Tilsynsrapport Løkkehus Børnehjem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Løkkehus Børnehjem 2011-12"

Transkript

1 Tilsynsrapport Løkkehus Børnehjem Formålet med tilsynet: At påse at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. At medvirke til den løbende kvalitetsudvikling på den enkelte institution og i døgntilbuddene generelt. Tilsynsrapport for Løkkehus Børnehjem Tilsynsførende Lone Ernst, Konsulent, Børn- og Familieafdelingen, Odense Kommune Tilsynet udført Den 3. maj 2012 Forrige tilsyn udført Hhv på Sanderumhus og på Korsløkke. Driftstilsynet, som skulle have fundet sted i foråret/sommeren 2011, blev udskudt til foråret 2012 grundet sammenlægning af de to institutioner i sommeren Tilsynets art Tilsynet var et generelt driftsorienteret tilsyn jf. SEL 148 a Struktur og deltagere ved tilsynsbesøget Samtale med ledelsen: Forstander Leif Brauner Steensen, stedfortræder Susanne Døssing og afdelingsleder Jytte Holm Christiansen. Samtale med 3 personalerepræsentanter. Samtale med 1 af de ældste børn på Løkkehus samt samtale med en mor. Rundvisning og deltagelse i frokost på institutionen. Indhentet skriftligt materiale forud for tilsynsbesøget Oplysninger indhentet fra henholdsvis institutionen og Center for Indsatser til Børn og Unge (CIBU) om institutionens driftsmæssige, økonomiske og personalemæssige forhold, Udtalelser fra relevante samarbejdspartnere om indtrykket af institutionens pædagogiske arbejde og behandlingsmæssige praksis samt samarbejdet med institutionen. Der blev sendt brev med anmodning om udtalelse til 7 samarbejdspartnere og modtaget 2 svar. Sagsmateriale vedr. 3 iværksatte foranstaltninger pr. den 1. august 2011 til stikprøvekontrol af institutionens opgavevaretagelse. Børn- og Ungeforvaltningen Børn- og Familieafdelingen Afdelingssekretariatet Ørbækvej Odense SØ Tlf Fax DATO 10. oktober 2012 REF. LOE JOURNAL NR. 2011/ /10

2 Generel vurdering Løkkehus Børnehjem er oprettet den 1. juni 2011 ved sammenlægning af Sanderumhus og Korsløkke Børnehjem. Løkkehus er beliggende i det tidligere Sanderumhus bygninger, der som led i sammenlægningen har været igennem en større ombygning og renovering. Institutionen er i dag indrettet, så institutionen kan rumme forskellige børnegrupper i mindre, adskilte enheder. Institutionen har igennem en årrække virket bygningsmæssigt forsømt, men de beboede områder virker i dag velindrettede og imødekommende. Ved sammenlægningen er normeringen reduceret fra 41 til 22 børn/unge. På tidspunktet for tilsynet var belægningsprocenten 122 %. Målgruppen omfatter årige med adfærdsproblemer, 0-18 årige, der anbringes akut, skal udredes nærmere eller venter på endeligt anbringelsessted. Målgruppen omfatter også uledsagede flygtningebørn. Reduktionen af antallet af døgnpladser medførte omfattende afskedigelser og et højt sygefravær blandt personalet. Der var ved tilsynet ansat 37 personer på Løkkehus. Efter sammenlægningen er igangsat en proces, hvor ledelse og medarbejdere i fællesskab formulerer et nyt pædagogisk grundlag for institutionen. Der arbejdes dog med udgangspunkt i en relationsorienteret pædagogik og en systemisk forståelse af relationer. Løkkehus pædagoger og socialrådgiver er i den forbindelse i gang med et fælles uddannelsesforløb. På baggrund af samtaler med ledelsen, personalet, børn og forældre vurderer tilsynet, at sammenlægningen af de to institutioner har været en vanskelig proces at komme igennem for alle parter. Samtidig vurderes institutionen i dag at være inde i en positiv udvikling ikke mindst på grund af en kompetent ledelse og engagerede medarbejdere, der i samarbejde med forældrene arbejder i samme retning til børnenes bedste. Bemærkninger til tilsynsrapporten Institutionslederens bemærkninger Ingen bemærkninger. Centerchefens bemærkninger Det bemærkes at Løkkehus i forbindelse med arbejdstilsynets besøg i efteråret 2012 modtog en grøn smiley. Endvidere bemærkes det at Løkkehus er i en konkurrencemæssig vanskelig situation på grund af renovering af bygningerne. Dette betyder forhøjede takster på trods af at personalenormeringen på Løkkehus svarer til sammenlignelige institutioner. Dette giver konstant Løkkehus 2/10

3 en stor udfordring og det kan betyde en vigende belægning, hvis denne forskel på takster fortsætter. Venlig hilsen Anders Nørgaard Centerchef 3/10

4 Generelt om institutionen - herunder målgruppe, opgaver/tilbud, normering og værdigrundlag Løkkehus Børnehjem er oprettet den 1. juni 2011 ved sammenlægning af Sanderumhus og Korsløkke Børnehjem. Løkkehus modtager børn og unge fra 0-18(23) år og er normeret til 22 børn/unge, heraf 20 døgnpladser og 2 aflastnings-/akutpladser. Fælles for målgruppen er, at børnene/de unge kommer fra socialt og/eller følelsesmæssigt belastede familier, har været udsat for omsorgssvigt, fysiske- eller psykiske overgreb eller svigt af basale behov, og som følge heraf har adfærdsmæssige og/eller personlighedsmæssige vanskeligheder. Målgruppen omfatter årige med adfærdsproblemer, 0-18 årige, der anbringes akut og udredes nærmere eller venter på endeligt anbringelsessted samt uledsagede flygtninge i alderen 0-18 år. Løkkehus er beliggende i det tidligere Sanderumhus bygninger i et villakvarter i Odense Kommunes sydvestlige bydel Dalum. Institutionen er organiseret i to afdelinger: En afdeling til behandlingskrævende børn og unge og en afdeling, der indeholder forskellige opgaver, f.eks. unge, aflastning, observation og udredning og projekter der bl.a. indeholder støtte- og overvåget samvær m.m. På de to afdelinger er børnene/de unge inddelt i mindre såkaldte levegrupper. Pædagogikken på Løkkehus tager udgangspunkt i den værdsættende tankegang, hvor den enkeltes ressourcer er i fokus. I institutionens værdigrundlag står bl.a.: "Værdigrundlaget skal medvirke til et positivt miljø, hvor humor og livsglæde har indflydelse på de mennesker, der i en periode har Løkkehus som en del af deres liv. Den enkelte skal have mulighed for at opleve, at der er brug for vedkommende, og at hun/han er vigtig for helheden. Det er vigtigt at kende sin rolle og vide hvilke forventninger, der er til én. Samværet og samarbejdet bygger på den værdsættende tankegang... Udvikling ses som en proces, hvor forståelse, indsigt, omsorg, nærvær, udfordring, inspiration og tilgængelighed er vigtige nøgleord. Vi lægger vægt på at bygge bro mellem kulturer, og skabe og videregive traditioner. Vi skal dele de små succeser og gode historier med hinanden! I vores samvær skal vi kunne rumme hinandens forskelligheder, og blive mødt på eget initiativ og udtryk. Vi lægger vægt på sund varieret kost, og mener at der er sammenhæng mellem kost, følelser og behov." Hovedydelsen på Løkkehus Børnehjem benævnes socialpædagogisk støtte. Der er i alt 37 ansatte på Løkkehus Børnehjem. 4/10

5 Særligt fokus ved tilsynet Ved tilsynet kan fokuseres på specifikke temaer eller aktuelle problemstillinger. Uanmeldt og skærpet tilsyn besluttes af Børn- og Familiechefen. Mulige emner: Beskrivelse: Tilsynets art Tilsynet var et generelt driftsorienteret tilsyn jf. SEL 148 a Evt. særligt fokus Tilbuddets specifikke håndtering af emnet Opfølgning på tidligere tilsyn Intet specielt Driftsmæssige forhold Gennemgangen af institutionens driftsmæssige forhold: fysiske rammer, personalesituation og økonomi giver et generelt indtryk af institutionen i forhold til det pædagogiske arbejde og målgruppens trivsel. Kan suppleres med oplysninger om fødevarekontrol, brandtilsyn, kørsel med børn, legepladstilsyn m.v. i form af skriftlige rapporter fra andre myndigheder. Mulige emner: Fysiske rammer Indretning og vedligeholdelsesstandard Børnenes værelser Atmosfære Beskrivelse: Løkkehus Børnehjem er beliggende på en fredelig villavej i en stor 2etagers ejendom i det sydvestlige Odense. Huset er bygget til at huse en institution. Institutionens ca m 2. har gjort det muligt at indrette to boafdelinger. De to afdelinger er igen opdelt i 5 såkaldte levegrupper med op til seks børn/unge i hver gruppe. Hver afdeling har eget køkken og opholdstue samt fælles aktivitetsrum. På Løkkehus har børnene/de unge egne værelser, og som oftest er børnene/de unge to om at dele et badeværelse. Værelserne ligger henholdsvis på 1. sal og i stueplan. Institutionen har et stort centralkøkken. Visse dele af Løkkehus har igennem en årrække virket bygningsmæssigt forsømt. Både udvendigt og indvendigt. Efter en større ombygning og renovering er institutionen i dag indrettet således, at den adskilles i mindre enheder og således rumme forskellige børnegrupper med deres forskellige behov. I en afdeling er værelserne indrettet, så der er mulighed for, at forældre kan bo sammen 5/10

6 med deres børn, mens familien bliver udredt med henblik på et behandlingstilbud. Institutionens beboede områder virker i dag velindrettede og imødekommende. På husets sydvestside er indrettet en stor legeplads. En atriumgård forbinder alle afdelingerne i huset. Økonomi Løkkehus kom ud af 2011 med et overskud på kr kr. af disse er brugt til uddannelse af personale. Resten er gået i den store kasse. Taksten for døgnophold er af konkurrencehensyn sænket med 500 kr. pr. døgn i Døgntaksten er i kr. Belægning Det normerede antal børn/unge blev i 2011 reduceret fra 41 til 22. Målgruppens sammensætning Fra 1. januar til 1. maj 2012 var belægningsprocenten på institutionen 104 %. På tidspunktet for tilsynet var belægningsprocenten 122 %. Målgruppen omfatter årige med adfærdsproblemer, 0-18 årige, der anbringes akut og udredes nærmere eller venter på endeligt anbringelsessted samt uledsagede flygtninge i alderen 0-18 Personalesituation Kompetencer, personalegennemstrømning og sygefravær Arbejdstilrettelæggelse Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Personalets kendskab til regler og retningslinjer Kompetenceudvikling år. Der var ved tilsynet ansat 37 personer på Løkkehus. Ledelsen består af en forstander, en stedfortræder og en afdelingsleder. Det faste personale består af 21 pædagoger, en køkkenleder, en køkkenassistent, en sekretær, en socialrådgiver, en pedel og to rengøringsassistenter. Dertil kommer et antal tilkaldevikarer. I forbindelse med sammenlægningen af de to institutioner og reduktionen af antallet af døgnpladser blev der afskediget 24 medarbejdere. Sygefraværet var højt i 2011 under påvirkning af sammenlægningen af de to institutioner, flytning, reduktion af antal pladser og de deraf følgende afskedigelser. Det gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder var således 20,9 dage i perioden efter sammenlægningen og året ud. Heraf udgjorde langtidsfraværet godt 83 %. Allerede i første kvartal 2012 var det gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder faldet til 6,4 dage, hvoraf ca. 60 % var langtidsfravær. Som led i tilsynsbesøget blev afholdt en samtale med 3 personalerepræsentanter, heriblandt institutionens AMR, pædagogernes TR og køkkenlederen. Medarbejderne gav udtryk for, at processen omkring sammenlægning af de to institutioner har været hård at komme igennem, men at både tidligere Korsløkkefolk og Sanderumhus folk nu arbejder fint med sammenlægningen. I begyndelsen var det det mest vi og dem, og den første tid var meget turbulent, fordi alle - både personale, børn og forældre - skulle vænne sig til den ny situation. Medarbejderne tilkendegav ved samtalen, at alle nu er i stand til at se fremad, at institutionen er inde i en god udvikling og Løkkehus efterhånden er ved at blive én institution. 6/10

7 Fødevarekontrol, hygiejne, kost, medicinhåndtering, sygdomsforebyggelse m.v. Rammerne for medarbejdernes medbestemmelse er udstukket. Der bliver lyttet til medarbejdernes ønsker og ideer, og det bliver påskønnet, at medarbejderne tager initiativer og stiller velargumenterede forslag. Løkkehus pædagoger og socialrådgiver er i gang med et etårigt uddannelsesforløb i mentaliseringsbaseret terapeutisk arbejde med børn, voksne og familier og mindmapping. Forløbet skal skabe et nyt fælles grundlag for det pædagogiske arbejde. Der er god ledelsesmæssig opmærksomhed i forhold til personalets trivsel, og opbakning, når der opstår særlige behov i forbindelse med problemer i arbejdet eller privat. Der har senest været ordinær fødevarekontrol v/ Fødevareregion Syd den omfattende rengøring, hygiejne og behandling af fødevarer i køkken og lager. Ved kontrollen fastholdt institutionen sin Elite Smiley fra foregående år. Der gennemføres fødevarekontrol ca. 1 gang årligt. På Løkkehus laves maden fra bunden, og der lægges vægt på, at maden er sund, alsidig og velsmagende. Der tilbydes alternativer til børn med specielle behov, f.eks. børn som af religiøse eller andre grunde ikke spiser svinekød. Tilsynet fik udleveret institutionens Kostpolitik. Institutionen er meget opmærksom på, at børnene lærer at vaske sig selv og deres eget tøj, børste tænder regelmæssigt osv. Børnene kommer regelmæssigt til lægen og tandlægen. Medicin opbevares på hver afdeling i et aflåst skab. Maskiner, materialer m.v. Intet at bemærke Kørsel med børn Alle regler for kørsel med børn overholdes. Brandsyn Der har været brandsyn v. Odense Brandvæsen den 23. august Der blev givet påbud om udskiftning af håndildslukker i køkkenet, hvilket institutionen har bragt i orden. Bygningstilsyn og legepladstilsyn Der har ikke været afholdt legepladstilsyn siden sidste driftstilsyn. Arbejdstilsyn Det tidligere Sanderumhus fik inden sammenlægningen et påbud af Arbejdstilsynet på grund af et belastet psykisk arbejdsmiljø som følge af trusler og vold fra børnene. Dette påbud er der arbejdet der med både under og efter sammenlægningen af de to institutioner. Løkkehus er således kom- 7/10

8 met med i et såkaldt Arbejdspladslaboratortium i regi af Socialt Udviklingscenter SUS, hvor der udvikles metoder til forebyggelse af vold. 6 døgninstitutioner med i arbejdspladslaboratoriet, der starter ved udgangen af maj Løkkehus har derudover igangsat en proces til imødegåelse af vold og nedbringelse af de følelsesmæssige belastninger i personalegruppen. Arbejdstilsynet har givet Løkkehus en deadline til gennemførelse af processen frem til den 15. marts Institutionens pædagogiske/behandlingsmæssige praksis Tilrettelæggelsen af den samlede indsats overfor børnene/de unge på institutionen, herunder børnenes/de unges trivsel og dagligdag samt medindflydelse. Belysning af sammenhængen mellem institutionens pædagogiske/behandlingsmæssige teorier og metoder og omsætningen af disse i den konkrete pædagogiske praksis. Samtaler med børn/unge, personale og ledelse på institutionen, udtalelser fra institutionens samarbejdspartnere og stikprøvevis udtaget sagsmateriale udgør grundlaget for vurderingen. Mulige emner: Beskrivelse: Pædagogisk/behandlingsmæssigt koncept og metode Pædagogisk/behandlingsmæssig praksis Arbejdet med børnenes handleplaner, herunder sikring af sammenhængen i behandlingsarbejdet Skriftlig dokumentation af det pædagogiske/behandlingsmæssige arbejde Institutionens samarbejde udadtil Brugerindflydelse Magtanvendelser Evt. klagesager Pædagogisk grundlag Sammenlægningen har givet anledning til en proces, hvor der formuleres et nyt pædagogisk grundlag for institutionen. Der arbejdes dog som tidligere på begge institutioner ud fra en relationsorienteret pædagogik med udgangspunkt i en systemisk forståelse af relationer. Pædagogisk praksis De to tidligere institutioner Korsløkke og Sanderumhus havde vidt forskellige målgrupper. Det har været en udfordring, at få institutionen til at hænge pædagogisk sammen, men personalet har lært meget af hinanden. Institutionen er inde i en god periode, hvor næsten alle børn er i skole. Institutionen prøver at aktivere de børn, der ikke kan tage imod det almene skoletilbud, og derfor ikke går i skole. Det er et problem, at der tit går 2-3 mdr., inden der er et skoletilbud til disse børn. Dette er Løkkehus akilleshæl! Der er i dag ikke mange penge til at undervise børnene på Løkkehus. Opfølgning og dokumentation Tilsynet har stikprøvevis rekvireret sagsmateriale vedr. 3 igangværende anbringelser pr. den 1. august På grundlag af en gennemgang af materialet kan det konstateres, at Løkkehus følger 8/10

9 de gældende regler for opfølgning i anbringelserne i form af udarbejdelse af statusrapporter samt afholdelse af statusmøder. Af det fremsendte materiale fremgår, at der arbejdes systematisk, målrettet og reflekteret vedr. det enkelte barn. Udtalelser fra samarbejdspartnere Tilsynet har anmodet 7 af institutionens samarbejdspartnere om udtalelser om samarbejdet med institutionen og vurdering af institutionens pædagogiske/behandlingsmæssige praksis. Der er modtaget 2 udtalelser. En udtalelse fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, OUH og en udtalelse fra Familieplejen Signes Hus, Hejnsvig. Fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling afvises anmodningen om en udtalelse med den begrundelse, at afdelingen ikke har nogen kontrollerende funktion i forhold til Løkkehus. Udtalelsen fra Familieplejen Signes Hus gives på baggrund af plejefamiliens samarbejde med Løkkehus om et enkelt barn, der er flyttet ind i den pågældende plejefamilie efter et ophold på Løkkehus. Plejefamilien giver udtryk for en oplevelse af Løkkehus som en institution med et velmenende og omsorgsfuldt personale med en opgave, der er umulig at løfte på grund af dårlig bemanding. Plejefamilien karakteriserer arbejdet på Løkkehus som pasning mere end pædagogisk/behandlingsmæssigt arbejde. Samtale med barn Ved tilsynsbesøget var der samtale med en 16 årig dreng, som på tilsynstidspunktet havde boet på Løkkehus i ca. 1 år, efter tidligere at have boet på Korsløkke. Ved samtalen giver drengen udtryk for at være tilfreds med at bo på Løkkehus. Men Korsløkke havde efter hans mening været mindre institutionsagtig. Drengen går p.t. ikke et skole- eller i et beskæftigelsestilbud, men skal starte i skole efter sommerferien. Hans planer er at komme til at arbejde med elektronik og højttalere. Han er stolt af, at han har bygget sine egne højttalere på værelset helt fra bunden. Han spiller desuden fodbold og cykler, og han vil gerne gå til boksning. Når han fylder 18 år, vil han gerne ind i militæret, men lige nu kan han ikke tage sig sammen, selv hvis han fik lov at bo alene. Drengen er ikke helt tilfreds med omfanget af den støtte han får på Løkkehus, og han tilkendegiver, at det tager for lang tid at træffe beslutninger på Løkkehus. Samtale med forælder Tilsynet talte med en mor til et barn, som er i aflastning på Løkkehus. Moderen oplever sit samarbejde med Løkkehus som hjælpsomt og godt. Hun har samtaler med personalet hver 14. dag, hvor de taler om, hvordan det går og hvordan datteren fungerer i hverdagen. Hun har bl.a. fået god støtte 9/10

10 fra personalet i forbindelse med forskellige problemer, som hun har haft med sin datter. Hun oplever, at det er de samme medarbejdere, man møder, når man kommer på Løkkehus som forælder, og det er rart. Og personalet tager godt imod én, når man kommer. Moderen er også medlem af forældrerådet. Hun synes, at Løkkehus er en stor institution med gode udendørsforhold. Men der har været megen personaleudskiftning. Sammenlægningen har været hård at komme igennem - også for forældrene, men i dag fungerer Løkkehus godt. Det har været vigtigt for forældrene at få sat ansigt på personalet og de andre forældre. Efter sammenlægningen blev der sidste sommer afholdt et forældrearrangement, og der har været ture til Svendborg. Der er desuden oprettet en opslagstavle på Løkkehus hjemmeside, så man kan se nyt om familiedage og forskellige arrangementer. Alt sammen positive ting. Magtanvendelser og evt. klager Der er i 2011 indberettet 30 magtanvendelser på Løkkehus fra institutionens oprettelse 1. juni 2011 til årets udgang. Heriblandt 1 magtanvendelse, der overskider magtanvendelsesbekendtgørelsens bestemmelser. Efterfølgende er der fra ledelsens side taget korrekt hånd om alle sager. Til sammenligning havde Korsløkke 0 magtanvendelser og Sanderumhus 1 magtanvendelse i foråret 2011 fra 1. januar og frem til 1. juni. Det er nærliggende at relatere magtanvendelserne til sammenlægningen af de to institutioner og den medfølgende turbulens for både børn og voksne. Magtanvendelserne knytter sig til episoder med de samme 5-6 børn. Den daglige pædagogik i forhold til disse børn søges tilrettelagt med henblik på at foregribe, at situationer udvikler sig uhensigtsmæssigt. Sammenlægningen af de to institutioner gav anledning til en del avisskriverier, men der er tilsynet bekendt ikke indgået klager vedrørende Løkkehus i perioden.. 10/10

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Tilsynsrapport Behandlingshjemmet Sølyst Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune Birgitte Hammersholt & Susan-Brigitte Nielsen Familieplejekonsulenter Side2/14 Tilsynsrapport

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007

Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007 Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007 FM 2008 J.nr.: 42.30 Indholdsfortegnelse side Afsnit 1. Indledning 3 Afsnit 2. Sammenfatning og hovedkonklusioner 4 Afsnit 3.

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn:

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn: LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge.

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge. Tilsynsrapport for Helheden Feilbjergvej St. Darum Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere