Implementeringsplan Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker i Helsingør Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Implementeringsplan 2015-2016. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker i Helsingør Kommune"

Transkript

1 Implementeringsplan Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker i Helsingør Kommune

2 Indhold 1. Indledning... 3 Baggrund for implementeringsplanen... 3 Sundhed på tværs Prioritering Implementering... 7 Organisering... 8 Målsætning og tidsplan... 9 Økonomi... 9 Godkendelse af planen Referencer

3 1. Indledning Baggrund for implementeringsplanen Sundhedsstyrelsen har i udgivet 11 forebyggelsespakker. Forebyggelsespakkerne er et vidensbaseret værktøj til kommunerne med faglige anbefalinger, der kan bidrage til at prioritere og kvalitetsudvikle det kommunale sundhedsfremmende forebyggelsesarbejde. Der er udgivet forebyggelsespakker for følgende områder: Fysisk aktivitet, Alkohol, Seksuel sundhed, Tobak, Mental sundhed, Hygiejne, Solbeskyttelse, Indeklima i skoler, Mad & Måltider, Overvægt og Stoffer. Pakkerne er hovedsageligt opdelt i fire overordnede typer af anbefalinger: Rammer (kommunale planer og politikker) Tilbud (rådgivning, træning, behandling af borgere) Information og undervisning (oplysning, markedsføring af kommunale forebyggelsestilbud, understøttelse af nationale/centrale initiativer) Tidlig opsporing (screening og opsporing af risikofaktorer som kommunen iværksætter i eget regi eller med andre sektorer). Derudover er anbefalingerne opdelt i grund- og udviklingsniveauer. Grundniveauerne er grundlæggende forebyggelsesindsatser, som på kort sigt kan styrke kvaliteten af forebyggelsesarbejdet og udviklingsniveauerne er indsatser der kan videreudvikle forebyggelsesindsatsen på længere sigt. Forebyggelsespakkerne er prioriteret i KKR Hovedstadens 1 rammepapir: Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen (KKR Hovedstaden 2014). Under det strategiske indsatsområde Forebyggelse og sundhedsfremme er det beskrevet at, i løbet af skal implementering af følgende punkter være påbegyndt: - Kortlægning af kommunens egne indsatser, som forberedelse til implementering af de nationale forebyggelsespakker - Med udgangspunkt i sundhedsprofilerne som prioriteringsværktøj udarbejder hver enkelt kommune en plan for trinvis implementering af de nationale forebyggelsespakker. I foråret 2014 færdiggjorde Helsingør Kommune den tværgående kortlægningen af egne indsatser som forberedelse til implementering (Helsingør Kommune 2014a) og nærværende notat er planen for den trinvise implementering af forebyggelsespakkerne. Resultaterne af kortlægningen af de 262 anbefalinger fordelt i 11 forebyggelsespakker viste af Helsingør Kommune har implementeret 34 % af anbefalingerne fuldt, 42 % delvist og 24 % af anbefalingerne er ikke implementeret (se tabel 1). 1 KKR Hovedstaden er et af de fem kommunekontaktråd (KKR), der er etableret som det regionale led i KL s organisation. I KKR Hovedstaden mødes borgmestrene og andre politikere fra de 29 kommuner i Region Hovedstaden for at drøfte, fastsætte fælles linjer og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats. 3

4 Resultaterne af kortlægningen opdelt på grund- og udviklingsniveauer viser at anbefalingerne på grundniveau i højere grad er implementeret end anbefalingerne på udviklingsniveau. Generelt for alle forebyggelsespakker er, at der ikke er systematik i hvilke typer af anbefalinger der er implementeret. Der ses dog en systematik i, at de områder på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet som kommunen traditionelt set har større erfaring med i højere grad er implementeret. De forebyggelsespakker som har den højeste implementeringsgrad er Mad og måltider og Fysisk aktivitet og de pakker som har den laveste implementeringsgrad er Solbeskyttelse og Indeklima i skoler. Tabel 1: Samlet resultat af kortlægningen af de 262 anbefalinger i de 11 forebyggelsespakker (Helsingør Kommune 2014a) Forebyggelsespakke Antal anbefalinger Opfyldes helt Opfyldes delvist Opfyldes ikke Mad og måltider 15 8 (53 %) 7 (47 %) - Alkohol 25 7 (28 %) 11 (44 %) 7 (28 %) Tobak (33 %) 15 (45 %) 7 (21 %) Fysisk aktivitet (54 %) 12 (43 %) 1 (4 %) Overvægt (35 %) 13 (42 %) 7 (23 %) Mental sundhed (48 %) 9 (31 %) 6 (21 %) Seksuel sundhed 29 6 (21 %) 15 (52 %) 8 (28 %) Hygiejne 23 8 (35 %) 9 (39 %) 6 (26 %) Indeklima i skoler 14 2 (14 %) 8 (57 %) 4 (29 %) Solbeskyttelse 16-4 (25 %) 12 (75 %) Stoffer 19 7 (37 %) 7 (37 %) 5 (26 %) I alt (34 %) 110 (42 %) 63 (24 %) Sundhed på tværs De 11 forebyggelsespakker spænder bredt og indeholder anbefalinger på 11 forskellige sundhedsindsatsområder, som foregår i mange arenaer og involverer mange målgrupper. De rammer og betingelser som er med til at skabe sundhed, varetages netop af mange forskellige fagområder og dermed centre i kommunen. Uddannelse, sociale forhold, arbejdsmarkedstilknytning og miljø spiller en afgørende rolle for den enkeltes sundhed, og det samme gælder trafikforhold og mulighed for muligheder for fritidsudfoldelse (se figur 1). Den enkeltes livsstil har naturligvis også stor betydning for vedkommendes sundhed. Det er derfor væsentligt, at sundhedsfremme- og forebyggelsestiltag bliver tilbudt, der hvor kommunen har indflydelse på borgernes muligheder for at leve sundt i hverdagen. Det kan f.eks. være i skolen, på arbejdspladsen, i beskæftigelsestilbuddet, i trafikken og i de rekreative offentlige områder. Borgerenes sundhedstilstand har stor betydning for efterspørgslen på kommunens ydelser indenfor en lang række områder det gælder f.eks. pleje, sygedagpenge, behandling og genoptræning. Derfor forholder kommunerne sig også i stigende grad til sundhedsopgaven som en der ikke kan løftes af sundhedsområdet alene. Dette er i samklang med sundhedslovens 119, som fastslår at kommunerne har ansvaret for, at borgerne har sunde rammer og relevante forebyggelsestilbud. 4

5 Figur 1: Forhold der påvirker individets sundhed (Dahlgren G, Whitehead M 1991/2007) Eftersom der er sammenhæng mellem befolkningens sundhedstilstand og efterspørgslen efter en række af kommunens ydelser, og da borgernes sundhedstilstand skabes af de eksisterende rammer, har kommunen potentiale for at gøre sundhed til en overordnet prioritering. Sundhedsområdet og kommunens øvrige fagområder kan have nogle fælles interesser, fordi sundhed kan være et middel til at løse de øvrige fagområders egne opgaver, og fordi de øvrige fagområders arbejde kan bruges som middel til at opnå større sundhed. Sundhed kan dermed både være det egentlige mål eller sundhed kan være et middel til at nå andre mål kommunen har (Sund By Netværket 2012). Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker favner bredt sundhedsmæssigt, involverer mange fagcentre og når mange målgrupper og borgere i kommunen og understøtter at arbejde med sundhed på tværs i kommunen. Netop derfor skal implementeringsplanen være forankret på tværs i kommunen. Samarbejdet omkring sundhed er også prioriteret i koncernledelsens strategikort for , hvor der er særligt fokus på at fremme sundhed i alle centre. 2. Prioritering Sundhedsstyrelsen har, som tidligere beskrevet, udgivet 11 forebyggelsespakker med i alt 262 anbefalinger. Det er mange pakker og anbefalinger og derfor er det nødvendigt at prioritere mellem pakkerne og anbefalingerne. Til at understøtte prioriteringen er forskellige retningsgivende dokumenter som er styrende for sundhedsindsatsen gennemgået og forskellige aktører konsulteret (se tabel 2): 5

6 Tabel 2: Overblik over relevante retningsgivende dokumenter og aktører indenfor sundhed Retningsgivende dokument/aktør Kortlægningen af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker i Helsingør Kommune Sundhedsprofil 2013 for Helsingør Kommune Helsingør Kommunes Sundhedspolitik et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Region Hovedstaden KL Center for forebyggelse i praksis KKR Hovedstadens rammepapir: Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen Regeringens 7 nationale mål for sundhed Indhold Viser hvor langt Helsingør Kommune på nuværende tidspunkt er med at implementere anbefalingerne. Se overordnet resultat i tabel 1 og i Kortlægningen af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker i Helsingør Kommune (Helsingør Kommune 2014a). Indeholder detaljeret information om sundhed, sygelighed og sundhedsadfærd i Helsingør Kommune (Helsingør Kommune 2014b). Danner rammen for arbejdet med at fremme sundhed og forebygge sygdom i Helsingør Kommune. Fokusområderne er: Fysisk aktive uderum, social lighed i sundhed og rehabilitering af borgere med kronisk sygdom (Helsingør Kommune 2013). Region Hovedstaden har rådgivningsforpligtigelse for kommunerne og anbefaler at man fokuserer indsatsen hvor man kan øge middellevetiden mest og kan forebygge kronisk sygdom. Region Hovedstaden anbefaler derfor at kommunerne først fokuserer på pakkerne: Tobak, Alkohol, Fysisk aktivitet, Mental sundhed, Overvægt og Mad og måltider. Har til formål at understøtte kommunerne i at implementere Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker gennem vejledning og rådgivning. De anbefaler bl.a. at man laver tværkommunal implementering. Sætter rammerne for den regionalpolitiske indsats i Region Hovedstaden. Her er forebyggelsespakkerne prioriteret (KKR Hovedstaden 2014). Nationale mål for sundhed i Danmark. Fokus på mindre social ulighed, flere glade børn, bedre mental sundhed, færre rygere, mindre alkohol, færre tykke børn og mere bevægelse (Ministeriet for sundhed og forebyggelse 2013). 6

7 På baggrund af gennemgangen og vejledningen har vi valgt at prioritere 7 forebyggelsespakker i denne første implementeringsplan. Det drejer sig om pakkerne: Tobak Alkohol Fysisk aktivitet Mental sundhed Overvægt Mad og måltider Stoffer Denne prioritering er godkendt i Sundheds- Idræts og Fritidsudvalget i juni 2014 og i byrådet i august I prioriteringen mellem anbefalingerne i de enkelte pakker anbefales det at man arbejder med implementering af grundniveauer først og derefter udviklingsniveauer. De øvrige 4 pakker (Indeklima i skoler, solbeskyttelse, seksuel sundhed og hygiejne) prioriteres ikke i denne implementeringsplan, men indarbejdes på sigt i en senere plan. 3. Implementering Implementeringen af de 7 forebyggelsespakker er en opgave som skal løses på tværs i Helsingør Kommune og med samarbejde mellem fagcentre og enheder, da mange af anbefalingerne er tværgående. På trods af det tværgående perspektiv i mange af anbefalingerne er der alligevel en hovedaktør, og derved et ansvarligt center, til hver anbefaling. Ansvaret for implementeringen af anbefalingerne i de 7 forebyggelsespakker er derfor fordelt ud på 9 centre i kommunen. I tabel 3 ses de 9 ansvarlige centre og antallet af anbefalinger på grundniveau de er ansvarlige for. I de tilhørende bilag er også medtaget anbefalingerne på udviklingsniveau og i bilagene er desuden information fra kortlægningen. Kortlægningen indeholder information om den nuværende indsats i kommunen sammenlignet med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og der er information om hvorvidt anbefalingen er implementeret (rød, gul, grøn). Eventuelle samarbejdspartnere er ligeledes påført de enkelte anbefalinger. Det er således ikke det ansvarlige center som nødvendigvis skal løfte hele opgaven med implementeringen, ved flere anbefalinger er det nødvendigt med samarbejde på tværs. I ansvarsplaceringen til de enkelte centre er anbefalinger som allerede på nuværende tidspunkt er implementeret (grønne) også taget med. Det er for at sikre fokus på alle anbefalingerne og på at de allerede implementerede indsatser ikke skal nedprioriteres i en eventuel prioriteringsdiskussion. Center for Borgerservice, IT og Digitalisering er det eneste center som ikke er ansvarlig for implementering af anbefalinger i denne implementeringsplan. De er dog samarbejdspartner i nogle anbefalinger. 7

8 Tabel 3: Overblik over centrenes anbefalinger på grundniveau (på baggrund af kortlægning forår 2014 og høring efterår 2014) Center Antal anbefalinger på grundniveau Opfyldes helt Opfyldes delvist Opfyldes ikke Bilag Børn, Unge og Familier Dagtilbud og Skoler Job og Uddannelse Kultur, Idræt og Byudvikling Økonomi og Ejendomme Erhverv, Politik og Organisation Sundhed og Omsorg Særlig Social Indsats Teknik, Miljø og Klima Organisering Styregruppe Styregruppen for implementeringsplanen er Styregruppe for sundhedsindsatser på tværs i Helsingør Kommune, hvor 6 af de 9 ansvarlige centre/centerchefer er en fast bestanddel. Styregruppens formål og opgave er at tage stilling til alle sundhedsindsatser, der går på tværs af centre, og som har betydning for det tværfaglige samarbejde. Målet er at fremme sundhed på tværs af centrene. Se kommissorium for styregruppen i bilag 19. Deltagerne i styregruppen er: Centerchef for Center for Sundhed og Omsorg: Helene B. Rasmussen Centerchef for Center for Børne, Unge og Familier: Birgitte Wittendorff Centerchef for Center for Særlig Social Indsats: Charlotte Elisabeth Aagaard Centerchef for Center for Dagtilbud og Skoler: Rikke Reiter Centerchef for Center for Job og Uddannelse: Mette Gregersen Centerchef for Center for Kultur, Idræt og Byudvikling: Stella Hansen Centerchef fra Center for Teknik, Miljø og Klima (Regin Nordentoft) deltager i styregruppen efter behov. Centerchefer fra Center for Økonomi og Ejendomme (Lars Rich) og Center for Erhverv, Politik og Organisation (Randi Sveistrup) orienteres på lige fod som styregruppen og deltager i relevante møder. Koordinerende center Den overordnede rolle med at koordinere implementeringen af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker i Helsingør Kommune ligger i Center for Sundhed og Omsorg (se kontaktoplysninger i tabel 4). Center for Sundhed og Omsorg er ligeledes ansvarlig for faglig sparring og hjælp til konkretisering af anbefalinger. Center for Sundhed og Omsorg står ligeledes for løbende evaluering af implementeringsplanen. Der er planlagt opfølgning efter ½ år (juni 2015), 1 år (december 2015) og ved planens afslutning (december 2016). 8

9 Centret er desuden ansvarlig for at rapportere tilbage til Statens Institut for Folkesundhed, som følger op på implementeringsgraden i samtlige af landets kommuner. Tabel 4: Kontaktoplysninger i Center for Sundhed og Omsorg om forebyggelsespakkerne Navn Stilling/rolle i forebyggelsespakkerne Kontaktoplysninger Mette Kristensen Sundhedsøkonom/Projektleder tlf.: Rikke Bach Jensen Sundhedskonsulent/Faglig konsulent tlf.: Ida Kock Møller Områdeleder Sundhed/Projektejer tlf.: Center-tovholder I hvert ansvarligt center er der udpeget én center-tovholder som, sammen med centerchefen, er ansvarlig for at anbefalingerne implementeres og som står for den interne koordinering i eget center. Centertovholderen er ligeledes kontaktperson for det ansvarlige center (Center for Sundhed og Omsorg) ved evaluering og koordinering på tværs af kommunen. I tabel 5 ses center-tovholderne for de 9 centre. Tabel 5: Overblik over center-tovholdere i de 9 ansvarlige centre Center Center for Børn, Unge og Familier Center for Dagtilbud og Skoler Center for Job og Uddannelse Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Center for Økonomi og Ejendomme Center for Erhverv, Politik og Organisation Center for Sundhed og Omsorg Center for Særlig Social Indsats Center for Teknik, Miljø og Klima Center-tovholder (navn + stilling) Lars Løgstrup, Strategisk konsulent Merete Bonke, Strategisk konsulent Britt Petersen, Fagkonsulent Morten Jepsen, Områdeleder Plan og Udvikling Pia Albrektsen, Områdeleder Ejendomsservice Edda Heinskou, Områdeleder Udvikling, Kommunikation og Erhverv Mette Kristensen, Sundhedsøkonom Pernille Fonnesbech-Sandberg, Specialkonsulent Nils Ekner, Sektionsleder Målsætning og tidsplan Denne overordnede implementeringsplan for de 7 forebyggelsespakker i Helsingør Kommune er gældende i perioden Målet for implementeringen er, at ingen anbefalinger på grundniveau er ikke implementeret (røde). Det vil sige at alle anbefalinger skal være enten fuldt implementeret (grønne) eller delvist implementeret (gule). Hvis anbefalinger på grundniveau er ikke implementeret (røde), skal der foreligge en faglig begrundelse herfor. Økonomi Der er ikke afsat ekstra midler til implementeringen af forebyggelsespakkerne. Implementeringen skal ske gennem de eksisterende rammer eller ved at lave driftsønsker for Godkendelse af planen Planen er/skal godkendes i følgende rækkefølge: 9

10 1. De 9 centre som er ansvarlige for implementering af anbefalinger BUF, DS, JU, KIB, ØE, EPO, SO, SSI, TMK (november 2014) 2. Koncernledelsen (24. november 2014) 3. Børne- og Uddannelsesudvalget (1. december 2014) 4. Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget (9. december 2014) 5. Byrådet (15. december 2014) 10

11 4. Referencer Dahlgren G, Whitehead M 1991/2007, Policies and Strategies to Promote Social Equity in Health. Institute for future studies, Stockholm. Lokaliseret på: Helsingør Kommune 2013, Sundhedspolitik et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune intern version med uddybning af fokusområder, Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab (nu: Center for Sundhed og Omsorg). Lokaliseret på: Helsingør Kommune 2014a, Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, Center for Sundhed og Omsorg. Lokaliseret på: 0af%20Sundhedsstyrelsens%20forebyggelsespakker%20i%20Helsingør%20Kommune.pdf Helsingør Kommune 2014b, Sundhedsprofil 2013 for Helsingør Kommune uddrag af Region Hovedstadens Sundhedsprofil for region og kommuner 2013, Center for Sundhed og Omsorg. Lokaliseret på: KKR Hovedstaden 2014, Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen, Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Ministeriet for sundhed og forebyggelse 2013, Sundere liv for alle - Nationale mål for danskernes sundhed de næste ti år, Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Lokaliseret på: %20Publikationer_i_pdf/2014/Nationale-maal/Nationale-Maal-2.ashx Sund By Netværket 2012, Organisering og implementering af sundhed på tværs. Lokaliseret på: 11

SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER

SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER Styrkelse af forebyggelses og sundhedsfremmeindsatsen i kommunen SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER IMPLEMENTERINGSPLAN REBILD KOMMUNE Side 1 af 5 Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk

Læs mere

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik Punkt 2. Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik 2015-2018. 2014-2390. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at Sunde rammer, Lighed i sundhed, Mental

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Program Er der styr på hygiejnen? Odense den 25.2.2014 Forebyggelsespakken om 10:00 Velkomst og introduktion til dagen og morgenkaffe

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER . TEMADAG TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER Karen K. Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for

Læs mere

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede

Læs mere

Godkendelse af status på Sundhedspolitik , ultimo 2016

Godkendelse af status på Sundhedspolitik , ultimo 2016 Punkt 2. Godkendelse af status på Sundhedspolitik 2015-2018, ultimo 2016 2016-040894 Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender status på Sundhedspolitik 2015-2018, ultimo 2016. Mads

Læs mere

Bilag 2: Midtvejsspørgeskema udsendt til kommunerne

Bilag 2: Midtvejsspørgeskema udsendt til kommunerne Bilag 2: Midtvejsspørgeskema udsendt til kommunerne Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægningen gennemføres af Center for Interventionsforskning

Læs mere

SESSION 2 IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKEN OM ALKOHOL

SESSION 2 IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKEN OM ALKOHOL IMPLEMTERING AF FOREBYGGELSESPAKKEN OM ALKOHOL IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKEN OM ALKOHOL National Alkoholkonference, 19.januar.2016 Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis

Læs mere

Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Region Syddanmark 23. april 2013 Barbara Hjalsted bah@sst.dk Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Disposition Baggrund og

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg Sundhedspolitik 2020 Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg 25.3.19 Involvering i - og kvalificering afsundhedspolitikken Langsigtet rammepolitik med principper og pejlemærker 2 årige strategier Handleplaner

Læs mere

TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk. Politik for SUNDHED

TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk. Politik for SUNDHED TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk Politik for SUNDHED VISION Vordingborg Kommune er storbyens sunde og smukke forhave Vordingborg Kommunes sundhedsområde spiller en central rolle i realiseringen af

Læs mere

Sundhedsstyrelsen har udsendt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes

Sundhedsstyrelsen har udsendt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de Sundhedsfremme 1. Indledning Kommunen er en del af det samlede sundhedsvæsen og har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse og dele af den patientrettede forebyggelse

Læs mere

Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Helsingør Kommune Forår 2014 Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg 1 Indhold Introduktion... 3 Kortlægning i Helsingør Kommune... 3 Resultater...

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

SSU Temadag om sundhed

SSU Temadag om sundhed SSU Temadag om sundhed { 1 Temadag om sundhed i Senior- og Sundhedsudvalget mandag d. 11. marts 2019 Program 12.30-13.00 Let arbejdsfrokost 13.00-14.00 14.00-14.10 14.10-14.55 Oplæg v. Professor Jakob

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013

Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013 Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013 Sundhedsstyrelsen har udviklet en række forebyggelsespakker,

Læs mere

Status på kommunernes brug af forebyggelsespakken

Status på kommunernes brug af forebyggelsespakken Status på kommunernes brug af forebyggelsespakken 24.2.14, Teresa Friis-Holmberg Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse Har kommunerne i perioden 13 15 implementeret flere af forebyggelsespakkernes

Læs mere

FOREBYGGELSE FOR FREMTIDEN

FOREBYGGELSE FOR FREMTIDEN FOREBYGGELSE FOR FREMTIDEN Temadag med inspiration til at sætte forebyggelse på dagsorden i kommunen Forebyggelsen er kommet godt fra start i 2018 KL s sundhedskonference havde forebyggelse som hovedtema

Læs mere

Status på kommunernes brug af forebyggelsespakken

Status på kommunernes brug af forebyggelsespakken Status på kommunernes brug af forebyggelsespakken 24.02.14, Teresa Friis-Holmberg Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse Har kommunerne i perioden 2013 2015 implementeret flere af forebyggelsespakkernes

Læs mere

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014 Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Hvad virker? Den 17. november 2014 Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL De syv anbefalinger 1. Fælles mål og indsatser

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker

Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker Sundheds- og Kulturudvalget Punkt 5. Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker 2018-037484 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik Sammen om sundheden i Gladsaxe Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. Desværre har ikke alle mennesker de samme

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik og Strategi for det nære sundhedsvæsen

Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik og Strategi for det nære sundhedsvæsen Punkt 8. Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik 2015-2018 og Strategi for det nære sundhedsvæsen 2017-050028 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender,

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner

Frokostordninger i daginstitutioner Frokostordninger i daginstitutioner - Hvordan spiller de ind i kommunernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse Konference. Børnehaven som læringsrum for sundhed & maddannelse - fra evidens til forandring.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen vedtager årligt kvalitetsstander, der fastsætter kommunens serviceniveau.

Kommunalbestyrelsen vedtager årligt kvalitetsstander, der fastsætter kommunens serviceniveau. 1 2 Borgerrettet forebyggelse kan fx være: Tilbud om rygestop Kampagner Temaeftermiddage til ældre Indsatser med fokus på mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Forebyggelse på alkohol-

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS SEPTEMBER 2017 INSPIRATION UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER ERFARINGER FRA KOMMUNER OM HVAD POLITIKKERNE INDEHOLDER, OG HVORDAN DE BLIVER UDVIKLET OG IMPLEMENTERET 2 Center

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Fredericia Kommune. Sundhedsstrategi. Gældende fra oktober 2016

Fredericia Kommune. Sundhedsstrategi. Gældende fra oktober 2016 Fredericia Kommune Sundhedsstrategi Gældende fra oktober 2016 Indhold Indledning... 3 Nationale mål... 3 Lokale politiske mål... 4 Temaerne... 4 Sundhed til udsatte og sårbare borgere... 5 Stærke børn

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 2 Indledning Vision Et godt helbred er udgangspunktet for at kunne trives fysisk, psykisk og socialt. I Gladsaxe

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.2 Udviklingen af det nære sundhedsvæsen opfølgning og revision af fælles rammepapir for somatik...2 Bilag 1: Notat Opfølgning på rammepapir

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne Indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Godkendelse af Sundheds- og Kulturforvaltningens handleplan til Sundhedspolitikken

Godkendelse af Sundheds- og Kulturforvaltningens handleplan til Sundhedspolitikken Punkt 7. Godkendelse af Sundheds- og Kulturforvaltningens handleplan til Sundhedspolitikken 2019-22 2018-011957 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender forvaltningens

Læs mere

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN SEMINARRUNDE 7 UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Eva Michelle Burchard Specialkonsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL 24. Oktober 2017 Arrangør: Danske Ældreråd Hvad er på programmet? Den sundhedspolitiske

Læs mere

Arbejdet med øget brug for øget brug af digitale løsninger og velfærdsteknologi inden for sundheds- og socialområdet.

Arbejdet med øget brug for øget brug af digitale løsninger og velfærdsteknologi inden for sundheds- og socialområdet. Kommissorium Arbejdet med øget brug for øget brug af digitale og velfærdsteknologi inden for sundheds- og socialområdet. Baggrund for arbejdet Som en del af budgetforliget 2015 har Byrådet i Helsingør

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Hørsholm Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Sundhedsudvalget Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling

Sundhedsudvalget Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling Sundhedsudvalget Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling SU 1 51 Tilpasning af midler til kommunal medfinansiering på sundhedsområdet -1.209.000-1.209.000-1.209.000-1.209.000 SU 2 52

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen. Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen. Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen KKR HOVEDSTADEN Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen Den 5. februar 2013 Jnr Sagsid Kommunerne har i en årrække haft

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS APRIL 2019 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 INDLEDNING Center for Forebyggelse i praksis er en faglig enhed etableret i KL s Kontor for Sundhed og

Læs mere

Begge rapporter kan downloades på www.sst.dk/tvaers.

Begge rapporter kan downloades på www.sst.dk/tvaers. Udover denne folder står Sundhedsstyrelsen også bag inspirations materialet Sundhed på tværs. Begge publikationer tager udgangspunkt i undersøgelsen Gør det sunde valg let, som er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Status. Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben

Status. Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben Sagsnr.: 29.09.04-P00-1-14 Initialer: FSF Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Status Indhold 1. Resumé...3 INTRODUKTION...5

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. marts 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 11/40589 Sundhedspolitik 'Sammen om

Læs mere

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Udvalget for 19. marts 2012 Disposition: 1. Tidsplan 2. Afgrænsning af det nære sundhedsvæsen 3. Nye krav til kommunerne i det nære sundhedsvæsen 4.

Læs mere

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Sundhedspolitik 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Derfor en sundhedspolitik... 3 Hvad er sundhed?... 3 Det omfatter sundhedspolitikken... 4 Borgerrettet og patientrettet

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen

26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen 26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i 2014-2015 Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

26. MAJ 2014 Opfølgning på rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen

26. MAJ 2014 Opfølgning på rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen 26. MAJ 2014 Opfølgning på rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen Indledning I foråret 2013 udarbejdede kommunerne i hovedstadsregionen et fælleskommunalt strategipapir

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra Resumé Sundhedsstyrelsen har i perioden fra juni 2012 til december 2013 udgivet i alt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde. Formålet med

Læs mere

Udvikling af implementeringsstrategier og prioritering af arbejdet. Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Udvikling af implementeringsstrategier og prioritering af arbejdet. Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Udvikling af implementeringsstrategier og prioritering af arbejdet Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Center for Forebyggelse i praksis Understøtter kommunernes arbejde med at

Læs mere

Status på forebyggelsespakkerne. indenfor. Sundhedsudvalgets område

Status på forebyggelsespakkerne. indenfor. Sundhedsudvalgets område Status på forebyggelsespakkerne indenfor s område Kortlægningen er foretaget af Sundhedsafdelingen i efteråret 2015. Indhold Status på forebyggelsespakkerne...2 1) Alkohol...4 2) Fysisk aktivitet...4 3)

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Sundhed og Forebyggelse. Hvad nu?

Sundhed og Forebyggelse. Hvad nu? Sundhed og Forebyggelse Hvad nu? Hvad var Sund Egedal? Et 4. årigt strategisk mål vedtaget af Byrådet i Egedal Kommune: At gøre det lettere at leve sundt, når man bor eller arbejder i Egedal Kommune 2014

Læs mere

Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen

Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen centrale tal fra KL s dataindsamling april 2013 Indledning KL foretager som en del af opfølgningen på udspillet om Det nære sundhedsvæsen, og som led i udmøntningen

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed

Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed KKR-Hovedstaden Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed KKR-Hovedstaden Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed for kommunerne i Region Hovedstaden Sammen er vi stærkere I foråret

Læs mere

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering 2017-2020 Indledning Om 20 år vil antallet af 80-årige være fordoblet i Danmark. Bag den gode nyhed forventes også en stigning i antallet af år med

Læs mere

Job- og kompetenceanalyse. Konsulent til Det fælleskommunale sundhedssekretariat - Sjælland

Job- og kompetenceanalyse. Konsulent til Det fælleskommunale sundhedssekretariat - Sjælland Job- og kompetenceanalyse Konsulent til Det fælleskommunale sundhedssekretariat - Sjælland 1 Indhold Indledning... 3 Udviklingen af Det fælleskommunale sekretariat... 3 Fælleskommunalt sekretariat for

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik SOLRØD KOMMUNE Sundhedspolitik Titel: Sundhedspolitik 2019 X Udgivet af: Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand. Tiltrådt på Byrådsmøde den X. Skriv til Solrød Kommune på e-mail: forebyggelse@solrod.dk

Læs mere

Status på implementering af det nære sundhedsvæsen

Status på implementering af det nære sundhedsvæsen Status på implementering af det nære sundhedsvæsen KL lancerede i 2012 strategiprojektet Det nære sundhedsvæsen. Projektet er en succes, og begrebet det nære sundhedsvæsen er nu en kommunal realitet, der

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

SUOC Team Udvikling og Sundhed

SUOC Team Udvikling og Sundhed NOTAT SUOC Team Udvikling og Sundhed 9-4-218 Orientering om overordnede resultater i Sundhedsprofil 217 I marts 218 udkom resultaterne af undersøgelsen, Hvordan har du det?, der blev gennemført blandt

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni.

Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni. Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni.2015 Lisbeth Holm Olsen og Eva Michelle Burchard Center for Forebyggelse

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Forord. Borgmester Torben Hansen

Forord. Borgmester Torben Hansen 1 Forord 2 Forord Som kommune har vi berøring med mange borgeres hverdag. Derfor påtager vi os et ansvar for at sætte rammerne for et sundt liv i de mange forskellige arenaer, hvor borgeren færdes. I Randers

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar 2014 Sundhed, Pleje & Omsorg Sundhed, Pleje & Omsorg Albertslund Kommune Nordmarks allè 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.sundhed.pleje.omsorg@albertslund.dk

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

KORTLÆGNING AF SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER I RINGSTED KOMMUNE Indhold

KORTLÆGNING AF SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER I RINGSTED KOMMUNE Indhold KORTLÆGNING AF SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER I RINGSTED KOMMUNE Indhold Baggrund...1 Analyse og læsevejledning... Status på implementering af forebyggelsespakker... Overvægt... Solbeskyttelse...5

Læs mere

NOTAT. Formål med notatet. Baggrund. GLADSAXE KOMMUNE Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen. Struktur og proces for den kommende sundhedspolitik,

NOTAT. Formål med notatet. Baggrund. GLADSAXE KOMMUNE Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen. Struktur og proces for den kommende sundhedspolitik, Bilag 1. GLADSAXE KOMMUNE Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen NOTAT Struktur og proces for den kommende sundhedspolitik, behandling Dato: 19. december 2017 Af: Trine Wulff Larsen og Michael Jensen Formål

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forslag til behandling på xxx møde den xx 2011 Indhold Forord.... 3 Indledning....4 Værdier...6 Målsætninger.... 7 Principper for arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme...8

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Notat til Sundheds- og Omsorgsudvalget: Arbejdet med sundhedspolitikken i Sundhed og Omsorg udmøntning af indsatser og det tværmagistratslige samarbejde Indledning Sundheds- og Omsorgsudvalget har efterspurgt

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012 udgivet 9 forebyggelsespakker

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Maj 2019 Indhold Forord... 2 Baggrund... 3 Sundhed i Danmark... 3 Social ulighed i sundhed... 3 Sundhed på tværs... 4 Strategimodel... 5 Sundhedsfaglige fokusområder...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Udkast til Handleplan for Sundhedspolitik

Udkast til Handleplan for Sundhedspolitik #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Sekretariat, HR og Udvikling Sagsnr./Dok.nr. 2015-013404 / 2015-013404-2 Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Init.: LBS 28-04-2015

Læs mere