Fra kataloget for Landsudstillingen Sydjydsk Udstilling i Vejen juni 1951

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra kataloget for Landsudstillingen Sydjydsk Udstilling i Vejen. 1. - 17. juni 1951"

Transkript

1 Fra kataloget for Landsudstillingen Sydjydsk Udstilling i Vejen juni 1951 Statsminister Erik Eriksen, der er formand for Sydjydsk Udstillings ærespræsidium sender udstillingen følgende hilsen: Sydjydsk Udstilling har sat sig som mål at vise, hvad der præsteres erhvervsmæssigt og kulturelt indenfor Sydjylland, og tillige åbne det danske erhvervslivs øjne for det store og købedygtige marked, Sydjylland repræsenterer. Det er en beundringsværdig indsats, der ligger bag arrangementet af denne landsudstilling i Vejen, byen, der vel efter indbyggertallet hører til de små, men som ved flid, virkelyst og foretagsomhed har vundet sig et navn som en af Sydjyllands førende industribyer. Det er min overbevisning, at udstillingen vil nå sit mål, der jo bl. a. også er at vise, at der findes et Danmark udenfor København og de store provinsbyer, hvor der produceres og skabes, og med en stor og købedygtig befolkning. Med håbet om, at udstillingens arrangører og Vejen by må høste belønning for sit initiativ og sine anstrengelser, sender jeg Sydjydsk Udstilling mine bedste ønsker. 1

2 Velkommen til Sydjydsk Udstilling Af formanden for udstillingens administrationskomite, isenkræmmer Fr. Kasten Sydjydsk Udstilling slaar nu sine Døre op for at modtage hele Danmark og for at vise, hvad dansk Industri og Haandværk har naaet siden Befrielsen den 5. Maj Et imponerende Panorama rulles op for de besøgende, og Byen Vejen er selvfølgelig stolt over, at dens Indbyggere har haft Initiativ, Mod og Optimisme til en saadan ikke almindelig Udfoldelse, som skal være med til at sprede Lys over den graa Hverdag. Formaalet: at skaffe Ungdommen den Idrætshal, som den længe har sukket efter, at udvide vort særprægede Hansen Jakobsens Museum, og endelig at give hele Danmarks Befolkning nogle interessante Udstillingsdage. Velkommen til Sydjydsk Udstilling. 2

3 Velkommen til Vejen Af sognerådsformand, vognmand K. Hansen, Vejen Vejen er ikke nogen verdensstad - det er blot en lille dansk stationsby som mange andre - ja, maaske lidt større end de fleste. Men nu har vi igennem nogle maaneder været genstand for hele landets opmærksomhed som følge af det store udstillingsarrangement, og vi føler os taknemmelige for den imødekommenhed og venlighed, vi over al maade har mødt hos de mange firmaer landet over, hos pressen og hos myndighederne - helt op til Hans Majestæt Kongen. I udstillingsdagene bliver den lille by Vejen næsten en storstad. Det har vi indstillet os paa, og vi haaber, vi kan svare til de forventninger, der maatte stilles til os. Som sognerådets formand vil jeg gerne bringe byens tak til de kvinder og mænd, der nu igennem snart 2 aar har arbejdet med udstillingen. Tak for dristighed og initiativ og tak for udholdenhed, selv naar verdenssituationen tegnede det hele med mørkest mulige farver. Men nu er udstillingen en realitet, og hele Vejen samles i en hjertelig velkomsthilsen til alle firmaer og gæster, Marshalludstillingen, til Malts herreds - og dermed Vejens nordiske venskabsbyer, Mora i Sverrig og Gausdal i Norge, der har ofret ulejlighed og penge paa at repræsentere deres lande, samt til alle vore sydjydske nabobyer, der deltager i udstillingen. Hele Vejen by er med i udstillingen, og hele Vejen byder Dem alle hjertelig velkommen. Denne velkomst gælder lige fuldt alle, der besøger Vejen i udstillingstiden, baade firmaer og udstillingsgæster. Vejen faar nogle store dage, og vi haaber, at Vejen vil erhverve sig mange gode venner. 3

4 Erhvervslivet i Syd- og Sønderjylland har også sit særpræg Ogsaa Danmarks - ja Verdens - første kontrolforening stammer herfra, stiftet i Askov Som naturlige aflæggere af et blomstrende landbrug er skabt store landbrugsmaskinfabriker, fabriker i køleindustrien, Hørfabriken i Kolding, og endelig er den vest- og sønderjydske faareavl sikkert ikke uden skyld i, at saa store virksomheder som Nordisk Kamgarnspinderi og ikke mindre end 4 af de største tæppefabriker har hjemsted i henholdsvis Sønderborg, Højer, Gram, Haderslev og Kolding. af formanden for udstillingens forretningsudvalg, fabrikant J. D. Lawaetz I saa lille et land som Danmark er det underligt, at hver landsdel helt op i vor tid kan bevare sit særpræg saavel i sproget som paa mange andre felter. - Selv om nutidens gode transportmuligheder og ungdommens bedre adgang til uddannelse uanset fødested mere og mere vil udviske forskelligheden, er der stadig ogsaa i erhvervslivet en betydelig deling inden for landsdelene. Med Bornholm vil man saaledes altid forbinde produkter af fisk, med Lolland- Falster sukker, Fyn frugt, Midtjylland tekstiler o.s.v., og undersøger man grunden til disse erhvervsmæssige forskelligheder, finder man hurtigt ud af, at en industri opstaar, hvor den har de gunstigste muligheder, og er den først skabt, er der ingen tvivl om, at traditionen og derigennem ogsaa det rent psykiske moment spiller en betydelig rolle. Selv om det knapt er saa udpræget som for visse andre landsdeles vedkommende, har det syd- og sønderjydske erhvervsliv absolut ogsaa sit eget ansigt. Fra gammel tid har Sydjylland været tæt befolket, og det er derfor naturligt, at landbruget og de dertil knyttede industrier er blevet hovederhvervet. Gennem de sidste 100 aar har en driftig og arbejdsom landbefolkning yderligere omdannet store hede- og mosearealer til nyttig agerjord. Landsdelens højskoler med Askov i spidsen gav tidligt landbefolkningen en særlig kultur og en videre horisont, saa det er ikke uden grund, at andelsbevægelsen, som har den største del af æren for, at forarbejdningen af landbrugsprodukter i dag er landets største industri, har sit arnested her, idet Danmarks første Andelsmejeri blev startet i Hjeding i I 1887 fulgte det første Andelssvineslagteri i Horsens. Allerede aaret efter kom Esbjerg, og i dag har Kolding landets største andelssvineslagteri. De mange og gamle havnebyer har selvfølgelig ogsaa sat deres præg paa denne landsdel. Afsætningsforholdene baade til andre dele af landet og udlandet, har været gunstige, og ikke mindst Esbjerg havn, hvorfra til tider 2/3 af hele vor landbrugseksport er udskibet, har haft overordentlig stor betydning. Esbjerg fiskerihavn, den første fuldført i 1886, har i tilgift skabt en omfattende industri af fiskekonserves, kutterbyggeri, tovværk og andet tilbehør til fiskeriet. Der findes i Sydjylland mange andre udmærkede industrier, savværker og træindustrier som følge af vidtstrakte plantager, store margarinefabriker, sølvvarefabriker og meget andet, men undersøger man erhvervenes fordeling, er denne landsdel paa mange felter langt fra selvforsynende med sit købedygtige publikum paa over mennesker. Der skulle altsaa være rige muligheder for nye industrier, et godt hjemmemarked og en beliggenhed, der billiggør salget til baade England og vore sydlige nabolande. Adskillige af byerne raader over glimrende arealer, billig drivkraft er til raadighed fra Højspændingsværket i Aabenraa og det nye Skærbæk Værk, og sidst, men ikke mindst vigtigt: arbejdskraften findes. 1 forhold til det øvrige land er der nemlig stadig en betydelig overvægt i landbefolkningen, idet ca. 45 pct. i denne landsdel er beskæftiget med landbrug, og gennem landbrugets mekanisering er det givet, at et væsentligt overskud i de kommende aar vil søge en anden beskæftigelse. Det er mit haab, at Sydjydsk Udstilling ikke alene vil være til gavn for de mange firmaer fra hele landet, der vil vise det sydjydske publikum deres varer og derigennem styrke samhandelen mellem landsdelene, men at denne udstilling tillige maa vise, baade hvad Sydjylland formaar i dag, og hvilke muligheder der ligger for fremtiden. 4

5 Opbygningen af Sydjydsk Udstilling af udstillingens arkitekt, F. Dahl Nielsen, M. D.A. Når Sydjydsk Udstilling åbner sine porte for en strøm af besøgende, fordelt over udstillings-tiden juni, vil man kunne se tilbage over en tidsperiode på mere end to år, hvor man ved anvendelse af megen optimisme - parret med god jydsk sejghed - og med støtte fra forskellig side, har opnået det for os ønskelige resultat - at danne den ydre ramme om en landsudstilling. Vore første forhandlinger herom førtes indenfor håndværkerforeningens bestyrelse, og det første problem: Nødvendigt areal løstes let derved, at Vejen kommune velvilligt overlod os det kommunale anlæg, hvor plantøren for år tilbage med nænsom hånd og med omtanke har skabt den ideelle ramme om en udstilling. Men - da udstillingen ikke kunne få tilstrækkelig plads her - fik vi overladt yderligere arealer umiddelbart op til anlæget, arealer erhvervet til kommunale idrætsanlæg. På disse arealer har vi så opført 6 haller og en administrationsbygning, der forøvrigt skal være permanent tilbygning til en stor idrætshal, der bygges efter udstillingen. Desuden har vi opført restaurant- mælke- og isbarer, skovkro og bygninger i børnehaven, hvor de mindste kan more sig, medens far og mor er på udstilling. Alt dette byggeri var fra første færd tænkt opført af materiale lejet hos sydjydske leverandører, men situationen udviklede sig i løbet af således, at anvendelse af nye materialer i dette omfang blev nægtet, og planen i sin helhed var en stranding nær. Ved forskellige besøg og forhandlinger i boligministeriet havde vi dog skabt en vis interesse for sagen. Departementchef Skalts og kontorchef Johs. Sørensen fra ministeriet aflagde besøg i Vejen, og resultatet blev, at vi fik tilbudt materialer til udstillingsbygningerne fra flygtningelejrene i Oksbøl, Grove, Ry og Høllund. Ved opbygningen har man beflittet sig på at borteliminere barakpræget, og adskillige - bl. andet fhv. minister Johs. Kjærbøl - har ved et besøg her for nogle måneder siden udtalt sin anerkendelse heraf. Selve opbygningen påbegyndtes i december 1950 og blev gennemført af byens egne håndværkere. Og - mens blæsten suste sin vilde vise og sendte sne- og regnbyger ind over pladsen, hængte man trofast i, og inden længe blev håndværkerne og deres folk samt gartnere, installatører, malere m. m. fl. udstillings- minded. Sognerådsformand K. Hansens mange store lastbiler tilkørte læs efter læs af materialer, trods glatte veje og store snemasser i Nord- og Vestjylland. Arbejdet har for os alle ofte været drøjt og blev til sidst udført under det stærke pres, der vil fremkomme, hvor et stort arbejde skal forceres frem til sin afslutning til et bestemt tidspunkt, men vi har stået sammen om opgaven, og vi håber, at man vil være tilfreds med de rammer, der her er skabt om Sydjydsk Udstilling, og at vi efter udstillingen kan mødes til den næste opgave, hvortil vi allerede har opnået statsstøtte: Opførelsen af den længe ønskede sportshal og ungdommens gård, så vi derigennem sætter et synligt minde om en begivenhedsrig tid i Vejen i årene

6 Vejen en by med store muligheder af udstillingens leder, H. Borges Andersen, direktør for Lockeys Reklamebureau, Aarhus og Kolding. Det er så dristigt, at det næsten kan kaldes dumdristigt, at en lille by som Vejen arrangerer landsudstilling. Derfor har det været særligt fornøjeligt at følge denne udstillings udvikling fra dens spæde, usikre begyndelse, hvor hver enkelt Vejenborger sejgt holdt fast ved sin ide, over de mange udvalg med de sædvanlige begyndelsesvanskeligheder og til i dag, hvor udstillingen er en realitet. Personligt har jeg ikke tidligere haft nøjere kendskab til livet i en stationsby. Men jeg har dog altid været klar over, at livet her måtte blive meget vanebetonet og traditionsbundet. Og det kan måske være af værdi for mange, men for andre en alvorlig bremse på enhver form for udvikling. Derfor er det dejligt at se, at der findes en flok mennesker i sådan en lille by, der vil gå i spidsen for noget helt ualmindeligt - noget dristigt og stort - ja, og noget, som de ved starten vel dårligt nok havde muligheder for helt at forstå omfanget af. Og dog har det ikke været blåøjet naivitet og tro på, at det blot var at kaste en ide ud, så voksede den af sig selv og blev til noget stort. Nej, der var vilje og stædighed bag ideen, og de Vejenborgere, der satte sig i spidsen for opgaven, rystede hurtigt enhver form for begyndelsesnervøsitet af sig og gav sig i kast med de mange nye upgaver uden skelen til, hvilke stærke indgreb det gav i deres privatliv. Der har været ført lange diskussioner om detaljer og forskelilgt syn på meget. Men der har aldrig været et ondt ord mellem de mange udvalgsmedlemmer. Man har arbejdet for sagen og indstillet sig positivt overfor de mange problemer, der opstod, og det har været en stor oplevelse at overvære på nærmeste hold. En anden lige så vigtig ting har været Vejen sogneråds stilling til hele sagen. I begyndelsen stillede sognerådet sig afventende. Men da udstillingen var ved at blive en realitet, gik rådet helt ind for sagen og satte sin store arbejdskraft ind på udstillingen. At det har været af meget stor værdi for udstillingen og en meget kraftig støtte til de mænd og kvinder, der arbejdede med planerne, siger sig selv. Vejen vil ikke hvile på sine laurbær efter denne udstilling. Den dristighed og det initiativ, der har været sat ind på løsningen af den opgave, der hed Sydjydsk Udstilling, kan ikke falde til ro i fremtiden. Der må og skal stadig spørges godt nyt fra den lille sydjydske by, der i en vanskelig tid forstod at vise optimisme og stædigt gennemføre sine planer som et eksempel til efterfølgelse for mange danske byer, også for byer af betydeligt større format end Vejen. Masser af mennesker får ideer, mængder af større eller mindre kredse diskuterer endeløst, om ideerne kan gennemføres. Men Vejen får ideerne, Vejen diskuterer dem og Vejen gennemfører dem. En hjertelig hyldest til den lille by med de store muligheder. 6

7 Sydjydsk Udstilling har ogsaa en national opgave Af Redaktør Chr. Refslund, Sønderborg. Formand for Sønderborg Turistforening og Næstformand for Samvirkende jydske Turistforeninger. Haandværk, Handel og Industri i Sydjylland, Nordslesvig medregnet, har i den sidste Menneskealder været inde i en rig Udvikling og har skabt sig en stadig stærkere Position i det danske Erhvervsliv. Uden her at ville gøre særlig Propaganda for det sønderjydske Erhvervsliv, selvom det kan være tiltrængt nok, har jeg vist Lov at sige, at de største Fremskridt i denne Periode har fundet Sted i den i 1920 genvundne Del af Sønderjylland. Heller ikke paa det erhvervsmæssige Omraade var det en Fordel eller i det hele taget tillokkende at høre ind under det store tyske Rige, hvad man ellers i hine Aar tidligt og silde søgte at indbilde den sønderjydske Befolkning. Det betød tværtimod Stagnation - i Sammenligning med Udviklingen nord for Kongeaagrænsen -; det tyske Riges Kraftudfoldelse efter 1864, der jo særlig gav sig Udslag i militære Rustninger og dermed beslægtede Formaal, naaede kun svagt ud til det sønderjydske Grænseomraade. Dertil kom den Forarmelse, som den første Verdenskrig medførte. Da saa Nordslesvigs Genforening var fuldbyrdet og med den helt anderledes frie Udviklingsmuligheder tilvejebragt - og takket være Moderlandets store Støtte til Landsdelens Genopbygning - kom Handel, Haandværk og Industri - som Nordslesvigs øvrige Erhverv - ind i en rivende Udvikling. Erhvervenes Udøvere blev hurtigt helt overbeviste om, at man i Danmark i de lange Aar, Landegrænsen gik ved Kongeaaen, var naaet langt længere frem. Og nu er der altsaa gaaet 30 Aar siden. Store Fremskridt er gjort. Paa alle Felter. Højskoler, Landbrugsskoler og andre frie Skoler, Statens Forsøgsgaarde i Store Jyndevad og i Marsken, Fagskolen for Kvinder og Haandværkerskolen i Sønderborg har betydet meget i saa Henseende. Men ogsaa Fagskolerne, Højskolerne og andre Uddannelsesanstalter nord for Kongeaaen - lad mig bare nævne Ladelund Landbrugsskole og Askov Højskole - har i højeste Grad gavnet Udviklingen i Sønderjylland og bidraget til at knytte Nordslesvig endnu fastere til Moderlandet. Sydjydsk Udstilling har flere Formaal. Et af dem er at fremhæve, at der ikke mere gaar noget Skel mellem Sognene nord og syd for Kongeaaen. Nationalt, folkeligt, erhvervsmæssigt hører vi sammen, arbejder vi sammen, staar vi solidariske ogsaa i Løsningen af de mægtige Opgaver, som Arrangørerne af Sydjydsk Udstilling har taget op, og som de fortjener Tak og Anerkendelse for. Ogsaa fra Nordslesvig. Ogsaa fra Sydslesvig, maaske ikke mindst fra sønden den nye Grænse, hvor man er glade for og skønner paa enhver god inspirerende og opmuntrende Kraftudfoldelse hjemme i Moderlandet. Maatte Udstillingen i fuldt Maal blive til Lykke og Fremgang for vort Land - og i saa Fald ogsaa til Opmuntring for vore sydslesvigske Landsmænd! 7

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

AMTSUDSTILLINGEN 1898

AMTSUDSTILLINGEN 1898 KAJ BUCH JENSEN AMTSUDSTILLINGEN 1898 1 ALMUEBØGER 2 Bogreception Fredag den 9. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 på Kalundborg Museum Adelgade 23, 4400 Kalundborg AMTSUDSTILLINGEN 1898 Kaj Buch Jensen, f.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Hans Majestæt Urkokken

Hans Majestæt Urkokken Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag

Prædiken til Skærtorsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

HORSENS-UDSTILLINGEN.

HORSENS-UDSTILLINGEN. ARKITEKTEN 1904-1905 MEDDELELSER FRA AKADEMISK ARCHI TEKTFORENING KØBENHAVN DEN 15. JULI 1905 7. A A RGANG No 42 HORSENS-UDSTILLINGEN. Na ar en jydsk Industriudstilling skulde afholdes, vilde de fleste

Læs mere

Horsens Gasværk horsens, den

Horsens Gasværk horsens, den Horsens Gasværk horsens, den 9-1 1913 Hrr. Gasværksbestyrer cand. polyt Ing. Th. Kofoed Vejle I besvarelse af Deres Forespørgsel af 30. f.m. skal jeg meddele, at jeg for Ingeniørarbejdet med Ombygningen

Læs mere

De lollandske Agerhøns

De lollandske Agerhøns Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 I Anledning af at der er nedsat et Lønningsudvalg, og der da maaske skal arbejdes videre i Sagen om Lønninger inden for Belysningsvæsenet, tillader jeg mig at

Læs mere

Alle Mand i Gang med at dige

Alle Mand i Gang med at dige Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

( Benyt værktøjsliniens knapper til at formindske eller forstørre m.m. )

( Benyt værktøjsliniens knapper til at formindske eller forstørre m.m. ) Avisartikler om blikkenslagermester Chr. Olsen i Vejen fra Folkebladet 14. maj 1943, Tidens Tegn 13. maj 1948, Folkebladet 13. maj 1948 og 11. februar 1950 ( Benyt værktøjsliniens knapper til at formindske

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev)

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form

Læs mere

Copyright: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv - 2001

Copyright: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv - 2001 Lærlinge Spørgsmaalet Lærlingebevægelsen. Krav til Lærlingelovens Revision. Svend og Lærling. Udgivet af Lærlingenes Landsforbund i Danmark. Paa Lærlingenes Landsforbunds 2, Kongres i København i Paasken

Læs mere

Kære gæster, Det er med glæde, at jeg på det danske. Folketings vegne kan byde alle 200 deltagere fra de 15

Kære gæster, Det er med glæde, at jeg på det danske. Folketings vegne kan byde alle 200 deltagere fra de 15 Formandens velkomsttale ved åbningen af Østersøkonferencen på Hotel Nyborg Strand 31. august 2009 kl. 10.30 Ca. 5-6 minutter, efterfulgt af musik Efterfølgende taler er Niels Sindal Ref. 08-000894-37 Kære

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Fjerde Søndag efter Trinitatis

Fjerde Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Af Jonas Dan Petersen, JDPE@kl.dk Formålet med dette analysenotat er belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Resumé 2017 går på hæld og så kan det jo være meget nyttigt at gøre status over året, der gik, samt kaste et hurtigt blik

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Augustmorgen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Augustmorgen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

TIDSSKRIFT FOH UDGIVET DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB. REDlGlmET H. HERTEL KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG. TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE

TIDSSKRIFT FOH UDGIVET DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB. REDlGlmET H. HERTEL KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG. TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE TIDSSKRIFT FOH LANDØKONOMI UDGIVET AF DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB REDlGlmET AF H. HERTEL 1907 KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE (AXEL SJMMELKIÆR) 1907 455 Planteavlen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

En død Bogs levende Tale

En død Bogs levende Tale Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande:

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande: BKI nr 228 af 21/06/1933 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 63.D.31. Senere ændringer til forskriften BKI nr 8 af 27/01/1986 BKI

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Lykønskninger til S.C.K. 50 år

Lykønskninger til S.C.K. 50 år Lykønskninger til S.C.K. 50 år Jeg ønsker Sønderborg Cykle Klub hjertelig tillykke med 50-års jubilæet. I mange år har cykleklubben været samlingsstedet for unge og gamle, der har dyrket denne friske og

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kvinden og Samfundet 1947

Kvinden og Samfundet 1947 Kvinden og Samfundet 1947 - og Askov Højskole abonnerede selvfølgelig på - - verdens ældste kvindetidsskrift - - udgivet af Dansk Kvindesamfund siden 1880 - SOM NUTIDS KVINDE SAA FREMTIDS SLÆGT HUSMODERFERIE

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. KØBENHAVN FOR VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920.

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. KØBENHAVN FOR VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920. LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN. VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920. KØBENHAVN FR. G. KNUDTZONS BOGTRYKKERI (i n d e h a v e r : o s c a r e n e v o l d s e n ) 886 1921

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Forblad. Staalrørssituationen. Tidsskrifter. Arkitekten 1943, Ugehæfte

Forblad. Staalrørssituationen. Tidsskrifter. Arkitekten 1943, Ugehæfte Forblad Staalrørssituationen - Tidsskrifter Arkitekten 1943, Ugehæfte 1943 Staalrørssituationen Fra "Staalrørsudvalget af 1943", som er en Fællesrepræsentation \ for Elektricitetsbranchens, Ingeniørernes

Læs mere

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kommentar til kilde 1: Forude ventede et kæmpe-lobbyarbejde fra mange sider. Nogle ønskede en bane, der fulgte højderyggen med sidebaner til købstæderne. Andre ønskede

Læs mere

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav lforedraget "Nutidens sædelige Lighedskrav" bokkede Elisabeth Grundtvig op om "handskemorqlen", der krævede seksuel ofholdenhed for begge køn inden giftermå\. {. Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige

Læs mere

Vækstinitiativer gavner hele landet

Vækstinitiativer gavner hele landet Klaus Rasmussen, Chefanalytiker, KR@DI.DK Thomas Q. Christensen, Seniorchefkonsulent, TQCH@DI.DK OKTOBER 216 Vækstinitiativer gavner hele landet Afskaffelse af PSO og effektivisering af forsyningssektoren

Læs mere