Boliger i Hyrdehøj Øst i Roskilde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boliger i Hyrdehøj Øst i Roskilde"

Transkript

1 oliger i Hyrdehøj Øst i Roskilde Teknisk Forvaltning Roskilde Kommune Køgevej Roskilde Lokalplan 511/forslag Jyllinge Gundsømagle Herringløse Ågerup/Store Valby Veddelev Roskilde Svogerslev Lokalplan 511 Vindinge Vor Frue Gadstrup Viby/Dåstrup Snoldelev

2 31 Indhold Forord aggrund Lokalplanområdet Formål og indhold Forhold til anden planlægning Statslig planlægning Kommuneplan Gældende lokalplan Planlægning i nabokommuner Kollektiv trafikplanlægning Vej- og stiplanlægning Skoledistrikt og skolekapacitet Varmeforsyning Kloak Vandforsyning Elforsyning Antenne Fredning og naturbeskyttelse Kulturmiljø Miljøvurdering Forurening Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Dispensation fra lokalplanen 1 Formål 2 Område og zonestatus 3 Anvendelse 4 Udstykning 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Veje 5.2 Stier 5.3 Parkering 6 ebyggelsens omfang og placering meter

3 Kortbilag 3: Fremtidige forhold 1: ebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer og terræn Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse Aflysning af lokalplan Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 25 Kortbilag 1: Eksisterende forhold 1: Kortbilag 2: Matrikelkort 1: Kortbilag 3: Fremtidige forhold 1: Udvalgsbehandling 1. behandling Offentlig høring orgermøde Udvalgsbehandling 2. behandling 12. april april maj-29. juni august august 2007

4 29 Forord HVAD ER EN LOKALPLAN? I en lokalplan kan yrådet fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse. En lokalplan skal dels indeholde en redegørelse for planens intentioner og forhold til anden planlægning, dels en række bestemmelser, som angiver de præcise retningslinjer for området. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang. Hensigten er, at yrådet hermed har mulighed for at skabe en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser og høre borgernes mening. HVEM UDAREJDER LOKALPLANER? Lokalplanerne i Roskilde Kommune udarbejdes i Teknisk Forvaltning. Du kan kontakte forvaltningen på Køgevej 80 i Roskilde, eller LOKALPLANFORSLAG Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der behandles af Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget og vedtages af yrådet. Herefter fremlægges forslaget til offentlig høring. Når lokalplanforslaget er vedtaget, gælder midlertidige retsvirkninger for det område, som er omfattet af forslaget. Offentlig høring af et lokalplanforslag annonceres i den lokale presse og på kommunens hjemmeside. Det vil være muligt af finde lokalplanforslaget digitalt på hjemmesiden, men du kan også få en trykt udgave i Teknisk Forvaltning, på biblioteket og i rådhusbutikkerne i Jyllinge, Roskilde og Viby. 100 meter

5 Kortbilag 2: Matrikelkort 1: Den offentlige høring varer mindst 8 uger. I løbet af denne periode kan alle komme med indsigelser, bemærkninger eller idéer til ændringer af lokalplanforslaget. De skal sendes skriftligt til Roskilde Kommune, Teknisk Forvaltning, Planog yggesagsafdelingen, 0899 Kommuneservice eller med til I forbindelse med vedtagelsen af det enkelte lokalplanforslaget beslutter yrådet, om der skal holdes borgermøde eller lignende. ENDELIG LOKALPLAN Når den offentlige høring er ovre, kan yrådet efter Teknikog Miljøudvalget og Økonomiudvalgets behandling vedtage lokalplanforslaget endeligt, eventuelt med ændringer på baggrund af de indsigelser, bemærkninger og idéer, som er kommet i løbet af offentlighedsperioden. Når yrådet har vedtaget lokalplanen endeligt efter den offentlige høring, er planen retligt bindende for det pågældende lokalplanområde. KLAGEMULIGHED yrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages, for så vidt angår spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan ikke klages over planens indhold. Klage indgives til Naturklagenævnet. Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan.

6 27 Redegørelse Lp 511 Lokalplanområdets beliggenhed AGGRUND Dette lokalplanforslag udarbejdes på baggrund af en beslutning i Økonomiudvalget i Gammel Roskilde Kommune, om at den østlige del af Hyrdehøj skal udbygges på grundlag af en bebyggelsesplan, som er tegnet af Cebra Arkitekter. Det forudsætter et nyt plangrundlag. Lokalplanforslaget udarbejdes i starten af 2007 for at sikre, at der kan opføres boliger samme år, som forudsat i kommunens boligudbygningsplan. 100 meter

7 Kortbilag 1: Eksisterende forhold 1: LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdet er ca. 8,5 ha. stort og ligger i Hyrdehøj i den vestlige del af Roskilde y. Området strækker sig i grove træk mellem Holbækvej, vejen Hyrdehøj, beskyttelseszonen omkring gravhøjen Hyrdehøj og lokalplangrænsen for parcelhuskvarteret mod vest. Hyrdehøj-centeret og bydelens eksisterende boliger og institutioner er ikke omfattet, som det ses på kortbilag 1. Her gælder fortsat lokalplan 237. Umiddelbart nord for lokalplanområdet ligger centeret med dagligvarebutikker og boliger på toppen. Øst for lokalplanområdet ligger den lokale folkeskole, et gymnasium og flere institutioner for børn og unge. Gravhøjen Hyrdehøj og Hyrdehøjskoven mod syd giver mulighed for forskellige rekreative aktiviteter, mens Holbækmotorvejen på den anden side af skoven ligger så langt væk, at støjbelastningen ikke overskrider gældende grænser. Mod vest ligger karréer af lave etageboliger og et parcelhuskvarter. Lokalplanområdet selv har været anvendt af Roskilde Kaserne som øvelsesområde og til landbrugsdrift, men ligger i dag ubenyttet hen. Terrænet skråner fra sydøst og gravhøjen ned mod nordøst, hvor der er anlagt et regnvandsbassin, som er 3-område. Der er ingen karakteristisk beplantning. Den nordlige del af lokalplanområdet er belastet af vejstøj, der kræver foranstaltninger for at sikre et acceptabelt støjniveau, førend der kan opføres boliger eller byggeri til anden støjfølsom anvendelse.

8 Redegørelse 25 Cebra Arkitekters bebyggelsesplan FORMÅL OG INDHOLD Lokalplanforslaget skal sikre, at udbygningen af Hyrdehøj Øst kan realiseres og fastholdes i overensstemmelse med en bebyggelsesplan tegnet af Cebra Arkitekter. Derudover skal planen sikre offentlig adgang til gravhøjen Hyrdehøj og Hyrdehøjskoven. For at indfri målene vil lokalplanforslaget fastsætte bestemmelser, der fastholder anvendelsen af bebyggelsesplanens forskellige områder, aktivitetsbæltet, de spidse og stumpe vinkler, variationen i højde og tæthed med størst fortætning omkring Hyrdehøjcenteret, en fælles præg i bydelen ved hjælp af materialer og taghældninger samt visuel og fysisk forbindelse mellem de ubebyggede arealer. Aktivitetsbæltet skal være et centralt placeret fælles lege- og opholdsområde for bydelen med tilbud til alle aldersklasser. Der vil være rolige siddepladser og arealer til boldspil eller andre støjende aktiviteter. estemmelserne skal også sikre offentligt tilgængelige stiforbindelser gennem lokalplanområdet til gravhøj og skov. Lokalplanforslaget er rammelokalplan for den nordlige og vestligste del af lokalplanområdet. Her fastsættes kun de overordnede rammer for bydelens udbygning, og der kan derfor ikke opføres byggeri uden vedtagelsen af en lokalplan, der fastsætter de nærmere bestemmelser for byggeriets omfang, placering og udformning. Denne lokalplan skal også indeholde retningslinjer for støjafskærmning i de støjbelastede områder. 12 VEDTAGELSESPÅTEGNING Således vedtaget til offentlig fremlæggelse Roskilde yråd den 25. april 2007 Poul Lindor Nielsen orgmester / Henrik Kolind Kommunaldirektør I henhold til 27 i Lov om Planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Roskilde yråd den 29. august 2007 Poul Lindor Nielsen orgmester / Henrik Kolind Kommunaldirektør

9 Illustration a: Hyrdehøj med og uden vartegn estemmelser FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Statslig planlægning Lokalplanområdet er omfattet af Fingerplan 2006 og Regionplan 2005, der fra 1. januar 2007 er ophøjet til landsplandirektiv. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med den statslige planlægning. Lokalplanområdet er i regionplanen udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser, hvor grundvandet skal beskyttes. Lokalplanforslagets bestemmelser for områdets anvendelse til er ikke i strid med grundvandsbeskyttelsen i området. Hovedparten af lokalplanområdet ligger mindre end 3 km. fra Roskilde Fjord og er derfor en del af den kystnære byzone. Gammel Roskilde Kommune har tidligere bedt en ekstern konsulent undersøge, hvordan et vartegn på 8 etager i Hyrdehøj Øst ville påvirke omgivelserne visuelt. I den sammenhæng blev de nye bebyggelser nærmest vartegnet også modeleret med 3 etager. På illustration a fremgår det, hvordan Hyrdehøj Øst vil opleves fra Veddelev Havn. Det er tydeligt, at kun vartegnet på 8 etager kan ses fra kysten. Dette lokalplanforslag giver kun mulighed for byggeri i op til 3 etager, og lokalplanområdets bebyggelse forventes derfor ikke at påvirke kysten visuelt. Den del af bebyggelsen, som opføres i 3 etager, vil være højere end byggeriet i de nærmeste omgivelser, som er højst 2 etager. Når lokalplanforslaget giver mulighed for 3 etager, skyldes det idéen i Cebra Arkitekters bebyggelsesplan om at fortætte bebyggelsen nærmest Hyrdehøj-centeret. 9

10 Vejadgang til lokalplanområdet sker fra Holbækvej og Hyrdehøj. Hyrdehøj ygade i overgangen mellem Hyrdehøj Vest og Øst må kun bruges som bussluse og stiforbindelser. A angiver adgangsveje til hele lokalplanområdet, adgangsveje til de enkelte delområder Holbækvej A A C A Hyrdehøj 23 Redegørelse Kommuneplan Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplan Roskilde 2017 og beliggende inden for rammeområderne 4.C1 og 4.T2. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Gældende lokalplan Lokalplan 237 aflyses for så vidt angår dette lokalplanforslags område. Planlægning i nabokommuner Lokalplanområdet grænser ikke op til nabokommunerne, og det er Roskilde Kommunes vurdering, at den planlagte anvendelse af lokalplanområdet ikke vil have betydning for dem. Kollektiv trafikplanlægning Lokalplanområdet busbetjenes ved lokalplanforslagets udarbejdelse ved stoppesteder på Holbækvej. Herudover betjenes området af en servicebusrute, som kører ad Hyrdehøj ygade og Hyrdehøj. Roskilde Kommune har ikke planer om omlægning af eksisterende busruter, men der udlægges en bussluse ved lokalplanområdets vestlige grænse vist som punkt C på kortbilag 3 med henblik på en eventuel omlægning af servicebusruten. Lokalplanforslaget hindrer derfor ikke fremtidig busdrift fra Vestvejen til Holbækvej eller vejen Hyrdehøj via Hyrdehøj ygade. Vej- og stiplanlægning Vejadgang til lokalplanområdet sker fra Holbækvej, der i kommuneplanen har status som primær trafikvej, og fra vejen Hyrdehøj. Der vil ikke være vejforbindelse mellem Vestvejen og Hyrdehøj ygade. Ved punkt C på kortbilag 3 giver lokalplanforslaget mulighed for etablering af en bussluse, og stiforbindelser mellem Hyrdehøj Vest og Øst kan fortsat opretholdes på dette sted. 11 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter yrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. Lokalplanen indeholder ingen handlepligt, hvilket betyder, at den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil og at lokalplanen ikke medfører krav om etablering af de bygninger og anlæg, som er indeholdt i planen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, i følge planlovens 13. Lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag udgør planens juridiske grundlag og tinglyses på de enkelte ejendomme som er omfattet af planen.

11 Mod Roskilde Fjord estemmelser 11 b Mod Roskilde ymidte a a b Omkring lokalplanområdet er der stiforbindelse mellem Roskilde ymidte og den vestlige del af Roskilde Kommune. En anden forbindelse giver adgang til Roskilde Fjord og parkarealerne syd for lokaplanområdet. Inden for lokalplanområdet skal stierne a-a og b-b anlægges. Stien a-a forbinder Hyrdehøj Øst med gravhøjen Hyrdehøj og andre rekreative arealer. Stien b-b er sikker stiforbindelse for de bløde trafikanter gennem Hyrdehøj Øst Private haver skal afskærmes med klippede hække, som ikke må være mere end 1,25 meter høje. Der må ikke hegnes omkring fælles opholdsarealer Der skal anlægges mindst en offentligt tilgængelig genbrugsplads for hver 100 boliger inden for lokalplanområdet med en størrelse på mindst 3 gange 6 meter. Genbrugsstationerne anlægges inden for delområderne 3 og Lastbiler, campingvogne, uindregistrerede biler samt både over 2 meters højde må ikke opbevares på fælles parkeringspladser, veje eller på andre fælles ubebyggede arealer. 8.6 Fælles opholdsarealer må kun belyses med pullertbelysning eller lignende, der forhindrer unødig oplysning af arealerne omkring gravhøjen Hyrdehøj. 9 FORUDSÆTNING FOR IRUGTAGNING AF EYGGELSE Inden ibrugtagning af bebyggelse skal parkeringsarealer og fælles friarealer være anlagt og beplantet. ebyggelsen skal ligeledes være tilsluttet fælles antenneanlæg, kollektiv varmeforsyning og offentlig spildevandanlæg. 10 AFLYSNING AF LOKALPLAN Lokalplan 237 fra Gammel Roskilde Kommune aflyses for så vidt angår denne lokalplans område, som nævnes i 2. Stierne langs Holbækvej indgår i Roskilde Kommunes overordnede stinet, som forbinder den vestlige del af kommunen med centrum i Roskilde y. Derudover er der etableret en nord/syd-gående rekreativ sti gennem Hyrdehøj ved Flengevej vest for lokalplanområdet. Denne sti vil forbinde bydelen med Roskilde Fjord mod nord og de rekreative arealer mod syd. Lokalplanforslaget fastsætter, at der skal etableres endnu en sti (sti a-a) gennem lokalplanområdet, så offentligheden sikres adgang til gravhøjen Hyrdehøj og til parkarealerne, der er anlagt syd for lokalplanområdet. Der skal etableres en sammenhængende stiforbindelse b-b som vist på kortbilag 3, så bløde trafikanter kan færdes sikkert fra øst til vest inden for lokalplanområdet. Skoledistrikt og skolekapacitet Lokalplanområdet ligger inden for Tjørnegårdsskolens skoledistrikt, der i følge prognoserne ved lokalplanforslaget udarbejdelse har kapacitet til den boligudbygning, som forslaget giver mulighed for. Varmeforsyning Der er tilslutningspligt til Roskilde Forsynings fjernvarmeforsyning. Kloak Området er planlagt separatkloakeret, og der er tilslutningspligt til det offentlige kloaksystem. Vandforsyning Roskilde Forsyning forsyner lokalplanområdet med vand. Elforsyning Der er tilslutningspligt til Roskilde Elnet A/S elforsyning.

12 Principskitse af vej A-A. Inden for udlægget på 10 meter udlægges en kørebane på 6 meter med mulighed for indsnævringer. Der skal udlægges et eller to fortove langs kørebanen. Lokalplanforslaget fastlægger ikke afstanden mellem vejudlæg og skel til Hyrdehøj-centeret og andre bebyggelser langs vejen A-A Hyrdehøj-centeret 1,5 m. 6 meter 1,5/2,5 m. 10 meter ebyggelse Eksempler på gul tegl og sort, ikke-reflekterende facademateriale Redegørelse 21 Antenne ebyggelse inden for delområde 2 skal etablere fælles antenneanlæg eller tilslutte sig et eksisterende anlæg. Fredning og naturbeskyttelse Skov- og Naturstyrelsen flyttede marts 1999 skovbyggelinjen omkring Hyrdehøjskoven, så den befinder sig 20 meter fra skovens nordlige afgrænsning. Denne afstand fastholdes i lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af boliger 70 meter fra gravhøjen Hyrdehøj. Det forudsætter, at Roskilde Kommune dispenserer fra den normale beskyttelseszone på 100 meter, eller at Miljøcenter Roskilde begrænser beskyttelseszonen permanent til 60 meter. Regnvandsbassinet i delområde 5 er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3, og bassinets tilstand må derfor ikke ændres uden tilladelse. Dog kan bassinet fortsat drives som regnvandsanlæg. Kulturmiljø Roskilde Museum har tidligere udført prøvegravninger inden for lokalplanområdet, og der forudsættes derfor, at der ikke findes jordfaste fortidsminder inden for området. Miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, som trådte i kraft den 21. juli 2004, skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor»screenes«, hvilket vil sige, at der skal gennemføres en kort, indledende vurdering 7. 3 Alle facader skal fremstå med vinduesåbninger Der må ikke opsættes udvendige antenner eller paraboler på bebyggelse. Etableres anlæg til indvinding af solenergi, skal anlæggets udvendige dele flugte tagflader eller facader. Skiltning skal opsættes i stueplan på facader, og eventuel belysning må ikke være blændende. Størrelsen på det enkelte skilt må ikke overstige 0,5 m 2. 8 UEYGGEDE AREALER OG TERRÆN 8. 1 Inden for delområde 2 skal gårdarealerne og arealer, der ikke udlægges til veje, stier, parkeringspladser og lignende, udlægges som fælles opholdsarealer for delområdets bebyggelse. Ubebyggede arealer mod vejene - og zoner på op til 5 meter fra gårdsidernes facader må udnyttes til private haver i tilknytning til delområdets boliger. De fælles opholdsarealer skal hovedsagligt fremstå grønne Efter endt byggemodning må terrænet ikke reguleres mere end +/- 0,5 meter. Terrænregulering mod beskyttelseszonen omkring gravhøjen Hyrdehøj skal udføres nænsomt, så pludselige terrænspring undgås. yggeri skal opføres med forskudte etager for at undgå en større terrænregulering, og byggeriets gulvkoter skal tilpasses vejkoterne mod vej A-A, så der er niveaufri adgang til alle hoveddøre. Der må ikke forekomme tekniske skråninger eller støttemure, og terrænet skal fremstå med bløde s-formede kurver. Solcelleanlæg skal placeres i niveau med facade eller tag og have samme hældning

13 Principskitse af veje -. Vejene udlægges i 7 meters bredde. Inden for udlægget skal der anlægges en kørebane på 5 meter og fortov på 2 meter. På skitsen er vist parkeringspladser ved vejudlægget. Lokalplanforslaget fastlægger ikke afstanden mellem vejudlæg og skel til bebyggelser langs vejene -. ebyggelse 7 meter 5 meter 2 m. estemmelser meter Indersiderne af bebyggelsen i et delområde er gårdsiden. Hensigten er tagflader, som hælder ned mod de grønne arealer i midten af bebyggelsen Inden for byggefelterne II skal bebyggelse opføres i 2 etager mod vejene -. Anden bebyggelse inden for byggefelterne II skal opføres i 1 eller 2 etager. Intet punkt på bebyggelsen må overstige 8,5 meter. yrådet fastsætter sokkelkoter for bebyggelserne mod vej A-A. Der skal være niveaufri adgang fra hoveddøre til vejarealet Tage skal fremstå med 15 graders hældning mod gårdsiderne i delområde Der må ikke opføres mindre bygninger uden for byggefelterne. Opbevaringsrum til cykler, affaldsbeholdere, haveredskaber og lignende skal integreres i byggeriet til boliger. Der må ikke opføres garager eller carporte inden for lokalplanområdet. 7 EYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 7. 1 Facader, som ikke vender mod gårdsider, skal udføres i gul tegl. Øvrige facader skal udføres i sorte, ikke-reflekterende materialer Tagbeklædning skal være sort og ikke-reflekterende. Mindre bygningsdele over tagene som skorstene og ventilationsanlæg skal udføres i sorte, ikke-reflekterende materialer. Skorstene må dog også udføres i gul tegl. Der må ikke opføres kviste. af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Ud fra screeningen besluttes det, om en plans påvirkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Det er Roskilde Kommunes vurdering, at der ikke er behov for at foretage en samlet miljøvurdering af lokalplanforslaget på baggrund af screeningen. Vurdering og screening har været udsendt til høring hos Kulturarvsstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen, Miljøcenter Roskilde, Roskilde Museum og Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, der ikke har haft bemærkninger. Forurening Lokalplanområdet er ikke registreret som muligt forurenet. Lokalplanforslaget medfører, at Hyrdehøj ygade omlægges syd for Hyrdehøj-centeret. Flytning af vejen er omfattet af reglerne for flytning af jord efter jordforureningsloven. Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endelig vedtaget af yrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke benyttes på en måde, der kan foregribe den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan yrådet på visse betingelser give tilladelse til anvendelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højest et år efter offentliggørelsen af forslaget.

14 Redegørelse 19 Dispensation fra lokalplanen yrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Parkeringspladser for handicappede skal etableres i henhold til gældende normer for parkeringsarealer og så tæt på indgange til boliger som muligt. Ved parkeringspladser må der kunne anvendes pullertbelysning eller lignende, der forhindrer unødig oplysning af tilstødende arealer. 6 EYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6. 1 ebyggelsesprocenten inden for delområde 2 fastsættes til 45. yggeret for delområde 3 indgår i bebyggelsesprocenten for delområde 2, og delområdet har derfor ingen særskilt byggeret. Opførelse af byggeri inden for lokalplanforslagets øvrige delområder forudsætter en ny lokalplan, som fastsætter bebyggelsens omfang ebyggelse inden for delområde 2 skal opføres inden for de byggefelter, som er udpeget på kortbilag 3. yggefelternes dybde er 9 meter Inden for delområde 2 er udlagt byggefelterne I og II som vist på kortbilag 3. Inden for byggefelterne I skal bebyggelse opføres i 3 etager mod vejen A-A. Anden bebyggelse inden for byggefelterne I skal opføres i 2 eller 3 etager. Intet punkt på bebyggelsen må overstige 11 meter.

15 15 estemmelser Vejene - er adgangsveje til de enkelte bebyggelser inden for lokalplanområdet og udlægges i 7 meters bredde. Inden for udlægget skal anlægges gangareal på 2 meter og 5 meter kørebane. Vejene har status som lege- og opholdsarealer. 5.2 Stier Stien a-a skal udlægges som offentligt tilgængelig gangsti i 3 meters bredde og anlægges med en bredde på 2 meter. Stien b-b skal udlægges som offentligt tilgængelig, dobbeltrettet fællessti i 4 meters bredde og anlægges i 3 meters bredde. Stier for gående indgår i udlæg til vejene -. Lokalplanforslaget udelukker ikke, at der anlægges flere stier end de beskrevne. Stier må kun udføres med pullertbelysning eller lignende, der forhindrer unødig oplysning af tilstødende arealer. 5.3 Parkering Inden for hvert delområde skal der udlægges areal til parkering svarende til 2 parkeringspladser per bolig i åben/lavbebyggelse og 1,5 parkeringsplads per bolig i tæt/lav- eller etagebebyggelse i delområdet. For så vidt angår parkeringskrav i tilknytning til anden anvendelse gælder kommuneplanens rammebestemmelser. Delområdets parkeringspladser skal placeres inden for de arealer til parkering, som vises på kortbilag 3. Inden for delområde 2 må parkeringspladser kun placeres inden for de felter, som er udpeget på kortbilag 3. Parkeringspladser hørende til boligerne i delområde 2 må dog også placeres inden for delområde 3. Illustrationsplanskitse: Tegning fra Cebra Arkitekters forslag til en bebyggelsesplan

16 Lokalplanens delområder estemmelser 17 I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Roskilde Kommune. 1 FORMÅL Lokalplanen skal sikre arealudlæg til aktivitetsbælte bebyggelse opført med spidse og stumpe vinkler variation i lokalplanområdets fortætning med størst højde og tæthed omkring Hyrdehøj-centeret fælles præg inden for lokalplanområdet ved hjælp af retningslinjer for taghældning og materialevalg visuel og fysisk forbindelse mellem lokalplanområdets ubebyggede arealer offentlig stiforbindelse gennem lokalplanområdet til gravhøjen Hyrdehøj og Hyrdehøjskoven Principiel placering af veje og overordnede stier samt arealanvendelse i den vestlige del af lokalplan området 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS Lokalplanforslaget afgrænses som vist på kortbilag 2 og omfatter de dele af matrikelnumrene 22a, 23c og vejlitra»y«af Engmarken, som ligger inden for lokalplanområdet. Alle parceller, der efter den 1. januar 2007 udstykkes fra de nævnte ejendomme, er også omfattet. Lokalplanområdet ligger i byzone. 3 ANVENDELSE Lokalplanområdet inddeles i 6 delområder som vist på kortbilag 3. Delområde 1 må kun anvendes til offentligt formål i form af aktivitetsbælte. Delområde 2 og 4 må kun anvendes til offentligt formål, boligformål og liberalt erhverv. Delområde 3 må kun anvendes til parkeringspladser i tilknytning til bebyggelse inden for delområde 2. Delområde 5 må kun anvendes til regnvandsbassin og rekreativ udnyttelse, som kan finde sted i overensstemmelse med bassinet funktion og beskyttelse som 3-område. Delområde 6 reserveres til støjafskærmning. 4 UDSTYKNING ebyggelse inden for delområde 2 må udstykkes, så længe mindste grundstørrelse er 400 m 2. 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 5.1 Veje Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Holbækvej og vejen Hyrdehøj. På Hyrdehøj ygade i overgangen mellem Hyrdehøj Vest og Øst kan etableres en bussluse ved punktet C på kortbilag 3. Veje inden for lokalplanområdet skal udformes under hensyntagen til trafiksikkerhed, tilgængelighed og æstetik. Vej A-A som vist på kortbilag 3 er adgangsvej for al bebyggelse inden for lokalplanområdet. Den udlægges i 10 meters bredde inden for aktivitetsbæltet i delområde 1. Vejen skal anlægges med en generel kørebanebredde på 6 meter med mulighed for punktvise indsnævringer. Der skal anlægges fortov i den ene eller begge sider af vejen i henholdvis 2,5 eller 1,5 meters bredde.

Boliger i Hyrdehøj Øst i Roskilde. Lokalplan 511

Boliger i Hyrdehøj Øst i Roskilde. Lokalplan 511 Boliger i Hyrdehøj Øst i Roskilde Lokalplan 511 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 9 Gældende lokalplan

Læs mere

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag Lokalplan Vigen Strandpark og Roskilde Camping Lokalplan 548, tillæg 1/ Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Lokalplantillæggets formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 7 Miljøscreening 8 Lokalplanets

Læs mere

Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen. Lokalplan 132, tillæg 1 /forslag

Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen. Lokalplan 132, tillæg 1 /forslag Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen Lokalplan 132, tillæg 1 / Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 7 Kommuneplan 7 Byplanvedtægt

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 2.EK.1 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Ændring af rammeområde for Roskilde sygehus. Tillæg10 til Roskilde Kommuneplan

Ændring af rammeområde for Roskilde sygehus. Tillæg10 til Roskilde Kommuneplan Ændring af rammeområde for Roskilde sygehus Tillæg10 til Roskilde Kommuneplan Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forslag 2.EK.1 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium. Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag

Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium. Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Tillæg 22 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Ændring af rammeområde i Vindinge. Tillæg 3 til Kommuneplan 2009/forslag

Ændring af rammeområde i Vindinge. Tillæg 3 til Kommuneplan 2009/forslag Ændring af rammeområde i Vindinge Tillæg 3 til Kommuneplan 2009/forslag Forord Forslag til høring HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Ændring af rammeområde vedkøgevej

Ændring af rammeområde vedkøgevej Politisk behandling Ændring af rammeområde vedkøgevej Tillæg 19 til Kommuneplan 2009 3.CL.4 E.8 3.BE.4 3.BP.6 3.F.5 3.CL.3 3.BE.9 3.D.7 3.F.6 3.BE.5 Område, hvor der kan etableres restaurant 3.BS.8 3.E.3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /politisk behandling Margrethehåbsvej 2.EK.1 Holbækvej Forord Politisk HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

Støjvold ved motorvejen i Trekroner Øst. Lokalplan 556

Støjvold ved motorvejen i Trekroner Øst. Lokalplan 556 Støjvold ved motorvejen i Trekroner Øst Lokalplan 556 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Støj 8 Formål og indhold 10 Forhold til anden planlægning 11 Kommuneplan 12 Gældende lokalplan 13 Planlægning

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /forslag Margrethehåbsvej 2.EK.1 kvej Holbæ Forord Fors Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009 Haraldskær Himmelev Sognevej Langagervej Herregårdsvej 2.D.8 100 m Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

Trekroner Kirke. Lokalplan 550

Trekroner Kirke. Lokalplan 550 Trekroner Kirke Lokalplan 550 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 8 Kommuneplan 9 Gældende lokalplan 9 Vej- og stiplanlægning 9 Skoledistrikt

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TL OFFENTLGT FORMÅL (KRKE OG KRKEGÅRD) HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE SKANDERBORG KOMMUNE 1985 NDHOLDSFORTEGNELSE SDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Rughaven og Sankt Hans Gade. Tillæg 13 til Roskilde Kommuneplan 2013

Rughaven og Sankt Hans Gade. Tillæg 13 til Roskilde Kommuneplan 2013 Rughaven og Sankt Hans Gade Tillæg 13 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Ændring af rammeområde 3.BS.7 Ved Ringen. Tillæg 3 til Roskilde Kommuneplan 2016

Ændring af rammeområde 3.BS.7 Ved Ringen. Tillæg 3 til Roskilde Kommuneplan 2016 Ændring af rammeområde 3.BS.7 Ved Ringen Tillæg 3 til Roskilde Kommuneplan 2016 Mindretalsudtalelse MIDRETALSUDTALELSE Byrådet den 26. oktober 2017 Enhedslisten kan ikke tiltræde kommuneplantillægget og

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen. Tillæg 4 til Roskilde Kommuneplan 2016 forslag

Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen. Tillæg 4 til Roskilde Kommuneplan 2016 forslag Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen Tillæg 4 til Roskilde Kommuneplan 2016 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Ny bydelscenter på Københavnsvej

Ny bydelscenter på Københavnsvej Forslag Politisk behandling Ny bydelscenter på Københavnsvej Tillæg 17 til Roskilde Kommuneplan 2009 Dagligvarebutik på Københavnsvej 85 Lokalplan 585 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole

LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05 For Solgården i Strøby Egede FORSLAG Fremlagt i perioden 5. maj 30. juni 2014 Stevns Kommune Tillæg nr. 1 til Lokalplan 2-05 Solgården Strøby Egede Indledning Tillæg nr.

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere