Boliger i Hyrdehøj Øst i Roskilde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boliger i Hyrdehøj Øst i Roskilde"

Transkript

1 oliger i Hyrdehøj Øst i Roskilde Teknisk Forvaltning Roskilde Kommune Køgevej Roskilde Lokalplan 511/forslag Jyllinge Gundsømagle Herringløse Ågerup/Store Valby Veddelev Roskilde Svogerslev Lokalplan 511 Vindinge Vor Frue Gadstrup Viby/Dåstrup Snoldelev

2 31 Indhold Forord aggrund Lokalplanområdet Formål og indhold Forhold til anden planlægning Statslig planlægning Kommuneplan Gældende lokalplan Planlægning i nabokommuner Kollektiv trafikplanlægning Vej- og stiplanlægning Skoledistrikt og skolekapacitet Varmeforsyning Kloak Vandforsyning Elforsyning Antenne Fredning og naturbeskyttelse Kulturmiljø Miljøvurdering Forurening Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Dispensation fra lokalplanen 1 Formål 2 Område og zonestatus 3 Anvendelse 4 Udstykning 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Veje 5.2 Stier 5.3 Parkering 6 ebyggelsens omfang og placering meter

3 Kortbilag 3: Fremtidige forhold 1: ebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer og terræn Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse Aflysning af lokalplan Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 25 Kortbilag 1: Eksisterende forhold 1: Kortbilag 2: Matrikelkort 1: Kortbilag 3: Fremtidige forhold 1: Udvalgsbehandling 1. behandling Offentlig høring orgermøde Udvalgsbehandling 2. behandling 12. april april maj-29. juni august august 2007

4 29 Forord HVAD ER EN LOKALPLAN? I en lokalplan kan yrådet fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse. En lokalplan skal dels indeholde en redegørelse for planens intentioner og forhold til anden planlægning, dels en række bestemmelser, som angiver de præcise retningslinjer for området. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang. Hensigten er, at yrådet hermed har mulighed for at skabe en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser og høre borgernes mening. HVEM UDAREJDER LOKALPLANER? Lokalplanerne i Roskilde Kommune udarbejdes i Teknisk Forvaltning. Du kan kontakte forvaltningen på Køgevej 80 i Roskilde, eller LOKALPLANFORSLAG Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der behandles af Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget og vedtages af yrådet. Herefter fremlægges forslaget til offentlig høring. Når lokalplanforslaget er vedtaget, gælder midlertidige retsvirkninger for det område, som er omfattet af forslaget. Offentlig høring af et lokalplanforslag annonceres i den lokale presse og på kommunens hjemmeside. Det vil være muligt af finde lokalplanforslaget digitalt på hjemmesiden, men du kan også få en trykt udgave i Teknisk Forvaltning, på biblioteket og i rådhusbutikkerne i Jyllinge, Roskilde og Viby. 100 meter

5 Kortbilag 2: Matrikelkort 1: Den offentlige høring varer mindst 8 uger. I løbet af denne periode kan alle komme med indsigelser, bemærkninger eller idéer til ændringer af lokalplanforslaget. De skal sendes skriftligt til Roskilde Kommune, Teknisk Forvaltning, Planog yggesagsafdelingen, 0899 Kommuneservice eller med til I forbindelse med vedtagelsen af det enkelte lokalplanforslaget beslutter yrådet, om der skal holdes borgermøde eller lignende. ENDELIG LOKALPLAN Når den offentlige høring er ovre, kan yrådet efter Teknikog Miljøudvalget og Økonomiudvalgets behandling vedtage lokalplanforslaget endeligt, eventuelt med ændringer på baggrund af de indsigelser, bemærkninger og idéer, som er kommet i løbet af offentlighedsperioden. Når yrådet har vedtaget lokalplanen endeligt efter den offentlige høring, er planen retligt bindende for det pågældende lokalplanområde. KLAGEMULIGHED yrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages, for så vidt angår spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan ikke klages over planens indhold. Klage indgives til Naturklagenævnet. Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan.

6 27 Redegørelse Lp 511 Lokalplanområdets beliggenhed AGGRUND Dette lokalplanforslag udarbejdes på baggrund af en beslutning i Økonomiudvalget i Gammel Roskilde Kommune, om at den østlige del af Hyrdehøj skal udbygges på grundlag af en bebyggelsesplan, som er tegnet af Cebra Arkitekter. Det forudsætter et nyt plangrundlag. Lokalplanforslaget udarbejdes i starten af 2007 for at sikre, at der kan opføres boliger samme år, som forudsat i kommunens boligudbygningsplan. 100 meter

7 Kortbilag 1: Eksisterende forhold 1: LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdet er ca. 8,5 ha. stort og ligger i Hyrdehøj i den vestlige del af Roskilde y. Området strækker sig i grove træk mellem Holbækvej, vejen Hyrdehøj, beskyttelseszonen omkring gravhøjen Hyrdehøj og lokalplangrænsen for parcelhuskvarteret mod vest. Hyrdehøj-centeret og bydelens eksisterende boliger og institutioner er ikke omfattet, som det ses på kortbilag 1. Her gælder fortsat lokalplan 237. Umiddelbart nord for lokalplanområdet ligger centeret med dagligvarebutikker og boliger på toppen. Øst for lokalplanområdet ligger den lokale folkeskole, et gymnasium og flere institutioner for børn og unge. Gravhøjen Hyrdehøj og Hyrdehøjskoven mod syd giver mulighed for forskellige rekreative aktiviteter, mens Holbækmotorvejen på den anden side af skoven ligger så langt væk, at støjbelastningen ikke overskrider gældende grænser. Mod vest ligger karréer af lave etageboliger og et parcelhuskvarter. Lokalplanområdet selv har været anvendt af Roskilde Kaserne som øvelsesområde og til landbrugsdrift, men ligger i dag ubenyttet hen. Terrænet skråner fra sydøst og gravhøjen ned mod nordøst, hvor der er anlagt et regnvandsbassin, som er 3-område. Der er ingen karakteristisk beplantning. Den nordlige del af lokalplanområdet er belastet af vejstøj, der kræver foranstaltninger for at sikre et acceptabelt støjniveau, førend der kan opføres boliger eller byggeri til anden støjfølsom anvendelse.

8 Redegørelse 25 Cebra Arkitekters bebyggelsesplan FORMÅL OG INDHOLD Lokalplanforslaget skal sikre, at udbygningen af Hyrdehøj Øst kan realiseres og fastholdes i overensstemmelse med en bebyggelsesplan tegnet af Cebra Arkitekter. Derudover skal planen sikre offentlig adgang til gravhøjen Hyrdehøj og Hyrdehøjskoven. For at indfri målene vil lokalplanforslaget fastsætte bestemmelser, der fastholder anvendelsen af bebyggelsesplanens forskellige områder, aktivitetsbæltet, de spidse og stumpe vinkler, variationen i højde og tæthed med størst fortætning omkring Hyrdehøjcenteret, en fælles præg i bydelen ved hjælp af materialer og taghældninger samt visuel og fysisk forbindelse mellem de ubebyggede arealer. Aktivitetsbæltet skal være et centralt placeret fælles lege- og opholdsområde for bydelen med tilbud til alle aldersklasser. Der vil være rolige siddepladser og arealer til boldspil eller andre støjende aktiviteter. estemmelserne skal også sikre offentligt tilgængelige stiforbindelser gennem lokalplanområdet til gravhøj og skov. Lokalplanforslaget er rammelokalplan for den nordlige og vestligste del af lokalplanområdet. Her fastsættes kun de overordnede rammer for bydelens udbygning, og der kan derfor ikke opføres byggeri uden vedtagelsen af en lokalplan, der fastsætter de nærmere bestemmelser for byggeriets omfang, placering og udformning. Denne lokalplan skal også indeholde retningslinjer for støjafskærmning i de støjbelastede områder. 12 VEDTAGELSESPÅTEGNING Således vedtaget til offentlig fremlæggelse Roskilde yråd den 25. april 2007 Poul Lindor Nielsen orgmester / Henrik Kolind Kommunaldirektør I henhold til 27 i Lov om Planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Roskilde yråd den 29. august 2007 Poul Lindor Nielsen orgmester / Henrik Kolind Kommunaldirektør

9 Illustration a: Hyrdehøj med og uden vartegn estemmelser FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Statslig planlægning Lokalplanområdet er omfattet af Fingerplan 2006 og Regionplan 2005, der fra 1. januar 2007 er ophøjet til landsplandirektiv. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med den statslige planlægning. Lokalplanområdet er i regionplanen udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser, hvor grundvandet skal beskyttes. Lokalplanforslagets bestemmelser for områdets anvendelse til er ikke i strid med grundvandsbeskyttelsen i området. Hovedparten af lokalplanområdet ligger mindre end 3 km. fra Roskilde Fjord og er derfor en del af den kystnære byzone. Gammel Roskilde Kommune har tidligere bedt en ekstern konsulent undersøge, hvordan et vartegn på 8 etager i Hyrdehøj Øst ville påvirke omgivelserne visuelt. I den sammenhæng blev de nye bebyggelser nærmest vartegnet også modeleret med 3 etager. På illustration a fremgår det, hvordan Hyrdehøj Øst vil opleves fra Veddelev Havn. Det er tydeligt, at kun vartegnet på 8 etager kan ses fra kysten. Dette lokalplanforslag giver kun mulighed for byggeri i op til 3 etager, og lokalplanområdets bebyggelse forventes derfor ikke at påvirke kysten visuelt. Den del af bebyggelsen, som opføres i 3 etager, vil være højere end byggeriet i de nærmeste omgivelser, som er højst 2 etager. Når lokalplanforslaget giver mulighed for 3 etager, skyldes det idéen i Cebra Arkitekters bebyggelsesplan om at fortætte bebyggelsen nærmest Hyrdehøj-centeret. 9

10 Vejadgang til lokalplanområdet sker fra Holbækvej og Hyrdehøj. Hyrdehøj ygade i overgangen mellem Hyrdehøj Vest og Øst må kun bruges som bussluse og stiforbindelser. A angiver adgangsveje til hele lokalplanområdet, adgangsveje til de enkelte delområder Holbækvej A A C A Hyrdehøj 23 Redegørelse Kommuneplan Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplan Roskilde 2017 og beliggende inden for rammeområderne 4.C1 og 4.T2. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Gældende lokalplan Lokalplan 237 aflyses for så vidt angår dette lokalplanforslags område. Planlægning i nabokommuner Lokalplanområdet grænser ikke op til nabokommunerne, og det er Roskilde Kommunes vurdering, at den planlagte anvendelse af lokalplanområdet ikke vil have betydning for dem. Kollektiv trafikplanlægning Lokalplanområdet busbetjenes ved lokalplanforslagets udarbejdelse ved stoppesteder på Holbækvej. Herudover betjenes området af en servicebusrute, som kører ad Hyrdehøj ygade og Hyrdehøj. Roskilde Kommune har ikke planer om omlægning af eksisterende busruter, men der udlægges en bussluse ved lokalplanområdets vestlige grænse vist som punkt C på kortbilag 3 med henblik på en eventuel omlægning af servicebusruten. Lokalplanforslaget hindrer derfor ikke fremtidig busdrift fra Vestvejen til Holbækvej eller vejen Hyrdehøj via Hyrdehøj ygade. Vej- og stiplanlægning Vejadgang til lokalplanområdet sker fra Holbækvej, der i kommuneplanen har status som primær trafikvej, og fra vejen Hyrdehøj. Der vil ikke være vejforbindelse mellem Vestvejen og Hyrdehøj ygade. Ved punkt C på kortbilag 3 giver lokalplanforslaget mulighed for etablering af en bussluse, og stiforbindelser mellem Hyrdehøj Vest og Øst kan fortsat opretholdes på dette sted. 11 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter yrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. Lokalplanen indeholder ingen handlepligt, hvilket betyder, at den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil og at lokalplanen ikke medfører krav om etablering af de bygninger og anlæg, som er indeholdt i planen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, i følge planlovens 13. Lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag udgør planens juridiske grundlag og tinglyses på de enkelte ejendomme som er omfattet af planen.

11 Mod Roskilde Fjord estemmelser 11 b Mod Roskilde ymidte a a b Omkring lokalplanområdet er der stiforbindelse mellem Roskilde ymidte og den vestlige del af Roskilde Kommune. En anden forbindelse giver adgang til Roskilde Fjord og parkarealerne syd for lokaplanområdet. Inden for lokalplanområdet skal stierne a-a og b-b anlægges. Stien a-a forbinder Hyrdehøj Øst med gravhøjen Hyrdehøj og andre rekreative arealer. Stien b-b er sikker stiforbindelse for de bløde trafikanter gennem Hyrdehøj Øst Private haver skal afskærmes med klippede hække, som ikke må være mere end 1,25 meter høje. Der må ikke hegnes omkring fælles opholdsarealer Der skal anlægges mindst en offentligt tilgængelig genbrugsplads for hver 100 boliger inden for lokalplanområdet med en størrelse på mindst 3 gange 6 meter. Genbrugsstationerne anlægges inden for delområderne 3 og Lastbiler, campingvogne, uindregistrerede biler samt både over 2 meters højde må ikke opbevares på fælles parkeringspladser, veje eller på andre fælles ubebyggede arealer. 8.6 Fælles opholdsarealer må kun belyses med pullertbelysning eller lignende, der forhindrer unødig oplysning af arealerne omkring gravhøjen Hyrdehøj. 9 FORUDSÆTNING FOR IRUGTAGNING AF EYGGELSE Inden ibrugtagning af bebyggelse skal parkeringsarealer og fælles friarealer være anlagt og beplantet. ebyggelsen skal ligeledes være tilsluttet fælles antenneanlæg, kollektiv varmeforsyning og offentlig spildevandanlæg. 10 AFLYSNING AF LOKALPLAN Lokalplan 237 fra Gammel Roskilde Kommune aflyses for så vidt angår denne lokalplans område, som nævnes i 2. Stierne langs Holbækvej indgår i Roskilde Kommunes overordnede stinet, som forbinder den vestlige del af kommunen med centrum i Roskilde y. Derudover er der etableret en nord/syd-gående rekreativ sti gennem Hyrdehøj ved Flengevej vest for lokalplanområdet. Denne sti vil forbinde bydelen med Roskilde Fjord mod nord og de rekreative arealer mod syd. Lokalplanforslaget fastsætter, at der skal etableres endnu en sti (sti a-a) gennem lokalplanområdet, så offentligheden sikres adgang til gravhøjen Hyrdehøj og til parkarealerne, der er anlagt syd for lokalplanområdet. Der skal etableres en sammenhængende stiforbindelse b-b som vist på kortbilag 3, så bløde trafikanter kan færdes sikkert fra øst til vest inden for lokalplanområdet. Skoledistrikt og skolekapacitet Lokalplanområdet ligger inden for Tjørnegårdsskolens skoledistrikt, der i følge prognoserne ved lokalplanforslaget udarbejdelse har kapacitet til den boligudbygning, som forslaget giver mulighed for. Varmeforsyning Der er tilslutningspligt til Roskilde Forsynings fjernvarmeforsyning. Kloak Området er planlagt separatkloakeret, og der er tilslutningspligt til det offentlige kloaksystem. Vandforsyning Roskilde Forsyning forsyner lokalplanområdet med vand. Elforsyning Der er tilslutningspligt til Roskilde Elnet A/S elforsyning.

12 Principskitse af vej A-A. Inden for udlægget på 10 meter udlægges en kørebane på 6 meter med mulighed for indsnævringer. Der skal udlægges et eller to fortove langs kørebanen. Lokalplanforslaget fastlægger ikke afstanden mellem vejudlæg og skel til Hyrdehøj-centeret og andre bebyggelser langs vejen A-A Hyrdehøj-centeret 1,5 m. 6 meter 1,5/2,5 m. 10 meter ebyggelse Eksempler på gul tegl og sort, ikke-reflekterende facademateriale Redegørelse 21 Antenne ebyggelse inden for delområde 2 skal etablere fælles antenneanlæg eller tilslutte sig et eksisterende anlæg. Fredning og naturbeskyttelse Skov- og Naturstyrelsen flyttede marts 1999 skovbyggelinjen omkring Hyrdehøjskoven, så den befinder sig 20 meter fra skovens nordlige afgrænsning. Denne afstand fastholdes i lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af boliger 70 meter fra gravhøjen Hyrdehøj. Det forudsætter, at Roskilde Kommune dispenserer fra den normale beskyttelseszone på 100 meter, eller at Miljøcenter Roskilde begrænser beskyttelseszonen permanent til 60 meter. Regnvandsbassinet i delområde 5 er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3, og bassinets tilstand må derfor ikke ændres uden tilladelse. Dog kan bassinet fortsat drives som regnvandsanlæg. Kulturmiljø Roskilde Museum har tidligere udført prøvegravninger inden for lokalplanområdet, og der forudsættes derfor, at der ikke findes jordfaste fortidsminder inden for området. Miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, som trådte i kraft den 21. juli 2004, skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor»screenes«, hvilket vil sige, at der skal gennemføres en kort, indledende vurdering 7. 3 Alle facader skal fremstå med vinduesåbninger Der må ikke opsættes udvendige antenner eller paraboler på bebyggelse. Etableres anlæg til indvinding af solenergi, skal anlæggets udvendige dele flugte tagflader eller facader. Skiltning skal opsættes i stueplan på facader, og eventuel belysning må ikke være blændende. Størrelsen på det enkelte skilt må ikke overstige 0,5 m 2. 8 UEYGGEDE AREALER OG TERRÆN 8. 1 Inden for delområde 2 skal gårdarealerne og arealer, der ikke udlægges til veje, stier, parkeringspladser og lignende, udlægges som fælles opholdsarealer for delområdets bebyggelse. Ubebyggede arealer mod vejene - og zoner på op til 5 meter fra gårdsidernes facader må udnyttes til private haver i tilknytning til delområdets boliger. De fælles opholdsarealer skal hovedsagligt fremstå grønne Efter endt byggemodning må terrænet ikke reguleres mere end +/- 0,5 meter. Terrænregulering mod beskyttelseszonen omkring gravhøjen Hyrdehøj skal udføres nænsomt, så pludselige terrænspring undgås. yggeri skal opføres med forskudte etager for at undgå en større terrænregulering, og byggeriets gulvkoter skal tilpasses vejkoterne mod vej A-A, så der er niveaufri adgang til alle hoveddøre. Der må ikke forekomme tekniske skråninger eller støttemure, og terrænet skal fremstå med bløde s-formede kurver. Solcelleanlæg skal placeres i niveau med facade eller tag og have samme hældning

13 Principskitse af veje -. Vejene udlægges i 7 meters bredde. Inden for udlægget skal der anlægges en kørebane på 5 meter og fortov på 2 meter. På skitsen er vist parkeringspladser ved vejudlægget. Lokalplanforslaget fastlægger ikke afstanden mellem vejudlæg og skel til bebyggelser langs vejene -. ebyggelse 7 meter 5 meter 2 m. estemmelser meter Indersiderne af bebyggelsen i et delområde er gårdsiden. Hensigten er tagflader, som hælder ned mod de grønne arealer i midten af bebyggelsen Inden for byggefelterne II skal bebyggelse opføres i 2 etager mod vejene -. Anden bebyggelse inden for byggefelterne II skal opføres i 1 eller 2 etager. Intet punkt på bebyggelsen må overstige 8,5 meter. yrådet fastsætter sokkelkoter for bebyggelserne mod vej A-A. Der skal være niveaufri adgang fra hoveddøre til vejarealet Tage skal fremstå med 15 graders hældning mod gårdsiderne i delområde Der må ikke opføres mindre bygninger uden for byggefelterne. Opbevaringsrum til cykler, affaldsbeholdere, haveredskaber og lignende skal integreres i byggeriet til boliger. Der må ikke opføres garager eller carporte inden for lokalplanområdet. 7 EYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 7. 1 Facader, som ikke vender mod gårdsider, skal udføres i gul tegl. Øvrige facader skal udføres i sorte, ikke-reflekterende materialer Tagbeklædning skal være sort og ikke-reflekterende. Mindre bygningsdele over tagene som skorstene og ventilationsanlæg skal udføres i sorte, ikke-reflekterende materialer. Skorstene må dog også udføres i gul tegl. Der må ikke opføres kviste. af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Ud fra screeningen besluttes det, om en plans påvirkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Det er Roskilde Kommunes vurdering, at der ikke er behov for at foretage en samlet miljøvurdering af lokalplanforslaget på baggrund af screeningen. Vurdering og screening har været udsendt til høring hos Kulturarvsstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen, Miljøcenter Roskilde, Roskilde Museum og Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, der ikke har haft bemærkninger. Forurening Lokalplanområdet er ikke registreret som muligt forurenet. Lokalplanforslaget medfører, at Hyrdehøj ygade omlægges syd for Hyrdehøj-centeret. Flytning af vejen er omfattet af reglerne for flytning af jord efter jordforureningsloven. Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endelig vedtaget af yrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke benyttes på en måde, der kan foregribe den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan yrådet på visse betingelser give tilladelse til anvendelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højest et år efter offentliggørelsen af forslaget.

14 Redegørelse 19 Dispensation fra lokalplanen yrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Parkeringspladser for handicappede skal etableres i henhold til gældende normer for parkeringsarealer og så tæt på indgange til boliger som muligt. Ved parkeringspladser må der kunne anvendes pullertbelysning eller lignende, der forhindrer unødig oplysning af tilstødende arealer. 6 EYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6. 1 ebyggelsesprocenten inden for delområde 2 fastsættes til 45. yggeret for delområde 3 indgår i bebyggelsesprocenten for delområde 2, og delområdet har derfor ingen særskilt byggeret. Opførelse af byggeri inden for lokalplanforslagets øvrige delområder forudsætter en ny lokalplan, som fastsætter bebyggelsens omfang ebyggelse inden for delområde 2 skal opføres inden for de byggefelter, som er udpeget på kortbilag 3. yggefelternes dybde er 9 meter Inden for delområde 2 er udlagt byggefelterne I og II som vist på kortbilag 3. Inden for byggefelterne I skal bebyggelse opføres i 3 etager mod vejen A-A. Anden bebyggelse inden for byggefelterne I skal opføres i 2 eller 3 etager. Intet punkt på bebyggelsen må overstige 11 meter.

15 15 estemmelser Vejene - er adgangsveje til de enkelte bebyggelser inden for lokalplanområdet og udlægges i 7 meters bredde. Inden for udlægget skal anlægges gangareal på 2 meter og 5 meter kørebane. Vejene har status som lege- og opholdsarealer. 5.2 Stier Stien a-a skal udlægges som offentligt tilgængelig gangsti i 3 meters bredde og anlægges med en bredde på 2 meter. Stien b-b skal udlægges som offentligt tilgængelig, dobbeltrettet fællessti i 4 meters bredde og anlægges i 3 meters bredde. Stier for gående indgår i udlæg til vejene -. Lokalplanforslaget udelukker ikke, at der anlægges flere stier end de beskrevne. Stier må kun udføres med pullertbelysning eller lignende, der forhindrer unødig oplysning af tilstødende arealer. 5.3 Parkering Inden for hvert delområde skal der udlægges areal til parkering svarende til 2 parkeringspladser per bolig i åben/lavbebyggelse og 1,5 parkeringsplads per bolig i tæt/lav- eller etagebebyggelse i delområdet. For så vidt angår parkeringskrav i tilknytning til anden anvendelse gælder kommuneplanens rammebestemmelser. Delområdets parkeringspladser skal placeres inden for de arealer til parkering, som vises på kortbilag 3. Inden for delområde 2 må parkeringspladser kun placeres inden for de felter, som er udpeget på kortbilag 3. Parkeringspladser hørende til boligerne i delområde 2 må dog også placeres inden for delområde 3. Illustrationsplanskitse: Tegning fra Cebra Arkitekters forslag til en bebyggelsesplan

16 Lokalplanens delområder estemmelser 17 I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Roskilde Kommune. 1 FORMÅL Lokalplanen skal sikre arealudlæg til aktivitetsbælte bebyggelse opført med spidse og stumpe vinkler variation i lokalplanområdets fortætning med størst højde og tæthed omkring Hyrdehøj-centeret fælles præg inden for lokalplanområdet ved hjælp af retningslinjer for taghældning og materialevalg visuel og fysisk forbindelse mellem lokalplanområdets ubebyggede arealer offentlig stiforbindelse gennem lokalplanområdet til gravhøjen Hyrdehøj og Hyrdehøjskoven Principiel placering af veje og overordnede stier samt arealanvendelse i den vestlige del af lokalplan området 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS Lokalplanforslaget afgrænses som vist på kortbilag 2 og omfatter de dele af matrikelnumrene 22a, 23c og vejlitra»y«af Engmarken, som ligger inden for lokalplanområdet. Alle parceller, der efter den 1. januar 2007 udstykkes fra de nævnte ejendomme, er også omfattet. Lokalplanområdet ligger i byzone. 3 ANVENDELSE Lokalplanområdet inddeles i 6 delområder som vist på kortbilag 3. Delområde 1 må kun anvendes til offentligt formål i form af aktivitetsbælte. Delområde 2 og 4 må kun anvendes til offentligt formål, boligformål og liberalt erhverv. Delområde 3 må kun anvendes til parkeringspladser i tilknytning til bebyggelse inden for delområde 2. Delområde 5 må kun anvendes til regnvandsbassin og rekreativ udnyttelse, som kan finde sted i overensstemmelse med bassinet funktion og beskyttelse som 3-område. Delområde 6 reserveres til støjafskærmning. 4 UDSTYKNING ebyggelse inden for delområde 2 må udstykkes, så længe mindste grundstørrelse er 400 m 2. 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 5.1 Veje Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Holbækvej og vejen Hyrdehøj. På Hyrdehøj ygade i overgangen mellem Hyrdehøj Vest og Øst kan etableres en bussluse ved punktet C på kortbilag 3. Veje inden for lokalplanområdet skal udformes under hensyntagen til trafiksikkerhed, tilgængelighed og æstetik. Vej A-A som vist på kortbilag 3 er adgangsvej for al bebyggelse inden for lokalplanområdet. Den udlægges i 10 meters bredde inden for aktivitetsbæltet i delområde 1. Vejen skal anlægges med en generel kørebanebredde på 6 meter med mulighed for punktvise indsnævringer. Der skal anlægges fortov i den ene eller begge sider af vejen i henholdvis 2,5 eller 1,5 meters bredde.

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Rådhusgrunden i Gl. Viby. Lokalplan 512

Rådhusgrunden i Gl. Viby. Lokalplan 512 Rådhusgrunden i Gl. Viby Lokalplan 512 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 9 Statslig planlægning 9 Kommuneplan 10 Planlægning i forhold til

Læs mere

Boliger ved Holmehøj i Gundsømagle

Boliger ved Holmehøj i Gundsømagle Boliger ved Holmehøj i Gundsømagle Lokalplan 522/forslag Udkast 7. maj 2007 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål 9 Indhold 9 Forhold til anden planlægning 11 Landsplandirektiver 11 Kommuneplan

Læs mere

Moské og boliger i Allehelgensgade, Roskilde. Lokalplan 567/Forslag

Moské og boliger i Allehelgensgade, Roskilde. Lokalplan 567/Forslag Moské og boliger i Allehelgensgade, Roskilde Lokalplan 567/Forslag Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 9 Statslig planlægning 9 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes

Seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Målestoksforhold: 1:1000 Lokalplan afgrænsning: Byggefelter: Renovationsopsamling: Indkørsel: Ind- og udkørsel: Huse Lokalplan 609 / Delområde afgrænsning:

Læs mere

Boliger ved Ringstedvej 29-31

Boliger ved Ringstedvej 29-31 Boliger ved Ringstedvej 29-31 Lokalplan 578 Store Møllevej Ringstedvej Store Møllevænge jernbane 50 meter Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Boliger i Svogerslev - Engmarken. Lokalplan 508/FORSLAG

Boliger i Svogerslev - Engmarken. Lokalplan 508/FORSLAG Boliger i Svogerslev - Engmarken Lokalplan 508/FORSLAG Indhold Forord 4 Baggrund for lokalplanens udarbejdelse 6 Lokalplanområdet 7 Lokalplanens formål 8 Forholde til anden planlægning 9 Statslig planlægning

Læs mere

Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526/forslag

Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526/forslag Broengen i Jyllinge Lokalplan 56/forslag Indhold Forord Baggrund 6 Lokalplanområdet Formål og indhold Forhold til anden planlægning Kommuneplan Byplanvedtægt og lokalplan Deklarationer Planlægning i forhold

Læs mere

Roskilde Sygehus Ny tilbygning. Lokalplan 539

Roskilde Sygehus Ny tilbygning. Lokalplan 539 Roskilde Sygehus Ny tilbygning Lokalplan 539 Indhold REDEGØRELSE Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 9 Miljøvurdering af Planer og Programmer 13 Lokalplanforslagets

Læs mere

Nye boliger på Præstemarksvej i Himmelev

Nye boliger på Præstemarksvej i Himmelev Nye boliger på Præstemarksvej i Himmelev Lokalplan 617 / Nord Himmelevvej Ternevej Solvænget Rypevej Ternehaven Præstemarksvej Solvænget Solvænget 0 100 m Præstemarksvej Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet

Læs mere

Udvidelse af Bankernes EDB Central. Lokalplan 519/forslag

Udvidelse af Bankernes EDB Central. Lokalplan 519/forslag Udvidelse af Bankernes EDB Central Lokalplan 519/forslag Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 10 Kommuneplan 10 Vej- og stiplanlægning 11 Varmeplanlægning

Læs mere

Politisk behandling. Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Politisk behandling. Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Lokalplan 591 / Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Statslige interesser 10 Kommuneplan 2009 12 Anden planlægning 12 Tilladelser

Læs mere

Boliger på Sankt Hans Gade 38

Boliger på Sankt Hans Gade 38 Boliger på Sankt Hans Gade 38 Lokalplan 596 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 10 Forhold til anden planlægning 12 Kommuneplan 13 Gældende lokalplan og partiel byplan 15 Kulturhistorie

Læs mere

Lokalplan 601 for mobilantennemast ved Astersvej

Lokalplan 601 for mobilantennemast ved Astersvej Lokalplan 601 for mobilantennemast ved Astersvej Lokalplan 601 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 9 Kystnærhedszonen 9 Kommuneplan 9 Byplanvedtægt

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Lokalplan 591 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Statslige interesser 10 Kommuneplan 2009 12 Anden planlægning 12 Tilladelser

Læs mere

Lokalplan 588 for erhvervsområdet ved ydre Københavnsvej. Lokalplan 588

Lokalplan 588 for erhvervsområdet ved ydre Københavnsvej. Lokalplan 588 Lokalplan 588 for erhvervsområdet ved ydre Københavnsvej Lokalplan 588 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 11 Kommuneplan 12 Gældende lokalplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 2-712 Munkebjergvænget, Bolig- og serviceområde og Forslag til kommuneplantillæg nr. 15

Forslag til lokalplan nr. 2-712 Munkebjergvænget, Bolig- og serviceområde og Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 Orientering om Forslag til lokalplan nr. 2-712 Munkebjergvænget, Bolig- og serviceområde og Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 By- og Kulturforvaltningen Kultur, Plan og Byg Byplan Odense Slot Indgang

Læs mere

Lokalplan Kamstrup Landsby

Lokalplan Kamstrup Landsby Lokalplan Kamstrup Landsby Lokalplan 613 Indhold Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 11 Miljømæssige forhold 12 Dispensation fra lokalplanen 14 1 Formål

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

FORSLAG REVIDERET FORSLAG

FORSLAG REVIDERET FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 308.3 Elmelyhaven med tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 REVIDERET Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

Lokalplan nr. 603.6 40 parcelhusgrunde i Trylleskov Strand

Lokalplan nr. 603.6 40 parcelhusgrunde i Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Lokalplan nr. 603.6 40 parcelhusgrunde i Trylleskov Strand Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 13 2 Område og zonestatus 13 3 Områdets

Læs mere

Lokalplan nr. 372. Tæt-lav boligområde på Stengårdsallé i Nødebo

Lokalplan nr. 372. Tæt-lav boligområde på Stengårdsallé i Nødebo Lokalplan Tæt-lav boligområde på Stengårdsallé i Nødebo 2009 Hillerød Kommune - Teknik Planlægning Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan LK 29 for Buske Nord, 2. etape

Lokalplan LK 29 for Buske Nord, 2. etape Lokalplan LK 29 for Buske Nord, 2. etape Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Boligområde ved Kirkevejen i Lading

Boligområde ved Kirkevejen i Lading Lokalplan nr. 336 Boligområde ved Kirkevejen i Lading Kirkevejen Møllebakken Møllebakken Møllebakken Viborgvej Kirkevejen Viborgvej Favrskov Kommune 2010 Ortofoto Forslag december 2013 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere

Lokalplan nr. 425. Område til boligformål, liberalt erhverv og almen service ved Marsk Stigs Vej i Viborg

Lokalplan nr. 425. Område til boligformål, liberalt erhverv og almen service ved Marsk Stigs Vej i Viborg Lokalplan nr. 425 Område til boligformål, liberalt erhverv og almen service ved Marsk Stigs Vej i Viborg Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner

Læs mere