Tilsynsrapport Løkkehus Børnehjem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Løkkehus Børnehjem 2011-12"

Transkript

1 Tilsynsrapport Løkkehus Børnehjem Formålet med tilsynet: At påse at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. At medvirke til den løbende kvalitetsudvikling på den enkelte institution og i døgntilbuddene generelt. Tilsynsrapport for Løkkehus Børnehjem Tilsynsførende Lone Ernst, Konsulent, Børn- og Familieafdelingen, Odense Kommune Tilsynet udført Den 3. maj 2012 Forrige tilsyn udført Hhv på Sanderumhus og på Korsløkke. Driftstilsynet, som skulle have fundet sted i foråret/sommeren 2011, blev udskudt til foråret 2012 grundet sammenlægning af de to institutioner i sommeren Tilsynets art Tilsynet var et generelt driftsorienteret tilsyn jf. SEL 148 a Struktur og deltagere ved tilsynsbesøget Samtale med ledelsen: Forstander Leif Brauner Steensen, stedfortræder Susanne Døssing og afdelingsleder Jytte Holm Christiansen. Samtale med 3 personalerepræsentanter. Samtale med 1 af de ældste børn på Løkkehus samt samtale med en mor. Rundvisning og deltagelse i frokost på institutionen. Indhentet skriftligt materiale forud for tilsynsbesøget Oplysninger indhentet fra henholdsvis institutionen og Center for Indsatser til Børn og Unge (CIBU) om institutionens driftsmæssige, økonomiske og personalemæssige forhold, Udtalelser fra relevante samarbejdspartnere om indtrykket af institutionens pædagogiske arbejde og behandlingsmæssige praksis samt samarbejdet med institutionen. Der blev sendt brev med anmodning om udtalelse til 7 samarbejdspartnere og modtaget 2 svar. Sagsmateriale vedr. 3 iværksatte foranstaltninger pr. den 1. august 2011 til stikprøvekontrol af institutionens opgavevaretagelse. Børn- og Ungeforvaltningen Børn- og Familieafdelingen Afdelingssekretariatet Ørbækvej Odense SØ Tlf Fax DATO 10. oktober 2012 REF. LOE JOURNAL NR. 2011/ /10

2 Generel vurdering Løkkehus Børnehjem er oprettet den 1. juni 2011 ved sammenlægning af Sanderumhus og Korsløkke Børnehjem. Løkkehus er beliggende i det tidligere Sanderumhus bygninger, der som led i sammenlægningen har været igennem en større ombygning og renovering. Institutionen er i dag indrettet, så institutionen kan rumme forskellige børnegrupper i mindre, adskilte enheder. Institutionen har igennem en årrække virket bygningsmæssigt forsømt, men de beboede områder virker i dag velindrettede og imødekommende. Ved sammenlægningen er normeringen reduceret fra 41 til 22 børn/unge. På tidspunktet for tilsynet var belægningsprocenten 122 %. Målgruppen omfatter årige med adfærdsproblemer, 0-18 årige, der anbringes akut, skal udredes nærmere eller venter på endeligt anbringelsessted. Målgruppen omfatter også uledsagede flygtningebørn. Reduktionen af antallet af døgnpladser medførte omfattende afskedigelser og et højt sygefravær blandt personalet. Der var ved tilsynet ansat 37 personer på Løkkehus. Efter sammenlægningen er igangsat en proces, hvor ledelse og medarbejdere i fællesskab formulerer et nyt pædagogisk grundlag for institutionen. Der arbejdes dog med udgangspunkt i en relationsorienteret pædagogik og en systemisk forståelse af relationer. Løkkehus pædagoger og socialrådgiver er i den forbindelse i gang med et fælles uddannelsesforløb. På baggrund af samtaler med ledelsen, personalet, børn og forældre vurderer tilsynet, at sammenlægningen af de to institutioner har været en vanskelig proces at komme igennem for alle parter. Samtidig vurderes institutionen i dag at være inde i en positiv udvikling ikke mindst på grund af en kompetent ledelse og engagerede medarbejdere, der i samarbejde med forældrene arbejder i samme retning til børnenes bedste. Bemærkninger til tilsynsrapporten Institutionslederens bemærkninger Ingen bemærkninger. Centerchefens bemærkninger Det bemærkes at Løkkehus i forbindelse med arbejdstilsynets besøg i efteråret 2012 modtog en grøn smiley. Endvidere bemærkes det at Løkkehus er i en konkurrencemæssig vanskelig situation på grund af renovering af bygningerne. Dette betyder forhøjede takster på trods af at personalenormeringen på Løkkehus svarer til sammenlignelige institutioner. Dette giver konstant Løkkehus 2/10

3 en stor udfordring og det kan betyde en vigende belægning, hvis denne forskel på takster fortsætter. Venlig hilsen Anders Nørgaard Centerchef 3/10

4 Generelt om institutionen - herunder målgruppe, opgaver/tilbud, normering og værdigrundlag Løkkehus Børnehjem er oprettet den 1. juni 2011 ved sammenlægning af Sanderumhus og Korsløkke Børnehjem. Løkkehus modtager børn og unge fra 0-18(23) år og er normeret til 22 børn/unge, heraf 20 døgnpladser og 2 aflastnings-/akutpladser. Fælles for målgruppen er, at børnene/de unge kommer fra socialt og/eller følelsesmæssigt belastede familier, har været udsat for omsorgssvigt, fysiske- eller psykiske overgreb eller svigt af basale behov, og som følge heraf har adfærdsmæssige og/eller personlighedsmæssige vanskeligheder. Målgruppen omfatter årige med adfærdsproblemer, 0-18 årige, der anbringes akut og udredes nærmere eller venter på endeligt anbringelsessted samt uledsagede flygtninge i alderen 0-18 år. Løkkehus er beliggende i det tidligere Sanderumhus bygninger i et villakvarter i Odense Kommunes sydvestlige bydel Dalum. Institutionen er organiseret i to afdelinger: En afdeling til behandlingskrævende børn og unge og en afdeling, der indeholder forskellige opgaver, f.eks. unge, aflastning, observation og udredning og projekter der bl.a. indeholder støtte- og overvåget samvær m.m. På de to afdelinger er børnene/de unge inddelt i mindre såkaldte levegrupper. Pædagogikken på Løkkehus tager udgangspunkt i den værdsættende tankegang, hvor den enkeltes ressourcer er i fokus. I institutionens værdigrundlag står bl.a.: "Værdigrundlaget skal medvirke til et positivt miljø, hvor humor og livsglæde har indflydelse på de mennesker, der i en periode har Løkkehus som en del af deres liv. Den enkelte skal have mulighed for at opleve, at der er brug for vedkommende, og at hun/han er vigtig for helheden. Det er vigtigt at kende sin rolle og vide hvilke forventninger, der er til én. Samværet og samarbejdet bygger på den værdsættende tankegang... Udvikling ses som en proces, hvor forståelse, indsigt, omsorg, nærvær, udfordring, inspiration og tilgængelighed er vigtige nøgleord. Vi lægger vægt på at bygge bro mellem kulturer, og skabe og videregive traditioner. Vi skal dele de små succeser og gode historier med hinanden! I vores samvær skal vi kunne rumme hinandens forskelligheder, og blive mødt på eget initiativ og udtryk. Vi lægger vægt på sund varieret kost, og mener at der er sammenhæng mellem kost, følelser og behov." Hovedydelsen på Løkkehus Børnehjem benævnes socialpædagogisk støtte. Der er i alt 37 ansatte på Løkkehus Børnehjem. 4/10

5 Særligt fokus ved tilsynet Ved tilsynet kan fokuseres på specifikke temaer eller aktuelle problemstillinger. Uanmeldt og skærpet tilsyn besluttes af Børn- og Familiechefen. Mulige emner: Beskrivelse: Tilsynets art Tilsynet var et generelt driftsorienteret tilsyn jf. SEL 148 a Evt. særligt fokus Tilbuddets specifikke håndtering af emnet Opfølgning på tidligere tilsyn Intet specielt Driftsmæssige forhold Gennemgangen af institutionens driftsmæssige forhold: fysiske rammer, personalesituation og økonomi giver et generelt indtryk af institutionen i forhold til det pædagogiske arbejde og målgruppens trivsel. Kan suppleres med oplysninger om fødevarekontrol, brandtilsyn, kørsel med børn, legepladstilsyn m.v. i form af skriftlige rapporter fra andre myndigheder. Mulige emner: Fysiske rammer Indretning og vedligeholdelsesstandard Børnenes værelser Atmosfære Beskrivelse: Løkkehus Børnehjem er beliggende på en fredelig villavej i en stor 2etagers ejendom i det sydvestlige Odense. Huset er bygget til at huse en institution. Institutionens ca m 2. har gjort det muligt at indrette to boafdelinger. De to afdelinger er igen opdelt i 5 såkaldte levegrupper med op til seks børn/unge i hver gruppe. Hver afdeling har eget køkken og opholdstue samt fælles aktivitetsrum. På Løkkehus har børnene/de unge egne værelser, og som oftest er børnene/de unge to om at dele et badeværelse. Værelserne ligger henholdsvis på 1. sal og i stueplan. Institutionen har et stort centralkøkken. Visse dele af Løkkehus har igennem en årrække virket bygningsmæssigt forsømt. Både udvendigt og indvendigt. Efter en større ombygning og renovering er institutionen i dag indrettet således, at den adskilles i mindre enheder og således rumme forskellige børnegrupper med deres forskellige behov. I en afdeling er værelserne indrettet, så der er mulighed for, at forældre kan bo sammen 5/10

6 med deres børn, mens familien bliver udredt med henblik på et behandlingstilbud. Institutionens beboede områder virker i dag velindrettede og imødekommende. På husets sydvestside er indrettet en stor legeplads. En atriumgård forbinder alle afdelingerne i huset. Økonomi Løkkehus kom ud af 2011 med et overskud på kr kr. af disse er brugt til uddannelse af personale. Resten er gået i den store kasse. Taksten for døgnophold er af konkurrencehensyn sænket med 500 kr. pr. døgn i Døgntaksten er i kr. Belægning Det normerede antal børn/unge blev i 2011 reduceret fra 41 til 22. Målgruppens sammensætning Fra 1. januar til 1. maj 2012 var belægningsprocenten på institutionen 104 %. På tidspunktet for tilsynet var belægningsprocenten 122 %. Målgruppen omfatter årige med adfærdsproblemer, 0-18 årige, der anbringes akut og udredes nærmere eller venter på endeligt anbringelsessted samt uledsagede flygtninge i alderen 0-18 Personalesituation Kompetencer, personalegennemstrømning og sygefravær Arbejdstilrettelæggelse Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Personalets kendskab til regler og retningslinjer Kompetenceudvikling år. Der var ved tilsynet ansat 37 personer på Løkkehus. Ledelsen består af en forstander, en stedfortræder og en afdelingsleder. Det faste personale består af 21 pædagoger, en køkkenleder, en køkkenassistent, en sekretær, en socialrådgiver, en pedel og to rengøringsassistenter. Dertil kommer et antal tilkaldevikarer. I forbindelse med sammenlægningen af de to institutioner og reduktionen af antallet af døgnpladser blev der afskediget 24 medarbejdere. Sygefraværet var højt i 2011 under påvirkning af sammenlægningen af de to institutioner, flytning, reduktion af antal pladser og de deraf følgende afskedigelser. Det gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder var således 20,9 dage i perioden efter sammenlægningen og året ud. Heraf udgjorde langtidsfraværet godt 83 %. Allerede i første kvartal 2012 var det gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder faldet til 6,4 dage, hvoraf ca. 60 % var langtidsfravær. Som led i tilsynsbesøget blev afholdt en samtale med 3 personalerepræsentanter, heriblandt institutionens AMR, pædagogernes TR og køkkenlederen. Medarbejderne gav udtryk for, at processen omkring sammenlægning af de to institutioner har været hård at komme igennem, men at både tidligere Korsløkkefolk og Sanderumhus folk nu arbejder fint med sammenlægningen. I begyndelsen var det det mest vi og dem, og den første tid var meget turbulent, fordi alle - både personale, børn og forældre - skulle vænne sig til den ny situation. Medarbejderne tilkendegav ved samtalen, at alle nu er i stand til at se fremad, at institutionen er inde i en god udvikling og Løkkehus efterhånden er ved at blive én institution. 6/10

7 Fødevarekontrol, hygiejne, kost, medicinhåndtering, sygdomsforebyggelse m.v. Rammerne for medarbejdernes medbestemmelse er udstukket. Der bliver lyttet til medarbejdernes ønsker og ideer, og det bliver påskønnet, at medarbejderne tager initiativer og stiller velargumenterede forslag. Løkkehus pædagoger og socialrådgiver er i gang med et etårigt uddannelsesforløb i mentaliseringsbaseret terapeutisk arbejde med børn, voksne og familier og mindmapping. Forløbet skal skabe et nyt fælles grundlag for det pædagogiske arbejde. Der er god ledelsesmæssig opmærksomhed i forhold til personalets trivsel, og opbakning, når der opstår særlige behov i forbindelse med problemer i arbejdet eller privat. Der har senest været ordinær fødevarekontrol v/ Fødevareregion Syd den omfattende rengøring, hygiejne og behandling af fødevarer i køkken og lager. Ved kontrollen fastholdt institutionen sin Elite Smiley fra foregående år. Der gennemføres fødevarekontrol ca. 1 gang årligt. På Løkkehus laves maden fra bunden, og der lægges vægt på, at maden er sund, alsidig og velsmagende. Der tilbydes alternativer til børn med specielle behov, f.eks. børn som af religiøse eller andre grunde ikke spiser svinekød. Tilsynet fik udleveret institutionens Kostpolitik. Institutionen er meget opmærksom på, at børnene lærer at vaske sig selv og deres eget tøj, børste tænder regelmæssigt osv. Børnene kommer regelmæssigt til lægen og tandlægen. Medicin opbevares på hver afdeling i et aflåst skab. Maskiner, materialer m.v. Intet at bemærke Kørsel med børn Alle regler for kørsel med børn overholdes. Brandsyn Der har været brandsyn v. Odense Brandvæsen den 23. august Der blev givet påbud om udskiftning af håndildslukker i køkkenet, hvilket institutionen har bragt i orden. Bygningstilsyn og legepladstilsyn Der har ikke været afholdt legepladstilsyn siden sidste driftstilsyn. Arbejdstilsyn Det tidligere Sanderumhus fik inden sammenlægningen et påbud af Arbejdstilsynet på grund af et belastet psykisk arbejdsmiljø som følge af trusler og vold fra børnene. Dette påbud er der arbejdet der med både under og efter sammenlægningen af de to institutioner. Løkkehus er således kom- 7/10

8 met med i et såkaldt Arbejdspladslaboratortium i regi af Socialt Udviklingscenter SUS, hvor der udvikles metoder til forebyggelse af vold. 6 døgninstitutioner med i arbejdspladslaboratoriet, der starter ved udgangen af maj Løkkehus har derudover igangsat en proces til imødegåelse af vold og nedbringelse af de følelsesmæssige belastninger i personalegruppen. Arbejdstilsynet har givet Løkkehus en deadline til gennemførelse af processen frem til den 15. marts Institutionens pædagogiske/behandlingsmæssige praksis Tilrettelæggelsen af den samlede indsats overfor børnene/de unge på institutionen, herunder børnenes/de unges trivsel og dagligdag samt medindflydelse. Belysning af sammenhængen mellem institutionens pædagogiske/behandlingsmæssige teorier og metoder og omsætningen af disse i den konkrete pædagogiske praksis. Samtaler med børn/unge, personale og ledelse på institutionen, udtalelser fra institutionens samarbejdspartnere og stikprøvevis udtaget sagsmateriale udgør grundlaget for vurderingen. Mulige emner: Beskrivelse: Pædagogisk/behandlingsmæssigt koncept og metode Pædagogisk/behandlingsmæssig praksis Arbejdet med børnenes handleplaner, herunder sikring af sammenhængen i behandlingsarbejdet Skriftlig dokumentation af det pædagogiske/behandlingsmæssige arbejde Institutionens samarbejde udadtil Brugerindflydelse Magtanvendelser Evt. klagesager Pædagogisk grundlag Sammenlægningen har givet anledning til en proces, hvor der formuleres et nyt pædagogisk grundlag for institutionen. Der arbejdes dog som tidligere på begge institutioner ud fra en relationsorienteret pædagogik med udgangspunkt i en systemisk forståelse af relationer. Pædagogisk praksis De to tidligere institutioner Korsløkke og Sanderumhus havde vidt forskellige målgrupper. Det har været en udfordring, at få institutionen til at hænge pædagogisk sammen, men personalet har lært meget af hinanden. Institutionen er inde i en god periode, hvor næsten alle børn er i skole. Institutionen prøver at aktivere de børn, der ikke kan tage imod det almene skoletilbud, og derfor ikke går i skole. Det er et problem, at der tit går 2-3 mdr., inden der er et skoletilbud til disse børn. Dette er Løkkehus akilleshæl! Der er i dag ikke mange penge til at undervise børnene på Løkkehus. Opfølgning og dokumentation Tilsynet har stikprøvevis rekvireret sagsmateriale vedr. 3 igangværende anbringelser pr. den 1. august På grundlag af en gennemgang af materialet kan det konstateres, at Løkkehus følger 8/10

9 de gældende regler for opfølgning i anbringelserne i form af udarbejdelse af statusrapporter samt afholdelse af statusmøder. Af det fremsendte materiale fremgår, at der arbejdes systematisk, målrettet og reflekteret vedr. det enkelte barn. Udtalelser fra samarbejdspartnere Tilsynet har anmodet 7 af institutionens samarbejdspartnere om udtalelser om samarbejdet med institutionen og vurdering af institutionens pædagogiske/behandlingsmæssige praksis. Der er modtaget 2 udtalelser. En udtalelse fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, OUH og en udtalelse fra Familieplejen Signes Hus, Hejnsvig. Fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling afvises anmodningen om en udtalelse med den begrundelse, at afdelingen ikke har nogen kontrollerende funktion i forhold til Løkkehus. Udtalelsen fra Familieplejen Signes Hus gives på baggrund af plejefamiliens samarbejde med Løkkehus om et enkelt barn, der er flyttet ind i den pågældende plejefamilie efter et ophold på Løkkehus. Plejefamilien giver udtryk for en oplevelse af Løkkehus som en institution med et velmenende og omsorgsfuldt personale med en opgave, der er umulig at løfte på grund af dårlig bemanding. Plejefamilien karakteriserer arbejdet på Løkkehus som pasning mere end pædagogisk/behandlingsmæssigt arbejde. Samtale med barn Ved tilsynsbesøget var der samtale med en 16 årig dreng, som på tilsynstidspunktet havde boet på Løkkehus i ca. 1 år, efter tidligere at have boet på Korsløkke. Ved samtalen giver drengen udtryk for at være tilfreds med at bo på Løkkehus. Men Korsløkke havde efter hans mening været mindre institutionsagtig. Drengen går p.t. ikke et skole- eller i et beskæftigelsestilbud, men skal starte i skole efter sommerferien. Hans planer er at komme til at arbejde med elektronik og højttalere. Han er stolt af, at han har bygget sine egne højttalere på værelset helt fra bunden. Han spiller desuden fodbold og cykler, og han vil gerne gå til boksning. Når han fylder 18 år, vil han gerne ind i militæret, men lige nu kan han ikke tage sig sammen, selv hvis han fik lov at bo alene. Drengen er ikke helt tilfreds med omfanget af den støtte han får på Løkkehus, og han tilkendegiver, at det tager for lang tid at træffe beslutninger på Løkkehus. Samtale med forælder Tilsynet talte med en mor til et barn, som er i aflastning på Løkkehus. Moderen oplever sit samarbejde med Løkkehus som hjælpsomt og godt. Hun har samtaler med personalet hver 14. dag, hvor de taler om, hvordan det går og hvordan datteren fungerer i hverdagen. Hun har bl.a. fået god støtte 9/10

10 fra personalet i forbindelse med forskellige problemer, som hun har haft med sin datter. Hun oplever, at det er de samme medarbejdere, man møder, når man kommer på Løkkehus som forælder, og det er rart. Og personalet tager godt imod én, når man kommer. Moderen er også medlem af forældrerådet. Hun synes, at Løkkehus er en stor institution med gode udendørsforhold. Men der har været megen personaleudskiftning. Sammenlægningen har været hård at komme igennem - også for forældrene, men i dag fungerer Løkkehus godt. Det har været vigtigt for forældrene at få sat ansigt på personalet og de andre forældre. Efter sammenlægningen blev der sidste sommer afholdt et forældrearrangement, og der har været ture til Svendborg. Der er desuden oprettet en opslagstavle på Løkkehus hjemmeside, så man kan se nyt om familiedage og forskellige arrangementer. Alt sammen positive ting. Magtanvendelser og evt. klager Der er i 2011 indberettet 30 magtanvendelser på Løkkehus fra institutionens oprettelse 1. juni 2011 til årets udgang. Heriblandt 1 magtanvendelse, der overskider magtanvendelsesbekendtgørelsens bestemmelser. Efterfølgende er der fra ledelsens side taget korrekt hånd om alle sager. Til sammenligning havde Korsløkke 0 magtanvendelser og Sanderumhus 1 magtanvendelse i foråret 2011 fra 1. januar og frem til 1. juni. Det er nærliggende at relatere magtanvendelserne til sammenlægningen af de to institutioner og den medfølgende turbulens for både børn og voksne. Magtanvendelserne knytter sig til episoder med de samme 5-6 børn. Den daglige pædagogik i forhold til disse børn søges tilrettelagt med henblik på at foregribe, at situationer udvikler sig uhensigtsmæssigt. Sammenlægningen af de to institutioner gav anledning til en del avisskriverier, men der er tilsynet bekendt ikke indgået klager vedrørende Løkkehus i perioden.. 10/10

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011.

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Indhold Konklusion og sammenfatning Generelt vedr. tilsyn Uddybning af fokus i ft konkrete

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Opholdsstedet Nybo Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge.

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge. Tilsynsrapport for Helheden Feilbjergvej St. Darum Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Døgninstitution

Tilsynsrapport Døgninstitution Sagsnr.: Den 10.11.2010 Dokumentnr.: Sagsbehandler: Sven Sørensen Tilsynsrapport Døgninstitution Navn: Elvergården Adresse: Ved Åsen 12, 4700 Næstved. Antal medarbejdere: 35 ansatte. Uddannelse: Målgruppebeskrivelse:

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn med sociale tilbud kan en stor del af den relevante

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Servicedeklaration for Stevnsfortet

Servicedeklaration for Stevnsfortet Servicedeklaration for Stevnsfortet 2015 Praktiske oplysninger Korsnæbsvej 63, 4673 Rødvig Stevns Tlf.: 56 50 73 70 Konst. forstander Peter Jørgensen Hjemmeside: www.stevnsfort.dk E-mail: stevnsfortet@regionsjaelland.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Tilsynsrapport Behandlingshjemmet Sølyst Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune Birgitte Hammersholt & Susan-Brigitte Nielsen Familieplejekonsulenter Side2/14 Tilsynsrapport

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Liv og Sjæl. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Liv og Sjæl. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Liv og Sjæl Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved godkendelse af eksisterende sociale tilbud

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved godkendelse af eksisterende sociale tilbud Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved godkendelse af eksisterende sociale tilbud I forbindelse med godkendelse af eksisterende sociale tilbud indhentes en stor del af den relevante

Læs mere

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 17-01-2011 Tilstede fra opholdsstedet: Forstander Malene Ploug Tilsynsførende: Torben Jørgensen Tilsynet foregik i dialog med forstander Tilsynet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Myretuen, Ryslinge 2013

Myretuen, Ryslinge 2013 Myretuen, Ryslinge 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Bornholms Regionskommune tilsyn 2012. Tilsynsrapport Løvstikken 2012

Bornholms Regionskommune tilsyn 2012. Tilsynsrapport Løvstikken 2012 Tilsynsrapport Løvstikken 2012 Børne- og Skolesekretariatet 2012 1 Indholdsfortegnelse: Formålet med tilsynet:... 2 Tilsynets vurdering:... 3 Bemærkninger til vurderingen:... 3 Anbefalinger til vurderingen:...

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Storskoven Dato 27-02-2012 Journalnummer 16.03.26-K09-61-07 Udarbejdet af Birgit Hindse og Kirsten Nørgaard Dato for

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Botilbuddet Malthesminde

Botilbuddet Malthesminde Botilbuddet Malthesminde RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet...

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Rammer for tilsyn med Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år. En åben og udfordrende dialog om dagtilbuddets pædagogiske indsats og udvikling

Rammer for tilsyn med Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år. En åben og udfordrende dialog om dagtilbuddets pædagogiske indsats og udvikling Ballerup Kommune Daginstitutioner Rammer for tilsyn med Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år En åben og udfordrende dialog om dagtilbuddets pædagogiske indsats og udvikling www.ballerup.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 15. august 2011 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3627-061/PH 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 3. Bygningsmæssige forhold...

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30.

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30. Tilsynsnotat af 18. november 2013. Uanmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Kisserup Mølle. Rapport anmeldt tilsyn Forår 2013 SOCIALCENTRET

Kisserup Mølle. Rapport anmeldt tilsyn Forår 2013 SOCIALCENTRET Kisserup Mølle Rapport anmeldt tilsyn Forår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Rødovre Ungdomspension...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn:

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn: LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Uddrag af 5: Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af sociale tilbud mv., jf. 4, på

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Områdeinstitution: Børnehusene Langebjerg Institutionens navn og adresse: Langebjerg Klub, Langebjergvej 345, 3050 Humlebæk Dato: 9. december

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere