Bestemmelser om FIS- og FIS-elevcertifikat Udgave 5, 9. november 2004 I medfør af 73 og 74 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 11-40 Bestemmelser om flyvepladsreglement for flyvepladser drevet af Grønlands Lufthavnsvæsen Udgave 1, 15. august 2003 I medfør af 70, 70 a, 70

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) Bekendtgørelse nr. 1339 af 3. december 2007 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) I medfør af 1 a, 52, 70, 70 a, 70 b, 70c, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-96 Bestemmelser om teoretisk uddannelse til FIS-elevcertifikat m.m. Udgave 4, 9. november 2004 I medfør af 73 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Bestemmelser om forbud mod eller indskrænkning af luftfart i visse områder

Bestemmelser om forbud mod eller indskrænkning af luftfart i visse områder Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 7-20 Bestemmelser om forbud mod eller indskrænkning af luftfart i visse områder Udgave 4, 22. september 2010 I medfør af 3, stk. 1, i lov

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-70 Bestemmelser om flyveleder- og flyvelederelevcertifikat Udgave 5, 9. november 2004 I medfør af 73 og 74 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-21 Lysanlæg for natbeflyvning af offentlige VMC- og private flyvepladser Udgave 2, 1. april 1987 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave.

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-9 Bestemmelser om ubemandede friballoner Udgave 3, 3. oktober 2014 I medfør af luftfartslovens 82 og 151, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013,

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning*

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-34 Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32, 75, 78, 82 og 153 i lov om luftfart, jf.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet

UDKAST. Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet UDKAST Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet I medfør af 147 a, 149, stk. 10 og 152 a, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 29. august 2013, og 8 d, stk.

Læs mere

Operationelle bestemmelser for intern flyvning i Grønland samt for transitflyvning af Søndrestrøm flyveinformationsregion

Operationelle bestemmelser for intern flyvning i Grønland samt for transitflyvning af Søndrestrøm flyveinformationsregion Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 5-24 Operationelle bestemmelser for intern flyvning i Grønland samt for transitflyvning af Søndrestrøm flyveinformationsregion (FIR) Udgave

Læs mere

I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk.

I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 UDKAST Bestemmelser, der supplerer SERA-forordningen Udgave 2, I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland Bekendtgørelse nr. 124 af 22. februar 1995 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland I medfør af 52, 60, 70, 70a, 70b, 148, stk. 2, 149, stk. 10, og

Læs mere

Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport

Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport Bestemmelser for Civil Luftfart Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport Udgave 3, 15. november 2017 I medfør af 82 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BL 3-10 Bestemmelser om luftfartshindringer

BL 3-10 Bestemmelser om luftfartshindringer Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 3-10 Bestemmelser om luftfartshindringer Udgave 2, 22. januar 2010 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-7 Bestemmelser om overflyvningsafgifter (en-route afgifter), København FIR Udgave 3, 2. december 1994 I medfør af 71, stk. 2, stk. 3, stk. 4

Læs mere

I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk.

I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser der supplerer SERA-forordningen 1) Udgave 2, 27. september 2017 I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-22 Bestemmelser om rundflyvningsflyvepladser, flyvemaskine Udgave 2, 26. marts 1990 I medfør af 52, 59, 70 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

ATS-instruks 17 Daglig ledelse af en lufttrafiktjenesteenhed

ATS-instruks 17 Daglig ledelse af en lufttrafiktjenesteenhed ATS-instruks 17 Daglig ledelse af en lufttrafiktjenesteenhed Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Samarbejdsaftaler og lokale ATS-instrukser 3. Tjenestens udøvelse 4. Enhedens udstyr 4.1 Generelt 4.2 Procedurer

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-15 Bestemmelser om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (Security) Udgave 2, 1. juni 1994 Denne BL indeholder en afskrift af

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-25 Bestemmelser om risikovurdering og risikoreduktion i lufttrafikstyring Udgave 1, 17. juni 2003 I medfør af 54 og 149, stk. 10 i lov om luftfart,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-53 Bestemmelser om typeuddannelse af piloter på søflyvemaskine, herunder PFT og instruktørbevis/søflyvemaskine Udgave 1, 26. marts 1993 I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Bestemmelser om nødradiopejlsendere (ELT) (BL 1-10, udgave 2)

Bestemmelser om nødradiopejlsendere (ELT) (BL 1-10, udgave 2) BEK nr 9446 af 18/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2018 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Statens Luftfartsvæsen, j.nr. 08-3011-0008 Senere ændringer til

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 8-2 Bestemmelser om etablering og drift af kontrolorganisation (FCO), der må udføre kontrolmålinger af luftfartsanlæg med luftfartøj m.v.* Udgave

Læs mere

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold Mittarfeqarfiit Organisation struktur & ansvarsforhold Indholdsfortegnelse Driftens øverste struktur:... 2 Adm. Direktør:... 2 Driftsdirektøren:... 2 Kvalitetschefen... 3 Lufthavnens organisation... 4

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter BEK nr 17 af 14/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2014-5067 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1244 af 10/11/2015

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-21 Bestemmelser om etablering af lufttrafiktjeneste* Udgave 5, 16. november 2005 I medfør af 54, 73 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-95 Bestemmelser om praktisk uddannelse til flyveledercertifikat m.v. Udgave 4, 9. november 2004 I medfør af 73 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1 Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1 I medfør af 56, 64, stk. 4, og 102 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område 1

Bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område 1 Bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område 1 1 I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 785/2004 af den 21. april

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 11-9 Bestemmelser om flyvepladsreglement for Aarhus Lufthavn Udgave 1, 10. juli 1998 I medfør af 70, 70 a, 149, stk. 10, og 153, stk. 2, i lov

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 11-14 Bestemmelser om flyvepladsreglement for Stauning Lufthavn Udgave 1, 15. april 1993 I medfør af 70, 70 a, 70 b, 149, stk. 10, og 153 stk.

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-12 Arbejdsaktiviteter på offentlige flyvepladser Udgave 1, 1. september 1984 I medfør af 52, 70, 149, stk. 10 og 13, og 153, stk. 2, i lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 I medfør af 21 h, stk. 1, 21 k, stk. 5, og 26, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-31 Selvvalg af helikopterflyvepladser Udgave 1, 1. juli 1987 I medfør af 82 og 149, stk. 8, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408

Læs mere

BL Bestemmelser om nødradiopejlsendere (ELT) Bestemmelser for Civil Luftfart. 1. Referencedokumenter. Udgave 3, 6.

BL Bestemmelser om nødradiopejlsendere (ELT) Bestemmelser for Civil Luftfart. 1. Referencedokumenter. Udgave 3, 6. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 1-10 Bestemmelser om nødradiopejlsendere (ELT) Udgave 3, 6. december 2010 I medfør af 22, stk. 2, jf. 153, stk. 1, 82 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

1.10 ICAO Doc 9830, Advanced Surface Movement Guidance and Control Systems (A-SMGCS) Manual.

1.10 ICAO Doc 9830, Advanced Surface Movement Guidance and Control Systems (A-SMGCS) Manual. BEK nr 9298 af 23/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. 10-3011-0015 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 11-3 Bestemmelser om flyvepladsreglement for Odense Lufthavn Udgave 1, 2. januar 1992 I medfør af 70, 70 a, 149, stk. 10, og 153 stk. 2, i lov

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-9 Bestemmelser om brand- og redningstjeneste Udgave 3, 4. juli 1995 I medfør af 52, stk. 2, 60, stk. 2, 149, stk. 10, og 153, stk. 2, i lov om

Læs mere

Bestemmelser om forbud mod eller indskrænkning af luftfart inden for visse områder

Bestemmelser om forbud mod eller indskrænkning af luftfart inden for visse områder Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-20 Bestemmelser om forbud mod eller indskrænkning af luftfart inden for visse områder Udgave 5, 9. december 2015 I medfør af 3, stk. 1, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BL 3-6 Bestemmelser om tankning af luftfartøjer, tankningspersonale/tankningstjeneste

BL 3-6 Bestemmelser om tankning af luftfartøjer, tankningspersonale/tankningstjeneste Statens Luftfartsvæsen UDKAST Civil Aviation Administration - Denmark BL 3-6 Bestemmelser om tankning af luftfartøjer, tankningspersonale/tankningstjeneste og tankningsanlæg Udgave 3, I medfør af 52 i

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum Side 1 af 5 Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum LBK nr 732 af 20/08/2003 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet 1)

Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet 1) BEK nr 684 af 20/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-351-00042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Unionshåndbog FLYVESIKKERHED

Unionshåndbog FLYVESIKKERHED Side nr.: 1 (5) AFSKRIFT AF BL 5-40 - udgave 2-30.04.97 Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for civil luftfart BL 5-40 Bekendtgørelse om meddelelsespligt med hensyn til Udgave 2, 30. april 1997 Denne BL

Læs mere

Flyvepladshåndbog. for. Morsø Flyveplads EKNM

Flyvepladshåndbog. for. Morsø Flyveplads EKNM for Morsø Flyveplads EKNM 4. udgave, revision 2008-2 / 12. August 2008 3 1 Indledning 1.1 Revisionsoversigt Revision Dato Sider Beskrivelse Indsat Dato 1. udgave 21/10- alle Driftshåndbog oprettet -- 1989

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bek. Nr. 1509 af 15. december 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 864 af 19. december 1988 om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed

Bekendtgørelse nr. 864 af 19. december 1988 om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed Bekendtgørelse nr. 864 af 19. december 1988 om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed Kapitel 1 Definitioner Kapitel 2 Anvendelsesområde Kapitel 3 Generelle regler Kapitel 4 Koncessionshaverens

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner. Anvendelsesområde

Anvendelsesområde og definitioner. Anvendelsesområde Forslag til bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med trafikledelsesordninger på offentlige flyvepladsers områder og opkrævning af betalinger herfor I medfør af 57 a, stk. 5 og 6 og 149, stk. 10 i

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) Lovtidende A Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) I medfør af 24 b, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

Regler for etablering og drift af private flyvepladser

Regler for etablering og drift af private flyvepladser Regler for etablering og drift af private flyvepladser Møde i Boulstrup Forsamlingshus 28. Januar 2016 Eva Nielsen Anders Madsen Center for luftfart Trafik og Byggestyrelsens Center for luftfart varetager

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Herved bekendtgøres lov nr. 419 af 6. juni 2002 om teknologi og innovation, med de ændringer, der følger af 39 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, 48 i lov nr.

Læs mere

Bestemmelser om tankning af luftfartøjer, tankningspersonale/tankningstjeneste

Bestemmelser om tankning af luftfartøjer, tankningspersonale/tankningstjeneste Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-6 Bestemmelser om tankning af luftfartøjer, tankningspersonale/tankningstjeneste og tankningsanlæg Udgave 3, 6. december 2010 I medfør af 52 og 149, stk. 10 i lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Elev, mandag den 13. august 2007. Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder.

Elev, mandag den 13. august 2007. Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder. Statens Luftfartsvæsen Ellebjergvej 50 2450 København SV Elev, mandag den 13. august 2007 Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder. Dansk Motorflyver (DMU) har følgende

Læs mere

af Statens Luftfartsvæsen.

af Statens Luftfartsvæsen. Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-44 Bestemmelser om sikkerhed og sundhed for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj Udgave 3, 8. juni 1998 I medfør af 40, litra g,

Læs mere

Bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område 1)

Bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område 1) BEK nr 788 af 14/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1)

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1) LBK nr 291 af 22/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0001617 Senere ændringer

Læs mere

BL 9-6. Bestemmelser om ultralette flyvemaskiner. Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart. Udgave 5, 2. juni 2008

BL 9-6. Bestemmelser om ultralette flyvemaskiner. Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart. Udgave 5, 2. juni 2008 Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-6 Bestemmelser om ultralette flyvemaskiner Udgave 5, 2. juni 2008 I medfør af 32, stk. 2, 34, 82, 82 a, 149, stk. 10, 151, stk. 1, 152, stk.

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører Gasreglementets afsnit C-10 Bestemmelser om gasleverandører Januar 1994 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-10 er fortsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 22. oktober 2008. Nr. 1019. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 11, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysnings- og underretningspligter vedrørende net- og informationssikkerhed 1)

Bekendtgørelse om oplysnings- og underretningspligter vedrørende net- og informationssikkerhed 1) BEK nr 566 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., Center for Cybersikkerhed, j.nr. 2015/002263 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser LBK nr 786 af 21/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/07586 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere