Generalforsamling 2014 Flot indtjening i frøaktiviteterne Nyt blandecenter i Skotland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 2014 Flot indtjening i frøaktiviteterne Nyt blandecenter i Skotland"

Transkript

1 Frøavl T i d s s k r i f t f o r D E C E M B E R J A N U A R I N r. 3 I å r g a n g Generalforsamling 2014 Flot indtjening i frøaktiviteterne Nyt blandecenter i Skotland

2 2 Indhold 3 Lederen 4 Bestyrelsens beretning 13 Foredrag efter generalforsamlingen 14 Regnskabsgennemgang 15 Regnskabsberetning 4 16 Referat af debatten 18 Nyt blande- og distributionscenter Nyt om navne Frøavl T i d s s k r i f T f o r d E C E M B E r J A N U A r i N r. 3 i å r g A N g Medlemsblad for DLF AmbA Udgiver: DLF AmbA Oplag: stk. Grafisk produktion: lisbeth.eilenberger.dk Tryk: GraphicCo A/S Artiklerne må gengives med kildeangivelse Tidsskrift for Frøavl: ISSN: , (online) Redaktion Stig Oddershede (ansvarshavende) Tlf.: Fax: Mobil: Hovedkontor: Ny Østergade 9, 4000 Roskilde, Tel: , Generalforsamling 2014 Flot indtjening i frøaktiviteterne Nyt blandecenter i Skotland Adm. direktør Truels Damsgaard klippede den grønne snor over ved åbningen af den nye afdeling i Edinburgh, der skal producere fodergræsblandinger til Storbritannien, se side 18 Redaktionsudvalg Proprietær Søren Wibholm Just Gårdejer Anders Frandsen Gårdejer Lars Erik Garder Proprietær Henrik Kreutzfeldt Avlschef Erling Christoffersen DLF-TRIFOLIUM A/S Planteavlskonsulent Lars Møller-Christensen Vestjysk Landboforening Specialkonsulent Barthold Feidenhans l Videncenter for Landbrug

3 3 Christian Høegh-Andersen Bestyrelsesformand Sikring af global førerposition Det er med stor tilfredshed, at vi stadig kan kalde os global markedsleder i et marked præget af uro. Placeringen er opnået gennem årtiers strategiske arbejde med forædling og udvikling af frøgivende sorter, som vore avlere har dyrket i tillid til, at vores firma har sikret afsætningen til slutbrugerne. Denne indsats skal fortsættes, så vi kan sætte dagsordenen og være forrest i udviklingen af nye produkter. Vi har de seneste to år haft høje udbytter i rajgræs, som dels skyldes gode vækstbetingelser, men også at vi avlere har taget den nyeste viden omkring gødskning, vækstregulering og svampebekæmpelse i brug ude i marken og dermed skabt betingelserne for et højere udbyttepotentiale. Som landmand er det jo altid en fornøjelse at høste en større bunke frø end forventet. Det er dejligt at se, at vores investerede forskningsmidler skaber forsøgsresultater, der direkte kan omsættes i rådgivningen til bedre udbytter og højere frøkvalitet. Dette er med til at sikre, at vi fortsat kan tegne frø og skabe et stabilt råvaregrundlag til afsætning. På afsætningssiden har vi haft et tilfredsstillende eftersårssalg. Vi følger situationen i Rusland tæt og håber, at vi også i fremtiden kan forsyne dette marked med græs på trods af rublens fald. Vi glæder os over, at Storbritannien igen er tilbage med en god afsætning, og at vi igen drager nytte af vores globale tilstedeværelse til at få skubbet frøet ud. For frøet sælger ikke sig selv. Vores kunder udfordrer hele tiden vores salgsorganisation med nye kvalitetskrav og helst til lavere pris. Derfor investerer vi hele tiden i produktudvikling og forædling af nye kvalitetssorter for at imødekomme kundernes behov samt distancere os til vore konkurrenter. Vi har i Danmark og i vores datterselskaber gennem en årrække fået skabt en stærk forskningsenhed med meget kompetente forskere, rådgivere og ansatte, som sikrer udvikling af frø af høj kvalitet til salgsorganisationen. Vi har som selskab og ejere et stort ansvar for, at disse kompetencer videreudvikles for at sikre, at vi også fremadrettet forbliver en global markedsleder. Vi glæder os til at møde jer på de kommende avlermøder, hvor vi vil give jer en dybere vurdering af markedet, fortælle om frøpriser og udlægsplaner samt give jer et indblik i den nyeste viden inden for frøavlen. Vi ser frem til en god dialog om vores selskabs virke. Vel mødt! Det er dejligt at se, at vores investerede forskningsmidler skaber forsøgsresultater, der direkte kan omsættes i rådgivningen til bedre udbytter og højere frøkvalitet

4 Bestyrelsens beretning 4 Særdeles tilfredsstillende regnskab I sin første beretning til DLF AmbAs generalforsamling den 28. oktober 2014 fortalte Christian Høegh-Andersen først om landbrugets udvikling som eksporterhverv og herunder om den strategiske udvikling i DLF gennem de seneste 25 år. Herefter berettede han om selskabets virksomhed i det forløbne år. Vi gengiver i det følgende beretningen, opdelt i afsnit: Det er med glæde, at jeg i dag på vegne af bestyrelsen vil aflægge beretning til DLFs generalforsamling for regnskabsåret 2013/14. Vi har i Dansk Landbrugs Frøselskab i år skabt et resultat, som bestyrelsen betegner som særdeles tilfredsstillende i en tid med økonomisk og storpolitisk krise i Europa, og et politisk Christiansborg, som på ingen måde er præget af travlhed i forhold til at levere rimelige rammevilkår til gavn for danske bønder. Den politiske krise mellem Rusland og Europa Den 23. november 2013 skrottede den prorussiske Viktor Janukovitj i Kiev samarbejdsaftalen med EU til fordel for en låne- og handelsaftale med Rusland. Dette var starten på konflikten, som førte til Krims overtagelse den 28. februar 2014, og i kølvandet er sidenhen fulgt sanktioner fra begge sider. Situationen er fastlåst, og i DLF håber vi, at der snart findes en mindelig løsning på konflikten i Ukraine, så alle parter kan vende tilbage til hverdagen med tag over hovedet og samhandel over grænserne. Vi følger selvfølgelig situationen tæt og støtter op om vores organisation i Rusland. Den tredjestørste fødevareklynge i verden Ifølge FN vil verdensbefolkningen stige til 9,6 milliarder i 2050, fra de 7,2 milliarder som vi er i dag. Det vil sige, at ca. en tredjedel flere munde skal mættes i fremtiden på et produktionsareal, der ifølge FAO kun vil være fem pct. større. Dette vil alt andet lige betyde, at der skal produceres mere pr. arealenhed end tidligere, også i Danmark, for at imødegå kommende globale fødevarekriser. Den danske fødevareklynge er den tredjestørste i verden målt på antal beskæftigede. Fødevareklyngen er kendetegnet ved at være organiseret i andelsselskaber, som omfatter hele værdikæden fra det primære jordbrug til forarbejdningsvirksomheder og producenter af ingredienser, teknologi og udstyr. Vi har i Danmark en effektiv, stærk og globalt orienteret landbrugs- og fødevaresektor. Denne position er skabt gennem årtiers langsigtede satsning på forskning og udvikling i de danske landbrug og landbrugsandelsselskaber. Fra lokal produktion til eksporterhverv Fra slutningen af 1800-tallet, hvor andelsselskaberne dannedes og frem til midten af det 20. århundrede beroede landbrugenes dyrkning af markerne stadig på dyregødning samt trækkraft af dyr. Efter anden verdenskrig fortrængte traktoren hesten, samtidig med, at importerede gødningsstoffer udgjorde en stadig større del af det samlede forbrug. I 1946 rådede Danmark over heste; i 1966 var der tilbage. Landbrugserhvervet tog del i den teknologiske udvikling, som fandt sted i perioden. Samtidig steg brugen af handelsgødning fra at udgøre ca. fem pct. af den samlede gødningsmængde umiddelbart før 2. verdenskrig til 60 pct. omkring I samme periode faldt antallet af landbrugsbedrifter fra ca til ca Selvejet var også et væsentligt incitament for landmændene til at producere mere, hvilket også gavnede eksporten. Eksporten blev tredoblet i perioden fra 1950 til Husdyrproduktionen steg kraftigt i denne periode, fordi man via kunstgødning, planteværn og forædling kunne producere mere foder til det stigende antal husdyr. Storbritannien, der var relativt afhængig af import, aftog næsten halvdelen af eksporten i 1950 erne, så adgang til dette marked var vigtig. Hektarudbytterne i 1930-erne blev næsten fordoblet til foderenheder pr. ha frem til I forbindelse med tilpasningen til en skærpet international konkurrence på fødevaremarkedet i slutningen af 60 erne og indtrædelsen i Det Europæiske Fællesmarked i starten af 70 erne skete der en yderligere kraftig strukturudvikling i landbruget. Femdobling af eksporten på 20 år Fra 1970 til 1990 blev eksporten femdoblet. Øget frihandel og strukturudvikling i andelssektoren til store, internationale operatører og fødevarelokomotiver er nærliggende forklaringer på denne udvikling. Men med til forklaringen hører også, at oliekriserne skabte en stigende inflation, så en del af udviklingen i eksporten skyldes prisstigninger. Oliekrisen skabte også et nyt eksportmarked i Mellemøsten for fjerkræ- og mejeriprodukter. Andelsselskaber fulgte udviklingen Andelsselskaberne fulgte således naturligt transformationen af det danske landbrug fra slutningen af 1800-tallet. De bevægede sig væk fra lavteknologisk produktion og salg af korn, foranlediget af meget lave priser på korn, hovedsageligt fra USA, og over mod en mere teknisk og organisatorisk krævende animalsk forarbejdet produktion. Gennem forædlingen af landbrugsprodukterne skabte man en international handel, som lagde grunden til de andelsselskaber, vi har i dag. Strukturudviklingen og skabelse af konkurrenceevne har fulgt andelsselskaberne gennem perioden, startende med eksport til nærmarkeder, siden til fjerne markeder efterfulgt af direkte investeringer og produktion i udlandet.

5 Strategisk udvikling i DLF Også DLF har gennemgået en begivenhedsrig udvikling fra 90 erne og frem til i dag. Efter dannelsen af DLF i 1988 blev 90 erne præget af en klar strategisk satsning på planteværn og forædling, forskning og udvikling. En solid produktionsbase hos de danske frøavlere og en stærk sortsportefølje som resultat af en målrettet forskning i bedre sorter var grundlaget for, at virksomheden også kunne udvikle en succesfuld markedsførings- og salgsindsats på flere kontinenter. Udviklingen mod en mere international virksomhed tog fart, da DLF etablerede en strategisk alliance med Limagrain i Frankrig. Aftalen betød, at DLF overtog Limagrains græsforædling, sortsportefølje og engrosforretningen. Til gengæld skulle DLF producere græsfrø til Limagrain og sørge for et velegnet sortsprogram til Limagrains fodergræsforretning. Det tillidsfulde samarbejde mellem de to koncerner har nu kørt i snart 30 år. Det er ikke mindst skabt af god kemi og gode relationer mellem de nordeuropæiske og sydeuropæiske medarbejdere. En af de personligheder, der har stået i spidsen for samarbejdet, sidder her i dag. Jean-Pierre Lantenois har gennem en årrække stået i spidsen for DLF France, som tidligere hed Top Green, og denne virksomhed har ansvaret for vores franske plænegræsforretning. Konsolidering af den europæiske frøindustri Internationaliseringen fortsatte i 0 erne, hvor DLF overtog frøaktiviteterne i de hollandske virksomheder Cebeco og Advanta. I denne periode skete der en større konsolidering af den europæiske frøindustri, og DLF fik en meget stærk position i Europa. For DLF-koncernen fik den bredere internationale adgang en stor betydning for opbyggelsen af et stærkt internationalt netværkssamarbejde inden for forædling, produktion og distribution. Global struktur giver globale muligheder Nu er vi midt i et nyt årti, og med overtagelsen af Pickseed i Canada og USA har vores engagement og forretning på det nordamerikanske kontinent udviklet sig ganske betydeligt. Vi er godt etableret i de betydeligste produktions- og forbrugsområder for vores produkter. Vi har indrettet vores produktion med lave enhedsomkostninger og stor kapacitet, og virksomheden har evnen til at tilpasse og forny produktsortimentet til kunderne, hvad enten de befinder sig i Rio eller Sankt Petersborg. Som global aktør har ikke mindst de to seneste sæsoner vist, at vi har været i stand til at udnytte og udfylde de huller eller salgsmuligheder, der er opstået på det nordamerikanske eller det europæiske marked. I denne strategiske rejse frem til, hvor vi står i dag, har vore avlere, vore delegerede, bestyrelsen, ledelsen og medarbejdere alle haft en vigtig rolle og et stort ansvar. 5 Strategiske milepæle i DLF Konsolidering af den danske frøindustri Strategisk alliance med Limagrain Limagrain: Kløver/ græs er ikke strategiske afgrøder DLF overtager R&D, sorter og engrossalg Limagrain: Distribution af majs/ fodergræs på kernemarkeder Overtagelse af Cebeco Advanta (2006) Konsolidering i den europæiske frøindustri Internationalisering af R&D, produktion og distribution (netværksorganisation) Overtagelse af Pickseed DLF opnår global tilstedeværelse med mulighed for at udnytte ubalancer i forsyningsbalancen i Europa, Nordamerika (og NZ) Fokus på kundeløsninger, inklusiv investeringer i blandeog pakkeanlæg.

6 Bestyrelsens Markedsberetning Bedriftsbesøgberetning 6 Landbrugs- og fødevaresektorens betydning Landbrugs- og fødevaresektorens betydning for det danske samfund er alment kendt i dag med en eksport af rene landbrugsvarer i 2013 på 75 milliarder kroner. Der er gennem tiden opbygget en lang tradition for samarbejde mellem erhverv og myndigheder. Vi har i sektoren stærke kompetencer og et stærkt produktionsgrundlag til at imødegå den stigende globale efterspørgsel på mad og skabe vækst og beskæftigelse til gavn for det danske samfund. Landbrugserhvervets udfordringer og retssikkerhed Jeg vil i det følgende belyse nogle af de store udfordringer, vi som danske råvareleverandører står over for i dag for at kunne lykkes med at skabe denne vækst. Dette i erkendelse af, at vi som erhverv igennem de sidste 25 år er blevet gevaldigt udfordret konkurrencemæssigt, ikke mindst som følge af politisk bestemte rammevilkår. Som ét grelt eksempel annekterer danske folketingspolitikere som en anden statsmagt frugtbar dansk landbrugsjord til offentlig naturgrund, i daglig tale randzoner, ledsaget af påskud om kompensation i det hellige miljøs navn. Vi landmænd og jordbesiddere følger den danske grundlov, der beskriver ejendomsretten som ukrænkelig. Grundloven er ledsaget af en sætning, som siger, at en ejendom kan inddrages ifølge lov og mod fuldstændig erstatning i tilfælde, hvor almenvellet kræver det. Arrogance fra Christiansborg I Vandmiljøplan III fra 2004 var randzonernes primære formål at fjerne fosfor. I forbindelse med ophævelsen af brakkravet i 2008 blev dette formål ændret af politikerne til fjernelse af kvælstof. Udgangspunktet var konfiskation af ha frugtbar landbrugsjord legitimeret gennem miljøhensyn, som beviseligt ikke er til stede og oven i købet med offentlig adgang. Den 1. august 2014 trådte loven i kraft dog med en reduktion af randzonearealet på 50 pct. Dette ændrer ikke ved, at det stadig er tyveri ved højlys dag. Ydermere hænger vi som landmænd på ansvaret ifølge ministeren, desuagtet at kortmaterialet med randzonerne er totalt mangelfuldt. Randzonesagen er et godt udtryk for den arrogance, som det danske folketing i ly af almenvellet byder os som borgere. De tilsidesætter fuldstændigt opretholdelsen af borgernes retssikkerhed og det grundlæggende samfundsprincip, der tilskriver den private ejendomsret en ukrænkelig værdi. Skaber denne opførsel tillid? Svaret er enkelt: Nej. Vi har i sektoren stærke kompetencer og et stærkt produktionsgrundlag til at imødegå den stigende globale efterspørgsel på mad og skabe vækst og beskæftigelse Holdeplads for selviscenesættende ministre Hvorom alting er, så er landbrugets vilkår i Danmark blevet stadigt ringere end hos kollegerne i vores nabolande, og vores erhverv har fået den tvivlsomme fornøjelse at være holdeplads for selviscenesættende ministre. Vi har siden oktober 2011 haft tre forskellige fødevareministre og to miljøministre. Er det værdigt over for et fødevareerhverv, som bidrager med over 25 pct. af landets eksportindtægter? Jeg betragter det som en katastrofe. I august 2013 fik Karen Hækkerup fødevareministerposten. Hun blev ikke længe på posten, men hun anerkendte vores erhvervs vigtighed for det danske samfund og de udfordringer, vi stadig har i dag. Jeg vil gerne herfra ønske Karen Hækkerup tillykke med direktørjobbet i Landbrug & Fødevarer vi ser i DLF frem til et godt samarbejde. Thue Axelsen, Kolind og Lasse H Eriksen, Hevring fra Østjyllandskredsen Henrik Nordgaard Hansen, Næstved og Peter Bagge Hansen, Møn

7 7 Karen Hækkerup blev efterfulgt af Dan Jørgensen, der som siddende minister ikke har bidraget med meget andet end at miskreditere det erhverv, han er ansvarlig for. Større politisk fokus på restriktioner end på vækst Skaber det arbejdspladser på danske landbrug, at vi bliver mistænkeliggjort som miljøsyndere og bakteriebomber? Nej selvfølgelig ikke men den siddende fødevareminister og miljøminister har mere travlt med at hæve bødetakster på 3 områder og kemikalielagre, kræve sprøjteforbudszoner omkring vandboringer på ikke mindre end 300 meter uden at kende vandoplandet, og stoppe for besøgsdage på svinebrug, end at skabe vækst i vores erhverv. Realiteterne er, at det er et fåtal af danske landmænd, der enten uforvarende eller med vilje trodser eller overtræder den danske overambitiøse overimplementering af al lovgivning. Vi må erkende, at det er det negative billede, som vores nuværende fødevareminister og miljøminister forsøger at skabe i stedet for at bakke op om vores erhverv. Deres eneste våben er kontrol og mere kontrol. Herved søger de at fremstå handlekraftige i medierne, og sikre sig plads i disse til gavn for deres egen karriere. Hverdagen er vendt tilbage Alt imens overskrifterne i medierne taler deres eget sprog: Danmarks radio 15. september: Svinebønder lider under russisk importstop Børsen 22. september: Mælkeproducenter på dødskurs Økonomisk uvejr rammer landbruget. Tungt lastet med gæld sejler de danske landmænd nu ind i en økonomisk storm. Mange bedrifter har knap kunnet holdes flydende under de seneste års højkonjunktur. Nu bliver det alvor: Sådan lød avisoverskriften i Jyllandsposten den 2. oktober Alvoren eller hverdagen som jeg kalder det, er vendt tilbage. Vi husker som landmænd utroligt kort. Det er ikke mere end fem år siden, at vore råvarepriser var på niveau med i dag. Dengang var det som følge af finanskrisen, der resulterede i et kraftigt fald i efterspørgslen. I dag er prisfaldet et resultat af et for stort råvareudbud som følge af to gode høstår på den nordlige halvkugle. Råvarepriserne vil blive ved med at svinge, det er en helt naturlig del af landmandslivet, selvom jeg medgiver, at det er sjovest, når de er høje. Produktionsvilkårene er derimod politisk bestemt. På gødningsområdet er vi trængt helt i knæ gennem det danske gødningsregime, hvor politikere i 25 år har ført en overbudspolitik til stor skade for landets indtjening. Vi høster som konsekvens heraf lave kornudbytter af ringe kvalitet, som kun kan bruges til dyrefoder. Fødevareminister med fortyndingseffekten Fødevareministeren har svaret på vores kvalitetsproblem, som han så fint fremførte ved samrådet i Folketinget den 1. oktober: Det skyldes, at landbruget selv har valgt en fortyndingsstrategi med kornsorter, der gror hurtigt, og som har et højt kerneudbytte i forhold til den gødning, det får. Landbruget har altså selv truffet en beslutning om højt udbytte frem for højt proteinindhold. Økologerne Som landmænd og producenter bliver vi nødt til at have en sort bundlinje gennem varesalg på hylderne, ligegyldigt hvilke holdninger fødevareministeren og andre meningsdannere måtte have har valgt en anden vej de kan godt holde et højt proteinindhold ved at vælge hvedesorter, der er egnet til det. Det kan altså lade sig gøre, hvis det er proteinindholdet, der prioriteres. Men jeg anerkender, at det i givet fald sker med mindre udbytte, sagde Dan Jørgensen. Nu er det jo sådan, at på de kommercielle markeder konkurrerer vi på pris med kolleger, der både har højt udbytte og højt proteinindhold. Men det er tydeligvis ikke fødevareministerens problem. Tyveri af promilleafgifter ved højlys dag Fødevareministerens nylige forsøg på at tage magten over landbrugets fonde er igen forsøg på tyveri ved højlys dag. Promilleafgiftsfondens overordnede formål er at styrke landbrugets og fødevaresektorens udviklingsmuligheder og konkurrenceevne, blandt andet ved at yde bidrag til produktudvikling og planteforædlingsforskning. Siden aftalen om grøn vækst i 2009 vil landbruget i år netto bidrage med 395 millioner kroner til den danske afgiftskasse efter tilbageførslen af 250 millioner kroner til fondene, i alt svimlende 645 millioner kroner. Disse penge tages direkte fra konventionelle danske planteavleres bundlinie. Jeg er sikker på, at Dan Jørgensen og Danmarks Naturfredningsforening ved at tage magten i promilleafgiftsfondene har til hensigt at allokere promilleafgiftsmidlerne over til at understøtte de lave udbytter hos økologerne, så den statsfinansierede økologiske Morten Korch idyl kan fortsætte, ligegyldigt om der er afsætning for produkterne eller ej. Jeg har intet imod økologi, men jeg har dog en klar holdning til, at afsætningen skal foregå på kommercielle vilkår og ikke med danske skattekroner inddrevet som pesticidafgifter fra konventionelle landmandskolleger. Sort bundlinje nødvendig Vores fødevareminister kender tilsyneladende ikke til andet end 0 ernes opblæste samfundsøkonomiske velstand sammen med den forbrugskultur, hvor individer og politikere giver udtryk for at være blevet mere etisk og politisk bevidste. Som landmænd og producenter bliver vi nødt til at have en sort bundlinje gennem varesalg på hylderne, ligegyldigt hvilke holdninger fødevareministeren og andre meningsdannere måtte have. Danmark er stadig et fantastisk landbrugsland, og det har vi pligt til at udnytte som samfund vi har ganske enkelt ikke råd til at lade være.

8 Bestyrelsens beretning 8 Værktøjerne er klar eksekveringen mangler Fornuftige rammevilkår nødvendige for at fasholde positionen som verdens største græsfrøselskab Ældrekvoten, som er et mål for, hvor mange ældre der skal forsørges af borgere i den arbejdsdygtige alder stiger, så vi får brug for at skabe større skattegrundlag. I 2004 lå kvoten på 23 pct., i 2014 på 28 pct., og den forventes at være på 43 pct. i Regeringen har haft øget vækst og skabelse af arbejdspladser på dagsordenen gennem længere tid, men det er for størstedelen blevet liggende i rapporterne. Det er nu 1½ år siden, Natur- og Landbrugskommissionens rapport udkom med overskriften om et paradigmeskifte i dansk miljøregulering. Politikerne var hurtige med oprettelsen af Den Danske Naturfond samt ændringer af landbrugsloven, og de har gennem vækstfonden skabt nye muligheder for kapitaltilførsel. Paradigmeskiftet har vi stadig til gode. I februar 2014 publicerede Mini Task Force Planteproduktion en rapport med anbefalinger om veje til ny vækst for dansk planteproduktion med det klare mål at øge det fysiske udbytte og kvaliteten af afgrøderne samt optimere landmandens indtjening. Rapporterne og værktøjerne ligger klar, men vi mangler eksekvering fra politikerne. Vi har med god grund som virksomhed og som avlere store forventninger til, at de danske politikere begynder at levere fornuftige rammevilkår, så vi også fremadrettet kan fastholde vores position som verdens største græsfrøselskab og at vi som landmænd kan levere gode kvalitetsråvarer til vore virksomheder. Udnyt potentialet i landbruget Historien viser, at overdreven statskontrol og statstvang fører til udbredt mistillid og økonomisk stagnation, hvorimod oplevet borgerfrihed og tillid fører til velsmurte samfund, også i økonomisk henseende. Lad os dog udnytte vores landbrugspotentiale og alle de gode innovative kræfter, der med afsæt i andelstanken i vort land har skabt verdens tredjestørste fødevareklynge til gavn for hele vores samfund i stedet for at lade den undergå en statskontrolleret død. Vi kan simpelthen ikke tillade os at sige nej til en yderligere eksport på mellem 30 og 50 milliarder årligt og skabelsen af op til arbejdspladser, som angivet i regeringens vækstteam for fødevarer. Vi har et landbrugserhverv, som hører til i den absolutte elite både hvad angår lav miljøpåvirkning, høj fødevarekvalitet og dyrevelfærd. Det er et erhverv, der er værd at kæmpe for til gavn for kommende generationer af danskere. Lad os tage kampen op! I DLF er vi klar! Vi har store forventninger til, at de danske politikere begynder at levere fornuftige rammevilkår Medarbejdere, gæster og avlere i god debat, før generalforsamlingen gik i gang Fra venstre: Preben Rasmussen, Uffe W Nielsen, Lars Hansen og Lars Korsholm Hansen fra Stevns

9 9 Selskabets virksomhed i 2013/14 Nu vil jeg gå over til at berette om selskabets virksomhed i det forløbne år. Dette beretningsafsnit suppleres af Truels Damsgaards orientering om regnskabet. Omsætningsstigning på 28 pct. Vi aflægger i år et regnskab, der viser en omsætningsstigning på 28 pct., hvor købet af Pickseed for klart størstedelens vedkommende har været den væsentligste faktor. At akkvisitionen i Nordamerika i den grad, fra årét, har bidraget til resultatet på bundlinien, betragter vi som særdeles tilfredsstillende. Ligeledes vil jeg fremhæve Jensen Seeds, som endnu en gang har leveret et flot resultat som følge af en stor avl, og Prodana Seeds, der har haft en god salgsfremgang i Danmark og en markant fremgang i Sverige. Bruttoafregningspris kr. Vi har i beretningsåret igen leveret historisk høje afregningspriser med en bruttoafregningspris på kr. pr. ha. Via DLF Amba er der til avlerne udbetalt 900 millioner kroner mod 799 millioner året før, altså 100 millioner mere end året før fordelt på godt ha. Vi må igen konstatere, at vi lever op til selskabets formål om at fremme medlemmernes interesser ved at give en lønnende afregning for deres frø. Omsætning på millioner kr. Regnskabet viser en omsætning på millioner kroner, 725 millioner mere end året før. Vi har sluttet regnskabet med et større koncernresultat end året før på 96 millioner mod 83 millioner, hvilket er bedre end det forventede, og det skyldes en stærk indsats i alle vore selskaber. Af resultatet stammer 93 millioner fra døtrene, som leverer et afkast svarende til 12,5 pct. efter skat målt på bogført værdi. Minoritetsinteresser har fået godt 5 millioner, tilbage til DLF AmbA er der 90 millioner. Soliditetsgrad på 46 pct. Balancen er øget fra til millioner kroner og egenkapitalen fra 875 til 950 millioner kroner, hvilket svarer til en soliditetsgrad på 46 pct. Konklusionen er, at vi i året både har leveret historisk høje bruttoafregningspriser pr. ha og samtidigt styrket virksomheden til fremtiden, drevet af stærk indsats i vore selskaber og knaphed på frø i Nordamerika. Bestyrelsen i DLF Amba betegner, som nævnt i min indledning, årets resultat som særdeles tilfredsstillende. Driftsfonden danske landmænd med driftsfondsindestående Driftsfonden var ved årets start på 145,3 millioner kroner. Der er i beretningsåret udbetalt 2,0 mio. kr. til medlemmer, der er udtrådt af selskabet, og der er udbetalt 27,6 mio. kr. til medlemmer med driftsfondsindestående ældre end seks år. Der er ordinært henlagt 18 millioner kroner, svarende til to pct. af bruttoafregningsbeløbet i kløver, græs og ærter ved afregningen høst 2013 på de personlige driftsfondskonti. Bestyrelsen stiller forslag om, at der fra ekstra reservefond, altså ikke fordelt egenkapital, overføres 7,2 millioner kr. fra ekstra reservefond til driftsfond, som herefter vil være på 140,9 millioner svarende til 14,8 pct. af egenkapitalen. Pr. 30. juni 2014 havde danske landmænd et personligt driftsfondsindestående i DLF AmbA mod året før. 27 ha pr. avler avlere havde tegnet frøavlskontrakt med selskabet pr. 1. oktober 2014 mod året før. Strukturudviklingen fortsætter også inden for avlerkredsen med færre avlere, som producerer på et stigende areal. I dag høstes på 27 ha pr. avler mod 13,9 ha i 1995, altså godt en fordobling pr. avler i perioden. Samme udvikling ses i høstpartierne. Fra venstre: Michael Mølgaard, Jens Clausen, Henrik Hjaltelin og Anders Frandsen fra Nord- og Midtsjælland

10 Bestyrelsens Problemukrudt beretning i frøavl 10 Markedsudvikling Frøsæsonen viste, hvor stærk en virksomhed vi har gennem vores globale tilstedeværelse. Sæsonen var især i det sydlige Europa stadig præget af lav aktivitet, England var ramt af svagt forårssalg, men generelt gik frøforbruget i Europa frem mod et normalt niveau. Det lykkedes for vores organisation at få omsat en del af den større mængde frø fra høst 2013 om end til lidt lavere priser. Markedet i Rusland udviklede sig mængdemæssigt mere positivt end frygtet, dog til lavere priser som følge af rublens fald. På det nordamerikanske marked var det forsyningsknaphed, som prægede markedet, hvilket resulterede i eksport fra EU til Nordamerika og Kina i et fornuftigt prisniveau. Høståret 2013 Vinteren forud for høst 2013 var meget normal, men overgangen mellem vinter og forår var atypisk. Mange af de tidlige frøgræsmarker blev gødet til normalt tidspunkt i begyndelsen af marts, men derefter blev det koldt, og i slutningen af marts blev afgrøderne trykket Investeringer Vi har i det forløbne år som altid lavet driftsoptimeringer og vedligeholdelse af vore anlæg. Dette for at sikre, at vi kan imødegå kundernes ønsker om hurtig ekspedition af varer. Derudover fylder implementeringen af den fælles IT-platform en hel del i budgettet, som vi forventer vil være fuldt implementeret i løbet af de næste to år. ITsystemerne vil sikre effektive processer, information og kommunikation i vores globale virksomhed. af barfrost. I begyndelsen af april var mange marker brune og frostskadede; først fra midten af april kom der vækst i græsfrøet. Derfor tegnede det til en sen høst, men godt med nedbør i maj, og en rigtig god vækstperiode i maj og juni viste sig at give bonus. Juli og august måned gav et stabilt høstvejr, så høsten 2013 forløb fint. Gennemsnitsudbyttet blev på kg/ha, hvilket svarer til index 116 i forhold til fem års gennemsnit. Indekset blev især løftet af en stor rajgræshøst i region øst. Vi kunne glæde os over en flot høst af god kvalitet med undtagelse af rødsvingel, der led under barfrosten. Frøhøsten 2014 er igen over gennemsnittet, dog med en stor spredning i udbytteniveau og kvalitet som følge af stor variation i nedbørsmængderne i de forskellige landsdele. Salgsmæssigt starter vi sæsonen 2014/15 med øgede lagre. Vi satser endnu en gang på, at vores organisation udviser godt købmandsskab og sikrer gode priser til vore avlere. Blandeanlæg i Skotland Anlægget i Skotland er nu helt på plads og klar til produktion. Anlægget har kapacitet til at producere mere end forskellige græsfrøblandinger. Anlægget vil producere i størrelsesordenen tons kløver- og græsfrøblandinger til landbruget i Storbritannien, og vi forventer at producere og udlevere over ordrer på årsbasis til kunderne. Vi fortsætter arbejdet med at forædle vores produkter til kunderne og dermed skabe merværdi i hele kæden.

11 11 Forskning og udvikling Da vi for et år siden blev kåret som Nichemestre i Danmarks Eksportkanon med betegnelsen Verdensmestre i græs, var det jo ikke helt tilfældigt. Vi er siden 1989 gået fra at være lokal producent af tempererede kløver- og græsfrø til at være global markedsleder. Vi har nogle af de stærkeste brands på markedet og råder over et stærkt sortsprogram med egne salgsselskaber i de betydeligste lande i den tempererede klimazone, hvor der forbruges kløver og græs. Genomisk selektion et banebrydende projekt for planteforædligen På forskningsområdet har vi gennem de seneste fire år nået en milepæl gennem genomisk selektion. Genomisk selektion er en udvælgelsesmetode, der baserer sig på det genetiske potentiale, der ligger gemt i planternes arvemasse (genomet). Kort fortalt består genomisk selektion i at udvælge nyt forædlingsmateriale på baggrund af planternes DNA-kode frem for deres forsøgsdata. For at kunne gøre det, var det nødvendigt først at klarlægge sammenhængen mellem DNA-mønstre og afgrødeegenskaber. I denne proces har DLF-TRIFOLIUM kunnet udnytte frø og forsøgsdata fra flere tusinde forædlingslinjer, som firmaet har lavet de sidste 15 år, kombineret med nye detaljerede forsøgsdata fra marken og laboratoriet fra de sidste fire år. Processen er nu nået så langt, at forædlerne kan beregne plantens genetiske potentiale for en given egenskab og således begynde at udvælge de planter, der har den største forædlingsværdi. Det giver nogle helt nye perspektiver og vil kunne afhjælpe nogle af de begrænsninger, der ligger i de nuværende forædlingssystemer. Genomisk selektion-projektet er udført i tæt samarbejde med forskere ved Aarhus Universitet, som har bidraget med fremstillingen af DNA-markører og med udviklingen af den matematiske model. I modellen indgår der mere end milliarder datapunkter, så der skal lidt mere end en bærbar pc til for at køre beregningerne i mål. Her benytter vi os af den computerkraft og viden, Aarhus Universitet har til rådighed. Vores mål med dette redskab er at kunne afkorte forædlingstiden med ca. tre år fra de nuværende år. Vi forventer også markante fremskridt i egenskaber som foderudbytte, frøudbytte, sygdomsresistens og kvalitet. Genomisk selektion i rajgræs er på mange måder blevet et banebrydende projekt for fremtidens planteforædling i Danmark, og det er i den henseende glædeligt at konstatere, at de øvrige forædlingsafgrøder (hvede, byg, kartoffel) nu følger trop og kan drage stor nytte af den ekspertise, som rajgræsprojektet har genereret til glæde for vore kolleger hos Nordic Seed, Sejet Planteforædling og LKF Vandel. Dyrevenlige endofytter Koncernens forædlingsaktiviteter omfatter også nye dyrevenlige endofytter, som er svampe, der vokser inde i græsset og udskiller stoffer, der beskytter græsset mod insektangreb uden at genere græssende dyr. I beretningsåret blev DLF nyeste dyrevenlige endofytsorter markedsført i USA, Australien og New Zealand. Vi har i dag forædlings- og teststeder i fem verdensdele. Vores globale tilstedeværelse muliggør en grundig afprøvning af forædlingsmateriale under forskellige klimatiske og dyrkningsmæssige betingelser.

12 Bestyrelsens Problemukrudt beretning i frøavl 12 Brancheudvalget for Frø og Frøsektionen Vi har et fortrinligt samarbejde med Brancheudvalget for Frø og Frøsektionen under Landbrug & Fødevarer. Det er her, vi koordinerer branchens arbejde vedrørende bl.a. pesticidafgifter, kvælstofbegrænsninger, Frøafgiftsfonden, EU-lovgivning og forholdet til Natur- Erhvervstyrelsen. Den nye frølov Oplægget til den nye frølov blev i foråret 2014 forkastet af Europa Parlamentet og sendt tilbage til ny behandling. Det ny parlament skal finde sine fødder, og det forventes, at der sker en videreudvikling i sagen til foråret. Sortsafprøvningen Tak for samarbejdet til NaturErhvervstyrelsen i certificerings- og sortsafprøvningsmæssige sammenhænge. Vi er glade for den gode dialog og videreudvikling af vores certificeringssystem i Danmark. Det er dog en stor gang malurt i bærgeret, at I ikke ønsker at køre den danske sortsafprøvning på Tystofte videre i jeres regi. Sortsafprøvningen har kørt forbilledligt og været med til at trække internationale firmaers afprøvning til Danmark. Lige nu arbejdes der på at stifte en privat erhvervsdrivende fond Tystofte Fonden, i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen, Landbrug & Fødevarer og branchen. Vi regner med, at I vil gøre jeres yderste for, at vi sammen får skabt Tystofte Fonden til at være det bedste sortsafprøvningssted i Europa! Frøsektionen Tak for samarbejdet til Frøsektionen i Landbrug & Fødevarer. Thor du slås utrætteligt på alle fronter for branchen om det så er Bruxelles, Christiansborg eller NAER, så sikrer du, at dansk frøavl er på beslutningstageres nethinder. Du sover som altid på albuerne for frøet og det sætter vi stor pris på i DLF. Tak for det. Forventningerne til det indeværende år Salgsmæssigt begynder vi regnskabsåret med øgede lagre. Vi sætter vor lid til, at vore dygtige salgsfolk i DLF formår at få solgt den store mængde på det globale marked. Prismæssigt ventes et større pres på markedet på grund af de øgede lagre. Vi budgetterer som altid realistisk. Afrunding Tak til DLFs 816 medarbejdere for en engageret og stærk indsats igen i år. I kan godt være stolte over den indsats, I leverer i hverdagen til gavn for os ejere. Tak til alle DLFs dygtige avlere, som sikrer råvaregrundlaget. Tak for et godt samarbejde. Tak til alle jer delegerede, tak for opbakningen og samarbejdet vi ser frem til, at vi sammen med jer skal forme DLF til fremtiden. Tak til direktionen med dig i spidsen Truels. Tak for endnu en ihærdig indsats, hvor I sammen med de lokale ledere har fået Pickseed på plads i koncernen og samtidig leveret et solidt regnskabsresultat skabt på alle niveauer. Tak for det det skaber jo forventninger til fremtiden. Sidst vil jeg gerne udtrykke en stor tak til bestyrelsen for godt og loyalt samarbejde i det forgangne år.

13 Foredrag af Philipp Schröder, professor i økonomi ved Aarhus Universitet 13 Konkurrenceevne er fint, eksportevne afgørende Konkurrenceevne er fint, men eksportevne er afgørende. Det var hovedessensen i det foredrag, som professor ved Aarhus Universitet, Philipp Schröder, havde med til DLFs delegerede i forlængelse af generalforsamlingen i Nyborg i oktober under overskriften Findes der en opskrift på eksportsucces? Danmark er koblet på den globale økonomi. Det er udgangspunktet for vores succes, fastslog professoren, som konstaterede, at vi i Danmark hverken laver biler eller mobiltelefoner, at en dansk arbejder får 20 pct. mere i løn end kollegerne i Tyskland og Sverige og er mindre effektiv end dem. Alligevel har Dannmark år efter år overskud på handelsbalancen. Vi eksporterer 50 pct. af det BNP, som også omfatter værdien af børnehavepædagogens arbejde. Stærkt eksport-dna Philipp Schröder og hans kolleger på Tuborg Research Center for Globalisation and Firms i Aarhus har haft adgang til danske virksomheders data, som gennem kæmpe datakraft og sofistikeret software er fravristet et væld af nyttig viden. Den øste han af i Nyborg. Vi har et stærkt eksport-dna, lød det. Her er lidt af fortællingen om hvorfor: 100 virksomheder står for 50 pct. af Danmarks eksport, 10 pct. af vore eksporterende virksomheder tegner sig for 92 pct. af salget over grænserne. Eksportevne har fem deloverskrifter, sagde Schröder: #1: Omkostningskontrol Man skal ikke lade sig forblænde. Told anses for en barriere, men betyder sjældent ret meget. Viden om eksportmarkedet er til gengæld afgørende. Man skal evne at tilpasse organisationen til markedets forhold, kende dets jura og regler. Det er ofte sådan, at når et produkt koster en krone at producere i Danmark, skal man bruge to og en halv krone på at klare eksporten. Men er salgsprisen til det, hvad så? Ikke alle evner det. For små virksomheder kan eksport være farligt. Halvdelen af første eksporten fra en ny eksportvirksomhed fører aldrig til eksportopgave nr. to. #2: Mennesker Mennesker og ekspertise betyder alt. Styrken her rummer også evnen og vejen til at vælge de rette markeder og droppe de små. #3: Produktivitet Den der eksporterer, opper sig. Datamængden har afsløret, at eksportører hjemme i Danmark er 30 pct. mere effektive end de kolleger, der ikke eksporterer. Generelt vækster eksportvirksomheder mere end de kolleger, der holder sig til hjemmemarkedet. #4: Netværk Eksportvirksomheder er generelt også de dygtigste til at importere og til at lave B2B-løsninger med kunder. Skal et nyt hotel indrettes, kan det være en fordel, hvis to vidt forskellige virksomheder sammen tilbyder såvel tæppe- som IT-leverancerne. I det hele taget fremmer en bred adgang til specialister internationaliseringsevnen. Plans are nothing; planning is everything Eisenhower #5: Innovation Succes som eksportør hænger sammen med høj prioritering af F&U samt et konstant arbejde med produktfornyelse og produktdifferentiering. Alt kan produktdifferentieres. Et bevis herpå er, at Danmark i sommermånederne hver måned importerer tre millioner liter vand på flaske og tilsvarende eksporterer tre millioner liter vand. Philipp Schröder afrundede med en fire-punkts anbefaling til DLF vedrørende fortsat udvikling og vækst som eksportør: 1) Evolution løbende tilpasning af virksomheden. 2) Bevare et højt vidensniveau og hele tiden øge det. 3) Være fleksibel vedrørende løsning af kundernes problemer. 4) Se mulighederne i at sælge gamle produkter på nye markeder og nye produkter på gamle markeder. Og så er det vigtigt løbende at spørge sig selv og andre i ledelsen om, hvorvidt tingene gøres okay. Som Eisenhower sagde: Plans are nothing; planning is everything.

14 Regnskabsgennemgang 14 DLF-koncernens hovedtal RESULTATOPGØRELSE 1. juli juni / /13 tkr. tkr. Nettoomsætning Vareforbrug Dækningsbidrag Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Afskrivninger Resultat før finansielle poster m.v. (EBIT) Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat af ordinær drift Skat af årets resultat Koncernresultat Minoritetsinteressers andel DLF AmbAs andel i resultat BALANCE, aktiver pr. 30. juni / /13 tkr. tkr. Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt BALANCE, passiver pr. 30. juni 2014 Egenkapital Minoritetsinteresser Hensættelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Koncerndirektionen i DLF-TRIFOLIUM A/S fra venstre: Søren Halbye, koncernsalgs- og marketingdirektør, Gert van Straalen, adm. direktør i Innoseeds B.V., Truels Damsgaard, adm. direktør, og Morten Andersen, økonomidirektør

15 Regnskabsberetning 15 Flot indtjening i frøaktiviteterne Truels Damsgaard glædede sig over en solid fremgang i afsætningen på vækstmarkederne Forud for gennemgangen af regnskabets nøgletal fremhævede administrerende direktør Truels Damsgaard nogle af forudsætningerne for det stærke resultat. Et vellykket opkøb og integration af Pickseed-selskaberne i Canada og USA lagde grunden til en omsætning, der satte rekord med 3,325 mia. kr. i 2013/14, hvilket svarer til en vækst på 28 pct. EBIT-resultatet udgjorde 167,5 mio. kr., og årets resultat blev 90,3 mio. kr. Driftsresultatet er det næstbedste hidtil i selskabets historie kun overgået af regnskabsåret 2011/12, der var begunstiget af betydelige konjunkturgevinster på varelageret. Afsætning mere end fordoblet på vækstmarkederne Mens koncernens afsætning i Vesteuropa for 10 år siden udgjorde 70 pct., tegner dette marked sig nu for 46 pct. Damsgaard oplyste, at koncernens afsætning steg med 33 pct. fra 2012/13 til 2013/14. Investeringerne i Nordamerika afspejles i regnskabet med en betydelig vækst på det nordamerikanske kontinent, men afsætningen er også steget i lande som Kina og New Zealand og bidrager til det flotte driftsresultat. Koncernomsætningen uden for Europa er mere end fordoblet i 2013/14 og bidrager med godt 1,1 mia. kr. Det svarer til godt en tredjedel af koncernomsætningen. Til sammenligning har koncernens europæiske omsætning vist en svag stigning med tre pct. Det er meget tilfredsstillende at konstatere, at vores globale fokus resulterer i en omsætningsfremgang udenfor Europa, sagde Truels Damsgaard. Inden Truels Damsgaard gennemgik regnskabet, som er vist i hovedtal på side 14, kommenterede han en række driftsmæssige forhold, bl.a.: Koncernens ordre til fodbold-vm i Brasilien resulterede i en stor og positiv mediebevågenhed det giver et rygstød til medarbejdere, kunder og distributører, og øger kendskabet til græs i offentligheden Driftsresultatet er det næstbedste nogensinde, afregningsprisen til avlerne var på et højt niveau for tredje år i træk, og udbetalingen til avlerne pr. ha blev i gennemsnit den bedste nogensinde Græsfrøproduktionen i EU 28 forventes i 2014 at nå tons eller samme niveau som året før. Dette skal holdes op mod et forbrug i EU på ca tons. Den store produktion er drevet af høje danske frøudbytter i 2013 og 14. Nettoeksporten ud af EU hjælper, men lageret øges alligevel betydeligt DLF-TRIFOLIUM koncernen afsatte tæt på tons i 2013/14. Salget fordeler sig med ca. 1/3 til fodersegmentet og 2/3 til plænesegmentet Afsætningen i Vesteuropa steg med fire pct. i forhold til året før. Der var pæne vækstrater i Norden, Benelux og Italien, mens der var en mindre stigning i UK og et lille forbrugsfald i Tyskland, som er det største marked i Europa Koncernen gennemførte en rekordafsætning til Kina, både mængde- og prismæssigt. Afsætningen til Kina steg med 43 pct. fra 2012/13 til 2013/14 I New Zealand har koncernens foderroeprogram bevist et betydeligt vækstpotentiale. Hovedparten af roerne anvendes primært til vinterafgræsning af malkekvæg. Lancering af nye græssorter med koncernens egne endofytter har medvirket til et øget salg på hjemmemarkedet I indeværende år fokuserer ledelsen på at få frølageret reguleret på plads. En merhøst i både 2013 og 2014 betyder, at produtionen skal være mindre i både 2015 og Efter tre år med et højt prisniveau skal priserne nu forsøges landet fornuftigt, vel vidende at to store høstår i streg giver omkostnings- og lagermæssige udfordringer EUs frølovgivning skal under behandling i det nye parlament. Der skal gøres en brancheindsats for at få landet den fornuftigt. Lucernefrø og havefrøopformering har stategisk fokus i koncernen, og der satses på udvikling af øgede aktiviteter i disse afgrøder Årsrapport med regnskabet kan læses på

16 Referat af debatten 16 Den lagte linje var og er rigtig Thor Gunnar Kofoed, formand for Landbrug & Fødevarers Frøsektion Thor Gunnar Kofoed, formand for Landbrug & Fødevarers Frøsektion, åbnede debatten på DLF AmbA s generalforsamling i Nyborg i oktober med en tak til såvel formand som direktør for fantastisk gode beretninger. Der faldt en mønt af til Christian Høegh Andersen for en god debut. Jeg er enig i dine politiske betragtninger og kommer til at tænke på, at din forgænger for to år siden om Mette Gjerskov som fødevareminister sagde, at nu kunne det ikke blive meget værre. Men det kunne det! Kofoed hæftede sig ved en oplysning fra adm. direktør Truels Damsgaard om, at DLFs globale vækst over en kort årrække har reduceret salget i Europa fra 70 til 46 pct. af koncernomsætningen vel at mærke uden tab af markedsandel på det europæiske hjemmemarked, tværtimod! Frøsektionens formand glædede sig over, at danske frøavlere fastholder ejendomsretten til selskabet, og at der fortsat satses på produktion i Danmark. DLF er en fantastisk god andelsvirksomhed, lød det. Der blev mindet om, der var taget nogle strategiske satsninger i de seneste 25 år, og at det undervejs havde affødt kritik. Men den lagte linje var og er rigtig og bærer frugt til gavn for medlemmerne. Bornholmerjysk Thor Gunnar Kofoed ville gerne vide, hvor stor udbyttefremgang DLFs avlere har præsteret, siden selskabet for 20 år siden satsede på egen forædling. Han forventede, at en ny EU-frøaftale færdigforhandles og vedtages af EU-parlamentet i første halvår 2015 under lettisk formandskab. Det var han tryg ved, idet Letlands landbrugsminister som gammel frøavler ved, hvad der er behov for. Frøsektionsformanden så fordele ved afviklingen af den statslige sortsafprøvning og etablering af en brancheafprøvning på Tystofte. Her er Danmark i front i EU. Alle øvrige lande må følge efter, men langt fra alle vil etablere egen afprøvning. Hvor der er afprøvning, er der også produktion, lød det. Indlægget blev afrundet på bornholmerjysk: Vi avlere er stolte af DLF. Jeg har ikke viden om, at særlig mange selskaber her i verden gør det bedre. En byge af spørgsmål Også Peter Tillisch, Rosenfeldt, takkede for gode beretninger, der sammen med den trykte årsrapport tegner et fyldestgørende billede af DLF. Han kippede med flaget for selskabets 816 medarbejdere samt et fantastisk resultat og noterede sig, at New Zealand efter nogle indkøringsår nu også er på rette spor. Tillisch fandt meldingen om faldende enhedsomkostninger stærk og stillede en række spørgsmål: Vi er gode, men er vi de bedste? Måler vi os mod andre selskaber, og foreligger der resultater, så vi i procenter kan se stillingen? Hvis vi er bedst, kan vi så øge forspringet endnu mere? Hvis vi ikke er bedst, hvordan kan vi så indhente og passere den bedste? Er USA tilbagestående på græs i forhold til DLF? Hvordan er mulighederne for vækst i USA? Hvor sårbare er vi i Rusland? Er DLFs IT-platform på plads? Kan ledelsen give os specifik information om en fornuftig landing af årets frøpriser? Hvad med, i lyset af den positive omtale af DLF-græs under EM-og VM-kampe, at udlodde f.eks. 10 fribilletter til os avlere eller formidle et salg med rabat? Vil altid satse på F&U Christian Høegh svarede Tillisch, at det med gratis eller rabat på fodboldbilletter ikke lige er DLFs spidskompetence. Han takkede for de pæne ord om beretningen og sagde til Kofoed, at DLF altid vil satse på forædling og udvikling og dermed højere udbytter end konkurrenterne. Truels Damsgaaard fortalte, at DLF naturligvis følger markedet og nævnte, at tre-fire af de store globale spillere har regnskaber, som siger noget. Det er svært præcist at afgøre, hvor DLF ligger i feltet, men ud fra tallene klarer vi os godt. Der blev mindet om, at DLF er det eneste store selskab, der har som formål at tilgodese avlerne over afregningen. Lige nu har DLF som andre betydelige beløb bundet i lagre. Selskabet vil udvikle sig, men korn og majs er ikke områder, DLF skal ind i. Lidt af en cowboybranche Frøhandel i USA, hvor DLF vækster lige nu, blev betegnet som lidt af en cowboybranche. F.eks. er der ingen certificeringskrav her. Er det at være foran eller bagefter, lød det retorisk med en tilføjelse om, at DLF også i USA vil kombinere yderligere vækst med et ansvarligt bundlinjesyn. Selskabets ny Navision IT-platform implementeres world wide over to år. DLF sælger tons frø i Rusland en mængde, der ikke uden problemer kan afsættes andre steder i et marked med lagre, der er større end året før. Rusland har ikke lukket for import af frø og har et behov for kvalitetsfrø. Den politiske udvikling følges nøje. Det er for tidligt at være konkret omkring afregningspriser. Faktisk er det noget af en udfordring at finde de rette salgspriser. Men kom til

17 17 avlermøderne i december, her vil vi være konkrete, lød det. Damsgaard nævnte, at det især er rajgræs, der er presset. Leverer år efter år Hans Bonde Hansen, Holgershåb, var yderst tilfreds med, at DLF leverer år efter år. Super! Han fandt det godt gået, at Pickseed allerede et år efter købet er kørt ind i DLF-organisationen, og synergierne i Canada og USA høstet. Han ville godt vide, hvordan det kunne gå til, at der pludselig skulle betales en gammel skat på fem millioner kroner. Har nogen glemt noget? Svært at læse revisors tekst Bjarne Hansen, Kruusesminde, spurgte også til den ekstra skat og fandt årsrapportens oplysning om 3,8 millioner kroner til revisor for et stort beløb. Dele af revisors formulering af regnskabspraksis blev betegnet som uforståelig. Det kan ikke være rigtigt, man skal være ph.d. i økonomi for at kunne vurdere årsrapporten, lød det. Bjarne Hansen bad Truels Damsgaard hilse alle DLF s medarbejdere og sige tak for den indsats, der har ført til årsresultatet. Han glædede sig over, at verdens stærkeste frøfirma er et andelsselskab baseret på et kvalitetsprodukt, som laves af danske landmænd. Der blev spurgt til, hvordan resultatet fordeles på egenkapital, driftsfond og ekstraordinær driftsfond. Ekstraordinær driftsfond er en rådighedskonto Christian Høegh fortalte, at koncernens skatteforhold er komplicerede, fordi der betales skat både i AmbA-selskabet og aktieselskabet en form for dobbeltskat, som selskabets ledelse er ved at få vurderet. SKATs gennemgang af regnskaberne havde ført til den ekstra eller forsinkede skat, hvilket måtte tages til efterretning. Reglerne siger, at driftsfonden ikke må forrentes, men der må godt overføres midler hertil fra årsresultatet. Årets overførsel på godt syv pct. svarer i øvrigt til en forrentning på fem pct. Overførsel til ekstraordinær reservefond er hensættelse til f.eks. køb af et selskab som canadiske Pickseed sidste år. Dette tiltag betød ekstra arbejde for revisor, hvilket indgår i udgiften på de 3,8 millioner kroner et beløb, der bliver mindre i indeværende regnskabsår, fordi bestyrelsen har haft revisionsopgaven i udbud med hidtidig revisor som vinder. Truels Damsgaard føjede til, at årsrapportens ord er præget af jura og jargon, og at revisor havde lyttet med og noteret sig Bjarne Hansens kritik. Der måtte dog være forståelse for, at revisor har en pligt til at beskrive selskabets økonomiske situation juridisk korrekt. Godkendt med applaus Bestyrelsens og administrerende direktørs beretninger, herunder årsrapporten og fordelingen af årets resultat på 90,3 millioner kroner med 7,2 millioner til driftsfonden og 83,1 millioner overført til ekstraordinær driftsfond, blev sammen med meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion godkendt med applaus fra en enig generalforsamling. Genvalg til alle Flemming Rod Madsen, Lars Erik Garder, Anders Frandsen, Peter Bagge Hansen og Henrik Kreutzfeldt blev alle genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater, mens Ernst & Young Danmark blev genvalgt som revisor for DLF AmbA. På telttur til Amerika? Inden formanden Christian Høegh-Andersen takkede selskabets næstformand Søren Wibholm Just for god ledelse af generalforsamlingen, nåede Peter Tillisch, Rosenfeldt, under dagsordenens sidste punkt, Eventuelt, at foreslå, at der laves en tur for alle delegerede til Nordamerika for at se DLF s nyeste erhvervelse, Pickseed. Det kan gøres til en rimelig pris, hvis hoteller spares, og alle sover i telte, lød det. Under Eventuelt kan alt drøftes, men intet besluttes. Det blev dog bemærket, at formand Christian Høegh ikke umiddelbart tilsluttede sig tanken. DLF er en fantastisk god andelsvirksomhed Formandskabet og direktør under debatten, fra venstre Søren Wibholm Just, Christian Høegh-Andersen og Truels Damsgaard

18 Nyheder 18 DLF åbner nyt blande- og distributionscenter i Skotland Stig Oddershede Kommunikationschef DLF-TRIFOLIUM indviede i november et topmoderne blandingsanlæg lige udenfor Edinburgh, der er klar til at forsyne England, Wales, Skotland og Nordirland med frøblandinger til landbruget. Anlægget er den største investering af sin art i Storbritannien med kapacitet til at levere halvdelen af landbrugets behov for fodergræs Anlægget er fra start sat op til 500 standardblandinger, men ud over det bliver der fremstillet op til specialblandinger til kunder. Der vil blive afsendt omkring forsendelser hvert år fra afdelingen i Edinburgh til hele Storbritannien. Med kapacitet til at producere tons frøblandinger, vil anlægget køre i døgndrift i perioder med spidsbelastning. Det er i foråret og sensommeren samt efteråret, hvor de fleste græsarealer bliver tilsået. Beliggenheden i Edinburgh er tæt på store vejforbindelser mod nord og syd, så ordrer afsendt kl. 17 kan via fragtbiler være fremme hos landmændene den følgende dag over hele Storbritannien. Frøtransporten til hver enkelt af de 48 renvaresiloer sker med luft Med en investering på knap 30 mio. kr. er afdelingen i Edinburgh den største investering i produktionsanlæg til frøblandinger, der nogensinde er foretaget i Storbritannien. Den nye afdeling på 4.000m² skal producere alle de fodergræsblandinger, som virksomheden afsætter, og afdelingen har kapacitet til at levere op til halvdelen af de ca tons kløver- og græsfrø, der årligt afsættes til landmænd i hele Storbritannien. 48 renvaresiloer til blandinger Anlægget er specialdesignet til at producere de mange frøblandinger, der sælges i Storbritannien. Ikke mindre end 48 renvaresiloer har forbindelse til blandeanlægget, og frøet udportioneres i det blandingsforhold, det er programmeret til. Der går 12 minutter fra ordren er modtaget, til blanding, bejdsning, opsækning og mærkning er foretaget, og den færdige palle frø er klar. Ikke mange af vores konkurrenter viser et tilsvarende niveau af engagement i markedet Truels Damsgaard, administrerende direktør i DLF-TRIFOLIUM, stod for den officielle indvielse. Storbritannien og Irland er vores største fodergræsmarked næstefter Tyskland, og markedet vokser. Derfor har DLF-TRIFOLIUM investeret i dette nye anlæg. Der er ikke mange af vores konkurrenter, der viser et tilsvarende niveau af engagement i markedet. Fra den nye afdeling i Edinburgh udleveres paller med fodergræsblandinger til hele Storbritannien

19 Nyt om navne 19 Tim Kerridge, salgsdirektør for DLF-TRIFOLIUM i UK, er enig i de gode fremtidsudsigter for fodergræs. Vi forventer, at foderafgrøderne vil spille en stadig større rolle inden for landbruget, eftersom kød- og mælkeproducenterne stræber efter at producere mere mælk og kød fra hjemmeavlet foder. De har lært, at oversåning af græsmarkerne med nye, højtydende kvalitetssorter af græs og kløver kan øge græsmarkernes produktivitet, samtidig med at produktionsomkostningerne bliver mindre. Derfor ser vi en stigende efterspørgsel på fodergræsfrø. Vores nye blandeafdeling vil give os mulighed for at imødekomme de meget specifik- ke krav fra vores kunder. Og vi kan levere varen hurtigere og mere effektivt, end vi nogensinde har kunnet før. DLF-TRIFOLIUM står for avl eller markedsføring af næsten halvdelen af det fodergræsfrø, der bliver afsat i Storbritannien, og koncernen har flere sorter på den anbefalede sortsliste over kløver-og fodergræs end noget andet frøfirma. Sorterne fra DLF markedsføres under koncernens egne brands, Oliver Seeds, ForageMax og HF Seeds sammen med kundernes egne brands i hele landet. Alle disse brands bliver nu produceret på den nye afdeling i Edinburgh. Tim Kerridge, salgsdirektør i DLF-TRIFOLIUM UK, fortalte om det nye state of the art blandeanlæg ved indvielsen Der går 12 minutter, fra ordren er modtaget, til den er blandet og færdigpakket på det nye superanlæg Nyt om Navne Runde fødselsdage 50 år: 11. februar 2015 Afdelingsleder Thomas Jørgensen, Aakirkeby Thomas Jørgensen kan fejre 50 års fødselsdag den 11. februar Han startede karrieren i DLF-TRI- FOLIUM i 1991, hvor hans første arbejdsopgaver lå i blandeafdelingen i Roskilde. Efter to år på hovedkontoret blev han udnævnt til afdelingsleder på DLF-TRIFOLIUMs afdeling i Aakirkeby, hvor han de seneste 21 år har stået i spidsen for DLF-TRIFOLIUMs bornholmske frøaktiviteter. Thomas er en af de medarbejdere i koncernen, som har den største viden om frø. Han rådgiver solskinsøens frøavlere om dyrkning af frø, og han står selv for markcertificeringen hos de omkring 150 avlere, der tilsammen dyrker godt ha markfrø. Samtidig er han chef for renseafdelingen, som producerer i omegnen af tons renvare. Han er enormt vellidt af både avlere og kolleger for sin store viden og sit yderst behagelige og rolige gemyt. Thomas er nok også en af de frøavlskonsulenter i Danmark, der har den bedste kondi, hvilket er bevist af adskillige stjernetider i kort- og langdistanceløb. Ved siden af sit store engagement i DLF-TRIFOLIUM passer Thomas sit eget landbrug sammen med familien på Dalegårdsvej lidt syd for Aakirkeby. Anders Mondrup, avlsdirektør 50 år: 12. januar 2015 Salgskoordinator Morten Bohn Hansen, Højme 60 år: 25. december 2014 Lagerarbejder Søren Olesen, Hedensted 8. februar 2015 Lagerarbejder Benny Ole Hansen, Højme JUBIL ÆUM 25 år: 2. januar 2015 Forædler Morten Greve Pedersen, Dansk Planteforædling, Store Heddinge

20 Udgiver adresseret Maskinel magasinpost Id-nr Frø til hele verden Professionel rådgivning til frøavlerne sikrer, at du opnår det bedste resultat Globalt salgsnet sikrer afsætning af dit frø til markedets bedste priser Frøavl til DLF-TRIFOLIUM giver det bedste resultat på bundlinjen! Avlskontorer: Vest tlf.: Øst tlf.: DLF-TRIFOLIUM Ny Østergade 9 DK-4000 Roskilde Tlf Fax Afs.: DLF-TRIFOLIUM A/S, Ny Østergade 9, Postboks 59, 4000 Roskilde

Særdeles tilfredsstillende regnskab

Særdeles tilfredsstillende regnskab Bestyrelsens beretning 4 Særdeles tilfredsstillende regnskab I sin første beretning til DLF AmbAs generalforsamling den 28. oktober 2014 fortalte Christian Høegh-Andersen først om landbrugets udvikling

Læs mere

Bestyrelsens beretning ved formanden. Christian Høegh-Andersen. til generalforsamlingen. DLF AmbA. 28. oktober 2014

Bestyrelsens beretning ved formanden. Christian Høegh-Andersen. til generalforsamlingen. DLF AmbA. 28. oktober 2014 Bestyrelsens beretning ved formanden Christian Høegh-Andersen til generalforsamlingen i DLF AmbA 28. oktober 2014 Beretning til DLFs generalforsamling Nyborg, tirsdag d. 28. oktober 2014 - ved formanden

Læs mere

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013 VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING?

KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING? KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING? Adm. direktør Truels Damsgaard, DLF-TRIFOLIUM A/S Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab Konference onsdag den 24. november

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Frøsektionen L&F. Bestyrelsens beretning Aflagt af Formand Thor Gunnar Kofoed

Frøsektionen L&F. Bestyrelsens beretning Aflagt af Formand Thor Gunnar Kofoed Bestyrelsens beretning Aflagt af Formand Thor Gunnar Kofoed DK græs- og kløverfrø totalt 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 HØSTET AREAL,

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

DLF-TRIFOLIUM A/S Søren Halbye Koncern salgs- og marketingsdirektør. Plantekongres produktion, plan og miljø 2013

DLF-TRIFOLIUM A/S Søren Halbye Koncern salgs- og marketingsdirektør. Plantekongres produktion, plan og miljø 2013 DLF-TRIFOLIUM A/S Søren Halbye Koncern salgs- og marketingsdirektør Plantekongres produktion, plan og miljø 2013 1 Program Verdensmarkedet for græsfrøproduktion Danmark en førende græsfrønation Markedsudvikling

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Op i helikopteren Globale megatrends i de kommende 10-20 år Fødevareproduktion Efterspørgsel Megatrends

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Honningbien kan blive en blomstrende forretning

Honningbien kan blive en blomstrende forretning Honningbien kan blive en blomstrende forretning Biernes bestøvning af landbrugets afgrøder er millioner værd, men erhvervsbiavlerne har ikke formået at udnytte det. Derfor går både de og landmændene glip

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14.

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 519 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Dep Sagsnr.:27154 Dok.: 716914

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal Halvårsrapport 1. januar2004-30. juni 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Gyldendal-koncernens hovedtal 2002 2003 2004 Nettoomsætning 292,7 264,2 287,7 Resultat af primær drift 8,0 3,7 11,3

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016

SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016 SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling i SKAKO koncernen. Det glæder bestyrelsen,

Læs mere

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt.

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Det er ikke længere et spørgsmål OM bæredygtighed - men om HVORDAN bæredygtighed. For

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag, den 8. marts 2016

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag, den 8. marts 2016 Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag, den 8. marts 2016 Side 11: (Sidetal henviser til årsregnskabet) Jeg vil her give et udpluk af det samlede årsregnskab 2015. Resultatet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Fremtidens landbrug bliver Big Business

Fremtidens landbrug bliver Big Business Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fremtidens landbrug bliver Big Business På sporet af fremtidens landbrug Plantekongres 2016 21. januar Henning Otte Hansen hoh@ifro.ku.dk Institut for Fødevare-

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Forpagtning af nød og lyst

Forpagtning af nød og lyst Juni 2017 Forpagtning af nød og lyst Baggrund Landbruget har siden starten af 80 erne oplevet en støt stigning i arealet af forpagtet jord. Notatet gengiver den hidtidige udvikling, den forventede udvikling

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Fremtidens Mælkeproduktion. Gitte Grønbæk Direktør Landbrug & Fødevarer, Kvæg

Fremtidens Mælkeproduktion. Gitte Grønbæk Direktør Landbrug & Fødevarer, Kvæg Fremtidens Mælkeproduktion Gitte Grønbæk Direktør Landbrug & Fødevarer, Kvæg Global Hvor står konkurrence vi? Hvor står vores konkurrenter? Vores Afregningspris styrker = Hvad Højværdiprodukter udfordringen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Side 10: Det samlede resultat i 2008 blev kr. 686.467. De samlede indtægter udgjorde

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne?

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 (ikke revideret)

Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 (ikke revideret) 21.10.15 RANO/BIRBE Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Kvartalsrapportering pr. 30. september 2015 Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Præsenteret af Formanden Thor Gunnar Kofoed. Årsmøde Frøsektionen. Frøsektionen

Præsenteret af Formanden Thor Gunnar Kofoed. Årsmøde Frøsektionen. Frøsektionen Præsenteret af Formanden Thor Gunnar Kofoed Årsmøde 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning ved Formanden 3. Valg af Formand, på valg er Thor Gunnar Kofoed 4. Præsentation

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

FINDES DER EN OPSKRIFT FOR FREMTIDENS EKSPORTSUCCES? MADE IN DENMARK ANNO 2050

FINDES DER EN OPSKRIFT FOR FREMTIDENS EKSPORTSUCCES? MADE IN DENMARK ANNO 2050 FINDES DER EN OPSKRIFT FOR FREMTIDENS EKSPORTSUCCES? MADE IN DENMARK ANNO 2050 Professor Philipp J.H. Schröder Aarhus Universitet Business and Social Sciences præsen TATION Program Globalisering kilde:

Læs mere

Trekvartårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. september 2011 (urevideret)

Trekvartårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. september 2011 (urevideret) 02.11.11 HM/gdh Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Trekvartårsrapport pr. 30. september 2011 Trekvartårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30.

Læs mere

Danske vækstmuligheder i rusland

Danske vækstmuligheder i rusland Organisation for erhvervslivet April 2010 Danske vækstmuligheder i rusland Trods et større tilbageslag i 2009 har de gennemsnitlige årlige vækstrater i Rusland været på imponerende 5,5 pct. de seneste

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011 (urevideret) 29.06.11 HM/gdh Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere