Handlingsplan Team sundhed. Uddybning af de konkrete sundhedsindsatser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan 2015. Team sundhed. Uddybning af de konkrete sundhedsindsatser"

Transkript

1 Handlingsplan 2015 Team sundhed Uddybning af de konkrete sundhedsindsatser 1

2 Indhold... 1 Handlingsplan Styringsparametre som udgangspunkt for sundheds handlingsplan Prioritering af Sundhedsudfordringer... 5 Udviklingsprojekter... 6 Strategi for fastholdelse af borgerens opnåede resultater... 6 Strategi for frontmedarbejdere som sundhedsambassadører... 7 Løbende kompetenceudvikling af undervisere/ trænere på forløbsprogrammer... 7 Forløbsprogram for Hjertekar sygdomme. Videreudvikling og evaluering... 7 Forløbsprogram for lænderyglidelser. Udvikling og beskrivelse af koncept samt pilotafprøvning... 8 Kræftrehabilitering. Evaluering og udbygning/ tilpasning af programmet.. 8 Løbende kvalitetssikring, evaluering og dokumentation af forløbsprogrammer... 8 Udvikling af forløbsprogram for etniske minoriteter... 9 Tidlig opsporing af borgere med KOL i samarbejde med Nordsjællands Hospital og Halsnæs Kommune... 9 Fælles sundhedshus... 9 Projektbeskrivelse: Indsatser for boligområderne (Helsingør Syd) Kompetenceudvikling Opsporende samtale om alkohol Ungdomsmodtagelsen/afdækning (Seksuel sundhed) Revideret oplæg til FIT- Fleksible Individuelle Tilbud Udvikling af Lokal Vi cykler til arbejde kampagne Rygestopbasen Synliggørelse af resultater Nudgetstudie i Helsingør i samarbejde med DTU Kurser og aktiviteter for borgerne Patientuddannelse: Afholdelse af Lær at tackle kurser Patientuddannelse: Udvikling og afprøvning af Lær at tackle job og sygdom Patientuddannelse: Udvikling af netværksgrupper

3 International Lungedag Udendørs Motions- og Mødested Rygestopkurser for voksne Rygestopkurser (Rygeforebyggelse) for unge på skoler og ungdomsuddannelser Livsstil for familier Livsstil for unge med overvægt Livsstil for mænd på arbejdspladser med mange kortuddannede Jump4fun COOL2BFIT Tackling Kampagner og events Verdens Diabetesdag Tværkommunal alkohol kampagne (uge 40) Vi cykler til arbejde kampagne 2015 i samarbejde med Cyklistforbundet. 18 Men s Health Week 2015, uge Influenzakampagne Helsingør Messen Solkampagne Strategiske indsatser der fremmer forebyggelsesarbejdet Implementering af forebyggelsespakkerne/koordinerende funktion Implementering af Sundhedsaftalen Sund By Netværket Kommunikationsplan med fokus på beskrivelse af kanaler Handlingsplan 2015 Budgetområde 410/621 understøtter sundhedsindsatser, der tager udgangspunkt i forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering til alle borgere, med specielt fokus på kroniske syge og de socialt udsatte borgere, som kan have behov for særlig støtte til at kunne ændre adfærd i en sundere retning. Kommunernes sundhedsfremme- og forebyggelsesopgaver gælder både den borgerrettede og den patientrettede forebyggelse. Den borgerrettede forebyggelse har til formål 3

4 at undgå, at sygdom opstår, mens den patientrettede indsats skal medvirke til at hindre, at sygdom udvikler sig yderligere, og at der opstår komplikationer i forbindelse med sygdom. Team sundheds handlingsplan for 2015 tager udgangspunkt i den borgerrettede og patientrettede forebyggelse. Styringsparametre som udgangspunkt for sundheds handlingsplan 2015 Team Sundheds udvalgte sundhedstemaer/udfordringer og konkrete handlingsplan for 2015, tager afsæt i nedenstående otte styringsparametre. 1. Helsingør Kommunes Visioner og mål Der er taget udgangspunkt i Tidlig indsats som er en af kommunens tre særlige kendetegn. Helsingør Kommune skal sikre borgernes mulighed for at være selvhjulpne og evne til at tage ansvar for eget liv, så længe at der er forsvarligt. Det kræver at alle har nem adgang til at leve et sundt og aktivt liv, samtidig med, at kommunen hjælper til med forebyggelses og tidlige indsatser, når det er nødvendigt. 2. Center for Sundhed og Omsorgs strategikort Center for Sundhed og Omsorg sætter i 2015 fokus på sammenhængende indsatser, den aktive borger og fremtidens sundhed og omsorg. 4

5 3. Sundhedsloven Kommunerne har med Sundhedsloven fået hovedansvaret for at skabe sunde rammer og etablere forebyggende tilbud for borgerne. En vigtig begrundelse for at placere dette ansvar i kommunen er, at det er der, borgerne bor og lever. Forebyggelse og sundhedsfremme foregår bedst i de miljøer, hvor borgerne færdes. Nærheden til borgerne giver derfor gode muligheder for at påvirke og følge deres sundhed. 119 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for sund levevis. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne 4. Helsingør Kommunes Sundhedsprofil 2013 Sundhedsprofilen indeholder detaljeret information om sundhed, sygelighed og sundhedsadfærd i Helsingør kommune 5. Sundhedsaftalen indgået med Region Hovedstaden (politisk godkendt) Sundhedsaftalen for tager afsæt i fælles kommunale politiske visioner og strategiske målsætninger for sundhedsområdet. Udgangspunktet for vision og målsætninger er det fælleskommunale rammepapir "Kommunernes fælles opgave - udviklingen af det nære sundhedsvæsen". 6. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker herunder Helsingør Kommunes implementeringsplan (politisk godkendt ) Sundhedsstyrelsen har i udgivet 11 forebyggelsespakker. Forebyggelsespakkerne er et vidensbaseret værktøj til kommunerne med sundhedsfaglige anbefalinger, der kan bidrage til at prioritere og kvalitetsudvikle det kommunale sundhedsfremmende forebyggelsesarbejde. I Helsingør kommunes implementeringsplan er der prioriteret syv af forebyggelsespakkerne. Det drejer sig om Tobak, Alkohol, Fysisk aktivitet, Mental sundhed, Overvægt, Mad & Måltider og Stoffer. 7. Fælles kommunale Rammepapir kommunernes fælles opgave udvikling af det nære sundhedsvæsen (politisk godkendt) Som opfølgning på Kommunernes Landsforenings Det nære sundhedsvæsen har de 29 kommuner i hovedstadsregionen valgt at arbejde med rammepapirer med fælles indsatser, som styrker det nære sundhedsvæsen. 8. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker herunder Helsingør Kommunes implementeringsplan (politisk godkendt) Sundhedsstyrelsen har i udgivet 11 forebyggelsespakker. Forebyggelsespakkerne er et vidensbaseret værktøj til kommunerne med sundhedsfaglige anbefalinger, der kan bidrage til at prioritere og kvalitetsudvikle det kommunale sundhedsfremmende forebyggelsesarbejde. I Helsingør kommunes implementeringsplan er der prioriteret syv af forebyggelsespakkerne. Det drejer sig om Tobak, Alkohol, Fysisk aktivitet, Mental sundhed, Overvægt, Mad & Måltider og Stoffer. 9. Helsingør Kommunes Sundhedspolitisk (politisk godkendt) Sundhedspolitikken og implementering af indsatser, der understøtter sundhed, er et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune. Derfor lægger Sundhedspolitikken op til samarbejde på tværs af centre med henblik på at opnå de bedste betingelser for sundhed og trivsel i kommunen. Sundhedspolitikken tager afsæt i tre store udfordringer, nemlig at der bliver flere ældre og kronisk syge borgere, at den sociale ulighed i sundhed vokser, og at en usund livsstil med fysisk inaktivitet, rygning, alkohol og overvægt fortsat udgør en sundhedsmæssig trussel for borgerne i Helsingør Kommune. Prioritering af Sundhedsudfordringer De konkrete sundhedsindsatser i Handlingsplanen for 2015 er udviklet med udgangspunkt i fire overordnede sundhedstemaer/udfordringer, som team Sundhed har defineret. De valgte temaer vurderes, at have en høj grad af indflydelse på at opnå størst mulig effekt af kommunens sundhedsindsatser og er defineret ud fra team sundheds faglige erfaringer, styringsparametrene, nationale fokusområder og evidensbaseret viden. For at kunne understøtte de fire temaer er der forumleret målsætninger, der angiver retningslinjer for de konkrete sundhedsindsatser. 1. Tværgående samarbejde og udvikling Målsætninger: - Borgeren oplever sammenhæng i indsatsen - Borgeren tilbydes relevante tilbud i rette tid Eksempler på konkrete indsatser i handlingsplanen, der understøtter målsætningen: - Livsstil for Familier - Jump4fun & Cool2befit (tilbud til overvægtige børn) 5

6 - Opsporende samtale (Alkohol) - Fastholdelsesstrategi (lokale tilbud til borgerne for at fastholde nye vaner) 2. Principper for rekruttering Målsætninger: - Borgeren bliver involveret i udviklingen af vores tilbud og tilbuddene tager udgangspunkt i deres behov - Vi differentierer vores tilbud i forhold til at nå udsatte borgere - Vi kommunikerer vores tilbud til borgeren direkte og i øjenhøjde Eksempler på konkrete indsatser i handlingsplanen, der understøtter målsætningen: - Samarbejde med fagforbund og virksomheder - LÆR AT TACKLE kurserne - Rygestopkurser - Mandemotion på virksomheder - Livsstil for familier 3. Borgerens fastholdelse af opnåede resultater Målsætninger: - Borgeren oplever at der arbejdes med fastholdelse gennem hele forløbet/kurset - Efter endt forløb/kursus udarbejdes sammen med borgeren en plan for fastholdelse - Udvikling af fastholdelsesaktiviteter i lokalsamfundet i samarbejde med foreninger, fritidsliv, idræt med flere Eksempler på konkrete indsatser i handlingsplanen, der understøtter målsætningen: - Fastholdelsesprojekt/workshop - Motions- og mødested - LÆR AT TACKLE kurserne - Forløbsprogrammer - Livsstil for familier - Tackling- undervisningsmaterialer til skolerne - Rygestopkurser 4. Medarbejderne som Sundhedsambassadører Målsætninger: - Alle relevante frontmedarbejdere skal kende, informere og kunne henvise til kommunes sundhedstilbud. Derved for borgeren relevant information og vejledning om sundhed i kontakt med kommunale frontmedarbejdere Eksempler på konkrete indsatser i handlingsplanen, der understøtter målsætningen: - Kommunikationsplan for formidling af sundhedstilbud til borgerne - Strategi for medarbejderne som sundhedsambassadører Udviklingsprojekter Strategi for fastholdelse af borgerens opnåede resultater For at styrke og fastholde de resultater, som borgere opnår gennem et kommunalt rehabiliteringsforløb, er der i løbet af de sidste år igangsat en række aktiviteter som f.eks. KOL Netværk, fodbold fitness, selvtræning m.m. For yderligere at styrke denne indsats, afholdes der i foråret 2015 en workshop på tværs af centre og med deltagelse af lokale foreninger, idrætsforeninger m.v.. Formålet er at udvikle nye idéer og at få et samlet overblik over de fastholdelsesaktiviteter, der findes i kommunen. Herud over undersøges muligeden for at afprøve nye velfærdsteknologiske løsninger til fastholdelse af resultater af en rehabiliteringsindsats, herunder tilbud til ressourcestærke borgere, der kan træne selv (og derfor ikke skal have tilbudt et 12 ugers træningsprogram). Tværsektoriel workshop på tværs af centre og lokale foreninger Afprøvning af velfærdsteknologiske løsninger Oprettelse af nyt hockey fitness hold 6

7 Videreførelse af fodbold fitness Videreførelse af KOL Netværk Strategi for frontmedarbejdere som sundhedsambassadører I Center for Sundhed og Omsorgs strategikort for er et af fokusområderne Fremtidens sundhed og Omsorg og herunder Vi er sundhedsambassadører og kan vejlede borgerne. Dette fokusområde har vi arbejdet med i Handlingsplanen for 2015 og et af de 4 overordnede mål for handlingsplan 2015 er derfor Medarbejderne som sundhedsambassadører. Der skal derfor udarbejdes en strategi for frontmedarbejdere som sundhedsambassadører for Helsingør Kommune. Målet er, at alle relevante frontmedarbejdere skal kende, informere og kunne henvise til kommunes sundhedstilbud og motivere til sundhedsfremmende livsstil og fastholdelse heraf. Derved får borgeren relevant information og vejledning om sundhed i kontakt med kommunale frontmedarbejdere. Strategien skal indarbejde anbefalinger fra forebyggelsespakkerne (f.eks. den opsporende samtale om alkohol) og kommunikationsplanen for Sundhed. Mulige frontmedarbejdere som skal indgå i projektet: SOSU-medarbejdere, Jobkonsulenter, Pædagoger. Endnu ikke fastlagt. Løbende kompetenceudvikling af undervisere/ trænere på forløbsprogrammer For at kunne gennemføre planlægningssamtaler og undervisning/ træning på forløbsprogrammerne, skal de tilknyttede kommunale fagpersoner som minimum have gennemført et sundhedspædagogisk kompetenceudviklingsforløb, et studiebesøg på hospitalsspecialafdeling samt et sygdomsspecifikt undervisningsforløb. Herudover skal de deltage løbende i en række arbejds- og evalueringsmøder. Der er i alt tilknyttet en koordinator, ca. 8 sygeplejersker fra hjemmeplejen og ca. 12 terapeuter fra Helsingør Rehabilitering og træningscenter til forløbsprogrammerne KOL, type 2 diabetes, hjertekar sygdomme, kræft og ryg-lændelidelser. Fagpersonerne frikøbes fra driften til kompetenceudvikling og arbejdsmøder. Fortsat kompetenceudvikling og brush up kurser til KOL og diabetesteams Fortsat kompetenceudvikling af hjerteteam Fortsat kompetenceudvikling af kræftteam Kompetenceudvikling af nyt lænderyg-team Kompetenceudvikling, koordinator Forløbsprogram for Hjertekar sygdomme. Videreudvikling og evaluering Der er i 2014 gennemført et pilot rehabiliteringsforløb for borgere med hjerte-kar sygdomme. Forløbet skal, på baggrund af en evaluering, justeres i Vi får meget få henvisninger fra hospitalerne. Der igangsættes derfor en dialog med Nordsjællands Hospital mhp. at aftale rolle og ansvarsfordeling samt indholdet af den kommunale hjerterehabilitering. 7

8 Evaluering og justering af hjerterehabiliteringsforløb Gennemførelse af yderligere -2 hjerterehabiliteringsforløb i 2015 (er betalt gennem driftsaftalen) Dialogmøder med hospital og kommuner i Planområde Nord (Fælles Gods regi). Forløbsprogram for lænderyglidelser. Udvikling og beskrivelse af koncept samt pilotafprøvning Der er i 2014 igangsat et udviklingsarbejde vedr. Forløbsprogram for lænderyglidelser i et tæt samarbejde med Helsingør Rehabilitering og Træningscenter. Det færdige koncept forventes klar til pilotafprøvning den 1. april Pilotforløbet skal evalueres og justeres. Der planlægges afholdt yderligere 2 lænderygforløb i Beskrivelse af koncept, udvikling af manualer, patientfoldere, informationsmateriale m.m. Gennemførelse af 1 pilotforløb med efterfølgende evaluering og justering Gennemførelse af yderligere 2 forløb i 2015 Kræftrehabilitering. Evaluering og udbygning/ tilpasning af programmet Der er i 2014 gennemført 2 kræftrehabiliteringsforløb i et tæt samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, som har været ansvarlig for gennemførelsen af patientundervisning og cafémøderne. For at styrke rekrutteringen til kræftforløbene har der i 2014 været gennemført en informationsindsats over for hospital, almen praksis og offentligheden. Det har medført et øget antal henvisninger. Region Hovedstadens implementeringsplan for Forløbsprogram for kræft og palliation blev officielt godkendt i november Der forventes derfor øget opmærksomhed og flere henvisninger i Der planlægges en justering og udvikling af konceptet, så det er i tråd med anbefalingerne i Regionens implementeringsplan, herunder skal der ske en hjemtagning af patientundervisningen. Muligheden for at udbygge med aktiviteter over for børn i kræftramte familier samt øvrige pårørende skal ligeledes undersøges. Justering og tilpasning af kræftkonceptet Gennemførelse af 4 rehabiliteringsforløb Løbende evaluering og justering. Oprettelse af pårørendegrupper til kræftramte familier Løbende kvalitetssikring, evaluering og dokumentation af forløbsprogrammer Ansvaret for udvikling, planlægning og evaluering samt kvalitetssikring af forløbsprogrammerne er forankret i Sundhed, medens driften af programmerne gennemføres på træningscenter Poppelgården. 8

9 I takt med at der indhentes erfaringer og resultater med organisering, koordinering og implementering af den fleksible model på tværs af diagnoser vil der blive gennemført en fortsat videreudvikling og tilpasning af modellen. Det skal bl.a. undersøges, hvordan der fortsat kan ske en differentiering af indsatserne, så gruppen af udsatte borgere i højere grad kan rekrutteres til og fastholdes i forløbsprogrammerne. Den løbende kvalitetssikring, evaluering og dokumentation af forløbsprogrammerne omfatter nedenstående aktiviteter. Faglig opdatering af materialer, arbejdsprocedurer m.v. Tilpasning/ justering af model. Udformning af kvalitetsstandarder, herunder støtte til udformning af nye formularer Dialog og arbejdsmøder med koordinator på Poppelgården Kvartalsvise status- og fremdriftsmøder med ledelsen på Poppelgården Løbende evaluering samt møder med underviser- og trænerteams Udarbejdelse/ justering af evalueringsmodeller/ materialer Indtastning af data i regional kroniker database. Udvikling af forløbsprogram for etniske minoriteter Der er i december 2014 gennemført en undersøgelse af de praktiserende lægers behov for at kunne henvise etniske minoritetsborgere til et type 2 diabetes forløbsprogram. Målgruppen er borgere, der ikke taler og forstår dansk, og som derfor ikke kan følge et almindeligt diabetesforløb. Resultaterne fra undersøgelsen vil danne baggrund for udvikling af et diabetes forløb til denne målgruppe. Udvikling af koncept i samarbejde med brugere og relevante samarbejdspartnere Gennemførelse af et pilotforløb i foråret 2015 Evaluering og justering af koncept Gennemførelse af yderligere 1 forløb i Tidlig opsporing af borgere med KOL i samarbejde med Nordsjællands Hospital og Halsnæs Kommune Der er indledt et samarbejde med Nordsjællands Hospital mhp. at udforme et forskningsprojekt om tidlig opsporing af borgere med KOL. Dette arbejde forventes at munde ud i en ansøgning om forskningsmidler fra Center for Tværsektoriel Forskning i maj 2015 og en igangsættelse af projektet i efterår Fælles sundhedshus Som led i Hospitals- og psykiatriplan 2020 er det besluttet, at etablere et fælles kommunalt og regionalt sundhedshus i Helsingør for at skabe et mere entydigt og sammenhængende sundhedsvæsen for borgere og patienter og imødegå udfordringerne på sundhedsområdet, der bl.a. fremgår af Helsingør Kommunes sundhedsprofil. Formålet er, at: 9

10 Øge livskvalitet og adgang til sundhedstilbud Øge lighed i sundhed Skabe sammenhængende patientforløb Sikre tidlig opsporing Det skal ske ved at samarbejde tværsektorielt og afprøve nye samarbejdsformer, der kan give bedre ressourceudnyttelse og mere fleksibilitet i opgaveløsning. Sundhedshuset skal have plads til mange aktører og funktioner. Projektet er forankret i en tværsektoriel styregruppe med repræsentanter fra: Regionen, Nordsjællands Hospital, PLO, Psykiatrien samt Hørsholm-, Gribskov- og Fredensborg Kommune. Samarbejdet afklares i fire spor: 1. Et regionalt spor: Hvor regionen internt drøfter indhold og muligheder. 2. Et tværfagligt spor internt i Helsingør Kommune: Hvor det kvalificeres, hvilke funktioner, der ønskes med i et sundhedshus, hvordan det tværfaglige samarbejde kan ske mv. 3. Et fælles spor for Helsingør kommune og regionen: Den tværsektorielle styregruppe arbejder ud fra det fælles kommissorium med at fremlægge et samlet politisk oplæg til: Indhold og funktioner, arealbehov, placering, økonomi samt overordnet forslag til samarbejde, organisation og ledelse. 4. Et tværkommunalt spor: Sammen med Hørsholm-, Gribskov- og Fredensborg Kommune drøftes løbende evt. mulige samarbejdsflader set i lyset af et kommende sundhedshus. Konkretisering af fagligt indhold og funktioner i sundhedshuset Overordnet anslå arealbehov Beskrive mulige scenarier for finansiering, ejerforhold, nybyg/ombyg mv. Kvalificere beslutning for mulig placering Beskrive muligheder for en fælles organisation, økonomi og ledelse Drøftelse af evt. mulige fælleskommunale samarbejder i forbindelse med etablering af sundhedshuset Projektbeskrivelse: Indsatser for boligområderne (Helsingør Syd) Der skal udarbejdes en projektbeskrivelse, der beskriver indsatser, der skal forbedre udsattes sundhed og dermed fremme social lighed i Helsingør Kommune i 2015 og Den færdige projektbeskrivelse forventes færdig 1. maj I udarbejdelsen af projektbeskrivelsen samt i indsatsen vil både decentrale aktører samt borgerinddragelse være i fokus. Formålet er at styrke sundhedsindsatsen i udsatte boligområder. Der er udvalgt 4 indsatsområder, der vil blive fokuseret på. Målet er, at vi kan iværksætte nogle indsatser, hvor vi fra starten indtænker drift og forankring, så indsatserne får en mere blivende karakter end satelitindsatser. Derudover er vi tovholdere på at afholde møder 4 gange i året, for Team sundhed og boligsociale medarbejdere fra Tibberup parken, Vapnagaard og Nøjsomhed. Målet med disse møder er at opdatere hinanden, samt iværksætte aktiviteter på tværs af Helsingør Kommune og boligområderne, hvor sundhed er målet. Udarbejdelse af projektbeskrivelse og indsatser Afholdelse af 4 kvartalsmøder Iværksættelse af aktiviteter inden for: Livsstil for mænd i boligområderne Strukturelt sundhedstiltag for børn og unge i boligområderne 10

11 Beskæftigelse og sundhed i boligområderne Rygestopkurser i boligområderne Udringning i Vapnagaard med henblik på rekruttering til rygestopkurser Være medarrangør af Lunge dagen og Diabetesdagen som afholdes i mindst ét boligområde Kompetenceudvikling Opsporende samtale om alkohol I Forebyggelsespakken om alkohol lyder en af anbefalingerne på Systematisk tidlig opsporing ved front personale. Center for Sundhed og Omsorg har på bagrund af det igangsat et samarbejde med Center for Rusmidler, omkring udvikling af et koncept til uddannelse af relevant frontpersonale. Formålet er via frontpersonale tidligere at kunne opsporer borgere og/eller familier med overforbrug og alkoholproblemer. Udvikling af koncept Pilotafprøvning af koncept Evaluering og stillingtagen til fremtidig drift Ungdomsmodtagelsen/afdækning (Seksuel sundhed) På baggrund af en politisk henvendelse fra formanden for SIF om, at oprette en Ungdomsmodtagelse i Helsingør Kommune. Der skal afholdes et informationsmøde om Ungdomsmodtagelsen for relevante aktører.. Formålet med mødet er, at synliggøre hvad en ungdomsmodtagelse er og kan tilbyde. Mødet afrundes med, at der debatteres mellem de inviteres relevante aktører og beslutningstagere, om det er et tilbud der skal arbejdes videre på, at etablere i Helsingør kommune. Planlægning af møde Udvælgelse og Invitation af relevante deltager Afholdelse af arrangement Evaluering og opfølgning på arrangementet Stillingtagen til etablering af en Ungdomsmodtagelse i Helsingør. Revideret oplæg til FIT- Fleksible Individuelle Tilbud På baggrund af FIT pilotprojektet 2014 udarbejdes en drejebog, der skal give et bud på hvad en FIT-model 2015 anbefales, at indeholde og som kan tilbydes borger i ressourceforløb. Formålet med at lave en drejebog er, at få etablere en model FIT-2015 der kan sættes i drift. Udvikling af drejebog Konsulent bistand til kommende projektleder Indgå som faglig ressourceperson (underviser) 11

12 Udvikling af Lokal Vi cykler til arbejde kampagne I de seneste år har der været en faldende tilslutning til Vi Cykler Til Arbejde kampagnen over hele landet. Også Helsingør Kommune har oplevet den faldende tilslutning fra kommunale og private arbejdspladser fra 1300 deltagere i 2011 til 800 deltagere i På denne baggrund skal på foranledning af Sundheds- Idræts- og Fritidsudvalget udarbejdes et oplæg til en ny lokal kampagne, som kan støtte bedre op om cyklismen i kommunen fra Nedsætte arbejdsgruppe med deltagere fra SO, TKM, KIB og EPO og Cyklistforbundets lokalafdeling i Helsingør Brugerinvolveringsproces i samarbejde med EPO Udarbejde et nyt lokalt kampagnekoncept Sagsfremstilling med forslag til kampagnestrategi for 2016 Rygestopbasen Synliggørelse af resultater Rygestopbasen er et gratis tilbud til rygestopenheder, der ønsker en ekstern evaluering og dokumentation af deres rygestopaktiviteter. Formålet med, at afsætte tid til indtastning i Rygestopbasen er, at vi som rygestopenhed, kan modtage en rapport, der kan synliggøre hvilke målgrupper vi når/ikke når, succesrater mm. Rapporten kan efterfølgende bruges som et redskab til, at skabe bedre og mere målrettede tilbud til borgerne. Indtastning i Rygestopbasen Deltagelse på workshop omkring rygestopbasen Gennemgang og evaluering af rapportens resultater På baggrund af rapportens evt. synliggjort behov, udvikles eller tilpasses nuværende tilbud. Afprøve evt. nye ideer. Nudgetstudie i Helsingør i samarbejde med DTU Nærmere beskrivelse følger. Kurser og aktiviteter for borgerne Patientuddannelse: Afholdelse af Lær at tackle kurser Lær at tackle kurserne afholdes for at styrke borgernes evne til at håndtere dagligdagen og symptomer på smerter og sygdom for dermed at opnå en forbedret helbredstilstand, sundhedsadfærd og livskvalitet. På kurserne tilegner borgerne sig redskaber til at mestre sygdom og hverdagen med de problemer, som sygdommen eller smerterne giver. Der foretages en evaluering efter hvert kursus. Kurserne afholdes i et samarbejde med Fredensborg Kommune, som Helsingør Kommune deler abonnement med. Kurserne afholdes skiftevis i Helsingør (Strandgade 48, 3000 Helsingør) og Fredensborg (Frivilligcenter Fredensborg (Teglgårdsvej 423A, 3050 Humlebæk). Der er tilknyttet seks frivillige instruktører til Helsingør og Fredensborg Kommune. Afholdelse af et lær at tackle kronisk sygdom 12

13 Afholdelse af to lær at tackle angst og depression Afholdelse af et lær at tackle kroniske smerter Et større infomøde, hvor der informeres samt rekrutteres til kurserne samt rekruttering af nye frivillige instruktører Pleje af de frivillige instruktører i form af sommerfrokost og julefrokost MUS samtaler en gang om året med instruktørerne Løbende rekruttering til kurser, fx 2 årlige instruktørbesøg på apoteker Effektmål til Centeraftale: 80 % af de borgere, der har gennemført et lær at tackle angst og depressionskursus skal være enige i eller i høj grad enig i, at de er blevet bedre til at håndtere deres symptomer på angst og depression. 70 % af de borgere, der har gennemført et lær at tackle kroniske smerter kursus eller et lær at tackle kronisk sygdom kursus, skal være enige i eller i høj grad enig i, at de er blevet bedre til at håndtere deres symptomer (fx smerte, ubehag, træthed og vanskelige følelser) Patientuddannelse: Udvikling og afprøvning af Lær at tackle job og sygdom Fra 2015 tilføjes endnu et kursus, lær at tackle job og sygdom, som udbydes af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Kommunernes Landsforening. Kursets formål er at styrke deltagernes evne til at håndtere sygdom med henblik på at komme hurtigere tilbage i arbejde og fastholde det. Deltagerne tilegner sig redskaber til at mestre stress og symptomer som træthed, smerter og nedtrykthed samt redskaber til at tackle udfordringer på jobbet, når man dagligt mærker symptomer. Fra maj vil der blive foretaget en effektevaluering af kurset ved Aarhus Universitetshospital og Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SIF). Der er uddannet tre instruktører til at varetage kurset job og sygdom og i marts uddannes endnu en instruktør. Kurset tilbydes i et samarbejde med Center for Job og Uddannelse, hvor henholdsvis områdeleder Jan Henriksen og Tina Madsen bliver tilknyttet rekruttering til kurserne. Opstart af samarbejde med Jobcenter Afholdelse af informationsmøde for jobkonsulenter i Jobcentret Samtaler med 40 kursister, hvor de informeres om den videnskabelige evaluering af kurset Afholdelse af mindst to kurser inden juli 2015 Deltagelse i evaluering af kurset Patientuddannelse: Udvikling af netværksgrupper Opstart af netværksmøder i samarbejde med Frivilligcenter Helsingør. Evaluering af netværksmøder efter kronisk smertekursus afsluttet i december 2014 Opstart af, at netværksmøder tilbydes efter hvert lær at tackle kursus Dialogmøder med Frivilligcenter Helsingør og koordinatorer Afholdelse af lær at tackle kroniske smerter netværkskurser International Lungedag 2015 Nærmere beskrivelse følger 13

14 Udendørs Motions- og Mødested I 2014 blev der etableret et Motions- og Mødested i Egebæksvangskoven i Espergærde. Stedet består af 11 motions- og træningsredskaber. Der er knyttet flere frivillige til dette sted, som står til rådighed i instruktion af redskaberne. Tovholderfunktionen for de frivillige er placeret i SO. Der planlægges etablering af endnu et Motions- og Mødested i Helsingør Kommune. SO er ansvarlig for etableringen heraf. Rygestopkurser for voksne Rygning er tema i SST s Forebyggelsespakker. En af anbefalinger fra tobakstemaet lyder: Reaktive tilbud for alle borgere. Her anbefales det kommunerne løbende, at tilbyde rygestopkurser. Formålet med kurserne er at medvirke til, at styrke borgernes muligheder for et vellykket rygestop og efterfølgende fastholdelse. På kurserne får deltagerne afklaring om motivation og rygeprofil, viden om afhængighed, helbred og nikotinerstatning, samt redskaber til håndtering af abstinenser, risikosituationer og fastholdelse. Kurserne afholdes i Helsingør (Strandgade 48, 3000 Helsingør) eller hvor der er deltager nok til at starte et hold. Kommunens virksomheder har mulighed for, at rekvirere rygestopkursus der kan afholdes på virksomheden. Afholdelse af Klassisk rygestop kurser (Fortrinsvis til motiverede borgere) Afholdelse af Kom og Kvit kurser (Fortrinsvis til borger der mangler motivation eller endnu ikke er klar til at sætte en stopdato) Rekrutteringsarbejde Rygestop events (Kuliltemåling) med henblik på rekruttering og synliggørelse Infomøder om motivation og hvad rygestopkurser kan. Samarbejde med boligområderne Nøjsomhed, Vapnagaard og Tibberupparken om rygestopaktiviteter, der gerne skal resulterer i lokale rygestopkurser eksempelvis på tyrkisk eller arabisk. (Se handlingsplanen: Indsatser for boligområderne) Deltage i SST Storryger kampagne i ugerne 12 & 13 samt 46 & 47 (Forebyggelsespakkerne Understøtte nationale kampagner og information ) Indtastning af data fra rygestopholdene til Rygestop basen Koordinering af kurser med undervisere og evt. samarbejdspartnere Synliggørelse og kommunikation via af kommune og Stop-linjens hjemmeside, flyers, mm. Rygestopkurser (Rygeforebyggelse) for unge på skoler og ungdomsuddannelser Forebyggelsespakken om tobak anbefaler videre: Systematisk undervisning og forældremøder samt Reaktive rygestoptilbud for alle borgere). På baggrund af ovennævnte samt efterspørgslen fra skolerne, tilbydes rygestopkurser målrettet unge. Kurserne kan stå alene eller tilbydes som opfølgning på opsøgende eller forbyggende arrangementer og events. Kurset tager udgangspunkt i kræftens Bekæmpelses konceptrygestop for unge, og forsøges tilpasset til de enkelte skolers og elevers behov, for variable antal møder og tidsinterval. Formålet er at styrke unges mulighed for tidligt, at kunne stoppe et rygeforløb, og medvirke til fastholdelse af et rygestop. Formålet med dialogoplæg er at medvirke til at flere unge får rygedebut. Events og kuliltemåling til rekruttering og vidensdeling på skoler Rekruttering 14

15 Afholdelse af rygestopkurser for elever på o Ungdomsuddannelser o Folkeskoler Forebyggende dialogoplæg om rygning Dialogoplæg som optakt til efterfølgende rygestopkurser for eleverne. Samarbejde med boligsociale medarbejdere om aktiviteter målrettet unge i boligområderne. Der er foreløbig planlagt: Vandpibetema Livsstil for familier med overvægt Formålet med Livsstil for familier er at øge medvirkende familiers trivsel og påvirke livsstilen i en sundere retning allerede inden, børnene bliver overvægtige. Tilbud til såvel førskolebørn som skolebørn med moderat overvægt er anbefalet i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke Overvægt. Kurset tilbydes familier med børn i alderen 3-9 år. Livsstil for familier består af 3 moduler, som samlet set varer i halvandet år. På kurset arbejdes med målsætninger for en sundere livsstil, ændring af vaner, sund mad og mere fysisk aktivitet i hverdagen. Metodemæssigt arbejdes med kognitiv coaching, mindfulness og positiv psykologi. Projektet er udviklet i en tværfaglig gruppe og drives i samarbejde med Sundhedstjenesten. Første hold familier startede i august Projektet videreføres i 2015 med henblik på drift i Hold 2 afslutter modul 2 i marts 2015 Hold 3 fortsætter på modul 2 i marts 2015 Færdiggøre evalueringsrapport for hold 1 forår 2015 Færdiggøre evaluering for hold ultimo 2015 Rekruttere hold 4, som starter forår 2015, når hold er samlet Rekruttere hold 5, som starter efterår 2015, når hold er samlet Udgive et månedligt elektronisk nyhedsbrev om livsstil Etablere møde om drift Sagsfremstilling med evalueringsresultater Forløbene dokumenteres og evalueres løbende med henblik på, at projektet kan sættes i drift fra Livsstil for unge med overvægt Formålet med livsstil for unge er at øge trivslen og forebygge mere overvægt hos unge, som allerede er overvægtige. Aldersgruppe +16. Hvis muligt fremme et vægttab med små skridt. Metodemæssigt læner vi os op ad Livsstil for familier med kognitiv coaching som omdrejningspunkt. Forløbet skal udvikles og beskrives. Vi forventer et kortere forløb end for livsstil for familier. Indsatsen skal gennemføres i samarbejde med Sundhedstjenesten, som har flere børn og unge i pipeline til ovennævnte indsats. 15

16 Nedsætte arbejdsgruppe Afgrænse opgaven Beskrive udfordringen med afsæt i professionelle, som omgås de unge Interviewe brugerne/de unge Udvikle koncept/projektbeskrivelse Udarbejde drejebog Afprøve forløb Evaluere Livsstil for mænd på arbejdspladser med mange kortuddannede Formålet med livsstil for mænd på arbejdspladser er at øge trivslen og forebygge mere overvægt og livsstilssygdomme hos kort uddannede mænd. Aldersgruppe +30/40. Hvis muligt fremme et vægttab med små skridt. Metodemæssigt læner vi os op ad Livsstil for familier med kognitiv coaching som omdrejningspunkt. Forløbet skal udvikles og beskrives. Vi forventer et kortere forløb end for livsstil for familier. Indsatsen skal gennemføres i samarbejde med virksomheder med mange kortuddannede evt. med Jobcenter. Nedsætte arbejdsgruppe Afgrænse opgave/finde virksomheder Beskrive udfordringen med afsæt i arbejdspladser Interviewe brugerne/mændene Udvikle koncept/projektbeskrivelse Udarbejde drejebog Afprøve forløb Evaluere Jump4fun DGI Nordsjælland, Julemærkehjemmene, Nordsjællands Hospital Hillerød og idrætsforeninger i Nordsjælland samarbejder om at skabe flere idrætstilbud til overvægtige børn i alderen 6 til 16 år. I Helsingør Kommune er allerede etableret et hold for overvægtige børn, Jump4fun hold, i Judoklubben. Svømmeklubben i Helsingør arbejder på et få et hold, og det samme gør Kronborg Gymnasterne. Helsingør Kommune har gennem Team Sundhed valgt at understøtte driften af holdene i Helsingør Kommune gennem en tre-årsperiode fra 1. januar 2015 til 1. januar Indsatsen skal drives i et samarbejde med Sundhedstjenesten og DS. Indgå samarbejde med Jump4fun Finansiere 3 hold i løbet af 2015 Informere om Jump4fun holdene med henblik på rekruttering Bidrage til rekrutteringen (gennem sundhedsplejersker og skoler) Samarbejde om evalueringen 16

17 COOL2BFIT COOL2BFIT er et kost- og aktivitetsprogram til overvægtige og inaktive børn i alderen 7 15 år. COOL2BFIT har til formål at reducere overvægt og forbedre de deltagende børns almene sundhedstilstand via en livsstilsændring. Programmet består af en helhedsorienteret indsats med fokus på fysisk træning, løbende målinger af sundhedsparametre, individuelt tilpasset kostvejledning og madlavningsaftener. Programmet er den del af Sund Skole Nettet og udviklingsarbejdet har været finansieret af Rockwool Fonden.Indsatsen skal drives i et samarbejde med Sundhedstjenesten og DS. Indgå samarbejde med COOL2BFIT Finansiere 2 hold (fra efterår 2015) Informere om Jump4fun holdene med henblik på rekruttering Bidrage til rekrutteringen (gennem sundhedsplejersker og skoler) Samarbejde om evalueringen Tackling Arbejdet med Tackling understøttes af anbefalinger i Forebyggelsespakker Alkohol og Rygning: Undervisning i grundskolen. Tackling er et undervisningsmateriale til 7 og 8 klasserne. Materialet kombinerer træning af personlige kompetencer med undervisning om tobak, alkohol og illegale stoffer. Formålet med at tilbyde Tackling til eleverne i 7. og 8. klasserne er, at udskyde alkohol debut og mindske antallet af unge der begynder at ryge. - Deltage ved SSPK lokaludvalgsmøde med skolernes SSPK-lærer og informere om materialet. - Håndtering af skolernes bestillinger - Afholde forebyggelses oplæg i folkeskolerne om alkohol og rygning Kampagner og events Verdens Diabetesdag Diabetesforeningen afholder årligt Verdens Diabetesdag den 14. november, for at sætte fokus på diabetes. I et samarbejde med den lokale Diabetesforening i Helsingør, har der været afholdt arrangementer på denne dag. I år har Diabetesforeningen i Helsingør planlagt et større arrangement i Helsingør end tidligere år. SO deltager igen i år i Verdens Diabetesdag med henblik på tidlige opsporing og forebyggelse. Samarbejde om planlægning af Diabetesdagen med Diabetesforeningen i Helsingør Kommune Planlægning af aktiviteter på Diabetesdagen, bl.a. i Boligområderne Afholdelse af Diabetesdagen 17

18 Tværkommunal alkohol kampagne (uge 40) I forebyggelsespakken om Alkohol er anbefalingen: Nationale informationskampagner. På baggrund af anbefalingen og en tværkommunal workshop helt tilbage fra 2011 hvor byrådspolitikere fra kommunerne Gribskov, Allerød, Helsingør, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal mødtes omkring Sundhedsprofilens tal. Tallene fra sundhedsprofilen viste bl.a., at de nordsjællandske kommuner var særligt udfordret i forhold til borgernes alkoholforbrug. Siden 2011 har Helsingør kommune derfor i samarbejde med kommuner Gribskov, Allerød, Fredensborg og Hørsholm samarbejdet om en tværkommunal alkohol event. Formålet med samarbejdet er, at skabe en mere lokal synlighed omkring alkohol ved, at udarbejde og afvikle en fælles aktivitet eller event, der kan understøtte Sundhedsstyrelsens uge 40 alkoholkampagne der afvikles hvert år i uge 40. Udviklings- og planlægningsmøder til dette års uge 40 kampagne Afholdelse/udførsel af planlagte event/aktivitet Opfølgning og evaluering af arrangement og forløb Vi cykler til arbejde kampagne 2015 i samarbejde med Cyklistforbundet Kampagnen gennemføres med det formål at øge sundheden, mindske forureningen og nedsætte trængslen i trafikken. Nogle virksomheder ser også en mulighed for at styrke fællesskabet på arbejdspladsen. Kampagnen arrangeres af Dansk Cyklistforbund. Helsingør kommune bakker op om kampagnen med en egen informationsindsats og kampagneaktiviteter i Nedsætte arbejdsgruppe med deltagere fra SO, TKM, KIB og EPO og Cyklistforbundets lokalafdeling i Helsingør Ansøge om økonomiske midler Gennemføre intern og ekstern kommunikation Gennemføre lokale aktiviteter Evt. lokal konkurrence og præmieoverrækkelse Udarbejde evalueringsnotat Men s Health Week 2015, uge 24 Formålet med Men s Health Week 2015 (MHW) er at sætte fokus på mænds sundhed med henblik på, at få manden til at lytte til kroppens signaler og gå til lægen ved tegn på sygdom. Kampagnen handler også om at øge mændenes viden om egen sundhed og inspirere manden til at deltage i aktiviteter, som forebygger sygdomme og fremmer sundhed og trivsel. Det overvejes at fortsætte kampagnen i 2015 i samme spor som 2014, således at målgruppen i 2015 også er kortuddannede mænd i aldersgruppen år, og primært mænd, der bor alene, det det er i den gruppe af mænd, vi finder mange med begyndende livsstilssygdomme. Nedsætte arbejdsgruppe Udarbejde mødeplan med patientforeninger Udarbejde plan for sundhedstjek/eller andet i uge 24 i samarbejde med patientforeninger 18

19 Udarbejde drejebog for kontakt til virksomheder og andre Udarbejde en kampagneplan og en kommunikationsplan Gennemføre uge 24 Udarbejde et evalueringsnotat Influenzakampagne Formålet med den nationale influenza-kampagne er, at risikogrupper lader sig vaccinere mod influenza i perioden, hvor der er en gratis vaccination. Risikogrupperne er ældre, kronisk syge og gravide. Statens Serum Institut anslår, at personer dør hvert år som følge af komplikationer til influenza. Influenza koster samtidig mange sygedage og indlæggelser blandt risikogrupperne, og dermed også betydelige udgifter til behandling og pleje. Opbakning til den nationale kampagne med lokal presse, information og udsendelse af materiale. Helsingør Messen 2015 Nærmere beskrivelse følger Solkampagne Nærmere beskrivelse følger Strategiske indsatser der fremmer forebyggelsesarbejdet Implementering af forebyggelsespakkerne/koordinerende funktion Formålet med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker er at bidrage til at prioritere og kvalitetsudvikle det kommunale sundhedsfremmende forebyggelsesarbejde. Der er udgivet 11 forebyggelsespakker og for denne første implementeringsplan for er udvalgt og prioriteret 7 pakker: Fysisk aktivitet, Alkohol, Tobak, Mental sundhed, Mad og Måltider, Overvægt og Stoffer. De enkelte anbefalinger i de 7 pakker er fordelt mellem centrene BUF, DS, JU, KIB, ØE, EPO, SSI, TMK og SO. Center for Sundhed og Omsorg har foruden ansvaret for at implementere anbefalinger også en koordinerende og rådgivende funktion overfor de andre centre. Målet for implementeringsplanen for er, at ingen anbefalinger på grundniveau ikke er implementeret. Det vil sige alle anbefalinger skal være enten fuldt implementeret eller delvist implementeret. Hvis anbefalinger på grundniveau ikke er implementeret, skal der foreligge en faglig begrundelse herfor. Center for Sundhed og Omsorg arbejder med implementering af egne anbefalinger gennem handlingsplan Den koordinerende og rådgivende funktion består i at bidrage de andre centre med faglig sparring, hvilket foregår løbende gennem året og på eventuelle fællesmøder mellem flere centre. Derudover foretages evaluering af målet for implementeringsplanen (planlagt juni 2015, december 2015 og december 2016). 19

20 Implementeringen skal ske gennem de eksisterende rammer eller gennem driftsønsker for Implementering af Sundhedsaftalen Som noget nyt arbejdes der med årlige implementeringsplaner for den nye Sundhedsaftale gældende for alle 29 kommuner i Region Hovedstaden. Der skal kommunalt og regionalt arbejdes med en indledende prioritering over de kommende fire år af Sundhedsaftalens indsatser og implementeringsplanerne skal udarbejdes i et rul, der passer med de kommunale budgetprocesser. Sundhedsaftalens implementeringsplan for 2015 og 2016 udarbejdes sideløbende. Det er dog ikke muligt, at få implementeringsplanen for 2015 inddraget i de kommunale budgetprocesser for året Sundhedsaftalens implementeringsplan 2015 godkendes på Sundhedskoordinationsudvalget mødet i januar 2015 og godkendes i Kommunekontaktrådet Hovedstaden den 23. februar Økonomi: Regeringen og Kommunernes Landsforening har i aftale om kommunernes økonomi for 2015 afsat 350 mio. kr. i 2015 og frem, til et løft af den nære sundhedsfremmende og forebyggende kommunale sundhedsindsats og til implementering af de nye Sundhedsaftaler. I budgettet for 2015 blev det besluttet, at kr. af Helsingør kommunes andel skulle lægges i kommunekassen som en opsparing til det videre arbejde med Sundhedshuset. I Sundhedsaftalen fremgår det, at der er indsatser, der allerede forventes igangsat og implementeret i Derfor anbefaler udvalget, at der ud af de kr. gives en tillægsbevilling på kr. til budgetområde 621 i , til finansiering af ovennævnte aktiviteter i implementeringsplanen. Se ligeledes vedhæftet bilag i sagen. Sund By Netværket Helsingør kommune er medlem af Sund By Netværket et landsdækkende fagligt netværk bestående af 57 kommuner og en region. Sund By Netværket arbejder for at understøtte det danske folkesundhedsarbejde ved at skabe synergi i samarbejdet mellem kommuner, regioner og nationale aktører på folkesundhedsområdet. Formålet med Sund By medlemskabet er, at Helsingør Kommune løbende få ny viden, bliver inspireret og få erfaringer fra andre kommuners arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme via deltagelse i temagruppernes arbejde og konferencer afholdt i Sund By Netværket. Medlemskabet medvirker til, at vi i Helsingør kan øge kvaliteten i kommunens forebyggelses tilbud, ved eksempelvis at kunne gøre brug af andre kommuners erfaringer, og derved ikke selv bruge ressourcer på, at opfinde den dybe tallerken. Kommunens koordinator i Sund By Deltagelse ved relevante konference og Netværksdage Deltagelse i temagrupper: o Kost og fysisk aktivitet (Tove) o Tobak (Lone) o Alkohol (Lone) o Beskæftigelse og sundhed (Lone) 20

21 o Mental sundhed (Rikke) Kommunikationsplan med fokus på beskrivelse af kanaler Kommunikationsplan 2015 har til formål at understøtte Team Sundhed i at arbejde effektivt, struktureret og systematisk med kommunikation, således at kommunikationen bliver effektiv og sundhedsbudskaberne får størst mulig gennemslag i forhold til interessenter og målgrupper. Planen skal samtidig være med til at understøtte de prioriterede udfordringer, som er beskrevet i Team Sundheds handlingsplan for Det drejer sig om: 1) Differentierede indsatser, som tager højde for den enkelte målgruppes behov og ressourcer 2) Tværgående samarbejde og udvikling til gavn for borgeren 3) Principper for rekruttering 4) Borgerens fastholdelse af opnåede resultater 5) Medarbejderne som sundhedsambassadør Det skal undersøges, hvorledes EPO og BID kan bidrage til udarbejdelsen af kommunikationsplanen. Kommunikationsplanen vil være overordnet og et redskabet i arbejdet med sundhed. Nedsætte arbejdsgruppe og beskrive opgaven Kortlægge udfordringer (styrker og svagheder) i nuværende kommunikationen Afdække særlige interessenters behov Udarbejde kanaloversigt (vurdere kanalernes egnethed i forhold til forskellige typer af indsatser og i forhold til udfordringerne i handlingsplanen (se ovenfor) Slutprodukt med forslag til plan 21

Notat. Handlingsplan for borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme i Uddybning af de konkrete indsatser. Indsats/aktivitet 33.

Notat. Handlingsplan for borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme i Uddybning af de konkrete indsatser. Indsats/aktivitet 33. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49283269 Mob. 25313269 mwu04@helsingor.dk Handlingsplan for borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme i 2016 Dato 18.01.2016

Læs mere

Implementeringsplan 2015-2016. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker i Helsingør Kommune

Implementeringsplan 2015-2016. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker i Helsingør Kommune Implementeringsplan 2015-2016 Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker i Helsingør Kommune Indhold 1. Indledning... 3 Baggrund for implementeringsplanen... 3 Sundhed på tværs... 4 2. Prioritering... 5 3.

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst Sundhedsudvalgets puljemidler 2016 Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst og depression og LÆR AT TACKLE job og sygdom

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtager (kommunens eller regionens navn) Helsingør Kommune Projektnummer/numre (jf. tilsagnsskrivelse)

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Sundhedsfremmecentret Det kommunale Sundhedscenter

Sundhedsfremmecentret Det kommunale Sundhedscenter Hvad stræber vi efter? Vision: Borgere i Skanderborg kommune lever et sundt og aktivt hverdagsliv trods kronisk sygdom og skavanker Mission: Vi bevæger til sundhed KRAMS 1 bedre sundhedsadfærd og sundhedsstatus

Læs mere

Sundhedsstyrelsen har udsendt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes

Sundhedsstyrelsen har udsendt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de Sundhedsfremme 1. Indledning Kommunen er en del af det samlede sundhedsvæsen og har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse og dele af den patientrettede forebyggelse

Læs mere

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik (billeder og layout tilføjes senere) Side 1 af 14 Forord Sundhed er mere end gulerødder og løbeture sundhed handler om trivsel og om at kunne leve og

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune 2011-2014 INDHOLD 2 Forord 3 Visioner og værdier 4 Udfordringer 5 Sundhed - en helhedsorienteret indsats 6 Sådan når vi målet 8 Implementering, evaluering

Læs mere

Sundhedsafdelingens strategi og indsatser 2015-2016

Sundhedsafdelingens strategi og indsatser 2015-2016 Sundhedsafdelingens strategi og indsatser 2015-2016 Vision - en sund og livsglad kommune! Tønder Kommunes vision for sundhedspolitikken er: Tønder Kommune vil være kendt for en nyskabende og livsglad tilgang

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Sundhedsindsats i boligområder.

Sundhedsindsats i boligområder. Punkt 5. Sundhedsindsats i boligområder. 2014-14947. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at der etableres et team til en forstærket sundhedsindsats i

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Notat til Sundheds- og Omsorgsudvalget: Arbejdet med sundhedspolitikken i Sundhed og Omsorg udmøntning af indsatser og det tværmagistratslige samarbejde Indledning Sundheds- og Omsorgsudvalget har efterspurgt

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Sundhedsplan Realisering af sundhedspolitikken - 2. status

Sundhedsplan Realisering af sundhedspolitikken - 2. status Sundhedsplan 2016-2018 - Realisering af sundhedspolitikken - 2. status Kultur- og Sundhedsudvalget 9. november 2017 Sundhedsfremmechef Malene Herbsleb Sundhedsplan 2016-2018 Disposition Status på indsatser

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 1. Ansøger Rudersdal Kommune. 2. Projektets titel Forløbsprogrammer

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER

SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER Styrkelse af forebyggelses og sundhedsfremmeindsatsen i kommunen SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER IMPLEMENTERINGSPLAN REBILD KOMMUNE Side 1 af 5 Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Det nære sundhedsvæsen - og borgere med kronisk sygdom Den brændende platform 1. Flere

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 28-08-2009 Sag nr.: KB 164 Sagsbehandler: Mette Kaltoft Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen.

Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen. Punkt 5. Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen. 2012-48804. Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig udvikling

Læs mere

Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013

Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013 Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013 Sundhedsstyrelsen har udviklet en række forebyggelsespakker,

Læs mere

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014 Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Hvad virker? Den 17. november 2014 Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL De syv anbefalinger 1. Fælles mål og indsatser

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Vi skal sætte ind nu Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Indledning Borgere med kronisk sygdom er en særlig udfordring på sundhedsområdet, og herunder udgør diabetes en stor og stigende

Læs mere

Sundhed. Målsætning 1: Skabe en sammenhængende sundhedspolitisk indsats

Sundhed. Målsætning 1: Skabe en sammenhængende sundhedspolitisk indsats Sundhed Målsætning 1: Skabe en sammenhængende sundhedspolitisk indsats Udarbejde en Sundhedspolitik for Furesø Kommune Politikken blev godkendt af Byrådet juni 2008, og blev sendt på gaden og markedsført

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

1. Projektets bagrund

1. Projektets bagrund Projekt 13, 2010 Tværsektoriel implementering af Forløbsprogrammer for kronisk syge på Bornholm Maj-Britt Fogelstrøm, projektleder Bornholms Hospital Projekt 13, 2010 Indhold 1. Projektets bagrund... 2

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik Region Hovedstaden Forebyggelses- politik 24. juni 2008 Baggrund Regionsrådet har i de sundhedspolitiske hensigtserklæringer besluttet at udarbejde en forebyggelsespolitik, der skal være retningsgivende

Læs mere

Sundhedsfremme og forebyggelse i Sund By Netværket

Sundhedsfremme og forebyggelse i Sund By Netværket Sundhedsfremme og forebyggelse i Sund By Netværket Projekt Ung & Sund Fremdriftsmødet onsdag den 18. marts 2009 i Aarhus v/forebyggelseskonsulent Nina Povlsen, Bornholms Regionskommune Sund By Netværket

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Program Er der styr på hygiejnen? Odense den 25.2.2014 Forebyggelsespakken om 10:00 Velkomst og introduktion til dagen og morgenkaffe

Læs mere

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN SEMINARRUNDE 7 UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Eva Michelle Burchard Specialkonsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL 24. Oktober 2017 Arrangør: Danske Ældreråd Hvad er på programmet? Den sundhedspolitiske

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik 2015-2019 Lemvig Kommune Indsatskatalog med handlingsplaner Ældre- og Sundhedsområdet, samt Handicap & Psykiatri 1 De enkelte områder inden for Ældre- og Sundhed samt Handicap & Psykiatri

Læs mere

Kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakken om tobak

Kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakken om tobak Kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakken om tobak Knudshoved 15.6. 2015 Center for Forebyggelse i praksis. Konsulent Lisbeth Holm Olsen llo@kl.dk o Center for Forebyggelse i praksis

Læs mere

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau #BREVFLET# Click here to enter text. Forebyggelsespakkernes er opdelt på forvaltningsniveau, SUN, operationalisering Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra bbj Sagsnr./Dok.nr. 2013-51336/2014-339955

Læs mere

Region Nordjylland og kommuner

Region Nordjylland og kommuner Region Nordjylland og kommuner Patientuddannelse Det nordjyske set-up Begreberne på plads Status Hjørring og Aalborg kommune kommunes Rehabiliteringstilbud som eksempel Projekterne Kompetenceudvikling

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Strategi og handlingsplan for forebyggelse 2009 2012

Strategi og handlingsplan for forebyggelse 2009 2012 September 2009 Hillerød Hospital Forebyggelsesenheden Strategi og handlingsplan for forebyggelse 2009 2012 Udarbejdet af Forebyggelsesenheden Addie Just Februar 2009, godkendt september 2009 Indhold Indledning...3

Læs mere

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere