Tilsynsrapport Løkkehus Børnehjem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Løkkehus Børnehjem 2011-12"

Transkript

1 Tilsynsrapport Løkkehus Børnehjem Formålet med tilsynet: At påse at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. At medvirke til den løbende kvalitetsudvikling på den enkelte institution og i døgntilbuddene generelt. Tilsynsrapport for Løkkehus Børnehjem Tilsynsførende Lone Ernst, Konsulent, Børn- og Familieafdelingen, Odense Kommune Tilsynet udført Den 3. maj 2012 Forrige tilsyn udført Hhv på Sanderumhus og på Korsløkke. Driftstilsynet, som skulle have fundet sted i foråret/sommeren 2011, blev udskudt til foråret 2012 grundet sammenlægning af de to institutioner i sommeren Tilsynets art Tilsynet var et generelt driftsorienteret tilsyn jf. SEL 148 a Struktur og deltagere ved tilsynsbesøget Samtale med ledelsen: Forstander Leif Brauner Steensen, stedfortræder Susanne Døssing og afdelingsleder Jytte Holm Christiansen. Samtale med 3 personalerepræsentanter. Samtale med 1 af de ældste børn på Løkkehus samt samtale med en mor. Rundvisning og deltagelse i frokost på institutionen. Indhentet skriftligt materiale forud for tilsynsbesøget Oplysninger indhentet fra henholdsvis institutionen og Center for Indsatser til Børn og Unge (CIBU) om institutionens driftsmæssige, økonomiske og personalemæssige forhold, Udtalelser fra relevante samarbejdspartnere om indtrykket af institutionens pædagogiske arbejde og behandlingsmæssige praksis samt samarbejdet med institutionen. Der blev sendt brev med anmodning om udtalelse til 7 samarbejdspartnere og modtaget 2 svar. Sagsmateriale vedr. 3 iværksatte foranstaltninger pr. den 1. august 2011 til stikprøvekontrol af institutionens opgavevaretagelse. Børn- og Ungeforvaltningen Børn- og Familieafdelingen Afdelingssekretariatet Ørbækvej Odense SØ Tlf Fax DATO 10. oktober 2012 REF. LOE JOURNAL NR. 2011/ /10

2 Generel vurdering Løkkehus Børnehjem er oprettet den 1. juni 2011 ved sammenlægning af Sanderumhus og Korsløkke Børnehjem. Løkkehus er beliggende i det tidligere Sanderumhus bygninger, der som led i sammenlægningen har været igennem en større ombygning og renovering. Institutionen er i dag indrettet, så institutionen kan rumme forskellige børnegrupper i mindre, adskilte enheder. Institutionen har igennem en årrække virket bygningsmæssigt forsømt, men de beboede områder virker i dag velindrettede og imødekommende. Ved sammenlægningen er normeringen reduceret fra 41 til 22 børn/unge. På tidspunktet for tilsynet var belægningsprocenten 122 %. Målgruppen omfatter årige med adfærdsproblemer, 0-18 årige, der anbringes akut, skal udredes nærmere eller venter på endeligt anbringelsessted. Målgruppen omfatter også uledsagede flygtningebørn. Reduktionen af antallet af døgnpladser medførte omfattende afskedigelser og et højt sygefravær blandt personalet. Der var ved tilsynet ansat 37 personer på Løkkehus. Efter sammenlægningen er igangsat en proces, hvor ledelse og medarbejdere i fællesskab formulerer et nyt pædagogisk grundlag for institutionen. Der arbejdes dog med udgangspunkt i en relationsorienteret pædagogik og en systemisk forståelse af relationer. Løkkehus pædagoger og socialrådgiver er i den forbindelse i gang med et fælles uddannelsesforløb. På baggrund af samtaler med ledelsen, personalet, børn og forældre vurderer tilsynet, at sammenlægningen af de to institutioner har været en vanskelig proces at komme igennem for alle parter. Samtidig vurderes institutionen i dag at være inde i en positiv udvikling ikke mindst på grund af en kompetent ledelse og engagerede medarbejdere, der i samarbejde med forældrene arbejder i samme retning til børnenes bedste. Bemærkninger til tilsynsrapporten Institutionslederens bemærkninger Ingen bemærkninger. Centerchefens bemærkninger Det bemærkes at Løkkehus i forbindelse med arbejdstilsynets besøg i efteråret 2012 modtog en grøn smiley. Endvidere bemærkes det at Løkkehus er i en konkurrencemæssig vanskelig situation på grund af renovering af bygningerne. Dette betyder forhøjede takster på trods af at personalenormeringen på Løkkehus svarer til sammenlignelige institutioner. Dette giver konstant Løkkehus 2/10

3 en stor udfordring og det kan betyde en vigende belægning, hvis denne forskel på takster fortsætter. Venlig hilsen Anders Nørgaard Centerchef 3/10

4 Generelt om institutionen - herunder målgruppe, opgaver/tilbud, normering og værdigrundlag Løkkehus Børnehjem er oprettet den 1. juni 2011 ved sammenlægning af Sanderumhus og Korsløkke Børnehjem. Løkkehus modtager børn og unge fra 0-18(23) år og er normeret til 22 børn/unge, heraf 20 døgnpladser og 2 aflastnings-/akutpladser. Fælles for målgruppen er, at børnene/de unge kommer fra socialt og/eller følelsesmæssigt belastede familier, har været udsat for omsorgssvigt, fysiske- eller psykiske overgreb eller svigt af basale behov, og som følge heraf har adfærdsmæssige og/eller personlighedsmæssige vanskeligheder. Målgruppen omfatter årige med adfærdsproblemer, 0-18 årige, der anbringes akut og udredes nærmere eller venter på endeligt anbringelsessted samt uledsagede flygtninge i alderen 0-18 år. Løkkehus er beliggende i det tidligere Sanderumhus bygninger i et villakvarter i Odense Kommunes sydvestlige bydel Dalum. Institutionen er organiseret i to afdelinger: En afdeling til behandlingskrævende børn og unge og en afdeling, der indeholder forskellige opgaver, f.eks. unge, aflastning, observation og udredning og projekter der bl.a. indeholder støtte- og overvåget samvær m.m. På de to afdelinger er børnene/de unge inddelt i mindre såkaldte levegrupper. Pædagogikken på Løkkehus tager udgangspunkt i den værdsættende tankegang, hvor den enkeltes ressourcer er i fokus. I institutionens værdigrundlag står bl.a.: "Værdigrundlaget skal medvirke til et positivt miljø, hvor humor og livsglæde har indflydelse på de mennesker, der i en periode har Løkkehus som en del af deres liv. Den enkelte skal have mulighed for at opleve, at der er brug for vedkommende, og at hun/han er vigtig for helheden. Det er vigtigt at kende sin rolle og vide hvilke forventninger, der er til én. Samværet og samarbejdet bygger på den værdsættende tankegang... Udvikling ses som en proces, hvor forståelse, indsigt, omsorg, nærvær, udfordring, inspiration og tilgængelighed er vigtige nøgleord. Vi lægger vægt på at bygge bro mellem kulturer, og skabe og videregive traditioner. Vi skal dele de små succeser og gode historier med hinanden! I vores samvær skal vi kunne rumme hinandens forskelligheder, og blive mødt på eget initiativ og udtryk. Vi lægger vægt på sund varieret kost, og mener at der er sammenhæng mellem kost, følelser og behov." Hovedydelsen på Løkkehus Børnehjem benævnes socialpædagogisk støtte. Der er i alt 37 ansatte på Løkkehus Børnehjem. 4/10

5 Særligt fokus ved tilsynet Ved tilsynet kan fokuseres på specifikke temaer eller aktuelle problemstillinger. Uanmeldt og skærpet tilsyn besluttes af Børn- og Familiechefen. Mulige emner: Beskrivelse: Tilsynets art Tilsynet var et generelt driftsorienteret tilsyn jf. SEL 148 a Evt. særligt fokus Tilbuddets specifikke håndtering af emnet Opfølgning på tidligere tilsyn Intet specielt Driftsmæssige forhold Gennemgangen af institutionens driftsmæssige forhold: fysiske rammer, personalesituation og økonomi giver et generelt indtryk af institutionen i forhold til det pædagogiske arbejde og målgruppens trivsel. Kan suppleres med oplysninger om fødevarekontrol, brandtilsyn, kørsel med børn, legepladstilsyn m.v. i form af skriftlige rapporter fra andre myndigheder. Mulige emner: Fysiske rammer Indretning og vedligeholdelsesstandard Børnenes værelser Atmosfære Beskrivelse: Løkkehus Børnehjem er beliggende på en fredelig villavej i en stor 2etagers ejendom i det sydvestlige Odense. Huset er bygget til at huse en institution. Institutionens ca m 2. har gjort det muligt at indrette to boafdelinger. De to afdelinger er igen opdelt i 5 såkaldte levegrupper med op til seks børn/unge i hver gruppe. Hver afdeling har eget køkken og opholdstue samt fælles aktivitetsrum. På Løkkehus har børnene/de unge egne værelser, og som oftest er børnene/de unge to om at dele et badeværelse. Værelserne ligger henholdsvis på 1. sal og i stueplan. Institutionen har et stort centralkøkken. Visse dele af Løkkehus har igennem en årrække virket bygningsmæssigt forsømt. Både udvendigt og indvendigt. Efter en større ombygning og renovering er institutionen i dag indrettet således, at den adskilles i mindre enheder og således rumme forskellige børnegrupper med deres forskellige behov. I en afdeling er værelserne indrettet, så der er mulighed for, at forældre kan bo sammen 5/10

6 med deres børn, mens familien bliver udredt med henblik på et behandlingstilbud. Institutionens beboede områder virker i dag velindrettede og imødekommende. På husets sydvestside er indrettet en stor legeplads. En atriumgård forbinder alle afdelingerne i huset. Økonomi Løkkehus kom ud af 2011 med et overskud på kr kr. af disse er brugt til uddannelse af personale. Resten er gået i den store kasse. Taksten for døgnophold er af konkurrencehensyn sænket med 500 kr. pr. døgn i Døgntaksten er i kr. Belægning Det normerede antal børn/unge blev i 2011 reduceret fra 41 til 22. Målgruppens sammensætning Fra 1. januar til 1. maj 2012 var belægningsprocenten på institutionen 104 %. På tidspunktet for tilsynet var belægningsprocenten 122 %. Målgruppen omfatter årige med adfærdsproblemer, 0-18 årige, der anbringes akut og udredes nærmere eller venter på endeligt anbringelsessted samt uledsagede flygtninge i alderen 0-18 Personalesituation Kompetencer, personalegennemstrømning og sygefravær Arbejdstilrettelæggelse Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Personalets kendskab til regler og retningslinjer Kompetenceudvikling år. Der var ved tilsynet ansat 37 personer på Løkkehus. Ledelsen består af en forstander, en stedfortræder og en afdelingsleder. Det faste personale består af 21 pædagoger, en køkkenleder, en køkkenassistent, en sekretær, en socialrådgiver, en pedel og to rengøringsassistenter. Dertil kommer et antal tilkaldevikarer. I forbindelse med sammenlægningen af de to institutioner og reduktionen af antallet af døgnpladser blev der afskediget 24 medarbejdere. Sygefraværet var højt i 2011 under påvirkning af sammenlægningen af de to institutioner, flytning, reduktion af antal pladser og de deraf følgende afskedigelser. Det gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder var således 20,9 dage i perioden efter sammenlægningen og året ud. Heraf udgjorde langtidsfraværet godt 83 %. Allerede i første kvartal 2012 var det gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder faldet til 6,4 dage, hvoraf ca. 60 % var langtidsfravær. Som led i tilsynsbesøget blev afholdt en samtale med 3 personalerepræsentanter, heriblandt institutionens AMR, pædagogernes TR og køkkenlederen. Medarbejderne gav udtryk for, at processen omkring sammenlægning af de to institutioner har været hård at komme igennem, men at både tidligere Korsløkkefolk og Sanderumhus folk nu arbejder fint med sammenlægningen. I begyndelsen var det det mest vi og dem, og den første tid var meget turbulent, fordi alle - både personale, børn og forældre - skulle vænne sig til den ny situation. Medarbejderne tilkendegav ved samtalen, at alle nu er i stand til at se fremad, at institutionen er inde i en god udvikling og Løkkehus efterhånden er ved at blive én institution. 6/10

7 Fødevarekontrol, hygiejne, kost, medicinhåndtering, sygdomsforebyggelse m.v. Rammerne for medarbejdernes medbestemmelse er udstukket. Der bliver lyttet til medarbejdernes ønsker og ideer, og det bliver påskønnet, at medarbejderne tager initiativer og stiller velargumenterede forslag. Løkkehus pædagoger og socialrådgiver er i gang med et etårigt uddannelsesforløb i mentaliseringsbaseret terapeutisk arbejde med børn, voksne og familier og mindmapping. Forløbet skal skabe et nyt fælles grundlag for det pædagogiske arbejde. Der er god ledelsesmæssig opmærksomhed i forhold til personalets trivsel, og opbakning, når der opstår særlige behov i forbindelse med problemer i arbejdet eller privat. Der har senest været ordinær fødevarekontrol v/ Fødevareregion Syd den omfattende rengøring, hygiejne og behandling af fødevarer i køkken og lager. Ved kontrollen fastholdt institutionen sin Elite Smiley fra foregående år. Der gennemføres fødevarekontrol ca. 1 gang årligt. På Løkkehus laves maden fra bunden, og der lægges vægt på, at maden er sund, alsidig og velsmagende. Der tilbydes alternativer til børn med specielle behov, f.eks. børn som af religiøse eller andre grunde ikke spiser svinekød. Tilsynet fik udleveret institutionens Kostpolitik. Institutionen er meget opmærksom på, at børnene lærer at vaske sig selv og deres eget tøj, børste tænder regelmæssigt osv. Børnene kommer regelmæssigt til lægen og tandlægen. Medicin opbevares på hver afdeling i et aflåst skab. Maskiner, materialer m.v. Intet at bemærke Kørsel med børn Alle regler for kørsel med børn overholdes. Brandsyn Der har været brandsyn v. Odense Brandvæsen den 23. august Der blev givet påbud om udskiftning af håndildslukker i køkkenet, hvilket institutionen har bragt i orden. Bygningstilsyn og legepladstilsyn Der har ikke været afholdt legepladstilsyn siden sidste driftstilsyn. Arbejdstilsyn Det tidligere Sanderumhus fik inden sammenlægningen et påbud af Arbejdstilsynet på grund af et belastet psykisk arbejdsmiljø som følge af trusler og vold fra børnene. Dette påbud er der arbejdet der med både under og efter sammenlægningen af de to institutioner. Løkkehus er således kom- 7/10

8 met med i et såkaldt Arbejdspladslaboratortium i regi af Socialt Udviklingscenter SUS, hvor der udvikles metoder til forebyggelse af vold. 6 døgninstitutioner med i arbejdspladslaboratoriet, der starter ved udgangen af maj Løkkehus har derudover igangsat en proces til imødegåelse af vold og nedbringelse af de følelsesmæssige belastninger i personalegruppen. Arbejdstilsynet har givet Løkkehus en deadline til gennemførelse af processen frem til den 15. marts Institutionens pædagogiske/behandlingsmæssige praksis Tilrettelæggelsen af den samlede indsats overfor børnene/de unge på institutionen, herunder børnenes/de unges trivsel og dagligdag samt medindflydelse. Belysning af sammenhængen mellem institutionens pædagogiske/behandlingsmæssige teorier og metoder og omsætningen af disse i den konkrete pædagogiske praksis. Samtaler med børn/unge, personale og ledelse på institutionen, udtalelser fra institutionens samarbejdspartnere og stikprøvevis udtaget sagsmateriale udgør grundlaget for vurderingen. Mulige emner: Beskrivelse: Pædagogisk/behandlingsmæssigt koncept og metode Pædagogisk/behandlingsmæssig praksis Arbejdet med børnenes handleplaner, herunder sikring af sammenhængen i behandlingsarbejdet Skriftlig dokumentation af det pædagogiske/behandlingsmæssige arbejde Institutionens samarbejde udadtil Brugerindflydelse Magtanvendelser Evt. klagesager Pædagogisk grundlag Sammenlægningen har givet anledning til en proces, hvor der formuleres et nyt pædagogisk grundlag for institutionen. Der arbejdes dog som tidligere på begge institutioner ud fra en relationsorienteret pædagogik med udgangspunkt i en systemisk forståelse af relationer. Pædagogisk praksis De to tidligere institutioner Korsløkke og Sanderumhus havde vidt forskellige målgrupper. Det har været en udfordring, at få institutionen til at hænge pædagogisk sammen, men personalet har lært meget af hinanden. Institutionen er inde i en god periode, hvor næsten alle børn er i skole. Institutionen prøver at aktivere de børn, der ikke kan tage imod det almene skoletilbud, og derfor ikke går i skole. Det er et problem, at der tit går 2-3 mdr., inden der er et skoletilbud til disse børn. Dette er Løkkehus akilleshæl! Der er i dag ikke mange penge til at undervise børnene på Løkkehus. Opfølgning og dokumentation Tilsynet har stikprøvevis rekvireret sagsmateriale vedr. 3 igangværende anbringelser pr. den 1. august På grundlag af en gennemgang af materialet kan det konstateres, at Løkkehus følger 8/10

9 de gældende regler for opfølgning i anbringelserne i form af udarbejdelse af statusrapporter samt afholdelse af statusmøder. Af det fremsendte materiale fremgår, at der arbejdes systematisk, målrettet og reflekteret vedr. det enkelte barn. Udtalelser fra samarbejdspartnere Tilsynet har anmodet 7 af institutionens samarbejdspartnere om udtalelser om samarbejdet med institutionen og vurdering af institutionens pædagogiske/behandlingsmæssige praksis. Der er modtaget 2 udtalelser. En udtalelse fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, OUH og en udtalelse fra Familieplejen Signes Hus, Hejnsvig. Fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling afvises anmodningen om en udtalelse med den begrundelse, at afdelingen ikke har nogen kontrollerende funktion i forhold til Løkkehus. Udtalelsen fra Familieplejen Signes Hus gives på baggrund af plejefamiliens samarbejde med Løkkehus om et enkelt barn, der er flyttet ind i den pågældende plejefamilie efter et ophold på Løkkehus. Plejefamilien giver udtryk for en oplevelse af Løkkehus som en institution med et velmenende og omsorgsfuldt personale med en opgave, der er umulig at løfte på grund af dårlig bemanding. Plejefamilien karakteriserer arbejdet på Løkkehus som pasning mere end pædagogisk/behandlingsmæssigt arbejde. Samtale med barn Ved tilsynsbesøget var der samtale med en 16 årig dreng, som på tilsynstidspunktet havde boet på Løkkehus i ca. 1 år, efter tidligere at have boet på Korsløkke. Ved samtalen giver drengen udtryk for at være tilfreds med at bo på Løkkehus. Men Korsløkke havde efter hans mening været mindre institutionsagtig. Drengen går p.t. ikke et skole- eller i et beskæftigelsestilbud, men skal starte i skole efter sommerferien. Hans planer er at komme til at arbejde med elektronik og højttalere. Han er stolt af, at han har bygget sine egne højttalere på værelset helt fra bunden. Han spiller desuden fodbold og cykler, og han vil gerne gå til boksning. Når han fylder 18 år, vil han gerne ind i militæret, men lige nu kan han ikke tage sig sammen, selv hvis han fik lov at bo alene. Drengen er ikke helt tilfreds med omfanget af den støtte han får på Løkkehus, og han tilkendegiver, at det tager for lang tid at træffe beslutninger på Løkkehus. Samtale med forælder Tilsynet talte med en mor til et barn, som er i aflastning på Løkkehus. Moderen oplever sit samarbejde med Løkkehus som hjælpsomt og godt. Hun har samtaler med personalet hver 14. dag, hvor de taler om, hvordan det går og hvordan datteren fungerer i hverdagen. Hun har bl.a. fået god støtte 9/10

10 fra personalet i forbindelse med forskellige problemer, som hun har haft med sin datter. Hun oplever, at det er de samme medarbejdere, man møder, når man kommer på Løkkehus som forælder, og det er rart. Og personalet tager godt imod én, når man kommer. Moderen er også medlem af forældrerådet. Hun synes, at Løkkehus er en stor institution med gode udendørsforhold. Men der har været megen personaleudskiftning. Sammenlægningen har været hård at komme igennem - også for forældrene, men i dag fungerer Løkkehus godt. Det har været vigtigt for forældrene at få sat ansigt på personalet og de andre forældre. Efter sammenlægningen blev der sidste sommer afholdt et forældrearrangement, og der har været ture til Svendborg. Der er desuden oprettet en opslagstavle på Løkkehus hjemmeside, så man kan se nyt om familiedage og forskellige arrangementer. Alt sammen positive ting. Magtanvendelser og evt. klager Der er i 2011 indberettet 30 magtanvendelser på Løkkehus fra institutionens oprettelse 1. juni 2011 til årets udgang. Heriblandt 1 magtanvendelse, der overskider magtanvendelsesbekendtgørelsens bestemmelser. Efterfølgende er der fra ledelsens side taget korrekt hånd om alle sager. Til sammenligning havde Korsløkke 0 magtanvendelser og Sanderumhus 1 magtanvendelse i foråret 2011 fra 1. januar og frem til 1. juni. Det er nærliggende at relatere magtanvendelserne til sammenlægningen af de to institutioner og den medfølgende turbulens for både børn og voksne. Magtanvendelserne knytter sig til episoder med de samme 5-6 børn. Den daglige pædagogik i forhold til disse børn søges tilrettelagt med henblik på at foregribe, at situationer udvikler sig uhensigtsmæssigt. Sammenlægningen af de to institutioner gav anledning til en del avisskriverier, men der er tilsynet bekendt ikke indgået klager vedrørende Løkkehus i perioden.. 10/10

Tilsynsrapport Løkkehus Børnehjem 2013

Tilsynsrapport Løkkehus Børnehjem 2013 Tilsynsrapport Løkkehus Børnehjem 2013 Formålet med tilsynet: At påse at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen

Læs mere

Tilsynets art Det driftsorienterede tilsyn jf. SEL 148. Nej.

Tilsynets art Det driftsorienterede tilsyn jf. SEL 148. Nej. Tilsynsrapport for Kollektivet Hunderup Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er

Læs mere

Tilsynets art Det driftsorienterede tilsyn jf. SEL 148. Nej

Tilsynets art Det driftsorienterede tilsyn jf. SEL 148. Nej Tilsynsrapport for "indtast institutionsnavn" Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen

Læs mere

Tilsynsrapport 2012 for. Døgninstitutionen Tippen

Tilsynsrapport 2012 for. Døgninstitutionen Tippen Dato februar 2013 Dok.nr. 31264-13 Sagsnr. 13-4095 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2012 for Døgninstitutionen Tippen. Faktuelle forhold: Døgninstitutionen Tippen Tiphedevej 17 6823 Ansager tlf. 76986020

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn.

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. Notat Social Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. 19-05-2009 Sagsid. 09/2991

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 28.1.2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard w Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Uanmeldt tilsyn den 28. september 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning TILSYNSRAPPORT Team Ravning Anmeldt tilsyn 14. maj 2012 Indhold: Fakta, kort beskrivelse, resumé, vurdering & anbefalinger Baggrundsmateriale Vejle Kommune, Familieafdelingen Skolegade 1 7100 Vejle Tlf.

Læs mere

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af;

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af; Tilsyn Uanmeldt tilsyn 21.2.2014 Højgård Børnehus Ingridsvej 4, Lind Leder: Anne Grethe Raunsgaard Petersen Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg

Læs mere

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge Holstebro Kommune Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Tilsyn med kommunale døgntilbud for børn og unge eller døgntilbud for børn og unge som kommunalbestyrelsen har

Læs mere

Huset i Tveje Merløse

Huset i Tveje Merløse Huset i Tveje Merløse Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Dato 21-03-2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21-03-2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 21-03-2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21-03-2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Rosenvej er godkendt til 4 døgnpladser for børn og unge i alderen 6 til 18 år. Journalnummer

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn d Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, Jan Spicker

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn d Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, Jan Spicker Uanmeldt tilsyn d.19.6. 2013 Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, n Spicker Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Stendyssehaven. Tirsdag den 8. april 2008 kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Stendyssehaven. Tirsdag den 8. april 2008 kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Stendyssehaven Tirsdag den 8. april 2008 kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg på Stendyssehaven.

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Møllebo Markedsgade 120 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Afd.leder Britta Magnussen Tilsynsrapport af

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold Det sociale område Afdelingen for social- og specialundervisning Kontaktperson: Martin Rasmussen Martin.Rasmussen@regionsyddanmark.dk social@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631282 16. januar 2009 08/10199

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

NOTAT: Standard for generelt tilsyn på opholdssteder og døgninstitutioner jf Lov om Social Service 66 og 67 samt (familiebehandlingssted 107 og 109)

NOTAT: Standard for generelt tilsyn på opholdssteder og døgninstitutioner jf Lov om Social Service 66 og 67 samt (familiebehandlingssted 107 og 109) Arbejdsgruppen om tilsyn Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 188368 Brevid. 1171698 Ref. CHDA Dir. tlf. 4631 5871 christad@roskilde.dk NOTAT: Standard for generelt tilsyn på opholdssteder

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Egely Den åbne afdeling Pugholmgård. J.nr. 08/7221. Uanmeldt tilsyn foretaget den 31. marts 2008, kl til 13.

Uanmeldt tilsyn Egely Den åbne afdeling Pugholmgård. J.nr. 08/7221. Uanmeldt tilsyn foretaget den 31. marts 2008, kl til 13. J.nr. 08/7221 23. april 2008 Uanmeldt tilsyn 2008 Egely Den åbne afdeling Pugholmgård Uanmeldt tilsyn foretaget den 31. marts 2008, kl. 11.00 til 13.00 Tilsynsførende: Jette V. Pedersen og Anja Stokholm

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

Vuggestue, børnehave, 0-2 klasse, 3-4 klasse, 4-6 klasse. Tilbuddets målgruppe. 3 matrikler. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre

Vuggestue, børnehave, 0-2 klasse, 3-4 klasse, 4-6 klasse. Tilbuddets målgruppe. 3 matrikler. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre Tilsyn Anmeldt tilsyn 23.4. 2013 Kernehuset-Engblommen Engbjerg 23, Snejbjerg 7400 Herning Leder: Chr. Christensen Tilsynsførende: Else Hansen Joan Dahl Nørgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune Mandag den 14. december 2009 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

VERSION 2 JUNI Tilsyn. Det generelle tilsyn med døgninstitutioner og private opholdssteder for anbragte børn og unge med særlige behov.

VERSION 2 JUNI Tilsyn. Det generelle tilsyn med døgninstitutioner og private opholdssteder for anbragte børn og unge med særlige behov. VERSION 2 JUNI 2011 Tilsyn Det generelle tilsyn med døgninstitutioner og private opholdssteder for anbragte børn og unge med særlige behov. 1. Indledning og formål Kommunalbestyrelsen er efter Retssikkerhedslovens

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet TAO

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet TAO Tilsynsrapport For Opholdsstedet TAO Uanmeldt tilsyn den 1.maj 2013 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik Volmer

Læs mere

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Uanmeldt tilsynsbesøg december 2012. Udarbejdet December 2012 af Kerteminde Kommune

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Uanmeldt tilsynsbesøg december 2012. Udarbejdet December 2012 af Kerteminde Kommune Tilsynsrapport Behandlingshjemmet Sølyst Uanmeldt tilsynsbesøg december 2012 Udarbejdet December 2012 af Kerteminde Kommune Birgitte Hammersholt & Susan Nielsen Familieplejekonsulenter Tilsynsrapport for

Læs mere

Tilsynsrapport Holberghus Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Holberghus Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Holberghus Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TILSYNET... 2 2. METODE... 2 Tilsynets varsling... 3 3. BOSTEDET HOLBERGHUS... 3 Resumé... 3 Bemærkninger

Læs mere

Referat for anmeldt tilsyn 2013 Børn- og ungeområdet.

Referat for anmeldt tilsyn 2013 Børn- og ungeområdet. Referat for anmeldt tilsyn 2013 Børn- og ungeområdet. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Behandlingshjemmet Landerupgaard. Tilbudstype: selvejende døgnbehandlingsinstitution, godkendt efter Lov

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 25. februar 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Døgncentret Børn & Familier Afdeling Pavillonen Tilbudstype

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet UDKAST TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Gadepulsen, Kapelvej 47, 2. sal, 2200 København N Tilsynsførende Sara Ramskov Larsen og Cathrine Hübbe Ibsen Tilsynet udført d. 4. februar 2011, kl. 17.00-19.00

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggården Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013 Tilsynet blev gennemført d. 8 juli 2013 af pædagogisk konsulenter; Charlotte Larsen

Læs mere

Ved brev af 4. marts 2008 stillede jeg en række spørgsmål til Socialforvaltningen vedrørende døgninstitutionen Svanehuset.

Ved brev af 4. marts 2008 stillede jeg en række spørgsmål til Socialforvaltningen vedrørende døgninstitutionen Svanehuset. Borgerrådgiveren Socialforvaltningen 22-04-2008 Direktionen Sagsnr. 2008-26973 Sendt pr. e-mail: Socialforvaltningen (SOFSekretariatet@sof.kk.dk, SOFFaellespost@sof.kk.dk) Direktionen (anettelaigaard@sof.kk.dk)

Læs mere

Vejledning til tilsynsbesøg og tilsynsrapport

Vejledning til tilsynsbesøg og tilsynsrapport Vejledning til tilsynsbesøg og tilsynsrapport Med udgangspunkt i standarddagsordenen og de ydelser der er aftalt med de fynske kommuner er udarbejdet nedenstående vejledning til udarbejdelse at tilsynsrapporten.

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Knud Lavard Centret, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl

Anmeldt tilsyn på Knud Lavard Centret, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Knud Lavard Centret, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Knud Lavard Centret.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune. Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00

Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune. Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Skovsbovej 111. Formålet

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev -08 GOT Dronningensgade 31 Sdr.Vråvej 5 9760 Vrå Telefon 72 33 33

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Den selvejende institution Fonden Li.Valbygaard

Den selvejende institution Fonden Li.Valbygaard Den selvejende institution Fonden Li.Valbygaard Anmeldt tilsyn Dato:09.11.2012 Udført af: Konsulent Hans-Erik Olsen Indhold 1. Generelt om tilsyn... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Tilsynets formål... 3 1.3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12. TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl. 8.30 Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild

Læs mere

Rapport for uanmeldt, begrænset tilsyn med

Rapport for uanmeldt, begrænset tilsyn med Rapport for uanmeldt, begrænset tilsyn med Institutionens navn Kingstrup, Fredehjemsvej 2, 5591 Geldsted. Sammenfattende vurdering Hvad fungerer godt? Af handleplanerne fremgår, at der er en klar tydeliggørelse

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune. Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune. Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet Opholdsstedet Lille Egholt Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Fonden Det Lille Opholdssted Egholt, Herredsvejen 7, 6064 Jordrup Tlf.: 75 55 81

Læs mere

Tilsyn med private opholdssteder m.m. i Haderslev Kommune

Tilsyn med private opholdssteder m.m. i Haderslev Kommune Tilsyn med private opholdssteder m.m. i Haderslev Kommune Gældende fra den 1 januar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Andre tilsynsmyndigheder...3 Oversigt over hvilke typer af tilbud Tilsynet omfatter...4

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 458 Offentligt [Det talte ord gælder] Der er stillet 2 spørgsmål til mig på baggrund af Godhavnsrapporten. Jeg besvarer spørgsmålene samlet.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 TILSYNSRAPPORT Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle

Læs mere

Familieplejeundersøgelse

Familieplejeundersøgelse Familieplejeundersøgelse August & September 2012 1. Indledning Barnets Reform har som erklæret mål, at familieplejeområdet skal prioriteres. Dels er der med reformen et politisk ønske om, at kvaliteten

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Egedal Dato for tilsynet: 6. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Ledende miljøterapeut Gurli Laustsen Tilsynet gennemført af: Tilsynskonsulent

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Årsrapport Tilsyn Omsorgsområdet November [1] Indhold Baggrund... 3 Uanmeldte tilsynsbesøg i... 3 Formålet med årsrapporten... 4 Sammenfatning af anmærkningerne... 4 [2]

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Uanmeldt tilsynsbesøg december 2013

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Uanmeldt tilsynsbesøg december 2013 Tilsynsrapport Behandlingshjemmet Sølyst Uanmeldt tilsynsbesøg december 2013 Udarbejdet December 2013 af Kerteminde Kommune Af Familieplejekonsulent Birgitte Hammersholt og Sagsbehandler Susanne Sahlertz

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Anmeldt tilsyn Ungebyen, Bo- og Naboskab Præstø Vordingborg Kommune. Tirsdag den 22. oktober 2013 fra kl. 15.00

Anmeldt tilsyn Ungebyen, Bo- og Naboskab Præstø Vordingborg Kommune. Tirsdag den 22. oktober 2013 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Ungebyen, Bo- og Naboskab Præstø Vordingborg Kommune Tirsdag den 22. oktober 2013 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt tilsynsbesøg i Ungebyen,

Læs mere

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet 30. marts 2012 10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet Når børn og unge anbringes uden for hjemmet, er det altafgørende for

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Uanmeldt tilsyn på Nyborgværkstederne

Tilsynsrapport 2013 Uanmeldt tilsyn på Nyborgværkstederne Socialafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 23-11-2012 Dokid.: 450-2012-239651 Sagscpr.: Sagsansvarlig: Nina Rønholt Madsen Direkte tlf.:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Nordstjernen Dato for tilsynet: 22. november 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Arbejdsmiljørepræsentant Sanjeevan Sriramachandran Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Opholdsstedet Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev Att. Leder Berit Buch og Afdelingsleder Inge Gorm Andersen,

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta Uanmeldt tilsyn D28.11. 2012 Fonden Sparta Tilbuddets navn og adresse Sparta,afd. Tjørring, Fredbovej og administrationen Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Michael Poulsen,

Læs mere

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune Torsdag den 17. oktober 2013 fra kl. 15.30 Og Tirsdag den 12. november 2013 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af;

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af; Tilsyn Uanmeldt tilsyn 9.4.2014 Regnbuen Hodsager Hovedgaden 17 7490 Aulum Leder: Lene Skovgaard Bach Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg der har

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Onsdag den 24. oktober 2012 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Villa Kulla Adresse Rathsacksvej 12 Leder Julie Flarup Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 39 Normerede pladser

Læs mere

Børnehave og Fritidsklub. Ingrids vej og Anne Maries vej

Børnehave og Fritidsklub. Ingrids vej og Anne Maries vej Tilsyn Anmeldt tilsyn 30.04. 2013 Højgård Børnehus Anne Mariesvej 12, Lind 7400 Herning Leder: Anne-Grethe R. Petersen Tilsynsførende: Dorthe Noesgaard Pia Strandbygaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Analyse af Langebyhus

Analyse af Langebyhus NOTAT Dato 24.04.2009 Analyse af Langebyhus Familieudvalget vedtog på sit møde den 14. januar 2009 at der skulle foretages en analyse af Langebyhus. Af kommissoriet fremgår følgende: Der ønskes en analyse

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for private bo og behandlingstilbud, som er godkendt af Esbjerg Kommune

Årlig tilsynsredegørelse for private bo og behandlingstilbud, som er godkendt af Esbjerg Kommune Årlig tilsynsredegørelse for private bo og behandlingstilbud, som er godkendt af Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune, oktober 2011 Indhold Konklusion og sammenfatning... 2 Opsamling på fokusområderne... 3

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Marielund Tilbudstype: 108 dag-og døgntilbud, til voksne mennesker med en psykiatrisk lidelse. Der er

Læs mere

Solstrålen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Solstrålen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Solstrålen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere